SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu

29.6.2018 - (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Axel Voss
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Catherine Stihler, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0593),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0383/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. januára 2017[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. februára 2017[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7–0185/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Smernice, ktoré boli prijaté v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, poskytujú držiteľom práv vysokú úroveň ochrany a vytvárajú rámec, v ktorom sa môžu využívať diela a iné predmety ochrany. Tento harmonizovaný právny rámec prispieva k dobrému fungovaniu vnútorného trhu, keďže stimuluje inovácie, tvorivosť, investície a výrobu nového obsahu, a to aj v digitálnom prostredí. Ochrana, ktorú poskytuje tento právny rámec, tiež prispieva k cieľu Únie rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať význam spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. V článku 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby Únia pri svojej činnosti zohľadňovala kultúrne aspekty.

(2)  Smernice, ktoré boli prijaté v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, prispievajú k fungovaniu vnútorného trhu, poskytujú nositeľom práv vysokú úroveň ochrany, uľahčujú vysporiadanie práv a vytvárajú rámec, v ktorom sa môžu využívať diela a iné predmety ochrany. Tento harmonizovaný právny rámec prispieva k dobrému fungovaniu skutočne integrovaného vnútorného trhu, keďže stimuluje inovácie, tvorivosť, investície a výrobu nového obsahu, a to aj v digitálnom prostredí, s cieľom zabrániť roztrieštenosti vnútorného trhu. Ochrana, ktorú poskytuje tento právny rámec, tiež prispieva k cieľu Únie rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať význam spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. V článku 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby Únia pri svojej činnosti zohľadňovala kultúrne aspekty.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva však právna neistota držiteľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom „Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv“26, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa upravujú autorské práva. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a sprístupňovanie online audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu autorských práv by sa mali zaviesť aj pravidlá týkajúce sa práv na publikovanie, používania diel a iných predmetov ochrany poskytovateľmi online služieb, ktorí uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, ako aj transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov.

(3)  Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú, pričom príslušné právne predpisy musia byť pripravené na budúcnosť, aby neobmedzovali technologický rozvoj. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva však právna neistota nositeľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom „Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv“26, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa upravujú autorské práva. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a sprístupňovanie online audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho a spravodlivého trhu autorských práv by sa mali zaviesť aj pravidlá týkajúce sa výkonu a vymáhania používania diel a iných predmetov ochrany týkajúcich sa platforiem poskytovateľov online služieb, ako aj transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov a účtovníctva súvisiaceho s využívaním chránených diel v súlade s týmito zmluvami.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Táto smernica dopĺňa a opiera sa o pravidlá stanovené v smerniciach, ktoré sa v tejto oblasti v súčasnosti uplatňujú, najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES27, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES28, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES29, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES30, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ31 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ32.

(4)  Táto smernica dopĺňa a opiera sa o pravidlá stanovené v smerniciach, ktoré sa v tejto oblasti v súčasnosti uplatňujú, najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES27, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES27a, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES28, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES29, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES30, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ31 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ32.

_________________

_________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28).

 

27a Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98).

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V oblasti výskumu, vzdelávania a zachovávania kultúrneho dedičstva umožňujú digitálne technológie nové typy použitia, ktoré nie sú jasne zahrnuté v súčasných pravidlách Únie týkajúcich sa výnimiek a obmedzení. Okrem toho môže mať dobrovoľný charakter výnimiek a obmedzení stanovených v smerniciach 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v týchto oblastiach nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu. To je obzvlášť dôležité v prípade cezhraničného použitia, ktoré má v digitálnom prostredí čoraz väčší význam. Preto by sa vzhľadom na tieto nové použitia mali prehodnotiť existujúce výnimky a obmedzenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú relevantné z hľadiska vedeckého výskumu, vyučovania a zachovávania kultúrneho dedičstva. Mali by sa zaviesť povinné výnimky alebo obmedzenia pre používanie technológií hĺbkovej analýzy údajov v oblasti vedeckého výskumu, na účely ilustrácie pri výučbe v digitálnom prostredí a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Na použitie, na ktoré sa nevzťahujú výnimky alebo obmedzenia stanovené v tejto smernici, by sa mali aj naďalej vzťahovať výnimky a obmedzenia uvedené v právnych predpisoch Únie. Smernice 96/9/ES a 2001/29/ES by sa mali upraviť.

(5)  V oblasti výskumu, inovácií, vzdelávania a zachovávania kultúrneho dedičstva umožňujú digitálne technológie nové typy použitia, ktoré nie sú jasne zahrnuté v súčasných pravidlách Únie týkajúcich sa výnimiek a obmedzení. Okrem toho môže mať dobrovoľný charakter výnimiek a obmedzení stanovených v smerniciach 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v týchto oblastiach nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu. To je obzvlášť dôležité v prípade cezhraničného použitia, ktoré má v digitálnom prostredí čoraz väčší význam. Preto by sa vzhľadom na tieto nové použitia mali prehodnotiť existujúce výnimky a obmedzenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú relevantné z hľadiska inovácií, vedeckého výskumu, vyučovania a zachovávania kultúrneho dedičstva. Mali by sa zaviesť povinné výnimky alebo obmedzenia pre používanie technológií vyťažovania textov a dát v oblasti inovácií a vedeckého výskumu, na účely ilustrácie pri výučbe v digitálnom prostredí a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Na použitie, na ktoré sa nevzťahujú výnimky alebo obmedzenia stanovené v tejto smernici, by sa mali aj naďalej vzťahovať výnimky a obmedzenia uvedené v právnych predpisoch Únie. Preto by sa malo umožniť, aby boli v členských štátoch naďalej dostupné existujúce dobre fungujúce výnimky v uvedených oblastiach, pokiaľ neobmedzujú rozsah výnimiek alebo obmedzení stanovených v tejto smernici . Smernice 96/9/ES a 2001/29/ES by sa mali upraviť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Účelom výnimiek a obmedzení stanovených v tejto smernici je dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi právami a záujmami autorov a iných držiteľov práv na jednej strane a používateľov na strane druhej. Môžu sa uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza k rozporu s bežným využívaním diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy držiteľov práv.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Nové technológie umožňujú automatizovanú počítačovú analýzu informácií v digitálnej forme, ako napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo všeobecnosti známu ako hĺbková analýza údajov. Tieto technológie umožňujú výskumným pracovníkom spracúvať veľké množstvo informácií, a tak získavať nové vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci sú technológie hĺbkovej analýzy údajov rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, hĺbková analýza údajov sa vo všeobecnosti považuje za prospešnú najmä pre výskumné spoločenstvo a pri podpore inovácií. Výskumné organizácie v Únii, ako sú univerzity a výskumné ústavy, však čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu vykonávať hĺbkovú analýzu obsahu. V niektorých prípadoch môže hĺbková analýza údajov zahŕňať akty chránené autorskými právami a/alebo databázovými právami sui generis, najmä rozmnožovanie diel alebo iných predmetov ochrany a/alebo extrakcia obsahu z databázy. Ak by neexistovala žiadna výnimka alebo platné obmedzenie, od držiteľov práv by sa vyžadovalo udelenie povolenia na takéto úkony. Hĺbková analýza údajov sa môže vykonávať aj vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom a v takýchto prípadoch by povolenie nebolo potrebné.

(8)  Nové technológie umožňujú automatizovanú počítačovú analýzu informácií v digitálnej forme, ako napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo všeobecnosti známu ako vyťažovanie textov a dát. Vyťažovanie textov a dát umožňuje čítanie a analýzu veľkého množstva digitálne uchovávaných informácií s cieľom získať nové vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci sú technológie vyťažovania textov a dát rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, hĺbková analýza údajov sa vo všeobecnosti považuje za prospešnú najmä pre výskumné spoločenstvo a pri podpore inovácií. Výskumné organizácie v Únii, ako sú univerzity a výskumné ústavy, však čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu vykonávať vyťažovanie textov a dát z obsahu. V niektorých prípadoch môže vyťažovanie textov a dát zahŕňať akty chránené autorskými právami a/alebo databázovými právami sui generis, najmä rozmnožovanie diel alebo iných predmetov ochrany a/alebo extrakcia obsahu z databázy. Ak by neexistovala žiadna výnimka alebo platné obmedzenie, od nositeľov práv by sa vyžadovalo udelenie povolenia na takéto úkony. Vyťažovanie textov a dát sa môže vykonávať aj vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom a v takýchto prípadoch by povolenie nebolo potrebné.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Pre vyťažovanie textov a dát je vo väčšine prípadov najprv potrebné získať prístup k informáciám a potom ich rozmnožovať. Vo všeobecnosti možno informácie spracovať prostredníctvom vyťažovania textov a dát až potom, ako sa normalizujú. Bezprostredne po získaní legálneho prístupu k informáciám dochádza k normalizácii informácií a ochrane používania autorským právom, keďže to vedie k rozmnožovaniu zmenou formátu informácií alebo ich extrakciou z databázy do formátu, ktorý možno podrobiť vyťažovaniu textov a dát. Procesom relevantným z hľadiska autorského práva, prebiehajúcim pri využívaní technológie vyťažovania textov a dát preto nie je samotný proces vyťažovania textov a dát, ktorý pozostáva z čítania a analýzy normalizovaných informácií uložených v digitálnej podobe, ale proces prístupu a proces, prostredníctvom ktorého sa informácie normalizujú s cieľom umožniť ich automatickú počítačovú analýzu, pokiaľ tento proces zahŕňa extrakciu z databázy alebo rozmnoženiny. Výnimky na účely vyťažovania textov a dát stanovené v tejto smernici by sa mali chápať ako tie, ktoré sa týkajú takých procesov súvisiacich s autorskými právami, ktoré sú potrebné na umožnenie vyťažovania textov a dát. Ak sa existujúce autorské právo nevzťahuje na spôsoby použitia vyťažovania textov a dát, táto smernica by nemala mať vplyv na takéto používanie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. Aj výskumné organizácie by mali mať možnosť využívať túto výnimku, keď sa zapájajú do verejno-súkromných partnerstiev.

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky pre výskumné organizácie z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy vyťažovania textov a dát, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. Na vzdelávacie zariadenia a inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ktoré vykonávajú vedecký výskum, by sa mala vzťahovať výnimka týkajúca sa vyťažovania textov a dát za predpokladu, že výsledky výskumu neprinesú prospech podniku, ktorý má rozhodujúci vplyv najmä nad týmito organizáciami. V prípade, že sa výskum uskutočňuje v rámci verejno-súkromného partnerstva, podnik, ktorý je súčasťou verejno-súkromného partnerstva, by mal mať aj zákonný prístup k dielam a iným predmetom ochrany. Rozmnoženiny a extrakcie vykonané na účely vyťažovania textov a dát by sa mali uchovávať bezpečným spôsobom a tak, aby sa zabezpečilo, že kópie sa použijú len na účely vedeckého výskumu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V záujme podpory inovácií aj v súkromnom sektore by členské štáty mali mať možnosť ustanoviť výnimku, ktorá bude platiť nad rámec povinnej výnimky za predpokladu, že si nositelia práv výslovne nevyhradia používanie v nej uvedených diel a iných predmetov ochrany, a to aj prostredníctvom strojovo čitateľných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného aj vyššieho vzdelávania, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti.

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného aj vyššieho vzdelávania, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti. Ak inštitúcie kultúrneho dedičstva sledujú vzdelávací cieľ a zúčastňujú sa na činnostiach v oblasti výučby, členské štáty by mali mať považovať tieto inštitúcie za vzdelávacie zariadenie možnosť na základe tejto výnimky, pokiaľ ide o ich vyučovacie činnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na digitálne použitie diel a iných predmetov ochrany, ako napríklad pri použití časti alebo pasáží diela na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti vzdelávacích zariadení, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na digitálne použitie diel a iných predmetov ochrany na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Výnimka alebo obmedzenie použitia by sa mali udeliť, ak je dielo alebo predmet ochrany označujú zdroj vrátane mena autora, pokiaľ sa nepreukáže, že to nie je z praktických dôvodov možné. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti vzdelávacích zariadení, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v prípadoch, keď sa výučba poskytuje fyzicky, a to aj vtedy, ak prebieha mimo priestorov vzdelávacieho zariadenia, napríklad v knižniciach alebo inštitúciách správy kultúrneho dedičstva, pokiaľ je za ich využívanie zodpovedné vzdelávacie zariadenie, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečeného elektronického prostredia vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Bezpečné elektronické prostredie by sa malo chápať ako digitálne vyučovacie a vzdelávacie prostredie, prístup ku ktorému je obmedzený na základe náležitého postupu overovania len na pedagogických zamestnancov vzdelávacieho zariadenia a žiakov alebo študentov zaradených do študijného programu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vo viacerých členských štátoch sú zavedené rôzne opatrenia na základe uplatňovania výnimky stanovenej v smernici 2001/29/ES alebo na základe licenčných zmlúv upravujúcich ďalšie používanie s cieľom uľahčiť používanie diel a iných predmetov ochrany na vzdelávacie účely. Takéto opatrenia sú zvyčajne vypracované s prihliadnutím na potreby vzdelávacích inštitúcií a rozličných úrovní vzdelávania. Je síce dôležité zosúladiť rozsah novej povinnej výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k digitálnym použitiam a cezhraničnými vzdelávacími činnosťami, spôsoby jej vykonávania sa však môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, pokiaľ nebudú obmedzovať účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení či cezhraničné použitia. Členské štáty by tak mali mať možnosť využiť existujúce opatrenia ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by sa najmä mohli rozhodnúť, že uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia úplne alebo čiastočne podmienia dostupnosťou vhodných licencií, ktoré by sa vzťahovali prinajmenšom na tie isté použitia ako tie, ktoré sú povolené na základe výnimky. Tento mechanizmus by napríklad umožnil uprednostniť licencie na materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre trh vzdelávania. Na zamedzenie toho, aby takýto mechanizmus nespôsobil právnu neistotu či administratívne zaťaženie pre vzdelávacie zariadenia, by členské štáty, ktoré si osvojili tento prístup, mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že licenčné systémy umožňujúce digitálne použitie diel alebo iných predmetov ochrany na účely ilustrácie pri výučbe budú ľahko dostupné a že vzdelávacie zariadenia budú vedieť o existencii takýchto licenčných systémov.

(17)  Vo viacerých členských štátoch sú zavedené rôzne opatrenia na základe uplatňovania výnimky stanovenej v smernici 2001/29/ES alebo na základe licenčných zmlúv upravujúcich ďalšie používanie s cieľom uľahčiť používanie diel a iných predmetov ochrany na vzdelávacie účely. Takéto opatrenia sú zvyčajne vypracované s prihliadnutím na potreby vzdelávacích inštitúcií a rozličných úrovní vzdelávania. Je síce dôležité zosúladiť rozsah novej povinnej výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k digitálnym použitiam a cezhraničnými vzdelávacími činnosťami, spôsoby jej vykonávania sa však môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, pokiaľ nebudú obmedzovať účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení či cezhraničné použitia. Členské štáty by tak mali mať možnosť využiť existujúce opatrenia ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by sa najmä mohli rozhodnúť, že uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia úplne alebo čiastočne podmienia dostupnosťou vhodných licencií. Takéto licencie môžu mať formu kolektívnych licenčných zmlúv, rozšírených kolektívnych licenčných zmlúv a licencií, ktoré sú vyjednávané spoločne, ako napríklad „plošné licencie“, aby sa predišlo tomu, že vzdelávacie zariadenia budú musieť rokovať s jednotlivými nositeľmi práv. Takéto licencie by mali byť cenovo dostupné a mali by sa vzťahovať prinajmenšom na tie isté použitia ako tie, ktoré sú povolené na základe výnimky. Tento mechanizmus by napríklad umožnil uprednostniť licencie na materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre trh vzdelávania alebo na výučbu vo vzdelávacích zariadeniach alebo z notových zápisov. Na zamedzenie toho, aby takýto mechanizmus nespôsobil právnu neistotu či administratívne zaťaženie pre vzdelávacie zariadenia, by členské štáty, ktoré si osvojili tento prístup, mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že tieto licenčné systémy umožňujúce digitálne použitie diel alebo iných predmetov ochrany na účely ilustrácie pri výučbe budú ľahko dostupné a že vzdelávacie zariadenia budú vedieť o existencii takýchto licenčných systémov. Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť systémy s cieľom zabezpečiť, aby nositelia práv mali za použitia na základe týchto výnimiek alebo obmedzení spravodlivú náhradu. Členské štáty by sa mali nabádať k tomu, aby používali systémy, ktoré nevytvárajú administratívnu záťaž, napríklad systémy, ktoré zabezpečujú jednorazové platby.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17 a)  Na zaručenie právnej istoty v prípade, keď sa členský štát rozhodne, že uplatňovanie výnimky podmieni dostupnosťou vhodných licencií, je potrebné špecifikovať, za akých podmienok môže vzdelávacie zariadenie použiť diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany na základe výnimky, a naopak kedy by sa mal riadiť licenčnými systémami.

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena je potrebná na zabezpečenie právnej istoty v prípadoch, keď sa členský štát rozhodne, že bude uplatňovať výnimku z dostupnosti primeraných licencií.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri úkone zachovávania môže byť potrebné rozmnožiť dielo alebo iný predmet ochrany v zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a následne si vyžiadať povolenie od príslušných držiteľov práv. Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva sa podieľajú na zachovávaní svojich zbierok pre potreby budúcich generácií. Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na zachovanie dedičstva uloženého v týchto zbierkach, ale prinášajú aj nové výzvy. Vzhľadom na ne je potrebné prispôsobiť súčasný právny rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby bolo možné tieto úkony zachovávania realizovať.

(18)  Pri úkone zachovávania diela alebo iného predmetu ochrany v zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva môže byť potrebné požadovať rozmnoženie a následne si vyžiadať povolenie od príslušných nositeľov práv. Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva sa podieľajú na zachovávaní svojich zbierok pre potreby budúcich generácií. Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na zachovanie dedičstva uloženého v týchto zbierkach, ale prinášajú aj nové výzvy. Vzhľadom na ne je potrebné prispôsobiť súčasný právny rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby tieto inštitúcie mohli tieto úkony zachovávania realizovať.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Rozdielne prístupy členských štátov k úkonom zachovávania zo strany správy inštitúcií kultúrneho dedičstva znemožňujú cezhraničnú spoluprácu a spoločné využívanie prostriedkov zachovávania inštitúciami správy kultúrneho dedičstva na vnútornom trhu, čo vedie k neefektívnemu využívaniu zdrojov.

(19)  Rozdielne prístupy členských štátov k úkonom rozmnožovania na účely zachovávania znemožňujú cezhraničnú spoluprácu, spoločné využívanie prostriedkov a zriaďovanie cezhraničných sietí zachovávania v organizáciách vnútorného trhu, ktoré zapojené do zachovávania, čo vedie k neefektívnemu využívaniu zdrojov. To môže mať negatívny vplyv na zachovanie kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty by preto mali mať povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu inštitúciám správy kultúrneho dedičstva rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely zachovania, napríklad s cieľom riešiť technologickú zastaranosť alebo zhoršenie stavu pôvodných podkladov. Na základe takejto výnimky by malo byť možné zhotovovať kópie s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovania, v požadovanom množstve a v ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo iného predmetu ochrany, a to do takej miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie výlučne na účely zachovania.

(20)  Členské štáty by preto mali mať povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu inštitúciám správy kultúrneho dedičstva rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely zachovania s cieľom riešiť technologickú zastaranosť alebo zhoršenie stavu pôvodných podkladov alebo poistiť diela. Na základe takejto výnimky by malo byť možné zhotovovať kópie s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovania, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v požadovanom množstve a v ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo iného predmetu ochrany, a to do takej miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie výlučne na účely zachovania. Archívy výskumných organizácií alebo verejnoprávnych vysielateľov by sa mali považovať za inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, a teda aj za príjemcov tejto výnimky. Členské štáty by mali byť na účely tejto výnimky schopné zachovať ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s verejne prístupnými galériami ako s múzeami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na účely tejto smernice by sa diela a iné predmety ochrany mali považovať za diela a iné predmety ochrany v stálej zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ak táto inštitúcia vlastní alebo natrvalo uchováva rozmnoženiny, napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva alebo licenčných zmlúv.

(21)  Na účely tejto smernice by sa diela a iné predmety ochrany mali považovať za diela a iné predmety ochrany v stálej zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ak tieto inštitúcie vlastnia alebo natrvalo uchovávajú rozmnoženiny týchto diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva, licenčných zmlúv, povinnosti odovzdať výtlačok alebo dlhodobého zapožičania. Diela alebo iné predmety ochrany, ku ktorým majú dočasne prístup inštitúcie správy kultúrneho dedičstva cez server tretej strany, sa nepovažujú za trvalo uchovávané v ich zbierkach.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Technologický vývoj viedol k tomu, že služby informačnej spoločnosti umožňujú svojim používateľom nahrať obsah a sprístupniť ho v rôznych formách a na rôzne účely vrátane názorného príkladu určitej predstavy, kritiky, paródie alebo pastiša. K takémuto obsahu môžu patriť krátke pasáže z existujúcich chránených diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré mohli používatelia upraviť, spojiť alebo inak transformovať.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  Napriek určitému prekrývaniu s existujúcimi výnimkami alebo obmedzeniami, ako sú výnimky alebo obmedzenia týkajúce sa citácií a paródie, nie všetok obsah, ktorý používateľ nahráva alebo sprístupňuje a ktorý primerane zahŕňa pasáže z chránených diel alebo iných predmetov ochrany, sa vzťahuje článok 5 smernice 2001/29/ES. Situácia tohto druhu vzbudzuje u používateľov i nositeľov práv právnu neistotu. Preto je potrebné ustanoviť novú osobitnú výnimku, ktorá by umožňovala legitímne používanie pasáží z už existujúcich chránených diel alebo iných predmetov ochrany v rámci obsahu nahratého alebo sprístupneného používateľmi. Keď obsah vytvorený alebo sprístupnený používateľom obsahuje krátke a primerané primerané použitie citácie alebo pasáže z chráneného diela alebo iného predmetu ochrany na legitímny účel, takéto použitie by sa malo chrániť výnimkou stanovenou v tejto smernici. Táto výnimka by sa mala uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s normálnym používaním diela alebo iného predmetu ochrany a neprimerane nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv. Na účely posúdenia takejto škody je nevyhnutné, aby boli v prípade potreby preskúmané stupeň pôvodnosti príslušného obsahu, dĺžka/rozsah použitej citácie alebo pasáže, odborná povaha príslušného obsahu alebo stupeň hospodárskej ujmy, pričom sa nevylučuje legitímne využitie výnimky. Touto výnimkou by nemali byť dotknuté morálne práva autorov diela alebo iného predmetu ochrany.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21c)  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti článku 13 tejto smernice, by nemali mať možnosť odvolávať sa vo svoj prospech na výnimku z využívania pasáží z existujúcich diel stanovenú v tejto smernici, pri používaní citácií alebo pasáží z chránených diel alebo z iných predmetov ochrany v obsahu, ktorý používatelia nahrávajú alebo sprístupňujú v týchto službách informačnej spoločnosti, s cieľom obmedziť rozsah svojich povinností podľa článku 13 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva by mali mať možnosť využívať jasný rámec pre digitalizáciu a šírenie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, a to aj cezhranične. Osobitné vlastnosti zbierok obchodne nedostupných diel však spôsobujú, že získanie predchádzajúceho súhlasu jednotlivých držiteľov práv môže byť veľmi náročné. Dôvodom môže byť napríklad vek diel alebo iných predmetov ochrany, ich obmedzená komerčná hodnota alebo skutočnosť, že nikdy neboli určené na komerčné využitie. Preto treba stanoviť opatrenia s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva na obchodne nedostupné diela, ktoré sa nachádzajú v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, a tým umožniť uzatváranie dohôd s cezhraničným účinkom na vnútornom trhu.

(22)  Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva by mali mať možnosť využívať jasný rámec pre digitalizáciu a šírenie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, a to aj cezhranične. Osobitné vlastnosti zbierok obchodne nedostupných diel však spôsobujú, že získanie predchádzajúceho súhlasu jednotlivých nositeľov práv môže byť veľmi náročné. Dôvodom môže byť napríklad vek diel alebo iných predmetov ochrany, ich obmedzená komerčná hodnota alebo skutočnosť, že nikdy neboli určené na komerčné využitie alebo nikdy neboli obchodne dostupné. Preto treba stanoviť opatrenia s cieľom uľahčiť využívanie obchodne nedostupných diel, ktoré sa nachádzajú v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, a tým umožniť uzatváranie dohôd s cezhraničným účinkom na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Niekoľko členských štátov už prijalo rozšírené režimy kolektívnych licencií, zákonné mandáty alebo právne domnienky, ktoré uľahčujú udeľovanie licencií na obchodne nedostupné diela. Ak sa však vezme do úvahy rôznorodosť diel a iných predmetov ochrany v zbierkach inštitúcií kultúrneho dedičstva a rôzniace sa postupy kolektívnej správy v členských štátoch a odvetví kultúrnej tvorby, takéto opatrenia nemusia poskytovať riešenie pre všetky prípady, napríklad preto, lebo neexistuje žiadna prax kolektívnej správy pre určitý druh diel alebo iných predmetov ochrany. V takýchto konkrétnych prípadoch je preto potrebné umožniť inštitúciám správy kultúrneho dedičstva, aby zabezpečili online prístup k obchodne nedostupným dielam umiestneným v ich stálej zbierke na základe výnimky z autorského práva a súvisiacich práv. Hoci je nevyhnutné harmonizovať rozsah pôsobnosti novej povinnej výnimky s cieľom umožniť cezhraničné používanie obchodne nedostupných diel, členské štáty by mali mať možnosť využívať alebo pokračovať v používaní rozšírených kolektívnych licenčných zmlúv uzatvorených s inštitúciami správy kultúrneho dedičstva na vnútroštátnej úrovni pre kategórie diel, ktoré sú trvalo zaradené do zbierok inštitúcií správy kultúrneho dedičstva. Nedostatočná dohoda o podmienkach licencie by sa nemala vykladať ako nedostatočná dostupnosť riešení založených na udeľovaní licencií. Akékoľvek používanie na základe tejto výnimky by malo podliehať rovnakým požiadavkám na uplatňovanie výnimiek a propagáciu ako používanie povolené na základe licenčného mechanizmu. S cieľom zabezpečiť, aby sa výnimka uplatňovala len vtedy, keď sú splnené určité podmienky, a aby sa zabezpečila právna istota, by členské štáty mali po konzultácii s nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a organizáciami správy kultúrneho dedičstva a vo vhodných časových intervaloch určiť, pre ktoré sektory a ktoré druhy diel nie sú k dispozícii vhodné riešenia založené na udeľovaní licencií, pričom v takom prípade by sa mala uplatňovať výnimka.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty by v rozsahu stanovenom touto smernicou mali mať voľnosť pri výbere konkrétneho druhu mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby sa licencie na obchodne nedostupné diela rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to v súlade s ich právnymi tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto mechanizmom môžu patriť rozšírené kolektívne licencie a domnienky zastupovania.

(23)  Členské štáty by v rozsahu stanovenom touto smernicou mali mať voľnosť pri výbere konkrétneho druhu mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby sa licencie na obchodne nedostupné diela rozšírili o práva nositeľov práv, ktorí nie sú zastúpení príslušnou organizáciou kolektívnej správy, a to v súlade s ich právnymi tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto mechanizmom môžu patriť rozšírené kolektívne licencie a domnienky zastupovania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Pokiaľ ide o tieto licenčné mechanizmy, veľmi dôležitý je dôsledný a dobre fungujúci systém kolektívnej správy. Uvedený systém zahŕňa najmä pravidlá dobrej správy, transparentnosti a vykazovania, ako aj pravidelné, dôkladné a presné rozdelenie a vyplácanie súm splatných jednotlivým držiteľom práv, ako sa stanovuje v smernici 2014/26/EÚ. Všetci držitelia práv by mali mať prístup k ďalším primeraným zárukám a mali by mať možnosť vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania takýchto mechanizmov. Podmienky spojené s týmito mechanizmami by nemali ovplyvniť ich praktický význam pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva.

(24)  Pokiaľ ide o tieto licenčné mechanizmy, veľmi dôležitý je dôsledný a dobre fungujúci systém kolektívnej správy, ktorý by mali členské štáty podporovať. Uvedený systém zahŕňa najmä pravidlá dobrej správy, transparentnosti a vykazovania, ako aj pravidelné, dôkladné a presné rozdelenie a vyplácanie súm splatných jednotlivým nositeľom práv, ako sa stanovuje v smernici 2014/26/EÚ. Všetci nositelia práv by mali mať prístup k ďalším primeraným zárukám a mali by mať možnosť vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania takýchto mechanizmov udeľovania licencií alebo takýchto výnimiek. Podmienky spojené s týmito mechanizmami by nemali ovplyvniť ich praktický význam pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Vzhľadom na rôznorodosť diel a iných predmetov ochrany v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva je dôležité, aby boli k dispozícii licenčné mechanizmy zavedené v tejto smernici a aby sa mohli prakticky využívať pri rôznych druhoch diel a iných predmetov ochrany vrátane fotografií, zvukových nahrávok a audiovizuálnych diel. S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych kategórií diel a iných predmetov ochrany, pokiaľ ide o spôsoby uverejňovania a distribúcie a na uľahčenie použiteľnosti týchto mechanizmov, môže byť potrebné, aby členské štáty zaviedli špecifické požiadavky a postupy praktického uplatňovania týchto licenčných mechanizmov. Je vhodné, aby sa pritom členské štáty poradili s držiteľmi práv, používateľmi a organizáciami kolektívnej správy.

(25)  Vzhľadom na rôznorodosť diel a iných predmetov ochrany v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva je dôležité, aby boli k dispozícii licenčné mechanizmy zavedené v tejto smernici a aby sa mohli prakticky využívať pri rôznych druhoch diel a iných predmetov ochrany vrátane fotografií, zvukových nahrávok a audiovizuálnych diel. S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych kategórií diel a iných predmetov ochrany, pokiaľ ide o spôsoby uverejňovania a distribúcie a na uľahčenie použiteľnosti riešení používania obchodne nedostupných diel zavedených v tejto smernici, môže byť potrebné, aby členské štáty zaviedli špecifické požiadavky a postupy praktického uplatňovania týchto licenčných mechanizmov. Je vhodné, aby sa pritom členské štáty poradili s nositeľmi práv, inštitúciami správy kultúrneho dedičstva a organizáciami kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Z dôvodov pravidiel medzinárodnej zvyklosti by sa licenčné mechanizmy týkajúce sa digitalizácie a šírenia obchodne nedostupných diel uvedených v tejto smernici nemali vzťahovať na diela alebo iné predmety ochrany, ktoré boli prvý raz uverejnené alebo, ak neboli uverejnené, prvýkrát odvysielané v tretej krajine alebo v prípade kinematografických alebo audiovizuálnych diel na diela, ktorých producent má sídlo alebo obvyklý pobyt v tretej krajine. Tieto mechanizmy by sa takisto nemali vzťahovať na diela alebo iné predmety ochrany štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem prípadov, keď boli prvýkrát uverejnené alebo, ak neboli uverejnené, prvýkrát odvysielané na území niektorého členského štátu, alebo v prípade kinematografických alebo audiovizuálnych diel na diela, ktorých producenta má sídlo alebo obvyklý pobyt v členskom štáte.

(26)  Z dôvodov pravidiel medzinárodnej zvyklosti by sa licenčné mechanizmy a výnimka týkajúce sa digitalizácie a šírenia obchodne nedostupných diel uvedených v tejto smernici nemali vzťahovať na diela alebo iné predmety ochrany, ktoré boli prvý raz uverejnené alebo, ak neboli uverejnené, prvýkrát odvysielané v tretej krajine alebo v prípade kinematografických alebo audiovizuálnych diel na diela, ktorých producent má sídlo alebo obvyklý pobyt v tretej krajine. Tieto mechanizmy by sa takisto nemali vzťahovať na diela alebo iné predmety ochrany štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem prípadov, keď boli prvýkrát uverejnené alebo, ak neboli uverejnené, prvýkrát odvysielané na území niektorého členského štátu, alebo v prípade kinematografických alebo audiovizuálnych diel na diela, ktorých producenta má sídlo alebo obvyklý pobyt v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže projekty hromadnej digitalizácie môžu pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva predstavovať značné investície, žiadne licencie udelené na základe mechanizmov stanovených v tejto smernici by im nemali brániť vytvárať dostatočné príjmy na pokrytie licenčných nákladov a nákladov na digitalizáciu a šírenie diel a iných predmetov ochrany, na ktoré sa licencia vzťahuje.

(27)  Keďže projekty hromadnej digitalizácie môžu pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva predstavovať značné investície, žiadne licencie udelené na základe mechanizmov stanovených v tejto smernici by im nemali brániť v pokrývaní nákladov na digitalizáciu a šírenie diel a iných predmetov ochrany, na ktoré sa licencia vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Primeraným spôsobom by sa mali uverejňovať informácie o budúcom a priebežnom používaní obchodne nedostupných diel a iných predmetov ochrany inštitúciami správy kultúrneho dedičstva na základe licenčných mechanizmov stanovených v tejto smernici a opatrenia pre všetkých držiteľov práv zavedené s cieľom vylúčiť ich diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania licencií. To obzvlášť platí v prípade cezhraničného použitia na vnútornom trhu. Preto je vhodné zabezpečiť vytvorenie jednotného verejne prístupného elektronického portálu Únie, kde by sa takéto informácie sprístupňovali verejnosti v primeranom predstihu pred cezhraničným použitím. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo poveruje niektorými úlohami a činnosťami financovanými s využitím vlastných rozpočtových prostriedkov, ktorých cieľom je uľahčiť a podporiť činnosti vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a pri jeho predchádzaní. Preto je vhodné prenechať tomuto úradu vytvorenie a správu európskeho portálu, kde budú tieto informácie dostupné.

(28)  Primeraným spôsobom by sa mali uverejňovať informácie o budúcom a priebežnom používaní obchodne nedostupných diel a iných predmetov ochrany inštitúciami správy kultúrneho dedičstva na základe licenčných mechanizmov alebo výnimky stanovených v tejto smernici a opatrenia pre všetkých nositeľov práv zavedené s cieľom vylúčiť ich diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania licencií alebo výnimky. To obzvlášť platí v prípade cezhraničného použitia na vnútornom trhu. Preto je vhodné zabezpečiť vytvorenie jednotného verejne prístupného elektronického portálu Únie, kde by sa takéto informácie sprístupňovali verejnosti v primeranom predstihu pred cezhraničným použitím. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo poveruje niektorými úlohami a činnosťami financovanými s využitím vlastných rozpočtových prostriedkov, ktorých cieľom je uľahčiť a podporiť činnosti vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a pri jeho predchádzaní. Preto je vhodné prenechať tomuto úradu vytvorenie a správu európskeho portálu, kde budú tieto informácie dostupné.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Na zabezpečenie toho, aby licenčné mechanizmy vytvorené pre obchodne nedostupné diela boli relevantné a primerane fungovali, aby nositelia práv boli týmito mechanizmami dostatočne chránení, aby sa licencie náležite propagovali a aby sa zabezpečila práva jasnosť s ohľadom na reprezentatívnosť organizácií kolektívnej správy a kategorizáciu diel, by členské štáty mali presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami podľa jednotlivých odvetví.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zjednodušiť licencovanie práv na audiovizuálne diela pre platformy videa na požiadanie sa touto smernicou ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť rokovací mechanizmus umožňujúci stranám, ktoré chcú uzavrieť dohodu, využiť pomoc nestranného orgánu. Tento orgán by sa mal s príslušnými stranami stretnúť a pomôcť pri rokovaniach poskytnutím odborných a externých odporúčaní. V tejto súvislosti by členské štáty mali rozhodnúť o podmienkach fungovania takéhoto rokovacieho mechanizmu vrátane harmonogramu a trvania pomoci pri rokovaniach, ako aj úhrady nákladov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby administratívne a finančné zaťaženie zostalo primerané s cieľom zaručiť efektívnosť rokovacieho fóra.

