ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

29.6.2018 - (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Axel Voss
Navrhovatelka (*):
Catherine Stihler, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu


NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0593),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0383/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. ledna 2017[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. února 2017[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0245/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Směrnice, které byly přijaty v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících, zajišťují vysokou úroveň ochrany nositelů práv a vytvářejí rámec, v němž může probíhat využívání děl a jiných předmětů ochrany. Tento harmonizovaný právní rámec přispívá k dobrému fungování vnitřního trhu; stimuluje inovace, tvořivost, investice a produkci nového obsahu, a to i v digitálním prostředí. Ochrana poskytovaná tímto právním rámcem rovněž přispívá k dosažení cíle Unie, kterým je respektování a podpora kulturní rozmanitosti, a zároveň zdůrazňuje společné evropské kulturní dědictví. Ustanovení čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie požaduje, aby Unie ve své činnosti přihlížela ke kulturním hlediskům.

(2)  Směrnice, které byly přijaty v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících, přispívají k fungování vnitřního trhu, zajišťují vysokou úroveň ochrany nositelů práv, ulehčují uspořádání práv a vytvářejí rámec, v němž může probíhat využívání děl a jiných předmětů ochrany. Tento harmonizovaný právní rámec přispívá k dobrému fungování skutečně integrovaného vnitřního trhu; stimuluje inovace, tvořivost, investice a produkci nového obsahu, a to i v digitálním prostředí, s cílem zamezit fragmentaci vnitřního trhu. Ochrana poskytovaná tímto právním rámcem rovněž přispívá k dosažení cíle Unie, kterým je respektování a podpora kulturní rozmanitosti, a zároveň zdůrazňuje společné evropské kulturní dědictví. Ustanovení čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie požaduje, aby Unie ve své činnosti přihlížela ke kulturním hlediskům.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rychlý vývoj technologií i nadále mění způsob, jakým jsou vytvářena, produkována, distribuována a využívána díla a jiné předměty ochrany. Průběžně se objevují nové obchodní modely a noví aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem Unie v oblasti autorského práva jsou i nadále platné. Stále však přetrvává právní nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud jde o některá užití děl a jiných předmětů ochrany v digitálním prostředí, včetně užití přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“26, je třeba stávající rámec Unie v oblasti autorského práva v některých oblastech upravit a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla umožňující přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, a rovněž opatření, která mají usnadnit některé postupy udělování licencí týkající se šíření komerčně nedostupných děl a online dostupnosti audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby bylo možné dosáhnout řádně fungujícího tržního prostředí pro autorské právo, měla by existovat rovněž pravidla upravující práva k publikacím, používání děl a jiných předmětů ochrany poskytovateli online služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný uživateli a umožňují k němu přístup, a transparentnost smluv autorů a výkonných umělců.

(3)  Rychlý vývoj technologií i nadále mění způsob, jakým jsou vytvářena, produkována, distribuována a využívána díla a jiné předměty ochrany, a příslušná legislativa musí být dobře připravena na budoucnost, aby neomezovala technologický vývoj. Průběžně se objevují nové obchodní modely a noví aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem Unie v oblasti autorského práva jsou i nadále platné. Stále však přetrvává právní nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud jde o některá užití děl a jiných předmětů ochrany v digitálním prostředí, včetně užití přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“26, je třeba stávající rámec Unie v oblasti autorského práva v některých oblastech upravit a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla umožňující přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, a rovněž opatření, která mají usnadnit některé postupy udělování licencí týkající se šíření komerčně nedostupných děl a online dostupnosti audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby bylo možné dosáhnout řádně fungujícího a spravedlivého tržního prostředí pro autorské právo, měla by existovat rovněž pravidla pro výkon a vymáhání práv upravující používání děl a jiných předmětů ochrany a týkající se poskytovatelů online služeb a transparentnosti smluv autorů a výkonných umělců a účetnictví vyplývajícího z využívání chráněných děl podle těchto smluv.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Tato směrnice vychází z pravidel stanovených ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES27, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES28, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES29, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES30, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU31 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU32, a doplňuje je.

(4)  Tato směrnice vychází z pravidel stanovených ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES27, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES27a, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES28, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES29, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES30, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU31 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU32, a doplňuje je.

_________________

_________________

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20–28).

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20–28).

 

27a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10-19).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10-19).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16–22).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16–22).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5–12).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5–12).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72–98).

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V oblasti výzkumu, vzdělávání a zachování kulturního dědictví umožňují digitální technologie nové typy užití, které nejsou jednoznačně upraveny stávajícími pravidly Unie o výjimkách a omezeních. Volitelná povaha výjimek a omezení stanovených ve směrnicích 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v těchto oblastech může mít navíc negativní dopad na fungování vnitřního trhu. To má zvláštní význam v případě přeshraničních užití, která v digitálním prostředí nabývají stále více na důležitosti. Proto by měly být stávající výjimky a omezení v právních předpisech Unie, které mají význam pro vědecký výzkum, výuku a zachování kulturního dědictví, ve světle těchto nových způsobů užití přehodnoceny. Je třeba zavést povinné výjimky nebo omezení pro využívání technologií vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého výzkumu, pro ilustrační účel při vyučování v digitálním prostředí a pro zachování kulturního dědictví. Na užití, na která se výjimky nebo omezení stanovené touto směrnicí nevztahují, by se měly i nadále vztahovat výjimky a omezení stanovené v právních předpisech Unie. Směrnice 96/9/ES a 2001/29/ES by měly být přizpůsobeny.

(5)  V oblasti výzkumu, inovace, vzdělávání a zachování kulturního dědictví umožňují digitální technologie nové typy užití, které nejsou jednoznačně upraveny stávajícími pravidly Unie o výjimkách a omezeních. Volitelná povaha výjimek a omezení stanovených ve směrnicích 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v těchto oblastech může mít navíc negativní dopad na fungování vnitřního trhu. To má zvláštní význam v případě přeshraničních užití, která v digitálním prostředí nabývají stále více na důležitosti. Proto by měly být stávající výjimky a omezení v právních předpisech Unie, které mají význam pro inovace, vědecký výzkum, výuku a zachování kulturního dědictví, ve světle těchto nových způsobů užití přehodnoceny. Je třeba zavést povinné výjimky nebo omezení pro využívání technologií vytěžování textů a dat v oblasti inovace a vědeckého výzkumu, pro ilustrační účel při vyučování v digitálním prostředí a pro zachování kulturního dědictví. Na užití, na která se výjimky nebo omezení stanovené touto směrnicí nevztahují, by se měly i nadále vztahovat výjimky a omezení stanovené v právních předpisech Unie. Proto dobře fungující výjimky, které jsou v těchto oblastech již stanoveny, by tudíž mohly být členským státům i nadále k dispozici, pokud neomezují oblast působnosti výjimek či omezení stanovených touto směrnicí. Směrnice 96/9/ES a 2001/29/ES by měly být přizpůsobeny.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Výjimky a omezení stanovené touto směrnicí usilují o dosažení spravedlivé rovnováhy mezi právy a zájmy autorů a dalších nositelů práv na jedné straně a uživatelů na straně druhé. Lze je uplatnit pouze v některých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem využívání děl nebo jiných předmětů ochrany a jimiž nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv.

(6)  Výjimky a omezení stanovené touto směrnicí usilují o dosažení spravedlivé rovnováhy mezi právy a zájmy autorů a dalších nositelů práv na jedné straně a uživatelů na straně druhé. Lze je uplatnit pouze v některých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem využívání děl nebo jiných předmětů ochrany a jimiž nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Nové technologie umožňují provádět automatizovanou výpočetní analýzu informací v digitální podobě, například textu, zvuků, obrazů nebo dat, obecně nazývanou vytěžování textů a dat. Tyto technologie umožňují výzkumným pracovníkům zpracovávat velké množství informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových trendů. Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, je všeobecně uznáváno, že vytěžování textů a dat může mít přínos zejména pro výzkumnou obec, a tím podpořit inovace. V Evropské unii se však výzkumné organizace, jako jsou univerzity a výzkumné ústavy, potýkají s právní nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž mohou vytěžování textů a dat z obsahu provádět. V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským právem a/nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných předmětů ochrany a/nebo vytěžování obsahu databáze. V případech, na které se nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo od nositelů práv vyžadováno k provádění těchto úkonů povolení. Vytěžování textů a dat lze provádět rovněž ve vztahu k pouhým skutečnostem nebo údajům, které nejsou chráněny autorským právem, a v takových případech by žádné povolení vyžadováno nebylo.

(8)  Nové technologie umožňují provádět automatizovanou výpočetní analýzu informací v digitální podobě, například textu, zvuků, obrazů nebo dat, obecně nazývanou vytěžování textů a dat. Technologie vytěžování textů umožňuje čtení a analýzu velkého množství digitálně uchovávaných informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových trendů. Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, je všeobecně uznáváno, že vytěžování textů a dat může mít přínos zejména pro výzkumnou obec, a tím podpořit inovace. V Evropské unii se však výzkumné organizace, jako jsou univerzity a výzkumné ústavy, potýkají s právní nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž mohou vytěžování textů a dat z obsahu provádět. V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským právem a/nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných předmětů ochrany a/nebo vytěžování obsahu databáze. V případech, na které se nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo od nositelů práv vyžadováno k provádění těchto úkonů povolení. Vytěžování textů a dat lze provádět rovněž ve vztahu k pouhým skutečnostem nebo údajům, které nejsou chráněny autorským právem, a v takových případech by žádné povolení vyžadováno nebylo.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Aby k vytěžení textů a dat mohlo dojít, je v mnoha případech nejprve zapotřebí mít přístup k informacím a poté takové informace rozmnožit. Obecně může zpracování prostřednictvím vytěžování textů a dat probíhat teprve poté, co jsou informace normalizovány. Jakmile existuje zákonný přístup k informacím, platí, že daná informace je normalizovaná, aby informace, které jsou chráněny autorským právem, mohly být předmětem využívání, neboť to vede k rozmnožování změnou formátu informací samotných nebo vytěžováním databáze do takového formátu, v jaké může být předmětem vytěžování textů a dat. Proto se procesy souvisejícími s autorským právem při používání technologií na vytěžování textů a dat nerozumí proces vytěžování textů a dat samotný, sestávající ze čtení a analýzy digitálně uchovávaných normalizovaných informací, ale rozumí se jím proces přístupu a proces, kterým je informace normalizována s cílem umožnit provádění její automatizované výpočetní analýzy, pokud tento proces zahrnuje vytěžování z databáze nebo rozmnoženiny. Výjimky pro účely vytěžování textů a dat stanovené v této směrnici by měly být chápány jako odkazy na takové procesy související s autorským právem, které jsou nezbytné k umožnění vytěžování textů a dat. V případech, kdy se právní předpisy o autorském právu nepoužijí na vytěžování textů a dat, by tato směrnice neměla být dotčena.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Výzkumné organizace by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy se zapojí do partnerství veřejného a soukromého sektoru.

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky pro výzkumné organizace z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Na vzdělávací zařízení a instituce kulturního dědictví, které provádějí vědecký výzkum, by se měla vztahovat výjimka z vytěžování textů a dat, pokud výsledky výzkumu nepřinesou prospěch podniku, který má rozhodující vliv zejména na tyto organizace. V případě, že výzkum probíhá v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, měl by mít podnik účastnící se partnerství veřejného a soukromého sektoru rovněž zákonný přístup k dílům a jiným předmětům ochrany. Reprodukce a extrakce pro účely vytěžování textů a dat by měly být skladovány bezpečným způsobem a způsobem, který zajistí, že kopie jsou používány pouze pro účely vědeckého výzkumu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Pro podporu inovací i v soukromém sektoru by členské státy měly mít možnost stanovit výjimku, která bude kromě povinné výjimky platit za podmínky, že užívání děl a jiných předmětů ochrany, na které se zde odkazuje, nebylo jejich nositeli výslovně vyhrazeno, a to i pomocí strojově čitelných prostředků.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti. Pokud instituce kulturního dědictví vykonávají vzdělávací cíl a podílejí se na činnosti v oblasti výuky, mělo by být možné, aby členské státy považovaly tyto instituce za vzdělávací zařízení v rámci této výjimky, pokud jde o jejich vzdělávací činnosti.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na digitální užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků ve třídě, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na digitální užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Výjimka nebo omezení použití by měly být uděleny, pokud práce nebo jiné použité předměty ochrany označují zdroj, včetně jména autorů, pokud se ukáže, že není z praktických důvodů možné. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků, kdy se výuka poskytuje fyzicky včetně případů, kdy je prováděna mimo prostory vzdělávacího zařízení, např. v knihovnách nebo institucích kulturního dědictví, pokud jde o jejich využívání odpovědného vzdělávacího zařízení, jestliže je výuková činnost prováděna fyzicky, i když probíhá mimo prostory vzdělávacího zařízení, tak na online užití přes zabezpečené elektronické prostředí vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Zabezpečené elektronické prostředí by se mělo chápat jako digitální výuka a učební prostředí, a přístup k nim je omezen vhodným postupem autentizace pedagogickým zaměstnancům a žákům nebo studentům zařazeným do studijního programu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V řadě členských států jsou zavedena různá opatření založená na provádění výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES nebo na licenčních dohodách upravujících další užití s cílem usnadnit užití děl a jiných předmětů ochrany ke vzdělávacím účelům. Tato opatření byla zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k potřebám vzdělávacích zařízení a k různým úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné harmonizovat rozsah nové povinné výjimky nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím a přeshraničním výukovým činnostem, mohou se způsoby provádění v jednotlivých členských státech lišit, pokud nebudou účinné uplatňování výjimky či omezení nebo přeshraniční užití omezovat. To by mělo umožnit členským státům, aby vycházely ze stávajících opatření dohodnutých na vnitrostátní úrovni. Členské státy by mohly zejména rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo omezení zcela nebo částečně podmíní dostupností příslušných licencí, které by se vztahovaly minimálně na stejná užití jako ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. Tento mechanismus by například umožnil upřednostňovat licence na materiály, které jsou primárně určeny pro vzdělávací trh. Aby se předešlo tomu, že tento mechanismus bude pro vzdělávací zařízení znamenat právní nejistotu či administrativní zátěž, měly by členské státy, které tento přístup zvolí, přijmout konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy udělování licencí umožňujících digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro ilustrační účel při vyučování byly snadno dostupné a aby vzdělávací zařízení byly o existenci těchto režimů udělování licencí informovány.

(17)  V řadě členských států jsou zavedena různá opatření založená na provádění výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES nebo na licenčních dohodách upravujících další užití s cílem usnadnit užití děl a jiných předmětů ochrany ke vzdělávacím účelům. Tato opatření byla zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k potřebám vzdělávacích zařízení a k různým úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné harmonizovat rozsah nové povinné výjimky nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím a přeshraničním výukovým činnostem, mohou se způsoby provádění v jednotlivých členských státech lišit, pokud nebudou účinné uplatňování výjimky či omezení nebo přeshraniční užití omezovat. To by mělo umožnit členským státům, aby vycházely ze stávajících opatření dohodnutých na vnitrostátní úrovni. Členské státy by mohly zejména rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo omezení zcela nebo částečně podmíní dostupností příslušných licencí. Tyto licence mohou mít podobu kolektivních licenčních dohod, rozšířených kolektivních licenčních dohod a licencí, které jsou sjednávány společně, jako jsou „plošné licence“, aby se zabránilo tomu, že vzdělávací zařízení musejí individuálně vyjednávat s nositeli práv. Tyto licence by měly být cenově dostupné a měly by se vztahovat přinejmenším na ta stejná použití jako ta, které jsou povoleny na základě výjimky. Tento mechanismus by například umožnil upřednostňovat licence na materiály, které jsou primárně určeny pro vzdělávací trh, nebo pro výuku ve vzdělávacích zařízeních nebo z notových zápisů. Aby se předešlo tomu, že tento mechanismus bude pro vzdělávací zařízení znamenat právní nejistotu či administrativní zátěž, měly by členské státy, které tento přístup zvolí, přijmout konkrétní opatření, která zajistí, aby takové režimy udělování licencí umožňujících digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro ilustrační účel při vyučování byly snadno dostupné a aby vzdělávací zařízení byly o existenci těchto režimů udělování licencí informovány. Členské státy by měly mít možnost zavést systémy zajišťující spravedlivou odměnu pro držitele práv za použití těchto výjimek nebo omezení. Členské státy by měly být podněcovány k používání systémů, které nevytvářejí administrativní zátěž, například systémy, které poskytují jednorázové platby.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Aby byla zajištěna právní jistota v členských státech, které se rozhodnou uplatňování výjimky podmínit dostupností příslušných licencí, je třeba upřesnit, za jakých podmínek může vzdělávací zařízení použít chráněná díla nebo jiné předměty ochrany v rámci této výjimky a kdy by naopak mělo uplatnit licence.

Odůvodnění

Předložený pozměňovací návrh je potřebný pro vytvoření právní jistoty v případech, kdy se určitý členský stát rozhodne podmínit uplatňování výjimky dostupností příslušných licencí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K úkonu uchování může být zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce kulturního dědictví, a v důsledku toho i povolení příslušných nositelů práv. Instituce kulturního dědictví se podílejí na uchovávání svých sbírek pro budoucí generace. Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zachovat dědictví obsažené v těchto sbírkách, ale přinášejí i nové výzvy. S ohledem na tyto nové výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní rámec stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování, která tyto úkony uchování umožní.

(18)  K úkonu uchování díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce správy kulturního dědictví může být zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce kulturního dědictví, a v důsledku toho i povolení příslušných nositelů práv. Instituce kulturního dědictví se podílejí na uchovávání svých sbírek pro budoucí generace. Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zachovat dědictví obsažené v těchto sbírkách, ale přinášejí i nové výzvy. S ohledem na tyto nové výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní rámec stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování, která tyto úkony uchování prostřednictvím těchto orgánů umožní.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Rozdílné přístupy členských států k úkonům uchování prováděným institucemi kulturního dědictví brání v přeshraniční spolupráci a ve sdílení prostředků umožňujících uchování institucemi kulturního dědictví na vnitřním trhu, což vede k neefektivnímu využívání zdrojů.

(19)  Rozdílné přístupy členských států k úkonům reprodukce pro uchování prováděným institucemi kulturního dědictví brání v přeshraniční spolupráci a ve sdílení prostředků a zřízení sítí přeshraničního uchovávání v organizacích vnitřních trhů, které jsou zapojeny do uchování, umožňující uchování institucemi kulturního dědictví na vnitřním trhu, což vede k neefektivnímu využívání zdrojů. To může mít negativní dopad na zachování kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Členské státy by proto měly mít povinnost stanovit výjimku umožňující institucím kulturního dědictví rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování, například s cílem řešit technologické zastarávání nebo degradaci původních nosičů. Tato výjimka by měla umožňovat zhotovení kopií pomocí vhodného nástroje, prostředku nebo technologie uchovávání v požadovaném množství a kdykoli v průběhu životnosti díla nebo jiného předmětu ochrany, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie za účelem uchování.

(20)  Členské státy by proto měly mít povinnost stanovit výjimku umožňující institucím kulturního dědictví rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování, například s cílem řešit technologické zastarávání nebo degradaci původních nosičů nebo pojistit díla. Tato výjimka by měla umožňovat zhotovení kopií pomocí vhodného nástroje, prostředku nebo technologie, v nějakém formátu nebo médiu, uchovávání v požadovaném množství a kdykoli v průběhu životnosti díla nebo jiného předmětu ochrany a pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie za účelem uchování. Archivy výzkumných organizací nebo veřejnoprávních vysílacích organizací by měly být považovány za instituce kulturního dědictví, a proto by měly být příjemci této výjimky. Pro účely této výjimky by členské státy měly mít možnost ponechat v platnosti ustanovení pro veřejně přístupné galerie jako muzea.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pro účely této směrnice by se mělo mít za to, že díla a jiné předměty ochrany se trvale nacházejí ve sbírce instituce kulturního dědictví, pokud tato instituce kulturního dědictví vlastní jejich kopie nebo je v trvalém držení, například v důsledku převodu vlastnictví nebo licenčních dohod.

(21)  Pro účely této směrnice by se mělo mít za to, že díla a jiné předměty ochrany se trvale nacházejí ve sbírce instituce kulturního dědictví, pokud tato instituce kulturního dědictví vlastní jejich kopie těchto děl nebo jiné předměty ochrany nebo je mají v trvalém držení tyto organizace, například v důsledku převodu vlastnictví nebo licenčních dohod, povinného depozitu nebo dlouhodobého zapůjčení. Díla nebo jiné předměty ochrany, k nimž mají dočasně přístup instituce správy kulturního dědictví přes server třetí strany, nejsou považovány za trvale uchovávané v jejich sbírkách.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  V souvislosti s rozvojem technologií vznikly služby informační společnosti, které jejich uživatelům umožňují vytvářet nebo poskytovat obsah různých forem a různého účelu, jako je názorný příklad určité představy, kritika, parodie, nebo dokonce napodobenina. Obsah tohoto druhu může zahrnovat krátké úryvky již dříve existujících děl nebo jiných předmětů ochrany, které takoví uživatelé mohli upravit, spojit či změnit.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Navzdory jistému překrývání se stávajícími výjimkami nebo omezeními, například těmi pro citace a parodie, nespadá uživatelem veškerý vytvořený nebo poskytnutý obsah, který v přiměřené míře obsahuje úryvky z děl nebo jiných předmětů ochrany, do působnosti článku 5 směrnice 2001/29/ES. Taková situace vytváří právní nejistotu jak pro uživatele, tak pro nositele práv. Je proto třeba stanovit novou specifickou výjimku, která povolí legitimní používání úryvků již dříve existujících chráněných děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci obsahu vytvořeného nebo poskytnutého uživatelem. Pokud obsah vytvořený nebo poskytnutý uživateli zahrnuje přiměřené používání krátké citace nebo úryvku chráněného díla nebo jiného předmětu ochrany k legitimnímu účelu, mělo by být toto užití chráněno výjimkou podle této směrnice. Tato výjimka by se měla vztahovat pouze na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného dotčeného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv. Aby bylo možné posoudit tuto újmu, je nezbytné, aby byl v příslušných případech přezkoumán stupeň originality daného obsahu, délka či rozsah použité citace nebo úryvku, profesionalita daného obsahu nebo stupeň hmotné újmy, aniž by to bránilo legitimnímu požívání výjimky. Touto výjimkou by neměla být dotčena morální práva autorů díla nebo jiného předmětu ochrany.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21c)  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří spadají do oblasti působnosti článku 13 této směrnice, by neměli mít možnost využít výjimku k používání výpisů z již existujících děl, která jsou stanovena v této směrnici, k používání cenových nabídek nebo výpisů z chráněných děl nebo jiných předmětů týkajících se obsahu, které jsou nahrávány nebo zpřístupněny uživateli těchto služeb informační společnosti, aby se tak snížil rozsah jejich povinností podle článku 13 této směrnice.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Instituce kulturního dědictví by měly mít k dispozici jednoznačný rámec pro digitalizaci a šíření komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, a to i přes hranice. Ze zvláštního charakteru sbírek komerčně nedostupných děl však vyplývá, že získání předchozího souhlasu jednotlivých nositelů práv může být velmi obtížné. Může tomu tak být například v důsledku stáří těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jejich omezené obchodní hodnoty nebo skutečnosti, že nikdy nebyly určeny pro obchodní využití. Je proto nezbytné stanovit opatření, která usnadní udělování licencí na práva ke komerčně nedostupným dílům, která se nacházejí ve sbírkách institucí kulturního dědictví, a tak umožnit uzavírání dohod s přeshraničním účinkem na vnitřním trhu.

(22)  Instituce kulturního dědictví by měly mít k dispozici jednoznačný rámec pro digitalizaci a šíření komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, a to i přes hranice. Ze zvláštního charakteru sbírek komerčně nedostupných děl však vyplývá, že získání předchozího souhlasu jednotlivých nositelů práv může být velmi obtížné. Může tomu tak být například v důsledku stáří těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jejich omezené obchodní hodnoty nebo skutečnosti, že nikdy nebyly původně určeny pro obchodní využití nebo nikdy nebyly součástí obchodního využití. Je proto nezbytné stanovit opatření, která usnadní online dostupnost komerčně nedostupných děl, která se nacházejí ve sbírkách institucí kulturního dědictví, a tak umožnit uzavírání dohod s přeshraničním účinkem na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Některé členské státy již přijaly režimy rozšířených kolektivních licencí, zákonné mandáty či právní domněnky, které usnadňují vydávání licencí na komerčně nedostupná díla. S ohledem na různorodost děl a jiných předmětů ochrany ve sbírkách institucí kulturního dědictví a rozdíly mezi postupy kolektivní správy v jednotlivých členských státech a odvětvích kulturní produkce však taková opatření nemusí ve všech případech představovat řešení, například proto, že neexistuje praxe kolektivní správy pro určitý druh děl nebo jiných předmětů ochrany. V těchto konkrétních případech je proto nezbytné umožnit institucím v oblasti kulturního dědictví, aby v rámci výjimky z autorského práva a práv s ním souvisejících zpřístupňovaly komerčně dostupné stavební práce, které jsou k dispozici na internetu. I když je nezbytné harmonizovat oblast působnosti nové povinné výjimky, aby bylo možné přeshraniční užití děl na trhu nedostupných, měly by mít členské státy možnost používat nebo nadále používat rozšířené kolektivní licenční ujednání uzavřená s institucemi kulturního dědictví na vnitrostátní úrovni pro kategorie děl, které jsou trvale ve sbírkách institucí zabývajících se kulturním dědictvím. Chybějící dohoda o podmínkách licence by neměla být vykládána jako nedostatečná dostupnost řešení založených na licenci. Na jakékoli užití v rámci této výjimky by se měla vztahovat stejná pravidla, pokud jde o možnost se režimu nezúčastnit, a požadavky na publicitu jakožto na užití povolená mechanismem poskytování licencí. Aby bylo zajištěno, že se výjimka použije pouze tehdy, jsou-li splněny určité podmínky a aby byla poskytnuta právní jistota, měly by členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a organizacemi kulturního dědictví a v přiměřených časových intervalech stanovit, pro která odvětví a jaké druhy stavebních prací jsou řešení na základě licence dostupná, a v takovém případě by se měla použít výjimka.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly mít v rámci stanoveném touto směrnicí možnost zvolit si v souladu se svými právními tradicemi, postupy nebo okolnostmi konkrétní typ mechanismu umožňujícího rozšířit licence na komerčně nedostupná díla i na práva nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni organizací kolektivní správy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat udělování rozšířených kolektivních licencí a právní domněnky zastoupení.

(23)  Členské státy by měly mít v rámci stanoveném touto směrnicí možnost zvolit si v souladu se svými právními tradicemi, postupy nebo okolnostmi konkrétní typ mechanismu umožňujícího rozšířit licence na komerčně nedostupná díla i na práva nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni příslušnou organizací kolektivní správy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat udělování rozšířených kolektivních licencí a právní domněnky zastoupení.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pro účely těchto mechanismů udělování licencí je důležitý přísný a řádně fungující systém kolektivní správy. Tento systém zahrnuje zejména pravidla řádné správy, transparentnosti a podávání zpráv, jakož i to, že budou pravidelně, s náležitou péčí a přesně rozdělovány a vypláceny částky příslušející nositelům práv, jak je stanoveno ve směrnici 2014/26/EU. Všichni nositelé práv by měli mít k dispozici další vhodná ochranná opatření a zároveň by měli mít možnost uplatnění těchto mechanismů na svá díla nebo jiné předměty ochrany vyloučit. Podmínky spojené s těmito mechanismy by neměly mít vliv na jejich praktický význam pro instituce kulturního dědictví.

(24)  Pro účely těchto mechanismů udělování licencí je důležitý přísný a řádně fungující systém kolektivní správy a členské státy by jej měly podporovat. Tento systém zahrnuje zejména pravidla řádné správy, transparentnosti a podávání zpráv, jakož i to, že budou pravidelně, s náležitou péčí a přesně rozdělovány a vypláceny částky příslušející nositelům práv, jak je stanoveno ve směrnici 2014/26/EU. Všichni nositelé práv by měli mít k dispozici další vhodná ochranná opatření a zároveň by měli mít možnost uplatnění těchto mechanismů udělování licencí nebo takových výjimek na svá díla nebo jiné předměty ochrany vyloučit. Podmínky spojené s těmito mechanismy by neměly mít vliv na jejich praktický význam pro instituce kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vzhledem k rozmanitosti děl a jiných předmětů ochrany ve sbírkách institucí kulturního dědictví je důležité, aby byly mechanismy udělování licencí zavedené touto směrnicí dostupné a aby bylo možné je v praxi uplatňovat na různé typy děl a jiných předmětů ochrany včetně fotografií, zvukových záznamů a audiovizuálních děl. Aby bylo možné zohlednit zvláštnosti různých kategorií děl a jiných předmětů ochrany, pokud jde o režimy zveřejňování a distribuce, a usnadnit použitelnost těchto mechanismů, může být nezbytné, aby členské státy stanovily pro praktické uplatňování těchto mechanismů udělování licencí konkrétní požadavky a postupy. Je vhodné, aby členské státy tato rozhodnutí konzultovaly s nositeli práv, s uživateli i s organizacemi kolektivní správy.

(25)  Vzhledem k rozmanitosti děl a jiných předmětů ochrany ve sbírkách institucí kulturního dědictví je důležité, aby byly mechanismy udělování licencí zavedené touto směrnicí dostupné a aby bylo možné je v praxi uplatňovat na různé typy děl a jiných předmětů ochrany včetně fotografií, zvukových záznamů a audiovizuálních děl. Aby bylo možné zohlednit zvláštnosti různých kategorií děl a jiných předmětů ochrany, pokud jde o režimy zveřejňování a distribuce, a usnadnit použitelnost řešení užívání komerčně nedostupných děl uvedených v této směrnici, těchto mechanismů, může být nezbytné, aby členské státy stanovily pro praktické uplatňování těchto mechanismů udělování licencí konkrétní požadavky a postupy. Je vhodné, aby členské státy tato rozhodnutí konzultovaly s nositeli práv, s institucemi kulturního dědictví, s uživateli i s organizacemi kolektivní správy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Z důvodu mezinárodní zdvořilosti by se mechanismy udělování licencí na digitalizaci a šíření komerčně nedostupných děl stanovené touto směrnicí neměly vztahovat na díla nebo jiné předměty ochrany, které byly poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, které byly poprvé odvysílány ve třetí zemi, nebo v případě kinematografických či audiovizuálních děl na díla, jejichž producent má sídlo nebo obvyklé bydliště ve třetí zemi. Tyto mechanismy by se rovněž neměly vztahovat na díla nebo jiné předměty ochrany státních příslušníků třetích zemí, vyjma případů, kdy jsou poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, které byly poprvé odvysílány na území členského státu, nebo v případě kinematografických či audiovizuálních děl na díla, jejichž producent má sídlo nebo obvyklé bydliště v členském státě.

(26)  Z důvodu mezinárodní zdvořilosti by se mechanismy udělování licencí a výjimky na digitalizaci a šíření komerčně nedostupných děl stanovené touto směrnicí neměly vztahovat na díla nebo jiné předměty ochrany, které byly poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, které byly poprvé odvysílány ve třetí zemi, nebo v případě kinematografických či audiovizuálních děl na díla, jejichž producent má sídlo nebo obvyklé bydliště ve třetí zemi. Tyto mechanismy by se rovněž neměly vztahovat na díla nebo jiné předměty ochrany státních příslušníků třetích zemí, vyjma případů, kdy jsou poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, které byly poprvé odvysílány na území členského státu, nebo v případě kinematografických či audiovizuálních děl na díla, jejichž producent má sídlo nebo obvyklé bydliště v členském státě.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k tomu, že projekty masové digitalizace mohou od institucí kulturního dědictví vyžadovat významné investice, neměly by jim žádné licence udělené na základě mechanismů stanovených touto směrnicí bránit ve vytváření přiměřených příjmů, které jim umožní pokrýt náklady na tuto licenci a náklady na digitalizaci a šíření děl a jiných předmětů ochrany, na které se tato licence vztahuje.

(27)  Vzhledem k tomu, že projekty masové digitalizace mohou od institucí kulturního dědictví vyžadovat významné investice, neměly by jim žádné licence udělené na základě mechanismů stanovených touto směrnicí bránit v pokrývání nákladů na tuto licenci a náklady na digitalizaci a šíření děl a jiných předmětů ochrany, na které se tato licence vztahuje.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Informacím o budoucím a stávajícím užívání komerčně nedostupných děl a jiných předmětů ochrany institucemi kulturního dědictví na základě mechanismů udělování licencí stanovených touto směrnicí a o opatřeních zavedených pro všechny nositele práv s cílem vyloučit uplatňování licencí na jejich díla nebo jiné předměty ochrany by se mělo dostat náležité publicity. To je důležité zejména v případě, že k užitím dochází přeshraničně na vnitřním trhu. Je proto vhodné stanovit vytvoření jednotného veřejně přístupného internetového portálu Unie s cílem zpřístupnit tyto informace veřejnosti po přiměřeně dlouhou dobu před tím, než k přeshraničnímu užití dojde. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 je některými úkoly a činnostmi pověřen Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví; tyto úkoly a činnosti jsou financovány s využitím jeho vlastních rozpočtových prostředků a jejich cílem je usnadňovat a podporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů Unie v boji proti porušování práv duševního vlastnictví, včetně předcházení tomuto porušování. Je proto vhodné svěřit zřízení a spravování evropského portálu, který tyto informace zpřístupní, uvedenému úřadu.

