Procedūra : 2016/0280(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0245/2018

Pateikti tekstai :

A8-0245/2018

Debatai :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1991kWORD 298k
29.6.2018
PE 601.094v02-00 A8-0245/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Axel Voss

Nuomonės referentė (*):

Catherine Stihler, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (*)
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0593),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0383/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A8-0245/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  autorių teisių ir gretutinių teisių srityje priimtomis direktyvomis užtikrinta aukšto lygio teisių turėtojų apsauga ir sukurta sistema, pagal kurią įmanomas kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimas. Suderinta teisinė sistema padeda vidaus rinkai veikti sklandžiai ir skatina inovacijas, kūrybiškumą, investicijas ir naujo turinio gamybą, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje. Šioje teisinėje sistemoje numatyta apsauga taip pat padeda siekti Sąjungos tikslo saugoti ir puoselėti kultūrų įvairovę, kartu iškeliant bendrą Europos kultūros paveldą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Sąjunga imdamasi veiksmų atsižvelgtų į kultūros aspektus;

(2)  autorių teisių ir gretutinių teisių srityje priimtomis direktyvomis prisidedama prie vidaus rinkos veikimo, užtikrinta aukšto lygio teisių turėtojų apsauga, palengvintas leidimo naudotis autorių teisių saugomais kūriniais suteikimo procesas ir sukurta sistema, pagal kurią įmanomas kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimas. Suderinta teisinė sistema padeda iš tikrųjų integruotai vidaus rinkai veikti sklandžiai ir skatina inovacijas, kūrybiškumą, investicijas ir naujo turinio gamybą, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje, siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo. Šioje teisinėje sistemoje numatyta apsauga taip pat padeda siekti Sąjungos tikslo saugoti ir puoselėti kultūrų įvairovę, kartu iškeliant bendrą Europos kultūros paveldą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Sąjunga imdamasi veiksmų atsižvelgtų į kultūros aspektus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  dėl sparčios technologinės plėtros nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti tikslai ir principai neprarado reikšmės. Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose srityse būtina pritaikyti ir papildyti galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir priemonės, padėsiančios palengvinti tam tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir internetiniu audiovizualinių kūrinių pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo programų platformose, siekiant padidinti galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl teisių į publikacijas, internetinių paslaugų teikėjų, kurie saugo naudotojų įkeltą turinį ir suteikia galimybę su juo susipažinti, vykdomo kūrinių ir kitų objektų naudojimo ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių skaidrumo;

(3)  dėl sparčios technologinės plėtros nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai, todėl atitinkami teisės aktai turi būti perspektyvūs, kad jais nebūtų ribojama technologinė plėtra. Atsiranda vis naujų verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti tikslai ir principai neprarado reikšmės. Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose srityse būtina pritaikyti ir papildyti galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir priemonės, padėsiančios palengvinti tam tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir internetiniu audiovizualinių kūrinių pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo programų platformose, siekiant padidinti galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant sukurti sklandžiai ir sąžiningai veikiančią autorių teisių prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl kūrinių ir kitų objektų naudojimo vykdymo bei užtikrinimo internetinių paslaugų teikėjų platformose ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių, taip pat dėl naudojimosi saugomais kūriniais pagal tas sutartis apskaitos skaidrumo;

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  ši direktyva grindžiama šioje srityje šiuo metu galiojančiose direktyvose, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/9/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB28, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/115/EB29, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/24/EB30, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/28/ES31 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/26/ES32, išdėstytomis taisyklėmis ir jas papildo;

(4)  ši direktyva grindžiama šioje srityje šiuo metu galiojančiose direktyvose, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/9/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB27a, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB28, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/115/EB29, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/24/EB30, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/28/ES31 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/26/ES32, išdėstytomis taisyklėmis ir jas papildo;

_________________

_________________

27 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, OL L 77, 1996 3 27, p. 20–28.

27 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, OL L 77, 1996 3 27, p. 20–28.

 

27a 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva), OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

28 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

28 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

29 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

29 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

30 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16–22.

30 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16–22.

31 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, OL L 299, 2012 10 27, p. 5–12.

31 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, OL L 299, 2012 10 27, p. 5–12.

32 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

32 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse dėl skaitmeninių technologijų tapo įmanomi naujų tipų naudojimo būdai, kuriems akivaizdžiai netaikomos galiojančios Sąjungos taisyklės dėl išimčių ir apribojimų. Be to, vidaus rinkos veikimas gali nukentėti dėl to, kad direktyvose 2001/29/EB, 96/9/EB ir 2009/24/EB nustatytos išimtys ir apribojimai šiose srityse yra laisvai pasirenkami. Tai ypač pasakytina apie tarpvalstybinio naudojimo būdus, kurie skaitmeninėje aplinkoje įgyja vis didesnę reikšmę. Todėl tikslinga atsižvelgiant į tuos naujus naudojimo būdus iš naujo įvertinti galiojančias moksliniams tyrimams, mokomajam darbui ir kultūros paveldo išsaugojimui svarbias Sąjungos teisės išimtis ir apribojimus. Turėtų būti nustatytos privalomos tekstų ir duomenų gavybos technologijų naudojimo būdų išimtys ar apribojimai mokslinių tyrimų srityje, mokomojo darbo iliustracijų tikslais skaitmeninėje aplinkoje ir kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Naudojimo būdams, kuriems netaikomi šioje direktyvoje nustatyti išimtys ar apribojimai, toliau taikomos esamos Sąjungos teisės išimtys ar apribojimai. Direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB turėtų būti pritaikytos;

(5)  mokslinių tyrimų, inovacijų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse dėl skaitmeninių technologijų tapo įmanomi naujų tipų naudojimo būdai, kuriems akivaizdžiai netaikomos galiojančios Sąjungos taisyklės dėl išimčių ir apribojimų. Be to, vidaus rinkos veikimas gali nukentėti dėl to, kad direktyvose 2001/29/EB, 96/9/EB ir 2009/24/EB nustatytos išimtys ir apribojimai šiose srityse yra laisvai pasirenkami. Tai ypač pasakytina apie tarpvalstybinio naudojimo būdus, kurie skaitmeninėje aplinkoje įgyja vis didesnę reikšmę. Todėl tikslinga atsižvelgiant į tuos naujus naudojimo būdus iš naujo įvertinti galiojančias inovacijoms, moksliniams tyrimams, mokomajam darbui ir kultūros paveldo išsaugojimui svarbias Sąjungos teisės išimtis ir apribojimus. Turėtų būti nustatytos privalomos tekstų ir duomenų gavybos technologijų naudojimo būdų išimtys ar apribojimai inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje, mokomojo darbo iliustracijų tikslais skaitmeninėje aplinkoje ir kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Naudojimo būdams, kuriems netaikomi šioje direktyvoje nustatyti išimtys ar apribojimai, toliau taikomos esamos Sąjungos teisės išimtys ar apribojimai. Taigi tose srityse esančias tinkamai veikiančias išimtis turėtų būti leidžiama ir toliau taikyti valstybėse narėse, jeigu jomis neribojama šioje direktyvoje numatytų išimčių ar apribojimų taikymo sritis. Direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB turėtų būti pritaikytos;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šia direktyva nustatytomis išimtimis ir apribojimu siekiama teisingos pusiausvyros, kai vienoje teisių ir interesų svarstyklių pusėje autoriai ir kiti teisių turėtojai, o kitoje naudotojai. Jie gali būti taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kai nekyla kliūčių naudoti kūrinį ar kitą objektą įprastiniu būdu ir be reikalo nepažeidžiami teisėti teisių turėtojų interesai;

(6)  šia direktyva nustatytomis išimtimis ir apribojimais siekiama teisingos pusiausvyros, kai vienoje teisių ir interesų svarstyklių pusėje autoriai ir kiti teisių turėtojai, o kitoje naudotojai. Jie gali būti taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kai nekyla kliūčių naudoti kūrinį ar kitą objektą įprastiniu būdu ir be reikalo nepažeidžiami teisėti teisių turėtojų interesai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  naujos technologijos sudaro sąlygas automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, paprastai vadinamai tekstų ir duomenų gavyba. Tos technologijos leidžia mokslininkams apdoroti didelius informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Tekstų ir duomenų gavybos technologijos vyrauja skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai pripažįstama, kad tekstų ir duomenų gavyba gali būti ypač naudinga mokslininkų bendruomenei ir taip paskatinti inovacijas. Tačiau Sąjungoje mokslinių tyrimų organizacijoms, tokioms kaip universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, trūksta teisinio tikrumo, kokiu mastu jos gali vykdyti turinio tekstų ir duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti autorių teisių ir (arba) sui generis duomenų bazės gamintojo teisės saugomi veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų objektų atgaminimas ir (arba) duomenų bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti teisių turėtojų leidimą atlikti tokius veiksmus. Tekstų ir duomenų gavybai taip pat gali būti naudojami autorių teisės nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, ir šiais atvejais leidimo nereikia;

(8)  naujos technologijos sudaro sąlygas automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, paprastai vadinamai tekstų ir duomenų gavyba. Tekstų ir duomenų gavyba leidžia nuskaityti ir analizuoti didelius skaitmeniniu būdu saugomos informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių bei atpažinti naujas tendencijas. Tekstų ir duomenų gavybos technologijos vyrauja skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai pripažįstama, kad tekstų ir duomenų gavyba gali būti ypač naudinga mokslininkų bendruomenei ir taip paskatinti inovacijas. Tačiau Sąjungoje mokslinių tyrimų organizacijoms, tokioms kaip universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, trūksta teisinio tikrumo, kokiu mastu jos gali vykdyti turinio tekstų ir duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti autorių teisių ir (arba) sui generis duomenų bazės gamintojo teisės saugomi veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų objektų atgaminimas ir (arba) duomenų bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti teisių turėtojų leidimą atlikti tokius veiksmus. Tekstų ir duomenų gavybai taip pat gali būti naudojami autorių teisės nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, ir šiais atvejais leidimo nereikia;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Kad būtų vykdoma tekstų ir duomenų gavyba, dažniausiai reikia pirma prieiti prie informacijos ir po to ją atkurti. Paprastai tik po to, kai ta informacija normalizuojama, ją galima tvarkyti pasitelkiant tekstų ir duomenų gavybą. Kai galima teisėtai gauti informaciją, tik kai ta informacija normalizuojama, vykdomas autorių teisėmis saugomas naudojimas, nes tai lemia atgaminimą keičiant informacijos formatą ir gaunant ją iš duomenų bazės formatu, kuriam taikoma tekstų ir duomenų gavyba. Su autorių teisėmis susiję procesai naudojant tekstų ir duomenų gavybos technologiją yra ne pats tekstų ir duomenų gavybos procesas, kurį sudaro skaitmeniniu būdu saugomos, normalizuotos informacijos nuskaitymas ir analizė, o prieigos procesas ir procesas, kuriuo normalizuojama informacija, kad būtų įmanoma automatinė kompiuterinė analizė, kiek tas procesas apima gavimą iš duomenų bazės ar atgaminimą. Šioje direktyvoje tekstui ir duomenų gavybai numatytos išimtys turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į tokius autorių teisėmis svarbius procesus, būtinus teksto ir duomenų gavybai. Kai galiojantys autorių teisių teisės aktai netaikomi teksto ir duomenų gavybos naudojimui, ši direktyva neturėtų daryti įtakos tokiems naudojimo būdams;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę įsitraukiančioms mokslinių tyrimų organizacijoms;

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį mokslinių tyrimų organizacijoms. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Švietimo įstaigoms ir kultūros paveldo įstaigoms, kurios vykdo mokslinius tyrimus, taip pat turėtų būti taikomas tekstas ir duomenų gavybos išimtis, jeigu mokslinių tyrimų rezultatai neduoda naudos įmonei, turinčiai lemiamą įtaką visų pirma tokioms organizacijoms. Jeigu moksliniai tyrimai vykdomi viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės pagrindu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėje dalyvaujančios įmonės taip pat turėtų turėti teisėtą prieigą prie kūrinių ir kitų objektų. Tekstų ir duomenų gavybos tikslais pagamintos reprodukcijos ir ištraukos turėtų būti laikomos saugiai ir taip, kad būtų užtikrinta, jog kopijos būtų naudojamos tik mokslinių tyrimų tikslais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  kad būtų skatinamos inovacijos ir privačiajame sektoriuje, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė numatyti išimtį, kuri būtų taikoma papildomai, palyginti su privaloma išimtimi, su sąlyga, kad kūrinių ir kitų joje nurodytų objektų naudojimas nebuvo aiškiai nustatytas jų teisių turėtojų, įskaitant mašininio nuskaitymo priemones;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio. Tais atvejais, kai kultūros paveldo įstaigos siekia švietimo tikslo ir dalyvauja mokymo veikloje, valstybės narės turėtų turėti galimybę pagal šią išimtį laikyti tas įstaigas švietimo įstaigomis, kiek tai susiję su jų mokymo veikla;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Naudojimo išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi tik, jei naudojamame kūrinyje ar kitame objekte nurodomas jo šaltinis, įskaitant autoriaus vardą ir pavardę, nebent to padaryti neįmanoma dėl priežasčių, susijusių su įvykdomumu. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą, kai mokymo veikla vykdoma tradiciniu būdu, įskaitant mokymą, vykstantį už švietimo įstaigos patalpų ribų, pavyzdžiui, bibliotekose ar kultūrinio paveldo įstaigose, jei už naudojimą atsako švietimo įstaiga, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugią elektroninę aplinką, kurios prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  saugi elektroninė aplinka turėtų būti suprantama kaip skaitmeninė mokymo ir mokymosi aplinka, kurios prieiga yra ribojama taikant tinkamą autentiškumo patvirtinimo procedūrą švietimo įstaigos pedagoginiam personalui ir mokiniams ar studentams, dalyvaujantiems studijų programoje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant palengvinti kūrinių ir kitų objektų naudojimą švietimo reikmėms, kai kuriose valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka, kuri pagrįsta Direktyva 2001/29/EB nustatytos išimties įgyvendinimu arba kitiems naudojimo būdams taikomais susitarimais teikti licencijas. Tokia tvarka paprastai parengta atsižvelgiant į švietimo įstaigų poreikius ir skirtingas švietimo pakopas. Kadangi labai svarbu suderinti naujos privalomos išimties ar apribojimo taikymo skaitmeninio naudojimo būdams ir tarpvalstybinei mokymo veiklai sritį, įgyvendinimo forma valstybėse narėse gali skirtis tiek, kiek tai netrukdo veiksmingai taikyti išimties ar apribojimo arba tarpvalstybinio naudojimo būdų. Tai turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti galiojančia nacionaliniu lygmeniu sukurta tvarka. Visų pirma, valstybės narės galėtų nuspręsti išimtį ar apribojimą iš dalies ar iki galo taikyti pagal tai, ar galima gauti tinkamų licencijų, aprėpiančių bent jau tuos pačius naudojimo būdus kaip tie, kurie leidžiami pagal išimtį. Šis mechanizmas, pavyzdžiui, leistų suteikti pirmenybę licencijoms dėl medžiagos, kuri pirmiausia skirta švietimo rinkai. Siekiant, kad toks mechanizmas švietimo įstaigoms netaptų teisinio netikrumo ar administracinės naštos priežastimi, šį požiūrį besirenkančios valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių užtikrinti, kad licencijų suteikimo schemos, pagal kurias leidžiama kūrinius ar kitus objektus naudoti skaitmeniniu būdu mokomajame darbe iliustracijų tikslais, būtų lengvai prieinamos ir kad švietimo įstaigos žinotų apie tokių licencijų suteikimo schemų egzistavimą;

(17)  siekiant palengvinti kūrinių ir kitų objektų naudojimą švietimo reikmėms, kai kuriose valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka, kuri pagrįsta Direktyva 2001/29/EB nustatytos išimties įgyvendinimu arba kitiems naudojimo būdams taikomais susitarimais teikti licencijas. Tokia tvarka paprastai parengta atsižvelgiant į švietimo įstaigų poreikius ir skirtingas švietimo pakopas. Kadangi labai svarbu suderinti naujos privalomos išimties ar apribojimo taikymo skaitmeninio naudojimo būdams ir tarpvalstybinei mokymo veiklai sritį, įgyvendinimo forma valstybėse narėse gali skirtis tiek, kiek tai netrukdo veiksmingai taikyti išimties ar apribojimo arba tarpvalstybinio naudojimo būdų. Tai turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti galiojančia nacionaliniu lygmeniu sukurta tvarka. Visų pirma, valstybės narės galėtų nuspręsti išimtį ar apribojimą iš dalies ar iki galo taikyti pagal tai, ar galima gauti tinkamų licencijų. Tokios licencijos gali būti kolektyvinės licencijavimo sutartys, išplėstos kolektyvinės licencijavimo sutartys ir licencijos, dėl kurių deramasi kartu, pavyzdžiui, universaliosios licencijos, kad švietimo įstaigoms nereikėtų individualiai derėtis su teisių turėtojais. Tokios licencijos turėtų būti įperkamos ir apimti bent jau tuos pačius naudojimo būdus kaip tie, kurie leidžiami pagal išimtį. Šis mechanizmas, pavyzdžiui, leistų suteikti pirmenybę licencijoms dėl medžiagos, kuri pirmiausia skirta švietimo rinkai ar mokymui šveitimo įstaigose arba natoms. Siekiant, kad toks mechanizmas švietimo įstaigoms netaptų teisinio netikrumo ar administracinės naštos priežastimi, šį požiūrį besirenkančios valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių užtikrinti, kad tokių licencijų suteikimo schemos, pagal kurias leidžiama kūrinius ar kitus objektus naudoti skaitmeniniu būdu mokomajame darbe iliustracijų tikslais, būtų lengvai prieinamos ir kad švietimo įstaigos žinotų apie tokių licencijų suteikimo schemų egzistavimą; Valstybės narės turėtų galėti numatyti sistemas, skirtas užtikrinti, kad teisių turėtojams už naudojimą, kuriam taikomos tos išimtys ar apribojimai, būtų suteikta teisinga kompensacija. Valstybės narės turėtų būti skatinamos naudotis sistemomis, kurios nesudaro administracinės naštos, kaip antai sistemomis, pagal kurias numatytos vienkartinės išmokos;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia taikyti sąlygą dėl tinkamų licencijų prieinamumo suteikiant išimtį, būtina nurodyti, kokiomis sąlygomis švietimo įstaiga gali naudoti saugomus kūrinius ar kitus objektus pagal tą išimtį, ar, priešingai, ji turėtų veikti pagal licencijų suteikimo schemą;

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo reikia tam, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia taikyti sąlygą dėl tinkamų licencijų prieinamumo suteikiant išimtį.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  išsaugojimo veiksmui vykdyti gali reikėti atgaminti kultūros paveldo įstaigos rinkinyje esantį kūrinį ar kitą objektą, taigi gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Kultūros paveldo įstaigos dirba savo rinkinių išsaugojimo ateities kartoms darbą. Skaitmeninės technologijos atveria naujų kelių išsaugoti tuose rinkiniuose laikomą paveldą, tačiau kelia ir naujų iššūkių. Atsižvelgiant į tuos iššūkius, būtina pritaikyti galiojančią teisinę sistemą – nustatyti privalomą atgaminimo teisės išimtį, kad būtų galima vykdyti tuos išsaugojimo veiksmus;

(18)  kultūros paveldo įstaigos rinkinyje esančio kūrinio ar kito objekto išsaugojimo veiksmui vykdyti gali reikėti atlikti atgaminimą, taigi gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Kultūros paveldo įstaigos dirba savo rinkinių išsaugojimo ateities kartoms darbą. Skaitmeninės technologijos atveria naujų kelių išsaugoti tuose rinkiniuose laikomą paveldą, tačiau kelia ir naujų iššūkių. Atsižvelgiant į tuos iššūkius, būtina pritaikyti galiojančią teisinę sistemą – nustatyti privalomą atgaminimo teisės išimtį, kad tokios įstaigos galėtų vykdyti tuos išsaugojimo veiksmus;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  skirtingi valstybių narių požiūriai į kultūros paveldo įstaigų vykdomą išsaugojimo veiksmus trikdo kultūros paveldo įstaigų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi išsaugojimo priemonėmis vidaus rinkoje, todėl ištekliai naudojami neveiksmingai;

(19)  skirtingi valstybių narių požiūriai į atgaminimo veiksmus siekiant išsaugojimo trikdo kultūros paveldo įstaigų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, dalijimąsi išsaugojimo priemonėmis ir tarpvalstybinių išsaugojimo tinklų kūrimą vidaus rinkos organizacijose, kurios dalyvauja išsaugojimo veikloje, todėl ištekliai naudojami neveiksmingai. Tai gali daryti neigiamą poveikį kultūros paveldo išsaugojimui;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  todėl valstybės narės turėtų nustatyti išimtį, kad kultūros paveldo įstaigos galėtų išsaugojimo tikslais atgaminti jų rinkiniuose nuolat esančius kūrinius ir kitus objektus, pavyzdžiui, dėl technologinio senėjimo ar autentiškų eksponatų irimo. Tokia išimtis leistų daryti kopijas ir reikiamą jų skaičių tinkamu išsaugojimo instrumentu, priemone ar technologija bet kuriuo kūrinio ar kito objekto egzistavimo momentu, kiek to reikia norint pagaminti kopiją vien išsaugojimo tikslais;

(20)  todėl valstybės narės turėtų nustatyti išimtį, kad kultūros paveldo įstaigos galėtų išsaugojimo tikslais atgaminti jų rinkiniuose nuolat esančius kūrinius ir kitus objektus, spręsti technologinio senėjimo ar autentiškų eksponatų irimo klausimus arba apdrausti kūrinius. Tokia išimtis leistų daryti kopijas ir reikiamą jų skaičių tinkamu išsaugojimo instrumentu, priemone ar technologija bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje bet kuriuo kūrinio ar kito objekto egzistavimo momentu ir kiek to reikia norint pagaminti kopiją vien išsaugojimo tikslais; Mokslinių tyrimų organizacijų ar visuomeninio transliavimo organizacijų archyvai turėtų būti laikomi kultūros paveldo institucijomis ir todėl šios išimties naudos gavėjais. Šios išimties taikymo tikslais valstybės narės turėtų turėti galimybę palikti nuostatas, pagal kurias viešai prieinamos galerijos traktuojamos kaip muziejai;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šioje direktyvoje turėtų būti laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai jie priklauso kultūros paveldo įstaigai ar yra joje nuolat laikomi, pavyzdžiui, perleidus nuosavybę ar pagal licencijos suteikimo susitarimą;

(21)  šioje direktyvoje turėtų būti laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai tokių kūrinių ar kitų objektų kopijos priklauso toms organizacijoms ar yra jose nuolat laikomos, pavyzdžiui, perleidus nuosavybę ar pagal licencijos suteikimo susitarimą, teisinio deponavimo arba ilgalaikio skolinimo atvejais. Kūriniai ar kiti objektai, kuriems kultūros paveldo institucijos laikinai suteikia prieigą trečiosios šalies serveriu, nelaikomi nuolat esančiais jų kolekcijose;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  patobulėjus technologijoms, atsirado informacinės visuomenės paslaugų, kuriomis besinaudojantys asmenys gali įkelti įvairių formų turinį arba padaryti jį viešai prieinamą siekdami įvairių tikslų, pavyzdžiui, iliustruoti idėją, pateikti kritiką, parodiją arba pastišą. Šis turinys gali apimti trumpas anksčiau sukurtų kūrinių ar kitų saugomų objektų ištraukas, kurias tokie naudotojai gali keisti, derinti arba perkurti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  nepaisant tam tikro dubliavimosi su šiuo metu galiojančiomis išimtimis ar apribojimais, taikomais, pvz., citatoms ir parodijoms, nors yra tam tikrų sutapimų su dabartinėmis išimtimis ar apribojimais, ne visam turiniui, kurį naudotojas įkėlė arba padarė viešai prieinamą ir kuris tinkamai apima kūrinių ar kitų saugomų objektų ištraukas, taikomas Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnis. Dėl tokios situacijos sukuriamas teisinis netikrumas tiek naudotojams, tiek teisių perėmėjams. Todėl reikėtų nustatyti naują konkrečią išimtį, kad būtų galima teisėtai naudoti anksčiau sukurtų kūrinių ar kitų saugomų objektų ištraukas turinyje, kurį naudotojai įkelia arba padaro viešai prieinamą. Jei turinys, kurį naudotojas įkėlė ar padarė viešai prieinamą, apima trumpą ir proporcingą kūrinio arba kito saugomo objekto citatų ar ištraukų naudojimą teisėtais tikslais, toks jų naudojimas turėtų būti apsaugotas taikant šioje direktyvoje nurodytą išimtį. Ši išimtis turėtų būti taikoma tik tam tikrais specialiais atvejais, kai nekyla kliūčių įprastai naudoti kūrinį ar kitą saugomą objektą ir be reikalo nepažeidžiami teisėti teisių turėtojo interesai. Siekiant įvertinti tokį interesų pažeidimą, labai svarbu, kad prireikus būtų remiamasi atitinkamo turinio originalumo laipsniu, naudojamos citatos ar ištraukos ilgiu ar apimtimi, atitinkamo turinio profesionalumu arba padarytos ekonominės žalos dydžiu, nekliudant teisėtai naudotis išimtimi. Taikant šią išimtį neturėtų būti pažeistos kūrinių arba kitų saugomų objektų autorių moralinės teisės;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21c)  Į šios direktyvos 13 straipsnio taikymo sritį patenkantiems informacinės visuomenės paslaugų teikėjams neturėtų būti sudaromos sąlygos savo labui naudotis šioje direktyvoje numatyta išimtimi dėl ištraukų iš anksčiau sukurtų kūrinių naudojimo, dėl citatų ar saugomų kūrinių ištraukų ar kitokių įkeliamo ar naudotojų tomis informacinės visuomenės paslaugomis pateikiamo turinio objektų, siekiant sumažinti jų įpareigojimų pagal šios direktyvos 13 straipsnį apimtį;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kultūros paveldo įstaigoms turėtų būti naudinga aiški kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo ir sklaidos, be kita ko, tarpvalstybiniu mastu, sistema. Tačiau dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, rinkinių ypatybių gauti atskirų teisių turėtojų išankstinį sutikimą gali būti labai keblu. To priežastis gali būti, pavyzdžiui, kūrinių ar kitų objektų amžius, ribota komercinė vertė arba tai, kad jie niekad nebuvo skirti naudoti komerciškai. Todėl būtina nustatyti priemones, skirtas licencijų dėl teisių į kūrinius, kuriais nebeprekiaujama ir kurie yra kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose, teikimo procesui palengvinti, ir taip leisti sudaryti susitarimus, kurių poveikis vidaus rinkoje yra tarpvalstybinis;

(22)  kultūros paveldo įstaigoms turėtų būti naudinga aiški kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo ir sklaidos, be kita ko, tarpvalstybiniu mastu, sistema. Tačiau dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, rinkinių ypatybių gauti atskirų teisių turėtojų išankstinį sutikimą gali būti labai keblu. Visų pirma, to priežastis gali būti, pavyzdžiui, kūrinių ar kitų objektų amžius, ribota komercinė vertė arba tai, kad jie pirmiausia niekada nebuvo skirti naudoti komerciškai arba jais niekada nebuvo prekiaujama. Todėl būtina nustatyti priemones, kūrinių, kuriais nebeprekiaujama ir kurie yra kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose, naudojimui palengvinti, ir taip leisti sudaryti susitarimus, kurių poveikis vidaus rinkoje yra tarpvalstybinis;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  keletas valstybių narių jau yra nustačiusios išplėstinius kolektyvinių licencijų teikimo režimus, teisinius įgaliojimus arba teisines prezumpcijas, kuriais palengvinamas licencijų dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, teikimo procesas. Vis dėlto, atsižvelgiant į kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose esančių kūrinių ir kitų objektų įvairovę ir į įvairių valstybių narių bei kultūros produkcijos sektorių kolektyvinio administravimo praktikos skirtumus, tokios priemonės negali užtikrinti sprendimo visais atvejais, pvz., dėl to, kad nėra tam tikrų kūrinių tipų ar kitų objektų kolektyvinio administravimo praktikos. Todėl tokiais ypatingais atvejais reikia leisti kultūros paveldo įstaigoms jų rinkiniuose esančius kūrinius, kuriais nebeprekiaujama, pateikti internete nekomerciniais tikslais, taikant išimtį iš autorių teisių ir susijusių teisių. Nors labai svarbu suderinti naujosios privalomos išimties taikymo sritį siekiant suteikti galimybę naudoti kūrinius, kuriais nebeprekiaujama, tarpvalstybiniu mastu, vis dėlto valstybėms narėms turėtų būti leidžiama naudoti ar toliau naudoti kolektyvinius licencijų teikimo susitarimus, sudarytus su kultūros paveldo įstaigomis nacionaliniu lygiu dėl kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių kategorijų. Tai, kad nėra susitarta dėl licencijos sąlygų, neturėtų būti aiškinama kaip kolektyvinio licencijavimo sprendimų prieinamumo stygius. Visiems naudojimo pagal šią išimtį būdams turėtų būti taikomi tie patys galimybės netaikyti tam tikrų nuostatų ir viešumo reikalavimai, kaip ir pagal licencijų suteikimo mechanizmą leidžiamo naudojimo būdams. Siekiant užtikrinti, kad išimtis būtų taikoma tik įvykdžius tam tikras sąlygas, ir siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, taip pat atitinkamais laiko tarpais turėtų nustatyti, kuriuose sektoriuose ir kurių rūšių kūrinių atitinkamų licencijavimo sprendimų nėra – tokiu atveju turėtų būti taikoma išimtis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybėms narėms turėtų būti leista, nenutolstant nuo šia direktyva nustatytos sistemos, pagal savo teisines tradicijas, praktiką ar aplinkybes lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo bus mechanizmas, kuriuo leidžiama licencijas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, taikyti ir kolektyvinio administravimo organizacijoje neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į tokius mechanizmus galima įtraukti išplėstos apimties kolektyvinių licencijų teikimą ir atstovavimo prezumpcijas;

(23)  valstybėms narėms turėtų būti leista, nenutolstant nuo šia direktyva nustatytos sistemos, pagal savo teisines tradicijas, praktiką ar aplinkybes lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo bus mechanizmas, kuriuo leidžiama licencijas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, taikyti ir atitinkamoje kolektyvinio administravimo organizacijoje neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į tokius mechanizmus galima įtraukti išplėstos apimties kolektyvinių licencijų teikimą ir atstovavimo prezumpcijas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šių licencijų teikimo mechanizmų reikmėms svarbu, kad veiktų griežta ir sklandžiai veikianti kolektyvinio administravimo sistema. Ta sistema pirmiausia apima gero valdymo, skaidrumo ir ataskaitų teikimo taisykles ir reguliarų, stropų ir tikslų mokėtinų sumų paskirstymą ir išmokėjimą atskiriems teisių turėtojams, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/26/ES. Visiems teisių turėtojams turėtų būti prieinamos papildomos tinkamos apsaugos priemonės, ir jie turėtų turėti galimybę neleisti tokių mechanizmų taikyti jų kūriniams ir kitiems objektams. Su šiais mechanizmais siejamos sąlygos neturėtų apriboti jų praktinės reikšmės kultūros paveldo įstaigoms;

(24)  šių licencijų teikimo mechanizmų reikmėms svarbu, kad veiktų griežta ir sklandžiai veikianti kolektyvinio administravimo sistema, ir ją valstybės narės turėtų skatinti. Ta sistema pirmiausia apima gero valdymo, skaidrumo ir ataskaitų teikimo taisykles ir reguliarų, stropų ir tikslų mokėtinų sumų paskirstymą ir išmokėjimą atskiriems teisių turėtojams, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/26/ES. Visiems teisių turėtojams turėtų būti prieinamos papildomos tinkamos apsaugos priemonės, ir jie turėtų turėti galimybę neleisti tokių licencijų suteikimo mechanizmų ar tokių išimčių taikyti jų kūriniams ir kitiems objektams. Su šiais mechanizmais siejamos sąlygos neturėtų apriboti jų praktinės reikšmės kultūros paveldo įstaigoms;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose saugomi labai įvairūs kūriniai ir kiti objektai, svarbu, kad šioje direktyvoje numatyti licencijų suteikimo mechanizmai egzistuotų ir galėtų būti praktiškai naudojami įvairių tipų kūriniams ir kitiems objektams, įskaitant fotografijas, garso įrašus ir audiovizualinius kūrinius. Siekiant atsižvelgti į kūrinių ir kitų objektų skirtingų kategorijų ypatumus, susijusius su skelbimo ir platinimo būdais, ir padaryti tuos mechanizmus patogesnius naudoti, valstybėms narėms gali tekti nustatyti specialius tų licencijų teikimo mechanizmų praktinio taikymo reikalavimus ir procedūras. To imantis valstybėms narėms tikslinga konsultuotis su teisių turėtojais, naudotojais ir kolektyvinio administravimo organizacijomis;

(25)  kadangi kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose saugomi labai įvairūs kūriniai ir kiti objektai, svarbu, kad šioje direktyvoje numatyti licencijų suteikimo mechanizmai egzistuotų ir galėtų būti praktiškai naudojami įvairių tipų kūriniams ir kitiems objektams, įskaitant fotografijas, garso įrašus ir audiovizualinius kūrinius. Siekiant atsižvelgti į kūrinių ir kitų objektų skirtingų kategorijų ypatumus, susijusius su skelbimo ir platinimo būdais, ir padaryti šia direktyva įdiegiamus sprendimus dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimo patogesnius naudoti, valstybėms narėms gali tekti nustatyti specialius tų licencijų teikimo mechanizmų praktinio taikymo reikalavimus ir procedūras. To imantis valstybėms narėms tikslinga konsultuotis su teisių turėtojais, kultūros paveldo įstaigomis ir kolektyvinio administravimo organizacijomis;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  tarptautinio mandagumo (comitas gentium) sumetimais šia direktyva nustatyti mechanizmai teikti licencijas skaitmeninti kūrinius, kuriais nebeprekiaujama, ir juos skleisti neturėtų būti taikomi kūriniams ar kitiems objektams, kurie pirmą kartą išleisti ar, jei nebuvo išleisti, pirmą kartą transliuoti trečiojoje šalyje, arba (kinematografinių ar audiovizualinių kūrinių atveju) kūriniams, kurių gamintojo būstinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje. Tie mechanizmai taip pat neturėtų būti taikomi trečiųjų šalių piliečių kūriniams ar kitiems objektams, išskyrus juos pirmą kartą išleidžiant, ar, jei nebuvo išleisti, pirmą kartą transliuojant valstybės narės teritorijoje, arba (kinematografinių ar audiovizualinių kūrinių atveju) kūriniams, kurių gamintojo būstinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje;

(26)  tarptautinio mandagumo (comitas gentium) sumetimais šia direktyva nustatyti mechanizmai teikti licencijas ir išimtis dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo ir jų skleidimo neturėtų būti taikomi kūriniams ar kitiems objektams, kurie pirmą kartą išleisti ar, jei nebuvo išleisti, pirmą kartą transliuoti trečiojoje šalyje, arba (kinematografinių ar audiovizualinių kūrinių atveju) kūriniams, kurių gamintojo būstinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje. Tie mechanizmai taip pat neturėtų būti taikomi trečiųjų šalių piliečių kūriniams ar kitiems objektams, išskyrus juos pirmą kartą išleidžiant, ar, jei nebuvo išleisti, pirmą kartą transliuojant valstybės narės teritorijoje, arba (kinematografinių ar audiovizualinių kūrinių atveju) kūriniams, kurių gamintojo būstinė ar įprastinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kadangi masiško skaitmeninimo projektai kultūros paveldo įstaigoms gali reikšti dideles išlaidas, bet kokios pagal šia direktyva nustatytus mechanizmus suteiktos licencijos neturėtų joms trukdyti gauti pagrįstų įplaukų, kad būtų padengtos licencijų ir kūrinių ir kitų objektų, kurioms ji taikoma, skaitmeninimo ir sklaidos išlaidos;

(27)  kadangi masiško skaitmeninimo projektai kultūros paveldo įstaigoms gali reikšti dideles išlaidas, bet kokios pagal šia direktyva nustatytus mechanizmus suteiktos licencijos neturėtų joms trukdyti padengti licencijų ir kūrinių bei kitų objektų, kurioms ji taikoma, skaitmeninimo ir sklaidos išlaidų;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų tinkamai paviešinti informaciją, kaip kultūros paveldo įstaigos naudoja ir ateityje naudos kūrinius ir kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, laikydamosi šia direktyva nustatytų mechanizmų teikti licencijas ir galiojančios tvarkos, pagal kurią visi teisių turėtojai gali neleisti taikyti licencijų savo kūriniams ar kitiems objektams. Tai ypač svarbu, kai naudojimas vyksta tarpvalstybiniu mastu vidaus rinkoje. Todėl tikslinga numatyti Sąjungai vieno viešai prieinamo internetinio portalo sukūrimą, kad tokia informacija būtų prieinama visuomenei pagrįstą laikotarpį iki pasinaudojimo tarpvalstybiniu mastu. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 386/2012, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai pavedamos tam tikros jos biudžeto lėšomis finansuotinos užduotys ir veikla, kurių tikslas yra palengvinti nacionalinių valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus ir Sąjungos institucijų veiklą, skirtą kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, įskaitant jų prevenciją, ir šią veiklą remti. Todėl steigiant ir valdant Europos portalą, kuriame galima susipažinti su tokia informacija, tikslinga pasinaudoti ta tarnyba;

