IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

29.6.2018 - (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) - ***I

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Axel Voss
Izvjestiteljica za mišljenje (*):
Catherine Stihler, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika


NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0593),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0383/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. siječnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. veljače 2017.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja te mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za kulturu i obrazovanje te Odbora za građanske poslove, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0245/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Direktivama koje su donesene u području autorskog i srodnih prava osigurava se visoka razina zaštite nositelja prava i stvara okvir u kojem se mogu iskorištavati djela i drugi zaštićeni sadržaji. Tim se usklađenim pravnim okvirom pridonosi dobrom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Njime se potiču inovacije, kreativnost, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom okruženju. Zaštitom koja se osigurava tim pravnim okvirom pridonosi se i cilju Unije koji se odnosi na poštovanje i promicanje kulturne raznolikosti stavljajući istodobno u prvi plan europsko zajedničko kulturno nasljeđe. Člankom 167. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtijeva se od Unije da u svojem djelovanju vodi računa o kulturnim aspektima.

2.  Direktivama koje su donesene u području autorskog i srodnih prava daje se doprinos funkcioniranju unutarnjeg tržišta, osigurava visoka razina zaštite nositelja prava, olakšava stjecanje prava i stvara okvir u kojem se mogu iskorištavati djela i drugi zaštićeni sadržaji. Tim se usklađenim pravnim okvirom pridonosi dobrom funkcioniranju istinski integriranog unutarnjeg tržišta. Njime se potiču inovacije, kreativnost, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom okruženju, kako bi se izbjegla rascjepkanost unutarnjeg tržišta. Zaštitom koja se osigurava tim pravnim okvirom pridonosi se i cilju Unije koji se odnosi na poštovanje i promicanje kulturne raznolikosti stavljajući istodobno u prvi plan europsko zajedničko kulturno nasljeđe. Člankom 167. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtijeva se od Unije da u svojem djelovanju vodi računa o kulturnim aspektima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se novi poslovni modeli i novi dionici. Ciljevi i načela utvrđeni u okviru Unije o autorskim pravima i dalje su čvrsti. Međutim, još uvijek postoji pravna nesigurnost nositelja prava i korisnika u pogledu određenih načina uporabe djela i drugih sadržaja u digitalnom okruženju, uključujući prekograničnu uporabu. Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava”26, okvir Unije o autorskim pravima mora se u određenim područjima prilagoditi i dopuniti. Ovom Direktivom propisuju se pravila za prilagodbu određenih iznimaka i ograničenja digitalnim i prekograničnim okruženjima te mjere za olakšavanje određenih praksi licenciranja u pogledu širenja nedostupnih dijela i internetske dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev u cilju osiguranja šireg pristupa sadržaju. Kako bi se moglo stvoriti tržište za autorska prava koje dobro funkcionira, trebalo bi uspostaviti i pravila o pravima u pogledu publikacija, o tome kako pružatelji internetskih usluga pohranjivanja i davanja pristupa sadržajima koje su učitali korisnici mogu upotrebljavati djela i druge sadržaje i o transparentnosti ugovora autorâ i izvođačâ.

3.  Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja pa relevantno zakonodavno mora biti prikladno i s obzirom na razvoj situacije u budućnosti kako se ne bi ograničavao tehnološki razvoj. Javljaju se novi poslovni modeli i novi dionici. Ciljevi i načela utvrđeni u okviru Unije o autorskim pravima i dalje su čvrsti. Međutim, još uvijek postoji pravna nesigurnost nositelja prava i korisnika u pogledu određenih načina uporabe djela i drugih sadržaja u digitalnom okruženju, uključujući prekograničnu uporabu. Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava”26, okvir Unije o autorskim pravima mora se u određenim područjima prilagoditi i dopuniti. Ovom Direktivom propisuju se pravila za prilagodbu određenih iznimaka i ograničenja digitalnim i prekograničnim okruženjima te mjere za olakšavanje određenih praksi licenciranja u pogledu širenja nedostupnih dijela i internetske dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev u cilju osiguranja šireg pristupa sadržaju. Kako bi se moglo stvoriti pravedno tržište za autorska prava koje dobro funkcionira, trebalo bi uspostaviti i pravila o provedbi i poštovanju upotrebe djela i drugog sadržaja na platformama pružatelja internetskih usluga i o transparentnosti ugovora autorâ i izvođačâ te o računovodstvu povezanom s korištenjem zaštićenih djela u skladu s tim ugovorima.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 završna verzija.

26 COM(2015) 626 završna verzija.

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ova Direktiva temelji se na pravilima propisanima u direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području i dopunjuje ih. To su posebno Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27, Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28, Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29, Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30, Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća31 i Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća32.

4.  Ova Direktiva temelji se na pravilima propisanima u direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području i dopunjuje ih. To su posebno Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27, Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27a, Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28, Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29, Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30, Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća31 i Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća32.

_________________

_________________

27 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20. – 28.).

27 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20. – 28.).

 

27a Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.);

28 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.–19.).

28 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.–19.).

29 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28.–35.).

29 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28.–35.).

30 Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16. – 22.).

30 Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16. – 22.).

31 Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (SL L 299, 27.10.2012., str. 5.–12.).

31 Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (SL L 299, 27.10.2012., str. 5.–12.).

32 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL L 84, 20.3.2014., str. 72.–98.).

32 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL L 84, 20.3.2014., str. 72.–98.).

Amandman     4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U područjima istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturne baštine, digitalnim tehnologijama omogućuju se nove vrste uporabe koje nisu jasno obuhvaćene postojećim pravilima Unije o iznimkama i ograničenjima. Nadalje, izborna priroda iznimaka i ograničenja predviđenih u direktivama 2001/29/EZ, 96/9/EZ i 2009/24/EZ u tim područjima može negativno utjecati na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To je posebno relevantno u pogledu prekograničnih uporaba koje postaju sve važnije u digitalnom okruženju. Stoga bi u svjetlu tih novih uporaba trebalo ponovno ocijeniti postojeće iznimke i ograničenja u zakonodavstvu Unije koje su relevantne za znanstveno istraživanje, nastavu i očuvanje kulturne baštine. Trebalo bi uvesti obvezne iznimke ili ograničenja za uporabe tehnologija rudarenja teksta i podataka u području znanstvenog istraživanja, za davanje primjera u nastavi u digitalnom okruženju i za očuvanje kulturne baštine. Iznimke i ograničenja iz postojećeg zakonodavstva Unije trebale bi se i dalje primjenjivati na uporabe koje nisu obuhvaćene iznimkama i ograničenjima predviđenima ovom Direktivom. Trebalo bi prilagoditi direktive 96/9/EZ i 2001/29/EZ.

5.  U područjima istraživanja, inovacija, obrazovanja i očuvanja kulturne baštine, digitalnim tehnologijama omogućuju se nove vrste uporabe koje nisu jasno obuhvaćene postojećim pravilima Unije o iznimkama i ograničenjima. Nadalje, izborna priroda iznimaka i ograničenja predviđenih u direktivama 2001/29/EZ, 96/9/EZ i 2009/24/EZ u tim područjima može negativno utjecati na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To je posebno relevantno u pogledu prekograničnih uporaba koje postaju sve važnije u digitalnom okruženju. Stoga bi u svjetlu tih novih uporaba trebalo ponovno ocijeniti postojeće iznimke i ograničenja u zakonodavstvu Unije koje su relevantne za inovacije, znanstveno istraživanje, nastavu i očuvanje kulturne baštine. Trebalo bi uvesti obvezne iznimke ili ograničenja za uporabe tehnologija rudarenja teksta i podataka u području inovacija, znanstvenog istraživanja, za davanje primjera u nastavi u digitalnom okruženju i za očuvanje kulturne baštine. Iznimke i ograničenja iz postojećeg zakonodavstva Unije trebale bi se i dalje primjenjivati na uporabe koje nisu obuhvaćene iznimkama i ograničenjima predviđenima ovom Direktivom. Stoga bi postojeće iznimke koje dobro funkcioniraju u tim područjima i dalje trebale biti dopuštene u državama članicama sve dok se njima ne ograničava područje primjene iznimki i ograničenja iz ove Direktive. Trebalo bi prilagoditi direktive 96/9/EZ i 2001/29/EZ.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Iznimkama i ograničenjima utvrđenima u ovoj Direktivi nastoji se ostvariti pravična ravnoteža između prava i interesa autora i ostalih nositelja prava, s jedne strane, i korisnika, s druge strane. One se mogu primjenjivati samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem djela ili drugih sadržaja i kojima se nerazumno ne dovode u pitanje zakoniti interesi nositelja prava.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Novim tehnologijama omogućuje se automatizirana računalna analiza informacija u digitalnom obliku, na primjer teksta, zvuka, slika ili podataka, koji se općenito nazivaju rudarenje teksta i podataka. Tim tehnologijama omogućuje se istraživačima da obrađuju velike količine informacija za stjecanje novog znanja i otkrivanje novih trendova. Dok su tehnologije rudarenja teksta i podataka raširene u digitalnom gospodarstvu, opće je priznato da od rudarenja teksta i podataka posebno može imati koristi istraživačka zajednica i da se time potiču inovacije. Međutim, istraživačke organizacije u Uniji, kao što su sveučilišta i istraživački zavodi, suočavaju se s pravnom nesigurnošću u pogledu mjere do koje mogu obavljati rudarenje teksta i podataka sadržaja. U određenim slučajevima rudarenje teksta i podataka može uključivati radnje zaštićene autorskim pravom i/ili sui generis pravom baza podataka, posebno reprodukciju djela ili drugih sadržaja i/ili izvlačenje sadržaja iz baze podataka. Kada se ne primjenjuje iznimka ili ograničenje, nositelji prava trebali bi dati odobrenje za poduzimanje takvih radnji. Rudarenje teksta i podataka može se obavljati i u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom i u takvim slučajevima odobrenje ne bi bilo potrebno.

8.  Novim tehnologijama omogućuje se automatizirana računalna analiza informacija u digitalnom obliku, na primjer teksta, zvuka, slika ili podataka, koji se općenito nazivaju rudarenje teksta i podataka. Rudarenjem teksta i podataka omogućuje se čitanje i analiza velikih količina digitalno pohranjenih informacija za stjecanje novog znanja i otkrivanje novih trendova. Dok su tehnologije rudarenja teksta i podataka raširene u digitalnom gospodarstvu, opće je priznato da od rudarenja teksta i podataka posebno može imati koristi istraživačka zajednica i da se time potiču inovacije. Međutim, istraživačke organizacije u Uniji, kao što su sveučilišta i istraživački zavodi, suočavaju se s pravnom nesigurnošću u pogledu mjere do koje mogu obavljati rudarenje teksta i podataka sadržaja. U određenim slučajevima rudarenje teksta i podataka može uključivati radnje zaštićene autorskim pravom i/ili sui generis pravom baza podataka, posebno reprodukciju djela ili drugih sadržaja i/ili izvlačenje sadržaja iz baze podataka. Kada se ne primjenjuje iznimka ili ograničenje, nositelji prava trebali bi dati odobrenje za poduzimanje takvih radnji. Rudarenje teksta i podataka može se obavljati i u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom i u takvim slučajevima odobrenje nije potrebno.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Kako bi se omogućilo rudarenje teksta i podataka prvo je u većini slučajeva potrebno pristupiti informacijama, a zatim ih reproducirati. Obično se informacija može obraditi rudarenjem teksta i podataka tek nakon što je normalizirana. Kada postoji zakonit pristup informacijama, tek prilikom normalizacije tih informacija dolazi do korištenja zaštićenog autorskim pravima jer to dovodi do reprodukcije mijenjanjem oblika informacija ili izvlačenjem informacija iz baze podataka u oblik koji se može podvrgnuti rudarenju teksta i podataka. Postupak u vezi s autorskim pravima u kontekstu korištenja tehnologije rudarenja teksta i podataka stoga nije sam postupak rudarenja teksta i podataka koji se sastoji od čitanja i analize digitalno pohranjenih normaliziranih informacija, već postupak pristupanja i postupak normaliziranja informacija kojim se omogućuje automatizirana računalna analiza, ako taj proces uključuje izvlačenje iz baze podataka ili reproduciranje. Trebalo bi smatrati da se iznimke za rudarenje teksta i podataka iz ove Direktive odnose na postupke u vezi s autorskim pravima neophodne za rudarenje teksta i podataka. Ako postojeće zakonodavstvo o autorskom pravu nije mjerodavno za uporabe rudarenja teksta i podataka, ova Direktiva na te uporabe ne bi smjela utjecati.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Ta pravna sigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Iznimke bi se trebale primjenjivati i na istraživačke organizacije kada sudjeluju u javno-privatnim partnerstvima.

10.  Ta pravna nesigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za istraživačke organizacije za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Iznimka za rudarenje teksta i podataka trebala bi se odnositi i na obrazovne ustanove i ustanove kulturne baštine koje provode znanstvena istraživanja pod uvjetom da rezultati istraživanja nisu u korist poduzeća koje ima odlučujući utjecaj posebno na te organizacije. U slučaju da se istraživanje provodi u okviru javno-privatnog partnerstva poduzeće koje sudjeluje u javno-privatnom partnerstvu također bi trebalo imati zakonit pristup djelima i drugim sadržajima. Reprodukcije i izvlačenja za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka trebalo bi sigurno pohraniti na način kojim se jamči korištenje kopija isključivo za potrebe znanstvenog istraživanja.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Kako bi se potaknulo istraživanje i u privatnom sektoru, države članice trebale bi moći uvesti iznimku koja nadilazi obveznu iznimku pod uvjetom da nositelji prava nisu izričito rezervirali korištenje djela i drugih sadržaja iz te iznimke, između ostalog i sredstvima za strojno čitanje.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti.

15.  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti. Ako se institucije kulturne baštine bave i obrazovnom djelatnošću i ako su uključene u nastavne aktivnosti, države članice trebale bi biti u mogućnosti te institucije u okviru ove iznimke smatrati obrazovnim ustanovama kad je riječ o nastavnim aktivnostima.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene digitalne uporabe djela i drugih sadržaja kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava u učionici i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

16.  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene digitalne uporabe djela i drugih sadržaja za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Iznimke ili ograničenja uporabe trebalo bi dopuštati sve dok se pri uporabi djela ili drugog sadržaja navodi izvor, što podrazumijeva i ime autora, osim ako to iz praktičnih razloga nije moguće. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava ako se nastava odvija fizički, uključujući ako se odvija izvan prostorija obrazovne ustanove, na primjer u knjižnicama ili institucijama kulturne baštine, sve dok je za uporabu odgovorna obrazovna ustanova, i internetske uporabe preko sigurnog elektroničkog okruženja obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Trebalo bi smatrati da sigurno elektroničko okruženje znači digitalno okruženje za poučavanje i učenje kojem je pristup odgovarajućim postupkom autentifikacije ograničen na nastavno osoblje obrazovne ustanove i na učenike ili studente upisane u studijski program.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  U cilju olakšavanja korištenja djela i drugih sadržaja u obrazovne svrhe u nizu država članica uspostavljeni su različiti mehanizmi utemeljeni na provedbi iznimke predviđene u Direktivi 2001/29/EZ ili na ugovorima o licenciranju kojima su obuhvaćene daljnje uporabe. Takvi su mehanizmi obično razvijeni uzimajući u obzir potrebe obrazovnih ustanova i različite razine obrazovanja. Dok je nužno uskladiti opseg nove obvezne iznimke ili ograničenja u pogledu digitalnih uporaba i prekograničnih nastavnih aktivnosti, načini provedbe mogu se razlikovati među državama članicama ako se njima ne ugrožava učinkovita primjena iznimke ili ograničenja ili prekogranične uporabe. Time bi se državama članicama trebala omogućiti nadogradnja na temelju postojećih mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini. Države članice posebno bi mogle odlučiti da će primjena iznimke ili ograničenja ovisiti, u potpunosti ili djelomično, o dostupnosti odgovarajućih licencija kojima su obuhvaćene barem jednake uporabe kao one dopuštene u okviru iznimke. Tim bi se mehanizmom, na primjer, omogućilo davanje prednosti licencijama za materijale koji su u prvom redu namijenjeni za obrazovno tržište. Kako se takvim mehanizmom ne bi uzrokovala pravna nesigurnost ili administrativno opterećenje obrazovnih ustanova, države članice koje prihvaćaju taj pristup trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi osigurale da su sustavi licenciranja kojima se dopušta digitalna uporaba djela ili drugih sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi lako dostupni te da su obrazovne ustanove svjesne postojanja takvih sustava licenciranja.

17.  U cilju olakšavanja korištenja djela i drugih sadržaja u obrazovne svrhe u nizu država članica uspostavljeni su različiti mehanizmi utemeljeni na provedbi iznimke predviđene u Direktivi 2001/29/EZ ili na ugovorima o licenciranju kojima su obuhvaćene daljnje uporabe. Takvi su mehanizmi obično razvijeni uzimajući u obzir potrebe obrazovnih ustanova i različite razine obrazovanja. Dok je nužno uskladiti opseg nove obvezne iznimke ili ograničenja u pogledu digitalnih uporaba i prekograničnih nastavnih aktivnosti, načini provedbe mogu se razlikovati među državama članicama ako se njima ne ugrožava učinkovita primjena iznimke ili ograničenja ili prekogranične uporabe. Time bi se državama članicama trebala omogućiti nadogradnja na temelju postojećih mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini. Države članice posebno bi mogle odlučiti da će primjena iznimke ili ograničenja ovisiti, u potpunosti ili djelomično, o dostupnosti odgovarajućih licencija. Takve licencije mogu biti u obliku ugovora o kolektivnom licenciranju, proširenih ugovora o kolektivnom licenciranju i licencija o kojima se ne pregovara kolektivno kao što su „globalne licencije”, a kako bi se izbjegla obaveza obrazovnih ustanova da pregovaraju pojedinačno s nositeljima prava. Takve bi licencije trebale biti pristupačne i obuhvaćati barem jednake uporabe kao one dopuštene u okviru iznimke. Tim bi se mehanizmom, na primjer, omogućilo davanje prednosti licencijama za materijale koji su u prvom redu namijenjeni za obrazovno tržište ili za nastavu u obrazovnim ustanovama ili notne zapise. Kako se takvim mehanizmom ne bi uzrokovala pravna nesigurnost ili administrativno opterećenje obrazovnih ustanova, države članice koje prihvaćaju taj pristup trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi osigurale da su takvi sustavi licenciranja kojima se dopušta digitalna uporaba djela ili drugih sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi lako dostupni te da su obrazovne ustanove svjesne postojanja takvih sustava licenciranja. Države članice trebale bi moći uspostaviti sustave kako bi se pobrinule za pravičnu naknadu za nositelje prava za uporabe u okviru ovih iznimaka ili ograničenja. Države članice trebalo bi potaknuti na primjenu sustava koji ne stvaraju administrativno opterećenje, na primjer sustava jednokratnog plaćanja.

Amandman     14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Kako bi se zajamčila pravna sigurnost kada država članica odluči uvjetovati primjenu iznimke dostupnošću prikladnih licencija, potrebno je utvrditi uvjete pod kojima obrazovna ustanova smije koristiti zaštićena djela ili drugi sadržaj obuhvaćen tom iznimkom te kada treba djelovati u okviru sustava licenciranja.

Obrazloženje

Predložena izmjena potrebna je kako bi se zajamčila pravna sigurnost u slučajevima kada država članica odlučiti uvjetovati primjenu iznimke dostupnošću prikladnih licencija.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18.  Za očuvanje će možda biti potrebno reproducirati djelo ili drugi sadržaj iz zbirke institucije kulturne baštine za što će trebati odobrenje relevantnih nositelja prava. Institucije kulturne baštine čuvaju svoje zbirke za buduće generacije. Digitalne tehnologije nude nove načine očuvanja baštine sadržane u tim zbirkama te stvaraju nove izazove. S obzirom na te nove izazove, nužno je prilagoditi postojeći pravni okvir osiguravanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije kako bi se omogućile radnje očuvanja.

18.  Za očuvanje djela ili drugog sadržaja iz zbirke institucije kulturne baštine možda će ga biti potrebno reproducirati, za što će trebati odobrenje relevantnih nositelja prava. Institucije kulturne baštine čuvaju svoje zbirke za buduće generacije. Digitalne tehnologije nude nove načine očuvanja baštine sadržane u tim zbirkama te stvaraju nove izazove. S obzirom na te nove izazove, nužno je prilagoditi postojeći pravni okvir osiguravanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije kako bi se omogućile radnje očuvanja u tim institucijama.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

19.  Različitim pristupima država članica radnjama očuvanja koje obavljaju institucije kulturne baštine onemogućuje se prekogranična suradnja i razmjena sredstava za očuvanje među institucijama kulturne baštine na unutarnjem tržištu, što dovodi do neučinkovite uporabe resursa.

19.  Različitim pristupima država članica radnjama reprodukcije radi očuvanja onemogućuje se prekogranična suradnja, razmjena sredstava za očuvanje i uspostava prekograničnih mreža za očuvanje u organizacijama na unutarnjem tržištu koje se bave očuvanjem, što dovodi do neučinkovite uporabe resursa. To može negativno utjecati na očuvanje kulturne baštine.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  Stoga bi države članice trebale predvidjeti iznimku kako bi se institucijama kulturne baštine omogućilo da u svrhe očuvanja reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama, na primjer kako bi riješile problem tehnološke zastarjelosti ili propadanja izvornih potpornih elemenata. Takvom iznimkom trebalo bi se omogućiti umnožavanje odgovarajućim alatom, sredstvom ili tehnologijom za očuvanje do potrebnog broja te u bilo kojem trenutku vijeka trajanja djela ili drugog sadržaja u mjeri u kojoj je to potrebno za umnožavanje samo u svrhe očuvanja.

20.  Stoga bi države članice trebale predvidjeti iznimku kako bi se institucijama kulturne baštine omogućilo da u svrhe očuvanja reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama, kako bi riješile problem tehnološke zastarjelosti ili propadanja izvornih potpornih elemenata ili kako bi se djela osigurala. Takvom iznimkom trebalo bi se omogućiti umnožavanje odgovarajućim alatom, sredstvom ili tehnologijom za očuvanje, u bilo kojem formatu ili mediju, do potrebnog broja, u bilo kojem trenutku vijeka trajanja djela ili drugog sadržaja i u mjeri u kojoj je to potrebno za umnožavanje samo u svrhe očuvanja. Arhive istraživačkih organizacija ili javnih organizacija za radiodifuziju trebalo bi smatrati ustanovama kulturne baštine i one bi stoga trebale imati pravo na ovu iznimku. Države članice trebale bi u svrhu ove iznimke biti u mogućnosti zadržati odredbe da se javno dostupne galerije smatraju muzejima.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  Za potrebe ove Direktive, za djela i druge sadržaje trebalo bi se smatrati da su trajno dio zbirke institucije kulturne baštine kada su njihove reprodukcije u vlasništvu institucije kulturne baštine ili ih ona trajno drži, na primjer kao rezultat prijenosa vlasništva ili ugovora o licenciranju.

21.  Za potrebe ove Direktive, za djela i druge sadržaje trebalo bi se smatrati da su trajno dio zbirke institucije kulturne baštine kada su njihove reprodukcije tih djela ili drugog sadržaja u vlasništvu tih ustanova ili ih one trajno drže, na primjer kao rezultat prijenosa vlasništva, ugovora o licenciranju, pravnog depozita ili dugotrajne posudbe. Djela ili drugi sadržaj kojem ustanove kulturne baštine privremeno pristupaju putem poslužitelja treće strane ne smatraju se trajnim dijelom njihovih zbirki.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Tehnološki razvoj omogućio je usluge informacijskog društva koje korisnicima omogućuju učitavanje sadržaja i njegovo stavljanje na raspolaganje u različitim oblicima i u razne svrhe, među ostalim i kako bi se ilustrirala ideja, kritika, parodija ili pastiš. Takav sadržaj može uključivati kratke izvatke iz postojećih zaštićenih djela ili drugog sadržaja koje ti korisnici mogu izmijeniti, kombinirati ili izmijeniti na neki drugi način.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.b)  Unatoč određenim preklapanjima s postojećim iznimkama ili ograničenjima kao što su iznimke za citiranje i parodiju, cjelokupni sadržaj koji korisnik učita ili stavi na raspolaganje koji u razumnoj mjeri sadrži izvatke iz zaštićenih djela ili drugog sadržaja nije obuhvaćen člankom 5. Direktive 2001/29/EZ. Takve situacije stvaraju pravnu nesigurnost i za korisnike i za nositelje prava. Zbog toga je potrebno predvidjeti novu posebnu iznimku za odobrenje zakonskih oblika uporabe postojećih zaštićenih djela ili drugog sadržaja unutar sadržaja koji korisnici učitavaju ili stavljaju na raspolaganje. Ako sadržaj koji korisnik izradi ili ga stavi na raspolaganje sadrži kratku i razmjernu uporabu citata ili izvatka iz zaštićenog djela ili drugog sadržaja radi legitimne svrhe, takva uporaba trebala bi biti zaštićena iznimkom predviđenom u ovoj Direktivi. Ta bi se iznimka trebala primjenjivati samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u sukobu s uobičajenim korištenjem djela ili drugog sadržaja o kojem je riječ i kojima se neopravdano ne šteti zakonitim interesima nositelja prava. U svrhu procjene navedene štete bitno je razmotriti stupanj originalnosti predmetnog sadržaja, trajanje/dužinu korištenog citata ili izvatka, profesionalnu prirodu predmetnog sadržaja ili stupanj gospodarske štete, kad je to relevantno, ne dovodeći pritom u pitanje legitimno iskorištavanje prava na iznimku. Tom se iznimkom ne smiju dovoditi u pitanje moralna prava autora djela ili drugog sadržaja.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.c)  Pružatelji usluga informacijskog društva obuhvaćeni područjem primjene članka 13. ove Direktive ne bi se smjeli moći pozivati na iznimku pri korištenju izvadaka iz postojećih djela predviđenu ovom Direktivom za korištenje citata ili izvadaka iz zaštićenih djela ili drugog sadržaja u sadržaju koji su korisnici tih usluga informacijskog društva učitali ili stavili na raspolaganje, a ne bi li tako smanjili područje primjene svojih obveza iz članka 13. ove Direktive.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

22.  Institucijama kulturne baštine trebalo bi osigurati jasan okvir za digitalizaciju i širenje nedostupnih djela ili drugih sadržaja, među ostalim preko granica. Međutim, zbog posebnih značajki zbirki nedostupnih djela moglo bi biti vrlo teško dobiti prethodnu suglasnost pojedinačnih nositelja prava. To može biti posljedica, na primjer, starosti djela ili drugih sadržaja, njihove ograničene tržišne vrijednosti ili činjenice da nikada nisu bila namijenjena za komercijalnu uporabu. Stoga je nužno osigurati mjere kojima će se olakšati licenciranje prava u pogledu nedostupnih djela koja su dio zbirki institucija kulturne baštine i omogućiti sklapanje ugovora s prekograničnim učinkom na unutarnjem tržištu.

22.  Institucijama kulturne baštine trebalo bi osigurati jasan okvir za digitalizaciju i širenje nedostupnih djela ili drugih sadržaja, među ostalim preko granica. Međutim, zbog posebnih značajki zbirki nedostupnih djela moglo bi biti vrlo teško dobiti prethodnu suglasnost pojedinačnih nositelja prava. To može biti posljedica, na primjer, starosti djela ili drugih sadržaja, njihove ograničene tržišne vrijednosti ili činjenice da nikada nisu bila namijenjena za komercijalnu uporabu ili nisu bila komercijalno dostupna. Stoga je nužno osigurati mjere kojima će se olakšati upotreba nedostupnih djela koja su dio zbirki institucija kulturne baštine i omogućiti sklapanje ugovora s prekograničnim učinkom na unutarnjem tržištu.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Više država članica već je donijelo proširene režime kolektivnog licenciranja, zakonske ovlasti ili pravne pretpostavke za olakšavanje izdavanja licencija za nedostupna djela. Međutim, s obzirom na raznovrsnost djelâ i drugog sadržaja u zbirkama ustanova za kulturnu baštinu i raznolikost praksi kolektivnog ostvarivanja prava u državama članicama i sektorima kulturne proizvodnje, te mjere možda neće dati rezultate u svim slučajevima, na primjer zato što ne postoji praksa kolektivnog ostvarivanja prava za određeni tip djela ili drugog sadržaja. U tim je slučajevima stoga potrebno dopustiti ustanovama za kulturnu baštinu da nedostupna djela iz svoje trajne zbirke stave na raspolaganje na internetu u okviru iznimke od autorskog i srodnih prava. Iako je bitno uskladiti područje primjene nove obvezne iznimke kako bi se omogućilo prekogranično korištenje nedostupnih djela, državama članicama ipak bi trebalo dopustiti upotrebu ili nastavak primjene proširenih aranžmana za kolektivno licenciranje koje su sklopile s institucijama za kulturnu baštinu na nacionalnoj razini za kategorije djela koja su trajno u zbirkama institucija za kulturnu baštinu. Nepostojanje sporazuma o uvjetima licenciranja ne bi se smjelo tumačiti kao nedostatak dostupnosti rješenja koja se temelje na licenciranju. Svaka uporaba na temelju ove iznimke trebala bi podlijegati istom izuzeću i obvezi obavješćivanja kao i uporaba dopuštena mehanizmom licenciranja. Da bi se zajamčilo da se iznimka primjenjuje samo ako su ispunjeni određeni uvjeti i da bi se pružila pravna sigurnost, države članice trebale bi, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i organizacijama kulturne baštine, i u odgovarajućim vremenskim razmacima, odrediti za koje sektore i koje vrste radova odgovarajuća rješenja koja se temelje na licenciranju nisu dostupna, a u tom se slučaju onda primjenjuje iznimka.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

23.  Unutar okvira predviđenog ovom Direktivom, države članice trebale bi imati slobodu odabrati posebnu vrstu mehanizma kojim se omogućuje proširenje licencija za nedostupna djela na prava nositelja prava koja ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu s njihovim pravnim tradicijama, praksama ili okolnostima. Takvi mehanizmi mogu uključivati prošireno kolektivno licenciranje i pretpostavke zastupanja.

23.  Unutar okvira predviđenog ovom Direktivom, države članice trebale bi imati slobodu odabrati posebnu vrstu mehanizma kojim se omogućuje proširenje licencija za nedostupna djela na prava nositelja prava koja ne zastupa relevantna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu sa svojim pravnim tradicijama, praksama ili okolnostima. Takvi mehanizmi mogu uključivati prošireno kolektivno licenciranje i pretpostavke zastupanja.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

24.  Za potrebe tih mehanizama licenciranja, važno je da postoji čvrst sustav kolektivnog ostvarivanja prava koji dobro funkcionira. Taj sustav uključuje posebno pravila o dobrom upravljanju, transparentnosti i izvješćivanju te redovitu, pozornu i točnu distribuciju i plaćanje dugovanih iznosa pojedinim nositeljima prava, kako je predviđeno u Direktivi 2014/26/EU. Dodatne odgovarajuće zaštitne mjere trebale bi biti dostupne svim nositeljima prava kojima bi trebalo dati priliku da isključe primjenu takvih mehanizama na njihova djela ili druge sadržaje. Uvjeti povezani s tim mehanizmima ne bi trebali utjecati na njihovu relevantnost za institucije kulturne baštine u praksi.

24.  Za potrebe tih mehanizama licenciranja, važno je da postoji čvrst sustav kolektivnog ostvarivanja prava koji dobro funkcionira i koji potiču države članice. Taj sustav uključuje posebno pravila o dobrom upravljanju, transparentnosti i izvješćivanju te redovitu, pozornu i točnu distribuciju i plaćanje dugovanih iznosa pojedinim nositeljima prava, kako je predviđeno u Direktivi 2014/26/EU. Dodatne odgovarajuće zaštitne mjere trebale bi biti dostupne svim nositeljima prava kojima bi trebalo dati priliku da isključe primjenu takvih mehanizama licenciranja ili takvih iznimki na svoja djela ili druge sadržaje. Uvjeti povezani s tim mehanizmima ne bi trebali utjecati na njihovu relevantnost za institucije kulturne baštine u praksi.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

25.  S obzirom na različitost djela i drugih sadržaja u zbirkama institucija kulturne baštine, važno je da su dostupni mehanizmi licenciranja uvedeni ovom Direktivom i da se mogu upotrebljavati u praksi za različite vrste djela i drugih sadržaja, uključujući fotografije, zvučne snimke i audiovizualna djela. Kako bi se uključile posebnosti različitih kategorija djela i drugih sadržaja u pogledu načina objave i distribucije i olakšavanja uporabe tih mehanizama, države članice možda će morati uspostaviti posebne zahtjeve i postupke za praktičnu primjenu tih mehanizama licenciranja. Države članice pritom bi se trebale savjetovati s nositeljima prava, korisnicima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

25.  S obzirom na različitost djela i drugih sadržaja u zbirkama institucija kulturne baštine, važno je da su dostupni mehanizmi licenciranja uvedeni ovom Direktivom i da se mogu upotrebljavati u praksi za različite vrste djela i drugih sadržaja, uključujući fotografije, zvučne snimke i audiovizualna djela. Kako bi se uključile posebnosti različitih kategorija djela i drugih sadržaja u pogledu načina objave i distribucije i olakšavanja uporabe rješenja o korištenju nedostupnih djela uvedenih ovom Direktivom, države članice možda će morati uspostaviti posebne zahtjeve i postupke za praktičnu primjenu tih mehanizama licenciranja. Države članice pritom bi se trebale savjetovati s nositeljima prava, institucijama kulturne baštine i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

26.  Iz razloga međunarodnog priznavanja, mehanizmi licenciranja za digitalizaciju i širenje nedostupnih djela predviđeni ovom Direktivom ne bi se trebali primjenjivati na djela ili druge sadržaje koji su prvi put objavljeni ili, ako nisu objavljeni, koji su prvi put emitirani u trećoj zemlji ili, u slučaju kinematografskih ili audiovizualnih djela, na djela čiji proizvođač ima sjedište ili uobičajeno boravište u trećoj zemlji. Ti mehanizmi ne bi se trebali primjenjivati na djela ili druge sadržaje državljana trećih zemalja, osim kada se prvi put objavljuju ili, ako nisu objavljeni, kada se prvi put emitiraju na državnom području države članice ili, u slučaju kinematografskih ili audiovizualnih djela, na djela čiji proizvođač ima sjedište ili uobičajeno boravište u državi članici.

26.  Iz razloga međunarodnog priznavanja, mehanizmi licenciranja i iznimke za digitalizaciju i širenje nedostupnih djela predviđeni ovom Direktivom ne bi se trebali primjenjivati na djela ili druge sadržaje koji su prvi put objavljeni ili, ako nisu objavljeni, koji su prvi put emitirani u trećoj zemlji ili, u slučaju kinematografskih ili audiovizualnih djela, na djela čiji proizvođač ima sjedište ili uobičajeno boravište u trećoj zemlji. Ti mehanizmi ne bi se trebali primjenjivati na djela ili druge sadržaje državljana trećih zemalja, osim kada se prvi put objavljuju ili, ako nisu objavljeni, kada se prvi put emitiraju na državnom području države članice ili, u slučaju kinematografskih ili audiovizualnih djela, na djela čiji proizvođač ima sjedište ili uobičajeno boravište u državi članici.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  Budući da projekti masovne digitalizacije mogu podrazumijevati znatna ulaganja institucija kulturne baštine, licencijama dodijeljenima u okviru mehanizama predviđenih u ovoj Direktivi ne bi im trebalo onemogućiti stvaranje razumnih prihoda u cilju pokrivanja troškova licencije i troškova digitalizacije i širenja djela i drugih sadržaja obuhvaćenih licencijom.

27.  Budući da projekti masovne digitalizacije mogu podrazumijevati znatna ulaganja institucija kulturne baštine, licencijama dodijeljenima u okviru mehanizama predviđenih u ovoj Direktivi ne bi im trebalo onemogućiti pokrivanje troškova licencije i troškova digitalizacije i širenja djela i drugih sadržaja obuhvaćenih licencijom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

28.  Trebalo bi na odgovarajući način objaviti informacije o budućoj i trenutačnoj uporabi nedostupnih djela i drugih sadržaja od strane institucija kulturne baštine na temelju mehanizama licenciranja predviđenih u ovoj Direktivi i o mehanizmima koji su uspostavljeni kako bi svi nositelji prava mogli isključiti primjenu licencija na svoja djela ili druge sadržaje. To je posebno važno za prekograničnu uporabu na unutarnjem tržištu. Stoga je primjereno predvidjeti stvaranje jedinstvenog javno dostupnog internetskog portala na kojem će Unija moći objavljivati te informacije tijekom razumnog vremena prije prekogranične uporabe. U skladu s Uredbom (EU) br. 386/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo povjeravaju se određene zadaće i aktivnosti koje se financiraju njegovim vlastitim sredstvima i koje su usmjerene na olakšavanje aktivnosti nacionalnih tijela, privatnog sektora i institucija Unije i njihovo podupiranje u suzbijanju i sprečavanju povreda prava intelektualnog vlasništva. Stoga bi taj Ured trebao uspostaviti europski portal na kojem će te informacije biti dostupne i upravljati njime.

28.  Trebalo bi na odgovarajući način objaviti informacije o budućoj i trenutačnoj uporabi nedostupnih djela i drugih sadržaja od strane institucija kulturne baštine na temelju mehanizama licenciranja ili iznimki predviđenih u ovoj Direktivi i o mehanizmima koji su uspostavljeni kako bi svi nositelji prava mogli isključiti primjenu licencija ili iznimki na svoja djela ili druge sadržaje. To je posebno važno za prekograničnu uporabu na unutarnjem tržištu. Stoga je primjereno predvidjeti stvaranje jedinstvenog javno dostupnog internetskog portala na kojem će Unija moći objavljivati te informacije tijekom razumnog vremena prije prekogranične uporabe. U skladu s Uredbom (EU) br. 386/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo povjeravaju se određene zadaće i aktivnosti koje se financiraju njegovim vlastitim sredstvima i koje su usmjerene na olakšavanje aktivnosti nacionalnih tijela, privatnog sektora i institucija Unije i njihovo podupiranje u suzbijanju i sprečavanju povreda prava intelektualnog vlasništva. Stoga bi taj Ured trebao uspostaviti europski portal na kojem će te informacije biti dostupne i upravljati njime.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Kako bi se zajamčilo da mehanizmi licenciranja uspostavljeni za nedostupna djela budu relevantni i da ispravno funkcioniraju, da nositelji prava budu primjereno zaštićeni tim mehanizmima, da se informacije o licencijama objavljuju na odgovarajući način te da se zajamči pravna sigurnost u pogledu reprezentativnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i u pogledu kategorizacije djela, države članice trebaju poticati dijalog s dionicima u sektoru.