(28)  Informacím o budoucím a stávajícím užívání komerčně nedostupných děl a jiných předmětů ochrany institucemi kulturního dědictví na základě mechanismů udělování licencí nebo výjimek stanovených touto směrnicí a o opatřeních zavedených pro všechny nositele práv s cílem vyloučit uplatňování licencí nebo výjimek na jejich díla nebo jiné předměty ochrany by se mělo dostat náležité publicity. To je důležité zejména v případě, že k užitím dochází přeshraničně na vnitřním trhu. Je proto vhodné stanovit vytvoření jednotného veřejně přístupného internetového portálu Unie s cílem zpřístupnit tyto informace veřejnosti po přiměřeně dlouhou dobu před tím, než k přeshraničnímu užití dojde. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 je některými úkoly a činnostmi pověřen Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví; tyto úkoly a činnosti jsou financovány s využitím jeho vlastních rozpočtových prostředků a jejich cílem je usnadňovat a podporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů Unie v boji proti porušování práv duševního vlastnictví, včetně předcházení tomuto porušování. Je proto vhodné svěřit zřízení a spravování evropského portálu, který tyto informace zpřístupní, uvedenému úřadu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Aby se zajistilo, že mechanismy udělování licencí vytvořené pro komerčně nedostupná díla budou vhodné a budou řádně fungovat, že zajistí odpovídající ochranu nositelům práv, že licence budou řádně zveřejněny a že bude zajištěna právní srozumitelnost, pokud jde o reprezentativnost organizací kolektivní správy a stanovení kategorie děl, členské státy by měly podpořit dialog zúčastněných stran v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Aby tato směrnice usnadnila udělování licencí na práva k audiovizuálním dílům platformám videa na vyžádání, ukládá členským státům povinnost zřídit mechanismus vyjednávání umožňující stranám, které si přejí uzavřít dohodu, využít pomoci nestranného orgánu. Tento orgán by se měl s těmito stranami setkat a pomoci jim při vyjednávání tím, že jim poskytne odborné externí poradenství. V této souvislosti by členské státy měly rozhodnout o podmínkách fungování mechanismu vyjednávání včetně načasování a trvání pomoci při vyjednávání a úhrady nákladů. Členské státy by měly zajistit, aby administrativní a finanční zátěž byla i nadále přiměřená, a zaručovala tak účinnost fóra pro vyjednávání.

(30)  Aby tato směrnice usnadnila udělování licencí na práva k audiovizuálním dílům platformám videa na vyžádání, by uložilo členským státům povinnost zřídit mechanismus vyjednávání, řízený stávajícím nebo nově stanoveným vnitrostátním orgánem, umožňující stranám, které si přejí uzavřít dohodu, využít pomoci nestranného orgánu. Účast na tomto mechanismu jednání a následné uzavření dohod by měla být dobrovolná. Pokud jednání zahrnuje strany z různých členských států, měly by se tyto strany předem dohodnout na příslušném členském státě, pokud se rozhodnou vycházet z mechanismu jednání. Tento orgán by se měl s těmito stranami setkat a pomoci jim při vyjednávání tím, že jim poskytne odborné, nestranné a externí poradenství. V této souvislosti by členské státy měly rozhodnout o podmínkách fungování mechanismu vyjednávání včetně načasování a trvání pomoci při vyjednávání a rozdělení veškerých nákladů a složení těchto orgánů. Členské státy by měly zajistit, aby administrativní a finanční zátěž byla i nadále přiměřená, a zaručovala tak účinnost fóra pro vyjednávání.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Uchovávání unijního dědictví je nanejvýš důležité a v zájmu budoucích generací by mělo být posíleno. Toho by mělo být docíleno zejména ochranou veřejně dostupného dědictví. Za tímto účelem by měl být zaveden povinný unijní depozit, který by umožnil zajistit systematické shromažďování publikací, které vznikly v Unii a které o Unii pojednávají, zejména o právu Unie, o jejích dějinách a integraci, o její politice a demokracii, o jejích institucionálních, parlamentních a politických záležitostech, a tedy o intelektuální historii Unie a o jejím budoucím veřejně dostupném dědictví. Nejen by mělo být toto dědictví zachováno prostřednictvím vytvoření archivu Unie pro publikace týkající se záležitostí souvisejících s Unií, ale měl by být rovněž zpřístupněn občanům Unie a budoucím generacím. Jako depozitní knihovna Unie by měla být určena knihovna Evropského parlamentu jako knihovna jediného orgánu Unie, který přímo zastupuje občany Unie. Aby se předešlo nadměrnému zatížení vydavatelů, tiskařů a dovozců, přednostně by jako depozity do Knihovny Evropského parlamentu měly být přijímány elektronické publikace, jako jsou elektronické knihy, elektronické časopisy a elektronické magazíny. Čtenářům by tak měly být k dispozici publikace uchovávané jako povinný depozit v Knihovně Evropského parlamentu za účelem výzkumu či studia v souladu s osvědčenými postupy uplatňovanými v podobných knihovnách. Tyto publikace by neměly být k dispozici online externě.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu občanů k informacím je svobodný a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem přispívá k veřejné diskusi a řádnému fungování demokratické společnosti. Při přechodu od tištěných k digitálním médiím čelí vydavatelé tiskových publikací problémům v souvislosti s udělováním licencí na online užití jejich publikací a s návratností investic. Pokud nejsou vydavatelé tiskových publikací uznáni jako nositelé práv, je udělování licencí a jejich prosazování v digitálním prostředí často složité a neefektivní.

(31)  Zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu občanů k informacím je svobodný a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem přispívá k veřejné diskusi a řádnému fungování demokratické společnosti. Rostoucí nerovnováha mezi výkonnými platformami a vydavateli tisku, k nimž mohou patřit také tiskové agentury, již vedla k pozoruhodné regresi mediální scény na regionální úrovni. Při přechodu od tištěných k digitálním médiím čelí vydavatelé tiskových publikací a tiskové agentury problémům v souvislosti s udělováním licencí na online užití jejich publikací a s návratností investic. Pokud nejsou vydavatelé tiskových publikací uznáni jako nositelé práv, je udělování licencí a jejich prosazování v digitálním prostředí často složité a neefektivní.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Je třeba uznávat a dále podporovat organizační a finanční příspěvek vydavatelů k výrobě tiskových publikací, aby byla zajištěna udržitelnost vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné zajistit na úrovni Unie harmonizovanou právní ochranu tiskových publikací v souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato ochrana by měla být účinně zaručena tím, že se do právních předpisů Unie zavedou na rozmnožování tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti v souvislosti s digitálním užitím práva související s autorským právem.

(32)  Je třeba uznávat a dále podporovat organizační a finanční příspěvek vydavatelů k výrobě tiskových publikací, aby byla zajištěna udržitelnost vydavatelského odvětví a tím zaručit dostupnost spolehlivých informací. Je proto žádoucí, aby členské státy přijaly opatření s cílem zajistit optimální právní ochranu tiskových publikací v Unii souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato ochrana by měla být účinně zaručena tím, že se do právních předpisů Unie zavedou na rozmnožování tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti v souvislosti s digitálním užitím práva související s autorským právem s cílem získat spravedlivou a přiměřenou odměnu za digitální užití. Z tohoto odkazu by měla být vyloučena soukromá použití. Kromě toho by se zařazení do vyhledávacího motoru nemělo považovat za spravedlivé a přiměřené odměňování.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony vkládání hypertextových odkazů, které nepředstavují sdělování veřejnosti.

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony zadávání odkazů tzv. hyperlinking.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud jde o digitální užití. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud jde o digitální užití. Členské státy by měly rovněž podléhat těmto právům ke stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Ochranou poskytnutou vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by neměla být dotčena práva autorů a jiných nositelů práv k dílům a jiným předmětům ochrany, které jsou jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by vydavatelé tiskových publikací neměli mít možnost dovolávat se vůči autorům a jiným nositelům práv ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená mezi vydavateli tiskových publikací na jedné straně a autory a jinými nositeli práv na straně druhé.

(35)  Ochranou poskytnutou vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by neměla být dotčena práva autorů a jiných nositelů práv k dílům a jiným předmětům ochrany, které jsou jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by vydavatelé tiskových publikací neměli mít možnost dovolávat se vůči autorům a jiným nositelům práv ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená mezi vydavateli tiskových publikací na jedné straně a autory a jinými nositeli práv na straně druhé. Bez ohledu na skutečnost, že autoři děl, které jsou součástí tiskové publikace, dostávají přiměřenou odměnu za využívání svých děl na základě podmínek pro udělování licencí na jejich dílo vydavateli tiskových publikacích, autoři, jejichž díla jsou součástí tiskové publikace, by měli mít nárok na odpovídající podíl nových dodatečných příjmů, které získávají vydavatelé tiskových publikací pro některé druhy sekundárního využívání svých tiskových publikací poskytovateli služeb informační společnosti, pokud jde o práva stanovená v čl. 11 odst. 1 této směrnice. Výše náhrady, která je určena autorům, by měla zohlednit zvláštní odvětvové licenční normy pro vydávání děl týkající se děl, které jsou součástí tiskové publikace, které jsou v příslušném členském státě uznány za vhodné; a náhrada přisouzená autorům by neměla ovlivnit licenční podmínky dohodnuté mezi autorem a vydavatelem tisku pro použití autora článku tiskového vydavatelství.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Vydavatelé včetně vydavatelů tiskových publikací, knih nebo vědeckých publikací často fungují na základě převodu autorských práv na základě smluvních dohod nebo zákonných ustanovení. V této souvislosti vydavatelé investují za předpokladu, že budou moci využívat díla obsažená ve svých publikacích, a v některých případech přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla užívána na základě výjimek nebo omezení, jako jsou výjimky a omezení pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii. V řadě členských států se odměna za užití v rámci těchto výjimek rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby členské státy tuto situaci zohlednily a zvýšily právní jistotu pro všechny zúčastněné strany, měly by mít možnost stanovit, že pokud autor převedl svá práva na vydavatele, poskytl mu na ně licenci nebo se jinak svými díly podílel na publikaci a pokud jsou zavedeny systémy pro náhradu škody způsobené výjimkou nebo omezením, mají vydavatelé nárok na podíl z této náhrady, přičemž důkazní břemeno vydavatele spočívající v prokázání tohoto nároku by nemělo přesáhnout požadavky v rámci již zavedeného systému.

(36)  Vydavatelé, včetně vydavatelů tiskových publikací, knih nebo vědeckých publikací a hudebních děl, často fungují na základě převodu autorských práv na základě smluvních dohod. V této souvislosti vydavatelé investují a získávají práva v některých oblastech, včetně práv na uplatnění nároku na náhradu v rámci společných organizací kolektivní správy autorů a vydavatelů s cílem využívání děl, a proto se též mohou ocitnout v situaci, kdy jsou jim odepřeny příjmy za předpokladu, že budou moci využívat díla obsažená ve svých publikacích, a v některých případech přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla užívána na základě výjimek nebo omezení, jako jsou výjimky a omezení pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii. Ve velkém počtu členských států se odměna za užití v rámci těchto výjimek rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby členské státy tuto situaci zohlednily a zvýšily právní jistotu pro všechny zúčastněné strany, měly by mít možnost stanovit rovnocenný systém sdílení odškodnění, pokud byl tento systém v provozu v tomto členském státě před 12. listopadem 2015. Podíl autorů a vydavatelů takové kompenzace by mohl být v souladu s rovnocenným systémem, který byl v provozu v daném členském státě před 12. listopadem 2015, stanoven v interních distribučních pravidlech organizace kolektivní správy jednajících společně jménem autorů a vydavatelů nebo stanovených členskými státy v právních nebo správních předpisech. Tímto ustanovením nejsou dotčena ujednání včlenských státech týkající se veřejných půjček, řízení práv nezaložených na výjimkách nebo omezení autorského práva, jako jsou rozšířené kolektivní licenční režimy nebo práva na odměnu na základě vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Kulturní a tvůrčí odvětví hrají klíčovou úlohu při reindustrializaci Evropy, jsou hnací silou růstu a mají strategickou pozici k tomu, aby vyvolaly efekt přelévání v oblasti inovací do jiných průmyslových odvětví. Kulturní a tvůrčí odvětví jsou kromě toho hnací silou inovací a rozvoje informačních a komunikačních technologií v Evropě. Kulturní a tvůrčí odvětví v Evropě zajišťují více než 12 miliónů plných pracovních úvazků, což odpovídá 7,5 % pracovní síly Unie, a generují přibližně 509 miliard EUR v přidané hodnotě k HDP (5,3 % celkové hrubé přidané hodnoty EU). Ochrana autorského práva a souvisejících práv tvoří jádro příjmů kulturního a tvůrčího odvětví.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V posledních letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, zda a za jakých podmínek budou jejich díla a jiné předměty ochrany užity, a rovněž jejich možnosti získat za to přiměřenou odměnu.

(37)  V posledních letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu chráněnému autorským právem. Online služby jsou prostředkem umožňujícím širší přístup ke kulturním a tvůrčím dílům a nabízejí velké příležitosti pro kulturní a tvůrčí odvětví k rozvoji nových obchodních modelů. I když však umožňují rozmanitost a snadnost přístupu k obsahu, vytvářejí rovněž výzvy v případech, kdy je obsah chráněného autorským právem nahrán bez předchozího povolení nositelů práv. To ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, zda a za jakých podmínek budou jejich díla a jiné předměty ochrany užity, a rovněž jejich možnosti získat za to přiměřenou odměnu, a to vzhledem k tomu, že některé služby umožňující uživateli nahrát svůj obsah neuzavírají licenční smlouvy na základě toho, že se na ně uplatňuje výjimka nazvaná „bezpečný přístav“ ze směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a) Některé služby informační společnosti mají v rámci jejich obvyklého používání umožnit přístup veřejnosti k obsahu chráněnému autorským právem nebo jiným předmětům ochrany, kteří nahráli jejich uživatelé. Definice poskytovatele služeb pro sdílení obsahu on-line podle této směrnice se vztahuje na poskytovatele služeb informační společnosti, jehož hlavním účelem je uchovávání a umožnění přístupu veřejnosti nebo šíření obsahu chráněného autorskými právy, nahraného/zpřístupněného jeho uživateli a optimalizace obsahu, zahrnující mimo jiné podporu zobrazování, označování, proražení, sekvenování nahraných děl nebo jiných předmětů ochrany, bez ohledu na použitý způsob, a tedy jednat aktivním způsobem. Definice poskytovatelů služeb sdílení obsahu online podle této směrnice se nevztahuje na poskytovatele služeb, kteří jednají v nekomerčním zájmu, jako je encyklopedie on-line, a na poskytovatele on-line služeb, pokud je obsah nahrán s povolením všech dotčených nositelů práv, jako jsou např. vzdělávací nebo vědecké úložiště. Poskytovatelé cloudových služeb pro individuální využití, kteří neposkytují přímý přístup veřejnosti, platformy pro vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a online trhy, jejichž hlavní činností je maloobchodní prodej fyzického zboží, by neměli být považováni za poskytovatele služeb pro sdílení online obsahu ve smyslu této směrnice.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

(38)  Poskytovatelé služeb pro sdílení online obsahu provádějí úkon sdělení veřejnosti a jsou proto odpovědní za jejich obsah. V důsledku toho by měli uzavřít spravedlivé a přiměřené licenční dohody s držiteli práv. Proto by neměli být způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES.

 

Nositel práv by neměl mít povinnost uzavírat licenční smlouvy.

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.

Pokud jde o článek 14 směrnice 2000/31/ES, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.

 

Pokud jsou uzavírány licenční dohody, měly by rovněž pokrývat, ve stejném rozsahu a oblast působnosti, odpovědnost uživatelů v případě, že jednají v rámci nekomerční obchodní pozice.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jako je zavedení účinných technologií. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany nahraných jejich uživateli, jako je zavedení účinných technologií. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

 

Vzhledem k neexistenci dohod s nositeli práv je rovněž rozumné očekávat od poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, že přijmou vhodná a přiměřená opatření, která by vedla k tomu, aby se prostřednictvím uvedených služeb nezpřístupňovala díla ani jiné předměty ochrany, při nichž je porušováno autorské právo nebo s ním související právo. Tito poskytovatelé služeb jsou důležitými distributory obsahu, což má dopad na využívání obsahu chráněného autorským právem. Poskytovatelé těchto služeb by měli přijmout vhodná a přiměřená opatření, aby zajistili nedostupnost děl nebo jiných předmětů ochrany identifikovaných nositeli práv. Tato opatření by však neměla mít za následek znepřístupnění děl, která nahráli uživatelé a jimiž neporušují žádná práva.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro fungování technologií, jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda.

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb sdílení obsahu on-line a nositeli práv je pro fungování opatření zásadní. Nositelé práv by zejména měli poskytovat příslušné informace poskytovatelům služeb sdílení obsahu on-line, aby mohli při uplatňování opatření určit jejich obsah. Poskytovatelé služeb by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použitá opatření, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Při posuzování přiměřenosti a účinnosti prováděných opatření je třeba náležitě zvážit technologická omezení a omezení, jakož i částku nebo druh díla nebo jiného předmětu ochrany nahraného uživateli služeb. V souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES by provádění opatření ze strany poskytovatelů služeb nemělo zahrnovat obecnou povinnost monitorování a mělo by být omezeno na zajištění toho, aby se prostřednictvím jejich služeb zpřístupňovala konkrétní a řádně oznámená díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany, jejichž použití není povolené. Při provádění těchto opatření by poskytovatelé služeb měli rovněž usilovat o rovnováhu mezi právy uživatelů a právy nositelů práv podle Listiny základních práv Evropské unie. Tato opatření by neměla vyžadovat od jednotlivých uživatelů nahrávajících obsah ověření totožnosti a neměly by zahrnovat zpracovávání údajů vztahujících se k jednotlivým uživatelům, a to v souladu s nařízením 2016/679 (EU)1a a směrnicí 2002/58/ES1b. Vzhledem k tomu, že opatření zaváděná online poskytovateli služeb informační společnosti v rámci uplatňování této směrnice by mohly mít negativní nebo nepřiměřený dopad na legitimní obsah, který je nahráván nebo zobrazován uživateli, zejména jedná-li se o obsah, na který se vztahuje některá z výjimek nebo omezení, je třeba požadovat, aby poskytovatelé služeb informační společnosti nabízeli mechanismus pro vyřizování stížností, který bude sloužit uživatelům, jejichž obsah byl těmito opatřeními dotčen. Tento mechanismus by měl uživatelům umožnit zjistit, z jakého důvodu byla na dotčený obsah uplatněna opatření, a poskytnout základní informace o příslušných výjimkách a omezeních. Měly by být stanoveny minimální standardy pro vyřizování stížností s cílem zajistit, aby nositelé práv měli dostatek informací k posouzení a řešení stížností. Nositelé práv nebo zástupci by měli odpovědět na veškeré stížnosti obdržené v přiměřené lhůtě. Platformy nebo důvěryhodné třetí strany odpovědné za mechanismus nápravy by měly přijmout nápravná opatření bez zbytečného odkladu, pokud se ukáže, že opatření jsou neodůvodněná.

 

__________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Členské státy by měly zajistit, aby existoval rozhodčí mechanismus, který poskytovatelům služeb a nositelům práv umožní nacházet smírná řešení jakéhokoli sporu, který na základě podmínek jejich dohod o spolupráci vznikne. Členské státy by měly za tímto účelem jmenovat nestranný orgán, který bude mít veškeré patřičné znalosti a nezbytné zkušenosti, aby byl schopen stranám při řešení jejich sporu pomoci.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39b)  Trh s technologiemi rozpoznávání obsahu je již velmi rozvinutý a v ekonomice založené na datech má před sebou další růst. Existence technologií tohoto druhu a hospodářská soutěž mezi jejich poskytovateli by tudíž měla vytvořit trh, který bude spravedlivý pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost a který zajistí, aby MSP měly k těmto technologiím snadný přístup za dostupnou cenu. Situace, kdy nejsou stanoveny jasné zákonné povinnosti týkající se používání těchto technologií, však umožňuje, aby zejména provozovatelé, kteří mají na trhu dominantní postavení, používání těchto nástrojů, které jsou pro účely udělování licencí a správy práv vhodné, odmítali.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39c)   Nositelé práv by měli ze zásady vždy dostávat spravedlivou a přiměřenou odměnu. Autoři a výkonní umělci, kteří uzavřeli smlouvy se zprostředkovateli, jako jsou značky a výrobci, by měli obdržet spravedlivou a přiměřenou odměnu, a to buď na základě individuálních dohod a/nebo kolektivních smluv, dohod o kolektivní správě nebo pravidel s podobným účinkem, například společných pravidel pro odměňování. Tato odměna by měla být výslovně uvedena ve smlouvách v závislosti na způsobu využití, včetně využívání on-line. Členské státy by měly přezkoumat zvláštnosti jednotlivých odvětví a měly by mít možnost stanovit, že odměňování je považováno za spravedlivé a přiměřené, pokud je stanoveno v souladu s kolektivní smlouvou nebo společnou dohodou o odměňování.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mívají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli dostatečné informace.

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mívají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli komplexní a relevantní informace. Informace, na jejichž poskytnutí mají autoři a výkonní umělci nárok, by měly být přiměřené a zahrnovat všechny způsoby využívání a získaného přímého a nepřímého příjmu, včetně příjmů z prodeje reklamních předmětů a náležitou odměnu. Informace o využívání by měly rovněž obsahovat informace o totožnosti kteréhokoli nabyvatele nebo dílčího nabyvatele licence. Povinnost transparentnosti by však měla platit pouze v případech, kdy se jedná o práva související s autorským právem.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Některé smlouvy o využívání práv harmonizovaných na úrovni Unie jsou uzavírány na dlouhou dobu, a proto autorům a výkonným umělcům poskytují jen omezenou možnost je se svými smluvními protějšky nebo právními nástupci opětovně projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v členských státech, měl by tudíž existovat mechanismus úpravy odměn pro případy, kdy je odměna původně dohodnutá v rámci licence nebo převodu práv neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání díla nebo ze záznamu výkonu, a to i ve světle transparentnosti zajištěné touto směrnicí. Posouzení situace by mělo zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, jakož i zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví tvorby obsahu. Pokud se strany na úpravě odměny nedohodnou, měl by být autor nebo výkonný umělec oprávněn podat žalobu u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

(42)  Některé smlouvy o využívání práv harmonizovaných na úrovni Unie jsou uzavírány na dlouhou dobu, a proto autorům a výkonným umělcům poskytují jen omezenou možnost je se svými smluvními protějšky nebo právními nástupci opětovně projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v členských státech, měl by tudíž existovat mechanismus úpravy odměn pro případy, kdy je odměna původně dohodnutá v rámci licence nebo převodu práv neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými přímými a nepřímými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání díla nebo ze záznamu výkonu, a to i ve světle transparentnosti zajištěné touto směrnicí. Posouzení situace by mělo zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví tvorby obsahu, jakož i povahu a význam přínosu autora nebo výkonného umělce. Takovou žádost o úpravu smlouvy by mohla učinit i organizace zastupující autora nebo výkonného umělce jeho jménem, ledaže by žádost poškozovala zájmy autora nebo výkonného umělce. Pokud se strany na úpravě odměny nedohodnou, měli by mít autor nebo výkonný umělec nebo jimi jmenovaná zastupující organizace na žádost autora nebo výkonného umělce oprávněni podat žalobu u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Autoři a výkonní umělci se často zdráhají domáhat se svých práv proti svým smluvním partnerům před soudem či tribunálem. Členské státy by proto měly zajistit postup alternativního řešení sporů, který by řešil nároky spojené s povinnostmi transparentnosti a mechanismem smluvních úprav.

(43) Autoři a výkonní umělci se často zdráhají domáhat se svých práv proti svým smluvním partnerům před soudem či tribunálem. Členské státy by proto měly zajistit postup alternativního řešení sporů, který by řešil nároky spojené s povinnostmi transparentnosti a mechanismem smluvních úprav. Organizace zastupující autory a výkonné umělce, včetně organizací kolektivní správy a odborů, by měly mít možnost tyto postupy zahájit na žádost autorů a výkonných umělců. Podrobnosti o tom, kdo řízení zahájil, by měly zůstat neveřejné.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(43a) Pokud autoři a výkonní umělci udělí licenci nebo převádějí svá práva, očekávají, že jejich dílo nebo umělecký výkon budou využity. Dochází však k tomu, že licencovaná či převedená díla nebo umělecké výkony nejsou využívány vůbec. Pokud došlo k převodu práva na výhradním základě, autoři a výkonní umělci se nemohou obrátit na jiného partnera, který by mohl využívat jejich dílo. V takovém případě by autoři a výkonní umělci měli mít po uplynutí přiměřené lhůty právo na zrušení, které by jim umožnilo převést nebo udělit licence svých práv na jinou osobu. Zrušení by mělo být možné i v případě, že osoba, která převedla licenci, či držitel licence, neplní svou povinnost v oblasti oznamování/transparentnosti stanovené v článku 14 této směrnice. Zrušení by mělo být zváženo až po dokončení všech kroků alternativního řešení sporů, zejména pokud jde o oznamování. Vzhledem k tomu, že využívání děl se může lišit v závislosti na odvětví, mohla by být přijata zvláštní ustanovení na vnitrostátní úrovni, aby se zohlednily zvláštnosti odvětví – jako je audiovizuální odvětví – nebo díla a předpokládaná období využívání, zejména stanovení lhůt pro právo na zrušení. S cílem zabránit zneužívání a zohlednit skutečnost, že je třeba určitá doba před tím, než bude dílo skutečně využito, měli by mít autoři a výkonní umělci možnost uplatnit právo na zrušení až po uplynutí určité doby po uzavření dohody o udělení licence nebo smlouvy o převodu práv. Vnitrostátní právní předpisy by měly upravovat výkon práva na zrušení v případě děl zahrnujících více autorů nebo výkonných umělců, s přihlédnutím k relativnímu významu jednotlivých příspěvků.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(43b)  Komise by měla v rámci podpory účinného uplatňování příslušných ustanovení této směrnice v členských státech a ve spolupráci s členskými státy podporovat výměnu osvědčených postupů a dialog na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Jakékoli zpracování osobních údajů podle této směrnice by mělo dodržovat základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES35 a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES36.

(46)  Jakékoli zpracování osobních údajů podle této směrnice by mělo dodržovat základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/ES a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES. Měla by být dodržována ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů, včetně „práva být zapomenut“.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Je důležité zdůraznit důležitost anonymity při zpracovávání osobních údajů pro komerční účely. Navíc by měla být podporována volba nesdílení ve „standardním nastavení“, pokud jde o osobní údaje při používání rozhraní online platformy.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Předmět a oblast působnosti

1.  Tato směrnice stanoví pravidla, jejichž cílem je další harmonizace právních předpisů Unie použitelných pro autorské právo a práva s ním související v rámci vnitřního trhu, zejména s přihlédnutím k digitálním a přeshraničním užitím chráněného obsahu. Stanoví rovněž pravidla pro výjimky a omezení a pro usnadnění udělování licencí, jakož i pravidla, jejichž cílem je zajistit řádně fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Tato směrnice stanoví pravidla, jejichž cílem je další harmonizace právních předpisů Unie použitelných pro autorské právo a práva s ním související v rámci vnitřního trhu, zejména s přihlédnutím k digitálním a přeshraničním užitím chráněného obsahu. Stanoví rovněž pravidla pro výjimky a omezení a pro usnadnění udělování licencí, jakož i pravidla, jejichž cílem je zajistit řádně fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ochrany.

2.   S výjimkou případů uvedených v článku 6 tato směrnice ponechává nedotčena a nijak neovlivňuje stávající pravidla stanovená ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnicích 96/9/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EU a 2014/26/EU.

2.   S výjimkou případů uvedených v článku 6 tato směrnice ponechává nedotčena a nijak neovlivňuje stávající pravidla stanovená ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnicích 96/9/ES, 2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EU a 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „výzkumnou organizací“ se rozumí univerzita, výzkumný ústav nebo jakákoli jiná organizace, jejímž hlavním cílem je provádět vědecký výzkum, případně provádět vědecký výzkum a poskytovat vzdělávací služby:

1)   „výzkumnou organizací“ se rozumí univerzita včetně jejích knihoven, výzkumný ústav nebo jakákoli jiná organizace, jejímž hlavním cílem je provádět vědecký výzkum, případně provádět vědecký výzkum a poskytovat vzdělávací služby:

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  na neziskovém základě nebo tak, že zpětně investuje všechny své zisky do svého vědeckého výzkumu, nebo

a)  (netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

takovým způsobem, že přístup k výsledkům tohoto vědeckého výzkumu není přednostně umožněn podniku, který na tuto organizaci vykonává rozhodující vliv;

takovým způsobem, že přístup k výsledkům tohoto vědeckého výzkumu není přednostně umožněn podniku, který na tuto organizaci uplatňuje významný vliv;

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „vytěžováním textů a dat“ se rozumí jakákoli automatizovaná technika analýzy, jejímž cílem je analyzovat text a data v digitální podobě za účelem získání informací, jako jsou vzory, tendence a souvztažnosti;

2)  „vytěžováním textů a dat“ se rozumí jakákoli automatizovaná technika analýzy, která analyzuje díla a další předměty ochrany v digitální podobě za účelem získání informací včetně, ale ne výlučně vzorů, tendencí a souvztažností;

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „tiskovou publikací“ se rozumí záznam sbírky literárních děl žurnalistické povahy, který může obsahovat i jiná díla nebo předměty ochrany, který představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či speciální tématikou, jehož cílem je poskytovat informace z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a který je zveřejněn v jakémkoli médiu z podnětu, na redakční odpovědnost a pod kontrolou poskytovatele služeb.

4) „tiskovou publikací“ se rozumí záznam sbírky literárních děl žurnalistické povahy vydavateli nebo zpravodajskými agenturami, který může obsahovat i jiná díla nebo předměty ochrany a který představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či speciální tématikou, jehož cílem je poskytovat informace z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a který je zveřejněn v jakémkoli médiu z podnětu, na redakční odpovědnost a pod kontrolou poskytovatele služeb. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například vědecké časopisy, by se tato definice vztahovat neměla.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a(nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) „komerčně nedostupným dílem“ se rozumí:

 

a) celé dílo nebo jiný předmět ochrany v jakékoli verzi nebo ztvárnění, které již nejsou dostupné veřejnosti v členském státě prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů;

 

b) dílo nebo jiný předmět ochrany, které nebyly nikdy komerčně dostupné v členském státě, pokud není z okolností daného případu zřejmé, že autor vznesl námitky proti jejich zpřístupnění veřejnosti;

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b) „poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online“ se rozumí poskytovatel služby informační společnosti, k jehož hlavním účelům patří uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrané svými uživateli, které služba optimalizuje. Nekomerční služby, například online encyklopedie, a poskytovatelé online služeb, při nichž je obsah nahráván se souhlasem všech dotčených nositelů práv, jako jsou vzdělávací nebo vědecké repozitáře, by neměli být považováni za poskytovatele služeb pro sdílení online obsahu ve smyslu této směrnice. Poskytovatelé cloudových služeb pro individuální využití, kteří neposkytují přímý přístup veřejnosti, platformy pro vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a online trhy, jejichž hlavní činností je maloobchodní prodej fyzického zboží, by neměli být považováni za poskytovatele služeb pro sdílení online obsahu ve smyslu této směrnice;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c) „službou informační společnosti“ se rozumí služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/15351a;

 

___________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d) „službou poskytující automatické obrazové odkazy“ se rozumí jakákoli online služba, která pro účely indexace a odkazování rozmnožuje nebo zpřístupňuje veřejnosti grafická, umělecká nebo fotografická díla shromážděná automatizovanými prostředky prostřednictvím online služby třetí strany.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Vytěžování textů a dat

Vytěžování textů a dat

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají výzkumné organizace zákonný přístup a které jsou prováděny v zájmu vytěžování textů a dat těmito organizacemi pro účely vědeckého výzkumu.

 

Členské státy stanoví, aby se výjimka uvedená v tomto článku mohla vztahovat i na vzdělávací zařízení a instituce kulturního dědictví provádějící vědecký výzkum ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo odst. 1 písm. b) tak, aby přístup k výsledkům získaným vědeckým výzkumem nemohl být přednostně využíván podnikem, který má na takové organizace rozhodující vliv.

 

1a.   Rozmnožování a extrakce prováděné pro účely vytěžování textů a dat musí být uchovávány bezpečným způsobem, například u důvěryhodných subjektů určených pro tento účel.

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

4.  Členské státy podporují nositele práv a výzkumné organizace v tom, aby k uplatňování opatření uvedených v odstavci 3 vymezily společně dohodnuté osvědčené postupy.

4   Členské státy mohou nadále v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES poskytovat výjimky pro vytěžování textů a dat.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Dobrovolná výjimka nebo omezení pro vytěžování textů a dat

 

1.  Aniž je dotčen článek 3 této směrnice, mohou členské státy stanovit výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce zákonně přístupných děl a jiných předmětů ochrany, jež tvoří součást procesu vytěžování textů a dat, a to za předpokladu, že užití děl a jiných předmětů ochrany uvedených v tomto článku není výslovně vyhrazeno jejich nositeli práv, včetně strojově čitelných prostředků.

 

2.  Rozmnožování a extrakce provedené podle odstavce 1 se nepoužijí pro jiné účely, než je vytěžování textů a dat.

 

3.  Členské státy mohou nadále v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES poskytovat výjimky pro vytěžování textů a dat.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Užití děl a jiných předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech

Užití děl a jiných předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto užití:

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto užití:

a) probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení;

a) probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení nebo na jakémkoli jiném místě, ve kterém probíhá pedagogická činnost, za kterou nese odpovědnost vzdělávací zařízení, nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického prostředí přístupného pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení;

b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména autora, je-li to možné.

b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména autora, je-li to z realizačních důvodů možné.

