Процедура : 2016/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0245/2018

Внесени текстове :

A8-0245/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

ДОКЛАД     ***I
PDF 2055kWORD 337k
29.6.2018
PE 601.094v02-00 A8-0245/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Аксел Фос

Докладчик по становище (*):

Катрин Стайлър, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0593),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0383/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0245/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Приетите директиви в областта на авторското право и сродните му права осигуряват висока степен на закрила на носителите на права и създават рамка за използването на произведения и други закриляни обекти. Хармонизираната правна рамка допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар; стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание също и в цифровата среда. Осигурената от тази правна рамка закрила допринася също така за постигането на целта на Съюза да се зачита и насърчава културното многообразие, като същевременно извежда на преден план европейското общо културно наследство. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност.

(2)  Приетите директиви в областта на авторското право и сродните му права допринасят за функционирането на вътрешния пазар, осигуряват висока степен на закрила на носителите на права, улесняват уреждането на правата и създават рамка за използването на произведения и други закриляни обекти. Хармонизираната правна рамка допринася за доброто функциониране на един действително интегриран вътрешен пазар и стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание също и в цифровата среда, с цел да се избегне раздробеността на вътрешния пазар. Осигурената от тази правна рамка закрила допринася също така за постигането на целта на Съюза да се зачита и насърчава културното многообразие, като същевременно извежда на преден план европейското общо културно наследство. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Бързото технологично развитие продължава да преобразява начините, по които се създават, произвеждат, разпространяват и използват произведенията и други обекти. Продължават да се появяват нови бизнес модели и нови субекти. Запазват значението си целите и принципите, залегнали в рамката на Съюза в областта на авторското право. Въпреки това продължава да съществува правна несигурност както за носителите на права, така и за ползвателите, по отношение на някои, включително трансгранични, начини на използване на произведения и други обекти в цифровата среда. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“26, в някои области е необходимо да се адаптира и допълни действащата рамка на Съюза в областта на авторското право. Настоящата директива предвижда правила за адаптиране на някои изключения и ограничения към цифровата и трансграничната среда, както и мерки за улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения извън търговско обращение и наличието онлайн на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка с оглед на осигуряването на по-широк достъп до съдържание. За да се изгради добре функциониращ пазар за авторското право, следва да има и правила за правата върху публикациите, за използването на произведения и други обекти от доставчици на онлайн услуги, които съхраняват качено от ползвателите съдържание и осигуряват достъп до него, както и за прозрачността на договорите на авторите и артистите изпълнители.

(3)  Бързото технологично развитие продължава да преобразява начините, по които се създават, произвеждат, разпространяват и използват произведенията и други обекти, и затова е необходимо законодателството в тази област да бъде ориентирано към бъдещето, така че да не ограничава технологичното развитие. Продължават да се появяват нови бизнес модели и нови субекти. Запазват значението си целите и принципите, залегнали в рамката на Съюза в областта на авторското право. Въпреки това продължава да съществува правна несигурност както за носителите на права, така и за ползвателите, по отношение на някои, включително трансгранични, начини на използване на произведения и други обекти в цифровата среда. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“26, в някои области е необходимо да се адаптира и допълни действащата рамка на Съюза в областта на авторското право. Настоящата директива предвижда правила за адаптиране на някои изключения и ограничения към цифровата и трансграничната среда, както и мерки за улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения извън търговско обращение и наличието онлайн на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка с оглед на осигуряването на по-широк достъп до съдържание. За да се изгради добре функциониращ и справедлив пазар за авторското право, следва да има и правила за осъществяването и гарантирането на използването на произведения и други обекти чрез платформите на доставчиците на онлайн услуги и за прозрачността на договорите на авторите и артистите изпълнители и на отчитането във връзка с използването на защитени произведения съгласно такива договори.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Настоящата директива се основава на правилата, съдържащи се в действащите директиви в тази област, и по-специално в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, и допълва тези правила.

(4)  Настоящата директива се основава на правилата, съдържащи се в действащите директиви в тази област, и по-специално в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27а, Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, и допълва тези правила.

_________________

_________________

27 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (OВ L 77, 27.3.1996, стр. 20–28).

27 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (OВ L 77, 27.3.1996 г. , стр. 20 28).

 

27а Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

28 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10–19).

28 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10 19).

29 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28–35).

29 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28 35).

30 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16–22).

30 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16 22).

31 Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5–12).

31 Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5 12).

32 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

32 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72 98).

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В областите на научните изследвания, образованието и опазването на културното наследство цифровите технологии позволяват нови видове използване, които не са еднозначно обхванати от действащите правила на Съюза за изключенията и ограниченията. Освен това факултативният характер на изключенията и ограниченията съгласно директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 2009/24/ЕО в тези области може да повлияе неблагоприятно върху функционирането на вътрешния пазар. Това важи с особена сила за трансграничното използване, което придобива все по-голямо значение в цифровата среда. Поради тази причина действащите изключения и ограничения в правото на Съюза, които се прилагат за научните изследвания, преподаването и опазването на културното наследство, следва да бъдат преразгледани в светлината на новите видове използване. Следва да се въведат задължителни изключения или ограничения при използването на технологии за извличане на информация от текст и данни, илюстрирането за целите на преподаването в цифровата среда и на опазването на културното наследство. По отношение на използването, което не е обхванато от предвидените в настоящата директива изключения или ограничение, следва да продължи прилагането на съществуващите изключения и ограничения в правото на Съюза. Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва да бъдат адаптирани.

(5)  В областите на научните изследвания, иновациите, образованието и опазването на културното наследство цифровите технологии позволяват нови видове използване, които не са еднозначно обхванати от действащите правила на Съюза за изключенията и ограниченията. Освен това факултативният характер на изключенията и ограниченията съгласно директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 2009/24/ЕО в тези области може да повлияе неблагоприятно върху функционирането на вътрешния пазар. Това важи с особена сила за трансграничното използване, което придобива все по-голямо значение в цифровата среда. Поради тази причина действащите изключения и ограничения в правото на Съюза, които се прилагат за иновациите, научните изследвания, преподаването и опазването на културното наследство, следва да бъдат преразгледани в светлината на новите видове използване. Следва да се въведат задължителни изключения или ограничения при използването на технологии за извличане на информация от текст и данни в областта на иновациите и научните изследвания, илюстрирането за целите на преподаването в цифровата среда и опазването на културното наследство. По отношение на използването, което не е обхванато от предвидените в настоящата директива изключения или ограничение, следва да продължи прилагането на съществуващите изключения и ограничения в правото на Съюза. Ето защо следва да бъде възможно съществуващите изключения, които функционират добре в тези области, да продължат да се прилагат в държавите членки, доколкото те не ограничават обхвата на изключенията или ограниченията, предвидени в настоящата директива. Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва да бъдат адаптирани.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Предвидените в настоящата директива изключения и ограничение целят да се постигне справедлив баланс между правата и интересите на авторите и другите носители на права, от една страна, и на потребителите, от друга. Те могат да се прилагат само в някои специални случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията или другите обекти и не накърняват необосновано законните интереси на носителите на права.

(6)  Предвидените в настоящата директива изключения и ограничения целят да се постигне справедлив баланс между правата и интересите на авторите и другите носители на права, от една страна, и на потребителите, от друга. Те могат да се прилагат само в някои специални случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията или другите обекти и не накърняват необосновано законните интереси на носителите на права.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Тези технологии позволяват на научните изследователи да обработват големи обеми информация, за да придобият нови знания и да разкрият нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.

(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Извличането на информация от текст и данни предоставя възможност за разчитане и анализ на съхранявани в цифров формат големи обеми информация с цел придобиване на нови знания и разкриване на нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно това в каква степен могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За да може да се извършва извличане на информация от текст и данни, в повечето случаи е необходимо първо да се получи достъп до информацията и впоследствие тя да се възпроизведе. Обикновено едва след като информацията бъде нормализирана, тя може да бъде обработена чрез извличането на информация от текст и данни. След като бъде получен законен достъп до информацията, защитеното с авторско право използване се извършва именно при нормализирането на тази информация, тъй като нормализацията води до възпроизвеждане чрез промяна на формата на информацията или чрез извличане на информация от база данни във формат, който се поддава на извличане на информация от текст и данни. При използването на технологии за извличане на информация от текст и данни свързаните с авторското право процеси съответно не са самият процес на извличане на информация от текст и данни, който се състои от разчитане и анализ на съхранявана в цифров формат нормализирана информация, а процесът на осъществяване на достъп и процесът, чрез който информацията се нормализира, за да се предостави възможност за извършване на автоматизиран компютърен анализ, доколкото този процес включва извличане от база данни или възпроизвеждане. Изключенията за целите на извличането на информация от текст и данни, предвидени в настоящата директива, следва да се разбират като изключения, които се отнасят до свързаните с авторското право процеси, които са необходими за извличането на информация от текст и данни. Когато съществуващото законодателство в областта на авторското право е неприложимо по отношение на използването на извличане на информация от текст и данни, настоящата директива не засяга това използване.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Новото изключение не бива да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. Научните организации следва също така да се възползват от изключението, когато участват в публично-частни партньорства.

(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за научните организации за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Новото изключение не бива да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. Образователните институции и институциите в областта на културното наследство, които извършват научни изследвания, следва също да бъдат обхванати от изключението за извличане на информация от текст и данни, при условие че резултатите от научните изследвания не носят ползи на предприятие, което по-специално упражнява решаващо влияние върху тези организации. В случай че научните изследвания се провеждат в рамките на публично-частно партньорство, предприятието, което участва в публично-частното партньорство, следва също да има законен достъп до произведенията и другите обекти. Възпроизвеждането и изваждането на откъси, извършени за целите на извличането на информация от текст и данни, следва да се съхраняват по сигурен начин, който гарантира, че копията се използват единствено за целите на научните изследвания.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  С цел да се насърчат иновациите в частния сектор, държавите членки следва да могат да предвидят изключение, което надхвърля задължителното изключение, при условие че използването на произведения и други обекти, посочени в него, не е изрично запазено за носителите на правата върху тях, включително чрез средства за машинно разчитане.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността.

(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността. Когато институциите в областта на културното наследство преследват образователни цели и участват в преподавателски дейности, държавите членки следва да могат да считат тези институции като образователни институции по силата на това изключение, що се отнася до техните преподавателски дейности.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Изключението или ограничението следва да обхване цифровото използване на произведения и други обекти, като например части или откъси от произведения за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на образователни институции, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства в класната стая, така и онлайн чрез сигурната електронна мрежа на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.

(16)  Изключението или ограничението следва да обхване цифровото използване на произведения и други обекти за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Следва да се допуска изключение или ограничение на използването, при условие че използваното произведение или използваният друг обект посочва източника, включително името на авторите, освен ако това е невъзможно по практически причини. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на образователни институции, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства, когато преподавателската дейност се извършва физически, включително извън помещенията на образователната институция, например в библиотеки или в институции в областта на културното наследство, при условие че образователната институция е поела отговорност за използването, така и онлайн чрез сигурната електронна среда на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Сигурната електронна среда следва да се разбира като цифрова среда за преподаване и учене, до която достъпът е ограничен посредством подходяща процедура за автентификация и е предназначен единствено за преподавателите от образователната институция и за учениците или студентите, записали се за учебна програма.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В редица държави членки съществуват различни договорености на основата на изключението по Директива 2001/29/ЕО или на лицензионните споразумения за по-нататъшно използване, за да се улесни използването на произведения и други обекти в образованието. Тези договорености в общия случай са изготвени при отчитане на потребностите на образователните институции и на различните образователни степени. При все че е особено важно да бъде хармонизиран обхватът на новото задължително изключение или ограничение по отношение на цифровото използване и трансграничното преподаване, условията за изпълнение може да се различават в отделните държави членки дотолкова, доколкото не накърняват ефективното прилагане на изключението или ограничението или трансграничното използване. Това следва да даде възможност на държавите членки да надграждат над сключените на национално равнище договорености. По-специално, държавите членки биха могли да решат изцяло или частично да обвържат прилагането на изключението или ограничението с наличието на адекватни лицензии, които обхващат най-малко същите видове използване, както разрешените по силата на изключението. Този механизъм ще даде възможност например да се даде приоритет на лицензиите за материали, предназначени главно за образователния пазар. За да не се допусне правна несигурност или административна тежест за образователните институции в резултат на този механизъм, държавите членки, които възприемат такъв подход, следва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират, че лицензионните схеми, които разрешават цифровото използване на произведения или други обекти с цел илюстриране при преподаването, са на разположение без затруднения и че образователните институции знаят за тяхното съществуване.

(17)  В редица държави членки съществуват различни договорености на основата на изключението по Директива 2001/29/ЕО или на лицензионните споразумения за по-нататъшно използване, за да се улесни използването на произведения и други обекти в образованието. Тези договорености в общия случай са изготвени при отчитане на потребностите на образователните институции и на различните образователни степени. При все че е особено важно да бъде хармонизиран обхватът на новото задължително изключение или ограничение по отношение на цифровото използване и трансграничното преподаване, условията за изпълнение може да се различават в отделните държави членки дотолкова, доколкото не накърняват ефективното прилагане на изключението или ограничението или трансграничното използване. Това следва да даде възможност на държавите членки да надграждат над сключените на национално равнище договорености. По-специално държавите членки биха могли да решат изцяло или частично да обвържат прилагането на изключението или ограничението с наличието на адекватни лицензии. Такива лицензии могат да бъдат под формата на колективни лицензионни споразумения, споразумения за разширено колективно лицензиране и лицензии, които се договарят колективно, например „бланкетни лицензии“, с цел да се избегне положение, в което образователните институции са принудени да преговарят поотделно с носителите на права. Тези лицензии следва да бъдат на достъпни цени и да обхващат най-малко същите видове използване, както разрешените по силата на изключението. Този механизъм ще даде възможност например да се даде приоритет на лицензиите за материали, предназначени главно за образователния пазар, за преподаване в образователните институции, както и за музикални партитури. За да не се допусне правна несигурност или административна тежест за образователните институции в резултат на този механизъм, държавите членки, които възприемат такъв подход, следва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират, че тези лицензионни схеми, които разрешават цифровото използване на произведения или други обекти с цел илюстриране при преподаването, са на разположение без затруднения и че образователните институции знаят за тяхното съществуване. Държавите членки следва да могат да предвидят системи, които да гарантират, че е налице справедливо обезщетение за носителите на права за различните видове използване, спрямо които са приложими тези изключения или ограничения. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват системи, които не създават административна тежест, например системи, които предвиждат еднократни плащания.

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  За да се гарантира правна сигурност, когато дадена държава членка реши да постави прилагането на изключението в зависимост от наличието на подходящи лицензии, е необходимо да се посочи при какви условия дадена образователна институция може да използва защитени произведения или други обекти в рамките на изключението и обратно – кога следва да се действа съгласно лицензионна схема.

Обосновка

Предложеното изменение е необходимо, за да се гарантира правна сигурност в случаите, в които дадена държава членка реши да постави прилагането на изключението в зависимост от наличието на подходящи лицензии.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Действията по опазването може да изискват възпроизвеждане на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство и следователно разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на техните сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи тези действия по опазването.

(18)  Действията по опазването на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство може да изискват възпроизвеждане и съответно да изискват разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на своите сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи на тези институции да извършват действията по опазването.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Различните подходи в държавите членки към действията по опазването на институциите в областта на културното наследство затрудняват трансграничното сътрудничество и споделянето на средствата за опазване от институциите в областта на културното наследство на вътрешния пазар, което води до неефективно използване на ресурсите.

(19)  Различните подходи в държавите членки към действията по възпроизвеждане с цел опазване затрудняват трансграничното сътрудничество, споделянето на средствата за опазване и създаването на трансгранични мрежи за опазване между организациите на вътрешния пазар, ангажирани с опазването, което води до неефективно използване на ресурсите. Това може да окаже отрицателно въздействие върху опазването на културното наследство.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Поради тази причина от държавите членки следва да се изисква да предвидят заключение, което да позволи на институциите в областта на културното наследство да възпроизвеждат произведения и други обекти за постоянно включване в техните сбирки с оглед на опазването им, например за да се решат въпросите на технологичното остаряване или влошаването на състоянието на първоначалните опори. Подобно изключение следва да даде възможност да се правят копия чрез подходящо средство, инструмент или технология за опазване, в достатъчен брой и на всеки етап от жизнения цикъл на произведението или другия обект, доколкото това е необходимо, за да се създаде копие единствено за целите на опазването.

(20)  Поради тази причина от държавите членки следва да се изисква да предвидят изключение, което да позволи на институциите в областта на културното наследство да възпроизвеждат произведения и други обекти за постоянно включване в техните сбирки с оглед на опазването им, за да се решат въпросите на технологичното остаряване или влошаването на състоянието на първоначалните опори или за да се застраховат произведенията. Подобно изключение следва да даде възможност да се правят копия чрез подходящо средство, инструмент или технология за опазване в какъвто и да е формат и на какъвто и да е носител, в достатъчен брой и на всеки етап от жизнения цикъл на произведението или другия обект и в необходимата степен, за да се създаде копие единствено за целите на опазването. Архивите на научните организации или обществените излъчващи организации следва да се считат за институции в областта на културното наследство и съответно за бенефициери на това изключение. За целите на това изключение държавите членки следва да могат да запазят в сила разпоредбите за третиране на общодостъпните галерии като музеи.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се смятат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато са собственост или постоянно във владение на институцията в областта на културното наследство, например в резултат на прехвърляне на собствеността или лицензионни споразумения.

(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се считат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато копията на тези произведения или други обекти са собственост или постоянно във владение на тези организации, например в резултат на прехвърляне на собствеността, лицензионни споразумения, законен депозит или дългосрочен заем. Произведения или други обекти, до които институциите в областта на културното наследство имат временен достъп чрез сървър на трето лице, не се считат за постоянно включени в техните сбирки.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Вследствие на технологичното развитие се появиха услуги на информационното общество, които дават възможност на ползвателите да качват или да предоставят на разположение съдържание под различни форми и за различни цели, например за илюстриране на дадена идея, критика, пародия или пастиш. Това съдържание може да включва кратки откъси от вече съществуващи произведения или други обекти, които ползвателите евентуално са променили, комбинирали или преобразували по друг начин.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  Въпреки известно припокриване със съществуващите изключения или ограничения, например по отношение на цитирането и пародията, не всяко съдържание, качено или предоставено на разположение от ползвател, което включва в разумна степен откъси от защитени произведения или други обекти, попада в обхвата на член 5 от Директива 2001/29/ЕО. Подобна ситуация създава правна несигурност и за ползвателите, и за носителите на права. Ето защо е необходимо да се предвиди ново специално изключение, за да се позволи законно използване на откъси от вече съществуващи защитени произведения или други обекти в съдържание, което е качено или предоставено на разположение от ползватели. Когато създадено или предоставено на разположение от ползвател съдържание включва кратко и пропорционално използване на цитат или откъс от защитено произведение или друг закрилян обект със законна цел, това използване следва да бъде защитено чрез изключението, предвидено в настоящата директива. Това изключение следва да се прилага само в някои специфични случаи, които не са в противоречие с обичайното използване на съответното произведение или съответния друг обект и които не накърняват необосновано законните интереси на носителя на права. За да се извърши оценка на това евентуално накърняване, е от съществено значение да се проучат по целесъобразност степента на автентичност на съответното съдържание, дължината/обхватът на използвания цитат или откъс, професионалният характер на съответното съдържание или степента на нанесената икономическа вреда, без да се изключва възможността за законно прилагане на изключението. Това изключение не следва да накърнява моралните права на авторите на произведенията или на другите обекти.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21в)  Доставчиците на услуги на информационното общество, които попадат в обхвата на член 13 от настоящата директива, не следва да могат да се позовават в своя полза на изключението за използването на откъси от вече съществуващи произведения, предвидено в настоящата директива, във връзка с използването на цитати или откъси от защитени произведения или други обекти в съдържание, качено или предоставено от ползватели в рамките на тези услуги на информационното общество, с цел да намалят обхвата на своите задължения по член 13 от настоящата директива.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Институциите в областта на културното наследство следва да се ползват от ясна рамка за цифровизация и разпространение, включително през границите, на произведения или други обекти извън търговско обращение. Конкретните особености на сбирките от произведения извън търговско обращение обаче означават, че може да се окаже много трудно получаването на предварителното съгласие на отделните носители на права. Това може да се дължи например на възрастта на произведенията или другите обекти, на тяхната ограничена търговска стойност или на обстоятелството, че никога не са били предназначени за търговска употреба. Ето защо е необходимо да се предвидят мерки за улесняване на лицензирането на права върху произведения извън търговско обращение, които се намират в сбирките на институции в областта на културното наследство, и по такъв начин да се даде възможност за сключването на споразумения с трансгранично действие на вътрешния пазар.

(22)  Институциите в областта на културното наследство следва да се ползват от ясна рамка за цифровизация и разпространение, включително през границите, на произведения или други обекти извън търговско обращение. Конкретните особености на сбирките от произведения извън търговско обращение обаче означават, че може да се окаже много трудно да се получи предварителното съгласие на отделните носители на права. Това може да се дължи например на възрастта на произведенията или другите обекти, на тяхната ограничена търговска стойност или на обстоятелството, че никога не са били предназначени за търговска употреба или никога не са били в търговско обращение. Ето защо е необходимо да се предвидят мерки за улесняване на използването на произведения извън търговско обращение, които се намират в сбирките на институции в областта на културното наследство, и по такъв начин да се даде възможност за сключването на споразумения с трансгранично действие на вътрешния пазар.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Редица държави членки вече са приели режими за разширено колективно лицензиране, законни мандати или законни презумпции, улесняващи лицензирането на произведения извън търговско обращение. При все това, като се има предвид разнообразието от произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, както и различията между практиките на колективно управление в държавите членки и в секторите на културно производство, възможно е тези мерки и да не предлагат решение във всички случаи, например поради това, че не съществува практика на колективно управление за определен вид произведения или други обекти. Поради това в такива конкретни случаи е необходимо да се даде възможност на институциите в областта на културното наследство да предоставят онлайн достъп до произведения извън търговско обращение от своите постоянни сбирки по силата на изключение от авторското право и сродните му права. Въпреки че е от съществено значение да се хармонизира обхватът на новото задължително изключение, за да се даде възможност за трансгранично използване на произведения извън търговско обращение, държавите членки все пак следва да могат да използват или да продължат да използват споразумения за разширено колективно лицензиране, сключени с институции в областта на културното наследство на национално равнище за категории произведения, постоянно включени в сбирките на тези институции. Липсата на споразумение относно условията на лицензията не следва да се тълкува като липса на решения, основаващи се на принципа на лицензиране. Всяко използване по силата на това изключение следва да подлежи на същите изисквания за неучастие и публично оповестяване, както използването, разрешено чрез лицензионен механизъм. За да се гарантира, че изключението се прилага единствено когато са изпълнени определени условия, и за да се обезпечи правна сигурност, държавите членки следва да определят през подходящи интервали от време, като се консултират с носителите на авторски права, организациите за колективно управление и организациите в областта на културното наследство, секторите и видовете произведения, за които липсват подходящи решения, основаващи се на лицензия, като в такъв случай следва да се прилага изключението.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В предвидената от настоящата директива рамка държавите членки следва да могат да проявят гъвкавост в избора на конкретния вид механизъм, който ще даде възможност правата върху произведения извън търговско обращение да обхванат и правата на носителите на права, които не са представени от организацията за колективно управление на правата в съответствие с техните правни традиции, практика или особености. Въпросните механизми могат да включват разширено колективно лицензиране и презумпции за представителство.