 

 

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se olakšalo licenciranje prava na audiovizualna djela na platformama za video na zahtjev, ovom Direktivom zahtijeva se od država članica da uspostave mehanizam za pregovore kojim se omogućuje strankama koje su voljne sklopiti ugovor da se oslone na pomoć nepristranog tijela. Tijelo bi se trebalo sastati sa strankama i pomoći u pregovorima pružanjem stručnih i vanjskih savjeta. U tom kontekstu države članice trebale bi odlučiti o uvjetima za funkcioniranje mehanizma za pregovore, uključujući o rokovima i trajanju pomoći tijekom pregovora te o tome tko snosi troškove. Države članice trebale bi osigurati da administrativno i financijsko opterećenje bude razmjerno kako bi se zajamčila učinkovitost pregovaračkog foruma.

(30)  Kako bi se olakšalo licenciranje prava na audiovizualna djela na platformama za video na zahtjev, države članice trebale bi uspostaviti mehanizam za pregovore kojim bi upravljalo postojeće ili novoosnovano tijelo te kojim se strankama koje su voljne sklopiti ugovor omogućuje da se oslone na pomoć nepristranog tijela. Sudjelovanje u tom mehanizmu za pregovore i potom u sklapanju ugovora trebali bi biti dobrovoljni. Ako su u pregovore uključene stranke iz različitih država članica, te bi se stranke prethodno trebale dogovoriti o tome koja je država članica nadležna ako se odluče osloniti na mehanizam za pregovore. To bi se tijelo trebalo sastati sa strankama i pomoći u pregovorima pružanjem stručnih, nepristranih i vanjskih savjeta. U tom kontekstu države članice trebale bi odlučiti o uvjetima za funkcioniranje mehanizma za pregovore, među ostalim o rokovima i trajanju pomoći tijekom pregovora, podjeli svih nastalih troškova te o sastavu takvih tijela. Države članice trebale bi osigurati da administrativno i financijsko opterećenje bude razmjerno kako bi se zajamčila učinkovitost pregovaračkog foruma.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.a)  Očuvanje baštine Unije od ključne je važnosti i potrebno ga je ojačati za dobrobit budućih generacija. To se naročito treba postići zaštitom objavljene baštine. U tu je svrhu potrebno osnovati pravni depozit Unije kako bi se osiguralo da se sustavno prikupljaju publikacije o Uniji, kao što su pravo Unije, povijest i integracija Unije, politika Unije, demokracija u Uniji, institucionalna i parlamentarna pitanja i politike Unije, a time i registar intelektualnog vlasništva Unije te buduća objavljena baština. Takva se baština ne bi trebala očuvati samo uspostavom arhiva Unije za publikacije u kojima se obrađuju pitanja povezana s Unijom, već bi trebala biti dostupna i građanima Unije te budućim generacijama. Knjižnicu Europskog parlamenta kao knjižnicu jedine institucije Unije koja izravno predstavlja građane Unije trebalo bi proglasiti depozitarnom knjižnicom Unije. Kako se ne bi stvorilo pretjerano opterećenje za izdavače, tiskare i uvoznike, u knjižnicu Europskog parlamenta trebale bi se pohranjivati samo elektroničke publikacije kao što su e-knjige, e-stručni časopisi i e-časopisi, a knjižnica bi trebala korisnicima ponuditi publikacije koje su obuhvaćene pravnim depozitom Unije u svrhu istraživanja ili studija i pod nadzorom knjižnice Europskog parlamenta. Takve publikacije ne bi trebale biti dostupne vanjskim korisnicima na internetu.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Slobodan i pluralistički tisak od ključne je važnosti kako bi se osigurala kvaliteta novinarstva i kako bi se građanima osigurao pristup informacijama. Njime se osigurava važan doprinos javnoj raspravi i pravilnom funkcioniranju demokratskog društva. Tijekom prelaska s tiska na digitalne medije izdavači informativnih publikacija suočavaju se s problemima u pogledu licenciranja internetske uporabe njihovih publikacija i ostvarivanja povrata na ulaganja. Budući da se izdavači informativnih publikacija ne priznaju kao nositelji prava, licenciranje i provedba u digitalnom su okruženju često složeni i neučinkoviti.

(31)  Slobodan i pluralistički tisak od ključne je važnosti kako bi se osigurala kvaliteta novinarstva i kako bi se građanima osigurao pristup informacijama. Njime se osigurava važan doprinos javnoj raspravi i pravilnom funkcioniranju demokratskog društva. Sve veća neravnoteža između snažnih platformi i izdavača informativnih publikacija, koji mogu biti i novinske agencije, već je dovela do znatnog pada raznolikosti u medijskom okružju na regionalnoj razini. Tijekom prelaska s tiska na digitalne medije izdavači informativnih publikacija i novinske agencije suočavaju se s problemima u pogledu licenciranja internetske uporabe njihovih publikacija i ostvarivanja povrata na ulaganja. Budući da se izdavači informativnih publikacija ne priznaju kao nositelji prava, licenciranje i provedba u digitalnom su okruženju često složeni i neučinkoviti.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Treba priznati ustrojstveni i financijski doprinos izdavača u proizvodnji informativnih publikacija i dodatno ga poticati kako bi se osigurala održivost izdavačke industrije. Stoga je nužno na razini Unije osigurati usklađenu pravnu zaštitu informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba. Takva zaštita trebala bi se djelotvorno zajamčiti uvođenjem, u zakonodavstvu Unije, prava povezanih s autorskim pravom za reprodukciju i stavljanje na raspolaganje javnosti informativnih publikacija za digitalne uporabe.

(32)  Treba priznati ustrojstveni i financijski doprinos izdavača u proizvodnji informativnih publikacija i dodatno ga poticati kako bi se osigurala održivost izdavačke industrije i tako zajamčila dostupnost pouzdanih informacija. Stoga je nužno da države članice na razini Unije osiguraju usklađenu pravnu zaštitu za digitalnu uporabu informativnih publikacija u Uniji. Takva zaštita trebala bi se djelotvorno zajamčiti uvođenjem u pravo Unije prava povezanih s autorskim pravom za reprodukciju i stavljanje na raspolaganje javnosti informativnih publikacija za digitalne uporabe kako bi se za takve upotrebe omogućila pravična i razmjerna naknada. Upotreba u privatne svrhe trebala bi biti iz toga isključena. Povrh toga, uvrštavanje na popis u tražilicama ne bi se trebalo smatrati pravičnom i razmjernom naknadom.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica koje ne čine priopćavanje javnosti.

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi, u pogledu digitalne uporabe, imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive.

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi, u pogledu digitalne uporabe, imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Države članice trebale bi moći na ta prava primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Zaštita zajamčena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom ne bi trebala utjecati na prava autora i ostalih nositelja prava na djela ili druge sadržaje koji su u njih uključeni, uključujući u pogledu mjere do koje autori i ostali nositelji prava mogu iskorištavati svoja djela i druge sadržaje neovisno o informativnoj publikaciji u koju su uključeni. Stoga bi se izdavači informativnih publikacija trebali moći pozvati na zaštitu koja im je odobrena u odnosu na autore i ostale nositelje prava. Time se ne dovode u pitanje ugovori sklopljeni između izdavača informativnih publikacija, s jedne strane, i autora i ostalih nositelja prava, s druge strane.

(35)  Zaštita zajamčena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom ne bi trebala utjecati na prava autora i ostalih nositelja prava na djela ili druge sadržaje koji su u njih uključeni, među ostalim u pogledu mjere do koje autori i ostali nositelji prava mogu iskorištavati svoja djela i druge sadržaje neovisno o informativnoj publikaciji u koju su uključeni. Stoga se izdavači informativnih publikacija ne trebali moći pozvati na zaštitu koja im je odobrena u odnosu na autore i ostale nositelje prava. Time se ne dovode u pitanje ugovori sklopljeni između izdavača informativnih publikacija, s jedne strane, i autora i ostalih nositelja prava, s druge strane. Bez obzir na to što autori djela uključenih u informativne publikacije dobivaju odgovarajuću naknadu za upotrebu njihovih djela na temelju uvjeta licenciranja djela izdavaču informativnih publikacija, ti bi autori trebali imati pravo na odgovarajući udio u novim dodatnim prihodima koji izdavači informativnih publikacija dobivaju od pružatelja usluga informacijskog društva za određene vrste sekundarnog korištenja njihovih informativnih publikacija u pogledu prava utvrđenih u članku 11. stavku 1. ove Direktive. Pri iznosu naknade dodijeljene autorima u obzir bi se trebali uzeti posebni standardi licenciranja u sklopu industrije u pogledu djela uključenih u informativne publikacije koja su prihvaćena kao odgovarajuća u toj državi članici. Na naknadu koja se dodjeljuje autorima ne bi trebali utjecati uvjeti licenciranja koje su dogovorili autor i izdavač informativnih publikacija za korištenje autorovog članka od strane izdavača informativnih publikacija.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Izdavači, među ostalim izdavači informativnih publikacija, knjiga ili znanstvenih publikacija, često postupaju na temelju prijenosa autorskih prava u okviru ugovora ili zakonskih odredaba. U tom kontekstu izdavači ulažu u iskorištavanje djela sadržanih u njihovim publikacijama i u nekim slučajevima mogu biti lišeni prihoda ako se ta djela iskorištavaju na temelju iznimki ili ograničenja, kao što su ona koja se odnose na privatno umnožavanje i reprografiju. Naknadu za uporabu u skladu s tim iznimkama u nizu država članica dijele autori i izdavači. Kako bi se mogla uzeti u obzir ta situacija i poboljšati pravna sigurnost svih uključenih stranaka, državama članicama trebalo bi biti dopušteno utvrditi da, u slučajevima kada je autor prenio ili licencirao svoja prava na izdavača ili na neki drugi način odobrio objavu svojih djela i kada su uspostavljeni sustavi nadoknade za štetu uzrokovanu iznimkom ili ograničenjem, izdavači imaju pravo tražiti udio u toj naknadi i pritom ne bi trebali snositi veći teret dokazivanja za potkrjepljenje svoje tvrdnje nego što je propisano uspostavljenim sustavom.

(36)  Izdavači, među ostalim izdavači informativnih publikacija, knjiga ili znanstvenih publikacija te glazbenih publikacija postupaju na temelju ugovora s autorima. U tom kontekstu izdavači ulažu i stječu prava u pogledu iskorištavanja djela u nekim područjima, uključujući prava na potraživanje udjela u naknadi u sklopu organizacija za kolektivno ostvarivanje prava autora i izdavača i stoga mogu biti lišeni prihoda ako se ta djela iskorištavaju na temelju iznimki ili ograničenja, kao što su ona koja se odnose na privatno umnožavanje i reprografiju. Naknadu za uporabu u skladu s tim iznimkama u velikom broju država članica dijele autori i izdavači. Kako bi se mogla u obzir uzeti ta situacija i poboljšati pravna sigurnost svih uključenih stranaka, državama članicama trebalo bi biti dopušteno da predvide jednakovrijedan sustav za podjelu naknada ako je takav sustav bio u funkciji u toj državi članici prije 12. studenog 2015. Podjela udjela u toj naknadi između autora i izdavača mogla bi se utvrditi internim pravilima o raspodjeli organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja djeluje i u ime autora i u ime izdavača odnosno pravom ili propisima država članica u skladu s jednakovrijednim sustavom koji je u toj državi članici bio u funkciji prije 12. studenog 2015. Ovom se odredbom ne dovode u pitanje ugovori u državama članicama o pravima javnog posuđivanja, o upravljanju pravima koja se ne temelje na izuzećima ili ograničenjima autorskog prava, kao što su prošireni programi kolektivnog licenciranja, ili o pravima na naknadu na temelju nacionalnog prava.

Amandman     39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36.a)  Kulturne i kreativne industrije imaju ključnu ulogu u reindustrijalizaciji Europe, pokretač su rasta i imaju strateški položaj za poticanje širenja inovacija na druge industrijske sektore. Nadalje, kulturne i kreativne industrije pokretačka su snaga za inovacije i razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u Europi. Kulturne i kreativne industrije u Europi zapošljavaju više od 12 milijuna ljudi na puno radno vrijeme, što predstavlja 7,5 % radne snage Unije te stvaraju otprilike 509 milijardi EUR dodane vrijednosti za BDP (5,3 % ukupnog BDV-a u EU-u). Zaštita autorskog prava i srodnih prava temelj je prihoda kulturne i kreativne industrije.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju na internetu. To utječe na mogućnost nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i na koji se način koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje.

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju zaštićenom autorskim pravom na internetu. Internetske su usluge način za pružanje šireg pristupa kulturnim i kreativnim djelima te nude kulturnoj i kreativnoj industriji velike prilike za razvoj novih poslovnih modela. Međutim, iako omogućuju raznolikost i lakoću pristupa sadržaju, donose i izazove kad se sadržaj zaštićen autorskim pravom učita bez prethodnog odobrenja nositelja prava. To utječe na mogućnosti nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i pod kojim uvjetima se koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje jer neke usluge sadržaja koji su učitali korisnici nisu uvrštene u ugovore o licenciranju zato što oni tvrde da su obuhvaćene iznimkom o sigurnoj luci iz Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37.a) Određene usluge informacijskog društva, kao dio njihova uobičajenog korištenja, osmišljene su tako da javnosti daju pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom ili drugom sadržaju koji su učitali njihovi korisnici. Definicija pružatelja usluga razmjene internetskog sadržaja u skladu s ovom Direktivom obuhvaća pružatelje usluga informacijskog društva čija je jedna od glavnih svrha pohranjivanje sadržaja zaštićenog autorskim pravom koji su učitali ili na raspolaganje stavili korisnici, davanje pristupa javnosti tom sadržaju ili njegov internetski prijenos te optimiziranje sadržaja, među ostalim poticanjem prikazivanja, označivanja, uređivanja, sekvenciranja učitanih djela ili drugih sadržaja, neovisno o sredstvima koja su za to korištena, te stoga aktivno djelovanja. Definicija pružatelja usluga razmjene internetskog sadržaja u skladu s ovom Direktivom ne obuhvaća pružatelje usluga koji djeluju u nekomercijalne svrhe npr. za potrebe internetske enciklopedije, te pružatelje internetskih usluga u kojima je sadržaj učitan uz odobrenje svih nositelja prava, kao što su obrazovni ili znanstveni repozitoriji. Pružatelji usluga u oblaku za pojedinačnu uporabu koji ne pružaju izravan pristup javnosti, platformama za razvoj softvera otvorenog koda i internetska mjesta trgovanja čija je glavna djelatnost maloprodaja fizičke robe na internetu ne bi se trebali smatrati pružateljima usluga razmjene internetskog sadržaja u smislu ove Direktive.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, oni moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(38)   Pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja obavještavaju javnost te su stoga odgovorni za svoj sadržaj. Zato bi trebali sklopiti pravedne i odgovarajuće ugovore o licenciranju s nositeljima prava. To je razlog zbog kojeg se na njih ne primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

 

Nositelj prava ne bi trebao biti obvezan sklopiti ugovore o licenciranju.

U odnosu na članak 14. nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju.

U odnosu na članak 14. Direktive 2000/31/EZ nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju.

 

Ako su sklopljeni ugovori o licenciranju, oni bi trebali u istoj mjeri i opsegu obuhvaćati odgovornost korisnika kad djeluju u nekomercijalne svrhe.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja, kao što je provedba učinkovitih tehnologija. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici, kao što je provedba učinkovitih tehnologija Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

 

Ako takvi ugovori s nositeljima prava ne postoje, razumno je od pružatelja usluga razmjene internetskog sadržaja očekivati da poduzmu odgovarajuće i razmjerne mjere koje dovode do toga da djela ili drugi sadržaji kojima se krše autorska prava i srodna prava nisu dostupna u sklopu tih usluga. Takvi pružatelji usluga važni su distributeri sadržaja te stoga imaju utjecaj na iskorištavanje sadržaja zaštićenog autorskim pravom. Takvi pružatelji usluga trebali bi poduzeti odgovarajuće i razmjerne mjere kako bi se zajamčilo da djela i drugi sadržaji koje utvrde nositelji prava nisu dostupni. No te mjere ne bi trebale dovesti do toga da djela ili drugi sadržaji koje su učitali korisnici i kojima se ne krše autorska prava nisu dostupni.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima i nositelja prava od ključne je važnosti za funkcioniranje tehnologija, kao što su tehnologije za prepoznavanje sadržaja. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, a pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih tehnologija kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti tehnologija koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim tehnologijama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom.

(39)  Suradnja između pružatelja usluga razmjene internetskog sadržaja i nositelja prava od ključne je važnosti za funkcioniranje mjera. Konkretno, nositelji prava trebali bi pružateljima usluga razmjene internetskog sadržaja dostaviti relevantne informacije kako bi im omogućili da pri primjeni mjera prepoznaju svoj sadržaj. Pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih mjera kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pri ocjenjivanju razmjernosti i učinkovitosti provedenih mjera, u obzir bi se trebala uzeti tehnološka ograničenja, kao i količina ili vrsta djela ili drugih sadržaja koje su učitali korisnici usluga. U skladu s člankom 15. Direktive 2000/31/EZ provedba mjera od strane pružatelja usluga, ako je primjenjivo, ne bi se trebala sastojati od opće obveze nadzora te bi trebala biti ograničena na to da se osigura da u okviru njihovih usluga nije dostupno neovlašteno korištenje posebnih i propisno prijavljenih djela zaštićenih autorskim pravom ili drugih sadržaja. Pri provedbi takvih mjera pružatelji usluga trebali bi i uspostaviti ravnotežu između prava korisnika i prava nositelja prava u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Za provedene mjere ne bi trebala biti potrebna identifikacija pojedinačnih korisnika koji učitavaju sadržaj te u skladu s Uredbom (EU) 2016/6791a i Direktivom 2002/58/EZ1b te mjere ne bi trebale obuhvaćati obradu podataka u vezi s pojedinačnim korisnicima. Budući da bi mjere koje pružatelji usluga informacijskog društva primjenjuju pri primjeni ove Direktive mogle imati negativan ili nerazmjeran učinak na zakonit sadržaj koji korisnici učitavaju ili prikazuju, posebno ako je navedeni sadržaj obuhvaćen iznimkom ili ograničenjem, pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja trebali bi biti obvezni osigurati žalbeni mehanizam za korisnike na čiji sadržaj te mjere utječu. Takav bi mehanizam trebao korisniku omogućiti da utvrdi zašto se mjere primjenjuju na predmetni sadržaj te obuhvaćati osnovne informacije o relevantnim iznimkama i važećim ograničenjima. Uz pomoć takvog mehanizma trebali bi se propisati minimalni standardi za pritužbe kako bi se osiguralo da su nositelji prava dobili dovoljno informacija za ocjenu pritužbi i odgovor na njih. Nositelji prava ili zastupnik trebali bi odgovoriti na sve pritužbe zaprimljene u razumnom roku. Platforme ili pouzdana treća strana nadležna za mehanizam pravne zaštite trebale bi poduzeti korektivne mjere bez nepotrebne odgode ako se mjere pokažu neopravdanima.

 

__________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

Amandman     44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.a)  Države članice trebale bi osigurati da postoji međumehanizam koji pružateljima usluga i nositeljima prava omogućuje da pronađu sporazumno rješenje za svaki spor koji proizlazi iz uvjeta njihovih ugovora o suradnji. U tu bi svrhu države članice trebale imenovati nepristrano tijelo sa svim relevantnim nadležnostima i iskustvom potrebnim za pomoć strankama u rješavanju njihova spora.

Amandman     45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.b)  Tržište za tehnologije prepoznavanja sadržaja već je dobro razvijeno i očekuje se da će rasti u gospodarstvu utemeljenom na podacima. Stoga bi se zahvaljujući postojanju tehnologija takve vrste i tržišnom natjecanju među dobavljačima trebalo stvorit tržište pravedno za sva poduzeća, neovisno o njihovoj veličini, te pritom osigurati pristupačan i jednostavan pristup malih i srednjih poduzeća tom tržištu. Međutim, nepostojanje jasnih pravnih obveza za korištenje tih tehnologija omogućuje posebno subjektima koji imaju dominantan položaj na tržištu da odbiju primjenjivati te alate koji su primjereni za potrebe licenciranja i upravljanja pravima.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.c)   U načelu bi nositelji prava uvijek trebali dobiti pravičnu i odgovarajuću naknadu. Autori i izvođači koji su sklopili ugovore s posrednicima, kao što su diskografske kuće i proizvođači, trebali bi od njih dobiti pravičnu i odgovarajuću naknadu, ili preko pojedinačnih ugovora i/ili ugovora o kolektivnom pregovaranju, ugovora o kolektivnom ostvarivanju prava ili pravila sa sličnim učinkom poput zajedničkih pravila o naknadama. Ta bi se naknada sukladno načinu iskorištavanja, uključujući korištenje na internetu, trebala izričito navesti u ugovorima. Država članice trebale bi u obzir uzeti posebnosti svakog sektora te bi trebale imati mogućnost odrediti da se naknada smatra pravičnom i odgovarajućom ako je utvrđena u skladu s ugovorom o kolektivnom pregovaranju ili ugovorom o zajedničkoj naknadi.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači često u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je razmjena odgovarajućih informacija drugih ugovornih stranaka ili nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače.

(40)   Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači često u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je razmjena sveobuhvatnih i relevantnih informacija drugih ugovornih stranaka ili nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače. Informacije na koje imaju pravo autori i izvođači trebale bi biti razmjerne i obuhvaćati sve vrste iskorištavanja, izravne i neizravne prihode, uključujući prihode od prodaje robe, te naknade koje trebaju primiti. Informacije o iskorištavanju trebale bi uključivati i podatke o identitetu svih osoba koje su stjecatelji podlicencije ili su naknadni stjecatelji prava. Obveza transparentnosti trebala bi se ipak primjenjivati samo ako je riječ o relevantnim autorskim pravima.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Određeni ugovori za iskorištavanje prava usklađeni na razini Unije dugog su trajanja i autori i izvođači imaju ograničene mogućnosti ponovnog pregovaranja o tim ugovorima s drugim ugovornim strankama ili njihovim nasljednicima. Stoga bi, ne dovodeći u pitanje pravo primjenjivo na ugovore u državama članicama, trebao postojati mehanizam za prilagodbu naknade za slučajeve kada je izvorno dogovorena naknada u skladu s licencijom ili prijenosom prava nerazmjerno niska u usporedbi s povezanim prihodima i koristima koje nastaju iskorištavanjem djela ili fiksacijom izvedbe, među ostalim u svjetlu transparentnosti koja se osigurava ovom Direktivom. Pri procjeni situacije trebale bi se uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja te posebnosti i prakse različitih sektora sadržaja. Ako se stranke ne slože u pogledu prilagodbe naknade, autor ili izvođač trebali bi imati pravo podnijeti tužbu sudu ili drugom nadležnom tijelu.

(42)   Određeni ugovori za iskorištavanje prava usklađeni na razini Unije dugog su trajanja i autori i izvođači imaju ograničene mogućnosti ponovnog pregovaranja o tim ugovorima s drugim ugovornim strankama ili njihovim nasljednicima. Stoga bi, ne dovodeći u pitanje pravo primjenjivo na ugovore u državama članicama, trebao postojati mehanizam za prilagodbu naknade za slučajeve kada je izvorno dogovorena naknada u skladu s licencijom ili prijenosom prava nerazmjerno niska u usporedbi s povezanim izravnim i neizravnim prihodima i koristima koje nastaju iskorištavanjem djela ili fiksacijom izvedbe, među ostalim u svjetlu transparentnosti koja se osigurava ovom Direktivom. Pri procjeni situacije u obzir bi se trebale uzeti posebne okolnosti svakog slučaja, posebnosti i prakse različitih sektora sadržaja kao i priroda doprinosa djelu autora ili izvođača. Takav zahtjev za prilagodbu ugovora može podnijeti i organizacija u ime autora ili izvođača koje zastupa, osim ako bi zahtjev naštetio interesima autora ili izvođača. Ako se stranke ne slože u pogledu prilagodbe naknade, autor ili izvođač ili organizacije koje ih zastupaju i koje oni imenuju trebali bi na zahtjev autora ili izvođača imati pravo podnijeti tužbu sudu ili drugom nadležnom tijelu.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Autori i izvođači često oklijevaju kada trebaju ostvariti svoja prava u odnosu na druge stranke u ugovoru pred sudom ili tribunalom. Države članice trebale bi stoga predvidjeti postupak alternativnog rješavanja sporova kojim se rješavaju potraživanja povezana s obvezama transparentnosti i mehanizmom prilagodbe ugovora.

(43) Autori i izvođači često oklijevaju kada trebaju ostvariti svoja prava u odnosu na druge stranke u ugovoru pred sudom ili tribunalom. Države članice trebale bi stoga predvidjeti postupak alternativnog rješavanja sporova kojim se rješavaju potraživanja povezana s obvezama transparentnosti i mehanizmom prilagodbe ugovora. Organizacije koje zastupaju autore i izvođače, uključujući organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i sindikate, trebale bi biti u mogućnosti pokrenuti takve postupke na zahtjev autora i izvođača. Detalji o tome tko je pokrenuo postupak ne objavljuju se.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43.a) Kad autori i izvođači licenciraju ili prenose svoja prava, očekuju da će se njihova djela ili izvedbe iskorištavati. Međutim, događa se da se djela ili izvedbe za koje su prava prenesena ili licencirana uopće ne iskorištavaju. Kad se prenose isključiva prava, autori i izvođači ne mogu se obratiti drugom partneru radi iskorištavanja njihovih djela. U takvom slučaju i nakon isteka razumnog roka autori i izvođači trebali bi imati pravo na opoziv koje im omogućuje prijenos ili licenciranje prava na drugu osobu. Opoziv bi trebao biti moguć i kad primatelj prava ili stjecatelj licencije nije ispunio svoje obveze izvješćivanja/transparentnosti iz članka 14. ove Direktive. Opoziv bi se trebao razmatrati tek nakon završetka svih faza alternativnog rješavanja sporova, osobito u pogledu izvješćivanja. Budući da se iskorištavanje djela može se razlikovati ovisno o sektoru, trebalo bi na nacionalnoj razini donijeti mjere kako bi se u obzir uzele posebnosti sektora, kao što je audiovizualni sektor, ili djela i predviđena razdoblja iskorištavanja, posebno utvrđivanjem rokova za pravo na opoziv. Kako bi se spriječile zlouporabe i u obzir uzelo da je potrebno određeno vrijeme prije nego što se djelo stvarno iskoristi, autori i izvođači trebali bi biti u mogućnosti da ostvare svoje pravo na opoziv samo nakon određenog razdoblja nakon sklapanja ugovora o licenciranju ili prijenosu. Nacionalnim pravom trebalo bi se regulirati pravo na opoziv u slučaju djela koja uključuju više autora ili izvođača, uzimajući u obzir relativnu važnost pojedinačnih doprinosa.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43.b)  Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala poticati razmjenu najboljih praksi i promicati dijalog na razini Unije kako bi se poduprla učinkovita primjena relevantnih odredbi ove Direktive u državama članicama.

Amandman     52

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Pri obradi osobnih podataka u skladu s ovom Direktivom trebala bi se poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ta obrada mora biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35 i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća36.

(46)  Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/2016/EZ i 2002/58/EZ. Potrebno je poštovati odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, uključujući „pravo na zaborav”.

Amandman     53

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46.a)  Pri obradi osobnih podataka u komercijalne svrhe bitno je naglasiti važnost anonimnosti. Osim toga, potrebno je promicati automatsku opciju da se osobni podaci ne dijele pri uporabi sučelja internetskih platformi.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Područje primjene i opseg

Područje primjene i opseg

1.  Ovom Direktivom utvrđuju se pravila čiji je cilj daljnje usklađivanje zakonodavstva Unije koje se primjenjuje na autorska i srodna prava u okviru unutarnjeg tržišta, uzimajući u obzir posebno digitalne i prekogranične uporabe zaštićenog sadržaja. Njome se također utvrđuju pravila o iznimkama i ograničenjima, o olakšavanju licenciranja te o pravilima kojima se nastoji osigurati tržište za iskorištavanje djela i drugih sadržaja koje dobro funkcionira.

1.  Ovom Direktivom utvrđuju se pravila čiji je cilj daljnje usklađivanje zakonodavstva Unije koje se primjenjuje na autorska i srodna prava u okviru unutarnjeg tržišta, uzimajući u obzir posebno digitalne i prekogranične uporabe zaštićenog sadržaja. Njome se također utvrđuju pravila o iznimkama i ograničenjima, o olakšavanju licenciranja te o pravilima kojima se nastoji osigurati tržište za iskorištavanje djela i drugih sadržaja koje dobro funkcionira.

2.   Osim u slučajevima iz članka 6., ovom Direktivom ne mijenjaju se postojeća pravila propisana direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području, posebno direktivama 96/9/EZ, 2001/29/EZ, 2006/115/EZ, 2009/24/EZ, 2012/28/EU i 2014/26/EU.

2.   Osim u slučajevima iz članka 6., ovom Direktivom ne mijenjaju se postojeća pravila propisana direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području, posebno direktivama 96/9/EZ, 2000/31/EZ, 2001/29/EZ, 2006/115/EZ, 2009/24/EZ, 2012/28/EU i 2014/26/EU.

Amandman     55

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „istraživačka organizacija” znači sveučilište, istraživački zavod ili bilo koja druga institucija čiji je glavni cilj provoditi znanstveno istraživanje ili provoditi znanstveno istraživanje i pružati obrazovne usluge:

1.   „istraživačka organizacija” znači sveučilište, uključujući njegove knjižnice, istraživački zavod ili bilo koja druga institucija čiji je glavni cilj provoditi znanstveno istraživanje ili provoditi znanstveno istraživanje i pružati obrazovne usluge:

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  na neprofitnoj osnovi ili ponovnim ulaganjem sve dobiti u znanstveno istraživanje ili

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman     57

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

na način da pristup rezultatima dobivenima znanstvenim istraživanjem ne može na povlaštenoj osnovi dobiti poduzetnik koji ostvaruje odlučujući utjecaj na takvu organizaciju;

na način da pristup rezultatima dobivenima znanstvenim istraživanjem ne može na povlaštenoj osnovi dobiti poduzetnik koji ostvaruje znatan utjecaj na takvu organizaciju;

Amandman     58

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  „rudarenje teksta i podataka” znači svaka automatizirana analitička tehnika čiji je cilj analiza teksta i podataka u digitalnom obliku u cilju stvaranja informacija kao što su uzorci, trendovi i korelacije;

2.  „rudarenje teksta i podataka” znači svaka automatizirana analitička tehnika kojom se analiziraju djela i drugi sadržaji u digitalnom obliku u cilju stvaranja informacija, uključujući među ostalim uzorke, trendove i korelacije;

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  „informativna publikacija” znači fiksacija zbirke književnih djela novinarske prirode koja može obuhvaćati i druga djela ili sadržaje i čini pojedinačnu stavku unutar periodične publikacije ili publikacije koja se redovito objavljuje pod istim naslovom, na primjer novine ili časopis opće ili posebne tematike, čija je svrha pružanje informacija povezanih s vijestima ili ostalim temama koje se objavljuju na bilo kojem mediju na inicijativu, u okviru uredničke odgovornosti i pod kontrolom pružatelja usluga.

4. „informativna publikacija” znači fiksacija zbirke književnih djela novinarske prirode od strane izdavača ili novinskih agencija koja može obuhvaćati i druga djela ili sadržaje i čini pojedinačnu stavku unutar periodične publikacije ili publikacije koja se redovito objavljuje pod istim naslovom, na primjer novine ili časopis opće ili posebne tematike, čija je svrha pružanje informacija povezanih s vijestima ili ostalim temama koje se objavljuju na bilo kojem mediju na inicijativu, u okviru uredničke odgovornosti i pod kontrolom pružatelja usluga. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, nisu obuhvaćene ovom definicijom;

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) „nedostupno djelo” znači

 

(a) cijelo djelo ili drugi sadržaj, uključujući sve njegove verzije ili prikaze, koji više nije dostupan javnosti u državi članici uobičajenim kanalima trgovine;

 

(b) djelo ili drugi sadržaj koji nikad nije bio komercijalno dostupan u državi članici osim ako je iz okolnosti tog slučaja vidljivo da je autor bio protiv njegova stavljanja na raspolaganje javnosti;

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b) „pružatelj usluge razmjene internetskog sadržaja” znači pružatelj usluge informacijskog društva čija je jedna od glavnih svrha pohranjivanje djela zaštićenih autorskim pravima ili drugih zaštićenih sadržaja koje su učitali njegovi korisnici i davanje pristupa tim djelima, što optimizira uslugu. Usluge koje se pružaju u nekomercijalne svrhe, na primjer za potrebe internetskih enciklopedija, i pružatelji internetskih usluga u kojima je sadržaj učitan uz odobrenje svih nositelja prava, kao što su obrazovni ili znanstveni repozitoriji, ne bi se trebali smatrati pružateljima usluga razmjene internetskog sadržaja u smislu ove Direktive. Pružatelji usluga u oblaku za pojedinačnu uporabu koji ne pružaju izravan pristup javnosti, platformama za razvoj softvera otvorenog koda i internetska mjesta trgovanja čija je glavna djelatnost internetska maloprodaja fizičke robe ne bi se trebali smatrati pružateljima usluga razmjene internetskog sadržaja u smislu ove Direktive;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c) „usluga informacijskog društva” znači usluga u smislu članka 1. stavka 1. točke (b) Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

___________

 

1a Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

Amandman     63

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.d) „usluga automatskog upućivanja na sliku” znači svaka internetska usluga kojom se reproducira ili u svrhe indeksiranja ili upućivanja čini dostupnim javnosti grafičke ili umjetničke radove ili fotografske radove prikupljene automatiziranim sredstvima s pomoću treće internetske usluge.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Rudarenje teksta i podataka

Rudarenje teksta i podataka

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima imaju zakoniti pristup za potrebe znanstvenog istraživanja.

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja djela ili drugih sadržaja kojima istraživačke organizacije imaju zakoniti pristup i koje te organizacije obavljaju za potrebe rudarenja teksta i podataka u svrhu znanstvenog istraživanja.

 

Države članice predviđaju da obrazovne ustanove i ustanove kulturne baštine koje provode znanstvena istraživanja u smislu članka 2. točke (1) podtočaka (a) i (b) na način da poduzetnik koji ima odlučujući utjecaj na takve organizacije ne može na povlaštenoj osnovi uživati pristup rezultatima dobivenima od znanstvenih istraživanja, također mogu ostvariti korist od iznimke predviđene ovim člankom.

 

1.a   Reprodukcije i izvlačenja za potrebe rudarenja teksta i podataka pohranjuju se na siguran način, primjerice pouzdanim tijelima koja se imenuju u tu svrhu.

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

4.  Države članice potiču nositelje prava i istraživačke organizacije da definiraju zajednički dogovorene najbolje prakse povezane s primjenom mjera iz stavka 3.

4   Države članice mogu i dalje predviđati iznimke za rudarenje teksta i podataka u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Neobvezne iznimke ili ograničenja rudarenja teksta i podataka

 

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 3. ove Direktive, države članice mogu predvidjeti iznimku ili ograničenje prava predviđenih člankom 2. Direktive 2001/29/EZ, člankom 5. točkom (a) i člankom 7. stavkom (1) Direktive 96/9/EZ i člankom 11. stavkom 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja zakonito dostupnih djela i drugih sadržaja koji čine dio postupka rudarenja teksta i podataka, pod uvjetom da nositelji prava nisu izričito, uključujući strojno čitljivi put, rezervirali korištenje ovdje spomenutih djela i drugih sadržaja.

 

2.  Reprodukcije i izvlačenja obavljena u skladu sa stavkom 1. ne koriste se u druge svrhe osim rudarenja teksta i podataka.

 

3.  Države članice mogu i dalje predviđati iznimke za rudarenje teksta i podataka u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Korištenje djela i drugih sadržaja u digitalnoj i prekograničnoj nastavi

Korištenje djela i drugih sadržaja u digitalnoj i prekograničnoj nastavi

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi dopustile digitalnu uporabu djela i drugih sadržaja u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi u mjeri koja je opravdana nekomercijalnom svrhom, pod uvjetom da se na uporabu primjenjuje sljedeće:

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi dopustile digitalnu uporabu djela i drugih sadržaja u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi u mjeri koja je opravdana nekomercijalnom svrhom, pod uvjetom da se na uporabu primjenjuje sljedeće:

(a) odvija se u prostorijama obrazovne ustanove ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo učenici ili studenti i nastavno osoblje te obrazovne ustanove;

(a) odvija se u prostorijama obrazovne ustanove ili na bilo kojem drugom mjestu u kojem se odvija nastavna aktivnost u nadležnosti obrazovne ustanove ili putem sigurnog elektroničkog okružja kojem mogu pristupiti samo učenici ili studenti i nastavno osoblje te obrazovne ustanove;

(b) sadržava navođenje izvora, uključujući imena autora, osim ako se to pokaže nemogućim.

(b) sadržava navođenje izvora, uključujući imena autora, osim ako se to pokaže nemogućim iz praktičnih razloga.

2.  Države članice mogu predvidjeti da se iznimka primijenjena u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje općenito ili u pogledu posebnih vrsta djela ili drugih sadržaja ako su na tržištu lako dostupne odgovarajuće licencije kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1.

2.  Države članice mogu predvidjeti da se iznimka primijenjena u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje općenito ili u pogledu posebnih vrsta djela ili drugih sadržaja, kao što su materijali prvenstveno namijenjeni obrazovnom tržištu ili notni zapisi, ako su na tržištu lako dostupni odgovarajući ugovori o licenciranju kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. i koji su prilagođeni potrebama i specifičnostima obrazovnih ustanova.

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove.

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove.

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ima poslovni nastan.

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih okružja u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ima poslovni nastan.

4.  Države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za štetu nastalu nositeljima prava zbog uporabe njihovih djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

4.  Države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za štetu nastalu nositeljima prava zbog uporabe njihovih djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

 

4.a  Bez dovođenja u pitanje stavka 2., sve ugovorne odredbe protivne iznimki ili ograničenju primijenjenom u skladu sa stavkom 1. su neizvršive. Države članice osiguravaju da nositelji prava imaju pravo dodjeljivati besplatne licencije kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1., općenito ili za posebne vrste djela i drugih sadržaja po vlastitu izboru.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Očuvanje kulturne baštine

Očuvanje kulturne baštine

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u isključivu svrhu očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje.

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u svrhe očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje.

 

1.a  Države članice osiguravaju da svaki materijal koji je nastao kao rezultat postupka reprodukcije materijala koji pripada javnom dobru ne podliježe autorskom pravu ili srodnim pravima, pod uvjetom da se radi o vjernom reproduciranju za potrebe očuvanja izvornog materijala.

 

1.b  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

Amandman     68

Prijedlog direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Zajedničke odredbe

Zajedničke odredbe

Članak 5. stavak 5. i članak 6. stavak 4. prvi, treći i peti podstavak Direktive 2001/29/EZ primjenjuju se na iznimke i ograničenja predviđene u ovoj glavi.

1.   Pristup sadržaju koji je obuhvaćen izuzećem predviđenim u ovoj Direktivi ne daje korisnicima pravo na njegovu uporabu u skladu s drugom iznimkom.