(28)  reikėtų tinkamai paviešinti informaciją, kaip kultūros paveldo įstaigos naudoja ir ateityje naudos kūrinius ir kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, laikydamosi šia direktyva nustatytų mechanizmų ar išimties, susijusių su licencijų teikimu, ir galiojančios tvarkos, pagal kurią visi teisių turėtojai gali neleisti taikyti licencijų ar išimties savo kūriniams ar kitiems objektams. Tai ypač svarbu, kai naudojimas vyksta tarpvalstybiniu mastu vidaus rinkoje. Todėl tikslinga numatyti Sąjungai vieno viešai prieinamo internetinio portalo sukūrimą, kad tokia informacija būtų prieinama visuomenei pagrįstą laikotarpį iki pasinaudojimo tarpvalstybiniu mastu. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 386/2012, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai pavedamos tam tikros jos biudžeto lėšomis finansuotinos užduotys ir veikla, kurių tikslas yra palengvinti nacionalinių valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus ir Sąjungos institucijų veiklą, skirtą kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, įskaitant jų prevenciją, ir šią veiklą remti. Todėl steigiant ir valdant Europos portalą, kuriame galima susipažinti su tokia informacija, tikslinga pasinaudoti ta tarnyba;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  siekiant užtikrinti, kad nustatyti licencijų suteikimo mechanizmai, taikomi kūriniams, kuriais nebeprekiaujama, būtų tinkami ir veiktų tinkamai, kad taikant tuos mechanizmus teisių turėtojai būtų tinkamai apsaugoti, kad licencijos būtų tinkamai viešai skelbiamos ir kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas dėl kolektyvinio administravimo organizacijų reprezentatyvumo ir kūrinių klasifikavimo, valstybės narės turėtų skatinti su konkrečiu sektoriumi susijusį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant, kad būtų lengviau teikti licencijas dėl teisių į audiovizualinius kūrinius užsakomųjų vaizdo programų platformose, šia direktyva reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų derybų mechanizmą, leidžiantį susitarimą sudaryti norinčioms šalimis sulaukti nešališko subjekto paramos. Subjektas turėtų susitikti su šalimis ir teikdamas profesionalias išorės konsultacijas padėti derėtis. Todėl valstybės narės turėtų nuspręsti, kokiomis sąlygomis veiks derybų mechanizmas, be kita ko, tai, kada per derybas teikiama parama, kiek jos teikiama ir kas padengia jos išlaidas. Valstybės narės turėtų užtikrinti administracinės ir finansinės naštos proporcingumą, kad derybų forumas būtų veiksmingas;

(30)  siekiant, kad būtų lengviau teikti licencijas dėl teisių į audiovizualinius kūrinius užsakomųjų vaizdo programų platformose, valstybės narės turėtų sukurti derybų mechanizmą, kurį valdys tam paskirtas esamas ar naujai įsteigtas nacionalinis subjektas, leidžiantį susitarimą sudaryti norinčioms šalimis sulaukti nešališko subjekto paramos. Dalyvavimas šiame derybų mechanizme ir paskesnis susitarimų sudarymas turėtų būti savanoriški. Jei derybose dalyvauja šalys iš skirtingų valstybių narių, tos šalys turėtų iš anksto susitarti dėl kompetentingos valstybės narės, jeigu jos nuspręstų remtis derybų mechanizmu. Subjektas turėtų susitikti su šalimis ir teikdamas nešališkas profesionalias išorės konsultacijas padėti derėtis. Todėl valstybės narės turėtų nuspręsti, kokiomis sąlygomis veiks derybų mechanizmas, be kita ko, tai, kada per derybas teikiama parama, kokia jos trukmė, kaip pasidalijamos visos susidarančios išlaidos ir kokia yra tokių subjektų sudėtis. Valstybės narės turėtų užtikrinti administracinės ir finansinės naštos proporcingumą, kad derybų forumas būtų veiksmingas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  Sąjungos paveldo išsaugojimas yra labai svarbus ir turėtų būti stiprinamas ateities kartų labui. To reikėtų pasiekti visų pirma apsaugant paskelbtą paveldą. Todėl reikėtų sukurti Sąjungos teisėtą saugyklą, kad būtų užtikrinta, kad leidiniai susiję su Sąjunga, pvz., Sąjungos teise, Sąjungos istorija ir integracija, Sąjungos politika ir demokratija, instituciniais, Parlamento reikalais ir politika, taip pat Sąjungos intelektiniu registru ir būsimu paskelbtu paveldu, būtų sistemingai renkami. Toks paveldas turėtų būti išsaugotas kuriant Sąjungos leidinių, susijusių su Sąjungos reikalais, archyvą, tačiau jis taip pat turėtų būti prieinamas Sąjungos piliečiams ir būsimoms kartoms. Europos Parlamento biblioteka, kaip vienintelės Sąjungos piliečiams tiesiogiai atstovaujančios institucijos biblioteka, turėtų būti paskirta Sąjungos saugojimo biblioteka. Kad leidėjams, spaustuvininkams ir importuotojams nebūtų sukurta pernelyg didelė našta, Europos Parlamento bibliotekoje turėtų būti saugomi tik tokie elektroniniai leidiniai kaip e. knygos, e. moksliniai žurnalai ir e. žurnalai. Europos Parlamento bibliotekoje, jai prižiūrint, skaitytojams turėtų būti prieinami į Sąjungos teisėtą saugyklą, esančią Europos Parlamento bibliotekoje, mokslinių tyrimų ar tyrimų reikmėms įtraukti leidiniai. Tokie leidiniai neturėtų būti iš išorės prieinami internetu;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant užtikrinti kokybišką žurnalistiką ir piliečių galimybę susipažinti su informacija, būtina laisva pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus demokratinės visuomenės veikimo. Vykstant perėjimui nuo spaudos prie skaitmeninio formato, spaudos publikacijų leidėjams kyla problemų suteikti savo publikacijų naudojimo internete licencijas ir susigrąžinti savo investicijas. Kol spaudos publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir neveiksminga;

(31)  siekiant užtikrinti kokybišką žurnalistiką ir piliečių galimybę susipažinti su informacija, būtina laisva pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus demokratinės visuomenės veikimo. Stiprėjantis disbalansas tarp galingų platformų ir spaudos leidėjų, kurie taip pat gali būti naujienų agentūros, jau lėmė tai, kad žiniasklaidos padėtis regioniniu lygmeniu gerokai pablogėjo. Vykstant perėjimui nuo spaudos prie skaitmeninio formato, spaudos publikacijų leidėjams ir naujoms agentūroms kyla problemų suteikti savo publikacijų naudojimo internete licencijas ir susigrąžinti savo investicijas. Kol spaudos publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir neveiksminga;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  reikia pripažinti leidėjų organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti siekiant užtikrinti spaudos pramonės tvarumą. Todėl Sąjungos lygmeniu būtina suteikti suderintą skaitmeniniais būdais naudojamų spaudos publikacijų teisinę apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant skaitmeninio naudojimo būdų teises, susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir padaryti viešai prieinamas spaudos publikacijas;

(32)  reikia pripažinti leidėjų organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti siekiant užtikrinti spaudos pramonės tvarumą ir taip užtikrinti, kad būtų galima gauti patikimą informaciją; Todėl būtina, kad valstybės narės Sąjungos lygmeniu Sąjungoje užtikrintų skaitmeniniais būdais naudojamų spaudos publikacijų teisinę apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant skaitmeninio naudojimo skaitmeninėje aplinkoje būdų teises, susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir padaryti viešai prieinamas spaudos publikacijas, siekiant už tokį naudojimą gauti teisingą ir proporcingą atlygį. Ši nuoroda neturėtų būti taikoma privataus naudojimo būdams. Be to, įtraukimas į paieškos sistemą neturėtų būti laikomas sąžiningu ir proporcingu atlygiu;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie nėra viešas paskelbimas;

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą, kiek tai susiję su skaitmeninio naudojimo būdais. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais;

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą, kiek tai susiję su skaitmeninio naudojimo būdais. Valstybės narės turėtų galėti šioms teisėms taip pat taikyti tas pačias išimčių ir apribojimų nuostatas, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteikta apsauga neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir kitais objektais nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į kurias jie integruoti. Todėl spaudos publikacijų leidėjams neturėtų būti galima naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl kurių susitarė spaudos publikacijų leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti teisių turėtojai, kaip kita šalis;

(35)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteikta apsauga neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir kitais objektais nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į kurias jie integruoti. Todėl spaudos publikacijų leidėjams neturėtų būti galima naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl kurių susitarė spaudos publikacijų leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti teisių turėtojai, kaip kita šalis. Nepaisant to, kad į spaudos publikaciją įtrauktų kūrinių autoriai gauna tinkamą atlygį už jų kūrinių naudojimą remiantis spaudos leidėjui suteiktos licencijos naudotis jų kūriniu sąlygomis, autoriai, kurių darbai įtraukiami į spaudos publikaciją, turėtų teisę gauti atitinkamą dalį naujų papildomų pajamų, kurias pagal šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje numatytas teises spaudos leidėjai gauna už tam tikrų rūšių antrinį jų publikacijų naudojimą, kurį vykdo informacinės visuomenės paslaugų teikėjai. Apskaičiuojant autorių kompensacijos sumą, turėtų būti atsižvelgiama į specialius pramonės licencijavimo standartus dėl darbų, įtrauktų į spaudos publikaciją, kurie pripažįstami tinkamais atitinkamoje valstybėje narėje; taip pat autoriams skiriama kompensacija neturėtų daryti poveikio autoriaus ir spaudos leidėjo sutartoms licencijos sąlygoms, susijusioms su tuo, kaip spaudos leidėjas naudoja autoriaus straipsnį;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  leidėjų, įskaitant spaudos publikacijų, knygų ar mokslinių publikacijų leidėjus, veikla dažnai grindžiama tuo, kad autorių teisės perleidžiamos pagal sutartinius susitarimus arba teisės aktų nuostatas. Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja tam, , ir kai kuriais atvejais gali netekti įplaukų, jei tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami asmeniniam naudojimui ir atgaminami reprografijos būdu. Keliose valstybėse narėse kompensacijos už naudojimo būdus, kuriems taikomos šios išimtys, padalijamos autoriams ir leidėjams. Siekiant atsižvelgti į tokią padėtį ir pagerinti visų šalių, kurioms tai aktualu, teisinį tikrumą, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti, kad, kai autorius perleido savo teises ar suteikė jų licenciją leidėjui arba kitaip prisideda savo kūriniais prie publikacijos ir kai veikia dėl išimties ar apribojimo patirto nuostolio kompensavimo sistemos, leidėjams leidžiama reikalauti tokios kompensacijos dalies, o leidėjo prievolė pagrįsti savo reikalavimą neturėtų viršyti to, kas reikalaujama pagal galiojančią sistemą;

(36)  leidėjų, įskaitant spaudos publikacijų, knygų, mokslinių publikacijų ar muzikos kūrinių leidėjus, veikla dažnai grindžiama su autoriais sudarytais sutartiniais susitarimais. Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja ir įgyja teises, kurios kai kuriose srityse apima teises reikalauti kompensacijos dalies autorių ir leidėjų kolektyvinio administravimo organizacijoje, kad būtų naudojamasi kūriniais, ir todėl taip pat gali netekti įplaukų, jei tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami asmeniniam naudojimui ir atgaminami reprografijos būdu. Daugelyje valstybių narių kompensacijos už naudojimo būdus, kuriems taikomos šios išimtys, padalijamos autoriams ir leidėjams. Siekiant atsižvelgti į šią padėtį ir pagerinti visų suinteresuotųjų šalių teisinį tikrumą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama numatyti lygiavertę kompensavimo pasidalijimo sistemą, jei tokia sistema toje valstybėje narėje buvo taikoma iki 2015 m. lapkričio 12 d. Tokios kompensacijos padalijimas autoriams ir leidėjams galėtų būti nustatomas kolektyvinio administravimo organizacijos, bendrai veikiančios autorių ir leidėjų vardu, vidinėse platinimo taisyklėse arba nustatomas valstybių narių įstatyme ar reglamente laikantis lygiavertės sistemos, kuri toje valstybėje narėje veikė iki 2015 m. lapkričio 12 d. Ši nuostata nedaro poveikio valstybių narių susitarimams dėl viešos panaudos teisių, dėl autorių teisių išimtimis ar apribojimais negrindžiamų teisių administravimo, kaip antai išplėstinių kolektyvinių licencijų suteikimo sistemos, arba dėl teisių į atlygį pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  kultūros ir kūrybos sektoriai (KKS) atlieka laibai svarbų vaidmenį reindustrializuojant Europą, skatina ekonomikos augimą ir užima strateginę padėtį, suteikiančią jiems galimybę inicijuoti inovacijų rezultatų sklaidą kituose pramonės sektoriuose. Be to, KKS skatina inovacijas ir IRT plėtrą Europoje. Europoje kultūros ir kūrybos sektoriuose sukurta maždaug 12 mln. viso etato darbo vietų, o tai sudaro 7,5 proc. visos Sąjungos darbo jėgos, ir šių sektorių pridėtinės vertės dalis BVP siekia 509 mlrd. EUR (5,3 proc. visos ES bendrosios pridėtinės vertės). Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga yra KKS pajamų pagrindas;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali būti naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį;

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu galimybės susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu internete šaltiniu. Internetinės paslaugos yra priemonė, kuria suteikiama platesnė prieiga prie kultūros ir kūrybos darbų ir kultūros ir kūrybos sektoriams siūloma puikių galimybių kurti naujus verslo modelius. Tačiau, nors jomis sudaromos sąlygos įvairovei ir palengvinamos galimybės naudotis turiniu, jos taip pat kelia problemų, kai autorių teisių saugomas turinys yra įkeliamas be išankstinio teisių turėtojų leidimo. Tai turi įtakos teisių turėtojų galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali būti naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį, nes kai kurie naudotojų įkeliamo turinio paslaugų teikėjai nesudaro susitarimų teikti licencijas remdamiesi tuo, kad esą jiems taikomos Direktyvoje 2000/31/EB numatytos atleidimo nuo atsakomybės išimtys;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) Tam tikros informacinės visuomenės paslaugos, kaip įprasta jų naudojimo dalis, yra skirtos visuomenei suteikti prieigą prie autorių teisių saugomo turinio ar kitų objektų, kuriuos įkėlė jų naudotojai. Pagal šią direktyvą turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų apibrėžtis apima informacinės visuomenės paslaugų teikėjus, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – saugoti ar visuomenei sudaryti galimybes naudoti arba transliuoti autorių teisių saugomą turinį, kurį įkelia ir (arba) naudotis pateikia jo naudotojai, ir tai gerina turinį, įskaitant, be kita ko, skatinant įkeltus kūrinius ar kitus objektus rodyti, žymėti, kuruoti, nustatyti jų seką, nepriklausomai nuo tam naudojamų metodų, taigi aktyviai veikti. Pagal šią direktyvą turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų apibrėžtis neapima paslaugų teikėjų, veikiančių nekomerciniais tikslais, kaip antai interneto enciklopedija, ir internetinių paslaugų, kurias teikiant turinys įkeliamas išduodant leidimą visiems susijusiems teisių turėtojams, pvz., švietimo ar mokslinių duomenų saugyklos, teikėjų. Asmeninio naudojimo debesijos paslaugų teikėjai, kurie nesuteikia tiesioginės prieigos visuomenei, atviros programinės įrangos kūrimo platformos ir elektroninės prekyvietės, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba internetu fizinėmis prekėmis, neturėtų būti laikomi turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, jie privalo su teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

(38)   Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai atlieka skelbimo visuomenei aktą, todėl yra atsakingi už savo turinį. Taigi jie turėtų su teisių turėtojais sudaryti sąžiningus ir tinkamus susitarimus teikti licencijas. Todėl jiems negali būti taikoma Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatyta atleidimo nuo atsakomybės išimtis.

 

Teisių turėtojas neturėtų būti įpareigotas sudaryti susitarimų teikti licencijas.

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos reklamuoja, nepriklausomai nuo tam tikslui naudojamų priemonių pobūdžio.

Kiek tai susiję su Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsniu, reikia patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos reklamuoja, nepriklausomai nuo tam tikslui naudojamų priemonių pobūdžio.

 

Kai sudaromi susitarimai teikti licencijas, jie taip pat turėtų tokiu pačiu mastu ir taikymo sritimi apimti naudotojų atsakomybę, kai jie veikia nekomerciniais tikslais.

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias technologijas. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės;

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias technologijas. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

 

Nesant susitarimų su teisių turėtojais, taip pat galima pagrįstai tikėtis, kad turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai imtųsi tinkamų ir proporcingų priemonių, kad naudojantis tomis paslaugomis nebūtų galima gauti autorių teisių saugomų ar gretutinių kūrinių ar kitų objektų. Tokie paslaugų teikėjai yra svarbūs turinio platintojai, ir todėl daro poveikį autorių teisių saugomo turinio naudojimui. Tokie paslaugų teikėjai turėtų imtis tinkamų ir proporcingų priemonių, kad užtikrintų, kad kūriniai ar kiti objektai, kuriuos teisių turėtojai nurodo, nebūtų prieinami. Tačiau šiomis priemonėmis neturėtų būti užtikrinama, kad nebūtų galimybės naudotis teisių nepažeidžiančiais kūriniais arba kitais naudotojų įkeltais objektais;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  norint, kad veiktų technologijos, tokios kaip turinio atpažinimo technologijos, būtinas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su įdiegtomis technologijomis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, koks naudojamų technologijų tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos technologijos taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų turinys, kuriam taikomas susitarimas;

(39)  norint, kad veiktų priemonės, būtinas turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Ypač teisių turėtojai turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjams turėtų suteikti svarbią informaciją, kad šie taikydami priemones aptiktų jų turinį. Paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su įdiegtomis priemonėmis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Vertinant įgyvendinamų priemonių proporcingumą ir veiksmingumą, deramas dėmesys turėtų būti skiriamas technologiniams suvaržymams ir apribojimams, taip pat paslaugų naudotojų įkeltų kūrinių ar kitų objektų kiekiui arba rūšiai. Vadovaujantis Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsniu, jei taikytina, paslaugų teikėjų priemonių įgyvendinimas neturėtų apimti bendro pobūdžio stebėsenos įpareigojimo, o turėtų apsiriboti tik užtikrinimu, kad naudojantis jų paslaugomis nebūtų galima neteisėtai naudoti konkrečių ir autorių teisėmis saugomų kūrinių ar kitų objektų, apie kuriuos tinkamai pranešta. Įgyvendindami tokias priemones paslaugų teikėjai taip pat turėtų užtikrinti naudotojų ir teisių turėtojų teisių pusiausvyrą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/6791a ir Direktyva 2002/58/EC1b, taikant šias priemones neturėtų reikėti nustatyti turinį įkeliančių atskirų naudotojų tapatybės ir tvarkyti su atskirais naudotojais susijusių duomenų. Kadangi taikant šią direktyvą turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų taikomos priemonės galėtų daryti neigiamą ar neproporcingą poveikį teisėtam naudotojų įkeltam ar rodomam turiniui, ypač kai konkrečiam turiniui taikoma išimtis ar ribojimas, reikėtų reikalauti, kad turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai nustatytų skundų pateikimo mechanizmą naudotojų, kurių turiniui šios priemonės padarė poveikį, naudai. Toks mechanizmas turėtų suteikti naudotojui galimybę išsiaiškinti, kodėl konkrečiam turiniui buvo taikomos priemonės, ir įtraukti pagrindinę informaciją apie atitinkamas taikytinas išimtis ir apribojimus. Jame turėtų būti nurodyti minimalūs skundams taikomi standartai, siekiant užtikrinti, kad teisių turėtojams būtų pateikta pakankamai informacijos, jog būtų galima skundus įvertinti ir į juos reaguoti. Teisių turėtojai arba jų atstovai turėtų reaguoti į visus gautus skundus per priimtiną laikotarpį. Platformos arba už teisių gynimo mechanizmą atsakinga patikima trečioji šalis nepagrįstai nedelsdamos turėtų imtis taisomųjų veiksmų, jeigu priemonės yra nepagrįstos;

 

__________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų įdiegtas tarpinis mechanizmas, kuris padėtų paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams rasti draugišką bet kokio ginčo, kylančio dėl jų bendradarbiavimo susitarimų sąlygų, sprendimą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų paskirti visą tinkamą kompetenciją ir reikiamą patirtį turinčią nepriklausomą įstaigą, kad ji padėtų šalims išspręsti ginčą;

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39b)  turinio atpažinimo technologijų rinka jau gerai išvystyta ir prognozuojamas jos augimas duomenimis grindžiamos ekonomikos srityje. Taigi dėl šios rūšies technologijų ir jų tiekėjų konkurencijos turėtų rastis rinka, kuri būtų palanki visoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų dydį, ir į kurią MVĮ būtų užtikrinamas prieinamas ir lengvas patekimas. Tačiau tai, kad nėra aiškių teisinių įpareigojimų naudoti šias technologijas, sudaro galimybes visų pirma rinkoje dominuojantiems veiklos vykdytojams atsisakyti naudotis šiomis priemonėmis, kurios yra tinkamos siekiant suteikti licencijas ir administruoti teises;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39c)  iš esmės teisių turėtojai visada turėtų gauti sąžiningą ir tinkamą atlygį. Autoriai ir atlikėjai, sudarę sutartis su tarpininkais, tokiais kaip įrašų bendrovės ir gamintojai, iš jų turėtų gauti sąžiningą ir tinkamą atlygį pagal atskirus susitarimus ir (arba) kolektyvines sutartis, kolektyvinio administravimo susitarimus arba panašaus poveikio taisykles, pavyzdžiui, bendro atlyginimo taisykles. Šis atlygis turėtų būti aiškiai nurodytas sutartyse atsižvelgiant į kiekvieną naudojimo būdą, įskaitant internetinį naudojimą. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į kiekvieno sektoriaus ypatumus ir turėtų būti leidžiama numatyti, kad atlygis laikomas sąžiningu ir tinkamu, jei jis nustatomas remiantis kolektyvinėmis derybomis arba susitarimu dėl bendro atlygio;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose dažnai yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai dalytųsi tinkama informacija;

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose dažnai yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai dalytųsi išsamia ir svarbia informacija. Informacija, kurios autoriai ir atlikėjai turi teisę tikėtis, turėtų būti proporcinga ir apimti visus naudojimo būdus, tiesiogines ir netiesiogines gautas įplaukas, įskaitant įplaukas iš prekybos, ir priklausantį atlygį. Informacija apie naudojimą taip pat turėtų apimti informaciją apie visų sublicencijos turėtojų arba paskesnių teisių perėmėjų tapatybę. Vis dėlto skaidrumo prievolė turėtų būti taikoma tik tuo atveju, kai autorių teisėmis saugomos atitinkamos teisės;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  tam tikros Sąjungos lygmeniu suderintų teisių naudojimo sutartys yra ilgalaikės ir teikia mažai galimybių autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su kitomis sutarties šalimis arba jų teisių perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, turėtų veikti atlygio pritaikymo mechanizmas, taikomas atvejams, kai iš pradžių sutartas atlygis už licenciją ar teisių perleidimą yra neproporcingai mažas, palyginti su susijusiomis įplaukomis ir nauda, gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes ir į skirtingų turinio sektorių ypatumus ir praktiką. Kai šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę pateikti ieškinį teismui ar kitai kompetentingai institucijai;

(42)  tam tikros Sąjungos lygmeniu suderintų teisių naudojimo sutartys yra ilgalaikės ir teikia mažai galimybių autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su kitomis sutarties šalimis arba jų teisių perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, turėtų veikti atlygio pritaikymo mechanizmas, taikomas atvejams, kai iš pradžių sutartas atlygis už licenciją ar teisių perleidimą yra neproporcingai mažas, palyginti su susijusiomis tiesioginėmis ir netiesioginėmis įplaukomis ir nauda, gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes, į skirtingų turinio sektorių ypatumus ir praktiką, taip pat į pobūdį ir autoriaus arba atlikėjo indėlį į kūrinį. Tokį prašymą pritaikyti sutartį taip pat galėtų pateikti autoriui ar atlikėjui atstovaujanti organizacija jo vardu, išskyrus atvejus, kai šis prašymas pakenktų autoriaus arba atlikėjo interesams. Kai šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, autorius ar atlikėjas arba jo paskirta atstovaujamoji organizacija turėtų turėti teisę autoriaus ar atlikėjo prašymu pateikti ieškinį teismui ar kitai kompetentingai institucijai;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  autoriai ir atlikėjai dažnai vengia užtikrinti savo teisių kitų sutarties partnerių atžvilgiu vykdymą teisme. Todėl valstybės narės turėtų numatyti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią būti svarstomi ieškiniai, susiję su skaidrumo prievolėmis ir sutarčių pritaikymo mechanizmu;

(43)  autoriai ir atlikėjai dažnai vengia užtikrinti savo teisių kitų sutarties partnerių atžvilgiu vykdymą teisme. Todėl valstybės narės turėtų numatyti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią būtų svarstomi ieškiniai, susiję su skaidrumo prievolėmis ir sutarčių pritaikymo mechanizmu. Autoriams ir atlikėjams atstovaujančios organizacijos, įskaitant kolektyvinio administravimo organizacijas ir profesines sąjungas, turėtų turėti galimybę autorių ir atlikėjų prašymu inicijuoti tokias procedūras. Išsami informacija apie tai, kas inicijavo procedūrą, turėtų likti neatskleista;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43a)  kai autoriai ir atlikėjai suteikia licenciją ar perleidžia savo teises, jie tikisi, kad jų kūriniai ar atlikimo įrašai bus naudojami. Tačiau atsitinka taip, kad kūriniai ar atlikimo įrašai, kuriems buvo suteikta licencija arba teisės į juos buvo perduotos, yra visai nenaudojami. Kai šios teisės perduotos išimties tvarka, autoriai ir atlikėjai negali kreiptis į kitą partnerį, kad galėtų naudoti savo kūrinį. Tokiu atveju ir pasibaigus pagrįstam laikotarpiui, autoriai ir atlikėjai turėtų turėti teisę atšaukti, kuri jiems sudarytų galimybes savo teisę perleisti arba suteikti licenciją kitam asmeniui. Atšaukimas taip pat turėtų būti galimas, kai teisių perėmėjas arba licencijos gavėjas nevykdo savo atskaitomybės ir (arba) skaidrumo prievolės, numatytos šios direktyvos 14 straipsnyje. Atšaukimas turėtų būti svarstomas tik užbaigus visus alternatyvaus ginčų sprendimo etapus, visų pirma atsižvelgiant į ataskaitų teikimą. Kūrinių naudojimas gali skirtis priklausomai nuo sektorių, nacionaliniu lygmeniu galėtų būti priimtos konkrečios nuostatos siekiant atsižvelgti į sektorių, pavyzdžiui, audiovizualinio sektoriaus, arba kūrinių ir numatomų naudojimo laikotarpių ypatumus, visų pirma numatant terminus teisei atšaukti. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir atsižvelgti į tai, kad prieš pradedant faktiškai naudoti kūrinį reikia tam tikro laiko, autoriams ir atlikėjams turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti teise atšaukti tik praėjus tam tikram laikotarpiui po licencijos suteikimo arba teisių perdavimo susitarimo sudarymo. Tais atvejais, kai kūriniuose esama daugelio autorių arba atlikėjų įnašo, naudojimąsi teise atšaukti reguliuoja nacionaliniai įstatymai, atsižvelgiant į atitinkamą individualių įnašų svarbą;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43b)  siekiant remti veiksmingą atitinkamų šios direktyvos nuostatų taikymą visose valstybėse narėse, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų skatinti keitimąsi geriausia praktika ir propaguoti dialogą Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šią direktyvą, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir jie turi būti tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB35 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB36;

(46)  tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šią direktyvą, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir jie turi būti tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB. Turėtų būti laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, įskaitant teisę būti pamirštam;

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  tvarkant asmens duomenis komerciniais tikslais svarbu pabrėžti anonimiškumo svarbą. Be to, turėtų būti skatinama taikyti numatytojo nesidalijimo asmens duomenimis alternatyvą naudojant internetinės platformos sąsajas;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šioje direktyvoje išdėstytos taisyklės, kuriomis siekiama labiau suderinti autorių ir gretutinėms teisėms vidaus rinkoje taikomą Sąjungos teisę atsižvelgiant, visų pirma, į saugomo turinio skaitmeninio ir tarpvalstybinio naudojimo būdus. Joje taip pat išdėstytos išimčių ir apribojimų taisyklės, licencijų suteikimo palengvinimo taisyklės ir taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti sklandžiai veikiančią kūrinių ir kitų objektų naudojimo prekyvietę.

1.  Šioje direktyvoje išdėstytos taisyklės, kuriomis siekiama labiau suderinti autorių ir gretutinėms teisėms vidaus rinkoje taikomą Sąjungos teisę atsižvelgiant, visų pirma, į saugomo turinio skaitmeninio ir tarpvalstybinio naudojimo būdus. Joje taip pat išdėstytos išimčių ir apribojimų taisyklės, licencijų suteikimo palengvinimo taisyklės ir taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti sklandžiai veikiančią kūrinių ir kitų objektų naudojimo prekyvietę.

2.  Išskyrus 6 straipsnyje nurodytus atvejus, ši direktyva nekeičia esamų taisyklių, nustatytų šioje srityje galiojančiomis direktyvomis, visų pirma direktyvomis 96/9/EB, 2001/29/EB, 2006/115/EB, 2009/24/EB, 2012/28/ES ir 2014/26/ES, ir joms nedaro jokio poveikio.

2.  Išskyrus 6 straipsnyje nurodytus atvejus, ši direktyva nekeičia esamų taisyklių, nustatytų šioje srityje galiojančiomis direktyvomis, visų pirma direktyvomis 96/9/EB, 2000/31/EB, 2001/29/EB, 2006/115/EB, 2009/24/EB, 2012/28/ES ir 2014/26/ES, ir joms nedaro jokio poveikio.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  mokslinių tyrimų organizacija – universitetas, mokslinių tyrimų institutas ar bet kuri kita organizacija, kurios svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba vykdyti mokslinius tyrimus ir teikti švietimo paslaugas:

1)   mokslinių tyrimų organizacija – universitetas, įskaitant jo bibliotekas, mokslinių tyrimų institutas ar bet kuri kita organizacija, kurios svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba vykdyti mokslinius tyrimus ir teikti švietimo paslaugas:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nesiekiant pelno arba visą pelną reinvestuojant į savo mokslinius tyrimus arba

a)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

taip, kad įmonė, turinti esminės įtakos tokiai organizacijai, neturėtų pirmenybės susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais;

taip, kad įmonė, turinti didelės įtakos tokiai organizacijai, neturėtų pirmenybės susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais;

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  tekstų ir duomenų gavyba – bet koks automatizuotas analitinis metodas, kuriuo siekiama analizuoti skaitmeninės formos tekstą ir duomenis, kad būtų gauta informacijos, tokios kaip modeliai, tendencijos ir koreliacijos;

2)  tekstų ir duomenų gavyba – bet koks automatizuotas analitinis metodas, kuriuo analizuojami skaitmeninės formos kūriniai ir kiti objektai, kad būtų gauta informacijos, įskaitant, be kita ko, modelius, tendencijas ir koreliacijas;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  spaudos publikacija – užrašytas žurnalistinio pobūdžio literatūrinių kūrinių rinkinys, išleistas bet kokioje laikmenoje paslaugų teikėjo iniciatyva, jam prisiėmus redakcinę atsakomybę ir kontroliuojant, kurio dalis gali būti ir kiti kūriniai ar objektai ir kuris sudaro atskirą vienetą bendrą pavadinimą turinčiame periodiniame ar reguliariai atnaujinamame leidinyje, tokiame kaip laikraštis arba bendro pobūdžio ar specializuotas žurnalas, kurio paskirtis yra suteikti su naujienomis ar kitomis temomis susijusios informacijos.

4)   spaudos publikacija – leidėjų ar naujienų agentūrų užrašytas žurnalistinio pobūdžio literatūrinių kūrinių rinkinys, išleistas bet kokioje laikmenoje paslaugų teikėjo iniciatyva, jam prisiėmus redakcinę atsakomybę ir kontroliuojant, kurio dalis gali būti ir kiti kūriniai ar objektai ir kuris sudaro atskirą vienetą bendrą pavadinimą turinčiame periodiniame ar reguliariai atnaujinamame leidinyje, tokiame kaip laikraštis arba bendro pobūdžio ar specializuotas žurnalas, kurio paskirtis yra suteikti su naujienomis ar kitomis temomis susijusios informacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamiems periodiniams leidiniams, pavyzdžiui, mokslo žurnalams, ši apibrėžtis neturėtų būti taikoma;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) kūrinys, kuriuo nebeprekiaujama –

 

a) visas kūrinys ar kitas objektas, bet kokia jo versija ar apraiška, visuomenei valstybėje narėje nebepasiekiami įprastais prekybos srautais;

 

b) kūrinys ar kitas objektas, kuriuo niekada nebuvo prekiaujama valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai dėl to atvejo aplinkybių akivaizdu, kad jo autorius paprieštaravo, jog kūrinys būtų prieinamas visuomenei;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugos teikėjas, kurio vienas pagrindinių tiklsų yra saugoti autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus saugomus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai ir kuriuos paslauga optimizuoja, ir suteikti prieigą prie jų visuomenei. Nekomerciniais tikslais teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, internetinės enciklopedijos, ir internetinių paslaugų, kurių turinys įkeltas gavus visų susijusių teisių turėtojų leidimą, pvz., švietimo ar mokslinių duomenų saugyklų paslaugų, teikėjai neturėtų būti laikomi turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje. Asmeninio naudojimo debesijos paslaugų teikėjai, kurie nesuteikia tiesioginės prieigos prie viešų, atviros programinės įrangos kūrimo platformų ir elektroninių prekyviečių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba internetu fizinėmis prekėmis, neturėtų būti laikomi turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c) informacinės visuomenės paslauga – paslauga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/15351a 1 straipsnio 1 dalies b punkte;

 

___________

 

1a 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

Pakeitimas     63

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d) automatinių vaizdo nuorodų paslauga – bet kokia internetinė paslauga, kurią teikiant indeksavimo ir nuorodų teikimo tikslais atkuriami arba pateikiami visuomenei grafiniai ar meno kūriniai arba fotografijos kūriniai, surinkti naudojantis trečiosios šalies internetine paslauga.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Tekstų ir duomenų gavyba

Tekstų ir duomenų gavyba

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl kūrinių ar kitų objektų, su kuriais mokslinių tyrimų organizacijos gali teisėtai susipažinti, atgaminimo ir perkėlimo, tokių organizacijų atlikto siekiant tekstų ir duomenų gavybos mokslinių tyrimų tikslais.

 

Valstybės narės numato, kad švietimo įstaigos ir kultūros paveldo įstaigos, atliekančios mokslinius tyrimus pagal 2 straipsnio 1 dalies a arba b punktą, taip pat galėtų pasinaudoti šiame straipsnyje numatyta išimtimi tokiu būdu, kad prieiga prie mokslinių tyrimų sukurtų rezultatų lengvatinėmis sąlygomis negalėtų naudotis įmonės, turinčios lemiamą įtaką tokioms organizacijoms.

 

1a.  Tekstų ir duomenų gavybos tikslais atgaminti ir perkelti kūriniai saugomi saugiai, pavyzdžiui, šiam tikslui paskirtų patikimų įstaigų.

2.  Netaikoma jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata.

2.  Netaikoma jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata.

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

4.  Valstybės narės skatina teisių turėtojus ir mokslinių tyrimų organizacijas apibrėžti bendrai sutartą su 3 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusią geriausią praktiką.

4  Valstybės narės gali toliau taikyti tekstų ir duomenų gavybos išimtis pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punktą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Neprivaloma tekstų ir duomenų gavybos išimtis ar apribojimas

 

1.  Nepažeisdamos šios direktyvos 3 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali nustatyti Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą dėl kūrinių ir kitų objektų, su kuriais galima teisėtai susipažinti, atgaminimo ir perkėlimo, kuris yra tekstų ir duomenų gavybos proceso dalis, su sąlyga, kad minėtų kūrinių ir kitų objektų teisių turėtojai aiškiai neuždraudė jų nenaudoti, taip pat ir kompiuterio skaitomomis priemonėmis.

 

2.  Atgaminimas ir perkėlimas pagal 1 dalį atliekamas vien tik tekstų ir duomenų gavybos tikslais.

 

3.  Valstybės narės gali toliau taikyti tekstų ir duomenų gavybos išimtis pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punktą.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Kūrinių ir kitų objektų naudojimas skaitmeninėje ir tarpvalstybinėje mokymo veikloje

Kūrinių ir kitų objektų naudojimas skaitmeninėje ir tarpvalstybinėje mokymo veikloje

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų naudojimą tik mokymo iliustracijoms, įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas:

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų naudojimą tik mokymo iliustracijoms, įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas:

a) vyksta švietimo įstaigos patalpose ar per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai);

a) vyksta švietimo įstaigos patalpose ar kitoje švietimo įstaigos vietoje, kurioje vyksta mokymo veikla, už kurią atsakinga švietimo įstaiga, ar per švietimo įstaigos saugiąją elektroninę aplinką, prie kurios prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai);

b) vyksta nurodant šaltinį, įskaitant autoriaus pavardę, nebent tai neįmanoma.

b) vyksta nurodant šaltinį, įskaitant autoriaus pavardę, nebent tai neįmanoma dėl praktinių priežasčių.