(30)  S cieľom zjednodušiť licencovanie práv na audiovizuálne diela pre platformy videa na požiadanie by členské štáty mali vytvoriť rokovací mechanizmus, riadený existujúcim alebo novo zriadeným vnútroštátnym orgánom, umožňujúci stranám, ktoré chcú uzavrieť dohodu, využiť pomoc nestranného orgánu. Účasť na tomto rokovacom mechanizme a následné uzavretie dohôd by mali byť dobrovoľné. Ak sa rokovanie týka strán z rôznych členských štátov, tieto strany by sa mali vopred dohodnúť na príslušnom členskom štáte, pokiaľ sa rozhodnú využiť rokovací mechanizmus. Tento orgán by sa mal s príslušnými stranami stretnúť a pomôcť pri rokovaniach poskytnutím odborných, nestranných a externých odporúčaní. V tejto súvislosti by členské štáty mali rozhodnúť o podmienkach fungovania takéhoto rokovacieho mechanizmu vrátane harmonogramu a trvania pomoci pri rokovaniach a rozdelenia akýchkoľvek vzniknutých nákladov a zloženia takýchto orgánov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby administratívne a finančné zaťaženie zostalo primerané s cieľom zaručiť efektívnosť rokovacieho fóra.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Ochrana dedičstva Únie je mimoriadne dôležitá a mala by sa posilniť v prospech budúcich generácií. To by sa malo dosiahnuť najmä prostredníctvom ochrany zverejneného dedičstva. Na tento účel by sa mala v Únii stanoviť povinnosť odovzdať výtlačok s cieľom zabezpečiť, aby publikácie týkajúce sa záležitostí Únie, ako sú právo Únie, história a integrácia Únie, politika Únie a demokracia v Únii, inštitucionálne, parlamentné a politické záležitosti Únie, a teda aj záznamy o intelektuálnych úspechoch Únie a v budúcnosti uverejnené dedičstvo boli systematicky zhromažďované. Takéto dedičstvo by malo byť nielen chránené vytvorením archívu Únie pre publikácie týkajúce sa záležitostí Únie, ale takisto by malo byť sprístupnené občanom Únie a budúcim generáciám. Knižnica Európskeho parlamentu ako knižnica jedinej inštitúcie Únie priamo zastupujúcej občanov Únie by mala byť ustanovená ako depozitná knižnica Únie. S cieľom zabrániť nadmernému zaťaženiu vydavateľstiev, tlačiarní a dovozcov by sa mali v knižnici Európskeho parlamentu ukladať iba elektronické publikácie, ako sú elektronické knihy, elektronické časopisy a elektronické odborné časopisy, pričom knižnica by mala čitateľom sprístupňovať publikácie, na ktoré by sa vzťahovala povinnosť odovzdať knižnici Európskeho parlamentu ich výtlačok na účely výskumu alebo štúdia a pod kontrolou knižnice Európskeho parlamentu. Takéto publikácie by sa nemali sprístupňovať online externe.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Sloboda a pluralita tlače je nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k informáciám. Tlač prispieva zásadným spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu fungovaniu demokratickej spoločnosti. Vydavatelia tlačových publikácií pri prechode z tlačených na digitálne publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online používanie ich publikácií a návratnosť investícií. V situácii, keď vydavatelia tlačových publikácií nie sú uznaní za držiteľov práv, je udeľovanie licencií a presadzovanie práv v digitálnom prostredí často zložité a neefektívne.

(31)  Sloboda a pluralita tlače je nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k informáciám. Tlač prispieva zásadným spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu fungovaniu demokratickej spoločnosti. Rastúca nerovnováha medzi mocnými platformami a vydavateľmi tlače, ku ktorým môžu patriť aj tlačové agentúry, už viedla k pozoruhodnej regresii mediálnej scény na regionálnej úrovni. Vydavatelia tlačových publikácií a tlačové agentúry pri prechode z tlačených na digitálne publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online používanie ich publikácií a návratnosť investícií. V situácii, keď vydavatelia tlačových publikácií nie sú uznaní za nositeľov práv, je udeľovanie licencií a presadzovanie práv v digitálnom prostredí často zložité a neefektívne.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na zabezpečenie udržateľnosti vydavateľského odvetvia treba uznávať a naďalej podporovať organizačnú a finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne použitia. Takáto ochrana by mala byť účinne zabezpečená zavedením do právnych predpisov Únie práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie tlačových publikácií pri digitálnom použití.

(32)  Na zabezpečenie udržateľnosti vydavateľského odvetvia treba uznávať a naďalej podporovať organizačnú a finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní tlačových publikácií, a tým zaručiť dostupnosť spoľahlivých informácií. Na úrovni Únie je preto potrebné, aby členské štáty stanovili zosúladenú právnu ochranu tlačových publikácií v Únii, pokiaľ ide o digitálne použitia. Takáto ochrana by mala byť účinne zabezpečená zavedením do právnych predpisov Únie práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie tlačových publikácií pri tlačenom a digitálnom použití s cieľom získať spravodlivú a primerané odmenu za toto použitie. Súkromné použitie by sa z tohto odkazu malo vylúčiť. Okrem toho by sa zaradenie do vyhľadávača nemalo považovať za spravodlivú a primeranú odmenu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný prenos.

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o digitálne použitia. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice.

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o digitálne použitia. Členské štáty by mali myť možnosť podriadiť tieto práva rovnakým ustanoveniam o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Ochranou priznanou vydavateľom tlačových publikácií podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a iných držiteľov práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sa v nich nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu autori a iní držitelia práv využívať svoje diela alebo iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia tlačových publikácií nemali mať možnosť odvolávať sa na im uznanú ochranu voči autorom a iným držiteľom práv. Tým nie sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté medzi vydavateľmi tlačových publikácií na jednej strane a autormi a inými držiteľmi práv na strane druhej.

(35)  Ochranou priznanou vydavateľom tlačových publikácií podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a iných nositeľov práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sa v nich nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu autori a iní držitelia práv využívať svoje diela alebo iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia tlačových publikácií nemali mať možnosť odvolávať sa na im uznanú ochranu voči autorom a iným nositeľom práv. Tým nie sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté medzi vydavateľmi tlačových publikácií na jednej strane a autormi a inými nositeľmi práv na strane druhej. Bez ohľadu na skutočnosť, že autori diel, ktoré sú súčasťou tlačovej publikácie, dostávajú primeranú odmenu za využívanie ich diel na základe podmienok udelenia licencie na ich dielo vydavateľovi tlačových publikácií, autori, ktorých diela sú súčasťou tlačovej publikácie, by mali mať nárok na zodpovedajúci podiel z nových dodatočných príjmov, ktoré získavajú vydavatelia tlačových publikácií za isté druhy sekundárneho využívania svojich tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti v súvislosti s právami ustanovenými v článku 11 ods. 1 tejto smernice. Výška náhrady, ktorá je určená autorom, by mala zohľadňovať špecifické odvetvové licenčné normy týkajúce sa diel, ktoré sú súčasťou tlačovej publikácie, ktoré sú v príslušnom členskom štáte uznané za vhodné, pričom náhrada priradená autorom by nemala mať vplyv na licenčné podmienky dohodnuté medzi autorom a vydavateľom tlačových publikácií za použitie autorovho článku vydavateľom tlačových publikácií.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Vydavatelia vrátane vydavateľov tlačových publikácií, kníh alebo vedeckých publikácií často pôsobia na základe prevodu autorských práv prostredníctvom zmluvných dohôd alebo zákonných ustanovení. V tejto súvislosti vydavatelia vynakladajú investície s cieľom využívania diel uvedených vo svojich publikáciách a v niektorých prípadoch im môžu byť odopreté príjmy, ak sa takéto diela používajú na základe výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a rozmnožovaní prostredníctvom reprografického zariadenia. Vo viacerých členských štátoch sa náhrada za používanie na základe takýchto výnimiek rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť právnu istotu pre všetky zúčastnené strany by mali mať členské štáty možnosť stanoviť, že ak autor previedol svoje práva alebo udelil licenciu vydavateľovi alebo inak prispieva svojimi dielami do publikácie a ak sú zavedené systémy na náhradu škôd spôsobených v dôsledku výnimky alebo obmedzenia, vydavatelia majú právo požadovať podiel z takejto náhrady, pričom by vydavatelia nemali byť zaťažení preukazovaním opodstatnenosti takejto žiadosti nad rámec toho, čo sa vyžaduje podľa zavedeného systému.

(36)  Vydavatelia vrátane vydavateľov tlačových publikácií, kníh alebo vedeckých publikácií a hudobných publikácií pôsobia na základe zmluvných dohôd s autormi. V tejto súvislosti vydavatelia vynakladajú investície a nadobúdajú práva, pričom v niektorých oblastiach získavajú práva nárokovať si na podiel náhrady v rámci spoločných organizácií kolektívnej správy autorov a vydavateľov, s cieľom využívania diel, a preto sa tiež môžu ocitnúť v situácii, keď im odopreté príjmy, ak sa takéto diela používajú na základe výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a rozmnožovaní prostredníctvom reprografického zariadenia. Vo veľkom množstve členských štátoch sa náhrada za používanie na základe takýchto výnimiek rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť právnu istotu pre všetky zúčastnené strany by mali mať členské štáty možnosť poskytovať rovnocenný systém zdieľania náhrad, ak bol takýto systém v danom členskom štáte v prevádzke pred 12. novembrom 2015. Podiel tejto náhrady medzi autormi a vydavateľmi by mohol byť stanovený v interných distribučných pravidlách organizácie kolektívnej správy, ktorá koná spoločne v mene autorov i vydavateľov, alebo stanovený členskými štátmi v zákonoch alebo iných právnych predpisoch v súlade s rovnocenným systémom, ktorý bol v danom členskom štáte v prevádzke pred 12. novembrom 2015. Toto ustanovenie sa nedotýka opatrení v členských štátoch týkajúcich sa práv verejného vypožičiavania, správy práv, ktoré nevychádzajú z výnimiek alebo obmedzení autorských práv, ako sú napríklad rozšírené kolektívne licenčné systémy, alebo práv týkajúcich sa odmeňovania na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh smernice

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36 a)  Kultúrny a kreatívny priemysel zohráva veľmi dôležitú úlohu v novej industrializácii Európy, stimuluje rast a má strategické postavenie na spustenie inovačného presahovania do iných priemyselných sektorov. Kultúrny a kreatívny priemysel je navyše hnacou silou inovácií a rozvoja IKT v Európe. Kultúrny a kreatívny priemysel v Európe poskytuje viac ako 12 miliónov pracovných miest na plný úväzok, čo predstavuje 7,5 % pracovnej sily Únie, a vytvára približne 509 miliárd EUR pridanej hodnoty HDP (5,3 % celkovej hrubej pridanej hodnoty EÚ). Ochrana autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom sú základom príjmov kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chráneného autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia bez zapojenia držiteľov práv, a stali sa hlavným zdrojom prístupu k online obsahu. To má vplyv na možnosti držiteľov práv určiť, či a za akých podmienok sa využívajú ich diela a iné predmety ochrany, ako aj na ich možnosti získať za ne primeranú odmenu.

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chráneného autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia bez zapojenia nositeľov práv, a stali sa hlavným zdrojom prístupu k online obsahu chránenému autorskými právami. Online služby sú prostriedkom na poskytnutie širšieho prístupu ku kultúrnym a kreatívnym dielam a ponúkajú kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu výborné príležitosti na rozvoj nových obchodných modelov. Hoci napriek tomu, že umožňujú rôznorodosť a jednoduchý prístup k obsahu, prinášajú aj výzvy, ak je obsah chránený autorským právom nahratý bez predchádzajúceho súhlasu nositeľov práv. To má vplyv na možnosti nositeľov práv určiť, či a za akých podmienok sa využívajú ich diela a iné predmety ochrany, ako aj na ich možnosti získať za ne primeranú odmenu, keďže niektoré služby umožňujúce používateľom nahrať svoj obsah nepatria do licenčných dohôd na základe toho, že sa odvolávajú na pokrytie výnimkou „bezpečného prístavu“ stanovenou v smernici 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a) Niektoré služby informačnej spoločnosti majú v rámci ich bežného využívania umožniť prístup verejnosti k obsahu chráneného autorským právom alebo iným predmetom ochrany, ktorý nahrali ich používatelia. Vymedzenie poskytovateľa služieb spoločného využívania online obsahu podľa tejto smernice sa vzťahuje na poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorých jedným z hlavných účelov je uchovávať a sprístupňovať verejnosti alebo šíriť obsah chránený autorským právom, ktorý bol nahraný/sprístupnený jej používateľmi, a optimalizovať obsah, ktorý obsahuje okrem iného podporu zobrazovania, označovanie, správu, sekvencovanie nahraných diel alebo iných predmetov ochrany, bez ohľadu na prostriedok, ktorý na tento účel použijú, a teda konať aktívne. Vymedzenie pojmu poskytovateľa služieb spoločného využívania online obsahu podľa tejto smernice sa nevzťahuje na poskytovateľov služieb, ktorí konajú na nekomerčné účely, ako je napríklad online encyklopédia, a poskytovateľov online služieb, ak je obsah nahratý na základe povolenia všetkých dotknutých nositeľov práv, ako sú vzdelávacie alebo vedecké úložiská. Poskytovatelia cloudových služieb na individuálne využitie, ktorí neposkytujú priamy prístup verejnosti, platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a online trhy, ktorých hlavnou činnosťou je maloobchodný predaj fyzických tovarov online, by sa nemali považovať za poskytovateľov online obsahu v zmysle tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, sú povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

(38)   Poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu vykonávajú úkon verejného prenosu, a preto zodpovedajú za obsah, ktorý poskytujú. V dôsledku toho by mali uzatvárať spravodlivé a primerané licenčné zmluvy s nositeľmi práv. Preto sa na nich nemôže vzťahovať oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice 2000/31/ES.

 

Nositeľ práv by nemal mať povinnosť uzatvárať licenčné zmluvy.

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel.

Pokiaľ ide o článok 14 smernice 2000/31/ES, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel.

 

Uzatvárané licenčné zmluvy by mali v rovnakej miere a rozsahu zahŕňať aj zodpovednosť používateľov, ktorí konajú na nekomerčné účely.

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad zavedením účinných technológií. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrávajú ich používatelia, napríklad zavedením účinných technológií. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

 

Ak s nositeľmi práv nie sú uzatvorené zmluvy, je tiež odôvodnené očakávať od poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu, že prijmú vhodné a primerané opatrenia smerujúce k tomu, aby sa prostredníctvom uvedených služieb nesprístupňovali diela ani iné predmety ochrany, pri ktorých sa porušuje autorské právo alebo s ním súvisiace práva. Takíto poskytovatelia služieb sú dôležitými distribútormi obsahu, a teda majú dosah na využívanie obsahu chráneného autorským právom. Takíto poskytovatelia služieb by mali prijať vhodné a primerané opatrenia, ktorými zabezpečia, že sa nebudú sprístupňovať diela ani iné predmety ochrany, ktoré určia držitelia práv. Uvedené opatrenia by však nemali mať za následok zneprístupnenie diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali používatelia a ktorými sa neporušujú žiadne práva.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel alebo iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi práv je nevyhnutná pre fungovanie technológií, ako sú technológie rozpoznávania obsahu. V takýchto prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah a dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o používané technológie, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali držiteľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu použitých technológií, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. Uvedené technológie by mali takisto umožniť držiteľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda.

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb spoločného využívania online obsahu a nositeľmi práv je nevyhnutná pre fungovanie opatrení. Nositelia práv by mali poskytovateľom služieb spoločného využívania online obsahu predovšetkým poskytnúť príslušné informácie, ktoré im pri uplatňovaní opatrení umožnia identifikovať ich obsah. Poskytovatelia služieb by mali byť transparentní vo vzťahu k nositeľom práv, pokiaľ ide o zavedené opatrenia, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Pri posudzovaní primeranosti a účinnosti zavedených opatrení by sa mali náležite zohľadniť technologické prekážky a obmedzenia, ako aj množstvo či druh diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali používatelia služieb. V súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES by v uplatniteľných prípadoch vykonávanie opatrení poskytovateľmi služieb nemalo spočívať vo všeobecnej povinnosti monitorovania a malo by sa obmedzovať na zabezpečenie toho, aby sa prostredníctvom ich služieb nesprístupňovali konkrétne a riadne nahlásené diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktorých použitie nie je povolené. Pri vykonávaní takýchto opatrení by poskytovatelia služieb mali takisto zabezpečiť rovnováhu medzi právami používateľov a právami nositeľov práv podľa Charty základných práv Európskej únie. Uplatňované opatrenia by si v súlade s nariadením (EÚ) 2016/6791a a smernicou 2002/58/ES1b nemali vyžadovať identifikáciu jednotlivých používateľov, ktorí nahrávajú obsah, a nemali by zahŕňať spracovanie údajov týkajúcich sa jednotlivých používateľov. Keďže opatrenia zavedené poskytovateľmi služieb spoločného využívania online obsahu pri uplatňovaní tejto smernice by mohli mať negatívny alebo neprimeraný vplyv na legitímny obsah, ktorý nahrávajú alebo vystavujú používatelia, najmä ak sa na dotknutý obsah vzťahuje výnimka alebo obmedzenie, od poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu by sa malo vyžadovať, aby zabezpečili mechanizmus podávania sťažností pre používateľov, ktorých obsah bol ovplyvnený týmito opatreniami. Takýto mechanizmus by mal používateľovi umožniť zistiť, prečo je príslušný obsah predmetom opatrení, a mal by obsahovať základné informácie o dôležitých uplatniteľných výnimkách a obmedzeniach. Mal by stanoviť minimálne normy pre sťažnosti, aby sa zaistilo, že nositelia práv dostanú dostatočné informácie na posúdenie sťažností a reagovanie na ne. Nositelia práv alebo ich zástupca by mali odpovedať na všetky doručené sťažnosti v primeranej lehote. Ak sa preukáže, že opatrenia boli neoprávnené, platformy alebo dôveryhodná tretia strana zodpovedná za mechanizmus nápravy by mali bezodkladne prijať nápravné opatrenia.

 

__________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby existoval mediačný mechanizmus, ktorý by poskytovateľom služieb a nositeľom práv umožnil nájsť zmierlivé riešenie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z podmienok ich dohôd o spolupráci. Na tento účel by členské štáty mali vymenovať nestranný orgán so všetkými náležitými kompetenciami a skúsenosťami potrebnými nato, aby stranám pomáhal pri riešení ich sporov.

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39b)  Trh s technológiami rozpoznávania obsahu je už dobre rozvinutý a podľa predpokladov bude v dátovej ekonomike ďalej rásť. Vzhľadom na existenciu technológií tohto druhu a vzájomnú konkurenciu ich dodávateľov by sa teda mal vytvoriť trh, ktorý bude spravodlivý pre všetky podniky bez ohľadu na ich veľkosť a na ktorý budú mať MSP dostupný a jednoduchý prístup. Keďže však nie sú jasne vymedzené právne povinnosti v oblasti využívania týchto technológií, môžu tak najmä dominantní účastníci trhu odmietnuť používať tie nástroje, ktoré sú vhodné na účely udeľovania licencií a správy práv.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39c)   Nositelia práv by mali zo zásady vždy dostávať spravodlivú a primeranú odmenu. Autori a výkonní umelci, ktorí uzatvorili zmluvy so sprostredkovateľmi, napríklad s hudobnými vydavateľstvami a producentmi, by od nich mali dostať spravodlivú a primeranú odmenu, či už na základe individuálnych zmlúv a/alebo kolektívnych zmlúv, dohôd o kolektívnej správe alebo pravidiel s podobným účinkom, napríklad pravidiel pre spoločné odmeňovanie. Táto odmena by sa mala výslovne uviesť v zmluvách v závislosti od jednotlivých spôsobov využívania vrátane využívania online. Členské štáty by mali preskúmať špecifiká každého odvetvia a mali by mať možnosť stanoviť, že odmena sa považuje za spravodlivú a primeranú, ak je stanovená v súlade s kolektívnou zmluvou alebo zmluvou o spoločnom odmeňovaní.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Niektorí držitelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto držitelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je poskytnutie príslušných informácií zo strany ich zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov

(40)   Niektorí nositelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto nositelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je poskytnutie komplexných a relevantných informácií zo strany ich zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov. Informácie, na ktorých poskytnutie majú autori a výkonní umelci nárok, by mali byť primerané a mali by zahŕňať všetky spôsoby využívania a získaného priameho aj nepriameho príjmu vrátane príjmu z predaja reklamných predmetov a náležitú odmenu. Informácie o využívaní by mali zahŕňať aj informácie o identite každej osoby, ktorej sa udelia sublicencie alebo sa na ňu následne prevedú práva. Povinnosť transparentnosti by sa však mala uplatňovať len v prípade, že sú dotknuté práva týkajúce sa autorského práva.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Niektoré zmluvy o využívaní práv, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, majú dlhé trvanie, ponúkajú málo možností pre autorov a výkonných umelcov na opätovné prerokovanie s ich zmluvnými partnermi alebo ich právnymi nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal existovať mechanizmus úpravy odmeňovania v prípadoch, keď je pôvodne dohodnutá odmena na základe licencie alebo prevodu práv neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami a výhodami vyplývajúcimi z využívania diela alebo záznamu umeleckého výkonu, a to aj vzhľadom na transparentnosť zaručenú touto smernicou. Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať na osobitné okolnosti každého prípadu, ako aj na osobitosti a postupy v rozličných sektoroch obsahu. Ak sa strany nedohodnú na úprave odmeňovania, autor alebo výkonný umelec by mal mať právo podať návrh na začatie konania pred súdom alebo iným príslušným orgánom.

(42)   Niektoré zmluvy o využívaní práv, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, majú dlhé trvanie, ponúkajú málo možností pre autorov a výkonných umelcov na opätovné prerokovanie s ich zmluvnými partnermi alebo ich právnymi nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal existovať mechanizmus úpravy odmeňovania v prípadoch, keď je pôvodne dohodnutá odmena na základe licencie alebo prevodu práv neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými priamymi a nepriamymi príjmami a výhodami vyplývajúcimi z využívania diela alebo záznamu umeleckého výkonu, a to aj vzhľadom na transparentnosť zaručenú touto smernicou. Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať na osobitné okolnosti každého prípadu, na osobitosti a postupy v rozličných sektoroch obsahu, ako aj na povahu a prínos autora alebo výkonného umelca k dielu. Takúto žiadosť o úpravu zmluvy by mohla podať aj organizácia zastupujúca autora alebo výkonného umelca v jeho mene, pokiaľ by takáto žiadosť nepoškodzovala záujmy autora alebo výkonného umelca. Ak sa strany nedohodnú na úprave odmeňovania, autor alebo výkonný umelec, alebo nimi vymenovaná zastupujúca organizácia by na žiadosť autora alebo výkonného umelca mali mať právo podať návrh na začatie konania pred súdom alebo iným príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Autori a výkonní umelci sa často zdráhajú uplatňovať si svoje práva voči svojim zmluvným partnerom pred súdom alebo tribunálom. Členské štáty by preto mali zabezpečiť postup alternatívneho riešenia sporov, ktorý rieši nároky súvisiace s povinnosťou transparentnosti a mechanizmom úpravy zmlúv.

(43) Autori a výkonní umelci sa často zdráhajú uplatňovať si svoje práva voči svojim zmluvným partnerom pred súdom alebo tribunálom. Členské štáty by preto mali zabezpečiť postup alternatívneho riešenia sporov, ktorý rieši nároky súvisiace s povinnosťou transparentnosti a mechanizmom úpravy zmlúv. Organizácie zastupujúce autorov a výkonných umelcov vrátane organizácií kolektívnej správy a odborových zväzov by mali mať možnosť začať takéto postupy na žiadosť autorov a výkonných umelcov. Podrobnosti o tom, kto začal postup, by sa nemali zverejňovať.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43a) Keď autori a výkonní umelci udelia licenciu alebo prevedú svoje práva, očakávajú, že ich dielo alebo umelecký výkon sa bude využívať. Stáva sa však, že licencované či prevedené diela alebo umelecké výkony sa vôbec nevyužívajú. Ak došlo k prevodu práv na výhradnom základe, autori a výkonní umelci sa nemôžu obrátiť na iného partnera, ktorý by mohol využívať ich dielo. V takom prípade by autori a výkonní umelci mali mať po uplynutí primeranej lehoty právo na zrušenie, ktoré by im umožnilo previesť alebo licencovať svoje práva na inú osobu. Zrušenie by malo byť možné aj vtedy, keď si osoba, ktorej sa udelia licencie alebo sa na ňu prevedú práva, neplní povinnosť nahlasovania/transparentnosti stanovenú v článku 14 tejto smernice. O zrušení by sa malo uvažovať až po dokončení všetkých krokov alternatívneho riešenia sporov, najmä so zreteľom na nahlasovanie. Keďže využívanie diel sa môže líšiť v závislosti od odvetvia, na vnútroštátnej úrovni by sa mohli prijať osobitné ustanovenia s cieľom zohľadniť špecifiká jednotlivých odvetví, napríklad audiovizuálneho sektora, alebo diel a predpokladané obdobia využívania, najmä pokiaľ ide o stanovenie lehôt na uplatnenie práva na zrušenie. S cieľom predchádzať zneužívaniu a zohľadniť skutočnosť, že treba určitý čas, aby sa dielo začalo skutočne využívať, mali by mať autori a výkonní umelci možnosť uplatniť si právo na zrušenie až po uplynutí určitého času od uzavretia licenčnej zmluvy alebo dohody o prevode práv. V prípade diel, na ktorých sa podieľajú viacerí autori alebo výkonní umelci, by mali výkon práva na zrušenie upravovať vnútroštátne právne predpisy, s prihliadnutím na relatívny význam jednotlivých príspevkov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Odôvodnenie 43 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43b)  Komisia by na podporu účinného uplatňovania príslušných ustanovení tejto smernice vo všetkých členských štátoch mala v spolupráci s členskými štátmi podporovať výmenu najlepších postupov a presadzovať dialóg na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Pri akomkoľvek spracovávaní osobných údajov na základe tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, pričom sa musia dodržiavať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES35 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES36.

(46)  Pri akomkoľvek spracovávaní osobných údajov na základe tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, pričom sa musia dodržiavať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES35 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES36. Mali by sa dodržiavať ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane „práva na zabudnutie“.

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh smernice

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46 a)  Je dôležité zdôrazniť význam anonymity pri spracúvaní osobných údajov na komerčné účely. Ďalej by sa mala podporovať automatická možnosť neposkytovania osobných údajov pri používaní rozhraní online platforiem.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je ďalšie zosúladenie právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na autorské práva a s nimi súvisiace práva v rámci vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na digitálne a cezhraničné používanie chráneného obsahu. Stanovujú sa ňou aj pravidlá výnimiek a obmedzení, uľahčenia licencií, ako aj pravidlá zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných predmetov ochrany.

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je ďalšie zosúladenie právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na autorské práva a s nimi súvisiace práva v rámci vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na digitálne a cezhraničné používanie chráneného obsahu. Stanovujú sa ňou aj pravidlá výnimiek a obmedzení, uľahčenia licencií, ako aj pravidlá zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných predmetov ochrany.

2.   S výnimkou prípadov uvedených v článku 6 sa táto smernica netýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce pravidlá stanovené smernicami platnými v tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ.

2.   S výnimkou prípadov uvedených v článku 6 sa táto smernica netýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce pravidlá stanovené smernicami platnými v tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES, 2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „výskumná organizácia“ je univerzita, výskumný ústav alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej základným cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo vykonávať vedecký výskum a poskytovať vzdelávacie služby:

(1)   „výskumná organizácia“ je univerzita vrátane univerzitných knižníc, výskumný ústav alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej základným cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo vykonávať vedecký výskum a poskytovať vzdelávacie služby:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na neziskovom základe alebo vložením celého svojho zisku do vedeckého výskumu; alebo

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

takým spôsobom, aby prístup k výsledkom vedeckého výskumu nemohol prednostne využívať podnik, ktorý má nad takouto organizáciou rozhodujúci vplyv;

takým spôsobom, aby prístup k výsledkom vedeckého výskumu nemohol prednostne využívať podnik, ktorý má nad takouto organizáciou významný vplyv;

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „hĺbková analýza údajov“ je akákoľvek automatická analytická technika zameraná na analýzu textu a údajov v digitálnej forme s cieľom získať informácie, ako sú napríklad vzory, trendy a korelácie;

(2)  „vyťažovanie textov a dát“ je akákoľvek automatická analytická technika analyzujúca diela a iné predmety ochrany v digitálnej forme s cieľom získať informácie, okrem iného aj vzory, trendy a korelácie;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „tlačová publikácia“ je záznam súboru literárnych diel novinárskej povahy, ktorý môže zahŕňať aj iné diela alebo predmet ochrany a ktorý predstavuje samostatnú položku v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného záujmu, pričom jej účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém a je uverejnená na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb.

(4) „tlačová publikácia“ je záznam súboru literárnych diel novinárskej povahy zo strany vydavateľov alebo tlačových agentúr, ktorý môže zahŕňať aj iné diela alebo predmet ochrany a ktorý predstavuje samostatnú položku v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného záujmu, pričom jej účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém a je uverejnená na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb. Na periodiká, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, sa nevzťahuje ochrana v zmysle tejto definície;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) „obchodne nedostupné dielo“ je

 

a) celé dielo alebo iný predmet ochrany v akejkoľvek verzii, ktoré už v členskom štáte nie sú verejne dostupné prostredníctvom obvyklých komerčných kanálov;

 

b) dielo alebo iný predmet ochrany, ktoré v členskom štáte nikdy neboli obchodne dostupné, pokiaľ z okolností daného prípadu nevyplýva, že autor namietal voči jeho sprístupneniu verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) „poskytovateľ služieb spoločného využívania online obsahu“ je poskytovateľ služby informačnej spoločnosti, medzi ktorého hlavné účely patrí uchovávanie a verejné sprístupňovanie diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrávajú jej používatelia a ktoré služba optimalizuje. Za poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu v zmysle tejto smernice by sa nemali považovať nekomerčné služby, napríklad online encyklopédie, a poskytovatelia online služieb, pri ktorých sa obsah nahráva so súhlasom všetkých dotknutých nositeľov práv, napríklad vzdelávacie alebo vedecké úložiská. Za poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu v zmysle tejto smernice by sa nemali považovať poskytovatelia cloudových služieb na individuálne použitie, ktorí neposkytujú priamy prístup verejnosti, platformy na vývoj slobodného softvéru a online trhy, ktorých hlavnou aktivitou je internetový maloobchodný predaj fyzického tovaru;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c) „služba informačnej spoločnosti“ je služba v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/15351a;

 

___________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d) „služba poskytujúca automatizované obrazové odkazy“ je každá online služba, prostredníctvom ktorej sa na účely indexovania a odkazovania rozmnožujú alebo sprístupňujú verejnosti grafické, umelecké alebo fotografické diela zbierané automatizovanými prostriedkami prostredníctvom online služby tretej strany.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Hĺbková analýza údajov

Vyťažovanie textov a dát

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami na účely hĺbkovej analýzy údajov diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup na vedecko-výskumné účely.

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú výskumné organizácie zákonný prístup a ktoré sa vykonávajú v záujme vyťažovania textov a dát na účely vedeckého výskumu zo strany takýchto organizácií.

 

Členské štáty stanovia, aby sa výnimka uvedená v tomto článku mohla vzťahovať aj na vzdelávacie ustanovizne a inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ktoré vykonávajú vedecký výskum v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), aby tak prístup k výsledkom vedeckého výskumu nemohol prednostne využívať podnik, ktorý má na takéto organizácie rozhodujúci vplyv.

 

1a.   Rozmnoženiny a extrakcie na účely vyťažovania textov a dát sa uchovávajú bezpečným spôsobom, napríklad u dôveryhodných orgánov vymenovaných na tento účel.

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

3.  Držitelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

3.  Nositelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

4.  Členské štáty povzbudzujú držiteľov práv a výskumné organizácie k tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté osvedčené postupy uplatňovania opatrení uvedených v odseku 3.

4   Členské štáty môžu naďalej poskytovať výnimky týkajúce sa vyťažovania textov a dát v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Dobrovoľná výnimka alebo obmedzenie vyťažovania textov a dát

 

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 tejto smernice, môžu členské štáty poskytnúť výnimku alebo obmedzenie práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a článku 11 ods. 1 tejto smernice na rozmnožovanie a extrakcie zákonne dostupných diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou procesu vyťažovania textov a dát, za predpokladu, že používanie diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú v nich uvedené, nie je výslovne vyhradené ich nositeľom práv, a to aj strojovo čitateľnými prostriedkami.

 

2.  Rozmnoženiny a extrakcie podľa odseku 1 sa používajú len na účely vyťažovanie textov a dát.

 

3.  Členské štáty môžu naďalej poskytovať výnimky týkajúce sa vyťažovania textov a dát v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Používanie diel a iných predmetov ochrany pri digitálnych a cezhraničných vzdelávacích činnostiach

Používanie diel a iných predmetov ochrany pri digitálnych a cezhraničných vzdelávacích činnostiach

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe, a to v oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, za predpokladu, že toto používanie:

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe, a to v oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, za predpokladu, že toto používanie:

a) prebieha v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len žiakom alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho zariadenia;

a) prebieha v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo v iných priestoroch, kde sa uskutočňuje vzdelávací proces pod záštitou vzdelávacieho zariadenia, alebo prostredníctvom zabezpečeného elektronického prostredia prístupného len žiakom alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho zariadenia;

b) sprevádza označenie zdroja vrátane mena autora, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné.

b) sprevádza označenie zdroja vrátane mena autora, pokiaľ sa to z praktických dôvodov neukáže ako nemožné.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje všeobecne alebo v súvislosti so špecifickými druhmi diel alebo iných predmetov ochrany, pokiaľ sú na trhu ľahko dostupné vhodné licencie povoľujúce úkony uvedené v odseku 1.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje všeobecne alebo v súvislosti s konkrétnymi druhmi diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad s materiálmi určenými v prvom rade pre trh vzdelávania alebo s notovými zápismi, pokiaľ sú na trhu ľahko dostupné vhodné licenčné zmluvy povoľujúce úkony uvedené v odseku 1 a sú prispôsobené potrebám a špecifikám vzdelávacích zariadení.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené.

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických prostredí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené.

4.  Členské štáty môžu stanoviť primeranú náhradu za škodu spôsobenú držiteľom práv v dôsledku používania ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

4.  Členské štáty môžu stanoviť primeranú náhradu za škodu spôsobenú držiteľom práv v dôsledku používania ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

 

4a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, neuplatňuje sa žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou alebo obmedzením stanovenými v odseku 1. Členské štáty zaistia, aby nositelia práv mali právo udeľovať bezplatné licencie povoľujúce úkony opísané v odseku 1, a to všeobecne alebo vo vzťahu ku konkrétnym typom diel alebo iným predmetom ochrany podľa svojho rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Zachovávanie kultúrneho dedičstva

Zachovávanie kultúrneho dedičstva

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to výlučne na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie.