(23)  В предвидената от настоящата директива рамка държавите членки следва да могат да проявят гъвкавост в избора на конкретния вид механизъм, който ще даде възможност правата върху произведения извън търговско обращение да обхванат и правата на носителите на права, които не са представени от съответната организация за колективно управление на правата в съответствие с техните правни традиции, практика или особености. Въпросните механизми могат да включват разширено колективно лицензиране и презумпции за представителство.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За целите на тези лицензионни механизми е важно да съществува стегната и добре функционираща система за колективно управление. Системата обхваща по-специално правила за добро управление, прозрачност и отчетност, както и редовното, добросъвестно и точно разпределение и изплащане на дължимите суми на отделните носители на права съгласно Директива 2014/26/ЕС. За всички носители на права следва да се предвидят допълнителни подходящи гаранции и те следва да имат възможност да изключат прилагането на подобни механизми за техните произведения или други обекти. Свързаните с тези механизми условия не бива да засягат практическото им значение за институциите в областта на културното наследство.

(24)  За целите на тези лицензионни механизми е важно да съществува стегната и добре функционираща система за колективно управление, която следва да се насърчава от държавите членки. Системата обхваща по-специално правила за добро управление, прозрачност и отчетност, както и редовното, добросъвестно и точно разпределение и изплащане на дължимите суми на отделните носители на права съгласно Директива 2014/26/ЕС. За всички носители на права следва да се предвидят допълнителни подходящи гаранции и те следва да имат възможност да изключат прилагането на подобни лицензионни механизми или на подобни изключения за своите произведения или други обекти. Свързаните с тези механизми условия не бива да засягат практическото им значение за институциите в областта на културното наследство.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Като се има предвид разнообразието на произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, важно е въведените с настоящата директива лицензионни механизми да са на разположение и да могат да се използват на практика за различните видове произведения и други обекти, включително фотографии, звукозаписи и аудио-визуални произведения. За да се отразят особеностите на различните категории произведения и други обекти по отношение на начините на публикуване и разпространение и за да се улесни използваемостта на въпросните механизми, може да се наложи държавите членки да въведат конкретни изисквания и процедури във връзка с практическото прилагане на тези лицензионни механизми. Уместно е в този процес държавите членки да се консултират с носителите на права, ползвателите и организациите за колективно управление.

(25)  Като се има предвид разнообразието на произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, важно е въведените с настоящата директива лицензионни механизми да са на разположение и да могат да се използват на практика за различните видове произведения и други обекти, включително фотографии, звукозаписи и аудио-визуални произведения. За да се отразят особеностите на различните категории произведения и други обекти по отношение на начините на публикуване и разпространение и за да се улесни използваемостта на решенията за използването на произведения извън търговско обращение, въведени с настоящата директива, може да се наложи държавите членки да въведат конкретни изисквания и процедури във връзка с практическото прилагане на тези лицензионни механизми. Уместно е в този процес държавите членки да се консултират с носителите на права, институциите в областта на културното наследство и организациите за колективно управление.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В съответствие с нормите на международната вежливост лицензионните механизми за цифровизация и разпространение на произведения извън търговско обращение, предвидени в настоящата директива, не следва да се прилагат за произведения или други обекти, които за пръв път са публикувани или ако няма публикуване, — за пръв път са излъчени в трета държава, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в трета държава. Освен това тези механизми не следва да се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, освен ако за пръв път са публикувани или ако няма публикуване, — за пръв път са излъчени на територията на държава членка, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в държава членка.

(26)  В съответствие с нормите на добрите международни отношения лицензионните механизми и изключението за цифровизация и разпространение на произведения извън търговско обращение, предвидени в настоящата директива, не следва да се прилагат за произведения или други обекти, които за пръв път са публикувани или ако няма публикуване за пръв път са излъчени в трета държава, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в трета държава. Освен това тези механизми не следва да се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, освен ако за пръв път са публикувани или ако няма публикуване за пръв път са излъчени на територията на държава членка, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в държава членка.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Тъй като проектите за масова цифровизация може да изискват значителни инвестиции от институциите в областта на културното наследство, лицензиите, издадени чрез предвидените в настоящата директива механизми, не бива да им попречат да реализират разумни приходи, за да покрият лицензионните разходи и разходите за цифровизация и разпространение на произведенията и другите обекти, предмет на лицензията.

(27)  Тъй като проектите за масова цифровизация може да изискват значителни инвестиции от институциите в областта на културното наследство, лицензиите, издадени чрез предвидените в настоящата директива механизми, не бива да им попречат да покриват лицензионните разходи и разходите за цифровизация и разпространение на произведенията и другите обекти, предмет на лицензията.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Необходимо е адекватно разгласяване на информация относно бъдещото и текущото използване на произведенията и другите обекти извън търговско обращение от институциите в областта на културното наследство на основата на предвидените в настоящата директива лицензионни механизми и действащата уредба, която дава възможност на всички носители на права да изключат своите произведения или други обекти от прилагането на лицензиите. Това е особено важно, когато използването се реализира трансгранично на вътрешния пазар. Затова е целесъобразно да се предвиди създаването на единен, общодостъпен онлайн портал, чрез който Съюзът да предоставя тази информация на обществеността в разумен срок преди реализацията на трансграничното използване. По силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета, на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост са възложени някои задачи и дейности, финансирани чрез нейни собствени бюджетни мерки, целящи да улеснят и подкрепят дейността на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуална собственост, включително неговото предотвратяване. Поради тази причина е уместно да се разчита на тази служба във връзка със създаването и управлението на европейския портал, който ще предоставя тази информация.

(28)  Необходимо е адекватно разгласяване на информация относно бъдещото и текущото използване на произведенията и другите обекти извън търговско обращение от институциите в областта на културното наследство на основата на предвидените в настоящата директива лицензионни механизми или изключение и действащата уредба, която дава възможност на всички носители на права да изключат своите произведения или други обекти от прилагането на лицензиите или на изключението. Това е особено важно, когато използването се реализира трансгранично на вътрешния пазар. Затова е целесъобразно да се предвиди създаването на единен, общодостъпен онлайн портал, чрез който Съюзът да предоставя тази информация на обществеността в разумен срок преди реализацията на трансграничното използване. По силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост са възложени някои задачи и дейности, финансирани чрез нейни собствени бюджетни мерки, целящи да улеснят и подкрепят дейността на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуална собственост, включително неговото предотвратяване. Поради тази причина е уместно да се разчита на тази служба във връзка със създаването и управлението на европейския портал, който ще предоставя тази информация.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  За да се гарантира, че лицензионните механизми, предвидени за произведенията извън търговско обращение, са подходящи и функционират правилно, че носителите на права са адекватно защитени съгласно тези механизми, че лицензиите са надлежно разгласени и че е осигурена правна яснота по отношение на представителността на организациите за колективно управление и на категоризацията на произведенията, държавите членки следва да насърчават секторния диалог между заинтересованите страни.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се улесни лицензирането на правата върху аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, настоящата директива изисква от държавите членки да създадат механизъм за преговори, който дава възможност на страните, желаещи да сключат споразумение, да разчитат на съдействието на безпристрастен орган. Този орган следва да се среща със страните и да помага в преговорите, като предоставя професионални и външни съвети. На този фон държавите членки следва да вземат решение за условията, при които ще работи механизмът за преговори, включително за графика и продължителността на съдействието при преговорите и поемането на разходите. Държавите членки следва да направят така, че административната и финансовата тежест да останат съразмерни, за да се гарантира ефективността на преговорния форум.

(30)  За да се улесни лицензирането на правата върху аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, държавите членки следва да създадат механизъм за преговори, управляван от вече съществуващ или новосъздаден национален орган, който да дава възможност на страните, желаещи да сключат споразумение, да разчитат на съдействието на безпристрастен орган. Участието в този механизъм за преговори и последващото сключване на споразумения следва да бъдат на доброволен принцип. Когато дадени преговори включват страни от различни държави членки, тези страни следва да се споразумеят предварително коя да бъде компетентната държава членка, в случай че решат да прибягнат до механизма за преговори. Този орган следва да се среща със страните и да помага в преговорите, като предоставя професионални, безпристрастни и външни съвети. На този фон държавите членки следва да вземат решение за условията, при които ще работи механизмът за преговори, включително за графика и продължителността на съдействието при преговорите и разпределението на всички евентуални разходи, както и за състава на тези органи. Държавите членки следва да направят така, че административната и финансовата тежест да останат съразмерни, за да се гарантира ефективността на преговорния форум.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  Опазването на културното наследство на Съюза е от изключително значение и то следва да се извършва по-активно в името на бъдещите поколения. Това следва да се постигне по-специално чрез опазването на наследството от публикации. За тази цел следва да се създаде законен депозит на Съюза, за да се гарантира, че публикациите, свързани със Съюза, например с правото на Съюза, с историята и процеса на интеграция на Съюза, с политиките на Съюза и демокрацията в Съюза, с институционалните и парламентарните въпроси и с политиката – т.е. интелектуалната история на Съюза и бъдещото му наследство от публикации – системно се събират. Това наследство не само трябва да се съхрани чрез създаването на архив на Съюза за публикации, посветени на въпросите, свързани със Съюза, но то следва също така да бъде достъпно за гражданите на Съюза и за бъдещите поколения. Библиотеката на Европейския парламент в качеството си на библиотеката на единствената институция на Съюза, която пряко представлява гражданите на Съюза, следва да бъде определена като депозитната библиотека на Съюза. За да не се създава прекомерна тежест за издателите, печатниците и вносителите, единствено електронните публикации, например електронните книги, електронните вестници и електронните списания, следва да се депозират в библиотеката на Европейския парламент. Библиотеката на Европейския съюз следва да предоставя на читателите, под свой контрол, публикации, включени в законния депозит на Съюза в библиотеката на Европейския парламент, за целите на научните изследвания или образованието. Тези публикации не следва да се предоставят на разположение онлайн извън Парламента.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до информация. Той има основен принос за обществените дебати и правилното функциониране на демократичното общество. В прехода от печатни към цифрови издания издателите на публикации в пресата се сблъскват с трудности при лицензирането на онлайн използването на техните публикации и възвръщането на направените от тях инвестиции. При липсата на признат статут на издателите на публикации в пресата като носители на права лицензирането и неговата реализация в цифровата среда често пъти са сложни и неефективни.

(31)  Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до информация. Той има основен принос за обществените дебати и правилното функциониране на демократичното общество. Нарастващият дисбаланс между мощните платформи и издателите на публикации в пресата, които могат да бъдат и информационни агенции, вече доведе до осезаема регресия на медийния ландшафт на регионално равнище. В прехода от печатни към цифрови издания издателите на публикации в пресата и информационните агенции се сблъскват с трудности при лицензирането на онлайн използването на своите публикации и възвръщането на направените от тях инвестиции. При липсата на признат статут на издателите на публикации в пресата като носители на права лицензирането и неговата реализация в цифровата среда често пъти са сложни и неефективни.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Необходимо е да се признае и допълнително да се поощри организационният и финансов принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да се гарантира устойчивостта на издателския отрасъл. Поради това е необходимо на равнището на Съюза да се осигури хармонизирана правна закрила за публикациите в пресата по отношение на цифровото им използване. Въпросната закрила следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и предоставянето на публично разположение на публикации в пресата при цифровото им използване.

(32)  Необходимо е да се признае и допълнително да се поощри организационният и финансов принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да се обезпечи устойчивостта на издателския отрасъл и съответно да се гарантира наличието на надеждна информация. Поради това е необходимо държавите членки да предоставят на равнището на Съюза правна закрила за публикациите в пресата в Съюза по отношение на цифровото им използване. Въпросната закрила следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и предоставянето на публично разположение на публикации в пресата при цифровото им използване с оглед на получаването на справедливо и пропорционално възнаграждение за подобно използване. Този режим не следва да важи по отношение на използването за лични цели. Освен това включването на публикацията в резултатите в дадена търсачка не следва да се счита за справедливо и пропорционално възнаграждение.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като създаването на хипервръзки, което не представлява съобщаване на публиката.

(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като създаването на хипервръзки.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за цифрово използване. Спрямо тях трябва да се прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.

(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за цифрово използване. Държавите членки следва да могат прилагат спрямо тези права същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, не бива да накърнява правата на авторите и другите носители на права върху произведения и други обекти, включени в тях, включително по отношение на степента, до която авторите и другите носители на права могат да използват своите произведения или други обекти отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Затова издателите на публикации в пресата не бива да имат възможност да се позоват на закрилата, която им е предоставена, срещу авторите и други носители на права. Това не накърнява договорните отношения между издателите на публикации в пресата, от една страна, и авторите и други носители на права, от друга.

(35)  Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, не бива да накърнява правата на авторите и другите носители на права върху произведения и други обекти, включени в тях, включително по отношение на степента, до която авторите и другите носители на права могат да използват своите произведения или други обекти отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Затова издателите на публикации в пресата не бива да имат възможност да се позоват на закрилата, която им е предоставена, срещу авторите и други носители на права. Това не накърнява договорните отношения между издателите на публикации в пресата, от една страна, и авторите и други носители на права, от друга. Независимо от факта, че авторите на произведения, включени в публикация в пресата, получават подходящо възнаграждение за използването на техните произведения въз основа на условията за отстъпване по лицензия на правата върху тяхното произведение на издателя на публикации в пресата, авторите, чието произведение е включено в публикация в пресата, следва да имат право на подходящ дял от новите допълнителни приходи, които издателите на публикации в пресата получават за определени видове вторично използване на техните публикации в пресата от страна на доставчиците на услуги на информационното общество, при спазване на правата, предвидени в член 11, параграф 1 от настоящата директива. Размерът на обезщетението, предоставено на авторите, следва да отчита конкретните стандарти за лицензирането в този сектор, които се възприемат като целесъобразни в съответната държава членка, във връзка с произведенията, включени в публикация в пресата; обезщетението, предоставено на авторите, не следва да накърнява условията за лицензирането, договорени между автора и издателя на публикации в пресата, за използването на статията на автора от издателя на публикации в пресата.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Издателите, включително издателите на публикации в пресата, книги или научни издания, често пъти работят на основата на прехвърляне на авторски права чрез договори или по силата на задължителни законови норми. В този контекст издателите правят инвестиция с оглед на използването на произведенията, съдържащи се в техните публикации, и в някои случаи могат да бъдат лишени от приходи, когато тези произведения се използват по силата на изключения или ограничения, като например за копиране за лично ползване и за репрография. В определен брой държави членки обезщетението за използване в рамките на тези изключения се поделя между авторите и издателите. За да се отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за всички заинтересовани страни, държавите членки следва да имат право да предвидят, че когато един автор е прехвърлил или отстъпил правата си на издател или по друг начин допринася за публикацията със своите произведения и съществуват системи за обезщетяване за вредите, причинени от изключение или ограничение, издателите са в правото си да претендират за дял от обезщетението, като тежестта за издателя при мотивирането на претенцията не бива да надхвърля изискваната според съществуващата система.

(36)  Издателите, включително издателите на публикации в пресата, книги, научни издания или музикални произведения, работят въз основа на договори с авторите. В този контекст издателите правят инвестиция и придобиват права, в някои области включително права да получат дял от обезщетението в рамките на съвместни организации на автори и издатели за колективно управление, с оглед на използването на произведенията и съответно те могат да се окажат лишени от приходи, когато тези произведения се използват по силата на изключения или ограничения, като например за копиране за лично ползване и за репрография. В голям брой държави членки обезщетението за използване в рамките на тези изключения се поделя между авторите и издателите. За да се отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за всички заинтересовани страни, държавите членки следва да могат да предвидят равностойна система за поделяне на обезщетението, ако такава система е функционирала в съответната държава членка преди 12 ноември 2015 г. Условията за поделянето между авторите и издателите на това обезщетение биха могли да се определят във вътрешните правила за разпределението на организацията за колективно управление, която действа едновременно от името на авторите и на издателите, или да се определят от държавите членки със закон или с подзаконов акт в съответствие с равностойната система, която е функционирала в съответната държава членка преди 12 ноември 2015 г. Настоящата разпоредба не накърнява договореностите в държавите членки относно публичните права за отдаване в заем, относно управлението на права, които не се основават на изключения или ограничения във връзка с авторското право, като например схеми за разширено колективно лицензиране, или относно права на възнаграждение въз основа на националното законодателство.

Изменение     39

Предложение за директива

Съображение 36 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)  Културните и творческите индустрии играят ключова роля за повторната индустриализация на Европа, стимулират растежа и благодарение на стратегическата си позиция са в състояние да оказват иновативно въздействие върху други промишлени сектори. Освен това културните и творческите индустрии са движеща сила за иновациите и развитието на ИКТ в Европа. Културните и творческите индустрии в Европа осигуряват над 12 милиона работни места на пълно работно време, което се равнява на 7,5% от работната ръка в ЕС, и създават приблизително 509 милиарда евро добавена стойност към БВП (5,3% от общата брутна добавена стойност на ЕС). Културните и творческите индустрии получават основна част от приходите си от защитата на авторското право и сродните му права.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до съдържание онлайн. Това се отразява на възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка.

(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до защитено с авторско право съдържание онлайн. Онлайн услугите са средство за осигуряване на по-широк достъп до културните и творческите произведения и те предлагат богати възможности на културните и творческите индустрии да разработват нови бизнес модели. Въпреки че тези услуги предоставят възможност за многообразие на съдържанието и улесняват достъпа до него, те също така са източник на предизвикателства, когато защитено с авторски права съдържание бъде качено без предварително разрешение от носителите на права. Това ограничава възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия могат да се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка, тъй като някои доставчици на услуги за качено от ползвателите съдържание не сключват лицензионни споразумения с обосновката, че те попадат в обхвата на изключението “safe-harbor”, предвидено в Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 37 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a) Някои услуги на информационното общество са предназначени в рамките на обичайното си ползване да осигурят достъп на публиката до защитено с авторско право съдържание или друг закрилян обект, качени от техните потребители. Определението за доставчик на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно настоящата директива обхваща доставчиците на услуги на информационното общество, една от чиито основни цели е да съхраняват защитеното с авторско право съдържание, качено/предоставено от техните ползватели, да предоставят достъп на публиката до него или да го предават чрез непрекъсната връзка (стрийминг), като те оптимизират съдържанието, включително, наред с другото, насърчавайки показването, маркирането, подбора и секвенцирането на качените произведения или други обекти, независимо от използваните за целта средства, и по този начин изпълняват активна роля. Определението за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно настоящата директива не обхваща доставчиците на услуги, които действат с нетърговска цел, например онлайн енциклопедии, и доставчиците на онлайн услуги, при които съдържанието се качва с разрешението на всички засегнати носители на права, например образователни или научни хранилища. Доставчиците на компютърни услуги „в облак“ за лично ползване, до които публиката няма пряк достъп, платформите за разработване на софтуер с отворен код и онлайн пазарите, чиято основна дейност е онлайн продажба на дребно на физически стоки, не се считат за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание по смисъла на настоящата директива.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Когато съхраняват защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, като по такъв начин излизат извън рамките на обикновеното предоставяне на материална база и съобщаване на публиката, доставчиците на услуги на информационното общество са длъжни да сключват лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако те отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.

(38)   Доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание извършват акт на съобщаване на публиката и следователно са отговорни за тяхното съдържание. Вследствие на това те следва да сключват справедливи и подходящи лицензионни споразумения с носителите на права. Следователно те не могат да се ползват от освобождаването от отговорност, предвидено в член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

 

Носителят на права не следва да бъде задължен да сключва лицензионни споразумения.

По отношение на член 14 е необходимо да се провери дали доставчикът на услуги играе активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или тяхното рекламиране, независимо от естеството на използваните за тази цел средства.

По отношение на член 14 от Директива 2000/31/ЕО е необходимо да се провери дали доставчикът на услуги играе активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или тяхното рекламиране, независимо от естеството на използваните за тази цел средства.

 

Когато са сключени лицензионни споразумения, те следва да обхващат в същия размер и обхват отговорността на ползвателите, както когато те действат в нетърговско качество.

За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти, като например прилагане на ефективни технологии. Въпросното задължение следва да важи и в случаите, когато доставчиците на услуги на информационното общество отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти, качени от техните ползватели, като например прилагане на ефективни технологии. Въпросното задължение следва да важи и в случаите, когато доставчиците на услуги на информационното общество отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

 

При липса на споразумения с носителите на права е логично също да се очаква от доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, че те предприемат подходящи и пропорционални мерки, в резултат на които при тези услуги да липсват произведения или други обекти, във връзка с които е налице нарушение на авторско право или на сродните му права. Тези доставчици на услуги са важни разпространители на съдържание, като по този начин оказват въздействие върху използването на защитено от авторско право съдържание. Тези доставчици на услуги следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират неналичността на произведенията или другите обекти, посочени от носителите на права. Тези мерки обаче не следва да водят до неналичност на произведения или други обекти, качени от ползвателите, при които не се нарушават права.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, и носителите на права има съществено значение за функционирането на технологиите, като например технологиите за разпознаване на съдържание. В такива случаи носителите на права следва да предоставят необходимите данни, така че услугите да могат да идентифицират тяхното съдържание, а услугите да бъдат прозрачни за носителите на права по отношение на използваните технологии, за да може да се прецени доколко са подходящи. По-специално услугите следва да предоставят на носителите на права информация за вида на използваните технологии, начина на тяхното прилагане и успеваемостта им при разпознаването на съдържание на носителите на права. Освен това въпросните технологии следва да дават възможност на носителите на права да получават информация от доставчиците на услуги на информационното общество за използването на тяхно съдържание, което е предмет на споразумение.