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų atžvilgiu, jei rinkoje galima lengvai gauti tinkamų licencijų, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai.

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų, pavyzdžiui, medžiagos, kuri visų pirma yra skirta švietimo rinkai, ar natų lapų, atžvilgiu, jei rinkoje galima lengvai sudaryti tinkamų licencijų susitarimų, kuriais leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai ir kurie pritaikyti prie švietimo įstaigų poreikių ir ypatumų.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms.

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga.

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiąją elektroninę aplinką, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga.

4.  Valstybės narės gali numatyti teisingą kompensaciją už teisių turėtojų patirtą nuostolį dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo pagal 1 dalį.

4.  Valstybės narės gali numatyti teisingą kompensaciją už teisių turėtojų patirtą nuostolį dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo pagal 1 dalį.

 

4a.  Nedarant poveikio 2 daliai, nevykdytina nė viena sutartinė nuostata, kuri prieštarauja pagal 1 dalį nustatytai išimčiai ar apribojimui. Valstybės narės užtikrina, kad teisių turėtojai turėtų teisę suteikti nemokamas licencijas, už kurias negaunamas autorinis atlyginimas, kuriomis leidžiama atlikti 1 dalyje apibrėžtus veiksmus, susijusius apskritai su kūriniais ar kitais objektais, kuriuos jie gali pasirinkti, arba konkrečiomis jų rūšimis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Kultūros paveldo išsaugojimas

Kultūros paveldo išsaugojimas

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje vien tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kokiai medžiagai, gautai atgaminant medžiagą viešojoje srityje, nebūtų taikomos autorių ar gretutinės teisės, jei toks atgaminimas yra tiksli kopija, atlikta originalios medžiagos išsaugojimo tikslais.

 

1b.  Netaikoma jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata.

Pakeitimas     68

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms išimtims ir apribojimui taikomos Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia ir penkta pastraipos.

1.  Naudojimasis turiniu, kuriam taikoma šioje direktyvoje nustatyta išimtis, nesuteikia naudotojams jokių teisių naudotis turiniu pagal kitą išimtį.

 

2.  Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms išimtims ir apribojimui taikomos Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia, ketvirta ir penkta pastraipos.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Kultūros paveldo įstaigų vykdomas kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimas

Kultūros paveldo įstaigų vykdomas kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimas

1.  Valstybės narės nustato, kad kai kolektyvinio administravimo organizacija savo narių vardu suteikia kultūros paveldo įstaigai nekomercinės paskirties neišimtinę licenciją dėl įstaigos rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir kolektyvinio administravimo organizacijos neatstovaujamus tos pačios kategorijos teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji jiems taikoma, jei:

1.  Valstybės narės nustato, kad kai kolektyvinio administravimo organizacija savo narių vardu suteikia kultūros paveldo įstaigai nekomercinės paskirties neišimtinę licenciją dėl įstaigos rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir kolektyvinio administravimo organizacijos neatstovaujamus tos pačios kategorijos teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji jiems taikoma, jei:

a)  kolektyvinio administravimo organizacija pagal teisių turėtojų įgaliojimus plačiai atstovauja kategorijų, kurioms priklauso licencijos aprėpiami kūriniai ar kiti objektai ir teisės, teisių turėtojams;

a)  kolektyvinio administravimo organizacija pagal teisių turėtojų įgaliojimus plačiai atstovauja kategorijų, kurioms priklauso licencijos aprėpiami kūriniai ar kiti objektai ir teisės, teisių turėtojams;

b)  visiems teisių turėtojams užtikrinamos vienodos sąlygos, kiek tai susiję su licencijos nuostatomis;

b)  visiems teisių turėtojams užtikrinamos vienodos sąlygos, kiek tai susiję su licencijos nuostatomis;

c)  visi teisių turėtojai bet kuriuo metu gali paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų objektų laikymo tais, kuriais nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus ar kitus objektus iš licencijos taikymo srities.

c)  visi teisių turėtojai bet kuriuo metu gali paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų objektų laikymo tais, kuriais nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus ar kitus objektus iš licencijos taikymo srities.

 

1a.  Valstybės narės numato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms pateikti internete jų rinkiniuose esančių nebeparduodamų kūrinių ar kitų objektų kopijas ne pelno siekimo tikslais, jeigu:

 

a)  nurodomi autoriai ar kitas nustatytas teisių turėtojas, nebent paaiškėja, kad tai yra neįmanoma;

 

b)  visi teisių turėtojai bet kuriuo metu gali paprieštarauti dėl jų kūrinių ir kitų objektų laikymo tais, kuriais nebeprekiaujama, ir išbraukti savo darbus ar kitus objektus iš išimties taikymo srities.

 

1b.  Valstybės narės nustatyto, kad pagal 1a dalį nustatyta išimtis netaikoma sektoriuose arba konkrečių rūšių kūriniams, jeigu galima pasinaudoti atitinkamais licencijavimo sprendimais, kurie yra prieinami, įskaitant 1 dalyje nustatytus sprendimus (bet jais neapsiribojant). Valstybės narės, pasikonsultavusios su autoriais, kitais teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo institucijomis, nustato išplėstos apimties kolektyvinio licencijavimo sprendimų, susijusių su konkrečiais sektoriais arba konkrečių rūšių kūriniais, prieinamumą.

2.  Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas objektas, visi jo vertimai, versijos ir apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami įprastais prekybos srautais ir negalima pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

2.  Valstybės narės gali nustatyti galutinę datą, taikomą sprendžiant, ar kūrinys, kuriuo anksčiau buvo prekiaujama, laikomas kūriniu, kuriuo nebeprekiaujama.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir kitiems objektams gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir kitiems objektams gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, arba jie gali būti naudojami pagal 1a dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

3.  Valstybės narės nustato, kad būtų imtasi tinkamų viešinimo priemonių dėl:

3.  Valstybės narės nustato, kad būtų imtasi tinkamų viešinimo priemonių dėl:

a)  kūrinių ar kitų objektų laikymo tais, kuriais nebeprekiaujama;

a)  kūrinių ar kitų objektų laikymo tais, kuriais nebeprekiaujama;

b)  licencijos, ypač dėl jos taikymo neatstovaujamiems teisių turėtojams;

b)  bet kokios licencijos, ypač dėl jos taikymo neatstovaujamiems teisių turėtojams;

c)  1 dalies c punkte nurodytos teisių turėtojų galimybės prieštarauti;

c)  1 dalies c punkte ir 1a dalies b punkte nurodytos teisių turėtojų galimybės prieštarauti;

be kita ko, per pagrįstą laikotarpį iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis.

be kita ko, bent per šešis mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų licencijų būtų prašoma iš kolektyvinio administravimo organizacijos, kuri yra reprezentatyvi valstybėje narėje, kurioje:

4.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų licencijų būtų prašoma iš kolektyvinio administravimo organizacijos, kuri yra reprezentatyvi valstybėje narėje, kurioje:

a)  kūriniai ar fonogramos buvo pirmiausia išleisti arba, jei išleisti nebuvo, kurioje jie pirmą kartą transliuoti, išskyrus kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius;

a)  kūriniai ar fonogramos buvo pirmiausia išleisti arba, jei išleisti nebuvo, kurioje jie pirmą kartą transliuoti, išskyrus kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius;

b)  yra kūrinių gamintojų būstinė ar įprastinė gyvenamoji vieta, jei tai kinematografiniai ir audiovizualiniai kūriniai, arba

b)  yra kūrinių gamintojų būstinė ar įprastinė gyvenamoji vieta, jei tai kinematografiniai ir audiovizualiniai kūriniai, arba

c)  yra įsisteigusi kultūros paveldo įstaiga, kai po pakankamų pastangų pagal a ir b punktus nebuvo galima nustatyti valstybės narės ar trečiosios šalies.

c)  yra įsisteigusi kultūros paveldo įstaiga, kai po pakankamų pastangų pagal a ir b punktus nebuvo galima nustatyti valstybės narės ar trečiosios šalies.

5.  1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų šalių piliečių kūriniams ir kitiems objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a ir b punktai.

5.  1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų šalių piliečių kūriniams ir kitiems objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a ir b punktai.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Tarpvalstybinio naudojimo būdai

Tarpvalstybinio naudojimo būdai

1.  Kūrinius ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 straipsnį suteikta licencija, kultūros paveldo įstaiga, laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti visose valstybėse narėse.

1.  Kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama ir kuriems taikomos 7 straipsnio nuostatos, kultūros paveldo įstaiga, laikydamasi šio straipsnio nuostatų, gali naudoti visose valstybėse narėse.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 straipsnį suteikta licencija, ir informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų viešai prieinamos viename internetiniame portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta licencija, ir per visą licencijos galiojimo laiką.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar kitus objektus, kuriems taikomas 7 straipsnis, ir informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c punkte ir 7 straipsnio 1a dalies b punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų nuolat, lengvai ir veiksmingai prieinamos viename viešame internetiniame portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta licencija, arba 7 straipsnio 1a dalies taikymo atvejais, kai įsteigta kultūros paveldo įstaiga, ir per visą licencijos galiojimo laiką.

3.  2 dalyje nurodytą portalą pagal Reglamentą (ES) Nr. 386/2012 sukuria ir administruoja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba.

3.  2 dalyje nurodytą portalą pagal Reglamentą (ES) Nr. 386/2012 sukuria ir administruoja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų ir 7 straipsnio 1a dalyje nurodytų išimčių reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Derybų mechanizmas

Derybų mechanizmas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims norint sudaryti susitarimą tam, kad audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami užsakomųjų vaizdo programų platformose, kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos galėtų sulaukti atitinkamos patirties turinčio nešališko subjekto paramos. Subjektas teikia paramą per derybas ir padeda pasiekti susitarimus.

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims norint sudaryti susitarimą tam, kad audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami užsakomųjų vaizdo programų platformose, kyla sunkumų gauti licencijas dėl audiovizualinių teisių, jos galėtų sulaukti atitinkamos patirties turinčio nešališko subjekto paramos. Šio straipsnio tikslais įsteigtas arba valstybių narių paskirtas nešališkas subjektas teikia paramą per derybas derybų šalims ir padeda joms pasiekti susitarimus.

Ne vėliau kaip [21 straipsnio 1 dalyje minima data] valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytą subjektą.

Ne vėliau kaip [21 straipsnio 1 dalyje minima data] valstybės narės informuoja Komisiją apie subjektą, kurį sukūrė arba paskyrė pagal pirmąją dalį.

 

Siekiant paskatinti audiovizualinių kūrinių prieinamumą užsakomųjų vaizdo programų platformose, valstybės narės remia autoriams, gamintojams, užsakomosioms vaizdo programų platformoms ir kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančių organizacijų dialogą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

III antraštinės dalies 2 a skyrius (naujas) – 10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a SKYRIUS

 

Galimybė susipažinti su Sąjungos leidiniais

 

10a straipsnis

 

Sąjungos teisėta saugykla

 

1.  Visi elektroniniai leidiniai, susiję su Sąjunga, pvz., Sąjungos teise, Sąjungos istorija ir integracija, Sąjungos politika ir demokratija, instituciniais ir Parlamento reikalais bei politika, kurie viešai teikiami Sąjungoje, priklausys Sąjungos teisėtai saugyklai.

 

2.  Europos Parlamento biblioteka turi teisę į nemokamą vienos kiekvieno 1 dalyje nurodyto leidinio kopijos pristatymą.

 

3.  1 dalyje nustatytas įpareigojimas taikomas leidinių leidėjams, spaustuvininkams ir importuotojams dėl kūrinių, kuriuos jie leidžia, spausdina ar importuoja Sąjungoje.

 

4.  Nuo pateikimo Europos Parlamento bibliotekai dienos 1 dalyje nurodyti leidiniai tampa Europos Parlamento bibliotekos nuolatinio rinkinio dalimi. Jie prieinami naudotojams Europos Parlamento bibliotekos patalpose išimtinai mokslinių tyrimų ar tyrimų, kuriuos atlieka akredituoti mokslininkai ir kuriuos kontroliuoja Europos Parlamento biblioteka, tikslu.

 

5.  Komisija priima teisės aktus, kuriais būtų nurodyti apribojimai, susiję su 1 dalyje nurodytų leidinių teikimu Europos Parlamento bibliotekai.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi spaudos publikacijų apsauga

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi spaudos publikacijų apsauga

1.  Valstybės narės spaudos publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1.  Valstybės narės spaudos publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi ir Direktyvos 2006/115/EB 3 ir 9 straipsniais nustatytas teises dėl jų spaudos publikacijų skaitmeninio naudojimo, kad jie galėtų gauti sąžiningą ir proporcingą atlygį už tai, kad jų publikacijas naudoja informacinės visuomenės paslaugų teikėjai.

 

1a.  1 dalyje nurodytos teisės nėra kliūtis, dėl kurios atskiri naudotojai negalėtų naudotis spaudos publikacijomis teisėtais privačiais ir nekomerciniais tikslais.

2.  1 dalyje nurodytos teisės nekeičia Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, susijusių su kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio poveikio. Tokiomis teisėmis negalima naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus objektus nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

2.  1 dalyje nurodytos teisės nekeičia Sąjungos teisėje nustatytų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, susijusių su kūriniais ir kitais objektais, įtrauktais į spaudos publikaciją, ir joms nedaro jokio poveikio. Tokiomis teisėmis negalima naudotis autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai ir visų pirma jos negali atimti iš jų teisės naudoti savo kūrinius ir kitus objektus nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į kurią jie yra įtraukti.

 

2a.  1 dalyje nurodytos teisės netaikomos saitų įterpimui.

3.  1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu mutatis mutandis taikomi Direktyvos 2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 2012/28/ES.

3.  1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu mutatis mutandis taikomi Direktyvos 2001/29/EB 5–8 straipsniai ir Direktyva 2012/28/ES.

4.  1 dalyje nurodytos teisės išnyksta praėjus 20 metų po spaudos publikacijos paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo metų, einančių po paskelbimo datos, sausio pirmos dienos.

4.  1 dalyje nurodytos teisės išnyksta praėjus 20 metų po spaudos publikacijos paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo metų, einančių po paskelbimo datos, sausio pirmos dienos.

 

1 dalyje nurodytos teisės netaikomos atgaline data.

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai gautų tinkamą dalį papildomo pelno, kurį spaudos publikacijų leidėjai gauna už tai, kad spaudos publikaciją naudoja informacinės visuomenės paslaugų teikėjai.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Teisingos kompensacijos reikalavimai

Teisingos kompensacijos reikalavimai

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui perleidus teisę ar suteikus jos licenciją leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra pakankamas teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos teisės išimtį ar apribojimą.

Valstybės narės, kartu su dalijimosi kompensacija tarp autorių ir leidėjų, susijusia su išimtimis ir apribojimais, sistemomis gali nustatyti, kad, autoriui perleidus teisę ar suteikus jos licenciją leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra pakankamas teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos teisės išimtį ar apribojimą, su sąlyga, kad lygiavertė dalijimosi kompensacija sistema veikė valstybėje narėje iki 2015 m. lapkričio 12 d.

 

Pirmos dalies nuostatos nedaro poveikio valstybių narių susitarimams dėl viešos panaudos teisių, teisių, negrindžiamų autorių teisių išimtimis ar apribojimais, administravimo, kaip antai išplėstinių kolektyvinių licencijų suteikimo sistemos, arba susijusių su teisėmis į atlygį pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas     76

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV antraštinės dalies – 1 a skyrius (naujas) – 12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a SKYRIUS

 

Sporto renginių organizatorių apsauga

 

12a straipsnis

 

Sporto renginių organizatorių apsauga

 

Valstybės narės sporto renginių organizatoriams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi ir Direktyvos 2006/115/EB 7 straipsniu nustatytas teises.

Pagrindimas

SESV 165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo. Sporto renginių organizatorių intelektinės nuosavybės apsauga jau buvo numatyta Direktyvos 2010/13/ES 52 konstatuojamojoje dalyje, ir tam pritarė Europos Parlamentas keliuose pranešimuose apie sportą. Teismas sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08, FAPL EU:C:2011:631 teigė, kad sporto renginiai turi unikalų ir originalų pobūdį, ir juos vertėtų saugoti panašiai kaip kūrinius. Iki šiol penkios valstybės narės yra suteikusios gretutines teises sporto renginių organizatoriams.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų vykdomas saugomo turinio naudojimas

 

-1.  Nepažeidžiant Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai atlieka viešo paskelbimo veiksmą ir su teisių turėtojais sudaro sąžiningus ir tinkamus susitarimus teikti licencijas, nebent teisių turėtojas nenori suteikti licencijos arba licencijos yra neprieinamos. Susitarimai teikti licencijas, kuriuos sudarė turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai su teisių turėtojais, apima atsakomybę už kūrinius, kuriuos įkėlė šių paslaugų naudotojai, atsižvelgiant į sąlygas, nustatytas susitarime teikti licencijas, su sąlyga, kad šie naudotojai neveikia komerciniais tikslais arba jie nėra teisių turėtojas ar jo atstovas.

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos ir proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1.  1 dalyje nurodyti turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su teisių turėtojais, imasi tinkamų ir proporcingų priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai teikti licencijas, kai jie sudaryti dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo teikiant šias paslaugas.

 

Jei su teisių turėtojais nesudaryti susitarimai teikti licencijas, turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su teisių turėtojais, imasi tinkamų ir proporcingų priemonių, kad, naudojantis jų paslaugomis, nebūtų prieinami darbai ar kiti objektai, dėl kurių naudojimo būtų pažeistos autorių teisės ar gretutinės teisės, o darbai ir kiti objektai, dėl kurių naudojimo nebūtų pažeistos minėtos teisės, būtų prieinami.

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai, nurodyti 1 dalyje, taikytų 1 dalyje nurodytas priemones remdamiesi teisių turėtojų suteikta atitinkama informacija.

 

Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjai veikia skaidriai teisių turėtojų atžvilgiu ir praneša teisių turėtojams apie taikomas priemones, jų įgyvendinimą, o kai svarbu – periodiškai praneša apie kūrinių ir kitų objektų naudojimą.

 

1b.  Valstybės narės užtikrina, kad tokios priemonės įgyvendinamos proporcingai ir kad išlaikoma pusiausvyra tarp naudotojų ir teisių turėtojų pagrindinių teisių paisymo ir, jei taikytina, nenustatoma bendra turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų prievolė stebėti informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnyje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

2.  Siekiant užkirsti kelią netinkamam naudojimui arba apribojimams taikant autorių teisių išimtis ir apribojimus, valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų veiksmingus ir greitus skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo. Visi taikant minėtus mechanizmus pateikiami skundai išnagrinėjami nepagrįstai nedelsiant. Teisių turėtojai tinkamai pagrindžia savo sprendimus, kad būtų išvengta savavališko skundų atmetimo.

 

Be to, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Direktyva 2002/58/EB, taikant 1 dalyje nurodytas priemones nereikia nustatyti pavienių naudotojų tapatybės ir tvarkyti jų asmens duomenų.

 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad taikant 1 dalyje nurodytas priemones, naudotojams būtų suteikta galimybė kreiptis į teismą ar kitą atitinkamą teisminę instituciją, kad įrodytų taikomą autorių teisių išimtį arba apribojimą.

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, tokia kaip tinkamos ir proporcingos turinio atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų, naudotojų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, susijusi su proporcingu ir veiksmingu 1 dalies įgyvendinimu, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

Pakeitimas     78

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Valstybės narės numato alternatyvaus ginčų sprendimo sistemą, kuri galėtų būti taikoma teisių perėmėjų ir informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ginčams dėl 13 straipsnio 1 dalies taikymo.

 

Valstybės narės įsteigia arba paskiria nešališką reikiamą kompetenciją turinčią įstaigą, kurios tikslas – padėti subjektams išspręsti ginčus taikant šią sistemą.

 

Valstybės narės praneša Komisijai apie šios įstaigos įsteigimą ne vėliau kaip (21 straipsnio 1 dalyje minima data).

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13b straipsnis

 

Saugomo turinio naudojimas informacinės visuomenės paslaugoms teikti pasitelkiant automatines vaizdo nuorodas

 

Valstybės narės užtikrina, jog informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie automatiškai atgamina arba nurodo didelius autorių teisėmis saugomų vizualinio meno kūrinių kiekius ir padaro juos viešai prieinamais indeksavimo ir nuorodų teikimo tikslais, su teisių turėtojais, kurie to reikalauja, sudarytų sąžiningas ir subalansuotas licencines sutartis, kad tiems teisių turėtojams būtų garantuojamas teisingas atlygis. Tokį atlygį gali administruoti atitinkamiems teisių turėtojams atstovaujančios kolektyvinio administravimo organizacijos.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 skyrius -14 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-14 straipsnis

 

Sąžiningo ir proporcingo atlygio principas

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai gautų teisingą ir proporcingą atlygį už kiekvieną savo kūrinių ir objektų panaudojimo būdą, įskaitant jų panaudojimą internete. Tai gali būti pasiekta derinant susitarimus, įskaitant kolektyvines sutartis, ir teisės aktuose nustatyto atlygio mechanizmus.

 

2.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai autorius arba atlikėjas suteikia neišimtinę teisę visiems naudotojams naudotis jo kūriniu nemokamai.

 

3.  Skatindamos proporcingą atlygį už teises, kurias suteikė autoriai ir atlikėjai, valstybės narės atsižvelgia į kiekvieno sektoriaus ypatumus.

 

4.  Sutartyse nurodomas atlygis, taikomas kiekvienam naudojimo būdui.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Skaidrumo prievolė

Skaidrumo prievolė

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, reguliariai ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, laiku gautų tinkamą ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie naudojimo būdus, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, arba teisių perėmėjų reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus bei į atitinkamą kiekvieno individualaus įnašo svarbą, laiku gautų tikslią, svarbią ir išsamią informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie naudojimo būdus, gautas tiesiogines ir netiesiogines įplaukas ir priklausantį atlygį.

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai autorių ir atlikėjų licencijos turėtojas arba teisių perėmėjas vėliau suteikia licenciją dėl šių teisių kitai šaliai, pastaroji dalinasi 1 dalyje nurodyta informacija su pirmiau minėtu licencijos turėtoju arba teisių perėmėju.

 

Pagrindinis licencijos turėtojas arba teisių perėmėjas perduoda visą pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją autoriui arba atlikėjui. Ši informacija nekeičiama, išskyrus atvejus, kai tai yra komercinė konfidenciali informacija, kaip apibrėžiama pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, kuriai, nepažeidžiant 15 ir 16a straipsnių nuostatų, gali būti taikomas konfidencialumo susitarimas, siekiant išlaikyti sąžiningą konkurenciją. Jeigu pagrindinis licencijos turėtojas arba teisių perėmėjas laiku nepateikia informacijos, nurodytos šioje pastraipoje, autorius arba atlikėjas turi teisę tiesiogiai prašyti sublicencijos turėtojo pateikti minėtą informaciją.

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti tinkamo lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė lieka veiksminga ir užtikrina tinkamo lygio skaidrumą.

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti aukšto lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė lieka veiksminga ir užtikrina aukšto lygio skaidrumą.

3.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalies prievolė netaikoma, kai autoriaus ar atlikėjo įnašas nėra reikšmingas atsižvelgiant į visą kūrinį ar atlikimo įrašą.

 

4.  1 dalis netaikoma subjektams, kuriems galioja Direktyva 2014/26/ES nustatyti skaidrumo reikalavimai.

4.  1 dalis netaikoma subjektams, kuriems galioja Direktyva 2014/26/ES nustatyti skaidrumo reikalavimai, arba kolektyvinių sutarčių atvejais, kai pagal šiuos reikalavimus arba sutartis numatyti skaidrumo reikalavimai, palyginami su 2 dalyje nurodytais reikalavimais.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai turėtų teisę paprašyti tinkamo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai nesama kolektyvinių sutarčių, pagal kurias numatytas panašus mechanizmas, autoriai ir atlikėjai arba bet kokia jų vardu veikianti jiems atstovaujanti organizacija turėtų teisę reikalauti tinkamo ir sąžiningo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis tiesioginėmis ar netiesioginėmis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad ginčai dėl skaidrumo prievolės pagal 14 straipsnį ir sutarčių pritaikymo mechanizmo pagal 15 straipsnį gali būti pateikti spręsti pagal savanorišką alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą.

Valstybės narės nustato, kad ginčai dėl skaidrumo prievolės pagal 14 straipsnį ir sutarčių pritaikymo mechanizmo pagal 15 straipsnį gali būti pateikti spręsti pagal savanorišką alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą. Valstybės narės užtikrina, kad autoriams ir atlikėjams atstovaujančios organizacijos galėtų inicijuoti tokias procedūras vieno ar daugiau autorių ir atlikėjų prašymu.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Teisė atšaukti

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai autorius arba atlikėjas suteikė licenciją arba perleido savo teises į kūrinį ar kitą saugomą objektą išimties tvarka, autorius arba atlikėjas turi teisę tai atšaukti, jei kūrinys arba kitas saugomas objektas nenaudojamas arba jei nuolat nepakankamai atsiskaitoma, kaip numatyta pagal 14 straipsnį. Valstybės narės gali nustatyti specialias nuostatas, atsižvelgiant į įvairių sektorių bei darbų ypatumus ir numatytą naudojimo laikotarpį, o būtent nustatyti teisės atšaukti galiojimo trukmę.

 

2.  1 dalyje nustatyta teise atšaukti galima naudotis tik praėjus pagrįstam laikotarpiui po licencijos arba perleidimo sutarties sudarymo ir tik pagal rašytinį pranešimą, kuriame nustatytas tinkamas terminas, po kurio turi būti naudojamasi licencija ar teisių perleidimu suteiktomis teisėmis. Praėjus šiam terminui, autorius arba atlikėjas, užuot atšaukęs teises, gali pasirinkti nutraukti išimties, numatytos pagal sutartį, taikymą. Tais atvejais, kai kūrinyje ar kitame objekte esama daugelio autorių arba kūrėjų įnašo, šių autorių arba atlikėjų naudojimasis individualia teise atšaukti reguliuojamas nacionaliniais įstatymais, kuriais nustatomos teisės atšaukti, taikomos kolektyviniams kūriniams, atsižvelgiant į atitinkamą individualių įnašų svarbą.

 

3.  1 ir 2 dalys netaikomos, jei teisėmis nesinaudojama daugiausia dėl aplinkybių, dėl kurių galima pagrįstai tikėtis, kad autorius arba atlikėjas jas ištaisys.

 

4.  Sutartyje įrašyti arba kitokie susitarimai, kuriais nukrypstama nuo teisės atšaukti nuostatos, teisėti tik tuo atveju, jeigu susitarta sudarant sutartį, kuri grindžiama kolektyvine sutartimi.

Pakeitimas     85

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Valstybės narės gali priimti arba išlaikyti galiojančias su Sąjungos teisėje nustatytomis išimtimis ir apribojimais suderinamas platesnes nuostatas, taikytinas naudojimo būdams, kuriems taikomos šioje direktyvoje numatytos išimtys ar apribojimai.

Pakeitimas     86

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnio nuostatos taip pat taikomos spaudos publikacijoms, paskelbtoms po [21 straipsnio 1 dalyje minimos datos].

Išbraukta.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (*) (14.6.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

(COM (2016) 0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Nuomonės referentė (*): Catherine Stihler

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nors per keletą pastarųjų metų dėl skirtingų direktyvų ir šiuo metu autorių teisių teisės apsaugos srityje galiojančios ES teisinės sistemos pradėjo geriau veikti vidaus rinka, skatinamos naujovės, kūrybiškumas, investicijos ir naujo turinio kūrimas, prasidėjus vadinamajai skaitmeninei revoliucijai, dėl kurios sparčiai vystosi technologijos, šioje srityje kilo labai didelių iššūkių.

Tobulėjant rinkai, kai kuriais atvejais smarkiai pasikeitė įvairių autorių teisėmis saugomų darbų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai. Kuriantis naujiems verslo modeliams ir atsirandant naujiems reikalavimams, kilo būtinybė dabar galiojančią sistemą pakeisti taip, kad ja būtų galima kovoti su minėtais iššūkiais, kad ji būtų tinkama ateityje ir atitiktų naujas rinkos realijas bei piliečių poreikius.

Šiuo atžvilgiu nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria siekiama sukurti naujas taisykles, skirtas atsižvelgti į tokius pokyčius, kaip antai tam tikrų skaitmeninės ir tarpvalstybinės aplinkos išimčių ir apribojimų priėmimas, licencijų išdavimo tvarkos supaprastinimas, platesnių galimybių vartotojams susipažinti su turiniu užtikrinimas ir didesnio autorių ir atlikėjų sutarčių ir atlygio skaidrumo apsauga.

Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad daugeliu atžvilgių pasiūlymo tekstą galima patobulinti, o kai kuriais atžvilgiais – papildyti konkretesniais ar didesnio užmojo pasiūlymais. Todėl jos pasiūlyme dėl nuomonės projekto pateikiama daug tikslingų pakeitimų, kuriais siekiama patobulinti Komisijos pasiūlytą tekstą, padaryti jį aiškesnį ir išsamesnį.

Išimtys ir apribojimai mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos ketinimą atsižvelgti į naujus iššūkius šioje srityje, tačiau, jos manymu, užmojis turėjo būti didesnis. Visų pirma atsižvelgdama į Direktyvos 3 straipsnyje pateiktą išimtį, taikomą tekstų ir duomenų gavybai, nuomonės referentė mano, kad pasiūlytą ES išimtį taikant tik mokslinių tyrimų organizacijoms, bus gauti priešingi rezultatai ir todėl siūlo paprastą taisyklę, pagal kurią vartotojai ir panaudojimo tikslai neskirstomi į skirtingas grupes ir kuria užtikrinama, kad atitinkamais atvejais būtų ribotai ir skaidriai naudojamos technologinės apsaugos priemonės.

Taip pat nuomonės referentė mano, kad iš išimties, taikomos kūrinių ir kitų objektų naudojimo skaitmeninės ir tarpvalstybinės mokymo veiklos srityje (4 straipsnis), naudos turėtų gauti ne tik visos formaliojo pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigos, bet ir kitos organizacijos, kaip antai bibliotekos ir kitos kultūros paveldo institucijos, teikiančios neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi paslaugas. Nuomonės referentė mano, kad geriausias sprendimas – taikyti vieną ir privalomą išimtį visų rūšių mokymui – skaitmeniniam ir neskaitmeniniam mokymui, formaliajam mokymui ir savaiminiam mokymuisi.

Atsižvelgdama į 5 straipsnyje pateiktą išimtį kultūrinio paveldo išsaugojimui, nuomonės referentė siūlo smarkiai išplėsti šio straipsnio taikymo sritį ir papildyti jį keliomis naujomis nuostatomis. Pirma, nuomonės projektu siūloma keisti išimtį taip, kad kultūros paveldo įstaigoms ir švietimo įstaigoms būtų leidžiama savo kolekcijoms visam laikui atgaminti darbus ir kitokius objektus, naudojamus įgyvendinti tokių įstaigų vykdomus su viešuoju interesu susijusius mokslinių tyrimų, švietimo, kultūros ir mokymo uždavinius.

Be to, siūlomos trys naujos išimtys, kuriomis siekiama palaikyti Europos mokslinių tyrimų plėtrą ir skatinti mokslinių tyrimų vykdymą bei plėsti naudojimąsi ir galimybę susipažinti su žiniomis ir kultūros paveldu. Šiuo tikslu pateikiama nauja išimtis dėl kultūros paveldo įstaigų arba švietimo įstaigų dokumentų pateikimo bei išimtis dėl galimybės naudotis kultūros paveldo įstaigų arba švietimo įstaigų patalpomis mokslinių tyrimų arba privačių studijų tikslais. Be to, siekiant tikslo užtikrinti, kad visi Europos Sąjungos piliečiai turėtų galimybę naudotis įvairiomis knygomis ir kitais ištekliais, taip pat pateikiama išimtis dėl viešos literatūros darbų panaudos.

Darbai, kuriais nebeprekiaujama

Nuomonės referentė siūlo 7 straipsnio išimtį, kuria kultūros paveldo įstaigoms būtų leidžiama nekomerciniais tikslais tokių įstaigų rinkiniuose esančius darbus ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, platinti, viešai paskelbti ar padaryti prieinamus, tinkamai atsižvelgiant į atlygio sistemas, kad būtų atlyginta už bet kokius nepagrįstai pažeidžiamus teisėtus teisių turėtojų interesus. Visais atvejais kūrėjai ir teisių turėtojai turėtų turėti teisę prieštarauti, kad tokie darbai būtų padaryti prieinami ir, kad jiems pareikalavus, jų darbai nebebūtų prieinami internetu.

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi spaudos publikacijų apsauga

Nuomonės referentė mano, kad 11 straipsniu nustatytai spaudos leidėjų teisei trūksta pagrindimo. Leidėjai iš tiesų gali susidurti su iššūkiais, norėdami užtikrinti, kad jiems bus suteiktos autorių teisių licencijos, tačiau šis klausimas turėtų būti sprendžiamas vykdymo reglamentu. Padarius paprastus Teisių gynimo direktyvos 2004/48/EB 5 straipsnio pakeitimus ir pradėjus ją taikyti ir spaudos leidėjams, būtų sukurtos reikiamos priemonės šiam klausimui išspręsti. Nuomonės referentė mano, kad nebūtina sukurti naujos teisės, nes leidėjai turi visas teises naudodamiesi paprastomis techninėmis priemonėmis atsisakyti dalyvauti tokioje sistemoje. Nuomonės referentė taip pat reiškia susirūpinimą dėl to, kokį poveikį šios naujos teisės sukūrimas galėtų turėti rinkai – labai tikėtina, kad pridėjus tokią teisę iškils naujų sunkumų sudarant licencijų išdavimo sutartis. Taip pat nėra jokių garantijų, kad padidėjus leidėjų atlygiui naudos turės ir autoriai. Yra galimai veiksmingesnių būdų skatinti aukštos kokybės žurnalistiką ir leidybą taikant mokesčių paskatas, užuot sukūrus dar vieną teisės aktų dėl autorių teisių lygmenį.

Tam tikri internetinių paslaugų teikėjų būdai naudoti saugomą turinį

Atsižvelgdama į 13 straipsnį (ir susijusias 37, 38 ir 39 konstatuojamąsias dalis), nuomonės referentė mano, kad dabartinis straipsnio tekstas nėra suderinamas su ribotos atsakomybės tvarka, nustatyta Direktyvoje 2000/31/EB (Elektroninės komercijos direktyva). Šis teisės aktas davė labai didelės naudos skaitmeninės aplinkos vidaus rinkai. Nuomonės referentė tvirtai palaiko nuostatą, kad reikia atsižvelgti į vertės skirtumus, ir pažymi, kad kūrėjai ir teisių turėtojai turėtų gauti sąžiningai ir subalansuotai mokamas kompensacijas už tai, kad internetinių paslaugų teikėjai naudojasi jų darbais. Vis dėlto šis tikslas turėtų būti pasiektas nesukeliant neigiamo poveikio skaitmeninei ekonomikai ar vartotojų laisvei internete. Dėl dabartinio 13 straipsnio teksto tokio tikslo pasiekti negalima. Griežti straipsnyje išdėstyti reikalavimai gali tapti kliūtimi į rinką įsilieti naujam ir besivystančiam verslui. Taip pat šis straipsnis skirtas konkrečiai technologijai, todėl į jį reaguodami rinkos dalyviai gali tiesiog pakeisti techninius procesus ar sukurti naujus verslo modelius ir taip apeiti straipsnyje pateikiamą kategorizacijos modelį. Naudojant filtravimą galima pakenkti vartotojų interesams, nes yra daug teisėtų autorių teisėmis apsaugoto turinio naudojimo atvejų, o filtravimo technologijos dažnai nėra pakankamai išvystytos, kad tokius atvejus būtų galima atskirti.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  autorių teisių ir gretutinių teisių srityje priimtomis direktyvomis užtikrinta aukšto lygio teisių turėtojų apsauga ir sukurta sistema, pagal kurią įmanomas kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimas. Suderinta teisinė sistema padeda vidaus rinkai veikti sklandžiai ir skatina inovacijas, kūrybiškumą, investicijas ir naujo turinio gamybą, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje. Šioje teisinėje sistemoje numatyta apsauga taip pat padeda siekti Sąjungos tikslo saugoti ir puoselėti kultūrų įvairovę, kartu iškeliant bendrą Europos kultūros paveldą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Sąjunga imdamasi veiksmų atsižvelgtų į kultūros aspektus;

(2)  autorių teisių ir gretutinių teisių srityje priimtomis direktyvomis užtikrinta aukšto lygio teisių turėtojų apsauga ir sukurta sistema, pagal kurią įmanomas kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimas. Suderinta teisinė sistema padeda iš tikrųjų integruotai vidaus rinkai veikti sklandžiai ir skatina inovacijas, kūrybiškumą, investicijas ir naujo turinio gamybą, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje. Šioje teisinėje sistemoje numatyta apsauga taip pat padeda siekti Sąjungos tikslo saugoti ir puoselėti kultūrų įvairovę, kartu iškeliant bendrą Europos kultūros paveldą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Sąjunga imdamasi veiksmų atsižvelgtų į kultūros aspektus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  dėl sparčios technologinės plėtros nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti tikslai ir principai neprarado reikšmės. Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose srityse būtina pritaikyti ir papildyti galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir priemonės, padėsiančios palengvinti tam tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir internetiniu audiovizualinių kūrinių pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo programų platformose, siekiant padidinti galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl teisių į publikacijas, internetinių paslaugų teikėjų, kurie saugo naudotojų įkeltą turinį ir suteikia galimybę su juo susipažinti, vykdomo kūrinių ir kitų objektų naudojimo ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių skaidrumo;

(3)  dėl sparčios technologinės plėtros nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai, tad atitinkami teisės aktai turi būti pritaikyti pagal būsimus pokyčius, kad technologinė raida jais nebūtų ribojama. Atsiranda vis naujų verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti tikslai ir principai neprarado reikšmės. Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose srityse būtina pritaikyti ir papildyti galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir priemonės, padėsiančios palengvinti tam tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir internetiniu audiovizualinių kūrinių pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo programų platformose, siekiant padidinti galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant sukurti sklandžiai ir sąžiningai veikiančią autorių teisių prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl internetinių paslaugų teikėjų vykdomo kūrinių ir kitų objektų naudojimo ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių, taip pat dėl naudojimosi saugomais kūriniais pagal tas sutartis apskaitos skaidrumo;

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  ši direktyva grindžiama šioje srityje šiuo metu galiojančiose direktyvose, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/9/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB28, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/115/EB29, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/24/EB30, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/28/ES31 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/26/ES32, išdėstytomis taisyklėmis ir jas papildo;

(4)  ši direktyva grindžiama šioje srityje šiuo metu galiojančiose direktyvose, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/9/EB27, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB27a, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB28, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/115/EB29, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/24/ES30 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/28/ES31, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/26/ES32 išdėstytomis taisyklėmis ir jas papildo;

_________________

_________________

27 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, OL L 77, 1996 3 27, p. 20–28.