 

2.   Članak 5. stavak 5. i članak 6. stavak 4. prvi, treći, četvrti i peti podstavak Direktive 2001/29/EZ primjenjuju se na iznimke i ograničenja predviđene u ovoj glavi.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Korištenje nedostupnih djela u institucijama kulturne baštine

Korištenje nedostupnih djela u institucijama kulturne baštine

1.  Države članice predviđaju da kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sklopi u ime svojih članova s institucijom kulturne baštine neisključivu licenciju za nekomercijalne svrhe za digitalizaciju, distribuciju, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje nedostupnih djela ili drugih sadržaja koji su trajni dio zbirke institucije, takva neisključiva licencija može se proširiti ili se može pretpostaviti da se primjenjuje na nositelje prava koji su u istoj kategoriji kao oni obuhvaćeni licencijom koje ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pod sljedećim uvjetima:

1.  Države članice predviđaju da kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sklopi u ime svojih članova s institucijom kulturne baštine neisključivu licenciju za nekomercijalne svrhe za digitalizaciju, distribuciju, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje nedostupnih djela ili drugih sadržaja koji su trajni dio zbirke institucije, takva neisključiva licencija može se proširiti ili se može pretpostaviti da se primjenjuje na nositelje prava koji su u istoj kategoriji kao oni obuhvaćeni licencijom koje ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pod sljedećim uvjetima:

(a)  organizacija za kolektivno ostvarivanje prava općenito zastupa nositelje prava na temelju njihovih mandata u kategoriji djela ili drugih sadržaja i prava koja su predmet licencije;

(a)  organizacija za kolektivno ostvarivanje prava općenito zastupa nositelje prava na temelju njihovih mandata u kategoriji djela ili drugih sadržaja i prava koja su predmet licencije;

(b)  svim nositeljima prava zajamčeno je jednako postupanje u odnosu na uvjete licencije;

(b)  svim nositeljima prava zajamčeno je jednako postupanje u odnosu na uvjete licencije;

(c)  svi nositelji prava mogu u bilo kojem trenutku prigovoriti na to da se njihova djela ili drugi sadržaji smatraju nedostupnima i isključiti primjenu licencije na njihova djela ili druge sadržaje.

(c)  svi nositelji prava mogu u bilo kojem trenutku prigovoriti na to da se njihova djela ili drugi sadržaji smatraju nedostupnima i isključiti primjenu licencije na njihova djela ili druge sadržaje.

 

1.a  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, čime se institucijama kulturne baštine dopušta da na internetu u nekomercijalne svrhe stave na raspolaganje reprodukcije nedostupnih djela koja čine trajni dio njihove zbirke, pod sljedećim uvjetima:

 

(a)  navodi se ime autora ili drugog nositelja prava kojeg je moguće utvrditi, osim ako se pokaže da je to nemoguće;

 

(b)  svi nositelji prava mogu u bilo kojem trenutku prigovoriti na to da se njihova djela ili drugi sadržaji smatraju nedostupnima i isključiti primjenu izuzeća na njihova djela ili druge sadržaje.

 

1.b  Države članice predviđaju da se iznimka donesena u skladu sa stavkom 1.a ne primjenjuje u sektorima ili na vrste djela u kojima, odnosno za koja postoje odgovarajuća rješenja temeljena na licenciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na rješenja predviđena u stavku 1. Države članice, uz savjetovanje s autorima, drugim nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, određuju dostupnost proširenih rješenja kolektivnog licenciranja za određene sektore ili vrste djela.

2.  Djelo ili drugi sadržaj smatra se nedostupnim kada cijelo djelo ili drugi sadržaj, uključujući sve njegove prijevode, verzije i prikaze, nije dostupan javnosti uobičajenim tržišnim kanalima i ne može se razumno očekivati da će postati dostupan.

2.   Države članice mogu predvidjeti krajnji rok u vezi s određivanjem pitanja smatra li se djelo koje je prethodno stavljeno na tržište nedostupnim.

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje mogućnosti licenciranja djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1. nisu širi od onoga što je nužno i razumno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje mogućnosti licenciranja djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1. ili koji se upotrebljavaju u skladu sa stavkom 1.a nisu širi od onoga što je nužno i razumno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

3.  Države članice osiguravaju poduzimanje odgovarajućih mjera informiranja o sljedećem:

3.  Države članice osiguravaju poduzimanje odgovarajućih mjera informiranja o sljedećem:

(a)  da se smatra da su djela ili drugi sadržaji nedostupni;

(a)  da se smatra da su djela ili drugi sadržaji nedostupni;

(b)  o licenciji, a posebno njezinoj primjeni na nezastupljene nositelje prava;

(b)   o svakoj licenciji, a posebno njezinoj primjeni na nezastupljene nositelje prava;

(c)  o mogućnosti nositelja prava na podnesu prigovor, kako je navedeno u stavku 1. točki (c);

(c)   o mogućnosti nositelja prava da podnesu prigovor, kako je navedeno u stavku 1. točki (c) i stavku 1.a točki (b);

uključujući tijekom razumnog vremenskog razdoblja prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja.

uključujući tijekom vremenskog razdoblja od najmanje šest mjeseci prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja.

4.  Države članice osiguravaju da se licencije iz stavka 1. traže od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja zastupa državu članicu u kojoj:

4.   Države članice osiguravaju da se licencije iz stavka 1. traže od organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja zastupa državu članicu u kojoj:

(a)  su djela ili fonogrami prvi put objavljeni ili, ako nisu objavljeni, gdje su prvi put emitirani, osim kinematografskih i audiovizualnih djela;

(a)   su djela ili fonogrami prvi put objavljeni ili, ako nisu objavljeni, gdje su prvi put emitirani, osim kinematografskih i audiovizualnih djela;

(b)  proizvođači djela imaju sjedište ili uobičajeno boravište, kada je riječ o kinematografskim i audiovizualnim djelima ili

(b)   proizvođači djela imaju sjedište ili uobičajeno boravište, kada je riječ o kinematografskim i audiovizualnim djelima ili

(c)  institucija kulturne baštine utvrđuje se kada se nije mogla utvrditi država članica ili treća zemlja, nakon razumnih napora, u skladu s točkama (a) i (b).

(c)   institucija kulturne baštine utvrđuje se kada se nije mogla utvrditi država članica ili treća zemlja, nakon razumnih napora, u skladu s točkama (a) i (b).

5.  Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na djela ili druge sadržaje državljana trećih zemalja osim ako se primjenjuje stavak 4. točke (a) i (b).

5.   Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na djela ili druge sadržaje državljana trećih zemalja osim ako se primjenjuje stavak 4. točke (a) i (b).

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Prekogranične uporabe

Prekogranične uporabe

1.  Institucije kulturne baštine mogu upotrebljavati djela ili druge sadržaje obuhvaćene licencijom dodijeljenom u skladu s člankom 7. u skladu s uvjetima licencije u svim državama članicama.

1.  Institucije kulturne baštine mogu upotrebljavati nedostupna djela ili druge sadržaje obuhvaćene člankom 7. u skladu s tim člankom u svim državama članicama.

2.  Države članice osiguravaju da su informacije kojima se omogućuje utvrđivanje djela ili drugih sadržaja obuhvaćenih licencijom dodijeljenom u skladu s člankom 7. i informacije o mogućnosti nositelja prava da podnesu prigovor iz članka 7. stavka 1. točke (c) javno su dostupne na jedinstvenom internetskom portalu najmanje šest mjeseci prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja u državi članici koja nije ona u kojoj je licencija odobrena, te za cijelo vrijeme valjanosti licencije.

2.  Države članice osiguravaju da su informacije kojima se omogućuje utvrđivanje djela ili drugih sadržaja obuhvaćenih člankom 7. i informacije o mogućnosti nositelja prava da podnesu prigovor iz članka 7. stavka 1. točke (c) i članka 7. stavka 1.a točke (b) trajno, lako i učinkovito dostupne na javnom jedinstvenom internetskom portalu najmanje šest mjeseci prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja u državi članici koja nije ona u kojoj je licencija odobrena, ili u slučajevima obuhvaćenim člankom 7. stavkom 1.a u kojoj je uspostavljena institucija kulturne baštine te za cijelo vrijeme valjanosti licencije.

3.  Portal iz stavka 2. uspostavlja i njime upravlja Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u skladu s Uredbom (EZ) br. 386/2012.

3.  Portal iz stavka 2. uspostavlja i njime upravlja Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u skladu s Uredbom (EZ) br. 386/2012.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama licenciranja iz članka 7. stavka 1. za svaki pojedini sektor, osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka.

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama licenciranja iz članka 7. stavka 1. i iznimke iz članka 7. stavka 1.a za svaki pojedini sektor, osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Mehanizam za pregovaranje

Mehanizam za pregovaranje

Države članice osiguravaju da se stranke koje se suočavaju s poteškoćama u pogledu licenciranja prava kada žele sklopiti ugovor u svrhu stavljanja na raspolaganje audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev mogu osloniti na pomoć nepristranog tijela s relevantnim iskustvom. To tijelo pruža pomoć u pregovorima i pomaže u postizanju dogovora.

Države članice osiguravaju da se stranke koje se suočavaju s poteškoćama u pogledu licenciranja prava kada žele sklopiti ugovor u svrhu stavljanja na raspolaganje audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev mogu osloniti na pomoć nepristranog tijela s relevantnim iskustvom. Nepristrano tijelo koje je uspostavila ili imenovala država članica u svrhu ovog članka pruža pomoć strankama u pregovorima i pomaže im u postizanju dogovora.

Države članice najkasnije [datum naveden u članku 21. stavku 1.] obavješćuju Komisiju o tijelu iz stavka 1.

Države članice najkasnije [datum naveden u članku 21. stavku 1.] informiraju Komisiju o tijelu koje uspostavljaju ili imenuju u skladu sa stavkom 1.

 

Kako bi pospješile dostupnost audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev, države članice potiču dijalog između reprezentativnih organizacija autora, producenata, platforma za video na zahtjev i drugih relevantnih dionika.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Naslov III. – poglavlje 2.a (novo) – Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE 2.a

 

Pristup publikacijama Unije

 

Članak 10.a

 

Pravni depozit Unije

 

1.  Sve elektroničke publikacije koje se bave pitanjima povezanima s Unijom, kao što su pravo Unije, povijest i integracija Unije, strategije Unije, demokracija u Uniji, institucionalna i parlamentarna pitanja i politika Unije, a koje se stavljaju na raspolaganje javnosti u Uniji podliježu pravnom depozitu Unije.

 

2.  Knjižnica Europskog parlamenta ima pravo na besplatnu dostavu jednog primjerka svake publikacije iz stavka 1.

 

3.  Obveza iz stavka 1. odnosi se na izdavače, tiskare i uvoznike publikacija za djela koja objavljuju i tiskaju u Uniji, odnosno u nju uvoze.

 

4.  Od dana dostave knjižnici Europskog parlamenta publikacije iz stavka 1. postaju dio njezine stalne zbirke. Stavljaju se na raspolaganje korisnicima u prostorijama knjižnice Europskog parlamenta isključivo u svrhu istraživanja ili izrade studija akreditiranih istraživača, pod nadzorom knjižnice Europskog parlamenta.

 

5.   Komisija donosi akte kako bi se specificirali uvjeti u vezi s dostavom publikacija iz stavka 1. knjižnici Europskog parlamenta.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Zaštita informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba

Zaštita informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba

1.  Države članice osiguravaju izdavačima informativnih publikacija prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ za digitalnu uporabu njihovih informativnih publikacija.

1.  Države članice osiguravaju izdavačima informativnih publikacija prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ za digitalnu uporabu njihovih informativnih publikacija od strane pružatelja usluga informacijskog društva kako bi izdavači mogli primiti pravičnu i razmjernu naknadu.

 

1.a  Pravima iz stavka 1. ne sprečavaju se pojedinačni korisnici da se privatno i nekomercijalno te na zakonit način koriste informativnim publikacijama.

2.  Pravima iz stavka 1. ne mijenjaju se prava autora i ostalih nositelja prava predviđena u zakonodavstvu Unije i ona ni na koji način ne utječu na ta prava, u pogledu djela i drugih sadržaja uključenih u informativnu publikaciju. Na ta se prava nije moguće pozvati protiv tih autora i ostalih nositelja prava, a posebno ih tim pravima nije moguće lišiti prava na iskorištavanje svojih djela i drugih sadržaja neovisno o informativnim publikacijama u koja su ona uključena.

2.  Pravima iz stavka 1. ne mijenjaju se prava autora i ostalih nositelja prava predviđena u zakonodavstvu Unije i ona ni na koji način ne utječu na ta prava, u pogledu djela i drugih sadržaja uključenih u informativnu publikaciju. Na ta se prava nije moguće pozvati protiv tih autora i ostalih nositelja prava, a posebno ih tim pravima nije moguće lišiti prava na iskorištavanje svojih djela i drugih sadržaja neovisno o informativnim publikacijama u koja su ona uključena.

 

2.a  Prava iz stavka 1. ne primjenjuju se na radnje davanja poveznica.

3.  Članci 5. do 8. Direktive 2001/29/EZ i Direktive 2012/28/EU primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu prava iz stavka 1.

3.  Članci 5. do 8. Direktive 2001/29/EZ i Direktive 2012/28/EU primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu prava iz stavka 1.

4.  Prava iz stavka 1. prestaju važiti 20 godina nakon objave informativne publikacije. Taj se rok izračunava od prvog dana siječnja godine nakon datuma objave.

4.  Prava iz stavka 1. prestaju važiti 20 godina nakon objave informativne publikacije. Taj se rok izračunava od prvog dana siječnja godine nakon datuma objave.

 

Pravo iz stavka 1. ne primjenjuje se retroaktivno.

 

4.a  Države članice osiguravaju da autori dobivaju odgovarajući udio dodatnih prihoda koji izdavači informativnih publikacija primaju za korištenje informativne publikacije od strane pružatelja usluga informacijskog društva.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Potraživanje pravične naknade

Potraživanje pravične naknade

Države članice mogu predvidjeti da su u slučaju kada autor prenese ili licencira pravo izdavaču takav prijenos ili licencija dovoljna pravna osnova da izdavač može tražiti udio u naknadi za korištenje djela na temelju iznimke ili ograničenja prenesenog ili licenciranog prava.

Države članice s pomoću sustava za podjelu naknada između autora i izdavača za iznimke i ograničenja mogu predvidjeti da su u slučaju kada autor prenese ili licencira pravo izdavaču takav prijenos ili licencija dovoljna pravna osnova da izdavač može tražiti udio u naknadi za korištenje djela na temelju iznimke ili ograničenja prenesenog ili licenciranog prava, pod uvjetom da je jednakovrijedan sustav za podjelu naknada bio u funkciji u toj državi članici prije 12. studenog 2015..

 

Prvim stavkom ne dovode se u pitanje ugovori u državama članicama o pravima javnog posuđivanja, o upravljanju pravima koja se ne temelje na izuzećima ili ograničenjima autorskog prava, kao što su prošireni programi kolektivnog licenciranja, ili o pravima na naknadu na temelju nacionalnog prava.

Amandman     76

Prijedlog direktive

Poglavlje 1.a (novo) – članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE 1.a

 

Zaštita organizatora sportskih događaja

 

Članak 12.a

 

Zaštita organizatora sportskih događaja

 

Države članice organizatorima sportskih događaja predviđaju prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ i članka 7. Direktive 2006/115/EZ.

Obrazloženje

U članku 165. stavku 1. UFEU-a navodi se da Unija doprinosi promidžbi europskog sporta. Zaštita intelektualnog vlasništva organizatora sportskih događaja već je predviđena u uvodnoj izjavi 52. Direktive 2010/13/EU, a podržao ju je Europski parlament u nekoliko izvješća o sportu. Sud je u spojenim predmetima C-403/08 i C-429/08, FLAPL, EU:C:2011:631 zaključio da sportski događaji imaju jedinstven i izvorni karakter vrijedan zaštite koji je usporediv sa zaštitom djela. Do danas je pet država članica odobrilo srodno pravo organizatorima sportskih događaja.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja

 

-1.   Ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 1. i 2. Direktive 2001/29/EZ, pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja obavještavaju javnost i sklapaju pravedne i odgovarajuće ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako nositelj prava ne želi odobriti licenciju ili ako licencije nisu dostupne. Ugovorima o licenciranju sklopljenima između pružatelja usluga razmjene internetskog sadržaja i nositelja prava obuhvaćena je odgovornost za djela koja učitavaju korisnici njihovih usluga u skladu s uvjetima utvrđenima u ugovoru o licenciranju, pod uvjetom da ti korisnici ne djeluju u komercijalne svrhe ili nisu nositelj prava ili njegov zastupnik.

1.   Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

1.  Pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja iz stavka -1., u suradnji s nositeljima prava, poduzimaju odgovarajuće i razmjerne mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora o licenciranju kada su sklopljeni s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja u okviru tih usluga.

 

Ako ugovori o licenciranju s nositeljima prava ne postoje, pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja, u suradnji s nositeljima prava, poduzimaju odgovarajuće i razmjerne mjere koje dovode do toga da djela ili drugi sadržaji kojima se krše autorska prava ili srodna prava nisu dostupni u sklopu tih usluga, dok djela i drugi sadrži kojima se ta prava ne krše ostaju dostupni.

 

1.a   Države članice osiguravaju da pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja iz stavka -1. primjenjuju mjere iz stavka 1. na temelju relevantnih informacija koje su dostavili nositelji prava.

 

Pružatelji usluga razmjene internetskog sadržaja postupaju transparentno prema nositeljima prava i obavještavaju ih o poduzetim mjerama i njihovoj provedbi te, prema potrebi, periodički izvještavaju o korištenju djela i drugih sadržaja.

 

1.b  Države članice osiguravaju da je provedba takvih mjera razmjerna i uspostavljaju ravnotežu između temeljnih prava korisnika i nositelja prava te u skladu s člankom 15. Direktive 2000/31/EZ, kad je to primjenjivo, ne nameću opću obvezu pružateljima usluga razmjene internetskog sadržaja da prate informacije koje prenose ili pohranjuju.

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1.

2.   Kako bi se spriječile zlouporabe ili ograničenja u izvršavanju iznimki i ograničenja u pogledu zaštite autorskog prava, države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave učinkovite i brze žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1. Sve žalbe podnesene u okviru takvih mehanizama obrađuju se bez nepotrebnog odgađanja. Nositelji prava razumno opravdavaju svoje odluke kako bi se izbjeglo proizvoljno odbijanje žalbi.

 

Štoviše, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ, mjerama iz stavka 1. ne zahtijeva se identifikacija pojedinačnih korisnika i obrada njihovih osobnih podataka.

 

Države članice također osiguravaju da, u kontekstu primjene mjera iz stavka 1., korisnici imaju pristup sudu ili drugoj mjerodavnoj sudskoj ustanovi kako bi se ostvarila upotreba iznimke ili ograničenja u pogledu zaštite autorskog prava.

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga razmjene internetskog sadržaja, korisnika i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse za razmjernu i učinkovitu provedbu mjera iz stavka 1., uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

Amandman     78

Prijedlog direktive

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Države članice predviđaju da sporovi između pravnih nasljednika i pružatelja usluga informacijskog društva u vezi s primjenom članka 13. stavka 1. mogu biti podložni alternativnom sustavu za rješavanje sporova.

 

Države članice uspostavljaju ili imenuju nepristrano tijelo s potrebnim stručnim znanjem u cilju pružanja pomoći strankama kako bi riješile sporove u okviru tog sustava.

 

Države članice najkasnije [datum naveden u članku 21. stavku 1.] informiraju Komisiju o uspostavljanju tog tijela.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 13.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.b

 

Korištenje zaštićenog sadržaja u uslugama informacijskog društva koje se koriste automatskim upućivanjem na sliku

 

Države članice osiguravaju da pružatelji usluga informacijskog društva koji automatski reproduciraju ili se pozivaju na znatnu količinu vizualnih djela zaštićenih autorskim pravom te ih stavljaju na raspolaganje javnosti u svrhu indeksiranja i upućivanja sklope pravedne i uravnotežene ugovore sa svakim nositeljem prava koji to želi kako bi mu se osigurala pravična naknada. Takvim naknadama može upravljati organizacija dotičnih nositelja prava za kolektivno ostvarivanje prava.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Poglavlje 3.članak -14. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -14.

 

Načelo pravične i odgovarajuće naknade

 

1.   Države članice osiguravaju da autori i izvođači dobivaju pravičnu i odgovarajuću naknadu za iskorištavanje njihovih djela i drugih sadržaja, uključujući za njihovo iskorištavanje na internetu. To se može postići u svakom sektoru kombinacijom ugovora, uključujući ugovore o kolektivnom pregovaranju, i zakonskih mehanizama naknada.

 

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se ako autor ili izvođač svim korisnicima dodijeli slobodno uživanje neisključivog prava.

 

3.  Države članice uzimaju u obzir posebnosti svakog sektora pri poticanju razmjerne naknade za prava odobrena od strane autora i izvođača.

 

4.  U ugovorima se navodi naknada koja se primjenjuje za svaki način iskorištavanja.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Obveza transparentnosti

Obveza transparentnosti

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju pravodobne, primjerene i dovoljne informacije o iskorištavanju njihovih djela i izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, posebno u pogledu načina iskorištavanja, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, a najmanje jednom godišnje, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora i relativnu važnost svakog pojedinačnog doprinosa, dobivaju pravodobne, točne, relevantne i sveobuhvatne informacije o iskorištavanju njihovih djela i izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, posebno u pogledu načina iskorištavanja, ostvarenih izravnih i neizravnih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

 

1.a   Države članice osiguravaju da kada stjecatelj licencije ili primatelj prava autorskih i izvođačkih prava ta prava naknadno licencira drugoj stranki, ta stranka dijeli sve informacije iz stavka 1. sa stjecateljem licencije ili primateljem prava.

 

Glavni stjecatelj licencije ili primatelj prava prosljeđuje sve informacije iz prvog podstavka autoru ili umjetniku. Te se informacije ne mijenjaju, osim u slučaju poslovno osjetljivih informacija kako su utvrđene pravom Unije ili nacionalnim pravom koje, ne dovodeći u pitanje članke 15. i 16.a, mogu biti podložne ugovoru o povjerljivosti, u svrhu očuvanja poštenog tržišnog natjecanja. Ako glavni stjecatelj licence ili primatelj prava pravodobno ne dostavi informacije navedene u tom podstavku, autor ili izvođač imaju pravo zahtijevati te informacije izravno od stjecatelja podlicencije.

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava primjerena razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti.

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava visoka razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava visoka razina transparentnosti.

3.  Države članice mogu odlučiti da se obveza iz stavka 1. ne primjenjuje kada doprinos autora ili izvođača nije znatan u odnosu na ukupno djelo ili izvedbu.

 

4.  Stavak 1. ne primjenjuje se na subjekte koji podliježu obvezama transparentnosti utvrđenima Direktivom 2014/26/EU.

4.  Stavak 1. ne primjenjuje se na subjekte koji podliježu obvezama transparentnosti utvrđenima Direktivom 2014/26/EU ili ugovorima o kolektivnom pregovaranju ako se tim obvezama ili ugovorima predviđaju zahtjevi za transparentnost usporedivi s onima iz stavka 2.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da autori i izvođači imaju pravo zatražiti dodatnu, odgovarajuću naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim prihodima ili koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Države članice osiguravaju, u nedostatku ugovora o kolektivnom pregovaranju kojima se predviđa usporediv mehanizam, da autori i izvođači ili sve reprezentativne organizacije koje ih zastupaju imaju pravo zatražiti dodatnu, odgovarajuću i pravičnu naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim izravnim ili neizravnim prihodima ili koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice predviđaju da se sporovi povezani s obvezom transparentnosti iz članka 14. i mehanizmom za prilagodbu ugovora iz članka 15. mogu rješavati dobrovoljnim postupkom alternativnog rješavanja sporova.

Države članice predviđaju da se sporovi povezani s obvezom transparentnosti iz članka 14. i mehanizmom za prilagodbu ugovora iz članka 15. mogu rješavati dobrovoljnim postupkom alternativnog rješavanja sporova. Države članice osiguravaju da reprezentativne organizacije autora i izvođača mogu pokrenuti takve postupke na zahtjev jednog ili više autora i izvođača.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Pravo na opoziv

 

1.  Države članice osiguravaju da u slučaju kada je autor ili izvođač licencirao ili prenio isključiva prava u pogledu djela ili drugog zaštićenog sadržaja, autor ili izvođač ima pravo na opoziv ako se ne radi o iskorištavanju djela ili drugog zaštićenog sadržaja ili ako postoji trajni nedostatak redovitog izvješćivanja u skladu s člankom 14. Države članice mogu predvidjeti posebne odredbe, uzimajući u obzir posebnosti različitih sektora i djela te predviđeno razdoblje iskorištavanja, a osobito mogu predvidjeti rokove za pravo na opoziv.

 

2.   Pravo na opoziv predviđeno stavkom 1. može se ostvariti tek nakon razumnog vremena od sklapanja ugovora o licenciranju ili prijenosu i samo nakon pisane obavijesti kojom se utvrđuje odgovarajući rok do kojeg se treba ostvariti iskorištavanje licenciranih ili prenesenih prava. Nakon isteka tog roka autor ili izvođač mogu se, umjesto opoziva prava, odlučiti i na prekidanje isključivosti ugovora. Ako djelo ili drugi sadržaj obuhvaća doprinos skupine autora ili izvođača, ostvarivanje pojedinačnog prava na opoziv takvih autora ili izvođača uređuje se nacionalnim pravom, kojim se utvrđuju pravila o pravu na opoziv za kolektivna djela, uzimajući u obzir relativnu važnost pojedinačnih doprinosa.

 

3.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ako je neostvarivanje prava uglavnom uzrokovano okolnostima za koje se opravdano smatra da ih autor ili izvođač mogu riješiti.

 

4.  Ugovorni ili drugi aranžmani koji odstupaju od prava na opoziv zakoniti su samo ako su sklopljeni dogovorom koji se temelji na ugovoru o kolektivnom pregovaranju.

Amandman     85

Prijedlog direktive

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Države članice mogu donijeti ili zadržati na snazi šire odredbe, koje su usporedive s postojećim iznimkama i ograničenjima predviđenima pravom Unije, za uporabe obuhvaćene iznimkama ili ograničenjima predviđenima u ovoj Direktivi.

Amandman     86

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odredbe članka 11. primjenjuju se i na informativne publikacije objavljene prije [datum naveden u članku 21. stavku 1].

Briše se.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (14.6.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Catherine Stihler

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Iako su razne direktive i postojeći pravni okvir EU-a u području zakonodavstva o autorskim pravima proteklih godina doprinijeli boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta i stimulirali inovacije, kreativnost, ulaganja i proizvodnju novih sadržaja, „digitalna revolucija” i brz tehnološki razvoj koji su iz toga proizašli stvorili su goleme izazove u tom području.

Aktualni razvoj događaja na tržištu u nekim je slučajevima prouzročio radikalne promjene u načinu na koji se stvaraju, proizvode, distribuiraju i koriste razna djela zaštićena autorskim pravima. Zbog pojave različitih poslovnih modela i novih trendova u potražnji postojeći okvir o autorskim pravima morao se na odgovarajući način prilagoditi tim izazovima kako bi se zajamčilo da odgovara budućim potrebama i novim tržišnim stvarnostima te potrebama građana.

U tom smislu izvjestiteljica pozdravlja Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, koji je predstavila Europska komisija, a kojim se nastoje postaviti nova pravila za pružanje odgovora na navedene potrebe, kao što su usvajanje određenih iznimaka i ograničenja u pogledu digitalnog i prekograničnog okruženja, pojednostavljenje postupaka licenciranja, jamčenje šireg pristupa sadržaju za potrošače i zaštita veće transparentnosti ugovora i naknada za autore i izvođače.

Međutim, izvjestiteljica vjeruje da se tekst prijedloga u više aspekata može poboljšati i da mu se u nekim aspektima mogu dodati konkretniji ili ambiciozniji prijedlozi. Stoga se u njezinu prijedlogu nacrta mišljenja uvodi nekoliko ciljanih izmjena radi poboljšanja, pojašnjenja i proširenja teksta koji je predložila Komisija.

Iznimke i ograničenja u područjima istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturne baštine

Izvjestiteljica pozdravlja namjeru Komisije da odgovori na nove izazove u tom području, ali vjeruje da je trebalo usvojiti ambiciozniji pristup. Posebno, kad je riječ o iznimci u pogledu rudarenja teksta i podataka predviđenoj u članku 3. Direktive, izvjestiteljica smatra da je ograničenje predložene iznimke EU-a na usku definiciju istraživačkih organizacija kontraproduktivno i stoga uvodi jednostavno pravilo kojim se ne diskriminiraju korisnici ni svrhe te kojim se jamči, gdje je to primjereno, strogo ograničeno i transparentno korištenje tehnoloških zaštitnih mjera.

Osim toga, u području korištenja djela i drugih sadržaja u nastavi (članak 4.) izvjestiteljica smatra da bi od iznimke koristi trebale imati ne samo sve formalne obrazovne ustanove u osnovnom, srednjem, strukovnom i visokom obrazovanju, nego i druge organizacije kao što su knjižnice i ostale institucije kulturne baštine koje pružaju neformalno ili informalno obrazovanje. Izvjestiteljica vjeruje da je najbolje rješenje uspostaviti jedinstvenu i obveznu iznimku za sve vrste nastave, digitalne i nedigitalne, formalne i informalne.

Kad je riječ o iznimci u pogledu očuvanja kulturne baštine iz članka 5. izvjestiteljica predlaže ambiciozno proširenje područja primjene tog članka uvođenjem nekoliko novih elemenata. Ponajprije, u nacrtu mišljenja predlaže se izmjena iznimke kako bi se institucijama kulturne baštine i obrazovnim ustanovama omogućilo da reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama radi obavljanja zadaće od javnog interesa u području očuvanja, istraživanja, obrazovanja, kulture i podučavanja.

Nadalje, predlažu se tri nove iznimke kako bi se pogodovalo razvoju europskog istraživačkog prostora i poticanju znanstvenih istraživanja i korištenja znanja i kulturne baštine te pristupa njima. S tim ciljem uvedene su nove iznimke, jedna u pogledu dokumenata koje dostavljaju institucije kulturne baštine ili obrazovne ustanove, a druga u pogledu pristupa za potrebe istraživanja ili privatnog izučavanja u prostorijama institucija kulturne baštine ili obrazovnih ustanova. Osim toga, uvedena je iznimka u pogledu javne posudbe književnih djela kako bi se zajamčilo da svi građani Europske unije imaju pristup cjelokupnoj zbirci knjiga i drugih izvora.

Nedostupna djela

Izvjestiteljica uvodi iznimku u članku 7. kojom će se institucijama kulturne baštine omogućiti da distribuiraju, priopće javnosti ili stave na raspolaganje nedostupna djela ili druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama u nekomercijalne svrhe, vodeći računa o sustavima naknada za svako nerazumno dovođenje u pitanje legitimnih interesa nositelja prava. Stvaratelji i nositelji prava trebali bi uvijek imati pravo podnijeti prigovor na takvo stavljanje na raspolaganje i zatražiti da njihova djela ne budu dostupna na internetu.

Zaštita informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba

Izvjestiteljica smatra da uvođenje prava izdavača informativnih publikacija u članku 11. nije dostatno opravdano. Činjenica je da izvođači mogu naići na probleme pri provedbi licenciranih autorskih prava, ali to bi pitanje trebalo rješavati putem provedbenih propisa. To se može na odgovarajući način riješiti jednostavnim izmjenama članka 5. Direktive o provedbi 2004/48/EZ kako bi se ona odnosila i na izdavače informativnih publikacija. Izvjestiteljica vjeruje da nema potrebe stvarati novo pravo jer izdavači u svakom trenutku imaju puno pravo iskoristiti izuzeće iz tog utvrđenog sustava upotrebom jednostavnih tehničkih sredstava. Izvjestiteljica je također zabrinuta zbog utjecaja koji bi uspostava tog novog prava mogla imati na tržište s obzirom na to da će dodavanje tog prava vrlo vjerojatno dodatno povećati složenost ugovora o licenciranju. Također ne postoji jamstvo da bi od povećanja naknada izdavačima koristi imali i autori. Postoje potencijalno djelotvorniji načini promicanja visokokvalitetnog novinarstva i izdavaštva s pomoću poreznih poticaja umjesto dodavanja još jednog sloja zakonodavstvu u području autorskih prava.

Određene uporabe zaštićenog sadržaja u okviru internetskih usluga

U vezi s člankom 13. (i povezanim uvodnim izjavama 37., 38. i 39.) izvjestiteljica smatra da je postojeći tekst nekompatibilan sa sustavom ograničene odgovornosti predviđenim u Direktivi 2000/31/EZ (Direktiva o elektroničkoj trgovini), zakonodavnom aktu koji se pokazao iznimno korisnim za unutarnje tržište u digitalnoj sferi. Izvjestiteljica čvrsto podržava stav da je potrebno riješiti problem jaza vrijednosti i naglašava da stvaratelji i nositelji prava trebaju od pružatelja internetskih usluga primati pravične i uravnotežene naknade za korištenje svojih djela. Međutim, to bi trebalo postići bez negativnih utjecaja na digitalno gospodarstvo ili internetske slobode potrošača. Sadašnjim tekstom članka 13. ne postiže se taj cilj. Strogi zahtjevi u tom članku mogli bi predstavljati prepreku ulasku novih poduzeća na tržište. Članak je također tehnološki specifičan i tržište bi na to moglo reagirati jednostavnom promjenom tehničkih procesa ili izradom novih poslovnih modela na koje se utvrđeni način kategorizacije ne može primijeniti. Korištenje filtriranja može potencijalno naštetiti interesima korisnika jer postoje mnogi zakoniti načini korištenja sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje tehnologije filtriranja ne mogu registrirati jer nisu dovoljno napredne.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Direktivama koje su donesene u području autorskog i srodnih prava osigurava se visoka razina zaštite nositelja prava i stvara okvir u kojem se mogu iskorištavati djela i drugi zaštićeni sadržaji. Tim se usklađenim pravnim okvirom pridonosi dobrom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Njime se potiču inovacije, kreativnost, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom okruženju. Zaštitom koja se osigurava tim pravnim okvirom pridonosi se i cilju Unije koji se odnosi na poštovanje i promicanje kulturne raznolikosti stavljajući istodobno u prvi plan europsko zajedničko kulturno nasljeđe. Člankom 167. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtijeva se od Unije da u svojem djelovanju vodi računa o kulturnim aspektima.

(2)  Direktivama koje su donesene u području autorskog i srodnih prava osigurava se visoka razina zaštite nositelja prava i stvara okvir u kojem se mogu iskorištavati djela i drugi zaštićeni sadržaji. Tim se usklađenim pravnim okvirom pridonosi dobrom funkcioniranju istinski integriranog unutarnjeg tržišta. Njime se potiču inovacije, kreativnost, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom okruženju. Zaštitom koja se osigurava tim pravnim okvirom pridonosi se i cilju Unije koji se odnosi na poštovanje i promicanje kulturne raznolikosti stavljajući istodobno u prvi plan europsko zajedničko kulturno nasljeđe. Člankom 167. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtijeva se od Unije da u svojem djelovanju vodi računa o kulturnim aspektima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se novi poslovni modeli i novi dionici. Ciljevi i načela utvrđeni u okviru Unije o autorskim pravima i dalje su čvrsti. Međutim, još uvijek postoji pravna nesigurnost nositelja prava i korisnika u pogledu određenih načina uporabe djela i drugih sadržaja u digitalnom okruženju, uključujući prekograničnu uporabu. Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava”26, okvir Unije o autorskim pravima mora se u određenim područjima prilagoditi i dopuniti. Ovom Direktivom propisuju se pravila za prilagodbu određenih iznimaka i ograničenja digitalnim i prekograničnim okruženjima te mjere za olakšavanje određenih praksi licenciranja u pogledu širenja nedostupnih dijela i internetske dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev u cilju osiguranja šireg pristupa sadržaju. Kako bi se moglo stvoriti tržište za autorska prava koje dobro funkcionira, trebalo bi uspostaviti i pravila o pravima u pogledu publikacija, o tome kako pružatelji internetskih usluga pohranjivanja i davanja pristupa sadržajima koje su učitali korisnici mogu upotrebljavati djela i druge sadržaje i o transparentnosti ugovora autorâ i izvođačâ.

(3)  Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja pri čemu relevantno zakonodavno mora biti prikladno i s obzirom na razvoj situacije u budućnosti kako se ne bi ograničavao tehnološki razvoj. Javljaju se novi poslovni modeli i novi dionici. Ciljevi i načela utvrđeni u okviru Unije o autorskim pravima i dalje su čvrsti. Međutim, još uvijek postoji pravna nesigurnost nositelja prava i korisnika u pogledu određenih načina uporabe djela i drugih sadržaja u digitalnom okruženju, uključujući prekograničnu uporabu. Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava”26, okvir Unije o autorskim pravima mora se u određenim područjima prilagoditi i dopuniti. Ovom Direktivom propisuju se pravila za prilagodbu određenih iznimaka i ograničenja digitalnim i prekograničnim okruženjima te mjere za olakšavanje određenih praksi licenciranja u pogledu širenja nedostupnih dijela i internetske dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev u cilju osiguranja šireg pristupa sadržaju. Kako bi se moglo stvoriti pravedno tržište za autorska prava koje dobro funkcionira, trebalo bi uspostaviti i pravila o upotrebi djela i drugog sadržaja obuhvaćenog područjem primjene u vezi s pružateljima internetskih usluga i o transparentnosti ugovora autorâ i izvođačâ te o računovodstvu koje proizlazi iz korištenja zaštićenih djela u skladu s tim ugovorima.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ova Direktiva temelji se na pravilima propisanima u direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području i dopunjuje ih. To su posebno Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27, Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28, Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29, Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30, Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća31 i Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća32.

(4)  Ova Direktiva temelji se na pravilima propisanima u direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području i dopunjuje ih. To su posebno Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27, Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27a, Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28, Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29, Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30, Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća31 i Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća32.

_________________

_________________

27 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20. – 28.).

27 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20. – 28.).

 

27a Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

28 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.–19.).

28 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.  19.).

29 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28.–35.).

29 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28.  35.).

30 Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16. – 22.).

30 Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16. – 22.).

31 Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (SL L 299, 27.10.2012., str. 5.–12.).

31 Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (SL L 299, 27.10.2012., str. 5.–12.).

32 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL L 84, 20.3.2014., str. 72.–98.).

32 Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL L 84, 20.3.2014., str. 72.  98.).

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Iznimkama i ograničenjima utvrđenima u ovoj Direktivi nastoji se ostvariti pravična ravnoteža između prava i interesa autora i ostalih nositelja prava, s jedne strane, i korisnika, s druge strane. One se mogu primjenjivati samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem djela ili drugih sadržaja i kojima se nerazumno ne dovode u pitanje zakoniti interesi nositelja prava.