(39)  Сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права е от съществено значение за функционирането на мерките. По-специално носителите на права следва да предоставят съответната информация на доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, за да могат те да определят тяхното съдържание, когато прилагат мерките. Доставчиците на услугите следва да спазват прозрачност пред носителите на права по отношение на приложените мерки, за да може да се прецени доколко са подходящи. При оценката на пропорционалността и ефективността на приложените мерки следва да се отдаде дължимото внимание на технологичните предели и ограничения, както и на броя или вида на произведенията или другите обекти, качени от ползвателите на услугите. В съответствие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО, когато е приложимо, прилагането на мерки от страна на доставчиците на услуги не следва да се състои от общо задължение за наблюдение, а следва да бъде ограничено до това да гарантират неналичността на неразрешено използване на техните услуги във връзка със специфични и надлежно нотифицирани произведения или други обекти, закриляни от авторското право. При прилагането на тези мерки доставчиците на услуги следва също така да спазват баланс между правата на ползвателите и правата на носителите на права съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Прилаганите мерки следва да не изискват установяването на самоличността на отделните ползватели, които качват съдържание, и следва да не включват обработване на данни във връзка с индивидуалните ползватели в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Тъй като мерките, предприети от доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание при прилагането на настоящата директива, биха могли да имат отрицателен или непропорционален ефект върху качено или показано от ползвателите законосъобразно съдържание, по-специално когато въпросното съдържание попада в обхвата на изключение или ограничение, доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание следва да бъдат задължени да предлагат механизъм за жалби в полза на ползвателите, чието съдържание е било засегнато от тези мерки. Подобен механизъм следва да дава възможност на ползвателя да провери защо въпросното съдържание е било предмет на мерки и да включва основна информация относно съответните приложими изключения и ограничения. Той следва да установява минимални стандарти за жалби, за да се гарантира, че на носителите на права се предоставя достатъчно информация за оценка и отговор на жалбите. Носителите на права или техният представител следва да отговори на всички получени жалби в рамките на разумен период от време. Когато се окаже, че мерките са неоснователни, платформите или довереното трето лице, отговорни за механизма за правна защита, следва да предприемат корективни действия без необосновано забавяне.

 

__________

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение     44

Предложение за директива

Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  Държавите членки следва да гарантират наличието на междинен механизъм, даващ възможност на доставчиците на услуги и на носителите на права да постигнат решение по взаимно съгласие на всеки спор във връзка с условията по техните споразумения за сътрудничество. За тази цел държавите членки следва да определят безпристрастен орган, разполагащ с необходимата компетентност и опит, за да съдейства на страните в разрешаването на спора между тях.

Изменение     45

Предложение за директива

Съображение 39 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39б)  Пазарът на технологии за разпознаване на съдържание вече е добре развит, като се предвижда растеж в икономиката, основана на данни. Поради това съществуването на този вид технологии и конкуренцията между доставчиците на такива технологии следва да доведат до създаването на пазар при равни условия на конкуренция за всички предприятия, независимо от техния размер, като се гарантира финансово приемлив и опростен достъп на МСП до този пазар. Независимо от това липсата на ясни правни задължения за използване на тези технологии позволява на операторите с господстващо положение на пазара по-специално да отказват използването на такива инструменти, които са подходящи за целите на отстъпването по лицензия и управлението на права.

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 39 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39в)   По принцип носителите на права винаги следва да получават справедливо и подходящо възнаграждение. Авторите и артистите изпълнители, които са сключили договори с посредници, като например звукозаписни дружества и продуценти, следва да получават справедливо и подходящо възнаграждение от тях въз основа на индивидуални и/или колективни споразумения, споразумения за колективно управление на права или на други правила с подобен ефект, например общи правила за възнагражденията. Това възнаграждение следва да бъде изрично определено в договорите съобразно начина на използване, включително онлайн използване. Държавите членки следва да отчетат особеностите на всеки сектор и следва да имат право да предвидят, че възнаграждението се счита за справедливо и подходящо, ако се определя в съответствие с колективното споразумение или общото споразумение за възнагражденията.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители обикновено са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на адекватна информация от техните договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители.

(40)   Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители обикновено са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на подробна и относима информация от техните договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители. Информацията, която авторите и артистите изпълнители имат право да очакват, следва да бъде пропорционална и да обхваща всички режими на използване, реализираните преки и непреки приходи, включително приходите от продажба на сувенирни артикули, както и дължимото възнаграждение. Информацията относно използването следва да посочва също така самоличността на всички вторични лицензополучатели или вторични приобретатели на права. Независимо от това задължението за прозрачност следва да се прилага само в случаите на права, които са релевантни за авторското право.

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Някои договори за упражняване на права, хармонизирани на равнището на Съюза, са дългосрочни и не предлагат почти никакви възможности на авторите и артистите изпълнители да ги предоговорят с договорните си партньори или техните правоприемници. Поради тази причина, без да се накърнява приложимото право спрямо договорите в държавите членки, следва да се въведе механизъм за коригиране на възнагражденията в случаите, когато първоначално договореното възнаграждение във връзка с лицензия или прехвърляне на права е несъразмерно ниско в сравнение със съответните приходи и ползи от използването на произведението или фиксирането на изпълнението, включително в светлината на гарантираната от настоящата директива прозрачност. Оценката на положението следва да вземе предвид специфичните обстоятелства във всеки отделен случай, както и особеностите и практиките на секторите с различно съдържание. Ако страните не постигнат споразумение за коригиране на възнаграждението, авторът или артистът изпълнител следва да има право да предяви иск пред съд или друг компетентен орган.

(42)   Някои договори за упражняване на права, хармонизирани на равнището на Съюза, са дългосрочни и не предлагат почти никакви възможности на авторите и артистите изпълнители да ги предоговорят с договорните си партньори или техните правоприемници. Поради тази причина, без да се накърнява приложимото право спрямо договорите в държавите членки, следва да се въведе механизъм за коригиране на възнагражденията в случаите, когато първоначално договореното възнаграждение във връзка с лицензия или прехвърляне на права е несъразмерно ниско в сравнение със съответните преки и непреки приходи и ползи от използването на произведението или фиксирането на изпълнението, включително в светлината на гарантираната от настоящата директива прозрачност. Оценката на положението следва да вземат предвид специфичните обстоятелства във всеки отделен случай, особеностите и практиките на секторите с различно съдържание, както и естеството и приносът на автора или артиста изпълнител за произведението. Такова искане за адаптиране на договора би могло да бъде направено и от организацията, представляваща автора или артиста изпълнител, от негово име, освен ако искането би навредило на интересите на автора или артиста изпълнител. Ако страните не постигнат споразумение за коригиране на възнаграждението, авторът или артистът изпълнител или определената от тях представляваща ги организация — по искане на автора или артиста изпълнител — следва да имат право да предявят иск пред съд или да подадат жалба пред друг компетентен орган.

Изменение    49

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Авторите и артистите изпълнители често нямат желание да отстояват правата си срещу договорните си партньори по съдебен ред. Затова държавите членки следва да предвидят процедура за алтернативно разрешаване на споровете, в рамките на която да се разглеждат претенциите във връзка със задълженията за прозрачност и механизма за коригиране на договорите.

(43) Авторите и артистите изпълнители често нямат желание да отстояват правата си срещу договорните си партньори по съдебен ред. Затова държавите членки следва да предвидят процедура за алтернативно разрешаване на споровете, в рамките на която да се разглеждат претенциите във връзка със задълженията за прозрачност и механизма за коригиране на договорите. Представителните организации на авторите и артистите изпълнители, включително организациите за колективно управление на права и синдикалните организации, следва да имат възможност да инициират откриването на такива процедури по искане на авторите и артистите изпълнители. Информацията за това кой е започнал процедурата следва да остане неразкрита.

Изменение    50

Предложение за директива

Съображение 43 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43a) Авторите и артистите изпълнители очакват техните произведения и изпълнения да бъдат използвани от лицата, на които са отстъпили по лицензия или са прехвърлили своите права. Въпреки това има случаи, в които произведения или изпълнения, правата върху които са били отстъпени по лицензия или прехвърлени, изобщо не се използват. Когато тези права са били прехвърлени като изключителни, авторите и артистите изпълнители не могат да се обърнат към друг партньор, който да използва техните произведения и изпълнения. В такъв случай, след изтичането на разумен срок авторите и артистите изпълнители следва да имат право да оттеглят правото, което да им позволи да прехвърлят своето право или да го отстъпят по лицензия на друго лице. Оттеглянето следва да бъде възможно и когато приобретателят на правото или лицензополучателят не е изпълнил задължението си за отчетност/прозрачност, предвидено в член 14 от настоящата директива. Оттеглянето следва да се разглежда като възможност само след изчерпването на всички способи за алтернативно решаване на спора, особено когато той се отнася до отчетността. Тъй като използването на произведения може да варира в зависимост от секторите, биха могли да бъдат приети специфични разпоредби на национално равнище, за да се вземат предвид особеностите на секторите — като аудио-визуалния сектор — или на произведенията, както и очакваните периоди на използването, по-специално като се предвидят преклузивни срокове за упражняване на правото на оттегляне. С цел да се предотвратят злоупотреби и да се вземе предвид, че е необходим определен период от време, преди да започне действителното използване на дадено произведение, авторите и артистите изпълнители следва да могат да упражнят правото на оттегляне едва след изтичането на определен срок от сключването на лицензионното споразумение или на споразумението за прехвърляне на правото. Националното законодателство следва да урежда упражняването на правото на оттегляне по отношение на произведения, които включват множество автори или артисти изпълнители, като се отчита относителното значение на индивидуалния принос на всеки от тях.

Изменение    51

Предложение за директива

Съображение 43 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43б)  За да подкрепи ефективното прилагане на съответните разпоредби на настоящата директива в рамките на държавите членки, Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да насърчава обмена на най-добри практики и да способства диалога на равнището на Съюза.

Изменение     52

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Всяко обработване на лични данни по настоящата директива следва да зачита основните права, включително правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде съобразено с изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета36.

(46)  Всяко обработване на лични данни по настоящата директива следва да зачита основните права, включително правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде съобразено с изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Следва да се спазват разпоредбите на Общия регламент за защитата на данните, включително правото „да бъдеш забравен“.

Изменение     53

Предложение за директива

Съображение 46 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Важно е да се изтъкне значението на анонимността при боравенето с лични данни за търговски цели. Освен това следва да се насърчава опцията за автоматична настройка за несподеляне на лични данни при използване на интерфейс на онлайн платформа.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет и приложно поле

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива определя правила, чиято цел е по-нататъшното хармонизиране на правото на Съюза, приложимо за авторското право и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, като взема предвид по-специално цифровото и трансграничното използване на защитено съдържание. Тя също така определя правила за изключенията и ограниченията, улесняването на лицензиите, както и правила с цел да се осигури добре функциониращ пазар за използването на произведения и други обекти.

1.  Настоящата директива определя правила, чиято цел е по-нататъшното хармонизиране на правото на Съюза, приложимо за авторското право и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, като взема предвид по-специално цифровото и трансграничното използване на защитено съдържание. Тя също така определя правила за изключенията и ограниченията, улесняването на лицензиите, както и правила с цел да се осигури добре функциониращ пазар за използването на произведения и други обекти.

2.   С изключение на случаите по член 6, настоящата директива не променя и не засяга по никакъв начин съществуващите правила, съдържащи се в действащите понастоящем в тази област директиви, и по-специално директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 2014/26/EС.

2.   С изключение на случаите по член 6, настоящата директива не променя и не засяга по никакъв начин съществуващите правила, съдържащи се в действащите понастоящем в тази област директиви, и по-специално директиви 96/9/EО, 2000/31/EО, 2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 2014/26/EС.

Изменение     55

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „научна организация“ означава университет, научен институт или друга организация, чиято основна цел е да извършва научни изследвания или да извършва научни изследвания и да предоставя образователни услуги:

(1)   „научна организация“ означава университет, включително неговите библиотеки, научен институт или друга организация, чиято основна цел е да извършва научни изследвания или да извършва научни изследвания и да предоставя образователни услуги:

Изменение    56

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  с нетърговска цел или чрез реинвестиране на всички печалби в своите научни изследвания, или

a)  с нетърговска цел или чрез реинвестиране на всички печалби в своите научни изследвания, или

Изменение     57

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

по такъв начин, че предприятие с решаващо влияние върху организацията да не може да се ползва с привилегирован достъп до създадените от научните изследвания резултати;

по такъв начин, че предприятие със значително влияние върху организацията да не може да се ползва с привилегирован достъп до създадените от научните изследвания резултати;

Изменение     58

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „извличане на информация от текст и данни“ означава всеки автоматизиран аналитичен способ, чиято цел е да анализира текст и данни в цифрова форма, за да се създаде информация, като например модели, тенденции и корелативни връзки;

(2)  „извличане на информация от текст и данни“ означава всеки автоматизиран аналитичен способ, с който се анализират произведения и други обекти в цифрова форма, за да се създаде информация, включително, но не само за модели, тенденции и корелативни връзки.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „публикация в пресата“ означава фиксиране на сбирка от литературни произведения с журналистически характер, което може да включва и други произведения или обекти и представлява обособена единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или списание с обща или специализирана насоченост, чиято цел е да предоставя информация във връзка с новините или други теми и което се публикува в която и да е медия по инициатива на доставчик на услуги и под неговата редакционна отговорност и под негов контрол.

(4) „публикация в пресата“ означава фиксиране от страна на издатели или информационни агенции на сбирка от литературни произведения с журналистически характер, което може да включва и други произведения или обекти и представлява обособена единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или списание с обща или специализирана насоченост, чиято цел е да предоставя информация във връзка с новините или други теми и което се публикува в която и да е медия по инициатива на доставчик на услуги и под неговата редакционна отговорност и под негов контрол. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научни списания, не се обхващат от настоящото определение;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) „произведение извън търговско обращение“ означава:

 

a) произведение или друг обект, което в своята цялост не е на разположение на публиката в държава членка в обичайните търговски канали;

 

б) произведение или друг обект, което никога не е било в търговската мрежа в държава членка, освен ако от обстоятелствата на случая е очевидно, че неговият автор е възразил срещу предоставянето му на разположение на публиката;

Изменение    61

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) „доставчик на услуги за споделяне на онлайн съдържание“ означава доставчик на услуга на информационното общество, една от чиито основни цели е да съхранява и предоставя достъп на публиката до защитени с авторско право произведения или други закриляни обекти, качени от ползватели на неговите услуги, които действия се оптимизират чрез услугата. Услугите, предоставяни с нетърговска цел, като онлайн енциклопедии, и доставчиците на онлайн услуги, при които съдържанието е качено с разрешението на всички съответни носители на права, като например образователни или научни хранилища, не следва да се считат за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание по смисъла на настоящата директива. Доставчиците на компютърни услуги „в облак“ за лично ползване, до които публиката няма пряк достъп, платформите за разработване на софтуер с отворен код и онлайн пазарите, чиято основна дейност е онлайн продажба на дребно на физически стоки, не се считат за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание по смисъла на настоящата директива;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) „услуга на информационното общество“ означава услуга по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета;

 

___________

 

Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

Изменение     63

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г) „услуга за автоматизирано съпоставяне на изображения“ означава всяка онлайн услуга, която възпроизвежда или предоставя на разположение на публиката с цел индексиране и съпоставяне на произведения на графиката, изкуството или фотографията, които се събират с автоматизирани средства чрез онлайн услуга на трето лице.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Извличане на информация от текст и данни

Извличане на информация от текст и данни

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за възпроизвеждане или изваждане на откъси от научни организации с цел да извлекат информация от текст и данни от произведения или други обекти, до които имат законен достъп за целите на научните изследвания.

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, по отношение на възпроизвеждане или изваждане на откъси от произведения или други обекти, до които научните организации имат законен достъп, като тези организации извършват възпроизвеждане или изваждане на откъси с цел извличане на информация от текст и данни за целите на научни изследвания.

 

Държавите членки предвиждат, че учебните заведения и институциите в областта на културното наследство, провеждащи научни изследвания по смисъла на член 2, точка 1, буква а) или буква б) по такъв начин, че никое предприятие, упражняващо решаващо влияние върху такива организации, не може да се ползва на преференциална основа от резултатите от научните изследвания, също могат да се ползват от изключението, предвидено в настоящия член.

 

1a.   Репродукциите и извадките, създадени за целите на извличането на информация от текст и данни, се съхраняват по сигурен начин, например от доверени органи, определени за тази цел.

2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел.

3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел.

4.  Държавите членки насърчават носителите на права и научните организации да определят съгласувани между тях добри практики по отношение на прилагането на мерките, посочени в параграф 3.

4   Държавите членки могат да предвидят и други изключения по отношение на извличането на информация от текст и данни в съответствие с член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Незадължително изключение или ограничение по отношение на извличането на информация от текст и данни

 

1.  Без да се засяга член 3 от настоящата директива, държавите членки могат да предвидят изключение от или ограничение на правата, предвидени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и в член 11, параграф 1 от настоящата директива, по отношение на възпроизвеждането и изваждането на откъси от законно достъпни произведения и други обекти, които операции са част от процеса на извличане на информация от текст и данни, при условие че използването на произведенията и другите обекти, посочени в настоящия член, не е изрично запазено за носителите на правата върху тях, включително чрез средства за машинно разчитане.

 

2.  Възпроизвеждането и изваждането на откъси, извършени съгласно параграф 1, не могат да се използват за цели, различни от извличане на информация от текст и данни.

 

3.  Държавите членки могат да предвидят и други изключения по отношение на извличането на информация от текст и данни в съответствие с член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности

Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:

a) се осъществява в помещенията на образователна институция или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция;

a) се осъществява в помещенията на образователна институция или друго учебно заведение, като например институции в областта на културното наследство, или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция;

б) е съпроводено от посочване на източника, включително името на автора, освен ако това се окаже невъзможно.

б) е съпроводено от посочване на източника, включително името на автора, освен ако това се окаже невъзможно по съображения за практичност.

2.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото по параграф 1 изключение не е общоприложимо или не се прилага по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, доколкото на пазара лесно могат да се намерят адекватни лицензии за действията, описани в параграф 1.

2.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото по параграф 1 изключение не е общоприложимо или не се прилага по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, като например материал, предназначен главно за образователния пазар, или музикални партитури, доколкото пазара лесно могат да се намерят адекватни лицензионни споразумения, които разрешават описаните в параграф 1 действия и са съобразени с потребностите и спецификата на образователните институции.

Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.

Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.

3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни мрежи в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция.

3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни среди в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция.

4.  Държавите членки имат право да предвидят справедливо обезщетение за претърпените от носителите на права вреди поради използването на техни произведения или други обекти по реда на параграф 1.

4.  Държавите членки имат право да предвидят справедливо обезщетение за претърпените от носителите на права вреди поради използването на техни произведения или други обекти по реда на параграф 1.

 

4a.  Без да се засяга параграф 2, всяка договорна клауза, която противоречи на изключението или ограничението, приети съгласно параграф 1, не подлежи на изпълнение. Държавите членки гарантират, че носителите на права имат право да предоставят безплатни лицензии за описаните в параграф 1 действия, както под формата на общи лицензии, така и на специални лицензии по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, по техен избор.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Опазване на културното наследство

Опазване на културното наследство

Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, единствено с цел опазване на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им.

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител за целите на опазването на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им.

 

1a.  Държавите членки гарантират, че всеки материал, получен в резултат на действие по възпроизвеждане на материал в публичното пространство, не е обект на авторско право или сродните му права, при условие че това възпроизвеждане е направено достоверно за целите на съхраняването на първоначалния материал.

 

1б.  Всяка договорна клауза, която противоречи на предвиденото в параграф 1 изключение, не подлежи на изпълнение.

Изменение     68

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Общи разпоредби

Общи разпоредби

Член 5, параграф 5 и първата, третата и петата алинея на член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО се прилагат за изключенията и ограничението, предвидени в настоящия раздел.

1.   Достъпът до съдържание, обхванато от изключението, предвидено в настоящата директива, не предоставя на ползвателите никакво право да го използват въз основа на друго изключение.

 

2.   Член 5, параграф 5 и първата, третата, четвъртата и петата алинея на член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО се прилагат за изключенията и ограничението, предвидени в настоящия раздел.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Използване на произведения извън търговско обращение от институции в областта на културното наследство

Използване на произведения извън търговско обращение от институции в областта на културното наследство

1.  Държавите членки предвиждат, че когато организация за колективно управление от името на своите членове сключва неизключителна лицензия за нетърговски цели с институция в областта на културното наследство за цифровизация, разпространение, съобщаване на публиката или предоставяне на разположение на произведения или други обекти извън търговско обращение, постоянно включени в сбирките на институцията, въпросната неизключителна лицензия може да се разшири или да се смята за приложима спрямо носителите на права от същата категория, към която принадлежат обхванатите от лицензията, които не са представлявани от организацията за колективно управление, при условие че:

1.  Държавите членки предвиждат, че когато организация за колективно управление от името на своите членове сключва неизключителна лицензия за нетърговски цели с институция в областта на културното наследство за цифровизация, разпространение, съобщаване на публиката или предоставяне на разположение на произведения или други обекти извън търговско обращение, постоянно включени в сбирките на институцията, въпросната неизключителна лицензия може да се разшири или да се смята за приложима спрямо носителите на права от същата категория, към която принадлежат обхванатите от лицензията, които не са представлявани от организацията за колективно управление, при условие че:

a)  организацията за колективно управление по силата на дадения ѝ мандат от носителите на права е широко представителна за носителите на права в категорията произведения или други обекти и за правата, които са предмет на лицензията;

a)  организацията за колективно управление по силата на дадения ѝ мандат от носителите на права е широко представителна за носителите на права в категорията произведения или други обекти и за правата, които са предмет на лицензията;

б)  равнопоставеността на всички носители на права е гарантирана по отношение на лицензионните условия;

б)  равнопоставеността на всички носители на права е гарантирана по отношение на лицензионните условия;

в)  всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу това техните произведения или други обекти да се смятат за произведения или обекти извън търговско обращение и да изключат прилагането на лицензията за техните произведения или други обекти.