2.  Členské státy mohou stanovit, že výjimka přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, případně se nevztahuje na konkrétní typy děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou odpovídající licence povolující úkony uvedené v odstavci 1 snadno dostupné na trhu.

2.  Členské státy mohou stanovit, že výjimka přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, případně se nevztahuje na konkrétní typy děl či jiných předmětů ochrany, jako je materiál, který je určen hlavně pro vzdělávací trh nebo partitury, pokud jsou odpovídající licenční smlouvy povolující úkony uvedené v odstavci 1 a přizpůsobené potřebám a zvláštnostem vzdělávacích zařízení snadno dostupné na trhu.

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení.

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení.

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž je vzdělávací zařízení usazeno.

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických prostředí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž je vzdělávací zařízení usazeno.

4.  Členské státy mohou stanovit spravedlivou náhradu škody, již utrpí nositelé práv v důsledku užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

4.  Členské státy mohou stanovit spravedlivou náhradu škody, již utrpí nositelé práv v důsledku užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

 

4a.  Aniž je dotčen odstavec 2, je jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou nebo omezením přijatými podle odstavce 1, nevymahatelné. Členské státy zajistí, aby měli nositelé práv právo udělit bezplatnou licenci povolující skutky popsané v odstavci 1 všeobecně nebo v souvislosti s konkrétním druhem děl nebo jiných předmětů ochrany podle svého uvážení.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Zachování kulturního dědictví

Zachování kulturního dědictví

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný.

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to pro účely uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný.

 

1a.  Členské státy zajistí, aby žádný materiál vzniklý z úkonu rozmnožování materiálu ve veřejném vlastnictví nebyl předmětem autorského práva nebo práv s ním souvisejících, za předpokladu, že takové rozmnožení je věrným rozmnožením pro účely uchování původního materiálu.

 

1b.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Společná ustanovení

Společná ustanovení

Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě se použije čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 první, třetí a pátý pododstavec směrnice 2001/29/ES.

1.   Přístup k obsahu, na který se vztahuje výjimka stanovená v této směrnici, neposkytuje uživatelům žádný nárok na jeho použití podle jiné výjimky.

 

2.   Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě se použije čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 první, třetí, čtvrtý a pátý pododstavec směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Užití komerčně nedostupných děl institucemi kulturního dědictví

Užití komerčně nedostupných děl institucemi kulturního dědictví

1.  Členské státy zajistí, že pokud organizace kolektivní správy uzavře s institucí kulturního dědictví jménem svých členů nevýhradní licenci pro nekomerční účely na digitalizaci a distribuci komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí ve sbírce této instituce, a na jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění, může být tato nevýhradní licence rozšířena – nebo se může mít za to, že se vztahuje – na nositele práv stejné kategorie jako ti, na které se tato licence vztahuje a kteří nejsou touto organizací kolektivní správy zastoupeni, pokud:

1.  Členské státy zajistí, že pokud organizace kolektivní správy uzavře s institucí kulturního dědictví jménem svých členů nevýhradní licenci pro nekomerční účely na digitalizaci a distribuci komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí ve sbírce této instituce, a na jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění, může být tato nevýhradní licence rozšířena – nebo se může mít za to, že se vztahuje – na nositele práv stejné kategorie jako ti, na které se tato licence vztahuje a kteří nejsou touto organizací kolektivní správy zastoupeni, pokud:

a)  v organizaci kolektivní správy jsou na základě pověření nositelů práv široce zastoupeni nositelé práv v kategorii děl nebo jiných předmětů ochrany a práv, která jsou předmětem licence;

a)  v organizaci kolektivní správy jsou na základě pověření nositelů práv široce zastoupeni nositelé práv v kategorii děl nebo jiných předmětů ochrany a práv, která jsou předmětem licence;

b)  všem nositelům práv je s ohledem na podmínky licence zaručeno stejné zacházení;

b)  všem nositelům práv je s ohledem na podmínky licence zaručeno stejné zacházení;

c)  všichni nositelé práv mohou kdykoliv vznést námitku proti tomu, aby jejich díla nebo jiné předměty ochrany byly považovány za komerčně nedostupné, a vyloučit uplatnění licence na svá díla nebo jiné předměty ochrany.

c)  všichni nositelé práv mohou kdykoliv vznést námitku proti tomu, aby jejich díla nebo jiné předměty ochrany byly považovány za komerčně nedostupné, a vyloučit uplatnění licence na svá díla nebo jiné předměty ochrany.

 

1a.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožní institucím kulturního dědictví pořizovat kopie komerčně nedostupných děl, která se trvale nacházejí v jejich sbírkách dostupných online, pro neziskové účely za předpokladu, že:

 

a)  je uvedeno jméno autora nebo jiného identifikovatelného nositele práv, ledaže se ukáže, že to není možné;

 

b)  všichni nositelé práv mohou kdykoliv vznést námitku proti tomu, aby jejich díla nebo jiné předměty ochrany byly považovány za komerčně nedostupné, a vyloučit uplatnění výjimky na svá díla nebo jiné předměty ochrany.

 

1b.  Členské státy stanoví, že výjimka přijatá podle odstavce 1a se nevztahuje na odvětví nebo typy děl, u nichž jsou k dispozici vhodná řešení založená na udělování licencí, včetně řešení stanovených v odstavci 1. Členské státy po konzultaci s autory, jinými nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví určí dostupnost udělování rozšířených kolektivních licencí na základě řešení pro konkrétní odvětví nebo druhy děl.

2.  Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za komerčně nedostupné, pokud celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou v žádném ze svých překladů, verzí a ztvárnění dostupné veřejnosti prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že se takovými stanou.

2.   Členské státy mohou stanovit konečný termín pro určení toho, zda je dílo dříve uváděné na trh považováno za komerčně nedostupné.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1 nebo je používat v souladu s odstavcem 1a, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

3.  Členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná propagační opatření, pokud jde o:

3.  Členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná propagační opatření, pokud jde o:

a)  považování děl nebo jiných předmětů ochrany za komerčně nedostupné;

a)  považování děl nebo jiných předmětů ochrany za komerčně nedostupné;

b)  licenci, a zejména jejího uplatnění na nezastoupené nositele práv;

b)   jakoukoli licenci, a zejména její uplatnění na nezastoupené nositele práv;

c)  možnosti nositelů práv vznést námitku podle odst. 1 písm. c),

c)   možnosti nositelů práv vznést námitku podle odst. 1 písm. c) a odst. 1a písm. b),

a to i během přiměřené lhůty před zahájením digitalizace a distribuce těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, a jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění.

a to i během nejméně 6měsíční lhůty před zahájením digitalizace a distribuce těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, a jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění.

4.  Členské státy zajistí, aby o licenci podle odstavce 1 bylo zažádáno u organizace kolektivní správy považované za reprezentativní pro daný členský stát, v němž:

4.   Členské státy zajistí, aby o licenci podle odstavce 1 bylo zažádáno u organizace kolektivní správy považované za reprezentativní pro daný členský stát, v němž:

a)  byly díla nebo zvukové záznamy poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, v němž byly poprvé odvysílány, s výjimkou kinematografických a audiovizuálních děl;

a)   byly díla nebo zvukové záznamy poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, v němž byly poprvé odvysílány, s výjimkou kinematografických a audiovizuálních děl;

b)  mají producenti děl sídlo nebo obvyklé bydliště, pokud jde o díla kinematografická a audiovizuální, nebo

b)   mají producenti děl sídlo nebo obvyklé bydliště, pokud jde o díla kinematografická a audiovizuální, nebo

c)  je usazena instituce kulturního dědictví, nebylo-li možné ani s vynaložením přiměřeného úsilí určit členský stát nebo třetí zemi podle písmen a) a b).

c)   je usazena instituce kulturního dědictví, nebylo-li možné ani s vynaložením přiměřeného úsilí určit členský stát nebo třetí zemi podle písmen a) a b).

5.  Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na díla nebo jiné předměty ochrany státních příslušníků třetích zemí, kromě případů, kdy se použije odst. 4 písm. a) a b).

5.   Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na díla nebo jiné předměty ochrany státních příslušníků třetích zemí, kromě případů, kdy se použije odst. 4 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Přeshraniční užití

Přeshraniční užití

1.  Díla nebo jiné předměty ochrany, na které se vztahuje licence udělená v souladu s článkem 7, mohou být užity institucí kulturního dědictví v souladu s podmínkami udělené licence ve všech členských státech.

1.  Komerčně nedostupná díla nebo jiné předměty ochrany, na které se vztahuje článek 7, mohou být užity institucí kulturního dědictví v souladu s podmínkami daného článku ve všech členských státech.

2.  Členské státy zajistí, aby informace, které umožňují identifikaci děl nebo jiných předmětů ochrany, na které se vztahuje licence udělená v souladu s článkem 7, a informace o možnosti nositelů práv vznést námitku podle čl. 7 odst. 1 písm. c), byly zpřístupněny veřejnosti na jednotném online portálu po dobu nejméně šesti měsíců před zahájením digitalizace a distribuce děl nebo jiných předmětů ochrany, a před zahájením jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění v jiných členských státech než ve státě, v němž byla licence udělena, a po celou dobu platnosti licence.

2.  Členské státy zajistí, aby informace, které umožňují identifikaci děl nebo jiných předmětů ochrany, na které se vztahuje článek 7, a informace o možnosti nositelů práv vznést námitku podle čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 1a písm. b), byly trvale, snadno a účinně přístupné na jednotném veřejném online portálu po dobu nejméně šesti měsíců před zahájením digitalizace a distribuce děl nebo jiných předmětů ochrany, a před zahájením jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění v jiných členských státech než ve státě, v němž byla licence udělena, nebo v případech, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1a, pokud je zřízena instituce kulturního dědictví, a po celou dobu platnosti licence.

3.  Portál uvedený v odstavci 2 zřizuje a spravuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v souladu s nařízením (EU) č. 386/2012.

3.  Portál uvedený v odstavci 2 zřizuje a spravuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v souladu s nařízením (EU) č. 386/2012.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1 a výjimky uvedené v čl. 7 odst. 1a, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Mechanismus vyjednávání

Mechanismus vyjednávání

Členské státy zajistí, že pokud strany, jež chtějí uzavřít dohodu za účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání, narazí na problémy v souvislosti s udělením licence na práva, bude jim k dispozici pomoc nestranného orgánu s odpovídajícími zkušenostmi. Tento orgán poskytuje pomoc při vyjednávání a pomáhá dosáhnout dohody.

Členské státy zajistí, že pokud strany, jež chtějí uzavřít dohodu za účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání, narazí na problémy v souvislosti s udělením licence na audiovizuální práva, bude jim k dispozici pomoc nestranného orgánu s odpovídajícími zkušenostmi. Nestranný orgán vytvořený nebo určený členským státem pro účely tohoto článku poskytuje stranám pomoc při vyjednávání a pomáhá jim dosáhnout dohody.

Členské státy oznámí Komisi orgán uvedený v odstavci 1 nejpozději do [data uvedeného v čl. 21 odst. 1].

Členské státy informují Komisi o orgánu jimi vytvořeného nebo určeného podle prvního odstavce nejpozději do [data uvedeného v čl. 21 odst. 1].

 

S cílem podpořit dostupnost audiovizuálních děl v rámci platforem videa na vyžádání, členské státy podpoří dialog mezi organizacemi zastupujícími autory, producenty, platformy videí na vyžádání a dalšími zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Název III – kapitola 2 a (nová) – čl. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA 2a

 

Přístup k publikacím Unie

 

Článek 10a

 

Povinný depozit Unie

 

1.  Jakákoli elektronická publikace zabývající se otázkami týkajícími se Unie, jako je právo Unie, historie a integrace Unie, politika Unie a demokracie Unie, institucionální a parlamentní záležitosti a politika, které jsou veřejnosti zpřístupněny v Unii, podléhá povinnému depozitu Unie.

 

2.  Knihovna Evropského parlamentu je oprávněna bezplatně obdržet jeden výtisk každé publikace uvedené v odstavci 1.

 

3.  Povinnost stanovená v odstavci 1 se vztahuje na vydavatele, tiskárny a dovozce publikací v případě děl, která vydávají, tisknou nebo dovážejí v Unii.

 

4.  Dnem doručení Knihovně Evropského parlamentu se publikace uvedené v odstavci 1 stávají součástí její stálé sbírky. Jsou zpřístupněny uživatelům v prostorách knihovny Evropského parlamentu výlučně za účelem výzkumu nebo studia akreditovaných výzkumných pracovníků a pod kontrolou knihovny Evropského parlamentu.

 

5.   Komise přijme akty s cílem upřesnit podmínky doručení publikací uvedených v odstavci 1 knihovně Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím

1.  Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES k digitálnímu užití jejich tiskových publikací.

1.  Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES, aby mohli získat spravedlivé a přiměřené odměny za digitální užití jejich tiskových publikací poskytovateli služeb informační společnosti.

 

1a.  Práva uvedená v odstavci 1 nebrání legitimnímu soukromému a nekomerčnímu využití tiskových publikací jednotlivými uživateli.

2.  Právy uvedenými v odstavci 1 nejsou dotčena a nijak ovlivněna žádná práva, která právní předpisy Unie poskytují autorům a jiným nositelům práv v souvislosti s díly a jinými předměty ochrany, které jsou součástí tiskové publikace. Těchto práv se nelze vůči těmto autorům a jiným nositelům práv dovolávat, a zejména je nesmí zbavit práva využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí.

2.  Právy uvedenými v odstavci 1 nejsou dotčena a nijak ovlivněna žádná práva, která právní předpisy Unie poskytují autorům a jiným nositelům práv v souvislosti s díly a jinými předměty ochrany, které jsou součástí tiskové publikace. Těchto práv se nelze vůči těmto autorům a jiným nositelům práv dovolávat, a zejména je nesmí zbavit práva využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí.

 

2a.  Práva uvedená v odstavci 1 se nevztahují na úkony vkládání hypertextových odkazů.

3.  Ve vztahu k právům uvedeným v odstavci 1 se použijí obdobně články 5 až 8 směrnice 2001/29/ES a směrnice 2012/28/EU.

3.  Ve vztahu k právům uvedeným v odstavci 1 se použijí obdobně články 5 až 8 směrnice 2001/29/ES a směrnice 2012/28/EU.

4.  Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 20 let po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce ledna roku následujícího po dni zveřejnění.

4.  Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 20 let po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce ledna roku následujícího po dni zveřejnění.

 

Právo uvedené v odstavci 1 se nepoužije se zpětnou účinností.

 

4a.  Členské státy zajistí, aby autoři získali odpovídající podíl dodatečných příjmů, které dostávají vydavatelé tisku za použití tiskové publikace poskytovateli služeb informační společnosti.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Nároky na spravedlivou odměnu

Nároky na spravedlivou odměnu

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor převede právo na vydavatele nebo mu udělí licenci na toto právo, představuje tento převod nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl na odměně za užití díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného nebo licencovaného práva nebo jeho omezení.

Členské státy se systémy sdílení náhrad mezi autory a vydavateli s ohledem na výjimky a omezení mohou stanovit, že pokud autor převede právo na vydavatele nebo mu udělí licenci na toto právo, představuje tento převod nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl na odměně za užití díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného nebo licencovaného práva nebo jeho omezení za předpokladu, že v daném členském státě byl již před 12. listopadem 2015 zaveden rovnocenný systém sdílení náhrad.

 

Prvním odstavcem nejsou dotčena ujednání členských států týkající se práv na veřejné půjčování, správa práv, která nejsou založena na výjimkách nebo omezeních autorského práva, například rozšířené systémy kolektivního udělování licencí, nebo práva týkající se odměňování na základě vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA 1a

 

Ochrana organizátorů sportovních akcí

 

Článek 12 a

 

Ochrana organizátorů sportovních akcí

 

Členské státy poskytnou organizátorům sportovních akcí práva stanovená v článku 2 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES a článku 7 směrnice 2006/115/ES.

Odůvodnění

Čl. 165 odst. 1 SFEU uvádí, že Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu. Ochrana duševního vlastnictví organizátorů sportovních událostí byla již zmíněna v 52. bodě odůvodnění směrnice 2010/13/EU a Evropský parlament ji podpořil v různých zprávách o sportu. Soudní dvůr rozhodl ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, FAPL, EU: C: 2011: 631, že sportovní akce mají jedinečnou a originální povahu hodnou ochrany srovnatelnou s ochranou děl. K dnešnímu dni udělilo pořadatelům sportovních akcí právo související s autorským právem pět členských států.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení online obsahu

 

-1.   Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES, provádějí poskytovatelé služeb pro sdílení online obsahu úkon sdělení veřejnosti a uzavírají s nositeli práv spravedlivé a vhodné licenční dohody, ledaže nositel práv nechce udělit licenci nebo licence nejsou k dispozici. Licenční dohody uzavřené poskytovateli služeb pro sdílení online obsahu s nositeli práv se vztahují na odpovědnost za díla nahrávaná uživateli jejich služeb v souladu s podmínkami uvedenými v licenční dohodě za předpokladu, že tito uživatelé nejednají pro komerční účely ani nejsou nositelem práv či jeho zástupcem.

1.   Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Poskytovatelé služeb sdílení online obsahu uvedení v odstavci 1 přijmou ve spolupráci s nositeli práv vhodná a přiměřená opatření, která zajistí fungování licenčních dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci těchto služeb.

 

Pokud licenční dohody s nositeli práv neexistují, přijmou poskytovatelé služeb pro sdílení online obsahu ve spolupráci s nositeli práv vhodná a přiměřená opatření vedoucí k tomu, že v rámci těchto služeb nejsou dostupná díla nebo jiné předměty ochrany, u nichž se jedná o porušení autorského práva nebo souvisejících práv, avšak díla a další předměty ochrany, u nichž nedochází k porušení autorského práva nebo souvisejících práv, zůstávají k dispozici.

 

1a.   Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb pro sdílení online obsahu uvedení v odstavci -1 uplatňovali opatření uvedená v odstavci 1 na základě příslušných informací poskytnutých nositeli práv.

 

Poskytovatelé služeb pro sdílení online obsahu jsou vůči nositelům práv transparentní a informují nositele práv o použitých opatřeních, jejich provádění, případně jim pravidelně podávají zprávy o užití děl a jiných předmětů ochrany.

 

1b.  Členské státy zajistí, aby provádění takových opatření bylo přiměřené a aby bylo dosaženo rovnováhy mezi základními právy uživatelů a nositelů práv, a v souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES v případě potřeby neuloží poskytovatelům služeb pro sdílení online obsahu obecnou povinnost dohledu nad jimi přenášenými nebo ukládanými informacemi.

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

2.   Aby se zabránilo zneužití nebo omezení při výkonu výjimek a omezení autorského práva, členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli účinné a rychlé mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1. Jakákoli stížnost podaná v rámci takových mechanismů bude zpracována bez zbytečného odkladu. Nositelé práv rozumně odůvodní své rozhodnutí, aby se vyhnuli náhodnému zamítnutí stížností.

 

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES navíc opatření uvedená v odstavci 1 nevyžadují identifikaci jednotlivých uživatelů a zpracování jejich osobních údajů.

 

Členské státy rovněž zajistí, aby měli uživatelé v souvislosti s uplatňováním opatření uvedenými v odstavci 1 přístup k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu orgánu za účelem uplatnění výjimky nebo omezení autorského práva.

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb pro sdílení online obsahu s uživateli a nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy pro provádění opatření uvedených v odstavci 1 způsobem, který je přiměřený a účinný, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Členské státy stanoví, že spory mezi právními nástupci a službami informační společnosti ohledně uplatňování čl. 13 odst. 1 mohou být předmětem rozhodnutí některého systému pro alternativní řešení sporů.

 

Členské státy zavedou nebo zvolí nestranný orgán s nezbytným odborným zázemím s cílem pomoci stranám s vyřešením jejich sporů v rámci tohoto systému.

 

Členské státy informují Komisi o zavedení tohoto orgánu nejpozději ke dni (vložit datum uvedené v čl. 21 odst. 1).

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b

 

Užití chráněného obsahu službami informační společnosti poskytujícími automatické obrazové odkazy

 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří automaticky reprodukují značné množství vizuálních děl chráněných autorskými právy nebo na ně odkazují a zpřístupňují je veřejnosti za účelem indexování a odkazování, uzavřeli spravedlivé a vyvážené licenční dohody s veškerými nositeli práv, kteří o to požádají, pro zajištění spravedlivé odměny těchto nositelů. Toto odměňování může být spravováno organizacemi kolektivní správy dotčených nositelů práv.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Kapitola 3 – čl. - 14 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek - 14

 

Zásada spravedlivé a přiměřené odměny

 

1.   Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní umělci obdrželi spravedlivou a přiměřenou odměnu za využívání svých děl a jiných předmětů ochrany, včetně jejich online využívání. Toho lze dosáhnout v každém odvětví kombinací dohod, včetně dohod o kolektivním vyjednávání, a statutárních mechanismů odměňování.

 

2.  Odstavec 1 se nepoužije, pokud autor nebo výkonný umělec udělí bezplatné nevýlučné užívací právo ve prospěch všech uživatelů.

 

3.  Členské státy zohlední zvláštnosti každého odvětví při podpoře přiměřené odměny za práva udělená autory a výkonnými umělci.

 

4.  Ve smlouvách se stanoví odměna platná pro každý způsob využívání.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

Článek 14

Povinnost transparentnosti

Povinnost transparentnosti

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně, nejméně jednou ročně, a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví a poměrnému významu každého jednotlivého příspěvku poskytovaly včasné, přesné, podstatné a úplné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, vytvářené přímé a nepřímé příjmy a odměny, které jim náleží.

 

1a.   V případě, kdy držitel licence nebo nabyvatel práv autorů a výkonných umělců následně udílí tato práva jiné straně, členské státy zajistí, aby tato strana sdílela všechny informace uvedené v odstavci 1 s držitelem licence nebo nabyvatelem práv.

 

Hlavní držitel licence nebo nabyvatel práv předá autorovi nebo výkonnému umělci všechny informace uvedené v prvním pododstavci. Tyto informace se nemění, ledaže se jedná o obchodně citlivé informace vymezené právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, které, aniž by byly dotčeny články 15 a 16a, mohou být za účelem zachování spravedlivé hospodářské soutěže předmětem dohody o nezveřejnění informací. Pokud hlavní nositel licence nebo nabyvatel práv neposkytuje informace uvedené v tomto pododstavci včas, je autor nebo výkonný umělec oprávněn požadovat tyto informace přímo od držitele druhotné licence.

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat odpovídající úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti.

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat vysokou úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vysokou úroveň transparentnosti.

3.  Členské státy mohou rozhodnout, že se povinnost podle odstavce 1 neuplatní, pokud příspěvek autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu není významný.

 

4.  Odstavec 1 se nepoužije na subjekty, které podléhají povinnostem transparentnosti stanoveným ve směrnici 2014/26/EU.

4.  Odstavec 1 se nepoužije na subjekty, které podléhají povinnostem transparentnosti stanoveným ve směrnici 2014/26/EU, nebo na kolektivní smlouvy, pokud tyto povinnosti nebo smlouvy stanoví požadavky na transparentnost srovnatelné s požadavky uvedenými v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci oprávněni požádat o dodatečnou a přiměřenou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Členské státy zajistí, aby v případě neexistence kolektivních smluv, které stanoví srovnatelný mechanismus, byli autoři a výkonní umělci, nebo jakákoli reprezentativní organizace jednající jejich jménem, oprávněni požadovat dodatečnou, přiměřenou a spravedlivou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými přímými či nepřímými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby spory týkající se povinnosti transparentnosti podle článku 14 a mechanismu smluvních úprav podle článku 15 mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů.

Členské státy zajistí, aby spory týkající se povinnosti transparentnosti podle článku 14 a mechanismu smluvních úprav podle článku 15 mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů. Členské státy zajistí, aby organizace zastupující autory a výkonné umělce mohly takové postupy zahájit na žádost jednoho nebo více autorů a výkonných umělců.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Právo na zrušení

 

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že autor nebo výkonný umělec udělil licenci nebo převedl svá práva týkající se díla nebo jiného předmětu ochrany na výhradním základě, má autor nebo výkonný umělec právo na zrušení, pokud nedošlo k využití díla nebo jiného předmětu ochrany nebo pokud není soustavně pravidelně informován v souladu s článkem 14. Členské státy mohou stanovit zvláštní ustanovení s přihlédnutím ke zvláštnostem různých odvětví a děl a očekávanému období využívání, zejména stanovit lhůty pro právo na zrušení.

 

2.   Právo na zrušení stanovené v odstavci 1 lze uplatnit až po uplynutí přiměřené lhůty od uzavření licenční dohody nebo dohody o převodu a pouze na základě písemného oznámení, v němž se stanoví přiměřená lhůta, do které se má uskutečnit využití licencovaných nebo přenesených práv. Po uplynutí této lhůty se autor nebo výkonný umělec může rozhodnout, že místo zrušení práv ukončí exkluzivitu dohody. Pokud dílo nebo jiný předmět obsahuje příspěvek více autorů nebo výkonných umělců, upravuje výkon individuálního práva na zrušení takových autorů nebo výkonných umělců vnitrostátní právo, které stanoví pravidla o právu na zrušení pro kolektivní díla s přihlédnutím k poměrnému významu jednotlivých příspěvků.

 

3.  Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže nevykonávání práv je převážně způsobeno okolnostmi, jejichž nápravu lze od autora nebo výkonného umělce oprávněně očekávat.

 

4.  Smluvní nebo jiná ujednání, která se odchylují od práva na zrušení, jsou zákonná pouze tehdy, jsou-li uzavřena dohodou založenou na kolektivní smlouvě.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

V případě užití, na něž se vztahují výjimky nebo omezení stanovené touto směrnicí, mohou členské státy přijmout nebo ponechat v platnosti obecnější ustanovení slučitelná s výjimkami a omezeními stanovenými v právních předpisech Unie

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ustanovení článku 11 se vztahují rovněž na tiskové publikace vydané před [datem uvedeným v čl. 21 odst. 1].

vypouští se

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (14.6.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Zpravodajka (*): Catherine Stihler

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ačkoli různé směrnice a stávající právní rámec EU v oblasti autorského práva přispěly k lepšímu fungování vnitřního trhu a stimulovaly inovaci, tvořivost, investice a produkci nového obsahu v posledních letech, „digitální revoluce“ a z ní vyplývající rychlý technologický vývoj vytvořily v této oblasti obrovské výzvy.

Kontinuální vývoj trhu vedl v některých případech k radikálním změnám způsobu vytváření, produkce, distribuce a využívání děl chráněných autorským právem. Vytváření různých obchodních modelů a vznikající poptávka vyžadovaly, aby stávající rámec v oblasti autorského práva na tyto výzvy vhodným způsobem reagoval, a stal se tak použitelným i do budoucna a přizpůsobil se tak nové situaci na trhu, jakož i potřebám občanů.

V tomto smyslu navrhovatelka vítá návrh Evropské komise na směrnici Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jehož záměrem je stanovit nová pravidla, která budou na tyto potřeby reagovat, například tak, že umožní přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, usnadní postupy udělování licencí, zajistí spotřebitelům širší přístup k obsahu a zaručí větší transparentnost smluv a odměn autorů a výkonných umělců.

Navrhovatelka se nicméně domnívá, že znění návrhu lze v některých aspektech vylepšit a v jiných aspektech doplnit o konkrétnější nebo ambicióznější návrhy. Její návrh stanoviska proto zavádí řadu cílených změn, které mají navrhovaný text Komise vylepšit, vyjasnit a rozšířit.

Výjimky a omezení v oblasti výzkumu, vzdělávání a zachování kulturního dědictví

Navrhovatelka vítá záměr Komise řešit nové výzvy v této oblasti, domnívá se však, že by měl být zvolen ambicióznější přístup. Zejména pokud jde o výjimku týkající se vytěžování textů a dat (TDM) stanovenou v článku 3 směrnice, navrhovatelka se domnívá, že omezit navrhovanou výjimku EU na úzkou definici výzkumných organizací je kontraproduktivní, a zavádí proto jednoduché pravidlo, které nerozlišuje mezi uživateli nebo účely a zajišťuje jednoznačně vymezené a transparentní použití opatření technologické ochrany v případech, kdy je to vhodné.

Rovněž pokud jde o oblast užití děl a jiných předmětů ochrany v rámci výukových činností (článek 4), navrhovatelka se domnívá, že výjimka by neměla být přínosem jen pro všechna formální vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství, ale také pro další organizace, jako jsou knihovny a ostatní instituce kulturního dědictví, zajišťující neformální a informální vzdělávání. Navrhovatelka se domnívá, že nejlepším řešením je zavést jedinou a povinnou výjimku pro všechny typy výuky, digitální i nedigitální, formální i informální.

Pokud jde o výjimku týkající se zachování kulturního dědictví uvedenou v článku 5, navrhovatelka navrhuje ambiciózní rozšíření oblasti působnosti tohoto článku zavedením několika nových prvků. Zaprvé, návrh stanoviska navrhuje pozměnit výjimku tak, aby umožňovala institucím kulturního dědictví a vzdělávacím zařízením rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely plnění jejich poslání ve veřejném zájmu v oblasti zachování, výzkumu, vzdělávání, kultury a výuky.

Kromě toho jsou navrhovány tři nové výjimky, jejichž účelem je podpořit rozvoj Evropského výzkumného prostoru a podnítit vědecký výzkum a využívání znalostí a kulturního dědictví a přístup k nim. V zájmu dosažení tohoto cíle se zavádí nová výjimka týkající se poskytování dokumentů institucemi kulturního dědictví nebo vzdělávacími zařízeními a další výjimka, která se týká přístupu pro účely výzkumu nebo soukromého studia v prostorách institucí kulturního dědictví nebo vzdělávacích zařízení. Dále se zavádí výjimka týkající se veřejného půjčování literárních děl s cílem zajistit, aby všichni občané Evropské unie měli přístup k rozsáhlému výběru knih a dalších zdrojů.

Komerčně nedostupná díla

Navrhovatelka zavádí v článku 7 výjimku, která umožní institucím kulturního dědictví distribuovat komerčně nedostupná díla nebo jiné předměty ochrany, které se trvale nacházejí ve sbírce těchto institucí, sdělovat je veřejnosti nebo je zpřístupňovat pro nekomerční účely, a to při řádném zohlednění systémů odměn jako náhrady za jakékoli neodůvodněné poškození oprávněných zájmů nositelů práv. Ve všech případech by tvůrci a nositelé práv měli mít právo vznést proti takovému zpřístupnění námitku a odstranit svá díla z online zdrojů.

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím

Navrhovatelka se domnívá, že zavedení práva pro vydavatele tisku na základě článku 11 postrádá dostatečné odůvodnění. Je pravda, že vydavatelé mohou čelit problémům při vymáhání autorských práv, na něž byla udělena licence, avšak tato otázka by měla být řešena prostřednictvím nařízení o prosazování práv. Provedení drobných změn v článku 5 směrnice 2004/48/ES o dodržování práv, které učiní směrnici použitelnou rovněž na vydavatele tisku, bude představovat nezbytný a přiměřený prostředek k řešení této záležitosti. Navrhovatelka se domnívá, že není třeba vytvářet nové právo, neboť vydavatelé mají plné právo kdykoli se rozhodnout pro vystoupení z ekosystému za použití jednoduchých technických prostředků. Navrhovatelka se rovněž obává dopadu, jež by vytvoření tohoto nového práva mohlo mít na trh; je velmi pravděpodobné, že zahrnutí tohoto práva dále zvýší komplexnost licenčních dohod. Není rovněž poskytnuta záruka toho, že ze zvýšení odměny vydavatele budou mít prospěch autoři. Existují potenciálně účinnější způsoby podpory vysoce kvalitní žurnalistiky a vydavatelství prostřednictvím daňových pobídek namísto přidávání řady dalších právních předpisů v oblasti autorského práva.

Některé způsoby užití chráněného obsahu online službami

Pokud jde o článek 13 (a příslušné body odůvodnění 37, 38 a 39), navrhovatelka se domnívá, že jeho stávající znění je neslučitelné s režimem omezené odpovědnosti stanoveným ve směrnici 2000/31/ES (směrnice o elektronickém obchodu), která představuje právní předpis, jenž se ukázal být velmi přínosný pro vnitřní trh v digitální sféře. Navrhovatelka odhodlaně podporuje názor, že je nutné se zabývat rozdíly v ekonomické hodnotě práv, a zdůrazňuje, že je třeba, aby tvůrcům a nositelům práv byla poskytována spravedlivá a vyvážená odměna za využívání jejich děl poskytovateli online služeb. Toho by však mělo být dosaženo bez negativních dopadů na digitální ekonomiku nebo svobody spotřebitelů na internetu. Stávající znění článku 13 tento požadavek nesplňuje. Přísné požadavky vymezené v tomto článku by mohly představovat překážku vstupu nových a nově vznikajících podniků na trh. Tento článek se rovněž týká konkrétních technologií a trh může reagovat pouhou změnou technických postupů nebo vytvořením nových obchodních modelů, které se vymykají tomuto uvedenému způsobu kategorizace. Použití filtrování potenciálně poškozuje zájmy uživatelů, neboť existuje celá řada způsobů legitimního využívání obsahu autorského práva, které filtrační technologie často nejsou s to z důvodu své nedostatečné vyspělosti zaznamenat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Směrnice, které byly přijaty v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících, zajišťují vysokou úroveň ochrany nositelů práv a vytvářejí rámec, v němž může probíhat využívání děl a jiných předmětů ochrany. Tento harmonizovaný právní rámec přispívá k dobrému fungování vnitřního trhu; stimuluje inovace, tvořivost, investice a produkci nového obsahu, a to i v digitálním prostředí. Ochrana poskytovaná tímto právním rámcem rovněž přispívá k dosažení cíle Unie, kterým je respektování a podpora kulturní rozmanitosti, a zároveň zdůrazňuje společné evropské kulturní dědictví. Ustanovení čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie požaduje, aby Unie ve své činnosti přihlížela ke kulturním hlediskům.