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie.

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby žiaden materiál, ktorý bol vyhotovený rozmnožením materiálu vo verejnom vlastníctve, nepodliehal autorskému právu alebo s ním súvisiacim právam, za predpokladu, že ide o vernú rozmnoženinu na účely zachovania pôvodného materiálu.

 

1b.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Spoločné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 4 prvý, tretí a piaty pododsek smernice 2001/29/ES.

1.   Prístup k obsahu, na ktorý sa vzťahuje výnimka stanovená v tejto smernici, nedáva používateľom žiaden nárok na jeho využitie na základe inej výnimky.

 

2.   Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 4 prvý, tretí, štvrtý a piaty pododsek smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Používanie obchodne nedostupných diel inštitúciami správy kultúrneho dedičstva

Používanie obchodne nedostupných diel inštitúciami správy kultúrneho dedičstva

1.  Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia kolektívnej správy v mene svojich členov uzatvorí nevýhradnú licenčnú zmluvu na nekomerčné účely s inštitúciou kultúrneho dedičstva o digitalizácii, šírení, verejnom prenose alebo sprístupňovaní obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou stálej zbierky danej inštitúcie, takúto nevýhradnú licenčnú zmluvu možno rozšíriť, alebo možno predpokladať jej uplatňovanie, na držiteľov práv tej istej kategórie, ako sú držitelia práv, na ktorých sa vzťahuje táto licencia, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to za predpokladu, že:

1.  Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia kolektívnej správy v mene svojich členov uzatvorí nevýhradnú licenčnú zmluvu na nekomerčné účely s inštitúciou kultúrneho dedičstva o digitalizácii, šírení, verejnom prenose alebo sprístupňovaní obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou stálej zbierky danej inštitúcie, takúto nevýhradnú licenčnú zmluvu možno rozšíriť, alebo možno predpokladať jej uplatňovanie, na držiteľov práv tej istej kategórie, ako sú nositelia práv, na ktorých sa vzťahuje táto licencia, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to za predpokladu, že:

a)  organizácia kolektívnej správy na základe poverení držiteľov práv predstavuje široké zastúpenie držiteľov práv v kategórii diel alebo iných predmetov ochrany, ako aj práv, ktoré sú predmetom licencie;

a)  organizácia kolektívnej správy na základe poverení nositeľov práv predstavuje široké zastúpenie nositeľov práv v kategórii diel alebo iných predmetov ochrany, ako aj práv, ktoré sú predmetom licencie;

b)  je v súvislosti s podmienkami licencie zaručené rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi práv;

b)  je v súvislosti s podmienkami licencie zaručené rovnaké zaobchádzanie so všetkými nositeľmi práv;

c)  všetci držitelia práv môžu kedykoľvek namietať proti tomu, aby sa ich diela alebo iné predmety ochrany považovali za obchodne nedostupné, a vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania licencie.

c)  všetci nositelia práv môžu kedykoľvek namietať proti tomu, aby sa ich diela alebo iné predmety ochrany považovali za obchodne nedostupné, a vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania licencie.

 

1a.  Členské štáty stanovia výnimku alebo obmedzenie práv uvedených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktoré umožnia inštitúciám správy kultúrneho dedičstva online sprístupňovanie kópií obchodne nedostupných diel, ktoré sú stálou súčasťou ich zbierok, na nekomerčné účely, za predpokladu, že:

 

a)  je uvedené meno autora alebo iného identifikovateľného nositeľa práv, pokiaľ sa neukáže, že je to nemožné;

 

b)  všetci nositelia práv môžu kedykoľvek namietať proti tomu, aby sa ich diela alebo iné predmety ochrany považovali za obchodne nedostupné, a vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania výnimky.

 

1b.  Členské štáty stanovia, že výnimka prijatá podľa odseku 1a sa neuplatňuje v tých odvetviach alebo pri tých typov diel, v prípade ktorých sú k dispozícii riešenia založené na primeraných licenciách, okrem iného na riešeniach uvedených v odseku 1. Členské štáty po porade s autormi, inými nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva určia dostupnosť riešení založených na rozšírených kolektívnych licenciách v prípade konkrétnych odvetví alebo typov diel.

2.  Dielo alebo iný predmet ochrany sa považujú za obchodne nedostupné, keď celé dielo alebo iný predmet ochrany vo všetkých prekladoch, verziách a prejavoch nie je verejne dostupné prostredníctvom obvyklých komerčných kanálov a nemožno odôvodnene očakávať, že sa stane dostupným.

2.   Členské štáty môžu stanoviť konečný termín na určenie toho, či sa dielo, ktoré bolo predtým komercializované, považuje za obchodne nedostupné.

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

Členské štáty po porade s nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie toho, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1 alebo či sa môžu používať v súlade s odsekom 1a, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú zbierku, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali náležité propagačné opatrenia týkajúce sa:

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali náležité propagačné opatrenia týkajúce sa:

a)  označenia diel alebo iných predmetov ochrany za obchodne nedostupné;

a)  označenia diel alebo iných predmetov ochrany za obchodne nedostupné;

b)  licencie, a najmä jej uplatňovania na nezastúpených držiteľov práv;

b)   akejkoľvek licencie, a najmä jej uplatňovania na nezastúpených nositeľov práv;

c)  možnosti držiteľov práv podať námietku uvedenej v odseku 1 písm. c);

c)   možnosti nositeľov práv podať námietku uvedenej v odseku 1 písm. c) a odseku 1a písm. b);

a to aj počas primeraného časového obdobia pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany.

a to aj počas obdobia šiestich mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby o licencie uvedené v odseku 1 žiadala reprezentatívna organizácia kolektívnej správy za daný členský štát, kde:

4.   Členské štáty zabezpečia, aby o licencie uvedené v odseku 1 žiadala reprezentatívna organizácia kolektívnej správy za daný členský štát, kde:

a)  boli diela alebo zvukové záznamy prvýkrát zverejnené alebo ak neboli zverejnené, kde boli prvýkrát odvysielané, s výnimkou kinematografických a audiovizuálnych diel;

a)   boli diela alebo zvukové záznamy prvýkrát zverejnené alebo ak neboli zverejnené, kde boli prvýkrát odvysielané, s výnimkou kinematografických a audiovizuálnych diel;

b)  majú výrobcovia svoje sídlo alebo obvyklý pobyt, pokiaľ ide o kinematografické a audiovizuálne diela; alebo

b)   majú výrobcovia svoje sídlo alebo obvyklý pobyt, pokiaľ ide o kinematografické a audiovizuálne diela; alebo

c)  je usadená inštitúcia správy kultúrneho dedičstva, ak nie je ani po vynaložení primeraného úsilia možné určiť členský štát alebo tretiu krajinu podľa písmen a) a b).

c)   je usadená inštitúcia správy kultúrneho dedičstva, ak nie je ani po vynaložení primeraného úsilia možné určiť členský štát alebo tretiu krajinu podľa písmen a) a b).

5.  Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na diela alebo iné predmety ochrany štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4 písm. a) a b).

5.   Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na diela alebo iné predmety ochrany štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4 písm. a) a b).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Cezhraničné používanie

Cezhraničné používanie

1.  Diela alebo iné predmety ochrany, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7, môžu používať inštitúcie správy kultúrneho dedičstva v súlade s licenčnými podmienkami vo všetkých členských štátoch.

1.  Obchodne nedostupné diela alebo iné predmety ochrany, na ktoré sa vzťahuje článok 7, môžu používať inštitúcie správy kultúrneho dedičstva v súlade s uvedeným článkom vo všetkých členských štátoch.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie, ktoré umožňujú identifikáciu diel alebo iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7, ako aj informácie o možnosti držiteľov práv podať námietku uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c), verejne prístupné na jednotnom online portáli najmenej šesť mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je udelená licencia, ako aj počas celého obdobia platnosti licencie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie, ktoré umožňujú identifikáciu diel alebo iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje článok 7, ako aj informácie o možnosti držiteľov práv podať námietku uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 1a písm. b), trvalo, ľahko a účinne prístupné na jednotnom verejnom online portáli najmenej šesť mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je udelená licencia, alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1a, ak bola zriadená inštitúcia správy kultúrneho dedičstva, ako aj počas celého obdobia platnosti licencie.

3.  Portál uvedený v odseku 2 zriadi a spravuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s nariadením (EÚ) č. 386/2012.

3.  Portál uvedený v odseku 2 zriadi a spravuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s nariadením (EÚ) č. 386/2012.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a držiteľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1, zabezpečiť účinnosť záruk pre držiteľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku.

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a nositeľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1 a výnimky uvedenej v článku 7 ods. 1a, zabezpečiť účinnosť záruk pre nositeľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Rokovací mechanizmus

Rokovací mechanizmus

Členské štáty zabezpečia, že ak sa strany, ktoré majú záujem o uzatvorenie dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie, stretnú s ťažkosťami pri udeľovaní licencií k právam, môžu využiť pomoc nestranného orgánu s príslušnými skúsenosťami. Uvedený orgán poskytuje pomoc pri rokovaní a pomáha pri dosiahnutí dohody.

Členské štáty zabezpečia, že ak sa strany, ktoré majú záujem o uzatvorenie dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie, stretnú s ťažkosťami pri udeľovaní licencií k audiovizuálnym právam, môžu využiť pomoc nestranného orgánu s príslušnými skúsenosťami. Nestranný orgán vytvorený alebo určený členskými štátmi na účely tohto článku poskytuje stranám pomoc pri rokovaní a pomáha im pri dosiahnutí dohody.

Členské štáty najneskôr do [dátum uvedený v článku 21 ods. 1] oznámia Komisii orgán uvedený v odseku 1.

Členské štáty najneskôr do [dátum uvedený v článku 21 ods. 1] informujú Komisiu o orgáne, ktorý vytvorili, respektíve určili podľa prvého odseku.

 

S cieľom podporovať dostupnosť audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie členské štáty rozvíjajú dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi autorov, výrobcov, platformy videa na požiadanie a iné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Hlava III – kapitola 2 a (nová) – článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA 2a

 

Prístup k publikáciám Únie

 

Článok 10 a

 

Povinnosť odovzdať výtlačok platná v Únii

 

1.  Povinnosť odovzdať výtlačok platná v Únii sa vzťahuje na všetky elektronické publikácie týkajúce sa záležitostí Únie, ako sú právo Únie, história a integrácia Únie, politika Únie a demokracia v Únii, inštitucionálne a parlamentné záležitosti a politika, ktoré sa v Únii sprístupňujú verejnosti.

 

2.  Knižnica Európskeho parlamentu má nárok na bezplatné prijatie jednej rozmnoženiny každej publikácie uvedenej v odseku 1.

 

3.  Povinnosť stanovená v odseku 1 sa uplatňuje na vydavateľstvá, tlačiarne a dovozcov publikácií diel, ktoré v Únii zverejňujú a tlačia, resp. ich do nej dovážajú.

 

4.  Publikácie uvedené v odseku 1 sa dňom odovzdania knižnici Európskeho parlamentu stávajú súčasťou stálej zbierky knižnice Európskeho parlamentu. Sprístupnia sa používateľom v priestoroch knižnice Európskeho parlamentu, a to výlučne akreditovaným výskumným pracovníkom na účely výskumu alebo štúdia a pod kontrolou knižnice Európskeho parlamentu.

 

5.   Komisia prijme akty, ktorými stanoví podmienky odovzdávania publikácií uvedených v odseku 1 knižnici Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Ochrana tlačových publikácií pri digitálnom používaní

Ochrana tlačových publikácií pri digitálnom používaní

1.  Členské štáty zabezpečia vydavateľom tlačových publikácií práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES na digitálne používanie ich tlačových publikácií.

1.  Členské štáty zabezpečia vydavateľom tlačových publikácií práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES, aby tak mohli získať spravodlivú a primeranú odmenu za digitálne používanie svojich tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti.

 

1a.  Práva uvedené v odseku 1 nebránia legitímnemu súkromnému a nekomerčnému používaniu tlačových publikácií jednotlivými používateľmi.

2.  Právami uvedenými v odseku 1 nie sú dotknuté ani žiadnym spôsobom ovplyvnené akékoľvek práva autorov a iných držiteľov práv stanovené v právnych predpisoch Únie v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré sú súčasťou tlačovej publikácie. Vo vzťahu k uvedeným autorom a iným držiteľom práv nie je možné sa takýchto práv dovolávať, a najmä ich takéto práva nezbavujú práva využívať ich diela a iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, ktorej sú súčasťou.

2.  Právami uvedenými v odseku 1 nie sú dotknuté ani žiadnym spôsobom ovplyvnené akékoľvek práva autorov a iných držiteľov práv stanovené v právnych predpisoch Únie v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré sú súčasťou tlačovej publikácie. Vo vzťahu k uvedeným autorom a iným držiteľom práv nie je možné sa takýchto práv dovolávať, a najmä ich takéto práva nezbavujú práva využívať ich diela a iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, ktorej sú súčasťou.

 

2a.  Práva uvedené v odseku 1 nezahŕňajú úkony zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking.

3.  Články 5 až 8 smernice 2001/29/ES a smernice 2012/28/EÚ sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s právami uvedenými v odseku 1.

3.  Články 5 až 8 smernice 2001/29/ES a smernice 2012/28/EÚ sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s právami uvedenými v odseku 1.

4.  Platnosť práv uvedených v odseku 1 uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej publikácie. Toto obdobie sa počíta od prvého januára roku nasledujúceho po dátume uverejnenia.

4.  Platnosť práv uvedených v odseku 1 uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej publikácie. Toto obdobie sa počíta od prvého januára roku nasledujúceho po dátume uverejnenia.

 

Právo uvedené v odseku 1 sa neuplatňuje retroaktívne.

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby autori dostali náležitý podiel z dodatočných príjmov, ktoré vydavatelia tlačových publikácií získali za používanie tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Nároky na spravodlivé odškodnenie

Nároky na spravodlivé odškodnenie

Ak autor previedol právo na vydavateľa alebo mu udelil licenciu, členské štáty môžu stanoviť, že takýto prevod alebo licencia predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ na to, aby si nárokoval podiel na náhrade za používanie diela na základe výnimky alebo obmedzenia takto prevedeného alebo licencovaného práva.

Ak autor previedol právo na vydavateľa alebo mu udelil licenciu, členské štáty, ktoré majú systémy zdieľania náhrad medzi autormi a vydavateľmi za výnimky a obmedzenia, môžu stanoviť, že takýto prevod alebo licencia predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ na to, aby si nárokoval podiel na náhrade za používanie diela na základe výnimky alebo obmedzenia takto prevedeného alebo licencovaného práva, pokiaľ v danom členskom štáte fungoval rovnocenný systém zdieľania náhrad pred 12. novembrom 2015.

 

Prvý odsek sa nedotýka opatrení v členských štátoch týkajúcich sa práv verejného vypožičiavania, správy práv, ktoré nevychádzajú z výnimiek alebo obmedzení autorských práv, ako sú napríklad rozšírené kolektívne licenčné systémy, alebo práv týkajúcich sa odmeňovania na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh     76

Návrh smernice

Hlava IV – kapitola 1 a (nová) – článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA 1a

 

Ochrana organizátorov športových podujatí

 

Článok 12 a

 

Ochrana organizátorov športových podujatí

 

Členské štáty zabezpečia organizátorom športových podujatí práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES a článku 7 smernice 2009/115/ES.

Odôvodnenie

Článok 165 ods. 1 Zmluvy uvádza, že Únia má prispievať k podpore európskych športových záležitostí. Ochrana duševného vlastníctva organizátorov športových podujatí sa uvádza už v odseku 52 smernici 2010/13/EÚ a Európsky parlamentu ju podporil vo viacerých správach o športe. Súdny dvor v spojených veciach C-403/08 a C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631 rozhodol, že športové podujatia majú jedinečnú a originálnu povahu, ktorá je hodná ochrany porovnateľnej s ochranou diel. Doposiaľ päť členských štátov udelilo organizátorom športových podujatí právo súvisiace s autorským právom.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu

 

-1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 ods. 1 a 2 smernice 2001/29/ES, poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu vykonávajú verejný prenos a uzatvárajú spravodlivé a vhodné licenčné dohody s nositeľmi práv s výnimkou prípadov, keď si nositeľ práv neželá udeliť licenciu alebo licencie nie sú k dispozícii. Licenčné dohody uzatvorené s poskytovateľmi služieb spoločného využívania online obsahu s držiteľmi práv zahŕňajú zodpovednosť za diela nahrávané používateľmi ich služieb v súlade s podmienkami stanovenými v licenčnej dohode za predpokladu, že títo používatelia nekonajú na komerčné účely alebo nie sú nositeľom práv alebo jeho zástupcom.

1.   Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

1.  Poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu uvedení v odseku -1 prijmú vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie účinného a transparentného fungovania licenčných dohôd v prípade, že sa uzavreli s nositeľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany v rámci týchto služieb.

 

V prípade neexistencie licenčných zmlúv s nositeľmi práv poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu prijmú v spolupráci s nositeľmi práv vhodné a primerané opatrenia vedúce k tomu, že v rámci týchto služieb nie sú dostupné diela alebo iné predmety ochrany, v prípade ktorých ide o porušenie autorských alebo súvisiacich práv, no diela a iné predmety ochrany, v prípade ktorých nedochádza k porušení autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom, zostanú dostupné.

 

1a.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu uvedení v odseku -1 uplatnia opatrenia uvedené v odseku 1 na základe relevantných informácií poskytnutých nositeľmi práv.

 

Poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu sú voči nositeľom práv transparentní a informujú ich o použitých opatreniach, ich vykonávaní a v náležitých prípadoch pravidelne podávajú správy o používaní diel a iných predmetov ochrany.

 

1b.  Členské štáty zabezpečia, aby vykonávanie takýchto opatrení bolo primerané a aby zabezpečili rovnováhu medzi základnými právami používateľov a nositeľov práv a prípadne v súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES neukladali poskytovateľom služieb spoločného využívania online obsahu všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uchovávajú.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1.

2.   S cieľom zabrániť zneužitiu alebo obmedzovaniu výkonu výnimiek alebo obmedzení autorského práva členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli účinné a rýchle mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1. Akákoľvek sťažnosť podaná na základe týchto mechanizmov sa spracuje bez zbytočného odkladu. Nositelia práv primerane odôvodnia svoje rozhodnutia, aby sa vyhli náhodnému zamietnutiu sťažností.

 

Okrem toho v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES sa v rámci opatrení uvedených v odseku 1 nevyžaduje identifikácia jednotlivých používateľov ani spracúvanie ich osobných údajov.

 

Členské štáty tiež zabezpečia, aby v súvislosti s uplatňovaním opatrení uvedených v odseku 1 mali používatelia prístup k súdu alebo inému príslušnému súdnemu orgánu na uplatnenie výnimky alebo obmedzenia autorských práv.

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť osvedčené postupy, ako sú napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb spoločného využívania online obsahu, používateľmi a nositeľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť osvedčené postupy na vykonávanie opatrení uvedených v odseku 1 spôsobom, ktorý bude primeraný a účinný, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Členské štáty stanovia, aby sa spory medzi právnymi nástupcami a službami informačnej spoločnosti týkajúce sa uplatňovania odseku 13 tohto článku mohli stať predmetom rozhodovania systému alternatívneho riešenia sporov.

 

Členské štáty zriadia alebo určia nestranný orgán s potrebnými odbornými znalosťami s cieľom pomôcť stranám pri riešení ich sporov v rámci tohto systému.

 

Členské štáty informujú Komisiu o zriadení tohto orgánu najneskôr (dátum uvedený v článku 21 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 13 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13b

 

Používanie chráneného obsahu službami informačnej spoločnosti poskytujúcimi automatické obrazové odkazovanie

 

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí automaticky rozmnožujú značné množstvá vizuálnych diel chránených autorským právom či odkazujú na ne a sprístupňujú ich verejnosti na účely indexovania a odkazovania, uzavreli spravodlivé a vyvážené licenčné zmluvy so všetkými žiadajúcimi nositeľmi práv s cieľom zaistiť im spravodlivú odmenu. Túto odmenu môže spravovať organizácia kolektívnej správy dotknutých nositeľov práv.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Kapitola 3 – článok -14 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -14

 

Zásada spravodlivej a primeranej odmeny

 

1.   Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci dostávali spravodlivú odmenu za využívanie ich diel a predmetov ochrany vrátane využívania online. To možno dosiahnuť v každom odvetví prostredníctvom kombinácie dohôd vrátane kolektívnych zmlúv a zákonných mechanizmov odmeňovania.

 

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak autor alebo výkonný umelec udelí bezplatné nevýhradné užívacie právo v prospech všetkých používateľov.

 

3.  Členské štáty zohľadnia osobitosti každého odvetvia pri podpore primeranej odmeny za práva udelené autormi a výkonnými umelcami.

 

4.  V zmluvách sa uvádza odmena platná pre každý spôsob využívania.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Povinnosť transparentnosti

Povinnosť transparentnosti

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne a s prihliadnutím na osobitostí každého sektora dostávali včasné, primerané a dostatočné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne a najmenej raz za rok a s prihliadnutím na osobitostí každého sektora a relatívny význam každého jednotlivého príspevku dostávali včasné, primerané, presné, podstatné a ucelené informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, vytvorené priame a nepriame zisky a splatnú odmenu.

 

1a.   Členské štáty zabezpečia, že v prípade, keď osoba, ktorej sa udelia licencie alebo sa na ňu prevedú práva autorov a výkonných umelcov, následne udelí licencie na tieto práva inej strane, bude táto strana zdieľať všetky informácie uvedené v odseku 1 s držiteľom licencie alebo nadobúdateľom práv.

 

Hlavný držiteľ licencie alebo nadobúdateľ práv postúpi všetky informácie uvedené v prvom pododseku autorovi alebo výkonnému umelcovi. Tieto informácie sa nemenia, s výnimkou citlivých obchodných informácií vymedzené právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, ktoré bez toho, aby boli dotknuté články 15 a 16a, môžu byť v záujme zachovania spravodlivej hospodárskej súťaže predmetom dohody o nezverejňovaní informácií. Ak hlavný držiteľ licencie alebo nadobúdateľ práv neposkytne informácie uvedené v tomto pododseku včas, autor alebo výkonný umelec je oprávnený požadovať tieto informácie priamo od držiteľa druhotnej licencie.

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vhodná úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti.

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť vysoká a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vysoká úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať vysokú úroveň transparentnosti.

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa povinnosť uvedená v odseku 1 neuplatňuje, ak nie je podiel autora alebo výkonného umelca na celkovom diele alebo umeleckom výkone významný.

 

4.  Odsek 1 sa nevzťahuje na subjekty, na ktoré sa vzťahujú povinnosti transparentnosti stanovené v smernici 2014/26/EÚ.

4.  Odsek 1 sa nevzťahuje na subjekty, na ktoré sa vzťahujú povinnosti transparentnosti stanovené v smernici 2014/26/EÚalebo kolektívne zmluvy, ak tieto záväzky alebo dohody stanovujú požiadavky na transparentnosť, ktoré sú porovnateľné s požiadavkami uvedenými v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci právo požadovať dodatočnú primeranú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

V prípade absencie kolektívnych zmlúv, ktoré by ustanovovali porovnateľný mechanizmus, členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci alebo organizácie zástupcov konajúce v ich mene právo nárokovať si na dodatočnú primeranú a spravodlivú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými priamymi alebo nepriamymi príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov.

Členské štáty stanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov. Členské štáty zabezpečia, aby organizácie zastupujúce autorov a výkonných umelcov mohli iniciovať takéto konania na žiadosť jedného alebo viacerých autorov a výkonných umelcov.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16 a

 

Právo na zrušenie

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že autor alebo výkonný umelec získal licenciu alebo previedol svoje práva týkajúce sa diela alebo iného predmetu ochrany na výhradnom základe, mal autor alebo výkonný umelec právo na zrušenie v prípade, že nedošlo k využitiu diela alebo iného predmetu ochrany, alebo ak nie je sústavne pravidelne informovaný v súlade s článkom 14. Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia s prihliadnutím na špecifiká rôznych sektorov a diel a na predpokladané obdobie ich využívania, najmä stanoviť lehoty pre právo na zrušenie.

 

2.   Právo na zrušenie stanovené v odseku 1 sa uplatňuje až po uplynutí primeraného času od uzavretia licenčnej zmluvy alebo dohody o prevode a len na základe písomného oznámenia, ktoré stanovuje príslušnú lehotu, v rámci ktorej sa má uskutočniť využívanie licenčných alebo prevedených práv. Po uplynutí tejto lehoty môže autor alebo výkonný umelec rozhodnúť, že namiesto zrušenia práv ukončí exkluzivitu zmluvy. V prípade, že dielo alebo iný predmet ochrany obsahuje príspevok viacerých autorov alebo výkonných umelcov, uplatnenie individuálneho práva na zrušenie týchto autorov alebo výkonných umelcov upravuje vnútroštátne právo, v ktorom sa ustanovia pravidlá týkajúce sa práva na zrušenie týkajúce sa kolektívnych diel, pričom sa zohľadní relatívny význam jednotlivých príspevkov.

 

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je nevykonávanie práv prevažne spôsobené okolnosťami, ktorých nápravu možno od autora alebo výkonného umelca oprávnene očakávať.

 

4.  Zmluvné alebo iné dojednania, ktoré sa odchyľujú od práva na zrušenie, sú zákonné len v prípade, ak sú uzavreté prostredníctvom dohody založenej na kolektívnej zmluve.

Pozmeňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17 a

 

V prípade použití, na ktoré sa vzťahujú výnimky alebo obmedzenia stanovené v tejto smernici, môžu členské štáty prijať alebo ponechať v platnosti všeobecnejšie ustanovenia, zlučiteľné s výnimkami a obmedzeniami, ktoré existujú v práve Únie.

Pozmeňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ustanovenia článku 11 sa uplatňujú aj na tlačové publikácie uverejnené pred [dátum uvedený v článku 21 ods. 1].

vypúšťa sa

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (*) (14.6.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Catherine Stihler

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hoci rozličné smernice a existujúci právny rámec EÚ v oblasti autorského práva v uplynulých rokoch prispeli k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a stimulovali inovácie, tvorivosť, investície a produkciu nových obsahov, „digitálna revolúcia“ a rýchly technologický rozvoj v tejto oblasti priniesli obrovské výzvy.

Prebiehajúci vývoj na trhu spôsobil v niektorých prípadoch radikálne zmeny v spôsobe, akým sa jednotlivé diela chránené autorským právom tvoria, produkujú, distribuujú a využívajú. V dôsledku vzniku rôznych obchodných modelov a nových požiadaviek bolo potrebné v súčasnom rámci upravujúcom autorské právo na tieto výzvy primerane zareagovať tak, aby bol odolný voči budúcim zmenám a prispôsobený novej realite na trhu, ako aj potrebám občanov.

V tomto zmysle spravodajkyňa víta návrh Európskej komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ktorej účelom je poskytnúť nové pravidlá na riešenie týchto potrieb, napríklad prijímať určité výnimky a obmedzenia vo vzťahu k digitálnym a cezhraničným prostrediam, zjednodušiť postupy udeľovania licencií, zabezpečiť pre spotrebiteľov širší prístup k obsahu a zaistiť lepšiu transparentnosť zmlúv a odmeňovania autorov a výkonných umelcov.

Spravodajkyňa sa však nazdáva, že znenie návrhu možno vo viacerých aspektoch zlepšiť a v iných aspektoch zase doplniť o konkrétnejšie a ambicióznejšie návrhy. V jej návrhu stanoviska sa preto zavádza množstvo cielených zmien v snahe zlepšiť, objasniť a rozšíriť navrhovaný text Komisie.

Výnimky a obmedzenia v oblasti výskumu, vzdelávania a ochrany kultúrneho dedičstva

Spravodajkyňa víta zámer Komisie riešiť nové výzvy v tejto oblasti, ale nazdáva sa, že sa mal prijať ambicióznejší prístup. Konkrétne pokiaľ ide o výnimku z vyťažovania textov a dát stanovenú v článku 3 smernice, spravodajkyňa sa nazdáva, že obmedzenie navrhovanej výnimky EÚ na úzke vymedzenie pojmu výskumných organizácií je kontraproduktívne, a preto zavádza jednoduché pravidlo, ktoré nerozlišuje medzi používateľmi alebo účelmi a v náležitých prípadoch zabezpečuje prísne obmedzené a transparentné využívanie opatrení technologickej ochrany.

Aj v oblasti využívania diel a iných predmetov ochrany pri pedagogických činnostiach (článok 4) sa spravodajkyňa domnieva, že výnimka by mala priniesť úžitok nielen všetkým zariadeniam primárneho, sekundárneho, odborného a vysokoškolského formálneho vzdelávania, ale aj iným organizáciám, ako sú knižnice či iné inštitúcie kultúrneho dedičstva, ktoré poskytujú neformálne vzdelávanie alebo informálne učenie sa. Spravodajkyňa sa nazdáva, že najlepším riešením je zaviesť jednotnú a povinnú výnimku pre všetky druhy vyučovania, digitálneho a nedigitálneho, formálneho a informálneho.

Pokiaľ ide o výnimku zo zachovania kultúrneho dedičstva, na ktorú sa vzťahuje článok 5, spravodajkyňa navrhuje ambiciózne rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto článku o niekoľko nových prvkov. V prvom rade sa v návrhu stanoviska navrhuje úprava výnimky umožňujúca inštitúciám správy kultúrneho dedičstva a vzdelávacím zariadeniam rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely plnenia svojho poslania verejného záujmu v oblasti zachovania, výskumu, vzdelávania, kultúry a vyučovania.

Okrem toho sa navrhujú tri nové výnimky na účely podpory rozvoja Európskeho výskumného priestoru a povzbudenia vedeckého výskumu a využitia vedomostí a kultúrneho dedičstva a prístupu k nim. S týmto cieľom sa zavádza nová výnimka týkajúca sa doručovania dokumentov inštitúciami správy kultúrneho dedičstva alebo vzdelávacími zariadeniami a ďalšia výnimka týkajúca sa prístupu na účely výskumu alebo súkromného štúdia v priestoroch inštitúcií správy kultúrneho dedičstva alebo vzdelávacích zariadení. Okrem toho sa tiež zavádza výnimka týkajúca sa verejného vypožičiavania literárnych diel s cieľom zabezpečiť, aby mali všetci občania Európskej únie prístup k celému výberu kníh a iných zdrojov.

Obchodne nedostupné diela

Spravodajkyňa zavádza výnimku v rámci článku 7, ktorá umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva distribuovať, vykonávať verejný prenos alebo sprístupňovať obchodne nedostupné diela alebo iné predmety ochrany, ktoré sú v stálej zbierke inštitúcie na nekomerčné účely, pričom sa primerane zohľadnia systémy odmeňovania s cieľom kompenzovať akékoľvek neodôvodnené poškodenie oprávnených záujmov nositeľov práv. Vo všetkých prípadoch by mali tvorcovia a nositelia práv mať právo namietať proti takémuto sprístupneniu ich diel a mali by dosiahnuť ich vyňatie z online prístupu.

Ochrana tlačových publikácií pri digitálnom používaní

Spravodajkyňa sa nazdáva, že zavedenie práva vydavateľov tlače podľa článku 11 nie je dostatočne opodstatnené. Je pravda, že vydavatelia môžu čeliť problémom pri presadzovaní licencovaných autorských práv, ale táto otázka by sa mala riešiť prostredníctvom nariadenia o presadzovaní. Jednoduché zmeny článku 5 smernice o presadzovaní 2004/48/ES, prostredníctvom ktorých sa táto smernica vzťahuje aj na vydavateľov tlače, poskytne potrebné a vhodné prostriedky na riešenie tejto otázky. Spravodajkyňa sa domnieva, že nie je potrebné vytvoriť nové právo, keďže vydavatelia majú plné právo kedykoľvek z tohto systému vystúpiť pomocou jednoduchých technických prostriedkov. Takisto je znepokojená tým, aký vplyv by vytvorenie tohto nového práva mohlo mať na trh, keďže je veľmi pravdepodobné, že licenčné dohody by sa doplnením tohto práva ďalej skomplikovali. Taktiež neexistuje žiadna záruka, že akékoľvek zvýšenie odmeny pre vydavateľov pocítia aj autori. Existujú pravdepodobne účinnejšie spôsoby podpory kvalitnej žurnalistiky a uverejňovania prostredníctvom daňových stimulov namiesto zavádzania ďalších právnych predpisov o autorskom práve.

Niektoré použitia chráneného obsahu online službami

Pokiaľ ide o článok 13 (a príslušné odôvodnenia 37, 38 a 39), spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že súčasné znenie nie je zlučiteľné s režimom obmedzenej zodpovednosti, ktorý sa ustanovuje v smernici 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode), teda v právnom predpise, ktorý sa ukázal ako nesmierne prínosný pre vnútorný trh v digitálnej sfére. Spravodajkyňa rozhodne podporuje myšlienku, že treba riešiť otázku rozdielu v hodnote diel, a zdôrazňuje, že tvorcovia a nositelia práv majú dostať od poskytovateľov online služieb za využívanie ich diel spravodlivú a vyváženú odmenu. To by sa však malo dosiahnuť bez negatívnych dôsledkov pre digitálne hospodárstvo alebo internetové slobody spotrebiteľov. Súčasné znenie článku 13 tento cieľ nespĺňa. Prísne požiadavky uvedené v tomto článku by mohli pôsobiť ako prekážka vstupu na trh pre nové a vznikajúce podniky. Ide tiež o technologicky špecifický článok, pričom trh môže reagovať jednoduchou zmenou technických procesov alebo navrhnutím nových obchodných modelov, ktoré budú odporovať tomuto navrhovanému spôsobu kategorizácie. Použitie filtračných prostriedkov môže poškodzovať záujmy používateľov, keďže filtračné technológie často nie sú dostatočne vyvinuté nato, aby vyhoveli mnohým legitímnym využitiam obsahu chráneného autorským právom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Smernice, ktoré boli prijaté v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, poskytujú nositeľom práv vysokú úroveň ochrany a vytvárajú rámec, v ktorom sa môžu využívať diela a iné predmety ochrany. Tento harmonizovaný právny rámec prispieva k dobrému fungovaniu vnútorného trhu, keďže stimuluje inovácie, tvorivosť, investície a výrobu nového obsahu, a to aj v digitálnom prostredí. Ochrana, ktorú poskytuje tento právny rámec, tiež prispieva k cieľu Únie rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať význam spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. V článku 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby Únia pri svojej činnosti zohľadňovala kultúrne aspekty.

(2)  Smernice, ktoré boli prijaté v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, poskytujú nositeľom práv vysokú úroveň ochrany a vytvárajú rámec, v ktorom sa môžu využívať diela a iné predmety ochrany. Tento harmonizovaný právny rámec prispieva k dobrému fungovaniu skutočne integrovaného vnútorného trhu, keďže stimuluje inovácie, tvorivosť, investície a výrobu nového obsahu, a to aj v digitálnom prostredí. Ochrana, ktorú poskytuje tento právny rámec, tiež prispieva k cieľu Únie rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať význam spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. V článku 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby Únia pri svojej činnosti zohľadňovala kultúrne aspekty.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva však právna neistota nositeľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom „Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv“, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa upravujú autorské práva. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a sprístupňovanie online audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu autorských práv by sa mali zaviesť aj pravidlá týkajúce sa práv na publikovanie, používania diel a iných predmetov ochrany poskytovateľmi online služieb, ktorí uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, ako aj transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov.