в)  всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу това техните произведения или други обекти да се смятат за произведения или обекти извън търговско обращение и да изключат прилагането на лицензията за техните произведения или други обекти.

 

1a.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение по отношение на правата, предвидени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и в член 11, параграф 1 от настоящата директива, с което се разрешава на институциите в областта на културното наследство да предоставят онлайн копия на произведения извън търговско обращение, които трайно се намират в техните онлайн сбирки, при условие че:

 

a)  е посочено името на автора или на всеки друг установим носител на права, освен когато това се окаже невъзможно;

 

б)  всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу определянето на техните произведения или други обекти за намиращи се извън търговско обращение и да изключат прилагането на изключението по отношение на техните произведения или други обекти.

 

1б.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото съгласно параграф 1а изключение не е приложимо в сектори или по отношение на видове произведения, за които има налични подходящи решения, основани на лицензиране, включително, но не само решенията, предвидени в параграф 1. Държавите членки, като се консултират с авторите, другите носители на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, установяват наличността на решения, основани на разширено колективно лицензиране по отношение на конкретни сектори или видове произведения.

2.  Смята се, че едно произведение или друг обект е извън търговско обращение, когато произведението или обектът в своята цялост, във всички свои преводи, версии и прояви, не е на разположение на публиката чрез обичайните търговски канали и не може разумно да се очаква, че ще бъде на разположение по този начин.

2.   Държавите членки могат да предвидят краен срок за установяване на обстоятелството дали произведение, което вече е било предмет на търговия, се счита за намиращо се извън търговско обращение.

Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.

Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1 или използвани в съответствие с параграф 1а, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.

3.  Държавите членки предвиждат предприемането на подходящи мерки за публично оповестяване на:

3.  Държавите членки предвиждат предприемането на подходящи мерки за публично оповестяване на:

a)  обявяването на произведения или други обекти за произведения или обекти извън търговско обращение;

a)  обявяването на произведения или други обекти за произведения или обекти извън търговско обращение;

б)  лицензията, и по-специално нейната приложимост спрямо непредставените носители на права;

б)   всяка лицензия, и по-специално нейната приложимост спрямо непредставените носители на права;

в)  възможността носителите на права да направят възражение, посочена в буква параграф 1, буква в);

в)   възможността носителите на права да направят възражение, посочена в параграф 1, буква в) или в параграф 1а, буква б);

включително в рамките на разумен срок преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение.

включително в рамките на срок от най-малко шест месеца, преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение.

4.  Държавите членки гарантират, че лицензиите, посочени в параграф 1, се търсят от организация за колективно управление, която е представителна за държавата членка, в която:

4.   Държавите членки гарантират, че лицензиите, посочени в параграф 1, се търсят от организация за колективно управление, която е представителна за държавата членка, в която:

a)  произведенията или фонограмите са публикувани за пръв път или — ако няма публикуване, — са излъчени за пръв път, с изключение на кинематографските и аудио-визуалните произведения;

a)   произведенията или фонограмите са публикувани за пръв път или — ако няма публикуване, — са излъчени за пръв път, с изключение на кинематографските и аудио-визуалните произведения;

б)  продуцентите на произведенията имат седалище или обичайно местопребиваване — за кинематографските и аудио-визуалните произведения, или

б)   продуцентите на произведенията имат седалище или обичайно местопребиваване — за кинематографските и аудио-визуалните произведения, или

в)  институцията в областта на културното наследство има седалище — когато не може да се установи след полагането на разумни усилия коя е държавата членка или третата държава съгласно букви а) и б).

в)   институцията в областта на културното наследство има седалище — когато не може да се установи след полагането на разумни усилия коя е държавата членка или третата държава съгласно букви а) и б).

5.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, с изключение на случаите, в които са приложими букви а) и б) от параграф 4.

5.   Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, с изключение на случаите, в които са приложими букви а) и б) от параграф 4.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Трансгранично използване

Трансгранично използване

1.  Произведенията или другите обекти, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, могат да се използват от институцията в областта на културното наследство във всички държави членки при спазване на условията на лицензията.

1.  Произведенията или другите обекти извън търговско обращение, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, могат да се използват от институцията в областта на културното наследство във всички държави членки в съответствие с посочения член.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която позволява да бъдат идентифицирани произведенията или другите обекти, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, и информацията относно възможността носителите на права да направят възражение съгласно член 7, параграф 1, буква в) са публично достъпни в единен онлайн портал в продължение на най-малко шест месеца преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение в други държави членки извън държавата членка, в която е издадена лицензията, и за целия срок на лицензията.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която позволява да бъдат идентифицирани произведенията или другите обекти, обхванати от член 7, и информацията относно възможността носителите на права да направят възражение съгласно член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1а, буква б), са постоянно, лесно и ефективно достъпни в публичен единен онлайн портал в продължение на най-малко шест месеца преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение в други държави членки извън държавата членка, в която е издадена лицензията, или — в случаите, обхванати от член 7, параграф 1а — в държавата членка на местоустановяване на институцията в областта на културното наследство, и за целия срок на лицензията.

3.  Порталът по параграф 2 се създава и управлява от Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012.

3.  Порталът по параграф 2 се създава и управлява от Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.

Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението на и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1 и функционирането на изключението, посочено в член 7, параграф 1а, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Механизъм за преговори

Механизъм за преговори

Държавите членки гарантират, че когато се сблъскват с трудности при лицензирането на права, страните, които желаят да сключат споразумение във връзка с предоставянето на разположение на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, могат да разчитат на съдействието на безпристрастен орган със съответния опит. Този орган подпомага преговорите и оказва съдействие при постигането на споразумение.

Държавите членки гарантират, че когато срещат трудности при лицензирането на аудио-визуални права, страните, които желаят да сключат споразумение във връзка с предоставянето на разположение на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, могат да разчитат на съдействието на безпристрастен орган със съответния опит. Безпристрастният орган, създаден или определен от държавата членка за целите на настоящия член, подпомага страните при преговорите и им оказва съдействие за постигането на споразумение.

Не по-късно от [датата, посочена в член 21, параграф 1] държавите членки информират Комисията за органа, посочен в параграф 1.

Не по-късно от [датата, посочена в член 21, параграф 1] държавите членки информират Комисията за органа, който са създали или определили съгласно първа алинея.

 

С цел насърчаване на наличността на аудиовизуални произведения на платформите за видео по заявка, държавите членки създават благоприятни условия за диалог между представителните организации на авторите, продуцентите, платформите за видео по заявка и други заинтересовани страни.

Изменение    73

Предложение за директива

Дял III – Глава 2 a (нова) – Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ГЛАВА 2а

 

Достъп до публикации на ЕС

 

Член 10 a

 

Законно депозиране в полза на Съюза

 

1.  Всяка електронна публикация по въпроси, свързани със Съюза, например с правото на Съюза, историята и интеграцията на Съюза, политиката на Съюза и демокрацията, институционалните и парламентарните въпроси в Съюза, както и неговите политики, която е предоставена на разположение на публиката в Съюза, подлежи на законно депозиране в полза на Съюза.

 

2.  Библиотеката на Европейския парламент има право да получи едно безплатно копие от всяка публикация, посочена в параграф 1.

 

3.  Задължението, установено в параграф 1, се прилага по отношение на издателите, печатниците и вносителите на публикации за произведенията, които те публикуват, отпечатват или внасят в Съюза.

 

4.  От деня на доставката им в библиотеката на Европейския парламент публикациите, посочени в параграф 1, стават част от нейната постоянна сбирка. Те се предоставят на разположение на ползвателите в помещенията на библиотеката на Европейския парламент изключително за целите на научни изследвания или образователни дейности, извършвани от акредитирани научни изследователи и под контрола на библиотеката на Европейския парламент.

 

5.   Комисията приема актове, с които уточнява реда и условията за доставка в библиотеката на Европейския парламент на публикациите, посочени в параграф 1.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване

Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване

1.  Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, при цифровото използване на техните публикации в пресата.

1.  Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, така че те да могат да получат справедливо и подходящо възнаграждение за цифровото използване на техните публикации в пресата от доставчиците на услуги на информационното общество.

 

1a.  Правата, посочени в параграф 1, не възпрепятстват законното използване за лични и нетърговски цели на публикации в пресата от страна на индивидуални ползватели.

2.  Правата по параграф 1 оставят непроменени и по никакъв начин не засягат правата, предвидени в правото на Съюза за авторите и другите носители на права, по отношение на произведенията и другите обекти, включени в публикация в пресата. Не се допуска противопоставяне на тези права срещу въпросните автори и други носители на права, и по-специално те не могат да лишават авторите и другите носители на права от правото да използват своите произведения и други обекти отделно от публикацията в пресата, в която са включени.

2.  Правата по параграф 1 оставят непроменени и по никакъв начин не засягат правата, предвидени в правото на Съюза за авторите и другите носители на права, по отношение на произведенията и другите обекти, включени в публикация в пресата. Не се допуска противопоставяне на тези права срещу въпросните автори и други носители на права, и по-специално те не могат да лишават авторите и другите носители на права от правото да използват своите произведения и други обекти отделно от публикацията в пресата, в която са включени.

 

2a.  Правата, посочени в параграф 1, не се разпростират върху действия за създаване на хипервръзки.

3.  Членове 5—8 от Директива 2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се прилагат mutatis mutandis по отношение на правата, посочени в параграф 1.

3.  Членове 5—8 от Директива 2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се прилагат mutatis mutandis по отношение на правата, посочени в параграф 1.

4.  Посочените в параграф 1 права се погасяват 20 години след публикуването на публикацията в пресата. Този срок започва да тече от първо число на месец януари на годината след датата на публикуване.

4.  Посочените в параграф 1 права се погасяват 20 години след публикуването на публикацията в пресата. Този срок започва да тече от първо число на месец януари на годината след датата на публикуване.

 

Правото, посочено в параграф 1, не се прилага с обратно действие.

 

4a.  Държавите членки гарантират, че авторите получават подходящ дял от допълнителните приходи, които издателите на публикации в пресата получават за използването на публикация в пресата от доставчиците на услуги на информационното общество.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Претенции за справедливо обезщетение

Претенции за справедливо обезщетение

Държавите членки могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или лицензията представляват достатъчно правно основание за издателя да претендира дял от обезщетението за действителното използване на произведението по силата на изключение или ограничение за прехвърленото или отстъпеното право.

Държавите членки, в които действа система за разпределяне на обезщетенията между авторите и издателите при прилагането на изключения и ограничения, могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или лицензията представляват достатъчно правно основание за издателя да претендира дял от обезщетението за действителното използване на произведението по силата на изключение или ограничение за прехвърленото или отстъпеното право, при условие че в тези държави членки преди 12 ноември 2015 г. е била в сила еквивалентна система за разпределяне на обезщетенията.

 

Първа алинея не засяга правната уредба в държавите членки по отношение на публичните права за отдаване в заем, управлението на права, които не се основават на изключения или ограничения по отношение на авторското право, като например разширени схеми за колективно лицензиране, или по отношение на правото на възнаграждение въз основа на националното законодателство.

Изменение     76

Предложение за директива

Дял IV – Глава 1 a (нова) – Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ГЛАВА 1а

 

Закрила на организаторите на спортни събития

 

Член 12 a

 

Закрила на организаторите на спортни събития

 

Държавите членки предоставят на организаторите на спортни събития правата, предвидени в член 2 и член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО и в член 7 от Директива 2006/115/ЕО.

Обосновка

В член 165, параграф 1 от ДФЕС е предвидено, че Съюзът допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот. Закрилата на интелектуалната собственост на организаторите на спортни събития е спомената още в съображение 52 на Директива 2010/13/ЕС, и освен това беше подкрепена от Европейския парламент в редица негови доклади относно областта на спорта. В решението си по съединени дела C-403/08 и C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631 Съдът на Европейския съюз приема, че спортните събития имат уникален и оригинален характер, което обосновава необходимостта да получат закрила като тази на произведенията. До момента пет държави членки са предоставили сродно право в полза на организаторите на спортни събития.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях

Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание

 

-1.   Без да се засяга член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2001/29/ЕО, доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание извършват действие на съобщаване на публиката и сключват справедливи и подходящи лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако носителят на права не желае да издаде лицензия или няма лицензии на разположение. Лицензионните споразумения, сключени от доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание с носителите на права, обхващат отговорността за произведения, качени от ползвателите на техните услуги в съответствие с условията, уговорени в споразумението за лицензиране, при условие че тези ползватели не действат с търговска цел или не са носителя на правата или неговия представител.

1.   Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Тези мерки, като например използването на ефективни технологии за разпознаване на съдържание, трябва да са подходящи и съразмерни. Доставчиците на услуги предоставят на носителите на права адекватна информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.

1.  Доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, посочени в параграф -1, предприемат в сътрудничество с носителите на права подходящи и пропорционални мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права, за използване на техни произведения или други обекти при тези услуги.

 

При липса на лицензионни споразумения с носителите на права доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, в сътрудничество с носителите на права, вземат подходящи и пропорционални мерки, водещи до неналичност в тези услуги на произведения или други обекти, при които е налице нарушение на авторски или сродни на тях права, а произведенията и другите обекти, при които няма нарушение, остават налични.

 

1a.   Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, посочени в параграф -1, прилагат мерките по параграф 1 въз основа на съответната информация, предоставена от носителите на права.

 

Доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание осигуряват прозрачност пред носителите на права и ги информират за предприетите мерки и за тяхното прилагане и дават периодичен отчет относно използването на произведенията и другите обекти, когато е относимо.

 

1б.  Държавите членки гарантират, че прилагането на тези мерки е пропорционално и спазва баланс между основните права на ползвателите и носителите на права, и когато е приложимо, в съответствие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО не налагат общо задължение на доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание да наблюдават предаваната или съхраняваната от тях информация.

2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в параграф 1.

2.   За да се предотвратят злоупотреби или ограничения при упражняването на правото на позоваване на изключения от и ограничения на авторското право, държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат ефективни и експедитивни механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в параграф 1. Всяка жалба, подадена по реда и при условията на тези механизми, се разглежда без неоправдано забавяне. Носителите на права обосновават надлежно своите решения, за да се избегне произволното отхвърляне на жалби.

 

Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО, мерките по параграф 1 не могат да изискват разкриване на самоличността на индивидуалните ползватели, нито обработване на техните лични данни.

 

Държавите членки гарантират също така, че в контекста на прилагането на мерките по параграф 1 ползвателите имат достъп до съд или до друг компетентен правораздавателен орган, за да се позоват на приложимостта на изключение или ограничение по отношение на авторското право.

3.  Държавите членки улесняват, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права чрез диалози със заинтересованите страни за определяне на добрите практики, като например подходящи и съразмерни технологии за разпознаване на съдържание, като се отчитат между другото естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

3.  Държавите членки улесняват, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, ползвателите и носителите на права чрез диалози със заинтересованите лица за определяне на най-добрите практики за прилагането на мерките по параграф 1 по пропорционален и ефикасен начин, като се отчитат наред с друго естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

Изменение     78

Предложение за директива

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Държавите членки предвиждат, че по отношение на споровете между правоприемниците и доставчиците на услуги на информационното общество относно прилагането на член 13, параграф 1 може да се прилага система за алтернативно разрешаване на спорове.

 

Държавите членки създават или определят безпристрастен орган, разполагащ с необходимия експертен опит, с цел подпомагане на страните при разрешаването на техния спор в рамките на тази система.

 

Не по-късно от (датата, посочена в член 21, параграф 1) държавите членки информират Комисията за създаването на този орган.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Използване на защитено съдържание чрез услуги на информационното общество, предоставящи автоматизирано съпоставяне на изображения

 

Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги на информационното общество, които автоматично възпроизвеждат или съпоставят значителни обеми визуални произведения, защитени с авторско право, и ги предоставят на публиката за целите на индексиране и съпоставяне, сключват справедливи и балансирани лицензионни споразумения с всички носители на права, които желаят това, за да се гарантира справедливото им възнаграждение. Въпросите във връзка с това възнаграждение могат да се управляват от организацията за колективно управление, представляваща съответните носители на права.

Изменение    80

Предложение за директива

Глава 3 – Член - 14 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член - 14

 

Принцип на справедливо и пропорционално възнаграждение

 

1.   Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават справедливо и пропорционално възнаграждение за използването на техните произведения и други обекти, включително за използването им в онлайн среда. Това може да се постигне за всеки отделен сектор чрез комбинация от споразумения, включително колективни споразумения и законоустановени механизми за възнаграждение.

 

2.  Параграф 1 не се прилага, когато авторът или артистът изпълнител отстъпва безплатно неизключително право за използване на неговото произведение в полза на всички ползватели.

 

3.  Държавите членки вземат предвид особеностите на всеки сектор, когато насърчават пропорционалното възнаграждение за правата, отстъпени от авторите и артистите изпълнители.

 

4.  С договори се определя възнаграждението за всеки от начините на използване.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Задължение за прозрачност

Задължение за прозрачност

1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно и с оглед на особеностите на всеки сектор своевременна, адекватна и достатъчна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, особено по отношение на начините на използване, реализираните приходи и дължимото възнаграждение.

1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно, най-малко веднъж годишно и с оглед на особеностите на всеки сектор и на относителното значение на индивидуалния принос на всеки от тях своевременно точна, относима и подробна и информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, особено по отношение на начините на използване, реализираните преки и непреки приходи и дължимото възнаграждение.

 

1a.   Държавите членки гарантират, че когато лицензополучателят или приобретателят на правата на авторите и артистите изпълнители впоследствие отстъпят по лиценз тези права на друго лице, това лице предоставя на лицензополучателя или на приобретателя цялата информация, посочена в параграф 1.

 

Главният лицензополучател или приобретател предава цялата информация, посочена в първа алинея, на автора или артиста изпълнител. Тази информация остава непроменена, освен в случаите на чувствителна в търговско отношение информация съгласно правото на Съюза или националното право, по отношение на която, без да се засягат членове 15 и 16а, може да бъде сключено споразумение за неразкриване на същата, с цел запазване на лоялната конкуренция. Когато основният лицензополучател или приобретател не предостави своевременно информацията, посочена в настоящата алинея, авторът или артистът изпълнител има право да изиска тази информация директно от вторичния лицензополучател.

2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира подходяща степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност и гарантира подходяща степен на прозрачност.

2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира висока степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност и гарантира висока степен на прозрачност.

3.  Държавите членки могат да решат, че задължението по параграф 1 не се прилага, когато приносът на автора или артиста изпълнител е незначителен спрямо цялостното произведение или изпълнение.

 

4.  Параграф 1 не се прилага за субекти, които имат задължения за прозрачност в съответствие с Директива 2014/26/ЕС.

4.  Параграф 1 не се прилага по отношение на субекти, които имат задължения за прозрачност в съответствие с Директива 2014/26/ЕС или по отношение на колективни споразумения, когато тези задължения или споразумения предвиждат изисквания за прозрачност, съпоставими с посочените в параграф 2.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители имат право да поискат подходящо допълнително възнаграждение от страната, с която са сключили договор за упражняване на права, когато първоначално договореното възнаграждение е несъразмерно ниско в сравнение с последващите приходи и ползи от използването на произведенията или изпълненията.

Държавите членки гарантират, че при липсата на колективни споразумения, предвиждащи съпоставим механизъм, авторите и артистите изпълнители или тяхна представителна организация, действащи от тяхно име, имат право да предявят претенция за подходящо и справедливо допълнително възнаграждение от страната, с която са сключили договор за упражняване на права, когато първоначално договореното възнаграждение е несъразмерно ниско в сравнение с последващите преки и непреки приходи и ползи от използването на произведенията или изпълненията.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат, че споровете относно задължението за прозрачност по член 14 и механизма за адаптиране на договорите по член 15 могат да се отнесат за разрешаване чрез доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Държавите членки предвиждат, че споровете относно задължението за прозрачност по член 14 и механизма за адаптиране на договорите по член 15 могат да се отнесат за разрешаване чрез доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. Държавите членки гарантират, че представителните организации на авторите и артистите изпълнители могат да инициират откриване на такива процедури по искане на един или повече автори или артисти изпълнители.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Право на оттегляне

 

1.  Държавите членки гарантират, че когато автор или артист изпълнител е отстъпил по лицензия или е прехвърлил своите права върху произведение или друг закрилян обект на изключителна основа, той има право да се оттегли правата си, когато произведението или друг закрилян обект не се използва или при липса на редовна отчетност в съответствие с член 14 за продължителен период от време. Държавите членки могат да предвидят специални разпоредби, отчитащи особеностите на различните сектори и произведения, както и очаквания период на използване, по-специално като предвидят преклузивни срокове за упражняване на правото на оттегляне.

 

2.   Правото на оттегляне, предвидено в параграф 1, може да се упражни само след изтичането на разумен срок от сключването на лицензионното споразумение или на споразумението за прехвърляне на правото, и единствено с писмено предизвестие, в което се определя подходящ краен срок, в който да започне използването въз основа на отстъпените по лицензия или прехвърлените права. След изтичането на този краен срок авторът или артистът изпълнител може да реши да прекрати изключителността на договора, вместо да оттегли правата. Когато произведение или друг обект е резултат на приноса на различни автори или артисти изпълнители, упражняването на индивидуалното право на оттегляне на правата от страна на тези автори или артисти изпълнители се урежда от националното законодателство, в което се определят правилата относно правото на оттегляне по отношение на колективни произведения, като се взема предвид относителното значение на индивидуалния принос на всеки от тях.

 

3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако правата не се упражняват главно поради обстоятелства, за които е разумно да се очаква, че ще бъдат премахнати от автора или артиста изпълнител.

 

4.  Договорни или други уговорки, които предвиждат изключения от правото на оттегляне, са законосъобразни само ако са сключени чрез договорка, която се основава на колективно споразумение.

Изменение     85

Предложение за директива

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17 a

 

Държавите членки могат да приемат или запазят в сила по-общи разпоредби, които са съвместими с предвидените в правото на Съюза изключения и ограничения, относно начини на използване, обхванати от предвидените в настоящата директива изключения или ограничения.

Изменение     86

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разпоредбите на член 11 се прилагат също така за публикациите в пресата, публикувани преди [датата, посочена в член 21, параграф 1].