(6)  Iznimkama i ograničenjima utvrđenima u ovoj Direktivi nastoji se ostvariti pravična ravnoteža između prava i interesa autora i ostalih nositelja prava, s jedne strane, i korisnika, s druge strane. One se mogu primjenjivati samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem djela ili drugih sadržaja i kojima se nerazumno ne dovode u pitanje zakoniti interesi nositelja prava. One se prije svega odnose na pristup obrazovanju, znanju i kulturnoj baštini te su, kao takve, u javnom interesu.

Amandman     5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Novim tehnologijama omogućuje se automatizirana računalna analiza informacija u digitalnom obliku, na primjer teksta, zvuka, slika ili podataka, koji se općenito nazivaju rudarenje teksta i podataka. Tim tehnologijama omogućuje se istraživačima da obrađuju velike količine informacija za stjecanje novog znanja i otkrivanje novih trendova. Dok su tehnologije rudarenja teksta i podataka raširene u digitalnom gospodarstvu, opće je priznato da od rudarenja teksta i podataka posebno može imati koristi istraživačka zajednica i da se time potiču inovacije. Međutim, istraživačke organizacije u Uniji, kao što su sveučilišta i istraživački zavodi, suočavaju se s pravnom nesigurnošću u pogledu mjere do koje mogu obavljati rudarenje teksta i podataka sadržaja. U određenim slučajevima rudarenje teksta i podataka može uključivati radnje zaštićene autorskim pravom i/ili sui generis pravom baza podataka, posebno reprodukciju djela ili drugih sadržaja i/ili izvlačenje sadržaja iz baze podataka. Kada se ne primjenjuje iznimka ili ograničenje, nositelji prava trebali bi dati odobrenje za poduzimanje takvih radnji. Rudarenje teksta i podataka može se obavljati i u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom i u takvim slučajevima odobrenje ne bi bilo potrebno.

(8)  Novim tehnologijama omogućuje se automatizirana računalna analiza informacija u digitalnom obliku, na primjer teksta, zvuka, slika ili bilo kojeg drugog tipa podataka, koji se općenito nazivaju rudarenje teksta i podataka. Tim tehnologijama omogućuje se obrada velike količine digitalno pohranjenih informacija za stjecanje novog znanja i otkrivanje novih trendova. Dok su tehnologije rudarenja teksta i podataka raširene u digitalnom gospodarstvu, opće je priznato da od rudarenja teksta i podataka posebno može imati koristi istraživačka zajednica i da se time potiču inovacije. Međutim, pojedinci, javni i pravni subjekti koji imaju zakonit pristup sadržaju u Uniji suočavaju se s pravnom nesigurnošću u pogledu mjere do koje mogu obavljati rudarenje teksta i podataka sadržaja. U određenim slučajevima rudarenje teksta i podataka može uključivati radnje zaštićene autorskim pravom i/ili sui generis pravom baza podataka, posebno reprodukciju djela ili drugih sadržaja i/ili izvlačenje sadržaja iz baze podataka. Kada se ne primjenjuje iznimka ili ograničenje, nositelji prava trebali bi dati odobrenje za poduzimanje takvih radnji. Odobrenje ne bi bilo potrebno u slučajevima kada se rudarenje teksta ili podataka obavlja u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom. Pravo na čitanje zapravo je isto kao i pravo na rudarenje.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U zakonodavstvu Unije već su predviđene određene iznimke i ograničenja kojima su obuhvaćene uporabe u znanstveno-istraživačke svrhe koje se mogu primjenjivati na radnje rudarenja teksta i podataka. Međutim, te su iznimke i ograničenja izborni i nisu potpuno prilagođeni za uporabu tehnologija u znanstvenom istraživanju. Nadalje, ako istraživači mogu zakonito pristupiti sadržaju, na primjer na temelju pretplata na publikacije ili licencija za otvoreni pristup, uvjeti licencija mogu isključivati rudarenje teksta i podataka. Budući da se istraživanja sve više provode uz pomoć digitalne tehnologije, postoji opasnost da će se ugroziti konkurentni položaj Unije ako se ne poduzmu koraci za uklanjanje pravne nesigurnosti za rudarenje teksta i podataka.

(9)  U zakonodavstvu Unije već su predviđene određene iznimke i ograničenja kojima su obuhvaćene uporabe u znanstveno-istraživačke svrhe koje se mogu primjenjivati na radnje rudarenja teksta i podataka. Međutim, te su iznimke i ograničenja izborni i nisu potpuno prilagođeni za uporabu tehnologija za rudarenje teksta i podataka koje su relevantne i daleko izvan područja znanstvenog istraživanja. Nadalje, ako je pristup sadržaju zakonito stečen, na primjer na temelju pretplata na publikacije ili licencija za otvoreni pristup, uvjeti licencija mogu isključivati rudarenje teksta i podataka. Budući da se istraživanja sve više provode uz pomoć digitalne tehnologije, postoji opasnost da će se ugroziti i konkurentni položaj Unije kao istraživačkog okruženja i mjere predviđene europskim programom za otvorenu znanost ako se ne poduzmu koraci za uklanjanje pravne nesigurnosti za rudarenje teksta i podataka za sve potencijalne korisnike. Pravom Unije treba priznati da se rudarenje teksta i podataka sve više koristi izvan službenih istraživačkih organizacija i u svrhe koje se ne odnose na znanstveno istraživanje, ali koje ipak doprinose inovacijama, prijenosu tehnologije i javnom interesu.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ta pravna sigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Iznimke bi se trebale primjenjivati i na istraživačke organizacije kada sudjeluju u javno-privatnim partnerstvima.

(10)  Ta pravna sigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Dodatnom obveznom iznimkom trebalo bi istraživačkim organizacijama dati pristup informacijama u formatu koji omogućuje rudarenje teksta i podataka. Iznimke bi se trebale primjenjivati i na istraživačke organizacije kada sudjeluju u javno-privatnim partnerstvima pod uvjetom da one svoju dobit ponovno ulažu u istraživanje. Novim iznimkama ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke.

Amandman     8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Istraživačke organizacije u Uniji obuhvaćaju različite subjekte čiji je glavni cilj obavljati znanstveno istraživanje ili to činiti zajedno s pružanjem obrazovnih usluga. Zbog različitosti takvih tijela važno je imati zajedničko shvaćanje korisnika iznimke. Unatoč različitim pravnim oblicima i strukturama, istraživačke organizacije u državama članicama u načelu imaju zajedničko to da djeluju na neprofitnoj osnovi ili u kontekstu misije javnog interesa koju je priznala država. Takva misija javnog interesa može se, na primjer, odražavati u javnom financiranju ili odredbama u nacionalnim zakonima ili javnim ugovorima. Istodobno se za potrebe ove Direktive istraživačkim organizacijama ne bi trebale smatrati organizacije nad kojima trgovačka društva imaju odlučujući utjecaj zbog kojega mogu nad njima vršiti kontrolu, što je posljedica strukturnih situacija kao što su kvaliteta dionika ili članova, a zbog čega može doći do povlaštenog pristupa rezultatima istraživanja.

(11)  Istraživačke organizacije u Uniji obuhvaćaju različite subjekte koji provode istraživanja, što obuhvaća i javne ustanove i institucije kulturne baštine, a čiji je glavni cilj obavljati znanstveno istraživanje ili to činiti zajedno s pružanjem obrazovnih usluga. Zbog različitosti takvih tijela važno je imati zajedničko shvaćanje korisnika iznimke. Unatoč različitim pravnim oblicima i strukturama, istraživačke organizacije u državama članicama u načelu imaju zajedničko to da djeluju na neprofitnoj osnovi ili u kontekstu misije javnog interesa koju je priznala država. Takva misija javnog interesa može se, na primjer, odražavati u javnom financiranju ili odredbama u nacionalnim zakonima ili javnim ugovorima. Istodobno se za potrebe ove Direktive istraživačkim organizacijama ne bi trebale smatrati organizacije nad kojima trgovačka društva imaju odlučujući utjecaj zbog kojega mogu nad njima vršiti kontrolu, što je posljedica strukturnih situacija kao što su kvaliteta dionika ili članova, a zbog čega može doći do povlaštenog pristupa rezultatima istraživanja.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zbog potencijalno velikog broja zahtjeva za pristup njihovim djelima ili drugim sadržajima i za preuzimanje njihovih djela ili drugih sadržaja, nositeljima prava trebalo bi biti dopušteno da primjenjuju mjere u slučaju kada postoji rizik da bi se mogla ugroziti sigurnost ili cjelovitost sustava ili baza podataka u kojima su smještena djela ili drugi sadržaji. Te mjere ne bi trebale prelaziti ono što je nužno za ostvarivanje cilja osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti sustava i njima se ne bi trebala ugrožavati učinkovita primjena iznimke.

(12)  Zbog potencijalno velikog broja zahtjeva za pristup njihovim djelima ili drugim sadržajima i za preuzimanje njihovih djela ili drugih sadržaja, nositeljima prava trebalo bi biti dopušteno da primjenjuju mjere u slučaju kada postoji rizik da bi se mogla ugroziti sigurnost sustava ili baza podataka u kojima su smještena djela ili drugi sadržaji. Te mjere ne bi trebale prelaziti ono što je nužno, proporcionalno i učinkovito za ostvarivanje cilja osiguravanja sigurnosti sustava i njima se ne bi trebala ugrožavati učinkovita primjena iznimke ili sprečavati mogućnost reprodukcije rezultata istraživanja.

Amandman     10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Postupak rudarenja teksta i podataka uključuje preuzimanje zaštićenih djela i drugog sadržaja obuhvaćenog područjem primjene u većim razmjerima. Stoga bi skladištenje i kopiranje sadržaja trebalo bi biti strogo ograničeno na ono što je nužno za provjeru rezultata. Sve pohranjene kopije trebalo bi izbrisati nakon razumnog vremenskog razdoblja kako bi se izbjegle uporabe koje nisu obuhvaćene iznimkom.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ dopušta se državama članicama da predvide iznimku ili ograničenje u pogledu prava reprodukcije, priopćavanja javnosti i činjenja dostupnim javnosti u isključivu svrhu, među ostalim, davanja primjera u nastavi. Nadalje, člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i člankom 9. točkom (b) Direktive 96/9/EZ dopušta se uporaba baze podataka i izvlačenje ili ponovno korištenje znatnog dijela sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi. Nije jasan opseg tih iznimaka ili ograničenja u pogledu primjene na digitalne uporabe. Nadalje, nije dovoljno jasno bi li se iznimke i ograničenja primjenjivali u slučaju internetske nastave, odnosno na daljinu. Štoviše, postojećim okvirom ne predviđa se prekogranični učinak. Takvom situacijom može se ugroziti razvoj digitalno potpomognutih nastavnih aktivnosti i učenja na daljinu. Prema tome, nužno je uvođenje nove obvezne iznimke ili ograničenja kako bi se osiguralo da obrazovne ustanove uživaju potpunu pravnu sigurnost pri uporabi djela ili drugih sadržaja u digitalnoj nastavi, uključujući na internetu i preko granica.

(14)  Člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ dopušta se državama članicama da predvide iznimku ili ograničenje u pogledu prava reprodukcije, priopćavanja javnosti i činjenja dostupnim javnosti u isključivu svrhu, među ostalim, davanja primjera u nastavi. Nadalje, člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i člankom 9. točkom (b) Direktive 96/9/EZ dopušta se uporaba baze podataka i izvlačenje ili ponovno korištenje znatnog dijela sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi. Nadalje, nije dovoljno jasno bi li se iznimke i ograničenja primjenjivali u slučaju internetske nastave, odnosno na daljinu. Štoviše, postojećim okvirom ne predviđa se prekogranični učinak. Takvom situacijom može se ugroziti razvoj digitalno potpomognutih nastavnih aktivnosti i učenja na daljinu. Prema tome, nužno je uvođenje nove obvezne iznimke ili ograničenja kako bi se osigurala potpuna pravna sigurnost pri uporabi djela ili drugih sadržaja u svim oblicima nastave, uključujući na internetu i preko granica.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti.

(15)  Iako se programi za učenje na daljinu, e-učenje i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne aktivnosti i ustanove, između ostalog i na one u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja, kao i na organizacije koje se bave nastavom, što obuhvaća i neformalno ili informalno obrazovanje priznato u državi članici, ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. U skladu sa zaključcima Vijeća od 12. svibnja 2009. o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.), doprinos informalnog i neformalnog obrazovanja trebao bi se, uz formalno obrazovanje, prepoznati i razvijati u cilju ostvarenja ciljeva Unije. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene digitalne uporabe djela i drugih sadržaja kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava u učionici i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

(16)  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene sve uporabe djela i drugih sadržaja, digitalnih ili ne, kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Pojam „davanje primjera u nastavi” obično podrazumijeva upotrebu djela kojim se daju primjeri i kojim se objašnjava ili potkrepljuje predavanje. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene i uporabe izvan interneta, na primjer u učionici ili organizacijama kao što su knjižnice i druge institucije kulturne baštine koje se bave nastavnim aktivnostima, i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U cilju olakšavanja korištenja djela i drugih sadržaja u obrazovne svrhe u nizu država članica uspostavljeni su različiti mehanizmi utemeljeni na provedbi iznimke predviđene u Direktivi 2001/29/EZ ili na ugovorima o licenciranju kojima su obuhvaćene daljnje uporabe. Takvi su mehanizmi obično razvijeni uzimajući u obzir potrebe obrazovnih ustanova i različite razine obrazovanja. Dok je nužno uskladiti opseg nove obvezne iznimke ili ograničenja u pogledu digitalnih uporaba i prekograničnih nastavnih aktivnosti, načini provedbe mogu se razlikovati među državama članicama ako se njima ne ugrožava učinkovita primjena iznimke ili ograničenja ili prekogranične uporabe. Time bi se državama članicama trebala omogućiti nadogradnja na temelju postojećih mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini. Države članice posebno bi mogle odlučiti da će primjena iznimke ili ograničenja ovisiti, u potpunosti ili djelomično, o dostupnosti odgovarajućih licencija kojima su obuhvaćene barem jednake uporabe kao one dopuštene u okviru iznimke. Tim bi se mehanizmom, na primjer, omogućilo davanje prednosti licencijama za materijale koji su u prvom redu namijenjeni za obrazovno tržište. Kako se takvim mehanizmom ne bi uzrokovala pravna nesigurnost ili administrativno opterećenje obrazovnih ustanova, države članice koje prihvaćaju taj pristup trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi osigurale da su sustavi licenciranja kojima se dopušta digitalna uporaba djela ili drugih sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi lako dostupni te da su obrazovne ustanove svjesne postojanja takvih sustava licenciranja.

(17)  U cilju olakšavanja korištenja barem kratkih dijelova ili isječaka djela i drugih sadržaja u obrazovne svrhe u nizu država članica uspostavljeni su različiti mehanizmi utemeljeni na provedbi iznimke predviđene u Direktivi 2001/29/EZ ili na proširenim ugovorima o kolektivnom licenciranju. Takvi su mehanizmi obično razvijeni uzimajući u obzir ograničenja uspostavljena iscrpnim popisom dobrovoljnih iznimki na razini Unije, potrebe obrazovnih ustanova i različite razine obrazovanja. Dok je nužno uskladiti opseg nove obvezne iznimke ili ograničenja u pogledu uporaba na internetu i izvan njega, a posebno prekograničnih nastavnih aktivnosti, načini provedbe mogu se razlikovati među državama članicama ako se njima ne ugrožava učinkovita primjena iznimke ili ograničenja ili prekogranične uporabe. Time bi se državama članicama trebala omogućiti nadogradnja na temelju postojećih mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini. Države članice posebno bi mogle odlučiti da će primjena iznimke ili ograničenja ovisiti, u potpunosti ili djelomično, o dostupnosti odgovarajućih licencija kojima su obuhvaćene barem jednake uporabe kao one dopuštene u okviru iznimke. Svi ostali mehanizmi naknade trebali bi biti ograničeni na slučajeve u kojima postoji rizik od nerazumnog ugrožavanja legitimnih interesa nositelja prava. U tim bi slučajevima države članice trebale imati mogućnost zahtijevati naknadu za uporabe koje se ostvaruju u skladu s ovom iznimkom. Tim bi se mehanizmom, na primjer, omogućilo davanje prednosti licencijama za materijale koji su u prvom redu namijenjeni za obrazovno tržište. Kako se takvim mehanizmom ne bi uzrokovala pravna nesigurnost ili administrativno opterećenje obrazovnih ustanova, države članice koje prihvaćaju taj pristup trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi osigurale da su sustavi licenciranja kojima se dopušta digitalna uporaba djela ili drugih sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi lako dostupni i prihvatljivi, da uključuju sve upotrebe obuhvaćene iznimkom te da su obrazovne ustanove svjesne postojanja takvih sustava licenciranja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za očuvanje će možda biti potrebno reproducirati djelo ili drugi sadržaj iz zbirke institucije kulturne baštine za što će trebati odobrenje relevantnih nositelja prava. Institucije kulturne baštine čuvaju svoje zbirke za buduće generacije. Digitalne tehnologije nude nove načine očuvanja baštine sadržane u tim zbirkama te stvaraju nove izazove. S obzirom na te nove izazove, nužno je prilagoditi postojeći pravni okvir osiguravanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije kako bi se omogućile radnje očuvanja.

(18)  Za očuvanje će možda biti potrebno reproducirati djelo ili drugi sadržaj iz zbirke institucije kulturne baštine za što će trebati odobrenje relevantnih nositelja prava. Institucije kulturne baštine čuvaju svoju kulturnu baštinu za buduće generacije. Digitalne tehnologije nude nove načine očuvanja baštine sadržane u zbirkama institucija kulturne baštine te stvaraju nove izazove. Jedan od tih izazova je i sustavno prikupljanje i čuvanje radova koji nisu prvotno objavljeni na tradicionalan analogni način, već su nastala u digitalnom obliku (tzv. izvorno digitalna djela). Iako su izdavači u državama članicama obično dužni dostaviti obvezni primjerak svakog objavljenog djela određenim institucijama kulturne baštine u svrhe arhiviranja, takve se obveze često ne primjenjuju na izvorno digitalna djela. Ako autori ili izdavači izvorno digitalnih djela ne dostave obvezni primjerak, institucijama kulturne baštine trebalo bi dopustiti da na vlastitu inicijativu naprave reprodukciju izvorno digitalnog djela kad god su ona dostupna na internetu kako bi ih uvrstile u svoje stalne zbirke. Institucije kulturne baštine izrađuju i interne reprodukcije za razne svrhe, uključujući osiguranje, stjecanje prava i zajmove. S obzirom na te moguće nove izazove, nužno je prilagoditi postojeći pravni okvir osiguravanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Za potrebe ove Direktive, za djela i druge sadržaje trebalo bi se smatrati da su trajno dio zbirke institucije kulturne baštine kada su njihove reprodukcije u vlasništvu institucije kulturne baštine ili ih ona trajno drži, na primjer kao rezultat prijenosa vlasništva ili ugovora o licenciranju.

(21)  Za potrebe ove Direktive, za djela i druge sadržaje trebalo bi se smatrati da su trajno dio zbirke institucije kulturne baštine kada su njihove reprodukcije u vlasništvu institucije kulturne baštine ili obrazovne ustanove na dugotrajnoj posudbi toj instituciji ili ustanovi ili ih ona trajno drži, na primjer kao rezultat prijenosa vlasništva ili ugovora o licenciranju.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Slobodan i pluralistički tisak od ključne je važnosti kako bi se osigurala kvaliteta novinarstva i kako bi se građanima osigurao pristup informacijama. Njime se osigurava važan doprinos javnoj raspravi i pravilnom funkcioniranju demokratskog društva. Tijekom prelaska s tiska na digitalne medije izdavači informativnih publikacija suočavaju se s problemima u pogledu licenciranja internetske uporabe njihovih publikacija i ostvarivanja povrata na ulaganja. Budući da se izdavači informativnih publikacija ne priznaju kao nositelji prava, licenciranje i provedba u digitalnom su okruženju često složeni i neučinkoviti.

(31)  Slobodan i pluralistički tisak od ključne je važnosti kako bi se osigurala kvaliteta novinarstva i kako bi se građanima osigurao pristup informacijama. Njime se osigurava važan doprinos javnoj raspravi i pravilnom funkcioniranju demokratskog društva. Tijekom prelaska s tiska na digitalne medije izdavači informativnih publikacija puno su uložili u digitalizaciju sadržaja, a ipak se suočavaju s problemima u pogledu licenciranja internetske uporabe svojih publikacija i ostvarivanja povrata na ulaganja. Razlog je uglavnom činjenica da neki servisi za prikupljanje vijesti i tražilice koriste sadržaj izdavača bez ugovornih sporazuma o licenciranju i bez plaćanja pravedne naknade. Digitalne platforme kao što su servisi za prikupljanje vijesti i tražilice razvile su svoju djelatnost na temelju ulaganja novinskih kuća u stvaranje sadržaja, ali ne doprinose njegovu razvoju. To predstavlja ozbiljnu prijetnju zapošljavanju i pravednoj naknadi za rad novinara i budućnosti medijskog pluralizma. Budući da se izdavači informativnih publikacija ne priznaju kao nositelji prava, licenciranje i provedba u digitalnom su okruženju često složeni i neučinkoviti.

Amandman     18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Treba priznati ustrojstveni i financijski doprinos izdavača u proizvodnji informativnih publikacija i dodatno ga poticati kako bi se osigurala održivost izdavačke industrije. Stoga je nužno na razini Unije osigurati usklađenu pravnu zaštitu informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba. Takva zaštita trebala bi se djelotvorno zajamčiti uvođenjem, u zakonodavstvu Unije, prava povezanih s autorskim pravom za reprodukciju i stavljanje na raspolaganje javnosti informativnih publikacija za digitalne uporabe.

(32)  Treba priznati ustrojstveni i financijski doprinos izdavača u proizvodnji informativnih publikacija i dodatno ga poticati kako bi se osigurala održivost izdavačke industrije. Stoga je nužno na razini Unije osigurati usklađenu pravnu zaštitu informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba. Takva zaštita trebala bi se djelotvorno zajamčiti uvođenjem, u zakonodavstvu Unije, prava povezanih s autorskim pravom za reprodukciju i stavljanje na raspolaganje javnosti informativnih publikacija za tiskane i digitalne uporabe.

Obrazloženje

Kako izdavači ulažu u tiskani i digitalni vid publikacija, njihova prava trebala bi odražavati tu realnost, kao što je to već slučaj za druge stvaratelje sadržaja prema važećoj Direktivi 2001/29/EZ.

Amandman     19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica koje ne čine priopćavanje javnosti.

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na izračunavanje referenci ili sustave indeksacije poput davanja poveznica.

Amandman     20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi, u pogledu digitalne uporabe, imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive.

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi, u pogledu digitalne uporabe, imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ i prava iznajmljivanja, posudbe i distribucije iz Direktive 2006/115/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive.

Amandman     21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Izdavači, među ostalim izdavači informativnih publikacija, knjiga ili znanstvenih publikacija, često postupaju na temelju prijenosa autorskih prava u okviru ugovora ili zakonskih odredaba. U tom kontekstu izdavači ulažu u iskorištavanje djela sadržanih u njihovim publikacijama i u nekim slučajevima mogu biti lišeni prihoda ako se ta djela iskorištavaju na temelju iznimki ili ograničenja, kao što su ona koja se odnose na privatno umnožavanje i reprografiju. Naknadu za uporabu u skladu s tim iznimkama u nizu država članica dijele autori i izdavači. Kako bi se mogla uzeti u obzir ta situacija i poboljšati pravna sigurnost svih uključenih stranaka, državama članicama trebalo bi biti dopušteno utvrditi da, u slučajevima kada je autor prenio ili licencirao svoja prava na izdavača ili na neki drugi način odobrio objavu svojih djela i kada su uspostavljeni sustavi nadoknade za štetu uzrokovanu iznimkom ili ograničenjem, izdavači imaju pravo tražiti udio u toj naknadi i pritom ne bi trebali snositi veći teret dokazivanja za potkrjepljenje svoje tvrdnje nego što je propisano uspostavljenim sustavom.

(36)  Izdavači, među ostalim izdavači informativnih publikacija, knjiga ili znanstvenih publikacija, često postupaju na temelju prijenosa autorskih prava u okviru ugovora ili zakonskih odredaba. U tom kontekstu izdavači ulažu u iskorištavanje djela sadržanih u njihovim publikacijama i u nekim slučajevima mogu biti lišeni prihoda ako se ta djela iskorištavaju na temelju iznimki ili ograničenja, kao što su ona koja se odnose na privatno umnožavanje i reprografiju. Naknadu za uporabu u skladu s tim iznimkama u nizu država članica dijele autori i izdavači. Kako bi se mogla uzeti u obzir ta situacija i poboljšati pravna sigurnost svih uključenih stranaka, države članice trebale bi utvrditi da, u slučajevima kada je autor prenio ili licencirao svoja prava na izdavača ili na neki drugi način odobrio objavu svojih djela i kada su uspostavljeni sustavi nadoknade za štetu uzrokovanu iznimkom ili ograničenjem, izdavači imaju pravo tražiti udio u toj naknadi i pritom ne bi trebali snositi veći teret dokazivanja za potkrjepljenje svoje tvrdnje nego što je propisano uspostavljenim sustavom.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju na internetu. To utječe na mogućnost nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i na koji se način koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje.

(37)  Razvoj digitalnih tehnologija pridonio je nastanku novih poslovnih modela i jačanju uloge interneta kao glavnog tržišta za distribuciju sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Tijekom godina, internetske usluge kojima se korisnicima omogućuje da učitavaju sadržaj i tako ga čine dostupnim javnosti procvjetale su i postale važan izvor pristupa sadržaju na internetu, čime je omogućena raznolikost i lakoća pristupa sadržaju, ali i pojava problema u slučajevima kada se sadržaj zaštićen autorskim pravima učita bez prethodnog odobrenja nositelja prava.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37.a) Kreativni sadržaj danas se upotrebljava više nego ikad prije. To je tim lakše zahvaljujući internetskim platformama i servisima za prikupljanje sadržaja. Oni su način za pružanje šireg pristupa kulturnim i kreativnim djelima i većih prilika za razvijanje novih poslovnih modela u kulturnoj i kreativnoj industriji. Istodobno, umjetnici i autori nemaju odgovarajuće povećanje prihoda koje bi odražavalo tu povećanu potrošnju. Jedan od razloga za to mogle bi biti nejasnoće u pogledu statusa tih internetskih usluga u okviru zakonodavstva o elektroničkoj trgovini. Treba razmotriti kako taj proces može funkcionirati uz veću pravnu sigurnost i poštovanje svih uključenih strana, što znači i umjetnika i korisnika, i bitno je osigurati transparentnost i ravnopravne uvjete. Komisija bi trebala dati smjernice o provedbi okvira o odgovornosti posrednika kako bi se internetskim platformama omogućilo da se pridržavaju obveza i pravila o odgovornosti, te kako bi se unaprijedila pravna sigurnost i povećalo povjerenje potrošača.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, oni moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

Ako pružatelji usluga informacijskog društva pružaju korisnicima uslugu pohranjivanja i javnosti osiguravaju pristup sadržaju i ako je riječ o priopćavanju javnosti, odnosno aktivnost nije samo tehničke, automatske ili pasivne prirode, oni bi trebali biti dužni sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima autorskih prava za zaštićena djela ili drugi sadržaj obuhvaćen područjem primjene, osim ako se na njih primjenjuje sustav odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

__________________

__________________

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U odnosu na članak 14. nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju.

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja, kao što je provedba učinkovitih tehnologija. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji korisnicima aktivno i izravno omogućuju učitavanje i tako djela čine dostupnima i promiču ih u javnosti trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja. Takve bi mjere trebale biti u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i njima se ne bi smjela nametnuti opća obveza za davatelje usluga informacijskog društva da prate informacije koje prenose ili pohranjuju, kao što je navedeno u članku 15. Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a) Za provedbu takvih mjera od ključne je važnosti suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava. Nositelji prava trebali bi pružateljima usluga informacijskog društva točno navesti djela ili druge sadržaje obuhvaćene područjem primjene za koje tvrde da na njih imaju autorska prava. Prilikom provedbe svakog sporazuma nositelji prava trebaju zadržati odgovornost u odnosu na potraživanja trećih strana u vezi s korištenjem djela za koja su utvrdili da su njihova.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

39.  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima i nositelja prava od ključne je važnosti za funkcioniranje tehnologija, kao što su tehnologije za prepoznavanje sadržaja. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, a pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih tehnologija kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti tehnologija koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim tehnologijama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači često u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je razmjena odgovarajućih informacija drugih ugovornih stranaka ili nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače.

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im točne informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je redovita razmjena odgovarajućih informacija drugih direktnih ugovornih stranaka ili nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače. Obveza izvješćivanja i transparentnosti trebala bi za djelo vrijediti za sve oblike iskorištavanja i preko granica.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Pri provedbi obveza transparentnosti trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih sektora sadržaja i prava autora i izvođača u svakom sektoru. Države članice trebale bi se savjetovati sa svim relevantnim dionicima jer bi im tako trebalo biti lakše utvrditi posebne zahtjeve za pojedine sektore. Kolektivno pregovaranje trebalo bi se smatrati mogućnošću za postizanje sporazuma između relevantnih dionika u pogledu transparentnosti. Kako bi se omogućila prilagodba postojećih praksi izvješćivanja obvezama transparentnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje. Obveze transparentnosti ne trebaju se primjenjivati na ugovore sklopljene s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava jer se na njih već primjenjuju obveze transparentnosti iz Direktive 2014/26/EU.

(41)  Pri provedbi obveza transparentnosti trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih sektora sadržaja i prava autora i izvođača u svakom sektoru, kao i značaj doprinosa autora i izvođača u odnosu na ukupno djelo ili izvedbu. Države članice trebale bi se savjetovati sa svim relevantnim dionicima jer bi im tako trebalo biti lakše utvrditi posebne zahtjeve za pojedine sektore i standardna izvješća i postupke. Kolektivno pregovaranje trebalo bi se smatrati mogućnošću za postizanje sporazuma između relevantnih dionika u pogledu transparentnosti. Kako bi se omogućila prilagodba postojećih praksi izvješćivanja obvezama transparentnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje. Obveze transparentnosti ne trebaju se primjenjivati na ugovore sklopljene s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava pod uvjetom da postoji u potpunosti jednakovrijedna obveza transparentnosti iz Direktive 2014/26/EU.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Određeni ugovori za iskorištavanje prava usklađeni na razini Unije dugog su trajanja i autori i izvođači imaju ograničene mogućnosti ponovnog pregovaranja o tim ugovorima s drugim ugovornim strankama ili njihovim nasljednicima. Stoga bi, ne dovodeći u pitanje pravo primjenjivo na ugovore u državama članicama, trebao postojati mehanizam za prilagodbu naknade za slučajeve kada je izvorno dogovorena naknada u skladu s licencijom ili prijenosom prava nerazmjerno niska u usporedbi s povezanim prihodima i koristima koje nastaju iskorištavanjem djela ili fiksacijom izvedbe, među ostalim u svjetlu transparentnosti koja se osigurava ovom Direktivom. Pri procjeni situacije trebale bi se uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja te posebnosti i prakse različitih sektora sadržaja. Ako se stranke ne slože u pogledu prilagodbe naknade, autor ili izvođač trebali bi imati pravo podnijeti tužbu sudu ili drugom nadležnom tijelu.

(42)  Većina ugovora za iskorištavanje prava usklađenih na razini Unije dugog su trajanja i autori i izvođači imaju vrlo ograničene mogućnosti ponovnog pregovaranja o tim ugovorima s drugim ugovornim strankama ili njihovim nasljednicima. Stoga bi, ne dovodeći u pitanje pravo primjenjivo na ugovore u državama članicama, trebao postojati mehanizam za prilagodbu naknade za slučajeve neočekivanog uspjeha, kada je izvorno dogovorena naknada u skladu s licencijom ili prijenosom prava nerazmjerno niska u usporedbi s povezanim izravnim i neizravnim prihodima i koristima koje nastaju iskorištavanjem djela ili fiksacijom izvedbe, među ostalim u svjetlu transparentnosti koja se osigurava ovom Direktivom. Pri procjeni situacije trebale bi se uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja te posebnosti i prakse različitih sektora sadržaja. Prilikom ocjene nerazmjernosti trebalo bi uzeti u obzir odgovarajuće okolnosti svakog slučaja, uključujući narav i važnost doprinosa autora ili izvođača ukupnom djelu ili izvedbi. Ako se stranke ne slože u pogledu prilagodbe naknade, autor ili izvođač trebali bi imati pravo podnijeti tužbu sudu ili drugom nadležnom tijelu.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Autori i izvođači često oklijevaju kada trebaju ostvariti svoja prava u odnosu na druge stranke u ugovoru pred sudom ili tribunalom. Države članice trebale bi stoga predvidjeti postupak alternativnog rješavanja sporova kojim se rješavaju potraživanja povezana s obvezama transparentnosti i mehanizmom prilagodbe ugovora.

(43)  Autori i izvođači često oklijevaju kada trebaju ostvariti svoja prava u odnosu na druge stranke u ugovoru pred sudom ili tribunalom ili ih nisu u mogućnosti ostvariti. Države članice trebale bi stoga predvidjeti djelotvoran postupak alternativnog rješavanja sporova kojim se rješavaju potraživanja povezana s obvezama transparentnosti i mehanizmom prilagodbe ugovora. Također bi trebalo omogućiti da se o rješavanju sporova sporazum može postići u okviru kolektivnih ugovora.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osim u slučajevima iz članka 6., ovom Direktivom ne mijenjaju se postojeća pravila propisana direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području, posebno direktivama 96/9/EZ, 2001/29/EZ, 2006/115/EZ, 2009/24/EZ, 2012/28/EU i 2014/26/EU.

2.  Osim u slučajevima iz članka 6., ovom Direktivom ne mijenjaju se postojeća pravila propisana direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području, posebno direktivama 96/9/EZ, 2000/31/EZ, 2001/29/EZ, 2006/115/EZ, 2009/24/EZ, 2012/28/EU i 2014/26/EU.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  „obrazovna ustanova” znači škola, sveučilište ili bilo koja druga organizacija čiji je glavni cilj pružati obrazovne usluge:

 

(a)  na neprofitnoj osnovi ili ponovnim ulaganjem sve dobiti u znanstveno istraživanje ili

 

(b)  u skladu s misijom javnog interesa koju je priznala država članica;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)   „rudarenje teksta i podataka” znači svaka automatizirana analitička tehnika čiji je cilj analiza teksta i podataka u digitalnom obliku u cilju stvaranja informacija kao što su uzorci, trendovi i korelacije;

(2)  „rudarenje teksta i podataka” znači svaka automatizirana analitička ili računalna tehnika čiji je cilj analiza teksta i podataka ili drugog sadržaja obuhvaćenog područjem primjene u digitalnom obliku u cilju stvaranja informacija kao što su, ali nije ograničeno na njih, uzorci, trendovi i korelacije;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „institucija kulturne baštine” znači javno dostupna knjižnica ili muzej, arhiv ili institucija filmske ili audiovizualne baštine;

(3)  „institucija kulturne baštine” znači javno dostupna knjižnica ili muzej ili galerija, obrazovna ustanova, arhiv ili institucija filmske ili audiovizualne baštine ili javna radiotelevizija;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) „sadržaj koji su izradili korisnici” znači slika, niz pokretnih slika sa zvukom ili bez zvuka, fonogram, tekst, softver, podaci ili kombinacija navedenog koje korisnici učitavaju na platformu za internetski sadržaj;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „informativna publikacija” znači fiksacija zbirke književnih djela novinarske prirode koja može obuhvaćati i druga djela ili sadržaje i čini pojedinačnu stavku unutar periodične publikacije ili publikacije koja se redovito objavljuje pod istim naslovom, na primjer novine ili časopis opće ili posebne tematike, čija je svrha pružanje informacija povezanih s vijestima ili ostalim temama koje se objavljuju na bilo kojem mediju na inicijativu, u okviru uredničke odgovornosti i pod kontrolom pružatelja usluga.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  „nedostupno djelo” znači djelo ili drugi sadržaj koji nije dostupan javnosti uobičajenim tržišnim kanalima. Nedostupna djela uključuju i djela koja su nekad bila komercijalno dostupna i djela koja nikada nisu bila komercijalno dostupna.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima imaju zakoniti pristup za potrebe znanstvenog istraživanja.

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije i institucije kulturne baštine za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima su pristup stekle ili su ga zakonito dobile za potrebe znanstvenog istraživanja.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

2.  Sve ugovorne odredbe ili tehnička zaštita protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

Amandman     42

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati ciljane, proporcionalne, razumne i nediskriminacijske mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takve mjere moraju biti razumne i učinkovite, njima se ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja ili nepotrebno ometa rudarenje teksta i podataka.

Amandman     43

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice potiču nositelje prava i istraživačke organizacije da definiraju zajednički dogovorene najbolje prakse povezane s primjenom mjera iz stavka 3.

4.  Komisija u suradnji s državama članicama potiče nositelje prava i istraživačke organizacije da definiraju zajednički dogovorene najbolje prakse povezane s primjenom mjera iz stavka 3.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Korištenje djela i drugih sadržaja u digitalnoj i prekograničnoj nastavi

Korištenje djela i drugih sadržaja u nastavi

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi dopustile digitalnu uporabu djela i drugih sadržaja u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi u mjeri koja je opravdana nekomercijalnom svrhom, pod uvjetom da se na uporabu primjenjuje sljedeće:

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi dopustile digitalnu uporabu djela i drugih sadržaja u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi, za obrazovne svrhe ili u znanstvenim istraživanjima u mjeri koja je opravdana nekomercijalnom svrhom, pod uvjetom da se na uporabu primjenjuje sljedeće:

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odvija se u prostorijama obrazovne ustanove ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo učenici ili studenti i nastavno osoblje te obrazovne ustanove;

(a)  odvija se u prostorijama obrazovne ustanove ili drugog obrazovnog objekta kao što su institucije kulturne baštine ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo učenici ili studenti i nastavno osoblje te obrazovne ustanove ili registrirani članovi institucije kulturne baštine uključeni u neformalno ili informalno obrazovanje;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu predvidjeti da se iznimka primijenjena u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje općenito ili u pogledu posebnih vrsta djela ili drugih sadržaja ako su na tržištu lako dostupne odgovarajuće licencije kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1.

2.  Države članice mogu predvidjeti da se iznimka primijenjena u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje općenito ili u pogledu posebnih vrsta djela ili drugih sadržaja ako su na tržištu pristupačni i lako dostupni jednakovrijedni ugovori o proširenom kolektivnom licenciranju kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1.

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove.

Države članice koje primjenjuju odredbu iz prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost, pristupačnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove i institucije kulturne baštine.

 

Najranije ... [tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] i nakon savjetovanja sa svim dionicima Komisija izvještava o dostupnosti takvih licencija kako bi se po potrebi predložila poboljšanja.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ima poslovni nastan.