(3)  Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú, pričom príslušné právne predpisy musia byť pripravené na budúcnosť, aby neobmedzovali technologický rozvoj. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva však právna neistota nositeľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom „Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv“26, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa upravujú autorské práva. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a online sprístupňovanie audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho a spravodlivého trhu autorských práv by sa mali zaviesť aj pravidlá týkajúce sa používania diel a iných predmetov ochrany a týkajúce sa poskytovateľov online služieb, ako aj transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov a účtovníctva súvisiaceho s využívaním chránených diel v súlade s týmito zmluvami.

__________________

__________________

26 COM(2015)626 final.

26 COM(2015)626 final.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Táto smernica dopĺňa a opiera sa o pravidlá stanovené v smerniciach, ktoré sa v tejto oblasti v súčasnosti uplatňujú, najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES27, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES28, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES29, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES30, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ31 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ32.

(4)  Táto smernica dopĺňa a opiera sa o pravidlá stanovené v smerniciach, ktoré sa v tejto oblasti v súčasnosti uplatňujú, najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES27, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES27a, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES28, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES29, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES30, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ31 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ32.

_________________

_________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28).

 

27a Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Účelom výnimiek a obmedzení stanovených v tejto smernici je dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi právami a záujmami autorov a iných nositeľov práv na jednej strane a používateľov na strane druhej. Môžu sa uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza k rozporu s bežným využívaním diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy držiteľov práv.

(6)  Účelom výnimiek a obmedzení stanovených v tejto smernici je dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi právami a záujmami autorov a iných nositeľov práv na jednej strane a používateľov na strane druhej. Môžu sa uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza k rozporu s bežným využívaním diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľov práv. Ide najmä o prístup k vzdelávaniu, poznatkom a ku kultúrnemu dedičstvu, a teda ako také sú vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Nové technológie umožňujú automatizovanú počítačovú analýzu informácií v digitálnej forme, ako napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo všeobecnosti známu ako vyťažovanie textov a dát. Tieto technológie umožňujú výskumným pracovníkom spracúvať veľké množstvo informácií, a tak získavať nové vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci sú technológie vyťažovania textov a dát rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, vyťažovanie textov a dát sa vo všeobecnosti považuje za prospešné najmä pre výskumné spoločenstvo a pri podpore inovácií. Výskumné organizácie v Únii, ako sú univerzity a výskumné ústavy, však čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu vykonávať vyťažovanie textov a dát, pokiaľ ide o obsah. V niektorých prípadoch môže vyťažovanie textov a dát zahŕňať akty chránené autorskými právami a/alebo databázovými právami sui generis, najmä rozmnožovanie diel alebo iných predmetov ochrany a/alebo extrakcia obsahu z databázy. Ak by neexistovala žiadna výnimka alebo platné obmedzenie, od nositeľov práv by sa vyžadovalo udelenie povolenia na takéto úkony. Vyťažovanie textov a dát sa môže vykonávať aj vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom a v takýchto prípadoch by povolenie nebolo potrebné.

(8)  Nové technológie umožňujú automatizovanú počítačovú analýzu informácií v digitálnej forme, ako napríklad text, zvuk, obraz alebo akýkoľvek iný druh údajov, vo všeobecnosti známu ako vyťažovanie textov a dát. Tieto technológie umožňujú spracúvať veľké množstvo digitálne uložených informácií, a tak získavať nové vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci sú technológie vyťažovania textov a dát rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, vyťažovanie textov a dát sa vo všeobecnosti považuje za prospešné najmä pre výskumné spoločenstvo a pri podpore inovácií. Jednotlivci a verejné a súkromné subjekty v Únii, ktorí majú zákonný prístup k obsahu, však čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu vykonávať vyťažovanie textov a dát, pokiaľ ide o obsah. V niektorých prípadoch môže vyťažovanie textov a dát zahŕňať akty chránené autorskými právami a/alebo databázovými právami sui generis, najmä rozmnožovanie diel alebo iných predmetov ochrany a/alebo extrakcia obsahu z databázy. Ak by neexistovala žiadna výnimka alebo platné obmedzenie, od nositeľov práv by sa vyžadovalo udelenie povolenia na takéto úkony. Povolenie by sa nevyžadovalo v prípadoch, keď sa vyťažovanie textov a dát vykonáva vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom. Právo čítať znamená v skutočnosti právo vyťažovať.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V právnych predpisoch Únie sú už stanovené určité výnimky a obmedzenia vzťahujúce sa na použitie na vedecko-výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať na úkony vyťažovania textov a dát. Tieto výnimky a obmedzenia sú však nepovinné a nie sú v plnej miere prispôsobené používaniu technológií vo vedeckom výskume. Okrem toho v prípadoch, keď výskumní pracovníci majú legálny prístup k obsahu, napríklad na základe predplatenia publikácií alebo povolenia na slobodný prístup, môže byť v podmienkach povolení vyťažovanie textov a dát vylúčené. Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac vykonáva za pomoci digitálnych technológií, existuje riziko, že konkurenčné postavenie Únie ako výskumnej oblasti utrpí, pokiaľ sa nepodniknú kroky na odstránenie právnej neistoty pri vyťažovaní textov a dát.

(9)  V právnych predpisoch Únie sú už stanovené určité výnimky a obmedzenia vzťahujúce sa na použitie na vedecko-výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať na úkony vyťažovania textov a dát. Tieto výnimky a obmedzenia sú však nepovinné a nie sú v plnej miere prispôsobené používaniu technológií vyťažovania textov a dát, ktoré majú oveľa širší význam než len v oblasti vedeckého výskumu. Okrem toho, ak bol prístup k obsahu získaný legálne, napríklad na základe predplatenia publikácií alebo licencie na slobodný prístup, môže byť vyťažovanie textov a dát v podmienkach licencií vylúčené. Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac vykonáva za pomoci digitálnych technológií, existuje riziko, že konkurenčné postavenie Únie ako výskumnej oblasti, ako aj línie činnosti uvedené v európskej agende v oblasti otvorenej vedy utrpia, pokiaľ sa nepodniknú kroky na odstránenie právnej neistoty pri vyťažovaní textov a dát v prípade všetkých potenciálnych používateľov. Je potrebné uznať v práve Únie, že vyťažovanie textov a dát sa čoraz častejšie využíva aj mimo oficiálnych výskumných organizácií a na iné účely než na vedecký výskum, čo však prispieva k inováciám, transferu technológií a verejnému záujmu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy vyťažovania textov a dát, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. Aj výskumné organizácie by mali mať možnosť využívať túto výnimku, keď sa zapájajú do verejno-súkromných partnerstiev.

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Ďalšia povinná výnimka by mala výskumným organizáciám umožniť prístup k informáciám vo formáte, ktorý umožňuje vyťažovanie textov a údajov. Výskumné organizácie by takisto mali mať možnosť využívať túto výnimku, keď sa zapájajú do verejno-súkromných partnerstiev, pokiaľ svoje zisky opätovne investujú do vedeckého výskumu. Týmito novými výnimkami by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy vyťažovania textov a dát, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Výskumné organizácie v celej Únii zahŕňajú široké spektrum subjektov, ktorých primárnym cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo ho vykonávať spolu s poskytovaním vzdelávacích služieb. Z dôvodu rôznorodosti takýchto subjektov je dôležité spoločné porozumenie toho, kto sú príjemcovia tejto výnimky. Napriek rozdielnym právnym formám a štruktúram majú výskumné organizácie vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti spoločné to, že konajú buď na neziskovom základe, alebo vo verejnom záujme uznanom štátom. Takéto poslanie vo verejnom záujme môže byť napríklad vyjadrené prostredníctvom financovania z verejných prostriedkov alebo ustanovení vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo verejných zákazkách. Za výskumné organizácie na účely tejto smernice by sa zároveň nemali považovať organizácie, na ktoré majú komerčné podniky rozhodujúci vplyv, ktorý im umožňuje vykonávať kontrolu v dôsledku štrukturálnych faktorov, ako je vplyv ich akcionárov alebo členov, čo môže mať za následok prednostný prístup k výsledkom výskumu.

(11)  Výskumné organizácie v celej Únii zahŕňajú široké spektrum subjektov, ktoré vykonávajú výskum, vrátane inštitúcií verejného sektora a inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, a ktorých primárnym cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo ho vykonávať spolu s poskytovaním vzdelávacích služieb. Z dôvodu rôznorodosti takýchto subjektov je dôležité spoločné porozumenie toho, kto sú príjemcovia tejto výnimky. Napriek rozdielnym právnym formám a štruktúram majú výskumné organizácie vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti spoločné to, že konajú buď na neziskovom základe alebo vo verejnom záujme uznanom štátom. Takéto poslanie vo verejnom záujme môže byť napríklad vyjadrené prostredníctvom financovania z verejných prostriedkov alebo ustanovení vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo verejných zákazkách. Za výskumné organizácie na účely tejto smernice by sa zároveň nemali považovať organizácie, na ktoré majú komerčné podniky rozhodujúci vplyv, ktorý im umožňuje vykonávať kontrolu v dôsledku štrukturálnych faktorov, ako je vplyv ich akcionárov alebo členov, čo môže mať za následok prednostný prístup k výsledkom výskumu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na potenciálne vysoký počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo iným predmetom ochrany a ich sťahovanie by mali mať držitelia práv možnosť uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko ohrozenia bezpečnosti a integrity systému alebo databáz, kde sa diela alebo iné predmety ochrany nachádzajú. Tieto opatrenia by nemali prekračovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa zaistiť bezpečnosť a integritu systému a nemali by oslabiť účinné uplatňovanie výnimky.

(12)  Vzhľadom na potenciálne vysoký počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo iným predmetom ochrany a ich sťahovanie by mali mať nositelia práv možnosť uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko ohrozenia bezpečnosti systému alebo databáz, kde sa diela alebo iné predmety ochrany nachádzajú. Tieto opatrenia by nemali prekračovať rámec toho, čo je potrebné, primerané a účinné na dosiahnutie cieľa, ktorým je zaistenie bezpečnosti systému, a nemali by oslabovať účinné uplatňovanie výnimky ani brániť reprodukovateľnosti výsledkov výskumu.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  Proces vyťažovania textov a dát zahŕňa veľmi časté sťahovanie chránených diel a iných predmetov ochrany. Ukladanie a kopírovanie obsahu by sa preto malo striktne obmedziť len na to, čo je potrebné na overenie výsledkov. Všetky uložené kópie by sa mali po primeranom čase vymazať, aby sa zabránilo inému využitiu, na ktoré sa výnimka nevzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES sa umožňuje členským štátom zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti na výhradný účel, okrem iného, ilustrácie pri výučbe. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje používanie databázy a extrakcia alebo reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. Rozsah pôsobnosti týchto výnimiek alebo obmedzení pri ich uplatňovaní na digitálne použitia je nejasný. Okrem toho nie je jasné, či by sa tieto výnimky alebo obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní výučby online, a teda na diaľku. Okrem toho, súčasný rámec neumožňuje cezhraničný účinok. Táto situácia môže brániť rozvoju digitálne podporovaných vyučovacích aktivít a diaľkového vzdelávania. Preto je nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie zariadenia mali plnú právnu istotu pri využívaní diel alebo iných predmetov ochrany v rámci digitálnych vzdelávacích činností, a to online aj cezhranične.

(14)  V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES sa umožňuje členským štátom zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti na výhradný účel, okrem iného, ilustrácie pri výučbe. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje používanie databázy a extrakcia alebo reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. Okrem toho nie je jasné, či by sa tieto výnimky alebo obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní výučby online, a teda na diaľku. Okrem toho, súčasný rámec neumožňuje cezhraničný účinok. Táto situácia môže brániť rozvoju digitálne podporovaných vyučovacích aktivít a diaľkového vzdelávania. Preto je nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť plnú právnu istotu pri využívaní diel alebo iných predmetov ochrany v rámci všetkých vzdelávacích činností, a to online aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného aj vyššieho vzdelávania, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti.

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania a elektronického učenia sa najviac rozvinuté na úrovni vysokoškolského vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie činnosti a zariadenia vrátane tých, ktoré sa týkajú primárneho, sekundárneho, odborného a vysokoškolského vzdelávania, ako aj organizácie zapojené do vyučovacích činností, a to aj v kontexte neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa uznávaného členským štátom, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. V súlade so závermi Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave „ET2020“ by sa mal uznať a rozvíjať prínos informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania popri formálnom vzdelávaní, aby sa dosiahli ciele Únie. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na digitálne použitie diel a iných predmetov ochrany, ako napríklad pri použití časti alebo pasáží diela na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti vzdelávacích zariadení, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na všetky použitia diel a iných predmetov ochrany, či už digitálne alebo iné, napríklad pri použití častí alebo pasáží diela na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Pojem „ilustrácia pri výučbe“ sa zvyčajne chápe ako použitie diela na uvedenie príkladov a vysvetlenie alebo podporu učiva. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na offline použitia, napríklad použitia v triedach alebo organizáciách, ako sú knižnice alebo iné inštitúcie správy kultúrneho dedičstva zapojené do vyučovacích činností, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mali chápať tak, že sa vzťahujú na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vo viacerých členských štátoch sú zavedené rôzne opatrenia na základe uplatňovania výnimky stanovenej v smernici 2001/29/ES alebo na základe licenčných zmlúv upravujúcich ďalšie používanie s cieľom uľahčiť používanie diel a iných predmetov ochrany na vzdelávacie účely. Takéto opatrenia sú zvyčajne vypracované s prihliadnutím na potreby vzdelávacích inštitúcií a rozličných úrovní vzdelávania. Je síce dôležité zosúladiť rozsah novej povinnej výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k digitálnym použitiam a cezhraničnými vzdelávacími činnosťami, spôsoby jej vykonávania sa však môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, pokiaľ nebudú obmedzovať účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení či cezhraničné použitia. Členské štáty by tak mali mať možnosť využiť existujúce opatrenia ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by sa najmä mohli rozhodnúť, že uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia úplne alebo čiastočne podmienia dostupnosťou vhodných licencií, ktoré by sa vzťahovali prinajmenšom na tie isté použitia ako tie, ktoré sú povolené na základe výnimky. Tento mechanizmus by napríklad umožnil uprednostniť licencie na materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre trh vzdelávania. Na zamedzenie toho, aby takýto mechanizmus nespôsobil právnu neistotu či administratívne zaťaženie pre vzdelávacie zariadenia, by členské štáty, ktoré si osvojili tento prístup, mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že licenčné systémy umožňujúce digitálne použitie diel alebo iných predmetov ochrany na účely ilustrácie pri výučbe budú ľahko dostupné a že vzdelávacie zariadenia budú vedieť o existencii takýchto licenčných systémov.

(17)  Vo viacerých členských štátoch sú zavedené rôzne opatrenia na základe uplatňovania výnimky stanovenej v smernici 2001/29/ES alebo na základe rozšírených kolektívnych licenčných zmlúv s cieľom uľahčiť používanie aspoň krátkych častí alebo pasáží diel a iných predmetov ochrany na vzdelávacie účely. Takéto opatrenia sú zvyčajne vypracované s prihliadnutím na obmedzenia stanovené v uzavretom zozname dobrovoľných výnimiek na úrovni Únie, potreby vzdelávacích inštitúcií a rozličných úrovní vzdelávania. Je síce dôležité zosúladiť rozsah novej povinnej výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k offline a online použitiam a najmä cezhraničným vzdelávacím činnostiam, spôsoby jej uplatňovania sa však môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, pokiaľ nebudú obmedzovať účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení či cezhraničné použitia. Členské štáty by tak mali mať možnosť využiť existujúce opatrenia ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by sa najmä mohli rozhodnúť, že uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia úplne alebo čiastočne podmienia dostupnosťou vhodných licencií, ktoré by sa vzťahovali prinajmenšom na tie isté použitia ako tie, ktoré sú povolené na základe výnimky. Akékoľvek iné kompenzačné mechanizmy by sa mali obmedzovať na prípady, keď existuje riziko neodôvodneného poškodenia oprávnených záujmov nositeľov práv. V týchto prípadoch by členské štáty mali mať možnosť požadovať náhradu za použitia vykonané podľa tejto výnimky. Tento mechanizmus by napríklad umožnil uprednostniť licencie na materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre trh vzdelávania. Na zamedzenie toho, aby takýto mechanizmus nespôsobil právnu neistotu či administratívne zaťaženie pre vzdelávacie zariadenia, by členské štáty, ktoré si osvojili tento prístup, mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že licenčné systémy umožňujúce digitálne použitie diel alebo iných predmetov ochrany na účely ilustrácie pri výučbe budú ľahko k dispozícii a finančne dostupné, pričom sa budú vzťahovať na všetky použitia povolené podľa tejto výnimky, a že vzdelávacie zariadenia budú vedieť o existencii takýchto licenčných systémov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri úkone zachovávania môže byť potrebné rozmnožiť dielo alebo iný predmet ochrany v zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a následne si vyžiadať povolenie od príslušných nositeľov práv. Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva sa podieľajú na zachovávaní svojich zbierok pre potreby budúcich generácií. Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na zachovanie dedičstva uloženého v týchto zbierkach, ale prinášajú aj nové výzvy. Vzhľadom na ne je potrebné prispôsobiť súčasný právny rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby bolo možné tieto úkony zachovávania realizovať.

(18)  Pri úkone zachovávania môže byť potrebné rozmnožiť dielo alebo iný predmet ochrany v zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a následne si vyžiadať povolenie od príslušných nositeľov práv. Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva sa podieľajú na zachovaní kultúrneho dedičstva pre potreby budúcich generácií. Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na zachovanie dedičstva uloženého v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, ale prinášajú aj nové výzvy. Jednou z týchto výziev je systematický zber a zachovávanie diel, ktoré sa pôvodne nezverejňujú prostredníctvom tradičných analógových prostriedkov, ale vznikajú v digitálnej forme (digitálne vytvorené diela). Kým vydavatelia v členských štátoch majú väčšinou povinnosť poskytnúť určitým inštitúciám správy kultúrneho dedičstva referenčnú kópiu každého vydaného diela na účely archivácie, tieto povinnosti sa často netýkajú digitálne vytvorených diel. Pri absencii poskytovania referenčných kópií autormi alebo vydavateľmi digitálne vytvorených diel by sa inštitúciám správy kultúrneho dedičstva malo umožniť vytvárať rozmnoženiny digitálne vytvorených diel z vlastnej iniciatívy vždy, keď sú voľne dostupné na internete, aby ich mohli pridať do svojich stálych zbierok. Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva sa zapájajú aj do vytvárania interných rozmnoženín na mnohé rôzne účely vrátane poistenia, vysporiadania autorských práv a zapožičaní. Vzhľadom na tieto potenciálne nové výzvy je potrebné prispôsobiť súčasný právny rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky týkajúcej sa práva na rozmnožovanie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na účely tejto smernice by sa diela a iné predmety ochrany mali považovať za diela a iné predmety ochrany v stálej zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ak táto inštitúcia vlastní alebo natrvalo uchováva rozmnoženiny, napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva alebo licenčných zmlúv.

(21)  Na účely tejto smernice by sa diela a iné predmety ochrany mali považovať za diela a iné predmety ochrany v stálej zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ak táto inštitúcia alebo vzdelávacie zariadenie vlastní, má v držbe na dlhodobé zapožičanie alebo natrvalo uchováva rozmnoženiny, napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva alebo licenčných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Sloboda a pluralita tlače je nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k informáciám. Tlač prispieva zásadným spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu fungovaniu demokratickej spoločnosti. Vydavatelia tlačových publikácií pri prechode z tlačených na digitálne publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online používanie ich publikácií a návratnosť investícií. V situácii, keď vydavatelia tlačových publikácií nie sú uznaní za nositeľov práv, je udeľovanie licencií a presadzovanie práv v digitálnom prostredí často zložité a neefektívne.

(31)  Sloboda a pluralita tlače je nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k informáciám. Tlač prispieva zásadným spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu fungovaniu demokratickej spoločnosti. Vydavatelia tlačových publikácií pri prechode z tlačených na digitálne publikácie investovali množstvo prostriedkov do digitalizácie svojho obsahu, no čelia problémom, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online používanie ich publikácií a návratnosť investícií. Je to najmä preto, že niektoré agregátory a vyhľadávače správ využívajú obsah vydavateľov tlače bez uzavretia licenčných dohôd a bez ich spravodlivého odmeňovania. Digitálne platformy, ako sú agregátory a vyhľadávače, rozvíjajú svoju činnosť na základe investícií vydavateľov tlače do vytvárania obsahu, pričom neprispievajú k jeho tvorbe. To predstavuje vážnu hrozbu pre zamestnanosť a spravodlivé odmeňovanie novinárov a pre pluralitu médií v budúcnosti. V situácii, keď vydavatelia tlačových publikácií nie sú uznaní za nositeľov práv, je udeľovanie licencií a presadzovanie práv v digitálnom prostredí často zložité a neefektívne.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na zabezpečenie udržateľnosti vydavateľského odvetvia treba uznávať a naďalej podporovať organizačnú a finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne použitia. Takáto ochrana by mala byť účinne zabezpečená zavedením do právnych predpisov Únie práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie tlačových publikácií pri digitálnom použití.

(32)  Na zabezpečenie udržateľnosti vydavateľského odvetvia treba uznávať a naďalej podporovať organizačnú a finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne použitia. Takáto ochrana by mala byť účinne zabezpečená zavedením do právnych predpisov Únie práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie tlačových publikácií pri tlačenom a digitálnom použití.

Odôvodnenie

Keďže vydavatelia investujú do tlačených aj digitálnych foriem publikácií, ich právo by malo odzrkadľovať túto skutočnosť, ako je to už v prípade iných tvorcov obsahu na základe súčasnej smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný prenos.

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov automatizovaných systémov zadávania odkazov alebo indexovania, ako je zadávanie hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking).

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o digitálne použitia. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice.

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES a nájomné právo, výpožičné právo a právo na rozširovanie stanovené v smernici 2006/115/ES. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Vydavatelia vrátane vydavateľov tlačových publikácií, kníh alebo vedeckých publikácií často pôsobia na základe prevodu autorských práv prostredníctvom zmluvných dohôd alebo zákonných ustanovení. V tejto súvislosti vydavatelia vynakladajú investície s cieľom využívania diel uvedených vo svojich publikáciách a v niektorých prípadoch im môžu byť odopreté príjmy, ak sa takéto diela používajú na základe výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a rozmnožovaní prostredníctvom reprografického zariadenia. Vo viacerých členských štátoch sa náhrada za používanie na základe takýchto výnimiek rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť právnu istotu pre všetky zúčastnené strany by mali mať členské štáty možnosť stanoviť, že ak autor previedol svoje práva alebo udelil licenciu vydavateľovi alebo inak prispieva svojimi dielami do publikácie a ak sú zavedené systémy na náhradu škôd spôsobených v dôsledku výnimky alebo obmedzenia, vydavatelia majú právo požadovať podiel z takejto náhrady, pričom by vydavatelia nemali byť zaťažení preukazovaním opodstatnenosti takejto žiadosti nad rámec toho, čo sa vyžaduje podľa zavedeného systému.

(36)  Vydavatelia vrátane vydavateľov tlačových publikácií, kníh alebo vedeckých publikácií často pôsobia na základe prevodu autorských práv prostredníctvom zmluvných dohôd alebo zákonných ustanovení. V tejto súvislosti vydavatelia vynakladajú investície v záujme využívania diel uvedených vo svojich publikáciách a v niektorých prípadoch im môžu byť odopreté príjmy, ak sa takéto diela používajú na základe výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a rozmnožovaní prostredníctvom reprografického zariadenia. Vo viacerých členských štátoch sa náhrada za používanie na základe takýchto výnimiek rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť právnu istotu pre všetky zúčastnené strany by členské štáty mali stanoviť, že ak autor previedol svoje práva alebo na ne udelil licenciu vydavateľovi alebo inak prispieva svojimi dielami do publikácie a ak sú zavedené systémy na náhradu škôd spôsobených v dôsledku výnimky alebo obmedzenia, vydavatelia majú právo požadovať podiel z takejto náhrady, pričom by vydavatelia nemali byť zaťažení preukazovaním opodstatnenosti takejto žiadosti nad rámec toho, čo sa vyžaduje podľa zavedeného systému.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chráneného autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia bez zapojenia nositeľov práv, a stali sa hlavným zdrojom prístupu k online obsahu. To má vplyv na možnosti nositeľov práv určiť, či a za akých podmienok sa využívajú ich diela a iné predmety ochrany, ako aj na ich možnosti získať za ne primeranú odmenu.

(37)  Vývoj digitálnych technológií viedol k vzniku nových obchodných modelov a posilnil úlohu internetu ako hlavného trhu pre distribúciu obsahu chráneného autorskými právami. V priebehu rokov zažívajú rozmach online služby umožňujúce svojim používateľom nahrávanie diel a prístup verejnosti k nim a stali sa dôležitým zdrojom prístupu k online obsahu, čo umožňuje rozmanitý a jednoduchý prístup k obsahu, ale tiež prináša výzvy, keď je obsah chránený autorským právom nahratý bez predchádzajúceho súhlasu nositeľov práv.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

37a. V súčasnosti sa konzumuje viac tvorivého obsahu ako kedykoľvek predtým. Umožňujú to online platformy a agregačné služby. Sú prostriedkom na poskytnutie širšieho prístupu ku kultúrnym a tvorivým dielam a poskytujú skvelé príležitosti pre kultúrny a kreatívny priemysel na rozvoj nových obchodných modelov. Pritom však umelci a autori nezaznamenali porovnateľný nárast príjmov z tohto zvýšenia spotreby. Jedným z dôvodov by mohla byť nedostatočná jasnosť, pokiaľ ide o postavenie týchto online služieb v rámci práva elektronického obchodu. Treba zvážiť, ako môže tento proces fungovať s väčšou právnou istotou a pri rešpektovaní všetkých dotknutých strán vrátane umelcov a používateľov, pričom je dôležité zabezpečiť transparentnosť a spravodlivé podmienky pre všetkých. Komisia by mala vypracovať usmernenie týkajúce sa vykonávania rámca zodpovednosti sprostredkovateľov s cieľom umožniť online platformám, aby si plnili svoje povinnosti a pravidlá týkajúce sa zodpovednosti, zlepšiť právnu istotu a zvýšiť dôveru používateľov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, sú povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES.

Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti ponúkajú používateľom služby uchovávania obsahu a poskytujú verejnosti prístup k obsahu a ak táto činnosť predstavuje úkon verejného prenosu a nie je len technickej, automatickej a pasívnej povahy, mali by byť povinní uzavrieť licenčné zmluvy s nositeľmi práv, pokiaľ ide o diela alebo iné predmety ochrany chránené autorským právom, ak nemajú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

__________________

__________________

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad zavedením účinných technológií. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí sa aktívne a priamo podieľajú na tom, aby bolo používateľom umožnené nahrávať a sprístupňovať diela a propagovať ich na verejnosti, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a nemali by poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti ukladať všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ako je uvedené v článku 15 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

38a. Na vykonávanie takýchto opatrení je nevyhnutná spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a nositeľmi práv. Nositelia práv by mali poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti presne uviesť diela alebo iné predmety ochrany, v súvislosti s ktorými tvrdia, že disponujú autorským právom. Nositelia práv by si mali pri vykonávaní akejkoľvek zmluvy uzavretej s poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti ponechať zodpovednosť za tvrdenia tretích strán o použití diel, ktoré označili za svoje.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Víta spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel alebo iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, a nositeľmi práv je nevyhnutná pre fungovanie technológií, ako sú technológie rozpoznávania obsahu. V takýchto prípadoch by mali nositelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah a dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k nositeľom práv, pokiaľ ide o používané technológie, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali držiteľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu použitých technológií, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. Uvedené technológie by mali takisto umožniť držiteľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Niektorí nositelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto nositelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je poskytnutie príslušných informácií zo strany ich zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov.

(40)  Niektorí nositelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto nositelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú presné informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je pravidelné poskytovanie príslušných informácií zo strany ich priamych zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov. Povinnosť vykazovania a transparentnosti by mala sprevádzať dielo naprieč všetkými formami využívania, a to aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Pri zavádzaní povinností transparentnosti by sa malo prihliadať na osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv autorov a výkonných umelcov v každom sektore. Členské štáty by sa mali poradiť so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, čo by malo prispieť k určeniu sektorovo špecifických požiadaviek. Ako jedna z možností na dosiahnutie dohody medzi príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S cieľom umožniť prispôsobenie súčasných postupov vykazovania povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti by sa malo stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti transparentnosti sa nemusia vzťahovať na dohody uzatvorené s organizáciami kolektívnej správy, keďže tiepodliehajú povinnostiam transparentnosti podľa smernice 2014/26/EÚ.

(41)  Pri zavádzaní povinností transparentnosti by sa malo prihliadať na osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv autorov a výkonných umelcov v každom sektore, ako aj na význam príspevku autorov a výkonných umelcov k celkovej činnosti alebo umeleckému výkonu. Členské štáty by sa mali poradiť so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, čo by malo prispieť k určeniu sektorovo špecifických požiadaviek a štandardných vyhlásení a postupov vykazovania. Ako jedna z možností na dosiahnutie dohody medzi príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S cieľom umožniť prispôsobenie súčasných postupov vykazovania povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti by sa malo stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti transparentnosti sa nemusia vzťahovať na dohody uzatvorené s organizáciami kolektívnej správy, pokiaľexistujú plne rovnocenné povinnosti transparentnosti podľa smernice 2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Niektoré zmluvy o využívaní práv, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, majú dlhé trvanie, ponúkajú málo možností pre autorov a výkonných umelcov na opätovné prerokovanie s ich zmluvnými partnermi alebo ich právnymi nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal existovať mechanizmus úpravy odmeňovania v prípadoch, keď je pôvodne dohodnutá odmena na základe licencie alebo prevodu práv neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami a výhodami vyplývajúcimi z využívania diela alebo záznamu umeleckého výkonu, a to aj vzhľadom na transparentnosť zaručenú touto smernicou. Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať na osobitné okolnosti každého prípadu, ako aj na osobitosti a postupy v rozličných sektoroch obsahu. Ak sa strany nedohodnú na úprave odmeňovania, autor alebo výkonný umelec by mal mať právo podať návrh na začatie konania pred súdom alebo iným príslušným orgánom.

(42)  Väčšina zmlúv o využívaní práv, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, dlhé trvanie a ponúka veľmi málo možností pre autorov a výkonných umelcov na opätovné prerokovanie s ich zmluvnými partnermi alebo ich právnymi nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal existovať mechanizmus úpravy odmeňovania v prípadoch neočakávaného úspechu, keď je pôvodne dohodnutá odmena na základe licencie alebo prevodu práv neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými čistými priamymi a nepriamymi príjmami a výhodami vyplývajúcimi z využívania diela alebo záznamu umeleckého výkonu, a to aj vzhľadom na transparentnosť zaručenú touto smernicou. Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať na osobitné okolnosti každého prípadu, ako aj na osobitosti a postupy v rozličných sektoroch obsahu. Pri posudzovaní neúmernosti by sa mali zohľadňovať primerané okolnosti každého prípadu vrátane povahy a významu prínosu autora alebo výkonného umelca k celkovému dielu alebo umeleckému výkonu. Ak sa strany nedohodnú na úprave odmeňovania, autor alebo výkonný umelec by mal mať právo podať návrh na začatie konania pred súdom alebo iným príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Autori a výkonní umelci sa často zdráhajú uplatňovať si svoje práva voči svojim zmluvným partnerom pred súdom alebo tribunálom. Členské štáty by preto mali zabezpečiť postup alternatívneho riešenia sporov, ktorý rieši nároky súvisiace s povinnosťou transparentnosti a mechanizmom úpravy zmlúv.

(43)  Autori a výkonní umelci sa často zdráhajú alebo nemajú možnosť uplatňovať si svoje práva voči svojim zmluvným partnerom pred súdom alebo tribunálom. Členské štáty by preto mali zabezpečiť účinný postup alternatívneho riešenia sporov, ktorý rieši nároky súvisiace s povinnosťou transparentnosti a mechanizmom úpravy zmlúv. Takisto by malo byť možné dohodnúť sa na urovnávaní sporov v kolektívnych zmluvách.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S výnimkou prípadov uvedených v článku 6 sa táto smernica netýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce pravidlá stanovené smernicami platnými v tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ.

2.  S výnimkou prípadov uvedených v článku 6 sa táto smernica netýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce pravidlá stanovené smernicami platnými v tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES, 2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  „vzdelávacie zariadenie“ je škola, vysoká škola, univerzita alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej hlavným cieľom je poskytovať vzdelávacie služby:

 

a)  na neziskovom základe alebo s opätovným investovaním celého zisku do poskytovania týchto služieb; alebo

 

b)  v súlade s poslaním v oblasti verejného záujmu uznávaným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)   „hĺbková analýza údajov“ je akákoľvek automatická analytická technika zameraná na analýzu textu a údajov v digitálnej forme s cieľom získať informácie, ako sú napríklad vzory, trendy a korelácie;

(2)  „vyťažovanie textov a dát“ je akákoľvek automatická analytická alebo výpočtová technika zameraná na analýzu textu a údajov alebo iného predmetu ochrany v digitálnej forme s cieľom získať informácie, okrem iného aj vzory, trendy a korelácie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „inštitúcia správy kultúrneho dedičstva“ je verejne prístupná knižnica alebo múzeum, archív alebo inštitúcia spravujúca filmové alebo zvukové dedičstvo;

(3)  „inštitúcia správy kultúrneho dedičstva“ je verejne prístupná knižnica alebo múzeum či galéria, vzdelávacie zariadenie, archív alebo inštitúcia spravujúca filmové alebo zvukové dedičstvo, alebo verejnoprávny vysielateľ;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. „obsah vytvorený používateľom“ je obrázok, súbor pohyblivých obrázkov so zvukom alebo bez zvuku, zvukový záznam, text, softvér, dáta alebo kombinácia týchto prvkov, ktoré sú ich používateľmi nahrané na online službu;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „tlačová publikácia“ je záznam súboru literárnych diel novinárskej povahy, ktorý môže zahŕňať aj iné diela alebo predmet ochrany a ktorý predstavuje samostatnú položku v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného záujmu, pričom jej účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém a je uverejnená na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „obchodne nedostupné dielo“ je dielo alebo iný predmet ochrany, ktoré nie je pre verejnosť dostupné prostredníctvom obvyklých obchodných kanálov. Obchodne nedostupné diela zahŕňajú diela, ktoré v minulosti boli obchodne dostupné, aj diela, ktoré nikdy neboli obchodne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami na účely hĺbkovej analýzy údajov diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup na vedecko-výskumné účely.

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami a organizáciami spravujúcimi kultúrne dedičstvo na účely vyťažovania textov a dát diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým nadobudli alebo zákonne získali prístup na vedecko-výskumné účely.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré je v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1, je nevymožiteľné.