заличава се

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (14.6.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Cъвета относно авторското право в цифровия единен пазар

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Докладчик по становище (*): Катрин Стайлър

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въпреки че различните директиви и съществуващата правна рамка на ЕС в областта на авторското право допринесоха за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и стимулираха новаторството, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание в последните години, „цифровата революция“ и бързото технологично развитие, които произтекоха от това, създадоха огромни предизвикателства в тази област.

В някои случаи настоящите развития на пазара доведоха до радикални промени в начина, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват различните произведения, защитени с авторско право. Създаването на различни бизнес модели и увеличаващите се изисквания налагат приемането в действащата правна рамка на авторското право на подходящи решения в отговор на тези предизвикателства, които да ѝ придадат устойчивост и адекватност с оглед на новите реалности на пазара, както и на потребностите на гражданите.

В този контекст докладчикът по становище приветства предложението на Европейската комисия за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар, което има за цел въвеждането на нови правила, за да се отговори на тези потребности, като например да се предвидят някои изключения и ограничения във връзка с авторското право в цифровата и трансграничната среда, опростяване на практиките за лицензиране, гарантиране на по-широк достъп до съдържание за потребителите и осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на договорите и възнагражденията на авторите и изпълнителите.

При все това докладчикът по становище счита, че текстът на предложението може да бъде подобрен в редица аспекти, както и да бъде допълнен от по-специфични или по-амбициозни предложения по отношение на други аспекти. Ето защо с неговото предложение за проектостановище се въвеждат редица целенасочени изменения с намерението за подобряване, изясняване и разширяване на предложения от Комисията текст.

Изключения и ограничения в областта на научните изследвания, образованието и опазването на културното наследство

Докладчикът по становище приветства намерението на Комисията за справяне с новите предизвикателства в тази област, но счита, че е следвало да бъде възприет още по-амбициозен подход. По-специално, що се отнася до изключението във връзка с извличането на информация от текст и данни (TDM), предвидено в член 3 от Директивата, докладчикът счита, че ограничаването на предложеното изключение на ЕС до тясното определение на научните организации е контрапродуктивно, и вместо това предлага въвеждането на просто правило, което не допуска дискриминиране на различни ползватели или между различни цели и гарантира строго ограничено ползване по прозрачен начин на технологични мерки за защита, когато това е уместно.

Освен това, в областта на използването на произведения и други обекти в преподавателски дейности (член 4), докладчикът по становище счита, че от изключението следва да се използват не само всички официални учебни заведения в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, но и други организации, като например библиотеките и други институции в областта на културното наследство, предоставящи неформално или самостоятелно образование. Докладчикът по становище счита, че най-доброто решение е да се изготви единно и задължително изключение за всички видове преподаване, с цифров и нецифров характер, формално и неформално.

Що се отнася до изключението във връзка с опазването на културното наследство, обхванато от член 5, докладчикът по становище предлага амбициозно разширяване на обхвата на този член чрез въвеждане на няколко нови елемента. На първо място, в проектостановището се предлага изменение на изключението в смисъл, че на институциите в областта на културното наследство и образователните институции се разрешава да възпроизвеждат произведения или други обекти, които са постоянна част от тяхната колекция, за целите на изпълнението на тяхната мисия в обществен интерес по съхраняване, научни изследвания, образование, култура и обучение.

Освен това се предлагат три нови изключения с цел да се способства развитието на европейското научноизследователско пространство и да се насърчат научните изследвания, както и използването и достъпът до знания и културното наследство. С тази цел се въвежда едно ново изключение във връзка с предоставянето на документи от страна на институциите в областта на културното наследство и образователните институции, както и второ изключение – относно достъпа до сградите на институциите в областта на културното наследство и на образователните институции за целите на научните изследвания или изследванията от частни лица. Наред с това се въвежда и изключение във връзка с относно публичното отдаване в заем на литературни произведения, с цел да се гарантира, че всички граждани на Европейския съюз имат достъп до пълен избор на книги и други ресурси.

Произведения извън търговско обращение

Докладчикът по становище въвежда в член 7 изключение, което ще позволи на институциите в областта на културното наследство да разпределят, да представят публично или да предоставят на разположение произведения и други обекти, които са извън търговско обращение и се намират в постоянните им сбирки, за нетърговски цели, като надлежно се вземат предвид схемите за възнаграждение, за да се обезщетят носителите на правата за неоснователно накърняване на законните им интереси. Във всички случаи творците и носителите на права следва да имат право на възражение срещу такова предоставяне на разположение на техните произведения, както и да искат изтеглянето им от мрежата.

Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване

Докладчикът по становище счита, че въведеното в член 11 право на издателите на публикации в пресата не е достатъчно обосновано. Действително, възможно е при упражняването на лицензирани авторски права издателите да се изправят пред предизвикателства, но този въпрос следва да бъде решен чрез регламент за осигуряване на упражняването на правата. Предложените известни промени в член 5 от Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост предвиждат приложимост на посочената директива и по отношение на издателите на публикации в пресата, като така ще се осигурят необходимите и подходящи средства за решаването на този въпрос. Докладчикът по становище счита, че не е необходимо да се създава ново право, тъй като издателите имат пълното право по всяко време да излязат от екосистемата чрез използването на прости технически средства. Докладчикът по становище също така е загрижен за ефекта, който би могло да има за пазара създаването на това ново право, тъй като е много вероятно добавянето на това право още повече да усложни лицензионните споразумения. Също така няма гаранция, че повишаването на възнаграждението за издателя ще доведе до същото и за авторите. Потенциално съществуват по-ефективни начини за насърчаване на висококачествената журналистическа и издателска дейност, а именно чрез данъчни стимули вместо допълнително усложняване на законодателството за авторските права.

Някои видове използване на защитено съдържание от онлайн услуги

Що се отнася до член 13 (и съответните съображения 37, 38 и 39), докладчикът по становище счита, че настоящият текст е несъвместим с режима на ограничена отговорност, предвиден в Директива 2000/31/ЕО (Директивата за електронната търговия) – законодателен акт, който се оказа с изключително полезен ефект за вътрешния пазар в цифровата сфера. Докладчикът по становище твърдо подкрепя виждането, че трябва да се разреши въпросът за несъответствието на стойността, и подчертава, че творците и носителите на права трябва да получават справедливо и балансирано обезщетение за ползването на техните произведения от доставчиците на онлайн услуги. Това обаче следва да се постигне без отрицателно въздействие върху цифровата икономика или свободите на интернет потребителите. Настоящият текст на член 13 не успява да постигне това. Строгите изисквания, изложени в посочения член, биха могли да действат като бариера пред навлизането на пазара за нови и нововъзникващи предприятия. Освен това е налице технологична специфика и пазарът може да реагира, като просто бъдат променени технически процеси или разработени нови бизнес модели, които заобикалят изложения начин на категоризиране. Използването на функция за филтриране потенциално вреди на интересите на ползвателите, тъй като съществуват много законосъобразни начини на използване на съдържание, защитено с авторски права, като често технологиите за филтриране не са достатъчно напреднали, за да ги обхванат.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Приетите директиви в областта на авторското право и сродните му права осигуряват висока степен на закрила на носителите на права и създават рамка за използването на произведения и други закриляни обекти. Хармонизираната правна рамка допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар; стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание също и в цифровата среда. Осигурената от тази правна рамка закрила допринася също така за постигането на целта на Съюза да се зачита и насърчава културното многообразие, като същевременно извежда на преден план европейското общо културно наследство. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност.

(2)  Приетите директиви в областта на авторското право и сродните му права осигуряват висока степен на закрила на носителите на права и създават рамка за използването на произведения и други закриляни обекти. Хармонизираната правна рамка допринася за доброто функциониране на истински интегрирания вътрешен пазар; стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание също и в цифровата среда. Осигурената от тази правна рамка закрила допринася също така за постигането на целта на Съюза да се зачита и насърчава културното многообразие, като същевременно извежда на преден план европейското общо културно наследство. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Бързото технологично развитие продължава да преобразява начините, по които се създават, произвеждат, разпространяват и използват произведенията и други обекти. Продължават да се появяват нови бизнес модели и нови субекти. Запазват значението си целите и принципите, залегнали в рамката на Съюза в областта на авторското право. Въпреки това продължава да съществува правна несигурност както за носителите на права, така и за ползвателите, по отношение на някои, включително трансгранични, начини на използване на произведения и други обекти в цифровата среда. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“26, в някои области е необходимо да се адаптира и допълни действащата рамка на Съюза в областта на авторското право. Настоящата директива предвижда правила за адаптиране на някои изключения и ограничения към цифровата и трансграничната среда, както и мерки за улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения извън търговско обращение и наличието онлайн на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка с оглед на осигуряването на по-широк достъп до съдържание. За да се изгради добре функциониращ пазар за авторското право, следва да има и правила за правата върху публикациите, за използването на произведения и други обекти от доставчици на онлайн услуги, които съхраняват качено от ползвателите съдържание и осигуряват достъп до него, както и за прозрачността на договорите на авторите и артистите изпълнители.

(3)  Бързото технологично развитие продължава да преобразява начините, по които се създават, произвеждат, разпространяват и използват произведенията и други обекти, и затова е необходимо съответното законодателство да бъде ориентирано към бъдещето, така че да не се ограничава технологичното развитие. Продължават да се появяват нови бизнес модели и нови субекти. Запазват значението си целите и принципите, залегнали в рамката на Съюза в областта на авторското право. Въпреки това продължава да съществува правна несигурност както за носителите на права, така и за ползвателите, по отношение на някои, включително трансгранични, начини на използване на произведения и други обекти в цифровата среда. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“26, в някои области е необходимо да се адаптира и допълни действащата рамка на Съюза в областта на авторското право. Настоящата директива предвижда правила за адаптиране на някои изключения и ограничения към цифровата и трансграничната среда, както и мерки за улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения извън търговско обращение и наличието онлайн на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка с оглед на осигуряването на по-широк достъп до съдържание. За да се изгради добре функциониращ и справедлив пазар за авторското право, следва да има и правила за използването на произведения и други обекти, за доставчиците на онлайн услуги, за прозрачността на договорите на авторите и артистите изпълнители и за отчитането във връзка с използването на защитени произведения съгласно такива договори.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Настоящата директива се основава на правилата, съдържащи се в действащите директиви в тази област, и по-специално в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, и допълва тези правила.

(4)  Настоящата директива се основава на правилата, съдържащи се в действащите директиви в тази област, и по-специално в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27а, Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, и допълва тези правила.

_________________

_________________

27Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (OВ L 77, 27.3.1996, стр. 20–28).

27Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (OВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20–28).

 

27а Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

28Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10–19).

28Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10–19).

29Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28–35).

29Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28–35).

30Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16–22).

30Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16–22).

31Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5–12).

31Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5–12).

32Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

32Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Предвидените в настоящата директива изключения и ограничение целят да се постигне справедлив баланс между правата и интересите на авторите и другите носители на права, от една страна, и на потребителите, от друга. Те могат да се прилагат само в някои специални случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията или другите обекти и не накърняват необосновано законните интереси на носителите на права.

(6)  Предвидените в настоящата директива изключения и ограничения целят да се постигне справедлив баланс между правата и интересите на авторите и другите носители на права, от една страна, и на потребителите, от друга. Те могат да се прилагат само в някои специални случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията или другите обекти и не накърняват необосновано законните интереси на носителите на права. Такива случаи се отнасят по-специално до достъпа до образование, знание и културно наследство и като такива по принцип са в интерес на обществото.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Тези технологии позволяват на научните изследователи да обработват големи обеми информация, за да придобият нови знания и да разкрият нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.

(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или всеки друг вид данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Тези технологии позволяват обработването на големи обеми информация, съхранявана в цифров вид, за да се придобият нови знания и разкрият нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче физическите лица, публичноправните и частноправните субекти, които разполагат с правомерен достъп до съдържание, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Няма да се изисква разрешение в случаите, когато извличането на информация от текст или данни се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право. Всъщност правото на четене е същото като правото на извличане на информация.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Правото на Съюза вече предвижда някои изключения и ограничения, обхващащи използването за целите на научните изследвания, които може да се прилагат за действията по извличане на информация от текст и данни. Тези изключения и ограничения обаче не са задължителни и не са изцяло адаптирани към използването на технологии в областта на научните изследвания. Нещо повече, когато научните изследователи имат правомерен достъп до съдържание, например чрез абонаменти за публикации или лицензии за свободен достъп, условията на лицензиите може да изключват извличането на информация от текст и данни. Тъй като научните изследвания все повече се извършват с помощта на цифрови технологии, съществува риск да пострада конкурентната позиция на Съюза като научноизследователско пространство, освен ако не се предприемат стъпки за премахване на правната несигурност при извличането на информация от текст и данни.

(9)  Правото на Съюза вече предвижда някои изключения и ограничения, обхващащи използването за целите на научните изследвания, които може да се прилагат за действията по извличане на информация от текст и данни. Тези изключения и ограничения обаче не са задължителни и не са изцяло адаптирани към използването на технологии за извличане на информация от текст и данни, които са приложими далеч отвъд областта на научните изследвания. Нещо повече, когато достъпът до съдържание е получен правомерно, например чрез абонаменти за публикации или лицензии за свободен достъп, условията на лицензиите може да изключват извличането на информация от текст и данни. Тъй като научните изследвания все повече се извършват с помощта на цифрови технологии, съществува риск от накърняване на конкурентната позиция на Съюза като научноизследователско пространство, както и на насоките за действие, предвидени в дневния ред за европейска отворена наука, освен ако не се предприемат стъпки за премахване на правната несигурност относно извличането на информация от текст и данни за всички потенциални ползватели. Необходимо е правото на Съюза да признае, че извличането на информация от текст и данни се използва все повече извън рамките на официалните научноизследователски организации, както и за цели, различни от научните изследвания, които при все това допринасят за иновациите, технологичния трансфер и обществения интерес.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Новото изключение не бива да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. Научните организации следва също така да се възползват от изключението, когато участват в публично-частни партньорства.

(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Допълнително задължително изключение следва да предоставя на научните организации достъп до информация във формат, който дава възможност за извличане на текст и данни от нея. Научните организации следва да се възползват от изключението също и когато участват в публично-частни партньорства, при условие че реинвестират цялата си печалба в изследвания. Новите изключения не следва да накърняват действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на това изключение.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Научните организации в целия Съюз представляват най-различни субекти, чиято основна цел е да провеждат научни изследвания или да извършват тази дейност в съчетание с предоставянето на образователни услуги. Поради многообразието на тези субекти е важно да има единно разбиране за бенефициерите на изключението. Въпреки различните правни форми и структури, научните организации във всички държави членки по принцип имат общата характеристика да работят като обществени организации или в контекста на призната от държавата мисия в обществен интерес. Мисията в обществен интерес може например да бъде отразена чрез публично финансиране или чрез норми в националното законодателство или договори за обществени поръчки. Същевременно организациите, върху които търговските предприятия имат решаващо влияние, което им дава възможност да упражняват контрол поради структурни причини, като например качеството им на акционери или членове, като това може да доведе до преференциален достъп до резултатите от научните изследвания, не следва да бъдат смятани за научни организации по смисъла на настоящата Директива.

(11)  Научните организации в целия Съюз представляват най-различни субекти, които извършват изследвания, включително институциите от публичния сектор и тези в областта на културното наследство, чиято основна цел е да провеждат научни изследвания или да извършват тази дейност в съчетание с предоставянето на образователни услуги. Поради многообразието на тези субекти е важно да има единно разбиране за бенефициерите на изключението. Въпреки различните правни форми и структури, научните организации във всички държави членки по принцип имат общата характеристика да работят с нестопанска цел или в контекста на призната от държавата мисия в обществен интерес. Мисията в обществен интерес може например да бъде отразена чрез публично финансиране или чрез норми в националното законодателство или договори за обществени поръчки. Същевременно организациите, върху които търговските предприятия имат решаващо влияние, което им дава възможност да упражняват контрол поради структурни причини, като например качеството им на акционери или членове, като това може да доведе до преференциален достъп до резултатите от научните изследвания, не следва да бъдат смятани за научни организации по смисъла на настоящата директива.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С оглед на потенциално големия брой заявки за достъп и сваляне на техните произведения или други обекти, носителите на права следва да имат възможност да прилагат мерки, когато има риск да бъдат застрашени сигурността и целостта на системите или базите данни, където са хоствани тези произведения или други обекти. Въпросните мерки не бива да надхвърлят необходимото за постигане на целта да се гарантира сигурността и целостта на системата и не бива да пречат на ефективното прилагане на изключението.

(12)  С оглед на потенциално големия брой заявки за достъп и сваляне на техните произведения или други обекти, носителите на права следва да имат възможност да прилагат мерки, когато има риск да бъде застрашена сигурността на системите или базите данни, където са хоствани тези произведения или други обекти. Въпросните мерки не бива да надхвърлят необходимото, пропорционалното и ефективното за постигане на целта да се гарантира сигурността на системата и не следва да пречат на ефективното прилагане на изключението или да препятстват възможността за възпроизвеждане на резултатите от изследванията.

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Процесът на извличане на информация от текст и данни включва сваляне на защитени произведения и други обекти в значителен мащаб. Поради това съхранението и копирането на съдържание следва бъде стриктно ограничено до необходимото за проверка на резултатите. Всички съхранявани копия следва да се изтриват след изтичането на разумен срок, с цел избягване на друго използване, което не попада в обхвата на изключението.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО позволява на държавите членки да предвидят изключение или ограничение за правото на възпроизвеждане, съобщаване на публиката и предоставяне на публично разположение единствено за илюстриране при преподаване сред останалите видове използване. В допълнение към това член 6, параграф 2, буква б) и член 9, буква б) от Директива 96/9/ЕО допускат използване на база данни и извличане или повторно използване на съществена част от нейното съдържание с цел да се илюстрира преподаване. Неясна е степента, до която тези изключения или ограничения се прилагат за цифровото използване. В допълнение към това липсва яснота по въпроса дали тези изключения или ограничения са приложими, когато преподаването се извършва онлайн и следователно в дистанционна форма. Нещо повече, съществуващата рамка не предвижда трансгранично действие. Това положение може да попречи на развитието на осъществявани с дигитални помощни средства преподавателски дейности и на дистанционното обучение. Поради това е необходимо да се въведе ново задължително изключение или ограничение, за да се гарантира, че образователните институции се ползват от пълна правна сигурност, когато използват произведения или други обекти в дейностите за цифрово преподаване, включително онлайн и през границите.

(14)  Член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО позволява на държавите членки да предвидят изключение или ограничение за правото на възпроизвеждане, съобщаване на публиката и предоставяне на публично разположение единствено за илюстриране при преподаване сред останалите видове използване. В допълнение към това член 6, параграф 2, буква б) и член 9, буква б) от Директива 96/9/ЕО допускат използване на база данни и извличане или повторно използване на съществена част от нейното съдържание с цел да се илюстрира преподаване. Наред с това липсва яснота по въпроса дали тези изключения или ограничения са приложими, когато преподаването се извършва онлайн и следователно в дистанционна форма. Нещо повече, съществуващата рамка не предвижда трансгранично действие. Това положение може да попречи на развитието на осъществявани с дигитални помощни средства преподавателски дейности и на дистанционното обучение. Поради това е необходимо да се въведе ново задължително изключение или ограничение, за да се гарантира пълна правна сигурност при използване на произведения или други обекти във всички дейности за преподаване, включително онлайн и през границите.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността.

(15)  Докато програмите за дистанционно и електронно обучение и за трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни дейности и институции, в това число отнасящите се до основното, средното, професионалното и висшето образование, както и за организации, осъществяващи дейност по преподаване, включително в контекста на признатите от държава членка системи за неформално или самостоятелно образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. В съответствие със заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), за да бъдат изпълнени целите на Съюза, следва да се признае и развие приносът на неформалното и самостоятелното образование наред с този на формалното образование. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Изключението или ограничението следва да обхване цифровото използване на произведения и други обекти, като например части или откъси от произведения за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на образователни институции, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства в класната стая, така и онлайн чрез сигурната електронна мрежа на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.

(16)  Изключението или ограничението следва да обхване всички случаи на използване на произведения и други обекти, в цифров или в друг вид, като например на части или откъси от произведения за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Понятието „илюстриране при преподаването“ обикновено се разбира като използване на произведение с цел даване на примери или подпомагане на учебния процес. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване както използването офлайн, като например чрез цифрови средства в класната стая или в организации, като например библиотеки и други институции в областта на културното наследство, осъществяващи дейност по преподаване, така и използването онлайн чрез сигурната електронна мрежа на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В редица държави членки съществуват различни договорености на основата на изключението по Директива 2001/29/ЕО или на лицензионните споразумения за по-нататъшно използване, за да се улесни използването на произведения и други обекти в образованието. Тези договорености в общия случай са изготвени при отчитане на потребностите на образователните институции и на различните образователни степени. При все че е особено важно да бъде хармонизиран обхватът на новото задължително изключение или ограничение по отношение на цифровото използване и трансграничното преподаване, условията за изпълнение може да се различават в отделните държави членки дотолкова, доколкото не накърняват ефективното прилагане на изключението или ограничението или трансграничното използване. Това следва да даде възможност на държавите членки да надграждат над сключените на национално равнище договорености. По-специално, държавите членки биха могли да решат изцяло или частично да обвържат прилагането на изключението или ограничението с наличието на адекватни лицензии, които обхващат най-малко същите видове използване, както разрешените по силата на изключението. Този механизъм ще даде възможност например да се даде приоритет на лицензиите за материали, предназначени главно за образователния пазар. За да не се допусне правна несигурност или административна тежест за образователните институции в резултат на този механизъм, държавите членки, които възприемат такъв подход, следва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират, че лицензионните схеми, които разрешават цифровото използване на произведения или други обекти с цел илюстриране при преподаването, са на разположение без затруднения и че образователните институции знаят за тяхното съществуване.