27 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, OL L 77, 1996 3 27, p. 20–28.

 

27a 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

28 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

28 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

29 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

29 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

30 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16–22.

30 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16–22.

31 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, OL L 299, 2012 10 27, p. 5–12.

31 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, OL L 299, 2012 10 27, p. 5–12.

32 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

32 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šia direktyva nustatytomis išimtimis ir apribojimu siekiama teisingos pusiausvyros, kai vienoje teisių ir interesų svarstyklių pusėje autoriai ir kiti teisių turėtojai, o kitoje naudotojai. Jie gali būti taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kai nekyla kliūčių naudoti kūrinį ar kitą objektą įprastiniu būdu ir be reikalo nepažeidžiami teisėti teisių turėtojų interesai;

(6)  šia direktyva nustatytomis išimtimis ir apribojimais siekiama teisingos pusiausvyros, kai vienoje teisių ir interesų svarstyklių pusėje autoriai ir kiti teisių turėtojai, o kitoje naudotojai. Jie gali būti taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kai nekyla kliūčių naudoti kūrinį ar kitą objektą įprastiniu būdu ir be reikalo nepažeidžiami teisėti teisių turėtojų interesai. Šie atvejai pirmiausia susiję su galimybe naudotis švietimu, žiniomis ir kultūros paveldu ir savaime atitinka viešąjį interesą;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  naujos technologijos sudaro sąlygas automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, paprastai vadinamai tekstų ir duomenų gavyba. Tos technologijos leidžia mokslininkams apdoroti didelius informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Tekstų ir duomenų gavybos technologijos vyrauja skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai pripažįstama, kad tekstų ir duomenų gavyba gali būti ypač naudinga mokslininkų bendruomenei ir taip paskatinti inovacijas. Tačiau Sąjungoje mokslinių tyrimų organizacijoms, tokioms kaip universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, trūksta teisinio tikrumo, kokiu mastu jos gali vykdyti turinio tekstų ir duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti autorių teisių ir (arba) sui generis duomenų bazės gamintojo teisės saugomi veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų objektų atgaminimas ir (arba) duomenų bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti teisių turėtojų leidimą atlikti tokius veiksmus. Tekstų ir duomenų gavybai taip pat gali būti naudojami autorių teisės nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, ir šiais atvejais leidimo nereikia;

(8)  naujos technologijos sudaro sąlygas automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, garsai, vaizdai ar kitokio pobūdžio duomenys, analizei, paprastai vadinamai tekstų ir duomenų gavyba. Tos technologijos leidžia apdoroti didelius skaitmeniniu būdu saugomos informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Tekstų ir duomenų gavybos technologijos vyrauja skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai pripažįstama, kad tekstų ir duomenų gavyba gali būti ypač naudinga mokslininkų bendruomenei ir taip paskatinti inovacijas. Tačiau Sąjungoje teisėtą prieigą prie turinio turintiems asmenims, viešiesiems ir privatiesiems subjektams trūksta teisinio tikrumo, kokiu mastu jie gali vykdyti turinio tekstų ir duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti autorių teisių ir (arba) sui generis duomenų bazės gamintojo teisės saugomi veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų objektų atgaminimas ir (arba) duomenų bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti teisių turėtojų leidimą atlikti tokius veiksmus. Leidimas nėra reikalingas tais atvejais, kai gavyba vykdoma atsižvelgus į autorių teisės nesaugomus paprastus faktus ar duomenis. Teisė skaityti faktiškai yra gavybos teisė;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Sąjungos teisėje jau nustatyta tam tikrų naudojimo moksliniams tikslams būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti taikomi tekstų ir duomenų gavybos veiksmams. Tačiau šie išimtys ir apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų srityje naudojamų technologijų. Be to, kai mokslininkai gali teisėtai susipažinti su turiniu, pavyzdžiui, prenumeruodami publikacijas ar įgydami atviros prieigos licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir duomenų gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų vykdoma naudojantis skaitmenine technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio netikrumo nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų erdvės, konkurencinė padėtis;

(9)  Sąjungos teisėje jau nustatyta tam tikrų naudojimo moksliniams tikslams būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti taikomi tekstų ir duomenų gavybos veiksmams. Tačiau šios išimtys ir apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne iki galo pritaikyti prie teksto ir duomenų gavybos technologijų, naudojamų daug platesnėje, ne vien mokslinių tyrimų, srityje. Be to, kai turima teisėtai įgyta galimybė susipažinti su turiniu, pavyzdžiui, prenumeruojant publikacijas ar įsigyjant atviros prieigos licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir duomenų gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų vykdoma naudojantis skaitmenine technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio netikrumo visiems galimiems naudotojams nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų erdvės, konkurencinė padėtis ir veiksmų kryptys, numatytos Europos atvirojo mokslo darbotvarkėje; Sąjungos teisės aktuose reikia pripažinti, kad tekstų ir duomenų gavyba vis dažniau naudojasi ne tik oficialios mokslinių tyrimų organizacijos ir kad ji naudojama kitiems tikslams, ne moksliniams tyrimams, bet taip vis dėlto prisideda prie inovacijų, technologijų perdavimo ir viešojo intereso;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę įsitraukiančioms mokslinių tyrimų organizacijoms;

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį. Pagal papildomą privalomą išimtį mokslinių tyrimų organizacijoms turėtų būti suteikiama prieiga prie informacijos tokiu formatu, kuriuo ją galima naudoti tekstų ir duomenų gavybai. Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę įsitraukiančioms mokslinių tyrimų organizacijoms, jei pelnas reinvestuojamas į jų mokslinius tyrimus; Naujos išimtys neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  mokslinių tyrimų organizacijos visoje Sąjungoje yra labai įvairūs subjektai, kurių svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba tai daryti kartu teikiant švietimo paslaugas. Dėl tokių subjektų įvairovės svarbu vienodai suprasti, kas yra išimties naudos gavėjai. Nepaisant teisinių formų ir struktūrų įvairovės, mokslinių tyrimų organizacijos visose valstybėse narėse paprastai turi vieną bendrą bruožą – jos veikia arba nesiekdamos pelno, arba vykdydamos valstybės pripažintą su viešuoju interesu susijusį uždavinį. Tokį su viešuoju interesu susijusį uždavinį gali rodyti, pavyzdžiui, viešasis finansavimas arba nuostatos nacionalinės teisės aktuose ar viešojo pirkimo sutartyse. O organizacijų, kurioms komercinės įmonės turi esminės, galimybę kontroliuoti suteikiančios įtakos, atsirandančios dėl struktūros ypatumų (pavyzdžiui, jos yra akcininkai arba nariai), kurie gali suteikti pirmenybę susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, šioje direktyvoje nereikėtų laikyti mokslinių tyrimų organizacijomis;

(11)  mokslinių tyrimų organizacijos visoje Sąjungoje yra labai įvairūs subjektai, vykdantys mokslinius tyrimus, įskaitant viešojo sektoriaus ir kultūros paveldo įstaigas, kurių svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba tai daryti kartu teikiant švietimo paslaugas. Dėl tokių subjektų įvairovės svarbu vienodai suprasti, kas yra išimties naudos gavėjai. Nepaisant teisinių formų ir struktūrų įvairovės, mokslinių tyrimų organizacijos visose valstybėse narėse paprastai turi vieną bendrą bruožą – jos veikia arba nesiekdamos pelno, arba vykdydamos valstybės pripažintą su viešuoju interesu susijusį uždavinį. Tokį su viešuoju interesu susijusį uždavinį gali rodyti, pavyzdžiui, viešasis finansavimas arba nuostatos nacionalinės teisės aktuose ar viešojo pirkimo sutartyse. O organizacijų, kurioms komercinės įmonės turi esminės, galimybę kontroliuoti suteikiančios įtakos, atsirandančios dėl struktūros ypatumų (pavyzdžiui, jos yra akcininkai arba nariai), kurie gali suteikti pirmenybę susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, šioje direktyvoje nereikėtų laikyti mokslinių tyrimų organizacijomis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  numatant galimai didelį prieigos prašymų ir kūrinių ar kitų objektų atsisiuntimų skaičių, teisių turėtojams turėtų būti leista taikyti priemones, kai kyla rizika, kad sistemos ar duomenų bazių, kuriose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas galėtų atsidurti pavojuje. Tomis priemonėmis neturėtų būti siekiama daugiau, nei būtina, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas ir vientisumas, ir jos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti išimtį;

(12)  numatant galimą didelį prieigos prašymų ir kūrinių ar kitų objektų atsisiuntimų skaičių, teisių turėtojams turėtų būti leista taikyti priemones, kai kyla rizika, kad sistemos ar duomenų bazių, kuriose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas galėtų atsidurti pavojuje. Tomis priemonėmis neturėtų būti siekiama daugiau nei būtina, proporcinga ir veiksminga, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas, ir jos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti išimties ar užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų atkuriamumą;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  per tekstų ir duomenų gavybos procesą atsisiunčiamas nemažas kiekis saugomų kūrinių ir kitų objektų. Todėl saugant ir kopijuojant turinį turėtų būti apsiribojama tik tuo, kas yra būtina rezultatams patikrinti. Praėjus pakankamam laikotarpiui, visos išsaugotos kopijos turėtų būti ištrinamos, kad nebūtų panaudotos kitais būdais, kuriems išimtis netaikoma;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkte valstybėms narėms leidžiama nustatyti teisių atgaminti, viešai paskelbti ir padaryti viešai prieinamą vien iliustracijos tikslais, be kita ko, mokomajame darbe, išimtį ar apribojimą. Be to, Direktyvos 96/9/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkte ir 9 straipsnio b punkte leidžiama naudoti duomenų bazes ir perkelti arba panaudoti didelę jų turinio dalį mokymo iliustracijoms. Šių išimčių ar apribojimų taikymo skaitmeninio naudojimo būdams sritis yra neaiški. Be to, trūksta aiškumo, ar tos išimtys arba apribojimai būtų taikomi, kai mokoma internetu, taigi nuotoliniu būdu. Be to, esama sistema nereglamentuojamas tarpvalstybinis poveikis. Ši padėtis gali kliudyti plėtoti mokymą naudojant skaitmenines technologijas ir nuotolinį mokymąsi. Todėl būtina nustatyti naują privalomą išimtį ar apribojimą siekiant užtikrinti, kad švietimo įstaigos, kurios skaitmeninėje mokymo veikloje, be kita ko, internetu ir tarpvalstybiniu mastu, naudoja kūrinius ar kitus objektus, turėtų visišką teisinį tikrumą;

(14)  Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkte valstybėms narėms leidžiama nustatyti teisių atgaminti, viešai paskelbti ir padaryti viešai prieinamą vien iliustracijos tikslais, be kita ko, mokomajame darbe, išimtį ar apribojimą. Be to, Direktyvos 96/9/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkte ir 9 straipsnio b punkte leidžiama naudoti duomenų bazes ir perkelti arba panaudoti didelę jų turinio dalį mokymo iliustracijoms. Be to, trūksta aiškumo, ar tos išimtys arba apribojimai būtų taikomi, kai mokoma internetu, taigi nuotoliniu būdu. Be to, esama sistema nereglamentuojamas tarpvalstybinis poveikis. Ši padėtis gali kliudyti plėtoti mokymą naudojant skaitmenines technologijas ir nuotolinį mokymąsi. Todėl būtina nustatyti naują privalomą išimtį ar apribojimą siekiant užtikrinti, kad tais atvejais, kai visoje mokymo veikloje, be kita ko internetu ir tarpvalstybiniu mastu naudojami kūriniai arba kiti objektai, būtų užtikrintas visiškas teisinis tikrumas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

(15)  nors nuotolinio mokymosi, e. mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visai švietimo veiklai ir švietimo įstaigoms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo srityje, ir mokymo veikloje dalyvaujančioms organizacijoms, taip pat ir valstybės narės pripažinto neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi srityje tiek, kiek jų veikla yra nekomercinio pobūdžio. Laikantis 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadų dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“, reikėtų pripažinti ne tik formaliojo švietimo, bet ir neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi indėlį ir jį plėtoti siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi visiems skaitmeninio ir kitokio pobūdžio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Sąvoka „iliustracija mokomajame darbe“ paprastai suprantama taip, kad mokytojui leidžiama naudoti kūrinį pavyzdžiams pateikti arba savo minčiai paaiškinti ar pagrįsti. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir naudojimą ne internete, pvz., naudojimą klasėje arba organizacijose, kaip antai bibliotekose ir kultūros paveldo įstaigose, dalyvaujančiose mokymo veikloje, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant palengvinti kūrinių ir kitų objektų naudojimą švietimo reikmėms, kai kuriose valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka, kuri pagrįsta Direktyva 2001/29/EB nustatytos išimties įgyvendinimu arba kitiems naudojimo būdams taikomais susitarimais teikti licencijas. Tokia tvarka paprastai parengta atsižvelgiant į švietimo įstaigų poreikius ir skirtingas švietimo pakopas. Kadangi labai svarbu suderinti naujos privalomos išimties ar apribojimo taikymo skaitmeninio naudojimo būdams ir tarpvalstybinei mokymo veiklai sritį, įgyvendinimo forma valstybėse narėse gali skirtis tiek, kiek tai netrukdo veiksmingai taikyti išimties ar apribojimo arba tarpvalstybinio naudojimo būdų. Tai turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti galiojančia nacionaliniu lygmeniu sukurta tvarka. Visų pirma, valstybės narės galėtų nuspręsti išimtį ar apribojimą iš dalies ar iki galo taikyti pagal tai, ar galima gauti tinkamų licencijų, aprėpiančių bent jau tuos pačius naudojimo būdus kaip tie, kurie leidžiami pagal išimtį. Šis mechanizmas, pavyzdžiui, leistų suteikti pirmenybę licencijoms dėl medžiagos, kuri pirmiausia skirta švietimo rinkai. Siekiant, kad toks mechanizmas švietimo įstaigoms netaptų teisinio netikrumo ar administracinės naštos priežastimi, šį požiūrį besirenkančios valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių užtikrinti, kad licencijų suteikimo schemos, pagal kurias leidžiama kūrinius ar kitus objektus naudoti skaitmeniniu būdu mokomajame darbe iliustracijų tikslais, būtų lengvai prieinamos ir kad švietimo įstaigos žinotų apie tokių licencijų suteikimo schemų egzistavimą;

(17)  siekiant palengvinti kūrinių ir kitų objektų trumpų dalių ar ištraukų naudojimą švietimo reikmėms, kai kuriose valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka, kuri pagrįsta Direktyva 2001/29/EB nustatytos išimties įgyvendinimu arba susitarimais teikti išplėstines kolektyvines licencijas. Tokie susitarimai paprastai parengiami atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus baigtiniame Sąjungos lygmens savanoriškų išimčių sąraše, švietimo įstaigų poreikius ir skirtingas švietimo pakopas. Kadangi labai svarbu suderinti naujos privalomos išimties ar apribojimo taikymo ne internetinio ir internetinio naudojimo būdams ir ypač tarpvalstybinei mokymo veiklai sritį, įgyvendinimo forma valstybėse narėse gali skirtis tiek, kiek tai netrukdo veiksmingai taikyti išimties ar apribojimo arba tarpvalstybinio naudojimo būdų. Tai turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti galiojančia nacionaliniu lygmeniu sukurta tvarka. Visų pirma, valstybės narės galėtų nuspręsti išimtį ar apribojimą iš dalies ar iki galo taikyti pagal tai, ar galima gauti tinkamų licencijų, aprėpiančių bent jau tuos pačius naudojimo būdus kaip tie, kurie leidžiami pagal išimtį. Visi kiti atlyginimo mechanizmai turėtų būti taikomi tik jei kyla rizika, kad bus nepagrįstai pažeidžiami teisėti teisių turėtojų interesai. Tokiais atvejais valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti kompensacijos už naudojimą, kuris buvo vykdomas pagal šią išimtį. Šis mechanizmas, pavyzdžiui, leistų suteikti pirmenybę licencijoms dėl medžiagos, kuri pirmiausia skirta švietimo rinkai. Siekiant, kad toks mechanizmas švietimo įstaigoms netaptų teisinio netikrumo ar administracinės naštos priežastimi, šį požiūrį besirenkančios valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių užtikrinti, kad licencijų suteikimo schemos, pagal kurias leidžiama kūrinius ar kitus objektus naudoti skaitmeniniu būdu mokomajame darbe iliustracijų tikslais, būtų lengvai prieinamos ir įperkamos, apimtų visus taikant išimtį leidžiamus naudojimo būdus ir kad švietimo įstaigos žinotų apie tokių licencijų suteikimo schemų egzistavimą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  išsaugojimo veiksmui vykdyti gali reikėti atgaminti kultūros paveldo įstaigos rinkinyje esantį kūrinį ar kitą objektą, taigi gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Kultūros paveldo įstaigos dirba savo rinkinių išsaugojimo ateities kartoms darbą. Skaitmeninės technologijos atveria naujų kelių išsaugoti tuose rinkiniuose laikomą paveldą, tačiau kelia ir naujų iššūkių. Atsižvelgiant į tuos iššūkius, būtina pritaikyti galiojančią teisinę sistemą – nustatyti privalomą atgaminimo teisės išimtį, kad būtų galima vykdyti tuos išsaugojimo veiksmus;

(18)  išsaugojimo veiksmui vykdyti gali reikėti atgaminti kultūros paveldo įstaigos rinkinyje esantį kūrinį ar kitą objektą, taigi gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Kultūros paveldo įstaigos dirba kultūros paveldo išsaugojimo ateities kartoms darbą. Skaitmeninės technologijos atveria naujų kelių išsaugoti kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose laikomą paveldą, tačiau kelia ir naujų iššūkių. Vienas tokių iššūkių yra sisteminis kūrinių, kurie nėra pirmiausia skelbiami tradicinėmis analoginėmis priemonėmis, bet iš karto sukuriami skaitmenine forma (vadinamieji originalūs skaitmeniniai kūriniai), rinkimas ir išsaugojimas. Nors valstybių narių leidėjai paprastai būna įpareigoti pateikti kiekvieno išleisto kūrinio pavyzdinę kopiją tam tikroms kultūros paveldo įstaigoms, kad šios tuos kūrinius galėtų archyvuoti, tokie įpareigojimai originaliems skaitmeniniams kūriniams dažnai netaikomi. Kadangi nėra nuostatų dėl to, ar originalių skaitmeninių kūrinių autoriai arba leidėjai turi pateikti pavyzdines kopijas, kultūros paveldo įstaigoms turėtų būti leidžiama savo iniciatyva atgaminti originalius skaitmeninius kūrinius, jeigu šie kūriniai yra laisvai prieinami internete, kad galėtų jais papildyti savo nuolatinius rinkinius. Kultūros paveldo įstaigos taip pat atgamina kūrinius vidaus reikmėms daugeliui įvairių tikslų, įskaitant draudimą, leidimą naudotis autorių teisių saugomais kūriniais ir skolinimą. Atsižvelgiant į tuos galimus naujus iššūkius, būtina pritaikyti galiojančią teisinę sistemą – nustatyti privalomą atgaminimo teisės išimtį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šioje direktyvoje turėtų būti laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai jie priklauso kultūros paveldo įstaigai ar yra joje nuolat laikomi, pavyzdžiui, perleidus nuosavybę ar pagal licencijos suteikimo susitarimą;

(21)  šioje direktyvoje turėtų būti laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai jie priklauso kultūros paveldo įstaigai arba švietimo įstaigai, yra ilgam laikui paskolinti arba yra jose nuolat laikomi, pavyzdžiui, perleidus nuosavybę ar pagal licencijos suteikimo susitarimą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant užtikrinti kokybišką žurnalistiką ir piliečių galimybę susipažinti su informacija, būtina laisva pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus demokratinės visuomenės veikimo. Vykstant perėjimui nuo spaudos prie skaitmeninio formato, spaudos publikacijų leidėjams kyla problemų suteikti savo publikacijų naudojimo internete licencijas ir susigrąžinti savo investicijas. Kol spaudos publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir neveiksminga;

(31)  siekiant užtikrinti kokybišką žurnalistiką ir piliečių galimybę susipažinti su informacija, būtina laisva pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus demokratinės visuomenės veikimo. Vykstant perėjimui nuo spaudos prie skaitmeninio formato, spaudos publikacijų leidėjai daug investuoja į turinio skaitmeninimą ir jiems vis tiek kyla problemų suteikti savo publikacijų naudojimo internete licencijas ir susigrąžinti savo investicijas. Daugiausia taip nutinka dėl to, kad kai kurios naujienų kaupyklos ir paieškos sistemos naudojasi spaudos publikacijų leidėjų turiniu, bet nesudaro licencijų susitarimų ir nemoka tinkamo atlygio spaudos publikacijų leidėjams. Skaitmeninės platformos, pavyzdžiui, naujienų kaupyklos ir paieškos sistemos, veikia naudodamosi spaudos publikacijų leidėjų investicijomis į turinio kūrimą, bet pačios prie turinio plėtojimo neprisideda. Dėl to kyla didelis pavojus žurnalistų užimtumui ir sąžiningam atlygiui, taip pat ateities žiniasklaidos pliuralizmui. Kol spaudos publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir neveiksminga;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  reikia pripažinti leidėjų organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti siekiant užtikrinti spaudos pramonės tvarumą. Todėl Sąjungos lygmeniu būtina suteikti suderintą skaitmeniniais būdais naudojamų spaudos publikacijų teisinę apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant skaitmeninio naudojimo būdų teises, susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir padaryti viešai prieinamas spaudos publikacijas;

(32)  reikia pripažinti leidėjų organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti siekiant užtikrinti spaudos pramonės tvarumą. Todėl Sąjungos lygmeniu būtina suteikti suderintą skaitmeniniais būdais naudojamų spaudos publikacijų teisinę apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant spausdintinio ir skaitmeninio naudojimo būdų teises, susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir padaryti viešai prieinamas spaudos publikacijas;

Pagrindimas

Kadangi leidėjai investuoja ir į spausdintinės, ir į skaitmeninės formos leidinius, jų teisės tai turi atspindėti, kaip jau padaryta kitų turinio kūrėjų atžvilgiu pagal šiuo metu galiojančią Direktyvą 2001/29/EB.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie nėra viešas paskelbimas;

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma skaičiavimo nuorodų ar indeksavimo sistemos, pvz., hipersaitų įterpimo, veiksmams;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą, kiek tai susiję su skaitmeninio naudojimo būdais. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais;

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą ir Direktyvoje 2006/115/EB nustatytų teisių į nuomą, panaudą ir platinimą. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  leidėjų, įskaitant spaudos publikacijų, knygų ar mokslinių publikacijų leidėjus, veikla dažnai grindžiama tuo, kad autorių teisės perleidžiamos pagal sutartinius susitarimus arba teisės aktų nuostatas. Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja tam, kad būtų naudojamasi jų publikacijose esančiais kūriniais, ir kai kuriais atvejais gali netekti įplaukų, jei tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami asmeniniam naudojimui ir atgaminami reprografijos būdu. Keliose valstybėse narėse kompensacijos už naudojimo būdus, kuriems taikomos šios išimtys, padalijamos autoriams ir leidėjams. Siekiant atsižvelgti į tokią padėtį ir pagerinti visų šalių, kurioms tai aktualu, teisinį tikrumą, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti, kad, kai autorius perleido savo teises ar suteikė jų licenciją leidėjui arba kitaip prisideda savo kūriniais prie publikacijos ir kai veikia dėl išimties ar apribojimo patirto nuostolio kompensavimo sistemos, leidėjams leidžiama reikalauti tokios kompensacijos dalies, o leidėjo prievolė pagrįsti savo reikalavimą neturėtų viršyti to, kas reikalaujama pagal galiojančią sistemą;

(36)  leidėjų, įskaitant spaudos publikacijų, knygų ar mokslinių publikacijų leidėjus, veikla dažnai grindžiama tuo, kad autorių teisės perleidžiamos pagal sutartinius susitarimus arba teisės aktų nuostatas. Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja tam, kad būtų naudojamasi jų publikacijose esančiais kūriniais, ir kai kuriais atvejais gali netekti įplaukų, jei tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami asmeniniam naudojimui ir atgaminami reprografijos būdu. Keliose valstybėse narėse kompensacijos už naudojimo būdus, kuriems taikomos šios išimtys, padalijamos autoriams ir leidėjams. Siekiant atsižvelgti į tokią padėtį ir pagerinti visų šalių, kurioms tai aktualu, teisinį tikrumą, valstybės narės turėtų nustatyti, kad, kai autorius perleido savo teises ar suteikė jų licenciją leidėjui arba kitaip prisideda savo kūriniais prie publikacijos ir kai veikia dėl išimties ar apribojimo patirto nuostolio kompensavimo sistemos, leidėjams leidžiama reikalauti tokios kompensacijos dalies, o leidėjo prievolė pagrįsti savo reikalavimą neturėtų viršyti to, kas reikalaujama pagal galiojančią sistemą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlėnaudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali būti naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį;

(37)  tobulėjant skaitmeninėms technologijoms atsirado naujų verslo modelių ir dar didesnę reikšmę įgijo internetas, kaip pagrindinė prekyvietė, kurioje platinamas autorių teisių saugomas turinys. Ilgainiui internetinės paslaugos, suteikiančios galimybęnaudotojams įkelti kūrinius ir suteikti prie jų prieigą visuomenei, suklestėjo ir tapo svarbiu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu, todėl tapo lengviau susipažinti su įvairesniu turiniu, tačiau atsirado ir iššūkių, kai autorių teisių saugomas turinys įkeliamas be išankstinio teisių turėtojų sutikimo;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) šiandien kaip niekada intensyviai naudojamasi kūrybiniu turiniu. Tai palengvina interneto platformos ir kaupimo paslaugos. Jos yra priemonė suteikti platesnę prieigą prie kultūros ir kūrybos kūrinių ir suteikia kultūros ir kūrybos sektoriams daug galimybių kurti naujus verslo modelius. Tačiau atlikėjai ir autoriai panašaus pajamų didėjimo dėl šio vartojimo didėjimo nepatiria. Viena iš priežasčių galėtų būti aiškumo dėl šių internetu teikiamų paslaugų statuso trūkumas elektroninės prekybos teisės aktuose. Turi būti išnagrinėta, kaip šis procesas gali vykti užtikrinant didesnį teisinį tikrumą ir pagarbą visoms susijusioms šalims, įskaitant atlikėjus ir naudotojus, taip pat svarbu užtikrinti skaidrumą ir vienodas sąlygas. Komisija turėtų parengti tarpininkų atsakomybės sistemos įgyvendinimo gaires siekiant interneto platformoms sudaryti galimybes laikytis savo įsipareigojimų ir atsakomybės taisyklių ir padidinti teisinį tikrumą ir naudotojų pasitikėjimą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamosios dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, jie privalo su teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai siūlo naudotojams paslaugą saugoti turinį ir suteikti visuomenei galimybę su juo susipažinti ir kai ši veikla nėra tik techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio, bet yra komunikacijos su visuomene aktas, jie privalėtų su teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti su autorių teisių saugomais kūriniais ar kitais objektais susijusias licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

__________________

__________________

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamosios dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos reklamuoja, nepriklausomai nuo tam tikslui naudojamų priemonių pobūdžio.

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamosios dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias technologijas. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės;

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie aktyviai ir tiesiogiai dalyvauja leisdami naudotojams įkelti kūrinius ir juos teikti visuomenei, turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą; Tokiomis priemonėmis turėtų būti paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir neturėtų būti nustatoma bendra informacinės visuomenės paslaugų teikėjų prievolė stebėti informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnyje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a) Siekiant įgyvendinti tokias priemones ypač svarbus informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Teisių turėtojai turėtų tiksliai nurodyti informacinės visuomenės paslaugų teikėjams kūrinius ar kitus objektus, kurių autorių teises jie teigia turintys. Teisių turėtojai turėtų išlikti atsakingi už trečiųjų šalių pretenzijas į kūrinių, kuriuos jie nurodė kaip savus, naudojimą įgyvendinant bet kokį su paslaugų teikėju sudarytą susitarimą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  norint, kad veiktų technologijos, tokios kaip turinio atpažinimo technologijos, būtinas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su įdiegtomis technologijomis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, koks naudojamų technologijų tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos technologijos taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų turinys, kuriam taikomas susitarimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose dažnai yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai dalytųsi tinkama informacija;

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia tikslios informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos tiesioginės sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai reguliariai dalytųsi tinkama informacija. Ataskaitų teikimo ir skaidrumo įpareigojimas turėtų būti susietas su kūriniu visose jo naudojimo formose ir tarpvalstybiniu mastu;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  įgyvendinant skaidrumo prievoles reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir atlikėjų teisių ypatumus. Valstybės narės turėtų konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų padėti nustatyti sektorinius reikalavimus. Kolektyvines derybas reikėtų laikyti galimybe pasiekti atitinkamų suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems su kolektyvinio administravimo organizacijomis, nes jiems jau taikomi Direktyvos 2014/26/ES skaidrumo reikalavimai;

(41)  įgyvendinant skaidrumo prievoles reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir atlikėjų teisių ypatumus, taip pat į autorių ir atlikėjų indėlio į visą kūrinį svarbą. Valstybės narės turėtų konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų padėti nustatyti sektorinius reikalavimus ir standartinius ataskaitų teikimo reikalavimus bei procedūras. Kolektyvines derybas reikėtų laikyti galimybe pasiekti atitinkamų suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems su kolektyvinio administravimo organizacijomis, tiek, kiek esama visiškai lygiaverčių skaidrumo reikalavimų pagal Direktyvą 2014/26/ES;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  tam tikros Sąjungos lygmeniu suderintų teisių naudojimo sutartys yra ilgalaikės ir teikia mažai galimybių autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su kitomis sutarties šalimis arba jų teisių perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, turėtų veikti atlygio pritaikymo mechanizmas, taikomas atvejams, kai iš pradžių sutartas atlygis už licenciją ar teisių perleidimą yra neproporcingai mažas, palyginti su susijusiomis įplaukomis ir nauda, gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes ir į skirtingų turinio sektorių ypatumus ir praktiką. Kai šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę pateikti ieškinį teismui ar kitai kompetentingai institucijai;

(42)  Dauguma Sąjungos lygmeniu suderintų teisių naudojimo sutarčių yra ilgalaikės ir teikia labai mažai galimybių autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su kitomis sutarties šalimis arba jų teisių perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, turėtų veikti atlygio pritaikymo mechanizmas, taikomas netikėtos sėkmės atvejais, kai iš pradžių sutartas atlygis už licenciją ar teisių perleidimą yra neproporcingai mažas, palyginti su susijusiomis grynosiomis tiesioginėmis ir netiesioginėmis įplaukomis ir nauda, gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes ir į skirtingų turinio sektorių ypatumus ir praktiką. Vertinant neproporcingumą, reikėtų atsižvelgti į atitinkamas kiekvieno atvejo aplinkybes, įskaitant autoriaus arba atlikėjo indėlio į visą kūrinį arba atlikimą pobūdį ir reikšmę. Kai šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę pateikti ieškinį teismui ar kitai kompetentingai institucijai;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  autoriai ir atlikėjai dažnai vengia užtikrinti savo teisių kitų sutarties partnerių atžvilgiu vykdymą teisme. Todėl valstybės narės turėtų numatyti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią būti svarstomi ieškiniai, susiję su skaidrumo prievolėmis ir sutarčių pritaikymo mechanizmu;

(43)  autoriai ir atlikėjai dažnai vengia užtikrinti savo teisių kitų sutarties partnerių atžvilgiu vykdymą teisme arba negali to padaryti. Todėl valstybės narės turėtų numatyti veiksmingą alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią būti svarstomi ieškiniai, susiję su skaidrumo prievolėmis ir sutarčių pritaikymo mechanizmu. Dėl ginčų sprendimo procedūros taip pat turėtų būti įmanoma susitarti kolektyvinėse sutartyse;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Išskyrus 6 straipsnyje nurodytus atvejus, ši direktyva nekeičia esamų taisyklių, nustatytų šioje srityje galiojančiomis direktyvomis, visų pirma direktyvomis 96/9/EB, 2001/29/EB, 2006/115/EB, 2009/24/EB, 2012/28/ES ir 2014/26/ES, ir joms nedaro jokio poveikio.

2.  Išskyrus 6 straipsnyje nurodytus atvejus, ši direktyva nekeičia esamų taisyklių, nustatytų šioje srityje galiojančiomis direktyvomis, visų pirma direktyvomis 96/9/EB, 2000/31/EB, 2001/29/EB, 2006/115/EB, 2009/24/EB, 2012/28/ES ir 2014/26/ES, ir joms nedaro jokio poveikio.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  švietimo įstaiga – mokykla, koledžas, universitetas ar bet kuri kita organizacija, kurios svarbiausias tikslas yra teikti švietimo paslaugas:

 

a)  nesiekiant pelno arba visą pelną reinvestuojant į tokių paslaugų teikimą arba

 

b)  vykdant valstybės narės pripažintus su viešuoju interesu susijusius uždavinius.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)   tekstų ir duomenų gavyba – bet koks automatizuotas analitinis metodas, kuriuo siekiama analizuoti skaitmeninės formos tekstą ir duomenis, kad būtų gauta informacijos, tokios kaip modeliai, tendencijos ir koreliacijos;

2)  tekstų ir duomenų gavyba – bet koks automatizuotas analitinis ar kompiuterinis metodas, kuriuo siekiama analizuoti skaitmeninės formos tekstą ir duomenis arba kitus objektus, kad būtų gauta informacijos, be kita ko, modelių, tendencijų ir koreliacijų;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  kultūros paveldo įstaiga – viešai prieinama biblioteka, muziejus, archyvas ar filmų arba garso įrašų paveldo įstaiga;

3)  kultūros paveldo įstaiga – viešai prieinama biblioteka, muziejus ar galerija, švietimo įstaiga, archyvas ar filmų arba garso įrašų paveldo įstaiga, arba visuomeninis transliuotojas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) vartotojų sukurtas turinys – paslaugos naudotojų internetiniam paslaugų teikėjui suteiktas vaizdas, judančių vaizdų rinkinys su garsu arba be garso, fonograma, tekstas, programinė įranga, duomenys ar jų derinys;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  spaudos publikacija – užrašytas žurnalistinio pobūdžio literatūrinių kūrinių rinkinys, išleistas bet kokioje laikmenoje paslaugų teikėjo iniciatyva, jam prisiėmus redakcinę atsakomybę ir kontroliuojant, kurio dalis gali būti ir kiti kūriniai ar objektai ir kuris sudaro atskirą vienetą bendrą pavadinimą turinčiame periodiniame ar reguliariai atnaujinamame leidinyje, tokiame kaip laikraštis arba bendro pobūdžio ar specializuotas žurnalas, kurio paskirtis yra suteikti su naujienomis ar kitomis temomis susijusios informacijos.

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  kūrinys, kuriuo nebeprekiaujama – kūrinys arba kitas objektas, kuris visuomenei nėra prieinamas įprastais komerciniais kanalais. Kūriniai, kuriais nebeprekiaujama – tai kūriniai, kuriais anksčiau buvo prekiaujama, ir kūriniai, kuriais niekada nebuvo prekiaujama.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų ir kultūros paveldo įstaigų atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, kuriuos jos įsigijo ar teisėtai įgijo galimybę susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Netaikoma jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata.