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie ani technická ochrana v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Držitelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

3.  Nositelia práv majú možnosť uplatňovať cielené, adekvátne, primerané a nediskriminačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia musia byť primerané a efektívne, nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa a nesmú zbytočne brzdiť vyťažovanie textov a dát.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty povzbudzujú držiteľov práv a výskumné organizácie k tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté osvedčené postupy uplatňovania opatrení uvedených v odseku 3.

4.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi nabáda nositeľov práv a výskumné organizácie k tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté osvedčené postupy uplatňovania opatrení uvedených v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Používanie diel a iných predmetov ochrany pri digitálnych a cezhraničných vzdelávacích činnostiach

Používanie diel a iných predmetov ochrany pri výučbových a vzdelávacích činnostiach

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe, a to v oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, za predpokladu, že toto používanie:

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2, 3 a 4 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe, na vzdelávacie účely alebo účely vedeckého výskumu, a to v oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, za predpokladu, že toto používanie:

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prebieha v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len žiakom alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho zariadenia;

a)  prebieha v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo iného zariadenia, ako sú inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ktoré sú zapojené do výučbových činností, alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len žiakom alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho zariadenia, alebo registrovaným členom inštitúcií správy kultúrneho dedičstva zapojených do neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje všeobecne alebo v súvislosti so špecifickými druhmi diel alebo iných predmetov ochrany, pokiaľ sú na trhu ľahko dostupné vhodné licencie povoľujúce úkony uvedené v odseku 1.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje všeobecne alebo v súvislosti so špecifickými druhmi diel alebo iných predmetov ochrany, pokiaľ sú finančne prijateľné a na trhu ľahko dostupné rovnocenné rozšírené kolektívne licenčné zmluvy povoľujúce úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenie prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti, prístupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam a inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

 

Najskôr ... [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami predloží Komisia správu o dostupnosti takýchto licencií s cieľom navrhnúť v prípade potreby zlepšenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené.

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené alebo v ktorom má pôvod vzdelávacia činnosť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty môžu stanoviť primeranú náhradu za škodu spôsobenú držiteľom práv v dôsledku používania ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

4.  Členské štáty môžu stanoviť primeranú náhradu za akékoľvek neprimerané konanie v rozpore s legitímnymi záujmami nositeľov práv vo vzťahu k používaniu ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty zaistia, aby nositelia práv mali právo udeľovať bezplatné licencie povoľujúce činnosti opísané v odseku 1, a to všeobecne alebo vo vzťahu ku konkrétnym typom diel alebo iných predmetov ochrany podľa svojho rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to výlučne na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie.

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva alebo vzdelávacím zariadeniam vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v miere potrebnej na toto rozmnožovanie, a to s cieľom jednotlivo alebo v spolupráci s inými plniť poslanie svojho verejného záujmu, pokiaľ ide o zachovanie, výskum, kultúru, vzdelávanie a vyučovanie.

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty uznávajú, že bezprostredne po tom, ako sa dielo stalo voľným dielom, t. j. po uplynutí platnosti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, alebo ak tieto práva nikdy neexistovali, verné úplné alebo čiastočné rozmnoženiny daného diela, bez ohľadu na spôsob rozmnoženia a vrátane digitalizácie, takisto nepodliehajú autorskému právu ani právam súvisiacim s autorským právom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Sloboda panorámy

 

Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES a v článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES na povolenie rozmnožovania a používania diel, ako sú architektonické alebo sochárske diela, vyrobených na trvalé umiestnenie na verejných miestach.

 

Žiadne zmluvné ustanovenie, ktoré je v rozpore s výnimkou stanovenou v tomto článku, sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Výnimka týkajúca sa obsahu vytvoreného používateľmi

 

1.  Členské štáty stanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2, 3 a 4 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 13 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie citácií alebo výňatkov z diel a iných predmetov ochrany v rámci obsahu vytvoreného používateľmi na účely, ako sú kritika, recenzovanie, zábava, ilustrácia, karikatúra, paródia alebo napodobenina, za predpokladu, že tieto citácie alebo výňatky:

 

a)  sa týkajú diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré už boli v súlade so zákonom sprístupnené verejnosti;

 

b)  sprevádza označenie zdroja vrátane mena autora, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné; a

 

c)  sa používajú v súlade s primeranou praxou a spôsobom, ktorý neprekračuje osobitný účel, na ktorý sa používajú.

 

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v tomto článku 1 sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 4 prvý, tretí a piaty pododsek smernice 2001/29/ES.

Prístup k obsahu umožnený výnimkou alebo obmedzením nedáva príjemcovi tejto výnimky alebo tohto obmedzenia právo použiť tento obsah v rámci vymedzenom inou výnimkou alebo iným obmedzením.

 

Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 4 prvý, tretí, štvrtý a piaty pododsek smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia kolektívnej správy v mene svojich členov uzatvorí nevýhradnú licenčnú zmluvu na nekomerčné účely s inštitúciou kultúrneho dedičstva o digitalizácii, šírení, verejnom prenose alebo sprístupňovaní obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou stálej zbierky danej inštitúcie, takúto nevýhradnú licenčnú zmluvu možno rozšíriť, alebo možno predpokladať jej uplatňovanie, na držiteľov práv tej istej kategórie, ako sú držitelia práv, na ktorých sa vzťahuje táto licencia, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to za predpokladu, že:

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práv uvedených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť inštitúciám správy kultúrneho dedičstva šírenie, verejný prenos alebo sprístupňovanie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú stálou súčasťou zbierky danej inštitúcie, na nekomerčné účely. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred 22. decembrom 2020. Pri uplatňovaní výnimky alebo obmedzenia členské štáty náležite zohľadnia systémy odmeňovania s cieľom kompenzovať akékoľvek neprimerané konanie v rozpore s legitímnymi záujmami nositeľov práv a zabezpečia, aby všetci nositelia práv mohli kedykoľvek vzniesť námietku proti použitiu ktoréhokoľvek z ich diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sa považujú za obchodne nedostupné, a mali možnosť vylúčiť používanie svojich diel alebo iných predmetov ochrany. Činnosti, ktoré by inak boli povolené podľa odseku 1, nie sú povolené, ak sú k dispozícii rozumné riešenia v podobe rozšíreného udeľovania kolektívnych licencií, ktoré povoľujú predmetné činnosti, a inštitúcia správy kultúrneho dedičstva zodpovedná za tieto činnosti o tejto skutočnosti vedela alebo musela vedieť. Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia kolektívnej správy v mene svojich členov uzatvorí nevýhradnú licenčnú zmluvu na nekomerčné účely s inštitúciou kultúrneho dedičstva o digitalizácii, šírení, verejnom prenose alebo sprístupňovaní obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou stálej zbierky danej inštitúcie, takúto nevýhradnú licenčnú zmluvu možno rozšíriť alebo možno predpokladať jej uplatňovanie na nositeľov práv tej istej kategórie, ako sú nositelia práv, na ktorých sa vzťahuje táto licencia, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to za predpokladu, že:

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dielo alebo iný predmet ochrany sa považujú za obchodne nedostupné, keď celé dielo alebo iný predmet ochrany vo všetkých prekladoch, verziách a prejavoch nie je verejne dostupné prostredníctvom obvyklých komerčných kanálov a nemožno odôvodnene očakávať, že sa stane dostupným.

2.  Dielo alebo iný predmet ochrany sa považujú za obchodne nedostupné, keď celé dielo alebo iný predmet ochrany nie je dostupné prostredníctvom obvyklých kanálov v akejkoľvek podobe vhodnej pre dielo, ktoré je súčasťou stálej zbierky inštitúcie správy kultúrneho dedičstva. Obchodne nedostupné diela zahŕňajú diela, ktoré v minulosti boli obchodne dostupné, aj diela, ktoré nikdy neboli obchodne dostupné.

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

Členské štáty po porade s nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či diela a iné predmety ochrany sú obchodne nedostupné, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku ako obchodne nedostupnej, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  licencie, a najmä jej uplatňovania na nezastúpených držiteľov práv;

b)  akejkoľvek licencie, a najmä jej uplatňovania na nezastúpených nositeľov práv;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  možnosti držiteľov práv podať námietku uvedenej v odseku 1 písm. c);

c)  možnosti nositeľov práv podať námietku uvedenej v odseku 2 a odseku 4 písm. c);

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli diela alebo zvukové záznamy prvýkrát zverejnené alebo ak neboli zverejnené, kde boli prvýkrát odvysielané, s výnimkou kinematografických a audiovizuálnych diel;

a)  bola väčšina diel alebo zvukových záznamov prvýkrát zverejnená, alebo ak neboli zverejnené, kde boli prvýkrát vytvorené alebo odvysielané, s výnimkou kinematografických a audiovizuálnych diel;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  je usadená inštitúcia správy kultúrneho dedičstva, ak nie je ani po vynaložení primeraného úsilia možné určiť členský štát alebo tretiu krajinu podľa písmen a) a b).

c)  je usadená inštitúcia správy kultúrneho dedičstva, ak nie je ani po vynaložení preukázateľného úsilia možné určiť členský štát alebo tretiu krajinu podľa písmen a) a b).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na diela alebo iné predmety ochrany štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4 písm. a) a b).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Diela alebo iné predmety ochrany, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7, môžu používať inštitúcie správy kultúrneho dedičstva v súlade s licenčnými podmienkami vo všetkých členských štátoch.

1.  Diela alebo iné predmety ochrany používané v súlade s článkom 7 môžu používať inštitúcie správy kultúrneho dedičstva vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie, ktoré umožňujú identifikáciu diel alebo iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7, ako aj informácie o možnosti držiteľov práv podať námietku uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c), verejne prístupné na jednotnom online portáli najmenej šesť mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je udelená licencia, ako aj počas celého obdobia platnosti licencie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie, ktoré umožňujú identifikáciu diel alebo iných predmetov ochrany používaných v súlade s článkom 7, ako aj informácie o možnosti nositeľov práv podať námietku uvedené v článku 7 ods. 2 a 4 písm. c) verejne prístupné na jednotnom online portáli najmenej šesť mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh  66

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a držiteľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1, zabezpečiť účinnosť záruk pre držiteľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku.

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a nositeľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť mechanizmov uvedených v článku 7 vrátane riešenia problémov, ak činnosti inštitúcií správy kultúrneho dedičstva v súlade s článkami 7 a 8 nie sú vhodne umožnené, zabezpečiť účinnosť záruk pre nositeľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 6 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Hlava IV – kapitola 2 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Niektoré použitia chráneného obsahu online službami

Niektoré použitia chráneného obsahu online

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s nositeľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s nositeľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených nositeľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú nositeľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

1.  Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti ponúkajú používateľom služby ukladania obsahu a poskytujú verejnosti prístup k obsahu a ak takáto činnosť nespĺňa kritériá na oslobodenie od zodpovednosti ustanovené v smernici 2000/31/ES, prijmú vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie fungovania licenčných zmlúv uzavretých s nositeľmi práv. Vykonávanie týchto zmlúv je v súlade so základnými právami používateľov a nestanovuje sa ním pre používateľov služieb informačnej spoločnosti všeobecná povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ako je uvedené v článku 15 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  S cieľom zabezpečiť fungovanie licenčných zmlúv uvedených v odseku 1 poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti a nositelia práv navzájom spolupracujú. Nositelia práv poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti presne uvedú diela alebo iné predmety ochrany, v prípade ktorých disponujú autorským právom. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti informujú nositeľov práv o uplatnených opatreniach a o presnosti ich fungovania a v náležitých prípadoch pravidelne podávajú správy o využívaní diel a iných predmetov ochrany.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli v spolupráci s nositeľmi práv mechanizmy podávania sťažností dostupné pre používateľov v prípade sporov o vykonávaní licenčných zmlúv uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby používatelia mali prístup k súdu alebo inému príslušnému orgánu na účely uplatnenia svojho práva na využívanie v rámci výnimky alebo obmedzenia a mohli sa odvolať proti akýmkoľvek reštriktívnym opatreniam dohodnutým podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a nositeľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť osvedčené postupy, ako sú napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti uvedenými v odseku 1, zástupcami používateľov a nositeľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť najlepšie postupy na vykonávanie odseku 1. Prijaté opatrenia musia byť vhodné a primerané a musia zohľadňovať okrem iného povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj..

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne a s prihliadnutím na osobitostí každého sektora dostávali včasné, primerané a dostatočné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne, a to najmenej raz za rok, a s prihliadnutím na osobitosti každého sektora dostávali v otvorenom čitateľnom formáte presné, včasné, primerané a dostatočné informácie o využívaní a propagovaní svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, vrátane subjektov, ktorým boli licencie a práva následne postúpené, najmä pokiaľ ide o spôsoby propagovania, využívania, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vhodná úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti.

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vysoká úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, členské štáty môžu prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 pod podmienkou, že táto úroveň neprimeranosti bude náležite odôvodnená, a za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti. Členské štáty zabezpečia vytvorenie štandardných výkazov a postupov špecifických pre jednotlivé sektory prostredníctvom dialógov zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že povinnosť v odseku 1 sa neuplatňuje, keď príspevok autora alebo výkonného umelca nie je významný vo vzťahu k celkovému dielu alebo umeleckému výkonu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci právo požadovať dodatočnú primeranú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci alebo nimi určení zástupcovia právo požadovať dodatočnú, spravodlivú a primeranú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, alebo od jej právneho nástupcu, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s neočakávanými následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ustanovenia článku 11 sa uplatňujú aj na tlačové publikácie uverejnené pred [dátum uvedený v článku 21 ods. 1].

vypúšťa sa

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

6.10.2016

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

19.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Catherine Stihler

11.10.2016

Prerokovanie vo výbore

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Dátum prijatia

8.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (01.8.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zdzisław Krasnodębski

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Nové technológie umožňujú automatizovanú počítačovú analýzu informácií v digitálnej forme, ako napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo všeobecnosti známu ako hĺbková analýza údajov. Tieto technológie umožňujú výskumným pracovníkom spracúvať veľké množstvo informácií, a tak získavať nové vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci sú technológie hĺbkovej analýzy údajov rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, hĺbková analýza údajov sa vo všeobecnosti považuje za prospešnú najmä pre výskumné spoločenstvo a pri podpore inovácií. Výskumné organizácie v Únii, ako sú univerzity a výskumné ústavy, však čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu vykonávať hĺbkovú analýzu obsahu. V niektorých prípadoch môže hĺbková analýza údajov zahŕňať akty chránené autorskými právami a/alebo databázovými právami sui generis, najmä rozmnožovanie diel alebo iných predmetov ochrany a/alebo extrakcia obsahu z databázy. Ak by neexistovala žiadna výnimka alebo platné obmedzenie, od držiteľov práv by sa vyžadovalo udelenie povolenia na takéto úkony. Hĺbková analýza údajov sa môže vykonávať aj vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom a v takýchto prípadoch by povolenie nebolo potrebné.

(8)  Nové technológie umožňujú automatizovanú počítačovú analýzu informácií v digitálnej forme, ako napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo všeobecnosti známu ako hĺbková analýza údajov. Tieto technológie umožňujú spracúvať veľké množstvo informácií, a tak získavať nové vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci sú technológie hĺbkovej analýzy údajov rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, hĺbková analýza údajov sa vo všeobecnosti považuje za prospešnú najmä pre výskumné spoločenstvo a pri podpore inovácií, udržateľného rastu a pracovných miest. Výskumné organizácie v Únii, ako sú univerzity a výskumné ústavy, však čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu vykonávať hĺbkovú analýzu obsahu. V niektorých prípadoch môže hĺbková analýza údajov zahŕňať akty chránené autorskými právami a/alebo databázovými právami sui generis, najmä rozmnožovanie diel alebo iných predmetov ochrany a/alebo extrakcia obsahu z databázy. Ak by neexistovala žiadna výnimka alebo platné obmedzenie, od držiteľov práv by sa vyžadovalo udelenie povolenia na takéto úkony. Hĺbková analýza údajov sa môže vykonávať aj vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom a v takýchto prípadoch by povolenie nebolo potrebné.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V právnych predpisoch Únie sú už stanovené určité výnimky a obmedzenia vzťahujúce sa na použitie na vedecko-výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať na úkony hĺbkovej analýzy údajov. Tieto výnimky a obmedzenia sú však nepovinné a nie sú v plnej miere prispôsobené používaniu technológií vo vedeckom výskume Okrem toho v prípadoch, keď výskumní pracovníci majú legálny prístup k obsahu, napríklad na základe predplatenia publikácií alebo povolenia na slobodný prístup, môže byť v podmienkach povolení hĺbková analýza údajov vylúčená. Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac vykonáva za pomoci digitálnych technológií, existuje riziko, že konkurenčné postavenie Únie ako výskumnej oblasti utrpí, pokiaľ sa nepodniknú kroky na odstránenie právnej neistoty pri hĺbkovej analýze údajov.

(9)  V právnych predpisoch Únie sú už stanovené určité výnimky a obmedzenia vzťahujúce sa na použitie na vedecko-výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať na úkony hĺbkovej analýzy údajov. Tieto výnimky a obmedzenia sú však nepovinné a nie sú v plnej miere prispôsobené používaniu technológií vo vedeckom výskume Okrem toho v prípadoch, keď výskumní pracovníci majú legálny prístup k obsahu, napríklad na základe predplatenia publikácií alebo povolenia na slobodný prístup, môže byť v podmienkach povolení hĺbková analýza údajov vylúčená. Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac vykonáva za pomoci digitálnych technológií, existuje riziko, že konkurenčné postavenie Únie ako výskumnej oblasti a vedúcej sily v oblasti dátového hospodárstva utrpí, pokiaľ sa nepodniknú kroky na odstránenie právnej neistoty pri hĺbkovej analýze údajov.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V práve Únie by sa malo zohľadniť, že hĺbková analýza údajov má obrovský potenciál, pokiaľ ide o využívanie vo formálnych a neformálnych výskumných prostrediach, a mal by sa uznať potenciál hĺbkovej analýzy údajov na stimuláciu značných inovácií, rastu a pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. Aj výskumné organizácie by mali mať možnosť využívať túto výnimku, keď sa zapájajú do verejno-súkromných partnerstiev.

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy vrátane nespracovaných údajov. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. Hĺbková analýza údajov prostredníctvom otvoreného internetu vo väčšine prípadov nezahŕňa vytváranie trvalých kópií a výrazne sa teda líši od hĺbkovej analýzy údajov v súvislosti s vedeckými publikáciami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Výskumné organizácie v celej Únii zahŕňajú široké spektrum subjektov, ktorých primárnym cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo ho vykonávať spolu s poskytovaním vzdelávacích služieb. Z dôvodu rôznorodosti takýchto subjektov je dôležité spoločné porozumenie toho, kto sú príjemcovia tejto výnimky. Napriek rozdielnym právnym formám a štruktúram majú výskumné organizácie vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti spoločné to, že konajú buď na neziskovom základe alebo vo verejnom záujme uznanom štátom. Takéto poslanie vo verejnom záujme môže byť napríklad vyjadrené prostredníctvom financovania z verejných prostriedkov alebo ustanovení vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo verejných zákazkách. Za výskumné organizácie na účely tejto smernice by sa zároveň nemali považovať organizácie, na ktoré majú komerčné podniky rozhodujúci vplyv, ktorý im umožňuje vykonávať kontrolu v dôsledku štrukturálnych faktorov, ako je vplyv ich akcionárov alebo členov, čo môže mať za následok prednostný prístup k výsledkom výskumu.

(11)  Výskumné organizácie v celej Únii zahŕňajú široké spektrum subjektov, ktorých primárnym cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo ho vykonávať spolu s poskytovaním vzdelávacích služieb. Z dôvodu rôznorodosti takýchto subjektov je dôležité spoločné porozumenie toho, kto sú príjemcovia tejto výnimky. Napriek rozdielnym právnym formám a štruktúram majú výskumné organizácie vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti spoločné to, že konajú buď na neziskovom základe alebo vo verejnom záujme uznanom štátom. Takéto poslanie vo verejnom záujme môže byť napríklad vyjadrené prostredníctvom financovania z verejných prostriedkov alebo ustanovení vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo verejných zákazkách. Za výskumné organizácie na účely tejto smernice by sa zároveň nemali považovať organizácie, na ktoré majú komerčné podniky rozhodujúci vplyv, ktorý im umožňuje vykonávať kontrolu v dôsledku štrukturálnych faktorov, ako je vplyv ich akcionárov alebo členov, čo môže mať za následok prednostný prístup k výsledkom výskumu. Výskumné organizácie by mali zahŕňať univerzity vrátane podnikateľských inkubátorov pridružených k univerzitám a výskumné ústavy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na potenciálne vysoký počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo iným predmetom ochrany a ich sťahovanie by mali mať držitelia práv možnosť uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko ohrozenia bezpečnosti a integrity systému alebo databáz, kde sa diela alebo iné predmety ochrany nachádzajú. Tieto opatrenia by nemali prekračovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa zaistiť bezpečnosť a integritu systému a nemali by oslabiť účinné uplatňovanie výnimky.

(12)  Vzhľadom na potenciálne vysoký počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo iným predmetom ochrany a ich sťahovanie by mali mať držitelia práv možnosť uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko ohrozenia bezpečnosti a integrity systému alebo databáz, kde sa diela alebo iné predmety ochrany nachádzajú. Tieto opatrenia by nemali prekračovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa zaistiť bezpečnosť a integritu systému, a nemali by oslabiť účinné uplatňovanie výnimky. Dané opatrenia by nemali brániť v možnosti vyvíjať iné nástroje na hĺbkovú analýzu údajov, ako sú nástroje ponúkané držiteľmi práv, ani túto možnosť vylučovať, pokiaľ je zaistená bezpečnosť a integrita sietí a databáz.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Nie je potrebné stanoviť náhradu pre držiteľov práv, pokiaľ ide o použitia na základe výnimky v prípade hĺbkovej analýzy údajov zavedenej touto smernicou vzhľadom na to, že z hľadiska povahy a rozsahu pôsobnosti tejto výnimky by škody mali byť minimálne.

(13)  Nie je potrebné stanoviť náhradu pre držiteľov práv, pokiaľ ide o použitia na základe výnimky v prípade hĺbkovej analýzy údajov zavedenej touto smernicou, vzhľadom na to, že záujmy nositeľov práv by neboli neodôvodnene poškodené. Použitie na základe výnimky v prípade hĺbkovej analýzy údajov by takisto nebolo v rozpore s bežným využívaním diel spôsobom, ktorý si vyžaduje samostatnú náhradu.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES sa umožňuje členským štátom zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti na výhradný účel, okrem iného, ilustrácie pri výučbe. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje používanie databázy a extrakcia alebo reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. Rozsah pôsobnosti týchto výnimiek alebo obmedzení pri ich uplatňovaní na digitálne použitia je nejasný. Okrem toho nie je jasné, či by sa tieto výnimky alebo obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní výučby online, a teda na diaľku. Okrem toho, súčasný rámec neumožňuje cezhraničný účinok. Táto situácia môže brániť rozvoju digitálne podporovaných vyučovacích aktivít a diaľkového vzdelávania. Preto je nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie zariadenia mali plnú právnu istotu pri využívaní diel alebo iných predmetov ochrany v rámci digitálnych vzdelávacích činností, a to online aj cezhranične.

(14)  V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES sa umožňuje členským štátom zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti na výhradný účel ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého výskumu. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje používanie databázy a extrakcia alebo reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. Okrem nerovnakého uplatňovania v členských štátoch je rozsah pôsobnosti týchto výnimiek alebo obmedzení pri ich uplatňovaní na digitálne použitia nejasný. Navyše nie je jasné, či by sa tieto výnimky alebo obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní výučby online, a teda na diaľku. Okrem toho, súčasný rámec neumožňuje cezhraničný účinok. Táto situácia môže brániť rozvoju digitálne podporovaných vyučovacích aktivít a diaľkového vzdelávania. Preto je nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie zariadenia mali plnú právnu istotu pri využívaní diel alebo iných predmetov ochrany v rámci všetkých vzdelávacích činností, a to online aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného aj vyššieho vzdelávania, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti.

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného i vysokoškolského vzdelávania a certifikované vzdelávacie programy uznané členskými štátmi, ako aj inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a výskumné organizácie, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na digitálne použitie diel a iných predmetov ochrany, ako napríklad pri použití časti alebo pasáží diela na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti vzdelávacích zariadení, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na každé použitie diel a iných predmetov ochrany, ako napríklad pri použití časti alebo pasáží diela na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti zariadení, ktoré sa venujú vzdelávacej činnosti, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri úkone zachovávania môže byť potrebné rozmnožiť dielo alebo iný predmet ochrany v zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a následne si vyžiadať povolenie od príslušných držiteľov práv. Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva sa podieľajú na zachovávaní svojich zbierok pre potreby budúcich generácií. Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na zachovanie dedičstva uloženého v týchto zbierkach, ale prinášajú aj nové výzvy. Vzhľadom na ne je potrebné prispôsobiť súčasný právny rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby bolo možné tieto úkony zachovávania realizovať.

(18)  Pri úkone zachovávania môže byť potrebné rozmnožiť dielo alebo iný predmet ochrany v zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, výskumnej organizácie a vzdelávacích zariadení a následne si vyžiadať povolenie od príslušných držiteľov práv. Tieto inštitúcie sa podieľajú na zachovávaní svojich zbierok pre potreby budúcich generácií. Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na zachovanie dedičstva uloženého v týchto zbierkach, ale prinášajú aj nové výzvy. Vzhľadom na ne je potrebné prispôsobiť súčasný právny rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby bolo možné tieto úkony zachovávania realizovať.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Rozdielne prístupy členských štátov k úkonom zachovávania zo strany správy inštitúcií kultúrneho dedičstva znemožňujú cezhraničnú spoluprácu a spoločné využívanie prostriedkov zachovávania inštitúciami správy kultúrneho dedičstva na vnútornom trhu, čo vedie k neefektívnemu využívaniu zdrojov.

(19)  Rozdielne prístupy členských štátov k úkonom zachovávania zo strany inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, výskumných organizácií a vzdelávacích zariadení znemožňujú cezhraničnú spoluprácu a spoločné využívanie prostriedkov zachovávania na vnútornom trhu, čo vedie k neefektívnemu využívaniu zdrojov. Členské štáty by mali uľahčiť cezhraničnú výmenu najlepších postupov, nových technológií a postupov zachovávania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty by preto mali mať povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu inštitúciám správy kultúrneho dedičstva rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely zachovania, napríklad s cieľom riešiť technologickú zastaranosť alebo zhoršenie stavu pôvodných podkladov. Na základe takejto výnimky by malo byť možné zhotovovať kópie s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovania, v požadovanom množstve a v ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo iného predmetu ochrany, a to do takej miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie výlučne na účely zachovania.

(20)  Členské štáty by preto mali mať povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu inštitúciám správy kultúrneho dedičstva, výskumným organizáciám a vzdelávacím zariadeniam rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely zachovania, napríklad s cieľom riešiť technologickú zastaranosť alebo zhoršenie stavu pôvodných podkladov. Týmto subjektom by sa malo povoliť aj vytváranie rozmnoženín na interné použitie, a to na rôzne účely vrátane poistenia, vysporiadania práv a zapožičaní. Na základe takejto výnimky by malo byť možné zhotovovať kópie s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovania, v požadovanom množstve a v ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo iného predmetu ochrany, a to do takej miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie na takéto rozmnožovanie. Činnosti rozmnožovania sa môžu vykonávať v partnerstve s inými inštitúciami so sídlom v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na účely tejto smernice by sa diela a iné predmety ochrany mali považovať za diela a iné predmety ochrany v stálej zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ak táto inštitúcia vlastní alebo natrvalo uchováva rozmnoženiny, napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva alebo licenčných zmlúv.

(21)  Na účely tejto smernice by sa diela a iné predmety ochrany mali považovať za diela a iné predmety ochrany v stálej zbierke inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, výskumnej organizácie a vzdelávacieho zariadenia, ak takýto subjekt vlastní, má v držbe na dlhodobé zapožičanie alebo natrvalo uchováva rozmnoženiny, a to vrátane prevodu vlastníctva alebo licenčných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty by v rozsahu stanovenom touto smernicou mali mať voľnosť pri výbere konkrétneho druhu mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby sa licencie na obchodne nedostupné diela rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to v súlade s ich právnymi tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto mechanizmom môžu patriť rozšírené kolektívne licencie a domnienky zastupovania.

(23)  Členské štáty by v rozsahu stanovenom touto smernicou mali mať voľnosť pri výbere konkrétneho druhu mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby sa licencie na obchodne nedostupné diela rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí buď nie sú zastúpení, alebo nie sú dostatočne zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to v súlade s ich právnymi tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto mechanizmom môžu patriť rozšírené kolektívne licencie a domnienky zastupovania.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Vzhľadom na rôznorodosť diel a iných predmetov ochrany v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva je dôležité, aby boli k dispozícii licenčné mechanizmy zavedené v tejto smernici a aby sa mohli prakticky využívať pri rôznych druhoch diel a iných predmetov ochrany vrátane fotografií, zvukových nahrávok a audiovizuálnych diel. S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych kategórií diel a iných predmetov ochrany, pokiaľ ide o spôsoby uverejňovania a distribúcie a na uľahčenie použiteľnosti týchto mechanizmov, môže byť potrebné, aby členské štáty zaviedli špecifické požiadavky a postupy praktického uplatňovania týchto licenčných mechanizmov. Je vhodné, aby sa pritom členské štáty poradili s držiteľmi práv, používateľmi a organizáciami kolektívnej správy.

(25)  Vzhľadom na rôznorodosť diel a iných predmetov ochrany v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva je dôležité, aby boli k dispozícii licenčné mechanizmy zavedené v tejto smernici a aby sa mohli prakticky využívať pri rôznych druhoch diel a iných predmetov ochrany vrátane fotografií, zvukových nahrávok a audiovizuálnych diel. S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych kategórií diel a iných predmetov ochrany, pokiaľ ide o spôsoby uverejňovania a distribúcie a na uľahčenie použiteľnosti týchto mechanizmov, môže byť potrebné, aby členské štáty zaviedli špecifické požiadavky a postupy praktického uplatňovania týchto licenčných mechanizmov. Je vhodné, aby sa pritom členské štáty poradili s držiteľmi práv, kultúrnymi inštitúciami, používateľmi a organizáciami kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný prenos.

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by tiež mali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný prenos.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Práva vydavateľov tlače by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté práva jednotlivcov na rozmnožovanie, prenos alebo poskytovanie odkazov či výňatkov tlačových publikácií verejnosti na súkromné použitie alebo na neziskové, nekomerčné účely.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o digitálne použitia. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice.

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice. Ochrana poskytnutá tlačovým publikáciám na základe tejto smernice by sa mala uplatňovať, aj keď je obsah automaticky generovaný napríklad agregátormi správ.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Ochranou priznanou vydavateľom tlačových publikácií podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a iných držiteľov práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sa v nich nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu autori a iní držitelia práv využívať svoje diela alebo iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia tlačových publikácií nemali mať možnosť odvolávať sa na im uznanú ochranu voči autorom a iným držiteľom práv. Tým nie sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté medzi vydavateľmi tlačových publikácií na jednej strane a autormi a inými držiteľmi práv na strane druhej.

(35)  Ochranou priznanou vydavateľom tlačových publikácií podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a iných držiteľov práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sa v nich nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu autori a iní držitelia práv využívať svoje diela alebo iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia tlačových publikácií nemali mať možnosť odvolávať sa na im uznanú ochranu voči autorom a iným držiteľom práv. Tým nie sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté medzi vydavateľmi tlačových publikácií na jednej strane a autormi a inými držiteľmi práv na strane druhej. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bol spravodlivý podiel odmeny z používania práv vydavateľov tlače pridelený novinárom, autorom a iným držiteľom práv.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Kultúrny a kreatívny priemysel zohráva kľúčovú úlohu pri reindustrializácii Európy, stimuluje rast a jeho strategická pozícia mu umožňuje presahovanie inovácií do ďalších priemyselných odvetví. Kultúrny a kreatívny priemysel je navyše hnacou silou inovácií a rozvoja IKT v Európe. Kultúrny a kreatívny priemysel v Európe poskytuje viac ako 12 miliónov pracovných miest na plný úväzok, čo predstavuje 7,5 % pracovnej sily EÚ, a vytvára približne 509 miliárd EUR pridanej hodnoty HDP (5,3 % celkovej hrubej pridanej hodnoty EÚ). Ochrana autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom sú základom príjmov kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chráneného autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia bez zapojenia držiteľov práv, a stali sa hlavným zdrojom prístupu k online obsahu. To má vplyv na možnosti držiteľov práv určiť, či a za akých podmienok sa využívajú ich diela a iné predmety ochrany, ako aj na ich možnosti získať za ne primeranú odmenu.

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chráneného autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia bez zapojenia držiteľov práv, a stali sa hlavným zdrojom prístupu k online obsahu. To má vplyv na možnosti držiteľov práv určiť, či a za akých podmienok sa využívajú ich diela a iné predmety ochrany, ako aj na ich možnosti získať za ne primeranú odmenu. Napriek skutočnosti, že v súčasnosti sa konzumuje viac kreatívneho obsahu než kedykoľvek predtým prostredníctvom služieb, ako sú platformy, na ktoré používatelia nahrávajú obsah, a služby agregácie obsahu, kreatívne sektory nezaznamenali porovnateľný nárast príjmov z tohto zvýšenia spotreby. Ako jeden z hlavných dôvodov sa označuje prevod hodnoty, ktorý vznikol pre nedostatočnú jasnosť postavenia týchto online služieb v rámci autorského práva a práva v oblasti elektronického obchodu. Vznikol nespravodlivý trh, ktorý ohrozuje rozvoj jednotného digitálneho trhu a jeho hlavných aktérov: kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a)  Digitálne platformy sú prostriedkom na poskytnutie širšieho prístupu ku kultúrnym a kreatívnym dielam a ponúkajú kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu výborné príležitosti na rozvoj nových obchodných modelov. Preto treba zvážiť, ako môže tento proces fungovať s väčšou právnou istotou a rešpektovaním držiteľov práv. Je teda mimoriadne dôležité zabezpečiť transparentnosť a rovnaké podmienky. Ochrana držiteľov práv v rámci autorských práv a práv duševného vlastníctva je nevyhnutná na zabezpečenie uznania hodnôt a stimulácie inovácií, tvorivosti, investícií a výroby obsahu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, sú povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu a úkon rozmnožovania, sú povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

__________________

__________________

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel.

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný získať licencie pre obsah chránený autorskými právami bez ohľadu na to, či má redakčnú zodpovednosť za tento obsah. Licencie, ktoré poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti získali od držiteľov práv, by sa mali považovať za licencie pokrývajúce všetok obsah vytvorený používateľmi vrátane používateľov, ktorí konajú na nekomerčné účely. Tým sa zabezpečí právna istota pre individuálnych používateľov týchto služieb a zároveň sa objasní zodpovednosť platforiem.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad zavedením účinných technológií. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k značným množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel alebo iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi práv je nevyhnutná pre fungovanie technológií, ako sú technológie rozpoznávania obsahu. V takýchto prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah a dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o používané technológie, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali držiteľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu použitých technológií, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. Uvedené technológie by mali takisto umožniť držiteľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda.