(17)  В редица държави членки съществуват различни договорености на основата на изключението по Директива 2001/29/ЕО или на разширени колективни лицензионни споразумения, за да се улесни използването в образованието най-малкото на кратки части или извадки от произведения и други обекти. Тези договорености в общия случай са изготвени при отчитане на ограниченията, произтичащи от изчерпателния списък с доброволни изключения на равнището на Съюза, потребностите на образователните институции и на различните образователни степени. При все че е особено важно да бъде хармонизиран обхватът на новото задължително изключение или ограничение по отношение на използването офлайн и онлайн, и по-специално на трансграничното преподаване, условията за изпълнение може да се различават в отделните държави членки дотолкова, доколкото не накърняват ефективното прилагане на изключението или ограничението или трансграничното използване. Това следва да даде възможност на държавите членки да надграждат над сключените на национално равнище договорености. По-специално, държавите членки биха могли да решат изцяло или частично да обвържат прилагането на изключението или ограничението с наличието на адекватни лицензии, които обхващат най-малко същите видове използване, както разрешените по силата на изключението. Другите механизми за обезщетение следва да бъдат ограничени до случаите, в които е налице риск от необосновано накърняване на законните интереси на носителите на правата. В такива случаи държавите членки следва да могат да изискват обезщетение за използването по силата на посоченото изключение. Този механизъм ще предостави възможност например да се даде приоритет на лицензиите за материали, предназначени главно за образователния пазар. За да не се допусне правна несигурност или административна тежест за образователните институции в резултат на този механизъм, държавите членки, които възприемат такъв подход, следва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират, че лицензионните схеми, които разрешават цифровото използване на произведения или други обекти с цел илюстриране при преподаването, са на разположение без затруднения и са достъпни в ценово отношение, като бъдат обхванати всички хипотези на използване по силата на изключението, както и че образователните институции знаят за съществуването на такива лицензионни схеми.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Действията по опазването може да изискват възпроизвеждане на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство и следователно разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на техните сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи тези действия по опазването.

(18)  Действията по опазването може да изискват възпроизвеждане на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство и следователно разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на културното наследство за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в сбирките на институциите в областта на културното наследство, но пораждат и нови предизвикателства. Едно такова предизвикателство е систематичното събиране и опазване на произведения, които не са първично публикувани посредством традиционни аналогови средства, а са генерирани в цифров формат (т.нар. първично генерирани цифрови произведения). Докато издателите в държавите членки по принцип са задължени да предоставят справочно копие от всяко публикувано произведение на определени институции в областта на културното наследство за архивни цели, често такова задължение не се прилага по отношение на първично генерираните цифрови произведения. В случаите, в които авторите или издателите на първично генерирани цифрови произведения не предоставят справочни копия, институциите в областта на културното наследство следва да имат възможност да възпроизвеждат първично генерирани цифрови произведения по собствена инициатива, когато те са свободно достъпни в интернет, за да могат да ги добавят към постоянните си сбирки. Освен това институциите в областта на културното наследство изготвят вътрешни копия за различни служебни цели, включително във връзка със застраховане, уреждане на права и отпускане на кредити. С оглед на тези евентуални нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се смятат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато са собственост или постоянно във владение на институцията в областта на културното наследство, например в резултат на прехвърляне на собствеността или лицензионни споразумения.

(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се смятат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато са собственост, отдадени са в дългосрочен заем или са постоянно във владение на институцията в областта на културното наследство или на образователната институция, например в резултат на прехвърляне на собствеността или лицензионни споразумения.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до информация. Той има основен принос за обществените дебати и правилното функциониране на демократичното общество. В прехода от печатни към цифрови издания издателите на публикации в пресата се сблъскват с трудности при лицензирането на онлайн използването на техните публикации и възвръщането на направените от тях инвестиции. При липсата на признат статут на издателите на публикации в пресата като носители на права лицензирането и неговата реализация в цифровата среда често пъти са сложни и неефективни.

(31)  Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до информация. Той има основен принос за обществените дебати и правилното функциониране на демократичното общество. В прехода от печатни към цифрови издания издателите на публикации в пресата са направили сериозни инвестиции за цифровизация на тяхното съдържание и въпреки това се сблъскват с трудности при лицензирането на онлайн използването на техните публикации и възвръщането на направените от тях инвестиции. Това се дължи преди всичко на обстоятелството, че някои агрегатори на новини и някои интернет търсачки използват съдържание на издателите на публикации в печатните медии, без да сключват лицензионни споразумения и без да им заплащат справедливо възнаграждение. Такива цифрови платформи, като например агрегаторите на новини и търсачките, са развили дейността си въз основа на инвестиции, направени от издателите на публикации в пресата в процеса на създаване на съдържание, без тези платформи да допринасят за неговото развитие. Това представлява сериозна заплаха за заетостта и справедливото заплащане на журналистите и за бъдещето на плурализма в медиите. При липсата на признат статут на издателите на публикации в пресата като носители на права лицензирането и неговата реализация в цифровата среда често пъти са сложни и неефективни.

Изменение     18

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Необходимо е да се признае и допълнително да се поощри организационният и финансов принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да се гарантира устойчивостта на издателския отрасъл. Поради това е необходимо на равнището на Съюза да се осигури хармонизирана правна закрила за публикациите в пресата по отношение на цифровото им използване. Въпросната закрила следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и предоставянето на публично разположение на публикации в пресата при цифровото им използване.

(32)  Необходимо е да се признае и допълнително да се поощри организационният и финансов принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да се гарантира устойчивостта на издателския отрасъл. Поради това е необходимо на равнището на Съюза да се осигури хармонизирана правна закрила за публикациите в пресата по отношение на цифровото им използване. Въпросната закрила следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и предоставянето на публично разположение на публикации в пресата при цифровото и печатното им използване.

Обосновка

Всички издатели инвестират както в печатни, така и в цифрови форми на публикации, и тяхното право следва да отразява тази действителност, тъй като това вече е направено по отношение на другите продуценти на съдържание съгласно действащата Директива 2001/29/ЕО.

Изменение     19

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като създаването на хипервръзки, което не представлява съобщаване на публиката.

(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като използването на система за компютърни препратки или индексиране, като например хипервръзки.

Изменение     20

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за цифрово използване. Спрямо тях трябва да се прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.

(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, и правата на отдаване под наем и в заем и за разпространение, предвидени в Директива 2006/115/EО. Спрямо тях трябва да се прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.

Изменение     21

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Издателите, включително издателите на публикации в пресата, книги или научни издания, често пъти работят на основата на прехвърляне на авторски права чрез договори или по силата на задължителни законови норми. В този контекст издателите правят инвестиция с оглед на използването на произведенията, съдържащи се в техните публикации, и в някои случаи могат да бъдат лишени от приходи, когато тези произведения се използват по силата на изключения или ограничения, като например за копиране за лично ползване и за репрография. В определен брой държави членки обезщетението за използване в рамките на тези изключения се поделя между авторите и издателите. За да се отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за всички заинтересовани страни, държавите членки следва да имат право да предвидят, че когато един автор е прехвърлил или отстъпил правата си на издател или по друг начин допринася за публикацията със своите произведения и съществуват системи за обезщетяване за вредите, причинени от изключение или ограничение, издателите са в правото си да претендират за дял от обезщетението, като тежестта за издателя при мотивирането на претенцията не бива да надхвърля изискваната според съществуващата система.

(36)  Издателите, включително издателите на публикации в пресата, книги или научни издания, често пъти работят на основата на прехвърляне на авторски права чрез договори или по силата на задължителни законови разпоредби. В този контекст издателите правят инвестиция с оглед на използването на произведенията, съдържащи се в техните публикации, и в някои случаи могат да бъдат лишени от приходи, когато тези произведения се използват по силата на изключения или ограничения, като например за копиране за лично ползване и за репрография. В редица държави членки обезщетението за използване в рамките на тези изключения се поделя между авторите и издателите. За да се отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за всички заинтересовани страни, държавите членки следва да предвидят, че когато един автор е прехвърлил или отстъпил правата си на издател или по друг начин допринася за публикацията със своите произведения и съществуват системи за обезщетяване за вредите, причинени от изключение или ограничение, издателите са в правото си да претендират за дял от обезщетението, като тежестта за издателя при обосноваването на неговата претенция не следва да надхвърля изискваната според съществуващата система.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до съдържание онлайн. Това се отразява на възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка.

(37)  Еволюцията на цифровите технологии доведе до появата на нови бизнес модели и засили ролята на интернет като основен пазар за разпространение на защитено с авторско право съдържание. През годините онлайн услугите, които дават възможност на своите ползватели да качват произведения и да ги предоставят на разположение на обществеността, бележат истински разцвет и се превръщат във важни източници на достъп до съдържание онлайн, като предоставят възможност за многообразие и улесняване на достъпа до съдържание, но също така създават предизвикателства при качването на защитено с авторско право съдържание без предварително разрешение от носителите на права.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a) Днес потреблението на творческо съдържание е по-голямо от всякога. Това развитие се улеснява от платформите онлайн и услугите за агрегиране. Те са средство за осигуряване на по-широк достъп до културните и творческите произведения и предлагат големи възможности за културните и творческите сектори в разработването на нови бизнес модели. В същото време артистите изпълнители и авторите се бориха за съответно нарастване на приходите в резултат от това увеличено потребление. Една от основните причини за това би могла да бъде липсата на яснота относно статута на тези онлайн услуги съгласно правото в областта на електронната търговия. Следва да се обмисли как може да се осигури функционирането на този процес при по-голяма правна сигурност и зачитане на правата на всички заинтересовани лица, включително артистите изпълнители и ползвателите, като също така е важно да се гарантират прозрачност и равнопоставени условия за участниците. Комисията следва да разработи насоки относно прилагането на рамката за отговорност на посредниците, за да могат платформите онлайн да изпълняват задълженията си и правилата относно отговорността, като така се увеличат правната сигурност и доверието на ползвателите.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато съхраняват защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, като по такъв начин излизат извън рамките на обикновеното предоставяне на материална база и съобщаване на публиката, доставчиците на услуги на информационното общество са длъжни да сключват лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако те отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.

Когато доставчиците на услуги на информационното общество предлагат на ползватели услуги по съхранение и осигуряват достъп на публиката до съдържание и когато тази дейност представлява действие по съобщаване на публиката и не е с чисто технически, автоматичен и пасивен характер, те следва да бъдат длъжни да сключват лицензионни споразумения с носителите на права по отношение на защитени с авторско право произведения или други обекти, освен ако те отговарят на условията за освобождаване от отговорност, предвидени в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.

__________________

__________________

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1–16).

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1  16).

Изменение    25

Предложение за директива

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на член 14 е необходимо да се провери дали доставчикът на услуги играе активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или тяхното рекламиране, независимо от естеството на използваните за тази цел средства.

заличава се

Изменение    26

Предложение за директива

Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти, като например прилагане на ефективни технологии. Въпросното задължение следва да важи и в случаите, когато доставчиците на услуги на информационното общество отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги на информационното общество, които участват активно и пряко в предоставянето на публиката на възможност да качва съдържание, като предоставят на разположение произведения и рекламират произведения на публиката, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти. Такива мерки следва да спазват Хартата на основните права на Европейския съюз и не следва да налагат общо задължение на доставчиците на услуги на информационното общество за наблюдение на информацията, която пренасят или съхраняват, както е посочено в член 15 от Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a) Във връзка с изпълнението на такива мерки е от съществено значение сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права. Носителите на права следва да посочват точно на доставчиците на услуги на информационното общество произведенията или другите обекти, по отношение на които твърдят, че имат авторско право. Носителите на права следва да продължават да носят отговорност за претенциите от трети страни по отношение на използването на произведения, които те биха определили като свои, при изпълнението на всяко споразумение, постигнато с доставчика на услуги на информационното общество.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, и носителите на права има съществено значение за функционирането на технологиите, като например технологиите за разпознаване на съдържание. В такива случаи носителите на права следва да предоставят необходимите данни, така че услугите да могат да идентифицират тяхното съдържание, а услугите да бъдат прозрачни за носителите на права по отношение на използваните технологии, за да може да се прецени доколко са подходящи. По-специално услугите следва да предоставят на носителите на права информация за вида на използваните технологии, начина на тяхното прилагане и успеваемостта им при разпознаването на съдържание на носителите на права. Освен това въпросните технологии следва да дават възможност на носителите на права да получават информация от доставчиците на услуги на информационното общество за използването на тяхно съдържание, което е предмет на споразумение.

заличава се

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители обикновено са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на адекватна информация от техните договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители.

(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от точна информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това редовното споделяне на адекватна информация от техните преки договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители. Задължението за отчетност и прозрачност следва да съпътства произведението при всички форми на използване и през границите.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Когато се изпълняват задълженията за прозрачност, следва да се вземат предвид особеностите на секторите с различно съдържание и на правата на авторите и артистите изпълнители във всеки сектор. Държавите членки следва да се консултират с всички заинтересовани страни, което следва да им помогне да определят специфичните за всеки сектор изисквания. Колективното договаряне следва да се разглежда като вариант за постигане на споразумение между съответните заинтересовани страни по отношение на прозрачността. Следва да се предвиди преходен период, за да могат да се приспособят сегашните практики на отчетност към задълженията за прозрачност. Не е необходимо задълженията за прозрачност да се прилагат за споразуменията, сключени с организации за колективно управление, тъй като спрямо тях вече се прилагат задълженията за прозрачност, предвидени в Директива 2014/26/ЕС.

(41)  Когато се изпълняват задълженията за прозрачност, следва да се вземат предвид особеностите на секторите с различно съдържание и на правата на авторите и артистите изпълнители във всеки сектор, както и значимостта на приноса на авторите и артистите изпълнители към цялото произведение или изпълнение. Държавите членки следва да се консултират с всички заинтересовани страни, което следва да им помогне да определят специфичните за всеки сектор изисквания и стандартни отчетни документи и процедури. Колективното договаряне следва да се разглежда като вариант за постигане на споразумение между съответните заинтересовани страни по отношение на прозрачността. Следва да се предвиди преходен период, за да могат да се приспособят сегашните практики на отчетност към задълженията за прозрачност. Не е необходимо задълженията за прозрачност да се прилагат за споразуменията, сключени с организации за колективно управление, в степен, която е напълно равностойна на задълженията за прозрачност, предвидени в Директива 2014/26/ЕС.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Някои договори за упражняване на права, хармонизирани на равнището на Съюза, са дългосрочни и не предлагат почти никакви възможности на авторите и артистите изпълнители да ги предоговорят с договорните си партньори или техните правоприемници. Поради тази причина, без да се накърнява приложимото право спрямо договорите в държавите членки, следва да се въведе механизъм за коригиране на възнагражденията в случаите, когато първоначално договореното възнаграждение във връзка с лицензия или прехвърляне на права е несъразмерно ниско в сравнение със съответните приходи и ползи от използването на произведението или фиксирането на изпълнението, включително в светлината на гарантираната от настоящата директива прозрачност. Оценката на положението следва да вземе предвид специфичните обстоятелства във всеки отделен случай, както и особеностите и практиките на секторите с различно съдържание. Ако страните не постигнат споразумение за коригиране на възнаграждението, авторът или артистът изпълнител следва да има право да предяви иск пред съд или друг компетентен орган.

(42)  Повечето договори за упражняване на права, хармонизирани на равнището на Съюза, са дългосрочни и не предлагат почти никакви възможности на авторите и артистите изпълнители да ги предоговорят с договорните си партньори или техните правоприемници. Поради тази причина, без да се накърнява приложимото право спрямо договорите в държавите членки, следва да се въведе механизъм за коригиране на възнагражденията в случаите на неочакван успех, когато първоначално договореното възнаграждение във връзка с лицензия или прехвърляне на права е несъразмерно ниско в сравнение със съответните нетни преки и непреки приходи и ползи от използването на произведението или фиксирането на изпълнението, включително в светлината на гарантираната от настоящата директива прозрачност. Оценката на положението следва да вземе предвид специфичните обстоятелства във всеки отделен случай, както и особеностите и практиките на секторите с различно съдържание. При оценката на несъразмерността следва да се отчитат съответните обстоятелства на всеки случай, включително естеството и значимостта на приноса на автора или на изпълнителя артист за цялото произведение или изпълнение. Ако страните не постигнат споразумение за коригиране на възнаграждението, авторът или артистът изпълнител следва да има право да предяви иск пред съд или друг компетентен орган.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Авторите и артистите изпълнители често нямат желание да отстояват правата си срещу договорните си партньори по съдебен ред. Затова държавите членки следва да предвидят процедура за алтернативно разрешаване на споровете, в рамките на която да се разглеждат претенциите във връзка със задълженията за прозрачност и механизма за коригиране на договорите.

(43)  Авторите и артистите изпълнители често нямат желание или не могат да отстояват правата си срещу договорните си партньори по съдебен ред. Затова държавите членки следва да предвидят процедура за ефективно алтернативно разрешаване на споровете, в рамките на която да се разглеждат претенциите във връзка със задълженията за прозрачност и механизма за коригиране на договорите. Следва също така да бъде възможно да се постигне съгласие относно уреждането на спорове в колективните споразумения.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С изключение на случаите по член 6, настоящата директива не променя и не засяга по никакъв начин съществуващите правила, съдържащи се в действащите понастоящем в тази област директиви, и по-специално директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 2014/26/EС.

2.  С изключение на случаите по член 6, настоящата директива не променя и не засяга по никакъв начин съществуващите правила, съдържащи се в действащите понастоящем в тази област директиви, и по-специално директиви 96/9/EО, 2000/31/EО, 2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 2014/26/EС.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „образователна институция“ означава училище, колеж, университет или всякаква друга организация, чиято основна цел е предоставянето на образователни услуги:

 

a)  с нетърговска цел или чрез реинвестиране на всички печалби в това предоставяне; или

 

б)  в рамките на призната от държава членка мисия в обществен интерес.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   „извличане на информация от текст и данни“ означава всеки автоматизиран аналитичен способ, чиято цел е да анализира текст и данни в цифрова форма, за да се създаде информация, като например модели, тенденции и корелативни връзки;

(2)  „извличане на информация от текст и данни“ означава всеки аналитичен или компютърен способ, чиято цел е да анализира текст и данни или други обекти в цифрова форма, за да се създаде информация, включително, но без да се ограничава до това – модели, тенденции и корелативни връзки;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „институция в областта на културното наследство“ означава общодостъпни библиотека или музей, архивно учреждение или институция в областта на филмовото или звукозаписното наследство;

(3)  „институция в областта на културното наследство“ означава общодостъпни библиотека, музей или галерия, образователна институция, архивно учреждение или институция в областта на филмовото или звукозаписното наследство, или обществен излъчващ оператор;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) „генерирано от потребителите съдържание“ означава изображение, поредица от движещи се изображения със или без звук, фонограма, текст, софтуер, данни или комбинация от изброените, качени в онлайн услуга от ползвателите им;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „публикация в пресата“ означава фиксиране на сбирка от литературни произведения с журналистически характер, което може да включва и други произведения или обекти и представлява обособена единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или списание с обща или специализирана насоченост, чиято цел е да предоставя информация във връзка с новините или други теми и което се публикува в която и да е медия по инициатива на доставчик на услуги и под неговата редакционна отговорност и под негов контрол.

заличава се

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  „произведение извън търговско обращение“ означава произведение или друг обект, който не е на разположение на публиката чрез обичайните търговски канали. Произведения извън търговско обращение включват както произведения, които по-рано са били в търговско обращение, така и произведения, които никога не са били в търговско обращение.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за възпроизвеждане или изваждане на откъси от научни организации с цел да извлекат информация от текст и данни от произведения или други обекти, до които имат законен достъп за целите на научните изследвания.

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/EО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за възпроизвеждане или изваждане на откъси от научни организации и организации в областта на културното наследство с цел да извлекат информация от текст и данни от произведения или други обекти, до които са придобили или законно получили достъп за целите на научните изследвания.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

2.  Всяка договорна клауза или техническа защита, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

Изменение     42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел.

3.  Носителите на права имат право да прилагат целенасочени, пропорционални, разумни и недискриминационни мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки са разумни и ефективни и не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел или не възпрепятстват излишно извличането на информация от текст и данни.

Изменение     43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки насърчават носителите на права и научните организации да определят съгласувани между тях добри практики по отношение на прилагането на мерките, посочени в параграф 3.

4.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки, насърчава носителите на права и научните организации да определят съгласувани между тях добри практики по отношение на прилагането на мерките, посочени в параграф 3.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности

Използване на произведения и други обекти в рамките на преподавателски и образователни дейности

Изменение    45

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване, за образователни цели или за научни изследвания до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:

Изменение    46

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  се осъществява в помещенията на образователна институция или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция;

a)  се осъществява в помещенията на образователна институция или на друго място, като например институции в областта на културното наследство, осъществяващи дейност по преподаване, или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция, или за регистрирани членове на институцията в областта на културното наследство, която участва в неформално образование или самостоятелно учене;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото по параграф 1 изключение не е общоприложимо или не се прилага по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, доколкото на пазара лесно могат да се намерят адекватни лицензии за действията, описани в параграф 1.

2.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото по параграф 1 изключение не е общоприложимо или не се прилага по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, доколкото на пазара има леснодостъпни и предлагани на приемливи цени еквивалентни споразумения за разширено колективно лицензиране за действията, описани в параграф 1.

Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.

Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност, достъп и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции и институциите в областта на културното наследство.

 

Не по-рано от ... три години след датата на влизане в сила на настоящата директива и след консултация с всички заинтересовани лица Комисията изготвя доклад относно наличността на такива лицензии с оглед на предлагането на подобрения, ако това е необходимо.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни мрежи в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция.

3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни мрежи в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, в която е мястото на установяване на образователната институция или от която произхожда образователната дейност.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки имат право да предвидят справедливо обезщетение за претърпените от носителите на права вреди поради използването на техни произведения или други обекти по реда на параграф 1.

4.  Държавите членки имат право да предвидят справедливо обезщетение за всички неоснователни действия, противоречащи на законните интереси на носителите на права във връзка с използването на техни произведения или други обекти по реда на параграф 1.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки гарантират, че носителите на права имат право да предоставят безплатни лицензии за действията, описани в параграф 1, като тези лицензии са общоприложими или се прилагат по отношение на конкретни видове произведения и други обекти по техен избор.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, единствено с цел опазване на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им.

Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство и на образователните институции да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, доколкото е необходимо за такова възпроизвеждане за целите на индивидуално или на съвместно с други лица изпълнение на функциите им в обществен интерес в областите на опазването, научните изследвания, културата, образованието и обучението.

Изменение     53

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки отчитат факта, че щом дадено произведение е станало обществено достояние, т.е. авторските и сродните права върху дадено произведение са изтекли или никога не са съществували, то неговото достоверно възпроизвеждане в цялост или частично, независимо от начина на възпроизвеждане, в това число цифровизация, също не е обект на авторски или сродни права.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5 a

 

Свобода на панорамата

 

Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, предвидени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, както и в член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, което позволява възпроизвеждането и ползването на произведения, като например на архитектурни произведения или скулптори, създадени да бъдат поставени постоянно на обществени места.