2.  Jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata ar techninė apsauga neturi teisinės galios.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti tikslingas, proporcingas, pagrįstas ir nediskriminuojančias priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis pagrįstomis ir veiksmingomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, arba be reikalo netrukdoma vykdyti tekstų ir duomenų gavybos.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės skatina teisių turėtojus ir mokslinių tyrimų organizacijas apibrėžti bendrai sutartą su 3 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusią geriausią praktiką.

4.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, skatina teisių turėtojus ir mokslinių tyrimų organizacijas apibrėžti bendrai sutartą su 3 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusią geriausią praktiką.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kūrinių ir kitų objektų naudojimas skaitmeninėje ir tarpvalstybinėje mokymo veikloje

Kūrinių ir kitų objektų naudojimas mokymo ir švietimo veikloje

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų naudojimą tik mokymo iliustracijoms, įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas:

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2, 3 ir 4 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų naudojimą tik mokymo, švietimo ar mokslinių tyrimų iliustracijoms, įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vyksta švietimo įstaigos patalpose ar per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai);

a)  vyksta švietimo įstaigos patalpose ar kitose vietose, kaip antai mokymo veikloje dalyvaujančiose kultūrinio paveldo įstaigose, arba per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai) arba registruoti kultūros paveldo įstaigos nariai, dalyvaujantys neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi veikloje;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata neturi teisinės galios.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų atžvilgiu, jei rinkoje galima lengvai gauti tinkamų licencijų, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai.

2.  Valstybės narės nustato, kad taikant 1 dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų atžvilgiu, kadangi rinkoje galima lengvai gauti įperkamų lygiaverčių išplėstinių kolektyvinių licencijų susitarimų, kuriais leidžiami bent 1 dalyje aprašyti veiksmai.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų pasiekiamos, prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms ir kultūros paveldo įstaigoms.

 

Komisija, praėjus ne mažiau kaip ... [trejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos], ir konsultuodamasi su visais suinteresuotaisiais subjektais, parengia ataskaitą dėl galimybės naudotis tokiomis licencijomis, siekdama pasiūlyti patobulinimų, jei jų reikės.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga.

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga arba kurioje švietimo veikla pradėta.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali numatyti teisingą kompensaciją už teisių turėtojų patirtą nuostolį dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo pagal 1 dalį.

4.  Valstybės narės gali numatyti teisingą kompensaciją už nepagrįstus teisėtiems teisių turėtojų interesams prieštaraujančius veiksmus, susijusius su jų kūrinių ar kitų objektų naudojimu pagal 1 dalį.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad teisių turėtojai turėtų teisę suteikti nemokamas licencijas, už kurias negaunamas autorinis atlyginimas, kuriomis leidžiama atlikti 1 dalyje apibūdintus veiksmus, susijusius apskritai su kūriniais ar kitais objektais, kuriuos jie gali pasirinkti, arba konkrečiomis jų rūšimis.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje vien tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms arba švietimo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje tiek, kiek tai būtina atgaminimui, siekiant individualiai ar kartu su kitomis įstaigomis atlikti savo su viešuoju interesu susijusius išsaugojimo, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir mokymo uždavinius.

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės pripažįsta, kad tuo atveju, kai kūrinys patenka į viešąją sritį (t. y. kūrinio autorių ir gretutinės teisės baigė galioti arba niekada neegzistavo), tiksliam viso ar dalies tokio kūrinio atgaminimui, nepaisant atgaminimo būdo ir įskaitant skaitmeninimą, vienodai netaikomos autorių ar gretutinės teisės.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Panoramos laisvė

 

Valstybės narės numato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose ir Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kuriuos taikant leidžiamas kūrinių, kurie yra skirti nuolat stovėti viešosiose vietose, pvz., architektūros kūrinių ar skulptūrų, atgaminimas ir naudojimas.

 

Jokia šiuo straipsniu nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata neturi teisinės galios.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Vartotojų sukurto turinio išimtis

 

1.  Valstybės narės numato Direktyvos 2001/29/EB 2, 3 ir 4 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 13 straipsnyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų į vartotojų sukurtą turinį įtrauktų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų citatų ar ištraukų naudojimą tokiais tikslais kaip kritika, apžvalga, pramoga, iliustracija, karikatūra, parodija ar pastišas, jeigu citatos ar ištraukos:

 

a)  yra susijusios su kūriniais ar kitais objektais, kurie jau yra teisėtai padaryti prieinami visuomenei;

 

b)  yra naudojamos nurodant šaltinį, įskaitant autoriaus pavardę, nebent tai neįmanoma, ir

 

c)  yra naudojamos laikantis sąžiningos praktikos ir tokiu būdu, kad nebūtų viršijamas konkretus tikslas, kuriuo jos yra naudojamos.

 

2.  Jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata neturi teisinės galios.

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms išimtims ir apribojimui taikomos Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia ir penkta pastraipos.

Teisė laisvai susipažinti su turiniu taikant teisių išimtį ar apribojimą nesuteikia išimties ar apribojimo gavėjui teisės naudoti šį turinį pagal nuostatas, numatytas pagal kitą išimtį ar apribojimą.

 

Šioje antraštinėje dalyje nustatytoms išimtims ir apribojimams taikomos Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 5 dalis ir 6 straipsnio 4 dalies pirma, trečia, ketvirta ir penkta pastraipos.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato, kad kai kolektyvinio administravimo organizacija savo narių vardu suteikia kultūros paveldo įstaigai nekomercinės paskirties neišimtinę licenciją dėl įstaigos rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir kolektyvinio administravimo organizacijos neatstovaujamus tos pačios kategorijos teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji jiems taikoma, jei:

1.  Valstybės narės numato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų kultūros paveldo įstaigoms nekomerciniais tikslais platinti, viešai paskelbti ar padaryti viešai prieinamus kūrinius ar kitus objektus, kuriais niekada nebuvo prekiaujama ir kurie yra nuolat saugomi įstaigos rinkinyje. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad iki 2020 m. gruodžio 22 d. būtų užtikrintas šios dalies nuostatų laikymasis. Taikydamos išimtis arba apribojimus valstybės narės tinkamai atsižvelgia į atlygio sistemas, kad galėtų atlyginti už nepagrįstus veiksmus, kurie prieštarauja teisėtiems teisių turėtojų interesams, ir užtikrinti, kad visi teisių turėtojai bet kuriuo metu galėtų prieštarauti savo kūrinių ar kitų objektų, kuriais, kaip laikoma, nebeprekiaujama, naudojimui ir galėtų neleisti, kad jų kūriniai ar kiti objektai būtų naudojami. Veiksmai, kurie esant kitokioms aplinkybėms pagal 1 dalį būtų leistini, yra neleistini, jeigu esama galiojančių išplėstos apimties licencijavimo sprendimų, kuriais leidžiami tokie veiksmai, o už tuos veiksmus atsakinga kultūros paveldo įstaiga apie tai žinojo arba turėjo žinoti. Valstybės narės nustato, kad kai kolektyvinio administravimo organizacija savo narių vardu suteikia kultūros paveldo įstaigai nekomercinės paskirties neišimtinę licenciją dėl įstaigos rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo, platinimo, viešo skelbimo ar pateikimo naudotis, į tokios neišimtinės licencijos taikymo sritį galima įtraukti ir kolektyvinio administravimo organizacijos neatstovaujamus tos pačios kategorijos teisių turėtojus, kaip ir tie, kuriems taikoma licencija, arba preziumuoti, kad ji jiems taikoma, jei:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas objektas, visi jo vertimai, versijos ir apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami įprastais prekybos srautais ir negalima pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

2.  Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas objektas nėra visuomenei pasiekiamas įprastais prekybos srautais ir jokiu kūriniui, kuris nuolat yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, tinkamu formatu. Kūriniai, kuriais nebeprekiaujama – tai kūriniai, kuriais anksčiau buvo prekiaujama, ir kūriniai, kuriais niekada nebuvo prekiaujama.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir kitiems objektams gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniais ir kitais objektais nebeprekiaujama, nebūtų didesni nei būtina ir pagrįsta bei proporcinga ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  licencijos, ypač dėl jos taikymo neatstovaujamiems teisių turėtojams;

b)  bet kokios licencijos, ypač dėl jos taikymo neatstovaujamiems teisių turėtojams;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  1 dalies c punkte nurodytos teisių turėtojų galimybės prieštarauti;

c)  2 dalyje ir 4 dalies c punkte nurodytos teisių turėtojų galimybės prieštarauti;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kūriniai ar fonogramos buvo pirmiausia išleisti arba, jei išleisti nebuvo, kurioje jie pirmą kartą transliuoti, išskyrus kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius;

a)  dauguma kūrinių ar fonogramų buvo pirmiausia išleisti arba, jei išleisti nebuvo, kurioje jie pirmą kartą sukurti ar transliuoti, išskyrus kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  yra įsisteigusi kultūros paveldo įstaiga, kai po pakankamų pastangų pagal a ir b punktus nebuvo galima nustatyti valstybės narės ar trečiosios šalies.

c)  yra įsisteigusi kultūros paveldo įstaiga, kai po įrodytų pastangų pagal a ir b punktus nebuvo galima nustatyti valstybės narės ar trečiosios šalies.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1, 2 ir 3 dalys netaikomos trečiųjų šalių piliečių kūriniams ir kitiems objektams, išskyrus kai taikomi 4 dalies a ir b punktai.

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kūrinius ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 straipsnį suteikta licencija, kultūros paveldo įstaiga, laikydamasi licencijos sąlygų, gali naudoti visose valstybėse narėse.

1.  Kūrinius ar kitus objektus, naudojamus pagal 7 straipsnį, kultūros paveldo įstaigos gali naudoti visose valstybėse narėse.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar kitus objektus, kuriems taikoma pagal 7 straipsnį suteikta licencija, ir informacija apie 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų viešai prieinamos viename internetiniame portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje suteikta licencija, ir per visą licencijos galiojimo laiką.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, leidžianti nustatyti kūrinius ar kitus objektus, naudojamus pagal 7 straipsnį, ir informacija apie 7 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio c punkte nurodytą teisių turėtojų galimybę prieštarauti būtų viešai prieinamos viename internetiniame portale bent šešis mėnesius iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis visose valstybėse narėse.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnyje nurodytų mechanizmų, įskaitant problemų, kai kultūros paveldo įstaigų veiklai pagal 7 ir 8 straipsnius nesuteikiama pakankamai galimybių, sprendimą, reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV antraštinės dalies 2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tam tikri internetinių paslaugų teikėjų būdai naudoti saugomą turinį

Tam tikri būdai naudoti saugomą internetinį turinį

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos ir proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1.  Kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai siūlo vartotojų turinio saugojimo paslaugas ir suteikia galimybę visuomenei susipažinti su turiniu ir kai tokia veikla neatitinka reikalavimų, kad būtų galima taikyti Direktyvoje 2000/31/EB numatytą atleidimą nuo atsakomybės, jie imasi tinkamų ir proporcingų priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai teikti licencijas. Įgyvendinant tokius susitarimus paisoma naudotojų pagrindinių teisių ir nenustatoma bendra informacinės visuomenės paslaugų teikėjų prievolė stebėti informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnyje.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Siekdami užtikrinti, kad veiktų susitarimai teikti licencijas, kaip nurodyta 1 dalyje, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai ir teisių turėtojai bendradarbiauja tarpusavyje. Teisių turėtojai turėtų tiksliai nurodyti informacinės visuomenės paslaugų teikėjams kūrinius ar kitus objektus, kurių autorių teises jie turi. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai praneša teisių turėtojams apie taikomas priemones ir apie jų veikimo tikslumą, o kai svarbu – periodiškai praneša apie kūrinių ir kitų objektų naudojimą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su teisių turėtojais, sukurtų skundų pateikimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų susitarimų teikti licencijas įgyvendinimo.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta galimybė kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą instituciją, kad būtų užtikrinta jų naudojimo teisė taikant išimtį ar apribojimą, ir apskųsti ribojamąsias priemones, dėl kurių buvo susitarta pagal 3 dalį.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, tokia kaip tinkamos ir proporcingos turinio atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina 1 dalyje nurodytų informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, naudotojų atstovų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia 1 dalies įgyvendinimo praktika. Priemonės, kurių imamasi, turi būti tinkamos ir proporcingos ir jomis turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, reguliariai ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, laiku gautų tinkamą ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie naudojimo būdus, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, įskaitant vėlesnius teisių perėmėjus ar licencijų turėtojus, reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, atviru skaitomu formatu laiku gautų tikslią, tinkamą ir pakankamai išsamią informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą ir reklamavimą, visų pirma apie reklamavimo ir naudojimo būdus, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti tinkamo lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė lieka veiksminga ir užtikrina tinkamo lygio skaidrumą.

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti aukšto lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti su sąlyga, kad neproporcingumo lygis yra tinkamai pagrįstas, o prievolė lieka veiksminga ir užtikrina tinkamo lygio skaidrumą. Valstybės narės užtikrina, kad sektoriniai standartiniai ataskaitų teikimo reikalavimai ir procedūros būtų parengtos vykdant dialogus su suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalies prievolė netaikoma, kai autoriaus ar atlikėjo įnašas nėra reikšmingas atsižvelgiant į visą kūrinį ar atlikimo įrašą.

Išbraukta.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai turėtų teisę paprašyti tinkamo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai ar jų paskirti atstovai turėtų teisę paprašyti tinkamo papildomo ir teisingo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, arba teisių perėmėjų, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su nenumatytomis vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnio nuostatos taip pat taikomos spaudos publikacijoms, paskelbtoms po [21 straipsnio 1 dalyje minimos datos].

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Nuorodos

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

6.10.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Catherine Stihler

11.10.2016

Svarstymas komitete

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Priėmimo data

8.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

7

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (01.8.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

(COM(2016) 0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Nuomonės referentas: Zdzisław Krasnodębski

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  naujos technologijos sudaro sąlygas automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, paprastai vadinamai tekstų ir duomenų gavyba. Tos technologijos leidžia mokslininkams apdoroti didelius informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Tekstų ir duomenų gavybos technologijos vyrauja skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai pripažįstama, kad tekstų ir duomenų gavyba gali būti ypač naudinga mokslininkų bendruomenei ir taip paskatinti inovacijas. Tačiau Sąjungoje mokslinių tyrimų organizacijoms, tokioms kaip universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, trūksta teisinio tikrumo, kokiu mastu jos gali vykdyti turinio tekstų ir duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti autorių teisių ir (arba) sui generis duomenų bazės gamintojo teisės saugomi veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų objektų atgaminimas ir (arba) duomenų bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti teisių turėtojų leidimą atlikti tokius veiksmus. Tekstų ir duomenų gavybai taip pat gali būti naudojami autorių teisės nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, ir šiais atvejais leidimo nereikia;

(8)  naujos technologijos sudaro sąlygas automatinei skaičiuojamajai skaitmeninio pavidalo informacijos, tokios kaip tekstas, garsai, vaizdai ar duomenys, analizei, paprastai vadinamai tekstų ir duomenų gavyba. Tos technologijos leidžia apdoroti didelius informacijos kiekius ir taip gauti naujų žinių ir atpažinti naujas tendencijas. Tekstų ir duomenų gavybos technologijos vyrauja skaitmeninėje ekonomikoje, tačiau plačiai pripažįstama, kad tekstų ir duomenų gavyba gali būti ypač naudinga mokslininkų bendruomenei ir taip paskatinti inovacijas, tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau Sąjungoje mokslinių tyrimų organizacijoms, tokioms kaip universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, trūksta teisinio tikrumo, kokiu mastu jos gali vykdyti turinio tekstų ir duomenų gavybą. Tam tikrais atvejais tekstų ir duomenų gavybos dalis gali būti autorių teisių ir (arba) sui generis duomenų bazės gamintojo teisės saugomi veiksmai, visų pirma kūrinių ar kitų objektų atgaminimas ir (arba) duomenų bazės turinio perkėlimas. Kai netaikoma jokia išimtis ar apribojimas, reikėtų gauti teisių turėtojų leidimą atlikti tokius veiksmus. Tekstų ir duomenų gavybai taip pat gali būti naudojami autorių teisės nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, ir šiais atvejais leidimo nereikia;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Sąjungos teisėje jau nustatyta tam tikrų naudojimo moksliniams tikslams būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti taikomi tekstų ir duomenų gavybos veiksmams. Tačiau šie išimtys ir apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų srityje naudojamų technologijų. Be to, kai mokslininkai gali teisėtai susipažinti su turiniu, pavyzdžiui, prenumeruodami publikacijas ar įgydami atviros prieigos licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir duomenų gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų vykdoma naudojantis skaitmenine technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio netikrumo nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų erdvės, konkurencinė padėtis;

(9)  Sąjungos teisėje jau nustatyta tam tikrų naudojimo moksliniams tikslams būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti taikomi tekstų ir duomenų gavybos veiksmams. Tačiau šie išimtys ir apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų srityje naudojamų technologijų. Be to, kai mokslininkai gali teisėtai susipažinti su turiniu, pavyzdžiui, prenumeruodami publikacijas ar įgydami atviros prieigos licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir duomenų gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų vykdoma naudojantis skaitmenine technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio netikrumo nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų erdvės ir lyderės duomenų ekonomikos srityje, konkurencinė padėtis;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  Sąjungos teisėje turėtų būti atsižvelgta į tai, kad teksto ir duomenų gavyba turi didžiulį potencialą būti naudojama ir oficialiajame, ir neoficialiajame mokslinių tyrimų sektoriuje, taip pat turėtų būti pripažintas teksto ir duomenų gavybos potencialas skatinti svarbias inovacijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę įsitraukiančioms mokslinių tyrimų organizacijoms;

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų, įskaitant pirminius duomenis, iš duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Didžioji dalis teksto ir duomenų gavybos, vykdomos atvirame internete, neapima nuolatinių kopijų ir todėl smarkiai skiriasi nuo teksto ir duomenų gavybos mokslinėse publikacijose;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  mokslinių tyrimų organizacijos visoje Sąjungoje yra labai įvairūs subjektai, kurių svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba tai daryti kartu teikiant švietimo paslaugas. Dėl tokių subjektų įvairovės svarbu vienodai suprasti, kas yra išimties naudos gavėjai. Nepaisant teisinių formų ir struktūrų įvairovės, mokslinių tyrimų organizacijos visose valstybėse narėse paprastai turi vieną bendrą bruožą – jos veikia arba nesiekdamos pelno, arba vykdydamos valstybės pripažintą su viešuoju interesu susijusį uždavinį. Tokį su viešuoju interesu susijusį uždavinį gali rodyti, pavyzdžiui, viešasis finansavimas arba nuostatos nacionalinės teisės aktuose ar viešojo pirkimo sutartyse. O organizacijų, kurioms komercinės įmonės turi esminės, galimybę kontroliuoti suteikiančios įtakos, atsirandančios dėl struktūros ypatumų (pavyzdžiui, jos yra akcininkai arba nariai), kurie gali suteikti pirmenybę susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, šioje direktyvoje nereikėtų laikyti mokslinių tyrimų organizacijomis;

(11)  mokslinių tyrimų organizacijos visoje Sąjungoje yra labai įvairūs subjektai, kurių svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba tai daryti kartu teikiant švietimo paslaugas. Dėl tokių subjektų įvairovės svarbu vienodai suprasti, kas yra išimties naudos gavėjai. Nepaisant teisinių formų ir struktūrų įvairovės, mokslinių tyrimų organizacijos visose valstybėse narėse paprastai turi vieną bendrą bruožą – jos veikia arba nesiekdamos pelno, arba vykdydamos valstybės pripažintą su viešuoju interesu susijusį uždavinį. Tokį su viešuoju interesu susijusį uždavinį gali rodyti, pavyzdžiui, viešasis finansavimas arba nuostatos nacionalinės teisės aktuose ar viešojo pirkimo sutartyse. Organizacijų, kurioms komercinės įmonės turi esminės, galimybę kontroliuoti suteikiančios įtakos, atsirandančios dėl struktūros ypatumų (pavyzdžiui, jos yra akcininkai arba nariai), kurie gali suteikti pirmenybę susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, šioje direktyvoje nereikėtų laikyti mokslinių tyrimų organizacijomis. Mokslinių tyrimų organizacijos turėtų apimti universitetus, be kita ko, verslo inkubatorius prie universitetų ir mokslinių tyrimų institutus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  numatant galimai didelį prieigos prašymų ir kūrinių ar kitų objektų atsisiuntimų skaičių, teisių turėtojams turėtų būti leista taikyti priemones, kai kyla rizika, kad sistemos ar duomenų bazių, kuriose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas galėtų atsidurti pavojuje. Tomis priemonėmis neturėtų būti siekiama daugiau, nei būtina, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas ir vientisumas, ir jos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti išimtį;

(12)  numatant galimai didelį prieigos prašymų ir kūrinių ar kitų objektų atsisiuntimų skaičių, teisių turėtojams turėtų būti leista taikyti priemones, kai kyla rizika, kad sistemos ar duomenų bazių, kuriose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas galėtų atsidurti pavojuje. Tomis priemonėmis neturėtų būti siekiama daugiau, nei būtina, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas ir vientisumas, ir jos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti išimtį. Šios priemonės neturėtų trukdyti arba atimti galimybės vystyti kitokių teksto ir duomenų gavybos priemonių, nei siūlo teisių turėtojai tol, kol užtikrinamas tinklų ir duomenų saugumas ir vientisumas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nėra reikalo teisių turėtojams nustatyti kompensacijos už naudojimo būdus, taikomus pagal šia direktyva nustatytą tekstų ir duomenų gavybos išimtį, nes, turint omenyje išimties pobūdį ir taikymo sritį, nuostoliai turėtų būti minimalūs;

(13)  nėra reikalo teisių turėtojams nustatyti kompensacijos už naudojimo būdus, taikomus pagal šia direktyva nustatytą tekstų ir duomenų gavybos išimtį, nes teisių turėtojų interesai nebūtų nepagrįstai pažeidžiami. Naudojimas pagal teksto ir duomenų gavybos išimtį taip pat neprieštarauja įprastiniam kūrinių naudojimui taip, kad būtų reikalinga atskira kompensacija;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkte valstybėms narėms leidžiama nustatyti teisių atgaminti, viešai paskelbti ir padaryti viešai prieinamą vien iliustracijos tikslais, be kita ko, mokomajame darbe, išimtį ar apribojimą. Be to, Direktyvos 96/9/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkte ir 9 straipsnio b punkte leidžiama naudoti duomenų bazes ir perkelti arba panaudoti didelę jų turinio dalį mokymo iliustracijoms. Šių išimčių ar apribojimų taikymo skaitmeninio naudojimo būdams sritis yra neaiški. Be to, trūksta aiškumo, ar tos išimtys arba apribojimai būtų taikomi, kai mokoma internetu, taigi nuotoliniu būdu. Be to, esama sistema nereglamentuojamas tarpvalstybinis poveikis. Ši padėtis gali kliudyti plėtoti mokymą naudojant skaitmenines technologijas ir nuotolinį mokymąsi. Todėl būtina nustatyti naują privalomą išimtį ar apribojimą siekiant užtikrinti, kad švietimo įstaigos, kurios skaitmeninėje mokymo veikloje, be kita ko, internetu ir tarpvalstybiniu mastu, naudoja kūrinius ar kitus objektus, turėtų visišką teisinį tikrumą;

(14)  Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkte valstybėms narėms leidžiama nustatyti teisių atgaminti, viešai paskelbti ir padaryti viešai prieinamą vien iliustracijos tikslais mokomajame arba mokslo tiriamajame darbe, išimtį ar apribojimą. Be to, Direktyvos 96/9/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkte ir 9 straipsnio b punkte leidžiama naudoti duomenų bazes ir perkelti arba panaudoti didelę jų turinio dalį mokymo iliustracijoms. Šių išimčių ar apribojimų taikymo skaitmeninio naudojimo būdams sritis yra neaiški, be to, ji nevienodai taikoma valstybėse narėse. Be to, trūksta aiškumo, ar tos išimtys arba apribojimai būtų taikomi, kai mokoma internetu, taigi nuotoliniu būdu. Be to, esama sistema nereglamentuojamas tarpvalstybinis poveikis. Ši padėtis gali kliudyti plėtoti mokymą naudojant skaitmenines technologijas ir nuotolinį mokymąsi. Todėl būtina nustatyti naują privalomą išimtį ar apribojimą siekiant užtikrinti, kad švietimo įstaigos, kurios visoje mokymo veikloje, be kita ko, internetu ir tarpvalstybiniu mastu, naudoja kūrinius ar kitus objektus, turėtų visišką teisinį tikrumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms ir valstybės narės pripažintoms patvirtintoms švietimo programoms, taip pat kultūros paveldo įstaigoms ir mokslinių tyrimų organizacijoms. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi visiems skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos įstaigos, siekiančios vykdyti švietimo veiklą, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  išsaugojimo veiksmui vykdyti gali reikėti atgaminti kultūros paveldo įstaigos rinkinyje esantį kūrinį ar kitą objektą, taigi gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Kultūros paveldo įstaigos dirba savo rinkinių išsaugojimo ateities kartoms darbą. Skaitmeninės technologijos atveria naujų kelių išsaugoti tuose rinkiniuose laikomą paveldą, tačiau kelia ir naujų iššūkių. Atsižvelgiant į tuos iššūkius, būtina pritaikyti galiojančią teisinę sistemą – nustatyti privalomą atgaminimo teisės išimtį, kad būtų galima vykdyti tuos išsaugojimo veiksmus;

(18)  išsaugojimo veiksmui vykdyti gali reikėti atgaminti kultūros paveldo įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos ir švietimo įstaigos rinkinyje esantį kūrinį ar kitą objektą, taigi gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Šios įstaigos dirba savo rinkinių išsaugojimo ateities kartoms darbą. Skaitmeninės technologijos atveria naujų kelių išsaugoti tuose rinkiniuose laikomą paveldą, tačiau kelia ir naujų iššūkių. Atsižvelgiant į tuos iššūkius, būtina pritaikyti galiojančią teisinę sistemą – nustatyti privalomą atgaminimo teisės išimtį, kad būtų galima vykdyti tuos išsaugojimo veiksmus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  skirtingi valstybių narių požiūriai į kultūros paveldo įstaigų vykdomą išsaugojimo veiksmus trikdo kultūros paveldo įstaigų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi išsaugojimo priemonėmis vidaus rinkoje, todėl ištekliai naudojami neveiksmingai;

(19)  skirtingi valstybių narių požiūriai į kultūros paveldo įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų ir švietimo įstaigų vykdomus išsaugojimo veiksmus trikdo tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi išsaugojimo priemonėmis vidaus rinkoje, todėl ištekliai naudojami neveiksmingai. Valstybės narės turėtų sudaryti palankias sąlygas tarpvalstybiniam keitimusi geriausios patirties pavyzdžiais, naujomis technologijomis ir išsaugojimo būdais;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  todėl valstybės narės turėtų nustatyti išimtį, kad kultūros paveldo įstaigos galėtų išsaugojimo tikslais atgaminti jų rinkiniuose nuolat esančius kūrinius ir kitus objektus, pavyzdžiui, dėl technologinio senėjimo ar autentiškų eksponatų irimo. Tokia išimtis leistų daryti kopijas ir reikiamą jų skaičių tinkamu išsaugojimo instrumentu, priemone ar technologija bet kuriuo kūrinio ar kito objekto egzistavimo momentu, kiek to reikia norint pagaminti kopiją vien išsaugojimo tikslais;

(20)  todėl valstybės narės turėtų nustatyti išimtį, kad kultūros paveldo įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos ir švietimo įstaigos galėtų išsaugojimo tikslais atgaminti jų rinkiniuose nuolat esančius kūrinius ir kitus objektus, pavyzdžiui, dėl technologinio senėjimo ar autentiškų eksponatų irimo. Šiems subjektams taip pat turėtų būti leidžiama daryti vidines organizacines kopijas įvairiais tikslais, įskaitant draudimą, teisių suteikimą ir skolinimą. Tokia išimtis leistų daryti kopijas ir reikiamą jų skaičių tinkamu išsaugojimo instrumentu, priemone ar technologija bet kuriuo kūrinio ar kito objekto egzistavimo momentu, kiek to reikia norint pagaminti kopiją tokio atkūrimo tikslais. Ši atgaminimo veikla gali būti vykdoma dalyvaujant partnerystėje su kitomis institucijomis, įsteigtomis valstybėse narėse;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šioje direktyvoje turėtų būti laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat yra kultūros paveldo įstaigos rinkinyje, kai jie priklauso kultūros paveldo įstaigai ar yra joje nuolat laikomi, pavyzdžiui, perleidus nuosavybę ar pagal licencijos suteikimo susitarimą;

(21)  šioje direktyvoje turėtų būti laikoma, kad kūriniai ir kiti objektai nuolat yra kultūros paveldo įstaigos, mokslinių tyrimų organizacijos ir švietimo įstaigos rinkinyje, kai jie priklauso subjektui ilgalaikio skolinimo sąlygomis arba yra jame nuolat laikomi, be kita ko, perleidus nuosavybę ar pagal licencijos suteikimo susitarimą;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybėms narėms turėtų būti leista, nenutolstant nuo šia direktyva nustatytos sistemos, pagal savo teisines tradicijas, praktiką ar aplinkybes lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo bus mechanizmas, kuriuo leidžiama licencijas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, taikyti ir kolektyvinio administravimo organizacijoje neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į tokius mechanizmus galima įtraukti išplėstos apimties kolektyvinių licencijų teikimą ir atstovavimo prezumpcijas;

(23)  valstybėms narėms turėtų būti leista, nenutolstant nuo šia direktyva nustatytos sistemos, pagal savo teisines tradicijas, praktiką ar aplinkybes lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo bus mechanizmas, kuriuo leidžiama licencijas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, taikyti ir kolektyvinio administravimo organizacijoje neatstovaujamų arba nepakankamai atstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į tokius mechanizmus galima įtraukti išplėstos apimties kolektyvinių licencijų teikimą ir atstovavimo prezumpcijas;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose saugomi labai įvairūs kūriniai ir kiti objektai, svarbu, kad šioje direktyvoje numatyti licencijų suteikimo mechanizmai egzistuotų ir galėtų būti praktiškai naudojami įvairių tipų kūriniams ir kitiems objektams, įskaitant fotografijas, garso įrašus ir audiovizualinius kūrinius. Siekiant atsižvelgti į kūrinių ir kitų objektų skirtingų kategorijų ypatumus, susijusius su skelbimo ir platinimo būdais, ir padaryti tuos mechanizmus patogesnius naudoti, valstybėms narėms gali tekti nustatyti specialius tų licencijų teikimo mechanizmų praktinio taikymo reikalavimus ir procedūras. To imantis valstybėms narėms tikslinga konsultuotis su teisių turėtojais, naudotojais ir kolektyvinio administravimo organizacijomis;

(25)  kadangi kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose saugomi labai įvairūs kūriniai ir kiti objektai, svarbu, kad šioje direktyvoje numatyti licencijų suteikimo mechanizmai egzistuotų ir galėtų būti praktiškai naudojami įvairių tipų kūriniams ir kitiems objektams, įskaitant fotografijas, garso įrašus ir audiovizualinius kūrinius. Siekiant atsižvelgti į kūrinių ir kitų objektų skirtingų kategorijų ypatumus, susijusius su skelbimo ir platinimo būdais, ir padaryti tuos mechanizmus patogesnius naudoti, valstybėms narėms gali tekti nustatyti specialius tų licencijų teikimo mechanizmų praktinio taikymo reikalavimus ir procedūras. To imantis valstybėms narėms tikslinga konsultuotis su teisių turėtojais, kultūros paveldo įstaigomis, naudotojais ir kolektyvinio administravimo organizacijomis;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie nėra viešas paskelbimas;

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, taip pat turėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie nėra viešas paskelbimas;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  spaudos leidėjų teisės turėtų būti taikomos nepažeidžiant asmenų teisių atgaminti, viešai skelbti spaudos publikaciją arba teikti visuomenei nuorodas į ją arba jos ištraukas privačiam naudojimui arba kitais ne pelno siekimo, nekomerciniais tikslais;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą, kiek tai susiję su skaitmeninio naudojimo būdais. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais;

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais. Pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga turėtų būti taikoma ir tuo atveju, kai turinys gaunamas automatiškai, pvz., naudojant žinių agregatorius;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteikta apsauga neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir kitais objektais nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į kurias jie integruoti. Todėl spaudos publikacijų leidėjams neturėtų būti galima naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl kurių susitarė spaudos publikacijų leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti teisių turėtojai, kaip kita šalis;

(35)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteikta apsauga neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir kitais objektais nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į kurias jie integruoti. Todėl spaudos publikacijų leidėjams neturėtų būti galima naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl kurių susitarė spaudos publikacijų leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti teisių turėtojai, kaip kita šalis. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad žurnalistams, autoriams ir kitiems teisių turėtojams būtų skiriama teisinga atlygio, gauto naudojant spaudos leidėjų teisę, dalis;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  kultūros ir kūrybos sektoriai (KKS) atlieka labai svarbų vaidmenį reindustrializuojant Europą, skatina ekonomikos augimą ir užima strateginę padėtį, suteikiančią jiems galimybę inicijuoti inovacijų rezultatų sklaidą kituose pramonės sektoriuose. Be to, KKS skatina inovacijas ir IRT plėtrą Europoje. Europoje kultūros ir kūrybos sektoriuose sukurta maždaug 12 mln. viso etato darbo vietų, o tai sudaro 7,5 proc. visos ES darbo jėgos, ir šių sektorių pridėtinės vertės dalis BVP siekia 509 mlrd. EUR (5,3 proc. visos ES BPV). Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga yra KKS pajamų pagrindas;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali būti naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį;

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali būti naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį. Nepaisant to, jog šiandien vartojama daugiau kūrybinio turinio nei bet kada, naudojantis tokiomis paslaugomis kaip vartotojo įkeliamos turinio platformos ir turinio kaupimas, kultūros sektoriuose pajamos dėl minėto vartojimo padidėjimo kol kas nėra santykinai išaugusios. Viena iš pagrindinių priežasčių yra vadinamasis vertės perkėlimas, kurį lemia aiškumo dėl šių internetu teikiamų paslaugų statuso trūkumas autorių teisių ir elektroninės prekybos teisės aktuose. Sukurta nesąžiningos konkurencijos rinka, keliantis grėsmę bendrosios skaitmeninės rinkos plėtojimui ir jos pagrindiniams dalyviams – kultūros ir kūrybos sektoriams;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  skaitmeninės platformos yra priemonė, kuria suteikiama platesnė prieiga prie kultūros ir kūrybos darbų ir kultūros ir kūrybos sektoriams siūloma daug galimybių kurti naujus verslo modelius. Taigi reikia apsvarstyti, kaip pasiekti, kad vykstant šiam procesui būtų daugiau teisinio tikrumo ir pagarbos teisių turėtojams. Todėl nepaprastai svarbu užtikrinti skaidrumą ir vienodas veiklos sąlygas. Teisių turėtojams reikalinga apsauga, teikiama remiantis autorių teisių ir intelektinės nuosavybės sistema, kad būtų pripažįstamos vertybės ir skatinamos inovacijos, kūrybiškumas, investicijos ir turinio kūrimas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamosios dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, jie privalo su teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo ir atgaminimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, jie privalo su teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės;

__________________

__________________

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamosios dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos reklamuoja, nepriklausomai nuo tam tikslui naudojamų priemonių pobūdžio.

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos reklamuoja, nepriklausomai nuo tam tikslui naudojamų priemonių pobūdžio. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjas privalo įsigyti licencijas autorių teisių saugomam turiniui, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi redakcinę atsakomybę už tą turinį. Turėtų būti laikoma, kad licencijos, kurias informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gauna iš teisių turėtojų, apima visą jų paslaugų naudotojų, įskaitant naudotojus, kurie vykdo veiklą nekomerciniais tikslais, sukurtą turinį. Taip pavieniams tokių paslaugų naudotojams bus užtikrintas teisinis tikrumas ir kartu tiksliau apibrėžta platformų atsakomybė.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamosios dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias technologijas. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės;

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  norint, kad veiktų technologijos, tokios kaip turinio atpažinimo technologijos, būtinas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su įdiegtomis technologijomis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, koks naudojamų technologijų tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos technologijos taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų turinys, kuriam taikomas susitarimas;

(39)  norint, kad šios priemonės būtų veiksmingai įgyvendintos, būtinas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su taikytinomis priemonėmis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, koks taikomų priemonių tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos priemonės taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų turinys, kuriam taikomas susitarimas. Tačiau reikėtų nustatyti tinkamas apsaugos priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad taikomos priemonės nepažeistų pagrindinių naudotojų teisių, t. y. jų teisės į jų asmens duomenų apsaugą pagal Direktyvą 95/46/EB, Direktyvą 2001/58/EB ir Reglamentą (ES) 2016/679 ir jų laisvės gauti ar suteikti informaciją, visų pirma galimybę pasinaudoti autorių teisių išimtimi arba apribojimu;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose dažnai yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai dalytųsi tinkama informacija;

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos sutarties šalys ir subjektai, kuriems vėliau teisės perduodamos, ar licencijų savininkai, taip pat jų teisių perėmėjai dalytųsi informacija. Ataskaitų teikimo ir skaidrumo įpareigojimas turėtų būti susietas su kūriniu visose jo naudojimo formose ir tarpvalstybiniu mastu;

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  įgyvendinant skaidrumo prievoles reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir atlikėjų teisių ypatumus. Valstybės narės turėtų konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų padėti nustatyti sektorinius reikalavimus. Kolektyvines derybas reikėtų laikyti galimybe pasiekti atitinkamų suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems su kolektyvinio administravimo organizacijomis, nes jiems jau taikomi Direktyvos 2014/26/ES skaidrumo reikalavimai;

(41)  įgyvendinant skaidrumo prievoles reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir atlikėjų teisių ypatumus. Valstybės narės turėtų konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų padėti nustatyti sektorinius reikalavimus ir standartinius informacijos teikimo reikalavimus bei procedūras. Kolektyvines derybas reikėtų laikyti galimybe pasiekti atitinkamų suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems su kolektyvinio administravimo organizacijomis, nes jiems jau taikomi Direktyvos 2014/26/ES skaidrumo reikalavimai, su sąlyga, kad valstybės narės perkėlė Direktyvą 2014/26/ES ir ėmėsi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad visų kolektyvinio administravimo organizacijų valdymas būtų atliekamas veiksmingai ir tinkamai. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad kolektyvinio administravimo organizacijos gintų teisių turėtojų interesus, užtikrindamos, kad būtų tiksliai ir reguliariai paskirstytas atlygis ir kad būtų parengta metinė vieša skaidrumo ataskaita, laikantis Direktyvos 2014/26/ES;

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šią direktyvą, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir jie turi būti tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB35 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB36;

(46)  tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šią direktyvą, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, ir jie turi būti tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB35 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB36. Ateityje turėtų būti laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, įskaitant teisę būti pamirštam;

_________________

_________________

35 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50. Ši direktyva nustos galioti 2018 m. gegužės 25 d. ir bus pakeista 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

35 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50. Ši direktyva nustos galioti 2018 m. gegužės 25 d. ir bus pakeista 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).