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k značným množstvám diel alebo iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi práv je nevyhnutná pre účinné vykonávanie týchto opatrení . V takýchto prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah a dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o uplatňované opatrenia, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali držiteľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu prijatých opatrení, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. Uvedené opatrenia by mali takisto umožniť držiteľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda. Mali by sa však zaviesť primerané záruky, aby sa zabezpečilo, že uplatňované opatrenia neporušujú základné práva používateľov, najmä ich právo na ochranu osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES, smernicou 2001/58/ES a nariadením (EÚ) 2016/679 a slobodu získavať alebo poskytovať informácie, predovšetkým možnosť využívať výnimku alebo obmedzenie autorského práva.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Niektorí držitelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto držitelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je poskytnutie príslušných informácií zo strany ich zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov

(40)  Niektorí držitelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto držitelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je poskytnutie príslušných informácií zo strany ich zmluvných partnerov a následných nadobúdateľov práv alebo licencií, ako aj ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov. Povinnosť informovania a transparentnosti by sa mala vzťahovať na všetky formy využívania diela, a to aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Pri zavádzaní povinností transparentnosti by sa malo prihliadať na osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv autorov a výkonných umelcov v každom sektore. Členské štáty by sa mali poradiť so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, čo by malo prispieť k určeniu sektorovo špecifických požiadaviek. Ako jedna z možností na dosiahnutie dohody medzi príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S cieľom umožniť prispôsobenie súčasných postupov vykazovania povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti by sa malo stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti transparentnosti sa nemusia vzťahovať na dohody uzatvorené s organizáciami kolektívnej správy, keďže tie už podliehajú povinnostiam transparentnosti podľa smernice 2014/26/EÚ.

(41)  Pri zavádzaní povinností transparentnosti by sa malo prihliadať na osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv autorov a výkonných umelcov v každom sektore. Členské štáty by sa mali poradiť so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, čo by malo prispieť k určeniu sektorovo špecifických požiadaviek a štandardných vyhlásení a postupov vykazovania. Ako jedna z možností na dosiahnutie dohody medzi príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S cieľom umožniť prispôsobenie súčasných postupov vykazovania povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti by sa malo stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti transparentnosti sa nemusia vzťahovať na dohody uzatvorené s organizáciami kolektívnej správy, keďže tie už podliehajú povinnostiam transparentnosti podľa smernice 2014/26/EÚ, za podmienky, že členské štáty transponovali smernicu 2014/26/EÚ a prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadenia všetkých organizácií kolektívnej správy spoľahlivým, obozretným a náležitým spôsobom. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby organizácie kolektívnej správy konali v najlepšom záujme držiteľov práv a zabezpečili presné a pravidelné rozdeľovanie platieb a vypracovanie výročnej verejnej správy o transparentnosti v súlade so smernicou 2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Pri akomkoľvek spracovávaní osobných údajov na základe tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, pričom sa musia dodržiavať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES35 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES36.

(46)  Pri akomkoľvek spracovávaní osobných údajov na základe tejto smernice by sa mali dodržiavať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, pričom sa musia dodržiavať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES35 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES36. V budúcnosti by sa mali dodržiavať ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane „práva na zabudnutie“.

_________________

_________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50). Táto smernica sa ruší s účinnosťou od 25. mája 2018 a nahrádza sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50). Táto smernica sa ruší s účinnosťou od 25. mája 2018 a nahrádza sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES, nazývaná ako „smernica o súkromí a elektronických komunikáciách“.

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES, nazývaná „smernica o súkromí a elektronických komunikáciách“.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh smernice

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

46a)  Je dôležité zdôrazniť význam anonymity pri spracúvaní osobných údajov na komerčné účely. Ďalej by sa mala podporovať štandardná možnosť neposkytovania osobných údajov pri používaní rozhraní online platforiem.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „výskumná organizácia“ je univerzita, výskumný ústav alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej základným cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo vykonávať vedecký výskum a poskytovať vzdelávacie služby:

1.  „výskumná organizácia“ je univerzita vrátane podnikateľských inkubátorov pridružených k univerzitám, výskumný ústav alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej základným cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo vykonávať vedecký výskum a poskytovať vzdelávacie služby:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  „začínajúci podnik“ je na účely tejto smernice každý podnik s menej ako 10 zamestnancami a ročným obratom alebo súvahou nižšou ako 2 milióny EUR, ktorý nebol zriadený skôr ako tri roky pred využitím výnimky stanovenej v článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  „zákonný prístup“ znamená prístup k obsahu získaný zákonným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Hĺbková analýza údajov

Hĺbková analýza údajov

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami na účely hĺbkovej analýzy údajov diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup na vedecko-výskumné účely.

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami, neziskovými organizáciami a začínajúcimi podnikmi na účely hĺbkovej analýzy údajov diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup získaný na vedecko-výskumné účely.

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 sa neuplatňuje.

3.  Držitelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

3.  Držitelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa, nemali by znemožňovať príjemcom využívanie výnimky stanovenej v článku 1 ani ich v tom neprimerane obmedzovať a nemali by im brániť v možnosti vyvíjať iné nástroje na hĺbkovú analýzu údajov, než sú nástroje ponúkané držiteľmi práv, ani túto ich možnosť neprimerane obmedzovať.

4.  Členské štáty povzbudzujú držiteľov práv a výskumné organizácie k tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté osvedčené postupy uplatňovania opatrení uvedených v odseku 3.

 

 

4a.  Príjemcovia výnimky uvedenej v odseku 1, ktorí vykonávajú hĺbkovú analýzu údajov, uplatňujú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa údaje získané pri hĺbkovej analýze údajov uchovávali bezpečným spôsobom a nie dlhšie, než je nevyhnutné na účely výskumu. Výnimka uvedená v odseku 1 nemá vplyv na akty hĺbkovej analýzy údajov vykonané vo vzťahu k samotným faktom alebo údajom, ktoré nie sú chránené autorským právom, ani na akty hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú žiadny úkon rozmnožovania či extrakcie. Povolenie od držiteľov práv alebo autorov databáz sa nevyžaduje v prípade úkonov dočasného rozmnožovania, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa práva Únie, a v prípade úkonov extrakcie, ktoré sú potrebné na účely prístupu k obsahu databázy a zvyčajného využívania obsahu oprávneným používateľom.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe, a to v oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, za predpokladu, že toto používanie:

1.  Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého výskumu, a to v oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, za predpokladu, že toto používanie:

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prebieha v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len žiakom alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho zariadenia;

a)  prebieha v učebných priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo certifikovaného vzdelávacieho programu uznaného členským štátom, ako aj inštitúcie správy kultúrneho dedičstva či výskumnej organizácie, alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len ich zaregistrovaným študentom a učiteľom;

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia, aby sa prostredníctvom ľahko dostupnej databázy zabezpečila primeraná dostupnosť a viditeľnosť licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené.

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého výskumu prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom vzdelávacie zariadenie, certifikovaný vzdelávací program, inštitúcia správy kultúrneho dedičstva alebo výskumná organizácia usadené.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to výlučne na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie.

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva, výskumným organizáciám a vzdelávacím zariadeniam vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to výhradne na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie, ako aj rozmnoženiny na interné použitie, a to na účely súvisiace s vykonávaním ich poslania vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné. V prípade, že organizácia kolektívnej správy neexistuje alebo nezastupuje dostatočne práva držiteľov práv, členské štáty by mali stanoviť výnimky pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, výskumné organizácie a vzdelávacie zariadenia, tak formálne, ako aj neformálne, na distribúciu, prenos verejnosti alebo sprístupňovanie diel, ktoré sú obchodne nedostupné, na nekomerčné účely. Členské štáty by mali zabezpečiť primeranú náhradu za akékoľvek neodôvodnené poškodenie oprávnených záujmov držiteľov práv a zaistiť, aby všetci držitelia práv mohli kedykoľvek namietať voči používaniu svojich diel.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a držiteľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1, zabezpečiť účinnosť záruk pre držiteľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku.

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a držiteľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1 vrátane riešenia problémov, keď činnosti inštitúcií správy kultúrneho dedičstva v súlade s článkom 7 a článkom 8 nie sú primerane umožnené, a zabezpečiť účinnosť záruk pre držiteľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ochrana tlačových publikácií pri digitálnom používaní

Ochrana tlačových publikácií

Odôvodnenie

Tlačové vydania si zaslúžia rovnakú ochranu ako digitálne vydania. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli práva udelené tak na digitálne, ako aj nedigitálne používanie, a odstrániť akékoľvek znenie, ktoré môže vylúčiť nedigitálne používanie.

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia vydavateľom tlačových publikácií práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES na digitálne používanie ich tlačových publikácií.

1.  Členské štáty zabezpečia vydavateľom tlačových publikácií práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES na používanie ich tlačových publikácií.

Odôvodnenie

Tlačové vydania si zaslúžia rovnakú ochranu ako digitálne vydania. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli práva udelené tak na digitálne, ako aj nedigitálne používanie, a odstrániť akékoľvek znenie, ktoré môže vylúčiť nedigitálne používanie.

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Práva uvedené v odseku 1 nezahŕňajú úkony zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking), lebo tieto úkony nepredstavujú prenos verejnosti.

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bol spravodlivý podiel príjmov z používania práv vydavateľov tlačových publikácií pridelený novinárom.

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak autor previedol právo na vydavateľa alebo mu udelil licenciu, členské štáty môžu stanoviť, že takýto prevod alebo licencia predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ na to, aby si nárokoval podiel na náhrade za používanie diela na základe výnimky alebo obmedzenia takto prevedeného alebo licencovaného práva.

Členské štáty môžu stanoviť, že ak autor previedol právo na vydavateľa alebo mu udelil licenciu, tento vydavateľ je držiteľ práv na základe a v rozsahu tohto prevodu alebo licencie. Takýto prevod licencie preto predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ na to, aby si nárokoval podiel na náhrade za používanie diela na základe výnimky či zákonnej kolektívnej licencie alebo obmedzenia takto prevedeného alebo licencovaného práva.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú značné množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú značné množstvo diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, a v prípade ktorých je toto uchovávanie a sprístupňovanie zásadnou súčasťou ich aktivít, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv na ich žiadosť vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v danom odseku. Týmito mechanizmami sa predovšetkým zabezpečí, aby v prípadoch, keď odstránenie obsahu uvedené v odseku 1 nie je opodstatnené, bol predmetný obsah v primeranej dobe opäť umiestnený online.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť osvedčené postupy, ako sú napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

3.  Komisia spolu s členskými štátmi umožní v prípade potreby spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť najlepšie postupy v súvislosti s opatreniami uvedenými v odseku 1, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany nahrávané ich používateľmi, čím prekračujú rámec jednoduchého poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon prenosu verejnosti, ktorý začali ich používatelia nahratím týchto diel alebo iných predmetov ochrany, uzavrú s držiteľmi práv licenčné dohody na práva prenosu verejnosti a rozmnožovania, pokiaľ nemajú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovené v článku 14 smernice 2000/31/ES.

2. Oslobodenie od zodpovednosti stanovené v článku 14 smernice 2000/31/ES sa nevzťahuje na činnosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí verejne sprístupňujú chránené diela a iné predmety ochrany a zohrávajú aktívnu úlohu vrátane toho, že optimalizujú prezentáciu nahratých diel alebo iných predmetov ochrany alebo ich propagujú.

3. Licenčné dohody uvedené v odseku 1 sa považujú za dohody zahŕňajúce úkony používateľov uvedených poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, pokiaľ používatelia nevykonávajú činnosť profesionálne.

4. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú značné množstvo diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto včas vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

5. Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 4 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 4.

6. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí prijímajú opatrenia uvedené v odseku 4, zabezpečia, aby boli tieto opatrenia v úplnom súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES a Chartou základných práv Európskej únie.

7. Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť najlepšie postupy, ako sú napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne a s prihliadnutím na osobitostí každého sektora dostávali včasné, primerané a dostatočné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne a s prihliadnutím na osobitosti každého sektora dostávali presné, včasné, primerané a dostatočné informácie o využívaní a propagovaní svojich diel vrátane vedeckých prác a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, vrátane následných nadobúdateľov práv alebo licencií, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, propagovanie, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vhodná úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti.

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vysoká úroveň transparentnosti v každom sektore, ako aj právo autorov a výkonných umelcov na audit. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a vykonateľná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia vytvorenie štandardných vyhlásení a postupov vykazovania podľa jednotlivých sektorov prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Neodňateľné právo autorov a výkonných umelcov na spravodlivú odmenu

 

1.   Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci v prípadoch, keď prevedú alebo postúpia svoje právo na sprístupňovanie verejnosti, mali aj naďalej právo na získanie spravodlivej odmeny za využívanie ich diela.

 

2.   Právo autora alebo výkonného umelca na získanie spravodlivej odmeny za sprístupnenie jeho diela je neodcudziteľné a neodňateľné.

 

3.   Správou tohto práva na spravodlivú odmenu za sprístupnenie diela autorov alebo výkonných umelcov verejnosti sa poveria ich organizácie kolektívnej správy, pokiaľ takúto odmenu pre autorov, autorov audiovizuálnych diel a výkonných umelcov za ich právo na sprístupnenie nezaručujú iné kolektívne dohody vrátane dobrovoľných dohôd o kolektívnej správe.

 

4.   Organizácie kolektívnej správy vyberajú spravodlivú odmenu od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí sprístupňujú diela verejnosti.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci právo požadovať dodatočnú primeranú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci alebo zástupcovia, ktorých poveria, právo požadovať dodatočnú spravodlivú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Mechanizmus navrátenia práv

 

1.   Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s pokračujúcimi platobnými záväzkami, mohli ukončiť zmluvu, na základe ktorej udelili licenciu alebo previedli svoje práva, keď sa ich diela alebo umelecké výkony vôbec nevyužívajú, dlhodobo sa nevypláca dohodnutá odmena alebo úplne chýba podávanie správ a transparentnosť.

 

2.   Právo na ukončenie zmluvy o prevode alebo udelení licencie na práva môže byť uplatnené, ak do jedného roka od oznámenia výkonného umelca alebo autora o úmysle ukončiť zmluvu zmluvná strana nesplní svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa vyplatenia dohodnutej odmeny. Pokiaľ ide o nevyužívanie diela a úplnú absenciu podávania správ a transparentnosti, právo ukončiť zmluvu o prevode alebo udelení licencie na práva môže byť uplatnené, ak do piatich rokov od oznámenia výkonného umelca alebo autora o jeho úmysle ukončiť zmluvu zmluvná strana nesplní svoje zmluvné povinnosti.

 

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa povinnosť uvedená v odseku 1 neuplatňuje, ak nie je podiel autora alebo výkonného umelca na celkovom diele alebo umeleckom výkone významný.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov.

Členské štáty stanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov. Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci mohli predložiť spor anonymne prostredníctvom oprávnenej osoby alebo organizácie.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

18

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (4.9.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marc Joulaud

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účel a rozsah pôsobnosti

Cieľom návrhu Komisie je modernizovať a prispôsobiť európske pravidlá týkajúce sa autorského práva digitálnemu prostrediu, čím sa posilní vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Technologický vývoj v posledných dvoch desaťročiach výrazne pretvoril tak rozsah online služieb, ako aj správanie spotrebiteľov online, v dôsledku čoho je nevyhnutné aktualizovať aspoň časť platných pravidiel, ktoré pochádzajú z roku 2001.

Základné zásady autorského práva, ako je potreba vysokej úrovne ochrany a primeraná odmena pre tvorcov a výkonných umelcov, sú stále veľmi dôležité a je potrebné ich chrániť, keďže Európskej únii umožňujú udržiavať bohatú kultúrnu rozmanitosť, ktorá aj v súčasnosti zostáva jednou z najcennejších výhod oproti zvyšku sveta. V dôsledku rozvoja digitálnych služieb opierajúcich sa o diela chránené autorských právom je však pre nositeľov práv mimoriadne ťažké primerane kontrolovať šírenie svojich diel a získať za ne náležitú odmenu.

Zároveň bol na zaručenie ochrany oprávneného používania diel chránených autorským právom vytvorený v smernici o informačnej spoločnosti (2001/29/ES) zoznam dobrovoľných výnimiek a obmedzení a bolo stanovené, v ktorých prípadoch je potrebný predchádzajúci súhlas nositeľa práv s použitím jeho diela. Tieto výnimky sa všeobecne vymedzili a boli technologicky neutrálne a dobrovoľné, aby sa členským štátom umožnilo prispôsobiť si ich podľa svojich vnútroštátnych osobitostí a kultúrnych politík. Tieto výnimky boli síce nepovinné, z väčšej časti sa však v členských štátoch zaviedli a ukázalo sa, že sú účinné, i keď uplatňovanie niektorých z nich v digitálnom prostredí viedlo k určitým pochybnostiam.

Na základe týchto pozorovaní sa Komisia rozhodla zachovať platné pravidlá, keďže sú naďalej dôležité, a riešiť špecifické problémy, ktoré priniesla digitálna revolúcia, najmä v prípadoch cezhraničného dosahu, a to stanovením povinných výnimiek, ktoré majú doplniť výnimky stanovené v smernici o informačnej spoločnosti.

Tento návrh sa preto sústreďuje na tri piliere, pričom každý z nich je zameraný na problémy identifikované v príslušnej oblasti:

prvý pilier má podporovať činnosti verejného záujmu, ako sú výskum, vzdelávanie a ochrana kultúrneho dedičstva, pri ktorých sa používanie diel chránených autorským právom vyžaduje každý deň. Stanovenie povinných výnimiek má za cieľ poskytovať právnu istotu príjemcom z hľadiska digitálneho používania diel.

Druhý pilier má pomôcť odvetviu vytvárania obsahu pri riešení značných ťažkostí spojených s rokovaniami o licenciách a prípadne získavaní spravodlivo dohodnutej odmeny za používanie diel prostredníctvom online služieb masovo šíriacich tieto diela. Na tento účel Komisia predkladá dôležité objasnenia o režime zodpovednosti pre služby informačnej spoločnosti, ako sa stanovuje v smernici o elektronickom obchode (2000/31/ES), pokiaľ takéto služby uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel chránených autorským právom, ktoré nahrali ich používatelia. Za takýchto okolností by služby informačnej spoločnosti mali uzatvoriť licenčné zmluvy s nositeľmi práv a zaviesť úmerné a primerané opatrenia na ochranu príslušných diel, a to v spolupráci s nositeľmi práv.

Tretí a posledný pilier má vyvážiť vzťah medzi autormi a ich zmluvnými partnermi. Prevod práv alebo udeľovanie licencií na ne z autorov a výkonných umelcov na ich zmluvných partnerov je štandardným a všeobecne akceptovaným postupom, ktorý zabezpečuje financovanie tvorby. Autori a výkonní umelci však nie vždy získajú prístup k údajom o tom, ako sa ich diela neskôr použijú, propagujú a ako vytvárajú príjmy, v dôsledku čoho je pre nich ťažké určiť, či ich odmena zodpovedá skutočnému úspechu príslušného diela. V návrhu Komisie sa preto predkladá povinnosť transparentnosti, možnosť prispôsobiť odmenu a mechanizmus riešenia sporov.

Všeobecné stanovisko spravodajcu

Spravodajca súhlasí so smerovaním a problémovo orientovaným prístupom návrhu Komisie a domnieva sa, že i keď súčasné pravidlá týkajúce sa autorského práva zostávajú prevažne platné, je potrebné prijať osobitné doplnkové pravidlá na riešenie osobitostí digitálneho používania diel chránených autorským právom.

Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je objasniť a spresniť niekoľko ustanovení návrhu Komisie, ako aj posilniť niektoré z nich, pokiaľ je to primerané a možné. Spravodajca by zároveň rád zohľadnil vývoj v správaní spotrebiteľov a poskytol záruky, čo sa týka niektorých nových použití a postupov, ktoré sa objavili v súvislosti s digitálnou revolúciou.

Na tento účel spravodajca predkladá pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú štyroch kľúčových cieľov:

1.  Poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o nové výnimky a obmedzenia

Spravodajca podporuje nové povinné výnimky a obmedzenia stanovené v tejto smernici s cieľom podporiť činnosti vo verejnom záujme, ako sú vzdelávanie, výskum či ochrana kultúrneho dedičstva. Potenciálny prínos pre celú spoločnosť a rozvoj cezhraničných postupov skutočne odôvodňujú takúto harmonizáciu a rozsah pôsobnosti je dostatočne presný nato, aby primerane chránil nositeľov práv pred neprimeranou ujmou.

Spravodajca sa však domnieva, že súčasný návrh neposkytuje úplnú právnu zrozumiteľnosť v súvislosti s bremenom pre strany, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé výnimky, čo by ohrozilo ich účinnosť a bránilo ich harmonizovanému uplatňovaniu. Z tohto dôvodu presne stanovuje povinnosti príslušných strán, ktorých sa výnimky týkajú, s cieľom znížiť riziko poškodenia nositeľov práv (článok 3), poskytnúť istotu v súvislosti s využívaním licencií alebo výnimky (článok 4) a zabezpečiť spoločné postupy (článok 5).

2.  Objasniť povinnosti platforiem a zabezpečiť spravodlivú spoluprácu s nositeľmi práv

Spravodajca v plnej miere podporuje ciele a prístup návrhu, pokiaľ ide o objasnenie statusu určitých kategórií služieb informačnej spoločnosti spôsobom, ktorý je v súlade so smernicou o elektronickom obchode a doplňuje ju.

Zastáva však názor, že v návrhu sa dostatočne presne nevymedzuje rozsah pôsobnosti služieb, na ktoré sa vzťahujú požiadavky stanovené v článku 13 tejto smernice, v dôsledku čoho vzniká právna neistota. Podľa spravodajcu podobne nie je dosť jasný rozsah pôsobnosti, charakter a základ vzájomných povinností medzi nositeľmi práv a týmito službami.

V stanovisku sa preto objasňujú povinnosti služieb informačnej spoločnosti podľa článku 13 tejto smernice. Namiesto toho, aby sa stanovisko zameriavalo iba na technické charakteristiky služby (t. j. pojem uchovávania), povinnosti služby sú v ňom založené na tom, či služba vykonáva alebo nevykonáva úkon verejného prenosu.

Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a/alebo sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, čím prekračujú rámec jednoduchého poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, sú teda povinní uzavrieť licenčné zmluvy so žiadajúcimi nositeľmi práv. Pri neexistencii zmlúv, alebo ak služby majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa smernice o elektronickom obchode, sú i tak povinné prijať opatrenia na zamedzenie nezákonnému začleneniu obsahu chráneného autorským právom. Tento prístup by mal priniesť potrebnú právnu istotu nato, aby boli ustanovenia tejto smernice účinné.

Na zabezpečenie lepšej a spravodlivej spolupráce medzi príslušnými platformami a nositeľmi práv spravodajca navrhol mechanizmus alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorého by sa riešil každý vzniknutý problém, a to za pomoci nestranného orgánu určeného členskými štátmi.

3.  Vytvoriť nový pilier na ochranu oprávnených postupov spotrebiteľov

Spravodajca sa nazdáva, že v návrhu sa nezohľadňuje pozícia, v ktorej sa spotrebitelia v súčasnosti nachádzajú v digitálnom prostredí ako používatelia služieb. Už nezohrávajú len pasívnu úlohu, ale stali sa aktívnymi prispievateľmi a teraz sú zdrojom, ako aj príjemcom obsahu v digitálnom ekosystéme. Služby informačnej spoločnosti v skutočnosti zakladajú celý koncept, obchodný model a optimalizáciu svojich služieb na dvojitej úlohe svojich používateľov. Z právneho hľadiska spravodajca tiež zastáva názor, že digitálne postupy používateľov sa neopierajú o právnu istotu v rámci súčasných pravidiel týkajúcich sa autorského práva, najmä čo sa týka výnimiek a obmedzení, a preto si vyžadujú osobitný prístup.

Stanovisko preto dopĺňa existujúcu výnimku pre citácie novou výnimkou upravujúcou digitálne nekomerčné, primerané používanie citácií a pasáží z diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany jednotlivými používateľmi. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 13, môžu členské štáty stanoviť výnimku pre obsah nahratý používateľmi, ak je tento obsah predmetom kritiky, recenzie, ilustrácie, karikatúry, paródie či pastiša.

Spravodajca napokon posilňuje mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy v článku 13 s cieľom poskytnúť používateľom minimálnu úroveň právnej istoty, pokiaľ ide o postupy.

4.  Umožniť autorom a výkonným umelcom účinne presadzovať svoje práva

Spravodajca víta úsilie vyvinuté v rámci návrhu, aby sa posilnili práva autorov a výkonných umelcov. Nato, aby sa zabránilo akémukoľvek odstrašujúcemu účinku, ktorý by mohol autorov a výkonných umelcov odradiť od presadzovania svojich práv, spravodajca stanovil, že spory medzi autormi, výkonnými umelcami a ich zmluvnými partnermi možno iniciovať jednotlivo alebo spoločne.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva však právna neistota držiteľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv26, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa upravujú autorské práva. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a sprístupňovanie online audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu autorských práv by sa mali zaviesť aj pravidlá týkajúce sa práv na publikovanie, používania diel a iných predmetov ochrany poskytovateľmi online služieb, ktorí uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, ako aj transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov.

(3)  Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Príslušné právne predpisy musia byť odolné voči budúcim zmenám, aby neobmedzovali takýto technologický rozvoj. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre autorské právo sú naďalej platné. Pretrváva však právna neistota nositeľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv26, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa upravuje autorské právo. V tomto neustále sa meniacom digitálnom prostredí by Komisia mala preskúmať všetky možné opatrenia na zamedzenie nezákonnému používaniu vizuálneho a audiovizuálneho obsahu chráneného autorským právom na komerčné účely prostredníctvom techník vkladania (embedding) alebo zobrazenia v rámoch (framing). Touto smernicou sa okrem toho stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a sprístupňovanie online audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu autorských práv by sa mali zaviesť aj pravidlá týkajúce sa práv na publikovanie, používania diel a iných predmetov ochrany poskytovateľmi online služieb, ktorí uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, ako aj transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov.

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Napriek tomu, že v súčasnosti sa konzumuje viac tvorivého obsahu než kedykoľvek predtým prostredníctvom služieb, ako sú platformy, na ktoré používatelia nahrávajú obsah, a služieb agregácie obsahu, kreatívne sektory nezaznamenali porovnateľný nárast príjmov. Došlo tak ku vzniku tzv. hodnotovej medzery, čo znamená, že služby platforiem si udržiavajú hodnotu kultúrnych a tvorivých diel, ktorá však uniká tvorcom. Prevod hodnoty viedol k vytvoreniu neefektívneho a nespravodlivého trhu a ohrozuje dlhodobé zdravie kultúrnych a kreatívnych sektorov v Únii a úspech digitálneho jednotného trhu. Oslobodenie od zodpovednosti by sa teda malo vzťahovať iba na skutočne neutrálnych a pasívnych poskytovateľov online služieb, a nie na služby, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri distribúcii, podpore a speňažovaní obsahu na úkor tvorcov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V oblasti výskumu, vzdelávania a zachovávania kultúrneho dedičstva umožňujú digitálne technológie nové typy použitia, ktoré nie sú jasne zahrnuté v súčasných pravidlách Únie týkajúcich sa výnimiek a obmedzení. Okrem toho môže mať dobrovoľný charakter výnimiek a obmedzení stanovených v smerniciach 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v týchto oblastiach nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu. To je obzvlášť dôležité v prípade cezhraničného použitia, ktoré má v digitálnom prostredí čoraz väčší význam. Preto by sa vzhľadom na tieto nové použitia mali prehodnotiť existujúce výnimky a obmedzenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú relevantné z hľadiska vedeckého výskumu, vyučovania a zachovávania kultúrneho dedičstva. Mali by sa zaviesť povinné výnimky alebo obmedzenia pre používanie technológií hĺbkovej analýzy údajov v oblasti vedeckého výskumu, na účely ilustrácie pri výučbe v digitálnom prostredí a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Na použitie, na ktoré sa nevzťahujú výnimky alebo obmedzenia stanovené v tejto smernici, by sa mali aj naďalej vzťahovať výnimky a obmedzenia uvedené v právnych predpisoch Únie. Smernice 96/9/ES a 2001/29/ES by sa mali upraviť.

(5)  V oblasti výskumu, vzdelávania a zachovania kultúrneho dedičstva umožňujú digitálne technológie nové typy použitia, ktoré nie sú jasne zahrnuté v súčasných pravidlách Únie týkajúcich sa výnimiek a obmedzení. Okrem toho môže mať dobrovoľný charakter výnimiek a obmedzení stanovených v smerniciach 2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v týchto oblastiach nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu. To je obzvlášť dôležité v prípade cezhraničného použitia, ktoré má v digitálnom prostredí čoraz väčší význam. Preto by sa vzhľadom na tieto nové použitia mali prehodnotiť existujúce výnimky a obmedzenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sú relevantné z hľadiska vedeckého výskumu, vyučovania, diaľkového vzdelávania a zmiešaného učenia a zachovania kultúrneho dedičstva. Mali by sa zaviesť povinné výnimky alebo obmedzenia pre používanie technológií vyťažovania textov a dát v oblasti vedeckého výskumu, na účely ilustrácie pri výučbe v digitálnom prostredí a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Na použitie, na ktoré sa nevzťahujú výnimky alebo obmedzenia stanovené v tejto smernici, by sa mali aj naďalej vzťahovať výnimky a obmedzenia uvedené v právnych predpisoch Únie. Smernice 96/9/ES a 2001/29/ES by sa mali primerane upraviť. Slovné spojenie „vedecký výskum“ použité v tejto smernici treba chápať tak, že odkazuje tak na prírodné, ako aj na humanitné vedy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V právnych predpisoch Únie sú už stanovené určité výnimky a obmedzenia vzťahujúce sa na použitie na vedecko-výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať na úkony hĺbkovej analýzy údajov. Tieto výnimky a obmedzenia sú však nepovinné a nie sú v plnej miere prispôsobené používaniu technológií vo vedeckom výskume Okrem toho v prípadoch, keď výskumní pracovníci majú legálny prístup k obsahu, napríklad na základe predplatenia publikácií alebo povolenia na slobodný prístup, môže byť v podmienkach povolení hĺbková analýza údajov vylúčená. Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac vykonáva za pomoci digitálnych technológií, existuje riziko, že konkurenčné postavenie Únie ako výskumnej oblasti utrpí, pokiaľ sa nepodniknú kroky na odstránenie právnej neistoty pri hĺbkovej analýze údajov.

(9)  V právnych predpisoch Únie sú už stanovené určité výnimky a obmedzenia vzťahujúce sa na použitie na vedecko-výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať na úkony vyťažovania textov a dát. Tieto výnimky a obmedzenia sú však nepovinné a nie sú v plnej miere prispôsobené používaniu technológií vo vedeckom výskume. Okrem toho v prípadoch, keď výskumní pracovníci získali legálny prístup k obsahu, napríklad na základe predplatenia publikácií alebo licencií na slobodný prístup, môže byť v podmienkach povolení vyťažovanie textov a dát vylúčené. Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac vykonáva za pomoci digitálnych technológií, existuje riziko, že konkurenčné postavenie Únie ako výskumnej oblasti utrpí, pokiaľ sa nepodniknú kroky na odstránenie právnej neistoty pri vyťažovaní textov a dát.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. Aj výskumné organizácie by mali mať možnosť využívať túto výnimku, keď sa zapájajú do verejno-súkromných partnerstiev.

(10)  Túto právnu neistotu treba riešiť ustanovením povinnej výnimky z práva na rozmnožovanie, ako aj z práva na zamedzenie extrakcii z databázy. Touto novou výnimkou by nemala byť dotknutá existujúca povinná výnimka pre úkony dočasného rozmnožovania stanovená v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy vyťažovania textov a dát, ktoré nezahŕňajú zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah pôsobnosti uvedenej výnimky. S cieľom zabrániť neodôvodnenému šíreniu obsahu potrebného na vyťažovanie textov a dát by výskumné organizácie mali mať možnosť bezpečným spôsobom ukladať a uchovávať rozmnoženiny diel alebo iných predmetov ochrany získané podľa tejto novej výnimky na čas potrebný na vykonanie výskumu. Rozmnoženiny diel alebo iných predmetov ochrany vyhotovené na účely vyťažovania textov a dát by sa mali odstrániť ihneď po vykonaní všetkých činností potrebných na výskum. Aj výskumné organizácie by mali mať možnosť využívať túto výnimku, keď vstupujú do verejno-súkromných partnerstiev, a to za predpokladu, že vykonané úkony vyťažovania textov a dát priamo súvisia s účelom výskumu realizovaného v rámci príslušného partnerstva. V kontexte verejno-súkromných partnerstiev je potrebné, aby diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany používané podľa výnimky vopred legálne získal partner zo súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na potenciálne vysoký počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo iným predmetom ochrany a ich sťahovanie by mali mať držitelia práv možnosť uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko ohrozenia bezpečnosti a integrity systému alebo databáz, kde sa diela alebo iné predmety ochrany nachádzajú. Tieto opatrenia by nemali prekračovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa zaistiť bezpečnosť a integritu systému a nemali by oslabiť účinné uplatňovanie výnimky.

(12)  Vzhľadom na potenciálne vysoký počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo iným predmetom ochrany a ich sťahovanie by mali mať nositelia práv možnosť uplatňovať opatrenia, napríklad potvrdenie identifikácie, ak existuje riziko prípadného ohrozenia bezpečnosti a integrity systému alebo databáz, kde sa diela alebo iné predmety ochrany nachádzajú. Tieto opatrenia by mali byť primerané a nemali by prekračovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa zaistiť bezpečnosť a integritu systému a nemali by oslabovať účinné uplatňovanie výnimky.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Nie je potrebné stanoviť náhradu pre držiteľov práv, pokiaľ ide o použitia na základe výnimky v prípade hĺbkovej analýzy údajov zavedenej touto smernicou vzhľadom na to, že z hľadiska povahy a rozsahu pôsobnosti tejto výnimky by škody mali byť minimálne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES sa umožňuje členským štátom zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti na výhradný účel, okrem iného, ilustrácie pri výučbe. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje používanie databázy a extrakcia alebo reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. Rozsah pôsobnosti týchto výnimiek alebo obmedzení pri ich uplatňovaní na digitálne použitia je nejasný. Okrem toho nie je jasné, či by sa tieto výnimky alebo obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní výučby online, a teda na diaľku. Okrem toho, súčasný rámec neumožňuje cezhraničný účinok. Táto situácia môže brániť rozvoju digitálne podporovaných vyučovacích aktivít a diaľkového vzdelávania. Preto je nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie zariadenia mali plnú právnu istotu pri využívaní diel alebo iných predmetov ochrany v rámci digitálnych vzdelávacích činností, a to online aj cezhranične.

(14)  V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES sa umožňuje členským štátom zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania, verejného prenosu a sprístupňovania verejnosti na výhradný účel, okrem iného, ilustrácie pri výučbe. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje používanie databázy a extrakcia alebo reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. Rozsah pôsobnosti týchto výnimiek alebo obmedzení pri ich uplatňovaní na digitálne použitia je nejasný. Takisto nie je jasné, či by sa tieto výnimky alebo obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní výučby online, a teda na diaľku. Navyše, súčasný rámec neumožňuje cezhraničný účinok. Táto situácia môže brániť rozvoju digitálne podporovaných vyučovacích aktivít a diaľkového vzdelávania, ktoré možno vykonávať mimo tradičného prostredia formálneho vzdelávania a do ktorých môže byť zapojená široká škála poskytovateľov. Preto je nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie zariadenia a subjekty certifikované členskými štátmi na vykonávanie vyučovacích aktivít mali plnú právnu istotu pri využívaní diel alebo iných predmetov ochrany v rámci digitálnych vzdelávacích činností, a to online aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného aj vyššieho vzdelávania, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia nie sú rozhodujúcimi faktormi na určenie nekomerčnej povahy činnosti.