 

Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по настоящия параграф, не подлежи на изпълнение.

Изменение     55

Предложение за директива

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Изключение за генерирано от потребителите съдържание

 

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2, 3 и 4 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 13 от настоящата директива, с цел да се позволи цифровото използване на цитати или откъси от произведения или други обекти, съдържащи се в рамките на генерирано от потребителите съдържание, за цели, като например критика, обзор, развлечение, илюстриране, карикатури, пародии или имитации, ако цитатите или откъсите:

 

a)  се отнасят до произведения или други обекти, които вече са станали публично достояние по законен начин;

 

б)  са придружени с информация за източника, включително името на автора, освен ако това се окаже невъзможно; и

 

в)  се използват в съответствие с лоялната практика и по начин, по който не се надхвърля конкретната цел, за която се използват.

 

2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по настоящия параграф 1, не подлежи на изпълнение.

Изменение     56

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5, параграф 5 и първата, третата и петата алинея на член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО се прилагат за изключенията и ограничението, предвидени в настоящия раздел.

Достъпът до съдържание, разрешен чрез изключение или ограничение, не дава на бенефициера на изключението или ограничението право да използва това съдържание в рамките, предвидени от друго изключение или ограничение.

 

Член 5, параграф 5 и първата, третата, четвъртата и петата алинея на член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО се прилагат за изключенията и ограниченията, предвидени в настоящия раздел.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предвиждат, че когато организация за колективно управление от името на своите членове сключва неизключителна лицензия за нетърговски цели с институция в областта на културното наследство за цифровизация, разпространение, съобщаване на публиката или предоставяне на разположение на произведения или други обекти извън търговско обращение, постоянно включени в сбирките на институцията, въпросната неизключителна лицензия може да се разшири или да се смята за приложима спрямо носителите на права от същата категория, към която принадлежат обхванатите от лицензията, които не са представлявани от организацията за колективно управление, при условие че:

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение по отношение на правата, предвидени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, с цел да се разреши на институциите в областта на културното наследство да разпространяват, да представят публично или да предоставят на разположение с нетърговска цел произведения или други обекти извън търговско обращение, които са постоянно в колекцията на институцията. Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящия параграф преди 22 декември 2020 г. Когато се прилага изключението или ограничението, държавите членки надлежно вземат предвид схемите за възнаграждение, за да се обезщетят всякакви неоснователни действия, противоречащи на законните интереси на носителите на права, и да се гарантира, че всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу използването на техните произведения или други обекти, които се считат за извън търговско обращение, и да изключат използването на техните произведения или други обекти. Действия, които в противен случай биха били разрешени съгласно параграф 1, не се разрешават, ако са налице валидни решения за разширено колективно лицензиране, които разрешават въпросните действия, и институцията в областта на културното наследство, която отговаря за тези действия, е знаела или е трябвало да знае за това. Държавите членки предвиждат, че когато организация за колективно управление от името на своите членове сключва неизключителна лицензия за нетърговски цели с институция в областта на културното наследство за цифровизация, разпространение, съобщаване на публиката или предоставяне на разположение на произведения или други обекти извън търговско обращение, постоянно включени в сбирките на институцията, въпросната неизключителна лицензия може да се разшири или да се смята за приложима спрямо носителите на права от същата категория, към която принадлежат обхванатите от лицензията, които не са представлявани от организацията за колективно управление, при условие че:

Изменение  58

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Смята се, че едно произведение или друг обект е извън търговско обращение, когато произведението или обектът в своята цялост, във всички свои преводи, версии и прояви, не е на разположение на публиката чрез обичайните търговски канали и не може разумно да се очаква, че ще бъде на разположение по този начин.

2.  Счита се, че едно произведение или друг обект е извън търговско обращение, когато произведението или обектът не е на разположение чрез обичайните канали, в каквато и да е форма, която е подходяща за произведението, което е постоянно в колекцията на институцията в областта на културното наследство. Произведения извън търговско обращение включват както произведения, които по-рано са били в търговско обращение, така и произведения, които никога не са били в търговско обращение.

Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.

Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти са извън търговско обращение, не надхвърлят необходимото, разумното и пропорционалното, не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  лицензията, и по-специално нейната приложимост спрямо непредставените носители на права;

б)  всяка лицензия, и по-специално нейната приложимост спрямо непредставените носители на права;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  възможността носителите на права да направят възражение, посочена в буква параграф 1, буква в);

в)  възможността носителите на права да направят възражение, посочена в параграф 2 и в параграф 4, буква в);

Изменение    61

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  произведенията или фонограмите са публикувани за пръв път или ако няма публикуване, — са излъчени за пръв път, с изключение на кинематографските и аудио-визуалните произведения;

a)  по-голямата част от произведенията или фонограмите са публикувани за пръв път или ако няма публикуване, са създадени или излъчени за пръв път, с изключение на кинематографските и аудио-визуалните произведения;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  институцията в областта на културното наследство има седалище — когато не може да се установи след полагането на разумни усилия коя е държавата членка или третата държава съгласно букви а) и б).

в)  институцията в областта на културното наследство има седалище — когато не може да се установи след полагане на доказани усилия коя е държавата членка или третата държава съгласно букви а) и б).

Изменение    63

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, с изключение на случаите, в които са приложими букви а) и б) от параграф 4.

заличава се

Изменение    64

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Произведенията или другите обекти, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, могат да се използват от институцията в областта на културното наследство във всички държави членки при спазване на условията на лицензията.

1.  Произведенията или другите обекти, използвани в съответствие с член 7, могат да се използват от институциите в областта на културното наследство във всички държави членки.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която позволява да бъдат идентифицирани произведенията или другите обекти, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, и информацията относно възможността носителите на права да направят възражение съгласно член 7, параграф 1, буква в) са публично достъпни в единен онлайн портал в продължение на най-малко шест месеца преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение в други държави членки извън държавата членка, в която е издадена лицензията, и за целия срок на лицензията.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която позволява да бъдат идентифицирани произведенията или другите обекти, използвани в съответствие с член 7, и информацията относно възможността носителите на права да направят възражение съгласно член 7, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква в) са публично достъпни в единен онлайн портал в продължение на най-малко шест месеца преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение във всички държави членки.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.

Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението и ползата от механизмите по член 7, включително разрешаването на проблеми, при които дейности на институции в областта на културното наследство в съответствие с членове 7 и 8 не са били разумно възможни, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 6.

Изменение    67

Предложение за директива

Дял ІV – Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Някои видове използване на защитено съдържание от онлайн услуги

Някои видове използване на защитено съдържание онлайн

Изменение    68

Предложение за директива

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях

Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти и осигуряват достъп до тях

Изменение    69

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Тези мерки, като например използването на ефективни технологии за разпознаване на съдържание, трябва да са подходящи и съразмерни. Доставчиците на услуги предоставят на носителите на права адекватна информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.

1.  Когато доставчиците на услуги на информационното общество предоставят на ползвателите услуги по съхранение на съдържание и осигуряват на публиката достъп до съдържанието и когато тази дейност не отговаря на условията за освобождаването от отговорност, предвидени в Директива 2000/31/ЕО, те предприемат подходящи и пропорционални мерки за гарантиране на действието на лицензионни споразумения, сключени с носителите на права. При изпълнението на такива споразумения се спазват основните права на ползвателите и на доставчиците на услуги на информационното общество не се налага общо задължение за наблюдение на информацията, която пренасят или съхраняват, в съответствие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За целите на гарантирането на действието на лицензионни споразумения, посочено в параграф 1, доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права си сътрудничат. Носителите на права посочват точно на доставчиците на услуги на информационното общество произведенията или другите обекти, по върху които имат авторско право. Доставчиците на услуги на информационното общество информират носителите на права за предприетите мерки и за точността на тяхното функциониране, както и по целесъобразност периодично докладват относно използването на произведенията и другите обекти.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в параграф 1.

2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат в сътрудничество с носителите на права механизми за подаване на жалби, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно изпълнението на лицензионните споразумения, посочени в параграф 1.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, ползвателите имат достъп до съд или друг компетентен орган за целите на упражняването на правото им на използване при условията на изключение или ограничение или за обжалване на всички ограничителни мерки, договорени съгласно параграф 3.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки улесняват, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права чрез диалози със заинтересованите страни за определяне на добрите практики, като например подходящи и съразмерни технологии за разпознаване на съдържание, като се отчитат между другото естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

3.  Държавите членки улесняват по целесъобразност сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество, посочени в параграф 1, представителите на ползвателите и носителите на права чрез диалози със заинтересованите лица, за да се определят най-добрите практики за прилагането на параграф 1. Предприетите мерки са подходящи и съразмерни и отчитат между другото естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно и с оглед на особеностите на всеки сектор своевременна, адекватна и достатъчна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, особено по отношение на начините на използване, реализираните приходи и дължимото възнаграждение.

1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно и не по-малко от веднъж годишно с оглед на особеностите на всеки сектор точна, своевременна, адекватна и достатъчна информация в отворен и четим формат за използването и рекламирането на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, включително последващи приобретатели или лицензополучатели, особено по отношение на начините на рекламиране, използване, реализираните приходи и дължимото възнаграждение.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира подходяща степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност и гарантира подходяща степен на прозрачност.

2.  Задължението по параграф 1 е съразмерно и ефективно и гарантира висока степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че степента на несъразмерност е надлежно обоснована и че задължението запази своята ефективност и гарантира подходяща степен на прозрачност. Държавите членки гарантират, че чрез диалог със заинтересованите лица се разработват специфични за сектора стандартни отчетни документи и процедури.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да решат, че задължението по параграф 1 не се прилага, когато приносът на автора или артиста изпълнител е незначителен спрямо цялостното произведение или изпълнение.

заличава се

Изменение    77

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители имат право да поискат подходящо допълнително възнаграждение от страната, с която са сключили договор за упражняване на права, когато първоначално договореното възнаграждение е несъразмерно ниско в сравнение с последващите приходи и ползи от използването на произведенията или изпълненията.

Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители или определените от тях представители имат право да поискат подходящо, справедливо допълнително възнаграждение от страната, с която са сключили договор за упражняване на права, или от нейния правоприемник, когато първоначално договореното възнаграждение е несъразмерно ниско в сравнение с неочакваните последващи приходи и ползи от използването на произведенията или изпълненията.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разпоредбите на член 11 се прилагат също така за публикациите в пресата, публикувани преди [датата, посочена в член 21, параграф 1].

заличава се

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Авторското право в рамките на цифровия единен пазар

Позовавания

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

6.10.2016

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Catherine Stihler

11.10.2016

Разглеждане в комисия

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Дата на приемане

8.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

7

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (1.8.2017)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

(COM(2016)0593 – C8‑0383/2016 – 2016/0280(COD))

Докладчик по становище: Зджислав Краснодембски

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Тези технологии позволяват на научните изследователи да обработват големи обеми информация, за да придобият нови знания и да разкрият нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.

(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Тези технологии позволяват обработване на големи обеми информация с цел придобиване на нови знания и откриване на нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството, устойчивия растеж и заетостта. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Правото на Съюза вече предвижда някои изключения и ограничения, обхващащи използването за целите на научните изследвания, които може да се прилагат за действията по извличане на информация от текст и данни. Тези изключения и ограничения обаче не са задължителни и не са изцяло адаптирани към използването на технологии в областта на научните изследвания. Нещо повече, когато научните изследователи имат правомерен достъп до съдържание, например чрез абонаменти за публикации или лицензии за свободен достъп, условията на лицензиите може да изключват извличането на информация от текст и данни. Тъй като научните изследвания все повече се извършват с помощта на цифрови технологии, съществува риск да пострада конкурентната позиция на Съюза като научноизследователско пространство, освен ако не се предприемат стъпки за премахване на правната несигурност при извличането на информация от текст и данни.

(9)  Правото на Съюза вече предвижда някои изключения и ограничения, обхващащи използването за целите на научните изследвания, които може да се прилагат за действията по извличане на информация от текст и данни. Тези изключения и ограничения обаче не са задължителни и не са изцяло адаптирани към използването на технологии в областта на научните изследвания. Нещо повече, когато научните изследователи имат правомерен достъп до съдържание, например чрез абонаменти за публикации или лицензии за свободен достъп, условията на лицензиите може да изключват извличането на информация от текст и данни. Тъй като научните изследвания все повече се извършват с помощта на цифрови технологии, съществува риск да пострада конкурентната позиция на Съюза като научноизследователско пространство и лидер в икономиката, основана на данни, освен ако се предприемат стъпки за премахване на правната несигурност при извличането на информация от текст и данни.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Правото на Съюза следва да отчита, че извличането на информация от текст и данни има огромен потенциал за използване както в официална, така и в неофициална изследователска среда, и следва да признава потенциала на извличането на информация от текст и данни за стимулирането на значителни иновации, растеж и заетост.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Новото изключение не бива да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. Научните организации следва също така да се възползват от изключението, когато участват в публично-частни партньорства.

(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни, включително необработени данни. Новото изключение не следва да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. По-голямата част от извличането на информация от текст и данни, извършвано в отворения интернет, не включва постоянни копия и следователно се различава значително от извличането на информация от текст и данни за научни публикации.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Научните организации в целия Съюз представляват най-различни субекти, чиято основна цел е да провеждат научни изследвания или да извършват тази дейност в съчетание с предоставянето на образователни услуги. Поради многообразието на тези субекти е важно да има единно разбиране за бенефициерите на изключението. Въпреки различните правни форми и структури, научните организации във всички държави членки по принцип имат общата характеристика да работят като обществени организации или в контекста на призната от държавата мисия в обществен интерес. Мисията в обществен интерес може например да бъде отразена чрез публично финансиране или чрез норми в националното законодателство или договори за обществени поръчки. Същевременно организациите, върху които търговските предприятия имат решаващо влияние, което им дава възможност да упражняват контрол поради структурни причини, като например качеството им на акционери или членове, като това може да доведе до преференциален достъп до резултатите от научните изследвания, не следва да бъдат смятани за научни организации по смисъла на настоящата Директива.

(11)  Научните организации в целия Съюз представляват най-различни субекти, чиято основна цел е да провеждат научни изследвания или да извършват тази дейност в съчетание с предоставянето на образователни услуги. Поради многообразието на тези субекти е важно да има единно разбиране за бенефициерите на изключението. Въпреки различните правни форми и структури научните организации във всички държави членки по принцип имат общата характеристика да работят като обществени организации или в контекста на призната от държавата мисия в обществен интерес. Мисията в обществен интерес може например да бъде отразена чрез публично финансиране или чрез норми в националното законодателство или договори за обществени поръчки. Същевременно организациите, върху които търговските предприятия имат решаващо влияние, което им дава възможност да упражняват контрол поради структурни причини, като например качеството им на акционери или членове, като това може да доведе до преференциален достъп до резултатите от научните изследвания, не следва да бъдат смятани за научни организации по смисъла на настоящата директива. Научните организации следва да включват университетите, включително инкубаторите за стартиращи предприятия към университетите, и научните институти.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С оглед на потенциално големия брой заявки за достъп и сваляне на техните произведения или други обекти, носителите на права следва да имат възможност да прилагат мерки, когато има риск да бъдат застрашени сигурността и целостта на системите или базите данни, където са хоствани тези произведения или други обекти. Въпросните мерки не бива да надхвърлят необходимото за постигане на целта да се гарантира сигурността и целостта на системата и не бива да пречат на ефективното прилагане на изключението.

(12)  С оглед на потенциално големия брой заявки за достъп и сваляне на техните произведения или други обекти носителите на права следва да имат възможност да прилагат мерки, когато има риск да бъдат застрашени сигурността и целостта на системите или базите данни, където са хоствани тези произведения или други обекти. Въпросните мерки не следва да надхвърлят необходимото за постигане на целта да се гарантира сигурността и целостта на системата и не бива да пречат на ефективното прилагане на изключението. Тези мерки не следва да възпрепятстват или да изключват възможността за разработване на инструменти за извличане на информация от текст и данни, различни от тези, които се предлагат от носителя на правото, при условие че са защитени сигурността и целостта на мрежите и на базите данни.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Не е необходимо да се предвижда обезщетение за носителите на права по отношение на използването в обхвата на въведеното с настоящата директива изключение за извличането на информация от текст и данни, предвид това, че с оглед на естеството и обхвата на изключението се очаква вредите да бъдат минимални.

(13)  Не е необходимо да се предвижда обезщетение за носителите на права по отношение на използването в обхвата на въведеното с настоящата директива изключение за извличането на информация от текст и данни, предвид това, че не би имало необосновано увреждане на интересите на носителите на права. Използването в рамките на изключението за извличане на информация от текст и данни също не би било в противоречие с нормалното използване на произведенията по начин, който да изисква отделно обезщетение.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО позволява на държавите членки да предвидят изключение или ограничение за правото на възпроизвеждане, съобщаване на публиката и предоставяне на публично разположение единствено за илюстриране при преподаване сред останалите видове използване. В допълнение към това член 6, параграф 2, буква б) и член 9, буква б) от Директива 96/9/ЕО допускат използване на база данни и извличане или повторно използване на съществена част от нейното съдържание с цел да се илюстрира преподаване. Неясна е степента, до която тези изключения или ограничения се прилагат за цифровото използване. В допълнение към това липсва яснота по въпроса дали тези изключения или ограничения са приложими, когато преподаването се извършва онлайн и следователно в дистанционна форма. Нещо повече, съществуващата рамка не предвижда трансгранично действие. Това положение може да попречи на развитието на осъществявани с дигитални помощни средства преподавателски дейности и на дистанционното обучение. Поради това е необходимо да се въведе ново задължително изключение или ограничение, за да се гарантира, че образователните институции се ползват от пълна правна сигурност, когато използват произведения или други обекти в дейностите за цифрово преподаване, включително онлайн и през границите.

(14)  Член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО позволява на държавите членки да предвидят изключение или ограничение за правото на възпроизвеждане, съобщаване на публиката и предоставяне на публично разположение единствено за илюстриране при преподаване или за научни изследвания. В допълнение към това член 6, параграф 2, буква б) и член 9, буква б) от Директива 96/9/ЕО допускат използване на база данни и извличане или повторно използване на съществена част от нейното съдържание с цел да се илюстрира преподаване. Освен че се прилагат различно в държавите членки, неясна е и степента, до която тези изключения или ограничения се прилагат за цифровото използване. В допълнение към това липсва яснота по въпроса дали тези изключения или ограничения са приложими, когато преподаването се извършва онлайн и следователно в дистанционна форма. Нещо повече, съществуващата рамка не предвижда трансгранично действие. Това положение може да попречи на развитието на осъществявани с дигитални помощни средства преподавателски дейности и на дистанционното обучение. Поради това е необходимо да се въведе ново задължително изключение или ограничение, за да се гарантира, че образователните институции се ползват от пълна правна сигурност, когато използват произведения или други обекти във всички дейности по преподаване, включително онлайн и през границите.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността.

(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование и за сертифицирани образователни програми, признати от държавите членки, както и за институции в областта на културното наследство и за научни организации, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Изключението или ограничението следва да обхване цифровото използване на произведения и други обекти, като например части или откъси от произведения за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на образователни институции, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства в класната стая, така и онлайн чрез сигурната електронна мрежа на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.

(16)  Изключението или ограничението следва да обхване всички видове използване на произведения и други обекти, като например части или откъси от произведения за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на институции, които извършват образователни дейности, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства в класната стая, така и онлайн чрез сигурната електронна мрежа на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Действията по опазването може да изискват възпроизвеждане на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство и следователно разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на техните сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи тези действия по опазването.

(18)  Действията по опазването може да изискват възпроизвеждане на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство, научна организация и образователна институция и следователно разрешение от съответните носители на права. Тези институции са ангажирани с опазването на своитеите сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи тези действия по опазването.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Различните подходи в държавите членки към действията по опазването на институциите в областта на културното наследство затрудняват трансграничното сътрудничество и споделянето на средствата за опазване от институциите в областта на културното наследство на вътрешния пазар, което води до неефективно използване на ресурсите.

(19)  Различните подходи в държавите членки към действията по опазването от страна на институциите в областта на културното наследство, научните организации и образователните институции затрудняват трансграничното сътрудничество и споделянето на средствата за опазване на вътрешния пазар, което води до неефективно използване на ресурсите. Държавите членки следва да улесняват трансграничния обмен на най-добри практики, нови технологии и техники за опазване.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Поради тази причина от държавите членки следва да се изисква да предвидят заключение, което да позволи на институциите в областта на културното наследство да възпроизвеждат произведения и други обекти за постоянно включване в техните сбирки с оглед на опазването им, например за да се решат въпросите на технологичното остаряване или влошаването на състоянието на първоначалните опори. Подобно изключение следва да даде възможност да се правят копия чрез подходящо средство, инструмент или технология за опазване, в достатъчен брой и на всеки етап от жизнения цикъл на произведението или другия обект, доколкото това е необходимо, за да се създаде копие единствено за целите на опазването.

(20)  Поради тази причина от държавите членки следва да се изисква да предвидят изключение, което да позволи на институциите в областта на културното наследство, научните организации и образователните институции да възпроизвеждат произведения и други обекти за постоянно включване в техните сбирки с оглед на опазването им, например за да се решат въпросите на технологичното остаряване или влошаването на състоянието на първоначалните опори. На тези субекти следва също да бъде позволено да изготвят вътрешноорганизационни копия за различни цели, включително във връзка със застраховане, уреждане на права и отпускане на кредити. Подобно изключение следва да даде възможност да се правят копия чрез подходящо средство, инструмент или технология за опазване, в достатъчен брой и на всеки етап от жизнения цикъл на произведението или другия обект, доколкото това е необходимо, за да се създаде копие за целите на такова възпроизвеждане. Дейностите по възпроизвеждането може да се осъществяват в партньорство с други институции, установени в държавите членки.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се смятат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато са собственост или постоянно във владение на институцията в областта на културното наследство, например в резултат на прехвърляне на собствеността или лицензионни споразумения.

(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се смятат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, научна организация и образователна институция, когато са собственост, отдадени са в дългосрочен заем или са постоянно във владение на субекта, включително в резултат на прехвърляне на собствеността или лицензионни споразумения.