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ima poslovni nastan ili iz koje potječe obrazovna aktivnost.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za štetu nastalu nositeljima prava zbog uporabe njihovih djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

4.  Države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za sve nerazumne radnje suprotne legitimnim interesima nositelja prava u vezi s uporabom njihovih djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice osiguravaju da nositelji prava imaju pravo dodjeljivati besplatne licencije kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1., općenito ili za posebne vrste djela i drugih sadržaja po vlastitu izboru.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u isključivu svrhu očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje.

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine ili obrazovnim ustanovama dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u mjeri koja je potrebna za takvu reprodukciju, u individualnom angažmanu ili u suradnji s drugima, u svrhu obavljanja njihove zadaće od javnog interesa u pogledu očuvanja, istraživanja, kulture, obrazovanja i podučavanja.

Amandman     53

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice priznaju da, nakon što djelo postane javno dobro, što znači da su autorska i srodna prava za to djelo prestala vrijediti ili nikada nisu ni postojala, vjerno reproduciranje tog djela u cijelosti ili djelomično, neovisno o načinu reprodukcije i uključujući digitalizaciju, ne podliježu autorskim ili srodnim pravima.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Sloboda panorame

 

Države članice utvrđuju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ i točke (a) članka 5. i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, kojima se dopušta reprodukcija djela kao što su arhitektonska ili kiparska djela napravljenih za trajno postavljanje na javnim mjestima.

 

Sve ugovorne odredbe protivne iznimci iz ovog članka neizvršive su.

Amandman     55

Prijedlog direktive

Članak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.b

 

Iznimka za sadržaj koji su izradili korisnici

 

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2., 3. i 4. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 13. ove Direktive kako bi se omogućila digitalna uporaba doslovnog navođenja ili izvadaka iz djela ili drugog sadržaja unutar sadržaja koji su izradili korisnici u svrhu kritike, osvrta, zabave, ilustracije, karikature, parodije ili pastiša, pod uvjetom:

 

(a)  da se oni odnose na djela ili druge sadržaje koji su već zakonito stavljeni na raspolaganje javnosti

 

(b)  da su popraćeni navođenjem izvora, uključujući ime autora, osim ako se to ne pokaže nemogućim i

 

(c)  da se koriste u skladu s dobrom praksom na način koji ne prelazi konkretnu svrhu u koju se koriste.

 

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimci iz stavka 1. neizvršive su.

Amandman     56

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5. stavak 5. i članak 6. stavak 4. prvi, treći i peti podstavak Direktive 2001/29/EZ primjenjuju se na iznimke i ograničenja predviđene u ovoj glavi.

Pristup sadržaju koji je dopušten iznimkom ili ograničenjem korisniku iznimke ili ograničenja ne daje pravo na uporabu predmetnog sadržaja u kontekstu predviđenom drugom iznimkom ili ograničenjem.

 

Članak 5. stavak 5. i članak 6. stavak 4. prvi, treći i peti podstavak Direktive 2001/29/EZ primjenjuju se na iznimke i ograničenja predviđene u ovoj glavi.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice predviđaju da kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sklopi u ime svojih članova s institucijom kulturne baštine neisključivu licenciju za nekomercijalne svrhe za digitalizaciju, distribuciju, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje nedostupnih djela ili drugih sadržaja koji su trajni dio zbirke institucije, takva neisključiva licencija može se proširiti ili se može pretpostaviti da se primjenjuje na nositelje prava koji su u istoj kategoriji kao oni obuhvaćeni licencijom koje ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pod sljedećim uvjetima:

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi se institucijama kulturne baštine omogućila distribucija, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje nedostupnih djela ili drugih sadržaja koji čine trajni dio zbirke institucije u nekomercijalne svrhe. Države članice će do 22. prosinca 2020. donijeti zakone, propise i ostale administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovim člankom. Pri primjeni iznimke ili ograničenja države članice vode računa o sustavima naknada namijenjenima za nadoknađivanje svih nerazumnih radnji suprotnih legitimnim interesima nositelja prava te jamče da svi nositelji prava u svakom trenutku mogu podnijeti prigovor na korištenje svojih djela ili drugih sadržaja koji se smatraju nedostupnima i da mogu isključiti korištenje svojih djela ili drugih sadržaja. Radnje koje bi inače bile dopuštene u skladu sa stavkom 1. nisu dopuštene ako su dostupna važeća rješenja o kolektivnom licenciranju kojima se odobravaju predmetne radnje i ako je institucija kulturne baštine odgovorna za te radnje to znala ili ako je trebala biti upoznata s tom činjenicom. Države članice predviđaju da kada organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sklopi u ime svojih članova s institucijom kulturne baštine neisključivu licenciju za nekomercijalne svrhe za digitalizaciju, distribuciju, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje nedostupnih djela ili drugih sadržaja koji su trajni dio zbirke institucije, takva neisključiva licencija može se proširiti ili se može pretpostaviti da se primjenjuje na nositelje prava koji su u istoj kategoriji kao oni obuhvaćeni licencijom koje ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava pod sljedećim uvjetima:

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djelo ili drugi sadržaj smatra se nedostupnim kada cijelo djelo ili drugi sadržaj, uključujući sve njegove prijevode, verzije i prikaze, nije dostupan javnosti uobičajenim tržišnim kanalima i ne može se razumno očekivati da će postati dostupan.

2.  Djelo ili drugi sadržaj smatra se nedostupnim kada cijelo djelo ili drugi sadržaj nije dostupno uobičajenim kanalima ni u jednom prikladnom obliku djela koje čini trajni dio zbirke institucije kulturne baštine. Nedostupna djela uključuju i djela koja su nekad bila komercijalno dostupna i djela koja nikada nisu bila komercijalno dostupna.

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje mogućnosti licenciranja djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1. nisu širi od onoga što je nužno i razumno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje nedostupnosti djela ili drugih sadržaja nisu širi od onoga što je nužno, razumno i razmjerno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  o licenciji, a posebno njezinoj primjeni na nezastupljene nositelje prava;

(b)  o svakoj licenciji, a posebno njezinoj primjeni na nezastupljene nositelje prava;

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  o mogućnosti nositelja prava na podnesu prigovor, kako je navedeno u stavku 1. točki (c);

(c)  o mogućnosti nositelja prava na podnesu prigovor, kako je navedeno u stavku 2. i stavku 4. točki (c);

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  su djela ili fonogrami prvi put objavljeni ili, ako nisu objavljeni, gdje su prvi put emitirani, osim kinematografskih i audiovizualnih djela;

(a)  je većina djela ili fonograma prvi put objavljena ili, ako nisu objavljeni, gdje su prvi put izrađeni ili emitirani, osim kinematografskih i audiovizualnih djela;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  institucija kulturne baštine utvrđuje se kada se nije mogla utvrditi država članica ili treća zemlja, nakon razumnih napora, u skladu s točkama (a) i (b).

(c)  institucija kulturne baštine utvrđuje se kada se nije mogla utvrditi država članica ili treća zemlja, nakon dokazanih napora, u skladu s točkama (a) i (b).

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na djela ili druge sadržaje državljana trećih zemalja osim ako se primjenjuje stavak 4. točke (a) i (b).

Briše se.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Institucije kulturne baštine mogu upotrebljavati djela ili druge sadržaje obuhvaćene licencijom dodijeljenom u skladu s člankom 7. u skladu s uvjetima licencije u svim državama članicama.

1.  Institucije kulturne baštine mogu upotrebljavati djela ili druge sadržaje u skladu s člankom 7. u svim državama članicama.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da su informacije kojima se omogućuje utvrđivanje djela ili drugih sadržaja obuhvaćenih licencijom dodijeljenom u skladu s člankom 7. i informacije o mogućnosti nositelja prava da podnesu prigovor iz članka 7. stavka 1. točke (c) javno su dostupne na jedinstvenom internetskom portalu najmanje šest mjeseci prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja u državi članici koja nije ona u kojoj je licencija odobrena, te za cijelo vrijeme valjanosti licencije.

2.  Države članice osiguravaju da su informacije kojima se omogućuje utvrđivanje djela ili drugih sadržaja koji se koriste u skladu s člankom 7. i informacije o mogućnosti nositelja prava da podnesu prigovor iz članka 7. stavka 2. i članka 7. stavka 4. točke (c) javno su dostupne na jedinstvenom internetskom portalu najmanje šest mjeseci prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja u svim državama članicama.

Amandman  66

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama licenciranja iz članka 7. stavka 1. za svaki pojedini sektor, osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka.

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama iz članka 7., uključujući rješavanje pitanja u kojima aktivnosti institucija kulturne baštine u skladu s člancima 7. i 8. nisu razumno omogućene, za svaki pojedini sektor, radi osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 6. drugog podstavka.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Glava IV. – poglavlje 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Određene uporabe zaštićenog sadržaja u okviru internetskih usluga

Određene uporabe zaštićenog internetskog sadržaja

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja i omogućuju im pristup

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

1.  Ako pružatelji usluga informacijskog društva korisnicima nude usluge pohrane sadržaja i javnosti omogućuju pristup sadržaju i ako ta aktivnost ne ispunjava uvjete za iznimke od odgovornosti predviđene u Direktivi 2000/31/EZ, oni poduzimaju primjerene i proporcionalne mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora o licenciranju sklopljenih s nositeljima prava. Pri provedbi tih ugovora poštuju se temeljna prava korisnika i njima se ne nameće opća obveza za davatelje usluga informacijskog društva da prate informacije koje prenose ili pohranjuju, kao što je navedeno u članku 15. Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, kako je navedeno u stavku 1., pružatelji usluga informacijskog društva i nositelja prava dužni su međusobno surađivati. Nositelji prava dužni su pružateljima usluga informacijskog društva točno navesti djela ili druge sadržaje obuhvaćene područjem primjene za koje imaju autorska prava. Pružatelji usluga informacijskog društva obavještavaju nositelje prava o poduzetim mjerama i točnosti njihova funkcioniranja te ih, prema potrebi, periodički obavješćuju o korištenju djela i drugih sadržaja.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1.

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. u suradnji s nositeljima prava uspostave žalbene mehanizme koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu provedbe ugovora o licenciranju iz stavka 1.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice osiguravaju da korisnici imaju pristup sudu ili drugom nadležnom tijelu u svrhu dokazivanja svojih prava na korištenje u okviru iznimke ili ograničenja i na podnošenje žalbe protiv mjera ograničenja o kojima je postignut dogovor u skladu sa stavkom 3.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva iz stavka 1., predstavnika korisnika i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse za provedbu stavka 1. Poduzete mjere moraju biti odgovarajuće i razmjerne i njima se mora uzeti u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju pravodobne, primjerene i dovoljne informacije o iskorištavanju njihovih djela i izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, posebno u pogledu načina iskorištavanja, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, a najmanje jednom godišnje, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju točne, pravodobne, primjerene i dovoljne informacije, u otvorenom čitljivom formatu, o iskorištavanju i promidžbi njihovih djela te izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, uključujući naknadne stjecatelje prenošenja prava ili licencija, posebno u pogledu načina promidžbe, iskorištavanja, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava primjerena razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti.

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava visoka razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da je razina nerazmjernosti valjano opravdana i pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti. Države članice osiguravaju da se standardna izvješća i postupci za pojedine sektore razvijaju kroz dijalog s dionicima.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odlučiti da se obveza iz stavka 1. ne primjenjuje kada doprinos autora ili izvođača nije znatan u odnosu na ukupno djelo ili izvedbu.

Briše se.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da autori i izvođači imaju pravo zatražiti dodatnu, odgovarajuću naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim prihodima ili koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Države članice osiguravaju da autori i izvođači ili predstavnici koje imenuju imaju pravo zatražiti dodatnu, pravičnu i odgovarajuću naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava ili od njezina pravnog nasljednika kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s nepredviđenim naknadnim relevantnim prihodima i koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odredbe članka 11. primjenjuju se i na informativne publikacije objavljene prije [datum naveden u članku 21. stavku 1].

Briše se.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Referentni dokumenti

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

6.10.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Catherine Stihler

11.10.2016

Razmatranje u odboru

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Datum usvajanja

8.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (1.8.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Zdzisław Krasnodębski

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Novim tehnologijama omogućuje se automatizirana računalna analiza informacija u digitalnom obliku, na primjer teksta, zvuka, slika ili podataka, koji se općenito nazivaju rudarenje teksta i podataka. Tim tehnologijama omogućuje se istraživačima da obrađuju velike količine informacija za stjecanje novog znanja i otkrivanje novih trendova. Dok su tehnologije rudarenja teksta i podataka raširene u digitalnom gospodarstvu, opće je priznato da od rudarenja teksta i podataka posebno može imati koristi istraživačka zajednica i da se time potiču inovacije. Međutim, istraživačke organizacije u Uniji, kao što su sveučilišta i istraživački zavodi, suočavaju se s pravnom nesigurnošću u pogledu mjere do koje mogu obavljati rudarenje teksta i podataka sadržaja. U određenim slučajevima rudarenje teksta i podataka može uključivati radnje zaštićene autorskim pravom i/ili sui generis pravom baza podataka, posebno reprodukciju djela ili drugih sadržaja i/ili izvlačenje sadržaja iz baze podataka. Kada se ne primjenjuje iznimka ili ograničenje, nositelji prava trebali bi dati odobrenje za poduzimanje takvih radnji. Rudarenje teksta i podataka može se obavljati i u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom i u takvim slučajevima odobrenje ne bi bilo potrebno.

(8)  Novim tehnologijama omogućuje se automatizirana računalna analiza informacija u digitalnom obliku, na primjer teksta, zvuka, slika ili podataka, koji se općenito nazivaju rudarenje teksta i podataka. Tim tehnologijama omogućuje se obrada velike količine informacija za stjecanje novog znanja i otkrivanje novih trendova. Dok su tehnologije rudarenja teksta i podataka raširene u digitalnom gospodarstvu, opće je priznato da od rudarenja teksta i podataka posebno može imati koristi istraživačka zajednica i da se time potiču inovacije, održiv rast i radna mjesta. Međutim, istraživačke organizacije u Uniji, kao što su sveučilišta i istraživački zavodi, suočavaju se s pravnom nesigurnošću u pogledu mjere do koje mogu obavljati rudarenje teksta i podataka sadržaja. U određenim slučajevima rudarenje teksta i podataka može uključivati radnje zaštićene autorskim pravom i/ili sui generis pravom baza podataka, posebno reprodukciju djela ili drugih sadržaja i/ili izvlačenje sadržaja iz baze podataka. Kada se ne primjenjuje iznimka ili ograničenje, nositelji prava trebali bi dati odobrenje za poduzimanje takvih radnji. Rudarenje teksta i podataka može se obavljati i u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom i u takvim slučajevima odobrenje ne bi bilo potrebno.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U zakonodavstvu Unije već su predviđene određene iznimke i ograničenja kojima su obuhvaćene uporabe u znanstveno-istraživačke svrhe koje se mogu primjenjivati na radnje rudarenja teksta i podataka. Međutim, te su iznimke i ograničenja izborni i nisu potpuno prilagođeni za uporabu tehnologija u znanstvenom istraživanju. Nadalje, ako istraživači mogu zakonito pristupiti sadržaju, na primjer na temelju pretplata na publikacije ili licencija za otvoreni pristup, uvjeti licencija mogu isključivati rudarenje teksta i podataka. Budući da se istraživanja sve više provode uz pomoć digitalne tehnologije, postoji opasnost da će se ugroziti konkurentni položaj Unije ako se ne poduzmu koraci za uklanjanje pravne nesigurnosti za rudarenje teksta i podataka.

(9)  U zakonodavstvu Unije već su predviđene određene iznimke i ograničenja kojima su obuhvaćene uporabe u znanstveno-istraživačke svrhe koje se mogu primjenjivati na radnje rudarenja teksta i podataka. Međutim, te su iznimke i ograničenja izborni i nisu potpuno prilagođeni za uporabu tehnologija u znanstvenom istraživanju. Nadalje, ako istraživači mogu zakonito pristupiti sadržaju, na primjer na temelju pretplata na publikacije ili licencija za otvoreni pristup, uvjeti licencija mogu isključivati rudarenje teksta i podataka. Budući da se istraživanja sve više provode uz pomoć digitalne tehnologije, postoji opasnost da će se ugroziti konkurentni položaj Unije kao predvodnika u podatkovnom gospodarstvu ako se ne poduzmu koraci za uklanjanje pravne nesigurnosti za rudarenje teksta i podataka.

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Zakonodavstvom Unije potrebno je uzeti u obzir da rudarenje teksta i podataka ima golem potencijal u formalnim i neformalnim istraživačkim okruženjima te prepoznati potencijal rudarenja teksta i podataka za poticanje značajnih inovacija, rasta i radnih mjesta.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ta pravna nesigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Iznimke bi se trebale primjenjivati i na istraživačke organizacije kada sudjeluju u javno-privatnim partnerstvima.

(10)  Ta pravna nesigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka, među ostalim i neobrađenih podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Većina rudarenja teksta i podataka provedena putem otvorenog interneta ne uključuje stalne kopije i time se značajno razlikuje od rudarenja teksta i podataka o znanstvenim publikacijama.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Istraživačke organizacije u Uniji obuhvaćaju različite subjekte čiji je glavni cilj obavljati znanstveno istraživanje ili to činiti zajedno s pružanjem obrazovnih usluga. Zbog različitosti takvih tijela važno je imati zajedničko shvaćanje korisnika iznimke. Unatoč različitim pravnim oblicima i strukturama, istraživačke organizacije u državama članicama u načelu imaju zajedničko to da djeluju na neprofitnoj osnovi ili u kontekstu misije javnog interesa koju je priznala država. Takva misija javnog interesa može se, na primjer, odražavati u javnom financiranju ili odredbama u nacionalnim zakonima ili javnim ugovorima. Istodobno se za potrebe ove Direktive istraživačkim organizacijama ne bi trebale smatrati organizacije nad kojima trgovačka društva imaju odlučujući utjecaj zbog kojega mogu nad njima vršiti kontrolu, što je posljedica strukturnih situacija kao što su kvaliteta dionika ili članova, a zbog čega može doći do povlaštenog pristupa rezultatima istraživanja.

(11)  Istraživačke organizacije u Uniji obuhvaćaju različite subjekte čiji je glavni cilj obavljati znanstveno istraživanje ili to činiti zajedno s pružanjem obrazovnih usluga. Zbog različitosti takvih tijela važno je imati zajedničko shvaćanje korisnika iznimke. Unatoč različitim pravnim oblicima i strukturama, istraživačke organizacije u državama članicama u načelu imaju zajedničko to da djeluju na neprofitnoj osnovi ili u kontekstu misije javnog interesa koju je priznala država. Takva misija javnog interesa može se, na primjer, odražavati u javnom financiranju ili odredbama u nacionalnim zakonima ili javnim ugovorima. Istodobno se za potrebe ove Direktive istraživačkim organizacijama ne bi trebale smatrati organizacije nad kojima trgovačka društva imaju odlučujući utjecaj zbog kojega mogu nad njima vršiti kontrolu, što je posljedica strukturnih situacija kao što su kvaliteta dionika ili članova, a zbog čega može doći do povlaštenog pristupa rezultatima istraživanja. Istraživačke organizacije trebaju uključiti sveučilišta, startup inkubatore koji su povezani sa sveučilištima i istraživačke institute.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zbog potencijalno velikog broja zahtjeva za pristup njihovim djelima ili drugim sadržajima i za preuzimanje njihovih djela ili drugih sadržaja, nositeljima prava trebalo bi biti dopušteno da primjenjuju mjere u slučaju kada postoji rizik da bi se mogla ugroziti sigurnost ili cjelovitost sustava ili baza podataka u kojima su smještena djela ili drugi sadržaji. Te mjere ne bi trebale prelaziti ono što je nužno za ostvarivanje cilja osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti sustava i njima se ne bi trebala ugrožavati učinkovita primjena iznimke.

(12)  Zbog potencijalno velikog broja zahtjeva za pristup njihovim djelima ili drugim sadržajima i za preuzimanje njihovih djela ili drugih sadržaja, nositeljima prava trebalo bi biti dopušteno da primjenjuju mjere u slučaju kada postoji rizik da bi se mogla ugroziti sigurnost ili cjelovitost sustava ili baza podataka u kojima su smještena djela ili drugi sadržaji. Te mjere ne bi trebale prelaziti ono što je nužno za ostvarivanje cilja osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti sustava i njima se ne bi trebala ugrožavati učinkovita primjena iznimke. Tim se mjerama ne bi smjela onemogućiti ili isključiti sposobnost razvoja alata za rudarenje teksta i podataka koji su drukčiji od onih koje nude nositelji prava sve dok su sigurnost i integritet mreža i baza podataka zajamčeni.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nema potrebe predvidjeti naknadu za nositelje prava zbog uporaba u skladu s iznimkom za rudarenje teksta i podataka uvedenom ovom Direktivom budući da bi s obzirom na prirodu i opseg iznimke šteta trebala biti minimalna.

(13)  Nema potrebe predvidjeti naknadu za nositelje prava zbog uporaba u skladu s iznimkom za dubinsku analizu rudarenje teksta i podataka uvedenom ovom Direktivom budući da ne bi došlo do neprikladnog kršenja interesa nositelja prava. Uporaba u skladu s iznimkom za rudarenje teksta i podataka ne bi bila u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem djela na način da je potrebna zasebna naknada.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ dopušta se državama članicama da predvide iznimku ili ograničenje u pogledu prava reprodukcije, priopćavanja javnosti i činjenja dostupnim javnosti u isključivu svrhu, među ostalim, davanja primjera u nastavi. Nadalje, člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i člankom 9. točkom (b) Direktive 96/9/EZ dopušta se uporaba baze podataka i izvlačenje ili ponovno korištenje znatnog dijela sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi. Nije jasan opseg tih iznimaka ili ograničenja u pogledu primjene na digitalne uporabe. Nadalje, nije dovoljno jasno bi li se iznimke i ograničenja primjenjivali u slučaju internetske nastave, odnosno na daljinu. Štoviše, postojećim okvirom ne predviđa se prekogranični učinak. Takvom situacijom može se ugroziti razvoj digitalno potpomognutih nastavnih aktivnosti i učenja na daljinu. Prema tome, nužno je uvođenje nove obvezne iznimke ili ograničenja kako bi se osiguralo da obrazovne ustanove uživaju potpunu pravnu sigurnost pri uporabi djela ili drugih sadržaja u digitalnoj nastavi, uključujući na internetu i preko granica.

(14)  Člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ dopušta se državama članicama da predvide iznimku ili ograničenje u pogledu prava reprodukcije, priopćavanja javnosti i činjenja dostupnim javnosti u svrhu davanja primjera u nastavi ili znanstvenog istraživanja. Nadalje, člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i člankom 9. točkom (b) Direktive 96/9/EZ dopušta se uporaba baze podataka i izvlačenje ili ponovno korištenje znatnog dijela sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi. Uz neravnomjernu primjenu diljem država članica, nije jasan opseg tih iznimaka ili ograničenja u pogledu primjene na digitalne uporabe. Nadalje, nije dovoljno jasno bi li se iznimke i ograničenja primjenjivali u slučaju internetske nastave, odnosno na daljinu. Štoviše, postojećim okvirom ne predviđa se prekogranični učinak. Takvom situacijom može se ugroziti razvoj digitalno potpomognutih nastavnih aktivnosti i učenja na daljinu. Prema tome, nužno je uvođenje nove obvezne iznimke ili ograničenja kako bi se osiguralo da obrazovne ustanove uživaju potpunu pravnu sigurnost pri uporabi djela ili drugih sadržaja u svim oblicima nastave, među ostalim na internetu i preko granica.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti.

(15)  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove u sustavima osnovnog, srednjeg strukovnog i visokog obrazovanja i certificiranog strukovnog obrazovanja koji priznaje država članica, i institucije kulturne baštine i istraživačke institucije, ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene digitalne uporabe djela i drugih sadržaja kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava u učionici i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

(16)  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene sve uporabe djela i drugih sadržaja kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava u učionici i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za očuvanje će možda biti potrebno reproducirati djelo ili drugi sadržaj iz zbirke institucije kulturne baštine za što će trebati odobrenje relevantnih nositelja prava. Institucije kulturne baštine čuvaju svoje zbirke za buduće generacije. Digitalne tehnologije nude nove načine očuvanja baštine sadržane u tim zbirkama te stvaraju nove izazove. S obzirom na te nove izazove, nužno je prilagoditi postojeći pravni okvir osiguravanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije kako bi se omogućile radnje očuvanja.

(18)  Za očuvanje će možda biti potrebno reproducirati djelo ili drugi sadržaj iz zbirke institucije kulturne baštine, istraživačke i obrazovne institucije, za što će trebati odobrenje relevantnih nositelja prava. Te institucije kulturne baštine čuvaju svoje zbirke za buduće generacije. Digitalne tehnologije nude nove načine očuvanja baštine sadržane u tim zbirkama te stvaraju nove izazove. S obzirom na te nove izazove, nužno je prilagoditi postojeći pravni okvir osiguravanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije kako bi se omogućile radnje očuvanja.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Različitim pristupima država članica radnjama očuvanja koje obavljaju institucije kulturne baštine onemogućuje se prekogranična suradnja i razmjena sredstava za očuvanje među institucijama kulturne baštine na unutarnjem tržištu, što dovodi do neučinkovite uporabe resursa.

(19)  Različitim pristupima država članica radnjama očuvanja koje obavljaju institucije kulturne baštine, istraživačke organizacije i obrazovne ustanove onemogućuje se prekogranična suradnja i razmjena sredstava za očuvanje na unutarnjem tržištu, što dovodi do neučinkovite uporabe resursa. Države članice trebale bi olakšati prekograničnu razmjenu najboljih praksi, novih tehnologija i tehnika očuvanja.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Stoga bi države članice trebale predvidjeti iznimku kako bi se institucijama kulturne baštine omogućilo da u svrhe očuvanja reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama, na primjer kako bi riješile problem tehnološke zastarjelosti ili propadanja izvornih potpornih elemenata. Takvom iznimkom trebalo bi se omogućiti umnožavanje odgovarajućim alatom, sredstvom ili tehnologijom za očuvanje do potrebnog broja te u bilo kojem trenutku vijeka trajanja djela ili drugog sadržaja u mjeri u kojoj je to potrebno za umnožavanje samo u svrhe očuvanja.

(20)  Stoga bi države članice trebale predvidjeti iznimku kako bi se institucijama kulturne baštine, istraživačkim organizacijama i obrazovnim ustanovama omogućilo da u svrhe očuvanja reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama, na primjer kako bi riješile problem tehnološke zastarjelosti ili propadanja izvornih potpornih elemenata. Te institucije trebaju biti ovlaštene za izradu internih reprodukcija za razne svrhe, uključujući osiguranje, stjecanje prava i zajmove. Takvom iznimkom trebalo bi se omogućiti umnožavanje odgovarajućim alatom, sredstvom ili tehnologijom za očuvanje do potrebnog broja te u bilo kojem trenutku vijeka trajanja djela ili drugog sadržaja u mjeri u kojoj je to potrebno za umnožavanje samo u svrhe očuvanja tih reprodukcija. Reproduciranje se može provoditi u partnerstvu s drugim institucijama s poslovnim nastanom u državama članicama.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Za potrebe ove Direktive, za djela i druge sadržaje trebalo bi se smatrati da su trajno dio zbirke institucije kulturne baštine kada su njihove reprodukcije u vlasništvu institucije kulturne baštine ili ih ona trajno drži, na primjer kao rezultat prijenosa vlasništva ili ugovora o licenciranju.

(21)  Za potrebe ove Direktive, za djela i druge sadržaje trebalo bi se smatrati da su trajno dio zbirke institucije kulturne baštine, institucije kulturne baštine, istraživačke organizacije ili obrazovne ustanove kada su njihove reprodukcije u vlasništvu institucije kulturne baštine ili ih ona drži po osnovi dugotrajnog najma ili trajno, uključujući kao rezultat prijenosa vlasništva ili ugovora o licenciranju.

Amandman     15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Unutar okvira predviđenog ovom Direktivom, države članice trebale bi imati slobodu odabrati posebnu vrstu mehanizma kojim se omogućuje proširenje licencija za nedostupna djela na prava nositelja prava koja ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu s njihovim pravnim tradicijama, praksama ili okolnostima. Takvi mehanizmi mogu uključivati prošireno kolektivno licenciranje i pretpostavke zastupanja.

(23)  Unutar okvira predviđenog ovom Direktivom, države članice trebale bi imati slobodu odabrati posebnu vrstu mehanizma kojim se omogućuje proširenje licencija za nedostupna djela na prava nositelja prava koja ne zastupa ili ne zastupa na odgovarajući način organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu s njihovim pravnim tradicijama, praksama ili okolnostima. Takvi mehanizmi mogu uključivati prošireno kolektivno licenciranje i pretpostavke zastupanja.

Amandman     16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  S obzirom na različitost djela i drugih sadržaja u zbirkama institucija kulturne baštine, važno je da su dostupni mehanizmi licenciranja uvedeni ovom Direktivom i da se mogu upotrebljavati u praksi za različite vrste djela i drugih sadržaja, uključujući fotografije, zvučne snimke i audiovizualna djela. Kako bi se uključile posebnosti različitih kategorija djela i drugih sadržaja u pogledu načina objave i distribucije i olakšavanja uporabe tih mehanizama, države članice možda će morati uspostaviti posebne zahtjeve i postupke za praktičnu primjenu tih mehanizama licenciranja. Države članice pritom bi se trebale savjetovati s nositeljima prava, korisnicima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

(25)  S obzirom na različitost djela i drugih sadržaja u zbirkama institucija kulturne baštine, važno je da su dostupni mehanizmi licenciranja uvedeni ovom Direktivom i da se mogu upotrebljavati u praksi za različite vrste djela i drugih sadržaja, uključujući fotografije, zvučne snimke i audiovizualna djela. Kako bi se uključile posebnosti različitih kategorija djela i drugih sadržaja u pogledu načina objave i distribucije i olakšavanja uporabe tih mehanizama, države članice možda će morati uspostaviti posebne zahtjeve i postupke za praktičnu primjenu tih mehanizama licenciranja. Države članice pritom bi se trebale savjetovati s nositeljima prava, kulturnim institucijama, korisnicima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

Amandman     17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica koje ne čine priopćavanje javnosti.

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, također bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica koje ne čine priopćavanje javnosti.

Amandman     18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33 a)  Prava izdavača informativnih publikacija trebaju se primjenjivati ne dovodeći u pitanje prava pojedinaca na reprodukciju, komunikaciju ili objavljivanje poveznica ili izvadaka iz informativnih publikacija za privatnu uporabu i u neprofitne, nekomercijalne svrhe.

Amandman     19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi, u pogledu digitalne uporabe, imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive.

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive. Zaštitu koja se u okviru ove Direktive pruža informativnim publikacijama potrebno je primijeniti i kada se sadržaj automatski isporučuje, primjerice u slučaju servisa za prikupljanje vijesti.

Amandman     20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Zaštita zajamčena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom ne bi trebala utjecati na prava autora i ostalih nositelja prava na djela ili druge sadržaje koji su u njih uključeni, uključujući u pogledu mjere do koje autori i ostali nositelji prava mogu iskorištavati svoja djela i druge sadržaje neovisno o informativnoj publikaciji u koju su uključeni. Stoga bi se izdavači informativnih publikacija trebali moći pozvati na zaštitu koja im je odobrena u odnosu na autore i ostale nositelje prava. Time se ne dovode u pitanje ugovori sklopljeni između izdavača informativnih publikacija, s jedne strane, i autora i ostalih nositelja prava, s druge strane.

(35)  Zaštita zajamčena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom ne bi trebala utjecati na prava autora i ostalih nositelja prava na djela ili druge sadržaje koji su u njih uključeni, uključujući u pogledu mjere do koje autori i ostali nositelji prava mogu iskorištavati svoja djela i druge sadržaje neovisno o informativnoj publikaciji u koju su uključeni. Stoga bi se izdavači informativnih publikacija trebali moći pozvati na zaštitu koja im je odobrena u odnosu na autore i ostale nositelje prava. Time se ne dovode u pitanje ugovori sklopljeni između izdavača informativnih publikacija, s jedne strane, i autora i ostalih nositelja prava, s druge strane. Države članice trebale bi novinarima, autorima i ostalim nositeljima prava zajamčiti pravedan udio u naknadama ostvarenima uporabom prava izdavača informativnih publikacija.

Amandman     21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36 a)  Kulturne i kreativne industrije imaju ključnu ulogu u reindustrijalizaciji Europe, one su pokretači rasta i imaju stratešku poziciju u poticanju širenja inovacija na druge industrijske sektore. Nadalje, kulturne i kreativne industrije pokretačka su snaga za inovacije i razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u Europi. Kulturne i kreativne industrije u Europi zapošljavaju više od 12 milijuna ljudi na puno radno vrijeme, što predstavlja 7,5 % radne snage EU-a te stvaraju otprilike 509 milijardi EUR dodane vrijednosti za BDP (5,3 % ukupnog BDV-a u EU-u). Zaštita autorskih i srodnih prava temelj je prihoda kulturne i kreativne industrije.

Amandman     22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju na internetu. To utječe na mogućnost nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i na koji se način koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje.

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju na internetu. To utječe na mogućnost nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i na koji se način koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje. Unatoč činjenici da se kreativni sadržaj danas upotrebljava više nego ikad prije, u uslugama kao što su platforme na koje korisnici učitavaju sadržaj i usluge agregacije sadržaja, u kreativnom sektoru nije zabilježeno povećanje prihoda koje odražava tu povećanu potrošnju. Jedan od glavnih razloga koji se navodi je prijenos vrijednosti do kojeg je došlo zbog nejasnoća u pogledu statusa tih internetskih usluga u okviru zakona o autorskom pravu i zakona o elektroničkoj trgovini. Stvoreno je nepravedno tržište koje ugrožava razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta i glavnih sudionika na njemu: kulturnih i kreativnih industrija.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37.a)  Digitalne platforme predstavljaju način za pružanje šireg pristupa kulturnim i kreativnim djelima i većih prilika za razvijanje novih poslovnih modela u kulturnoj i kreativnoj industriji. Stoga je potrebno razmotriti na koji način taj proces može funkcionirati uz veću pravnu sigurnost i poštovanje nositelja prava. Stoga je od velike važnosti osigurati transparentnost i jednake uvjete. Zaštita nositelja prava u okviru autorskih prava i intelektualnog vlasništva potrebna je kako bi se zajamčilo priznavanje vrijednosti i poticanje inovacija, kreativnosti, ulaganja i proizvodnje sadržaja.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, oni moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti i radnje reprodukcije, oni moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.34.

__________________

__________________

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

Amandman     25

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U odnosu na članak 14. nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju.

U odnosu na članak 14. nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju. Pružatelj usluga informacijskog društva dužan je pribaviti licencije za sadržaj zaštićen autorskim pravima bez obzira na to ima li uredničku odgovornost za taj sadržaj. Smatra se da licencije koje pružatelji usluga informacijskog društva pribavljaju od nositelja prava pokrivaju sve korisničke sadržaje koje korisnici upotrebljavaju, uključujući korisnike koji djeluju u nekomercijalne svrhe. Na taj se način pojedinačnim korisnicima takvih usluga pruža pravna sigurnost te se istodobno pojašnjava odgovornost platformi.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja, kao što je provedba učinkovitih tehnologija. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju značajne količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela i drugih sadržaja. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

39.  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima i nositelja prava od ključne je važnosti za funkcioniranje tehnologija, kao što su tehnologije za prepoznavanje sadržaja. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, a pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih tehnologija kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti tehnologija koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim tehnologijama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom.

39.  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju značajne količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i nositelji prava i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima, od ključne je važnosti za učinkovitu primjenu tih mjera. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, a pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih mjera kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti poduzetih mjera koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim mjerama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom. Međutim, primjerena zaštita trebala bi biti uspostavljena kako bi se osiguralo da mjere koje se primjenjuju ne krše temeljna prava korisnika, odnosno njihovo pravo na zaštitu njihovih osobnih podataka, u skladu s Direktivom 95/46/EZ, Direktivom 2001/58/EZ i Uredbom (EU) 2016/679, kao i njihovu slobodu primanja ili širenja informacija, posebno mogućnost korištenja iznimki ili ograničenja autorskih prava.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači često u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je razmjena odgovarajućih informacija drugih ugovornih stranaka ili nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače.

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je razmjena odgovarajućih informacija drugih ugovornih stranaka i naknadnih prenositelja ili licencija te nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače. Obveza izvješćivanja i transparentnosti trebala bi pratiti djelo u pogledu svih oblika iskorištavanja i preko granica.

Amandman     29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Pri provedbi obveza transparentnosti trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih sektora sadržaja i prava autora i izvođača u svakom sektoru. Države članice trebale bi se savjetovati sa svim relevantnim dionicima jer bi im tako trebalo biti lakše utvrditi posebne zahtjeve za pojedine sektore. Kolektivno pregovaranje trebalo bi se smatrati mogućnošću za postizanje sporazuma između relevantnih dionika u pogledu transparentnosti. Kako bi se omogućila prilagodba postojećih praksi izvješćivanja obvezama transparentnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje. Obveze transparentnosti ne trebaju se primjenjivati na ugovore sklopljene s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava jer se na njih već primjenjuju obveze transparentnosti iz Direktive 2014/26/EU.

(41)  Pri provedbi obveza transparentnosti trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih sektora sadržaja i prava autora i izvođača u svakom sektoru. Države članice trebale bi se savjetovati sa svim relevantnim dionicima jer bi im tako trebalo biti lakše utvrditi posebne zahtjeve za pojedine sektore, standardna izvješća i postupke. Kolektivno pregovaranje trebalo bi se smatrati mogućnošću za postizanje sporazuma između relevantnih dionika u pogledu transparentnosti. Kako bi se omogućila prilagodba postojećih praksi izvješćivanja obvezama transparentnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje. Obveze transparentnosti ne trebaju se primjenjivati na ugovore sklopljene s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava jer se na njih već primjenjuju obveze transparentnosti iz Direktive 2014/26/EU, pod uvjetom da su države članice preuzele Direktivu 2014/26/EU i poduzele sve potrebne mjere kako bi se osigurale da se upravljanje svim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava provede na učinkovit i pravedan način. Države članice trebale bi osigurati i da organizacije za kolektivno ostvarivanje prava djeluju u najboljem interesu nositelja prava te da osiguravaju točnu i redovitu raspodjelu isplata i izradu godišnjeg javnog izvješća o transparentnosti u skladu s Direktivom 2014/26/EU.

Amandman     30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Pri obradi osobnih podataka u skladu s ovom Direktivom trebala bi se poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ta obrada mora biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 35i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.36.

(46)  Pri obradi osobnih podataka u skladu s ovom Direktivom trebala bi se poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ta obrada mora biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 35i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.36. Ubuduće je potrebno poštovati odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, uključujući „pravo na zaborav”.