36 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47, iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

36 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47, iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  svarbu pabrėžti anonimiškumo svarbą tvarkant asmens duomenis komerciniais tikslais. Be to, turėtų būti skatinama taikyti numatytojo nesidalijimo asmens duomenimis alternatyvą naudojant internetinės platformos sąsajas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  mokslinių tyrimų organizacija – universitetas, mokslinių tyrimų institutas ar bet kuri kita organizacija, kurios svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba vykdyti mokslinius tyrimus ir teikti švietimo paslaugas:

1.  mokslinių tyrimų organizacija – universitetas, įskaitant verslo inkubatorių prie universitetų, mokslinių tyrimų institutas ar bet kuri kita organizacija, kurios svarbiausias tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus arba vykdyti mokslinius tyrimus ir teikti švietimo paslaugas:

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  pradedančioji įmonė – pagal šią direktyvą bet kuri įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta arba balansas neviršija 2 mln. EUR ir kuri, prieš pasinaudodama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, buvo įsteigta ne anksčiau kaip prieš trejus metus;

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  teisėta prieiga – teisėtai įgyta galimybė susipažinti su turiniu.

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Tekstų ir duomenų gavyba

Tekstų ir duomenų gavyba

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų, ne pelno organizacijų ir pradedančiųjų įmonių atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

2.  Netaikoma jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata.

2.  Netaikoma jokia 1 dalimi nustatytai išimčiai prieštaraujanti sutartinė nuostata.

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti ir neturėtų būti trukdoma pagalbos gavėjams arba jie neturėtų būti nepagrįstai ribojami pasinaudoti 1 dalyje numatyta išimtimi ir neturėtų būti panaikinamos arba nepagrįstai ribojamos jų galimybės kurti kitokias tekstų ir duomenų gavybos priemones nei siūlo teisių turėtojai.

4.  Valstybės narės skatina teisių turėtojus ir mokslinių tyrimų organizacijas apibrėžti bendrai sutartą su 3 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusią geriausią praktiką.

 

 

4a.  Tekstų ir duomenų gavybą atliekantys pagalbos gavėjai, kurie naudojasi 1 dalyje nurodyta išimtimi, taiko priemones, kuriomis užtikrinama, kad vykdant tekstų ir duomenų gavybos procesą išrinkti duomenys būtų laikomi saugiai ir nebūtų saugomi ilgiau nei būtina mokslinių tyrimų tikslais. 1 dalyje nurodyta išimtis neturi įtakos tekstų ir duomenų gavybos, kuriai naudojami autorių teisės nesaugomi paprasti faktai ar duomenys, teisės aktams arba tekstų ir duomenų gavybos, kurią vykdant neatliekamas joks atgaminimas ir perkėlimas, teisės aktams. Teisių turėtojų arba duomenų bazių autorių leidimo nereikia norint atlikti laikinus atgaminimo veiksmus, kuriems taikomos išimtys pagal Sąjungos teisę, ir perkėlimo veiksmams, kurie yra būtini siekiant, kad teisėtas naudotojas turėtų prieigą prie duomenų bazės turinio ir galėtų juo įprastai naudotis.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų naudojimą tik mokymo iliustracijoms, įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas:

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį ar apribojimą, kad leistų skaitmeninį kūrinių ir kitų objektų naudojimą tik mokymo ar mokslinių tyrimų iliustracijoms, įrodžius nekomercinį siekiamų tikslų pobūdį, su sąlyga, kad naudojimas:

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vyksta švietimo įstaigos patalpose ar per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai);

a)  vyksta švietimo įstaigos ar valstybės narės pripažintos patvirtintos švietimo programos, taip pat kultūros paveldo įstaigos ar mokslinių tyrimų organizacijos mokymosi aplinkoje ar per saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik jų registruoti moksleiviai ir mokytojai (dėstytojai);

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms lengvai prieinamoje duomenų bazėje.

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga.

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo ar mokslinių tyrimų iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje švietimo įstaiga, patvirtinta švietimo programa, kultūros paveldo įstaiga ar mokslinių tyrimų organizacija įsisteigusi.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje vien tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir švietimo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti, taip pat atgaminti kūrinius organizacijos viduje vykdant su viešuoju interesu susijusius uždavinius.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir kitiems objektams gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir kitiems objektams gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais. Jei kolektyvinio administravimo organizacijos nėra arba ji netinkamai atstovauja teisių turėtojų teisėms, valstybės narės turėtų suteikti kultūros paveldo įstaigoms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir formaliojo bei neformaliojo švietimo įstaigoms išimtį nekomerciniais tikslais platinti, viešai skelbti arba teikti kūrinius, kuriais nebeprekiaujama. Valstybės narės turėtų užtikrinti teisių turėtojams tinkamą atlygį už nepagrįstą jų teisėtų interesų pažeidimą, taip pat užtikrinti visiems teisių turėtojams galimybę bet kuriuo metu paprieštarauti tam, kad jų kūriniai būtų naudojami.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų, įskaitant atvejų, kai kultūros paveldo įstaigų veikla nėra pagrįstai suderinta su 7 ir 8 straipsnių nuostatomis, sprendimą, reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti ir kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Pagrindimas

Spausdintos kopijos vertos tokios pačios apsaugos kaip ir skaitmeninės. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad teisės būtų suteiktos ir skaitmeniniam, ir neskaitmeniniam naudojimui, ir kad būtų panaikinta bet kokia formuluotė, kuria neskaitmeninis naudojimas galėtų būti išskirtas iš teisių taikymo srities.

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės spaudos publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1.  Valstybės narės spaudos publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos publikacijų naudojimo.

Pagrindimas

Spausdintos kopijos vertos tokios pačios apsaugos kaip ir skaitmeninės. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad teisės būtų suteiktos ir skaitmeniniam, ir neskaitmeniniam naudojimui, ir kad būtų panaikinta bet kokia formuluotė, kuria neskaitmeninis naudojimas galėtų būti išskirtas iš teisių taikymo srities.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  1 dalyje nurodomos teisės netaikomos hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie nėra viešas paskelbimas.

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad žurnalistams būtų skiriama teisinga įplaukų, gautų naudojant spaudos leidėjų teises, dalis.

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui perleidus teisę ar suteikus jos licenciją leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra pakankamas teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos teisės išimtį ar apribojimą.

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui perleidus teisę ar suteikus jos licenciją leidėjui, šis leidėjas būtų teisės turėtojas pagal tokį perleidimą ar licenciją ir tik tiek, kiek pateisina toks perleidimas ar licencija. Todėl toks licencijos perleidimas yra pakankamas teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos teisės išimtį, privalomą kolektyvinių licencijų teikimą ar apribojimą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos ir proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų autorių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, ir tais atvejais, kai saugojimas ir prieigos suteikimas yra esminė jų veiklos dalis, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi atitinkamų ir proporcingų priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Teisių turėtojams paprašius, paslaugų teikėjai jiems suteikia pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl toje dalyje nurodytų priemonių taikymo. Šiais mechanizmais visų pirma užtikrinama, kad tuo atveju, kai 1 dalyje nurodomas turinio pašalinimas yra nepagrįstas, konkretus turinys per priimtiną laikotarpį būtų atkurtas internete.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, tokia kaip tinkamos ir proporcingos turinio atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

3.  Kai tinka, Komisija drauge su valstybėmis narėmis palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, susijusi su 1 dalyje nurodytomis priemonėmis, atsižvelgdamos, inter alia,, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos ir proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo jų naudotojų įkeltus autorių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus ir suteikia galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka tokius kūrinius ar kitus objektus įkeliančių paslaugų naudotojų inicijuotą viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, sudaro su teisių turėtojais susitarimus teikti licencijas tiek viešo paskelbimo, tiek atgaminimo teisėms, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

2. Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės netaikomas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie pateikia visuomenei naudoti saugomus kūrinius ir kitus objektus ir atlieka aktyvų vaidmenį, be kita ko, gerindami įkeltų kūrinių ar objektų pateikimą ar juos reklamuodami, veiklai.

3. Laikoma, kad 1 dalyje nurodomi susitarimai dėl licencijų suteikimo apima pirmiau minėtų informacinės visuomenės paslaugų naudotojų veiksmus, jeigu naudotojai nevykdo profesionalios veiklos.

4. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų autorių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos ir proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai ir laiku praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 4 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 4 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

6. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie imasi 4 dalyje nurodytų priemonių, užtikrina, kad tokios priemonės visiškai atitiktų Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio ir Europos pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

7. Kai tinka, valstybės narės palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, tokia kaip tinkamos ir proporcingos turinio atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, reguliariai ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, laiku gautų tinkamą ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie naudojimo būdus, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, įskaitant vėlesnius teisių perėmėjus ar licencijų turėtojus, reguliariai ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, laiku gautų tikslią, tinkamą ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių, įskaitant mokslinius darbus ir atlikimo įrašus, naudojimą ir reklamavimą, visų pirma apie naudojimo ir reklamavimo būdus, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti tinkamo lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė lieka veiksminga ir užtikrina tinkamo lygio skaidrumą.

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti aukšto lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje, taip pat autorių ir atlikėjų teisę į auditą. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė lieka veiksminga, vykdytina ir užtikrina tinkamo lygio skaidrumą.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad sektoriniai standartiniai informacijos teikimo reikalavimai ir procedūros būtų parengti vykdant dialogus su suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Autorių ir atlikėjų neatšaukiama teisė į teisingą atlygį

 

1.   Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai autoriai ir atlikėjai perduoda arba perleidžia savo teisę padaryti kūrinius viešai prieinamais, jie išsaugo teisę gauti teisingą atlygį, gautą iš jų kūrinio naudojimo.

 

2.   Autoriaus arba atlikėjo teisė gauti teisingą atlygį už savo kūrinio padarymą viešai prieinamu yra neatimama ir negali būti atšaukta.

 

3.   Šios teisės gauti teisingą atlygį už autoriaus ar atlikėjo kūrinio padarymą viešai prieinamu administravimas patikimas jų kolektyvinio administravimo organizacijoms, išskyrus atvejus, kai toks atlygis autoriams, audiovizualinių kūrinių autoriams ir atlikėjams už jų kūrinių padarymą viešai prieinamais yra užtikrinamas kitomis kolektyvinėmis sutartimis, įskaitant savanoriškas kolektyvinio administravimo sutartis.

 

4.   Kolektyvinio administravimo organizacijos renka teisingą atlygį iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie padaro kūrinius viešai prieinamais.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai turėtų teisę paprašyti tinkamo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai arba jų paskirti atstovai turėtų teisę paprašyti teisingo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Teisių grąžinimo mechanizmas

 

1.   Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai, kurie yra sudarę sutartis su nuolatiniais mokėjimo įsipareigojimais, gali nutraukti sutartį, pagal kurią jie suteikė licenciją ar perleido savo teises, kai jų kūriniai ir atlikimo įrašai visiškai nėra naudojami, nuolat nemokamas sutartas atlygis arba visiškai neteikiama informacija ir nėra skaidrumo.

 

2.   Teise nutraukti sutartį dėl teisių perdavimo arba licencijos suteikimo galima pasinaudoti, jeigu per metus nuo tada, kai atlikėjas ar autorius pranešė apie savo ketinimą nutraukti sutartį, sutarties šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, susijusių su sutartu atlygiu. Jei kūrinys nėra naudojamas ir visiškai neteikiama informacija bei trūksta skaidrumo, teise nutraukti sutartį dėl teisių perdavimo arba licencijos suteikimo galima pasinaudoti, jeigu per penkerius metus nuo tada, kai atlikėjas ar autorius pranešė apie savo ketinimą nutraukti sutartį, sutarties šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

 

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalies prievolė netaikoma, kai autoriaus ar atlikėjo įnašas nėra reikšmingas atsižvelgiant į visą kūrinį ar atlikimo įrašą.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad ginčai dėl skaidrumo prievolės pagal 14 straipsnį ir sutarčių pritaikymo mechanizmo pagal 15 straipsnį gali būti pateikti spręsti pagal savanorišką alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą.

Valstybės narės nustato, kad ginčai dėl skaidrumo prievolės pagal 14 straipsnį ir sutarčių pritaikymo mechanizmo pagal 15 straipsnį gali būti pateikti spręsti pagal savanorišką alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą. Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai galėtų ginčą pateikti spręsti anonimiškai per įgaliotą asmenį arba organizaciją.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Nuorodos

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Svarstymas komitete

22.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

18

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (4.9.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Nuomonės referentas: Marc Joulaud

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dalykas ir taikymo sritis

Komisijos pasiūlymu siekiama modernizuoti autorių teisių teisės aktus ir pritaikyti juos prie Europos skaitmeninės aplinkos, taip suteikiant naują postūmį bendrosios skaitmeninės rinkos formavimuisi. Technologinė plėtra per paskutinius du dešimtmečius labai pakeitė ir internetinių paslaugų apimtį, ir vartotojų elgseną internete, todėl tapo būtina atnaujinti bent dalį galiojančių teisės aktų, kurie buvo priimti 2001 m.

Pagrindiniai autorių teisių principai, pvz., būtinybė užtikrinti aukšto lygio apsaugą ir sąžiningą atlygį kūrėjams ir atlikėjams, tebėra labai aktualūs ir šiandien, tad jie turi būti išlaikyti, nes taikydama juos Europos Sąjunga gali išlaikyti turtingą kultūros įvairovę, kuri ir šiandien yra vienas iš jos vertingiausių pranašumų visų kitų pasaulio šalių atžvilgiu. Tačiau dėl to, kad skaitmeninės paslaugos plėtojamos remiantis autorių teisių saugomais kūriniais, teisių turėtojams kyla didžiulių sunkumų, susijusių su tinkama jų kūrinių sklaidos kontrole ir galimybe gauti sąžiningą atlygį už juos.

Tuo pat metu, siekiant užtikrinti teisėtą autorių teisių saugomų kūrinių naudojimą, Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (Informacinės visuomenės direktyva) buvo nustatytas savanoriškai taikytinų išimčių ir apribojimų sąrašas, kuriuo apibrėžta, kuriais atvejais nereikia gauti išankstinio teisių turėtojo sutikimo prieš pradedant naudoti jo kūrinį. Šios išimtys buvo apibrėžtos plačiai, technologiniu požiūriu buvo neutralios ir laisvai pasirenkamos, kad valstybės narės galėtų jas pritaikyti savo nacionaliniams ypatumams ir kultūros politikai. Nors išimtys buvo laisvai pasirenkamos, valstybės narės didžiąją jų dalį taikė ir įsitikino, kad jos yra veiksmingos, net jei taikant kai kurias iš jų skaitmeninėje aplinkoje kilo atitinkamų neaiškumų.

Atsižvelgdama į tai, Komisija nusprendė išlaikyti galiojančius teisės aktus, nes jie tebėra aktualūs, bet spręsti konkrečias problemas, kylančias dėl skaitmeninės revoliucijos, ypač tais atvejais, kai jos turi tarpvalstybinį poveikį, nustatant privalomai taikytinas išimtis, papildančias išimtis, nustatytas Informacinės visuomenės direktyvoje.

Todėl dabartiniame pasiūlyme didžiausias dėmesys skiriamas trims ramsčiams, kurių kiekvienas padės spręsti konkrečioje srityje nustatytas problemas.

Pirmuoju ramsčiu siekiama remti viešojo intereso veiklą, pvz., mokslinius tyrimus, švietimą ir kultūros paveldo apsaugą, kuriose autorių teisių saugomus kūrinius reikia naudoti kasdien. Privalomai taikytinos išimtys numatytos siekiant užtikrinti naudos gavėjams teisinį tikrumą dėl kūrinių naudojimo.

Antrasis ramstis nustatytas siekiant padėti turinio gamybos sektoriui įveikti didelius sunkumus, su kuriais jis susiduria derėdamasis dėl licencijų, ir galbūt gauti sąžiningai suderėtą atlygį už savo kūrinių sklaidą plačiu mastu, vykdomą teikiant internetines paslaugas. Todėl Komisija pateikia svarbių paaiškinimų dėl informacinės visuomenės paslaugų teikėjams taikomo atsakomybės režimo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2000/31/EB dėl elektroninės prekybos, kai tokie paslaugų teikėjai saugo didelį paslaugų naudotojų įkeltų saugomų kūrinių kiekį ir suteikia galimybę su jais susipažinti. Tokiais atvejais informacinės visuomenės paslaugų teikėjai sudaro su teisių turėtojais susitarimus dėl licencijų suteikimo ir nustato proporcingas ir tinkamas priemones atitinkamiems kūriniams apsaugoti bendradarbiaujant su teisių turėtojais.

Trečiuoju ir paskutiniu ramsčiu siekiama užtikrinti santykių su autoriais ir jų sutartiniais partneriais pusiausvyrą. Autorių ir atlikėjų teisių perleidimas ar licencijų jomis naudotis suteikimas jų sutartiniams partneriams yra standartinė ir visuotinai priimta praktika, kuria užtikrinamas kūrybos veiklos finansavimas. Tačiau autoriams ir atlikėjams ne visada suteikiama galimybė susipažinti su duomenimis, susijusiais su tuo, kaip jų kūriniai vėliau naudojami, reklamuojami ir kokios įplaukos juos naudojant gaunamos, todėl jiems sunku nustatyti, ar jiems mokamas atlygis atitinka faktinį konkretaus kūrinio sėkmingumo rodiklį. Todėl Komisija savo pasiūlyme numatė prievoles užtikrinti skaidrumą, galimybę pritaikyti atlygį ir nustatė ginčų sprendimo mechanizmą.

Bendra nuomonės referento pozicija

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlytai direktyvai ir problemų sprendimu grindžiamam požiūriui ir mano, kad, nors dauguma esamų autorių teisių teisės aktų tebegalioja, reikia konkrečių papildomų taisyklių, kuriomis būtų atsižvelgiama į skaitmeninio autorių teisių saugomų kūrinių naudojimo ypatumus.

Pakeitimais siekiama aiškiau išdėstyti ir patikslinti Komisijos pasiūlymo nuostatas, taip pat kai kurias jų sustiprinti, kai tai tikslinga ir įmanoma. Kartu nuomonės referentas nori pripažinti vartotojų elgsenos pokyčius ir pateikti garantijas, susijusias su skaitmeninės revoliucijos sąlygomis susiformavusiais naujais naudojimo būdais ir nauja praktika.

Todėl nuomonės referentas pateikė pakeitimus, susijusius su keturiomis pagrindinėmis sritimis, kuriais siekiama toliau tekste nurodomų tikslų.

1.  Užtikrinti teisinį tikrumą dėl naujų išimčių ir apribojimų

Nuomonės referentas pritaria šioje direktyvoje pateiktoms naujoms privalomai taikytinoms išimtims ir apribojimams, kuriais siekiama remti viešojo intereso veiklą, pvz., švietimą, mokslinius tyrimus ar kultūros paveldo apsaugą. Iš tikrųjų, galima nauda visai visuomenei ir tarpvalstybinės praktikos plėtojimas tokį suderinimą pateisina, o taikymo sritis yra pakankamai tiksliai apibrėžta, kad teisių turėtojus būtų galima tinkamai apsaugoti nuo neproporcingai didelės žalos.

Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad dabartiniu pasiūlymu neužtikrinamas visiškas teisinis aiškumas dėl naštos, tenkančios su kiekviena konkrečia išimtimi susijusioms šalims, o tai keltų grėsmę išimčių veiksmingumui ir trukdytų jas suderintai taikyti. Todėl nuomonės referentas tiksliai apibrėžė su išimtimis susijusių atitinkamų šalių prievoles, kad būtų sumažinta žalos teisių turėtojams rizika (3 straipsnis), užtikrinta galimybė naudotis licencijomis ar išimtimi (4 straipsnis) ir apsaugota įprasta praktika (5 straipsnis).

2.  Apibrėžti platformų atsakomybę ir užtikrinti sąžiningą bendradarbiavimą su teisių turėtojais

Nuomonės referentas visapusiškai remia pasiūlymo tikslus ir požiūrį, kuriais vadovautasi aiškiau apibrėžiant kai kurių kategorijų informacinės visuomenės paslaugų statusą tokiu būdu, kuris atitinka direktyvą dėl elektroninės prekybos ir ją papildo.

Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad pasiūlymu nepakankamai tiksliai apibrėžiama paslaugų, kurioms taikomi šios direktyvos 13 straipsnio reikalavimai, apimtis, o dėl to atsiranda teisinis netikrumas. Teisių turėtojų ir tų paslaugų teikėjų tarpusavio prievolių apimtis, pobūdis ir pagrindas, jo nuomone, taip pat nėra pakankamai aiškiai apibrėžti.

Taigi nuomonėje apibrėžtos šios direktyvos 13 straipsnyje nurodytų informacinės visuomenės paslaugų teikėjų pareigos. Užuot susitelkus tik į technines charakteristikas (t. y. saugojimo sąvoką), nuomonėje paslaugų teikėjų pareigos grindžiamos viešo paskelbimo veiksmo atlikimu.

Taigi iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus ir (arba) teikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, vadinasi, teikia ne vien fizines priemones ir atlieka viešo paskelbimo veiksmą, reikalaujama su teisių turėtojais jų prašymu sudaryti susitarimus teikti licencijas. Net ir tais atvejais, kai tokie susitarimai nėra sudaryti arba kai paslaugoms gali būti taikomas Elektroninės prekybos direktyvoje numatytas atleidimas nuo atsakomybės, reikalaujama, kad jie imtųsi priemonių siekiant užkirsti kelią neteisėtam autorių teisių saugomo turinio įtraukimui. Tai turėtų padėti užtikrinti teisinį tikrumą, būtiną tam, kad ši direktyvos nuostata būtų veiksmingai taikoma.

Kad būtų užtikrintas geresnis ir sąžiningesnis atitinkamų platformos paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimas, nuomonės referentas siūlo alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą, kurį taikant bet kokios problemos, kurių galės kilti, būtų sprendžiamos pasitelkiant valstybių narių paskirtą nešališką subjektą.

3.  Sukurti naują ramstį teisėtai vartotojų praktikai apsaugoti

Nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad pasiūlyme nepripažįstama dabartinė vartotojų, kaip paslaugų naudotojų, vieta skaitmeninėje aplinkoje. Vartotojo vaidmuo nebėra tik pasyvus: jis tapo aktyviu dalyviu ir skaitmeninėje ekosistemoje dabar atlieka ir turinio šaltinio, ir jo gavėjo vaidmenį. Iš tikrųjų, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai savo paslaugas kuria, pasirenka joms taikomą verslo modelį ir jas optimizuoja atsižvelgdami į šį dvejopą savo paslaugų naudotojų vaidmenį. Teisiniu požiūriu nuomonės referentas taip pat mano, kad pagal galiojančius autorių teisių teisės aktus, ypač išimčių ir apribojimų požiūriu, paslaugų naudotojams neužtikrinamas teisinis tikrumas dėl jų taikomos skaitmeninės praktikos, todėl šioje srityje būtinas konkretus požiūris.

Todėl nuomonėje esama citavimo išimtis papildoma nauja išimtimi, taikoma skaitmeniniam nekomerciniam ir proporcingam atskirų vartotojų autorių teisių saugomų kūrinių arba kitų objektų citatų ar ištraukų naudojimui. Nepažeidžiant 13 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali paprašyti taikyti išimtį naudotojų įkeltam turiniui, kai turinys naudojimas tokiais tikslais kaip kritika, apžvalga, iliustracija, karikatūra, parodija ar pastišas.

Galiausiai nuomonės referentas sustiprino 13 straipsnyje nurodomą skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmą, kuriuo naudotojams užtikrinamas minimalus teisinio tikrumo dėl procedūrų lygis.

4.  Suteikti autoriams ir atlikėjams galimybę veiksmingai užtikrinti savo teisių įgyvendinimą

Nuomonės referentas labai teigiamai vertina pastangas pasiūlymu sustiprinti autorių ir atlikėjų teises. Kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neigiamam poveikiui, kuris galėtų atgrasyti autorius ir atlikėjus nuo pastangų užtikrinti savo teisių įgyvendinimą, nuomonės referentas įtraukė nuostatą, pagal kurią autorių, atlikėjų ir jų sutartinių partnerių tarpusavio ginčų sprendimo procedūra gali būti inicijuojama individualiai arba kolektyviai.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  dėl sparčios technologinės plėtros nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai. Atsiranda vis naujų verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti tikslai ir principai neprarado reikšmės. Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose srityse būtina pritaikyti ir papildyti galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir priemonės, padėsiančios palengvinti tam tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir internetiniu audiovizualinių kūrinių pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo programų platformose, siekiant padidinti galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl teisių į publikacijas, internetinių paslaugų teikėjų, kurie saugo naudotojų įkeltą turinį ir suteikia galimybę su juo susipažinti, vykdomo kūrinių ir kitų objektų naudojimo ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių skaidrumo;

(3)  dėl sparčios technologinės plėtros nesiliauja keitęsi kūrinių ir kitų objektų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai. Itin svarbu, kad atitinkami teisės aktai būtų parengti atsižvelgiant į būsimus pokyčius, kad jais nebūtų ribojama technologinė raida. Atsiranda vis naujų verslo modelių ir naujų rinkos dalyvių. Sąjungos autorių teisių sistemoje išdėstyti tikslai ir principai neprarado reikšmės. Tačiau ir teisių turėtojams, ir naudotojams stinga teisinio tikrumo dėl kūrinių ir kitų objektų tam tikrų naudojimo būdų, įskaitant tarpvalstybinio naudojimo būdus, skaitmeninėje aplinkoje. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“26, kai kuriose srityse būtina pritaikyti ir papildyti galiojančią Sąjungos autorių teisių sistemą. Šioje nuolat besikeičiančioje skaitmeninėje aplinkoje Komisija turėtų ištirti visas galimas priemones, siekiant užkirsti kelią neteisėtam saugomo vaizdo ir audiovizualinio turinio autorių teisių naudojimui komerciniais tikslais, taikant įterpimo arba įrėminimo būdus. Be to, šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis tam tikros išimtys ir apribojimai pritaikomi skaitmeninei ir tarpvalstybinei aplinkai, ir priemonės, padėsiančios palengvinti tam tikrą licencijų teikimo tvarką, susijusią su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sklaida ir internetiniu audiovizualinių kūrinių pasiekiamumu užsakomųjų vaizdo programų platformose, siekiant padidinti galimybes susipažinti su turiniu. Siekiant sukurti sklandžiai veikiančią autorių teisių prekyvietę, taip pat reikėtų taisyklių dėl teisių į publikacijas, internetinių paslaugų teikėjų, kurie saugo naudotojų įkeltą turinį ir suteikia galimybę su juo susipažinti, vykdomo kūrinių ir kitų objektų naudojimo ir dėl autorių bei atlikėjų sutarčių skaidrumo;

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  nepaisant to, jog šiandien vartojama daugiau kūrybinio turinio nei bet kada, naudojantis tokiomis paslaugomis kaip vartotojo įkeliamo turinio platformos ir turinio kaupimas, kūrybos sektoriuose pajamos nėra atitinkamai išaugusios. Todėl atsirado vadinamasis „vertės skirtumas“, t. y. platformų paslaugų teikėjams lieka kultūros ir kūrybos darbų vertė, kurios netenka kūrėjai. Perkeliant vertę sukuriama neveiksminga ir neteisinga rinka ir keliama grėsmė ilgalaikiam Sąjungos kultūros ir kūrybos sektorių gyvybingumui bei bendros skaitmeninės rinkos sėkmei. Todėl atsakomybė turėtų būti netaikoma tik iš tikro neutraliems ir pasyviems internetinių paslaugų teikėjams, bet ne tiems paslaugų teikėjams, kurie aktyviai dalyvauja platinant, reklamuojant ir verčiant į pinigus turinį kūrėjų sąskaita;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse dėl skaitmeninių technologijų tapo įmanomi naujų tipų naudojimo būdai, kuriems akivaizdžiai netaikomos galiojančios Sąjungos taisyklės dėl išimčių ir apribojimų. Be to, vidaus rinkos veikimas gali nukentėti dėl to, kad direktyvose 2001/29/EB, 96/9/EB ir 2009/24/EB nustatytos išimtys ir apribojimai šiose srityse yra laisvai pasirenkami. Tai ypač pasakytina apie tarpvalstybinio naudojimo būdus, kurie skaitmeninėje aplinkoje įgyja vis didesnę reikšmę. Todėl tikslinga atsižvelgiant į tuos naujus naudojimo būdus iš naujo įvertinti galiojančias moksliniams tyrimams, mokomajam darbui ir kultūros paveldo išsaugojimui svarbias Sąjungos teisės išimtis ir apribojimus. Turėtų būti nustatytos privalomos tekstų ir duomenų gavybos technologijų naudojimo būdų išimtys ar apribojimai mokslinių tyrimų srityje, mokomojo darbo iliustracijų tikslais skaitmeninėje aplinkoje ir kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Naudojimo būdams, kuriems netaikomi šioje direktyvoje nustatyti išimtys ar apribojimai, toliau taikomos esamos Sąjungos teisės išimtys ar apribojimai. Direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB turėtų būti pritaikytos;

(5)  mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse dėl skaitmeninių technologijų tapo įmanomi naujų tipų naudojimo būdai, kuriems akivaizdžiai netaikomos galiojančios Sąjungos taisyklės dėl išimčių ir apribojimų. Be to, vidaus rinkos veikimas gali nukentėti dėl to, kad direktyvose 2001/29/EB, 96/9/EB ir 2009/24/EB nustatytos išimtys ir apribojimai šiose srityse yra laisvai pasirenkami. Tai ypač pasakytina apie tarpvalstybinio naudojimo būdus, kurie skaitmeninėje aplinkoje įgyja vis didesnę reikšmę. Todėl tikslinga atsižvelgiant į tuos naujus naudojimo būdus iš naujo įvertinti galiojančias moksliniams tyrimams, mokomajam darbui, nuotoliniam ir mišriajam mokymuisi ir kultūros paveldo išsaugojimui svarbias Sąjungos teisės išimtis ir apribojimus. Turėtų būti nustatytos privalomos tekstų ir duomenų gavybos technologijų naudojimo būdų išimtys ar apribojimai mokslinių tyrimų srityje, mokomojo darbo iliustracijų tikslais skaitmeninėje aplinkoje ir kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Naudojimo būdams, kuriems netaikomi šioje direktyvoje nustatyti išimtys ar apribojimai, toliau taikomos esamos Sąjungos teisės išimtys ar apribojimai. Direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB turėtų būti atitinkamai pritaikytos.Šioje direktyvoje vartojama mokslinių tyrimų sąvoka suprantama kaip nuoroda ir į gamtos, ir į humanitarinius mokslus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Sąjungos teisėje jau nustatyta tam tikrų naudojimo moksliniams tikslams būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti taikomi tekstų ir duomenų gavybos veiksmams. Tačiau šie išimtys ir apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų srityje naudojamų technologijų. Be to, kai mokslininkai gali teisėtai susipažinti su turiniu, pavyzdžiui, prenumeruodami publikacijas ar įgydami atviros prieigos licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir duomenų gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų vykdoma naudojantis skaitmenine technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio netikrumo nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų erdvės, konkurencinė padėtis;

(9)  Sąjungos teisėje jau nustatyta tam tikrų naudojimo moksliniams tikslams būdų išimčių ir apribojimų, kurie gali būti taikomi tekstų ir duomenų gavybos veiksmams. Tačiau šie išimtys ir apribojimai yra laisvai pasirenkami ir ne iki galo pritaikyti prie mokslo tyrimų srityje naudojamų technologijų. Be to, kai mokslininkai yra įgiję teisę susipažinti su turiniu, pavyzdžiui, prenumeruodami publikacijas ar įgydami atviros prieigos licencijas, licencijų sąlygose tekstų ir duomenų gavyba gali būti neleidžiama. Kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų vykdoma naudojantis skaitmenine technologija, kyla grėsmė, kad nesiėmus priemonių šalinti su tekstų ir duomenų gavyba susijusio teisinio netikrumo nukentės Sąjungos, kaip mokslinių tyrimų erdvės, konkurencinė padėtis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Išimtis taip pat turėtų būti naudinga į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę įsitraukiančioms mokslinių tyrimų organizacijoms;

(10)  šį teisinį netikrumą reikėtų šalinti nustatant privalomą atgaminimo teisės ir teisės neleisti perkelti duomenų iš duomenų bazės išimtį. Nauja išimtis neturėtų pažeisti Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos galiojančios privalomos laikinų atgaminimo veiksmų išimties, kuri turėtų būti toliau taikoma tekstų ir duomenų gavybos būdams, kuriais nekopijuojama daugiau, nei leidžiama pagal tą išimtį. Siekiant užkirsti kelią nepagrįstam tekstų ir duomenų gavybai reikalingo turinio platinimui, mokslinių tyrimų organizacijoms turėtų būti leista saugiai laikyti ir saugoti kūrinių ar kitų objektų, gautų taikant naująją išimtį, kopijas tiek laiko, kiek reikia tyrimams atlikti. Kūrinių ar kitų objektų kopijos, padarytos tekstų ir duomenų gavybos tikslais, turi būti ištrinamos, kai tik baigiama visa veikla, reikalinga moksliniams tyrimams atlikti. Išimtis taip pat turėtų būti naudinga viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėje dalyvaujančioms mokslinių tyrimų organizacijoms, jeigu atliekami tekstų ir duomenų gavybos veiksmai yra tiesiogiai susiję su atitinkamoje partnerystėje atliekamų mokslinių tyrimų tikslu. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės srityje būtina, kad autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriais naudojamasi taikant išimtį, iš anksto teisėtai įsigytų privačiojo sektoriaus partneris.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  numatant galimai didelį prieigos prašymų ir kūrinių ar kitų objektų atsisiuntimų skaičių, teisių turėtojams turėtų būti leista taikyti priemones, kai kyla rizika, kad sistemos ar duomenų bazių, kuriose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas galėtų atsidurti pavojuje. Tomis priemonėmis neturėtų būti siekiama daugiau, nei būtina, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas ir vientisumas, ir jos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti išimtį;

(12)  numatant galimai didelį prieigos prašymų ir kūrinių ar kitų objektų atsisiuntimų skaičių, teisių turėtojams turėtų būti leista taikyti priemones, pvz., tapatybės patvirtinimą, kai kyla rizika, kad sistemos ar duomenų bazių, kuriose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas galėtų atsidurti pavojuje. Tos priemonės turi būti proporcingos, jomis neturėtų būti siekiama daugiau, nei būtina, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas ir vientisumas, ir jos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti išimtį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nėra reikalo teisių turėtojams nustatyti kompensacijos už naudojimo būdus, taikomus pagal šia direktyva nustatytą tekstų ir duomenų gavybos išimtį, nes, turint omenyje išimties pobūdį ir taikymo sritį, nuostoliai turėtų būti minimalūs;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkte valstybėms narėms leidžiama nustatyti teisių atgaminti, viešai paskelbti ir padaryti viešai prieinamą vien iliustracijos tikslais, be kita ko, mokomajame darbe, išimtį ar apribojimą. Be to, Direktyvos 96/9/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkte ir 9 straipsnio b punkte leidžiama naudoti duomenų bazes ir perkelti arba panaudoti didelę jų turinio dalį mokymo iliustracijoms. Šių išimčių ar apribojimų taikymo skaitmeninio naudojimo būdams sritis yra neaiški. Be to, trūksta aiškumo, ar tos išimtys arba apribojimai būtų taikomi, kai mokoma internetu, taigi nuotoliniu būdu. Be to, esama sistema nereglamentuojamas tarpvalstybinis poveikis. Ši padėtis gali kliudyti plėtoti mokymą naudojant skaitmenines technologijas ir nuotolinį mokymąsi. Todėl būtina nustatyti naują privalomą išimtį ar apribojimą siekiant užtikrinti, kad švietimo įstaigos, kurios skaitmeninėje mokymo veikloje, be kita ko, internetu ir tarpvalstybiniu mastu, naudoja kūrinius ar kitus objektus, turėtų visišką teisinį tikrumą;