Изменение     15

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В предвидената от настоящата директива рамка държавите членки следва да могат да проявят гъвкавост в избора на конкретния вид механизъм, който ще даде възможност правата върху произведения извън търговско обращение да обхванат и правата на носителите на права, които не са представени от организацията за колективно управление на правата в съответствие с техните правни традиции, практика или особености. Въпросните механизми могат да включват разширено колективно лицензиране и презумпции за представителство.

(23)  В предвидената от настоящата директива рамка държавите членки следва да могат да проявят гъвкавост в избора на конкретния вид механизъм, който ще даде възможност правата върху произведения извън търговско обращение да обхванат и правата на носителите на права, които не са представени или не са представени в достатъчна степен от организацията за колективно управление на правата в съответствие с техните правни традиции, практика или особености. Въпросните механизми могат да включват разширено колективно лицензиране и презумпции за представителство.

Изменение     16

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Като се има предвид разнообразието на произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, важно е въведените с настоящата директива лицензионни механизми да са на разположение и да могат да се използват на практика за различните видове произведения и други обекти, включително фотографии, звукозаписи и аудио-визуални произведения. За да се отразят особеностите на различните категории произведения и други обекти по отношение на начините на публикуване и разпространение и за да се улесни използваемостта на въпросните механизми, може да се наложи държавите членки да въведат конкретни изисквания и процедури във връзка с практическото прилагане на тези лицензионни механизми. Уместно е в този процес държавите членки да се консултират с носителите на права, ползвателите и организациите за колективно управление.

(25)  Като се има предвид разнообразието на произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, важно е въведените с настоящата директива лицензионни механизми да са на разположение и да могат да се използват на практика за различните видове произведения и други обекти, включително фотографии, звукозаписи и аудио-визуални произведения. За да се отразят особеностите на различните категории произведения и други обекти по отношение на начините на публикуване и разпространение и за да се улесни използваемостта на въпросните механизми, може да се наложи държавите членки да въведат конкретни изисквания и процедури във връзка с практическото прилагане на тези лицензионни механизми. Уместно е в този процес държавите членки да се консултират с носителите на права, институциите в областта на културата, ползвателите и организациите за колективно управление.

Изменение     17

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като създаването на хипервръзки, което не представлява съобщаване на публиката.

(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който да обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, следва също да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия по създаването на хипервръзки, което не представлява съобщаване на публиката.

Изменение     18

Предложение за директива

Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Правата на издателите на пресата следва също да се прилагат, без да се накърняват правата на физическите лица за възпроизвеждане, съобщаване или предоставяне на обществеността на връзки или откъси от публикация в пресата за частно ползване или безвъзмездно, нетърговско ползване.

Изменение     19

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за цифрово използване. Спрямо тях трябва да се прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.

(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО. Спрямо тях трябва да се прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива. Закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива следва да се прилага и когато съдържанието е генерирано автоматично, например от новинарски агрегатори.

Изменение     20

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, не бива да накърнява правата на авторите и другите носители на права върху произведения и други обекти, включени в тях, включително по отношение на степента, до която авторите и другите носители на права могат да използват своите произведения или други обекти отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Затова издателите на публикации в пресата не бива да имат възможност да се позоват на закрилата, която им е предоставена, срещу авторите и други носители на права. Това не накърнява договорните отношения между издателите на публикации в пресата, от една страна, и авторите и други носители на права, от друга.

(35)  Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, не бива да накърнява правата на авторите и другите носители на права върху произведения и други обекти, включени в тях, включително по отношение на степента, до която авторите и другите носители на права могат да използват своите произведения или други обекти отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Затова издателите на публикации в пресата не бива да имат възможност да се позоват на закрилата, която им е предоставена, срещу авторите и други носители на права. Това не накърнява договорните отношения между издателите на публикации в пресата, от една страна, и авторите и други носители на права, от друга. Държавите членки следва да гарантират, че на журналистите, авторите и другите носители на права се разпределя справедлив дял от възнаграждението, получено от използването на правата на издателите на пресата.

Изменение     21

Предложение за директива

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)  Културните и творческите индустрии (КТИ) играят ключова роля за реиндустриализацията на Европа, двигател са за растежа и са в стратегическа позиция да задействат иновативни странични ефекти в други промишлени отрасли. Освен това КТИ са движеща сила за иновации и развитие на ИКТ в Европа. Културните и творческите индустрии в Европа осигуряват над 12 милиона работни места на пълно работно време, което се равнява на 7,5% от работната сила на ЕС, като създават приблизително 509 милиарда евро добавена стойност към БВП (5,3% от общата БДС на ЕС). Защитата на авторското право и сродните му права заема централно място в доходите на КТИ.

Изменение     22

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до съдържание онлайн. Това се отразява на възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка.

(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до съдържание онлайн. Това се отразява на възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка. Въпреки факта, че в наши дни се потребяват по-големи количества творческо съдържание, отколкото когато и да било, посредством например платформи за качено от ползвателите съдържание или услуги по обединяване на съдържание, творческите сектори не са отбелязали сходно увеличение на приходите от това увеличение на потреблението. Една от основните причини се нарича прехвърляне на стойност, възникнало поради липсата на яснота относно статута на тези онлайн услуги съгласно правото в областта на авторските права и електронната търговия. Създаде се нелоялен пазар, който застрашава разработването на цифровия единен пазар и неговите основни участници: културните и творческите индустрии.

Изменение     23

Предложение за директива

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  Цифровите платформи са средство за осигуряване на по-широк достъп до културните и творческите произведения и предлагат големи възможности за културните и творческите индустрии в разработването на нови бизнес модели. Следователно трябва да се помисли как този процес би могъл да функционира с по-голяма правна сигурност и зачитане на носителите на права. Поради тази причина от изключителна важност е да се осигурят прозрачност и справедливи равни условия на конкуренция. Носителите на права трябва да бъдат защитени чрез уредбата на авторското право и интелектуалната собственост, за да се гарантира признаването на ценностите и стимулирането на иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на съдържание.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато съхраняват защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, като по такъв начин излизат извън рамките на обикновеното предоставяне на материална база и съобщаване на публиката, доставчиците на услуги на информационното общество са длъжни да сключват лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако те отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.

Когато съхраняват защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, като по такъв начин излизат извън рамките на обикновеното предоставяне на материална база и извършват действие по съобщаване на публиката и действие по възпроизвеждане, доставчиците на услуги на информационното общество са длъжни да сключват лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако те отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.

__________________

__________________

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 – 16).

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 – 16).

Изменение     25

Предложение за директива

Съображение 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на член 14 е необходимо да се провери дали доставчикът на услуги играе активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или тяхното рекламиране, независимо от естеството на използваните за тази цел средства.

По отношение на член 14 е необходимо да се провери дали доставчикът на услуги играе активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или тяхното рекламиране, независимо от естеството на използваните за тази цел средства. Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да получи лицензии за защитено с авторско право съдържание, независимо от това дали носи редакционна отговорност за това съдържание. Счита се, че получените от доставчиците на услуги на информационното общество лицензии от носителите на права обхващат цялото съдържание, генерирано от техните ползватели, включително тези, които извършват действия с нетърговска цел. Това ще предостави правна сигурност на индивидуалните ползватели на тези услуги, като същевременно ще поясни отговорността на платформите.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти, като например прилагане на ефективни технологии. Въпросното задължение следва да важи и в случаите, когато доставчиците на услуги на информационното общество отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват значителни обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти. Въпросното задължение следва да важи и в случаите, когато доставчиците на услуги на информационното общество отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, и носителите на права има съществено значение за функционирането на технологиите, като например технологиите за разпознаване на съдържание. В такива случаи носителите на права следва да предоставят необходимите данни, така че услугите да могат да идентифицират тяхното съдържание, а услугите да бъдат прозрачни за носителите на права по отношение на използваните технологии, за да може да се прецени доколко са подходящи. По-специално услугите следва да предоставят на носителите на права информация за вида на използваните технологии, начина на тяхното прилагане и успеваемостта им при разпознаването на съдържание на носителите на права. Освен това въпросните технологии следва да дават възможност на носителите на права да получават информация от доставчиците на услуги на информационното общество за използването на тяхно съдържание, което е предмет на споразумение.

(39)  Сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват значителни обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, и носителите на права има съществено значение за ефективното прилагане на тези мерки. В такива случаи носителите на права следва да предоставят необходимите данни, така че услугите да могат да идентифицират тяхното съдържание, а услугите да бъдат прозрачни за носителите на права по отношение на предприетите мерки, за да може да се прецени доколко са подходящи. По-специално услугите следва да предоставят на носителите на права информация за вида на предприетите мерки, начина на тяхното прилагане и успеваемостта им при разпознаването на съдържание на носителите на права. Освен това въпросните мерки следва да дават възможност на носителите на права да получават информация от доставчиците на услуги на информационното общество за използването на тяхно съдържание, което е предмет на споразумение. Следва обаче да се въведат подходящи предпазни механизми, за да се гарантира, че прилаганите мерки не представляват нарушение на основните права на ползвателите, а именно правото им на защита на техните лични данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО, Директива 2001/58/ЕО и Регламент (ЕС) 2016/679 и свободата им на получаване или разпространяване на информация, по-специално възможността да се ползват от изключение или ограничение по отношение на авторското право.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители обикновено са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на адекватна информация от техните договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители.

(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на адекватна информация от техните договорни партньори и следващите приобретатели на права или лицензополучатели, както и от техните правоприемници, е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители. Задължението за отчетност и прозрачност следва да съпътства произведението при всички форми на използване и през границите.

Изменение     29

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Когато се изпълняват задълженията за прозрачност, следва да се вземат предвид особеностите на секторите с различно съдържание и на правата на авторите и артистите изпълнители във всеки сектор. Държавите членки следва да се консултират с всички заинтересовани страни, което следва да им помогне да определят специфичните за всеки сектор изисквания. Колективното договаряне следва да се разглежда като вариант за постигане на споразумение между съответните заинтересовани страни по отношение на прозрачността. Следва да се предвиди преходен период, за да могат да се приспособят сегашните практики на отчетност към задълженията за прозрачност. Не е необходимо задълженията за прозрачност да се прилагат за споразуменията, сключени с организации за колективно управление, тъй като спрямо тях вече се прилагат задълженията за прозрачност, предвидени в Директива 2014/26/ЕС.

(41)  Когато се изпълняват задълженията за прозрачност, следва да се вземат предвид особеностите на секторите с различно съдържание и на правата на авторите и артистите изпълнители във всеки сектор. Държавите членки следва да се консултират с всички заинтересовани страни, което следва да им помогне да определят специфичните за всеки сектор изисквания, стандартни отчетни документи и процедури. Колективното договаряне следва да се разглежда като вариант за постигане на споразумение между съответните заинтересовани страни по отношение на прозрачността. Следва да се предвиди преходен период, за да могат да се приспособят сегашните практики на отчетност към задълженията за прозрачност. Не е необходимо задълженията за прозрачност да се прилагат за споразуменията, сключени с организации за колективно управление, тъй като спрямо тях вече се прилагат задълженията за прозрачност, предвидени в Директива 2014/26/ЕС, при условие че държавите членки са транспонирали Директива 2014/26/ЕС и са предприели всички необходими мерки, за да гарантират, че управлението на всички организации за колективно управление се извършва по ефективен и справедлив начин. Държавите членки следва също да гарантират, че организациите за колективно управление действат в интерес на носителите на права, като гарантират точното и редовно разпределяне на плащанията и изготвянето на годишен доклад за прозрачност в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС.

Изменение     30

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Всяко обработване на лични данни по настоящата директива следва да зачита основните права, включително правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде съобразено с изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета36.

(46)  Всяко обработване на лични данни по настоящата директива следва да зачита основните права, включително правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде съобразено с изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета36. В бъдеще следва да се зачитат разпоредбите на Общия регламент за защитата на данните, включително правото „да бъдеш забравен“.

_________________

_________________

35 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31–50). Тази директива се отменя, считано от 25 май 2018 г. и се заменя от Регламент (ЕС ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88).

35 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31–50). Тази директива се отменя, считано от 25 май 2018 г. и се заменя от Регламент (ЕС ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88).

36 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37–47), наричана след измененията с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО „Директива за електронното право на неприкосновеност на личния живот“).

36 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37–47), наричана след измененията с директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО „Директива за електронното право на неприкосновеност на личния живот“).

Изменение     31

Предложение за директива

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Важно е да се изтъкне значението на анонимността при боравенето с лични данни за търговски цели. Освен това следва да се насърчава опцията за несподеляне по подразбиране по отношение на личните данни при използване на интерфейс на онлайн платформа.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „научна организация“ означава университет, научен институт или друга организация, чиято основна цел е да извършва научни изследвания или да извършва научни изследвания и да предоставя образователни услуги:

1.  „научна организация“ означава университет, включително инкубаторите за стартиращи предприятия към университетите, научен институт или друга организация, чиято основна цел е да извършва научни изследвания или да извършва научни изследвания и да предоставя образователни услуги:

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  „стартиращо предприятие“ означава за целите на настоящата директива дружество, което има по-малко от 10 служители и годишен оборот или годишен счетоводен баланс под 2 милиона евро и което е установено не по-рано от три години преди да се ползва от изключението по член 3, параграф 1.

Изменение     34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  „законен достъп“ означава достъп до съдържание, придобито по законен начин

Изменение     35

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Извличане на информация от текст и данни

Извличане на информация от текст и данни

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за възпроизвеждане или изваждане на откъси от научни организации с цел да извлекат информация от текст и данни от произведения или други обекти, до които имат законен достъп за целите на научните изследвания.

1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за възпроизвеждане или изваждане на откъси от научни организации, организации с нестопанска цел и стартиращи предприятия с цел да извлекат информация от текст и данни от произведения или други обекти, до които имат законен достъп, придобит за целите на научните изследвания.

2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.

3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел.

3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел и следва да не възпрепятстват или непропорционално да ограничават бенефициерите да се възползват от изключението, предвидено в параграф 1, и тяхната способност да развиват инструменти за извличане на информация от текст и данни, различни от тези, предлагани от носителите на авторски права.

4.  Държавите членки насърчават носителите на права и научните организации да определят съгласувани между тях добри практики по отношение на прилагането на мерките, посочени в параграф 3.

 

 

4а.  Бенефициерите на изключението, предвидено в параграф 1, които извършват извличане на информация от текст и данни, прилагат мерки, които гарантират, че данните, извлечени чрез процеса на извличане на информация от текст и данни, се съхраняват по сигурен начин и не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за целите на научните изследвания. Изключението, предвидено в параграф 1, не засяга действия по извличане на информация от текст и данни, извършвани във връзка с факти или данни, които не са защитени от авторско право, или действия по извличане на информация от текст и данни, които не включват никакво действие на възпроизвеждане или извличане. Не се изисква разрешение от носителите на права или от авторите на базите данни по отношение на временни действия по възпроизвеждане, обхванати от изключенията съгласно правото на Съюза, и по отношение на действия по извличане, необходими за целите на достъпа до и нормалното използване на съдържанието на дадена база данни от страна на законния ползвател.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:

1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване или научни изследвания до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:

Изменение    37

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  се осъществява в помещенията на образователна институция или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция;

а)  се осъществява в учебно пространство на образователна институция, на сертифицирана образователна програма, призната от държавите членки, както и на институции в областта на културното наследство и научна организация, или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за регистрираните в нея учащи и преподаватели;

Изменение     38

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.

Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят чрез лесно достъпна база данни наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.

Изменение     39

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни мрежи в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция.

3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване или научни изследвания чрез сигурни електронни мрежи в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция, сертифицираната образователна програма, институцията в областта на културното наследство или научната организация.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, единствено с цел опазване на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им.

Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство, научните организации и образователните институции да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, единствено с цел опазване на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им, както и да правят вътрешноорганизационни копия за цели, свързани с изпълнението на тяхната мисия в обществен интерес.

Изменение     41

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.

Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение. В случай че не съществува организация за колективно управление на авторски права или дадена организация за колективно управление на авторски права не представлява в достатъчна степен правата на носителите на права, държавите членки следва да предвидят изключения за институции в областта на културното наследство, научни организации и образователни институции, както формални, така и неформални, да разпространяват, да представят публично или да предоставят изчерпани произведения с нетърговски цели. Държавите членки следва да осигурят подходящо възнаграждение за всяко необосновано увреждане на законните интереси на носителите на права и да гарантират, че всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу използването на техните произведения.

Изменение     42

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.

Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1, включително разрешаването на проблеми, при които дейности на институции в областта на културното наследство в съответствие с членове 7 и 8 не са били разумно възможни, и да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.

Изменение     43

Предложение за директива

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване

Закрила на публикациите в пресата

Обосновка

Печатните издания заслужават същата защита, както цифровите издания. По тази причина е от съществено значение да се гарантира, че правата са предоставени както за цифрово, така и за нецифрово използване, и да се премахне всяка формулировка, която изключва нецифровото използване.

Изменение     44

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, при цифровото използване на техните публикации в пресата.

1.  Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, при използването на техните публикации в пресата.

Обосновка

Печатните издания заслужават същата защита, както цифровите издания. По тази причина е от съществено значение да се гарантира, че правата са предоставени както за цифрово, така и за нецифрово използване, и да се премахне всяка формулировка, която изключва нецифровото използване.

Изменение     45

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Правата, посочени в параграф 1, не обхващат действия по създаването на хипервръзки, тъй като те не представляват съобщаване на публиката.

Изменение     46

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Държавите членки следва да гарантират, че на журналистите се разпределя справедлив дял от приходите, получени от използването на правата на издателите на пресата.

Изменение     47

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или лицензията представляват достатъчно правно основание за издателя да претендира дял от обезщетението за действителното използване на произведението по силата на изключение или ограничение за прехвърленото или отстъпеното право.

Държавите членки могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или отстъпва свое право на издател, този издател е носител на правото по силата на и в рамките на това прехвърляне или на тази лицензия. Следователно това прехвърляне на лицензия представлява достатъчно правно основание за издателя да претендира дял от обезщетението за действителното използване на произведението по силата на изключение, законово колективно лицензиране или ограничение за прехвърленото или отстъпеното право.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях

Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество, които съхраняват значителни обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях

Изменение    49

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Тези мерки, като например използването на ефективни технологии за разпознаване на съдържание, трябва да са подходящи и съразмерни. Доставчиците на услуги предоставят на носителите на права адекватна информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.

1.  Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват значителни обеми защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях и за които това съхраняване и това предоставяне на достъп представляват значителна част от дейността им, предприемат в сътрудничество с носителите на права целесъобразни и пропорционални мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. По искане на носителите на права доставчиците на услуги им предоставят достатъчно информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в параграф 1.

2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в този параграф. Тези механизми по-специално гарантират, че когато посоченото в параграф 1 премахване на съдържание не е оправдано, онлайн достъпът до въпросното съдържание се възстановява в разумен срок.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки улесняват, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права чрез диалози със заинтересованите страни за определяне на добрите практики, като например подходящи и съразмерни технологии за разпознаване на съдържание, като се отчитат между другото естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

3.  Съвместно с държавите членки Комисията улеснява, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права чрез диалози със заинтересованите страни за определяне на най-добрите практики за мерките, посочени в параграф 1, като се отчитат inter alia естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

Изменение     52

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Тези мерки, като например използването на ефективни технологии за разпознаване на съдържание, трябва да са подходящи и съразмерни. Доставчиците на услуги предоставят на носителите на права адекватна информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.

1.  Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, като по такъв начин излизат извън рамките на обикновеното предоставяне на материална база и извършват действие на съобщаване на публиката, започнало с качването от страна на техните ползватели на такива произведения или други обекти, сключват лицензионни споразумения с носителите на права както относно правото на съобщаване на публиката, така и относно правото на възпроизвеждане, освен ако отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.

2. Освобождаването от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО не се прилага по отношение на дейностите на доставчиците на услуги на информационното общество, които предоставят на публиката защитени произведения и други обекти и които изпълняват активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или чрез рекламирането им.

3. Посочените в параграф 1 лицензионни споразумения се считат за обхващащи действията на ползвателите на гореспоменатите доставчици на услуги на информационното общество, при условие че ползвателите не извършват дейност на професионална основа.

4. Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват значителни обеми защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Тези мерки, като например използването на ефективни технологии за разпознаване на съдържание, трябва да са подходящи и съразмерни. Доставчиците на услуги предоставят на носителите на права адекватна информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно и своевременно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.

5. Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 4 въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в параграф 4.

6. Доставчиците на услуги на информационното общество, които предприемат мерките, посочени в параграф 4, гарантират, че тези мерки са в пълно съответствие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО и с Хартата на основните права на ЕС.

7. Държавите членки улесняват, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права чрез диалози със заинтересованите страни за определяне на най-добрите практики, като например подходящи и пропорционални технологии за разпознаване на съдържание, като отчитат наред с другото естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в контекста на технологичното развитие.

Изменение     53

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно и с оглед на особеностите на всеки сектор своевременна, адекватна и достатъчна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, особено по отношение на начините на използване, реализираните приходи и дължимото възнаграждение.

1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно и с оглед на особеностите на всеки сектор точна, своевременна, адекватна и достатъчна информация за използването и рекламирането на техните произведения, включително научни произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, включително последващи приобретатели или лицензополучатели, особено по отношение на начините на използване, рекламиране, реализираните приходи и дължимото възнаграждение.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира подходяща степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност и гарантира подходяща степен на прозрачност.

2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира висока степен на прозрачност във всеки сектор, както и право на автора и на артиста изпълнител за извършване на одит. При все това в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност, подлежи на изпълнение и гарантира подходяща степен на прозрачност.

Изменение     55

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки гарантират, че чрез диалог със заинтересованите лица се разработват специфични за сектора стандартни отчетни документи и процедури.

Изменение     56

Предложение за директива

Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Неотменимо право на справедливо възнаграждение за автори и артисти изпълнители

 

1.   Държавите членки гарантират, че когато авторите и артистите изпълнители прехвърлят или преотстъпват правото си за предоставяне на публично разположение, те запазват правото да получат справедливо възнаграждение във връзка с използването на тяхното произведение.

 

2.   Правото на автор или артист изпълнител да получи справедливо възнаграждение за предоставяне на публиката на своето произведение е неотменимо и не може да бъде отнемано.

 

3.   Администрирането на това право на справедливо възнаграждение за предоставянето на разположение на произведението на автор или артист изпълнител се възлага на техните организации за колективно управление, освен ако други колективни споразумения, включително споразумения за доброволно колективно управление, гарантират такова въ