(15)  Hoci sú programy diaľkového a cezhraničného vzdelávania najviac rozvinuté na úrovni vysokoškolského vzdelávania, digitálne nástroje a zdroje sa čoraz častejšie používajú na všetkých úrovniach vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. Z výnimky alebo obmedzenia stanoveného v tejto smernici by preto mali profitovať všetky vzdelávacie zariadenia primárneho, sekundárneho, odborného aj vysokoškolského vzdelávania uznávané členským štátom, v ktorom sídlia, ako aj všetky subjekty certifikované členským štátom, v ktorom sídlia, na vykonávanie špecifických vyučovacích aktivít, pokiaľ svoje vzdelávacie činnosti vykonávajú na nekomerčnom základe. Organizačná štruktúra a spôsoby financovania vzdelávacieho zariadenia alebo certifikovaného subjektu nie sú rozhodujúcimi faktormi pri určovaní nekomerčnej povahy činnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na digitálne použitie diel a iných predmetov ochrany, ako napríklad pri použití časti alebo pasáží diela na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Diela alebo iné predmety ochrany by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti vzdelávacích zariadení, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä s použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

(16)  Výnimka alebo obmedzenie by sa mali vzťahovať na digitálne použitie diel a iných predmetov ochrany, napríklad pri použití častí alebo pasáží diel – s výnimkou partitúr – na podporu, obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj príslušných vzdelávacích činností. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť primerané obmedzenia, čo sa týka počtu určitých kategórií chránených diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré možno použiť, pokiaľ takéto obmedzenia vedú k primeranej rovnováhe medzi potrebami a oprávnenými záujmami používateľov a nositeľov práv. Diela alebo iné predmety ochrany alebo ich pasáže by sa mali na základe výnimky alebo obmedzenia používať iba v súvislosti s činnosťami vyučovania a učenia vykonávanými v rámci zodpovednosti vzdelávacích zariadení alebo certifikovaných subjektov, a to aj počas skúšok, a ich použitie by malo byť obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na účely takýchto činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na použitia pomocou digitálnych prostriedkov v prostredí, v ktorom prebiehajú vyučovacie a študijné aktivity, a to aj keď je to mimo priestorov vzdelávacieho zariadenia alebo certifikovaného subjektu, ktoré vykonávajú tieto aktivity, ako aj na online použitia prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete vzdelávacieho zariadenia alebo certifikovaného subjektu, pričom prístup do takejto siete by mal byť chránený najmä použitím postupov overovania. Táto výnimka alebo obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické potreby prístupu osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vo viacerých členských štátoch sú zavedené rôzne opatrenia na základe uplatňovania výnimky stanovenej v smernici 2001/29/ES alebo na základe licenčných zmlúv upravujúcich ďalšie používanie s cieľom uľahčiť používanie diel a iných predmetov ochrany na vzdelávacie účely. Takéto opatrenia sú zvyčajne vypracované s prihliadnutím na potreby vzdelávacích inštitúcií a rozličných úrovní vzdelávania. Je síce dôležité zosúladiť rozsah novej povinnej výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k digitálnym použitiam a cezhraničnými vzdelávacími činnosťami, spôsoby jej vykonávania sa však môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, pokiaľ nebudú obmedzovať účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení či cezhraničné použitia. Členské štáty by tak mali mať možnosť využiť existujúce opatrenia ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by sa najmä mohli rozhodnúť, že uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia úplne alebo čiastočne podmienia dostupnosťou vhodných licencií, ktoré by sa vzťahovali prinajmenšom na tie isté použitia ako tie, ktoré sú povolené na základe výnimky. Tento mechanizmus by napríklad umožnil uprednostniť licencie na materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre trh vzdelávania. Na zamedzenie toho, aby takýto mechanizmus nespôsobil právnu neistotu či administratívne zaťaženie pre vzdelávacie zariadenia, by členské štáty, ktoré si osvojili tento prístup, mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že licenčné systémy umožňujúce digitálne použitie diel alebo iných predmetov ochrany na účely ilustrácie pri výučbe budú ľahko dostupné a že vzdelávacie zariadenia budú vedieť o existencii takýchto licenčných systémov.

(17)  Vo viacerých členských štátoch sú zavedené rôzne opatrenia na základe uplatňovania výnimky stanovenej v smernici 2001/29/ES alebo na základe licenčných zmlúv upravujúcich ďalšie používanie s cieľom uľahčiť používanie diel a iných predmetov ochrany na vzdelávacie účely. Takéto opatrenia sú zvyčajne vypracované s prihliadnutím na potreby vzdelávacích zariadení a rozličných úrovní vzdelávania. Je síce dôležité zosúladiť rozsah novej povinnej výnimky alebo obmedzenia vo vzťahu k digitálnym použitiam a cezhraničnými vzdelávacími činnosťami, spôsoby jej vykonávania sa však môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, pokiaľ nebudú obmedzovať účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení či cezhraničné použitia. Členské štáty by tak mali mať možnosť využiť existujúce opatrenia ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by sa najmä mohli rozhodnúť, že uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia úplne alebo čiastočne podmienia dostupnosťou vhodných licencií, ktoré by sa vzťahovali prinajmenšom na tie isté použitia ako tie, ktoré sú povolené na základe výnimky. Tento mechanizmus by napríklad umožnil uprednostniť licencie na materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre trh vzdelávania, pre ktorý sú licencie ľahko dostupné. Na zamedzenie toho, aby takýto mechanizmus spôsobil právnu neistotu či administratívne zaťaženie pre vzdelávacie zariadenia, by členské štáty, ktoré si osvojili tento prístup, mali prijať konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že licenčné systémy umožňujúce digitálne použitie diel alebo iných predmetov ochrany na účely ilustrácie pri výučbe budú ľahko dostupné a že vzdelávacie zariadenia a subjekty certifikované na vykonávanie vyučovacích aktivít budú vedieť o existencii takýchto licenčných systémov. Na zabezpečenie dostupnosti a prístupnosti takýchto licencií pre príjemcov by členské štáty mali použiť alebo vytvoriť primerané nástroje, napríklad jednotný portál alebo databázu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  S cieľom zaručiť právnu istotu v prípade, keď sa členský štát rozhodne, že uplatňovanie výnimky podmieni dostupnosťou vhodných licencií, je potrebné špecifikovať, za akých podmienok môže vzdelávacie zariadenie alebo subjekt certifikovaný na vykonávanie vyučovacích aktivít použiť chránené diela alebo iné predmety ochrany na základe výnimky, a naopak, kedy by sa mal riadiť licenčným systémom. Keď teda vzdelávacie zariadenie alebo certifikovaný subjekt nemôžu nájsť licenciu vzťahujúcu sa na použitie príslušného diela chráneného autorským právom alebo iného predmetu ochrany prostredníctvom technického nástroja vytvoreného členským štátom na zviditeľnenie licenčných systémov vzťahujúcich sa na použitie na vyučovacie aktivity, mali by byť oprávnené použiť takéto dielo alebo iný predmet ochrany v rozsahu pôsobnosti výnimky.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty by preto mali mať povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu inštitúciám správy kultúrneho dedičstva rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely zachovania, napríklad s cieľom riešiť technologickú zastaranosť alebo zhoršenie stavu pôvodných podkladov. Na základe takejto výnimky by malo byť možné zhotovovať kópie s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovania, v požadovanom množstve a v ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo iného predmetu ochrany, a to do takej miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie výlučne na účely zachovania.

(20)  Členské štáty by preto mali mať povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu inštitúciám správy kultúrneho dedičstva rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na účely zachovania, napríklad s cieľom riešiť technologickú zastaranosť alebo zhoršenie stavu pôvodných podkladov, alebo na účely digitalizácie. Na základe takejto výnimky by malo byť možné zhotovovať kópie v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovania, v požadovanom množstve a v ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo iného predmetu ochrany, a to do takej miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie výlučne na účely zachovania. Takáto výnimka by sa mala vzťahovať tak na inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ktoré disponujú dielami alebo inými predmetmi ochrany, ako aj na tretie strany poverené týmito inštitúciami kultúrneho dedičstva, aby uskutočnili rozmnoženie diel alebo iných predmetov ochrany v rozsahu pôsobnosti výnimky.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  V nadväznosti na technologický vývoj a meniace sa správanie spotrebiteľov sa objavili nové služby informačnej spoločnosti, ktoré umožňujú používateľom nahrať obsah v rôznych formách. Takýto obsah nahratý používateľmi niekedy zahŕňa krátke pasáže alebo krátke citácie z chránených diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré možno upraviť, zlúčiť alebo zmeniť. Takéto použitie pasáží alebo citácií z chránených diel alebo iných predmetov ochrany v rámci obsahu nahratého používateľmi na účely ilustrácie, karikatúry, paródie, pastiša, kritiky alebo recenzie je v súčasnosti široko rozšírené na internete, a pokiaľ je toto použitie primerané a nespôsobuje dotknutým nositeľom práv žiadnu závažnú hospodársku škodu, môže dokonca slúžiť na propagáciu diela použitého v rámci príslušného obsahu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21b.  Napriek určitému prekrývaniu s existujúcimi výnimkami alebo obmedzeniami nie je obsah, ktorý nahrá alebo sprístupni používateľ a ktorý tvoria krátke pasáže alebo krátke citácie z chránených diel alebo iných predmetov ochrany, riadne zahrnutý v existujúcom zozname výnimiek alebo obmedzení, a takisto nie je možné riešiť otázku, ako sa takýto obsah použije, výhradne prostredníctvom zmluvných dohôd. Takáto situácia vytvára právnu neistotu pre používateľov, ako aj nositeľov práv, čo vedie k frustrácii a zneužívaniu. Je preto potrebné doplniť existujúce výnimky stanovené v smernici 2001/29/ES, najmä tie, ktoré sa týkajú citácie a paródie, novou osobitnou výnimkou s cieľom povoliť krátke, primerané a nekomerčné použitie pasáží alebo citácií z chránených diel alebo iných predmetov ochrany do obsahu, ktorý nahrá používateľ.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21c.  Ak obsah nahratý fyzickou osobou zahŕňa krátke, primerané a nekomerčné použitie na legitímny účel krátkej pasáže alebo krátkej citácie z diela alebo iného predmetu ochrany, na takéto použitie by sa mala vzťahovať výnimka stanovená v tejto smernici. Táto výnimka by sa mala uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s normálnym používaním diela alebo iného predmetu ochrany a neprimerane nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv. Na účely posúdenia poškodenia by sa mal v náležitých prípadoch preskúmať stupeň pôvodnosti príslušného obsahu, dĺžka a rozsah použitej pasáže alebo citácie, to, či je pasáž alebo citácia vedľajšou súčasťou príslušného obsahu, profesionálny charakter príslušného obsahu a stupeň hospodárskej škody. Touto výnimkou by nemali byť dotknuté morálne práva autorov diela alebo iného predmetu ochrany.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21d.  Služby informačnej spoločnosti by nemali mať možnosť využívať výnimku stanovenú v tejto smernici pri použití krátkych pasáží alebo krátkych citácií z chránených diel alebo iných predmetov ochrany v obsahu nahratom používateľmi na účely obmedzenia svojej zodpovednosti alebo rozsahu svojich povinností podľa zmlúv uzatvorených s nositeľmi práv v súlade s článkom 13 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva by mali mať možnosť využívať jasný rámec pre digitalizáciu a šírenie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, a to aj cezhranične. Osobitné vlastnosti zbierok obchodne nedostupných diel však spôsobujú, že získanie predchádzajúceho súhlasu jednotlivých držiteľov práv môže byť veľmi náročné. Dôvodom môže byť napríklad vek diel alebo iných predmetov ochrany, ich obmedzená komerčná hodnota alebo skutočnosť, že nikdy neboli určené na komerčné využitie. Preto treba stanoviť opatrenia s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva na obchodne nedostupné diela, ktoré sa nachádzajú v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, a tým umožniť uzatváranie dohôd s cezhraničným účinkom na vnútornom trhu.

(22)  Inštitúcie správy kultúrneho dedičstva by mali mať možnosť využívať jasný rámec pre digitalizáciu a šírenie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, a to aj cezhranične. Osobitné vlastnosti zbierok obchodne nedostupných diel však spôsobujú, že získanie predchádzajúceho súhlasu jednotlivých nositeľov práv môže byť veľmi náročné alebo nemožné. Dôvodom môže byť napríklad vek diel alebo iných predmetov ochrany, ich obmedzená komerčná hodnota alebo v prvom rade skutočnosť, že nikdy neboli určené na komerčné využitie alebo nikdy neboli obchodne dostupné. Preto treba stanoviť opatrenia s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva na obchodne nedostupné diela, ktoré sa nachádzajú v zbierkach inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, a tým umožniť uzatváranie dohôd s cezhraničným účinkom na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty by v rozsahu stanovenom touto smernicou mali mať voľnosť pri výbere konkrétneho druhu mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby sa licencie na obchodne nedostupné diela rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí nie sú zastúpení organizáciou kolektívnej správy, a to v súlade s ich právnymi tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto mechanizmom môžu patriť rozšírené kolektívne licencie a domnienky zastupovania.

(23)  Členské štáty by v rozsahu stanovenom touto smernicou mali mať voľnosť pri výbere konkrétneho druhu mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby sa licencie na obchodne nedostupné diela rozšírili o práva nositeľov práv, ktorí nie sú zastúpení príslušnou organizáciou kolektívnej správy, a to v súlade s ich právnymi tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto mechanizmom môžu patriť rozšírené kolektívne licencie a domnienky zastupovania.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Pokiaľ ide o tieto licenčné mechanizmy, veľmi dôležitý je dôsledný a dobre fungujúci systém kolektívnej správy. Uvedený systém zahŕňa najmä pravidlá dobrej správy, transparentnosti a vykazovania, ako aj pravidelné, dôkladné a presné rozdelenie a vyplácanie súm splatných jednotlivým držiteľom práv, ako sa stanovuje v smernici 2014/26/EÚ. Všetci držitelia práv by mali mať prístup k ďalším primeraným zárukám a mali by mať možnosť vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania takýchto mechanizmov. Podmienky spojené s týmito mechanizmami by nemali ovplyvniť ich praktický význam pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva.

(24)  Pokiaľ ide o tieto licenčné mechanizmy, veľmi dôležitý je dôsledný a dobre fungujúci systém kolektívnej správy, ktorý by mali členské štáty podporovať. Uvedený systém zahŕňa najmä pravidlá dobrej správy, transparentnosti a vykazovania, ako aj pravidelné, dôkladné a presné rozdelenie a vyplácanie súm splatných jednotlivým nositeľom práv, ako sa stanovuje v smernici 2014/26/EÚ. Všetci nositelia práv by mali mať prístup k ďalším primeraným zárukám a mali by mať možnosť vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z uplatňovania takýchto mechanizmov. Podmienky spojené s týmito mechanizmami by nemali ovplyvniť ich praktický význam pre inštitúcie správy kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28a.  Na zabezpečenie toho, aby licenčné mechanizmy vytvorené pre obchodne nedostupné diela boli relevantné a primerane fungovali, aby nositelia práv boli týmito mechanizmami dostatočne chránení, aby sa licencie náležite zverejňovali a aby sa zabezpečila právna istota s ohľadom na reprezentatívnosť organizácií kolektívnej správy a kategorizáciu diel, by členské štáty mali presadzovať dialóg zainteresovaných strán z jednotlivých odvetví. V prípade potreby by tiež mali umožniť dialóg s cieľom pomôcť vytvoriť organizácie kolektívnej správy v odvetviach, v ktorých ešte neexistujú, aby sa riešila otázka práv v každej kategórii diel.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zjednodušiť licencovanie práv na audiovizuálne diela pre platformy videa na požiadanie sa touto smernicou ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť rokovací mechanizmus umožňujúci stranám, ktoré chcú uzavrieť dohodu, využiť pomoc nestranného orgánu. Tento orgán by sa mal s príslušnými stranami stretnúť a pomôcť pri rokovaniach poskytnutím odborných a externých odporúčaní. V tejto súvislosti by členské štáty mali rozhodnúť o podmienkach fungovania takéhoto rokovacieho mechanizmu vrátane harmonogramu a trvania pomoci pri rokovaniach, ako aj úhrady nákladov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby administratívne a finančné zaťaženie zostalo primerané s cieľom zaručiť efektívnosť rokovacieho fóra.

(30)  S cieľom zjednodušiť licencovanie práv na audiovizuálne diela by sa mali podľa zákona alebo zmluvne spoločne s výrobcom stanoviť príslušné práva. S cieľom podporiť kultúrnu rozmanitosť a dostupnosť diel na platformách videa na požiadanie sa touto smernicou ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť podporný mechanizmus spravovaný existujúcim alebo novozriadeným vnútroštátnym orgánom a umožňujúci príslušným stranám, ktoré chcú uzavrieť dohodu o udeľovaní licencií pre audiovizuálne diela na platformách videa na požiadanie, využiť pomoc nestranného orgánu. V prípadoch, keď sú do rokovania zapojené strany z rôznych členských štátov, by sa mali dopredu dohodnúť o tom, ktorý členský štát bude príslušný, ak sa bude vyžadovať podporný mechanizmus. Tento orgán by sa mal so stranami stretnúť a uľahčiť im rokovania poskytnutím odborných a externých odporúčaní. V tejto súvislosti by členské štáty mali rozhodnúť o podmienkach fungovania takéhoto podporného mechanizmu vrátane harmonogramu a trvania pomoci pri rokovaniach, ako aj rozdelenia všetkých vzniknutých nákladov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby administratívne a finančné zaťaženie zostalo primerané s cieľom zaručiť efektívnosť podporného fóra. S cieľom nabádať na priebežné využívanie audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie by členské štáty mali podporovať dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi autorov, výrobcov, platformy videa na požiadanie a iné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Sloboda a pluralita tlače je nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k informáciám. Tlač prispieva zásadným spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu fungovaniu demokratickej spoločnosti. Vydavatelia tlačových publikácií pri prechode z tlačených na digitálne publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online používanie ich publikácií a návratnosť investícií. V situácii, keď vydavatelia tlačových publikácií nie sú uznaní za držiteľov práv, je udeľovanie licencií a presadzovanie práv v digitálnom prostredí často zložité a neefektívne.

(31)  Sloboda a pluralita tlače je nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia kvalitnej a primerane odmeňovanej žurnalistiky a prístupu občanov k informáciám. Tlač prispieva zásadným spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu fungovaniu demokratickej spoločnosti. Vydavatelia tlačových publikácií pri prechode z tlačených na digitálne publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online používanie ich publikácií a návratnosť investícií. Online služby, napríklad agregátory spravodajstva a vyhľadávacie nástroje, čoraz viac rozvíjajú svoje činnosti tým, že zarábajú na obsahu vydavateľov tlače. Tieto zisky sa nedelia spravodlivo s tvorcami a vydavateľmi. V situácii, keď vydavatelia tlačových publikácií nie sú uznaní za nositeľov práv, je udeľovanie licencií a presadzovanie práv v digitálnom prostredí často zložité a neefektívne.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na zabezpečenie udržateľnosti vydavateľského odvetvia treba uznávať a naďalej podporovať organizačnú a finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne použitia. Takáto ochrana by mala byť účinne zabezpečená zavedením do právnych predpisov Únie práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie tlačových publikácií pri digitálnom použití.

(32)  Na zabezpečenie udržateľnosti vydavateľského odvetvia treba uznávať a naďalej podporovať organizačnú a finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu tlačových publikácií. Takáto ochrana by mala byť účinne zabezpečená zavedením práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie tlačových publikácií, do právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov zadávania hypertextových odkazov (tzv. hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný prenos.

(33)  Na účely tejto smernice je potrebné vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby zahŕňal len profesionálne novinárske publikácie vydávané poskytovateľom služby, a to periodicky alebo pravidelne aktualizované na akomkoľvek nosiči, na účely informovania alebo zábavy, pričom ich dôveryhodnosť v očiach verejnosti do určitej miery závisí od ich konkrétnej značky. K takýmto publikáciám by patrili napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného záujmu a spravodajské webové stránky. Periodické publikácie, ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, by nemali požívať ochranu priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov vytvárania hypertextových prepojení (tzv. hyperlinking), ak takéto úkony nepredstavujú verejný prenos podľa smernice 2001/29/ES.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o digitálne použitia. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice.

(34)  Práva udelené vydavateľom tlačových publikácií na základe tejto smernice by mali mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti stanovené v smernici 2001/29/ES. Na tieto práva by sa takisto mali vzťahovať rovnaké ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, aké platia pre práva stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na účely kritiky alebo recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej smernice. Právami udelenými podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a nemali by sa uplatňovať na oprávnené používanie tlačových publikácií jednotlivými používateľmi konajúcimi na základe súkromných a nekomerčných pohnútok. Ochrana poskytovaná tlačovým publikáciám podľa tejto smernice by sa mala uplatňovať na obsah automaticky generovaný úkonom vytvárania hypertextových prepojení týkajúcim sa tlačovej publikácie bez toho, aby bolo dotknuté oprávnené používanie citácií.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Ochranou priznanou vydavateľom tlačových publikácií podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a iných držiteľov práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sa v nich nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu autori a iní držitelia práv využívať svoje diela alebo iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia tlačových publikácií nemali mať možnosť odvolávať sa na im uznanú ochranu voči autorom a iným držiteľom práv. Tým nie sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté medzi vydavateľmi tlačových publikácií na jednej strane a autormi a inými držiteľmi práv na strane druhej.

(35)  Ochranou priznanou vydavateľom tlačových publikácií podľa tejto smernice by nemali byť dotknuté práva autorov a iných nositeľov práv na diela a iné predmety ochrany, ktoré sa v nich nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v akom môžu autori a iní nositelia práv využívať svoje diela alebo iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia tlačových publikácií nemali mať možnosť odvolávať sa na im uznanú ochranu voči autorom a iným nositeľom práv. Tým nie sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté medzi vydavateľmi tlačových publikácií na jednej strane a autormi a inými nositeľmi práv na strane druhej. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, aby sa novinárom priznal spravodlivý podiel z odmeny získanej používaním práv vydavateľov tlače.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Vydavatelia vrátane vydavateľov tlačových publikácií, kníh alebo vedeckých publikácií často pôsobia na základe prevodu autorských práv prostredníctvom zmluvných dohôd alebo zákonných ustanovení. V tejto súvislosti vydavatelia vynakladajú investície s cieľom využívania diel uvedených vo svojich publikáciách a v niektorých prípadoch im môžu byť odopreté príjmy, ak sa takéto diela používajú na základe výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a rozmnožovaní prostredníctvom reprografického zariadenia. Vo viacerých členských štátoch sa náhrada za používanie na základe takýchto výnimiek rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť právnu istotu pre všetky zúčastnené strany by mali mať členské štáty možnosť stanoviť, že ak autor previedol svoje práva alebo udelil licenciu vydavateľovi alebo inak prispieva svojimi dielami do publikácie a ak sú zavedené systémy na náhradu škôd spôsobených v dôsledku výnimky alebo obmedzenia, vydavatelia majú právo požadovať podiel z takejto náhrady, pričom by vydavatelia nemali byť zaťažení preukazovaním opodstatnenosti takejto žiadosti nad rámec toho, čo sa vyžaduje podľa zavedeného systému.

(36)  Vydavatelia vrátane vydavateľov tlačových publikácií, kníh alebo vedeckých publikácií často pôsobia na základe prevodu autorských práv prostredníctvom zmluvných dohôd alebo zákonných ustanovení. V tejto súvislosti vydavatelia vynakladajú investície v záujme využívania diel uvedených vo svojich publikáciách a v niektorých prípadoch im môžu byť odopreté príjmy, ak sa takéto diela používajú na základe výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a rozmnožovaní prostredníctvom reprografického zariadenia. Vo viacerých členských štátoch sa náhrada za používanie na základe takýchto výnimiek rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť právnu istotu pre všetky zúčastnené strany by členské štáty mali stanoviť, že ak autor previedol svoje práva alebo udelil licenciu vydavateľovi alebo inak prispieva svojimi dielami do publikácie a ak sú zavedené systémy na náhradu škôd spôsobených v dôsledku výnimky alebo obmedzenia, vydavatelia majú právo požadovať podiel z takejto náhrady. Vydavatelia by nemali byť zaťažení preukazovaním opodstatnenosti takejto žiadosti nad rámec toho, čo sa vyžaduje podľa zavedeného systému.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chráneného autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia bez zapojenia držiteľov práv, a stali sa hlavným zdrojom prístupu k online obsahu. To má vplyv na možnosti držiteľov práv určiť, či a za akých podmienok sa využívajú ich diela a iné predmety ochrany, ako aj na ich možnosti získať za ne primeranú odmenu.

(37)  V posledných rokoch sa zvyšuje zložitosť fungovania trhu s online obsahom. Rozmach zažívajú online služby poskytujúce prístup k obsahu chránenému autorským právom, ktorý nahrali ich používatelia, bez zapojenia či súhlasu nositeľov práv, a stali sa primárnym zdrojom prístupu k online obsahu. Takéto služby potom predstavujú nekalú konkurenciu ku službám, ktorých obsah je licencovaný priamo nositeľmi práv, keďže tí majú zisk z obsahu, ktorý nevytvárajú, a nie vždy sa o tento zisk spravodlivo delia s dotknutými tvorcami. V dôsledku toho online služby poskytujúce prístup k obsahu chránenému autorským právom nahratému ich používateľmi bez zapojenia či súhlasu nositeľov práv znižujú celkovú hodnotu tvorivého online obsahu. I keď to umožňuje jednoduchý prístup k rozmanitému obsahu, ovplyvňuje to schopnosť nositeľov práv určiť, či a za akých podmienok sa ich dielo a iný predmet ochrany používa, ako aj ich možnosti na získanie primeranej odmeny, keďže niektoré služby obsahu nahratého používateľmi neuzatvárajú licenčné zmluvy na základe toho, že sa na ne vzťahuje výnimka „bezpečného prístavu“ podľa smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES.

(38)  Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a/alebo sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, ako aj úkon rozmnožovania, mali by byť povinní uzavrieť spravodlivé a vyvážené licenčné zmluvy s nositeľmi práv, ktorí požadujú takúto zmluvu, s cieľom zabezpečiť ochranu oprávnených záujmov nositeľov práv a ich spravodlivú odmenu okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovené v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel.

Pokiaľ ide o článok 14 smernice 2000/31/ES a nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovený v ňom, je potrebné overiť rozsah úlohy, ktorú zohráva poskytovateľ služby informačnej spoločnosti. Ak poskytovateľ zohráva aktívnu úlohu, a to aj tým, že optimalizuje prezentáciu nahratého diela alebo predmetu ochrany, propaguje ho alebo ho komerčne využíva, bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel, nemal by už byť považovaný iba za poskytovateľa hostingových služieb v súvislosti s týmto obsahom, a teda nemal by mať nárok na oslobodenie od zodpovednosti.

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad zavedením účinných technológií. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú veľké množstvá diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, a/alebo ktorí poskytujú verejnosti prístup k nim, by mali v spolupráci s nositeľmi práv prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad zavedením účinných technológií, a uľahčiť účinné a transparentné informovanie nositeľov práv s cieľom zabezpečiť fungovanie každej licenčnej zmluvy alebo pri neexistencii takejto zmluvy zamedziť neoprávnenému sprístupňovaniu diel alebo iných predmetov ochrany identifikovaných ich nositeľmi práv prostredníctvom svojej služby. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES. Táto povinnosť by sa nemala vzťahovať na online trhy.

__________________

__________________

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel alebo iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi práv je nevyhnutná pre fungovanie technológií, ako sú technológie rozpoznávania obsahu. V takýchto prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah a dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o používané technológie, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali držiteľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu použitých technológií, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. Uvedené technológie by mali takisto umožniť držiteľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda.

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú veľké množstvá diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi a nositeľmi práv alebo poskytujú prístup k nim, je nevyhnutná na zabezpečenie účinného fungovania technológií, ako sú technológie rozpoznávania obsahu. V takýchto prípadoch by mali nositelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah, napríklad referenčné súbory a metaúdaje. Mali by poskytovať údaje včas a vo vhodnom formáte, pričom tieto údaje by mali byť úplné a presné. Dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k nositeľom práv, pokiaľ ide o používané technológie, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali nositeľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu použitých technológií, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu nositeľov práv. Uvedené technológie by mali takisto umožniť nositeľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje zmluva. Pri posudzovaní primeranosti a účinnosti vykonávaných opatrení by sa mali primerane zohľadniť technologické prekážky a obmedzenia. Tieto technológie by si v súlade so smernicou 95/46/ES a smernicou 2002/58/ES nemali vyžadovať identifikáciu jednotlivých používateľov, ktorí nahrávajú obsah, a nemali by zahŕňať spracovanie údajov týkajúcich sa jednotlivých používateľov. Mali by byť obmedzené na zamedzenie neoprávnenému sprístupňovaniu špecificky identifikovaných a riadne oznámených diel na základe informácií poskytovaných nositeľmi práv, a teda nemali by viesť k všeobecnej povinnosti monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

39a.  Keďže opatrenia a technológie zavedené poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti pri uplatňovaní tejto smernice by mohli mať negatívny alebo neprimeraný vplyv na legitímny obsah, ktorý nahrávajú alebo vystavujú používatelia, najmä ak sa na dotknutý obsah vzťahuje výnimka alebo obmedzenie, od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti by sa malo vyžadovať, aby zabezpečili mechanizmus podávania sťažností pre používateľov, ktorých obsah bol ovplyvnený týmito opatreniami. Takýto mechanizmus by mal používateľovi umožniť zistiť, prečo je príslušný obsah predmetom opatrení, a mal by obsahovať základné informácie o dôležitých uplatniteľných výnimkách a obmedzeniach. Mal by stanoviť minimálne normy pre sťažnosti, aby sa zaistilo, že nositelia práv dostanú dostatočné informácie na posúdenie sťažností a reagovanie na ne. Nositelia práv by mali v primeranej lehote spracovať všetky prijaté sťažnosti a uskutočniť nápravné opatrenia, ak sa preukázalo, že opatrenia sú neodôvodnené. Obsah, ktorý nahráva používateľ a ktorý sa uchováva alebo poskytuje prostredníctvom služby informačnej spoločnosti, môže generovať príjmy, a to aj vtedy, keď je takýto obsah ovplyvnený opatreniami, ktoré prijal poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti. Kým sa spracúva a rieši spor týkajúci sa obsahu nahratého používateľom, tieto príjmy by sa nemali priznať ani prideliť dotknutému používateľovi alebo nositeľovi práv dovtedy, kým sa spor nevyrieši prostredníctvom mechanizmu podávania sťažností a mechanizmu nápravy.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 39 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

39b.  So zreteľom na požiadavky stanovené v tejto smernici, pokiaľ ide o zmluvy a spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a nositeľmi práv, a s cieľom zamedziť zbytočnému, zdĺhavému a nákladnému súdnemu procesu je potrebné stanoviť prechodný postup, ktorý stranám umožní nájsť prijateľné riešenie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa ustanovení tejto smernice. Členské štáty by mali takýto mechanizmus podporovať tým, že určia nestranný orgán s náležitými skúsenosťami a kompetenciami, ktorý stranám poskytne pomoc pri riešení ich sporu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Niektorí držitelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto držitelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom postavení pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod, často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je poskytnutie príslušných informácií zo strany ich zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov

(40)  Niektorí nositelia práv, napríklad autori a výkonní umelci, potrebujú informácie na posúdenie hospodárskej hodnoty svojich práv, ktoré sú harmonizované na základe práva Únie. To platí najmä v prípade, že takíto nositelia práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú práva za odmenu. Keďže autori a výkonní umelci sú pri udeľovaní licencií alebo prevode svojich práv prostredníctvom zmluvy zvyčajne v slabšej rokovacej pozícii, potrebujú informácie na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej hodnoty svojich práv v porovnaní s odmenou za licenciu alebo prevod. Často však musia čeliť nedostatočnej transparentnosti. Preto je pravidelné poskytovanie príslušných a presných informácií zo strany ich priamych zmluvných partnerov alebo ich právnych nástupcov potrebné z hľadiska transparentnosti a vyváženosti systému, ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov a výkonných umelcov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Pri zavádzaní povinností transparentnosti by sa malo prihliadať na osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv autorov a výkonných umelcov v každom sektore. Členské štáty by sa mali poradiť so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, čo by malo prispieť k určeniu sektorovo špecifických požiadaviek. Ako jedna z možností na dosiahnutie dohody medzi príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S cieľom umožniť prispôsobenie súčasných postupov vykazovania povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti by sa malo stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti transparentnosti sa nemusia vzťahovať na dohody uzatvorené s organizáciami kolektívnej správy, keďže tie už podliehajú povinnostiam transparentnosti podľa smernice 2014/26/EÚ.

(41)  Pri zavádzaní povinností transparentnosti by sa malo prihliadať na osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv autorov a výkonných umelcov v každom sektore. Členské štáty by mali uskutočniť náležité konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, čo by malo prispieť k určeniu sektorovo špecifických požiadaviek a stanoveniu štandardných požiadaviek a postupov vykazovania, a to aj prostredníctvom automatického spracovania a používania medzinárodných identifikátorov. Ako jedna z možností na dosiahnutie dohody medzi príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S cieľom umožniť prispôsobenie súčasných postupov vykazovania povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti by sa malo stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti transparentnosti sa nemusia vzťahovať na dohody uzatvorené s organizáciami kolektívnej správy, keďže tie už podliehajú povinnostiam transparentnosti podľa smernice 2014/26/EÚ, alebo ak existujúce kolektívne zmluvy stanovujú rovnocennú úroveň transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Niektoré zmluvy o využívaní práv, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, majú dlhé trvanie, ponúkajú málo možností pre autorov a výkonných umelcov na opätovné prerokovanie s ich zmluvnými partnermi alebo ich právnymi nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal existovať mechanizmus úpravy odmeňovania v prípadoch, keď je pôvodne dohodnutá odmena na základe licencie alebo prevodu práv neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami a výhodami vyplývajúcimi z využívania diela alebo záznamu umeleckého výkonu, a to aj vzhľadom na transparentnosť zaručenú touto smernicou. Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať na osobitné okolnosti každého prípadu, ako aj na osobitosti a postupy v rozličných sektoroch obsahu. Ak sa strany nedohodnú na úprave odmeňovania, autor alebo výkonný umelec by mal mať právo podať návrh na začatie konania pred súdom alebo iným príslušným orgánom.