(14)  Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkte valstybėms narėms leidžiama nustatyti teisių atgaminti, viešai paskelbti ir padaryti viešai prieinamą vien iliustracijos tikslais, be kita ko, mokomajame darbe, išimtį ar apribojimą. Be to, Direktyvos 96/9/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkte ir 9 straipsnio b punkte leidžiama naudoti duomenų bazes ir perkelti arba panaudoti didelę jų turinio dalį mokymo iliustracijoms. Šių išimčių ar apribojimų taikymo skaitmeninio naudojimo būdams sritis yra neaiški. Be to, trūksta aiškumo, ar tos išimtys arba apribojimai būtų taikomi, kai mokoma internetu, taigi nuotoliniu būdu. Be to, esama sistema nereglamentuojamas tarpvalstybinis poveikis. Ši padėtis gali kliudyti plėtoti mokymą naudojant skaitmenines technologijas ir nuotolinį mokymąsi. Todėl būtina nustatyti naują privalomą išimtį ar apribojimą siekiant užtikrinti, kad švietimo įstaigos ir valstybių narių sertifikatą vykdyti mokymo veiklą turintys subjektai, kurie skaitmeninėje mokymo veikloje, be kita ko, internetu ir tarpvalstybiniu mastu, naudoja kūrinius ar kitus objektus, turėtų visišką teisinį tikrumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms. Švietimo įstaigos organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

(15)  nors nuotolinio mokymosi ir tarpvalstybinio švietimo programos labiausiai išplėtotos aukštojo mokslo lygmeniu, skaitmeninės priemonės ir ištekliai vis labiau naudojami visais švietimo lygmenimis, ypač siekiant pagerinti ir praplėsti mokymosi patirtį. Todėl šia direktyva nustatyta išimtis ar apribojimas turėtų būti naudingi visoms švietimo veiklą nekomerciniais tikslais vykdančioms ir valstybių narių, kuriose yra įsteigtos, pripažintoms pradinio, vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigoms, taip pat valstybių narių, kuriose jie įsteigti, sertifikatą vykdyti tam tikrą mokymo veiklą turintiems subjektams. Švietimo įstaigos ar sertifikuoto subjekto organizacinė struktūra ir finansavimo priemonės nėra lemiami veiksniai nustatant, ar veikla yra nekomercinio pobūdžio;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Kūriniai ar kiti objektai pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos švietimo įstaigos, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą klasėje, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

(16)  išimtis ar apribojimas turėtų būti taikomi skaitmeninio kūrinių ir kitų objektų, išskyrus muzikos natų rankraščius, naudojimo būdams, tokiems kaip kūrinių dalių ar ištraukų naudojimas mokymo veiklai, įskaitant susijusią mokymosi veiklą, paremti, paįvairinti ar papildyti. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti reikiamas ribas, susijusias su saugomų tam tikrų kategorijų kūrinių ar kitų objektų, kurie gali būti naudojami, jei tomis ribomis užtikrinama sąžininga naudotojų ir teisių turėtojų poreikių pusiausvyra, skaičiumi. Kūriniai ar kiti objektai ar ištraukos pagal išimtį ar apribojimą turėtų būti naudojami tik mokymo ir mokymosi veiklos, už kurią atsakingos švietimo įstaigos arba sertifikuoti subjektai, kontekste, įskaitant per egzaminus, ir ne daugiau, negu būtina tokios veiklos reikmėms. Išimtis ar apribojimas turėtų aprėpti ir skaitmeninių priemonių naudojimą ten, kur vykdoma mokymo ir mokymosi veikla, net kai ji vykdoma už švietimo įstaigos ar sertifikuoto subjekto patalpų ribų, ir internetinį naudojimą per švietimo įstaigos ar sertifikuoto subjekto saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieiga turėtų būti apsaugota, pirmiausia autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Išimtis ar apribojimas turėtų būti suprasti, kaip apimantys specialius neįgalių asmenų prieinamumo poreikius, susijusius su mokomojo darbo iliustracijomis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant palengvinti kūrinių ir kitų objektų naudojimą švietimo reikmėms, kai kuriose valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka, kuri pagrįsta Direktyva 2001/29/EB nustatytos išimties įgyvendinimu arba kitiems naudojimo būdams taikomais susitarimais teikti licencijas. Tokia tvarka paprastai parengta atsižvelgiant į švietimo įstaigų poreikius ir skirtingas švietimo pakopas. Kadangi labai svarbu suderinti naujos privalomos išimties ar apribojimo taikymo skaitmeninio naudojimo būdams ir tarpvalstybinei mokymo veiklai sritį, įgyvendinimo forma valstybėse narėse gali skirtis tiek, kiek tai netrukdo veiksmingai taikyti išimties ar apribojimo arba tarpvalstybinio naudojimo būdų. Tai turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti galiojančia nacionaliniu lygmeniu sukurta tvarka. Visų pirma, valstybės narės galėtų nuspręsti išimtį ar apribojimą iš dalies ar iki galo taikyti pagal tai, ar galima gauti tinkamų licencijų, aprėpiančių bent jau tuos pačius naudojimo būdus kaip tie, kurie leidžiami pagal išimtį. Šis mechanizmas, pavyzdžiui, leistų suteikti pirmenybę licencijoms dėl medžiagos, kuri pirmiausia skirta švietimo rinkai. Siekiant, kad toks mechanizmas švietimo įstaigoms netaptų teisinio netikrumo ar administracinės naštos priežastimi, šį požiūrį besirenkančios valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių užtikrinti, kad licencijų suteikimo schemos, pagal kurias leidžiama kūrinius ar kitus objektus naudoti skaitmeniniu būdu mokomajame darbe iliustracijų tikslais, būtų lengvai prieinamos ir kad švietimo įstaigos žinotų apie tokių licencijų suteikimo schemų egzistavimą;

(17)  siekiant palengvinti kūrinių ir kitų objektų naudojimą švietimo reikmėms, kai kuriose valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka, kuri pagrįsta Direktyva 2001/29/EB nustatytos išimties įgyvendinimu arba kitiems naudojimo būdams taikomais susitarimais teikti licencijas. Tokia tvarka paprastai parengta atsižvelgiant į švietimo įstaigų poreikius ir skirtingas švietimo pakopas. Kadangi labai svarbu suderinti naujos privalomos išimties ar apribojimo taikymo skaitmeninio naudojimo būdams ir tarpvalstybinei mokymo veiklai sritį, įgyvendinimo forma valstybėse narėse gali skirtis tiek, kiek tai netrukdo veiksmingai taikyti išimties ar apribojimo arba tarpvalstybinio naudojimo būdų. Tai turėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti galiojančia nacionaliniu lygmeniu sukurta tvarka. Visų pirma, valstybės narės galėtų nuspręsti išimtį ar apribojimą iš dalies ar iki galo taikyti pagal tai, ar galima gauti tinkamų licencijų, aprėpiančių bent jau tuos pačius naudojimo būdus kaip tie, kurie leidžiami pagal išimtį. Šis mechanizmas, pavyzdžiui, leistų suteikti pirmenybę licencijoms dėl medžiagos, kuri pirmiausia skirta švietimo rinkai, kurioje licencijos teikiamos lengvai. Siekiant, kad toks mechanizmas švietimo įstaigoms netaptų teisinio netikrumo ar administracinės naštos priežastimi, šį požiūrį besirenkančios valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių užtikrinti, kad licencijų suteikimo schemos, pagal kurias leidžiama kūrinius ar kitus objektus naudoti skaitmeniniu būdu mokomajame darbe iliustracijų tikslais, būtų lengvai prieinamos ir kad švietimo įstaigos bei sertifikatą vykdyti mokymo veiklą turintys subjektai žinotų apie tokių licencijų suteikimo schemų egzistavimą. Siekiant užtikrinti tokių licencijų teikimą ir prieinamumą naudos gavėjams, valstybės narės turėtų naudoti arba sukurti atitinkamas priemones, pvz., vieną portalą ar duomenų bazę;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia taikyti išimtį tik tada, jeigu yra prieinamų tinkamų licencijų, būtina nurodyti, kokiomis sąlygomis švietimo įstaiga ar sertifikatą vykdyti mokymo veiklą turintis subjektas gali naudoti saugomus kūrinius ar kitus objektus pagal išimtį, o kada, priešingai, jis turėtų veikti pagal licencijų suteikimo schemą. Todėl tais atvejais, kai švietimo įstaiga ar sertifikuotas subjektas techninėje priemonėje, kurią valstybė narė sukūrė licencijų, susijusių su naudojimu mokomajame darbe, suteikimo schemų matomumui užtikrinti, negali rasti licencijos, taikomos konkretaus autorių teisių saugomo kūrinio ar kito objekto naudojimui, jai turėtų būti suteikta teisė naudoti tokį kūrinį ar kitą objektą pagal išimtį;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  todėl valstybės narės turėtų nustatyti išimtį, kad kultūros paveldo įstaigos galėtų išsaugojimo tikslais atgaminti jų rinkiniuose nuolat esančius kūrinius ir kitus objektus, pavyzdžiui, dėl technologinio senėjimo ar autentiškų eksponatų irimo. Tokia išimtis leistų daryti kopijas ir reikiamą jų skaičių tinkamu išsaugojimo instrumentu, priemone ar technologija bet kuriuo kūrinio ar kito objekto egzistavimo momentu, kiek to reikia norint pagaminti kopiją vien išsaugojimo tikslais;

(20)  todėl valstybės narės turėtų nustatyti išimtį, kad kultūros paveldo įstaigos galėtų išsaugojimo ar skaitmeninimo tikslais atgaminti jų rinkiniuose nuolat esančius kūrinius ir kitus objektus, pavyzdžiui, dėl technologinio senėjimo ar autentiškų eksponatų irimo. Tokia išimtis leistų daryti kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje ir reikiamą jų skaičių tinkamu išsaugojimo instrumentu, priemone ar technologija bet kuriuo kūrinio ar kito objekto egzistavimo momentu, kiek to reikia norint pagaminti kopiją vien išsaugojimo tikslais. Tokia išimtis turėtų būti taikoma ir kultūros paveldo įstaigoms, kurios saugo kūrinius ar kitus objektus, ir trečiosioms šalims, kurias tokios kultūros paveldo įstaigos yra įgaliojusios atgaminti kūrinius ar kitus objektus, kuriems taikoma išimtis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  plėtojantis technologijoms ir kintant vartotojų elgsenai atsirado naujų informacinės visuomenės paslaugų, kurių naudotojai gali patys įkelti įvairaus pavidalo turinį. Toks naudotojų įkeltas turinys kartais apima trumpas saugomų kūrinių arba kitų objektų ištraukas ar citatas, kurios gali būti pakeistos, sujungtos ar transformuotos. Toks saugomų kūrinių ar kitų objektų ištraukų ar citatų naudojimas naudotojų įkeltame turinyje, pvz., siekiant pateikti iliustraciją, karikatūrą, parodiją, pastišą, kritiką ar apžvalgą, dabar plačiai paplitęs internete ir, jeigu toks naudojimas proporcingas ir nedaro didelės ekonominės žalos atitinkamiems teisių turėtojams, net gali padėti reklamuoti atitinkame turinyje panaudotą kūrinį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  nors yra tam tikrų sutapimų su dabartinėmis išimtimis ar apribojimais, į turinį, kurį naudotojas įkėlė arba padarė viešai prieinamą ir kuris apima trumpas saugomų kūrinių ar kitų objektų ištraukas ar citatas, dabartiniame išimčių ar apribojimų sąraše nėra tinkamai atsižvelgta, o klausimas, kaip toks turinys naudojamas, negali būti sprendžiamas vien sutartiniais susitarimais. Tokios aplinkybės sukuria teisinį netikrumą ir naudotojams, ir teisių turėtojams, kuris lemia nepasitenkinimą ir piktnaudžiavimą. Todėl reikia papildyti dabartines Direktyvoje 2001/29/EB numatytas išimtis, ypač susijusias su citavimu ir parodija, ir numatyti naują specialią išimtį, pagal kurią būtų leidžiamas proporcingas ir nekomercinis saugomų kūrinių ar kitų objektų ištraukų ar citatų naudojimas naudotojų įkeltame turinyje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21c)  jei turinys, kurį naudotojas įkėlė ar padarė viešai prieinamą, apima trumpą, proporcingą ir nekomercinį kūrinio arba kito objekto ištraukos ar citatos naudojimą teisėtais tikslais, šiam naudojimui turėtų būti taikoma šioje direktyvoje numatyta išimtis. Ši išimtis turėtų būti taikoma tik tam tikrais specialiais atvejais, kai dėl šio naudojimo nekyla kliūčių įprastai naudoti atitinkamą kūrinį ar kitą objektą ir be reikalo nepažeidžiami teisėti teisių turėtojo interesai. Siekiant įvertinti pažeidimą, prireikus turi būti remiamasi atitinkamo turinio originalumo laipsniu, naudojamos ištraukos ar citatos ilgiu ir apimtimi, ar ištrauka ar citata yra tiesiogiai susijusi su atitinkamu turiniu, atitinkamo turinio profesionalumu ir padarytos ekonominės žalos dydžiu. Ši išimtis neturi pažeisti atitinkamų kūrinių arba kitų objektų autorių moralinių teisių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21d)  informacinės visuomenės paslaugų teikėjai negali pasinaudoti šioje direktyvoje numatyta išimtimi, taikoma saugomų kūrinių ar kitų objektų ištraukų ar citatų naudojimui naudotojų įkeltame turinyje, kad apribotų savo atsakomybę arba savo įsipareigojimų pagal susitarimus, taikant šios direktyvos 13 straipsnį sudarytus su teisių turėtojais, mastą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kultūros paveldo įstaigoms turėtų būti naudinga aiški kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo ir sklaidos, be kita ko, tarpvalstybiniu mastu, sistema. Tačiau dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, rinkinių ypatybių gauti atskirų teisių turėtojų išankstinį sutikimą gali būti labai keblu. To priežastis gali būti, pavyzdžiui, kūrinių ar kitų objektų amžius, ribota komercinė vertė arba tai, kad jie niekad nebuvo skirti naudoti komerciškai. Todėl būtina nustatyti priemones, skirtas licencijų dėl teisių į kūrinius, kuriais nebeprekiaujama ir kurie yra kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose, teikimo procesui palengvinti, ir taip leisti sudaryti susitarimus, kurių poveikis vidaus rinkoje yra tarpvalstybinis;

(22)  kultūros paveldo įstaigoms turėtų būti naudinga aiški kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, skaitmeninimo ir sklaidos, be kita ko, tarpvalstybiniu mastu, sistema. Tačiau dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, rinkinių ypatybių gauti atskirų teisių turėtojų išankstinį sutikimą gali būti labai keblu arba neįmanoma. To priežastis gali būti, pavyzdžiui, kūrinių ar kitų objektų amžius, ribota komercinė vertė arba tai, kad jie niekada nebuvo skirti naudoti arba naudojami komerciškai. Todėl būtina nustatyti priemones, skirtas licencijų dėl teisių į kūrinius, kuriais nebeprekiaujama ir kurie yra kultūros paveldo įstaigų rinkiniuose, teikimo procesui palengvinti, ir taip leisti sudaryti susitarimus, kurių poveikis vidaus rinkoje yra tarpvalstybinis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybėms narėms turėtų būti leista, nenutolstant nuo šia direktyva nustatytos sistemos, pagal savo teisines tradicijas, praktiką ar aplinkybes lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo bus mechanizmas, kuriuo leidžiama licencijas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, taikyti ir kolektyvinio administravimo organizacijoje neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į tokius mechanizmus galima įtraukti išplėstos apimties kolektyvinių licencijų teikimą ir atstovavimo prezumpcijas;

(23)  valstybėms narėms turėtų būti leista, nenutolstant nuo šia direktyva nustatytos sistemos, pagal savo teisines tradicijas, praktiką ar aplinkybes lanksčiai pasirinkti, kokio specifinio tipo bus mechanizmas, kuriuo leidžiama licencijas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, taikyti ir atitinkamoje kolektyvinio administravimo organizacijoje neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms. Į tokius mechanizmus galima įtraukti išplėstos apimties kolektyvinių licencijų teikimą ir atstovavimo prezumpcijas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šių licencijų teikimo mechanizmų reikmėms svarbu, kad veiktų griežta ir sklandžiai veikianti kolektyvinio administravimo sistema. Ta sistema pirmiausia apima gero valdymo, skaidrumo ir ataskaitų teikimo taisykles ir reguliarų, stropų ir tikslų mokėtinų sumų paskirstymą ir išmokėjimą atskiriems teisių turėtojams, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/26/ES. Visiems teisių turėtojams turėtų būti prieinamos papildomos tinkamos apsaugos priemonės, ir jie turėtų turėti galimybę neleisti tokių mechanizmų taikyti jų kūriniams ir kitiems objektams. Su šiais mechanizmais siejamos sąlygos neturėtų apriboti jų praktinės reikšmės kultūros paveldo įstaigoms;

(24)  šių licencijų teikimo mechanizmų reikmėms svarbu, kad veiktų griežta ir sklandžiai veikianti kolektyvinio administravimo sistema, kurią valstybės narės turėtų skatinti. Ta sistema pirmiausia apima gero valdymo, skaidrumo ir ataskaitų teikimo taisykles ir reguliarų, stropų ir tikslų mokėtinų sumų paskirstymą ir išmokėjimą atskiriems teisių turėtojams, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/26/ES. Visiems teisių turėtojams turėtų būti prieinamos papildomos tinkamos apsaugos priemonės, ir jie turėtų turėti galimybę neleisti tokių mechanizmų taikyti jų kūriniams ir kitiems objektams. Su šiais mechanizmais siejamos sąlygos neturėtų apriboti jų praktinės reikšmės kultūros paveldo įstaigoms;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  siekiant užtikrinti, kad nustatyti licencijų suteikimo mechanizmai, nustatyti kūriniams, kuriais nebeprekiaujama, būtų tinkami ir veiktų tinkamai, kad taikant tuos mechanizmus teisių turėtojai būtų tinkamai apsaugoti, kad licencijos būtų tinkamai viešai skelbiamos ir kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas dėl kolektyvinio administravimo organizacijų reprezentatyvumo ir kūrinių klasifikavimo, valstybės narės turėtų skatinti su konkrečiu sektoriumi susijusį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais. Esant būtinybei, jos taip pat turėtų palengvinti dialogą siekiant padėti steigti kolektyvinio administravimo organizacijas sektoriuose, kuriose jų dar nėra, kad jų veikla apimtų su kiekviena kūrinių kategorija susijusias teises;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant, kad būtų lengviau teikti licencijas dėl teisių į audiovizualinius kūrinius užsakomųjų vaizdo programų platformose, šia direktyva reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų derybų mechanizmą, leidžiantį susitarimą sudaryti norinčioms šalimis sulaukti nešališko subjekto paramos. Subjektas turėtų susitikti su šalimis ir teikdamas profesionalias išorės konsultacijas padėti derėtis. Todėl valstybės narės turėtų nuspręsti, kokiomis sąlygomis veiks derybų mechanizmas, be kita ko, tai, kada per derybas teikiama parama, kiek jos teikiama ir kas padengia jos išlaidas. Valstybės narės turėtų užtikrinti administracinės ir finansinės naštos proporcingumą, kad derybų forumas būtų veiksmingas;

(30)  siekiant, kad būtų lengviau teikti licencijas dėl audiovizualinių kūrinių, atitinkamos teisės konsoliduojamos su gamintoju pagal teisės aktus ar pagal sutartį. Siekiant skatinti kultūrų įvairovę ir kūrinių prieinamumą užsakomųjų vaizdo programų platformose, šia direktyva reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų palengvinimo mechanizmą, kurį valdytų esama ar naujai įsteigta nacionalinė įstaiga, leidžiantį atitinkamoms susitarimą dėl audiovizualinių kūrinių naudojimo užsakomųjų vaizdo programų platformose licencijų teikimo sudaryti norinčioms šalimis sulaukti nešališko subjekto paramos. Kai derybose dalyvauja šalys iš skirtingų valstybių narių, jos turėtų iš anksto susitarti dėl to, kuri valstybė narė bus kompetentinga, jeigu reikės taikyti palengvinimo mechanizmą. Subjektas turėtų susitikti su šalimis ir teikdamas profesionalias išorės konsultacijas palengvinti derybas. Todėl valstybės narės turėtų nuspręsti, kokiomis sąlygomis veiks palengvinimo mechanizmas, be kita ko, tai, kada per derybas teikiama parama, kiek jos teikiama ir kaip dalijamasi visomis išlaidomis. Valstybės narės turėtų užtikrinti administracinės ir finansinės naštos proporcingumą, kad palengvinimo forumas būtų veiksmingas. Siekiant paskatinti nuolatinį audiovizualinių kūrinių naudojimą užsakomųjų vaizdo programų platformose, valstybės narės turėtų remti autoriams, gamintojams, užsakomosioms vaizdo programų platformoms ir kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančių organizacijų dialogą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant užtikrinti kokybišką žurnalistiką ir piliečių galimybę susipažinti su informacija, būtina laisva pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus demokratinės visuomenės veikimo. Vykstant perėjimui nuo spaudos prie skaitmeninio formato, spaudos publikacijų leidėjams kyla problemų suteikti savo publikacijų naudojimo internete licencijas ir susigrąžinti savo investicijas. Kol spaudos publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir neveiksminga;

(31)  siekiant užtikrinti kokybišką žurnalistiką už teisingą atlygį ir piliečių galimybę susipažinti su informacija, būtina laisva pliuralistinė spauda. Ji iš esmės prisideda prie viešų diskusijų ir sklandaus demokratinės visuomenės veikimo. Vykstant perėjimui nuo spaudos prie skaitmeninio formato, spaudos publikacijų leidėjams kyla problemų suteikti savo publikacijų naudojimo internete licencijas ir susigrąžinti savo investicijas. Interneto paslaugų, pvz., naujienų rinkimo ir paieškų sistemų, teikėjai, gaudami pelno iš spaudos leidėjų turinio, vis labiau plėtė savo veiklą. Šiuo pelnu nėra teisingai pasidalijama žurnalistais ir leidėjais. Kol spaudos publikacijų leidėjai nėra pripažinti teisių turėtojais, teikti licencijas ir užtikrinti vykdymą skaitmeninėje aplinkoje dažnai sudėtinga ir neveiksminga;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  reikia pripažinti leidėjų organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti siekiant užtikrinti spaudos pramonės tvarumą. Todėl Sąjungos lygmeniu būtina suteikti suderintą skaitmeniniais būdais naudojamų spaudos publikacijų teisinę apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant skaitmeninio naudojimo būdų teises, susijusias su autorių teisėmis atgaminti ir padaryti viešai prieinamas spaudos publikacijas;

(32)  reikia pripažinti leidėjų organizacinį ir finansinį įnašą į spaudos publikacijų gamybą ir toliau jį skatinti siekiant užtikrinti spaudos pramonės tvarumą. Todėl Sąjungos lygmeniu būtina suteikti suderintą spaudos publikacijų teisinę apsaugą. Tokią apsaugą reikėtų efektyviai užtikrinti Sąjungos teisėje nustatant, kad spaudos publikacijų atgaminimas ir padarymas viešai prieinamų būtų saugomas autorių teisių;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams, nes jie nėra viešas paskelbimas;

(33)  šios direktyvos reikmėms būtina taip apibrėžti spaudos publikacijos sąvoką, kad ji apimtų tik paslaugų teikėjo paskelbtas profesionalias žurnalistų publikacijas, kurios periodiškai ar reguliariai atnaujinamos bet kurioje laikmenoje informacijos ar pramogų tikslais ir kurių patikimumas visuomenės akyse tam tikru mastu priklauso nuo konkretaus jų prekės ženklo. Tai būtų, pavyzdžiui, bendro pobūdžio ar specializuotų dienraščių, savaitraščių ar mėnraščių ir žinių svetainių publikacijos. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiamoms periodinėms publikacijoms, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose, neturėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms suteikta apsauga. Ši apsauga netaikoma hipersaitų įterpimo veiksmams, kai tokie veiksmai nėra viešas paskelbimas pagal Direktyvą 2001/29/EB;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą, kiek tai susiję su skaitmeninio naudojimo būdais. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais;

(34)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteiktų teisių taikymo sritis turėtų būti tokia pati kaip Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų teisių atgaminti ir padaryti viešai prieinamą. Joms taip pat turėtų būti taikomos tos pačios išimčių ir apribojimų nuostatos, kaip ir tos, kurios taikomos Direktyva 2001/29/EB nustatytoms teisėms, įskaitant tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punkte nustatytą išimtį dėl citavimo kritikos ar apžvalgos tikslais. Pagal šią direktyvą suteikiamomis teisėmis neturi būti pažeidžiamos autorių teisės ir jos neturi būti taikomos teisėtam atskirų naudotojų naudojimuisi spaudos publikacijomis teisėtais privačiais ir nekomerciniais tikslais. Automatiškai su spaudos publikacija susijusio hipersaito įterpimo veiksmu sukurtam turiniui turėtų būti taikoma pagal šią direktyvą spaudos publikacijoms teikiama apsauga;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteikta apsauga neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir kitais objektais nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į kurias jie integruoti. Todėl spaudos publikacijų leidėjams neturėtų būti galima naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl kurių susitarė spaudos publikacijų leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti teisių turėtojai, kaip kita šalis;

(35)  pagal šią direktyvą spaudos publikacijų leidėjams suteikta apsauga neturėtų paveikti į jas integruotų kūrinių ir kitų objektų autorių ir kitų teisių turėtojų teisių, be kita ko, kiek tai susiję su mastu, kokiu autoriai ir kiti teisių turėtojai gali naudotis savo kūriniais ir kitais objektais nepriklausomai nuo spaudos publikacijų, į kurias jie integruoti. Todėl spaudos publikacijų leidėjams neturėtų būti galima naudotis jiems suteikta apsauga autorių ir kitų teisių turėtojų nenaudai. Tai nedaro poveikio sutartinėms nuostatoms, dėl kurių susitarė spaudos publikacijų leidėjai, kaip viena šalis, ir autorių bei kiti teisių turėtojai, kaip kita šalis; Valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti, kad žurnalistams būtų skiriama tinkama atlygio, gauto naudojantis spaudos publikacijų leidėjų teisėmis, dalis;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  leidėjų, įskaitant spaudos publikacijų, knygų ar mokslinių publikacijų leidėjus, veikla dažnai grindžiama tuo, kad autorių teisės perleidžiamos pagal sutartinius susitarimus arba teisės aktų nuostatas. Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja tam, kad būtų naudojamasi jų publikacijose esančiais kūriniais, ir kai kuriais atvejais gali netekti įplaukų, jei tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami asmeniniam naudojimui ir atgaminami reprografijos būdu. Keliose valstybėse narėse kompensacijos už naudojimo būdus, kuriems taikomos šios išimtys, padalijamos autoriams ir leidėjams. Siekiant atsižvelgti į tokią padėtį ir pagerinti visų šalių, kurioms tai aktualu, teisinį tikrumą, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti, kad, kai autorius perleido savo teises ar suteikė jų licenciją leidėjui arba kitaip prisideda savo kūriniais prie publikacijos ir kai veikia dėl išimties ar apribojimo patirto nuostolio kompensavimo sistemos, leidėjams leidžiama reikalauti tokios kompensacijos dalies, o leidėjo prievolė pagrįsti savo reikalavimą neturėtų viršyti to, kas reikalaujama pagal galiojančią sistemą;

(36)  leidėjų, įskaitant spaudos publikacijų, knygų ar mokslinių publikacijų leidėjus, veikla dažnai grindžiama tuo, kad autorių teisės perleidžiamos pagal sutartinius susitarimus arba teisės aktų nuostatas. Tokiomis aplinkybėmis leidėjai investuoja tam, kad būtų naudojamasi jų publikacijose esančiais kūriniais, ir kai kuriais atvejais gali netekti įplaukų, jei tokie kūriniai naudojami pagal išimtis ar apribojimus, pavyzdžiui, kopijuojami asmeniniam naudojimui ir atgaminami reprografijos būdu. Keliose valstybėse narėse kompensacijos už naudojimo būdus, kuriems taikomos šios išimtys, padalijamos autoriams ir leidėjams. Siekiant atsižvelgti į tokią padėtį ir pagerinti visų šalių, kurioms tai aktualu, teisinį tikrumą, valstybės narės turėtų nustatyti, kad, kai autorius perleido savo teises ar suteikė jų licenciją leidėjui arba kitaip prisideda savo kūriniais prie publikacijos ir kai veikia dėl išimties ar apribojimo patirto nuostolio kompensavimo sistemos, leidėjams leidžiama reikalauti tokios kompensacijos dalies. Leidėjo prievolė pagrįsti savo reikalavimą neturėtų viršyti to, kas reikalaujama pagal galiojančią sistemą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams, suklestėjo ir tapo pagrindiniu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu. Tai turi įtakos teisių turėtojų galimybėms nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai gali būti naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį;

(37)  pastaraisiais metais internetinio turinio prekyvietės veikimas tapo vis sudėtingesnis. Internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams arba negavę jų sutikimo, suklestėjo ir tapo svarbiausiu galimybės susipažinti su turiniu internete šaltiniu. Taip tokių paslaugų teikėjai nesąžiningai konkuruoja su paslaugų, kurių turinio naudojimui licencijas tiesiogiai teikia teisių turėtojai, teikėjais, nes jie gauna pelno iš turinio, kurio nekuria, ir ne visada sąžiningai pasidalija šiuo pelnu su atitinkamais kūrėjais. Taigi internetinės paslaugos, suteikiančios galimybę susipažinti su autorių teisių saugomu turiniu, kurį įkėlė jų naudotojai nedalyvaujant teisių turėtojams arba negavę jų sutikimo, menkina bendrą kūrybinio turinio internete vertę. Taip suteikiama galimybė nesunkiai susipažinti su įvairiu turiniu, tačiau tai turi įtakos teisių turėtojų gebėjimui nustatyti, ar ir kokiomis sąlygomis jų kūriniai ir kiti objektai yra naudojami, ir jų galimybėms už tai gauti tinkamą atlygį, nes kai kurie naudotojų įkeliamo turinio paslaugų teikėjai nesudaro susitarimų teikti licencijas remdamiesi tuo, kad jiems taikomos Direktyvoje 2000/31/EB numatytos atleidimo nuo atsakomybės išimtys;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, jie privalo su teisių turėtojais sudaryti susitarimus teikti licencijas, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

(38)  kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai saugo autorių teisių saugomus kūrinius ar kitus objektus, kuriuos įkėlė jų naudotojai, ir (arba) suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą ir atgaminimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, jie turi būti įpareigoti su to reikalaujančiais teisių turėtojais sudaryti sąžiningus ir subalansuotus susitarimus teikti licencijas, siekiant apsaugoti teisėtus teisių turėtojų interesus ir teisingą atlygį, išskyrus atvejus, kai jiems gali būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės.

Kiek tai susiję su 14 straipsniu, reikia patikrinti, ar paslaugų teikėjo vaidmuo yra aktyvus, be kita ko, ar jis gerina įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą ir ar juos reklamuoja, nepriklausomai nuo tam tikslui naudojamų priemonių pobūdžio.

Kiek tai susiję su Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsniu ir jame numatytu atleidimu nuo atsakomybės, reikia patikrinti, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjas atlieka savo vaidmenį. Jei paslaugų teikėjas atlieka aktyvų vaidmenį, be kita ko, gerindamas įkeltų kūrinių arba objektų pateikimą, juos reklamuodamas arba juos naudodamas komerciškai, neatsižvelgiant į tam tikslui naudojamų priemonių pobūdį, jis nebeturėtų būti laikomas tik tokio turinio prieglobos paslaugos teikėju, todėl jam nebeturėtų būti taikomas atleidimas nuo atsakomybės.