_________________

_________________

35Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.–50.). Ta se Direktiva stavlja izvan snage od 25. svibnja 2018. i zamjenjuje Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.).

35Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.–50.). Ta se Direktiva stavlja izvan snage od 25. svibnja 2018. i zamjenjuje Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.).

36Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.–47.), koja se naziva, kako je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ, „Direktiva o e-privatnosti”.

36Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.–47.), koja se naziva, kako je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ, „Direktiva o e-privatnosti”.

Amandman     31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46 a)  Valja istaknuti važnost anonimnosti pri postupanju s osobnim podacima u komercijalne svrhe. Osim toga, potrebno je promicati automatsku opciju da se osobni podaci ne dijele tijekom uporabe sučelja internetskih platformi.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „istraživačka organizacija” znači sveučilište, istraživački zavod ili bilo koja druga institucija čiji je glavni cilj provoditi znanstveno istraživanje ili provoditi znanstveno istraživanje i pružati obrazovne usluge:

1.  „istraživačka organizacija” znači sveučilište, uključuje start-up inkubatore koji su povezani sa sveučilištem, istraživački zavod ili bilo koja druga institucija čiji je glavni cilj provoditi znanstveno istraživanje ili provoditi znanstveno istraživanje i pružati obrazovne usluge:

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  „start-up poduzeće” za potrebe ove Direktive, znači svako poduzeće s manje od 10 zaposlenika čiji je godišnji prihod ili godišnja bilanca manja od 2 milijuna EUR i koje je osnovano najranije tri godine prije korištenja iznimke iz čl. 3., stavak 1.

Amandman     34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  „zakonit pristup” znači pristup sadržaju koji se ostvaruje na zakonit način

Amandman     35

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Rudarenje teksta i podataka

Rudarenje teksta i podataka

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima imaju zakoniti pristup za potrebe znanstvenog istraživanja.

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije, neprofitne organizacije i start-up poduzeća za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima imaju zakoniti pristup za potrebe znanstvenog istraživanja.

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. neizvršive su.

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja i one ne bi trebale spriječiti ili neopravdano ograničavati korisnike koji imaju koristi od izuzeća predviđenog u stavku 1. i njihove sposobnosti razvijanja alata za rudarenje teksta i podataka koji se razlikuju od onih koje nude nositeljima prava.

4.  Države članice potiču nositelje prava i istraživačke organizacije da definiraju zajednički dogovorene najbolje prakse povezane s primjenom mjera iz stavka 3.

 

 

4 a.  Korisnici izuzeća navedenog u stavku 1 koji obavljaju rudarenje teksta i podataka primjenjuju mjere kojima se jamči da se podaci dobiveni rudarenjem teksta i podataka čuvaju na siguran način te da nisu pohranjeni dulje nego što je potrebno u svrhu istraživanja. Iznimka iz stavka 1. ovog članka ne utječe na radnje rudarenja teksta i podataka u pogledu samih činjenica ili podataka koji nisu zaštićeni autorskim pravom te radnje rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje ili izvlačenje. Odobrenje nositelja prava ili autora baza podataka nije potrebno za privremene radnje reproduciranja obuhvaćene iznimkama u skladu s pravom Unije, ni za postupak izvlačenja za potrebe pristupa i uobičajenog korištenja baze podataka od strane zakonitog korisnika.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi dopustile digitalnu uporabu djela i drugih sadržaja u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi u mjeri koja je opravdana nekomercijalnom svrhom, pod uvjetom da se na uporabu primjenjuje sljedeće:

1.  Države članice predviđaju iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive kako bi dopustile digitalnu uporabu djela i drugih sadržaja u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi ili znanstvenim istraživanjima u mjeri koja je opravdana nekomercijalnom svrhom, pod uvjetom da se na uporabu primjenjuje sljedeće:

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odvija se u prostorijama obrazovne ustanove ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo učenici ili studenti i nastavno osoblje te obrazovne ustanove;

(a)  odvija se u prostoru za učenje obrazovne ustanove ili ovjerenog obrazovnog programa koji je priznala država članica, kao i institucija kulturne baštine ili istraživačke organizacije, ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo registrirani učenici i nastavno osoblje;

Amandman     38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove.

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost i vidljivost licencija preko lako dostupne baze podataka kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove.

Amandman     39

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ima poslovni nastan.

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi ili za znanstveno istraživanje uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova, certificirani obrazovni program, institucija kulturne baštine ili istraživačka organizacija imaju poslovni nastan.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u isključivu svrhu očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje.

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine, istraživačkim organizacijama i obrazovnim ustanovama dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u isključivu svrhu očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje, kao i interne reprodukcije u svrhe koje su povezane s njihovom misijom od općeg interesa.

Amandman     41

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje mogućnosti licenciranja djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1. nisu širi od onoga što je nužno i razumno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje mogućnosti licenciranja djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1. nisu širi od onoga što je nužno i razumno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni. Ako ne postoje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava ili ako te organizacije neprimjereno zastupaju prava nositelja prava, države članice predviđaju iznimku kojom se institucijama kulturne baštine, istraživačkim organizacijama i ustanovama formalnog i neformalnog obrazovanja omogućuje distribucija, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje nedostupnih djela u nekomercijalne svrhe. Države članice trebale bi zajamčiti odgovarajuću naknadu za sve nerazumne radnje kojima se dovode u pitanje legitimni interesi nositelja prava te zajamčiti da svi nositelji prava u svakom trenutku mogu podnijeti prigovor na korištenje svojih djela.

Amandman     42

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama licenciranja iz članka 7. stavka 1. za svaki pojedini sektor, osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka.

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama za licenciranje iz članka 7. stavka 1., uključujući rješavanje pitanja u kojima aktivnosti institucija kulturne baštine u skladu s člancima 7. i 8. nisu razumno omogućene, za svaki pojedini sektor, radi osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka.

Amandman     43

Prijedlog direktive

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaštita informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba

Zaštita informativnih publikacija

Obrazloženje

Tiskana izdanja treba zaštititi jednako kao digitalna izdanja. Stoga je ključno zajamčiti prava u području digitalne i nedigitalne uporabe te ukloniti sav tekst kojim se može isključiti nedigitalna uporaba.

Amandman     44

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju izdavačima informativnih publikacija prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ za digitalnu uporabu njihovih informativnih publikacija.

1.  Države članice osiguravaju izdavačima informativnih publikacija prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ za uporabu njihovih informativnih publikacija.

Obrazloženje

Tiskana izdanja treba zaštititi jednako kao digitalna izdanja. Stoga je ključno zajamčiti prava u području digitalne i nedigitalne uporabe te ukloniti sav tekst kojim se može isključiti nedigitalna uporaba.

Amandman     45

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Prava iz stavka 1. ne primjenjuju se na radnje davanja poveznica jer one nisu dio priopćavanja javnosti.

Amandman     46

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Države članice trebale bi novinarima zajamčiti pravednu podjelu prihoda ostvarenih korištenjem prava izdavača.

Amandman     47

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu predvidjeti da su u slučaju kada autor prenese ili licencira pravo izdavaču takav prijenos ili licencija dovoljna pravna osnova da izdavač može tražiti udio u naknadi za korištenje djela na temelju iznimke ili ograničenja prenesenog ili licenciranog prava.

Države članice mogu predvidjeti da u slučaju kad autor prenese ili licencira pravo izdavaču, taj je izdavač nositelj prava na temelju tog prijenosa ili licencije te u mjeri u kojoj taj prijenos ili licencija to dopušta. Stoga je taj prijenos licencije dovoljna pravna osnova da izdavač može tražiti udio u naknadi za korištenje djela na temelju iznimke, zakonskog kolektivnog licenciranja ili ograničenja prenesenog ili licenciranog prava.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju značajne količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju i objavljuju značajne količine djela i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i gdje pohranjivanje i pristup sačinjavaju neophodan dio njihovih aktivnosti, u suradnji s nositeljima prava, poduzimaju odgovarajuće i razmjerne mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Na zahtjev nositelja prava, pružatelji usluga im daju primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1.

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz tog stavka. Ti mehanizmi ponajprije osiguravaju da se u slučajevima kad uklanjanje sadržaja iz stavka 1. nije opravdano dotični sadržaj vrati na internet u razumnom roku.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

3.  Komisija i države članice olakšavaju, prema potrebi, suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse za provedbu mjera iz stavka 1., uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

Amandman     52

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, koje su pokrenuli njihovi korisnici koji učitavaju ta djela i druge sadržaje, sklapaju ugovore o licenciranju s nositeljima prava za priopćavanje javnosti i prava reprodukcije, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

2. Iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ ne primjenjuje se na aktivnosti pružatelja usluga informacijskog društva koji javnosti na raspolaganje stavljaju zaštićena djela i druge sadržaje i imaju aktivnu ulogu, uključujući poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom.

3. Smatra se da ugovori o licenciranju iz stavka 1. obuhvaćaju sve aktivnosti koje obavljaju korisnici spomenutih pružatelja usluga informacijskog društva pod uvjetom da korisnici ne obavljaju djelatnosti na profesionalnoj osnovi.

4. Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju značajne količine djela i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način i pravodobno obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

5. Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 4. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 4.

6. Pružatelji usluga informacijskog društva koji poduzimaju mjere iz stavka 4. jamče da su te mjere u cijelosti usklađene s člankom 15. Direktive 2000/31/EZ i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

7. Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

Amandman     53

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju pravodobne, primjerene i dovoljne informacije o iskorištavanju njihovih djela i izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, posebno u pogledu načina iskorištavanja, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju točne, pravodobne, primjerene i dovoljne informacije o iskorištavanju i promociji njihovih djela, uključujući znanstvena djela, i izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, uključujući naknadne stjecatelje prenošenja prava ili licencija, posebno u pogledu načina iskorištavanja, promocije, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava primjerena razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti.

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava visoka razina transparentnosti u svakom sektoru te pravo autora i izvođača na reviziju. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i provodi te da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti.

Amandman     55

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Države članice osiguravaju da se standardna izvješća i postupci za pojedine sektore razvijaju kroz dijalog s dionicima.

Amandman     56

Prijedlog direktive

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Pravo na pravičnu naknadu autora i izvođača kojeg se nije moguće odreći

 

1.   Države članice osiguravaju da autori i izvođači zadrže pravo na pravičnu naknadu ostvarenu iskorištavanjem njihovih djela kad autori i izvođači prenesu ili ustupe pravo stavljanja na raspolaganje.

 

2.   Pravo autora ili izvođača na pravičnu naknadu za stavljanje na raspolaganje njegova djela neotuđivo je pravo kojeg se ne može odreći.

 

3.   Ostvarivanje tog prava na pravičnu naknadu za stavljanje na raspolaganje autorova ili izvođačeva djela povjerava se njihovim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, osim ako se ta naknada autora, audiovizualnih autora ili izvođača za stavljanje na raspolaganje ne jamči drugim kolektivnim ugovorima, uključujući dobrovoljne ugovore o kolektivnom ostvarivanju prava.

 

4.   Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava pravičnu naknadu prikupljaju od usluga informacijskog društva kojima se javnosti stavljaju na raspolaganje djela.

Amandman     57

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da autori i izvođači imaju pravo zatražiti dodatnu, odgovarajuću naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim prihodima ili koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Države članice osiguravaju da autori i izvođači ili predstavnici koje imenuju imaju pravo zatražiti dodatnu pravičnu naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim prihodima i koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Amandman     58

Prijedlog direktive

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Mehanizam povrata prava

 

1.   Države članice osiguravaju da autori i izvođači koji se nalaze u ugovornom odnosu s tekućim obvezama plaćanja mogu raskinuti ugovor o licenciranju ili prijenosu svojih prava u slučaju potpunog izostanka iskorištavanja njihovih djela i izvedbi, trajnog neplaćanja dogovorene naknade ili potpunog izostanka izvješćivanja i transparentnosti.

 

2.   Pravo na prekid ugovora o prijenosu ili licenciranju prava može se ostvariti ako u roku od jedne godine nakon što izvođač ili autor obavijesti o namjeri prekida ugovora ugovorna strana ne ispuni svoju ugovornu obvezu u pogledu plaćanja dogovorene naknade. U pogledu izostanka iskorištavanja djela i potpunog izostanka izvješćivanja i transparentnosti, pravo na raskid ugovora o prijenosu ili licenciranju prava može se ostvariti ako u roku od pet godina od obavijesti izvođača ili autora da namjerava raskinuti ugovor ugovorna strana ne ispuni svoje ugovorne obveze.

 

3.   Države članice mogu odlučiti da se obveza iz stavka 1. ne primjenjuje kada doprinos autora ili izvođača nije znatan u odnosu na ukupno djelo ili izvedbu.

Amandman     59

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice predviđaju da se sporovi povezani s obvezom transparentnosti iz članka 14. i mehanizmom za prilagodbu ugovora iz članka 15. mogu rješavati dobrovoljnim postupkom alternativnog rješavanja sporova.

Države članice predviđaju da se sporovi povezani s obvezom transparentnosti iz članka 14. i mehanizmom za prilagodbu ugovora iz članka 15. mogu rješavati dobrovoljnim postupkom alternativnog rješavanja sporova. Države članice osiguravaju da autori i izvođači spor riješe anonimno, posredstvom ovlaštene osobe ili organizacije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Referentni dokumenti

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Razmatranje u odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

18

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (4.9.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom tržištu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Marc Joulaud

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Predmet i područje primjene

Prijedlogom Komisije nastoji se modernizirati europska pravila o autorskim pravima i prilagoditi ih digitalnom okruženju, čime se osnažuje nastanak jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnološki razvoj tijekom posljednjih dvaju desetljeća drastično je promijenio opseg internetskih usluga i ponašanje potrošača na internetu, što je dovelo do potrebe za ažuriranjem barem nekih dijelova postojećih pravila, koja su nastala 2001. godine.

Temeljna načela autorskih prava, kao što je potreba za visokom razinom zaštite i pravičnom naknadom za stvaratelje i izvođače, i dalje su itekako bitna i potrebno ih je zaštititi jer su omogućila Europskoj uniji da zadrži bogatu kulturnu raznolikost, koja je i danas jedna od njezinih najvrjednijih prednosti u odnosu na ostatak svijeta. Međutim, razvoj digitalnih usluga koje se oslanjanju na djela zaštićena autorskim pravima doveo je do golemih poteškoća za nositelje prava u smislu provođenja potrebnog nadzora nad širenjem djela i postizanja pravične naknade za svoja djela.

Istovremeno je, u svrhu zaštite legitimnih oblika uporabe djela zaštićenih autorskim pravima, u Direktivi InfoSoc (Direktiva 2001/29/EZ) uspostavljen popis dobrovoljnih iznimaka i ograničenja, kojim je utvrđeno u kojim slučajevima nije potrebna prethodna suglasnost nositelja prava za korištenje njegova djela. Iznimke su široko definirane te su tehnološki neutralne i neobavezne kako bi ih države članice mogle prilagoditi svojim nacionalnim specifičnostima i kulturnim politikama. Iako su neobavezne, iznimke su većinom provedene u državama članicama i pokazale su se djelotvornima, čak i ako je primjena nekih iznimaka u digitalnom okruženju dovela do određenih nesigurnosti.

Na temelju tih razmatranja Komisija je odlučila zadržati postojeća pravila, koja su i dalje relevantna, ali i uhvatiti se u koštac s određenim problemima nastalim zbog digitalne revolucije, osobito gdje postoji prekogranični učinak, uvođenjem obveznih iznimaka osmišljenih kako bi se dopunile one iz Direktive InfoSoc.

Stoga je trenutačni prijedlog usmjeren na tri stupa, od kojih se svaki odnosi na probleme utvrđene u određenom području:

Prvim se stupom nastoji pružiti potpora aktivnostima od javnog interesa, kao što su istraživanje, obrazovanje i očuvanje kulturne baštine, u kojima je uporaba djela zaštićenih autorskim pravima potrebna na svakodnevnoj osnovi. Uspostavljene su obvezne iznimke kako bi se pružila pravna sigurnost korisnicima u pogledu digitalne uporabe djela.

Drugi je stup osmišljen kako bi se pomoglo sektoru za produkciju sadržaja da riješi velike poteškoće s kojima se suočava u pogledu pregovaranja o licencijama te, po mogućnosti, ostvarenja pravično dogovorene naknade za uporabu njegovih djela u okviru internetskih usluga preko kojih se šire u golemoj mjeri. U tu svrhu Komisija donosi važna pojašnjenja o sustavu odgovornosti usluga informacijskog društva, kako su definirane u Direktivi o e-trgovini (Direktiva 2000/31/EZ), ako takve usluge pohranjuju velike količine zaštićenih djela koja su učitali njihovih korisnici i pružaju pristup tim djelima. U takvim okolnostima usluge informacijskog društva trebaju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava i uspostaviti proporcionalne i prikladne mjere za zaštitu predmetnih djela, u suradnji s nositeljima prava.

Svrha trećeg i posljednjeg stupa jest postizanje ravnoteže u odnosu između autora i njihovih ugovornih partnera. Prijenos ili licenciranje prava s autora ili izvođača na njihove ugovorne partnere standardna je i općenito prihvaćena praksa kojom se jamči financiranje stvorenog sadržaja. Međutim, autori i izvođači nemaju uvijek pristup podacima koji se odnose na način na koji se njihova djela kasnije koriste, promiču i stvaraju prihode, zbog čega imaju poteškoće pri utvrđivanju toga je li njihova naknada u skladu sa stvarnim uspjehom predmetnog djela. Zbog toga su u prijedlog Komisije uvedene obveze transparentnosti, mogućnost prilagodbe naknade i mehanizam rješavanja sporova.

Općenito stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj podržava smjer i pristup prijedloga Komisije koji se temelji na problemima i smatra da, iako postojeća pravila o autorskim pravima većinom ostaju važeća, postoji potreba za konkretnim dopunskim pravilima kako bi se riješili specifični problemi digitalne uporabe djela zaštićenih autorskim pravima.

Amandmanima se nastoji pojasniti i precizirati te, gdje je to razumno i moguće, ojačati brojne odredbe prijedloga Komisije. Izvjestitelj istovremeno želi uzeti u obzir trendove u ponašanju potrošača i pružiti jamstva u pogledu nekih novih oblika uporabe i praksi koje su nastale u okviru digitalne revolucije.

U tu je svrhu izvjestitelj podnio amandmane povezane s četirima ključnim ciljevima:

1.  Pružanje pravne sigurnosti u pogledu novih iznimaka i ograničenja

Izvjestitelj podržava nove obvezne iznimke i ograničenja predviđene ovom direktivom u svrhu pružanja potpore aktivnostima od javnog interesa, kao što su obrazovanje, istraživanje ili očuvanje kulturne baštine. Takvo je usklađivanje opravdano potencijalnim koristima za čitavo društvo i razvojem prekograničnih praksi, a područje primjene dovoljno je precizno za osiguranje primjerene zaštite nositelja prava od nerazmjerne štete.

Međutim, prema mišljenju izvjestitelja, trenutačni prijedlog ne pruža potpunu pravnu jasnoću u smislu tereta za strane uključene u svaku iznimku, čime bi se ugrozila njihova djelotvornost i spriječila njihova usklađena provedba. Stoga je izvjestitelj utvrdio obveze relevantnih strana uključenih u iznimke kako bi smanjio opasnost od štete za nositelje prava (članak 3.), pružio sigurnost u korištenju licencija ili iznimaka (članak 4.) i osigurao zajedničke prakse (članak 5.).

2.  Pojašnjavanje odgovornosti platformi i osiguranje pravične suradnje s nositeljima prava

Izvjestitelj u potpunosti podržava ciljeve i pristup prijedloga u pogledu pojašnjenja statusa određenih kategorija usluga informacijskog društva na način koji je dosljedan s Direktivom o e-trgovini i koji dopunjuje tu direktivu.

Međutim, izvjestitelj smatra da u prijedlogu nije dovoljno precizno definiran opseg usluga obuhvaćenih zahtjevima članka 13. ove direktive, što stvara pravnu nesigurnost. Isto tako, prema mišljenju izvjestitelja, opseg, narav i temelj uzajamnih obveza između nositelja prava i tih usluga nisu dovoljno jasni.

Stoga su ovim mišljenjem pojašnjene obveze pružatelja usluga informacijskog društva iz članka 13. ove direktive. Umjesto da se usmjeri samo na tehničke značajke usluge (odnosno pojam pohrane), u mišljenju se obveza usluge temelji na tome ima li ili ne obavještajnu funkciju za javnost.

Stoga pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom i/ili im osiguravaju pristup, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava koji podnesu zahtjev. Ako ne postoje ugovori ili ako se na usluge primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz Direktive o e-trgovini, pružatelji usluga svejedno moraju poduzeti mjere za sprečavanje nezakonitog korištenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom. Taj bi pristup trebao omogućiti određenu pravnu sigurnost za djelotvornost ove direktive.

Radi osiguranja bolje i pravednije suradnje između relevantnih platformi i nositelja prava, izvjestitelj je predložio alternativni mehanizam za rješavanje sporova u svrhu rješavanja svih poteškoća koje mogu nastati uz pomoć nepristranog tijela koje imenuju države članice.

3.  Izrada novog stupa za zaštitu legitimnih praksi potrošača

Izvjestitelj smatra da ovim prijedlogom nije uzet u obzir položaj koji potrošači kao korisnici usluga danas imaju u digitalnom okruženju. Potrošači više nemaju pasivnu ulogu, nego aktivno doprinose te predstavljaju i izvor i korisnika sadržaja u digitalnom ekosustavu. Čitavo oblikovanje, poslovni model i optimizacija usluga informacijskog društva temelje se na dvostrukoj ulozi njihovih korisnika. Iz pravne perspektive, izvjestitelj također smatra da digitalne prakse korisnika nemaju koristi od pravne sigurnosti u okviru trenutačnih pravila o autorskom pravu, osobito iznimaka i ograničenja, zbog čega zahtijevaju specifičan pristup.

Mišljenje stoga dopunjuje postojeću iznimku o navođenju novom iznimkom koja uređuje situacije u kojima se pojedinci digitalno, nekomercijalno i razmjerno koriste navođenjem i dijelovima djela zaštićenih autorskim pravom ili drugim predmetom zaštite. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 13., države članice predviđaju iznimku sadržaju koji su učitali korisnici ako se isti koristi u svrhu kritike, osvrta, ilustracije, karikature, parodije ili pastiša.

Konačno, izvjestitelj je ojačao žalbeni mehanizam i mehanizam pravne zaštite u članku 13. kako bi pružao minimalnu razinu pravne sigurnosti za korisnike u pogledu postupaka.

4.  Dopuštanje autorima i izvođačima da djelotvorno ostvaruju svoja prava

Izvjestitelj pozdravlja napore uložene kako bi se prijedlogom ojačala prava autora i izvođača. Kako bi spriječio negativan učinak koji bi mogao odvratiti autore i izvođače od toga da ostvaruju svoja prava, izvjestitelj je predvidio da se sporovi između autora, izvođača i njihovih ugovornih partnera mogu pokretati na pojedinačnoj ili kolektivnoj osnovi.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se novi poslovni modeli i novi dionici. Ciljevi i načela utvrđeni u okviru Unije o autorskim pravima i dalje su čvrsti. Međutim, još uvijek postoji pravna nesigurnost nositelja prava i korisnika u pogledu određenih načina uporabe djela i drugih sadržaja u digitalnom okruženju, uključujući prekograničnu uporabu. Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava”26, okvir Unije o autorskim pravima mora se u određenim područjima prilagoditi i dopuniti. Ovom Direktivom propisuju se pravila za prilagodbu određenih iznimaka i ograničenja digitalnim i prekograničnim okruženjima te mjere za olakšavanje određenih praksi licenciranja u pogledu širenja nedostupnih dijela i internetske dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev u cilju osiguranja šireg pristupa sadržaju. Kako bi se moglo stvoriti tržište za autorska prava koje dobro funkcionira, trebalo bi uspostaviti i pravila o pravima u pogledu publikacija, o tome kako pružatelji internetskih usluga pohranjivanja i davanja pristupa sadržajima koje su učitali korisnici mogu upotrebljavati djela i druge sadržaje i o transparentnosti ugovora autorâ i izvođačâ. Ova Direktiva temelji se na pravilima propisanima u direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području i dopunjuje ih.

(3)  Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Ključno je osigurati da je relevantno zakonodavstvo prikladno i s obzirom na razvoj situacije u budućnosti kako se ne bi ograničio tehnološki razvoj. Javljaju se novi poslovni modeli i novi dionici. Ciljevi i načela utvrđeni u okviru Unije o autorskim pravima i dalje su čvrsti. Međutim, još uvijek postoji pravna nesigurnost nositelja prava i korisnika u pogledu određenih načina uporabe djela i drugih sadržaja u digitalnom okruženju, uključujući prekograničnu uporabu. Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Ususret modernom europskom okviru za autorska prava”26, okvir Unije o autorskim pravima mora se u određenim područjima prilagoditi i dopuniti. U neprestano promjenjivom digitalnom okruženju, Komisija treba istražiti sve moguće mjere kako bi spriječila nezakonitu uporabu video i audiovizualnog sadržaja zaštićenog autorskim pravom u komercijalne svrhe, primjerice putem tehnika ugrađivanja ili tehnika „framing”. Nadalje, ovom Direktivom propisuju se pravila za prilagodbu određenih iznimaka i ograničenja digitalnim i prekograničnim okruženjima te mjere za olakšavanje određenih praksi licenciranja u pogledu širenja nedostupnih djela i internetske dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev u cilju osiguranja šireg pristupa sadržaju. Kako bi se moglo stvoriti tržište za autorska prava koje dobro funkcionira, trebalo bi uspostaviti i pravila o pravima u pogledu publikacija, o tome kako pružatelji internetskih usluga pohranjivanja i davanja pristupa sadržajima koje su učitali korisnici mogu upotrebljavati djela i druge sadržaje i o transparentnosti ugovora autorâ i izvođačâ. Ova Direktiva temelji se na pravilima propisanima u direktivama koje su trenutačno na snazi u tom području i dopunjuje ih.

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Amandman     2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Unatoč činjenici da se kreativni sadržaj danas upotrebljava više nego ikad prije, u uslugama kao što su platforme na koje korisnici učitavaju sadržaj i usluge agregacije sadržaja, u kreativnom sektoru nije zabilježeno povećanje prihoda. Stoga je došlo do pojave tzv. jaza vrijednosti, odnosno događa se da platforme zadržavaju vrijednost kulturnih i kreativnih djela, koja je preusmjerena u odnosu na autore. Prijenos vrijednosti stvorio je neučinkovito i nepošteno tržište te prijeti dugoročnom uspjehu kulturnog i kreativnog sektora Unije te uspjehu jedinstvenog digitalnog tržišta. Stoga se iznimke u pogledu odgovornosti trebaju primjenjivati samo na istinski neutralne i pasivne pružatelje internetskih usluga, a ne na usluge koje imaju ključnu ulogu u distribuciji, promicanju i unovčenju sadržaja na štetu stvaratelja.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U područjima istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturne baštine, digitalnim tehnologijama omogućuju se nove vrste uporabe koje nisu jasno obuhvaćene postojećim pravilima Unije o iznimkama i ograničenjima. Nadalje, izborna priroda iznimaka i ograničenja predviđenih u direktivama 2001/29/EZ, 96/9/EZ i 2009/24/EZ u tim područjima može negativno utjecati na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To je posebno relevantno u pogledu prekograničnih uporaba koje postaju sve važnije u digitalnom okruženju. Stoga bi u svjetlu tih novih uporaba trebalo ponovno ocijeniti postojeće iznimke i ograničenja u zakonodavstvu Unije koje su relevantne za znanstveno istraživanje, nastavu i očuvanje kulturne baštine. Trebalo bi uvesti obvezne iznimke ili ograničenja za uporabe tehnologija rudarenja teksta i podataka u području znanstvenog istraživanja, za davanje primjera u nastavi u digitalnom okruženju i za očuvanje kulturne baštine. Iznimke i ograničenja iz postojećeg zakonodavstva Unije trebale bi se i dalje primjenjivati na uporabe koje nisu obuhvaćene iznimkama i ograničenjima predviđenima ovom Direktivom. Trebalo bi prilagoditi direktive 96/9/EZ i 2001/29/EZ.

(5)  U područjima istraživanja, obrazovanja i očuvanja kulturne baštine, digitalnim tehnologijama omogućuju se nove vrste uporabe koje nisu jasno obuhvaćene postojećim pravilima Unije o iznimkama i ograničenjima. Nadalje, izborna priroda iznimaka i ograničenja predviđenih u direktivama 2001/29/EZ, 96/9/EZ i 2009/24/EZ u tim područjima može negativno utjecati na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To je posebno relevantno u pogledu prekograničnih uporaba koje postaju sve važnije u digitalnom okruženju. Stoga bi u svjetlu tih novih uporaba trebalo ponovno ocijeniti postojeće iznimke i ograničenja u zakonodavstvu Unije koje su relevantne za znanstveno istraživanje, nastavu, učenje na daljinu i kombinirano učenje te očuvanje kulturne baštine. Trebalo bi uvesti obvezne iznimke ili ograničenja za uporabe tehnologija rudarenja teksta i podataka u području znanstvenog istraživanja, za davanje primjera u nastavi u digitalnom okruženju i za očuvanje kulturne baštine. Iznimke i ograničenja iz postojećeg zakonodavstva Unije trebale bi se i dalje primjenjivati na uporabe koje nisu obuhvaćene iznimkama i ograničenjima predviđenima ovom Direktivom. Trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi direktive 96/9/EZ i 2001/29/EZ.Izraz „znanstveno istraživanje” koji se koristi u ovoj direktivi odnosi se i na prirodne i humanističke znanosti.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U zakonodavstvu Unije već su predviđene određene iznimke i ograničenja kojima su obuhvaćene uporabe u znanstveno-istraživačke svrhe koje se mogu primjenjivati na radnje rudarenja teksta i podataka. Međutim, te su iznimke i ograničenja izborni i nisu potpuno prilagođeni za uporabu tehnologija u znanstvenom istraživanju. Nadalje, ako istraživači mogu zakonito pristupiti sadržaju, na primjer na temelju pretplata na publikacije ili licencija za otvoreni pristup, uvjeti licencija mogu isključivati rudarenje teksta i podataka. Budući da se istraživanja sve više provode uz pomoć digitalne tehnologije, postoji opasnost da će se ugroziti konkurentni položaj Unije ako se ne poduzmu koraci za uklanjanje pravne nesigurnosti za rudarenje teksta i podataka.

(9)  U zakonodavstvu Unije već su predviđene određene iznimke i ograničenja kojima su obuhvaćene uporabe u znanstveno-istraživačke svrhe koje se mogu primjenjivati na radnje rudarenja teksta i podataka. Međutim, te su iznimke i ograničenja izborni i nisu potpuno prilagođeni za uporabu tehnologija u znanstvenom istraživanju. Nadalje, ako su istraživači stekli zakonit pristup sadržaju, na primjer na temelju pretplata na publikacije ili licencija za otvoreni pristup, uvjeti licencija mogu isključivati rudarenje teksta i podataka. Budući da se istraživanja sve više provode uz pomoć digitalne tehnologije, postoji opasnost da će se ugroziti konkurentni položaj Unije ako se ne poduzmu koraci za uklanjanje pravne nesigurnosti za rudarenje teksta i podataka.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ta pravna sigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Iznimke bi se trebale primjenjivati i na istraživačke organizacije kada sudjeluju u javno-privatnim partnerstvima.

(10)  Ta pravna sigurnost trebala bi se ukloniti predviđanjem obvezne iznimke za pravo reprodukcije i za pravo na sprečavanje izvlačenja iz baze podataka. Novom iznimkom ne bi se trebala dovoditi u pitanje postojeća obvezna iznimka o privremenim radnjama reproduciranja iz članka 5. stavka 1. Direktive 2001/29 koja bi se trebala nastaviti primjenjivati na tehnologije rudarenja teksta i podataka koje ne uključuju umnožavanje koje premašuje opseg te iznimke. Kako bi spriječile neopravdano širenje sadržaja potrebnog za rudarenje teksta i podataka, istraživačke organizacije trebale bi moći pohraniti i na sigurnom mjestu čuvati reprodukcije djela ili drugih sadržaja za koja su stekla pristup u skladu s novom iznimkom, i to u vremenskom razdoblju potrebnom za provedbu istraživanja. Reprodukcije djela ili drugog sadržaja napravljene u svrhu rudarenja teksta i podataka potrebno je izbrisati nakon što su provedene sve aktivnosti potrebne za istraživanje. Iznimke bi se trebale primjenjivati i na istraživačke organizacije kada uđu u javno-privatna partnerstva, pod uvjetom da se provedeno rudarenje teksta i podataka izravno odnosi na svrhu istraživanja koje se provodi u tom partnerstvu. U kontekstu javno-privatnog partnerstva potrebno je osigurati da partner iz privatnog sektora prethodno zakonito stekne pristup djelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim sadržajima koji se koriste u skladu s iznimkom.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zbog potencijalno velikog broja zahtjeva za pristup njihovim djelima ili drugim sadržajima i za preuzimanje njihovih djela ili drugih sadržaja, nositeljima prava trebalo bi biti dopušteno da primjenjuju mjere u slučaju kada postoji rizik da bi se mogla ugroziti sigurnost ili cjelovitost sustava ili baza podataka u kojima su smještena djela ili drugi sadržaji. Te mjere ne bi trebale prelaziti ono što je nužno za ostvarivanje cilja osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti sustava i njima se ne bi trebala ugrožavati učinkovita primjena iznimke.

(12)  Zbog potencijalno velikog broja zahtjeva za pristup njihovim djelima ili drugim sadržajima i za preuzimanje njihovih djela ili drugih sadržaja, nositeljima prava trebalo bi biti dopušteno da primjenjuju mjere, kao što je potvrda identifikacije, u slučaju kada postoji rizik da bi se mogla ugroziti sigurnost ili cjelovitost sustava ili baza podataka u kojima su smještena djela ili drugi sadržaji. Te bi mjere trebale biti razmjerne, ne bi trebale prelaziti ono što je nužno za ostvarivanje cilja osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti sustava i njima se ne bi trebala ugrožavati učinkovita primjena iznimke.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nema potrebe predvidjeti naknadu za nositelje prava zbog uporaba u skladu s iznimkom za rudarenje teksta i podataka uvedenom ovom Direktivom budući da bi s obzirom na prirodu i opseg iznimke šteta trebala biti minimalna.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ dopušta se državama članicama da predvide iznimku ili ograničenje u pogledu prava reprodukcije, priopćavanja javnosti i činjenja dostupnim javnosti u isključivu svrhu, među ostalim, davanja primjera u nastavi. Nadalje, člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i člankom 9. točkom (b) Direktive 96/9/EZ dopušta se uporaba baze podataka i izvlačenje ili ponovno korištenje znatnog dijela sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi. Nije jasan opseg tih iznimaka ili ograničenja u pogledu primjene na digitalne uporabe. Nadalje, nije dovoljno jasno bi li se iznimke i ograničenja primjenjivali u slučaju internetske nastave, odnosno na daljinu. Štoviše, postojećim okvirom ne predviđa se prekogranični učinak. Takvom situacijom može se ugroziti razvoj digitalno potpomognutih nastavnih aktivnosti i učenja na daljinu. Prema tome, nužno je uvođenje nove obvezne iznimke ili ograničenja kako bi se osiguralo da obrazovne ustanove uživaju potpunu pravnu sigurnost pri uporabi djela ili drugih sadržaja u digitalnoj nastavi, uključujući na internetu i preko granica.

(14)  Člankom 5. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2001/29/EZ dopušta se državama članicama da predvide iznimku ili ograničenje u pogledu prava reprodukcije, priopćavanja javnosti i činjenja dostupnim javnosti u isključivu svrhu, među ostalim, davanja primjera u nastavi. Nadalje, člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i člankom 9. točkom (b) Direktive 96/9/EZ dopušta se uporaba baze podataka i izvlačenje ili ponovno korištenje znatnog dijela sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi. Nije jasan opseg tih iznimaka ili ograničenja u pogledu primjene na digitalne uporabe. Nadalje, nije dovoljno jasno bi li se iznimke i ograničenja primjenjivali u slučaju internetske nastave, odnosno na daljinu. Štoviše, postojećim okvirom ne predviđa se prekogranični učinak. Takvom situacijom može se ugroziti razvoj digitalno potpomognutih nastavnih aktivnosti i učenja na daljinu koji se mogu odvijati izvan tradicionalnih formalnih okruženja za učenje i uključivati širi spektar pružatelja te usluge. Prema tome, nužno je uvođenje nove obvezne iznimke ili ograničenja kako bi se osiguralo da obrazovne ustanove i tijela koja je država članica ovlastila za provođenje nastavne aktivnosti uživaju potpunu pravnu sigurnost pri uporabi djela ili drugih sadržaja u digitalnoj nastavi, uključujući na internetu i preko granica.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja ako one obavljaju svoje nastavne djelatnosti u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove nisu odlučujući čimbenici za utvrđivanje nekomercijalne prirode aktivnosti.