(42)  Mnohé zmluvy o využívaní práv, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, majú dlhodobý charakter a ponúkajú málo možností pre autorov a výkonných umelcov na opätovné prerokovanie s ich zmluvnými partnermi alebo ich právnymi nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal existovať mechanizmus úpravy odmeňovania v prípadoch, keď autor alebo výkonný umelec môžu preukázať, že odmena pôvodne dohodnutá na základe licencie alebo prevodu práv je neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými príjmami a výhodami, napríklad subvenciami alebo akciami, vyplývajúcimi z využívania diela alebo záznamu umeleckého výkonu, s ohľadom na transparentnosť zaručenú touto smernicou. Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať na osobitné okolnosti každého prípadu, výdavky skutočne vzniknuté pri produkcii diela alebo výkonu, ako aj na osobitosti a postupy v rozličných sektoroch obsahu. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o neuplatnení mechanizmu úpravy, ak príspevok autorov alebo výkonných umelcov nie je výrazný, vzhľadom na celkové dielo alebo umelecký výkon. Ak sa strany nedohodnú na úprave odmeňovania, autor alebo výkonný umelec by mal mať právo podať návrh na začatie konania pred súdom alebo iným príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh smernice

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

42a.  Členské štáty by mali zaručiť právo autorov a výkonných umelcov na spravodlivú, primeranú a neodňateľnú odmenu za sprístupnenie ich diela prostredníctvom služieb na požiadanie a za príslušné úkony rozmnoženia týkajúce sa ich diela prostredníctvom takýchto služieb. Takéto právo na spravodlivú odmenu by sa malo spravovať v súlade s vnútroštátnymi postupmi a právnymi požiadavkami bez toho, aby boli dotknuté existujúce mechanizmy, ako sú dobrovoľné dohody o kolektívnej správe alebo rozšírené kolektívne licencie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Autori a výkonní umelci sa často zdráhajú uplatňovať si svoje práva voči svojim zmluvným partnerom pred súdom alebo tribunálom. Členské štáty by preto mali zabezpečiť postup alternatívneho riešenia sporov, ktorý rieši nároky súvisiace s povinnosťou transparentnosti a mechanizmom úpravy zmlúv.

(43)  Autori a výkonní umelci sa často zdráhajú uplatňovať si svoje práva voči svojim zmluvným partnerom pred súdom alebo tribunálom, keďže podanie žaloby môže priniesť značné náklady a môže mať nepriaznivý vplyv na ich schopnosť nadviazať zmluvný vzťah v budúcnosti. Členské štáty by preto mali zabezpečiť postup alternatívneho riešenia sporov, ktorý rieši nároky autorov, výkonných umelcov a ich vymenovaných zástupcov a súvisiace s povinnosťou transparentnosti, neodňateľným právom na odmeňovanie a mechanizmom úpravy zmlúv. Takýto mechanizmus by mal byť k dispozícii pre jednotlivé aj kolektívne žaloby, ktoré buď podajú priamo príslušní autori a výkonní umelci, alebo sú podané prostredníctvom organizácie konajúcej v ich mene. Tento mechanizmus by mal byť aj finančne dostupný.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43a.  Komisia by na podporu účinného uplatňovania príslušných ustanovení tejto smernice vo všetkých členských štátoch mala v spolupráci s členskými štátmi podporovať výmenu najlepších postupov a presadzovať dialóg na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je ďalšie zosúladenie právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na autorské práva a s nimi súvisiace práva v rámci vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na digitálne a cezhraničné používanie chráneného obsahu. Stanovujú sa ňou aj pravidlá výnimiek a obmedzení, uľahčenia licencií, ako aj pravidlá zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných predmetov ochrany.

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je ďalšie zosúladenie právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na autorské právo a s ním súvisiace práva v rámci vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na digitálne a cezhraničné používanie chráneného obsahu a potrebu ochrany duševného vlastníctva na vysokej úrovni. Stanovujú sa ňou aj pravidlá výnimiek a obmedzení, uľahčenia licencií, ako aj pravidlá zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných predmetov ochrany.

Odôvodnenie

Na zdôraznenie toho, že ochrana duševného vlastníctva a jej funkcia zdroja príjmov pre tvorcov je základnou zásadou, ktorú treba zohľadniť pri každej reforme režimu autorského práva.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na neziskovom základe alebo vložením celého svojho zisku do vedeckého výskumu; alebo

a)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „inštitúcia správy kultúrneho dedičstva“ je verejne prístupná knižnica alebo múzeum, archív alebo inštitúcia spravujúca filmové alebo zvukové dedičstvo;

(3)  „inštitúcia správy kultúrneho dedičstva“ je subjekt, ktorého hlavným účelom je ochrana a podpora kultúrneho dedičstva, najmä verejne prístupná knižnica, múzeum, galéria, archív alebo inštitúcia spravujúca filmové alebo zvukové dedičstvo;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „tlačová publikácia“ je záznam súboru literárnych diel novinárskej povahy, ktorý môže zahŕňať aj iné diela alebo predmet ochrany a ktorý predstavuje samostatnú položku v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného záujmu, pričom jej účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém a je uverejnená na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb.

(4)  „tlačová publikácia“ je profesionálny záznam súboru literárnych diel novinárskej povahy pod jedným názvom vytvorených jedným alebo viacerými autormi, ktorý môže zahŕňať aj iné diela alebo predmety ochrany a ktorý predstavuje samostatnú položku, ak:

 

a)  sa objavuje v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného záujmu; 

 

b)  jej účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém; a

 

c)  je uverejnená na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami na účely hĺbkovej analýzy údajov diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup na vedecko-výskumné účely.

1.  Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami na účely vyťažovania textov a dát v prípade diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým získali zákonný prístup na vedecko-výskumné účely.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Držitelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

3.  Nositelia práv majú možnosť uplatňovať primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa a nesmú zabrániť výskumným organizáciám využívať výnimku uvedenú v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty povzbudzujú držiteľov práv a výskumné organizácie k tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté osvedčené postupy uplatňovania opatrení uvedených v odseku 3.

4.  Členské štáty povzbudzujú nositeľov práv a výskumné organizácie, aby spolupracovali na vymedzení spoločne dohodnutých najlepších postupov týkajúcich sa uplatňovania opatrení uvedených v odseku 3 a všetkých protokolov vyťažovania textov a dát. Komisia v spolupráci s členskými štátmi podporí výmenu najlepších postupov a skúseností v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty môžu stanoviť spravodlivú náhradu pre nositeľov práv za používanie ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  uskutočňuje vzdelávacie zariadenie uznané členským štátom, v ktorom má sídlo, alebo subjekt certifikovaný členským štátom, v ktorom má sídlo, na vykonávanie vzdelávacích činností;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prebieha v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len žiakom alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho zariadenia;

a)  prebieha na mieste vykonávania vyučovacích činností alebo prostredníctvom zabezpečenej elektronickej siete prístupnej len pre študentov vzdelávacieho zariadenia alebo certifikovaného subjektu alebo učiteľov vzdelávacieho zariadenia alebo certifikovaného subjektu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  je obmedzené na obdobie odôvodnené účelom ilustrácie;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty môžu stanoviť primerané obmedzenia rozsahu diela, ktorý možno použiť. Takéto obmedzenia zohľadňujú potreby a oprávnené záujmy používateľov i nositeľov práv.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje všeobecne alebo v súvislosti so špecifickými druhmi diel alebo iných predmetov ochrany, pokiaľ sú na trhu ľahko dostupné vhodné licencie povoľujúce úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje všeobecne alebo v súvislosti so špecifickými druhmi diel alebo iných predmetov ochrany, pokiaľ sú na trhu ľahko dostupné vhodné licencie povoľujúce aspoň úkony uvedené v odseku 1 a zodpovedajúce potrebám a osobitostiam vzdelávacích zariadení a subjektov certifikovaných na vykonávanie vyučovacích činností.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia prvého pododseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej dostupnosti, prístupnosti a viditeľnosti licencií povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam a subjektom certifikovaným na vykonávanie vyučovacích činností vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty na účely uplatňovania odseku 2 poskytnú aktívnu pomoc pri zabezpečovaní dostupnosti licencií povoľujúcich aspoň úkony uvedené v odseku 1 alebo umožnia dialóg medzi nositeľmi práv, vzdelávacími zariadeniami a subjektmi certifikovanými na vykonávanie vyučovacích činností s cieľom zaviesť osobitné licencie povoľujúce úkony uvedené v odseku 1.

 

Členské štáty zabezpečia náležité zverejňovanie licencií povoľujúcich úkony uvedené v odseku 1 prostredníctvom primeraných nástrojov, ako sú jednotný portál alebo databáza prístupné pre vzdelávacie zariadenia a subjekty certifikované na vykonávanie vyučovacích činností. Členské štáty zaistia, aby dostupné licencie boli na týchto nástrojoch uvedené a aktualizované.

 

Ak členský štát využil ustanovenie odseku 2 a licencia pre digitálne použitie diela sa v nástroji uvedenom v druhom pododseku neuvádza, na vzdelávacie zariadenie alebo subjekt certifikovaný na vykonávanie vyučovacích činností so sídlom na území tohto členského štátu sa vzťahuje výnimka uvedená v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, neuplatňuje sa žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené.

3.  Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel ilustrácie pri výučbe prostredníctvom zabezpečených elektronických sietí, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom vzdelávacie zariadenie alebo subjekt certifikovaný na vykonávanie vyučovacích činností sídlo.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty môžu stanoviť primeranú náhradu za škodu spôsobenú držiteľom práv v dôsledku používania ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty stanovia primeranú náhradu pre nositeľov práv za používanie ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to výlučne na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie.

Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 2 smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek nosiči alebo digitalizovať ich, a to výlučne na účely zachovania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany, v rozsahu potrebnom na takéto zachovanie a bez zmeny pôvodných diel nad rámec potrebný na ich zachovanie.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Keď inštitúcia správy kultúrneho dedičstva poverí tretiu stranu, a to aj v inom členskom štáte, aby v rámci jej zodpovednosti vykonala úkon rozmnožovania alebo digitalizácie na účely prvého pododseku, výnimka stanovená v prvom pododseku sa uplatňuje na tento úkon rozmnožovania alebo digitalizácie za predpokladu, že všetky kópie diel alebo iných predmetov ochrany sa vrátia žiadajúcej inštitúcii správy kultúrneho dedičstva alebo sa zničia.

 

Neuplatňuje sa žiadne zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkou stanovenou v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Používanie krátkych pasáží a citácií z diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany v obsahu nahratom používateľmi

 

1.  Ak fyzická osoba uskutočňuje digitálne, nekomerčné a primerané použitie krátkych pasáží alebo krátkych citácií z diel a iných predmetov ochrany pri vytváraní nového diela, ktoré nahrala, na účely kritiky, recenzie, ilustrácie, karikatúry, paródie alebo pastiša, môžu členské štáty stanoviť výnimku alebo obmedzenie práv stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a článku 11 tejto smernice za predpokladu, že pasáže alebo citácie:

 

a)  sa týkajú diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré už boli v súlade so zákonom sprístupnené verejnosti;

 

b)  sprevádza označenie ich zdroja vrátane mena autora, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné; a

 

c)  sa používajú v súlade s primeranou praxou a spôsobom, ktorý neprekračuje osobitný účel, na ktorý sa používajú.

 

2.  Žiadne zmluvné ustanovenie, ktoré je v rozpore s výnimkou stanovenou v tomto článku, sa neuplatňuje.

 

3.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a/alebo verejne sprístupňujú diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany nahrávané ich používateľmi, čím prekračujú rámec jednoduchého poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, nemôžu využívať výnimku stanovenú v odseku 1 tohto článku s cieľom obmedziť ich zodpovednosť alebo rozsah ich povinností v rámci dohôd uzavretých s nositeľmi práv pri uplatňovaní článku 13 tejto smernice.

 

4.  Touto výnimkou nie sú dotknuté ustanovenia článku 13 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dielo alebo iný predmet ochrany sa považujú za obchodne nedostupné, keď celé dielo alebo iný predmet ochrany vo všetkých prekladoch, verziách a prejavoch nie je verejne dostupné prostredníctvom obvyklých komerčných kanálov a nemožno odôvodnene očakávať, že sa stane dostupným.

Dielo alebo iný predmet ochrany sa považujú za obchodne nedostupné, keď celé dielo alebo iný predmet ochrany vo všetkých prekladoch, verziách a prejavoch nie je verejne dostupné prostredníctvom obvyklých komerčných kanálov a nemožno odôvodnene očakávať, že sa stane dostupným v členských štátoch, v ktorých sú zriadené príslušné organizácie kolektívnej správy a inštitúcie správy kultúrneho dedičstva. Na účely tohto článku sa s dielami, ktoré nikdy neboli alebo nemali byť obchodne dostupné, zaobchádza ako s obchodne nedostupnými dielami.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a aby neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

Členské štáty po porade s nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva zabezpečia, aby požiadavky na určenie toho, či diela a iné predmety ochrany sú obchodne nedostupné a môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné, úmerné a primerané, boli prispôsobené osobitnej kategórii diel alebo iných príslušných predmetov ochrany a neznemožňovali určenie zbierky ako celku za obchodne nedostupnú, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany v zbierke sú obchodne nedostupné.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali náležité propagačné opatrenia týkajúce sa:

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali náležité a účinné propagačné opatrenia týkajúce sa:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a to aj počas primeraného časového obdobia pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany.

a to aj na primerané obdobie pred digitalizáciou, distribúciou, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a držiteľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1, zabezpečiť účinnosť záruk pre držiteľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a v prípade potreby pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku.

Členské štáty zabezpečia pravidelný, sektorovo špecifický dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a nositeľov práv a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov uvedených v článku 7 ods. 1, zabezpečiť účinnosť záruk pre nositeľov práv uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ ide o propagačné opatrenia, a pomáhať pri stanovovaní požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 druhom pododseku, najmä čo sa týka reprezentatívnosti organizácií kolektívnej správy a kategorizácie diel.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty v prípade potreby umožnia dialóg medzi nositeľmi práv s cieľom zriadiť organizácie kolektívnej správy zodpovedné za príslušné práva v rámci ich kategórie diel.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia v spolupráci s členskými štátmi podporí výmenu najlepších postupov v celej Únii, čo sa týka akéhokoľvek dialógu začatého v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rokovací mechanizmus

Podpora dostupnosti audiovizuálnych diel

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, že ak sa strany, ktoré majú záujem o uzatvorenie dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie, stretnú s ťažkosťami pri udeľovaní licencií k právam, môžu využiť pomoc nestranného orgánu s príslušnými skúsenosťami. Uvedený orgán poskytuje pomoc pri rokovaní a pomáha pri dosiahnutí dohody.

1.  Členské štáty uľahčia dostupnosť audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie tým, že zabezpečia, aby v prípade, že príslušné strany, ktoré majú záujem o uzatvorenie dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie, sa stretnú s ťažkosťami pri udeľovaní licencií k právam, mohli tieto strany po vzájomnej dohode využiť pomoc nestranného orgánu s príslušnými skúsenosťami, ktorý na účely tohto článku určia členské štáty. Uvedený orgán poskytuje nestrannú pomoc pri rokovaní s cieľom uzavrieť vzájomne prijateľné dohody.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty podporia dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi autorov, výrobcov, platformy videa na požiadanie a iné relevantné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ochrana tlačových publikácií pri digitálnom používaní

Ochrana tlačových publikácií

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia vydavateľom tlačových publikácií práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES na digitálne používanie ich tlačových publikácií.

1.  Členské štáty zabezpečia vydavateľom tlačových publikácií práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES na používanie ich tlačových publikácií.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Práva uvedené v odseku 1 nebránia legitímnemu súkromnému a nekomerčnému používaniu tlačových publikácií jednotlivými používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Platnosť práv uvedených v odseku 1 uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej publikácie. Toto obdobie sa počíta od prvého januára roku nasledujúceho po dátume uverejnenia.

4.  Platnosť práv uvedených v odseku 1 uplynie osem rokov po uverejnení tlačovej publikácie. Toto obdobie sa počíta od prvého januára roku nasledujúceho po dátume uverejnenia.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že zabezpečia, aby sa novinárom priznal spravodlivý podiel príjmov z využívania práv vydavateľov tlače.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak autor previedol právo na vydavateľa alebo mu udelil licenciu, členské štáty môžu stanoviť, že takýto prevod alebo licencia predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ na to, aby si nárokoval podiel na náhrade za používanie diela na základe výnimky alebo obmedzenia takto prevedeného alebo licencovaného práva.

Ak autor previedol či postúpil právo na vydavateľa alebo mu v súvislosti s ním udelil licenciu, členské štáty stanovia, že tento vydavateľ je považovaný za nositeľa práv na základe a v rozsahu takéhoto prevodu, postúpenia alebo licencie. Takýto prevod, postúpenie alebo licencia preto predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ nato, aby si nárokoval podiel na náhrade za používanie diela na základe výnimky alebo obmedzenia takto prevedeného, postúpeného alebo licencovaného práva.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a/alebo sprístupňujú značné množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a/alebo sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím prekračujú rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, uzatvoria spravodlivé a vyvážené licenčné zmluvy so všetkými žiadajúcimi nositeľmi práv. Na základe podmienok zmlúv títo poskytovatelia služieb v spolupráci s nositeľmi práv prijmú opatrenia na zabezpečenie účinného a transparentného fungovania dohôd uzatvorených s nositeľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany.

 

Pokiaľ pri absencii žiadosti nositeľa práv nedôjde v súlade s prvým pododsekom k uzavretiu žiadnej licenčnej zmluvy alebo pokiaľ poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú značné množstvá diel chránených autorským právom alebo iné predmety ochrany a/alebo poskytujú verejnosti prístup k nim, majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovené v článku 14 smernice 2000/31/ES, títo poskytovatelia prijmú opatrenia na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany určených nositeľmi práv v rámci svojich služieb v spolupráci s poskytovateľmi služieb.

 

Uvedené opatrenia, napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné, primerané a v súlade s príslušnými priemyselnými normami. Poskytovatelia služieb poskytnú nositeľom práv vhodné a včasné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v náležitých prípadoch takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany nositeľov práv. Nositelia práv poskytnú poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti dôležité a potrebné údaje na zabezpečenie účinného fungovania opatrení, ktoré zaviedol poskytovateľ v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli pre nositeľov práv účinné mechanizmy žiadania o licencie a mechanizmy podávania sťažností a nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o prípadné uplatňovanie výnimky alebo obmedzenia akýchkoľvek práv týkajúcich sa príslušného obsahu. Keď sa aktivuje takýto mechanizmus, žiadne príjmy vzniknuté na základe obsahu, o ktorý sa vedie spor, počas konania sa nerozdelia ani jednej strane až dovtedy, kým sa spor v rámci tohto mechanizmu nevyrieši.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Mechanizmus podávania sťažností a nápravy zavedený v súlade s prvým pododsekom zabezpečí, aby mali používatelia a nositelia práv prístup k dostatočným informáciám o príslušných výnimkách a obmedzeniach, ktoré sa môžu uplatňovať na obsah, na ktorý sa vzťahujú opatrenia uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príslušný nositeľ práv v primeranej lehote spracuje všetky sťažnosti, ktoré podá používateľ v rámci tohto mechanizmu uvedeného v prvom pododseku. Nositeľ práv riadne odôvodní svoje rozhodnutie týkajúce sa sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti prijmú opatrenia uvedené v odseku 1, tieto opatrenia musia byť plne v súlade so smernicou 95/46/ES a smernicou 2002/58/ES. Opatrenia na zamedzenie neoprávnenému sprístupneniu diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany sa musia obmedzovať na osobitne označené a riadne oznámené diela a nesmú zahŕňať aktívne monitorovanie všetkých údajov každého používateľa služby.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť osvedčené postupy, ako sú napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

3.  Členské štáty v náležitých prípadoch umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a nositeľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť najlepšie postupy, napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť a cenovú prístupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na rozsah typov obsahu a technologický vývoj. Komisia v spolupráci s členskými štátmi podporí výmenu najlepších postupov v rámci Únie, pokiaľ ide o výsledky akejkoľvek spolupráce zavedenej podľa odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty naďalej podporujú riešenia vychádzajúce z odvetvia a týkajúce sa špecifických problémov na úrovni odvetvia a účinné uplatňovanie existujúcich opatrení na boj proti pirátstvu vrátane zvyšovania povedomia o legálnejších cestách k obsahu chránenému autorským právom.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty stanovia, aby sa spory medzi nositeľmi práv a poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti týkajúce sa uplatňovania odseku 1 tohto článku mohli predkladať mechanizmu alternatívneho riešenia sporov.

 

Členské štáty zriadia alebo určia nestranný orgán s príslušnou odbornosťou, ktorý stranám pomôže pri riešení ich sporu v rámci mechanizmu uvedeného v prvom pododseku.

 

Členské štáty oznámia Komisii orgán uvedený v pododseku 2 najneskôr do [dátum uvedený v článku 21 ods. 1].

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Používanie chráneného obsahu službami informačnej spoločnosti poskytujúcimi automatické obrazové odkazovanie

 

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí automaticky rozmnožujú značné množstvá vizuálnych diel chránených autorským právom či odkazujú na ne a sprístupňujú ich verejnosti na účely indexovania a odkazovania, uzavreli spravodlivé a vyvážené licenčné zmluvy so všetkými žiadajúcimi nositeľmi práv s cieľom zaistiť im spravodlivú odmenu. Túto odmenu môže spravovať organizácia kolektívnej správy dotknutých nositeľov práv.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne a s prihliadnutím na osobitostí každého sektora dostávali včasné, primerané a dostatočné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým udelili licenciu alebo na ktoré previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci aspoň raz za rok a s prihliadnutím na osobitosti každého sektora dostávali včasné, primerané, presné a dostatočné informácie o využívaní a propagácii svojich diel a umeleckých výkonov od subjektov, ktorým priamo udelili licenciu alebo na ktoré postúpili či previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, vykonávané propagačné činnosti, vytvorené zisky a splatnú odmenu.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na účely tohto odseku poskytne každý relevantný právny nástupca príjemcovi licencie alebo prevodu práv potrebné a náležité informácie, ktoré príjemcovi umožnia splniť záväzky stanovené v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vhodná úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti.

Povinnosť uvedená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou zabezpečiť vysoká úroveň transparentnosti v každom sektore. V prípadoch, keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, môžu členské štáty prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že táto povinnosť bude naďalej účinná a bude zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti a že neprimeraný charakter zaťaženia bude náležite odôvodnený.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty umožnia vývoj sektorovo špecifických štandardných postupov prostredníctvom dialógu zainteresovaných strán a podporia automatizované spracovanie, ktoré využíva medzinárodné identifikátory diel.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pokiaľ existujúce kolektívne zmluvy stanovujú porovnateľné požiadavky, ktoré vedú k takej úrovni transparentnosti, ktorá je rovnocenná s úrovňou stanovenou v odseku 2, povinnosť v odseku 1 sa považuje za splnenú.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Neodňateľné právo autorov a výkonných umelcov na spravodlivé odmeňovanie

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že autori a výkonní umelci prevedú alebo postúpia právo na sprístupnenie svojich diel alebo iných predmetov ochrany verejnosti na ich použitie prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti, ktoré sprístupňujú diela alebo iné predmety ochrany v rámci licencovaného katalógu, udržali si títo autori a výkonní umelci právo na spravodlivú odmenu za takéto používanie.

 

2.  Členské štáty takisto stanovia odňatie práva autora alebo výkonného umelca na spravodlivú odmenu za sprístupnenie jeho diela podľa odseku 1. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak autor alebo výkonný umelec udelí všetkým používateľom na používanie svojho diela bezvýhradné právo.

 

3.  Spravovanie tohto práva na primeranú odmenu za sprístupnenie diela autora alebo výkonného umelca je zverené príslušnej organizácii kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy vyberá od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí sprístupňujú diela verejnosti, spravodlivú odmenu.

 

4.  Pokiaľ už bolo právo na spravodlivú odmenu stanovené v zmluvách týkajúcich sa audiovizuálnych diel alebo v kolektívnych zmluvách vrátane dobrovoľných zmlúv o kolektívnej správe medzi autorom alebo výkonným umelcom a zmluvnou protistranou, ustanovenia tohto článku sa považujú za splnené.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci právo požadovať dodatočnú primeranú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci alebo ich vymenovaní zástupcovia právo požadovať dodatočnú, spravodlivú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď sa riadne zdôvodní, že pôvodne dohodnutá odmena je neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu rozhodnúť, že povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak je podiel autora alebo výkonného umelca vzhľadom na celkový charakter diela alebo umeleckého výkonu nevýznamný.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov.

Bez toho, aby boli dotknuté iné opravné prostriedky, členské štáty stanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 14, na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 15 a na neodňateľné právo na odmenu podľa článku 14a sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Konanie uvedené v odseku 1 môže začať ktorákoľvek zo strán sporu alebo ho možno začať prostredníctvom kolektívnej akcie viacerých autorov alebo výkonných umelcov s rovnakým zmluvným partnerom a podobnými nárokmi, alebo ho možno začať v mene organizácie kolektívnej správy, ktorá ich zastupuje. Náklady, ktoré priamo súvisia s konaním, by mali byť prijateľné.

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Spravodajca pri príprave návrhu stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získal podnety od uvedených subjektov alebo fyzických osôb.

Metodika: Cieľom tohto dokumentu je uviesť zoznam všetkých zainteresovaných strán, ktoré poskytli spravodajcovi podnety k smernici, ku ktorej vypracoval návrh stanoviska. Zoznam zahŕňa zainteresované strany, ktoré poskytli podnety počas osobných stretnutí alebo prostredníctvom telefonických hovorov, a to buď na základe žiadosti o stretnutie, alebo náhodnej diskusie (za predpokladu, že výmena názorov bola dosť dlhá nato, aby sa rovnala stretnutiu, a týkala sa podstaty smernice).

V prípadoch, keď spoločnosti zaoberajúce sa verejnými záležitosťami organizovali stretnutie, uvádza sa meno príslušného klienta.

Zoznam je zostavený v chronologickom poradí, a to od prvého stretnutia až po posledné.

Tento zoznam zahŕňa stretnutia, ktoré sa uskutočnili medzi dňom, keď bol spravodajca oficiálne vymenovaný (26. októbra 2016), a dňom, keď sa návrh stanoviska zaslal sekretariátu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (3. februára 2017).

Subjekt a/alebo osoba

PRS For Music

Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale

Association de la Presse d’information Politique et Générale

LERU

Science Europe 

Stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii

EDRi

BEUC

Google

Edima

SNEP

SCAM

SACD

Europeana

Authors’ Group

IFJ

FERA

EWC

EPC

EBLIDA

IFLA

IFRRO

Communia

International Association of STM Publishers

SAA

ENPA

EMMA

CMS - Axel Springer

GESAC

CEPIC

Sacem

Audible Magic

IFPI

Avisa - Springer-Nature

IMPALA

FEP

SNE

Kreab - Soundcloud

Stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii

NotaBene (YouTuber)

Dave Sheik (YouTuber)

La Tronche en Biais (YouTuber)

DanyCaligula (YouTuber)

Cabinet DN – RELX Group

News Media Europe

France Télévisions

IFJ

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Marc Joulaud

7.11.2016

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lefteris Christoforou, Maria Heubuch

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

PPE

Lefteris Christoforou, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Mary Honeyball, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Maria Heubuch, Helga Trüpel

8

-

ALDE

Yana Toom

ECR

Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Dominique Bilde

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (22.11.2017)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michał Boni

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh stanoviska výboru LIBE sa zameriava na článok 13 smernice a príslušné odôvodnenia.

Keďže výbor LIBE je zodpovedný za ochranu základných práv a slobôd a právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré boli uznané v charte Európskej únie, tento návrh stanoviska odzrkadľuje cieľ zabezpečiť, aby všetky riešenia prijaté v tomto právnom nástroji rešpektovali chartu základných práv.

Návrh stanoviska ponúka objasnenie o tom, na ktorých poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti sa článok vzťahuje. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí vykonávajú úkon verejného prenosu a aktívne a priamo sa podieľajú na tom, aby bolo používateľom umožnené nahrávať a sprístupňovať diela a propagovať ich na verejnosti, uzatvoria s nositeľmi práv licenčné zmluvy. Tí, ktorí poskytujú služby výlučne technickej, automatickej a pasívnej povahy, budú vyňatí z rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení. V článku 13 sa tiež zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb, ktorí majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa smernice 2000/31/ES, sú vyňatí aj z rozsahu pôsobnosti.

Na účely vykonávania licenčných zmlúv prijmú poskytovatelia služieb vhodné a primerané opatrenia. V záujme technologickej neutrality a s ohľadom na technologické kapacity MSP a startupov sa v návrhu stanoviska uvádzajú „vhodné a primerané opatrenia“, keďže ide o širší pojem, ktorý by mohol zahŕňať technológie a/alebo iné opatrenia. Takýto prístup zabezpečuje aj technologickú neutralitu. Všetky uplatňované opatrenia sú v súlade so základnými právami a s článkom 15 smernice 2000/31/ES.

V záujme vykonávania licenčných zmlúv sa v návrhu stanoviska zdôrazňuje potreba spolupráce medzi poskytovateľmi služieb a nositeľmi práv. Niektoré podrobnosti tejto spolupráce boli objasnené v návrhu stanoviska. Nositelia práv presne uvedú poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti diela alebo iné predmety ochrany, v prípade ktorých disponujú autorskými právami. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti informujú nositeľov práv o použitých opatreniach a presnosti ich fungovania.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb v spolupráci s nositeľmi práv vytvorili mechanizmus na podávanie sťažností pre používateľov, ktorí tvrdia, že majú právo alebo výnimku na používanie chránených diel. Takisto pre používateľov zabezpečia mechanizmus nápravy.

S cieľom zaistiť, aby bol pri stanovovaní najlepších postupov na vykonávanie zmlúv zohľadnený názor používateľov, môžu sa zástupcovia používateľov zúčastňovať na dialógu so všetkými zapojenými zainteresovanými stranami.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkon verejného prenosu, sú povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti ponúkajú používateľom služby uchovávania obsahu a poskytujú verejnosti prístup k obsahu a ak táto činnosť predstavuje úkon verejného prenosu a nie je len technickej, automatickej a pasívnej povahy, mali by byť povinní uzavrieť licenčné zmluvy s nositeľmi práv, pokiaľ ide o diela alebo iné predmety ochrany chránené autorským právom, ak nemajú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

__________________

__________________

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné overiť, či poskytovateľ služieb zohráva aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom optimalizácie prezentácie nahratých diel alebo predmetov ochrany alebo ich propagovania, a to bez ohľadu na povahu prostriedkov použitých na tento účel.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Nato, aby mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES, sú po prijatí oznámenia alebo po zistení, že dielo, na ktoré sa vzťahuje autorské právo a s ním súvisiace práva, sa používa neoprávnene, povinní bezodkladne konať, aby odstránili dotknutý obsah alebo uzatvorili licenčnú zmluvu s príslušnými nositeľmi práv na základe spravodlivých a primeraných podmienok. S cieľom zabrániť nesprávnemu používaniu alebo zneužívaniu oznámení a obmedzení a zamedziť uplatňovaniu výnimiek z autorského práva a s cieľom chrániť slobodu prejavu a právo na informácie by používatelia služieb informačnej spoločnosti mali mať prístup k účinným a rýchlym mechanizmom nápravy a podávania sťažností.

Odôvodnenie

Účelom tohto doplnenia je jasné a pozitívne vymedzenie opatrení, ktoré by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti prijať v prípade, keď dostanú oznámenie o porušení autorského práva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej dohody by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany, napríklad zavedením účinných technológií. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať aj v prípade, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

V záujme zabezpečenia fungovania akejkoľvek licenčnej zmluvy by mali poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí sa aktívne a priamo podieľajú na tom, aby bolo používateľom umožnené nahrávať a sprístupňovať diela a propagovať ich na verejnosti, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany diel alebo iných predmetov ochrany. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a nemali by poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti ukladať všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ako je uvedené v článku 15 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na vykonávanie takýchto opatrení je nevyhnutná spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a nositeľmi práv. Nositelia práv by mali poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti presne uviesť diela alebo iné predmety ochrany, v súvislosti s ktorými tvrdia, že disponujú autorským právom. Pri vykonávaní akejkoľvek zmluvy uzavretej s poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti by nositelia práv mali byť i naďalej zodpovední za nároky vznesené tretími stranami, pokiaľ ide o používanie diel, ktoré označili za svoje.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Spolupráca medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým množstvám diel alebo iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi práv je nevyhnutná pre fungovanie technológií, ako sú technológie rozpoznávania obsahu. V takýchto prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť potrebné údaje s cieľom umožniť týmto službám identifikovať ich obsah a dané služby by mali byť transparentné vo vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o používané technológie, aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by mali držiteľom práv poskytnúť najmä informácie o druhu použitých technológií, o spôsobe ich prevádzky a ich miere úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. Uvedené technológie by mali takisto umožniť držiteľom práv získať informácie od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti o používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Nadpis IV – kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Niektoré použitia chráneného obsahu online službami

Niektoré použitia chráneného obsahu online

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany nahratých ich používateľmi

Použitie chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a sprístupňujú diela a iné predmety ochrany

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.

1.  Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti ponúkajú používateľom služby ukladania obsahu a poskytujú verejnosti prístup k obsahu a ak takáto činnosť nespĺňa kritériá na oslobodenie od zodpovednosti stanovené v smernici 2000/31/ES, prijmú vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie fungovania licenčných zmlúv uzavretých s nositeľmi práv. Vykonávanie týchto zmlúv rešpektuje základné práva používateľov a neukladá poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, v súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  S cieľom zabezpečiť fungovanie licenčných zmlúv podľa odseku 1 poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti a nositelia práv navzájom spolupracujú. Nositelia práv poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti presne uvedú diela alebo iné predmety ochrany, v prípade ktorých disponujú autorským právom. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti informujú nositeľov práv o použitých opatreniach a o presnosti ich fungovania a v náležitých prípadoch pravidelne podávajú správy o používaní diel a iných predmetov ochrany.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli mechanizmy podávania sťažností a mechanizmy nápravy dostupné pre používateľov v prípade sporov o uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 zaviedli v spolupráci s nositeľmi práv mechanizmy podávania sťažností dostupné pre používateľov v prípade sporov o vykonávaní licenčných zmlúv uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby používatelia mali prístup k súdu alebo inému príslušnému orgánu na účely uplatnenia svojho práva na používanie v rámci výnimky alebo obmedzenia a mohli sa odvolať proti akýmkoľvek reštriktívnym opatreniam dohodnutým podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť osvedčené postupy, ako sú napríklad vhodné a primerané technológie rozpoznávania obsahu, okrem iného s prihliadnutím na povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj.

3.  Členské štáty v prípade potreby umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti uvedenými v odseku 1, zástupcami používateľov a nositeľmi práv prostredníctvom dialógov so zainteresovanými stranami s cieľom určiť najlepšie postupy na vykonávanie odseku 1. Prijaté opatrenia musia byť vhodné a primerané a musia zohľadňovať okrem iného povahu služieb, dostupnosť technológií a ich účinnosť vzhľadom na technologický vývoj..

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vkladanie hypertextových prepojení na už verejne dostupný obsah nepredstavuje verejný prenos zdroja tohto obsahu, pokiaľ hypertextové prepojenie obsahuje iba informácie potrebné na nájdenie alebo vyžiadanie obsahu zdroja.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

16.3.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Michał Boni

30.3.2017

Prerokovanie vo výbore

29.5.2017

20.11.2017

 

 

Dátum prijatia

20.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

36

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

André Elissen, Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Virginie Rozière

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Eugen Freund, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Elisabetta Gardini, Barbara Matera

3

0

EFDD

Kristina Winberg

S&D

Juan Fernando López Aguilar, Virginie Rozière

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.10.2016