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, turėtų imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias technologijas. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės;

Siekiant užtikrinti bet kokio susitarimo suteikti licenciją veikimą arba, jei toks susitarimas nesudarytas, užkirsti kelią tam, kad naudojantis jų paslaugomis nebūtų neteisėtai padaromi prieinamais teisių turėtojų nurodyti kūriniai, informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, turėtų, bendradarbiaudami su teisių turėtojais, imtis tinkamų proporcingų priemonių užtikrinti kūrinių ir kitų objektų apsaugą, pavyzdžiui, įdiegdami efektyvias technologijas, ir sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai ir skaidriai teikti ataskaitas teisių turėtojams. Ši prievolė turėtų būti taikoma ir tada, kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjams gali būti taikomas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės; Ši prievolė neturėtų būti taikoma elektroninėms prekyvietėms;

__________________

__________________

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  norint, kad veiktų technologijos, tokios kaip turinio atpažinimo technologijos, būtinas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, o paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su įdiegtomis technologijomis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, koks naudojamų technologijų tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos technologijos taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų turinys, kuriam taikomas susitarimas;

(39)  norint užtikrinti, kad efektyviai veiktų technologijos, tokios kaip turinio atpažinimo technologijos, būtinas informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didelius jų naudotojų įkeltų autorių teisių saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir suteikia visuomenei galimybę su jais susipažinti, ir teisių turėtojų bendradarbiavimas. Tokiais atvejais teisių turėtojai turėtų suteikti reikiamų duomenų, kad paslaugų teikėjai aptiktų jų turinį, pvz., informacijos rinkmenas ir metaduomenis. Jie duomenis turi pateikti laiku ir tinkamu formatu ir tie duomenys turi būti išsamūs ir tikslūs. Paslaugų teikėjai turėtų teisių turėtojus supažindinti su įdiegtomis technologijomis, kad būtų galima įvertinti, ar jos tinkamos. Visų pirma, paslaugų teikėjai turėtų informuoti teisių turėtojus, koks naudojamų technologijų tipas ir veikimo būdas ir kiek teisių turėtojų turinio pavyksta jomis atpažinti. Tos technologijos taip pat turėtų leisti teisių turėtojams gauti iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų informacijos, kaip naudojamas jų turinys, kuriam taikomas susitarimas. Vertinant įgyvendinamų priemonių proporcingumą ir veiksmingumą, reikėtų deramai atsižvelgti į technologinius suvaržymus ir apribojimus. Remiantis Direktyva 95/46/EB ir Direktyvą 2002/58/EB, taikant šias technologijas neturėtų reikėti nustatyti turinį įkeliančių atskirų naudotojų tapatybės ir tvarkyti su atskirais naudotojais susijusių duomenų. Jos turėtų būti taikomos tik siekiant užkirsti kelią konkrečiai nurodytų kūrinių, apie kuriuos deramai pranešta, remiantis teisių turėtojų pateikta informacija, neteisėtam padarymui prieinamais, todėl dėl jų neturėtų būti nustatoma bendra stebėsenos prievolė;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  kadangi taikant šią direktyvą informacinės visuomenės paslaugos teikėjų naudojamos priemonės ir technologijos galėtų daryti neigiamą ar neproporcingą poveikį teisėtam naudotojų įkeltam ar rodomam turiniui, ypač kai konkrečiam turiniui taikoma išimtis ar ribojimas, būtina reikalauti, kad informacinės visuomenės paslaugos teikėjai nustatytų skundų pateikimo mechanizmą naudotojų, kurių turiniui šios priemonės padarė poveikį, naudai. Toks mechanizmas turėtų suteikti naudotojui galimybę išsiaiškinti, kodėl konkrečiam turiniui buvo taikomos priemonės, ir įtraukti pagrindinę informaciją apie atitinkamas taikytinas išimtis ir apribojimus. Jame turėtų būti nurodyti minimalūs skundams taikomi standartai, siekiant užtikrinti, kad teisių turėtojams būtų pateikta pakankamai informacijos, kad būtų galima skundus įvertinti ir į juos reaguoti. Teisių turėtojai turėtų išnagrinėti visus gautus skundus per priimtiną laikotarpį ir, nustačius, kad priemonės yra nepagrįstos, skubiai imtis taisomųjų veiksmų. Už naudotojų įkeliamą turinį, laikomą ar teikiamą informacinės visuomenės paslaugos platformoje, gali būtų gaunamos pajamos, įskaitant atvejus, kai tokiam turiniui daro įtaką informacijos visuomenės paslaugos teikėjo naudojamos priemonės. Kol nagrinėjamas ir išsprendžiamas ginčas dėl naudotojo įkelto turinio, tokios pajamos neturėtų būti skiriamos ar paskirstomos konkrečiam naudotojui ar teisių turėtojui, kol ginčas nebus išspręstas taikant skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39b)  kadangi šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai dėl informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir autorių teisių turėtojų sudaromų susitarimų ir bendradarbiavimo ir siekiant išvengti nereikalingų ir brangių teisinių procesų, būtina numatyti tarpinę procedūrą, kurią taikant šalys galėtų draugiškai išspręsti bet kokį ginčą dėl atitinkamų šios direktyvos nuostatų. Valstybės narės turėtų paremti tokį mechanizmą paskirdamos tinkamą patirtį ir kompetenciją turintį nešališką subjektą, kuris padėtų šalims spręsti savo ginčą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai sutartiniuose santykiuose dažnai yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą, tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros svarbu, kad kitos sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai dalytųsi tinkama informacija;

(40)  tam tikriems teisių turėtojams, tokiems kaip autoriai ir atlikėjai, reikia informacijos, kad būtų galima įvertinti savo teisių, kurios suderintos pagal Sąjungos teisę, ekonominę vertę. Tai ypač aktualu tada, kai tokie teisių turėtojai suteikia licenciją arba perleidžia teises mainais už atlygį. Derėdamiesi dėl savo teisių licencijos suteikimo arba pagal sutartį perleisdami savo teises autoriai ir atlikėjai derybose dažnai yra silpnesnė šalis, todėl jiems reikia informacijos norint įvertinti nuolatinę savo teisių ekonominę vertę, palyginti su atlygiu, gautu už licenciją ar perleidimą. Tačiau jie dažnai susiduria su skaidrumo stoka. Todėl siekiant autorių ir atlikėjų atlygius reglamentuojančios sistemos skaidrumo ir pusiausvyros būtina, kad kitos tiesioginės sutarties šalys ar jų teisių perėmėjai reguliariai dalytųsi tinkama ir tikslia informacija;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  įgyvendinant skaidrumo prievoles reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir atlikėjų teisių ypatumus. Valstybės narės turėtų konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų padėti nustatyti sektorinius reikalavimus. Kolektyvines derybas reikėtų laikyti galimybe pasiekti atitinkamų suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems su kolektyvinio administravimo organizacijomis, nes jiems jau taikomi Direktyvos 2014/26/ES skaidrumo reikalavimai;

(41)  įgyvendinant skaidrumo prievoles reikėtų atsižvelgti į skirtingų turinio sektorių ir kiekvieno sektoriaus autorių ir atlikėjų teisių ypatumus. Valstybės narės turėtų įsipareigoti atitinkamai konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, nes tai turėtų padėti nustatyti sektorinius reikalavimus ir atitinkamai nustatyti standartinius informacijos teikimo reikalavimus ir procedūras, taip pat taikant automatizuotą duomenų tvarkymą ir naudojant tarptautinius kūrinių identifikatorius. Kolektyvines derybas reikėtų laikyti galimybe pasiekti atitinkamų suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl skaidrumo. Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad prie skaidrumo reikalavimų būtų galima pritaikyti esamą ataskaitų teikimo tvarką. Skaidrumo reikalavimų nereikia taikyti susitarimams, sudarytiems su kolektyvinio administravimo organizacijomis, nes jiems jau taikomi Direktyvos 2014/26/ES skaidrumo reikalavimai, arba kai galiojančiomis kolektyvinių derybų sutartyse nustatytas atitinkamas skaidrumo lygis;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  tam tikros Sąjungos lygmeniu suderintų teisių naudojimo sutartys yra ilgalaikės ir teikia mažai galimybių autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su kitomis sutarties šalimis arba jų teisių perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, turėtų veikti atlygio pritaikymo mechanizmas, taikomas atvejams, kai iš pradžių sutartas atlygis už licenciją ar teisių perleidimą yra neproporcingai mažas, palyginti su susijusiomis įplaukomis ir nauda, gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo įrašą, be kita ko, atsižvelgiant į šia direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes ir į skirtingų turinio sektorių ypatumus ir praktiką. Kai šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę pateikti ieškinį teismui ar kitai kompetentingai institucijai;

(42)  daugelis tam tikrų Sąjungos lygmeniu suderintų teisių naudojimo sutarčių pagal savo pobūdį yra ilgalaikės ir teikia mažai galimybių autoriams ir atlikėjams iš naujo derėtis su kitomis sutarties šalimis arba jų teisių perėmėjais. Todėl, nepažeidžiant valstybėse narėse taikomos sutarčių teisės, turėtų veikti atlygio pritaikymo mechanizmas, taikomas atvejams, kai autorius ar atlikėjas gali įrodyti, kad iš pradžių sutartas atlygis už licenciją ar teisių perleidimą yra neproporcingai mažas, palyginti su susijusiomis įplaukomis ir nauda, pvz., subsidijos ar kapitalo dalys, gautomis naudojant kūrinius ar atlikimo įrašą, atsižvelgiant į šia direktyva užtikrintą skaidrumą. Įvertinant padėtį reikėtų atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes, išlaidas, kurios iš tikrųjų buvo patirtos kuriant kūrinį ar darant atlikimo įrašus ir skirtingų turinio sektorių ypatumus ir praktiką.Valstybėms narėms turėtų būti sudarytos galimybės nuspręsti netaikyti atlygio pritaikymo mechanizmo, kai autorių ar atlikėjų įnašas nėra reikšmingas atsižvelgiant į visą kūrinį ar atlikimo įrašą. Kai šalys nesusitaria dėl atlygio pritaikymo, autorius ar atlikėjas turėtų turėti teisę pateikti ieškinį teismui ar kitai kompetentingai institucijai;

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42a)  valstybės narės turėtų užtikrinti autorių ir atlikėjų teisę gauti teisingą, proporcingą ir neatšaukiamą atlygį už jų kūrinių prieinamumą teikiant užsakomąsias paslaugas ir atitinkamus atgaminimo veiksmus įtraukiant jų kūrinius teikiant tokias paslaugas. Tokia teisė į teisingą atlygį turi būti administruojama pagal nacionalinę praktiką ir teisės aktų reikalavimus, nedarant poveikio esamiems mechanizmams, pvz., savanoriškiems kolektyvinio administravimo susitarimams ar išplėstinėms kolektyvinėms licencijoms;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  autoriai ir atlikėjai dažnai vengia užtikrinti savo teisių kitų sutarties partnerių atžvilgiu vykdymą teisme. Todėl valstybės narės turėtų numatyti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią būti svarstomi ieškiniai, susiję su skaidrumo prievolėmis ir sutarčių pritaikymo mechanizmu;

(43)  autoriai ir atlikėjai dažnai vengia užtikrinti savo teisių kitų sutarties partnerių atžvilgiu vykdymą teisme, nes bylinėjantis teisme gali būti patiriama daug išlaidų ir turėti neigiamą poveikį jų gebėjimui ateityje pradėti sutartinius santykius. Todėl valstybės narės turėtų numatyti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą, pagal kurią būti svarstomi autorių, atlikėjų ar jų paskirtų atstovų ieškiniai, susiję su skaidrumo prievolėmis, neatšaukiama teise į atlygį ir sutarčių pritaikymo mechanizmu. Pagal tokį mechanizmą turėtų būti galima nagrinėti individualius arba kolektyvinius ieškinius, kuriuos atitinkami autoriai ir atlikėjai pateikia tiesiogiai arba per jų vardu veikiančią organizaciją. Šis mechanizmas turėtų būti finansiškai prieinamas;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43a)  siekiant remti veiksmingą atitinkamų šios direktyvos nuostatų taikymą visose valstybėse narėse, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų skatinti keitimąsi geriausia praktika ir dialogą Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šioje direktyvoje išdėstytos taisyklės, kuriomis siekiama labiau suderinti autorių ir gretutinėms teisėms vidaus rinkoje taikomą Sąjungos teisę atsižvelgiant, visų pirma, į saugomo turinio skaitmeninio ir tarpvalstybinio naudojimo būdus. Joje taip pat išdėstytos išimčių ir apribojimų taisyklės, licencijų suteikimo palengvinimo taisyklės ir taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti sklandžiai veikiančią kūrinių ir kitų objektų naudojimo prekyvietę.

1.  Šioje direktyvoje išdėstytos taisyklės, kuriomis siekiama labiau suderinti autorių ir gretutinėms teisėms vidaus rinkoje taikomą Sąjungos teisę atsižvelgiant, visų pirma, į saugomo turinio skaitmeninio ir tarpvalstybinio naudojimo būdus ir į poreikį užtikrinti aukšto lygio intelektinės nuosavybės apsaugą. Joje taip pat išdėstytos išimčių ir apribojimų taisyklės, licencijų suteikimo palengvinimo taisyklės ir taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti sklandžiai veikiančią kūrinių ir kitų objektų naudojimo prekyvietę.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pabrėžti, kad intelektinės nuosavybės apsauga ir jos, kaip įplaukų srauto kūrėjams, funkcija yra vienas iš pagrindinių principų, į kurį būtina atsižvelgti įgyvendinant bet kokią autorių teisių regimo reformą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nesiekiant pelno arba visą pelną reinvestuojant į savo mokslinius tyrimus arba or

a)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) or

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  kultūros paveldo įstaiga – viešai prieinama biblioteka, muziejus, archyvas ar filmų arba garso įrašų paveldo įstaiga;

3)  kultūros paveldo įstaiga – subjektas, kurio pagrindinis tikslas – kultūrinio paveldo, t. y., viešai prieinamų bibliotekų, muziejų, archyvų ar filmų arba garso įrašų paveldo įstaigų, apsauga ir propagavimas;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  spaudos publikacija užrašytas žurnalistinio pobūdžio literatūrinių kūrinių rinkinys, išleistas bet kokioje laikmenoje paslaugų teikėjo iniciatyva, jam prisiėmus redakcinę atsakomybę ir kontroliuojant, kurio dalis gali būti ir kiti kūriniai ar objektai ir kuris sudaro atskirą vienetą bendrą pavadinimą turinčiame periodiniame ar reguliariai atnaujinamame leidinyje, tokiame kaip laikraštis arba bendro pobūdžio ar specializuotas žurnalas, kurio paskirtis yra suteikti su naujienomis ar kitomis temomis susijusios informacijos.

4)  spaudos publikacija vieno ar kelių autorių vienu pavadinimu išleistas užrašytas žurnalistinio pobūdžio profesionalus literatūrinių kūrinių rinkinys, kurio dalis gali būti ir kiti kūriniai ar objektai ir kuris sudaro atskirą vienetą, kai:

 

a)  jis pateiktas bendrą pavadinimą turinčiame periodiniame ar reguliariai atnaujinamame leidinyje, tokiame kaip laikraštis arba bendro pobūdžio ar specializuotas žurnalas; 

 

b)  jo paskirtis yra suteikti su naujienomis ar kitomis temomis susijusios informacijos ir

 

c)  jis išleistas bet kokioje laikmenoje paslaugų teikėjui prisiėmus redakcinę atsakomybę ir kontroliuojant.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

1.  Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį dėl mokslinių tyrimų organizacijų atlikto atgaminimo ir perkėlimo siekiant atlikti kūrinių ar kitų objektų, su kuriais susipažinti jos įgijo teisę, tekstų ir duomenų gavybą mokslinių tyrimų tikslais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

3.  Teisių turėtojams leidžiama taikyti proporcingas priemones, užtikrinančias tinklų ir duomenų bazių, kuriuose priglobti kūriniai ar kiti objektai, saugumas ir vientisumas. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, ir neužkertamas kelias ar netrukdoma mokslinių tyrimų organizacijoms naudotis 1 dalyje numatyta išimtimi.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės skatina teisių turėtojus ir mokslinių tyrimų organizacijas apibrėžti bendrai sutartą su 3 dalyje nurodytomis priemonėmis susijusią geriausią praktiką.

4.  Valstybės narės skatina teisių turėtojus ir mokslinių tyrimų organizacijas kartu dirbti ir apibrėžti bendrai sutartą su 3 dalyje nurodytomis priemonėmis ir bet kokiais teksto ir duomenų gavybos protokolais susijusią geriausią praktiką. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, skatina keitimąsi geriausia praktika ir patirtimi visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės gali numatyti teisingą kompensaciją teisių turėtojams dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo pagal 1 dalį.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  atliekamas valstybės narės, kurioje ji įsteigta, pripažintoje švietimo įstaigoje ar valstybės narės, kurioje jis įsteigtas vykdyti mokymo veiklą, sertifikuotame subjekte;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vyksta švietimo įstaigos patalpose ar per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai);

a)  vyksta ten, kur vykdoma mokymo veikla, ar per švietimo įstaigos saugųjį elektroninį tinklą, kurio prieigą turi tik švietimo įstaigos ar sertifikuoto subjekto studentai ar dėstytojai, kurie tiesiogiai dalyvauja atitinkamoje mokymo veikloje;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  trunka tik tokį laikotarpį, kurį pateisina iliustracijų tikslai;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės gali numatyti proporcingus apribojimus dėl kūrinio dalies, kuri gali būti naudojama. Nustatant tokius apribojimus turi būti atsižvelgta į naudotojų ir teisių turėtojų poreikius ir teisėtus interesus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų atžvilgiu, jei rinkoje galima lengvai gauti tinkamų licencijų, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai.

Valstybės narės gali nustatyti, kad pagal 1 dalį priimta išimtis netaikoma apskritai ar specifinių tipų kūrinių ar kitų objektų atžvilgiu, jei rinkoje galima lengvai gauti tinkamų licencijų, kuriomis leidžiami bent 1 dalyje aprašyti veiksmai ir kurios yra tinkamos švietimo įtaigų ir sertifikatą vykdyti mokymo veiklą turinčių subjektų poreikiams ir ypatumams.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos ir matomos švietimo įstaigoms.

Valstybės narės, kurios naudojasi pirmos pastraipos nuostata, imasi reikiamų priemonių, kad licencijos, kuriomis leidžiami 1 dalyje aprašyti veiksmai, būtų prieinamos, pasiekiamos ir matomos švietimo įstaigoms bei subjektams, sertifikuotiems vykdyti mokymo veiklą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  2 dalies taikymo tikslais valstybės narės aktyviai padeda užtikrinti licencijų, kurias taikant leidžiama vykdyti bent 1 dalyje aprašytą veiklą, prieinamumą arba skatina teisių turėtojų, švietimo įstaigų ir subjektų, sertifikuotų vykdyti mokymo veiklą, dialogą, kad būtų sukurtos konkrečios licencijos, kurias taikant būtų leidžiama vykdyti 1 dalyje aprašytą veiklą.

 

Valstybės narės užtikrina, kad licencijos, kurias taikant leidžiama vykdyti 1 dalyje aprašytą veiklą, būtų deramai viešinamos tinkamomis priemonėmis, pvz., naudojantis vienu portalu ar duomenų baze, o šios priemonės būtų pasiekiamos švietimo įstaigoms ir subjektams, sertifikuotiems vykdyti mokymo veiklą. Valstybės narės užtikrina, kad prieinamos licencijos šiose priemonėse būtų išvardytos ir atnaujinamos.

 

Valstybei narei pasinaudojus 2 dalyje pateikta nuostata, tačiau kūrinio skaitmeninio naudojimo licencijos nepateikus antroje pastraipoje nurodytoje priemonėje, jos teritorijoje įsisteigusiai švietimo įstaigai arba subjektui, sertifikuotam vykdyti mokymo veiklą, taikoma 1 dalyje nurodyta išimtis.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Nedarant poveikio 2 daliai, nevykdytina nė viena sutartinė nuostata, kuri prieštarauja 1 dalyje numatytai išimčiai.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga.

3.  Kūrinių ir kitų objektų naudojimas tik mokymo iliustracijoms per saugiuosius elektroninius tinklus, vykdomas laikantis pagal šį straipsnį priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų, laikomas vykstančiu tik valstybėje narėje, kurioje įsisteigusi švietimo įstaiga arba subjektai, sertifikuoti vykdyti mokymo veiklą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali numatyti teisingą kompensaciją už teisių turėtojų patirtą nuostolį dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo pagal 1 dalį.

4.  Nedarant poveikio 2 daliai, valstybės narės numato teisingą atlygį, mokėtiną teisių turėtojams už jų kūrinių ar kitų objektų naudojimą pagal 1 dalį.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje vien tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

Valstybės narės nustato Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisių išimtį, leisdamos kultūros paveldo įstaigoms daryti bet kurių jų rinkiniuose nuolat esančių kūrinių ar kitų objektų kopijas bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje vien tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti, bei nepakeičiant originalaus kūrinio daugiau nei būtina, jei norima jį išsaugoti.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kultūros paveldo įstaigai įgaliojus trečiąją šalį – taip pat ir kitoje valstybėje narėje – jos atsakomybe imtis atgaminimo ar skaitmeninimo veiksmų pirmos pastraipos tikslais, laikytina, kad šiems atgaminimo ar skaitmeninimo veiksmams taikoma pirmoje pastraipoje pateikta išimtis, tačiau visos kūrinių ar kitų objektų kopijos turi būti grąžintos prašymą teikiančiai kultūros paveldo įstaigai arba ištrintos.

 

Nė viena sutartinė nuostata, kuri prieštarauja pirmoje pastraipoje numatytai išimčiai, nevykdytina.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kitų objektų ištraukų ir citatų naudojimas naudotojų įkeltame turinyje

 

1.  Kai fizinis asmuo ne komerciniais tikslais ir proporcingai naudoja trumpas skaitmenines kūrinių ir kitų objektų ištraukas arba trumpas citatas, kurdamas naują savo įkeltą kūrinį, kuriuo siekiama pateikti kritiką, apžvalgą, iliustraciją, karikatūrą, parodiją ar pastišą, valstybė narė gali numatyti išimtį ar apribojimą, taikytiną teisėms, nustatytoms Direktyvos 2001/29/EB 2 ir 3 straipsniuose, Direktyvos 96/9/EB 5 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2009/24/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir šios direktyvos 11 straipsnyje, jeigu ištraukos arba citatos:

 

a)  yra susijusios su kūriniais ar kitais objektais, kurie jau buvo teisėtai pateikti naudotis visuomenei;

 

b)  yra pateikiamos nurodant jų šaltinį, įskaitant autoriaus pavardę, nebent tai pasirodytų esą neįmanoma; and

 

c)  yra naudojamos laikantis sąžiningos praktikos ir būdu, kuriuo nėra viršijamas konkretus jų naudojimo tikslas.

 

2.  Nė viena sutartinė nuostata, kuri prieštarauja šiame straipsnyje numatytai išimčiai, nevykdytina.

 

3.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo savo naudotojų įkeltus autorių teisėmis saugomus kūrinius ar kitus objektus ir (arba) suteikia galimybę su jais susipažinti, taigi viršija tai, kas apima paprasčiausią fizinių priemonių teikimą, bei atlieka viešo paskelbimo veiksmą, negali pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje numatyta išimtimi, kad apribotų savo atsakomybę arba savo įsipareigojimų pagal susitarimus, taikant šios direktyvos 13 straipsnį sudarytus su teisių turėtojais, mastą.

 

4.  Ši išimtis nedaro poveikio šios direktyvos 13 straipsnio nuostatoms.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas objektas, visi jo vertimai, versijos ir apraiškos, nėra visuomenei pasiekiami įprastais prekybos srautais ir negalima pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks.

Laikoma, kad kūriniu ar kitu objektu nebeprekiaujama, kai visas kūrinys ar kitas objektas, visos jo versijos ir apraiškos nėra visuomenei pasiekiami įprastais prekybos srautais ir negalima pagrįstai tikėtis, kad taip įvyks valstybėse narėse, kuriose yra įsisteigusi kompetentinga kolektyvinio administravimo organizacija ir kultūros paveldo įstaiga. Šio straipsnio tikslais kūriniai, kuriais niekuomet nebuvo arba niekuomet neketinta prekiauti, laikytini kūriniais, kuriais nebeprekiaujama.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniams ir kitiems objektams gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina ir pagrįsta, ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

Valstybės narės, konsultuodamosi su teisių turėtojais, kolektyvinio administravimo organizacijomis ir kultūros paveldo įstaigomis, užtikrina, kad reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, ar kūriniais ir kitais objektais nebeprekiaujama ir ar jiems gali būti suteikta licencija pagal 1 dalį, nebūtų didesni, nei būtina, proporcinga, pagrįsta, kad jie būtų pritaikyti konkrečios kategorijos kūriniams ar kitiems susijusiems objektams ir neatimtų galimybės nustatyti, ar nebeprekiaujama visu rinkiniu, kai pagrįsta preziumuoti, kad nebeprekiaujama visais rinkinio kūriniais ar kitais objektais.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės nustato, kad būtų imtasi tinkamų viešinimo priemonių dėl:

3.  Valstybės narės nustato, kad būtų imtasi tinkamų ir veiksmingų viešinimo priemonių dėl:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

be kita ko, per pagrįstą laikotarpį iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis.

be kita ko, pagrįstam laikotarpiui iki kūrinių ar kitų objektų skaitmeninimo, platinimo, viešo paskelbimo ar pateikimo naudotis.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina reguliarų naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad kiekvienam sektoriui tinkamu būdu didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo.

Valstybės narės užtikrina reguliarų sektoriaus specifiką atitinkantį naudotojų ir teisių turėtojų reprezentatyvių organizacijų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių dialogą, kad didėtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų suteikimo mechanizmų reikšmė ir jie taptų patogesni naudoti, kad būtų užtikrintas šiame skyriuje nurodytų teisių turėtojų apsaugos priemonių efektyvumas, ypač kiek tai susiję su viešinimo priemonėmis, ir kad, kai tinka, būtų prisidėta prie 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų reikalavimų suformulavimo, visų pirma kalbant apie kolektyvinio administravimo organizacijų reprezentatyvumą ir kūrinių klasifikavimą.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prireikus valstybės narės padeda vykti teisių turėtojų dialogui, kad būtų kuriamos kolektyvinio administravimo organizacijos, atsakingos už atitinkamas su savo kategorijos kūriniais susijusias teises.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija skatina geriausios praktikos, susijusios su bet kokiu pagal šį straipsnį užmegztu dialogu, mainus visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Derybų mechanizmas

Audiovizualinių kūrinių prieinamumo rėmimas

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai šalims norint sudaryti susitarimą tam, kad audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami užsakomųjų vaizdo programų platformose, kyla sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos galėtų sulaukti atitinkamos patirties turinčio nešališko subjekto paramos. Subjektas teikia paramą per derybas ir padeda pasiekti susitarimus.

1.  Valstybės narės skatina audiovizualinių kūrinių prieinamumą užsakomųjų vaizdo programų platformose užtikrindamos, kad, atitinkamoms šalims, norinčioms sudaryti susitarimą tam, kad audiovizualiniai kūriniai būtų pasiekiami užsakomųjų vaizdo programų platformose, kilus sunkumų gauti licencijas dėl teisių, jos galėtų abipusiu sutarimu sulaukti atitinkamos patirties turinčio nešališko subjekto, kurį šio straipsnio tikslais paskiria valstybės narės, paramos. Subjektas teikia nešališką paramą per derybas siekiant abipusiu pagrindu priimtinų susitarimų sudarymo.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės puoselėja autoriams atstovaujančių organizacijų, gamintojų, užsakomųjų vaizdo programų platformų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių dialogą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su skaitmeninio naudojimo būdais susijusi spaudos publikacijų apsauga

Spaudos publikacijų apsauga

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės spaudos publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos publikacijų skaitmeninio naudojimo.

1.  Valstybės narės spaudos publikacijų leidėjams suteikia Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi nustatytas teises dėl jų spaudos publikacijų naudojimo.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalyje nurodytos teisės nėra kliūtis, dėl kurios atskiri naudotojai negalėtų naudotis spaudos publikacijomis teisėtais privačiais ir nekomerciniais tikslais.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje nurodytos teisės išnyksta praėjus 20 metų po spaudos publikacijos paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo metų, einančių po paskelbimo datos, sausio pirmos dienos.

4.  1 dalyje nurodytos teisės išnyksta praėjus aštuoneriems metams po spaudos publikacijos paskelbimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo metų, einančių po paskelbimo datos, sausio pirmos dienos.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės gali nuspręsti užtikrinti, kad teisinga įplaukų, gaunamų naudojantis spaudos leidėjų teisėmis, dalis būtų skiriama žurnalistams.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad, autoriui perleidus teisę ar suteikus jos licenciją leidėjui, toks perleidimas ar licencija yra pakankamas teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal perleistos ar licencijuotos teisės išimtį ar apribojimą.

Valstybės narės nustato, kad, autoriui perleidus, suteikus teisę ar suteikus jos licenciją leidėjui, šis leidėjas laikomas teisės turėtoju remiantis tuo perleidimu, suteikimu ar licencija ir tokiu mastu, koks jais numatomas. Todėl toks perleidimas, suteikimas ar licencija yra pakankamas teisinis pagrindas leidėjui reikalauti dalies kompensacijos už kūrinio naudojimą pagal perleistos, pavestos ar licencijuotos teisės išimtį, įstatyminį kolektyvinių licencijų teikimą ar apribojimą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie saugo reikšmingus jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir (arba) suteikia galimybę su jais susipažinti, vykdomas saugomo turinio naudojimas

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo didžiulius jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų objektų kiekius ir suteikia galimybę su jais susipažinti, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos ir proporcingos. Paslaugų teikėjai suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą.

1.  Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo jų naudotojų įkeltus autorių teisėmis saugomus kūrinius ir kitus objektus ir (arba) suteikia galimybę su jais susipažinti, taigi atlieka viešo paskelbimo veiksmą, o ne vien teikia fizines priemones, sudaro teisingus ir subalansuotus susitarimus teikti licencijas su visais prašymą pateikiančiais teisių turėtojais. Remiantis susitarimų sąlygomis, tokie paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su teisių turėtojais imasi priemonių užtikrinti, kad veiksmingai ir skaidriai veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo.

 

Jei, teisių turėtojui prašymo nepateikus, susitarimas teikti licenciją pagal pirmą pastraipą nesudaromas arba jei informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie saugo reikšmingus autorių teisėmis saugomų kūrinių ar kitų objektų kiekius ir (arba) suteikia galimybę su jais susipažinti, gali pasinaudoti Direktyvos 2000/31/EB 34 14 straipsnyje numatytu atleidimu nuo atsakomybės, šie paslaugų teikėjai imasi priemonių, kad neleistų naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai.

 

Tos priemonės, tokios kaip veiksmingo turinio atpažinimo technologijų naudojimas, turi būti tinkamos, proporcingos ir atitikti reikiamus sektoriaus standartus. Paslaugų teikėjai laiku suteikia teisių turėtojams pakankamai informacijos apie priemonių veikimą ir diegimą, o kai svarbu – tinkamai praneša apie teisių turėtojų kūrinių ir kitų objektų atpažinimą ir naudojimą. Teisių turėtojai pateikia informacinės visuomenės paslaugų teikėjams svarbius reikiamus duomenis, kad priemonės, kurias paslaugų teikėjas naudoja vadovaudamasis šiuo straipsniu, veiktų efektyviai.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai gali naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti paslaugų teikėjai sukurtų veiksmingus mechanizmus, kuriais naudodamiesi teisių turėtojai galėtų prašyti taikyti licencijas, taip pat skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudotojai galėtų naudotis kilus ginčams dėl 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo, ypač dėl galimo išimties ar apribojimo taikymo bet kokioms su konkrečiu turiniu susijusioms teisėms. Kai toks mechanizmas taikomas, joks atlygis, gaunamas už ginčijamą turinį, vykstant procedūrai jokiai šaliai nepaskirstomas iki to laiko, kol ginčas bus išspręstas pagal mechanizmą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal pirmą pastraipą nustatytu skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmu užtikrinama, kad naudotojai ir teisių turėtojai turėtų galimybę gauti pakankamai informacijos apie atitinkamas išimtis ir apribojimus, kurie gali būti taikomi 1 dalyje nurodytų priemonių paveiktam turiniui.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atitinkamas teisių turėtojas per priimtiną laikotarpį išnagrinėja bet kokį taikant 1 dalyje nurodytą mechanizmą naudotojo pateiktą skundą. Teisių turėtojas tinkamai pagrindžia savo sprendimą išnagrinėjus skundą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai informacinės visuomenės paslaugų teikėjai imasi 1 dalyje nurodytų priemonių, tokios priemonės turi visiškai atitikti direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB. Priemonės, kuriomis užkertamas kelias be leidimo padaryti prieinamais autorių teisėmis saugomus kūrinius ar kitus objektus, taikomos tik konkrečiai atpažįstamiems kūriniams, apie kuriuos tinkamai pranešta, ir jos neapima aktyvaus visų kiekvieno paslaugos naudotojo duomenų stebėjimo.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, tokia kaip tinkamos ir proporcingos turinio atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir efektyvumą, turint omenyje technologinę plėtrą.

3.  Kai tinka, valstybės narės palengvina informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, kad būtų nustatyta geriausia praktika, tokia kaip tinkamos ir proporcingos turinio atpažinimo technologijos, atsižvelgdamos, be kita ko, į paslaugų pobūdį, technologijų pasiekiamumą ir įperkamumą, taip pat į jų efektyvumą, turint omenyje turinio rūšių įvairovę ir technologinę plėtrą. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, skatina visoje Sąjungoje keistis gerąja patirtimi, susijusia su bet kokio pagal šio straipsnio 1 dalį vykdomo bendradarbiavimo rezultatais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės skatina pramonės inicijuojamus sprendimus siekiant spręsti šiam sektoriui būdingas problemas ir veiksmingą esamų priemonių, kuriomis siekiama kovoti su piratavimu (įskaitant informuotumo apie teisėtus būdus gauti prieigą prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ar kitų objektų didinimą) vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės nustato, kad teisių turėtojų ir informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ginčai dėl šio straipsnio 1 dalies taikymo gali būti nagrinėjami taikant alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą.

 

Valstybės narės įsteigia arba paskiria nešališką reikiamą kompetenciją turinčią įstaigą, kurios tikslas – padėti šalims išspręsti ginčus taikant pirmoje pastraipoje numatytą mechanizmą.

 

Ne vėliau kaip ... [21 straipsnio 1 dalyje minima data] valstybės narės praneša Komisijai apie antroje pastraipoje nurodytą įstaigą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Saugomo turinio naudojimas informacinės visuomenės paslaugos teikti pasitelkiant automatines vaizdo nuorodas

 

Valstybės narės užtikrina, jog informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kurie automatiškai atgamina arba nurodo didelius autorių teisėmis saugomų vizualinio meno kūrinių kiekius ir padaro juos viešai prieinamais indeksavimo ir nuorodų teikimo tikslais, su teisių turėtojais, kurie to reikalauja, sudarytų sąžiningas ir subalansuotas licencines sutartis, kad tiems teisių turėtojams būtų garantuojamas teisingas atlygis. Tokį atlygį gali administruoti atitinkamiems teisių turėtojams atstovaujančios kolektyvinio administravimo organizacijos.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems suteikė licenciją arba perleido savo teises, reguliariai ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, laiku gautų tinkamą ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą, visų pirma apie naudojimo būdus, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai iš tų subjektų, kuriems jie tiesiogiai suteikė licenciją, suteikė arba perleido savo teises, bent kartą per metus ir, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, laiku gautų tinkamą, tikslią ir pakankamą informaciją apie jų kūrinių ir atlikimo įrašų naudojimą ir reklamavimą, visų pirma apie naudojimo būdus, vykdomą reklamavimo veiklą, gautas įplaukas ir priklausantį atlygį.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios dalies taikymo tikslais bet koks atitinkamų teisių perėmėjas šaliai, kuriai suteikta licencija ar perleistos teisės, pateikia informaciją, kuri yra būtina ir svarbi tam, kad ta šalis galėtų vykdyti savo prievoles pagal pirmą pastraipą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti tinkamo lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė lieka veiksminga ir užtikrina tinkamo lygio skaidrumą.

1 dalies prievolė turi būti proporcinga ir veiksminga ir užtikrinti aukšto lygio skaidrumą kiekviename sektoriuje. Tačiau tais atvejais, kai dėl prievolės atsirandanti administracinė našta būtų neproporcinga pagal įplaukas, gautas naudojant kūrinį ar atlikimo įrašą, valstybės narės gali 1 dalies prievolę atitinkamai pritaikyti, su sąlyga, kad prievolė liktų veiksminga ir užtikrintų tinkamo lygio skaidrumą, o neproporcingas naštos pobūdis būtų tinkamai pagrįstas.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės, organizuodamos suinteresuotųjų šalių dialogus, sudaro palankias sąlygas plėtoti sektorines standartines procedūras ir skatina taikyti automatizuoto tvarkymo metodą panaudojant tarptautinius kūrinių identifikatorius.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tais atvejais, kai pagal esamas kolektyvines sutartis numatyti panašūs reikalavimai, kuriais užtikrinamas toks skaidrumo lygis, kuris būtų lygiavertis 2 dalyje nurodytam skaidrumo lygiui, 1 dalyje nustatyta prievolė laikoma įvykdyta.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Neatšaukiama autorių ir atlikėjų teisė į teisingą atlygį

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai autoriai ir atlikėjai perleidžia arba suteikia teisę padaryti savo kūrinius ar kitus objektus viešai prieinamais, naudojant juos informacinės visuomenės paslaugoms teikti (teikiant tokias paslaugas kūriniai ar kiti objektai padaromi prieinamais pagal licencijuotą katalogą), jie išsaugo teisę gauti papildomą teisingą atlygį už tokį naudojimą.

 

2.  Valstybės narės uždraudžia atšaukti autoriaus arba atlikėjo teisę gauti teisingą atlygį už jo kūrinio padarymą viešai prieinamu, kaip nurodyta 1 dalyje. 1 dalis netaikoma tais atvejais, kai autorius arba atlikėjas suteikia nemokamą neišimtinę teisę visiems naudotojams naudotis jo kūriniu.

 

3.  Administruoti teisę į teisingą atlygį už autoriaus ar atlikėjo kūrinio padarymą viešai prieinamu pavedama atitinkamai kolektyvinio administravimo organizacijai. Kolektyvinio administravimo organizacija renka teisingą atlygį iš informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie padaro kūrinius viešai prieinamais.

 

4.  Tais atvejais, kai teisė į teisingą atlygį jau užtikrinama autoriaus arba atlikėjo ir kito sutarties partnerio susitarimais, susijusiais su garso ir vaizdo kūriniais, arba kolektyvinėmis sutartimis, įskaitant savanoriškas kolektyvinio administravimo sutartis, šio straipsnio nuostatos laikomos įvykdytomis.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai turėtų teisę paprašyti tinkamo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Valstybės narės užtikrina, kad autoriai ir atlikėjai arba jų paskirti atstovai turėtų teisę paprašyti teisingo papildomo atlygio iš subjekto, su kuriuo jie sudarė sutartį dėl teisių naudojimo, kai tinkamai pagrindžiama, kad iš pradžių sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginti su vėlesnėmis susijusiomis įplaukomis ir nauda, gauta naudojant kūrinius ar atlikimo įrašus.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma, kai autoriaus ar atlikėjo įnašas nėra reikšmingas atsižvelgiant į bendrą kūrinio ar atlikimo įrašo pobūdį.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad ginčai dėl skaidrumo prievolės pagal 14 straipsnį ir sutarčių pritaikymo mechanizmo pagal 15 straipsnį gali būti pateikti spręsti pagal savanorišką alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą.

Nedarydamos poveikio kitoms teisminėms teisių gynimo priemonėms, valstybės narės nustato, kad ginčai dėl skaidrumo prievolės pagal 14 straipsnį, sutarčių pritaikymo mechanizmo pagal 15 straipsnį ir neatšaukiamos teisės į atlygį pagal 14a straipsnį gali būti pateikti spręsti pagal savanorišką alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 dalyje nurodyta procedūra gali būti pradėta bet kurios ginčo šalies iniciatyva arba keliems tą patį sutarties partnerį ir panašių skundų turintiems autoriams ar atlikėjams pateikus kolektyvinį ieškinį arba ją gali inicijuoti jiems atstovaujanti kolektyvinė organizacija. Su procedūra tiesiogiai susijusios išlaidos neturėtų būti pernelyg didelės.

PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTEIINFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė nuomonės referentas. Nuomonės referentas, rengdamas nuomonės projektą, iki jo priėmimo komitete sulaukė pagalbos iš šių subjektų ar asmenų:

Metodika: Šiuo dokumentu siekiama pateikti visų suinteresuotųjų subjektų, pateikusių nuomonę dėl direktyvos, kuri yra nuomonės referento parengto nuomonės projekto dalykas, sąrašą. Į sąrašą įtraukti suinteresuotieji subjektai, pateikę savo nuomonę tiesiogiai susitikimo su jais metu arba telefonu, po to, kai jų buvo paprašyta ją pateikti arba per atsitiktinę diskusiją (jei ta diskusija buvo pakankamai ilga, kad ją būtų galima prilyginti susitikimui, ir jei ji buvo susijusi su direktyvos turiniu).

Jei susitikimą surengė viešųjų ryšių įmonės, yra nurodomas atitinkamas klientas.

Sąrašas pateiktas chronologine tvarka nuo pirmojo susitikimo iki paskutinio.

Šiame sąraše nurodomi susitikimai, įvykę laikotarpiu nuo nuomonės referento paskyrimo dienos (2016 m. spalio 26 d.) iki nuomonės projekto pateikimo Kultūros ir švietimo komiteto sekretoriatui dienos (2017 m. vasario 3 d.).

Entity and/or person

PRS For Music

Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale

Association de la Presse d’information Politique et Générale

LERU

Science Europe 

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

EDRi

BEUC

Google

Edima

SNEP

SCAM

SACD

Europeana

Authors’ Group

IFJ

FERA

EWC

EPC

EBLIDA

IFLA

IFRRO

Communia

International Association of STM Publishers

SAA

ENPA

EMMA

CMS - Axel Springer

GESAC

CEPIC

Sacem

Audible Magic

IFPI

Avisa - Springer-Nature

IMPALA

FEP

SNE

Kreab - Soundcloud

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

NotaBene (YouTuber)

Dave Sheik (YouTuber)

La Tronche en Biais (YouTuber)

DanyCaligula (YouTuber)

Cabinet DN - RELX Group

News Media Europe

France Télévisions

IFJ

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Nuorodos

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

<