(15)  Iako se programi za učenje na daljinu i prekogranično obrazovanje većinom razvijaju na razini visokog obrazovanja, digitalni alati i resursi sve se više upotrebljavaju na svim obrazovnim razinama, posebno za poboljšanje i obogaćivanje iskustva učenja. Iznimke ili ograničenja predviđeni u ovoj Direktivi trebali bi se stoga primjenjivati na sve obrazovne ustanove priznate u državi članici u kojoj su osnovane u sustavima osnovnog, srednjeg, strukovnog i visokog obrazovanja, kao i sva tijela koja je država članica u kojoj imaju poslovni nastan ovlastila za izvršavanje određene nastavne aktivnosti ako ih obavljaju u nekomercijalne svrhe. Ustrojstvena struktura i sredstva za financiranje obrazovne ustanove ili ovlaštenog tijela nisu odlučujući čimbenici u utvrđivanju nekomercijalne prirode aktivnosti.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene digitalne uporabe djela i drugih sadržaja kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Djela ili drugi sadržaji obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava u učionici i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

(16)  Iznimkama ili ograničenjima trebale bi biti obuhvaćene digitalne uporabe djela i drugih sadržaja kao što su korištenje dijelova ili izvadaka iz djela, osim notnih zapisa, za podupiranje, obogaćivanje ili nadopunjavanje nastave, uključujući povezanih nastavnih aktivnosti. Države članice trebale bi moći odrediti odgovarajuće granice u pogledu broja zaštićenih djela ili drugog sadržaja, određenih kategorija, koji je moguće koristiti ako takva ograničenja odražavaju pravednu ravnotežu između potreba i zakonitih interesa korisnika i nositelja prava. Djela ili drugi sadržaji odnosno odlomci iz njih obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem trebali bi se upotrebljavati samo u kontekstu nastave i nastavnih aktivnosti koje se obavljaju u okviru obrazovnih ustanova ili ovlaštenih tijela, uključujući za vrijeme ispita, te biti ograničeni na ono što je nužno za potrebe obavljanja tih aktivnosti. Iznimkom ili ograničenjem trebale bi biti obuhvaćene obje uporabe s pomoću digitalnih sredstava u okruženju u kojem se provode nastava i nastavne aktivnosti, uključujući izvan prostorija obrazovne ustanove ili ovlaštenog tijela koje ih provodi, i internetske uporabe preko sigurne elektroničke mreže obrazovne ustanove kojoj je pristup zaštićen postupcima autentifikacije. Trebalo bi smatrati da su iznimkom ili ograničenjem obuhvaćene posebne potrebe za pristupom osoba s invaliditetom u kontekstu davanja primjera u nastavi.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U cilju olakšavanja korištenja djela i drugih sadržaja u obrazovne svrhe u nizu država članica uspostavljeni su različiti mehanizmi utemeljeni na provedbi iznimke predviđene u Direktivi 2001/29/EZ ili na ugovorima o licenciranju kojima su obuhvaćene daljnje uporabe. Takvi su mehanizmi obično razvijeni uzimajući u obzir potrebe obrazovnih ustanova i različite razine obrazovanja. Dok je nužno uskladiti opseg nove obvezne iznimke ili ograničenja u pogledu digitalnih uporaba i prekograničnih nastavnih aktivnosti, načini provedbe mogu se razlikovati među državama članicama ako se njima ne ugrožava učinkovita primjena iznimke ili ograničenja ili prekogranične uporabe. Time bi se državama članicama trebala omogućiti nadogradnja na temelju postojećih mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini. Države članice posebno bi mogle odlučiti da će primjena iznimke ili ograničenja ovisiti, u potpunosti ili djelomično, o dostupnosti odgovarajućih licencija kojima su obuhvaćene barem jednake uporabe kao one dopuštene u okviru iznimke. Tim bi se mehanizmom, na primjer, omogućilo davanje prednosti licencijama za materijale koji su u prvom redu namijenjeni za obrazovno tržište. Kako se takvim mehanizmom ne bi uzrokovala pravna nesigurnost ili administrativno opterećenje obrazovnih ustanova, države članice koje prihvaćaju taj pristup trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi osigurale da su sustavi licenciranja kojima se dopušta digitalna uporaba djela ili drugih sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi lako dostupni te da su obrazovne ustanove svjesne postojanja takvih sustava licenciranja.

(17)  U cilju olakšavanja korištenja djela i drugih sadržaja u obrazovne svrhe u nizu država članica uspostavljeni su različiti mehanizmi utemeljeni na provedbi iznimke predviđene u Direktivi 2001/29/EZ ili na ugovorima o licenciranju kojima su obuhvaćene daljnje uporabe. Takvi su mehanizmi obično razvijeni uzimajući u obzir potrebe obrazovnih ustanova i različite razine obrazovanja. Dok je nužno uskladiti opseg nove obvezne iznimke ili ograničenja u pogledu digitalnih uporaba i prekograničnih nastavnih aktivnosti, načini provedbe mogu se razlikovati među državama članicama ako se njima ne ugrožava učinkovita primjena iznimke ili ograničenja ili prekogranične uporabe. Time bi se državama članicama trebala omogućiti nadogradnja na temelju postojećih mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini. Države članice posebno bi mogle odlučiti da će primjena iznimke ili ograničenja ovisiti, u potpunosti ili djelomično, o dostupnosti odgovarajućih licencija kojima su obuhvaćene barem jednake uporabe kao one dopuštene u okviru iznimke. Tim bi se mehanizmom, na primjer, omogućilo davanje prednosti licencijama za materijale koji su u prvom redu namijenjeni za obrazovno tržište i za koje su licencije lako dostupne. Kako takav mehanizam ne bi uzrokovao pravnu nesigurnost ili administrativno opterećenje obrazovnih ustanova, države članice koje prihvaćaju taj pristup trebale bi poduzeti konkretne mjere kako bi osigurale da su sustavi licenciranja kojima se dopušta digitalna uporaba djela ili drugih sadržaja za potrebe davanja primjera u nastavi lako dostupni te da su obrazovne ustanove i tijela ovlaštena za provođenje nastavne aktivnosti svjesne postojanja takvih sustava licenciranja. Kako bi se zajamčila dostupnost i pristupačnost takvih licencija za korisnike, države članice trebaju primijeniti ili razviti prikladne alate, kao što su jedinstveni portal ili baza podataka.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Kako bi se zajamčila pravna sigurnost u slučaju da država članica odluči primjenu iznimke uvjetovati dostupnošću prikladnih licencija, potrebno je utvrditi uvjete pod kojima obrazovna ustanova ili tijelo ovlašteno za provođenje nastave aktivnosti mogu koristiti zaštićena djela ili drugi sadržaj obuhvaćen iznimkom te kada treba djelovati u okviru sustava licenciranja. Stoga, kad obrazovna ustanova ili ovlašteno tijelo ne može pronaći licenciju koja obuhvaća uporabu određenog djela zaštićenog autorskim pravom ili drugog sadržaja putem tehničkog alata koji je država članica izradila kako bi zajamčila vidljivost sustava licenciranja i kojim je obuhvaćeno korištenje u nastavi, treba imati pravo na korištenje takvog djela ili drugog sadržaja u okviru opsega iznimke.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Stoga bi države članice trebale predvidjeti iznimku kako bi se institucijama kulturne baštine omogućilo da u svrhe očuvanja reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama, na primjer kako bi riješile problem tehnološke zastarjelosti ili propadanja izvornih potpornih elemenata. Takvom iznimkom trebalo bi se omogućiti umnožavanje odgovarajućim alatom, sredstvom ili tehnologijom za očuvanje do potrebnog broja te u bilo kojem trenutku vijeka trajanja djela ili drugog sadržaja u mjeri u kojoj je to potrebno za umnožavanje samo u svrhe očuvanja.

(20)  Stoga bi države članice trebale predvidjeti iznimku kako bi se institucijama kulturne baštine omogućilo da u svrhe očuvanja reproduciraju djela i druge sadržaje koji se trajno nalaze u njihovim zbirkama, na primjer kako bi riješile problem tehnološke zastarjelosti ili propadanja izvornih potpornih elemenata ili u svrhu digitalizacije. Takvom iznimkom trebalo bi se omogućiti umnožavanje u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju odgovarajućim alatom, sredstvom ili tehnologijom za očuvanje do potrebnog broja te u bilo kojem trenutku vijeka trajanja djela ili drugog sadržaja u mjeri u kojoj je to potrebno za umnožavanje samo u svrhe očuvanja. Takva iznimka trebala bi obuhvatiti i institucije kulturne baštine u kojima se drže djela ili drugi sadržaj i treće strane koje su te institucije kulturne baštine ovlastile za reprodukciju djela ili drugog sadržaja u okviru iznimke.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  S obzirom na tehnološki razvoj i promjene u ponašanju potrošača, došlo je do pojave novih usluga informacijskog društva koje korisnicima dopuštaju da učitaju sadržaj u različitim oblicima. Takav sadržaj koji su učitali korisnici ponekad sadrži izvatke ili doslovno navođenje iz zaštićenih djela ili drugog sadržaja, koji se mogu izmijeniti, kombinirati ili pretvarati. Takva uporaba izvadaka ili doslovnog navođenja unutar sadržaja koji su učitali korisnici, u svrhu ilustracije, karikature, parodije, pastiša, kritike ili osvrta osvrt ili zabava, sada je široko rasprostranjena na internetu i, pod uvjetom da je uporaba razmjerna i ne uzrokuje znatnu ekonomsku štetu predmetnim nositeljima prava, može čak i promovirati djelo koje se koristi unutar dotičnog sadržaja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  Unatoč određenim preklapanjima s postojećim iznimkama ili ograničenjima, sadržaj koji je korisnik učitao ili dao na korištenje, a koji sadrži kratke izvatke ili doslovno navođenje iz zaštićenih djela ili drugog sadržaja, nije primjereno obuhvaćen postojećim popisom iznimaka ili ograničenja, a pitanje načina na koji se takav sadržaj koristi ne može se riješiti samo u okviru ugovornih aranžmana. Takve okolnosti stvaraju pravnu nesigurnost za korisnike i nositelje prava, što dovodi do frustracije i zlouporabe. Stoga je potrebno dopuniti postojeće iznimke iz Direktive 2001/29/EZ, posebno one u vezi s doslovnim navođenjem i parodijom, i predvidjeti nove specifične iznimke za dopuštanje kratkog, razmjernog i nekomercijalnog korištenja izvadaka ili doslovnog navođenja iz zaštićenih djela ili drugih sadržaja u slučajevima u kojima korisnik učitava sadržaj.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21c)  Ako sadržaj koji je učitala fizička osoba uključuje kratku, razmjernu i nekomercijalnu uporabu u legitimnu svrhu kratkog izvatka ili doslovnog navođenja iz djela ili drugog sadržaja, takva bi se uporaba trebala obuhvatiti iznimkom u okviru ove Direktive. Ta bi se iznimka trebala primjenjivati samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u sukobu s uobičajenim korištenjem djela ili drugog sadržaja o kojem je riječ i kojima se neopravdano ne dovode u pitanje zakoniti interesi nositelja prava. U svrhu ocjenjivanja štete, stupnja originalnosti dotičnog sadržaja, trajanja i opsega izvatka ili doslovnog navođenja, toga jesu li izvadak ili doslovno navođenje podređeni dio tog sadržaja, potrebno je, po potrebi, ispitati profesionalnu prirodu dotičnog sadržaja i stupanj ekonomske štete. Tom se iznimkom ne smiju dovoditi u pitanje moralna prava autora djela ili drugog sadržaja o kojem je riječ.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21d)  Pružatelji usluga informacijskog društva ne bi se trebali koristiti iznimkom iz ove Direktive u pogledu uporabe kratkih izvadaka ili doslovnog navođenja iz zaštićenih radova ili drugog sadržaja u učitanom sadržaju korisnika, i to kako bi im se ograničila odgovornost odnosno raspon obveza u okviru sporazuma sklopljenog s nositeljima prava u skladu s člankom 13. ove Direktive.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Institucijama kulturne baštine trebalo bi osigurati jasan okvir za digitalizaciju i širenje nedostupnih djela ili drugih sadržaja, među ostalim preko granica. Međutim, zbog posebnih značajki zbirki nedostupnih djela moglo bi biti vrlo teško dobiti prethodnu suglasnost pojedinačnih nositelja prava. To može biti posljedica, na primjer, starosti djela ili drugih sadržaja, njihove ograničene tržišne vrijednosti ili činjenice da nikada nisu bila namijenjena za komercijalnu uporabu. Stoga je nužno osigurati mjere kojima će se olakšati licenciranje prava u pogledu nedostupnih djela koja su dio zbirki institucija kulturne baštine i omogućiti sklapanje ugovora s prekograničnim učinkom na unutarnjem tržištu.

(22)  Institucijama kulturne baštine trebalo bi osigurati jasan okvir za digitalizaciju i širenje nedostupnih djela ili drugih sadržaja, među ostalim preko granica. Međutim, zbog posebnih značajki zbirki nedostupnih djela moglo bi biti vrlo teško ili nemoguće dobiti prethodnu suglasnost pojedinačnih nositelja prava. To može biti posljedica, na primjer, starosti djela ili drugih sadržaja, njihove ograničene tržišne vrijednosti ili činjenice da nikada nisu bila namijenjena za komercijalnu uporabu ili nisu bila komercijalno dostupna. Stoga je nužno osigurati mjere kojima će se olakšati licenciranje prava u pogledu nedostupnih djela koja su dio zbirki institucija kulturne baštine i omogućiti sklapanje ugovora s prekograničnim učinkom na unutarnjem tržištu.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Unutar okvira predviđenog ovom Direktivom, države članice trebale bi imati slobodu odabrati posebnu vrstu mehanizma kojim se omogućuje proširenje licencija za nedostupna djela na prava nositelja prava koja ne zastupa organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu s njihovim pravnim tradicijama, praksama ili okolnostima. Takvi mehanizmi mogu uključivati prošireno kolektivno licenciranje i pretpostavke zastupanja.

(23)  Unutar okvira predviđenog ovom Direktivom, države članice trebale bi imati slobodu odabrati posebnu vrstu mehanizma kojim se omogućuje proširenje licencija za nedostupna djela na prava nositelja prava koja ne zastupa relevantna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, u skladu s njihovim pravnim tradicijama, praksama ili okolnostima. Takvi mehanizmi mogu uključivati prošireno kolektivno licenciranje i pretpostavke zastupanja.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Za potrebe tih mehanizama licenciranja, važno je da postoji čvrst sustav kolektivnog ostvarivanja prava koji dobro funkcionira. Taj sustav uključuje posebno pravila o dobrom upravljanju, transparentnosti i izvješćivanju te redovitu, pozornu i točnu distribuciju i plaćanje dugovanih iznosa pojedinim nositeljima prava, kako je predviđeno u Direktivi 2014/26/EU. Dodatne odgovarajuće zaštitne mjere trebale bi biti dostupne svim nositeljima prava kojima bi trebalo dati priliku da isključe primjenu takvih mehanizama na njihova djela ili druge sadržaje. Uvjeti povezani s tim mehanizmima ne bi trebali utjecati na njihovu relevantnost za institucije kulturne baštine u praksi.

(24)  Za potrebe tih mehanizama licenciranja, važno je da postoji čvrst sustav kolektivnog ostvarivanja prava koji dobro funkcionira i koji potiču države članice. Taj sustav uključuje posebno pravila o dobrom upravljanju, transparentnosti i izvješćivanju te redovitu, pozornu i točnu distribuciju i plaćanje dugovanih iznosa pojedinim nositeljima prava, kako je predviđeno u Direktivi 2014/26/EU. Dodatne odgovarajuće zaštitne mjere trebale bi biti dostupne svim nositeljima prava kojima bi trebalo dati priliku da isključe primjenu takvih mehanizama na njihova djela ili druge sadržaje. Uvjeti povezani s tim mehanizmima ne bi trebali utjecati na njihovu relevantnost za institucije kulturne baštine u praksi.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Kako bi se osiguralo da su mehanizmi licenciranja uspostavljeni za nedostupna djela relevantni i da ispravno funkcioniraju, da su u okviru tih mehanizama nositelji prava zaštićeni na odgovarajući način, da se licencije ispravno objavljuju te da je osigurana pravna sigurnost u pogledu reprezentativnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i kategorizacije djela, države članice bi trebale poticati dijalog između dionika za svaki pojedini sektor. Gdje je to potrebno, također trebaju poticati dijalog da se organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koje obuhvaćaju prava u svakoj kategoriji djela uspostave u sektorima u kojima još ne postoje.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se olakšalo licenciranje prava na audiovizualna djela na platformama za video na zahtjev, ovom Direktivom zahtijeva se od država članica da uspostave mehanizam za pregovore kojim se omogućuje strankama koje su voljne sklopiti ugovor da se oslone na pomoć nepristranog tijela. Tijelo bi se trebalo sastati sa strankama i pomoći u pregovorima pružanjem stručnih i vanjskih savjeta. U tom kontekstu države članice trebale bi odlučiti o uvjetima za funkcioniranje mehanizma za pregovore, uključujući o rokovima i trajanju pomoći tijekom pregovora te o tome tko snosi troškove. Države članice trebale bi osigurati da administrativno i financijsko opterećenje bude razmjerno kako bi se zajamčila učinkovitost pregovaračkog foruma.

(30)  Kako bi se olakšalo licenciranje prava na audiovizualna djela, relevantna prava utvrđena su zakonom ili ugovorom s producentom. Kako bi se promicala kulturna raznolikost i dostupnost djela na platformama za video na zahtjev, ovom se Direktivom od država članica traži da uspostave mehanizme za olakšavanje, kojima upravlja postojeće ili novoosnovano nacionalno tijelo, i kojima se omogućuje relevantnim strankama koje su voljne sklopiti ugovor za licenciranje audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev da se oslone na pomoć nepristranog tijela. Ako pregovori uključuju stranke iz različitih država članica, prethodno je potrebno dogovoriti koja će država članica biti nadležna u slučaju da mehanizam za olakšavanje bude potreban. Tijelo bi se trebalo sastati sa strankama i olakšati pregovore pružanjem stručnih i vanjskih savjeta. U tom kontekstu države članice trebale bi odlučiti o uvjetima za funkcioniranje mehanizma za olakšavanje, uključujući o rokovima i trajanju pomoći tijekom pregovora te o raspodjeli svih troškova. Države članice trebale bi osigurati da administrativno i financijsko opterećenje bude razmjerno kako bi se zajamčila učinkovitost foruma za olakšavanje. Kako bi potaknulo neprestano iskorištavanje audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev, države članice trebale bi poticati dijalog između reprezentativnih organizacija autora, producenata, platforma za video na zahtjev i drugih relevantnih dionika.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Slobodan i pluralistički tisak od ključne je važnosti kako bi se osigurala kvaliteta novinarstva i kako bi se građanima osigurao pristup informacijama. Njime se osigurava važan doprinos javnoj raspravi i pravilnom funkcioniranju demokratskog društva. Tijekom prelaska s tiska na digitalne medije izdavači informativnih publikacija suočavaju se s problemima u pogledu licenciranja internetske uporabe njihovih publikacija i ostvarivanja povrata na ulaganja. Budući da se izdavači informativnih publikacija ne priznaju kao nositelji prava, licenciranje i provedba u digitalnom su okruženju često složeni i neučinkoviti.

(31)  Slobodan i pluralistički tisak od ključne je važnosti kako bi se osigurala kvaliteta i pravična naknada novinarstva i kako bi se građanima osigurao pristup informacijama. Njime se osigurava važan doprinos javnoj raspravi i pravilnom funkcioniranju demokratskog društva. Tijekom prelaska s tiska na digitalne medije izdavači informativnih publikacija suočavaju se s problemima u pogledu licenciranja internetske uporabe njihovih publikacija i ostvarivanja povrata na ulaganja. Internetske usluge poput servisa za prikupljanje vijesti i tražilica sve više su razvile svoje aktivnosti zaradom od distribucije sadržaja izdavača informativnih publikacija. Takva se zarada ne dijeli pravedno s novinarima i izdavačima. Budući da se izdavači informativnih publikacija ne priznaju kao nositelji prava, licenciranje i provedba u digitalnom su okruženju često složeni i neučinkoviti.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Treba priznati ustrojstveni i financijski doprinos izdavača u proizvodnji informativnih publikacija i dodatno ga poticati kako bi se osigurala održivost izdavačke industrije. Stoga je nužno na razini Unije osigurati usklađenu pravnu zaštitu informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba. Takva zaštita trebala bi se djelotvorno zajamčiti uvođenjem, u zakonodavstvu Unije, prava povezanih s autorskim pravom za reprodukciju i stavljanje na raspolaganje javnosti informativnih publikacija za digitalne uporabe.

(32)  Treba priznati ustrojstveni i financijski doprinos izdavača u proizvodnji informativnih publikacija i dodatno ga poticati kako bi se osigurala održivost izdavačke industrije. Stoga je nužno na razini Unije osigurati usklađenu pravnu zaštitu informativnih publikacija. Takva zaštita trebala bi se djelotvorno zajamčiti uvođenjem, u zakonodavstvu Unije, prava povezanih s autorskim pravom za reprodukciju i stavljanje informativnih publikacija na raspolaganje javnosti.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica koje ne čine priopćavanje javnosti.

(33)  Za potrebe ove Direktive nužno je definirati pojam informativnih publikacija na način kojim su obuhvaćene samo profesionalne novinske publikacije koje objavljuje pružatelj usluga za potrebe informiranja ili zabave i koje se periodično ili redovito ažuriraju na bilo kojem mediju i čiji se kredibilitet u očima javnosti do određene mjere oslanja na njihov specifičan žig. Takve publikacije uključivale bi, na primjer, dnevne novine, tjedne ili mjesečne časopise posvećene općim ili posebnim temama i informativne portale. Periodične publikacije koje se objavljuju u znanstvene ili akademske svrhe, kao što su znanstveni časopisi, ne bi trebale biti obuhvaćene zaštitom koja se ovom Direktivom dodjeljuje informativnim publikacijama. Ta se zaštita ne primjenjuje na radnje davanja poveznica ako one ne čine priopćavanje javnosti u okviru Direktive 2001/29/EZ.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi, u pogledu digitalne uporabe, imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive.

(34)  Prava dodijeljena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom trebala bi imati isto područje primjene kao prava na reprodukciju i prava stavljanja na raspolaganje javnosti predviđena Direktivom 2001/29/EZ. Na njih bi se trebale primjenjivati i jednake odredbe o iznimkama i ograničenjima koje se primjenjuju na prava predviđena u Direktivi 2001/29/EZ, uključujući iznimku za doslovno navođenje u svrhe kao što su kritika ili osvrt propisane u članku 5. stavku 3. točki (d) te Direktive. Pravima dodijeljenima ovom Direktivom ne bi se trebala dovoditi u pitanje autorova prava te se ona ne bi trebala primjenjivati u slučajevima kada se pojedinačni korisnici legitimno koriste informativnim publikacijama u privatne i nekomercijalne svrhe. Zaštita dodijeljena informativnim publikacijama u okviru ove Direktive trebala bi se primjenjivati na sadržaj koji je automatski generiran stavljanjem poveznice u vezi s informativnom publikacijom ne dovodeći pritom u pitanje zakonitu uporabu doslovnog navođenja.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Zaštita zajamčena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom ne bi trebala utjecati na prava autora i ostalih nositelja prava na djela ili druge sadržaje koji su u njih uključeni, uključujući u pogledu mjere do koje autori i ostali nositelji prava mogu iskorištavati svoja djela i druge sadržaje neovisno o informativnoj publikaciji u koju su uključeni. Stoga bi se izdavači informativnih publikacija trebali moći pozvati na zaštitu koja im je odobrena u odnosu na autore i ostale nositelje prava. Time se ne dovode u pitanje ugovori sklopljeni između izdavača informativnih publikacija, s jedne strane, i autora i ostalih nositelja prava, s druge strane.

(35)  Zaštita zajamčena izdavačima informativnih publikacija u skladu s ovom Direktivom ne bi trebala utjecati na prava autora i ostalih nositelja prava na djela ili druge sadržaje koji su u njih uključeni, uključujući u pogledu mjere do koje autori i ostali nositelji prava mogu iskorištavati svoja djela i druge sadržaje neovisno o informativnoj publikaciji u koju su uključeni. Stoga bi se izdavači informativnih publikacija trebali moći pozvati na zaštitu koja im je odobrena u odnosu na autore i ostale nositelje prava. Time se ne dovode u pitanje ugovori sklopljeni između izdavača informativnih publikacija, s jedne strane, i autora i ostalih nositelja prava, s druge strane. Države članice trebale bi imati mogućnost da novinarima osiguraju poštenu naknadu za uporabu prava izdavača informativnih publikacija.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Izdavači, među ostalim izdavači informativnih publikacija, knjiga ili znanstvenih publikacija, često postupaju na temelju prijenosa autorskih prava u okviru ugovora ili zakonskih odredaba. U tom kontekstu izdavači ulažu u iskorištavanje djela sadržanih u njihovim publikacijama i u nekim slučajevima mogu biti lišeni prihoda ako se ta djela iskorištavaju na temelju iznimki ili ograničenja, kao što su ona koja se odnose na privatno umnožavanje i reprografiju. Naknadu za uporabu u skladu s tim iznimkama u nizu država članica dijele autori i izdavači. Kako bi se mogla uzeti u obzir ta situacija i poboljšati pravna sigurnost svih uključenih stranaka, državama članicama trebalo bi biti dopušteno utvrditi da, u slučajevima kada je autor prenio ili licencirao svoja prava na izdavača ili na neki drugi način odobrio objavu svojih djela i kada su uspostavljeni sustavi nadoknade za štetu uzrokovanu iznimkom ili ograničenjem, izdavači imaju pravo tražiti udio u toj naknadi i pritom ne bi trebali snositi veći teret dokazivanja za potkrjepljenje svoje tvrdnje nego što je propisano uspostavljenim sustavom.

(36)  Izdavači, među ostalim izdavači informativnih publikacija, knjiga ili znanstvenih publikacija, često postupaju na temelju prijenosa autorskih prava u okviru ugovora ili zakonskih odredaba. U tom kontekstu izdavači ulažu u iskorištavanje djela sadržanih u njihovim publikacijama i u nekim slučajevima mogu biti lišeni prihoda ako se ta djela iskorištavaju na temelju iznimki ili ograničenja, kao što su ona koja se odnose na privatno umnožavanje i reprografiju. Naknadu za uporabu u skladu s tim iznimkama u nizu država članica dijele autori i izdavači. Kako bi se mogla uzeti u obzir ta situacija i poboljšati pravna sigurnost svih uključenih stranaka, države članice trebale bi utvrditi da, u slučajevima kada je autor prenio ili licencirao svoja prava na izdavača ili na neki drugi način odobrio objavu svojih djela i kada su uspostavljeni sustavi nadoknade za štetu uzrokovanu iznimkom ili ograničenjem, izdavači imaju pravo tražiti udio u toj naknadi. Ne bi trebali snositi veći teret dokazivanja za potkrjepljenje svoje tvrdnje nego što je propisano uspostavljenim sustavom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju na internetu. To utječe na mogućnost nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i na koji se način koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje.

(37)  Tijekom posljednjih godina funkcioniranje tržišta internetskog sadržaja postalo je složenije. Internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja ili slaganja nositelja prava procvjetale su i postale glavni izvor pristupa sadržaju na internetu. Na taj se način takve usluge nepravedno natječu s uslugama čiji su sadržaj izravno licencirali nositelji prava jer zarađuju od sadržaja koji ne stvaraju, a s dotičnim autorima ne dijele uvijek dobit na pošten način. Posljedično, internetske usluge kojima se osigurava pristup sadržaju zaštićenom autorskim pravom koji su učitali njihovi korisnici bez sudjelovanja ili slaganja nositelja prava ruše sveukupnu vrijednost kreativnog sadržaja na internetu. Iako se na taj način omogućuje lak pristup različitom sadržaju, to utječe na sposobnost nositelja prava da utvrde koriste li se njihovo djelo i drugi sadržaji i na koji se način koriste te koje su mogućnosti ostvarivanja odgovarajuće naknade za to korištenje jer neke usluge sadržaja koji su učitali korisnici nisu obuhvaćene ugovorima o licenciranju na temelju toga što ih obuhvaća Direktiva o sigurnoj luci 2000/31/EZ.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, oni moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(38)  Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela i/ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti i radnje reproduciranja, oni bi morali sklopiti pravedne i uravnotežene ugovore o licenciranju s nositeljima prava koji zahtijevaju takav ugovor kako bi osigurali zaštitu zakonitih interesa nositelja prava i pravedne naknade za njih, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

U odnosu na članak 14. nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju.

U odnosu na članak 14. Direktive 2000/31/EZ i primjene iznimke u pogledu odgovornosti iz tog članka, nužno je provjeriti opseg uloge koju ima pružatelj usluge informacijskog društva. Ako pružatelj usluge ima aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja, njihovom promidžbom ili komercijalnim iskorištavanjem, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju, više se ne bi trebalo smatrati da on tom sadržaju samo daje smještaj te bi ga se stoga trebalo smatrati neprikladnim za primjenu iznimke u pogledu odgovornosti.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja, kao što je provedba učinkovitih tehnologija. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju ili, ako takav ugovor ne postoji, kako bi se spriječilo neovlašteno davanje pristupa u okviru njihove usluge djelima ili drugom sadržaju koji su prepoznali nositelji prava, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i/ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti znatnoj količini tih djela i drugog sadržaja trebali bi poduzeti, u suradnji s nositeljima prava, odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja, kao što je provedba učinkovitih tehnologija i olakšati učinkovito i transparentno izvješćivanje nositelja prava. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ. Ta se iznimka ne bi trebala primjenjivati na internetska tržišta.

__________________

__________________

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima i nositelja prava od ključne je važnosti za funkcioniranje tehnologija, kao što su tehnologije za prepoznavanje sadržaja. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, a pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih tehnologija kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti tehnologija koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim tehnologijama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom.

(39)  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju znatne količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima i nositelja prava od ključne je važnosti za osiguranje djelotvornog funkcioniranja tehnologija, kao što su tehnologije za prepoznavanje sadržaja. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, kao što su referentni spisi i metapodaci. Trebali bi dostaviti podatke na vrijeme i u odgovarajućem formatu, a ti bi podaci trebali biti potpuni i točni. Te bi usluge trebale biti pregledne u pogledu primijenjenih tehnologija kako bi nositelji prava mogli ocijeniti njihovu primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti tehnologija koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim tehnologijama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom. Prilikom ocjenjivanja proporcionalnosti i učinkovitosti provedenih mjera, u obzir je potrebno uzeti tehnološka ograničenja. Te tehnologije ne bi trebale zahtijevati identifikaciju pojedinačnih korisnika koji učitavaju sadržaj i ne bi trebale uključivati obradu podataka u vezi s pojedinačnim korisnicima, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. One bi trebale biti ograničene na sprečavanje neovlaštenog davanja pristupa točno određenih i propisno objavljenih djela na temelju informacija koje su pružili nositelji prava i stoga ne bi trebale dovesti do opće obveze nadzora.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39a)  Budući da mjere i tehnologije koje pružatelji usluga informacijskog društva koriste prilikom primjene ove Direktive mogu imati negativan ili nerazmjeran učinak na zakonit sadržaj koji korisnici učitavaju ili prikazuju, posebno ako je navedeni sadržaj obuhvaćen iznimkom ili ograničenjem, od pružatelja usluga informacijskog društva trebalo bi se zatražiti da osiguraju žalbeni mehanizam za korisnike na čiji sadržaj utječu te mjere. Takav bi mehanizam trebao omogućavati korisniku da utvrdi zašto se mjere primjenjuju na predmetni sadržaj te obuhvaćati temeljne informacije o relevantnim iznimkama i primjenjivim ograničenjima. Trebao bi propisati minimalne standarde za žalbe pomoću kojih bi se osiguralo da su nositelji prava dobili dovoljno informacija za ocjenu žalbe i odgovor na njih. Nositelji prava trebali bi obraditi sve žalbe zaprimljene u razumnom vremenskom roku i poduzeti korektivne radnje ako se mjere pokažu nedovoljnima. Sadržaj koji je učitao korisnik, a koji je pohranjen ili kojemu je omogućen pristup u okviru usluge informacijskog društva, uključujući kada na takav sadržaj utječu mjere kojima se koristi pružatelj usluga informacijskog društva. Sve dok se spor o sadržaju koji je učitao korisnik ne obradi i riješi pomoću žalbi i mehanizma pravne zaštite, takva se primanja ne bi trebala pripisati ili podijeliti korisniku ili dotičnom nositelju prava.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39b)  U pogledu zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom, a u vezi s ugovorima i suradnjom između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava te kako bi se izbjegli nepotrebni, dugi i skupi sudski postupci, potrebno je strankama omogućiti da u okviru privremenog postupka potraže sporazumna rješenja svakog spora koji se tiče odredbi iz ove Direktive. Države članice trebale bi podržati takav mehanizam na način da odrede nepristrano tijelo s relevantnim iskustvom i nadležnošću koje bi pomagalo strankama u rješavanju njihovog spora.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači često u lošijem ugovornom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos, ali često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je razmjena odgovarajućih informacija drugih ugovornih stranaka ili nasljednika tih prava važna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače.

(40)  Određenim nositeljima prava, kao što su autori i izvođači, potrebne su informacije za ocjenjivanje gospodarske vrijednosti njihovih prava koja su usklađena na temelju zakonodavstva Unije. To je posebno slučaj kada takvi nositelji prava izdaju licenciju ili odobre prijenos prava uz naknadu. Budući da su autori i izvođači često u lošijem pregovaračkom položaju kada izdaju licencije ili prenose svoja prava ugovorom, potrebne su im informacije na temelju kojih mogu ocjenjivati trajnu gospodarsku vrijednost svojih prava u odnosu na naknadu koju su zaprimili za svoju licenciju ili prijenos. Međutim, često se suočavaju s nedovoljnom transparentnošću. Stoga je redovita razmjena odgovarajućih i točnih informacija s drugim izravnim ugovornim strankama ili nasljednicima tih prava potrebna za transparentnost i ravnotežu sustava kojim se uređuju naknade za autore i izvođače.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Pri provedbi obveza transparentnosti trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih sektora sadržaja i prava autora i izvođača u svakom sektoru. Države članice trebale bi se savjetovati sa svim relevantnim dionicima jer bi im tako trebalo biti lakše utvrditi posebne zahtjeve za pojedine sektore. Kolektivno pregovaranje trebalo bi se smatrati mogućnošću za postizanje sporazuma između relevantnih dionika u pogledu transparentnosti. Kako bi se omogućila prilagodba postojećih praksi izvješćivanja obvezama transparentnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje. Obveze transparentnosti ne trebaju se primjenjivati na ugovore sklopljene s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava jer se na njih već primjenjuju obveze transparentnosti iz Direktive 2014/26/EU.

(41)  Pri provedbi obveza transparentnosti trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih sektora sadržaja i prava autora i izvođača u svakom sektoru. Države članice trebale bi organizirati odgovarajuće savjetovanje sa svim relevantnim dionicima jer bi im tako trebalo biti lakše utvrditi posebne zahtjeve za pojedine sektore i uspostaviti standardne zahtjeve i postupke za izvještavanje, uključujući automatskom obradom i korištenjem međunarodnih identifikatora. Kolektivno pregovaranje trebalo bi se smatrati mogućnošću za postizanje sporazuma između relevantnih dionika u pogledu transparentnosti. Kako bi se omogućila prilagodba postojećih praksi izvješćivanja obvezama transparentnosti, trebalo bi predvidjeti prijelazno razdoblje. Obveze transparentnosti ne trebaju se primjenjivati na ugovore sklopljene s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava jer se na njih već primjenjuju obveze transparentnosti iz Direktive 2014/26/EU ili ako postojeći kolektivni ugovori predviđaju istovjetnu razinu transparentnosti.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Određeni ugovori za iskorištavanje prava usklađeni na razini Unije dugog su trajanja i autori i izvođači imaju ograničene mogućnosti ponovnog pregovaranja o tim ugovorima s drugim ugovornim strankama ili njihovim nasljednicima. Stoga bi, ne dovodeći u pitanje pravo primjenjivo na ugovore u državama članicama, trebao postojati mehanizam za prilagodbu naknade za slučajeve kada je izvorno dogovorena naknada u skladu s licencijom ili prijenosom prava nerazmjerno niska u usporedbi s povezanim prihodima i koristima koje nastaju iskorištavanjem djela ili fiksacijom izvedbe, među ostalim u svjetlu transparentnosti koja se osigurava ovom Direktivom. Pri procjeni situacije trebale bi se uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja te posebnosti i prakse različitih sektora sadržaja. Ako se stranke ne slože u pogledu prilagodbe naknade, autor ili izvođač trebali bi imati pravo podnijeti tužbu sudu ili drugom nadležnom tijelu.

(42)  Mnogi su ugovori za iskorištavanje prava usklađeni na razini Unije po svojoj prirodi dugotrajni i autori i izvođači imaju ograničene mogućnosti ponovnog pregovaranja o tim ugovorima s drugim ugovornim strankama ili njihovim nasljednicima. Stoga bi, ne dovodeći u pitanje pravo primjenjivo na ugovore u državama članicama, trebao postojati mehanizam za prilagodbu naknade za slučajeve kada autor ili izvođač može dokazati da je izvorno dogovorena naknada u skladu s licencijom ili prijenosom prava nerazmjerno niska u usporedbi s povezanim prihodima i koristima, poput subvencija ili vlasničkih vrijednosnih papira, koje nastaju iskorištavanjem djela ili fiksacijom izvedbe, uzimajući u obzir transparentnost koja se osigurava ovom Direktivom. Pri procjeni situacije trebale bi se uzeti u obzir posebne okolnosti svakog slučaja, svakog stvarno nastalog troška u stvaranju djela ili izvedbi , te posebnosti i prakse različitih sektora sadržaja. Države članice trebale bi moći odlučiti da ne primjenjuju mehanizam za prilagodbu kada doprinos autora ili izvođača nije znatan u odnosu na ukupno djelo ili izvedbu. Ako se stranke ne slože u pogledu prilagodbe naknade, autor ili izvođač trebali bi imati pravo podnijeti tužbu sudu ili drugom nadležnom tijelu.

Amandman     37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42a)  Države članice trebale bi autorima i izvođačima jamčiti pravo na pravednu, razmjernu i neupitnu naknadu za stavljanje njihovog djela na raspolaganje u okviru usluga na zahtjev i za relevantne radnje reproduciranja koje uključuju njihovo djelo u okviru takve usluge. Takvim bi se pravom na pravednu naknadu trebalo upravljati u skladu s nacionalnim praksama i pravnim zahtjevima bez dovođenja u pitanje postojećih mehanizama, kao što su dobrovoljni ugovori za kolektivno ostvarivanje prava ili proširene kolektivne licencije.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Autori i izvođači često oklijevaju kada trebaju ostvariti svoja prava u odnosu na druge stranke u ugovoru pred sudom ili tribunalom. Države članice trebale bi stoga predvidjeti postupak alternativnog rješavanja sporova kojim se rješavaju potraživanja povezana s obvezama transparentnosti i mehanizmom prilagodbe ugovora.

(43)  Autori i izvođači često oklijevaju kada trebaju ostvariti svoja prava u odnosu na druge stranke u ugovoru pred sudom ili tribunalom jer pravne mjere mogu za sobom povući i znatne troškove te imati štetni učinak na njihovo stupanje u ugovorni odnos u budućnosti. Države članice trebale bi stoga predvidjeti postupak alternativnog rješavanja sporova kojim se rješavaju potraživanja autora, izvođača i njihovih imenovanih predstavnika povezana s obvezama transparentnosti, neupitnim pravom na naknadu i mehanizmom prilagodbe ugovora. Takav bi mehanizam trebao zadovoljiti potrebe pojedinačnih ili kolektivnih sporova koje su ili izravno pokrenuli dotični autori i izvođači ili organizacija koja ih predstavlja. Taj bi mehanizam također trebao biti cjenovno pristupačan.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43a)  Kako bi podržala učinkovitu primjenu relevantnih odredbi iz ove Direktive u državama članicama, Komisija bi, u suradnji s državama članicama, trebala poticati razmjenu najboljih praksi i promicati dijalog na razini Unije.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Direktivom utvrđuju se pravila čiji je cilj daljnje usklađivanje zakonodavstva Unije koje se primjenjuje na autorska i srodna prava u okviru unutarnjeg tržišta, uzimajući u obzir posebno digitalne i prekogranične uporabe zaštićenog sadržaja. Njome se također utvrđuju pravila o iznimkama i ograničenjima, o olakšavanju licenciranja te o pravilima kojima se nastoji osigurati tržište za iskorištavanje djela i drugih sadržaja koje dobro funkcionira.