(2)  Směrnice, které byly přijaty v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících, zajišťují vysokou úroveň ochrany nositelů práv a vytvářejí rámec, v němž může probíhat využívání děl a jiných předmětů ochrany. Tento harmonizovaný právní rámec přispívá k dobrému fungování skutečně integrovaného vnitřního trhu; stimuluje inovace, tvořivost, investice a produkci nového obsahu, a to i v digitálním prostředí. Ochrana poskytovaná tímto právním rámcem rovněž přispívá k dosažení cíle Unie, kterým je respektování a podpora kulturní rozmanitosti, a zároveň zdůrazňuje společné evropské kulturní dědictví. Ustanovení čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie požaduje, aby Unie ve své činnosti přihlížela ke kulturním hlediskům.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rychlý vývoj technologií i nadále mění způsob, jakým jsou vytvářena, produkována, distribuována a využívána díla a jiné předměty ochrany. Průběžně se objevují nové obchodní modely a noví aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem Unie v oblasti autorského práva jsou i nadále platné. Stále však přetrvává právní nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud jde o některá užití děl a jiných předmětů ochrany v digitálním prostředí, včetně užití přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“26, je třeba stávající rámec Unie v oblasti autorského práva v některých oblastech upravit a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla umožňující přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, a rovněž opatření, která mají usnadnit některé postupy udělování licencí týkající se šíření komerčně nedostupných děl a online dostupnosti audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby bylo možné dosáhnout řádně fungujícího tržního prostředí pro autorské právo, měla by existovat rovněž pravidla upravující práva k publikacím, používání děl a jiných předmětů ochrany poskytovateli online služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný uživateli a umožňují k němu přístup,transparentnost smluv autorů a výkonných umělců.

(3)  Rychlý vývoj technologií i nadále mění způsob, jakým jsou vytvářena, produkována, distribuována a využívána díla a jiné předměty ochrany, a příslušná legislativa musí být dobře připravena na budoucnost, aby neomezovala technologický vývoj. Průběžně se objevují nové obchodní modely a noví aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem Unie v oblasti autorského práva jsou i nadále platné. Stále však přetrvává právní nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud jde o některá užití děl a jiných předmětů ochrany v digitálním prostředí, včetně užití přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“26, je třeba stávající rámec Unie v oblasti autorského práva v některých oblastech upravit a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla umožňující přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, a rovněž opatření, která mají usnadnit některé postupy udělování licencí týkající se šíření komerčně nedostupných děl a online dostupnosti audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby bylo možné dosáhnout řádně fungujícího a spravedlivého tržního prostředí pro autorské právo, měla by existovat rovněž pravidla upravující používání děl a jiných předmětů ochrany a týkající se poskytovatelů online služeb a transparentnosti smluv autorů a výkonných umělců a účetnictví vyplývajícího z využívání chráněných děl podle těchto smluv.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Tato směrnice vychází z pravidel stanovených ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES27, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES28, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES29, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES30 ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU31 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU32, a doplňuje je.

(4)  Tato směrnice vychází z pravidel stanovených ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES27, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES27a, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES28, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES29, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES30 ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU31 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU32, a doplňuje je.

_________________

_________________

27Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20).

27Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20).

 

27a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

28Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).

28Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).

29Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28).

29Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28).

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16).

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16).

31Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5).

31Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5).

32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72).

32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72).

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Výjimky a omezení stanovené touto směrnicí usilují o dosažení spravedlivé rovnováhy mezi právy a zájmy autorů a dalších nositelů práv na jedné straně a uživatelů na straně druhé. Lze je uplatnit pouze v některých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem využívání děl nebo jiných předmětů ochrany a jimiž nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv.

(6)  Výjimky a omezení stanovené touto směrnicí usilují o dosažení spravedlivé rovnováhy mezi právy a zájmy autorů a dalších nositelů práv na jedné straně a uživatelů na straně druhé. Lze je uplatnit pouze v některých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem využívání děl nebo jiných předmětů ochrany a jimiž nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv. Takové případy se týkají zejména přístupu ke vzdělávání, znalostem a kulturnímu dědictví a jako takové jsou obecně ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Nové technologie umožňují provádět automatizovanou výpočetní analýzu informací v digitální podobě, například textu, zvuků, obrazů nebo dat, obecně nazývanou vytěžování textů a dat. Tyto technologie umožňují výzkumným pracovníkům zpracovávat velké množství informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových trendů. Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, je všeobecně uznáváno, že vytěžování textů a dat může mít přínos zejména pro výzkumnou obec, a tím podpořit inovace. V Evropské unii se však výzkumné organizace, jako jsou univerzity a výzkumné ústavy, potýkají s právní nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž mohou vytěžování textů a dat z obsahu provádět. V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským právem a/nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných předmětů ochrany a/nebo vytěžování obsahu databáze. V případech, na které se nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo od nositelů práv vyžadováno k provádění těchto úkonů povolení. Vytěžování textů a dat lze provádět rovněž ve vztahu k pouhým skutečnostem nebo údajům, které nejsou chráněny autorským právem, a v takových případech by žádné povolení vyžadováno nebylo.

(8)  Nové technologie umožňují provádět automatizovanou výpočetní analýzu informací v digitální podobě, například textu, zvuků, obrazů nebo jakéhokoli jiného druhu dat, obecně nazývanou vytěžování textů a dat. Tyto technologie umožňují zpracovávání velkého množství digitálně uchovávaných informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových trendů. Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, je všeobecně uznáváno, že vytěžování textů a dat může mít přínos zejména pro výzkumnou obec, a tím podpořit inovace. V Unii se však jednotlivci a veřejné a soukromé subjekty, které mají zákonem povolený přístup k obsahu, potýkají s právní nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž mohou vytěžování textů a dat z obsahu provádět. V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským právem a/nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných předmětů ochrany a/nebo vytěžování obsahu databáze. V případech, na které se nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo od nositelů práv vyžadováno k provádění těchto úkonů povolení. Povolení by nebylo vyžadováno v případech, kdy je vytěžování prováděno ve vztahu k pouhým skutečnostem nebo údajům, které nejsou chráněny autorským právem. Právo číst znamená ve svém důsledku právo vytěžovat.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Právní předpisy Unie již nyní stanoví určité výjimky a omezení zahrnující užití pro účely vědeckého výzkumu, které se mohou vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. Tyto výjimky a omezení jsou však dobrovolné a ne zcela uzpůsobené využívání technologií ve vědeckém výzkumu. Navíc v případech, kdy mají výzkumní pracovníci zákonný přístup k obsahu, například na základě předplatného publikací nebo licencí na otevřený přístup, mohou podmínky těchto licencí vytěžování textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum stále častěji provádí za pomoci digitálních technologií, existuje riziko, že konkurenceschopné postavení Unie jako výzkumného prostoru utrpí, nebudou-li v oblasti vytěžování textů a dat podniknuty kroky k řešení právní nejistoty.

(9)  Právní předpisy Unie již nyní stanoví určité výjimky a omezení zahrnující užití pro účely vědeckého výzkumu, které se mohou vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. Tyto výjimky a omezení jsou však dobrovolné a ne zcela uzpůsobené využívání technologií vytěžování textů a dat, jejichž význam daleko přesahuje oblast vědeckého výzkumu. Navíc v případech, kdy byl zákonným způsobem získán přístup k obsahu, například na základě předplatného publikací nebo licencí na otevřený přístup, mohou podmínky těchto licencí vytěžování textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum stále častěji provádí za pomoci digitálních technologií, existuje riziko, že konkurenceschopné postavení Unie jako výzkumného prostoru a směry činnosti uvedené v evropské agendě v oblasti otevřené vědy utrpí, nebudou-li ohledně vytěžování textů a dat ve vztahu ke všem potenciálním uživatelům podniknuty kroky k řešení právní nejistoty. Je nutné, aby právo Unie mělo na zřeteli skutečnost, že vytěžování textů a dat je stále častěji využíváno i jinými než formálními výzkumnými organizacemi a pro jiné než vědecké účely, což však přispívá k inovacím a přenosu technologií a je to ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Výzkumné organizace by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy se zapojí do partnerství veřejného a soukromého sektoru.

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Další povinná výjimka by měla umožnit výzkumným organizacím přístup k informacím ve formátu, v němž se mohou stát předmětem vytěžování textů a dat. Výzkumné organizace by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy se zapojí do partnerství veřejného a soukromého sektoru, za předpokladu, že budou veškeré své zisky znovu investovat do vědeckého výzkumu. Těmito novými výjimkami by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Výzkumné organizace v celé Unii zahrnují širokou škálu subjektů, jejichž primárním cílem je provádět vědecký výzkum, případně tak činit společně s poskytováním vzdělávacích služeb. Vzhledem k různorodosti těchto subjektů je důležité shodnout se na jednotném výkladu uživatelů výjimky. Navzdory různým právním formám a strukturám mají výzkumné organizace v jednotlivých členských státech zpravidla společné to, že působí buď na neziskové bázi, nebo v souvislosti s posláním ve veřejném zájmu uznávaným daným státem. Takové poslání ve veřejném zájmu může být zohledněno například prostřednictvím veřejných prostředků nebo prostřednictvím ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech nebo veřejných zakázkách. Zároveň by pro účely této směrnice neměly být za výzkumné organizace považovány organizace pod rozhodujícím vlivem obchodních podniků, které nad nimi vykonávají kontrolu skrze postavení ve struktuře, například jednají-li jako jejich akcionáři nebo členové, což může mít za následek přednostní přístup k výsledkům výzkumu.

(11)  Výzkumné organizace v celé Unii zahrnují širokou škálu subjektů, které provádějí výzkum, včetně institucí veřejného sektoru a institucí kulturního dědictví, jejichž primárním cílem je provádět vědecký výzkum, případně tak činit společně s poskytováním vzdělávacích služeb. Vzhledem k různorodosti těchto subjektů je důležité shodnout se na jednotném výkladu uživatelů výjimky. Navzdory různým právním formám a strukturám mají výzkumné organizace v jednotlivých členských státech zpravidla společné to, že působí buď na neziskové bázi, nebo v souvislosti s posláním ve veřejném zájmu uznávaným daným státem. Takové poslání ve veřejném zájmu může být zohledněno například prostřednictvím veřejných prostředků nebo prostřednictvím ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech nebo veřejných zakázkách. Zároveň by pro účely této směrnice neměly být za výzkumné organizace považovány organizace pod rozhodujícím vlivem obchodních podniků, které nad nimi vykonávají kontrolu skrze postavení ve struktuře, například jednají-li jako jejich akcionáři nebo členové, což může mít za následek přednostní přístup k výsledkům výzkumu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo jiným předmětům ochrany a o stažení těchto děl nebo jiných předmětů ochrany by nositelé práv měli mít možnost uplatňovat opatření v případě, že existuje riziko ohrožení bezpečnosti a integrity systému nebo databází, v nichž jsou tato díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření by neměla jít nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti a integrity systému, a neměla by narušit účinné uplatňování výjimky.

(12)  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo jiným předmětům ochrany a o stažení těchto děl nebo jiných předmětů ochrany by nositelé práv měli mít možnost uplatňovat opatření v případě, že existuje riziko ohrožení bezpečnosti systému nebo databází, v nichž jsou tato díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření by neměla jít nad rámec toho, co je nezbytné, přiměřené a účelné k dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti systému, a neměla by narušit účinné uplatňování výjimky ani bránit reprodukovatelnosti výsledků výzkumu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Proces vytěžování textů a dat zahrnuje rozsáhlé stahování chráněných děl a jiných předmětů ochrany. Proto by mělo být ukládání a kopírování obsahu přísně omezeno na to, co je nezbytné k ověření výsledků. Veškeré uložené kopie by měly být po uplynutí přiměřené lhůty vymazány, aby se tak zamezilo jiným užitím, na která se výjimka nevztahuje.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES umožňuje členským státům zavést výjimku nebo omezení práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo jiné) pro ilustrační účel při vyučování. Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) směrnice 96/9/ES povoluje užívání databáze a vytěžování nebo zužitkování podstatné části jejího obsahu pro účely názorného vyučování. Rozsah těchto výjimek nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím je nejasný. Kromě toho je nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky nebo omezení použily v případě, kdy by vyučování bylo poskytováno online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví přeshraniční účinek. Tato situace může brzdit rozvoj digitálně podporovaných výukových činností a dálkového vzdělávání. Proto je zavedení nové povinné výjimky či omezení nezbytné pro zajištění plné právní jistoty vzdělávacích zařízení při užívání děl nebo jiných předmětů ochrany pro digitální výukové činnosti, včetně činností probíhajících online a přeshraničně.

(14)  Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES umožňuje členským státům zavést výjimku nebo omezení práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo jiné) pro ilustrační účel při vyučování. Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) směrnice 96/9/ES povoluje užívání databáze a vytěžování nebo zužitkování podstatné části jejího obsahu pro účely názorného vyučování. Kromě toho je nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky nebo omezení použily v případě, kdy by vyučování bylo poskytováno online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví přeshraniční účinek. Tato situace může brzdit rozvoj digitálně podporovaných výukových činností a dálkového vzdělávání. Proto je zavedení nové povinné výjimky či omezení nezbytné pro zajištění plné právní jistoty při užívání děl nebo jiných předmětů ochrany pro veškeré výukové činnosti, včetně činností probíhajících online a přeshraničně.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání, e-learning a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechny vzdělávací činnosti a všechna vzdělávací zařízení mimo jiné v oblasti základního, středního, odborného i vysokého školství a rovněž pro organizace zapojené do výukových činností, a to i v rámci neformálního nebo informálního vzdělávání uznaného určitým členským státem, v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. V souladu se závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy „ET 2020“ by měl být vedle formálního vzdělávání uznán a rozvinut přínos informálního a neformálního vzdělávání v zájmu dosažení cílů Unie. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na digitální užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků ve třídě, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na všechna užití děl a jiných předmětů ochrany, digitální nebo jiná, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Pojem „ilustrační účel při vyučování“ je obvykle chápán jako užití díla k poskytnutí příkladů a k vysvětlení nebo podpoře výkladu při výuce. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na offline užití, jako jsou užití ve třídě nebo v organizacích, jako jsou knihovny a jiné instituce kulturního dědictví zapojené do výukových činností, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V řadě členských států jsou zavedena různá opatření založená na provádění výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES nebo na licenčních dohodách upravujících další užití s cílem usnadnit užití děl a jiných předmětů ochrany ke vzdělávacím účelům. Tato opatření byla zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k potřebám vzdělávacích zařízení a k různým úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné harmonizovat rozsah nové povinné výjimky nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím a přeshraničním výukovým činnostem, mohou se způsoby provádění v jednotlivých členských státech lišit, pokud nebudou účinné uplatňování výjimky či omezení nebo přeshraniční užití omezovat. To by mělo umožnit členským státům, aby vycházely ze stávajících opatření dohodnutých na vnitrostátní úrovni. Členské státy by mohly zejména rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo omezení zcela nebo částečně podmíní dostupností příslušných licencí, které by se vztahovaly minimálně na stejná užití jako ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. Tento mechanismus by například umožnil upřednostňovat licence na materiály, které jsou primárně určeny pro vzdělávací trh. Aby se předešlo tomu, že tento mechanismus bude pro vzdělávací zařízení znamenat právní nejistotu či administrativní zátěž, měly by členské státy, které tento přístup zvolí, přijmout konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy udělování licencí umožňujících digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro ilustrační účel při vyučování byly snadno dostupné a aby vzdělávací zařízení byly o existenci těchto režimů udělování licencí informovány.

(17)  V řadě členských států jsou zavedena různá opatření založená na provádění výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES nebo na rozšířených kolektivních licenčních dohodách s cílem usnadnit užití přinejmenším krátkých částí nebo úryvků děl a jiných předmětů ochrany ke vzdělávacím účelům. Tato opatření byla zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k omezením uvedeným na uzavřeném seznamu dobrovolných výjimek na úrovni Unie, potřebám vzdělávacích zařízení a k různým úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné harmonizovat rozsah nové povinné výjimky nebo omezení ve vztahu k offline a online užitím, a zejména přeshraničním výukovým činnostem, mohou se způsoby provádění v jednotlivých členských státech lišit, pokud nebudou účinné uplatňování výjimky či omezení nebo přeshraniční užití omezovat. To by mělo umožnit členským státům, aby vycházely ze stávajících opatření dohodnutých na vnitrostátní úrovni. Členské státy by mohly zejména rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo omezení zcela nebo částečně podmíní dostupností příslušných licencí, které by se vztahovaly minimálně na stejná užití jako ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. Jakékoli další mechanismy náhrad by měly být omezeny na případy, kdy existuje riziko neodůvodněného poškození oprávněných zájmů nositelů práv.těchto případech by měly mít členské státy možnost požadovat náhradu za užití prováděná v rámci této výjimky. Tento mechanismus by například umožnil upřednostňovat licence na materiály, které jsou primárně určeny pro vzdělávací trh. Aby se předešlo tomu, že tento mechanismus bude pro vzdělávací zařízení znamenat právní nejistotu či administrativní zátěž, měly by členské státy, které tento přístup zvolí, přijmout konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy udělování licencí umožňujících digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro ilustrační účel při vyučování byly snadno přístupné a finančně dostupné a vztahovaly se na veškerá užití povolená v rámci této výjimky a aby vzdělávací zařízení byla o existenci těchto režimů udělování licencí informována.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K úkonu uchování může být zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce kulturního dědictví, a v důsledku toho i povolení příslušných nositelů práv. Instituce kulturního dědictví se podílejí na uchovávání svých sbírek pro budoucí generace. Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zachovat dědictví obsažené v těchto sbírkách, ale přinášejí i nové výzvy. S ohledem na tyto nové výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní rámec stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování, která tyto úkony uchování umožní.

(18)  K úkonu uchování může být zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce kulturního dědictví, a v důsledku toho i povolení příslušných nositelů práv. Instituce kulturního dědictví se podílejí na uchovávání kulturního dědictví pro budoucí generace. Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zachovat dědictví obsažené ve sbírkách institucí kulturního dědictví, ale přinášejí i nové výzvy. Jednou takovou výzvou je systematický sběr a uchovávání děl, která nejsou původně vydána tradičními analogovými médii, ale v digitální podobě (tzv. díla vytvořená přímo v digitální podobě („born-digital works“)). Zatímco vydavatelé v členských státech jsou typicky povinni poskytovat referenční kopii každého vydávaného díla určitým institucím kulturního dědictví pro účely archivování, neplatí tato povinnost vždy pro díla vytvořená přímo v digitální podobě. Jestliže neexistuje žádný předpis upravující referenční kopie platný pro autory nebo vydavatele děl vytvořených přímo v digitální podobě, měly by být instituce kulturního dědictví oprávněny pořizovat kopie děl vytvořených přímo v digitální podobě ze svého vlastního podnětu, kdykoli jsou tato díla otevřeně zpřístupněná na internetu, s cílem zařadit je do svých stálých sbírek. Instituce kulturního dědictví rovněž pořizují interní kopie pro řadu různých účelů, včetně pojištění, vypořádání práv a zápůjček. S ohledem na tyto možné nové výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní rámec stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pro účely této směrnice by se mělo mít za to, že díla a jiné předměty ochrany se trvale nacházejí ve sbírce instituce kulturního dědictví, pokud tato instituce kulturního dědictví vlastní jejich kopie nebo je má v trvalém držení, například v důsledku převodu vlastnictví nebo licenčních dohod.

(21)  Pro účely této směrnice by se mělo mít za to, že díla a jiné předměty ochrany se trvale nacházejí ve sbírce instituce kulturního dědictví, pokud tato instituce kulturního dědictví nebo vzdělávací zařízení vlastní, má dlouhodobě zapůjčené nebo v trvalém držení jejich kopie, například v důsledku převodu vlastnictví nebo licenčních dohod.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu občanů k informacím je svobodný a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem přispívá k veřejné diskusi a řádnému fungování demokratické společnosti. Při přechodu od tištěných k digitálním médiím čelí vydavatelé tiskových publikací problémům v souvislosti s udělováním licencí na online užití jejich publikací a s návratností investic. Pokud nejsou vydavatelé tiskových publikací uznáni jako nositelé práv, je udělování licencí a jejich prosazování v digitálním prostředí často složité a neefektivní.

(31)  Zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu občanů k informacím je svobodný a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem přispívá k veřejné diskusi a řádnému fungování demokratické společnosti. Při přechodu od tištěných k digitálním médiím vydavatelé tiskových publikací investovali rozsáhlé prostředky do digitalizace jejich obsahu a dosud čelí problémům v souvislosti s udělováním licencí na online užití jejich publikací a s návratností investic. Je to hlavně kvůli tomu, jak některá nová shromaždiště a vyhledávače využívají obsah od vydavatelů tisku, aniž k tomu mají platnou licenční dohodu a aniž by je spravedlivě odměňovaly. Digitální platformy, jako jsou nová shromaždiště a vyhledávače, rozvinuly své aktivity na základě investic ze strany vydavatelů tisku do tvorby obsahu a nepřispívaly k jeho vytvoření. To představuje vážnou hrozbu pro zaměstnanost a spravedlivou odměnu novinářů a budoucnost plurality médií. Pokud nejsou vydavatelé tiskových publikací uznáni jako nositelé práv, je udělování licencí a jejich prosazování v digitálním prostředí často složité a neefektivní.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Je třeba uznávat a dále podporovat organizační a finanční příspěvek vydavatelů k výrobě tiskových publikací, aby byla zajištěna udržitelnost vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné zajistit na úrovni Unie harmonizovanou právní ochranu tiskových publikací v souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato ochrana by měla být účinně zaručena tím, že se do právních předpisů Unie zavedou na rozmnožování tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti v souvislosti s digitálním užitím práva související s autorským právem.

(32)  Je třeba uznávat a dále podporovat organizační a finanční příspěvek vydavatelů k výrobě tiskových publikací, aby byla zajištěna udržitelnost vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné zajistit na úrovni Unie harmonizovanou právní ochranu tiskových publikací v souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato ochrana by měla být účinně zaručena tím, že se do právních předpisů Unie zavedou na rozmnožování tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti v souvislosti s tištěným a digitálním užitím práva související s autorským právem.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vydavatelé investují jak do tištěných, tak digitálních forem publikací, jejich právo by mělo tuto skutečnost odrážet, jako je tomu již v případě ostatních tvůrců obsahu podle stávající směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony vkládání hypertextových odkazů, které nepředstavují sdělování veřejnosti.

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony výpočtu odkazování nebo systém indexace, například vkládání hypertextových odkazů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud jde o digitální užití. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES a práva na pronájem, na půjčování a na rozšiřování stanovená ve směrnici 2006/115/ES. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Vydavatelé včetně vydavatelů tiskových publikací, knih nebo vědeckých publikací často fungují na základě převodu autorských práv na základě smluvních dohod nebo zákonných ustanovení. V této souvislosti vydavatelé investují za předpokladu, že budou moci využívat díla obsažená ve svých publikacích, a v některých případech přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla užívána na základě výjimek nebo omezení, jako jsou výjimky a omezení pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii. V řadě členských států se odměna za užití v rámci těchto výjimek rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby členské státy tuto situaci zohlednily a zvýšily právní jistotu pro všechny zúčastněné strany, měly by mít možnost stanovit, že pokud autor převedl svá práva na vydavatele, poskytl mu na ně licenci nebo se jinak svými díly podílel na publikaci a pokud jsou zavedeny systémy pro náhradu škody způsobené výjimkou nebo omezením, mají vydavatelé nárok na podíl z této náhrady, přičemž důkazní břemeno vydavatele spočívající v prokázání tohoto nároku by nemělo přesáhnout požadavky v rámci již zavedeného systému.

(36)  Vydavatelé včetně vydavatelů tiskových publikací, knih nebo vědeckých publikací často fungují na základě převodu autorských práv na základě smluvních dohod nebo zákonných ustanovení. V této souvislosti vydavatelé investují za předpokladu, že budou moci využívat díla obsažená ve svých publikacích, a v některých případech přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla užívána na základě výjimek nebo omezení, jako jsou výjimky a omezení pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii. V řadě členských států se odměna za užití v rámci těchto výjimek rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby členské státy tuto situaci zohlednily a zvýšily právní jistotu pro všechny zúčastněné strany, měly by stanovit, že pokud autor převedl svá práva na vydavatele, poskytl mu na ně licenci nebo se jinak svými díly podílel na publikaci a pokud jsou zavedeny systémy pro náhradu škody způsobené výjimkou nebo omezením, mají vydavatelé nárok na podíl z této náhrady, přičemž důkazní břemeno vydavatele spočívající v prokázání tohoto nároku by nemělo přesáhnout požadavky v rámci již zavedeného systému.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V posledních letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, zda a za jakých podmínek budou jejich díla a jiné předměty ochrany užity, a rovněž jejich možnosti získat za to přiměřenou odměnu.

(37)  Vývoj digitálních technologií vedl ke vzniku nových obchodních modelů a posílil úlohu internetu jako hlavního trhu pro distribuci obsahu chráněného autorským právem. Online služby umožňující svým uživatelům nahrávat díla a zpřístupňovat je veřejnosti zaznamenaly během let vzestup a staly se důležitým zdrojem přístupu k online obsahu, jenž umožňuje rozmanitost a usnadňuje přístup k obsahu, ale přináší rovněž problémy v případech, kdy je obsah chráněný autorským právem nahráván bez předchozího souhlasu nositelů práv.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a) Dnes se spotřebovává více tvůrčího obsahu než kdykoli předtím. Přístup k němu usnadňují online platformy a služby agregace obsahu. Digitální platformy jsou prostředkem umožňujícím širší přístup ke kulturním a tvůrčím dílům a nabízejí velké příležitosti pro kulturní a tvůrčí odvětví k rozvoji nových obchodních modelů. Zároveň se ovšem umělci a autoři jen stěží domáhají srovnatelného zvýšení příjmů vyplývajícího z tohoto nárůstu spotřeby. Jedním z důvodů této situace by mohly být nejasnosti ohledně statusu těchto online služeb podle práva elektronického obchodu. Je třeba uvážit, jak tento proces může fungovat s větší právní jistotou a respektem vůči všem stranám, jichž se tento problém dotýká, včetně umělců a uživatelů, a je důležité zajistit transparentnost a spravedlivé a rovné podmínky. Komise by měla vypracovat pokyny pro uplatňování rámce odpovědnosti zprostředkovatelů, aby mohly on-line platformy plnit své povinnosti a dodržovat předpisy týkající se odpovědnosti, aby byla posílena právní jistota a zvýšila se důvěra uživatelů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti nabízejí uživatelům služby ukládání obsahu a poskytují veřejnosti přístup k  obsahu a pokud takováto činnost představuje úkon sdělení veřejnosti a není pouze technického, automatického a pasivního charakteru, měli by být povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody v souvislosti s díly chráněnými autorským právem nebo jinými předměty ochrany, pokud nejsou způsobilí pro výjimky z odpovědnosti stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

__________________

__________________

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.

vypouští se

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jako je zavedení účinných technologií. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří jsou aktivně a přímo zapojeni do umožňování uživatelům nahrávat díla, dávat je k dispozici veřejnosti a propagovat je mezi veřejností, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany. Takováto opatření by měla respektovat Listinu základních práv Evropské unie a neměla by poskytovatelům služeb informační společnosti ukládat obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace uvedenou v článku 15 směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a) K provádění takovýchto opatření je nezbytná spolupráce poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv. Nositelé práv měli poskytovatelům služeb informační společnosti přesně určit, ke kterým dílům nebo jiným předmětům ochrany údajně mají autorská práva. Nositelé práv by měli při plnění jakékoli dohody, kterou se podařilo s poskytovatelem služeb informační společnosti uzavřít, být i nadále odpovědni za vypořádání nároků vznesených třetími stranami ohledně užití děl, která byla těmito stranami určena jako jejich vlastní.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro fungování technologií, jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda.

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mívají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli dostatečné informace.

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují přesné informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich přímé smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci pravidelně sdíleli dostatečné informace. Povinnost poskytovat informace a povinnost transparentnosti by se měly vztahovat na všechny formy využívání daného díla, a to i přes hranice.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Při plnění povinností transparentnosti je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby obsahu a práv autorů a výkonných umělců v jednotlivých odvětvích. Členské státy by měly vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, že by to mělo pomoci stanovit odvětvové požadavky. Za jednu z možností, jak dosáhnout dohody mezi příslušnými zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti, by mělo být považováno kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné přizpůsobit stávající postupy podávání zpráv povinnostem transparentnosti, mělo by být stanoveno přechodné období. Povinnosti transparentnosti se nemusí vztahovat na dohody uzavřené s organizacemi kolektivní správy, protože ty již podléhají povinnostem transparentnosti podle směrnice 2014/26/EU.

(41)  Při plnění povinností transparentnosti je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby obsahu a práv autorů a výkonných umělců v jednotlivých odvětvích a vzít také v potaz význam přispění autorů nebo výkonných umělců k celkovému dílu nebo výkonu. Členské státy by měly vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, že by to mělo pomoci stanovit odvětvové požadavky a standardní výkazy a postupy pro poskytování informací. Za jednu z možností, jak dosáhnout dohody mezi příslušnými zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti, by mělo být považováno kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné přizpůsobit stávající postupy podávání zpráv povinnostem transparentnosti, mělo by být stanoveno přechodné období. Povinnosti transparentnosti se nemusí vztahovat na dohody uzavřené s organizacemi kolektivní správy, pokud již existují plně rovnocenné povinnosti transparentnosti podle směrnice 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Některé smlouvy o využívání práv harmonizovaných na úrovni Unie jsou uzavírány na dlouhou dobu, a proto autorům a výkonným umělcům poskytují jen omezenou možnost je se svými smluvními protějšky nebo právními nástupci opětovně projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v členských státech, měl by tudíž existovat mechanismus úpravy odměn pro případy, kdy je odměna původně dohodnutá v rámci licence nebo převodu práv neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání díla nebo ze záznamu výkonu, a to i ve světle transparentnosti zajištěné touto směrnicí. Posouzení situace by mělo zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, jakož i zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví tvorby obsahu. Pokud se strany na úpravě odměny nedohodnou, měl by být autor nebo výkonný umělec oprávněn podat žalobu u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

(42)  Většina smluv o využívání práv harmonizovaných na úrovni Unie se uzavírá na dlouhou dobu, a proto autorům a výkonným umělcům poskytují jen velmi omezenou možnost je se svými smluvními protějšky nebo právními nástupci opětovně projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v členských státech, měl by tudíž existovat mechanismus úpravy odměn pro případy neočekávaného úspěchu, kdy je odměna původně dohodnutá v rámci licence nebo převodu práv neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými čistými přímými a nepřímými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání díla nebo ze záznamu výkonu, a to i ve světle transparentnosti zajištěné touto směrnicí. Posouzení situace by mělo zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, jakož i zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví tvorby obsahu. Při posuzování této nepřiměřenosti by měly být zohledněny příslušné okolnosti každého případu, včetně povahy a významu přispění autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu. Pokud se strany na úpravě odměny nedohodnou, měl by být autor nebo výkonný umělec oprávněn podat žalobu u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Autoři a výkonní umělci se často zdráhají domáhat se svých práv proti svým smluvním partnerům před soudem či tribunálem. Členské státy by proto měly zajistit postup alternativního řešení sporů, který by řešil nároky spojené s povinnostmi transparentnosti a mechanismem smluvních úprav.

(43)  Autoři a výkonní umělci se často zdráhají nebo se nemohou domáhat svých práv proti svým smluvním partnerům před soudem či tribunálem. Členské státy by proto měly zajistit postup účinného alternativního řešení sporů, který by řešil nároky spojené s povinnostmi transparentnosti a mechanismem smluvních úprav. Mělo by být také možné se dohodnout na urovnávání sporů v kolektivních smlouvách.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  S výjimkou případů uvedených v článku 6 tato směrnice ponechává nedotčena a nijak neovlivňuje stávající pravidla stanovená ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnicích 96/9/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EU a 2014/26/EU.

2.  S výjimkou případů uvedených v článku 6 tato směrnice ponechává nedotčena a nijak neovlivňuje stávající pravidla stanovená ve směrnicích, jež jsou v této oblasti aktuálně platné, zejména ve směrnicích 96/9/ES, 2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EU a 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  „vzdělávacím zařízením“ se rozumí škola, střední škola, vysoká škola nebo jakákoli jiná organizace, jejímž hlavním cílem je poskytovat vzdělávací služby:

 

a)  na neziskovém základě nebo tak, že všechny své zisky zpětně investuje do poskytování těchto služeb; nebo

 

b)  v souladu s posláním ve veřejném zájmu uznaným dotčeným členským státem.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)   „vytěžováním textů a dat“ se rozumí jakákoli automatizovaná technika analýzy, jejímž cílem je analyzovat text a data v digitální podobě za účelem získání informací, jako jsou vzory, tendence a souvztažnosti;

2)  „vytěžováním textů a dat“ se rozumí jakákoli automatizovaná nebo výpočetní technika, jejímž cílem je analyzovat text a data nebo jiný předmět ochrany v digitální podobě za účelem získání informací, včetně, ale ne výlučně vzorů, tendencí a souvztažností;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „institucí kulturního dědictví“ se rozumí veřejně přístupná knihovna nebo muzeum, archiv nebo instituce pečující o zachování filmového nebo zvukového dědictví;

3)  „institucí kulturního dědictví“ se rozumí veřejně přístupná knihovna nebo muzeum nebo galerie, vzdělávací zařízení, archiv nebo instituce pečující o zachování filmového nebo zvukového dědictví nebo veřejnoprávní vysílací organizace;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) „obsahem vytvořeným uživatelem“ se rozumí obraz, soubor pohyblivých obrazů se zvukem nebo bez zvuku, zvukový záznam, text, software, data nebo kombinace uvedených prvků, které jsou nahrány v rámci online služby jejími uživateli;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „tiskovou publikací“ se rozumí záznam sbírky literárních děl žurnalistické povahy, který může obsahovat i jiná díla nebo předměty ochrany, který představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či speciální tématikou, jehož cílem je poskytovat informace z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a který je zveřejněn v jakémkoli médiu z podnětu, na redakční odpovědnost a pod kontrolou poskytovatele služeb.

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „komerčně nedostupným dílem“ se rozumí dílo nebo jiný předmět ochrany, který není dostupný veřejnosti prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů. Komerčně nedostupná díla zahrnují jak díla, která již byla dříve komerčně dostupná, tak díla, která nikdy komerčně dostupná nebyla.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi a institucemi kulturního dědictví za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž nabyly nebo zákonným způsobem získaly přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

2.  Jakékoli smluvní ustanovení nebo technologická ochrana, které jsou v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, jsou nevymahatelné.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat cílená, přiměřená, důvodná a nediskriminační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření jsou důvodná a účinná a nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné nebo zbytečně brání vytěžování textu a dat.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy podporují nositele práv a výzkumné organizace v tom, aby k uplatňování opatření uvedených v odstavci 3 vymezily společně dohodnuté osvědčené postupy.

4.  Komise ve spolupráci s členskými státy podporuje nositele práv a výzkumné organizace v tom, aby k uplatňování opatření uvedených v odstavci 3 vymezili společně dohodnuté osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Užití děl a jiných předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech

Užití děl a jiných předmětů ochrany při výukových a vzdělávacích činnostech

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto užití:

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování nebo pro vzdělávací účely nebo vědecký výzkum v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto užití:

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení;

a)  probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení nebo v jiných místech, jako jsou instituce kulturního dědictví, které jsou zapojeny do výukových činností, nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení nebo registrovaným členům instituce kulturního dědictví, která je zapojena do neformálního a informálního vzdělávání;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou stanovenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou stanovit, že výjimka přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, případně se nevztahuje na konkrétní typy děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou odpovídající licence povolující úkony uvedené v odstavci 1 snadno dostupné na trhu.

2.  Členské státy mohou stanovit, že výjimka přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, případně se nevztahuje na konkrétní typy děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou rovnocenné dohody o udělování rozšířených kolektivních licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 finančně přijatelné a snadno dostupné na trhu.

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení.

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost, přístupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení a instituce kulturního dědictví.

 

Komise předloží nejdříve ... [tři roky od vstupu této směrnice v platnost] a po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami zprávu o dostupnosti těchto licencí s cílem navrhnout v případě potřeby zlepšení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž je vzdělávací zařízení usazeno.

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž je vzdělávací zařízení usazeno nebo v němž má daná vzdělávací činnost původ.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou stanovit spravedlivou náhradu škody, již utrpí nositelé práv v důsledku užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

4.  Členské státy mohou stanovit spravedlivou náhradu za jakákoli neodůvodněná opatření, která jsou v rozporu s oprávněnými zájmy nositelů práv v souvislosti s užíváním jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy zajistí, aby měli nositelé práv právo udělit bezplatnou licenci povolující skutky popsané v odstavci 1 všeobecně nebo v souvislosti s konkrétním druhem děl nebo jiných předmětů ochrany podle svého uvážení.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný.

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví nebo vzdělávacím zařízením pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, v rozsahu, který je nezbytný pro takové rozmnožování, pro účely plnění – individuálně nebo ve spolupráci s ostatními – jejich poslání ve veřejném zájmu, pokud jde o uchovávání děl, výzkum, kulturu, vzdělávání a výuku.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy uznají, že jakmile je dílo volně veřejně k dispozici, tj. vypršela autorská a související práva na dílo, nebo nikdy neexistovala, úplné nebo částečné věrné reprodukce tohoto díla, bez ohledu na způsob rozmnožení a včetně digitalizace, rovněž nepodléhají autorským či souvisejícím právům.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Svoboda panoramatu

 

Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, která povoluje kopírování a používání děl, jako jsou architektonická díla nebo sochy vytvořené za účelem jejich trvalého umístění na veřejných místech.

 

Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto článku, je nevymahatelné.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Výjimka týkající se obsahu vytvořeného uživateli

 

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v článku 13 této směrnice s cílem umožnit digitální užití citací nebo úryvků děl a jiných předmětů ochrany, které jsou součástí obsahu vytvořeného uživatelem pro účely kritiky, recenze, zábavy, názorného příkladu, karikatury, parodie nebo parafráze, pokud tyto citace nebo úryvky:

 

a)  souvisí s dílem nebo jiným předmětem ochrany, které už byly zákonným způsobem zpřístupněny veřejnosti;

 

b)  jsou doplněny uvedením zdroje, včetně jména autora, je-li to možné; a

 

c)  pokud je jejich použití v souladu s poctivými zvyklostmi a nepřesahuje rozsah konkrétního účelu, k němuž se používají.

 

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto odstavci 1, je nevymahatelné.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě se použije čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 první, třetí a pátý pododstavec směrnice 2001/29/ES.

Přístup k obsahu povolenému na základě výjimky nebo omezení neuděluje uživateli výjimky nebo omezení právo využívat tento obsah v rámci stanoveném jinou výjimkou či omezením.

 

Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě se použije čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 první, třetí, čtvrtý a pátý pododstavec směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, že pokud organizace kolektivní správy uzavře s institucí kulturního dědictví jménem svých členů nevýhradní licenci pro nekomerční účely na digitalizaci a distribuci komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí ve sbírce této instituce, a na jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění, může být tato nevýhradní licence rozšířena – nebo se může mít za to, že se vztahuje – na nositele práv stejné kategorie jako ti, na které se tato licence vztahuje a kteří nejsou touto organizací kolektivní správy zastoupeni, pokud:

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit institucím kulturního dědictví distribuovat komerčně nedostupná díla nebo jiné předměty ochrany, které se trvale nacházejí ve sbírce těchto institucí, sdělovat je veřejnosti nebo je zpřístupňovat pro nekomerční účely. Členské státy do 22. prosince 2020 uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s tímto odstavcem. Při uplatňování výjimky nebo omezení členské státy náležitě zohlední systémy odměn určené k náhradě za jakákoli neodůvodněná opatření, která jsou v rozporu s oprávněnými zájmy nositelů práv, a zajistí, aby všichni nositelé práva mohli kdykoliv vznést námitku proti použití svých děl nebo jiných předmětů ochrany, které jsou považovány za komerčně nepřístupné, a vyloučit použití svých děl nebo jiných předmětů ochrany. Úkony, které by jinak byly povoleny na základě odstavce 1, nejsou povoleny v případě, že jsou k dispozici použitelná řešení v podobě udělování rozšířených kolektivních licencí, které dotyčné úkony povolují, a instituce kulturního dědictví odpovědná za tyto úkony o této skutečnosti věděla nebo si jí měla být vědoma. Členské státy zajistí, že pokud organizace kolektivní správy uzavře s institucí kulturního dědictví jménem svých členů nevýhradní licenci pro nekomerční účely na digitalizaci a distribuci komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí ve sbírce této instituce, a na jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění, může být tato nevýhradní licence rozšířena – nebo se může mít za to, že se vztahuje – na nositele práv stejné kategorie jako ti, na které se tato licence vztahuje a kteří nejsou touto organizací kolektivní správy zastoupeni, pokud:

Pozměňovací návrh  58

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za komerčně nedostupné, pokud celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou v žádném ze svých překladů, verzí a ztvárnění dostupné veřejnosti prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že se takovými stanou.

2.  Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za komerčně nedostupné, pokud celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou dostupné veřejnosti prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů v žádné formě vhodné pro dílo, které má být trvale ve sbírce instituce kulturního dědictví. Komerčně nedostupná díla zahrnují jak díla, která již byla dříve komerčně dostupná, tak díla, která nikdy komerčně dostupná nebyla.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda jsou díla nebo jiné předměty ochrany komerčně nedostupné, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené a adekvátní, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  licenci, a zejména jejího uplatnění na nezastoupené nositele práv;

b)  jakoukoli licenci, a zejména její uplatnění na nezastoupené nositele práv;

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  možnosti nositelů práv vznést námitku podle odst. 1 písm. c);

c)  možnosti nositelů vznést námitku podle odstavce 2 a odst. 4 písm. c);

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly díla nebo zvukové záznamy poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, v němž byly poprvé odvysílány, s výjimkou kinematografických a audiovizuálních děl;

a)  byla většina děl nebo zvukových záznamů poprvé vydána, nebo nebyla-li vydána, v němž byla poprvé vytvořena nebo odvysílána, s výjimkou kinematografických a audiovizuálních děl;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  je usazena instituce kulturního dědictví, nebylo-li možné ani s vynaložením přiměřeného úsilí určit členský stát nebo třetí zemi podle písmen a) a b).

c)  je usazena instituce kulturního dědictví, nebylo-li možné ani s vynaložením prokázaného úsilí určit členský stát nebo třetí zemi podle písmen a) a b).

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na díla nebo jiné předměty ochrany státních příslušníků třetích zemí, kromě případů, kdy se použije odst. 4 písm. a) a b).

vypouští se

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Díla nebo jiné předměty ochrany, na které se vztahuje licence udělená v souladu s článkem 7, mohou být užity institucí kulturního dědictví v souladu s podmínkami udělené licence ve všech členských státech.

1.  Díla nebo jiné předměty ochrany užité v souladu s článkem 7, mohou být užity institucemi kulturního dědictví ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby informace, které umožňují identifikaci děl nebo jiných předmětů ochrany, na které se vztahuje licence udělená v souladu s článkem 7, a informace o možnosti nositelů práv vznést námitku podle čl. 7 odst. 1 písm. c), byly zpřístupněny veřejnosti na jednotném online portálu po dobu nejméně šesti měsíců před zahájením digitalizace a distribuce děl nebo jiných předmětů ochrany, a před zahájením jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění v jiných členských státech než ve státě, v němž byla licence udělena, a po celou dobu platnosti licence.

2.  Členské státy zajistí, aby informace, které umožňují identifikaci děl nebo jiných předmětů ochrany užívaných v souladu s článkem 7, a informace o možnosti nositelů práv vznést námitku podle čl. 7 odst. 2 a odst. 4 písm. c) byly zpřístupněny veřejnosti na jednotném online portálu po dobu nejméně šesti měsíců před zahájením digitalizace a distribuce děl nebo jiných předmětů ochrany, a před zahájením jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh  66

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v článku 7 včetně řešení problémů, kdy není přiměřeně umožněno provádění činností institucí kulturního dědictví v souladu s články 7 a 8, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 6 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Hlava IV – kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Některé způsoby užití chráněného obsahu online službami

Některé způsoby užití chráněného obsahu online

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti nabízejí uživatelům služby ukládání obsahu a poskytují veřejnosti přístup k  obsahu a pokud takováto činnost není způsobilá pro výjimky z odpovědnosti stanovené ve směrnici 2000/31/ES, přijmou vhodná a přiměřená opatření, která zajistí fungování licenčních dohod uzavřených s nositeli práv. Plnění takovýchto dohod musí respektovat základní práva uživatelů a nesmí poskytovatelům služeb informační společnosti ukládat obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace podle článku 15 směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely zajištění fungování licenčních dohod podle odstavce 1 poskytovatelé služeb informační společnosti a nositelé práv vzájemně spolupracují. Nositelé práv poskytovatelům služeb informační společnosti přesně určí, ke kterým dílům nebo jiným předmětům ochrany údajně mají autorská práva. Poskytovatelé služeb informační společnosti informují nositele práv o použitých opatřeních a správnosti jejich fungování a také případně pravidelně podávají zprávy o užití děl a jiných předmětů ochrany.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 ve spolupráci s nositeli práv zavedli mechanismy pro vyřizování stížností, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o plnění licenčních dohod uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby měli uživatelé přístup k soudu nebo jinému příslušnému orgánu za účelem uplatnění svého práva na používání na základě výjimky nebo omezení a mohli se odvolat proti jakýmkoli omezujícím opatřením dohodnutým podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti uvedených v odstavci 1 se zástupci uživatelů a nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy pro provádění odstavce 1. Přijatá opatření musí být vhodná a přiměřená a přihlížet mimo jiné k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, včetně následných nabyvatelů nebo držitelů licencí, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně a nejméně jednou ročně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly v otevřeném čitelném formátu přesné, včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání a propagaci jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby propagace, využívání, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat odpovídající úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti.

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat vysokou úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou upravit povinnost podle odstavce 1, pod podmínkou, že tato míra neúměrnosti je řádně odůvodněna, za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti. Členské státy zajistí, aby standardní výkazy a postupy pro poskytování informací pro jednotlivá odvětví byly stanoveny na základě dialogu se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou rozhodnout, že se povinnost podle odstavce 1 neuplatní, pokud příspěvek autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu není významný.

vypouští se

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci oprávněni požádat o dodatečnou a přiměřenou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci, popřípadě jejich zástupci, které si ustanoví, oprávněni požádat o dodatečnou, spravedlivou a přiměřenou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, nebo od jejího právního nástupce, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s nepředpokládanými následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ustanovení článku 11 se vztahují rovněž na tiskové publikace vydané před [datem uvedeným v čl. 21 odst. 1].

vypouští se

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Referenční údaje

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

6.10.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

19.1.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Catherine Stihler

11.10.2016

Projednání ve výboru

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Datum přijetí

8.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (1.8.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Navrhovatel: Zdzisław Krasnodębski

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Nové technologie umožňují provádět automatizovanou výpočetní analýzu informací v digitální podobě, například textu, zvuků, obrazů nebo dat, obecně nazývanou vytěžování textů a dat. Tyto technologie umožňují výzkumným pracovníkům zpracovávat velké množství informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových trendů. Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, je všeobecně uznáváno, že vytěžování textů a dat může mít přínos zejména pro výzkumnou obec, a tím podpořit inovace. V Evropské unii se však výzkumné organizace, jako jsou univerzity a výzkumné ústavy, potýkají s právní nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž mohou vytěžování textů a dat z obsahu provádět. V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským právem a/nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných předmětů ochrany a/nebo vytěžování obsahu databáze. V případech, na které se nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo od nositelů práv vyžadováno k provádění těchto úkonů povolení. Vytěžování textů a dat lze provádět rovněž ve vztahu k pouhým skutečnostem nebo údajům, které nejsou chráněny autorským právem, a v takových případech by žádné povolení vyžadováno nebylo.

(8)  Nové technologie umožňují provádět automatizovanou výpočetní analýzu informací v digitální podobě, například textu, zvuků, obrazů nebo dat, obecně nazývanou vytěžování textů a dat. Tyto technologie umožňují výzkumným pracovníkům zpracovávat velké množství informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových trendů. Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, je všeobecně uznáváno, že vytěžování textů a dat může mít přínos zejména pro výzkumnou obec, a tím podpořit inovace, udržitelný růst a zaměstnanost. V Evropské unii se však výzkumné organizace, jako jsou univerzity a výzkumné ústavy, potýkají s právní nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž mohou vytěžování textů a dat z obsahu provádět. V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským právem a/nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných předmětů ochrany a/nebo vytěžování obsahu databáze. V případech, na které se nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo od nositelů práv vyžadováno k provádění těchto úkonů povolení. Vytěžování textů a dat lze provádět rovněž ve vztahu k pouhým skutečnostem nebo údajům, které nejsou chráněny autorským právem, a v takových případech by žádné povolení vyžadováno nebylo.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Právo Unie již nyní stanoví určité výjimky a omezení zahrnující užití pro účely vědeckého výzkumu, které se mohou vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. Tyto výjimky a omezení jsou však dobrovolné a ne zcela uzpůsobené využívání technologií ve vědeckém výzkumu. Navíc v případech, kdy mají výzkumní pracovníci zákonný přístup k obsahu, například na základě předplatného publikací nebo licencí na otevřený přístup, mohou podmínky těchto licencí vytěžování textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum stále častěji provádí za pomoci digitálních technologií, existuje riziko, že konkurenceschopné postavení Unie jako výzkumného prostoru utrpí, nebudou-li v oblasti vytěžování textů a dat podniknuty kroky k řešení právní nejistoty.

(9)  Právo Unie již nyní stanoví určité výjimky a omezení zahrnující užití pro účely vědeckého výzkumu, které se mohou vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. Tyto výjimky a omezení jsou však dobrovolné a ne zcela uzpůsobené využívání technologií ve vědeckém výzkumu. Navíc v případech, kdy mají výzkumní pracovníci zákonný přístup k obsahu, například na základě předplatného publikací nebo licencí na otevřený přístup, mohou podmínky těchto licencí vytěžování textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum stále častěji provádí za pomoci digitálních technologií, existuje riziko, že konkurenceschopné postavení Unie jako výzkumného prostoru a současně subjektu s vedoucím postavením v datové ekonomice utrpí, nebudou-li v oblasti vytěžování textů a dat podniknuty kroky k řešení právní nejistoty.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Právo Unie by mělo zohlednit skutečnost, že vytěžování textů a dat má pro využívání ve formálním i neformálním výzkumném prostředí obrovský potenciál, a mělo by uznat potenciál vytěžování textů a dat pro povzbuzení významných inovací, růstu a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Výzkumné organizace by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy se zapojí do partnerství veřejného a soukromého sektoru.

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze, včetně nezpracovaných údajů. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Většina případů vytěžování textů a dat, k níž dochází na otevřeném internetu, nezahrnuje pořizování stálých kopií, a značně se tedy liší od vytěžování textů a dat vědeckých publikací.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Výzkumné organizace v celé Unii zahrnují širokou škálu subjektů, jejichž primárním cílem je provádět vědecký výzkum, případně tak činit společně s poskytováním vzdělávacích služeb. Vzhledem k různorodosti těchto subjektů je důležité shodnout se na jednotném výkladu uživatelů výjimky. Navzdory různým právním formám a strukturám mají výzkumné organizace v jednotlivých členských státech zpravidla společné to, že působí buď na neziskové bázi, nebo v souvislosti s posláním ve veřejném zájmu uznávaným daným státem. Takové poslání ve veřejném zájmu může být zohledněno například prostřednictvím veřejných prostředků nebo prostřednictvím ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech nebo veřejných zakázkách. Zároveň by pro účely této směrnice neměly být za výzkumné organizace považovány organizace pod rozhodujícím vlivem obchodních podniků, které nad nimi vykonávají kontrolu skrze postavení ve struktuře, například jednají-li jako jejich akcionáři nebo členové, což může mít za následek přednostní přístup k výsledkům výzkumu.

(11)  Výzkumné organizace v celé Unii zahrnují širokou škálu subjektů, jejichž primárním cílem je provádět vědecký výzkum, případně tak činit společně s poskytováním vzdělávacích služeb. Vzhledem k různorodosti těchto subjektů je důležité shodnout se na jednotném výkladu uživatelů výjimky. Navzdory různým právním formám a strukturám mají výzkumné organizace v jednotlivých členských státech zpravidla společné to, že působí buď na neziskové bázi, nebo v souvislosti s posláním ve veřejném zájmu uznávaným daným státem. Takové poslání ve veřejném zájmu může být zohledněno například prostřednictvím veřejných prostředků nebo prostřednictvím ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech nebo veřejných zakázkách. Zároveň by pro účely této směrnice neměly být za výzkumné organizace považovány organizace pod rozhodujícím vlivem obchodních podniků, které nad nimi vykonávají kontrolu skrze postavení ve struktuře, například jednají-li jako jejich akcionáři nebo členové, což může mít za následek přednostní přístup k výsledkům výzkumu. Výzkumné organizace by měly zahrnovat vysoké školy, včetně podnikatelských inkubátorům, které jsou na ně napojeny, a výzkumné ústavy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo jiným předmětům ochrany a o stažení těchto děl nebo jiných předmětů ochrany by nositelé práv měli mít možnost uplatňovat opatření v případě, že existuje riziko ohrožení bezpečnosti a integrity systému nebo databází, v nichž jsou tato díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření by neměla jít nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti a integrity systému, a neměla by narušit účinné uplatňování výjimky.

(12)  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo jiným předmětům ochrany a o stažení těchto děl nebo jiných předmětů ochrany by nositelé práv měli mít možnost uplatňovat opatření v případě, že existuje riziko ohrožení bezpečnosti a integrity systému nebo databází, v nichž jsou tato díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření by neměla jít nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti a integrity systému, a neměla by narušit účinné uplatňování výjimky. Tato opatření by neměla bránit možnosti vyvíjet jiné nástroje pro vytěžování textů a dat, než jsou nástroje nabízené nositeli práv, je-li zajištěna bezpečnost a integrita sítí a databází, ani tuto možnost vylučovat.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Není potřeba poskytovat nositelům práv náhradu za užití v rámci výjimky pro vytěžování textů a dat zavedené touto směrnicí, neboť vzhledem k povaze a rozsahu této výjimky by měla být utrpěná škoda minimální.

(13)  Není potřeba poskytovat nositelům práv náhradu za užití v rámci výjimky pro vytěžování textů a dat zavedené touto směrnicí, neboť by nedocházelo k nepřiměřenému poškozování zájmů nositelů práv. Využití v rámci výjimky pro vytěžování textů a dat by rovněž nebylo v rozporu s obvyklým využíváním děl způsobem, který si žádá zvláštní odměnu.

Pozměňovací návrh  8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES umožňuje členským státům zavést výjimku nebo omezení práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo jiné) pro ilustrační účel při vyučování. Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) směrnice 96/9/ES povoluje užívání databáze a vytěžování nebo zužitkování podstatné části jejího obsahu pro účely názorného vyučování. Rozsah těchto výjimek nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím je nejasný. Kromě toho je nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky nebo omezení použily v případě, kdy by vyučování bylo poskytováno online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví přeshraniční účinek. Tato situace může brzdit rozvoj digitálně podporovaných výukových činností a dálkového vzdělávání. Proto je zavedení nové povinné výjimky či omezení nezbytné pro zajištění plné právní jistoty vzdělávacích zařízení při užívání děl nebo jiných předmětů ochrany pro digitální výukové činnosti, včetně činností probíhajících online a přeshraničně.

(14)  Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES umožňuje členským státům zavést výjimku nebo omezení práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti pro ilustrační účel při vyučování a při vědeckém výzkumu. Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) směrnice 96/9/ES povoluje užívání databáze a vytěžování nebo zužitkování podstatné části jejího obsahu pro účely názorného vyučování. Vedle nejednotného uplatňování v členských státech je rozsah těchto výjimek nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím nejasný. Kromě toho je nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky nebo omezení použily v případě, kdy by vyučování bylo poskytováno online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví přeshraniční účinek. Tato situace může brzdit rozvoj digitálně podporovaných výukových činností a dálkového vzdělávání. Proto je zavedení nové povinné výjimky či omezení nezbytné pro zajištění plné právní jistoty vzdělávacích zařízení při užívání děl nebo jiných předmětů ochrany pro všechny výukové činnosti, včetně činností probíhajících online a přeshraničně.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto měly být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství a pro certifikované vzdělávací programy, instituce kulturního dědictví a výzkumné organizace, v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na digitální užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků ve třídě, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na veškerá užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou zařízení provozujících vzdělávací aktivity, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků ve třídě, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  K úkonu uchování může být zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce kulturního dědictví, a v důsledku toho i povolení příslušných nositelů práv. Instituce kulturního dědictví se podílejí na uchovávání svých sbírek pro budoucí generace. Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zachovat dědictví obsažené v těchto sbírkách, ale přinášejí i nové výzvy. S ohledem na tyto nové výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní rámec stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování, která tyto úkony uchování umožní.

(18)  K úkonu uchování může být zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany ve sbírce instituce kulturního dědictví, výzkumné organizace nebo vzdělávacího zařízení, a v důsledku toho i povolení příslušných nositelů práv. Tyto instituce se podílejí na uchovávání svých sbírek pro budoucí generace. Digitální technologie nabízejí nové způsoby, jak zachovat dědictví obsažené v těchto sbírkách, ale přinášejí i nové výzvy. S ohledem na tyto nové výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní rámec stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování, která tyto úkony uchování umožní.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Rozdílné přístupy členských států k úkonům uchování prováděným institucemi kulturního dědictví brání v přeshraniční spolupráci a ve sdílení prostředků umožňujících uchování institucemi kulturního dědictví na vnitřním trhu, což vede k neefektivnímu využívání zdrojů.

(19)  Rozdílné přístupy členských států k úkonům uchování prováděným institucemi kulturního dědictví, výzkumnými organizacemi a vzdělávacími zařízeními brání v přeshraniční spolupráci a ve sdílení prostředků umožňujících uchování na vnitřním trhu, což vede k neefektivnímu využívání zdrojů. Členské státy by měly usnadnit přeshraniční sdílení osvědčených postupů, nových technologií a postupů uchovávání.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Členské státy by proto měly mít povinnost stanovit výjimku umožňující institucím kulturního dědictví rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování, například s cílem řešit technologické zastarávání nebo degradaci původních nosičů. Tato výjimka by měla umožňovat zhotovení kopií pomocí vhodného nástroje, prostředku nebo technologie uchovávání v požadovaném množství a kdykoli v průběhu životnosti díla nebo jiného předmětu ochrany, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie za účelem uchování.

(20)  Členské státy by proto měly mít povinnost stanovit výjimku umožňující institucím kulturního dědictví, výzkumným organizacím a vzdělávacím zařízením rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování, například s cílem řešit technologické zastarávání nebo degradaci původních nosičů. Těmto subjektům by také mělo být umožněno vytvářet interní organizační reprodukce k různým účelům včetně pojištění, vypořádání práv a zápůjček. Tato výjimka by měla umožňovat zhotovení kopií pomocí vhodného nástroje, prostředku nebo technologie uchovávání v požadovaném množství a kdykoli v průběhu životnosti díla nebo jiného předmětu ochrany, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie za účelem této reprodukce. Reprodukční činnosti se mohou provádět v partnerství s dalšími institucemi, které sídlí v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pro účely této směrnice by se mělo mít za to, že díla a jiné předměty ochrany se trvale nacházejí ve sbírce instituce kulturního dědictví, pokud tato instituce kulturního dědictví vlastní jejich kopie nebo je má v trvalém držení, například v důsledku převodu vlastnictví nebo licenčních dohod.

(21)  Pro účely této směrnice by se mělo mít za to, že díla a jiné předměty ochrany se trvale nacházejí ve sbírce instituce kulturního dědictví, výzkumné organizace nebo vzdělávací instituce, pokud tento subjekt vlastní jejich kopie, má je dlouhodobě zapůjčené nebo je má v trvalém držení, a to i v důsledku převodu vlastnictví nebo licenčních dohod.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly mít v rámci stanoveném touto směrnicí možnost zvolit si v souladu se svými právními tradicemi, postupy nebo okolnostmi konkrétní typ mechanismu umožňujícího rozšířit licence na komerčně nedostupná díla i na práva nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni organizací kolektivní správy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat udělování rozšířených kolektivních licencí a právní domněnky zastoupení.

(23)  Členské státy by měly mít v rámci stanoveném touto směrnicí možnost zvolit si v souladu se svými právními tradicemi, postupy nebo okolnostmi konkrétní typ mechanismu umožňujícího rozšířit licence na komerčně nedostupná díla i na práva nositelů práv, kteří buď nejsou organizací kolektivní správy zastoupeni vůbec, nebo jen nedostatečně. Tyto mechanismy mohou zahrnovat udělování rozšířených kolektivních licencí a právní domněnky zastoupení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vzhledem k rozmanitosti děl a jiných předmětů ochrany ve sbírkách institucí kulturního dědictví je důležité, aby byly mechanismy udělování licencí zavedené touto směrnicí dostupné a aby bylo možné je v praxi uplatňovat na různé typy děl a jiných předmětů ochrany včetně fotografií, zvukových záznamů a audiovizuálních děl. Aby bylo možné zohlednit zvláštnosti různých kategorií děl a jiných předmětů ochrany, pokud jde o režimy zveřejňování a distribuce, a usnadnit použitelnost těchto mechanismů, může být nezbytné, aby členské státy stanovily pro praktické uplatňování těchto mechanismů udělování licencí konkrétní požadavky a postupy. Je vhodné, aby členské státy tato rozhodnutí konzultovaly s nositeli práv, s uživateli i s organizacemi kolektivní správy.

(25)  Vzhledem k rozmanitosti děl a jiných předmětů ochrany ve sbírkách institucí kulturního dědictví je důležité, aby byly mechanismy udělování licencí zavedené touto směrnicí dostupné a aby bylo možné je v praxi uplatňovat na různé typy děl a jiných předmětů ochrany včetně fotografií, zvukových záznamů a audiovizuálních děl. Aby bylo možné zohlednit zvláštnosti různých kategorií děl a jiných předmětů ochrany, pokud jde o režimy zveřejňování a distribuce, a usnadnit použitelnost těchto mechanismů, může být nezbytné, aby členské státy stanovily pro praktické uplatňování těchto mechanismů udělování licencí konkrétní požadavky a postupy. Je vhodné, aby členské státy tato rozhodnutí konzultovaly s nositeli práv, s kulturními institucemi, s uživateli i s organizacemi kolektivní správy.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony vkládání hypertextových odkazů, které nepředstavují sdělování veřejnosti.

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací rovněž podle této směrnice vztahovat měla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony vkládání hypertextových odkazů, které nepředstavují sdělování veřejnosti.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Práva pro vydavatele tisku nejsou dotčena právy jednotlivců na rozmnožování, sdělování nebo zpřístupňování odkazů nebo úryvků z tiskové publikace veřejnosti pro soukromé použití nebo pro neziskové, nekomerční účely.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud jde o digitální užití. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice. Ochrana udělená tiskovým publikacím podle této směrnice by měla rovněž uplatnit, pokud je obsah vytvořen automaticky prostřednictvím např. agregátorů zpráv.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Ochranou poskytnutou vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by neměla být dotčena práva autorů a jiných nositelů práv k dílům a jiným předmětům ochrany, které jsou jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by vydavatelé tiskových publikací neměli mít možnost dovolávat se vůči autorům a jiným nositelům práv ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená mezi vydavateli tiskových publikací na jedné straně a autory a jinými nositeli práv na straně druhé.

(35)  Ochranou poskytnutou vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by neměla být dotčena práva autorů a jiných nositelů práv k dílům a jiným předmětům ochrany, které jsou jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by vydavatelé tiskových publikací neměli mít možnost dovolávat se vůči autorům a jiným nositelům práv ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená mezi vydavateli tiskových publikací na jedné straně a autory a jinými nositeli práv na straně druhé. Členské státy by měly zajistit, aby novináři, autoři a další nositelé práv obdrželi spravedlivý podíl z odměny plynoucí z užití práv vydavatelů tisku.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Kulturní a tvůrčí odvětví hrají klíčovou úlohu při reindustrializaci Evropy, jsou hnací silou růstu a mají strategickou pozici k tomu, aby vyvolaly přelévání inovací do jiných průmyslových odvětví. Kulturní a tvůrčí odvětví jsou kromě toho hnací silou inovací a rozvoje informačních a komunikačních technologií v Evropě. Kulturní a tvůrčí odvětví v Evropě zajišťují více než 12 milionů plných pracovních úvazků, což odpovídá 7,5 % pracovní síly EU, a generují přibližně 509 miliard EUR v přidané hodnotě k HDP (5,3 % celkové hrubé přidané hodnoty EU). Ochrana autorského práva a souvisejících práv tvoří jádro příjmů kulturního a tvůrčího odvětví.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V posledních letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, zda a za jakých podmínek budou jejich díla a jiné předměty ochrany užity, a rovněž jejich možnosti získat za to přiměřenou odměnu.

(37)  V posledních letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, zda a za jakých podmínek budou jejich díla a jiné předměty ochrany užity, a rovněž jejich možnosti získat za to přiměřenou odměnu. Ačkoli spotřebitelé dnes vyhledávají tvůrčí obsah více než kdykoli dříve, pokud jde o služby, jako jsou platformy shromažďující obsah umístěný uživateli nebo služby pro agregaci obsahu, tvůrčí odvětví nezaznamenala v souvislosti s tímto nárůstem spotřeby srovnatelný nárůst příjmů. Za jeden z hlavních důvodů je označován přenos hodnoty, ke kterému došlo kvůli nejasnému statusu těchto on-line služeb podle autorského práva a práva elektronického obchodu. Byl vytvořen nespravedlivý trh, který ohrožuje rozvoj jednotného digitálního trhu a jeho hlavních aktérů: kulturních a tvůrčích odvětví.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a)  Digitální platformy jsou prostředkem umožňujícím širší přístup ke kulturním a tvůrčím dílům a zdrojem velkých příležitostí pro kulturní a tvůrčí odvětví k rozvoji nových obchodních modelů. Proto je třeba zvážit, jak může tento proces fungovat s větší právní jistotou a respektem k nositelům práv. Je proto nanejvýš důležité zajistit transparentnost a spravedlivé rovné podmínky. Ochrana nositelů práv v rámci autorského práva a práva duševního vlastnictví je nezbytná k zajištění uznání hodnot a stimulace inovací, tvořivosti, investic a tvorby obsahu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti a úkon rozmnožování, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

__________________

__________________

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije. Poskytovatel služeb informační společnosti je povinen získat licence na obsah chráněný autorským právem bez ohledu na to, zda za tento obsah nese redakční odpovědnost či nikoli. U licencí, které získají poskytovatelé služeb informační společnosti od nositelů práv, by se mělo mít za to, že pokrývají veškerý obsah vytvořený jejich uživateli, včetně uživatelů, kteří nejednají za komerčním účelem. To zajistí jednotlivým uživatelům takových služeb právní jistotu a zároveň se vyjasní odpovědnost platforem.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jako je zavedení účinných technologií. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají významné množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro fungování technologií, jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda.

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají významné množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro účinné uplatňování těchto opatření. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na uplatněná opatření, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu uplatňovaných opatření, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tato opatření by rovněž měla nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda. Měly by však být zavedeny přiměřené záruky s cílem zajistit, aby uplatněná opatření neporušovala základní práva uživatelů, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů podle směrnice 95/46/ES, směrnice 2001/58/ES a nařízení (EU) 2016/679 a jejich svoboda přijímat nebo rozšiřovat informace, zejména jejich právo na užívání děl v souladu s výjimkou nebo omezením autorských práv.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mívají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli dostatečné informace.

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich smluvní protějšky a následní nabyvatelé nebo držitelé licencí, jakož i jejich právní nástupci, sdíleli dostatečné informace. Povinnost poskytovat informace a povinnost transparentnosti by se měly vztahovat na všechny formy využívání daného díla, a to i přes hranice.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Při plnění povinností transparentnosti je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby obsahu a práv autorů a výkonných umělců v jednotlivých odvětvích. Členské státy by měly vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, že by to mělo pomoci stanovit odvětvové požadavky. Za jednu z možností, jak dosáhnout dohody mezi příslušnými zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti, by mělo být považováno kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné přizpůsobit stávající postupy podávání zpráv povinnostem transparentnosti, mělo by být stanoveno přechodné období. Povinnosti transparentnosti se nemusí vztahovat na dohody uzavřené s organizacemi kolektivní správy, protože ty již podléhají povinnostem transparentnosti podle směrnice 2014/26/EU.

(41)  Při plnění povinností transparentnosti je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby obsahu a práv autorů a výkonných umělců v jednotlivých odvětvích. Členské státy by měly vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, že by to mělo pomoci stanovit odvětvové požadavky a standardní výkazy a postupy pro poskytování informací. Za jednu z možností, jak dosáhnout dohody mezi příslušnými zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti, by mělo být považováno kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné přizpůsobit stávající postupy podávání zpráv povinnostem transparentnosti, mělo by být stanoveno přechodné období. Povinnosti transparentnosti se nemusí vztahovat na dohody uzavřené s organizacemi kolektivní správy, protože ty již podléhají povinnostem transparentnosti podle směrnice 2014/26/EU, pokud členské státy tuto směrnici 2014/26/EU provedly a přijaly všechna nezbytná opatření, jimiž se zajistí, že řízení všech organizací kolektivní správy se provádí účinným a spravedlivým způsobem. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby organizace kolektivní správy jednaly v nejlepším zájmu nositelů práv a zajistily přesné a řádné rozdělení plateb a vypracování veřejné výroční zprávy o transparentnosti v souladu se směrnicí 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Jakékoli zpracování osobních údajů podle této směrnice by mělo dodržovat základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES35 a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES36 .

(46)  Jakékoli zpracování osobních údajů podle této směrnice by mělo dodržovat základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES35 a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES36 . V budoucnu by měla být dodržována ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů, včetně „práva být zapomenut“.

_________________

_________________

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). Tato směrnice se zrušuje s účinností ode dne 25. května 2018 a nahrazuje se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). Tato směrnice se zrušuje s účinností ode dne 25. května 2018 a nahrazuje se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37), nyní ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES označované jako „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37), nyní ve znění směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES označované jako „směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Je důležité zdůraznit důležitost anonymity při zpracovávání osobních údajů pro komerční účely. Navíc by měla být podporována volba nesdílení ve „standardním nastavení“, pokud jde o osobní údaje při používání rozhraní online platforem.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „výzkumnou organizací“ se rozumí univerzita, výzkumný ústav nebo jakákoli jiná organizace, jejímž hlavním cílem je provádět vědecký výzkum, případně provádět vědecký výzkum a poskytovat vzdělávací služby:

1.  „výzkumnou organizací“ se rozumí univerzita, včetně podnikatelských inkubátorům, které jsou na ni napojeny, výzkumný ústav nebo jakákoli jiná organizace, jejímž hlavním cílem je provádět vědecký výzkum, případně provádět vědecký výzkum a poskytovat vzdělávací služby:

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „začínajícím podnikem“ se pro účely této směrnice rozumí podnik s méně než 10 zaměstnanci a s ročním obratem nebo rozvahou nižšími než 2 miliony EUR, který nebyl zřízen dříve než tři roky před datem využití výjimky podle čl. 3 odst. 1;

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „zákonným přístupem“ se rozumí přístup k obsahu získaný zákonným způsobem;

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Vytěžování textů a dat

Vytěžování textů a dat

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi, neziskovými organizacemi a začínajícími podniky za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nevymahatelné.

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné, a neměla by znemožňovat ani ztěžovat uživatelům uplatňování výjimky podle odstavce 1 ani jejich schopnost vyvíjet nástroje na vytěžování textů a dat, které jsou odlišné od nástrojů nabízených nositeli práv.

4.  Členské státy podporují nositele práv a výzkumné organizace v tom, aby k uplatňování opatření uvedených v odstavci 3 vymezily společně dohodnuté osvědčené postupy.

 

 

4a.  Uživatelé výjimky podle odstavce 1, kteří provádějí vytěžování textů a dat, uplatňují opatření zajišťující, že údaje získané prostřednictvím procesu vytěžování textů a dat jsou uchovávány bezpečným způsobem a nejsou uchovávány déle, než je pro účely výzkumu nezbytné. Výjimkou podle odstavce 1 nejsou dotčeny úkony vytěžování textů a dat prováděné ve vztahu k samotným faktům či údajům, které nejsou chráněny autorským právem, ani úkony vytěžování textů a dat, které nezahrnují žádný úkon rozmnožení či extrakce. U dočasných úkonů rozmnožení spadajících do působnosti výjimek podle práva Unie a u úkonů extrakce, které jsou nezbytné pro účely přístupu k obsahu databáze a jeho normálního využití ze strany právoplatného uživatele, není vyžadováno svolení nositelů práv ani autorů databáze.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto užití:

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv nebo omezení práv stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit digitální užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování nebo při vědeckém výzkumu v rozsahu opodstatněném sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto užití:

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení;

a)  probíhá ve vzdělávacích prostorách vzdělávacího zařízení nebo certifikovaného vzdělávacího programu uznaného členským státem, nebo ze strany instituce kulturního dědictví či výzkumné organizace, nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze jejich zaregistrovaným studujícím a vyučujícím;

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení.

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující prostřednictvím snadno dostupné databáze zajistit náležitou dostupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž je vzdělávací zařízení usazeno.

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování nebo vědeckém výzkumu prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž jsou příslušné vzdělávací zařízení, certifikovaný vzdělávací program, instituce kulturního dědictví nebo výzkumná organizace usazeny.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný.

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví, výzkumným organizacím a vzdělávacím zařízením pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný, a taktéž interní organizační reprodukce pro účely, které souvisejí s plněním jejich poslání ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné. V případě, že organizace kolektivní správy neexistuje nebo přiměřeně nezastupuje práva nositelů práv, by členské státy měly stanovit výjimky, které institucím kulturního dědictví, výzkumným organizacím a formálním i neformálním vzdělávacím zařízením umožní distribuovat, sdělovat veřejnosti nebo zpřístupňovat komerčně nedostupná díla pro nekomerční účely. Členské státy by měly zajistit přiměřenou odměnu za jakékoli nepřiměřené poškození oprávněných zájmů nositelů práv a zajistit, aby všichni nositelé práv mohli kdykoliv vznést námitku proti užití svých děl.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, včetně řešení problémů, kdy není přiměřeně umožněno provádění činností institucí kulturního dědictví v souladu s články 7 a 8, a zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím

Ochrana tiskových publikací

Odůvodnění

Tištěná vydání si zaslouží stejnou míru ochrany jako digitální vydání. Proto je nezbytné zajistit, aby byla práva udělována jak pro digitální, tak i pro nedigitální užití, a byly odstraněny veškeré formulace, které by mohly vylučovat jiná než digitální užití.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES k digitálnímu užití jejich tiskových publikací.

1.  Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových publikací.

Odůvodnění

Tištěná vydání si zaslouží stejnou míru ochrany jako digitální vydání. Proto je nezbytné zajistit, aby byla práva udělována jak pro digitální, tak i pro nedigitální užití, a byly odstraněny veškeré formulace, které by mohly vylučovat jiná než digitální užití.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Práva uvedená v odstavci 1 se nevztahují na úkony vkládání hypertextových odkazů, neboť nepředstavují sdělování veřejnosti.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy by měly zajistit, aby novináři získali spravedlivý podíl na zisku plynoucím z užití práv vydavatelů tisku.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor převede právo na vydavatele nebo mu udělí licenci na toto právo, představuje tento převod nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl na odměně za užití díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného nebo licencovaného práva nebo jeho omezení.

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor převede právo na vydavatele nebo mu udělí licenci na toto právo, je tento vydavatel držitelem práv na základě a v rozsahu tohoto převodu nebo licence. Proto tento převod nebo licence představuje dostatečný právní základ pro to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl na odměně za užití díla, na které se vztahuje výjimka nebo statutární kolektivní licence z převedeného nebo licencovaného práva nebo jeho omezení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují významné množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají významné množství děl chráněných autorským právem a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, pokud toto ukládání a poskytování přístupu představuje zásadní část jejich aktivit, přijmou ve spolupráci s nositeli práv vhodná a přiměřená opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv na jejich žádost dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v tomto odstavci. Tyto mechanismy zejména zajistí, aby v případech, kdy odstranění obsahu uvedeného v odstavci 1 není opodstatněné, byl dotyčný obsah v přiměřené lhůtě znovu přístupný online.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

3.  Komise společně s členskými státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy pro účely opatření podle odstavce 1, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Pozměňovací návrh     52

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti a rozmnožování, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

2. Výjimka z odpovědnosti stanovená v článku 14 směrnice 2000/31/ES se nevztahuje na činnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, kteří zpřístupňují chráněná díla a jiné předměty ochrany veřejnosti a hrají aktivní úlohu, včetně toho, že optimalizují prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propagují.

3. Licenční smlouvy uvedené v odstavci 1 se považují za smlouvy pokrývající činnosti, které provádějí uživatelé výše uvedených poskytovatelů služeb informační společnosti, za předpokladu, že uživatelé nevykonávají činnost na profesionálním základě.

4. Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají významné množství děl chráněných autorským právem a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim včas podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

5. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 4 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 4.

6. Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří přijmou opatření uvedená v odstavci 4, musí zajistit, aby takováto opatření byla v naprostém souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES a Listinou základních práv Evropské unie.

7. Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, včetně následných nabyvatelů nebo držitelů licencí, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly přesné, včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání a propagaci jejich děl, včetně vědeckých děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, propagace, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat odpovídající úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti.

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat vysokou úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích, jakož i právo autorů a výkonných umělců provádět audit. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a vykonatelná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby standardní výkazy a postupy pro poskytování informací pro jednotlivá odvětví byly stanoveny na základě dialogu se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Nezadatelné právo autorů a výkonných umělců na spravedlivou odměnu

 

1.   Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní umělci, kteří převedou nebo postoupí svá práva na zpřístupnění díla veřejnosti, měli i nadále právo na spravedlivou odměnu za užití jejich díla.

 

2.   Práva autora nebo výkonného umělce na získání spravedlivé odměny za zpřístupnění jeho díla se nelze vzdát a je nezcizitelné.

 

3.   Správa tohoto práva na spravedlivou odměnu za zpřístupnění díla autora nebo výkonného umělce je svěřena organizacím kolektivní správy, a to za předpokladu, že takovou odměnu za zpřístupnění jejich práv autorům, autorům audiovizuálních děl a výkonným umělcům nezaručují jiné smlouvy o kolektivní správě, včetně dobrovolných smluv o kolektivní správě.

 

4.   Organizace kolektivní správy vybírají spravedlivou odměnu od služeb informační společnosti zpřístupňujících díla veřejnosti.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci oprávněni požádat o dodatečnou a přiměřenou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci, nebo jimi jmenovaní zástupci oprávněni požádat o dodatečnou a spravedlivou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Mechanismus pro navrácení práv

 

1.   Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní umělci, kteří jsou ve smluvním vztahu, jehož součástí jsou průběžné platební povinnosti, mohli odstoupit od smlouvy, na základě které udělili licenci na svá práva nebo tato práva převedli, v případě, že jejich díla a výkony nejsou nijak využívány, dohodnuté odměny setrvale nejsou vypláceny nebo nejsou poskytovány žádné informace a není zajištěna transparentnost.

 

2.   Právo odstoupit od smlouvy o přenesení udělení licence na práva lze uplatnit v případě, že do jednoho roku ode dne, kdy výkonný umělec nebo autor oznámí svůj úmysl odstoupit od smlouvy, smluvní strana nesplní své smluvní závazky související s vyplacením dohodnuté odměny. Pokud jde o neexistenci využívání díla nebo neposkytování jakýchkoli informací a neexistenci transparentnosti, lze právo na odstoupení od smlouvy o přenosu práv nebo udělení licence na práva uplatnit, jestliže v průběhu pěti let ode dne, kdy výkonný umělec nebo autor oznámil svůj úmysl odstoupit od smlouvy, smluvní strana nesplní své smluvní závazky.

 

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že se povinnost podle odstavce 1 neuplatní, pokud příspěvek autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu není významný.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby spory týkající se povinnosti transparentnosti podle článku 14 a mechanismu smluvních úprav podle článku 15 mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů.

Členské státy zajistí, aby spory týkající se povinnosti transparentnosti podle článku 14 a mechanismu smluvních úprav podle článku 15 mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů. Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní umělci mohli anonymně předložit spor prostřednictvím oprávněné osoby nebo organizace.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Referenční údaje

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

6.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Projednání ve výboru

22.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

18

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (4.9.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Zpravodaj: Marc Joulaud

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předmět a oblast působnosti

Záměrem tohoto návrhu Komise je modernizovat a přizpůsobit evropská pravidla v oblasti autorského práva digitálnímu prostředí, a tím posílit rozvoj jednotného digitálního trhu. Technický rozvoj za poslední dvě desetiletí vedl k zásadní proměně online služeb, a to jak svým rozsahem, tak v oblasti chování spotřebitelů online, a je tedy nezbytné alespoň část stávajících pravidel, která pocházejí z roku 2001, přizpůsobit novým podmínkám.

Základní zásady autorského práva, jako např. potřeba vysoké úrovně ochrany a spravedlivé odměny pro tvůrce a výkonné umělce, jsou stále do značné míry platné a musí být zachovány, neboť umožňují zachovávat v Evropské unii bohatou kulturní rozmanitost, která je dodnes jednou z jejích nejcennějších výhod, které má ve srovnání s okolním světem. Rozvoj digitálních služeb závislých na dílech chráněných autorským právem však nositelům práv značně ztěžuje odpovídající kontrolu šíření jejich děl a získávání spravedlivé odměny.

Aby byla současně zaručena ochrana legitimních způsobů využití děl chráněných autorským právem, zavádí směrnice o informační společnosti (2001/29/ES) seznam dobrovolných výjimek a omezení, jež stanoví okolnosti, kdy se k použití díla nevyžaduje předchozí souhlas nositele práv. Tyto výjimky byly definovány široce, s ohledem na zásadu technologické neutrality a jako dobrovolné, aby mohly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám a kulturním politikám v jednotlivých členských státech. I když byly výjimky dobrovolné, členské státy je z větší části provedly a jejich účinnost se osvědčila, třebaže uplatňování některých výjimek v digitálním prostředí vyvolalo určité nejasnosti.

Po zvážení zjištěných poznatků se Komise rozhodla zachovat stávající pravidla, protože jejich význam přetrvává, avšak řešit konkrétní problémy vyplývající z digitální revoluce, a to zejména ty, které mají přeshraniční dopad, a stanovit závazné výjimky, které doplní výjimky uvedené ve směrnici o informační společnosti.

Stávající návrh je proto založen na třech pilířích, z nichž každý řeší problémy zjištěné v dané oblasti.

Cílem prvního pilíře je podpořit činnosti veřejného zájmu, jako je výzkum, vzdělání a ochrana kulturního dědictví, v nichž je používání děl chráněných autorským právem každodenní potřebou. V návrhu se určují povinné výjimky, které mají poskytnout právní jistotu uživatelům, pokud jde o digitální používání děl.

Druhý pilíř je navržen tak, aby pomáhal odvětví tvorby obsahu řešit značné potíže spojené s vyjednáváním licencí, a pokud možno získat spravedlivě sjednanou odměnu za užívání jejich děl online službami, které je šíří v masovém měřítku. Za tímto účelem Komise poskytuje důležité vyjasnění ohledně odpovědnosti služeb informační společnosti ve smyslu definice uvedené ve směrnici o elektronickém obchodu (2000/31/ES), jež ukládají velké množství děl chráněných autorským právem, které jsou nahrávány jejich uživateli, a umožňují k nim přístup. Za těchto okolností by služby informační společnosti měly s nositeli práv uzavřít licenční dohody a ve spolupráci s nositeli práv nastavit proporcionální a přiměřená opatření na ochranu děl.

Třetí a poslední pilíř usiluje o vyvážený vztah mezi autory a jejich smluvními partnery. Převod práv nebo udělování licencí na práva smluvním partnerům autory a výkonnými umělci je standard a všeobecně přijímaná praxe, která zajišťuje financování tvorby. Avšak autoři a výkonní umělci nemají vždy přístup k údajům o tom, jak jsou jejich díla později používána a nabízena a jaké z nich plynou příjmy, takže je pro ně obtížné stanovit, zda jejich odměna odpovídá skutečnému úspěchu příslušného díla. V návrhu Komise jsou proto obsažena ustanovení o povinnosti transparentnosti, možnostech úpravy odměn či mechanismu řešení sporů.

Všeobecný postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje směřování návrhu Komise i přístup založený na řešení problémů a domnívá se, že je zapotřebí přijmout zvláštní doplňující pravidla, která budou řešit konkrétní okolnosti spojené s digitálním užíváním děl chráněných autorským právem, třebaže stávající pravidla v oblasti autorského práva zůstávají z větší části platná.

Tyto změny mají za cíl vyjasnit a vymezit některá ustanovení návrhu Komise a případně některé z nich posílit, jestliže k tomu existují důvody. Zpravodaj by si současně přál, aby návrh zohledňoval vývoj chování spotřebitelů a poskytoval záruky ohledně nových způsobů využití a postupů, které s sebou přináší digitální revoluce.

Za tímto účelem zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy vycházející ze čtyř hlavních cílů:

1.  Poskytnout právní jistotu ohledně nových výjimek a omezení

Zpravodaj podporuje doplnění směrnice o nové povinné výjimky a omezení na podporu činností veřejného zájmu, jako je vzdělání, výzkum a zachování kulturního dědictví. Důvodem této harmonizace je potenciální přínos pro celou společnost a rozvoj přeshraničních postupů a její rozsah je dostatečně přesně vymezen, aby ochránil řádné nositele práv před nepřiměřenou újmou.

Podle názoru zpravodaje však stávající návrh neposkytuje úplnou právní jistotu ohledně břemene, které ponesou strany, na něž se vztahují jednotlivé výjimky, což by ohrozilo jejich účinnost a bránilo harmonizovanému provedení. Zpravodaj proto vymezil povinnosti příslušných stran, na které se vztahují výjimky, aby se snížilo riziko poškození nositelů práv (článek 3), nastolila jistota ohledně uplatnění licence či výjimek (článek 4) a aby byly zajištěny běžné činnosti (článek 5).

2.  Vyjasnit odpovědnost platforem digitálního obsahu a zajistit spravedlivou spolupráci s nositeli práv

Zpravodaj plně podporuje cíle a přístup návrhu, pokud jde o vyjasnění postavení některých kategorií služeb informační společnosti způsobem, který bude v souladu se směrnicí o elektronickém obchodu a bude ji doplňovat.

Podle názoru zpravodaje však návrh nedefinuje s dostatečnou přesností oblast působnosti služeb, na které se vztahují požadavky článku 13 této směrnice, a vytváří tak právní nejistotu. Stejně tak rozsah, povaha ani podstata vzájemných závazků mezi nositeli práv a těmito službami nejsou podle názoru zpravodaje dostatečně zřejmé.

Toto stanovisko proto objasňuje povinnosti služeb informační společnosti podle článku 13 této směrnice. Namísto toho, aby se zaměřovalo pouze na technické vlastnosti služby (tj. pojem skladování), v tomto stanovisku se povinnosti služby zakládají na tom, zda provádí úkon sdělení veřejnosti či nikoli.

Pokud služby informační společnosti, které ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinny uzavřít s nositeli práv licenční dohody. V případě neexistence dohod nebo v případě poskytování služeb, které jsou způsobilé pro výjimku z odpovědnosti podle směrnice o elektronickém obchodu, jsou však povinny přijmout opatření, která zabrání neoprávněnému začlenění obsahu chráněného autorským právem. Tento přístup by měl poskytovat nezbytnou právní jistotu, aby ustanovení této směrnice byly účinné.

V zájmu zajištění lepší a spravedlivé spolupráce mezi příslušnými platformami a nositeli práv navrhuje zpravodaj alternativní mechanismus řešení sporů, který je určen k řešení případných problémů za přispění nestranného orgánu určeného členskými státy.

3.  Vytvořit nový pilíř na ochranu legitimních postupů spotřebitelů

Zpravodaj zastává názor, že návrh nezohledňuje postavení, které nyní zaujímají v digitálním prostředí spotřebitelé jako uživatelé služby. Nehrají již nadále pasivní úlohu, ale aktivně přispívají a jsou nyní zdrojem i příjemcem obsahu v digitálním ekosystému. Služby informační společnosti totiž zakládají celý návrh, obchodní model a optimalizaci svých služeb na duální úloze jejich uživatelů. Z právního hlediska zastává zpravodaj rovněž názor, že digitální postupy uživatelů se nemohou pro autorská práva podle stávajících pravidel opírat o právní jistotu, zejména s ohledem na výjimky a omezení, a vyžadují tedy zvláštní přístup.

Stanovisko proto doplňuje stávající výjimku pro citace o novou výjimku pro digitální nekomerční a přiměřené používání citací a výňatků z děl, jež jsou chráněna autorskými právy, nebo jiných předmětů ochrany jednotlivými uživateli. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 13, mohou členské státy udělit výjimku pro obsah nahrávaný uživateli, pokud je tento obsah používán pro kritiku, přehled, ilustraci, karikaturu, parodii nebo parafrázi.

Zpravodaj navíc posílil i mechanismus pro vyřizování stížností a zjednání nápravy stanovený v článku 13, aby poskytoval minimální úroveň právní jistoty pro uživatele, pokud jde o postupy.

4.  Umožnit autorům a výkonným umělcům účinné vymáhání práv

Zpravodaj si v návrhu Komise váží snahy posílit práva autorů a výkonných umělců. Aby se předešlo jakémukoli odrazujícímu účinku, který by bránil autorům a výkonným umělcům ve vymáhání jejich práv, zavádí zpravodaj ustanovení o tom, že spory mezi autory, výkonnými umělci a jejich smluvními partnery mohou být řešeny na základě individuálního nebo kolektivního podnětu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rychlý vývoj technologií i nadále mění způsob, jakým jsou vytvářena, produkována, distribuována a využívána díla a jiné předměty ochrany. Průběžně se objevují nové obchodní modely a noví aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem Unie v oblasti autorského práva jsou i nadále platné. Stále však přetrvává právní nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud jde o některá užití děl a jiných předmětů ochrany v digitálním prostředí, včetně užití přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“26, je třeba stávající rámec Unie v oblasti autorského práva v některých oblastech upravit a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla umožňující přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, a rovněž opatření, která mají usnadnit některé postupy udělování licencí týkající se šíření komerčně nedostupných děl a online dostupnosti audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby bylo možné dosáhnout řádně fungujícího tržního prostředí pro autorské právo, měla by existovat rovněž pravidla upravující práva k publikacím, používání děl a jiných předmětů ochrany poskytovateli online služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný uživateli a umožňují k němu přístup, a transparentnost smluv autorů a výkonných umělců.

(3)  Rychlý vývoj technologií i nadále mění způsob, jakým jsou vytvářena, produkována, distribuována a využívána díla a jiné předměty ochrany. Je nezbytné, aby příslušné právní předpisy obstály i v budoucnu, aby nedošlo k oslabení takového technického vývoje. Průběžně se objevují nové obchodní modely a noví aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem Unie v oblasti autorského práva jsou i nadále platné. Stále však přetrvává právní nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud jde o některá užití děl a jiných předmětů ochrany v digitálním prostředí, včetně užití přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“26, je třeba stávající rámec Unie v oblasti autorského práva v některých oblastech upravit a doplnit. Komise by v tomto neustále se měnícím digitálním prostředí měla prostudovat veškerá možná opatření, která by prostřednictvím technik zvaných „embedding“ a „framing“ zabránila nezákonnému využívání vizuálního a audiovizuálního obsahu chráněného autorským právem ke komerčním účelům. Kromě toho tato směrnice stanoví pravidla umožňující přizpůsobit některé výjimky a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, a rovněž opatření, která mají usnadnit některé postupy udělování licencí týkající se šíření komerčně nedostupných děl a online dostupnosti audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby bylo možné dosáhnout řádně fungujícího tržního prostředí pro autorské právo, měla by existovat rovněž pravidla upravující práva k publikacím, používání děl a jiných předmětů ochrany poskytovateli online služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný uživateli a umožňují k němu přístup, a transparentnost smluv autorů a výkonných umělců.

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pozměňovací návrh     2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Ačkoli spotřebitelé dnes vyhledávají tvůrčí obsah více než kdykoli dříve, a to prostřednictvím služeb, jako jsou platformy shromažďující obsah umístěný uživateli nebo služby pro agregaci obsahu, tvůrčí odvětví nezaznamenala srovnatelný nárůst příjmů. To následně vedlo ke vzniku tzv. „hodnotové propasti“, kdy si služby platforem ponechávají hodnotu kulturních a tvůrčích děl, která je tak odebrána tvůrcům. Přesun hodnoty vedl k vytvoření neefektivního a nespravedlivého trhu a ohrožuje dlouhodobé zdraví kulturních a kreativních odvětví Unie a úspěch jednotného digitálního trhu. Výjimky z odpovědnosti by se tedy mohly vztahovat výhradně na poskytovatele skutečně neutrálních a pasivních služeb on-line, a nikoliv na služby, které hrají aktivní úlohu v distribuci, propagaci a zpeněžování obsahu na úkor tvůrců.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V oblasti výzkumu, vzdělávání a zachování kulturního dědictví umožňují digitální technologie nové typy užití, které nejsou jednoznačně upraveny stávajícími pravidly Unie o výjimkách a omezeních. Volitelná povaha výjimek a omezení stanovených ve směrnicích 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v těchto oblastech může mít navíc negativní dopad na fungování vnitřního trhu. To má zvláštní význam v případě přeshraničních užití, která v digitálním prostředí nabývají stále více na důležitosti. Proto by měly být stávající výjimky a omezení v právních předpisech Unie, které mají význam pro vědecký výzkum, výuku a zachování kulturního dědictví, ve světle těchto nových způsobů užití přehodnoceny. Je třeba zavést povinné výjimky nebo omezení pro využívání technologií vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého výzkumu, pro ilustrační účel při vyučování v digitálním prostředí a pro zachování kulturního dědictví. Na užití, na která se výjimky nebo omezení stanovené touto směrnicí nevztahují, by se měly i nadále vztahovat výjimky a omezení stanovené v právních předpisech Unie. Směrnice 96/9/ES a 2001/29/ES by měly být přizpůsobeny.

(5)  V oblasti výzkumu, vzdělávání a zachování kulturního dědictví umožňují digitální technologie nové typy užití, které nejsou jednoznačně upraveny stávajícími pravidly Unie o výjimkách a omezeních. Volitelná povaha výjimek a omezení stanovených ve směrnicích 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v těchto oblastech může mít navíc negativní dopad na fungování vnitřního trhu. To má zvláštní význam v případě přeshraničních užití, která v digitálním prostředí nabývají stále více na důležitosti. Proto by měly být stávající výjimky a omezení v právních předpisech Unie, které mají význam pro vědecký výzkum, výuku, distanční a kombinované studium a zachování kulturního dědictví, ve světle těchto nových způsobů užití přehodnoceny. Je třeba zavést povinné výjimky nebo omezení pro využívání technologií vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého výzkumu, pro ilustrační účel při vyučování v digitálním prostředí a pro zachování kulturního dědictví. Na užití, na která se výjimky nebo omezení stanovené touto směrnicí nevztahují, by se měly i nadále vztahovat výjimky a omezení stanovené v právních předpisech Unie. Směrnice 96/9/ES a 2001/29/ES by měly být odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. Pojmem „vědecký výzkum“ se v této směrnici rozumí jak přírodní, tak humanitní vědy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Právo Unie již nyní stanoví určité výjimky a omezení zahrnující užití pro účely vědeckého výzkumu, které se mohou vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. Tyto výjimky a omezení jsou však dobrovolné a ne zcela uzpůsobené využívání technologií ve vědeckém výzkumu. Navíc v případech, kdy mají výzkumní pracovníci zákonný přístup k obsahu, například na základě předplatného publikací nebo licencí na otevřený přístup, mohou podmínky těchto licencí vytěžování textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum stále častěji provádí za pomoci digitálních technologií, existuje riziko, že konkurenceschopné postavení Unie jako výzkumného prostoru utrpí, nebudou-li v oblasti vytěžování textů a dat podniknuty kroky k řešení právní nejistoty.

(9)  Právo Unie již nyní stanoví určité výjimky a omezení zahrnující užití pro účely vědeckého výzkumu, které se mohou vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. Tyto výjimky a omezení jsou však dobrovolné a ne zcela uzpůsobené využívání technologií ve vědeckém výzkumu. Navíc v případech, kdy získali výzkumní pracovníci zákonný přístup k obsahu, například na základě předplatného publikací nebo licencí na otevřený přístup, mohou podmínky těchto licencí vytěžování textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum stále častěji provádí za pomoci digitálních technologií, existuje riziko, že konkurenceschopné postavení Unie jako výzkumného prostoru utrpí, nebudou-li v oblasti vytěžování textů a dat podniknuty kroky k řešení právní nejistoty.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Výzkumné organizace by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy se zapojí do partnerství veřejného a soukromého sektoru.

(10)  Tuto právní nejistotu je třeba řešit stanovením povinné výjimky z práva na rozmnožování a rovněž z práva zakázat vytěžování databáze. Touto novou výjimkou by neměla být dotčena stávající povinná výjimka pro dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se měla i nadále vztahovat na techniky vytěžování textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií nad rámec této výjimky. Aby se zabránilo neoprávněnému šíření obsahu nezbytného pro vytěžování textů a údajů, mělo by být výzkumným organizacím umožněno ukládat a chránit bezpečným způsobem kopie děl nebo jiných předmětů, které byly získány na základě ustanovení o výjimce týkající se doby potřebné k provedení výzkumu. Výzkumné organizace vymažou kopie děl nebo jiných předmětů provedené za účelem vytěžování textů a dat, jakmile budou provedeny veškeré kroky nezbytné pro výzkum. Výzkumné organizace by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy vstoupí do partnerství veřejného a soukromého sektoru, jestliže úkony vytěžování textů a dat přímo souvisí s účelem výzkumu prováděného v rámci příslušného partnerství. V rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru je nezbytné, aby užívání děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů bylo v souladu s výjimkou, která byla obdržena předem a legálním způsobem partnerem ze soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo jiným předmětům ochrany a o stažení těchto děl nebo jiných předmětů ochrany by nositelé práv měli mít možnost uplatňovat opatření v případě, že existuje riziko ohrožení bezpečnosti a integrity systému nebo databází, v nichž jsou tato díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření by neměla jít nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti a integrity systému, a neměla by narušit účinné uplatňování výjimky.

(12)  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo jiným předmětům ochrany a o stažení těchto děl nebo jiných předmětů ochrany by nositelé práv měli mít možnost uplatňovat opatření, jako např. potvrzení identifikace, v případě, že existuje možné riziko ohrožení bezpečnosti a integrity systému nebo databází, v nichž jsou tato díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření by měla být přiměřená a neměla by jít nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti a integrity systému, a neměla by narušit účinné uplatňování výjimky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Není potřeba poskytovat nositelům práv náhradu za užití v rámci výjimky pro vytěžování textů a dat zavedené touto směrnicí, neboť vzhledem k povaze a rozsahu této výjimky by měla být utrpěná škoda minimální.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES umožňuje členským státům zavést výjimku nebo omezení práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo jiné) pro ilustrační účel při vyučování. Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) směrnice 96/9/ES povoluje užívání databáze a vytěžování nebo zužitkování podstatné části jejího obsahu pro účely názorného vyučování. Rozsah těchto výjimek nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím je nejasný. Kromě toho je nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky nebo omezení použily v případě, kdy by vyučování bylo poskytováno online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví přeshraniční účinek. Tato situace může brzdit rozvoj digitálně podporovaných výukových činností a dálkového vzdělávání. Proto je zavedení nové povinné výjimky či omezení nezbytné pro zajištění plné právní jistoty vzdělávacích zařízení při užívání děl nebo jiných předmětů ochrany pro digitální výukové činnosti, včetně činností probíhajících online a přeshraničně.

(14)  Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/29/ES umožňuje členským státům zavést výjimku nebo omezení práva na rozmnožování, sdělování veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo jiné) pro ilustrační účel při vyučování. Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) směrnice 96/9/ES povoluje užívání databáze a vytěžování nebo zužitkování podstatné části jejího obsahu pro účely názorného vyučování. Rozsah těchto výjimek nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím je nejasný. Kromě toho je nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky nebo omezení použily v případě, kdy by vyučování bylo poskytováno online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví přeshraniční účinek. Tento stav může bránit rozvoji digitální výuky a učení na dálku, které mohou probíhat mimo tradiční, formální vzdělávání a zapojit širší okruh poskytovatelů. Proto je zavedení nové povinné výjimky či omezení nezbytné pro zajištění plné právní jistoty všech osob a subjektů činných v oblasti vzdělávání uznávaných členskými státy pro účely vykonávání vzdělávací činnosti při užívání děl nebo jiných předmětů ochrany pro výukové činnosti, včetně činností probíhajících online a přeshraničně.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství v rozsahu, v jakém poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

(15)  Zatímco dálkové vzdělávání a přeshraniční vzdělávací programy jsou většinou vyvíjeny na vysokoškolské úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále častěji využívány na všech úrovních vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo omezení stanovené touto směrnicí by proto mělo být přínosem pro všechna vzdělávací zařízení základního, středního, odborného i vysokého školství uznaná členským státem, v němž mají sídlo a v němž poskytují své služby, a rovněž pro subjekty, které jsou uznané členskými státy, v nichž mají své sídlo za účelem poskytování konkrétních vzdělávacích činností v rozsahu, v němž poskytují svou vzdělávací činnost za nekomerčním účelem. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení nebo uznaného subjektu nejsou rozhodujícími faktory pro určení nekomerční povahy dané činnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na digitální užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků ve třídě, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

(16)  Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat na digitální užití děl a jiných předmětů ochrany, jako je užití částí nebo úryvků děl, s výjimkou notových zápisů, k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností. Členské státy by měly mít možnost stanovit vhodné limity, pokud jde o množství určitých kategorií děl nebo jiných předmětů ochrany, které mohou být použity, pokud tyto limity nastolují spravedlivou rovnováhu mezi potřebami uživatelů a oprávněnými zájmy nositelů práv. Užití děl nebo jiných předmětů ochrany nebo úryvků v rámci této výjimky nebo omezení by mělo probíhat pouze v souvislosti s výukovými a vzdělávacími činnostmi prováděnými pod záštitou vzdělávacích zařízení, nebo oprávněných subjektů, a to i v průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné. Výjimka nebo omezení by se měla vztahovat jak na užití prostřednictvím digitálních prostředků, v prostředí, v němž jsou prováděny vzdělávací a výukové činnosti, i když probíhá mimo prostory vzdělávacího zařízení nebo uznávaného subjektu, jenž je provádí, tak na online užití přes zabezpečenou elektronickou síť vzdělávacího zařízení nebo uznaného subjektu, k níž by měl být chráněný přístup, zejména pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo omezení by měla být chápána tak, že zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s ilustračním účelem při vyučování.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V řadě členských států jsou zavedena různá opatření založená na provádění výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES nebo na licenčních dohodách upravujících další užití s cílem usnadnit užití děl a jiných předmětů ochrany ke vzdělávacím účelům. Tato opatření byla zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k potřebám vzdělávacích zařízení a k různým úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné harmonizovat rozsah nové povinné výjimky nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím a přeshraničním výukovým činnostem, mohou se způsoby provádění v jednotlivých členských státech lišit, pokud nebudou účinné uplatňování výjimky či omezení nebo přeshraniční užití omezovat. To by mělo umožnit členským státům, aby vycházely ze stávajících opatření dohodnutých na vnitrostátní úrovni. Členské státy by mohly zejména rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo omezení zcela nebo částečně podmíní dostupností příslušných licencí, které by se vztahovaly minimálně na stejná užití jako ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. Tento mechanismus by například umožnil upřednostňovat licence na materiály, které jsou primárně určeny pro vzdělávací trh. Aby se předešlo tomu, že tento mechanismus bude pro vzdělávací zařízení znamenat právní nejistotu či administrativní zátěž, měly by členské státy, které tento přístup zvolí, přijmout konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy udělování licencí umožňujících digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro ilustrační účel při vyučování byly snadno dostupné a aby vzdělávací zařízení byly o existenci těchto režimů udělování licencí informovány.

(17)  V řadě členských států jsou zavedena různá opatření založená na provádění výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES nebo na licenčních dohodách upravujících další užití s cílem usnadnit užití děl a jiných předmětů ochrany ke vzdělávacím účelům. Tato opatření byla zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k potřebám vzdělávacích zařízení a k různým úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné harmonizovat rozsah nové povinné výjimky nebo omezení ve vztahu k digitálním užitím a přeshraničním výukovým činnostem, mohou se způsoby provádění v jednotlivých členských státech lišit, pokud nebudou účinné uplatňování výjimky či omezení nebo přeshraniční užití omezovat. To by mělo umožnit členským státům, aby vycházely ze stávajících opatření dohodnutých na vnitrostátní úrovni. Členské státy by mohly zejména rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo omezení zcela nebo částečně podmíní dostupností příslušných licencí, které by se vztahovaly minimálně na stejná užití jako ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. Tento mechanismus by například umožnil upřednostňovat licence na materiály, které jsou primárně určeny pro vzdělávací trh, pro něž jsou licence snadno dostupné. Aby se předešlo tomu, že tento mechanismus bude pro vzdělávací zařízení znamenat právní nejistotu či administrativní zátěž, měly by členské státy, které tento přístup zvolí, přijmout konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy udělování licencí umožňujících digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro ilustrační účel při vyučování byly snadno dostupné a aby vzdělávací zařízení a subjekty uznané pro provádění výukové činnosti byly o existenci těchto režimů udělování licencí informovány. K zajištění dostupnosti a přístupnosti těchto licencí uživatelům by členské státy měly používat nebo vytvořit vhodné nástroje, jako je např. jednotný portál nebo databáze.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Aby byla zajištěna právní jistota v případě, že členský stát se rozhodne uplatňovat výjimku, která je předmětem dostupnosti příslušných licencí, je třeba upřesnit, za jakých podmínek může vzdělávací zařízení nebo uznaný subjekt použít chráněná díla nebo jiné předměty ochrany v rámci této výjimky, a kdy by naopak mělo uplatnit licence. Jestliže tedy vzdělávací zařízení nebo uznaný subjekt nemohou nalézt licence vztahující se na používání daného chráněného díla nebo jiného předmětu ochrany prostřednictvím technického nástroje vytvořeného členským státem k zajištění viditelnosti režimu licencí při výukové činnosti, vzdělávací zařízení by mělo být oprávněno použít takové dílo nebo jiný předmět ochrany v rámci výjimky.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Členské státy by proto měly mít povinnost stanovit výjimku umožňující institucím kulturního dědictví rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování, například s cílem řešit technologické zastarávání nebo degradaci původních nosičů. Tato výjimka by měla umožňovat zhotovení kopií pomocí vhodného nástroje, prostředku nebo technologie uchovávání v požadovaném množství a kdykoli v průběhu životnosti díla nebo jiného předmětu ochrany, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie za účelem uchování.

(20)  Členské státy by proto měly mít povinnost stanovit výjimku umožňující institucím kulturního dědictví rozmnožovat díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování, například s cílem řešit technologické zastarávání nebo degradaci původních nosičů, nebo pro účely digitalizace. Tato výjimka by měla umožňovat zhotovení kopií v každém formátu nebo nosiči pomocí vhodného nástroje, prostředku nebo technologie uchovávání v požadovaném množství a kdykoli v průběhu životnosti díla nebo jiného předmětu ochrany, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie za účelem uchování. Tato výjimka by se měla vztahovat jak na instituce kulturního dědictví, které mají ve svém držení díla nebo jiné předměty ochrany, tak na třetí strany pověřené institucemi kulturního dědictví, které mohou být požádány, aby v rámci výjimky provedly úkon rozmnožení děl nebo jiného předmětu ochrany jménem instituce kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Vzhledem k technologickému vývoji a měnícímu se chování spotřebitelů se objevily nové služby informační společnosti, které umožňují svým uživatelům nahrát obsah v různých formách. Takový obsah nahraný těmito uživateli se někdy skládá z krátkých úryvků nebo krátkých citací z děl nebo jiných předmětů ochrany, které mohou být pozměněny, sdruženy nebo přeměněny. Takové použití úryvků nebo citací z děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci obsahu nahraného uživateli určené pro účely ilustrace, karikatury, parodie, parafráze, kritiky či přezkumu, je nyní široce rozšířeno on-line a za předpokladu, že je toto užití přiměřené a nezpůsobuje významné hospodářské škody dotčeným nositelům práv, může dokonce sloužit k propagaci činnosti použité v rámci dotčeného obsahu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Navzdory překrývání se stávajícími výjimkami nebo omezeními, nahraný obsah nebo obsah, který byl zpřístupněn uživatelem, který zahrnuje krátké úryvky nebo krátké citace z děl nebo jiných předmětů ochrany, není náležitě zohledněn ve stávajícím seznamu výjimek nebo omezení, ani není prostřednictvím smluvních ujednání vyřešena otázka, jak tento obsah používat. Tyto okolnosti vytvářejí právní nejistotu pro uživatele i nositele práv, což vede k frustraci a zneužití. Je proto nezbytné doplnit stávající výjimky stanovené ve směrnici 2001/29/ES, a to zejména ty, které se týkají citace a parodie, a to tak, že stanoví novou konkrétní výjimku, která povolí krátkodobé, přiměřené a nekomerční užití úryvků nebo citací z děl nebo jiných předmětů ochrany v rámci obsahu nahraného uživatelem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21c)  Pokud obsah nahraný fyzickou osobou zahrnuje krátké, přiměřené a nekomerční použití krátkého úryvku nebo krátké citace z díla nebo jiného předmětu ochrany pro legitimní účely, mělo by takové použití spadat do výjimky stanovené v této směrnici. Tato výjimka by se měla vztahovat pouze na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného dotčeného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv. Pro účely posouzení újmy, míry originality daného obsahu, délky a rozsahu použitého úryvku nebo citace bez ohledu na to, zda je úryvek nebo citace podřízenou částí daného obsahu, je třeba přezkoumat profesionální povahu daného obsahu a stupeň hospodářské škody, je-li to relevantní. Touto výjimkou by neměla být dotčena morální práva autorů dotčeného díla nebo jiného předmětu ochrany.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21d)  Služby informační společnosti by neměly mít možnost dovolávat se ve svůj prospěch výjimky stanovené v této směrnici pro využití krátkých úryvků nebo citací z děl nebo jiných předmětů ochrany v obsahu nahraného uživateli pro účely omezení jejich odpovědnosti nebo rozsahu jejich závazků vyplývajících z dohod uzavřených s nositeli práv podle článku 13 této směrnice.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Instituce kulturního dědictví by měly mít k dispozici jednoznačný rámec pro digitalizaci a šíření komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, a to i přes hranice. Ze zvláštního charakteru sbírek komerčně nedostupných děl však vyplývá, že získání předchozího souhlasu jednotlivých nositelů práv může být velmi obtížné. Může tomu tak být například v důsledku stáří těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jejich omezené obchodní hodnoty nebo skutečnosti, že nikdy nebyly určeny pro obchodní využití. Je proto nezbytné stanovit opatření, která usnadní udělování licencí na práva ke komerčně nedostupným dílům, která se nacházejí ve sbírkách institucí kulturního dědictví, a tak umožnit uzavírání dohod s přeshraničním účinkem na vnitřním trhu.

(22)  Instituce kulturního dědictví by měly mít k dispozici jednoznačný rámec pro digitalizaci a šíření komerčně nedostupných děl nebo jiných předmětů ochrany, a to i přes hranice. Ze zvláštního charakteru sbírek komerčně nedostupných děl však vyplývá, že získání předchozího souhlasu jednotlivých nositelů práv může být velmi obtížné nebo nemožné. Může tomu tak být například v důsledku stáří těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jejich omezené obchodní hodnoty nebo skutečnosti, že nikdy nebyly původně určeny pro obchodní využití nebo nikdy nebyly součástí obchodního využití. Je proto nezbytné stanovit opatření, která usnadní udělování licencí na práva ke komerčně nedostupným dílům, která se nacházejí ve sbírkách institucí kulturního dědictví, a tak umožnit uzavírání dohod s přeshraničním účinkem na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly mít v rámci stanoveném touto směrnicí možnost zvolit si v souladu se svými právními tradicemi, postupy nebo okolnostmi konkrétní typ mechanismu umožňujícího rozšířit licence na komerčně nedostupná díla i na práva nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni organizací kolektivní správy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat udělování rozšířených kolektivních licencí a právní domněnky zastoupení.

(23)  Členské státy by měly mít v rámci stanoveném touto směrnicí možnost zvolit si v souladu se svými právními tradicemi, postupy nebo okolnostmi konkrétní typ mechanismu umožňujícího rozšířit licence na komerčně nedostupná díla i na práva nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni příslušnou organizací kolektivní správy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat udělování rozšířených kolektivních licencí a právní domněnky zastoupení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pro účely těchto mechanismů udělování licencí je důležitý přísný a řádně fungující systém kolektivní správy. Tento systém zahrnuje zejména pravidla řádné správy, transparentnosti a podávání zpráv, jakož i to, že budou pravidelně, s náležitou péčí a přesně rozdělovány a vypláceny částky příslušející nositelům práv, jak je stanoveno ve směrnici 2014/26/EU. Všichni nositelé práv by měli mít k dispozici další vhodná ochranná opatření a zároveň by měli mít možnost uplatnění těchto mechanismů na svá díla nebo jiné předměty ochrany vyloučit. Podmínky spojené s těmito mechanismy by neměly mít vliv na jejich praktický význam pro instituce kulturního dědictví.

(24)  Pro účely těchto mechanismů udělování licencí je důležitý přísný a řádně fungující systém kolektivní správy a členské státy by jej měly podporovat. Tento systém zahrnuje zejména pravidla řádné správy, transparentnosti a podávání zpráv, jakož i to, že budou pravidelně, s náležitou péčí a přesně rozdělovány a vypláceny částky příslušející nositelům práv, jak je stanoveno ve směrnici 2014/26/EU. Všichni nositelé práv by měli mít k dispozici další vhodná ochranná opatření a zároveň by měli mít možnost uplatnění těchto mechanismů na svá díla nebo jiné předměty ochrany vyloučit. Podmínky spojené s těmito mechanismy by neměly mít vliv na jejich praktický význam pro instituce kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Aby se zajistilo, že mechanismy udělování licencí vytvořené pro komerčně nedostupná díla budou vhodné a budou řádně fungovat, že zajistí odpovídající ochranu nositelům práv, že licence budou řádně zveřejněny a že bude zajištěna právní jistota, pokud jde o reprezentativnost organizací kolektivní správy a stanovení kategorie děl, členské státy by měly podpořit dialog zúčastněných stran v rámci tohoto odvětví. V odvětvích, v nichž dosud neexistují organizace kolektivní správy, by členské státy také měly případně rozvíjet dialog napomáhající vytvoření těchto organizací, který bude zahrnovat práva všech kategorií děl.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Aby tato směrnice usnadnila udělování licencí na práva k audiovizuálním dílům platformám videa na vyžádání, ukládá členským státům povinnost zřídit mechanismus vyjednávání umožňující stranám, které si přejí uzavřít dohodu, využít pomoci nestranného orgánu. Tento orgán by se měl s těmito stranami setkat a pomoci jim při vyjednávání tím, že jim poskytne odborné externí poradenství. V této souvislosti by členské státy měly rozhodnout o podmínkách fungování mechanismu vyjednávání včetně načasování a trvání pomoci při vyjednávání a úhrady nákladů. Členské státy by měly zajistit, aby administrativní a finanční zátěž byla i nadále přiměřená, a zaručovala tak účinnost fóra pro vyjednávání.

(30)  Aby tato směrnice usnadnila udělování licencí na práva k audiovizuálním dílům, jsou příslušná práva zakotvena v právním předpisu nebo ve smlouvě s producentem. S cílem prosazovat kulturní rozmanitost a dostupnost děl na platformách videa na vyžádání ukládá tato směrnice členským státům povinnost zřídit mechanismus usnadňující příslušným stranám, které si přejí uzavřít licenční dohodu za účelem poskytování audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání, využít pomoci nestranného orgánu. Jestliže se jednání účastní strany z jiného členského státu, měly by se předem dohodnout, který členský stát bude příslušným členským státem v případě, pokud by v určité fázi vyjednávání bylo zapotřebí využít mechanismu usnadňujícího vyjednávání. Tento orgán by se měl se stranami setkat a usnadnit vyjednávání tím, že jim poskytne odborné externí poradenství. V této souvislosti by členské státy měly rozhodnout o podmínkách fungování mechanismu usnadňujícího uzavírání smluv, včetně načasování a trvání pomoci při vyjednávání a rozdělení veškerých vzniklých nákladů. Členské státy by měly zajistit, aby administrativní a finanční zátěž byla i nadále přiměřená, a zaručovala tak účinnost podpůrného fóra. S cílem podpořit využívání audiovizuálních děl v rámci platforem videa na vyžádání, členské státy by měly podpořit dialog mezi organizacemi zastupujícími autory, producenty, platformy videí na vyžádání a dalšími zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu občanů k informacím je svobodný a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem přispívá k veřejné diskusi a řádnému fungování demokratické společnosti. Při přechodu od tištěných k digitálním médiím čelí vydavatelé tiskových publikací problémům v souvislosti s udělováním licencí na online užití jejich publikací a s návratností investic. Pokud nejsou vydavatelé tiskových publikací uznáni jako nositelé práv, je udělování licencí a jejich prosazování v digitálním prostředí často složité a neefektivní.

(31)  Zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní a spravedlivě odměňované žurnalistiky a přístupu občanů k informacím je svobodný a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem přispívá k veřejné diskusi a řádnému fungování demokratické společnosti. Při přechodu od tištěných k digitálním médiím čelí vydavatelé tiskových publikací problémům v souvislosti s udělováním licencí na online užití jejich publikací a s návratností investic. Online služby, jako je působení nových agregátorů informací a vyhledávačů se významně rozvinulo využitím obsahu od vydavatelů tisku. Tyto zisky nejsou spravedlivě sdíleny s novináři a vydavateli. Pokud nejsou vydavatelé tiskových publikací uznáni jako nositelé práv, je udělování licencí a jejich prosazování v digitálním prostředí často složité a neefektivní.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Je třeba uznávat a dále podporovat organizační a finanční příspěvek vydavatelů k výrobě tiskových publikací, aby byla zajištěna udržitelnost vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné zajistit na úrovni Unie harmonizovanou právní ochranu tiskových publikací v souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato ochrana by měla být účinně zaručena tím, že se do právních předpisů Unie zavedou na rozmnožování tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti v souvislosti s digitálním užitím práva související s autorským právem.

(32)  Je třeba uznávat a dále podporovat organizační a finanční příspěvek vydavatelů k výrobě tiskových publikací, aby byla zajištěna udržitelnost vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné zajistit na úrovni Unie harmonizovanou právní ochranu tiskových publikací. Tato ochrana by měla být účinně zaručena tím, že se do právních předpisů Unie zavedou na rozmnožování tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti práva související s autorským právem.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony vkládání hypertextových odkazů, které nepředstavují sdělování veřejnosti.

(33)  Pro účely této směrnice je třeba definovat pojem tiskové publikace tak, aby zahrnoval pouze profesionální novinářské publikace zveřejněné poskytovatelem služeb, které jsou periodicky nebo pravidelně aktualizovány v jakýchkoli médiích, za účelem informování nebo zábavy, a jejichž důvěryhodnost před veřejností spočívá do určité míry na jejich konkrétním obchodním názvu. Tyto publikace by zahrnovaly například deníky, týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou nebo speciální tématikou a zpravodajské internetové stránky. Na periodické publikace vydávané pro vědecké či akademické účely, jako jsou například odborné časopisy, by se ochrana tiskových publikací podle této směrnice vztahovat neměla. Tato ochrana se nevztahuje na úkony vkládání hypertextových odkazů, pokud nepředstavují sdělování veřejnosti podle směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud jde o digitální užití. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

(34)  Práva udělená vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by měla mít stejný rozsah jako práva na rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti stanovená ve směrnici 2001/29/ES. Měla by rovněž podléhat stejným ustanovením o výjimkách a omezeních, která se vztahují na práva vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně výjimky týkající se citátů pro takové účely, jako je kritika nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice. Právy udělenými na základě této směrnice by neměla být dotčena práva autorů, a neměla by se vztahovat na oprávněné využívání tiskových publikací jednotlivými uživateli jednajícími ze soukromé a nekomerční pozice. Ochrana poskytnutá tiskovým publikacím podle této směrnice by se měla vztahovat na obsah automaticky generovaný vkládáním hypertextového odkazu souvisejícího s tiskovou publikací, aniž by bylo dotčeno legitimní využívání citací.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Ochranou poskytnutou vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by neměla být dotčena práva autorů a jiných nositelů práv k dílům a jiným předmětům ochrany, které jsou jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by vydavatelé tiskových publikací neměli mít možnost dovolávat se vůči autorům a jiným nositelům práv ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená mezi vydavateli tiskových publikací na jedné straně a autory a jinými nositeli práv na straně druhé.

(35)  Ochranou poskytnutou vydavatelům tiskových publikací podle této směrnice by neměla být dotčena práva autorů a jiných nositelů práv k dílům a jiným předmětům ochrany, které jsou jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by vydavatelé tiskových publikací neměli mít možnost dovolávat se vůči autorům a jiným nositelům práv ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená mezi vydavateli tiskových publikací na jedné straně a autory a jinými nositeli práv na straně druhé. Členským státům by mělo být umožněno poskytnout podmínky pro účely toho, aby novináři získali spravedlivý podíl odměny plynoucí z užití práv tiskových vydavatelů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Vydavatelé včetně vydavatelů tiskových publikací, knih nebo vědeckých publikací často fungují na základě převodu autorských práv na základě smluvních dohod nebo zákonných ustanovení. V této souvislosti vydavatelé investují za předpokladu, že budou moci využívat díla obsažená ve svých publikacích, a v některých případech přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla užívána na základě výjimek nebo omezení, jako jsou výjimky a omezení pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii. V řadě členských států se odměna za užití v rámci těchto výjimek rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby členské státy tuto situaci zohlednily a zvýšily právní jistotu pro všechny zúčastněné strany, měly by mít možnost stanovit, že pokud autor převedl svá práva na vydavatele, poskytl mu na ně licenci nebo se jinak svými díly podílel na publikaci a pokud jsou zavedeny systémy pro náhradu škody způsobené výjimkou nebo omezením, mají vydavatelé nárok na podíl z této náhrady, přičemž důkazní břemeno vydavatele spočívající v prokázání tohoto nároku by nemělo přesáhnout požadavky v rámci již zavedeného systému.

(36)  Vydavatelé včetně vydavatelů tiskových publikací, knih nebo vědeckých publikací často fungují na základě převodu autorských práv na základě smluvních dohod nebo zákonných ustanovení. V této souvislosti vydavatelé investují za předpokladu, že budou moci využívat díla obsažená ve svých publikacích, a v některých případech přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla užívána na základě výjimek nebo omezení, jako jsou výjimky a omezení pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii. V řadě členských států se odměna za užití v rámci těchto výjimek rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby členské státy tuto situaci zohlednily a zvýšily právní jistotu pro všechny zúčastněné strany, měly by stanovit, že pokud autor převedl svá práva na vydavatele, poskytl mu na ně licenci nebo se jinak svými díly podílel na publikaci a pokud jsou zavedeny systémy pro náhradu škody způsobené výjimkou nebo omezením, mají vydavatelé nárok na podíl z této náhrady. Důkazní břemeno vydavatele spočívající v prokázání tohoto nároku by nemělo přesáhnout požadavky v rámci již zavedeného systému.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V posledních letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, zda a za jakých podmínek budou jejich díla a jiné předměty ochrany užity, a rovněž jejich možnosti získat za to přiměřenou odměnu.

(37)  V nedávných letech nabylo fungování trhu s online obsahem na složitosti. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahráván jejich uživateli bez účasti nebo dohody nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly se hlavním zdrojem přístupu k online obsahu. Přitom takové služby nepoctivě konkurují službám, jejichž obsah je poskytován na základě licence poskytnuté přímo nositeli práv, neboť získávají zisky z obsahu, který nevytvářejí a ne vždy sdílejí zisky spravedlivě s danými tvůrci. Online služby poskytující přístup k obsahu chráněnému autorským právem, který je nahrán jejich uživateli bez účasti nebo souhlasu nositelů práv, snižují obecnou hodnotu online obsahu. I když umožňují snadný přístup k rozmanitému obsahu, ovlivňují schopnost nositelů práv určit, zda a za jakých podmínek je používáno jejich dílo a jiné předměty ochrany, jakož i jejich rozsah, tak aby mohli za svá díla obdržet přiměřenou odměnu, a to vzhledem k tomu, že některé služby umožňující uživateli nahrát svůj obsah neuzavírají licenční smlouvy na základě toho, že se na ně uplatňuje výjimka nazvaná „bezpečný přístav“ ze směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

(38)  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti a zároveň úkon rozmnožení, měli by být povinni uzavřít s nositeli práv v zájmu spravedlivé a vyrovnané ochrany oprávněného zájmu nositele práv licenční dohody, kteří o uzavření takové dohody nositel práva požádá, s cílem zajistit ochranu legitimních zájmů nositelů práv a jejich řádné odměny, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.

Pokud jde o článek 14 směrnice 2000/31/ES a způsobilost pro výjimku z odpovědnosti zde stanovenou, je třeba ověřit rozsah úlohy, kterou poskytovatel služeb informační společnosti hraje. Pokud poskytovatel hraje dostatečně aktivní úlohu, včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje nebo z nich má obchodní prospěch, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije, neměl by být považován za pouhého poskytovatele hostingu tohoto obsahu a měl by proto být považován za nezpůsobilého pro získání výjimky z odpovědnosti.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jako je zavedení účinných technologií. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody nebo neexistence takové smlouvy, zamezení takového neoprávněného zpřístupnění děl nebo jiných předmětů ochrany, které nositelé jejich práv určí, prostřednictvím svých služeb, by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají významné množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli, ve spolupráci s nositeli práv, a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jako je zavedení účinných technologií a usnadňují účinné a transparentní podávání zpráv držitelům práv. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES. Tato povinnost by se neměla použít na „internetová tržiště“.

__________________

__________________

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro fungování technologií, jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda.

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají významné množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro zajištění účinného fungování technologií, jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah, jako jsou referenční soubory a metadata. Měly by poskytovat údaje včas a ve vhodném formátu a tyto údaje by měly být úplné a přesné. Služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda. Při posuzování přiměřenosti a účinnosti provedených opatření je třeba náležitě zohlednit veškeré technologické překážky a omezení. Tyto technologie by neměly vyžadovat od jednotlivých uživatelů nahrávajících obsah ověření totožnosti a neměly by zahrnovat zpracovávání údajů vztahujících se k jednotlivým uživatelům, a to v souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES. Naopak by měly být omezeny na to, aby zabránily nedovolené dostupnosti konkrétně určených a řádně nahlášených děl na základě informací od nositelů práv, což by tedy nemělo vést k obecné povinnosti dohledu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Vzhledem k tomu, že opatření a technologie zaváděné poskytovateli služeb informační společnosti v rámci uplatňování této směrnice by mohly mít negativní nebo nepřiměřený dopad na legitimní obsah, který je nahráván nebo zobrazován uživateli, zejména jedná-li se o obsah, na který se vztahuje některá z výjimek nebo omezení, je třeba požadovat, aby poskytovatelé služeb informační společnosti nabízeli mechanismus pro vyřizování stížností, který bude sloužit uživatelům, jejichž obsah byl těmito opatřeními dotčen. Tento mechanismus by měl uživatelům umožnit zjistit, z jakého důvodu byla na dotčený obsah uplatněna opatření, a poskytnout základní informace o příslušných výjimkách a omezeních. Měly by být stanoveny minimální standardy pro vyřizování stížností s cílem zajistit, aby nositelé práv měli dostatek informací k posouzení a řešení stížností. Nositelé práv by měli zpracovat veškeré přijaté stížnosti v přiměřené lhůtě a urychleně přijmout nápravná opatření, jestliže se ukáže, že opatření byla neoprávněná. Obsah nahraný uživatelem uložený nebo poskytovaný službou informační společnosti může vytvářet příjmy, a to včetně případů, kdy se takového obsahu týkají opatření ze strany poskytovatele služeb informační společnosti. V době, kdy je spor o obsah nahraný uživatelem projednáván a řešen, nesmějí být tyto příjmy přičteny nebo rozděleny mezi uživatele či nositele práv, dokud spor není vyřešen prostřednictvím mechanismu vyřizování stížností a zjednávání nápravy.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39b)  Vzhledem k požadavkům stanoveným v této směrnici, pokud jde o dohody a spolupráci mezi poskytovateli služeb informační společnosti a nositeli práv, je třeba, za účelem předejití zbytečným, dlouhým a finančně náročným právním řízením, stanovit možnost rozhodčího řízení, aby strany měly možnost dospět ke smírnému řešení veškerých sporů souvisejících s ustanoveními této směrnice. Členské státy musejí tento mechanismus podpořit jmenováním nestranného orgánu, který bude mít patřičné zkušenosti a bude schopen stranám při řešení sporu pomoci.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mívají při udělování licencí nebo převodu svých práv slabší smluvní postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi, často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli dostatečné informace.

(40)  Někteří nositelé práv jako autoři a výkonní umělci potřebují informace, které jim umožní posoudit ekonomickou hodnotu jejich práv harmonizovaných podle právních předpisů Unie. Je tomu tak zejména v případě, kdy tito nositelé práv udělují licenci nebo provádějí převod práv za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a výkonní umělci mívají při udělování licencí nebo převodu svých smluvních práv slabší vyjednávací postavení, potřebují informace, které jim umožní posoudit trvalou ekonomickou hodnotu jejich práv v porovnání s odměnami, které za licenci nebo převod obdrželi. Často se však setkávají s nedostatkem transparentnosti. Proto je z hlediska transparentnosti a vyváženosti systému, který odměňování autorů a výkonných umělců upravuje, důležité, aby s nimi jejich přímé smluvní protějšky nebo jejich právní nástupci pravidelně sdíleli dostatečné a přesné informace.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Při plnění povinností transparentnosti je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby obsahu a práv autorů a výkonných umělců v jednotlivých odvětvích. Členské státy by měly vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, že by to mělo pomoci stanovit odvětvové požadavky. Za jednu z možností, jak dosáhnout dohody mezi příslušnými zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti, by mělo být považováno kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné přizpůsobit stávající postupy podávání zpráv povinnostem transparentnosti, mělo by být stanoveno přechodné období. Povinnosti transparentnosti se nemusí vztahovat na dohody uzavřené s organizacemi kolektivní správy, protože ty již podléhají povinnostem transparentnosti podle směrnice 2014/26/EU.

(41)  Při plnění povinností transparentnosti je třeba zohlednit zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby obsahu a práv autorů a výkonných umělců v jednotlivých odvětvích. Členské státy by měly vést náležité konzultace se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, že by to mělo pomoci stanovit odvětvové požadavky a vypracovat i příslušné standardní požadavky a postupy na podávání zpráv, včetně automatizovaného zpracování a používání mezinárodních identifikačních kódů. Za jednu z možností, jak dosáhnout dohody mezi příslušnými zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti, by mělo být považováno kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné přizpůsobit stávající postupy podávání zpráv povinnostem transparentnosti, mělo by být stanoveno přechodné období. Povinnosti transparentnosti se nemusí vztahovat na dohody uzavřené s organizacemi kolektivní správy, protože ty již podléhají povinnostem transparentnosti podle směrnice 2014/26/EU nebo v případech, kdy stávající dohody o kolektivním vyjednávání poskytují stejnou míru transparentnosti.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Některé smlouvy o využívání práv harmonizovaných na úrovni Unie jsou uzavírány na dlouhou dobu, a proto autorům a výkonným umělcům poskytují jen omezenou možnost je se svými smluvními protějšky nebo právními nástupci opětovně projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v členských státech, měl by tudíž existovat mechanismus úpravy odměn pro případy, kdy je odměna původně dohodnutá v rámci licence nebo převodu práv neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání díla nebo ze záznamu výkonu, a to i ve světle transparentnosti zajištěné touto směrnicí. Posouzení situace by mělo zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, jakož i zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví tvorby obsahu. Pokud se strany na úpravě odměny nedohodnou, měl by být autor nebo výkonný umělec oprávněn podat žalobu u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

(42)  Mnohé smlouvy o využívání práv harmonizovaných na úrovni Unie jsou ze své povahy dlouhodobé, a proto autorům a výkonným umělcům poskytují jen omezenou možnost je se svými smluvními protějšky nebo právními nástupci opětovně projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v členských státech, měl by tudíž existovat mechanismus úpravy odměn pro případy, kdy autor nebo výkonný umělec mohou ukázat, že odměna původně dohodnutá v rámci licence nebo převodu práv je neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými příjmy a výhodami, jako jsou dotace nebo akcie, vyplývajícími z využívání díla nebo ze záznamu výkonu, a to při zohlednění transparentnosti zajištěné touto směrnicí. Posouzení situace by mělo zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, jakékoli náklady, které se skutečně vyskytly při vytváření děl nebo při přípravě výkonu, jakož i zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví tvorby obsahu. Mělo by být možné, aby se členské státy rozhodly, že nebudu uplatňovat mechanismus úprav v případě, že příspěvek autorů nebo výkonných umělců k celkovému dílu nebo výkonu není významný. Pokud se strany na úpravě odměny nedohodnou, měl by být autor nebo výkonný umělec oprávněn podat žalobu u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh     37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Členské státy by měly zajistit právo autorů a výkonných umělců na spravedlivou, přiměřenou a nezadatelnou odměnu za poskytnutí svých děl k dispozici prostřednictvím služeb na vyžádání a pro účely úkonů rozmnožení v souvislosti s jejich díly v rámci takových služeb. Toto právo na spravedlivou odměnu by se mělo řídit vnitrostátní praxí nebo vnitrostátními právními požadavky, aniž by tím byly dotčeny existující mechanismy, např. dobrovolné dohody o kolektivní správě práv nebo rozšířené kolektivní licence.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Autoři a výkonní umělci se často zdráhají domáhat se svých práv proti svým smluvním partnerům před soudem či tribunálem. Členské státy by proto měly zajistit postup alternativního řešení sporů, který by řešil nároky spojené s povinnostmi transparentnosti a mechanismem smluvních úprav.

(43)  Autoři a výkonní umělci se často zdráhají domáhat se svých práv proti svým smluvním partnerům před soudem či tribunálem, protože podání žaloby může být spojeno se značnými náklady a může mít nepříznivý dopad na budoucí snahy o navázání smluvních vztahů. Členské státy by proto měly zajistit postup alternativního řešení sporů, který by řešil nároky autorů, výkonných umělců nebo jejich jmenovaných zástupců a spojené s povinnostmi transparentnosti, nezadatelným právem na odměnu a mechanismem smluvních úprav. Tyto mechanismy by měly umožňovat řešení individuálních i kolektivních nároků buď z podnětu přímo dotčených autorů a výkonných umělců, nebo organizací, které je zastupují. Tento mechanismus by měl být cenově přístupný.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(43a)  Komise by měla v rámci podpory účinného uplatňování příslušných ustanovení této směrnice v členských státech a ve spolupráci s členskými státy podporovat výměnu osvědčených postupů a dialog na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice stanoví pravidla, jejichž cílem je další harmonizace právních předpisů Unie použitelných pro autorské právo a práva s ním související v rámci vnitřního trhu, zejména s přihlédnutím k digitálním a přeshraničním užitím chráněného obsahu. Stanoví rovněž pravidla pro výjimky a omezení a pro usnadnění udělování licencí, jakož i pravidla, jejichž cílem je zajistit řádně fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Tato směrnice stanoví pravidla, jejichž cílem je další harmonizace právních předpisů Unie použitelných pro autorské právo a práva s ním související v rámci vnitřního trhu, zejména s přihlédnutím k digitálním a přeshraničním užitím chráněného obsahu a potřebě vysoké úrovně ochrany duševního vlastnictví. Stanoví rovněž pravidla pro výjimky a omezení a pro usnadnění udělování licencí, jakož i pravidla, jejichž cílem je zajistit řádně fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ochrany.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že hlavní zásadou, kterou musí zohlednit jakákoli reforma režimu autorského práva, je ochrana duševního vlastnictví a jeho funkce zdroje příjmu pro tvůrce.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  na neziskovém základě nebo tak, že zpětně investuje všechny své zisky do svého vědeckého výzkumu, nebo

a)  na neziskovém základě nebo tak, že zpětně investuje všechny své zisky do svého vědeckého výzkumu, nebo

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „institucí kulturního dědictví“ se rozumí veřejně přístupná knihovna nebo muzeum, archiv nebo instituce pečující o zachování filmového nebo zvukového dědictví;

(3)  „institucí kulturního dědictví“ se rozumí subjekt, jeho hlavním cílem je ochrana a propagace kulturního dědictví, zejména veřejně přístupná knihovna nebo muzeum, galerie, archiv nebo instituce pečující o zachování filmového nebo zvukového dědictví;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „tiskovou publikací“ se rozumí záznam sbírky literárních děl žurnalistické povahy, který může obsahovat i jiná díla nebo předměty ochrany, který představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či speciální tématikou, jehož cílem je poskytovat informace z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a který je zveřejněn v jakémkoli médiu z podnětu, na redakční odpovědnost a pod kontrolou poskytovatele služeb.

(4)  „tiskovou publikací“ se rozumí profesionální záznam sbírky literárních děl žurnalistické povahy vydaný pod týmž názvem jedním nebo několika autory, který může obsahovat i jiná díla nebo předměty ochrany a který:

 

a)  představuje jednotlivou položku v rámci periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či speciální tématikou; 

 

b)  je určen k poskytování informací z oblasti zpravodajství nebo jiných témat; a

 

c)  je zveřejněn v jakémkoli médiu na redakční odpovědnost a pod kontrolou poskytovatele služeb.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

1.  Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice s ohledem na rozmnožování a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž získaly zákonný přístup, pro účely vědeckého výzkumu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

3.  Nositelé práv mohou uplatňovat přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné, a nebudou bránit výzkumným organizacím v uplatňování výjimky podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy podporují nositele práv a výzkumné organizace v tom, aby k uplatňování opatření uvedených v odstavci 3 vymezily společně dohodnuté osvědčené postupy.

4.  Členské státy podporují nositele práv a výzkumné organizace ke spolupráci, v jejímž rámci vymezí společně dohodnuté osvědčené postupy k uplatňování opatření uvedených v odstavci 3 a ve všech protokolech k vytěžování textů a dat. Komise ve spolupráci s členskými státy podpoří výměnu osvědčených postupů a zkušeností v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy mohou stanovit spravedlivou náhradu nositelům práv za užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  probíhá ve vzdělávacím zařízení, které bylo uznáno členským státem, v němž sídlí, nebo v subjektu uznaném členským státem, v němž sídlí, a vykonává výukové činnosti;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení;

a)  probíhá v místech, kde probíhají výukové činnosti nebo prostřednictvím zabezpečené elektronické sítě přístupné pouze studentům vzdělávacího zařízení nebo certifikovaného subjektu nebo vyučujícím vzdělávacího zařízení nebo certifikovaného subjektu, kteří jsou přímo zapojeni do příslušné vzdělávací činnosti;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  omezuje se na dobu odůvodněnou ilustrativním účelem.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy mohou uvalit přiměřená omezení na rozsah díla, jenž může být použit. Tato omezení zohlední potřeby a legitimní zájmy uživatelů i nositelů práv.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výjimka přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, případně se nevztahuje na konkrétní typy děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou odpovídající licence povolující úkony uvedené v odstavci 1 snadno dostupné na trhu.

Členské státy mohou stanovit, že výjimka přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, případně se nevztahuje na konkrétní typy děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou odpovídající licence povolující přinejmenším úkony uvedené v odstavci 1 snadno dostupné na trhu a přiměřené potřebám a specifikům vzdělávacích zařízení a subjektů certifikovaných pro provádění výukových činností.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení.

Členské státy, které využijí ustanovení prvního pododstavce, přijmou nezbytná opatření umožňující zajistit náležitou dostupnost, přístupnost a viditelnost licencí povolujících úkony uvedené v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení a subjekty certifikované pro provádění výukových činností.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely provádění článku 2 členské státy aktivně napomáhají zajištění dostupnosti licencí povolujících přinejmenším úkony uvedené v odstavci 1 nebo podporují dialog mezi vlastníky práv, vzdělávacími zařízeními a subjekty certifikovanými pro provádění výukových činností, s cílem zavést zvláštní licence povolující úkony popsané v odstavci 1.

 

Členské státy zajistí, aby licence povolující úkony uvedené v článku 1 byly příslušným způsobem zveřejněny prostřednictvím vhodných nástrojů, jako je jednotný portál nebo databáze přístupné vzdělávacím zařízením a subjektům certifikovaným pro provádění výukových činností. Členské státy zajistí, aby byl prostřednictvím těchto nástrojů uveden seznam dostupných licencí a aby byl tento seznam pravidelně aktualizován.

 

Pokud členský stát využil ustanovení odstavce 2 a licence pro digitální použití díla není zobrazena pomocí nástroje uvedeného ve druhém pododstavci, vztahuje se na vzdělávací zařízení nebo subjekt certifikovaný pro provádění výukových činností usazené na jeho území výjimka podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Aniž je dotčen odstavec 2, je jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 1, nevymahatelné.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž je vzdělávací zařízení usazeno.

3.  Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů ochrany výhradně pro ilustrační účel při vyučování prostřednictvím zabezpečených elektronických sítí, prováděnému v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů přijatých podle tohoto článku, dochází výhradně v členském státě, v němž jsou vzdělávací zařízení nebo subjekt certifikovaný pro provádění výukových činností usazeny.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou stanovit spravedlivou náhradu škody, již utrpí nositelé práv v důsledku užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

4.  Aniž je dotčen odstavec 2, zajistí členské státy spravedlivou náhradu nositelům práv za užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný.

Členské státy stanoví výjimku z práv stanovených v článku 2 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této směrnice, jež umožňuje institucím kulturního dědictví pořizovat kopie nebo digitalizace děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný a aniž by došlo ke změně původních děl nad rámec toho, co je nezbytné pro jejich uchování.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud instituce pro uchování kulturního dědictví pověří třetí stranu, včetně jiného členského státu, aby na její odpovědnost provedla reprodukci nebo digitalizaci za účelem prvního pododstavce, považuje se toto provedení digitalizace nebo reprodukce za uplatnění výjimky podle prvního pododstavce, pokud jsou všechny kopie děl nebo jiných předmětů ochrany vráceny instituci pro ochranu kulturního dědictví, jež o provedení reprodukce nebo digitalizace požádala, nebo jsou smazány.

 

Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v prvním pododstavci, je nevymahatelné.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Používání krátkých úryvků a citací z děl chráněných autorskými právy nebo jiných předmětů ochrany v obsahu nahrávaném uživateli

 

1.  Pokud fyzická osoba používá digitálně, nekomerčně a přiměřeně výňatky nebo krátké citace z děl a dalších předmětů ochrany při tvorbě nového díla, jež nahrála pro účely kritiky, přehledu, ilustrace, karikatury, parodie nebo parafráze, mohou členské státy udělit výjimku z práv nebo omezit práva podle článků 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES a článku 11 této směrnice za předpokladu, že tyto výňatky nebo citace:

 

a)  se týkají se děl nebo jiných předmětů ochrany, která již byla legálně zpřístupněna veřejnosti;

 

b)  jsou doplněny uvedením zdroje včetně jména autora, je-li to možné; a

 

c)  jsou používány řádně a způsobem, který nepřesahuje konkrétní účel, k němuž jsou používány;

 

2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které je v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto článku, je nevymahatelné.

 

3.  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a/nebo zpřístupňují tato díla veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 1 tohoto článku s cílem omezit jejich odpovědnost na rozsah jejich povinností podle dohod uzavřených s nositeli práv při provádění článku 13 této směrnice.

 

4.  Touto výjimkou nejsou dotčena ustanovení článku 13 této směrnice.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za komerčně nedostupné, pokud celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou v žádném ze svých překladů, verzí a ztvárnění dostupné veřejnosti prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že se takovými stanou.

Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za komerčně nedostupné, pokud celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou v žádném ze svých překladů, verzí a ztvárnění dostupné veřejnosti prostřednictvím obvyklých obchodních kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že se takovými stanou ve členských státech s kompetentní organizací kolektivní správy a institucí pro ochranu kulturního dědictví. Pro účely tohoto článku se s díly, která nebyla nikdy v prodeji nebo nebyla nikdy k tomuto účelu zamýšlená, nakládá jako s nekomerčními.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné a přiměřené, a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, organizacemi kolektivní správy a institucemi kulturního dědictví zajistí, aby požadavky používané při určování toho, zda jsou díla nebo jiné předměty ochrany nekomerční povahy a zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany udělit licenci v souladu s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné, přiměřenérozumné, byly přizpůsobené konkrétní kategorii dotyčných děl a jiných předmětů ochrany a nevylučovaly možnost přiznat status komerční nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné předměty ochrany v této sbírce jsou komerčně nedostupné.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná propagační opatření, pokud jde o:

3.  Členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná a účinná propagační opatření, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a to i během přiměřené lhůty před zahájením digitalizace a distribuce těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, a jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění.

včetně přiměřené lhůty před zahájením digitalizace a distribuce těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, a jejich sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, a to vše podle jednotlivých odvětví.

Členské státy zajistí pravidelný dialog podle jednotlivých odvětví mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných stran s cílem posilovat význam a využitelnost mechanismů udělování licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat účinnost ochranných opatření pro nositele práv uvedené v této kapitole, zejména pokud jde o propagační opatření, a případně pomáhat při stanovování požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci, zejména pokud jde o reprezentativnost organizací kolektivní správy a kategorizace děl.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud je to nezbytné, umožní členské státy dialog mezi nositeli práv s cílem zřídit organizace kolektivní správy odpovídající za příslušná práva v dané kategorii děl.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise ve spolupráci členskými stát podpoří výměnu osvědčených postupů v Unii ohledně veškerého dialogu zavedeného podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mechanismus vyjednávání

Podpora dostupnosti audiovizuálních děl

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že pokud strany, jež chtějí uzavřít dohodu za účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání, narazí na problémy v souvislosti s udělením licence na práva, bude jim k dispozici pomoc nestranného orgánu s odpovídajícími zkušenostmi. Tento orgán poskytuje pomoc při vyjednávání a pomáhá dosáhnout dohody.

1.  Členské státy umožní dostupnost audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání tím, že zajistí, že pokud příslušné strany, jež chtějí uzavřít dohodu za účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání, narazí na problémy v souvislosti s udělením licence na práva, bude jim po vzájemné shodě k dispozici pomoc nestranného orgánu s odpovídajícími zkušenostmi určeného členskými státy pro účely tohoto článku. Tento orgán poskytuje nestrannou pomoc při vyjednávání s cílem uzavřít oboustranně přijatelné dohody.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy podporují dialog mezi organizacemi zastupujícími autory, producenty, platformy videa na vyžádání a další příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím

Ochrana tiskových publikací

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES k digitálnímu užití jejich tiskových publikací.

1.  Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových publikací.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Práva uvedená v odstavci 1 nebrání legitimnímu soukromému a nekomerčnímu využívání tiskových publikací jednotlivými uživateli.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 20 let po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce ledna roku následujícího po dni zveřejnění.

4.  Práva uvedená v odstavci 1 uplynou osm let po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce ledna roku následujícího po dni zveřejnění.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy si mohou zvolit, že zajistí, aby byl spravedlivý podíl příjmů pocházejících z využívání práv vydavatelů přidělen novinářům.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor převede právo na vydavatele nebo mu udělí licenci na toto právo, představuje tento převod nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl na odměně za užití díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného nebo licencovaného práva nebo jeho omezení.

Členské státy stanoví, že pokud autor převede právo na vydavatele, toto právu vydavateli postoupí nebo mu udělí licenci na toto právo, považuje se vydavatel za nositele práv na základě a v rozsahu takového převodu, postoupení nebo licence. Proto představuje tento převod, postoupení nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl na odměně za užití díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného, postoupeného nebo licencovaného práva nebo jeho omezení.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a/nebo zpřístupňují značné množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají díla chráněná autorskými právy nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a/nebo je zpřístupňují veřejnosti, a přitom se nejedná o pouhé poskytnutí fyzického zařízení a uskutečňují akt komunikaceveřejností, uzavřou spravedlivé a vyvážené licenční dohody se všemi nositeli práv, kteří o to požádají. Podle podmínek těchto dohod takoví poskytovatelé služeb přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí účinné a transparentní fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany.

 

Pokud chybí žádost nositele práv a nejsou uzavřeny žádné licenční dohody podle prvního pododstavce, nebo pokud se na poskytovatele služeb informační společnosti, kteří skladují značná množství děl chráněných autorskými právem nebo jiných předmětů ochrany a/nebo tato díla a předměty zpřístupňují veřejnosti, vztahuje výjimka podle článku 14 směrnice 2000/31/ES, přijmou tito poskytovatelé opatření, která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují.

 

Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná, přiměřená a v souladu s normami příslušného odvětví. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné a včasné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany nositelů práv. Nositelé práv poskytnou poskytovateli služeb informační společnosti vhodné a nezbytné údaje umožňující efektivní fungování opatření, jež poskytovatel zavedl podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli účinné mechanismy, jimiž mohou nositelé práv požádat o udělení licence a pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1, zejména co se týče možného uplatnění výjimky nebo omezení týkající se veškerých práv pokrývající dotčený obsah. V případě aktivace takového mechanismu se žádná odměna spojená s obsahem, jenž je předmětem sporu, během řízení nepředá žádné straně, dokud nebyl spor podle tohoto mechanismu vyřešen.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy vytvořené podle prvního pododstavce zajistí, aby měli všichni uživatelé přístup k dostatečnému množství informací o příslušných výjimkách a omezeních, které se mohou vztahovat na obsah dotčený opatřeními uvedenými v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veškeré stížnosti podané v rámci mechanismu uvedeného v prvním pododstavci zpracují příslušní nositelé práv v přiměřené lhůtě. Nositelé práv řádně odůvodní své rozhodnutí týkající se stížnosti.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti přijmou opatření uvedená v odstavci 1, jsou tato opatření plně v souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES. Opatření na předcházení nepovoleného zpřístupnění děl chráněných autorským právem a jiných předmětů ochrany se omezují na konkrétně uvedená a řádně oznámená díla a nezahrnují aktivní monitorování veškerých dat každého uživatele nebo služby.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, přístupnosti a cenové dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na rozsah druhů obsahu a na technologický vývoj. Komise ve spolupráci s členskými státy podpoří výměnu osvědčených postupů v Unii týkající se výsledků veškeré spolupráce zřízené podle odstavce 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy podpoří řešení vyvíjená jednotlivými průmyslovými odvětvími v otázkách, jež jsou pro jednotlivá odvětví specifické, a při aktivním vymáhání stávajících opatření boje proti pirátství, včetně zvyšování povědomí o právních prostředcích přístupu k dílům chráněným autorskými právy nebo k jiným předmětům ochrany.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby spory týkající se provádění odstavce 1 tohoto článku mezi nositeli práv a poskytovateli služeb informační společnosti mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů.

 

Členské státy vytvoří nebo navrhnou nestranný orgán s patřičnou zkušeností pro pomoc stranám při řešení jejich sporů podle mechanismu uvedeného v prvním pododstavci.

 

Nejpozději do... [data uvedeného v čl. 21 odst. 2] oznámí členské státy Komisi orgán uvedený v druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Používání chráněného obsahu službami informační společnosti poskytujícími automatické obrazové odkazy

 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří automaticky reprodukují značné množství vizuálních děl chráněných autorskými právy nebo na ně odkazují a zpřístupňují je veřejnosti za účelem indexování a odkazování, uzavřeli spravedlivé a vyvážené licenční dohody s veškerými nositeli práv, kteří o to požádají, pro zajištění spravedlivé odměny těchto nositelů. Toto odměňování může být spravováno organizacemi kolektivní správy dotčených nositelů práv.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili licenci na svá práva nebo na ně tato práva převedli, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly včasné, přiměřené a dostatečné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

1.  Členské státy zajistí, aby subjekty, kterým autoři a výkonní umělci udělili přímo licenci na svá práva, přímo jim tato práva postoupili či na ně tato práva převedli, těmto autorům a výkonným umělcům pravidelně nejméně jednou ročně a s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých odvětví poskytovaly včasné, přiměřené, přesné a dostatečné informace o využívání jejich děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby využívání, realizované promoční akce, vytvářené příjmy a odměny, které jim náleží.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely tohoto odstavce jakýkoli příslušný titulární nástupce poskytne příjemci licence nebo převodu práv nezbytné a odpovídající informace, jež mu umožní plnit povinnosti podle prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat odpovídající úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti.

Povinnost podle odstavce 1 musí být přiměřená a účinná a musí zajišťovat vysokou úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy by administrativní zátěž vyplývající z této povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z využívání díla nebo výkonu neúměrná, však členské státy mohou povinnost podle odstavce 1 upravit za předpokladu, že tato povinnost zůstane i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň transparentnosti a nepřiměřenost tohoto břemene je řádně odůvodněná.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy umožní rozvoj standardních postupů podle jednotlivých odvětví prostřednictvím dialogu zúčastněných stran a podpoří automatické zpracování používající mezinárodní identifikátory děl.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud stávající dohody kolektivního vyjednávání obsahují srovnatelné požadavky na úrovni transparentnosti, která je ekvivalentní úrovni uvedené v odstavci 2, považuje se povinnost podle odstavce 1 za plně splněnou.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Nezadatelné právo autorů a výkonných umělců na spravedlivou odměnu

 

1.  Členské státy zajistí, aby pokud autoři a výkonní umělci převedli nebo postoupili právo na zpřístupnění jejich děl nebo jiných předmětů ochrany veřejnosti k použití prostřednictvím služeb informační společnosti, které zpřístupňují díla nebo jiné předměty ochrany prostřednictvím licencovaného katalogu, podrží si tito autoři a výkonní umělci právo na spravedlivou odměnu za takové použití.

 

2.  Členské státy zakáží, aby byli autoři nebo výkonní umělci zbaveni práva na spravedlivou odměnu za zpřístupnění svého díla, jak je uvedeno v odstavci 1. Odstavec 1 se nepoužije, pokud autor nebo výkonný umělec udělí bezplatná neexklusivní práva ve prospěch všech uživatelů na používání svého díla.

 

3.  Správa práva na spravedlivou odměnu za zpřístupnění díla autora nebo výkonného umělce se svěřuje příslušné organizaci pro kolektivní správu. Organizace pro kolektivní správu vybere spravedlivou odměnu od služeb informační společnosti, které díla zpřístupňují veřejnosti.

 

4.  Pokud již bylo právo na spravedlivou odměnu zakotveno v dohodách týkajících se audiovizuálních děl nebo v kolektivních dohodách, včetně dobrovolných dohod kolektivní správy mezi autorem nebo výkonným umělcem a jeho smluvním protějškem, považují se ustanovení tohoto článku za splněná.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci oprávněni požádat o dodatečnou a přiměřenou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud je původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Členské státy zajistí, aby byli autoři a výkonní umělci nebo jejich jmenovaní zástupci oprávněni požádat o dodatečnou a spravedlivou odměnu od strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud se na základě řádného odůvodnění prokáže, že původně sjednaná odměna nepřiměřeně nízká ve srovnání s následnými příslušnými příjmy a výhodami vyplývajícími z využívání děl nebo výkonů.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou rozhodnout, že se povinnost podle odstavce 1 neuplatní, pokud příspěvek autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu není významný.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby spory týkající se povinnosti transparentnosti podle článku 14mechanismu smluvních úprav podle článku 15 mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů.

Aniž jsou dotčeny další soudní opravné prostředky, členské státy zajistí, aby spory týkající se povinnosti transparentnosti podle článku 14, mechanismu smluvních úprav podle článku 15 a nezadatelných práv na odměnu podle článku 14a mohly být podrobeny dobrovolnému postupu alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Řízení uvedené v odstavci 1 může být zahájeno jakoukoli ze stran sporu nebo prostřednictvím kolektivních kroků několika autory nebo výkonnými umělci se stejným smluvním partnerem a podobnými požadavky, nebo může být zahájeno jejich jménem kolektivní organizací, jež tyto autory či výkonné umělce zastupuje. Náklady přímo spojené s řízením by měly být finančně únosné.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL VSTUPNÍ INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj a poskytuje jej zcela dobrovolně. Během přípravy návrhu stanoviska až do jeho přijetí ve výboru zpravodaj obdržel vstupní informace od těchto subjektů a osob.

Metodika: V následujícím dokumentu jsou uvedeny všechny zúčastněné subjekty, které poskytly vstupní informace ke směrnici, k níž se vztahuje návrh stanoviska vypracovaného zpravodajem. Seznam zahrnuje všechny zúčastněné subjekty, které poskytly vstupní informace během osobního setkání nebo telefonního rozhovoru buď na základě žádosti, nebo během příležitostné diskuse (pokud délka těchto rozhovorů odpovídala délce setkání a pokud se výměna informací týkala předmětu směrnice).

Pokud setkání pořádala lobbingová společnost, je uvedeno jméno zákazníka.

Seznam je uveden v chronologickém pořadí, od prvního setkání do posledního.

Tento seznam je výčtem jednání, k nimž došlo mezi datem, kdy byl předkladatel formálně jmenován (26. října 2016), a datem, kdy byl návrh stanoviska odeslán sekretariátu Výboru pro kulturu a vzdělávání (3. února 2017).

Subjekt nebo osoba

PRS For Music

Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale

Association de la Presse d’information Politique et Générale

LERU

Science Europe 

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

EDRi

BEUC

Google

Edima

SNEP

SCAM

SACD

Europeana

Authors’ Group

IFJ

FERA

EWC

EPC

EBLIDA

IFLA

IFRRO

Communia

International Association of STM Publishers

SAA

ENPA

EMMA

CMS - Axel Springer

GESAC

CEPIC

Sacem

Audible Magic

IFPI

Avisa - Springer-Nature

IMPALA

FEP

SNE

Kreab - Soundcloud

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

NotaBene (YouTuber)

Dave Sheik (YouTuber)

La Tronche en Biais (YouTuber)

DanyCaligula (YouTuber)

Cabinet DN - RELX Group

News Media Europe

France Télévisions

IFJ

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Referenční údaje

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

6.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Marc Joulaud

7.11.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

8

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lefteris Christoforou, Maria Heubuch

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

PPE

Lefteris Christoforou, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Mary Honeyball, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Maria Heubuch, Helga Trüpel

8

-

ALDE

Yana Toom

ECR

Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Dominique Bilde

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (22.11.2017)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Zpravodaj: Michał Boni

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh stanoviska výboru LIBE se zaměřuje na článek 13 směrnice a příslušné body odůvodnění.

Vzhledem k tomu, že výbor LIBE je odpovědný za ochranu základních práv a svobod a právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů uznaných Listinou Evropské unie, cílem tohoto návrhu stanoviska je zajistit, aby veškerá řešení přijatá v tomto právním nástroji respektovala Listinu základních práv.

Návrh stanoviska obsahuje objasnění toho, na které poskytovatele služeb informační společnosti se vztahuje uvedený článek. Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří provádějí úkon sdělení veřejnosti a kteří jsou aktivně a přímo zapojeni do umožňování uživatelům nahrávat díla, dávat je k dispozici veřejnosti a propagovat je mezi veřejností, by měli uzavřít licenční dohody s nositeli práv. Na poskytovatele, kteří poskytují službu pouze technického, automatického a pasivního charakteru, by se oblast působnosti těchto ustanovení neměla vztahovat. Článek 13 rovněž zdůrazňuje, že poskytovatelé služeb, na které se vztahují výjimky z odpovědnosti podle směrnice 2000/31/ES, jsou z oblasti působnosti vyloučeni.

Za účelem provádění licenčních dohod přijmou poskytovatelé služeb vhodná a přiměřená opatření. V zájmu technologické neutrality a s ohledem na technologické kapacity malých a středních podniků a začínajících podniků se v návrhu stanoviska mluví o „vhodných a přiměřených opatřeních“, jelikož je to širší termín, který může zahrnovat technologie nebo jiná opatření. Takový přístup zajišťuje rovněž technologickou neutralitu. Jakákoli použitá opatření musí respektovat základní práva a článek 15 směrnice 2000/31/ES.

V zájmu provádění licenčních dohod se v návrhu stanoviska zdůrazňuje nutnost spolupráce mezi poskytovateli služeb a nositeli práv. Některé podrobnosti této spolupráce byly vysvětleny v návrhu stanoviska. Nositelé práv poskytovatelům služeb informační společnosti přesně určí, ke kterým dílům nebo jiným předmětům ochrany mají autorská práva. Poskytovatelé služeb informační společnosti informují nositele práv o použitých opatřeních a správnosti jejich fungování.

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb ve spolupráci s nositeli práv zavedli mechanismus podávání stížností pro uživatele, kteří tvrdí, že mají právo nebo výjimku na používání chráněných děl. Členské státy rovněž zajistí mechanismus pro zjednání nápravy pro uživatele.

S cílem zajistit, aby při stanovování osvědčených postupů pro provádění dohod byly brány v úvahu hlasy uživatelů, bude zástupcům uživatelů umožněno účastnit se dialogu se všemi zúčastněnými stranami.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti ukládají díla chráněná autorským právem nebo jiné předměty ochrany nahrávané jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud nejsou způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES.

Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti nabízejí uživatelům služby ukládání obsahuposkytují veřejnosti přístup k obsahu a pokud takováto činnost představuje úkon sdělení veřejnosti a není pouze technického, automatického a pasivního charakteru, měli by být povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody v souvislosti s díly chráněnými autorským právem nebo jinými předměty ochrany, pokud nejsou způsobilí pro výjimky z odpovědnosti stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

__________________

__________________

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.

vypouští se

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby se poskytovatelé služeb informační společnosti stali způsobilými pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES, jsou po obdržení oznámení nebo po zjištění, že dílo, které je předmětem autorského práva a s ním souvisejících práv, je užíváno neoprávněně, povinni jednat rychle, s cílem odstranit dotyčný obsah, nebo uzavřít licenční dohodu s příslušnými nositeli práv za spravedlivých a přiměřených podmínek. S cílem předejít nesprávnému používání oznámení nebo jejich zneužívání a na ochranu svobody informací a projevu a ochranu omezení a výjimek z autorského práva by uživatelé měli mít přístup k účinným a rychlým mechanismům pro vyřizování stížností a zjednání nápravy.

Odůvodnění

Smyslem tohoto doplňku je jasná a pozitivní definice opatření, která by měli poskytovatelé služeb internetové společnosti přijmout, jestliže obdrží oznámení o porušení autorských práv.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, jako je zavedení účinných technologií. Tato povinnost by měla platit i v případě, že jsou poskytovatelé služeb informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří jsou aktivně a přímo zapojeni do umožňování uživatelům nahrávat díla, dávat je k dispozici veřejnosti a propagovat je mezi veřejností, měli přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů ochrany. Takováto opatření by měla respektovat Listinu základních práv Evropské unie a neměla by poskytovatelům služeb informační společnosti ukládat obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace uvedenou v článku 15 směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

K provádění takovýchto opatření je nezbytná spolupráce poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv. Nositelé práv by měli poskytovatelům služeb informační společnosti přesně určit, ke kterým dílům nebo jiným předmětům ochrany údajně mají autorská práva. Nositelé práv by měli při plnění jakékoli dohody, kterou se podařilo s poskytovatelem služeb informační společnosti uzavřít, být i nadále odpovědni za vypořádání nároků vznesených třetími stranami ohledně užití děl, která byla těmito stranami určena jako jejich vlastní.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro fungování technologií, jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Název IV – kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Některé způsoby užití chráněného obsahu online službami

Některé způsoby užití chráněného online obsahu

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují díla a jiné předměty ochrany

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

1.  Pokud poskytovatelé služeb informační společnosti nabízejí uživatelům služby ukládání obsahuposkytují veřejnosti přístup k obsahu a pokud takováto činnost není způsobilá pro výjimky z odpovědnosti stanovené ve směrnici 2000/31/ES, přijmou vhodná a přiměřená opatření, která zajistí fungování licenčních dohod uzavřených s nositeli práv. Plnění takovýchto dohod musí respektovat základní práva uživatelů a nesmí poskytovatelům služeb informační společnosti ukládat obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace podle článku 15 směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely zajištění fungování licenčních dohod podle odstavce 1 poskytovatelé služeb informační společnosti a nositelé práv vzájemně spolupracují. Nositelé práv poskytovatelům služeb informační společnosti přesně určí, ke kterým dílům nebo jiným předmětům ochrany mají autorská práva. Poskytovatelé služeb informační společnosti informují nositele práv o použitých opatřeních a správnosti jejich fungování a také případně pravidelně podávají zprávy o užití děl a jiných předmětů ochrany.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

2.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 ve spolupráci s nositeli práv zavedli mechanismy pro vyřizování stížností, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o plnění licenčních dohod uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby měli uživatelé přístup k soudu nebo jinému příslušnému orgánu za účelem uplatnění svého práva na používání na základě výjimky nebo omezení a mohli se odvolat proti jakýmkoli omezujícím opatřením dohodnutým podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

3.  Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti uvedených v odstavci 1 se zástupci uživatelů a nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy pro provádění odstavce 1. Přijatá opatření musí být vhodná a přiměřená a přihlížet mimo jiné k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Vkládání hypertextových odkazů na obsah, který je již veřejně přístupný, nepředstavuje sdělování zdroje obsahu veřejnosti, pokud tento odkaz obsahuje pouze informace potřebné k nalezení nebo vyžádání obsahu zdroje.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Referenční údaje

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

16.3.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Michał Boni

30.3.2017

Projednání ve výboru

29.5.2017

20.11.2017

 

 

Datum přijetí

20.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

André Elissen, Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Virginie Rozière

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Eugen Freund, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Elisabetta Gardini, Barbara Matera

3

0

EFDD

Kristina Winberg

S&D

Juan Fernando López Aguilar, Virginie Rozière

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Referenční údaje

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

LIBE

16.3.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

12.10.2016