1.  Ovom Direktivom utvrđuju se pravila čiji je cilj daljnje usklađivanje zakonodavstva Unije koje se primjenjuje na autorska i srodna prava u okviru unutarnjeg tržišta, uzimajući u obzir posebno digitalne i prekogranične uporabe zaštićenog sadržaja te potrebu za visokom razinom zaštite intelektualnog vlasništva. Njome se također utvrđuju pravila o iznimkama i ograničenjima, o olakšavanju licenciranja te o pravilima kojima se nastoji osigurati tržište za iskorištavanje djela i drugih sadržaja koje dobro funkcionira.

Obrazloženje

Svrha je naglasiti da je zaštita intelektualnog vlasništva i njegove funkcije kao toka prihoda za stvaratelje temeljno načelo koje valja uzeti u obzir prilikom svake reforme sustava zaštite autorskih prava.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  na neprofitnoj osnovi ili ponovnim ulaganjem sve dobiti u znanstveno istraživanje ili

(a)  na neprofitnoj osnovi ili ponovnim ulaganjem sve dobiti u znanstveno istraživanje ili

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „institucija kulturne baštine” znači javno dostupna knjižnica ili muzej, arhiv ili institucija filmske ili audiovizualne baštine;

(3)  „institucija kulturne baštine” znači tijelo čija je glavna svrha zaštiti i promicati kulturnu baštinu, točnije javno dostupna knjižnica, muzej, galerija, arhiv ili institucija filmske ili audiovizualne baštine;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „informativna publikacija” znači fiksacija zbirke književnih djela novinarske prirode koja može obuhvaćati i druga djela ili sadržaje i čini pojedinačnu stavku unutar periodične publikacije ili publikacije koja se redovito objavljuje pod istim naslovom, na primjer novine ili časopis opće ili posebne tematike, čija je svrha pružanje informacija povezanih s vijestima ili ostalim temama koje se objavljuju na bilo kojem mediju na inicijativu, u okviru uredničke odgovornosti i pod kontrolom pružatelja usluga.

(4)  „informativna publikacija” znači profesionalna fiksacija, pod jednim naslovom, zbirke književnih djela novinarske prirode jednog ili više autora, a koja može obuhvaćati i druga djela ili sadržaje i čini pojedinačnu stavku:

 

(a)  koja se pojavljuje unutar periodične publikacije ili publikacije koja se redovito objavljuje pod istim naslovom, na primjer novine ili časopis opće ili posebne tematike; 

 

(b)  njezina je svrha pružanje informacija povezanih s vijestima ili ostalim temama; i

 

(c)  koja se objavljuje na bilo kojem mediju na inicijativu, u okviru uredničke odgovornosti i pod kontrolom pružatelja usluga.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima imaju zakoniti pristup za potrebe znanstvenog istraživanja.

1.  Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ te članka 11. stavka 1. ove Direktive za reprodukcije i izvlačenja koje obavljaju istraživačke organizacije za potrebe obavljanja rudarenja teksta i podataka u djelima ili drugim sadržajima kojima su zakoniti pristup stekle za potrebe znanstvenog istraživanja.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.

3.  Nositeljima prava dopušteno je primjenjivati proporcionalne mjere kako bi osigurali sigurnost i cjelovitost mreža i baza podataka na kojima se smještaju djela ili drugi sadržaji. Takvim mjerama ne prelazi se ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja i ne sprečava ili ometa istraživačke organizacije da se pozovu na iznimku iz stavka 1.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice potiču nositelje prava i istraživačke organizacije da definiraju zajednički dogovorene najbolje prakse povezane s primjenom mjera iz stavka 3.

4.  Države članice potiču nositelje prava i istraživačke organizacije da surađuju kako bi definirali zajednički dogovorene najbolje prakse povezane s primjenom mjera iz stavka 3. i svaki protokol za rudarenje teksta i podataka. U suradnji s državama članicama, Komisija bi trebala poticati razmjenu najboljih praksi i iskustva diljem Unije.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za nositelje prava zbog uporabe njihovih djela ili drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  izvršava je obrazovna ustanova koju je priznala država članica u kojoj ona ima poslovni nastan ili tijelo koje je država članica u kojoj ima poslovni nastan ovlastila za provođenje nastavnih aktivnosti;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odvija se u prostorijama obrazovne ustanove ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo učenici ili studenti i nastavno osoblje te obrazovne ustanove;

(a)  odvija se na mjestu gdje se odvijaju nastavne aktivnosti ili putem sigurne elektroničke mreže kojoj mogu pristupiti samo učenici ili studenti te obrazovne ustanove ili ovlaštenog tijela odnosno nastavno osoblje obrazovne ustanove ili ovlaštenog tijela koje je izravno povezano s dotičnom nastavnom aktivnosti;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ograničeno je na trajanje opravdano davanjem primjera.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice mogu predvidjeti razmjerna ograničenja u pogledu opsega djela koji se može upotrijebiti. Takvim se ograničenjima u obzir uzimaju potrebe i legitimni interesi korisnika i nositelja prava.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu predvidjeti da se iznimka primijenjena u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje općenito ili u pogledu posebnih vrsta djela ili drugih sadržaja ako su na tržištu lako dostupne odgovarajuće licencije kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1.

Države članice mogu predvidjeti da se iznimka primijenjena u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje općenito ili u pogledu posebnih vrsta djela ili drugih sadržaja ako su na tržištu lako dostupne odgovarajuće licencije kojima se odobravaju barem radnje koje su opisane u stavku 1. i koje odgovaraju potrebama i specifičnostima obrazovnih ustanova i tijela ovlaštenih za provođenje nastavnih aktivnosti.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove.

Države članice koje primjenjuju odredbe prvog podstavka poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale odgovarajuću dostupnost, pristupačnost i vidljivost licencija kojima se odobravaju radnje opisane u stavku 1. za obrazovne ustanove i tijela ovlaštena za provođenje nastavnih aktivnosti.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U svrhu primjene stavka 2., države članice aktivno rade na osiguravanju dostupnosti licencija kojima se dopuštaju barem radnje iz stavka 1. ili olakšavanju dijaloga između nositelja prava, obrazovnih ustanova i tijela ovlaštenih za provođenje nastavnih aktivnosti u cilju uspostave specifičnih licencija kojima se dopuštaju radnje iz stavka 1.

 

Države članice osiguravaju da se licencije kojima se omogućuju radnje iz stavka 1. objavljuju na odgovarajući način pomoću prikladnih alata kao što su jedinstveni portal ili baza podataka koja je dostupna obrazovnim ustanovama i tijelima ovlaštenima za provođenje nastavnih aktivnosti. Države članice osiguravaju da se u okviru tih alata objavi popis dostupnih licencija te da ga se redovno ažurira.

 

Ako se država članica koristila odredbom iz stavka 2. te ako licencija za digitalnu uporabu djela nije prikazana u alatu iz drugog podstavka, obrazovna ustanova ili tijelo ovlašteno za provođenje nastavnih aktivnosti s poslovnim nastanom na njezinu državnom području može se pozvati na iznimku iz stavka 1.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Bez dovođenja u pitanje stavka 2., sve ugovorne odredbe protivne iznimki iz stavka 1. su neizvršive.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ima poslovni nastan.

3.  Smatra se da se djela i drugi sadržaji upotrebljavaju u isključivu svrhu davanja primjera u nastavi uporabom sigurnih elektroničkih mreža u skladu s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu s ovim člankom samo u državi članici u kojoj obrazovna ustanova ili tijelo koje je ovlašteno za provođenje nastavnih aktivnosti imaju poslovni nastan.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu predvidjeti pravičnu naknadu za štetu nastalu nositeljima prava zbog uporabe njihovih djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

4.  Bez dovođenja u pitanje stavka 2., države članice predviđaju pravičnu naknadu nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine dopušta da umnožavaju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u isključivu svrhu očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje.

Države članice predviđaju iznimku od prava iz članka 2. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. stavka 1. ove Direktive, kojom se institucijama kulturne baštine dopušta da umnožavaju ili digitaliziraju djela ili druge sadržaje koji su trajni dio njihovih zbirki, u bilo kojem formatu ili na bilo kojem mediju, u isključivu svrhu očuvanja takvih dijela ili drugih sadržaja i u mjeri koja je nužna za takvo očuvanje te bez izmjenjivanja originalnih djela više no što je to potrebno za njihovo očuvanje.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako institucija kulturne baštine ovlasti treću stranu, uključujući drugu državu članicu, da izvrši, pod njezinom odgovornošću, radnju reproduciranja ili digitalizacije u svrhu prvog podstavka, smatra se da se na tu radnju reproduciranja ili digitalizacije primjenjuje iznimka iz prvog podstavka, pod uvjetom da se svi primjerci djela ili drugog sadržaja vrate prvotnoj instituciji kulturne baštine ili izbrišu.

 

Sve ugovorne odredbe protivne iznimci iz prvog podstavka su neizvršive.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Korištenje izvadaka ili doslovnog navođenja iz djela zaštićenih autorskim pravom ili drugih sadržaja u slučajevima u kojima korisnik učitava sadržaj

 

1.  Ako se fizička osoba na digitalan, nekomercijalan i razmjeran način koristi kratkim izvadcima ili kratkim doslovnim navođenjem iz djela ili drugog sadržaja u stvaranju novog djela koji zatim učita, u svrhu kritike, osvrta, ilustracije, karikature, parodije ili pastiša, države članice mogu predvidjeti iznimku ili ograničenje prava iz članaka 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ, članka 5. točke (a) i članka 7. stavka 1. Direktive 96/9/EZ, članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/24/EZ i članka 11. ove Direktive pod uvjetom da se doslovno navođenje ili izvadci:

 

(a)  se doslovno navođenje ili izvadci odnose na djela ili druge sadržaje koji su već zakonito stavljeni na raspolaganje javnosti;

 

(b)  da su popraćeni navođenjem izvora, uključujući imena autora, osim ako se to pokaže nemogućim; i

 

(c)  se doslovno navođenje ili izvadci koriste u skladu s pravičnom praksom te na način koji ne prelazi konkretnu svrhu u koju se koriste.

 

2.  Sve ugovorne odredbe protivne iznimci iz ovog članka neizvršive su.

 

3.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju djela i druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i/ili osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, ne mogu se koristiti iznimkom iz stavka 1. ovog članka kako bi im se ograničila odgovornost odnosno raspon obveza u okviru sporazuma sklopljenog s nositeljima prava u skladu s člankom 13. ove Direktive.

 

4.  Tom se iznimkom ne dovode u pitanje odredbe iz članka 13. ove Direktive.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelo ili drugi sadržaj smatra se nedostupnim kada cijelo djelo ili drugi sadržaj, uključujući sve njegove prijevode, verzije i prikaze, nije dostupan javnosti uobičajenim tržišnim kanalima i ne može se razumno očekivati da će postati dostupan.

Djelo ili drugi sadržaj smatra se nedostupnim kada cijelo djelo ili drugi sadržaj, uključujući sve njegove verzije i prikaze, nije dostupan javnosti uobičajenim tržišnim kanalima i ne može se razumno očekivati da će postati dostupan u državama članicama u kojima poslovni nastan imaju nadležna organizacija za kolektivno upravljanje i institucija kulturne baštine. Za potrebe ovog članka, djela koja nikada nisu bila nisu bila komercijalno dostupna ili namijenjena za komercijalnu uporabu smatraju se nedostupnima.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje mogućnosti licenciranja djela i drugih sadržaja u skladu sa stavkom 1. nisu širi od onoga što je nužno i razumno i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

Države članice osiguravaju, u dogovoru s nositeljima prava, organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i institucijama kulturne baštine, da zahtjevi koji se upotrebljavaju za utvrđivanje jesu li djela i drugi sadržaj nedostupni i mogu li se licencirati u skladu sa stavkom 1. nisu širi od onoga što je nužno, razmjerno i razumno, da su prilagođeni specifičnoj kategoriji djela ili drugog sadržaja u pitanju i da ne isključuju mogućnost utvrđivanja nedostupnog statusa zbirke u cjelini, ako je razumno pretpostaviti da su sva djela ili drugi sadržaji u zbirci nedostupni.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju poduzimanje odgovarajućih mjera informiranja o sljedećem:

3.  Države članice osiguravaju poduzimanje odgovarajućih i djelotvornih mjera informiranja o sljedećem:

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uključujući tijekom razumnog vremenskog razdoblja prije digitalizacije, distribucije, priopćavanja javnosti ili stavljanja na raspolaganje djela ili drugih sadržaja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju redoviti dijalog među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama licenciranja iz članka 7. stavka 1. za svaki pojedini sektor, osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka.

Države članice osiguravaju redoviti dijalog za svaki pojedini sektor među reprezentativnim organizacijama korisnika i nositelja prava i svim drugim relevantnim organizacijama dionika u cilju poticanja relevantnosti i upotrebljivosti mehanizama licenciranja iz članka 7. stavka 1., osiguravanja učinkovitosti zaštitnih mjera za nositelje prava iz ovog poglavlja, posebno u pogledu mjera obavješćivanja i, prema potrebi, pomaganja u uspostavi zahtjeva iz članka 7. stavka 2. drugog podstavka, posebno u pogledu reprezentativnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i kategorizacije djela.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prema potrebi, države članice olakšavaju dijalog između nositelja prava u cilju uspostave organizacija za kolektivno ostvarivanje prava nadležnih za relevantna prava u njihovoj kategoriji djela.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U suradnji s državama članicama Komisija potiče razmjenu najboljih praksi diljem Unije u pogledu svakog dijaloga uspostavljenog na temelju ovog članka.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mehanizam za pregovaranje

Potpora za dostupnost audiovizualnih djela

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se stranke koje se suočavaju s poteškoćama u pogledu licenciranja prava kada žele sklopiti ugovor u svrhu stavljanja na raspolaganje audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev mogu osloniti na pomoć nepristranog tijela s relevantnim iskustvom. To tijelo pruža pomoć u pregovorima i pomaže u postizanju dogovora.

1.  Države članice olakšavaju dostupnost audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev osiguravajući da se, ako relevantne stranke koje se suočavaju s poteškoćama u pogledu licenciranja prava kada žele sklopiti ugovor u svrhu stavljanja na raspolaganje audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev mogu sporazumno osloniti na pomoć nepristranog tijela s relevantnim iskustvom koje određuje država članica za potrebe ovog članka. To tijelo osigurava nepristranu pomoć u pregovorima u cilju sklapanja međusobno prihvatljivih ugovora.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice potiču dijalog između reprezentativnih organizacija autora, producenata, platforma za video na zahtjev i drugih relevantnih dionika.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaštita informativnih publikacija u pogledu digitalnih uporaba

Zaštita informativnih publikacija

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju izdavačima informativnih publikacija prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ za digitalnu uporabu njihovih informativnih publikacija.

1.  Države članice osiguravaju izdavačima informativnih publikacija prava iz članka 2. i članka 3. stavka 2. Direktive 2001/29/EZ za uporabu njihovih informativnih publikacija.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Prava navedena u stavku 1. ne sprečavaju pojedinačne korisnike da se privatno i nekomercijalno te na zakonit način koriste informativnim publikacijama.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prava iz stavka 1. prestaju važiti 20 godina nakon objave informativne publikacije. Taj se rok izračunava od prvog dana siječnja godine nakon datuma objave.

4.  Prava iz stavka 1. prestaju važiti osam godina nakon objave informativne publikacije. Taj se rok izračunava od prvog dana siječnja godine nakon datuma objave.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice mogu odlučiti da novinarima osiguraju poštenu naknadu za uporabu prava izdavača informativnih publikacija.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu predvidjeti da su u slučaju kada autor prenese ili licencira pravo izdavaču takav prijenos ili licencija dovoljna pravna osnova da izdavač može tražiti udio u naknadi za korištenje djela na temelju iznimke ili ograničenja prenesenog ili licenciranog prava.

Države članice predviđaju da u slučaju kada autor prenese, dodijeli ili licencira pravo izdavaču, taj se izdavač automatski smatra nositeljem prava za vrijeme trajanja takvog prijenosa, dodjele ili licencije. Stoga takav prijenos, dodjela ili licencija čine dovoljnu pravna osnova da izdavač može tražiti udio u naknadi za korištenje djela na temelju iznimke ili ograničenja prenesenog, dodijeljenog ili licenciranog prava.

Amandman  77

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju znatne količine djela i/ili drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju djela i/ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti sklapaju pravedne i uravnotežene ugovore o licenciranju s nositeljima prava koji zahtijevaju takav ugovor. U okviru tih ugovora, ti pružatelji usluga, u suradnji s nositeljima prava, poduzimaju mjere kako bi osigurali djelotvorno i transparentno funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja.

 

Ako nositelj prava ne podnese zahtjev i takav ugovor o licenciranju nije sklopljen u skladu s prvim podstavkom ili ako se na pružatelje usluga informacijskog društva koji pohranjuju djela i/ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i javnosti osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, odnosi iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ, ti pružatelji usluga poduzimaju mjere kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga.

 

Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su, razmjerne i zadovoljavaju standarde relevantne industrije. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene i pravodobne informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja nositelja prava. Nositelji prava obavješćuju pružatelja usluge informacijskog društva o relevantnim i potrebnim podacima kako bi omogućili djelotvorno funkcioniranje mjera koje je pružatelj upotrijebio u skladu s ovim člankom.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1.

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave učinkovite mehanizme pomoću kojih bi nositelji prava mogli zatražiti licencije, kao i žalbene mehanizme te mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1., posebno u vezi s mogućom primjenom iznimke ili ograničenja od svakog prava koje se odnosi na dotični sadržaj. Kod aktivacije takvog mehanizma svaka naknada koja proizlazi iz spornog sadržaja tijekom postupka ne dijeli se nijednoj strani sve do rješenja spora u okviru mehanizma.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Žalbeni mehanizam i mehanizam pravne zaštite uspostavljeni u skladu s prvim podstavkom osiguravaju da korisnici i nositelji prava imaju pristup dovoljnoj količini informacija o relevantnim iznimkama i ograničenjima koje se mogu primijeniti u odnosu na sadržaj na koji utječu mjere iz stavka 1.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Svaku žalbu koju korisnik podnese u okviru mehanizma iz prvog podstavka obrađuje relevantni nositelj prava u razumnom vremenskom razdoblju. Nositelj prava propisno obrazlaže svoju odluku u pogledu žalbe.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako pružatelji usluga informacijskog društva poduzmu mjere iz stavka 1., te su mjere potpuno usklađene s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. Mjere za sprečavanje neovlaštenog davanja pristupa djelima ili drugom sadržaju koji je zaštićen autorskim pravom ograničene su na točno određena i uredno prijavljena djela i ne uključuju aktivni nadzor cjelokupnih podataka svakog korisnika usluge.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost i cjenovnu pristupačnost tehnologija i njihovu djelotvornost u pogledu različitih vrsta sadržaja i u svjetlu tehnoloških promjena. U suradnji s državama članicama Komisija potiče razmjenu najboljih praksi diljem Unije u pogledu rezultata svake suradnje uspostavljene na temelju stavka 1. ovog članka.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice potiču rješenja koja predlaže industrija za pitanja vezana uz sektor te učinkovitu provedbu postojećih mjera za sprečavanje piratstva, uključujući podizanje razine osviještenosti o zakonitom pristupu djelima ili drugom sadržaju zaštićenima autorskim pravom.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice osiguravaju da se sporovi između nositelja prava i pružatelja usluga informacijskog društva u vezi s primjenom stavka 1. ovog članka mogu pokrenuti pred alternativnim mehanizmom za rješavanje sporova.

 

Države članice uspostavljaju ili imenuju nepristrano tijelo s relevantnim stručnim znanjem kako bi pomoglo strankama u rješavanju spora u okviru mehanizma iz prvog podstavka.

 

Države članice najkasnije [datum naveden u članku 21. stavku 1.] obavješćuju Komisiju o tijelu iz podstavka 2.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Korištenje zaštićenog sadržaja u uslugama informacijskog društva koje se koriste automatskim upućivanjem na sliku

 

Države članice osiguravaju da pružatelji usluga informacijskog društva koji automatski reproduciraju ili se pozivaju na znatnu količinu vizualnih djela zaštićenih autorskim pravom te ih stavljaju na raspolaganje javnosti u svrhu indeksiranja i upućivanja sklope pravedne i uravnotežene ugovore sa svakim nositeljem prava koji to želi kako bi mu se osigurala pravična naknada. Takvim naknadama može upravljati organizacija dotičnih nositelja prava za kolektivno ostvarivanje prava.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači redovito, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju pravodobne, primjerene i dovoljne informacije o iskorištavanju njihovih djela i izvedbi od onih kojima su licencirali ili na koje su prenijeli svoja prava, posebno u pogledu načina iskorištavanja, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači barem jednom godišnje, i uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora, dobivaju pravodobne, primjerene, točne i dovoljne informacije o iskorištavanju i promidžbi svojih djela i izvedbi od onih kojima su izravno licencirali, dodijelili ili na koje su prenijeli svoja prava, posebno u pogledu načina iskorištavanja, poduzetih promidžbenih aktivnosti, ostvarenih prihoda i naknade koju trebaju primiti.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U svrhu ovog stavka svaki relevantni pravni nasljednik uživatelju licencije ili prijenosa prava pruža potrebne i relevantne informacije kako bi mu omogućio da ispuni obveze navedene u prvom podstavku.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava primjerena razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti.

Obveza iz stavka 1. razmjerna je i učinkovita i njome se osigurava visoka razina transparentnosti u svakom sektoru. Međutim, u slučajevima u kojima bi administrativno opterećenje zbog obveze bilo nerazmjerno u odnosu na prihode ostvarene iskorištavanjem djela ili izvedbe, države članice mogu prilagoditi obvezu iz stavka 1. pod uvjetom da se obveza i dalje primjenjuje i da se njome osigurava odgovarajuća razina transparentnosti i da je nerazmjerna priroda opterećenja propisno obrazložena.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice olakšavaju razvoj standardnih postupaka specifičnih za sektor u okviru dijaloga s dionicima i potiču automatsku obradu koja se koristi međunarodnim identifikatorima djela.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako postojeći kolektivni ugovori predviđaju usporedne zahtjeve koji rezultiraju razinom transparentnosti koja je istovjetna onoj iz stavka 2., obveza iz stavka 1. smatra se ispunjenom.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Neodrecivo pravo na pravičnu naknadu za autore i izvođače

 

1.  Države članice osiguravaju da autori i izvođači u slučajevima kada prenesu ili dodijele pravo na korištenje svojih djela ili drugog sadržaja putem licenciranog kataloga u okviru usluga informacijskog društva zadržavaju pravo da od takvog korištenja dobe pravičnu naknadu.

 

2.  Države članice zabranjuju odricanje od prava autora ili izvođača na pravičnu naknadu za stavljanje na korištenje djela iz stavka 1. Stavak 1. ne primjenjuje se ako autor ili izvođač za korištenje svog djela svim korisnicima dodijeli slobodno uživanje neisključivog prava.

 

3.  Upravljanje pravom na pravičnu naknadu za stavljanje na raspolaganje autorova ili izvođačeva djela povjerava se organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava. Te organizacije prikupljaju pravičnu naknadu od usluga informacijskog društva koji djela stavljaju na korištenje javnosti.

 

4.  Ako je pravo na pravičnu naknadu već osigurano u ugovorima o audiovizualnim djelima ili kolektivnim ugovorima, uključujući dobrovoljne ugovore za kolektivno ostvarivanje prava, sklopljenima između autora ili izvođača i druge ugovorne strane, odredbe iz ovog članka smatraju se ispunjenima.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da autori i izvođači imaju pravo zatražiti dodatnu, odgovarajuću naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim prihodima ili koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Države članice osiguravaju da autori i izvođači, ili njihovi imenovani predstavnici, imaju pravo zatražiti dodatnu, pravičnu naknadu od stranke s kojom su sklopili ugovor za iskorištavanje prava kada je propisno dokazano da je izvorno dogovorena naknada nerazmjerno niska u usporedbi s naknadnim relevantnim prihodima ili koristima ostvarenima iskorištavanjem djela ili izvedbi.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu odlučiti da se obveza iz stavka 1. ne primjenjuje kada doprinos autora ili izvođača nije znatan u odnosu na ukupnu prirodu djela ili izvedbe.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice predviđaju da se sporovi povezani s obvezom transparentnosti iz članka 14. i mehanizmom za prilagodbu ugovora iz članka 15. mogu rješavati dobrovoljnim postupkom alternativnog rješavanja sporova.

Ne dovodeći u pitanje druge pravne lijekove, države članice predviđaju da se sporovi povezani s obvezom transparentnosti iz članka 14. i mehanizmom za prilagodbu ugovora iz članka 15. te neodrecivim pravom na pravičnu naknadu iz članka 14.a mogu rješavati dobrovoljnim postupkom alternativnog rješavanja sporova.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Postupak iz stavka 1. može pokrenuti bilo koja stranka spora ili se on pokreće zajedničkim djelovanjem nekoliko autora ili izvođača s istim ugovornim partnerom i sličnim sporovima, odnosno organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može ga pokrenuti u njihovo ime. Troškovi izravno vezani uz postupak moraju biti pristupačni.

PRILOG: POPIS TIJELA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJ ZA MIŠLJENJE PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo na dobrovoljnoj osnovi uz isključivu odgovornost izvjestitelja za mišljenje. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba u pripremi nacrta mišljenja, do njegova donošenja na odboru.

Metodologija: Dokumentom navedenim u nastavku žele se popisati svi dionici koji su dali mišljenje o direktivi koja je bila predmet nacrta mišljenja izvjestitelja. Popis obuhvaća dionike koji su dali svoj doprinos tijekom osobnih sastanaka ili telefonskih razgovora, nakon zahtjeva za susret ili tijekom slučajne nepredviđene rasprave (pod uvjetom da je razgovor bio dovoljno dugačak da bude jednakovrijedan sastanku te da se odnosio na sadržaj direktive).

Ako su sastanak organizirala društva za javne poslovne, naveden je predmetni klijent.

Popis je naveden u kronološkom redoslijedu, od prvog do posljednjeg sastanka.

Ovaj popis obuhvaća sastanke održane između datuma kada je izvjestitelj službeno imenovan (26. listopada 2016.) i datuma kada je nacrt mišljenja poslan tajništvu Odbora za kulturu i obrazovanje (3. veljače 2017.).

Subjekt i/ili osoba

PRS For Music

Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale

Association de la Presse d’information Politique et Générale

LERU

Science Europe 

Stalno predstavništvo Francuske pri EU-u

EDRi

BEUC

Google

Edima

SNEP

SCAM

SACD

Europeana

Authors’ Group

IFJ

FERA

EWC

EPC

EBLIDA

IFLA

IFRRO

Communia

International Association of STM Publishers

SAA

ENPA

EMMA

CMS - Axel Springer

GESAC

CEPIC

Sacem

Audible Magic

IFPI

Avisa - Springer-Nature

IMPALA

FEP

UNS

Kreab - Soundcloud

Stalno predstavništvo Francuske pri EU-u

NotaBene (korisnik YouTube-a)

Dave Sheik (korisnik YouTube-a)

La Tronche en Biais (korisnik YouTube-a)

DanyCaligula (korisnik YouTube-a)

Cabinet DN - RELX Group

News Media Europe

France Télévisions

IFJ

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Referentni dokumenti

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Marc Joulaud

7.11.2016

Razmatranje u odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lefteris Christoforou, Maria Heubuch

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

20

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

PPE

Lefteris Christoforou, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Mary Honeyball, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Maria Heubuch, Helga Trüpel

8

-

ALDE

Yana Toom

ECR

Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Dominique Bilde

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (22.11.2017)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Michał Boni

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Nacrt mišljenja odbora LIBE usredotočuje na članak 13. Direktive i odgovarajuće uvodne izjave.

Budući da je odbor LIBE odgovoran za zaštitu temeljnih prava i sloboda te za zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka kako je priznato Poveljom Europske unije, ovaj nacrt mišljenja odražava taj cilj kako bi se osiguralo da rješenja koja se donesu u tom pravnom instrumentu poštuju Povelju o temeljnim pravima.

Nacrtom mišljenja pružaju se pojašnjenja o tome koji su pružatelji usluga informacijskog društva obuhvaćeni tim člankom. Pružatelji usluga informacijskog društva koji obavještavaju javnost i koji korisnicima aktivno i izravno omogućuju učitavanje i tako djela čine dostupnima i promiču ih u javnosti sklapaju ugovore o licenciranju s nositeljima prava. Ove se odredbe ne primjenjuju na one pružatelje usluga čije su usluge tehničke, automatske i pasivne prirode. Člankom 13. također se ističe da su iz opsega primjene isključeni i oni pružatelji usluga na koje se odnosi iznimka u pogledu odgovornosti u okviru Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se proveli ugovori o licenciranju, pružatelji usluga poduzimaju odgovarajuće i razmjerne mjere. Radi tehnološke neutralnosti i uzimajući u obzir tehnološke sposobnosti malih i srednjih te novoosnovanih poduzeća, u nacrtu mišljenja navedene su „odgovarajuće i razmjerne mjere” jer to je širi pojam koji može uključivati tehnologije i/ili druge mjere. Takvim se pristupom osigurava i tehnološka neutralnost. Mjerama koje se primjenjuju osigurava se poštovanje temeljnih prava i članka 15. Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se proveli ugovori o licenciranju, nacrtom mišljenja naglašava se da je suradnja između pružatelja usluga i nositelja prava neophodna. Određene pojedinosti te suradnje objašnjene su u nacrtu mišljenja. Nositelji prava dužni su pružateljima usluga informacijskog društva točno navesti djela ili druge sadržaje obuhvaćene područjem primjene za koje imaju autorska prava. Pružatelji usluga informacijskog društva obavještavaju nositelje prava o poduzetim mjerama i točnosti njihova funkcioniranja.

Države članice osiguravaju da pružatelji usluga u suradnji s nositeljima prava uspostave pritužbeni mehanizam za korisnike koji tvrde da imaju pravo na uporabu zaštićenih djela ili se na njih primjenjuje iznimka. Države članice osiguravaju i uspostavu žalbenog mehanizma za korisnike.

Kako bi se osiguralo da se mišljenje korisnika uzima u obzir pri utvrđivanju najboljih praksi za provedbu ugovora, predstavnicima korisnika dopušteno je sudjelovati u dijalogu sa svim uključenim dionicima.

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako pružatelji usluga informacijskog društva pohranjuju djela ili druge sadržaje zaštićene autorskim pravom koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup tim djelima i drugim sadržajima, čime nadilaze jednostavno osiguravanje fizičkih sredstava i obavljanje radnje priopćavanja javnosti, oni moraju sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima prava, osim ako se na njih primjenjuje iznimka u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

Ako pružatelji usluga informacijskog društva pružaju korisnicima uslugu pohranjivanja i javnosti osiguravaju pristup sadržaju i ako je riječ o priopćavanju javnosti, odnosno aktivnost nije samo tehničke, automatske ili pasivne prirode, oni bi trebali biti dužni sklopiti ugovore o licenciranju s nositeljima autorskih prava za zaštićena djela ili drugi sadržaj obuhvaćen područjem primjene, osim ako se na njih primjenjuje sustav odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

__________________

__________________

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.–16.).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U odnosu na članak 14. nužno je provjeriti ima li pružatelj usluge aktivnu ulogu, među ostalim poboljšavanjem prikaza učitanih djela ili sadržaja ili njihovom promidžbom, neovisno o prirodi sredstava koja se za to upotrebljavaju.

Briše se.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi se osigurala primjenjivost iznimke u pogledu odgovornosti predviđene člankom 14. Direktive 2000/31/EZ, pružatelji usluga informacijskog društva, po primitku prijave ili nakon što saznaju da se djelo koje podliježe autorskom pravu i srodnim pravima upotrebljava na nedozvoljen način, imaju obvezu bez odlaganja ukloniti sadržaj ili sklopiti ugovor o licenciranju s relevantnim nositeljima prava pod poštenim i razumnim uvjetima. Kako bi se spriječile pogrešne uporabe ili zlouporabe obavijesti i ograničenja te iznimke u području autorskih prava i kako bi se zaštitila sloboda informiranja i izražavanja, korisnici usluga informacijskog društva trebali bi imati pristup učinkovitim i brzim mehanizmima pravne zaštite i mehanizmima za podnošenje pritužbi.

Obrazloženje

Namjera je dodati jasnu i pozitivnu definiciju mjera za koje se očekuje da ih pružatelji usluga informacijskog društva poduzmu prilikom primitka obavijesti o povredi autorskih prava.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i koji osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja, kao što je provedba učinkovitih tehnologija. Ta obveza trebala bi se primjenjivati i kada pružatelji usluga informacijskog društva zadovoljavaju uvjete za iznimku u pogledu odgovornosti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ.

Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, pružatelji usluga informacijskog društva koji korisnicima aktivno i izravno omogućuju učitavanje i tako djela čine dostupnima i promiču ih u javnosti trebali bi poduzeti odgovarajuće i proporcionalne mjere za osiguravanje zaštite djela ili drugih sadržaja. Takve bi mjere trebale biti u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i njima se ne bi smjela nametnuti opća obveza za pružatelje usluga informacijskog društva da prate informacije koje prenose ili pohranjuju, kao što je navedeno u članku 15. Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za provedbu takvih mjera od ključne je važnosti suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava. Nositelji prava trebali bi pružateljima usluga informacijskog društva točno navesti djela ili druge sadržaje obuhvaćene područjem primjene za koje tvrde da na njih imaju autorska prava. Prilikom provedbe svakog ugovora nositelji prava trebaju zadržati odgovornost u odnosu na potraživanja trećih strana u vezi s korištenjem djela za koja su utvrdili da su njihova.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Suradnja između pružatelja usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela ili drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje su učitali njihovi korisnici i osiguravaju pristup javnosti tim djelima i sadržajima i nositelja prava od ključne je važnosti za funkcioniranje tehnologija, kao što su tehnologije za prepoznavanje sadržaja. U takvim slučajevima nositelji prava trebali bi dati potrebne podatke kako bi usluge mogle prepoznati njihov sadržaj, a pružatelji usluga trebali bi biti transparentni prema nositeljima prava u pogledu primijenjenih tehnologija kako bi se omogućilo ocjenjivanje njihove primjerenosti. Pružatelji usluga trebali bi nositeljima prava posebno dati informacije o vrsti tehnologija koje se upotrebljavaju, načinu upravljanja tim tehnologijama te o njihovoj stopi uspješnosti u prepoznavanju sadržaja nositelja prava. Tim tehnologijama trebalo bi se omogućiti nositeljima prava da dobiju informacije od pružatelja usluga informacijskog društva o korištenju njihova sadržaja obuhvaćenog ugovorom.

Briše se.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Poglavlje IV. – poglavlje 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Određene uporabe zaštićenog sadržaja u okviru internetskih usluga

Određene uporabe zaštićenog internetskog sadržaja

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup

Uporaba zaštićenog sadržaja kojim se koriste pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju djela i druge sadržaje i omogućuju im pristup

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga informacijskog društva koji pohranjuju velike količine djela i drugih sadržaja koje su učitali njihovi korisnici i omogućuju im pristup poduzimaju, u suradnji s nositeljima prava, mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora sklopljenih s nositeljima prava za uporabu njihovih djela ili drugih sadržaja ili kako bi spriječili dostupnost djela ili drugih sadržaja koje su naveli nositelji prava u suradnji s pružateljima usluga u okviru svojih usluga. Mjere kao što je uporaba učinkovitih tehnologija prepoznavanja sadržaja odgovarajuće su i razmjerne. Pružatelji usluga pružaju nositeljima prava primjerene informacije o funkcioniranju i primjeni mjera te ih, prema potrebi, na odgovarajući način obavješćuju o priznavanju i korištenju djela i drugih sadržaja.

1.  Ako pružatelji usluga informacijskog društva korisnicima nude usluge pohrane sadržaja i javnosti omogućuju pristup sadržaju i ako ta aktivnost ne ispunjava uvjete za iznimke od odgovornosti predviđene u Direktivi 2000/31/EZ, oni poduzimaju primjerene i proporcionalne mjere kako bi osigurali funkcioniranje ugovora o licenciranju sklopljenih s nositeljima prava. Pri provedbi tih ugovora poštuju se temeljna prava korisnika i pružateljima usluga informacijskog društva ne nameće se opća obveza da prate informacije koje prenose ili pohranjuju, kao što je navedeno u članku 15. Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kako bi se osiguralo funkcioniranje ugovora o licenciranju, kako je navedeno u stavku 1., pružatelji usluga informacijskog društva i nositelja prava dužni su međusobno surađivati. Nositelji prava dužni su pružateljima usluga informacijskog društva točno navesti djela ili druge sadržaje obuhvaćene područjem primjene za koje imaju autorska prava. Pružatelji usluga informacijskog društva obavještavaju nositelje prava o poduzetim mjerama i točnosti njihova funkcioniranja te ih, prema potrebi, periodički obavješćuju o korištenju djela i drugih sadržaja.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. uspostave žalbene mehanizme i mehanizme pravne zaštite koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu primjene mjera iz stavka 1.

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga iz stavka 1. u suradnji s nositeljima prava uspostave žalbene mehanizme koji su dostupni korisnicima u slučaju sporova u pogledu provedbe ugovora o licenciranju iz stavka 1.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice osiguravaju da korisnici imaju pristup sudu ili drugom nadležnom tijelu u svrhu dokazivanja svojih prava na korištenje u okviru iznimke ili ograničenja i na podnošenje žalbe protiv mjera ograničenja o kojima je postignut dogovor u skladu sa stavkom 3.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse, kao što su odgovarajuće i razmjerne tehnologije prepoznavanja sadržaja, uzimajući u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

3.  Države članice olakšavaju, prema potrebi, s pomoću dijaloga s dionicima suradnju između pružatelja usluga informacijskog društva iz stavka 1., predstavnika korisnika i nositelja prava u cilju definiranja najbolje prakse za provedbu stavka 1. Poduzete mjere moraju biti odgovarajuće i razmjerne i njima se mora uzeti u obzir, među ostalim, prirodu usluga, dostupnost tehnologija i njihovu djelotvornost u svjetlu tehnoloških promjena.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Stavljanje poveznica na već javno dostupni sadržaj ne predstavlja obavještavanje javnosti o izvoru tog sadržaja, ako hiperpoveznica sadrži samo informacije nužne za pronalaženje ili zahtijevanje izvora sadržaja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Referentni dokumenti

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

16.3.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Michał Boni

30.3.2017

Razmatranje u odboru

29.5.2017

20.11.2017

 

 

Datum usvajanja

20.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

André Elissen, Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Virginie Rozière

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Eugen Freund, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Elisabetta Gardini, Barbara Matera

3

0

EFDD

Kristina Winberg

S&D

Juan Fernando López Aguilar, Virginie Rozière

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Referentni dokumenti

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

LIBE

16.3.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

INTA

12.10.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Axel Voss

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.1.2017

22.3.2017

13.7.2017

 

Datum usvajanja

20.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

9

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Luke Ming Flanagan

Datum podnošenja

29.6.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Enrico Gasbarra, Mary Honeyball

9

-

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala, Julia Reda

2

0

ECR

Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 17. srpnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti