Förfarande : 2016/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0245/2018

Ingivna texter :

A8-0245/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Röstförklaringar
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1573kWORD 289k
29.6.2018
PE 601.094v02-00 A8-0245/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Therese Comodini Cachia

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Catherine Stihler

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*)
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0593),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0383/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 januari 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 februari 2017(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0245/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter ger rättighetshavarna en hög skyddsnivå och skapar en ram inom vilken verk och andra skyddade alster kan utnyttjas. Denna harmoniserade rättsliga ram bidrar till en väl fungerande inre marknad, den stimulerar innovation, kreativitet, investeringar och produktion av nytt innehåll, även i den digitala miljön. Det skydd som denna rättsliga ram ger bidrar också till unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs. Enligt artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen beakta kulturella aspekter i sitt handlande.

(2)  De direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter bidrar till att den inre marknaden fungerar, ger rättighetshavarna en hög skyddsnivå, underlättar klareringen av rättigheter och skapar en ram inom vilken verk och andra skyddade alster kan utnyttjas. Denna harmoniserade rättsliga ram bidrar till en väl fungerande och verkligt integrerad inre marknad, och den stimulerar innovation, kreativitet, investeringar och produktion av nytt innehåll, även i den digitala miljön, i syfte att undvika fragmentering av den inre marknaden. Det skydd som denna rättsliga ram ger bidrar också till unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs. Enligt artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen beakta kulturella aspekter i sitt handlande.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. Detta direktiv fastställer regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt bör det även finnas bestämmelser om rättigheter i publikationer, om användningen av verk och andra alster av leverantörer av onlinetjänster som lagrar och ge tillgång till användaruppladdat innehåll och om transparens i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal.

(3)  Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används, och den berörda lagstiftningen behöver vara framtidssäker för att inte begränsa den tekniska utvecklingen. Nya affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. Detta direktiv fastställer regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande och rättvis marknadsplats för upphovsrätt bör det även finnas bestämmelser om utövande och genomförande för användningen av verk och andra alster på plattformar för leverantörer av onlinetjänster, och om transparens i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal samt om den redovisning som är knuten till utnyttjandet av skyddade verk i enlighet med dessa avtal.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Detta direktiv grundar sig på och kompletterar bestämmelserna i de direktiv som gäller på detta område, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG27, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG29, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG30, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU32.

(4)  Detta direktiv grundar sig på och kompletterar bestämmelserna i de direktiv som gäller på detta område, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG27, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG27a, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG29, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG30, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU32.

_________________

_________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

 

27a Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Inom forskning, utbildning och bevarande av kulturarvet möjliggör den digitala tekniken nya typer av användningsområden som inte entydigt omfattas av nuvarande unionsbestämmelser om undantag och inskränkningar. Dessutom kan den frivilliga karaktären hos undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiven 2001/29/EG, 96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa områden inverka negativt på den inre marknadens funktion. Detta är särskilt relevant vid gränsöverskridande användning, som blir allt viktigare i den digitala miljön. De befintliga undantag och inskränkningar i unionslagstiftningen som är relevanta för vetenskaplig forskning, undervisning och bevarande av kulturarvet bör därför omprövas i ljuset av dessa nya användningsområden. Obligatoriska undantag eller inskränkningar för användning av teknik för text- och datautvinning inom forskning, illustrationer i undervisningssyfte i den digitala miljön och för bevarande av kulturarvet bör införas. För användningsområden som inte omfattas av de undantag eller inskränkningar som anges i det här direktivet bör de undantag och inskränkningar som finns i unionsrätten fortsätta att gälla. Direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG bör anpassas.

(5)  Inom forskning, innovation, utbildning och bevarande av kulturarvet möjliggör den digitala tekniken nya typer av användningsområden som inte entydigt omfattas av nuvarande unionsbestämmelser om undantag och inskränkningar. Dessutom kan den frivilliga karaktären hos undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiven 2001/29/EG, 96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa områden inverka negativt på den inre marknadens funktion. Detta är särskilt relevant vid gränsöverskridande användning, som blir allt viktigare i den digitala miljön. De befintliga undantag och inskränkningar i unionslagstiftningen som är relevanta för innovation, vetenskaplig forskning, undervisning och bevarande av kulturarvet bör därför omprövas i ljuset av dessa nya användningsområden. Obligatoriska undantag eller inskränkningar för användning av teknik för text- och datautvinning inom innovation och forskning, för illustrationer i undervisningssyfte i den digitala miljön och för bevarande av kulturarvet bör införas. För användningsområden som inte omfattas av de undantag eller inskränkningar som anges i det här direktivet bör de undantag och inskränkningar som finns i unionsrätten fortsätta att gälla. Befintliga välfungerande undantag på dessa områden bör därför få finnas kvar i medlemsstaterna, så länge de inte begränsar tillämpningsområdet för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs i det här direktivet. Direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG bör anpassas.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Syftet med de undantag och inskränkningar som anges i detta direktiv är att uppnå en skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos upphovsmän och andra rättsinnehavare å ena sidan och hos användare å andra sidan. De kan endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verken eller andra alster och som inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas legitima intressen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt kallat text- och datautvinning. Denna teknik gör det möjligt för forskare att behandla stora mängder information för att skaffa sig nya kunskaper och upptäcka nya tendenser. Samtidigt som teknik för text- och datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom främja innovation. I unionen är forskningsorganisationer, t.ex. universitet och forskningsinstitut, dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis, framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar. Text- och datautvinning kan också utföras med avseende på enkla fakta eller data som inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa fall krävs inget tillstånd.

(8)  Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt kallat text- och datautvinning. Genom text- och datautvinning kan stora mängder digitalt lagrad information läsas och analyseras, vilket leder till nya kunskaper och till att nya tendenser upptäcks. Samtidigt som teknik för text- och datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom främja innovation. I unionen är forskningsorganisationer, t.ex. universitet och forskningsinstitut, dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis, framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar. Text- och datautvinning kan också utföras med avseende på enkla fakta eller data som inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa fall krävs inget tillstånd.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att text- och datautvinning ska kunna göras är det i de flesta fall nödvändigt att först få tillgång till informationen och sedan mångfaldiga den. I regel kan informationen behandlas genom text- och datautvinning först efter det att den normaliserats. När informationen gjorts tillgänglig på laglig väg äger upphovsrättsligt skyddad användning rum när informationen i fråga normaliseras, eftersom detta leder till ett mångfaldigande genom ändringar av informationens format eller genom dess utvinning från en databas till ett format som kan bli föremål för text- och datautvinning. De upphovsrättsligt relevanta processerna i samband med användning av teknik för text- och datautvinning utgörs följaktligen inte av själva text- och datautvinningsprocessen, som består i att läsa och analysera digitalt lagrad normaliserad information, utan av tillgängliggörandeprocessen och den process genom vilken information normaliseras för att möjliggöra en automatisk datorstödd analys, om denna process inbegriper utvinning av innehåll från en databas eller mångfaldigande. De undantag för text- och datautvinningsändamål som föreskrivs i detta direktiv bör förstås som att de avser sådana upphovsrättsligt relevanta processer som krävs för text- och datautvinning. För fall då den befintliga upphovsrättslagstiftningen inte har kunnat tillämpas på användning av text- och datautvinning bör sådan användning inte heller påverkas av detta direktiv.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de deltar i offentlig-privata partnerskap.

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag för forskningsorganisationer från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantag för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29/EG, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. Utbildningsanstalter och kulturarvsinstitutioner som bedriver vetenskaplig forskning bör också omfattas av undantaget för text- och datautvinning, under förutsättning att forskningsresultaten inte gynnar ett företag som utövar ett avgörande inflytande på sådana organisationer i synnerhet. Om forskningen bedrivs inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap, bör det företag som deltar i det offentlig-privata partnerskapet också ha laglig tillgång till verk och andra alster. Mångfaldigande och utvinning som gjorts för text- och datautvinningsändamål bör förvaras säkert och på ett sätt som säkerställer att kopiorna används endast i vetenskapliga forskningssyften.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att uppmuntra innovation även i den privata sektorn bör medlemsstaterna ha möjlighet att föreskriva ett undantag som går längre än det obligatoriska undantaget, förutsatt att den användning av verk och andra alster som avses däri, även genom maskinläsbara metoder, inte uttryckligen har reserverats av rättsinnehavarna.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär. Om kulturarvsinstitutioner eftersträvar ett pedagogiskt mål och deltar i undervisningsverksamhet, bör det vara möjligt för medlemsstaterna att behandla dessa institutioner som utbildningsanstalter enligt detta undantag, i den mån deras undervisningsverksamhet berörs.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters ansvar, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier i klassrummet och onlineutnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra alster för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Undantaget eller inskränkningen bör beviljas så länge de verk eller andra alster som används anger källan, inbegripet upphovsmannens namn, om detta inte visar sig omöjligt av praktiska skäl. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters ansvar, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier vid fysisk undervisning, även när den sker utanför utbildningsanstaltens lokaler, till exempel i bibliotek eller kulturarvsinstitutioner, så länge användningen sker under undervisningsanstaltens ansvar, och onlineutnyttjande genom den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska miljö, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autentiseringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  En säker elektronisk miljö bör betraktas som en digital undervisnings- och inlärningsmiljö, till vilken åtkomsten genom ett lämpligt autentiseringsförfarande är begränsad till utbildningsanstaltens lärare och till elever eller studenter som deltar i ett studieprogram.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller på licensavtal som täcker andra användningsområden, har införts i flera medlemsstater för att underlätta användning av verk och andra alster för utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till behoven i utbildningsanstalter och på olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya obligatoriska inskränkningen med avseende på digital användning och undervisning över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga licenser som åtminstone omfattar samma användningsområden som de som är tillåtna enligt undantaget. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material som främst är avsedda för utbildningsmarknaden. För att undvika att en sådan mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att licensieringssystem som möjliggör digital användning av verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga och att utbildningsanstalter är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem.

(17)  Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller på licensavtal som täcker andra användningsområden, har införts i flera medlemsstater för att underlätta användning av verk och andra alster för utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till behoven i utbildningsanstalter och på olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya obligatoriska inskränkningen med avseende på digital användning och undervisning över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga licenser. Sådana licenser kan ha formen av kollektiva licensavtal, utvidgade kollektiva licensavtal och licenser som förhandlats fram kollektivt såsom ”heltäckande licenser”, för att undvika att utbildningsanstalter måste förhandla individuellt med rättsinnehavarna. Priset för licenserna bör vara överkomligt och licenserna bör omfatta åtminstone samma användningsområden som de som är tillåtna enligt undantaget. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material som främst är avsedda för utbildningsmarknaden, för undervisning vid utbildningsanstalter eller för notblad. För att undvika att en sådan mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att sådana licensieringssystem som möjliggör digital användning av verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga och att utbildningsanstalter är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem. Medlemsstaterna bör kunna införa system för att säkerställa att rättsinnehavarna får rimlig ersättning för användning enligt dessa undantag eller inskränkningar. Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda system som inte skapar en administrativ börda, såsom system för engångsutbetalningar.

Ändringsförslag     14

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  För att garantera visshet om rättsläget när en medlemsstat beslutar att anpassa tillämpningen av undantaget efter tillgången till lämpliga licenser, måste det specificeras under vilka omständigheter utbildningsanstalter får använda upphovsrättsskyddade verk eller andra alster enligt undantaget och när de däremot bör agera inom ramen för licensieringssystemet.

Motivering

Den föreslagna ändringen behövs för att garantera visshet om rättsläget i de fall då en medlemsstat beslutar att anpassa tillämpningen av undantaget efter tillgången till lämpliga licenser.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  En bevarandeåtgärd kan kräva mångfaldigande av ett verk eller annat alster i en kulturarvsinstitutions samlingar och följaktligen att tillstånd inhämtas från de berörda rättighetshavarna. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig åt att bevara sina samlingar för framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv som finns i dessa samlingar, men den medför också nya utmaningar. Mot bakgrund av dessa nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för att möjliggöra dessa bevarandeåtgärder.

(18)  En bevarandeåtgärd som avser ett verk eller andra alster i en kulturarvsinstitutions samlingar kan kräva mångfaldigande och följaktligen kräva att tillstånd inhämtas från de berörda rättighetshavarna. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig åt att bevara sina samlingar för framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv som finns i dessa samlingar, men den medför också nya utmaningar. Mot bakgrund av dessa nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för att möjliggöra att dessa bevarandeåtgärder utförs av sådana institutioner.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Olika metoder i medlemsstaterna när det gäller kulturarvsinstitutioners bevarandeåtgärder hindrar gränsöverskridande samarbete och kulturarvsinstitutioners utbyte av metoder för bevarande av kulturarvet på den inre marknaden, vilket leder till ineffektiv resursanvändning.

(19)  Olika metoder i medlemsstaterna när det gäller mångfaldigande för bevarandeåtgärder hindrar gränsöverskridande samarbete, utbyte av metoder för bevarande och inrättande av gränsöverskridande bevarandenätverk inom de inremarknadsorganisationer som arbetar med bevarandeåtgärder, vilket leder till ineffektiv resursanvändning. Detta kan ha en negativ inverkan på bevarandet av kulturarvet.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter kulturarvsinstitutioner att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster som finns permanent i deras samlingar, t.ex. för att lösa problem med föråldrad teknik eller stödstrukturer som försvagats. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att framställa kopior med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i det antal som behövs och när som helst under ett verks eller annat alsters livstid i den utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för bevarandeändamål.

(20)  Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter kulturarvsinstitutioner att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster som finns permanent i deras samlingar, för att lösa problem med föråldrad teknik eller stödstrukturer som försvagats eller för att försäkra verk. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att framställa kopior med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i varje format och medium, i det antal som behövs, när som helst under ett verks eller annat alsters livstid och i den utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för bevarandeändamål. Arkiv tillhörande forskningsorganisationer eller radio- och televisionsföretag i allmänhetens tjänst bör betraktas som kulturarvsinstitutioner och därför omfattas av detta undantag. Vid tillämpningen av detta undantag bör medlemsstaterna kunna behålla bestämmelser om att allmänt tillgängliga gallerier ska betraktas som museer.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en kulturarvsinstitutions samlingar när exemplar ägs eller innehas permanent av kulturarvsinstitutionen, t.ex. som en följd av överlåtelse av äganderätt eller licensavtal.

(21)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en kulturarvsinstitutions samlingar när exemplar av sådana verk eller andra alster ägs eller innehas permanent av den berörda institutionen, t.ex. som en följd av överlåtelse av äganderätt, licensavtal, pliktexemplar eller långtidslån. Verk eller andra alster som kulturarvsinstitutioner tillfälligt har tillgång till via en extern server betraktas inte som permanent ingående i deras samlingar.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Till följd av teknikens utveckling har det vuxit fram informationssamhällestjänster med hjälp av vilka användare kan ladda upp eller tillgängliggöra innehåll under olika former och för olika syften, såsom att illustrera en tanke, utöva kritik eller göra en parodi eller en pastisch. Sådant innehåll kan bestå av korta utdrag ur verk som redan existerar och som är skyddade, eller av andra alster som användarna kan ha ändrat, satt samman eller omvandlat på annat sätt.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Trots viss överlappning med befintliga undantag eller inskränkningar, till exempel för citat och parodi, omfattas inte allt innehåll som laddas upp eller tillgängliggörs av en användare och som består av rimliga utdrag ur skyddade verk eller andra skyddade alster av artikel 5 i direktiv 2001/29/EG. En sådan situation ger upphov till rättsosäkerhet för såväl användare som rättsinnehavare. Det krävs därför ett nytt särskilt undantag för att möjliggöra legitim användning av utdrag ur befintliga skyddade verk eller andra alster i innehåll som laddas upp eller tillgängliggörs av användare. När innehåll som genereras eller tillgängliggörs av en användare omfattar kortvarig och proportionell användning för legitima ändamål av ett citat eller utdrag ur ett skyddat verk eller annat alster, bör denna användning omfattas av det undantag som föreskrivs i detta direktiv. Detta undantag bör tillämpas endast i vissa särskilda fall som inte strider mot ett normalt utnyttjande av det berörda verket eller andra alstret och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens legitima intressen. För att bedöma sådant oskäligt inkräktande är det nödvändigt att granska graden av originalitet i det berörda innehållet, längden på eller omfattningen av det citat eller utdrag som använts, det berörda innehållets yrkesmässiga karaktär eller graden av ekonomisk skada, om sådan uppkommit, utan att det förhindrar legitimt åtnjutande av undantaget. Undantaget bör inte inkräkta på de ideella rättigheter som tillkommer upphovsmannen till det skyddade verket eller andra alstret.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21c)  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som omfattas av artikel 13 i detta direktiv bör inte till sin förmån kunna åberopa det undantag för användning av utdrag ur befintliga verk som föreskrivs i detta direktiv för användning av citat eller utdrag ur skyddade verk eller andra alster i innehåll som laddas upp eller tillgängliggörs av användare på dessa informationssamhällestjänster för att begränsa omfattningen av sina skyldigheter enligt artikel 13 i detta direktiv.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Kulturarvsinstitutioner bör ha tillgång till en tydlig ram för digitalisering och spridning, även över gränserna, av utgångna verk eller andra alster. Särdragen hos samlingarna av utgångna verk innebär dock att det kan vara svårt att få ett förhandsgodkännande från enskilda rättsinnehavare. Detta kan t.ex. bero på åldern på verken eller andra alster, deras begränsade kommersiella värde eller det faktum att de aldrig varit avsedda för kommersiellt bruk. Det är därför nödvändigt att föreskriva åtgärder som underlättar licensiering av rättigheter till utgångna verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar och därmed möjliggöra ingåendet av avtal med gränsöverskridande verkan på den inre marknaden.

(22)  Kulturarvsinstitutioner bör ha tillgång till en tydlig ram för digitalisering och spridning, även över gränserna, av utgångna verk eller andra alster. Särdragen hos samlingarna av utgångna verk innebär dock att det kan vara svårt att få ett förhandsgodkännande från enskilda rättsinnehavare. Detta kan t.ex. bero på åldern på verken eller andra alster, deras begränsade kommersiella värde eller det faktum att de aldrig varit avsedda eller aldrig använts för kommersiellt bruk. Det är därför nödvändigt att föreskriva åtgärder som underlättar användning av utgångna verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar och därmed möjliggöra ingåendet av avtal med gränsöverskridande verkan på den inre marknaden.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Flera medlemsstater har redan infört ett system för utvidgad kollektiv licensiering, rättsliga mandat eller legala presumtioner som underlättar licensiering av utgångna verk. Med hänsyn till den mångfald av verk och andra alster som ingår i kulturarvsinstitutionernas samlingar, och skillnaderna mellan systemen för kollektiv förvaltning i de olika medlemsstaterna och de olika kulturproduktionssektorerna, är det dock möjligt att sådana åtgärder inte erbjuder en lösning i samtliga fall, till exempel därför att det inte finns någon kollektiv förvaltning för en viss typ av verk eller andra alster. I sådana särskilda fall är det därför nödvändigt att tillåta kulturarvsinstitutioner att göra utgångna verk i sina permanenta samlingar tillgängliga online enligt ett undantag från upphovsrätten och närstående rättigheter. Det är visserligen av största vikt att omfattningen av det nya obligatoriska undantaget harmoniseras så att gränsöverskridande användning av utgångna verk blir tillåten, men medlemsstaterna bör ändå tillåtas att använda eller fortsätta att använda överenskommelser för utvidgad kollektiv licensiering som ingåtts med kulturarvsinstitutioner på nationell nivå för kategorier av verk som finns permanent i kulturarvsinstitutionernas samlingar. Att det inte finns någon överenskommelse om licensvillkoren bör inte tolkas som att licensbaserade lösningar saknas. All användning i enlighet med detta undantag bör omfattas av samma undantagsklausuler och publiceringskrav som användning tillåten genom en licensieringsmekanism. För att säkerställa att undantaget tillämpas endast när vissa villkor är uppfyllda och för att skapa visshet i fråga om rättsläget bör medlemsstaterna i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, och med lämpliga mellanrum, avgöra för vilka sektorer och vilka typer av verk det inte finns några lämpliga licensbaserade lösningar, varvid undantaget bör gälla.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, i enlighet med deras rättsliga traditioner, sedvänjor eller omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och presumtioner om representation.

(23)  Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av den berörda kollektiva förvaltningsorganisationen, i enlighet med sina rättsliga traditioner, sedvänjor eller omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och presumtioner om representation.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I samband med dessa licensieringsmekanismer är det viktigt med ett rigoröst och välfungerande system för kollektiv förvaltning. Detta system omfattar i synnerhet regler om god förvaltning, transparens och rapportering samt om regelbunden, omsorgsfull och korrekt fördelning och utbetalning av utestående belopp till enskilda rättsinnehavare, i enlighet med direktiv 2014/26/EU. Ytterligare lämpliga skyddsmekanismer bör finnas tillgängliga för alla rättsinnehavare, som bör ges möjlighet att avstå från att tillämpa sådana mekanismer på sina verk eller andra alster. Villkor som är knutna till dessa mekanismer bör inte påverka deras praktiska betydelse för kulturarvsinstitutioner.

(24)  I samband med dessa licensieringsmekanismer är det viktigt med ett rigoröst och välfungerande system för kollektiv förvaltning, vilket medlemsstaterna bör främja. Detta system omfattar i synnerhet regler om god förvaltning, transparens och rapportering samt om regelbunden, omsorgsfull och korrekt fördelning och utbetalning av utestående belopp till enskilda rättsinnehavare, i enlighet med direktiv 2014/26/EU. Ytterligare lämpliga skyddsmekanismer bör finnas tillgängliga för alla rättsinnehavare, som bör ges möjlighet att avstå från att tillämpa sådana licensieringsmekanismer eller sådana undantag på sina verk eller andra alster. Villkor som är knutna till dessa mekanismer bör inte påverka deras praktiska betydelse för kulturarvsinstitutioner.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Med tanke på mångfalden av verk och andra alster i kulturarvsinstitutionernas samlingar är det viktigt att de licensieringsmekanismer som införs genom detta direktiv är tillgängliga och kan användas i praktiken för olika typer av verk och andra alster, såsom fotografier, ljudinspelningar och audiovisuella verk. För att ta hänsyn till särdragen hos olika kategorier av verk och andra alster vad gäller metoder för publicering och distribution och för att underlätta användningen av dessa mekanismer, kan det bli nödvändigt för medlemsstaterna att fastställa särskilda krav och förfaranden för den praktiska tillämpningen av dessa mekanismer. Det är lämpligt att medlemsstaterna samråder med rättsinnehavare, användare och kollektiva förvaltningsorganisationer när de gör detta.

(25)  Med tanke på mångfalden av verk och andra alster i kulturarvsinstitutionernas samlingar är det viktigt att de licensieringsmekanismer som införs genom detta direktiv är tillgängliga och kan användas i praktiken för olika typer av verk och andra alster, såsom fotografier, ljudinspelningar och audiovisuella verk. För att ta hänsyn till särdragen hos olika kategorier av verk och andra alster vad gäller metoder för publicering och distribution och för att underlätta användningen av de lösningar för användning av utgångna verk som införs genom detta direktiv, kan det bli nödvändigt för medlemsstaterna att fastställa särskilda krav och förfaranden för den praktiska tillämpningen av dessa mekanismer. Det är lämpligt att medlemsstaterna samråder med rättsinnehavare, kulturarvsinstitutioner och kollektiva förvaltningsorganisationer när de gör detta.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Av hänsyn till principen om internationell hövlighet bör de licensieringsmekanismer för digitalisering och spridning av verk som föreskrivs i detta direktiv inte tillämpas på verk eller andra alster som först publicerats eller, om de inte har publicerats, först utsänds i ett tredjeland eller, i fråga om filmverk eller audiovisuella verk, verk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett tredjeland. Dessa mekanismer bör inte heller tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra alster, utom när de först publiceras eller, om de inte har publicerats, först utsänds i en medlemsstat eller, när det gäller filmverk eller audiovisuella verk, verk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i en medlemsstat.

(26)  Av hänsyn till principen om internationell hövlighet bör de licensieringsmekanismer och det undantag för digitalisering och spridning av verk som föreskrivs i detta direktiv inte tillämpas på verk eller andra alster som först publicerats eller, om de inte har publicerats, först utsänds i ett tredjeland eller, i fråga om filmverk eller audiovisuella verk, verk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett tredjeland. Dessa mekanismer bör inte heller tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra alster, utom när de först publiceras eller, om de inte har publicerats, först utsänds i en medlemsstat eller, när det gäller filmverk eller audiovisuella verk, verk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i en medlemsstat.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eftersom massdigitaliseringsprojekt kan medföra betydande investeringar för kulturarvsinstitutioner bör licenser som beviljats enligt den mekanism som föreskrivs i detta direktiv inte hindra dem från att generera tillräckliga intäkter för att täcka kostnaderna för licensen och kostnaderna för digitalisering och spridning av de verk och andra alster som omfattas av licensen.

(27)  Eftersom massdigitaliseringsprojekt kan medföra betydande investeringar för kulturarvsinstitutioner bör licenser som beviljats enligt den mekanism som föreskrivs i detta direktiv inte hindra dem från att täcka kostnaderna för licensen och kostnaderna för digitalisering och spridning av de verk och andra alster som omfattas av licensen.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Information bör offentliggöras på lämpligt sätt om kulturarvsinstitutioners pågående och framtida användning av utgångna verk och andra alster på grundval av de licensieringsmekanismer som föreskrivs i detta direktiv och de arrangemang som gör det möjligt för alla rättsinnehavare att avstå från att tillämpa licenser på sina verk eller andra alster. Detta är särskilt viktigt när användning sker över gränserna på den inre marknaden. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelser om inrättandet av en gemensam allmänt tillgänglig webbportal för unionen för att göra sådan information tillgänglig för allmänheten under en rimlig tidsperiod innan den gränsöverskridande användningen äger rum. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 386/2012 har Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i uppdrag att utföra vissa uppgifter och aktiviteter, som finansieras med hjälp av egna budgetmedel och som syftar till att underlätta och stödja de nationella myndigheternas, den privata sektorns och unionsinstitutionernas verksamhet i kampen mot, inbegripet förebyggandet av, intrång i immateriella rättigheter. Därför bör byrån vara det organ som upprättar och förvaltar den europeiska portal som gör sådan information tillgänglig.

(28)  Information bör offentliggöras på lämpligt sätt om kulturarvsinstitutioners pågående och framtida användning av utgångna verk och andra alster på grundval av de licensieringsmekanismer eller det undantag som föreskrivs i detta direktiv och de arrangemang som gör det möjligt för alla rättsinnehavare att avstå från att tillämpa licenser eller undantaget på sina verk eller andra alster. Detta är särskilt viktigt när användning sker över gränserna på den inre marknaden. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelser om inrättandet av en gemensam allmänt tillgänglig webbportal för unionen för att göra sådan information tillgänglig för allmänheten under en rimlig tidsperiod innan den gränsöverskridande användningen äger rum. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 386/2012 har Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i uppdrag att utföra vissa uppgifter och aktiviteter, som finansieras med hjälp av egna budgetmedel och som syftar till att underlätta och stödja de nationella myndigheternas, den privata sektorns och unionsinstitutionernas verksamhet i kampen mot, inbegripet förebyggandet av, intrång i immateriella rättigheter. Därför bör byrån vara det organ som upprättar och förvaltar den europeiska portal som gör sådan information tillgänglig.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  För att se till att de licensieringsmekanismer som inrättas för utgångna verk är relevanta och fungerar som de ska, att rättsinnehavarna är tillräckligt skyddade genom dessa mekanismer, att licenserna offentliggjorts korrekt och att det råder visshet om rättsläget avseende de kollektiva förvaltningsorganisationernas representativitet och kategoriseringen av verken, bör medlemsstaterna främja en sektorsspecifik dialog mellan berörda parter.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att underlätta licensiering av rättigheter till audiovisuella verk till plattformar för beställvideo kräver detta direktiv att medlemsstaterna inrättar en förhandlingsmekanism som gör det möjligt för parter som är villiga att förhandla fram ett avtal att förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ. Detta organ bör sammanträda med parterna och hjälpa till med förhandlingarna genom att ge professionell och extern rådgivning. Mot denna bakgrund bör medlemsstaterna besluta om villkoren för förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. när och hur länge förhandlingshjälpen ska ges och vem som ska bära kostnaderna. Medlemsstaterna bör säkerställa att de administrativa och finansiella bördorna förblir proportionerliga för att garantera förhandlingsforumets effektivitet.

(30)  För att underlätta licensiering av rättigheter till audiovisuella verk till plattformar för beställvideo bör medlemsstaterna inrätta en förhandlingsmekanism som förvaltas av ett befintligt eller nyinrättat nationellt organ och som gör det möjligt för parter som är villiga att förhandla fram ett avtal att förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ. Deltagande i denna förhandlingsmekanism och efterföljande ingående av avtal bör vara frivilligt. Om parter från olika medlemsstater deltar i förhandlingarna bör dessa parter på förhand komma överens om vilken medlemsstat som ska vara behörig om de skulle besluta att ta hjälp av förhandlingsmekanismen. Organet bör sammanträda med parterna och hjälpa till med förhandlingarna genom att ge professionell, opartisk och extern rådgivning. Mot denna bakgrund bör medlemsstaterna besluta om villkoren för förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. när och hur länge förhandlingshjälpen ska ges, vem som ska bära kostnaderna och hur ett sådant organ ska vara sammansatt. Medlemsstaterna bör säkerställa att de administrativa och finansiella bördorna förblir proportionerliga för att garantera förhandlingsforumets effektivitet.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Bevarandet av unionens kulturarv är av yttersta vikt och bör stärkas till gagn för kommande generationer. Detta bör ske framför allt genom skydd av publicerat kulturarv. I detta syfte bör det på unionsnivå inrättas ett lagstadgat system för pliktexemplar för att säkerställa att publikationer avseende unionen, t.ex. unionslagstiftning, unionens historia och integration, unionens politiska strategier samt demokratifrågor och institutionella, parlamentariska och politiska frågor som unionen behandlar, och därigenom unionens intellektuella arkiv och kommande publikationer av kulturarvskaraktär, systematiskt samlas in. Detta kulturarv bör inte bara bevaras genom inrättande av ett unionsarkiv för publikationer som rör unionsrelaterade frågor, utan även göras tillgängligt för unionsmedborgarna och kommande generationer. Europaparlamentets bibliotek bör i egenskap av bibliotek för den enda unionsinstitution som direkt företräder unionsmedborgarna utses till unionens bibliotek för pliktexemplar. För att inte skapa onödiga bördor för utgivare, tryckerier och importörer bör endast elektroniska publikationer, såsom e-böcker, e-tidningar och e-tidskrifter, lämnas som pliktexemplar till Europaparlamentets bibliotek, som för forsknings- eller studieändamål, och under bibliotekets kontroll, bör tillhandahålla läsare sådana publikationer i sitt bibliotek som omfattas av unionens lagstadgade system för pliktexemplar. Publikationerna bör inte göras tillgängliga online för externt bruk.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. I övergången från tryckt till digital teknik har utgivare av presspublikationer problem med licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina investeringar. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex och ineffektiv.

(31)  En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. Den ökande obalansen mellan kraftfulla plattformar och pressutgivare, vilka även kan vara nyhetsbyråer, har redan lett till en anmärkningsvärd tillbakagång i medielandskapet på regional nivå. I övergången från tryckt till digital teknik har utgivare och nyhetsbyråer som ger ut presspublikationer problem med licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina investeringar. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex och ineffektiv.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i förlagsbranschen. Det är därför nödvändigt att på unionsnivå skapa ett harmoniserat rättsligt skydd för presspublikationer när det gäller digital användning. Ett sådant skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av presspublikationer när det gäller digital användning.

(32)  Utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i förlagsbranschen, och därigenom garantera tillgången på tillförlitlig information. Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna på unionsnivå skapar rättsligt skydd för presspublikationer inom unionen när det gäller digital användning. Ett sådant skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av presspublikationer när det gäller digital användning, för att få till stånd en rättvis och proportionell ersättning för sådan användning. Privat användning bör undantas från denna hänvisning. Att listas i en sökmotor bör inte heller betraktas som rättvis och proportionell ersättning.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör överföring till allmänheten.

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om digital användning. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv.

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om digital användning. Medlemsstaterna bör kunna låta dessa rättigheter omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och andra rättsinnehavare å andra sidan.

(35)  Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och andra rättsinnehavare å andra sidan. Trots att upphovsmännen till de verk som ingår i en presspublikation får skälig ersättning för utnyttjandet av verken på grundval av villkoren för licensiering av deras verk till pressutgivaren, bör upphovsmän vars verk ingår i en presspublikation ha rätt till en rimlig andel av de nya ytterligare intäkter som pressutgivare får för vissa typer av sekundär användning av deras presspublikationer från leverantörer av informationssamhällets tjänster avseende de rättigheter som föreskrivs i artikel 11.1 i detta direktiv. Storleken på den ersättning som ges upphovsmännen bör ta hänsyn till de branschspecifika licensieringsstandarder avseende verk som ingår i en presspublikation som godtas som rimliga i den berörda medlemsstaten, och den ersättning som ges upphovsmän bör inte påverka de licensvillkor som avtalats mellan upphovsman och pressutgivare för pressutgivarens användning av upphovsmannens artikel.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker eller vetenskapliga publikationer, bedriver ofta sin verksamhet på grundval av överlåtelse av upphovsrätt genom avtal eller lagbestämmelser. I detta sammanhang gör utgivare en investering i syfte att utnyttja de verk som ingår i deras publikationer och kan i vissa fall gå miste om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar, t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett antal medlemsstater delas ersättning för användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta denna situation och öka säkerheten om rättsläget för alla berörda parter bör medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, när en upphovsman har överlåtit eller licensierat sina rättigheter till en utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt verk till en publikation och det finns system för att ersätta den skada som orsakats av ett undantag eller en inskränkning, har utgivare rätt att göra anspråk på en andel av denna ersättning, medan utgivarens börda att styrka sitt anspråk inte bör gå utöver vad som krävs i det nuvarande systemet.

(36)  Utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker, vetenskapliga publikationer eller musikaliska verk, bedriver sin verksamhet på grundval av avtal med upphovsmän. I detta sammanhang gör utgivare en investering och förvärvar rättigheter, på vissa områden även rättigheter att göra anspråk på en del av ersättningen inom gemensamma kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsmän och förläggare, i syfte att utnyttja verken, och kan därför också råka gå miste om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar, t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett stort antal medlemsstater delas ersättningen för användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta denna situation och öka vissheten om rättsläget för alla berörda parter bör medlemsstaterna tillåtas att tillhandahålla ett likvärdigt system för delad ersättning om ett sådant system var i drift i den berörda medlemsstaten före den 12 november 2015. Hur ersättningen ska delas mellan upphovsmän och utgivare skulle kunna fastställas i de interna fördelningsreglerna för den kollektiva förvaltningsorganisation som agerar gemensamt för upphovsmän och utgivare, eller fastställas av medlemsstaterna i lag eller annan författning, i enlighet med det motsvarande system som var i drift i den medlemsstaten före den 12 november 2015. Denna bestämmelse påverkar inte regelsystem i medlemsstaterna som gäller rättigheter avseende offentlig utlåning, förvaltning av rättigheter som inte grundar sig på undantag eller inskränkningar av upphovsrätten, såsom utvidgade kollektiva licensieringssystem, eller som gäller ersättningsrättigheter på grundval av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag     39

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  De kulturella och kreativa branscherna spelar en nyckelroll i återindustrialiseringen av Europa, och de är en drivkraft för tillväxt samt har en strategisk ställning för att skapa innovativa spridningseffekter inom andra branscher. De kulturella och kreativa branscherna är dessutom en drivkraft för innovation och utveckling av informations- och kommunikationstekniken i Europa. De kulturella och kreativa branscherna i Europa står för mer än 12 miljoner arbetstillfällen på heltid, vilket innebär 7,5 procent av EU:s arbetskraft, och de bidrar med cirka 509 miljarder euro i mervärde till BNP (5,3 procent av EU:s totala bruttoförädlingsvärde). Skyddet av upphovsrätt och närstående rättigheter är centralt för de kulturella och kreativa branschernas intäkter.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den viktigaste källan till tillgång till innehåll på nätet. Detta påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används samt deras möjligheter att få en tillräcklig ersättning för detta.

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den viktigaste källan till tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll på nätet. Onlinetjänster är ett sätt att skapa bredare tillgång till kulturella och kreativa verk och erbjuder goda möjligheter för de kulturella och kreativa branscherna att utveckla nya affärsmodeller. Dessa tjänster medger mångfald och gör innehåll lättillgängligt, men de skapar även utmaningar när upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp utan föregående tillstånd av rättsinnehavarna. Detta påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används samt deras möjligheter att få tillräcklig ersättning för detta, eftersom vissa tjänster för användaruppladdat innehåll inte tas med i licensavtal på grund av att de gör anspråk på att omfattas av det skyddsundantag som fastställs i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  Vissa av informationssamhällets tjänster är, som en del av sin normala användning, utformade för att ge allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll eller andra alster som laddas upp av användarna. Definitionen av en leverantör av delningstjänster för onlineinnehåll enligt detta direktiv bör omfatta leverantörer av informationssamhällets tjänster som har som ett av sina huvudsyften att lagra och ge allmän tillgång till eller att streama upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp eller görs tillgängligt av användarna, och som optimerar innehåll, vilket bland annat omfattar marknadsförande av visning, märkning, förmedling eller sekvensering av de uppladdade verken eller av andra alster, oavsett vilka medel som används för ändamålet, och därför agerar på ett aktivt sätt. Definitionen av leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll enligt detta direktiv omfattar inte tjänsteleverantörer som agerar i egenskap av aktörer med icke-kommersiellt syfte, såsom onlineuppslagsverk och leverantörer av onlinetjänster där innehållet laddas upp med godkännande av alla berörda rättsinnehavare, såsom utbildningsdatabaser eller vetenskapliga databaser. Leverantörer av molntjänster för individuell användning som inte ger allmänheten direkt tillgång och utvecklingsplattformar för öppen programvara samt internetbaserade marknadsplatser vars huvudsakliga verksamhet är detaljhandel på nätet med fysiska varor bör inte betraktas som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll i den mening som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, är de skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare, såvida de inte är berättigade till undantag från ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.

(38)  Leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll utför en överföring till allmänheten och är därmed ansvariga för innehållet. Följaktligen bör de ingå rättvisa och ändamålsenliga licensavtal med rättsinnehavare. Därför kan de inte dra nytta av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

 

Rättsinnehavaren bör inte vara skyldig att ingå licensavtal.

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet.

Vad gäller artikel 14 i direktiv 2000/31/EG är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet.

 

Om licensavtal ingås bör de även i samma omfattning och med samma tillämpningsområde täcka användarnas ansvar när de agerar i egenskap av aktörer med icke-kommersiella syften.

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster, t.ex. genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster som laddas upp av deras användare, t.ex. genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

 

Om avtal med rättsinnehavarna saknas är det även rimligt att förvänta sig att leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll vidtar lämpliga och proportionella åtgärder för att se till att det via deras tjänster inte går att få tillgång till verk eller andra alster som kränker upphovsrätten eller närliggande rättigheter. Sådana tjänsteleverantörer är viktiga innehållsdistributörer, vilket innebär att de har inverkan på utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddat innehåll. Dessa tjänsteleverantörer bör vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att det inte går att få tillgång till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavaren. Dessa åtgärder bör dock inte leda till att det inte går att få tillgång till verk eller andra alster som inte bryter mot upphovsrätten när de laddas upp av användarna.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

 

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för att tekniken (t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, och tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller den teknik som används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa tekniker bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal.

(39)  Samarbete mellan leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll och rättsinnehavare är avgörande för att bestämmelserna ska fungera. I synnerhet bör rättsinnehavare lämna relevant information till leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll för att leverantörerna ska kunna identifiera deras innehåll när de tillämpar bestämmelserna. Tjänsteleverantörerna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller de åtgärder som vidtas för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Vid bedömningen av proportionaliteten och effektiviteten i de åtgärder som vidtas bör vederbörlig hänsyn tas till tekniska tvång och begränsningar samt till mängden eller typen av verk eller andra alster som laddas upp av användarna av tjänsterna. I enlighet med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG bör i tillämpliga fall tjänsteleverantörernas vidtagande av åtgärder inte bestå i en allmän övervakningsskyldighet, utan begränsas till en skyldighet att säkerställa att deras tjänster inte kan användas på ett otillåtet sätt avseende specifika och vederbörligen anmälda upphovsrättsskyddade verk eller andra alster. När tjänsteleverantörerna vidtar dessa åtgärder bör de även göra en avvägning mellan användarnas rättigheter och rättsinnehavarnas rättigheter enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De åtgärder som tillämpas bör inte kräva identifiering av enskilda användare som laddar upp innehåll, och den bör inte omfatta behandling av uppgifter som rör enskilda användare, i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/6791a och direktiv 2002/58/EG1b. Eftersom de åtgärder som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll vidtar för tillämpning av detta direktiv kan ha en negativ eller oproportionell effekt på lagligt innehåll som användare laddat upp eller visat, i synnerhet när det berörda innehållet omfattas av ett undantag eller en inskränkning, bör leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll åläggas att erbjuda en klagomålsmekanism till förmån för användare vars innehåll har påverkats av åtgärderna. Genom en sådan mekanism bör användare få veta varför åtgärder har vidtagits mot det berörda innehållet, och den bör inbegripa grundläggande information om de relevanta undantag och inskränkningar som är tillämpliga. Mekanismen bör föreskriva minimistandarder för klagomål för att garantera att rättsinnehavare ges tillräcklig information för att kunna bedöma och svara på klagomål. Rättsinnehavare eller en företrädare bör besvara alla mottagna klagomål inom en rimlig tidsfrist. Korrigerande åtgärder bör utan onödigt dröjsmål vidtas av plattformarna eller av en betrodd tredje part som ansvarar för prövningsmekanismen om tidigare åtgärder visar sig vara omotiverade.

 

__________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag     44

Förslag till direktiv

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Medlemsstaterna bör se till att det finns en medlingsmekanism som gör det möjligt för tjänsteleverantörer och rättsinnehavare att göra upp i godo vid varje tvist som följer av villkoren för deras samarbetsavtal. Medlemsstaterna bör i detta syfte utse ett oberoende organ med all den relevanta behörighet och erfarenhet som behövs för att hjälpa parterna att lösa sin tvist.

Ändringsförslag     45

Förslag till direktiv

Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39b)  Marknaden för innehållsigenkänningsteknik är redan väl utvecklad och förväntas växa i en databaserad ekonomi. Teknik av denna typ och konkurrensen om den mellan leverantörerna bör därför skapa en marknad som är rättvis för alla företag, oavsett storlek, så att de små och medelstora företagen överkomligt och enkelt kan få tillträde till den. Avsaknaden av tydliga rättsliga skyldigheter att använda denna teknik ger dock i synnerhet de marknadsdominerande operatörerna möjlighet att vägra att använda sig av de verktyg som lämpar sig för licensierings- och rättighetsförvaltningsändamål.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Skäl 39c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39c)  Som princip bör rättsinnehavarna alltid få skälig och lämplig ersättning. Upphovsmän och utövande konstnärer som har ingått avtal med mellanhänder, såsom skivbolag och producenter, bör få skälig och lämplig ersättning från dem, genom antingen individuella avtal och/eller kollektivavtal, avtal om kollektiv förvaltning eller regler med motsvarande verkan, till exempel gemensamma regler för ersättning. Denna ersättning bör nämnas uttryckligen i avtalen enligt varje form av utnyttjande, även utnyttjande på internet. Medlemsstaterna bör undersöka särdragen i varje sektor och bör tillåtas att föreskriva att ersättningen ska anses skälig och lämplig om den fastställs i enlighet med kollektivavtalet eller det gemensamma avtalet om ersättning.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är information från deras avtalsparter eller från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs.

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av sina rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är heltäckande och relevant information från deras avtalsmotparter eller från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs. Den information som upphovsmän och utövande konstnärer har rätt att förvänta sig bör vara proportionerlig och omfatta alla former av utnyttjande, direkta och indirekta intäkter – inklusive intäkter från produktförsäljning – samt ersättning som ska betalas ut. Informationen om utnyttjandet bör också inbegripa information om varje efterföljande licenstagares eller förvärvares identitet. Transparenskravet bör dock gälla endast när det är fråga om upphovsrättsligt relevanta rättigheter.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Vissa avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är av lång varaktighet, som erbjuder få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att omförhandla dem med sina avtalsparter eller med dem till vilka rätten har övergått. Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall där den ersättning som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta intäkterna och den nytta som uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, även med hänsyn till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall samt särdrag och praxis i de olika innehållssektorerna. Om parterna inte kan komma överens om en anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt att väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

(42)  Vissa avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är av lång varaktighet och erbjuder få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att omförhandla dem med sina avtalsmotparter eller med dem till vilka rätten har övergått. Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall där den ersättning som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta direkta och indirekta intäkterna och den vinst som uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, även med hänsyn till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall, särdrag och praxis i de olika innehållssektorerna samt verkets karaktär och upphovsmannens eller den utövande konstnärens bidrag till verket. En sådan begäran om anpassning av avtalet kan också göras av den organisation som företräder upphovsmannen eller den utövande konstnären för dennes räkning, såvida inte begäran skulle vara till skada för upphovsmannens eller den utövande konstnärens intressen. Om parterna inte kan komma överens om en anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären, eller en representativ organisation som dessa utser, ha rätt att på begäran av upphovsmannen eller den utövande konstnären väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga att hävda sina rättigheter gentemot sina avtalspartner vid domstol. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål som avser transparenskrav och avtalsanpassningsmekanismen.

(43)  Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga att hävda sina rättigheter gentemot sina avtalspartner vid domstol. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett förfarande för alternativ tvistlösning för klagomål som avser transparenskrav och avtalsanpassningsmekanismen. Upphovsmäns och utövande konstnärers representativa organisationer, inklusive organisationer för kollektiv förvaltning och fackföreningar, bör ges möjlighet att inleda sådana förfaranden på begäran av upphovsmän och utövande konstnärer. Närmare uppgifter om vem som inledde ett förfarande bör inte röjas.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  När upphovsmän och utövande konstnärer licensierar eller överför sina rättigheter förväntar de sig att deras verk eller framförande ska utnyttjas. Det händer dock att verk eller framföranden för vilka rättigheterna har licensierats eller överlåtits inte utnyttjas alls. Om rättigheterna har överlåtits exklusivt kan upphovsmännen och de utövande konstnärerna inte vända sig till en annan part för utnyttjande av deras verk. I sådana fall, och efter en rimlig tidsperiod, bör upphovsmän och utövande konstnärer ha en rätt till återkallande som ger dem möjlighet att överlåta eller licensiera sina rättigheter till en annan person. Återkallande bör också vara möjligt om förvärvaren eller licenstagaren inte har uppfyllt det rapporterings-/transparenskrav som föreskrivs i artikel 14 i detta direktiv. Återkallande bör övervägas först efter det att alla åtgärder för alternativ tvistlösning har slutförts, särskilt när det gäller rapportering. Eftersom utnyttjandet av verk kan variera beroende på sektor kan särskilda bestämmelser antas på nationell nivå för att ta hänsyn till särdragen i sektorerna – såsom den audiovisuella sektorn – eller hos verken och de förväntade utnyttjandeperioderna, särskilt i syfte att ange tidsfrister för rätten till återkallande. I syfte att förhindra missbruk och beakta att det tar viss tid innan ett verk faktiskt utnyttjas bör upphovsmän och utövande konstnärer kunna utöva rätten till återkallande först efter en viss tidsperiod efter ingåendet av licens- eller överlåtelseavtalet. Utövandet av rätten till återkallande bör regleras i nationell lagstiftning när det rör sig om verk där flera upphovsmän eller utövande konstnärer är involverade, med beaktande av den relativa vikten av de enskilda bidragen.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Skäl 43b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43b)  För att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv effektivt ska kunna tillämpas i alla medlemsstater bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, uppmuntra utbyte av bästa praxis och främja dialog på unionsnivå.

Ändringsförslag     52

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  All behandling av personuppgifter enligt detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG35 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG36.

(46)  All behandling av personuppgifter enligt detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. Bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen, inbegripet ”rätten att bli bortglömd”, bör respekteras.

Ändringsförslag     53

Förslag till direktiv

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Det är viktigt att betona betydelsen av anonymitet i samband med att personuppgifter behandlas för kommersiella ändamål. Dessutom bör standardinställningen att inte dela personuppgifter vid användning av onlineplattformsgränssnitt främjas.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syfte och tillämpningsområde

1.  I detta direktiv fastställs regler som syftar till ytterligare harmonisering av den unionslagstiftning som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter inom ramen för den inre marknaden, med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av skyddat innehåll. Det fastställer också bestämmelser om undantag och inskränkningar, om underlättande av licensiering samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en välfungerande marknadsplats för utnyttjande av verk och andra alster.

1.  I detta direktiv fastställs regler som syftar till ytterligare harmonisering av den unionslagstiftning som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter inom ramen för den inre marknaden, med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av skyddat innehåll. Det fastställer också bestämmelser om undantag och inskränkningar, om underlättande av licensiering samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en välfungerande marknadsplats för utnyttjande av verk och andra alster.

2.  Utom i de fall som anges i artikel 6 ska detta direktiv inte på något sätt påverka befintliga bestämmelser i de direktiv som nu är i kraft på området, särskilt direktiv 96/9/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU.

2.  Utom i de fall som anges i artikel 6 ska detta direktiv inte på något sätt påverka befintliga bestämmelser i de direktiv som nu är i kraft på området, särskilt direktiv 96/9/EG, 2000/31/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU.

Ändringsförslag     55

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  forskningsorganisation: universitet, forskningsinstitution eller varje annan organisation vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att bedriva vetenskaplig forskning och tillhandahålla utbildningstjänster

(1)  forskningsorganisation: universitet med tillhörande bibliotek, forskningsinstitution eller varje annan organisation vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att bedriva vetenskaplig forskning och tillhandahålla utbildningstjänster

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  på icke vinstdrivande grund eller genom att återinvestera alla vinster i sin vetenskapliga forskning, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     57

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

på ett sådant sätt att ett företag som utövar ett avgörande inflytande på en sådan organisation inte kan ha prioriterad tillgång till resultaten av forskningen.

på ett sådant sätt att ett företag som utövar ett betydande inflytande på en sådan organisation inte får prioriterad tillgång till resultaten av forskningen.

Ändringsförslag     58

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  text- och datautvinning: automatisk analysteknik som används för att analysera text och data i digital form för att generera information såsom mönster, trender och korrelationer,

(2)  text- och datautvinning: automatisk analysteknik som analyserar verk och andra alster i digital form för att generera information, inbegripet, men inte begränsat till, mönster, trender och korrelationer.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  presspublikation: en upptagning av en uppsättning litterära verk av journalistiskt slag, som även kan omfatta andra verk eller alster och som utgör ett enskilt inslag i en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation under en enda rubrik, till exempel en dagstidning eller en allmän tidskrift eller specialtidskrift, som har till syfte att tillhandahålla information som avser nyheter eller andra teman och som publiceras i medier på initiativ av en tjänsteleverantör och under dennes redaktionella ansvar och kontroll.

(4)  presspublikation: en upptagning av utgivare och nyhetsbyråer av en uppsättning litterära verk av journalistiskt slag, som även kan omfatta andra verk eller alster och som utgör ett enskilt inslag i en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation under en enda rubrik, till exempel en dagstidning eller en allmän tidskrift eller specialtidskrift, som har till syfte att tillhandahålla information som avser nyheter eller andra teman och som publiceras i något medium på initiativ av en tjänsteleverantör och under dennes redaktionella ansvar och kontroll. Tidskrifter som publiceras för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, ska inte omfattas av denna definition.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  utgånget verk:

 

a)  ett fullständigt verk eller annat alster i samtliga sina versioner eller uttryck som inte längre är tillgängligt för allmänheten i en medlemsstat via sedvanliga kommersiella kanaler,

 

b)  ett verk eller annat alster som aldrig har varit i kommersiellt bruk i en medlemsstat, såvida det inte av omständigheterna i fallet är uppenbart att dess upphovsman har invänt mot att det görs tillgängligt för allmänheten.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  leverantör av delningstjänster för onlineinnehåll: en leverantör av en av informationssamhällets tjänster som har som ett av sina huvudsyften att lagra och ge allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som laddats upp av användarna, vilket tjänsten optimerar. Tjänsteleverantörer som agerar i egenskap av aktörer med icke-kommersiellt syfte, såsom onlineuppslagsverk och leverantörer av onlinetjänster där innehållet laddas upp med godkännande av alla berörda rättsinnehavare, såsom utbildningsdatabaser eller vetenskapliga databaser, bör inte betraktas som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll i den mening som avses i detta direktiv. Leverantörer av molntjänster för individuell användning som inte ger allmänheten direkt tillgång, plattformar för utveckling av öppen programvara samt internetbaserade marknadsplatser vars huvudsakliga verksamhet är detaljhandel på nätet med fysiska varor bör inte betraktas som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll i den mening som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  informationssamhällets tjänster: tjänster i den mening som avses i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15351a.

 

___________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag     63

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  automatisk tjänst för bildsökning: en onlinetjänst som återger grafiska, konstnärliga eller fotografiska verk som samlats in på ett automatiserat sätt via en utomstående onlinetjänst eller gör dem tillgängliga för allmänheten för indexering och sökning.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Text- och datautvinning

Text- och datautvinning

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har lagligt tillträde till för forskningsändamål.

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning av verk eller andra alster som forskningsorganisationer har laglig tillgång till och som genomförs i syfte att utföra text- och datautvinning för sådana organisationers forskningsändamål.

 

Medlemsstaterna ska föreskriva att utbildningsanstalter och kulturarvsinstitutioner som utför vetenskaplig forskning i den mening som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b också ska kunna dra nytta av undantaget i denna artikel, på ett sådant sätt att ett företag som utövar ett avgörande inflytande på sådana organisationer inte får förtur till resultaten av forskningen.

 

1a.  Mångfaldigande och utvinning som genomförts för text- och datautvinningsändamål ska förvaras på ett säkert sätt, till exempel av betrodda organ som utsetts för detta ändamål.

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

3.  rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

3.  Rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

4.  Medlemsstaterna ska uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 3.

4.  Medlemsstaterna får även fortsättningsvis föreskriva undantag avseende text- och datautvinning i enlighet med artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Frivilliga undantag eller inskränkningar avseende text- och datautvinning

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 i detta direktiv får medlemsstaterna föreskriva ett undantag från eller en inskränkning av de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning av lagligen tillgängliga verk och andra alster som utgör en del av processen för text- och datautvinning, under förutsättning att den användning av verk och andra alster som avses däri inte uttryckligen är förbehållen deras rättsinnehavare, inte heller på maskinläsbart sätt.

 

2.  Mångfaldigande och utvinning som gjorts i enlighet med punkt 1 får inte användas för andra ändamål än text- och datautvinning.

 

3.  Medlemsstaterna får även fortsättningsvis föreskriva undantag avseende text- och datautvinning i enlighet med artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Användning av verk och andra alster i digital och gränsöverskridande undervisningsverksamhet

Användning av verk och andra alster i digital och gränsöverskridande undervisningsverksamhet

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen

(a)  äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för utbildningsanstaltens elever eller studenter och lärarkår,

a)  äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt, eller på någon annan plats där undervisning sker under utbildningsanstaltens ansvar, eller via en säker elektronisk miljö som är åtkomlig endast för utbildningsanstaltens elever eller studenter och lärarkår,

(b)  åtföljs av angivande av källan, inbegripet upphovsmannens namn, om inte detta visar sig vara omöjligt.

b)  åtföljs av angivande av källan, inbegripet upphovsmannens namn, om inte detta av praktiska skäl visar sig vara omöjligt.

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte gäller generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, förutsatt att lämpliga licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 finns lätt tillgängliga på marknaden.

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte ska gälla generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, såsom material som främst är avsett för utbildningsmarknaden eller noter, i den mån lämpliga licensavtal som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 och som är skräddarsydda efter utbildningsanstalternas behov och särdrag finns lätt tillgängliga på marknaden.

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad.

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska miljöer vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad.

4.  Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för den skada som rättighetshavarna orsakas av användningen av deras verk eller annat alster i enlighet med punkt 1.

4.  Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för den skada som rättsinnehavarna orsakas av användningen av deras verk eller andra alster i enlighet med punkt 1.

 

4a.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska varje avtalsbestämmelse som strider mot det undantag eller den inskränkning som antagits i enlighet med punkt 1 vara ogiltig. Medlemsstaterna ska se till att rättsinnehavarna har rätt att bevilja licenser fria från upphovsrättslig ersättning som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1, generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster som de väljer.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Bevarande av kulturarvet

Bevarande av kulturarvet

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande.

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande.

 

1a.  Medlemsstaterna ska se till att allt material som härrör från ett mångfaldigande av material som är allmän egendom inte ska omfattas av upphovsrätt eller närstående rättigheter, under förutsättning att detta mångfaldigande utgör en trogen återgivning vars syfte är bevarande av det ursprungliga materialet.

 

1b.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

Ändringsförslag     68

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser

Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje och femte styckena i direktiv 2001/29/EG ska tillämpas på de undantag och inskränkningar som föreskrivs i denna avdelning.

1.  Tillgång till innehåll som omfattas av ett undantag i detta direktiv ska inte ge användarna rätt att använda det i enlighet med ett annat undantag.

 

2.  Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje, fjärde och femte styckena i direktiv 2001/29/EG ska tillämpas på de undantag och den inskränkning som föreskrivs i denna avdelning.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Kulturarvsinstitutioners användning av utgångna verk

Kulturarvsinstitutioners användning av utgångna verk

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva att när en kollektiv förvaltningsorganisation, för sina medlemmars räkning, ingår en icke-exklusiv licens för icke-kommersiellt bruk med en kulturarvsinstitution för digitalisering, distribution, överföring till allmänheten eller tillgängliggörande av utgångna verk eller andra alster som finns permanent i institutionens samlingar, kan en sådan icke-exklusiv licens förlängas eller antas gälla rättsinnehavare i samma kategori som de som omfattas av licensen och som inte företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, förutsatt att

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva att när en organisation för kollektiv förvaltning, för sina medlemmars räkning, ingår en icke-exklusiv licens för icke-kommersiellt bruk med en kulturarvsinstitution för digitalisering, distribution, överföring till allmänheten eller tillgängliggörande av utgångna verk eller andra alster som finns permanent i institutionens samlingar, kan en sådan icke-exklusiv licens förlängas eller antas gälla rättsinnehavare i samma kategori som de som omfattas av licensen och som inte företräds av organisationen för kollektiv förvaltning, förutsatt att

(a)  den kollektiva förvaltningsorganisationen, på grundval av mandat från rättsinnehavare, väl representerar rättsinnehavare i kategorin verk eller andra alster och de rättigheter som omfattas av licensen,

a)  organisationen för kollektiv förvaltning, på grundval av mandat från rättsinnehavare, väl representerar rättsinnehavarna i kategorin verk eller andra alster och de rättigheter som omfattas av licensen,

(b)  lika behandling garanteras alla rättsinnehavare i förhållande till villkoren i licensen,

b)  lika behandling garanteras alla rättsinnehavare i förhållande till villkoren i licensen,

(c)  alla rättsinnehavare när som helst kan invända mot att deras verk eller andra alster anses vara utgångna och utesluta att licensen tillämpas på deras verk eller andra alster.

c)  alla rättsinnehavare när som helst kan invända mot att deras verk eller andra alster anses vara utgångna och utesluta att licensen tillämpas på deras verk eller andra alster.

 

1a.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG samt artikel 11.1 i detta direktiv som tillåter kulturarvsinstitutioner att göra kopior av utgångna verk som finns permanent i deras samlingar tillgängliga på internet i icke vinstdrivande syfte, förutsatt att

 

a)  namnet på upphovsmannen eller en annan identifierbar rättsinnehavare anges, såvida inte detta visar sig vara omöjligt,

 

b)  alla rättsinnehavare när som helst kan invända mot att deras verk eller andra alster anses vara utgångna och utesluta att undantaget tillämpas på deras verk eller andra alster.

 

1b.  Medlemsstaterna ska föreskriva att det undantag som antagits i enlighet med punkt 1a inte gäller sektorer eller typer av verk där lämpliga licensbaserade lösningar, inbegripet men inte begränsat till lösningar som föreskrivs i punkt 1, finns tillgängliga. Medlemsstaterna ska, i samråd med upphovsmän, andra rättsinnehavare, organisationer för kollektiv förvaltning och kulturarvsinstitutioner, avgöra tillgängligheten när det gäller utvidgade kollektiva licensbaserade lösningar för specifika sektorer eller typer av verk.

2.  Ett verk eller annat alster ska anses vara utgånget när hela verket eller det andra alstret, i alla dess översättningar, versioner och yttringar, inte är tillgängligt för allmänheten via sedvanliga kommersiella kanaler och inte rimligen kan förväntas bli det.

2.  Medlemsstaterna kan ange ett slutdatum för fastställandet av om ett verk som tidigare saluförts ska anses vara utgånget.

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt 1 inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt, och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, organisationer för kollektiv förvaltning och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt 1 eller användas i enlighet med punkt 1a inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

3.  Medlemsstaterna ska föreskriva att lämpliga informationsåtgärder vidtas när det gäller

3.  Medlemsstaterna ska föreskriva att lämpliga informationsåtgärder vidtas när det gäller

(a)  fastställande av att verk eller andra alster är utgångna,

a)  fastställande av att verk eller andra alster är utgångna,

(b)  licensen, och särskilt dess tillämpning på icke företrädda rättsinnehavare,

b)  varje licens, särskilt dess tillämpning på icke företrädda rättsinnehavare,

(c)  möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar, som avses i punkt 1 c,

c)  möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar, som avses i punkterna 1 c och 1a b,

även under en rimlig tidsperiod innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs.

även under en period på minst sex månader innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de licenser som avses i punkt 1 inhämtas från en kollektiv förvaltningsorganisation som är representativ för den medlemsstat där

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de licenser som avses i punkt 1 inhämtas från en organisation för kollektiv förvaltning som är representativ för den medlemsstat där

(a)  verken eller fonogrammen först publicerades eller, om publicering inte har skett, där de först utsändes, utom i fråga om filmverk och audiovisuella verk,

a)  verken eller fonogrammen först publicerades eller, om publicering inte har skett, där de först utsändes, utom i fråga om filmverk och audiovisuella verk,

(b)  producenterna av verken har sitt säte eller hemvist, i fråga om filmverk och audiovisuella verk, eller

b)  producenterna av verken har sitt säte eller hemvist, i fråga om filmverk och audiovisuella verk, eller

(c)  kulturarvsinstitutionen är etablerad, om en medlemsstat eller ett tredjeland inte har kunnat fastställas i enlighet med leden a och b efter det att rimliga ansträngningar gjorts.

c)  kulturarvsinstitutionen är etablerad, om en medlemsstat eller ett tredjeland inte har kunnat fastställas i enlighet med leden a och b efter det att rimliga ansträngningar gjorts.

5.  Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra alster förutom om punkt 4 a och b gäller.

5.  Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra alster förutom om punkt 4 a och b gäller.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Gränsöverskridande användning

Gränsöverskridande användning

1.  Verk eller andra alster som omfattas av en licens som beviljats i enlighet med artikel 7 får användas av kulturarvsinstitutionen i enlighet med licensvillkoren i samtliga medlemsstater.

1.  Utgångna verk eller andra alster som omfattas av artikel 7 får användas av kulturarvsinstitutionen i enlighet med den artikeln i samtliga medlemsstater.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att information som gör det möjligt att identifiera de verk eller andra alster som omfattas av en licens som beviljats i enlighet med artikel 7 samt information om möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar som avses i artikel 7.1 c görs tillgänglig för allmänheten på en gemensam webbportal under minst sex månader innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs i andra medlemsstater än den där licensen beviljades, och för licensens hela giltighetstid.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att information som gör det möjligt att identifiera de verk eller andra alster som omfattas av artikel 7 samt information om den möjlighet för rättsinnehavare att göra invändningar som avses i artikel 7.1 c och 7.1a b görs permanent, enkelt och faktiskt tillgänglig på en offentlig gemensam webbportal under minst sex månader innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs i andra medlemsstater än den där licensen beviljades, eller – i de fall som omfattas av artikel 7.1a – där kulturarvsinstitutionen är etablerad, och för licensens hela giltighetstid.

3.  Den webbportal som avses i punkt 2 ska upprättas och förvaltas av Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter i enlighet med förordning (EU) nr 386/2012.

3.  Den webbportal som avses i punkt 2 ska upprättas och förvaltas av Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter i enlighet med förordning (EU) nr 386/2012.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1, säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättsinnehavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1 och det undantag som avses i artikel 7.1a, säkerställa att det skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Förhandlingsmekanism

Förhandlingsmekanism

Medlemsstaterna ska säkerställa att parter som vill ingå ett avtal i syfte att tillgängliggöra audiovisuella verk på plattformar för beställvideo kan förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ med relevant erfarenhet, om de möter svårigheter i samband med licensieringen av rättigheter. Detta organ ska bistå vid förhandlingar och bidra till att nå överenskommelser.

Medlemsstaterna ska säkerställa att parter som vill ingå ett avtal i syfte att tillgängliggöra audiovisuella verk på plattformar för beställvideo kan förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ med relevant erfarenhet, om de möter svårigheter i samband med licensieringen av audiovisuella rättigheter. Det opartiska organ som inrättas eller utses av medlemsstaterna för denna artikels syfte ska bistå parterna vid förhandlingar och hjälpa dem att nå överenskommelser.

Senast den [datum enligt artikel 21.1] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det organ som avses i punkt 1.

Senast den [datum enligt artikel 21.1] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det organ som de inrättat eller utsett i enlighet med första stycket.

 

För att öka audiovisuella verks tillgänglighet på plattformar för beställvideo ska medlemsstaterna främja dialog mellan representativa organisationer för upphovsmän, producenter, plattformar för beställvideo och andra berörda aktörer.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Avdelning III – kapitel 2a (nytt) – artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 2a

 

Tillgång till unionspublikationer

 

Artikel 10a

 

Unionens lagstadgade system för pliktexemplar

 

1.  Varje elektronisk publikation som handlar om unionsrelaterade frågor – såsom unionsrätten, unionens historia och integration, unionens politik samt demokratifrågor och institutionella och parlamentariska frågor som rör unionen – och som görs tillgänglig för allmänheten i unionen ska omfattas av unionens lagstadgade system för pliktexemplar.

 

2.  Europaparlamentets bibliotek ska ha rätt att kostnadsfritt erhålla ett exemplar av varje publikation som avses i punkt 1.

 

3.  Det krav som fastställs i punkt 1 ska gälla utgivare, tryckerier och importörer av publikationer för de verk som de publicerar eller trycker i eller importerar till unionen.

 

4.  Från och med dagen för leverans till Europaparlamentets bibliotek ska de publikationer som avses i punkt 1 ingå i bibliotekets permanenta samling. De ska göras tillgängliga för användare i bibliotekets lokaler uteslutande för ackrediterade forskares forskning eller studier och under parlamentets kontroll.

 

5.  Kommissionen ska anta rättsakter för att specificera formerna för leveransen av de publikationer som avses i punkt 1 till Europaparlamentets bibliotek.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Skydd av presspublikationer vid digital användning

Skydd av presspublikationer vid digital användning

1.  Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för digital användning av deras presspublikationer.

1.  Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG så att de kan få skälig och proportionerlig ersättning för digital användning av deras presspublikationer av leverantörer av informationssamhällets tjänster.

 

1a.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte hindra enskilda användares legitima privata och icke-kommersiella användning av presspublikationer.

2.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte på något sätt påverka de rättigheter som unionsrätten ger upphovsmän och andra rättsinnehavare när det gäller de verk och andra alster som ingår i en presspublikation. Dessa rättigheter får inte åberopas gentemot dessa upphovsmän och andra rättsinnehavare, och får framför allt inte beröva dem rätten att utnyttja sina verk och andra alster oberoende av den presspublikation i vilken de ingår.

2.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte på något sätt påverka de rättigheter som unionsrätten ger upphovsmän och andra rättsinnehavare när det gäller de verk och andra alster som ingår i en presspublikation. Dessa rättigheter får inte åberopas gentemot dessa upphovsmän och andra rättsinnehavare, och får framför allt inte beröva dem rätten att utnyttja sina verk och andra alster oberoende av den presspublikation i vilken de ingår.

 

2a.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte omfatta hyperlänkning.

3.  Artiklarna 5–8 i direktiv 2001/29/EG och direktiv 2012/28/EU ska i tillämpliga delar gälla i fråga om de rättigheter som avses i punkt 1.

3.  Artiklarna 5–8 i direktiv 2001/29/EG och direktiv 2012/28/EU ska i tillämpliga delar gälla i fråga om de rättigheter som avses i punkt 1.

4.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska upphöra att gälla 20 år efter publicerandet av presspublikationen. Denna frist ska beräknas från och med den första dagen i januari året efter dagen för offentliggörandet.

4.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska upphöra att gälla 20 år efter publicerandet av presspublikationen. Denna frist ska beräknas från och med den första dagen i januari året efter dagen för offentliggörandet.

 

Den rättighet som avses i punkt 1 ska inte tillämpas med retroaktiv verkan.

 

4a.  Medlemsstaterna ska se till att upphovsmän får en lämplig andel av de ytterligare intäkter som pressutgivare erhåller för användning av en presspublikation av leverantörer av informationssamhällets tjänster.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Krav på skälig ersättning

Krav på skälig ersättning

Medlemsstaterna får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en rättighet till en utgivare, utgör överlåtelsen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits eller licensierats.

Medlemsstater med system för uppdelning av ersättningen mellan upphovsmän och utgivare inom ramen för undantag och inskränkningar får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en rättighet till en utgivare, utgör överlåtelsen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag från eller en inskränkning av den rättighet som överlåtits eller licensierats, under förutsättning att ett likvärdigt system för uppdelning av ersättningen var i funktion i den berörda medlemsstaten före den 12 november 2015.

 

Första stycket ska inte påverka regelsystem i medlemsstaterna som gäller rättigheter avseende offentlig utlåning, förvaltning av rättigheter som inte grundar sig på undantag eller inskränkningar av upphovsrätten, såsom utvidgade kollektiva licensieringssystem, eller ersättningsrättigheter på grundval av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag     76

Förslag till direktiv

Kapitel 1a (nytt) – artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 1a

 

Skydd för arrangörer av idrottsevenemang

 

Artikel 12a

 

Skydd för arrangörer av idrottsevenemang

 

Medlemsstaterna ska bevilja arrangörer av idrottsevenemang de rättigheter som anges i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG samt artikel 7 i direktiv 2006/115/EG.

Motivering

I artikel 165.1 i EUF-fördraget anges att unionen ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor. Skyddet av upphovsrätt för arrangörer av idrottsevenemang nämns redan i skäl 52 i direktiv 2010/13/EU och har fått stöd av Europaparlamentet i flera betänkanden om idrott. I de förenade målen C-403/08 och C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631, slog domstolen fast att idrottsevenemang har en unik karaktär, och i denna utsträckning är originella, vilket kan göra dem till alster som förtjänar ett skydd jämförbart med det som ges verk. Hittills har fem medlemsstater beviljat arrangörer av idrottsevenemang en närstående rättighet.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

Användning av skyddat innehåll av leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll

 

-1.  Utan att det påverkar artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG utför leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll en överföring till allmänheten och ska ingå skäliga och lämpliga licensavtal med rättsinnehavare, såvida inte rättsinnehavaren inte önskar bevilja en licens eller licenser inte finns att tillgå. Licensavtal som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll ingår med rättsinnehavare ska omfatta ansvar för verk som laddas upp av användarna av deras tjänster i överensstämmelse med bestämmelserna och villkoren i licensavtalet, förutsatt att dessa användare inte agerar i kommersiellt syfte eller inte är rättsinnehavaren eller dennes ombud.

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

1.  De leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll som avses i punkt -1 ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta lämpliga och proportionerliga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av licensavtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster via dessa tjänster.

 

Om licensavtal med rättsinnehavarna saknas ska leverantörerna av delningstjänster för onlineinnehåll i samarbete med rättsinnehavarna vidta lämpliga och proportionerliga åtgärder för att se till att det via dessa tjänster inte går att få tillgång till verk eller andra alster som gör intrång i upphovsrätten eller närstående rättigheter, medan icke intrångsgörande verk och andra alster ska förbli tillgängliga.

 

1a.  Medlemsstaterna ska se till att de leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll som avses i punkt -1 ska tillämpa de åtgärder som avses i punkt 1 på grundval av den relevanta information som tillhandahålls av rättsinnehavarna.

 

Leverantörerna av delningstjänster för onlineinnehåll ska vara transparenta gentemot rättsinnehavarna och underrätta dessa om de åtgärder som tillämpas och om hur de genomförs samt i tillämpliga fall regelbundet rapportera om användningen av verken och de andra alstren.

 

1b.  Medlemsstaterna ska se till att genomförandet av sådana åtgärder står i proportion till sitt syfte och åstadkommer en balans mellan användarnas och rättsinnehavarnas grundläggande rättigheter och ska i enlighet med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG, där denna är tillämplig, inte införa någon allmän skyldighet för leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll att övervaka den information som de överför eller lagrar.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.

2.  För att förhindra missbruk eller begränsningar i utövandet av undantag från och inskränkningar av upphovsrätten ska medlemsstaterna säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför effektiva och snabba mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1. Alla klagomål som lämnas in genom dessa mekanismer ska behandlas utan otillbörligt dröjsmål. Rättsinnehavarna ska ge en rimlig motivering till sina beslut, så att ett godtyckligt avfärdande av klagomål undviks.

 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG ska vidare de åtgärder som avses i punkt 1 inte kräva identifiering av enskilda användare och behandling av deras personuppgifter.

 

Medlemsstaterna ska också se till att användarna, inom ramen för tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1, har tillgång till domstol eller en annan relevant rättslig myndighet för att hävda sin rätt att utnyttja ett undantag från eller en begränsning av upphovsrätten.

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll, användare och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis för genomförandet av de åtgärder som avses i punkt 1 på ett sätt som är proportionellt och effektivt, med beaktande av bland annat tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag     78

Förslag till direktiv

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Medlemsstaterna ska sörja för att tvister mellan dem till vilka rätten har övergått och leverantörer av informationssamhällets tjänster rörande tillämpningen av artikel 13.1 kan hanteras av ett system för alternativ tvistlösning.

 

Medlemsstaterna ska inrätta eller utse ett oberoende organ med nödvändig expertis som ska hjälpa parterna att lösa sina tvister inom ramen för detta system.

 

Medlemsstaterna ska senast (det datum som anges i artikel 21.1) underrätta kommissionen om inrättandet av detta organ.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13b

 

Användning av skyddat innehåll av leverantörer av informationssamhällets tjänster som tillhandahåller automatiska tjänster för bildsökning

 

Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av informationssamhällets tjänster som automatiskt återger eller hänvisar till betydande mängder upphovsrättsligt skyddade visuella verk och gör dem tillgängliga för allmänheten för indexering och sökning ingår skäliga och välavvägda licensavtal med de rättsinnehavare som begär detta, i syfte att se till att dessa får skälig ersättning. Sådan ersättning får förvaltas av de berörda rättsinnehavarnas organisation för kollektiv förvaltning.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Kapitel 3 – artikel -14 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel - 14

 

Principen om skälig och proportionerlig ersättning

 

1.  Medlemsstaterna ska se till att upphovsmän och utövande konstnärer får skälig och proportionerlig ersättning för utnyttjande av deras verk och andra alster, inklusive utnyttjande på internet. Detta kan uppnås inom varje sektor genom en kombination av avtal, däribland kollektivavtal, och mekanismer för lagstadgad ersättning.

 

2.  Punkt 1 ska inte gälla när en upphovsman eller utövande konstnär kostnadsfritt beviljar alla användare en icke-exklusiv nyttjanderätt.

 

3.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till särdragen i varje sektor när de uppmuntrar till proportionerlig ersättning för rättigheter som beviljas av upphovsmän och utövande konstnärer.

 

4.  I avtalen ska den ersättning som gäller för varje form av utnyttjande specificeras.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Transparenskrav

Transparenskrav

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får aktuell, korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet av deras verk och framföranden från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det gäller utnyttjande, intäkter och ersättning.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet, dock minst en gång per år, och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor och den relativa vikten av varje enskilt bidrag får aktuell, korrekt, relevant och heltäckande information om utnyttjandet av deras verk och framföranden av dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det gäller utnyttjande, direkta och indirekta intäkter samt ersättning.

 

1a.  Om licenstagaren eller förvärvaren av upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter i sin tur licensierar dessa rättigheter till en annan part, ska medlemsstaterna se till att denna part delar all den information som avses i punkt 1 med licenstagaren eller förvärvaren.

 

Den första licenstagaren eller förvärvaren ska vidarebefordra all den information som avses i punkt 1 till upphovsmannen eller den utövande konstnären. Denna information får inte modifieras, förutom när det gäller kommersiellt känsliga uppgifter enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning, för vilka, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 15 och 16a, ett sekretessavtal får ingås i syfte att bevara sund konkurrens. Om den första licenstagaren eller förvärvaren dröjer med att tillhandahålla den information som avses i denna punkt, ska upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt att begära denna information direkt från den efterföljande licenstagaren.

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en lämplig transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och säkerställer en tillräcklig transparensnivå.

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en hög transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan dock medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet förblir ändamålsenligt och säkerställer en hög transparensnivå.

3.  Medlemsstaterna får besluta att kravet i punkt 1 inte gäller när bidraget från upphovsmannen eller den utövande konstnären inte är betydande med hänsyn till verket eller framförandet som helhet.

 

4.  Punkt 1 ska inte gälla för enheter som omfattas av transparenskraven i direktiv 2014/26/EU.

4.  Punkt 1 ska inte gälla för enheter som omfattas av transparenskraven i direktiv 2014/26/EU eller av kollektivavtal, om dessa krav eller avtal föreskriver transparenskrav som är jämförbara med det som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer har rätt att begära ytterligare, lämplig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Om kollektivavtal som föreskriver en jämförbar mekanism saknas ska medlemsstaterna säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer eller en representativ organisation som agerar för deras räkning har rätt att göra anspråk på ytterligare, lämplig och skälig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, om den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta direkta och indirekta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14 och avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning.

Medlemsstaterna ska föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14 och avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning. Medlemsstaterna ska se till att upphovsmäns och utövande konstnärers representativa organisationer får inleda sådana förfaranden på begäran av en eller flera upphovsmän och utövande konstnärer.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Rätt till återkallande

 

1.  Om en upphovsman eller en utövande konstnär exklusivt har licensierat eller överlåtit sina rättigheter avseende ett verk eller annat skyddat alster, ska medlemsstaterna se till att upphovsmannen eller den utövande konstnären har rätt till återkallande om verket eller det skyddade alstret inte utnyttjas eller om den regelbundna rapporteringen enligt artikel 14 konstant uteblir. Medlemsstaterna får fastställa särskilda bestämmelser med hänsyn till särdragen i olika sektorer och verk och förväntad utnyttjandeperiod, och särskilt ange tidsfrister för rätten till återkallande.

 

2.   Den rätt till återkallande som anges i punkt 1 får utövas först efter en rimlig tid efter ingåendet av licens- eller överlåtelseavtalet, och endast efter en skriftlig underrättelse med en lämplig tidsfrist inom vilken utnyttjandet av de licensierade eller överlåtna rättigheterna måste ske. När denna tidsfrist har löpt ut kan upphovsmannen eller den utövande konstnären välja att upphäva avtalets exklusiva karaktär i stället för att återkalla rättigheterna. Om ett verk eller annat alster innehåller bidrag från flera upphovsmän eller utövande konstnärer, ska sådana upphovsmäns eller utövande konstnärers utövande av den individuella rätten till återkallande regleras i nationell lagstiftning, som ska fastställa bestämmelserna för rätten till återkallande för kollektiva verk, med beaktande av den relativa vikten av de enskilda bidragen.

 

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om det faktum att rättigheterna inte har utnyttjats till övervägande delen beror på omständigheter som upphovsmannen eller den utövande konstnären rimligen kan förväntas åtgärda.

 

4.  Avtalsmässiga eller andra arrangemang som innebär undantag från rätten till återkallande ska vara lagliga endast om de ingås genom ett avtal som bygger på ett kollektivavtal.

Ändringsförslag     85

Förslag till direktiv

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

För de användningsområden som undantagen eller inskränkningen i detta direktiv gäller får medlemsstaterna anta eller behålla mer vittomfattande bestämmelser, så länge dessa är förenliga med de befintliga undantagen och inskränkningarna i unionsrätten.

Ändringsförslag     86

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bestämmelserna i artikel 11 ska också tillämpas på presspublikationer som publiceras före den [det datum som nämns i artikel 21.1].

utgår

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*) (14.6.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

(COM(2016)0593 – C8–0383/2016 – 2016/0280(COD))

Föredragande av yttrande: Catherine Stihler

(*)  Associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Trots att olika direktiv och EU:s befintliga rättsliga ram på området för upphovsrättslig lagstiftning har bidragit till en bättre fungerande inre marknad och stimulerat innovation, kreativitet, investering och produktion av nytt innehåll de senaste åren så har den så kallade digitala revolutionen och den snabba teknologiska utvecklingen skapat enorma utmaningar på det här området.

Den pågående marknadsutvecklingen har i vissa fall medfört radikala förändringar i hur upphovsrättsligt skyddade arbeten skapas, produceras, distribueras och utnyttjas. Skapandet av olika affärsmodeller och en framväxande efterfrågan krävde att man inom den nuvarande upphovsrättsliga ramen antog lämpliga lösningar på dessa utmaningar, för att göra den framtidssäker och lämplig för nya marknadsrealiteter och för medborgarnas behov.

I detta avseende välkomnar föredraganden kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, som har till syfte att tillhandahålla nya regler för att möta dessa behov, exempelvis genom att anta vissa undantag och begränsningar för digitala och gränsöverskridande miljöer, förenkla licensieringsmetoder, säkerställa större tillgång till innehåll för konsumenterna och säkerställa större insyn och öppenhet i fråga om upphovsmännens och de utövande konstnärernas kontrakt och ersättningar.

Föredraganden anser emellertid att förslagets text kan förbättras i ett antal avseenden och kompletteras med mer specifika eller mer ambitiösa förslag i andra. Därför införs i hennes förslag till yttrande ett antal riktade ändringsförslag i ett försök att förbättra, klargöra och utvidga kommissionens föreslagna text.

Undantag och begränsningar på området för forskning, utbildning och bevarande av kulturarv

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att möta nya utmaningar på det här området, men anser att man borde ha antagit en mer ambitiös strategi. Särskilt när det gäller undantaget för text- och datautvinning, som föreskrivs i artikel 3 i direktivet, anser föredraganden att begränsningen av det föreslagna EU-undantaget till en snäv definition av forskningsorganisationer är kontraproduktiv, och föreslår därför en enkel regel som inte diskriminerar mellan användare eller syften och som säkerställer en strikt begränsad och transparent användning av teknologiska skyddsåtgärder när så är lämpligt.

Även på området för verk och andra alster inom undervisningsverksamhet (artikel 4) anser föredraganden att undantaget bör gynna inte bara alla formella utbildningsinrättningar i primär och sekundär utbildning, yrkesutbildning och högre utbildning, utan även andra organisationer, såsom bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner, som tillhandahåller icke-formell och informell utbildning. Föredraganden anser att den bästa lösningen är att ha ett enda obligatoriskt undantag för alla typer av undervisning, både digital och icke-digital, formell och informell.

När det gäller undantaget för bevarandet av kulturarv i artikel 5 föreslår föredraganden en ambitiös utvidgning av denna artikels tillämpningsområde, och inför flera nya element. Först föreslås i förslaget till yttrande en modifiering av undantaget för att tillåta att kulturarvsinstitutioner och utbildningsinrättningar mångfaldigar verk och andra alster permanent i sina samlingar för att utföra sitt uppdrag i allmänhetens intresse inom bevarande, forskning, utbildning, kultur och undervisning.

Vidare föreslås tre nya undantag i syfte att gynna utvecklingen av det europeiska forskningsområdet och uppmuntra till vetenskaplig forskning och till användning av och tillgång till kunskap och kulturarv. Ett nytt undantag för leverans av dokument av kulturarvsinstitutioner eller utbildningsinrättningar och ett annat om åtkomst för forskning eller privata studier i kulturarvsinstitutionernas eller utbildningsinrättningarnas lokaler införs med detta mål. Vidare införs även ett undantag för utlåning till allmänheten av litterära verk med målet att säkerställa att alla medborgare i Europeiska unionen har tillgång till ett fullständigt utbud av böcker och andra resurser.

Utgångna verk

Föredraganden inför ett undantag enligt artikel 7 som ger kulturarvsinstitutioner möjlighet att distribuera, kommunicera till allmänheten eller tillgängliggöra utgångna verk eller andra alster som finns i institutionens permanenta samling för icke-kommersiella syften, med vederbörlig hänsyn till ersättningssystem för att kompensera för eventuell oskälig påverkan på rättsinnehavarnas legitima intressen. I alla händelser bör upphovsmän och rättsinnehavare ha rätt att motsätta sig ett sådant tillgängliggörande och få sina verk borttagna från internet.

Skydd av presspublikationer vid digital användning

Föredraganden anser inte att införandet av en pressförläggarrättighet enligt artikel 11 är tillräckligt motiverat. Det är sant att förläggare kan möta utmaningar när de verkställer licensierade upphovsrätter, men denna fråga bör hanteras via en verkställandeförordning. Enkla förändringar av artikel 5 i verkställandedirektiv 2004/48/EG, som gör det tillämpligt även på pressförläggare, kommer att tillhandahålla de medel som är nödvändiga och lämpliga för att lösa denna fråga. Föredraganden anser inte att man behöver skapa någon ny rättighet eftersom förläggarna har full rätt att välja bort ekosystemet när som helst med enkla tekniska medel. Föredraganden är också bekymrad över vilken effekt skapandet av denna nya rättighet skulle kunna få på marknaden. Det är mycket troligt att tillägget av denna rätt skapar ett nytt skikt av komplexitet för licensieringsavtal. Det lämnas inte heller någon garanti för att utökade rättigheter för förläggarna skulle flöda vidare till upphovsmännen. Det vore troligtvis mer effektivt att främja journalistik och förlagsverksamhet av hög kvalitet genom skatteincitament än att lägga till ett ytterligare skikt av upphovsrättslig lagstiftning.

Viss användning av skyddat innehåll via nättjänster

När det gäller artikel 13 (och motsvarande skäl 37, 38 och 39) anser föredraganden att den nuvarande ordalydelsen är oförenlig med det system för ansvarsbegränsning som föreskrivs i direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel), en lagstiftning som har visat sig enormt gynnsam för den inre marknaden på det digitala området. Föredraganden stöder fullt och fast uppfattningen att värdegapet måste hanteras, och betonar att upphovsmän och rättsinnehavare ska ges en rättvis och välavvägd ersättning för användningen av deras verk från leverantörer av internettjänster. Detta bör dock uppnås utan negativa konsekvenser för den digitala ekonomin eller konsumenternas internetfriheter. Den nuvarande ordalydelsen i artikel 13 uppnår inte detta. De stränga krav som beskrivs i artikeln skulle kunna utgöra ett hinder för nya och framväxande företags marknadsinträde. Den är också tekniskt specifik, och marknaden kan reagera genom att helt enkelt ändra tekniska processer eller utforma nya affärsmodeller som motverkar det beskrivna kategoriseringssättet. Användningen av filtrering skulle kunna skada användarnas intressen, eftersom det finns många legitima sätt att använda upphovsrättsligt skyddat innehåll som filtreringstekniken ofta inte är tillräckligt avancerad för att tillgodose.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter ger rättighetshavarna en hög skyddsnivå och skapar en ram inom vilken verk och andra skyddade alster kan utnyttjas. Denna harmoniserade rättsliga ram bidrar till en väl fungerande inre marknad, investeringar och produktion av nytt innehåll, även i den digitala miljön. Det skydd som denna rättsliga ram ger bidrar också till unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs. Enligt artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen beakta kulturella aspekter i sitt handlande.

(2)  De direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter ger rättighetshavarna en hög skyddsnivå och skapar en ram inom vilken verk och andra skyddade alster kan utnyttjas. Denna harmoniserade rättsliga ram bidrar till en väl fungerande och verkligt integrerad inre marknad, investeringar och produktion av nytt innehåll, även i den digitala miljön. Det skydd som denna rättsliga ram ger bidrar också till unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs. Enligt artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen beakta kulturella aspekter i sitt handlande.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. Detta direktiv fastställer regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt bör det även finnas bestämmelser om rättigheter i publikationer, om användningen av verk och andra alster av leverantörer av onlinetjänster som lagrar och ge tillgång till användaruppladdat innehåll och om transparens i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal.

(3)  Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används, och den relevanta lagstiftningen behöver vara framtidssäker för att inte begränsa den tekniska utvecklingen. Nya affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. Detta direktiv fastställer regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande och rättvis marknadsplats för upphovsrätt bör det även finnas bestämmelser om användningen av verk och andra alster, om leverantörer av onlinetjänster och om transparens i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal och om den redovisning som härrör från utnyttjande av skyddade verk i enlighet med dessa avtal.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Detta direktiv grundar sig på och kompletterar bestämmelserna i de direktiv som gäller på detta område, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG27, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG29, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG30, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU32.

(4)  Detta direktiv grundar sig på och kompletterar bestämmelserna i de direktiv som gäller på detta område, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG27, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG27a, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG29, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG30, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU32.

_________________

_________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

 

27a Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (nedan kallat direktivet om elektronisk handel) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Syftet med de undantag och inskränkningar som anges i detta direktiv är att uppnå en skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos upphovsmän och andra rättsinnehavare å ena sidan och hos användare å andra sidan. De kan endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verken eller andra alster och som inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas legitima intressen.

(6)  Syftet med de undantag och inskränkningar som anges i detta direktiv är att uppnå en skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos upphovsmän och andra rättsinnehavare å ena sidan och hos användare å andra sidan. De kan endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verken eller andra alster och som inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas legitima intressen. De rör särskilt tillgång till utbildning, kunskap och kulturarv och är därför i samhällets intresse.

Ändringsförslag     5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt kallat text- och datautvinning. Denna teknik gör det möjligt för forskare att behandla stora mängder information för att skaffa sig nya kunskaper och upptäcka nya tendenser. Samtidigt som teknik för text- och datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom främja innovation. I unionen är forskningsorganisationer, t.ex. universitet och forskningsinstitut, dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis, framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar. Text- och datautvinning kan också utföras med avseende på enkla fakta eller data som inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa fall krävs inget tillstånd.

(8)  Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form, t.ex. text, ljud, bild eller andra typer av data, allmänt kallat text- och datautvinning. Denna teknik möjliggör behandlingen av stora mängder digitalt lagrad information för att inhämta nya kunskaper och upptäcka nya tendenser. Samtidigt som teknik för text- och datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom främja innovation. I unionen är enskilda personer samt offentliga och privata enheter som har laglig tillgång till innehåll dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis, framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar. Tillstånd krävs inte om text- eller datautvinningen utförs med avseende på enkla fakta eller data som inte är upphovsrättsskyddade. Rätt att läsa är i själva verket samma sak som rätt att utvinna information.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt anpassade till användningen av teknik inom vetenskaplig forskning. Om forskare har laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget när det gäller text- och datautvinning.

(9)  Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt anpassade till användningen av text- och datautvinningsteknik, som är relevant långt utanför området för vetenskaplig forskning. Om forskare har förvärvat laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet och de föreslagna handlingslinjerna i den europeiska agendan för öppen vetenskap blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget när det gäller text- och datautvinning för alla potentiella användare. Unionsrätten måste ta hänsyn till att text- och datautvinning allt oftare används utanför formella forskningsorganisationer och för andra syften än vetenskaplig forskning som ändå bidrar till innovation och tekniköverföring liksom till samhällsintresset.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de deltar i offentlig-privata partnerskap.

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det bör finnas ytterligare ett obligatoriskt undantag genom vilket forskningsorganisationer ges tillgång till information i ett format som möjliggör text- och datautvinning. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de deltar i offentlig-privata partnerskap, förutsatt att vinsterna återinvesteras i forskning. De nya undantagen bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget.

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Forskningsorganisationer i hela unionen omfattar ett brett spektrum av enheter vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att göra det i kombination med att tillhandahålla utbildningstjänster. Eftersom enheterna är av så olika slag är det viktigt att ha en gemensam syn på dem som omfattas av undantaget. Trots olika juridiska former och strukturer har forskningsorganisationer i medlemsstaterna rent allmänt det gemensamt att de agerar antingen på icke vinstdrivande grund eller inom ramen för ett uppdrag i allmänhetens intresse som erkänns av staten. Ett sådant uppdrag i allmänhetens intresse kan exempelvis återspeglas genom offentlig finansiering eller genom bestämmelser i nationell lagstiftning eller offentliga upphandlingskontrakt. Samtidigt bör organisationer över vilka kommersiella företag har ett avgörande inflytande som tillåter dem att utöva kontroll på grund av strukturella faktorer, t.ex. deras egenskap av aktieägare eller medlemmar, vilket kan leda till förmånstillträde till forskningsresultaten, inte betraktas som forskningsorganisationer i den mening som avses i detta direktiv.

(11)  Forskningsorganisationer i hela unionen omfattar ett brett spektrum av enheter som bedriver forskning, inbegripet den offentliga sektorn och kulturarvsinstitutioner, vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att göra det i kombination med att tillhandahålla utbildningstjänster. Eftersom enheterna är av så olika slag är det viktigt att ha en gemensam syn på dem som omfattas av undantaget. Trots olika juridiska former och strukturer har forskningsorganisationer i medlemsstaterna rent allmänt det gemensamt att de agerar antingen på icke vinstdrivande grund eller inom ramen för ett uppdrag i allmänhetens intresse som erkänns av staten. Ett sådant uppdrag i allmänhetens intresse kan exempelvis återspeglas genom offentlig finansiering eller genom bestämmelser i nationell lagstiftning eller offentliga upphandlingskontrakt. Samtidigt bör organisationer över vilka kommersiella företag har ett avgörande inflytande som tillåter dem att utöva kontroll på grund av strukturella faktorer, t.ex. deras egenskap av aktieägare eller medlemmar, vilket kan leda till förmånstillträde till forskningsresultaten, inte betraktas som forskningsorganisationer i den mening som avses i detta direktiv.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta åtgärder om det finns en risk för att säkerheten och integriteten i systemet eller databaserna där verken eller andra alster finns skulle äventyras. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet och integritet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget.

(12)  Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta åtgärder om det finns en risk för att säkerheten i systemet eller databaserna där verken eller andra alster finns skulle äventyras. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt, proportionerligt och effektivt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget eller förhindra ett mångfaldigande av forskningsresultat.

Ändringsförslag     10

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Text- och datautvinning inbegriper omfattande nedladdning av skyddade verk och andra alster. Lagring och kopiering av innehåll bör därför strikt begränsas till vad som är nödvändigt för att bekräfta resultat. Alla kopior som lagras bör raderas efter en lämplig tidsperiod för att undvika annan användning som inte omfattas av undantaget.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande bl.a. för användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Tillämpningsområdet för dessa undantag eller inskränkningar och hur de gäller vid digital användning är oklart. Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning. Därför måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att säkerställa att utbildningsanstalter har full visshet om rättsläget när de utnyttjar verk eller andra alster i digital undervisning, även online och över gränserna.

(14)  Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande bl.a. för användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning. Därför måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att säkerställa full visshet om rättsläget när verk eller andra alster utnyttjas i alla sorters undervisningsverksamhet, även online och över gränserna.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

(15)  Även om distansundervisning, e-lärande och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna all utbildningsverksamhet och alla utbildningsanstalter, inbegripet för primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning, liksom organisationer som deltar i undervisningsverksamhet, inbegripet på området för icke-formell eller informell utbildning som erkänns av en medlemsstat, i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. I linje med rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete, ET2020, bör bidraget från informell och icke-formell utbildning, jämsides med formell utbildning, erkännas och utvecklas för att uppfylla unionens mål. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters ansvar, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier i klassrummet och onlineutnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta all användning av verk och andra alster, såväl digital som annan användning, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Med begreppet ”illustrationer i undervisningssyfte” förstås i allmänhet användningen av ett verk för att ge exempel och förklara eller underbygga en kurs. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning offline, såsom i klassrummet eller i organisationer, som exempelvis bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner som deltar i utbildningsverksamhet, och online-utnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller på licensavtal som täcker andra användningsområden, har införts i flera medlemsstater för att underlätta användning av verk och andra alster för utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till behoven i utbildningsanstalter och olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya obligatoriska inskränkningen med avseende på digital användning och undervisning över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga licenser som åtminstone omfattar samma användningsområden som de som är tillåtna enligt undantaget. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material som främst är avsedda för utbildningsmarknaden. För att undvika att en sådan mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att licensieringssystem som möjliggör digital användning av verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga och att utbildningsanstalter är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem.

(17)  Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller på utvidgade kollektiva licensavtal, har införts i flera medlemsstater för att underlätta användning av åtminstone korta delar av eller utdrag ur verk och andra alster för utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till de begränsningar som den fasta förteckningen över frivilliga undantag på unionsnivå medför, behoven i utbildningsanstalter och olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya obligatoriska inskränkningen vid användning offline och online och framför allt i undervisning över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga licenser som åtminstone omfattar samma användningsområden som de som är tillåtna enligt undantaget. Eventuella andra ersättningsmekanismer bör vara begränsade till fall där det finns en risk för oskälig påverkan på rättsinnehavarnas legitima intressen. I de fallen bör medlemsstaterna kunna kräva ersättning för den användning som sker enligt detta undantag. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material som främst är avsedda för utbildningsmarknaden. För att undvika att en sådan mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att licensieringssystem som möjliggör digital användning av verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga, erbjuds till ett rimligt pris och omfattar all användning som tillåts enligt undantaget, och att utbildningsanstalter är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  En bevarandeåtgärd kan kräva mångfaldigande av ett verk eller annat alster i en kulturarvsinstitutions samlingar och följaktligen att tillstånd inhämtas från de berörda rättighetshavarna. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig åt att bevara sina samlingar för framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv som finns i dessa samlingar, men den medför också nya utmaningar. Mot bakgrund av dessa nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för att möjliggöra dessa bevarandeåtgärder.

(18)  En bevarandeåtgärd kan kräva mångfaldigande av ett verk eller annat alster i en kulturarvsinstitutions samlingar och följaktligen att tillstånd inhämtas från de berörda rättighetshavarna. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig åt att bevara kulturarv för framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv som finns i kulturarvsinstitutionernas samlingar, men den medför också nya utmaningar. En sådan utmaning är den systematiska insamlingen och det systematiska bevarandet av verk som ursprungligen inte offentliggjorts på traditionella analoga sätt, utan som har skapats digitalt. Utgivare i medlemsstaterna är vanligtvis skyldiga att i arkiveringssyfte förse vissa kulturarvsinstitutioner med en referenskopia av alla utgivna verk, men dessa skyldigheter gäller vanligtvis inte verk som skapas digitalt. Om upphovsmännen eller utgivarna inte tillhandahåller referenskopior av verk som har skapats digitalt bör kulturarvsinstitutionerna kunna mångfaldiga dessa verk på eget initiativ om de finns öppet tillgängliga på internet, för att ta med dem i sina permanenta samlingar. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig också åt att göra interna mångfaldiganden för många olika ändamål, inklusive försäkring, rättighetsklarering och lån. Mot bakgrund av dessa eventuella nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en kulturarvsinstitutions samlingar när exemplar ägs eller innehas permanent av kulturarvsinstitutionen, t.ex. som en följd av överlåtelse av äganderätt eller licensavtal.

(21)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en kulturarvsinstitutions samlingar när exemplar ägs, innehas som långtidslån eller innehas permanent av kulturarvsinstitutionen eller utbildningsanstalten, t.ex. som en följd av överlåtelse av äganderätt eller licensavtal.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. I övergången från tryckt till digital teknik har utgivare av presspublikationer problem med licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina investeringar. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex och ineffektiv.

(31)  En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. I övergången från tryckt till digital teknik har utgivare av presspublikationer investerat stort i att digitalisera sitt innehåll, och trots detta har de problem med licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina investeringar. Det beror främst på att vissa nyhetssamlare och sökmotorer använder pressutgivares innehåll utan att sluta licensavtal och utan att ge dem skälig ersättning. Digitala plattformar, såsom nya rss-läsare och sökmotorer, har utvecklat sin verksamhet på grundval av pressutgivarnas investeringar i att skapa innehåll, utan att bidra till dess framställning. Detta är ett allvarligt hot mot journalisters sysselsättning och rättvisa ersättning samt mot framtidens mediepluralism. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex och ineffektiv.

Ändringsförslag     18

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i förlagsbranschen. Det är därför nödvändigt att på unionsnivå skapa ett harmoniserat rättsligt skydd för presspublikationer när det gäller digital användning. Ett sådant skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av presspublikationer när det gäller digital användning.

(32)  utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i förlagsbranschen. Det är därför nödvändigt att på unionsnivå skapa ett harmoniserat rättsligt skydd för presspublikationer när det gäller digital användning. Ett sådant skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av presspublikationer när det gäller tryckt och digital användning.

Motivering

Eftersom utgivare investerar både i tryckta och digitala publikationer bör deras rättigheter återspegla detta, vilket redan är fallet för andra innehållsproducenter enligt det nuvarande direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag     19

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör överföring till allmänheten.

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte åtgärder inom ramen för datoriserade system för referenser eller index, såsom hyperlänkning.

Ändringsförslag     20

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om digital användning. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv.

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG och de rättigheter till uthyrning, utlåning och spridning som fastställs i direktiv 2006/115/EG. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv.

Ändringsförslag     21

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker eller vetenskapliga publikationer, bedriver ofta sin verksamhet på grundval av överlåtelse av upphovsrätt genom avtal eller lagbestämmelser. I detta sammanhang gör utgivare en investering i syfte att utnyttja de verk som ingår i deras publikationer och kan i vissa fall gå miste om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar, t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett antal medlemsstater delas ersättning för användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta denna situation och öka säkerheten om rättsläget för alla berörda parter bör medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, när en upphovsman har överlåtit eller licensierat sina rättigheter till en utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt verk till en publikation och det finns system för att ersätta den skada som orsakats av ett undantag eller en inskränkning, har utgivare rätt att göra anspråk på en andel av denna ersättning, medan utgivarens börda att styrka sitt anspråk inte bör gå utöver vad som krävs i det nuvarande systemet.

(36)  utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker eller vetenskapliga publikationer, bedriver ofta sin verksamhet på grundval av överlåtelse av upphovsrätt genom avtal eller lagbestämmelser. I detta sammanhang gör utgivare en investering i syfte att utnyttja de verk som ingår i deras publikationer och kan i vissa fall gå miste om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar, t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett antal medlemsstater delas ersättning för användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta denna situation och öka säkerheten om rättsläget för alla berörda parter bör medlemsstaterna fastställa att, när en upphovsman har överlåtit eller licensierat sina rättigheter till en utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt verk till en publikation och det finns system för att ersätta den skada som orsakats av ett undantag eller en inskränkning, har utgivare rätt att göra anspråk på en andel av denna ersättning, medan utgivarens börda att styrka sitt anspråk inte bör gå utöver vad som krävs i det nuvarande systemet.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den viktigaste källan till tillgång till innehåll på nätet. Detta påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används samt deras möjligheter att få en tillräcklig ersättning för detta.

(37)  Utvecklingen av digital teknik har lett till framväxten av nya affärsmodeller och stärkt internets roll som den viktigaste marknadsplatsen för distribution av upphovsrättsskyddat innehåll. Med åren har onlinetjänster som ger användarna möjlighet att ladda upp verk och göra dem tillgängliga för allmänheten blomstrat och blivit viktiga källor till tillgång till innehåll på nätet, vilket medger mångfald och gör innehåll lättillgängligt, men vilket också skapar utmaningar när upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp utan föregående tillstånd från rättsinnehavarna.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) I dag konsumeras mer kreativt innehåll än någonsin. Denna konsumtion underlättas av onlineplattformar och rss-läsare. De är ett sätt att ge bredare tillgång till kulturella och kreativa verk och erbjuder goda möjligheter för den kulturella och kreativa sektorn att utveckla nya affärsmodeller. Konstnärer och upphovsmän har emellertid inte sett någon jämförbar intäktsökning till följd av denna ökade konsumtion. En av orsakerna till detta kan vara den bristande klarheten i fråga om statusen för dessa onlinetjänster enligt e-handelslagstiftningen. Man bör överväga hur denna process kan fungera med större rättslig säkerhet och respekt för alla berörda parter, inklusive konstnärer och användare, och transparens och lika villkor måste säkerställas. Kommissionen bör ta fram en vägledning för hur lagstiftningen om mellanhänders ansvar ska genomföras så att onlineplattformar kan fullgöra sina skyldigheter och följa reglerna om ansvar och för att förbättra den rättsliga säkerheten och öka användarnas förtroende.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, är de skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare, såvida de inte är berättigade till undantag från ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.

När leverantörer av informationssamhällets tjänster erbjuder användare tjänster för lagring av innehåll och ger allmänheten tillgång till innehåll och när denna verksamhet utgör en överföring till allmänheten och inte är av rent teknisk, automatisk eller passiv natur, bör de vara skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare avseende upphovsrättsskyddade verk och andra alster, såvida de inte är berättigade till undantaget från ansvar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG.

__________________

__________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet.

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 38 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster, t.ex.. genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som aktivt och direkt möjliggör för användare att ladda upp verk samt tillgängliggöra och marknadsföra verk för allmänheten vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster. Sådana åtgärder bör respektera Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och inte införa någon allmän skyldighet för leverantörer av informationssamhällets tjänster att övervaka den information som de överför eller lagrar enligt vad som avses i artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) Samarbete mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare är avgörande för genomförandet av sådana åtgärder. Rättsinnehavare bör för tjänsteleverantörerna korrekt identifiera de verk eller andra alster som de anser att de innehar upphovsrätt för. Rättsinnehavare bör förbli ansvariga för anspråk från tredje parter på användningen av verk som de har identifierat som sina egna verk vid genomförandet av varje form av avtal som ingåtts med tjänsteleverantören.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för att tekniken (t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, och tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller den teknik som används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa tekniker bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal.

utgår

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är information från deras avtalsparter eller från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs.

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer befinner sig i en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de korrekt information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är regelbunden information från deras direkta avtalsparter eller från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs. Rapporterings- och transparenskravet bör följa verket genom alla former av utnyttjande och över gränser.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom varje sektor. Medlemsstaterna bör samråda med alla berörda parter eftersom detta bör vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav. Kollektivförhandlingar bör ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, eftersom dessa redan omfattas av transparenskrav enligt direktiv 2014/26/EU.

(41)  Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom varje sektor samt till betydelsen av upphovsmäns och utövande konstnärers bidrag till verket eller konsten i dess helhet. Medlemsstaterna bör samråda med alla berörda parter eftersom detta bör vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav samt standardiserade redogörelser och förfaranden i samband med rapportering. Kollektivförhandlingar bör ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, förutsatt att helt likvärdiga transparenskrav finns i direktiv 2014/26/EU.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Vissa avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är av lång varaktighet, som erbjuder få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att omförhandla dem med sina avtalsparter eller med dem till vilka rätten har övergått. Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall där den ersättning som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta intäkterna och den nytta som uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, även med hänsyn till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall samt särdrag och praxis i de olika innehållssektorerna. Om parterna inte kan komma överens om en anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt att väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

(42)  De flesta avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är av lång varaktighet, som erbjuder mycket få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att omförhandla dem med sina avtalsparter eller med dem till vilka rätten har övergått. Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall av oväntad framgång där den ersättning som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta direkta och indirekta nettointäkterna och den nytta som uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, även med hänsyn till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall samt särdrag och praxis i de olika innehållssektorerna. När det bedöms om ersättningen är oproportionerlig ska relevanta omständigheter i varje fall beaktas, inbegripet arten och vikten av upphovsmannens eller den utövande konstnärens bidrag till verket eller framförandet som helhet. Om parterna inte kan komma överens om en anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt att väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga att hävda sina rättigheter gentemot sina avtalspartner vid domstol. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål som avser transparenskrav och avtalsanpassningsmekanismen.

(43)  Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga eller oförmögna att hävda sina rättigheter gentemot sina avtalspartner vid domstol. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett effektivt alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål som avser transparenskrav och avtalsanpassningsmekanismen. Det bör också vara möjligt att komma överens om tvistlösningen i kollektivavtal.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utom i de fall som anges i artikel 6 ska detta direktiv inte på något sätt påverka befintliga bestämmelser i de direktiv som nu är i kraft på området, särskilt direktiv 96/9/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU.

2.  Utom i de fall som anges i artikel 6 ska detta direktiv inte på något sätt påverka befintliga bestämmelser i de direktiv som nu är i kraft på området, särskilt direktiv 96/9/EG, 2000/31/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  utbildningsanstalt: skola, högskola, universitet eller varje annan organisation vars främsta mål är att tillhandahålla utbildningstjänster

 

(a)  på icke vinstdrivande grund eller genom att återinvestera alla vinster i tillhandahållandet av dessa tjänster, eller

 

(b)  i enlighet med ett uppdrag i allmänhetens intresse som har erkänts av en medlemsstat,

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)   text- och datautvinning: automatisk analysteknik som används för att analysera text och data i digital form för att generera information såsom mönster, trender och korrelationer, kulturarvsinstitution:

(2)  text- och datautvinning: automatisk eller datorstödd analysteknik som används för att analysera text och data eller andra alster i digital form för att generera information, inklusive men inte begränsat till mönster, trender och korrelationer, kulturarvsinstitution:

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  kulturarvsinstitution: ett bibliotek eller museum som är tillgängligt för allmänheten, ett arkiv eller en film- eller ljudarvsinstitution,

(3)  kulturarvsinstitution: ett bibliotek eller museum, ett galleri eller en utbildningsanstalt som allmänheten har tillgång till, ett arkiv eller en film- eller ljudarvsinstitution, eller ett företag som tillhandahåller radio och tv i allmänhetens tjänst,

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) användarproducerat innehåll: en bild, en uppsättning rörliga bilder med eller utan ljud, ett fonogram, en text, en programvara, data eller en kombination av dessa, som laddats upp till en onlinetjänst av användarna,

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  en upptagning av en uppsättning litterära verk av journalistiskt slag, som även kan omfatta andra verk eller alster och som utgör ett enskilt inslag i en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation under en enda rubrik, till exempel en dagstidning eller en allmän tidskrift eller specialtidskrift, som har till syfte att tillhandahålla information som avser nyheter eller andra teman och som publiceras i medier på initiativ av en tjänsteleverantör och under dennes redaktionella ansvar och kontroll.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  utgånget verk: ett verk eller annat alster som inte är tillgängligt för allmänheten via sedvanliga kommersiella kanaler; utgångna verk omfattar både verk som tidigare varit kommersiellt tillgängliga och verk som aldrig varit kommersiellt tillgängliga,

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har lagligt tillträde till för forskningsändamål.

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har erhållit eller lagligt förvärvat tillträde till för forskningsändamål.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

2.  Varje avtalsbestämmelse eller teknisk skyddsåtgärd som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

Ändringsförslag     42

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

3.  Rättsinnehavare ska ha rätt att vidta riktade, proportionerliga, skäliga och icke-diskriminerande åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska vara skäliga och effektiva, och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål eller onödigtvis hindra text- och datautvinning.

Ändringsförslag     43

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 3.

4.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Användning av verk och andra alster i digital och gränsöverskridande undervisningsverksamhet

Användning av verk och andra alster i undervisningsverksamhet och pedagogisk verksamhet

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 och 4 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning, för utbildningsändamål eller för vetenskaplig forskning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för utbildningsanstaltens elever eller studenter och lärarkår,

(a)  äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt eller i andra lokaler, såsom kulturarvsinstitutioner, där utbildning tillhandahålls, eller via ett säkert elektroniskt nätverk som är åtkomligt endast för utbildningsanstaltens elever eller studenter och lärarkår, eller registrerade medlemmar av en kulturarvsinstitution som är involverad i icke-formell eller informell utbildning,

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte gäller generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, förutsatt att lämpliga licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 finns lätt tillgängliga på marknaden.

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte gäller generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, förutsatt att likvärdiga utvidgade kollektiva licensavtal som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 erbjuds till en rimlig kostnad och finns lätt tillgängliga på marknaden.

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet, åtkomlighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter och kulturarvsinstitutioner.

 

Tidigast ... [tre år efter att detta direktiv har trätt i kraft], och i samråd med alla intressenter, ska kommissionen rapportera om tillgången på sådana licenser, i syfte att vid behov föreslå förbättringar.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad.

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad eller varifrån utbildningsverksamheten sker.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för den skada som rättighetshavarna orsakas av användningen av deras verk eller annat alster i enlighet med punkt 1.

4.  Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för alla oskäliga åtgärder som står i strid med rättighetshavarnas legitima intressen avseende användningen av deras verk eller annat alster i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska garantera att rättsinnehavarna har rätt att bevilja licenser fria från upphovsrättslig ersättning som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1, generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster som de väljer.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande.

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner eller utbildningsanstalter framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande, i syfte att individuellt eller i samarbete med andra genomföra sitt uppdrag i allmänhetens intresse vad gäller bevarande, forskning, kultur, utbildning och undervisning.

Ändringsförslag     53

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska erkänna att när ett verk är upphovsrättsligt fritt, det vill säga när upphovsrätt och närstående rättigheter för ett verk har upphört eller aldrig har funnits, ska troget mångfaldigande av hela verket eller delar av det, oavsett hur mångfaldigande och även digitalisering sker, också undantas från upphovsrätt eller närstående rättigheter.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Panoramafrihet

 

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG och artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG för att tillåta mångfaldigade och användning av verk, till exempel arkitektoniska verk eller skulpturer, avsedda att vara stadigvarande placerade på allmän plats.

 

Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i denna artikel ska vara ogiltig.

Ändringsförslag     55

Förslag till direktiv

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Undantag för användarproducerat innehåll

 

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 4 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 13 i detta direktiv för att tillåta digital användning av citat eller utdrag ur verk eller andra alster som ingår i användarproducerat innehåll i kritik-, gransknings-, underhålls-, illustrations-, karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte, under förutsättning att citaten eller utdragen

 

(a)  har anknytning till verk eller andra alster som redan har gjorts lagligen tillgängliga för allmänheten,

 

(b)  åtföljs av angivande av källan, inbegripet upphovsmannens namn, om inte detta visar sig vara omöjligt, och

 

(c)  används i enlighet med god sed och på ett sätt som inte går utöver det särskilda syfte för vilket de används.

 

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

Ändringsförslag     56

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje och femte styckena i direktiv 2001/29/EG ska tillämpas på de undantag och inskränkningar som föreskrivs i denna avdelning.

Tillgång till innehåll som tillåts genom undantag eller inskränkning ska inte ge de som beviljats undantaget eller inskränkningen rätt att använda innehållet i fråga i ett sammanhang för vilket annat undantag eller annan inskränkning beviljats.

 

Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje, fjärde och femte styckena i direktiv 2001/29/EG ska tillämpas på de undantag och inskränkningar som föreskrivs i denna avdelning.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva att när en kollektiv förvaltningsorganisation, för sina medlemmars räkning, ingår en icke-exklusiv licens för icke-kommersiellt bruk med en kulturarvsinstitution för digitalisering, distribution, överföring till allmänheten eller tillgängliggörande av utgångna verk eller andra alster som finns permanent i institutionens samlingar, kan en sådan icke-exklusiv licens förlängas eller antas gälla rättsinnehavare i samma kategori som de som omfattas av licensen och som inte företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, förutsatt att

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att göra det möjligt för kulturarvsinstitutioner att i icke-kommersiella syften sprida, överföra till allmänheten eller tillgängliggöra utgångna verk eller andra alster som finns permanent i institutionens samlingar. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa denna punkt före den 22 december 2020. Vid tillämpning av undantaget eller inskränkningen ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till ersättningssystemen för att kompensera för varje oskälig åtgärd som står i strid med rättsinnehavarnas legitima intressen, och säkerställa att alla rättsinnehavare när som helst kan invända mot att något av deras verk eller övriga alster som anses vara utgångna används, och att rättsinnehavarna har möjlighet att utesluta användning av sina verk eller andra alster. Åtgärder som annars skulle tillåtas enligt punkt 1 ska inte vara tillåtna om giltiga utvidgade kollektiva licenslösningar är tillgängliga och ger tillstånd till åtgärderna i fråga, och om den kulturarvsinstitution som är ansvarig för dessa åtgärder kände till eller borde ha känt till detta faktum. Medlemsstaterna ska föreskriva att när en kollektiv förvaltningsorganisation, för sina medlemmars räkning, ingår en icke-exklusiv licens för icke-kommersiellt bruk med en kulturarvsinstitution för digitalisering, distribution, överföring till allmänheten eller tillgängliggörande av utgångna verk eller andra alster som finns permanent i institutionens samlingar, kan en sådan icke-exklusiv licens förlängas eller antas gälla rättsinnehavare i samma kategori som de som omfattas av licensen och som inte företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, förutsatt att

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett verk eller annat alster ska anses vara utgånget när hela verket eller det andra alstret, i alla dess översättningar, versioner och yttringar, inte är tillgängligt för allmänheten via sedvanliga kommersiella kanaler och inte rimligen kan förväntas bli det.

2.  Ett verk eller annat alster ska anses vara utgånget när hela verket eller det andra alstret inte är tillgängligt via sedvanliga kanaler i någon form som är lämpligt för det verk som permanent finns i en kulturarvsinstitutions samlingar. Utgångna verk omfattar både verk som tidigare varit kommersiellt tillgängliga och verk som aldrig varit kommersiellt tillgängliga.

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt 1 inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt, och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster är utgångna inte går utöver vad som är nödvändigt, rimligt och proportionerligt, och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  licensen, och särskilt dess tillämpning på icke företrädda rättsinnehavare,

(b)  alla licenser, och särskilt tillämpningen av dessa på icke företrädda rättsinnehavare,

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar, som avses i punkt 1 c,

(c)  möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar, som avses i punkterna 2 och 4 c,

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  verken eller fonogrammen först publicerades eller, om publicering inte har skett, där de först utsändes, utom i fråga om filmverk och audiovisuella verk,

(a)  de flesta verk eller fonogram först publicerades eller, om publicering inte har skett, där de först skapade eller utsändes, utom i fråga om filmverk och audiovisuella verk,

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  kulturarvsinstitutionen är etablerad, om en medlemsstat eller ett tredjeland inte har kunnat fastställas i enlighet med leden a och b efter det att rimliga ansträngningar gjorts.

(c)  kulturarvsinstitutionen är etablerad, om en medlemsstat eller ett tredjeland inte har kunnat fastställas i enlighet med leden a och b efter det att bevisade ansträngningar gjorts.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgares verk eller andra alster förutom om punkt 4 a och b gäller.

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Verk eller andra alster som omfattas av en licens som beviljats i enlighet med artikel 7 får användas av kulturarvsinstitutionen i enlighet med licensvillkoren i samtliga medlemsstater.

1.  Verk eller andra alster som används i enlighet med artikel 7 får användas av kulturarvsinstitutioner i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att information som gör det möjligt att identifiera de verk eller andra alster som omfattas av en licens som beviljats i enlighet med artikel 7 samt information om möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar som avses i artikel 7.1 c görs tillgänglig för allmänheten på en gemensam webbportal under minst sex månader innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs i andra medlemsstater än den där licensen beviljades, och för licensens hela giltighetstid.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att information som gör det möjligt att identifiera de verk eller andra alster som används i enlighet med artikel 7 samt information om möjligheten för rättsinnehavare att göra invändningar som avses i artikel 7.2 och 7.4 c görs tillgänglig för allmänheten på en gemensam webbportal under minst sex månader innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1, säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det system som avses i artikel 7, inbegripet att lösa problem när kulturarvsinstitutioners verksamheter enligt artiklarna 7 och 8 inte möjliggörs på ett rimligt sätt, säkerställa att skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.6 andra stycket.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Avdelning IV – Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Viss användning av skyddat innehåll via nättjänster

Viss användning av skyddat innehåll online

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

1.  När leverantörer av informationssamhällets tjänster erbjuder användarna innehållslagringstjänster och ger allmänheten tillgång till innehåll och när sådan verksamhet inte omfattas av de undantag från ansvar som föreskrivs i direktiv 2000/31/EG ska leverantörerna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa tillämpningen av licensavtal som ingåtts med rättsinnehavare. Genomförandet av sådana avtal ska respektera användarnas grundläggande rättigheter och ska inte införa någon allmän skyldighet för leverantörer av informationssamhällets tjänster att övervaka den information som de överför eller lagrar, i enlighet med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I syfte att säkerställa tillämpningen av licensavtal, enligt vad som avses i punkt 1, ska leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare samarbeta med varandra. Rättsinnehavare ska tillhandahålla tjänsteleverantörerna en korrekt identifiering av de verk eller andra alster som de innehar upphovsrätt för. Leverantörer av informationssamhällets tjänster ska informera rättsinnehavare om de åtgärder som tillämpas och hur de fungerar, samt i förekommande fall regelbundet rapportera om användningen av verken och andra alster.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 i samarbete med rättsinnehavare inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om genomförandet av de licensavtal som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att användare har tillgång till en domstol eller annan behörig myndighet i syfte att hävda sin rätt till användning enligt ett undantag eller en begränsning och för att överklaga eventuella begränsande åtgärder som man har kommit överens om enligt punkt 3.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan de leverantörer av informationssamhällets tjänster som avses i punkt 1, företrädare för användare och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis för genomförandet av punkt 1. De vidtagna åtgärderna ska vara lämpliga och proportionerliga och ska beakta bland annat tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får aktuell, korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet av deras verk och framföranden från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det gäller utnyttjande, intäkter och ersättning.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet och minst en gång om året och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor, i ett öppet och läsbart format, får korrekt, aktuell, adekvat och tillräcklig utförlig information om utnyttjandet och marknadsföringen av deras verk och framföranden från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, inbegripet efterföljande förvärvare eller licensinnehavare, framför allt när det gäller marknadsföring, utnyttjande, intäkter och ersättning.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en lämplig transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och säkerställer en tillräcklig transparensnivå.

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en hög transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, på villkor att graden av oproportionerlighet är vederbörligen motiverad, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och säkerställer en tillräcklig transparensnivå. Medlemsstaterna ska säkerställa att sektorsspecifika standardiserade rapporteringsredogörelser och rapporteringsförfaranden utformas genom dialoger med berörda aktörer.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får besluta att kravet i punkt 1 inte gäller när bidraget från upphovsmannen eller den utövande konstnären inte är betydande med hänsyn till verket eller framförandet som helhet.

utgår

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer har rätt att begära ytterligare, lämplig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer, eller de företrädare som de utser, har rätt att begära ytterligare skälig, lämplig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, eller från dem till vilka rätten har övergått, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till de oförutsedda efterföljande relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bestämmelserna i artikel 11 ska också tillämpas på presspublikationer som publiceras före den [det datum som nämns i artikel 21.1].

utgår

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Referensnummer

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

6.10.2016

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Catherine Stihler

11.10.2016

Behandling i utskott

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Antagande

8.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

7

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (1.8.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

(COM(2016)0593 – C8‑0383/2016 – 2016/0280(COD))

Föredragande av yttrande: Zdzisław Krasnodębski

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt kallat text- och datautvinning. Denna teknik gör det möjligt för forskare att behandla stora mängder information för att skaffa sig nya kunskaper och upptäcka nya tendenser. Samtidigt som teknik för text- och datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom främja innovation. I unionen är forskningsorganisationer, t.ex. universitet och forskningsinstitut, dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis, framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar. Text- och datautvinning kan också utföras med avseende på enkla fakta eller data som inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa fall krävs inget tillstånd.

(8)  Ny teknik möjliggör automatisk datorstödd analys av informationen i digital form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt kallat text- och datautvinning. Denna teknik gör det möjligt att behandla stora mängder information för att skaffa sig nya kunskaper och upptäcka nya tendenser. Samtidigt som teknik för text- och datautvinning är vanlig inom den digitala ekonomin, råder det samsyn om att text- och datautvinning kan vara till fördel för i synnerhet forskarsamfundet och därigenom främja innovation, hållbar tillväxt och arbetstillfällen. I unionen är forskningsorganisationer, t.ex. universitet och forskningsinstitut, dock osäkra om rättsläget vad gäller i vilken omfattning de kan utföra text- och datautvinning av innehåll. I vissa fall kan text- och datautvinning omfatta handlingar som skyddas av upphovsrätt och/eller av databasrätt sui generis, framför allt mångfaldigande av verk eller andra alster och/eller utvinning av innehåll från en databas. Om det inte finns något undantag eller någon inskränkning som kan tillämpas krävs det ett tillstånd från rättighetshavarna att utföra sådana handlingar. Text- och datautvinning kan också utföras med avseende på enkla fakta eller data som inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa fall krävs inget tillstånd.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt anpassade till användningen av teknik inom vetenskaplig forskning. Om forskare har laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget när det gäller text- och datautvinning.

(9)  Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt anpassade till användningen av teknik inom vetenskaplig forskning. Om forskare har laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet och som ledare inom dataekonomin blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget när det gäller text- och datautvinning.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  I unionslagstiftningen bör man beakta att text- och datautvinning har enorm potential att användas i både formella och informella forskningsmiljöer och erkänna text- och datautvinningens potential att stimulera betydande innovation, tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de deltar i offentlig-privata partnerskap.

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas, inbegripet rådata. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. Större delen av text- och datautvinningen på det öppna internet medför inga permanenta kopior och avviker därmed avsevärt från text- och datautvinning i samband med vetenskapliga publikationer.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Forskningsorganisationer i hela unionen omfattar ett brett spektrum av enheter vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att göra det i kombination med att tillhandahålla utbildningstjänster. Eftersom enheterna är av så olika slag är det viktigt att ha en gemensam syn på dem som omfattas av undantaget. Trots olika juridiska former och strukturer har forskningsorganisationer i medlemsstaterna rent allmänt det gemensamt att de agerar antingen på icke vinstdrivande grund eller inom ramen för ett uppdrag i allmänhetens intresse som erkänns av staten. Ett sådant uppdrag i allmänhetens intresse kan exempelvis återspeglas genom offentlig finansiering eller genom bestämmelser i nationell lagstiftning eller offentliga upphandlingskontrakt. Samtidigt bör organisationer över vilka kommersiella företag har ett avgörande inflytande som tillåter dem att utöva kontroll på grund av strukturella faktorer, t.ex. deras egenskap av aktieägare eller medlemmar, vilket kan leda till förmånstillträde till forskningsresultaten, inte betraktas som forskningsorganisationer i den mening som avses i detta direktiv.

(11)  Forskningsorganisationer i hela unionen omfattar ett brett spektrum av enheter vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att göra det i kombination med att tillhandahålla utbildningstjänster. Eftersom enheterna är av så olika slag är det viktigt att ha en gemensam syn på dem som omfattas av undantaget. Trots olika juridiska former och strukturer har forskningsorganisationer i medlemsstaterna rent allmänt det gemensamt att de agerar antingen på icke vinstdrivande grund eller inom ramen för ett uppdrag i allmänhetens intresse som erkänns av staten. Ett sådant uppdrag i allmänhetens intresse kan exempelvis återspeglas genom offentlig finansiering eller genom bestämmelser i nationell lagstiftning eller offentliga upphandlingskontrakt. Samtidigt bör organisationer över vilka kommersiella företag har ett avgörande inflytande som tillåter dem att utöva kontroll på grund av strukturella faktorer, t.ex. deras egenskap av aktieägare eller medlemmar, vilket kan leda till förmånstillträde till forskningsresultaten, inte betraktas som forskningsorganisationer i den mening som avses i detta direktiv. Forskningsorganisationer bör omfatta universitet, inbegripet företagskuvöser knutna till universitet och forskningsinstitut.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta åtgärder om det finns en risk för att säkerheten och integriteten i systemet eller databaserna där verken eller andra alster finns skulle äventyras. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet och integritet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget.

(12)  Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta åtgärder om det finns en risk för att säkerheten och integriteten i systemet eller databaserna där verken eller andra alster finns skulle äventyras. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet och integritet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget. Dessa åtgärder bör inte förhindra eller utesluta möjligheten att utveckla verktyg för text- och datautvinning som skiljer sig från dem som erbjuds av rättsinnehavaren så länge säkerheten och integriteten i nätverk och databaser skyddas.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Det finns inget behov av att föreskriva ersättning till rättsinnehavare när det gäller användning inom ramen för det undantag för text- och datautvinning som införs genom detta direktiv, eftersom skadan bör vara minimal med beaktande av undantagets art och omfattning.

(13)  Det finns inget behov av att föreskriva ersättning till rättsinnehavare när det gäller användning inom ramen för det undantag för text- och datautvinning som införs genom detta direktiv, eftersom ingen oskälig påverkan på rättsinnehavarnas intressen skulle föreligga. Användningen inom ramen för undantaget för text- och datautvinning skulle heller inte stå i vägen för normalt utnyttjande av verken på sådant sätt att separat ersättning kan komma i fråga.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande bl.a. för användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Tillämpningsområdet för dessa undantag eller inskränkningar och hur de gäller vid digital användning är oklart. Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning. Därför måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att säkerställa att utbildningsanstalter har full visshet om rättsläget när de utnyttjar verk eller andra alster i digital undervisning, även online och över gränserna.

(14)  Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande för användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller forskning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Samtidigt med den ojämna tillämpningen i medlemsstaterna är tillämpningsområdet för dessa undantag eller inskränkningar och hur de gäller vid digital användning oklart. Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning. Därför måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att säkerställa att utbildningsanstalter har full visshet om rättsläget när de utnyttjar verk eller andra alster i all undervisning, även online och över gränserna.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning och certifierade utbildningsprogram som erkänts av medlemsstaten, samt kulturarvsinstitutioner och forskningsorganisationer, i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters ansvar, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier i klassrummet och onlineutnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta all användning av verk och andra alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under ansvar av institutioner som bedriver utbildningsverksamhet, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier i klassrummet och onlineutnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  En bevarandeåtgärd kan kräva mångfaldigande av ett verk eller annat alster i en kulturarvsinstitutions samlingar och följaktligen att tillstånd inhämtas från de berörda rättighetshavarna. Kulturarvsinstitutioner ägnar sig åt att bevara sina samlingar för framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv som finns i dessa samlingar, men den medför också nya utmaningar. Mot bakgrund av dessa nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för att möjliggöra dessa bevarandeåtgärder.

(18)  En bevarandeåtgärd kan kräva mångfaldigande av ett verk eller annat alster i en kulturarvsinstitutions, forskningsorganisations och utbildningsanstalts samlingar och följaktligen att tillstånd inhämtas från de berörda rättighetshavarna. Dessa institutioner ägnar sig åt att bevara sina samlingar för framtida generationer. Den digitala tekniken erbjuder nya sätt att bevara det kulturarv som finns i dessa samlingar, men den medför också nya utmaningar. Mot bakgrund av dessa nya utmaningar är det nödvändigt att anpassa den nuvarande rättsliga ramen genom att föreskriva ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande för att möjliggöra dessa bevarandeåtgärder.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Olika metoder i medlemsstaterna när det gäller kulturarvsinstitutioners bevarandeåtgärder hindrar gränsöverskridande samarbete och kulturarvsinstitutioners utbyte av metoder för bevarande av kulturarvet på den inre marknaden, vilket leder till ineffektiv resursanvändning.

(19)  Olika metoder i medlemsstaterna när det gäller kulturarvsinstitutioners, forskningsorganisationers och utbildningsanstalters bevarandeåtgärder hindrar gränsöverskridande samarbete och utbyte av metoder för bevarande av kulturarvet på den inre marknaden, vilket leder till ineffektiv resursanvändning. Medlemsstaterna bör underlätta det gränsöverskridande utbytet av bästa praxis, ny teknik och bevarandeteknik.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter kulturarvsinstitutioner att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster som finns permanent i deras samlingar, t.ex. för att lösa problem med föråldrad teknik eller stödstrukturer som försvagats. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att framställa kopior med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i det antal som behövs och när som helst under ett verks eller annat alsters livstid i den utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för bevarandeändamål.

(20)  Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter kulturarvsinstitutioner, forskningsorganisationer och utbildningsanstalter att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster som finns permanent i deras samlingar, t.ex. för att lösa problem med föråldrad teknik eller stödstrukturer som försvagats. Dessa institutioner bör även få mångfaldiga verk internt inom organisationen för olika ändamål, inklusive försäkring, rättighetsklarering och utlåning. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att framställa kopior med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i det antal som behövs och när som helst under ett verks eller annat alsters livstid i den utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för sådant mångfaldigande. Denna reproduktionsverksamhet kan ske i partnerskap med andra institutioner som är etablerade i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en kulturarvsinstitutions samlingar när exemplar ägs eller innehas permanent av kulturarvsinstitutionen, t.ex. som en följd av överlåtelse av äganderätt eller licensavtal.

(21)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör verk och andra alster anses ingå permanent i en kulturarvsinstitutions, forskningsorganisations och utbildningsanstalts samlingar när exemplar ägs, innehas som långtidslån eller innehas permanent av institutionen, bland annat som en följd av överlåtelse av äganderätt eller licensavtal.

Ändringsförslag     15

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, i enlighet med deras rättsliga traditioner, sedvänjor eller omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och presumtioner om representation.

(23)  Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som antingen inte företräds av eller inte är tillräckligt väl företrädda av den kollektiva förvaltningsorganisationen, i enlighet med deras rättsliga traditioner, sedvänjor eller omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och presumtioner om representation.

Ändringsförslag     16

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Med tanke på mångfalden av verk och andra alster i kulturarvsinstitutionernas samlingar är det viktigt att de licensieringsmekanismer som införs genom detta direktiv är tillgängliga och kan användas i praktiken för olika typer av verk och andra alster, såsom fotografier, ljudinspelningar och audiovisuella verk. För att ta hänsyn till särdragen hos olika kategorier av verk och andra alster vad gäller metoder för publicering och distribution och för att underlätta användningen av dessa mekanismer, kan det bli nödvändigt för medlemsstaterna att fastställa särskilda krav och förfaranden för den praktiska tillämpningen av dessa mekanismer. Det är lämpligt att medlemsstaterna samråder med rättsinnehavare, användare och kollektiva förvaltningsorganisationer när de gör detta.

(25)  Med tanke på mångfalden av verk och andra alster i kulturarvsinstitutionernas samlingar är det viktigt att de licensieringsmekanismer som införs genom detta direktiv är tillgängliga och kan användas i praktiken för olika typer av verk och andra alster, såsom fotografier, ljudinspelningar och audiovisuella verk. För att ta hänsyn till särdragen hos olika kategorier av verk och andra alster vad gäller metoder för publicering och distribution och för att underlätta användningen av dessa mekanismer, kan det bli nödvändigt för medlemsstaterna att fastställa särskilda krav och förfaranden för den praktiska tillämpningen av dessa mekanismer. Det är lämpligt att medlemsstaterna samråder med rättsinnehavare, kulturinstitutioner, användare och kollektiva förvaltningsorganisationer när de gör detta.

Ändringsförslag     17

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör överföring till allmänheten.

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör även omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör överföring till allmänheten.

Ändringsförslag     18

Förslag till direktiv

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Pressutgivares rättigheter bör tillämpas utan att det påverkar enskilda personers rätt till mångfaldigande av, överföring av eller tillgång till länkar till eller utdrag ur en presspublikation till allmänheten för privat användning eller i icke vinstdrivande, icke-kommersiellt syfte.

Ändringsförslag     19

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om digital användning. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv.

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv. Skyddet för presspublikationer enligt detta direktiv bör också gälla när innehållet har genererats automatiskt av till exempel nyhetsaggregatorer.

Ändringsförslag     20

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och andra rättsinnehavare å andra sidan.

(35)  Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och andra rättsinnehavare å andra sidan. Medlemsstaterna bör säkerställa att en rättvis del av den ersättning som kommer från användningen av pressutgivares rättigheter kommer journalister, upphovsmän och andra rättsinnehavare till del.

Ändringsförslag     21

Förslag till direktiv

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  De kulturella och kreativa branscherna spelar en nyckelroll i återindustrialiseringen av Europa, är en drivkraft för tillväxt och har en strategisk ställning för att utlösa innovativa spridningseffekter inom andra branscher. De kulturella och kreativa branscherna är dessutom en drivkraft för innovation inom och utveckling av IKT i Europa. De kulturella och kreativa branscherna i Europa står för mer än 12 miljoner heltidsjobb, vilket innebär 7,5 % av EU:s arbetskraft och bidrar med cirka 509 miljarder euro i mervärde till BNP (5,3 % av EU:s totala bruttomervärde). Skyddet av upphovsrätt och närstående rättigheter är centralt för de kulturella och kreativa branschernas intäkter.

Ändringsförslag     22

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den viktigaste källan till tillgång till innehåll på nätet. Detta påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används samt deras möjligheter att få en tillräcklig ersättning för detta.

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den viktigaste källan till tillgång till innehåll på nätet. Detta påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används samt deras möjligheter att få en tillräcklig ersättning för detta. Trots att konsumtionen av kreativt innehåll i dag är större än någonsin, inom tjänster såsom plattformar för användaruppladdat innehåll och tjänster för sammanställning av innehåll, har inte intäkterna för de kreativa sektorerna ökat på ett sätt som motsvarar denna konsumtionsökning. En av de främsta orsakerna till detta anses vara den värdeöverföring som har uppstått på grund av den oklarhet som råder kring statusen för dessa onlinetjänster enligt upphovsrätten och e-handelslagstiftningen. En orättvis marknad har skapats, som hotar utvecklingen av den digitala inre marknaden och dess största aktörer: de kulturella och de kreativa branscherna.

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  Digitala plattformar är ett sätt att skapa bredare tillgång till kulturella och kreativa verk och erbjuder goda möjligheter för den kulturella och kreativa sektorn att utveckla nya affärsmodeller. Därför bör hänsyn tas till hur denna process kan fungera med större rättssäkerhet och respekt för rättsinnehavarna. Det är därför av yttersta vikt att säkerställa transparens och likvärdiga förutsättningar. Det är nödvändigt att inom ramen för upphovs- och immaterialrätten skydda rättsinnehavarna för att värden ska erkännas och innovation, kreativitet, investeringar och innehållsproduktion ska stimuleras.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed gör mer än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, är de skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare, såvida de inte är berättigade till undantaget från ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.

När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed gör mer än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten och ett mångfaldigande, är de skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare, såvida de inte är berättigade till undantaget från ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.

__________________

__________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

Ändringsförslag     25

Förslag till direktiv

Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet.

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet. Leverantörer av informationssamhällets tjänster bör vara skyldiga att förvärva licenser för upphovsrättsligt skyddat innehåll oavsett om de har redaktionellt ansvar för innehållet eller inte. De licenser som förvärvats av leverantörer av informationssamhällets tjänster från rättsinnehavare bör anses omfatta allt användargenererat innehåll av deras användare, inklusive användare som agerar i icke-kommersiella syften. Detta kommer att ge klarhet om rättsläget för enskilda användare av sådana tjänster, samtidigt som plattformarnas ansvar också klargörs.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 38 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster, t.ex. genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten betydande mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för att tekniken (t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, och tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller den teknik som används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa tekniker bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal.

(39)  Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten betydande mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för ett effektivt genomförande av dessa åtgärder. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, och tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller de åtgärder som vidtagits för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av åtgärder som vidtagits, hur de fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa åtgärder bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal. Lämpliga skyddsåtgärder bör införas för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits inte strider mot användarnas grundläggande rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter i enlighet med direktiv 95/46/EG, direktiv 2001/58/EG och förordning (EU) 2016/679, och deras rätt att ta emot eller sprida information, särskilt möjligheten att utnyttja ett undantag eller en inskränkning av upphovsrätten.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är information från deras avtalsparter eller från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs.

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är information från deras avtalsparter och efterföljande förvärvare eller licenstagare samt från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs. Rapporterings- och transparenskravet bör följa verket genom alla former av utnyttjande och över gränserna.

Ändringsförslag     29

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom varje sektor. Medlemsstaterna bör samråda med alla berörda parter eftersom detta bör vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav. Kollektivförhandlingar bör ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, eftersom dessa redan omfattas av transparenskrav enligt direktiv 2014/26/EU.

(41)  Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom varje sektor. Medlemsstaterna bör samråda med alla berörda parter eftersom detta bör vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav, standardiserade redovisningar och standardförfaranden. Kollektivförhandlingar bör ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, eftersom dessa redan omfattas av transparenskrav enligt direktiv 2014/26/EU, på villkor att medlemsstaterna har införlivat direktiv 2014/26/EU och vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att förvaltningen av alla kollektiva förvaltningsorganisationer bedrivs på ett ändamålsenligt och rättvist sätt. Medlemsstaterna bör också se till att organisationerna för kollektiv förvaltning agerar i rättsinnehavarnas intresse och utför en noggrann och regelbunden distribution av betalningar och tar fram en årlig offentlig transparensrapport, i enlighet med direktiv 2014/26/EU.

Ändringsförslag     30

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  All behandling av personuppgifter enligt detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG35 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG36.

(46)  All behandling av personuppgifter enligt detta direktiv bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG35 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG36. I framtiden bör bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen, inbegripet ”rätten att bli bortglömd”, respekteras.

_________________

_________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Det direktivet upphävs med verkan från och med den 25 maj 2018 och ska ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Det direktivet upphävs med verkan från och med den 25 maj 2018 och ska ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag     31

Förslag till direktiv

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Det är viktigt att betona betydelsen av anonymitet i samband med att personuppgifter behandlas för kommersiella ändamål. Dessutom bör standardinställningen att inte dela personuppgifter vid användning av onlineplattformsgränssnitt främjas.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  forskningsorganisation: universitet, forskningsinstitution eller varje annan organisation vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att bedriva vetenskaplig forskning och tillhandahålla utbildningstjänster

1.  forskningsorganisation: universitet, inbegripet företagskuvöser knutna till universitet, forskningsinstitution eller varje annan organisation vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller att bedriva vetenskaplig forskning och tillhandahålla utbildningstjänster

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  nystartat företag: i detta direktiv varje företag med färre än 10 anställda och en årlig omsättning eller balansräkning som understiger 2 miljoner euro och som inrättats tidigast tre år innan det kunnat dra nytta av undantaget i artikel 3.1.

Ändringsförslag     34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  laglig tillgång: tillgång till innehåll som förvärvats på ett lagligt sätt.

Ändringsförslag     35

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Text- och datautvinning

Text- och datautvinning

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har lagligt tillträde till för forskningsändamål.

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer, icke vinstdrivande organisationer och nystartade företag genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har lagligt förvärvat för forskningsändamål.

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig.

3.  rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

3.  rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål och bör inte hindra eller på ett orimligt sätt begränsa stödmottagarna från att utnyttja det undantag som föreskrivs i punkt 1 och deras förmåga att utveckla verktyg för text- och datautvinning som skiljer sig från dem som erbjuds av rättighetshavare.

4.  Medlemsstaterna ska uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 3.

 

 

4a.  De som omfattas av undantaget i punkt 1 när de utför text- och datautvinning ska vidta åtgärder för att se till att uppgifter som inhämtas under text- och datautvinningsprocessen förvaras på ett säkert sätt och inte lagras längre än vad som är nödvändigt för forskningsändamålen. Det undantag som avses i punkt 1 påverkar inte text- och datautvinning som gäller enkla fakta eller uppgifter som inte är upphovsrättsligt skyddade eller text- och datautvinning som inte inbegriper någon form av mångfaldigande eller utvinning. Tillstånd från databasernas rättsinnehavare eller upphovsmän är inte nödvändig för tillfälliga former av mångfaldigande som omfattas av undantag enligt unionsrätten eller för utvinningsaktivitet som är nödvändig för tillträde till och normal användning av innehållet i en databas för den behörige användaren.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag eller en inskränkning av de rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för att möjliggöra digital användning av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller forskning, i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som ska uppnås, förutsatt att användningen

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för utbildningsanstaltens elever eller studenter och lärarkår,

(a)  äger rum på en plats för lärande tillhörande en utbildningsanstalt eller ett certifierat utbildningsprogram som är erkänt av medlemsstaten, eller en kulturarvsinstitution eller forskningsorganisation, eller via ett säkert elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för dessa institutioners registrerade studerande och lärarkår,

Ändringsförslag     38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att via en lättillgänglig databas säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

Ändringsförslag     39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad.

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller forskning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten, det certifierade utbildningsprogrammet, kulturarvsinstitutionen eller forskningsorganisationen är etablerad.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande.

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner, forskningsorganisationer och utbildningsanstalter framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande, samt internt mångfaldigande inom organisationen för ändamål knutna till genomförandet av deras uppdrag i allmänhetens tjänst.

Ändringsförslag     41

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt 1 inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt, och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt 1 inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt, och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna. Om det inte finns någon kollektiv förvaltningsorganisation eller denna inte representerar rättsinnehavarens rättigheter på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna tillåta undantag för kulturarvsinstitutioner, forskningsorganisationer och utbildningsanstalter, både formella och informella, att distribuera, kommunicera till allmänheten eller tillgängliggöra utgångna verk för icke-kommersiella syften. Medlemsstaterna bör säkerställa lämplig ersättning för all oskälig påverkan på rättsinnehavarnas legitima intressen och säkerställa att alla rättsinnehavare när som helst kan invända mot att deras verk används.

Ändringsförslag     42

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1, säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1, inbegripet att lösa problem i samband med att kulturarvsinstitutioners verksamheter enligt artikel 7 och artikel 8 inte möjliggörs på ett rimligt sätt, och säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Ändringsförslag     43

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skydd av presspublikationer vid digital användning

Skydd av presspublikationer

Motivering

Presspublikationer förtjänar lika stort skydd som digitala publikationer. Därför är det mycket viktigt att rättigheterna beviljas för både digital och icke digital användning och att alla formuleringar som kan utesluta icke digital användning avlägsnas.

Ändringsförslag     44

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för digital användning av deras presspublikationer.

1.  Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för användning av deras presspublikationer.

Motivering

Presspublikationer förtjänar lika stort skydd som digitala publikationer. Därför är det mycket viktigt att rättigheterna beviljas för både digital och icke digital användning och att alla formuleringar som kan utesluta icke digital användning avlägsnas.

Ändringsförslag     45

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte omfatta hyperlänkningsåtgärder eftersom de inte utgör överföring till allmänheten.

Ändringsförslag     46

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna bör säkerställa att journalisterna får en rättvis del av de intäkter som kommer från användningen av pressutgivares rättigheter.

Ändringsförslag     47

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en rättighet till en utgivare, utgör överlåtelsen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits eller licensierats.

Medlemsstaterna får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en rättighet till en utgivare är denna utgivare rättsinnehavare i kraft av överlåtelsen eller licensen och i den omfattning som överlåtelsen eller licensen tillåter. Denna överlåtelse av licensen utgör därför en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag eller lagstadgade kollektiva licenser eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits eller licensierats.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till betydande mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till betydande mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av deras användare, och där denna lagring och detta tillhandahållande av tillgång utgör en viktig del av deras verksamhet, ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta lämpliga och proportionerliga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. På begäran av rättsinnehavarna ska tjänsteleverantörer förse dem med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i den punkten. Dessa mekanismer ska i synnerhet säkerställa att när det avlägsnande av innehållet som avses i punkt 1 inte är motiverat, ska innehållet i fråga åter läggas ut online inom rimlig tid.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

3.  Kommissionen ska tillsammans med medlemsstaterna vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis för de åtgärder som avses i punkt 1, med beaktande av bland annat tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag     52

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, som initierats av användarna som laddat upp sådana verk eller andra alster, ska ingå licensavtal både med rättsinnehavarna av överföringen till allmänheten och med innehavarna av mångfaldiganderätten, såvida de inte är berättigade till det undantag av ansvar som föreskrivs enligt artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

2. Det undantag av ansvar som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG ska inte tillämpas när det gäller verksamheten hos leverantörer av informationssamhällets tjänster som gör skyddade verk och andra alster tillgängliga för allmänheten och spelar en aktiv roll, inklusive genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller alstren eller genom att marknadsföra dem.

3. De licensavtal som anges i punkt 1 ska anses omfatta de handlingar som utförs av användarna av ovannämnda leverantörer av informationssamhällets tjänster, förutsatt att användarna inte agerar yrkesmässigt.

4. Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till betydande mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering vid rätt tidpunkt om erkännande och användning av verk och andra alster.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 4 inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 4.

6. De leverantörer av informationssamhällets tjänster som avses i punkt 4 ska säkerställa att sådana åtgärder är i full överensstämmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

7. Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag     53

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får aktuell, korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet av deras verk och framföranden från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det gäller utnyttjande, intäkter och ersättning.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får exakt, aktuell, korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet och marknadsföringen av deras verk, däribland vetenskapliga verk, och framföranden från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, inbegripet efterföljande förvärvare eller licensinnehavare, framför allt när det gäller utnyttjande, marknadsföring, intäkter och ersättning.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en lämplig transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och säkerställer en tillräcklig transparensnivå.

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en hög transparensnivå i varje sektor samt en kontrollrätt för upphovsmannen och den utövande konstnären. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt, verkställbart och säkerställer en tillräcklig transparensnivå.

Ändringsförslag     55

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att sektorsspecifika förklaringar och förfaranden för rutinrapportering utvecklas genom dialoger med berörda aktörer.

Ändringsförslag     56

Förslag till direktiv

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Oeftergivlig rätt till skälig ersättning till upphovsmän och utövande konstnärer

 

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att när upphovsmän och utövande konstnärer överför eller överlåter sina rättigheter för tillgängliggörande för allmänheten behåller de rätten att få en skälig ersättning från utnyttjande av sina verk.

 

2.   Rätten för en upphovsman eller en utövande konstnär att erhålla en skälig ersättning för tillgängliggörandet av sina verk är oeftergivlig och kan inte frångås.

 

3.   Ansvaret för att förvalta denna rätt till skälig ersättning för tillgängliggörandet av upphovsmannens eller den utövande konstnärens verk ska läggas på deras kollektiva förvaltningsorganisationer, såvida det inte finns kollektivavtal, till exempel frivilliga avtal om kollektiv förvaltning, som garanterar sådan ersättning till upphovsmän, upphovsmän av audiovisuella verk och utövande konstnärer för rätten till tillgängliggörande.

 

4.   Kollektiva förvaltningsorganisationer ska uppbära skälig ersättning från de informationssamhällets tjänster som gör verken tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag     57

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer har rätt att begära ytterligare, lämplig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer, eller de företrädare som de utser, har rätt att begära ytterligare, skälig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Ändringsförslag     58

Förslag till direktiv

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Mekanism för åberopande av rättigheter

 

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer som ingått avtalsmässiga förbindelser som inbegriper löpande betalningsförpliktelser, kan avsluta avtalet genom vilket de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter om deras verk eller framföranden inte utnyttjas alls, eller om det föreligger en fortsatt underlåtenhet att betala den ersättning som överenskommits eller en fullständig brist på rapportering och transparens.

 

2.   Rätten att häva ett avtal om överlåtande eller licensiering av rättigheterna gäller om avtalsparten, inom ett år från att den utövande konstnären eller upphovsmannen har meddelat om avsikten att häva avtalet, inte fyller sina kontraktsenliga skyldigheter när det gäller betalning av den ersättning som man kommit överens om. Om ett verk inte har utnyttjats alls och det föreligger en fullständig brist på rapportering och transparens gäller rätten att häva ett avtal om överlåtelse eller licensiering av rättigheter om avtalsmannen, inom fem år från det att upphovsmannen eller den utövande konstnären har meddelat om avsikten att häva avtalet, inte fyller sina kontraktsenliga skyldigheter.

 

3.   Medlemsstaterna får besluta att kravet i punkt 1 inte gäller när bidraget från upphovsmannen eller den utövande konstnären inte är betydande med hänsyn till verket eller framförandet som helhet.

Ändringsförslag     59

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14 och avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning.

Medlemsstaterna ska föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14 och avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning. Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer kan väcka talan anonymt genom en behörig person eller organisation.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Referensnummer

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Behandling i utskott

22.3.2017

 

 

 

Antagande

11.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

18

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (4.9.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

(COM(2016)0593 – C8–0383/2016 – 2016/0280(COD))

Föredragande av yttrande: Marc Joulaud

KORTFATTAD MOTIVERING

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med kommissionens förslag är att modernisera och anpassa EU:s upphovsrättsbestämmelser till den digitala miljön och därmed stimulera framväxten av en digital inre marknad. De senaste två årtiondenas tekniska utveckling har på ett genomgripande sätt omvandlat både onlinetjänsternas omfattning och konsumenternas beteende online, vilket gör det nödvändigt att uppdatera åtminstone delar av de befintliga bestämmelserna från 2001.

Upphovsrättens huvudprinciper, såsom behovet av ett starkt skydd och skälig ersättning åt upphovsmän och utövande konstnärer, är fortfarande i hög grad relevanta och måste bevaras, eftersom de har gjort det möjligt för EU att upprätthålla en rik kulturell mångfald, vilket än i dag är en av dess högst värderade fördelar jämfört med resten av världen. Utvecklingen av digitala tjänster som bygger på upphovsrättsskyddade verk har dock gjort det oerhört svårt för rättsinnehavarna att i tillräcklig grad kontrollera spridningen av, och få skälig ersättning för, sina verk.

För att garantera skyddet av den legitima användningen av upphovsrättsskyddade verk fastställdes samtidigt en förteckning över frivilliga undantag och inskränkningar i direktivet om informationssamhället (2001/29/EG), där det fastställdes i vilka fall rättsinnehavarens förhandsgodkännande inte krävdes för användning av dennes verk. Dessa undantag var allmänt hållna, tekniskt neutrala och frivilliga, för att medlemsstaterna skulle kunna anpassa dem till sina nationella särdrag och sin kulturpolitik. Även om undantagen var frivilliga genomfördes de till större delen i medlemsstaterna och visade sig vara ändamålsenliga, även om tillämpningen av vissa undantag i den digitala miljön har lett till viss osäkerhet.

På grundval av dessa iakttagelser beslutade kommissionen att behålla de befintliga bestämmelserna, eftersom de fortfarande är relevanta, men ta itu med de specifika problem som har uppstått i samband med den digitala revolutionen, särskilt när det fanns en gränsöverskridande effekt, genom obligatoriska undantag som kompletterar undantagen i direktivet om informationssamhället.

Det föreliggande förslaget bygger därför på tre pelare, som tar itu med problemen på bestämda områden.

En första pelare ska främja verksamhet i allmänhetens intresse, såsom forskning, utbildning och bevarande av kulturarvet, där upphovsrättsskyddade verk används dagligen. Obligatoriska undantag fastställs för att ge dem som omfattas av undantagen rättssäkerhet när det gäller den digitala användningen av verk.

En andra pelare ska hjälpa sektorn för innehållsproduktion att övervinna sina stora svårigheter att förhandla fram licenser, och möjligen få skäligt framförhandlad ersättning, för att onlinetjänsterna använder deras verk och sprider dem i stor skala. I detta syfte gör kommissionen viktiga förtydliganden om ansvarssystemet för informationssamhällets tjänster enligt definitionen i e-handelsdirektivet (2000/31/EG), när sådana tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder upphovsrättsskyddade verk som laddats upp av användarna. Under sådana omständigheter bör informationssamhällets tjänster ingå licensavtal med rättsinnehavarna och vidta proportionella och lämpliga åtgärder för att skydda de berörda verken, i samarbete med rättsinnehavarna.

Den tredje och sista pelaren ska balansera förhållandet mellan upphovsmännen och deras avtalspartner. Överföringen eller licensieringen av rättigheter från upphovsmän och utövande konstnärer till deras avtalspartner är ett normalt och allmänt accepterat sätt att finansiera skapande. Men upphovsmännen och de utövande konstnärerna får inte alltid reda på hur deras verk senare används, marknadsförs och skapar intäkter, vilket gör det svårt för dem att avgöra om deras ersättning är i linje med det berörda verkets faktiska framgång. Transparenskrav, möjligheten att justera ersättningen och en tvistlösningsmekanism lades därför fram i kommissionens förslag.

Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionsförslagets inriktning och problemdrivna strategi. Föredraganden anser att de befintliga upphovsrättsbestämmelserna till större delen fortfarande är giltiga, men att det finns ett behov av särskilda kompletterande bestämmelser för att bemöta särdragen hos den digitala användningen av upphovsrättsskyddade verk.

Syftet med ändringsförslagen är att förtydliga och konkretisera en rad bestämmelser i kommissionens förslag samt stärka vissa av dem, då detta är rimligt och möjligt. Samtidigt vill föredraganden ta hänsyn till utvecklingen i konsumenternas beteende och lämna garantier när det gäller vissa nya användningsområden och praxis som har växt fram i samband med den digitala revolutionen.

I detta syfte har föredraganden lagt fram ändringsförslag som rör fyra huvudmål:

1.  Ge rättssäkerhet när det gäller de nya undantagen och inskränkningarna

Föredraganden stöder de nya obligatoriska undantagen och inskränkningarna i direktivet för att främja verksamhet i allmänhetens intresse, såsom utbildning, forskning och bevarande av kulturarvet. De potentiella fördelarna för samhället som helhet och utvecklingen av gränsöverskridande praxis berättigar en sådan harmonisering och tillämpningsområdet är tillräckligt avgränsat för att i tillräcklig mån skydda rättsinnehavarna mot oproportionerlig skada.

Enligt föredraganden ger dock det nuvarande förslaget inte fullständig rättslig klarhet om bördan för de parter som berörs av varje undantag, vilket kan äventyra deras ändamålsenlighet och hindra deras harmoniserade genomförande. Därför har föredraganden specificerat skyldigheterna för de parter som berörs av undantagen, för att minska risken för skada för rättsinnehavarna (artikel 3), ge säkerhet om tillämpningen av licenser eller undantaget (artikel 4) och säkerställa gemensam praxis (artikel 5).

2.  Klargöra ansvaret för plattformar och säkerställa ett ärligt samarbete med rättsinnehavarna

Föredraganden stöder till fullo förslagets mål och sätt att klargöra statusen för vissa kategorier av informationssamhällets tjänster på ett sätt som stämmer överens med, och kompletterar, e-handelsdirektivet.

Enligt föredraganden anges det dock inte tillräckligt exakt i förslaget vilka tjänster som omfattas av kraven i artikel 13 i direktivet, vilket leder till ovisshet kring rättsläget. På liknande sätt menar föredraganden att omfattningen, karaktären och grundvalen för de ömsesidiga skyldigheterna mellan rättsinnehavarna och dessa tjänster inte är tillräckligt tydliga.

Yttrandet klargör därför vilka skyldigheter som informationssamhällets tjänster har i enlighet med artikel 13 i detta direktiv. I stället för att enbart fokusera på tjänstens tekniska egenskaper (dvs. begreppet lagring), utgår yttrandet från, när det gäller skyldigheterna som är knutna till tjänsterna, om de kommunicerar med allmänheten eller inte.

Därför är informationssamhällets tjänster som lagrar och/eller ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, är skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare som begär detta. Om det inte finns några avtal eller där tjänsterna omfattas av undantaget från ansvar i direktivet om e-handel är de ändå skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att olagligt tillhandahålla upphovsrättsligt skyddat innehåll. Detta tillvägagångssätt bör ge nödvändig rättslig förutsebarhet för att bestämmelsen i detta direktiv ska bli effektiv.

För att säkerställa bättre och rättvisare samarbete mellan de berörda plattformarna och rättsinnehavarna har föredraganden föreslagit en mekanism för alternativ tvistlösning för att lösa eventuella problem som kan uppstå, med hjälp av ett opartiskt organ som utses av medlemsstaterna.

3.  Skapa en ny pelare för att skydda konsumenternas legitima användning

Enligt föredraganden erkänns i förslaget inte den ställning som konsumenterna, i egenskap av tjänsteanvändare, har i den digitala miljön i dag. De har inte längre endast en passiv roll, utan bidrar aktivt och är nu både källa till och mottagare av innehåll i det digitala ekosystemet. Informationssamhällets tjänster baserar i själva verket hela sin utformning, affärsmodell och optimering av tjänsterna på användarnas dubbla roll. Från rättslig synpunkt är det också föredragandens åsikt att digital användning inte åtnjuter rättssäkerhet enligt de nuvarande upphovsrättsbestämmelserna, särskilt undantagen och inskränkningarna, och därför kräver en särskild strategi.

Yttrandet kompletterar därför det befintliga undantaget för citat med ett nytt undantag för digital icke-kommersiell, proportionerlig användning av citat och utdrag från skyddade verk eller andra alster av enskilda användare. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 13 får medlemsstaterna föreskriva undantag för innehåll som laddas upp av användarna när det används för kritik, recensioner, illustrationer, karikatyrer, parodier eller pastischer.

Slutligen har föredraganden förstärkt mekanismen för klagomål och prövning i artikel 13 för att skapa en miniminivå av rättssäkerhet för användarna när det gäller förfarandena.

4.  Göra det möjligt för upphovsmän och utövande konstnärer att faktiskt hävda sina rättigheter

Föredraganden välkomnar insatserna i förslaget när det gäller att stärka upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter. För att upphovsmän och utövande konstnärer inte ska avskräckas från att hävda sina rättigheter har föredraganden föreskrivit att tvister mellan upphovsmän, utövande konstnärer och deras avtalspartner kan inledas antingen enskilt eller kollektivt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. Detta direktiv fastställer regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt bör det även finnas bestämmelser om rättigheter i publikationer, om användningen av verk och andra alster av leverantörer av onlinetjänster som lagrar och ge tillgång till användaruppladdat innehåll och om transparens i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal.

(3)  Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Det är viktigt att relevant lagstiftning är framtidssäkrad för att inte begränsa sådan teknisk utveckling. Nya affärsmodeller och nya aktörer dyker fortsättningsvis upp. De mål och principer som fastställs i unionens ram för upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det råder dock fortfarande ovisshet om rättsläget både hos rättsinnehavare och användare när det gäller vissa användningsområden, även gränsöverskridande användning, av verk eller andra alster i den digitala miljön. Enligt kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten26 är det på vissa områden nödvändigt att anpassa och komplettera unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. I denna ständigt föränderliga digitala miljö bör kommissionen noggrant undersöka alla möjliga åtgärder för att förhindra olaglig användning av upphovsrättsskyddat visuellt och audiovisuellt innehåll i kommersiellt syfte genom teknik för inbäddning eller inramning. Därutöver fastställer detta direktiv regler för att anpassa vissa undantag och inskränkningar till digitala och gränsöverskridande miljöer samt åtgärder för att underlätta viss licensieringspraxis vad gäller spridning av utgångna verk och onlinetillgång till audiovisuella verk över plattformar för beställvideo i syfte att säkerställa en bredare tillgång till innehåll. För att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt bör det även finnas bestämmelser om rättigheter i publikationer, om användningen av verk och andra alster av leverantörer av onlinetjänster som lagrar och ge tillgång till användaruppladdat innehåll och om transparens i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal.

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Trots att konsumtionen av kreativt innehåll i dag är större än någonsin via tjänster såsom plattformar för användaruppladdat innehåll och tjänster för sammanställning av innehåll, har inte intäkterna för de kreativa sektorerna ökat på ett sätt som motsvarar detta. Detta har skapat ett så kallat ”värdegap” där plattformstjänsterna behåller det värde som skapas av de kulturella och kreativa verken, vilket innebär att upphovsmännen förbigås. Värdeöverföringen har skapat en ineffektiv och orättvis marknad, och hotar på lång sikt en sund kulturell och kreativ sektor inom unionen och den digitala inre marknadens framgång. Undantag från ansvar bör därför endast omfatta onlinetjänster som verkligen är neutrala och passiva och bör inte avse tjänster som spelar en aktiv roll vid distribution, marknadsföring och kommersialisering på upphovsmännens bekostnad.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Inom forskning, utbildning och bevarande av kulturarvet möjliggör den digitala tekniken nya typer av användningsområden som inte entydigt omfattas av nuvarande unionsbestämmelser om undantag och inskränkningar. Dessutom kan den frivilliga karaktären hos undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiven 2001/29/EG, 96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa områden inverka negativt på den inre marknadens funktion. Detta är särskilt relevant vid gränsöverskridande användning, som blir allt viktigare i den digitala miljön. De befintliga undantag och inskränkningar i unionslagstiftningen som är relevanta för vetenskaplig forskning, undervisning och bevarande av kulturarvet bör därför omprövas i ljuset av dessa nya användningsområden. Obligatoriska undantag eller inskränkningar för användning av teknik för text- och datautvinning inom forskning, illustrationer i undervisningssyfte i den digitala miljön och för bevarande av kulturarvet bör införas. För användningsområden som inte omfattas av de undantag eller inskränkningar som anges i det här direktivet bör de undantag och inskränkningar som finns i unionsrätten fortsätta att gälla. Direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG bör anpassas.

(5)  Inom forskning, utbildning och bevarande av kulturarvet möjliggör den digitala tekniken nya typer av användningsområden som inte entydigt omfattas av nuvarande unionsbestämmelser om undantag och inskränkningar. Dessutom kan den frivilliga karaktären hos undantag och inskränkningar som föreskrivs i direktiven 2001/29/EG, 96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa områden inverka negativt på den inre marknadens funktion. Detta är särskilt relevant vid gränsöverskridande användning, som blir allt viktigare i den digitala miljön. De befintliga undantag och inskränkningar i unionslagstiftningen som är relevanta för vetenskaplig forskning, undervisning, distansutbildning, blandat lärande och bevarande av kulturarvet bör därför omprövas i ljuset av dessa nya användningsområden. Obligatoriska undantag eller inskränkningar för användning av teknik för text- och datautvinning inom forskning, illustrationer i undervisningssyfte i den digitala miljön och för bevarande av kulturarvet bör införas. För användningsområden som inte omfattas av de undantag eller inskränkningar som anges i det här direktivet bör de undantag och inskränkningar som finns i unionsrätten fortsätta att gälla. Direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG bör anpassas i enlighet med detta. Begreppet ”vetenskaplig forskning”, som används i detta direktiv, avser både naturvetenskap och humanvetenskap.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt anpassade till användningen av teknik inom vetenskaplig forskning. Om forskare har laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget när det gäller text- och datautvinning.

(9)  Unionslagstiftningen föreskriver redan vissa undantag och inskränkningar som omfattar användning för forskningsändamål vilka kan vara tillämpliga på text- och datautvinning. Dessa undantag och inskränkningar är dock frivilliga och inte helt anpassade till användningen av teknik inom vetenskaplig forskning. Om forskare har skaffat sig laglig tillgång till innehåll, exempelvis genom prenumerationer på publikationer eller licenser för öppen tillgång, får villkoren i licenserna dessutom undanta text- och datautvinning. Eftersom forskning i allt högre grad utförs med hjälp av digital teknik finns det en risk för att unionens konkurrensposition på forskningsområdet blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med ovissheten kring rättsläget när det gäller text- och datautvinning.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de deltar i offentlig-privata partnerskap.

(10)  Denna osäkerhet bör åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande och också från rätten att förbjuda utvinning av innehåll från en databas. Det nya undantaget bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av det befintliga obligatoriska undantaget för tillfälliga former av mångfaldigande som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör fortsätta att gälla för text- och datautvinningsteknik som inte omfattar kopiering som går utöver tillämpningsområdet för det undantaget. För att förhindra otillbörlig spridning av innehåll som krävs för text- och datautvinning bör forskningsorganisationer tillåtas att på ett säkert sätt lagra och bevara reproduktioner av verk eller andra alster som erhållits i enlighet med det nya undantaget, under den tid som krävs för att genomföra forskningen. Reproduktioner av verk eller andra alster för text- och datautvinningsändamål bör raderas så snart all verksamhet som krävs för forskningen har slutförts. Forskningsorganisationer bör också omfattas av undantaget när de går in i offentlig-privata partnerskap, på villkor att text- och datautvinningen är direkt knuten till syftet med den forskning som bedrivs i det berörda partnerskapet. Inom ramen för de offentlig-privata partnerskapen är det nödvändigt att de upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som används enligt undantaget lagligen förvärvas i förväg av den privata partnern.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta åtgärder om det finns en risk för att säkerheten och integriteten i systemet eller databaserna där verken eller andra alster finns skulle äventyras. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet och integritet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget.

(12)  Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om tillgång till och nedladdningar av rättsinnehavares verk eller andra alster, bör de tillåtas att vidta åtgärder, såsom identifieringsbekräftelse, om det finns en risk för att säkerheten och integriteten i systemet eller databaserna där verken eller andra alster finns skulle kunna äventyras. Dessa åtgärder bör vara proportionerliga, bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa systemets säkerhet och integritet och bör inte undergräva en effektiv tillämpning av undantaget.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Det finns inget behov av att föreskriva ersättning för rättsinnehavare när det gäller användning inom ramen för det undantag för text- och datautvinning som införs genom detta direktiv, eftersom skadan bör vara minimal med beaktande av undantagets art och omfattning.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande bl.a. för användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Tillämpningsområdet för dessa undantag eller inskränkningar och hur de gäller vid digital användning är oklart. Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning. Därför måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att säkerställa att utbildningsanstalter har full visshet om rättsläget när de utnyttjar verk eller andra alster i digital undervisning, även online och över gränserna.

(14)  Artikel 5.3 a i direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna rätt att införa ett undantag från eller en inskränkning i rätten till mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande bl.a. för användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning. Dessutom tillåter artiklarna 6.2 b och 9 b i direktiv 96/9/EG användning av en databas och utdrag från eller vidareutnyttjande av en väsentlig del av dess innehåll i illustrativt syfte inom undervisning. Tillämpningsområdet för dessa undantag eller inskränkningar och hur de gäller vid digital användning är oklart. Dessutom råder det oklarhet om huruvida dessa undantag eller inskränkningar är tillämpliga om undervisningen sker online och därmed på distans. Dessutom säger den nuvarande ramen inget om en gränsöverskridande effekt. Denna situation kan hämma utvecklingen av digitalt understödd undervisning och distansundervisning, som får bedrivas utanför traditionella, formella lärandemiljöer och omfatta ett större urval leverantörer. Därför måste ett nytt undantag eller en ny inskränkning av obligatorisk art införas för att säkerställa att utbildningsanstalter och enheter som certifierats för undervisningsverksamhet av medlemsstaterna har full visshet om rättsläget när de utnyttjar verk eller andra alster i digital undervisning, även online och över gränserna.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning i den mån de bedriver sin undervisningsverksamhet i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

(15)  Även om distansundervisning och gränsöverskridande utbildningsprogram för det mesta utvecklas på högre utbildningsnivåer används digitala verktyg och resurser i allt större utsträckning på alla utbildningsnivåer, särskilt för att förbättra och berika lärandeupplevelsen. Det undantag eller den inskränkning som föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna alla utbildningsanstalter, som erkänns av den medlemsstat där de har sitt säte och där de verkar inom primär- och sekundärutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning, liksom varje enhet som certifierats av den medlemsstat i vilken de har etablerats för att utföra en specifik undervisningsverksamhet, i den mån de bedriver denna i icke-kommersiellt syfte. En utbildningsanstalts eller en certifierad enhets organisationsstruktur och finansieringssätt är inte de avgörande faktorerna för att avgöra om dess verksamhet är av icke-kommersiell karaktär.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Verk eller andra alster enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters ansvar, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier i klassrummet och onlineutnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autenticeringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

(16)  Undantaget eller inskränkningen bör omfatta digital användning av verk och andra alster, exempelvis användningen av delar av eller utdrag från verk, med undantag för notblad, för att stödja, berika eller komplettera undervisningen, inbegripet tillhörande lärande. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa lämpliga gränser för den mängd bestämda kategorier av skyddade verk eller andra alster som kan användas så länge dessa begränsningar skapar en god balans mellan behoven och de legitima intressena hos användare och rättighetshavare. Verk eller andra alster, eller utdrag ur dem, enligt undantaget eller inskränkningen bör endast användas inom ramen för undervisning och inlärning som sker under utbildningsanstalters eller certifierade enheters ansvar, även i samband med tentamina, och bör begränsas till vad som är nödvändigt för syftet med sådan verksamhet. Undantaget eller inskränkningen bör omfatta både användning via digitala medier, i den miljö där undervisningen och lärandet bedrivs, inbegripet utanför lokalerna som hör till den utbildningsanstalt eller den certifierade enhet där verksamheten bedrivs, och onlineutnyttjande över den berörda utbildningsanstaltens eller den certifierade enhetens säkra elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp av autentiseringsförfaranden. Undantaget eller inskränkningen bör anses omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos personer med funktionshinder i samband med användning i illustrativt syfte inom undervisning.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller på licensavtal som täcker andra användningsområden, har införts i flera medlemsstater för att underlätta användning av verk och andra alster för utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till behoven i utbildningsanstalter och på olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya obligatoriska inskränkningen med avseende på digital användning och undervisning över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga licenser som åtminstone omfattar samma användningsområden som de som är tillåtna enligt undantaget. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material som främst är avsedda för utbildningsmarknaden. För att undvika att en sådan mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att licensieringssystem som möjliggör digital användning av verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga och att utbildningsanstalter är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem.

(17)  Olika system, som bygger på tillämpningen av det undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller på licensavtal som täcker andra användningsområden, har införts i flera medlemsstater för att underlätta användning av verk och andra alster för utbildningsändamål. Dessa system har vanligen utvecklats med hänsyn tagen till behoven i utbildningsanstalter och på olika utbildningsnivåer. Det är viktigt att harmonisera omfattningen av det nya obligatoriska undantaget eller den nya obligatoriska inskränkningen med avseende på digital användning och undervisning över gränserna, men formerna för genomförandet kan variera från en medlemsstat till en annan, i den mån de inte hindrar en effektiv tillämpning av undantaget eller inskränkningen eller gränsöverskridande användning. Detta bör ge medlemsstaterna möjlighet att bygga vidare på de befintliga system som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna kan i synnerhet besluta att förena tillämpningen av undantaget eller inskränkningen, helt eller delvis, med villkoret att det finns tillgång till lämpliga licenser som åtminstone omfattar samma användningsområden som de som är tillåtna enligt undantaget. Denna mekanism skulle t.ex. ge företräde för licenser för material som främst är avsedda för utbildningsmarknaden, för vilken det är lätt att få licenser. För att undvika att en sådan mekanism ger upphov till ovisshet om rättsläget eller administrativa bördor för utbildningsanstalter, bör medlemsstater som tillämpar denna metod vidta konkreta åtgärder för att säkerställa att licensieringssystem som möjliggör digital användning av verk eller andra alster i illustrativt syfte inom undervisning är lättillgängliga och att utbildningsanstalter och enheter som är certifierade att bedriva undervisningsverksamhet är medvetna om förekomsten av sådana licensieringssystem. För att se till de som omfattas av undantaget har tillgång till sådana licenser bör medlemsstaterna använda eller ta fram lämpliga verktyg, såsom en gemensam portal eller databas.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  För att garantera rättssäkerheten i fall där en medlemsstat beslutar att göra tillämpningen av undantaget avhängig av tillgången på lämpliga licenser måste det anges på vilka villkor en utbildningsanstalt eller en enhet som är certifierad att bedriva utbildningsverksamhet får använda upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som omfattas av undantaget och när den däremot ska agera inom ramen för ett licensieringssystem. När en utbildningsanstalt eller en certifierad enhet därför inte kan hitta en licens för användningen av ett visst upphovsrättsskyddat verk eller annat alster genom det tekniska verktyg som skapats av medlemsstaten för att säkerställa synlighet för licensieringssystem som omfattar undervisningsverksamhet, bör den ha rätt att använda ett sådant verk eller annat alster inom ramen för undantaget.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter kulturarvsinstitutioner att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster som finns permanent i deras samlingar, t.ex. för att lösa problem med föråldrad teknik eller stödstrukturer som försvagats. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att framställa kopior med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i det antal som behövs och när som helst under ett verks eller annat alsters livstid i den utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för bevarandeändamål.

(20)  Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att föreskriva ett undantag som tillåter kulturarvsinstitutioner att för bevarandeändamål mångfaldiga verk och andra alster som finns permanent i deras samlingar, t.ex. för att lösa problem med föråldrad teknik eller stödstrukturer som försvagats eller i digitaliseringssyfte. Ett sådant undantag bör göra det möjligt att framställa kopior i olika format eller på olika medier med lämpliga verktyg, metoder eller tekniker för bevarande, i det antal som behövs och när som helst under ett verks eller annat alsters livstid i den utsträckning som krävs för att framställa ett exemplar enbart för bevarandeändamål. Ett sådant undantag bör omfatta både kulturarvsinstitutioner som innehar verken eller de andra alstren och tredje part som för en kulturarvsinstitutions räkning fått i uppdrag av sådana kulturarvsinstitutioner att mångfaldiga verken eller de andra alstren inom ramen för undantaget.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Till följd av den tekniska utvecklingen och framväxande konsumtionsmönster har nya tjänster i informationssamhället uppkommit som möjliggör för användarna att ladda upp innehåll i olika former. Sådant innehåll som laddas upp av användarna omfattar ibland korta utdrag eller korta citat från skyddade verk eller andra alster, som kan ändras, kombineras eller omvandlas. En sådan användning av utdrag eller citat från skyddade verk eller andra alster i det innehåll som laddas upp av användare för illustration, karikatyr, parodi, pastisch, kritik eller recensioner är nu allmänt utbredd på internet, och förutsatt att denna användning är proportionerlig och inte orsakar allvarlig ekonomisk skada för de berörda rättsinnehavarna kan det även tjäna som marknadsföring av det arbete det utgör en del av.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Trots viss överlappning med befintliga undantag och inskränkningar omfattas inte innehåll som laddats upp eller gjorts tillgängligt av en användare, och som består av korta utdrag eller korta citat från skyddade verk eller andra alster, i tillräcklig grad av den befintliga förteckningen över undantag eller inskränkningar, och frågan om hur detta innehåll används kan inte enbart hanteras med hjälp av avtalsarrangemang. Sådana omständigheter ger upphov till rättsosäkerhet för både användare och rättighetshavare, vilket i sin tur leder till frustration och missbruk. Det är därför nödvändigt att komplettera de befintliga undantag som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, särskilt sådana som rör citat och parodi, genom att föreskriva ett nytt specifikt undantag för att tillåta kortare, proportionerlig och icke-kommersiell användning av utdrag eller citat från skyddade verk eller andra alster i innehåll som laddats upp av en användare.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21c)  Om innehåll som laddas upp av en fysisk person innefattar kort, proportionerlig och icke-kommersiell användning av ett kort utdrag eller ett kort citat ur ett verk eller annat alster för ett legitimt ändamål, bör sådan användning omfattas av det undantag som föreskrivs i detta direktiv. Detta undantag bör endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot ett normalt utnyttjande av det skyddade verket eller det andra skyddade alstret i fråga och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens legitima intressen. Bedömningen av oskäligt inkräktande bör grunda sig på graden av originalitet vad gäller det berörda innehållet, längden på eller omfattningen av det citat eller det utdrag som använts, om utdraget eller citatet är en underordnad del av innehållet, det berörda innehållets yrkesmässiga karaktär och på graden av ekonomisk skada som i förekommande fall uppkommit. Undantaget bör inte påverka den ideella rätten för upphovsmannen till det skyddade verket eller annat berört alster.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 21d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21d)  Informationssamhällets tjänster bör inte för egen räkning kunna åberopa det undantag som föreskrivs i detta direktiv om användning av korta utdrag eller korta citat från skyddade verk eller andra alster i innehåll som laddats upp av användarna i syfte att begränsa sitt ansvar eller omfattningen av sina skyldigheter enligt de avtal som slutits med rättsinnehavare enligt artikel 13 i detta direktiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Kulturarvsinstitutioner bör ha tillgång till en tydlig ram för digitalisering och spridning, även över gränserna, av utgångna verk eller andra alster. Särdragen hos samlingarna av utgångna verk innebär dock att det kan vara svårt att få ett förhandsgodkännande från enskilda rättsinnehavare. Detta kan t.ex. bero på åldern på verken eller andra alster, deras begränsade kommersiella värde eller det faktum att de aldrig varit avsedda för kommersiellt bruk. Det är därför nödvändigt att föreskriva åtgärder som underlättar licensiering av rättigheter till utgångna verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar och därmed möjliggöra ingåendet av avtal med gränsöverskridande verkan på den inre marknaden.

(22)  Kulturarvsinstitutioner bör ha tillgång till en tydlig ram för digitalisering och spridning, även över gränserna, av utgångna verk eller andra alster. Särdragen hos samlingarna av utgångna verk innebär dock att det kan vara svårt eller omöjligt att få ett förhandsgodkännande från enskilda rättsinnehavare. Detta kan t.ex. bero på åldern på verken eller andra alster, deras begränsade kommersiella värde eller det faktum att de aldrig varit avsedda för eller aldrig har använts för kommersiellt bruk. Det är därför nödvändigt att föreskriva åtgärder som underlättar licensiering av rättigheter till utgångna verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar och därmed möjliggöra ingåendet av avtal med gränsöverskridande verkan på den inre marknaden.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av den kollektiva förvaltningsorganisationen, i enlighet med deras rättsliga traditioner, sedvänjor eller omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och presumtioner om representation.

(23)  Medlemsstaterna bör, inom ramen för detta direktiv, kunna tillämpa flexibilitet vid valet av den särskilda typ av mekanism som gör det möjligt att utvidga licenser för utgångna verk till rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av den relevanta kollektiva förvaltningsorganisationen, i enlighet med deras rättsliga traditioner, sedvänjor eller omständigheter. Sådana mekanismer kan omfatta utvidgade kollektiva licenser och presumtioner om representation.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I samband med dessa licensieringsmekanismer är det viktigt med ett rigoröst och välfungerande system för kollektiv förvaltning. Detta system omfattar i synnerhet regler om god förvaltning, transparens och rapportering samt om regelbunden, omsorgsfull och korrekt fördelning och utbetalning av utestående belopp till enskilda rättsinnehavare, i enlighet med direktiv 2014/26/EU. Ytterligare lämpliga skyddsmekanismer bör finnas tillgängliga för alla rättsinnehavare, som bör ges möjlighet att avstå från att tillämpa sådana mekanismer på sina verk eller andra alster. Villkor som är knutna till dessa mekanismer bör inte påverka deras praktiska betydelse för kulturarvsinstitutioner.

(24)  I samband med dessa licensieringsmekanismer är det viktigt med ett rigoröst och välfungerande system för kollektiv förvaltning, vilket medlemsstaterna bör främja. Detta system omfattar i synnerhet regler om god förvaltning, transparens och rapportering samt om regelbunden, omsorgsfull och korrekt fördelning och utbetalning av utestående belopp till enskilda rättsinnehavare, i enlighet med direktiv 2014/26/EU. Ytterligare lämpliga skyddsmekanismer bör finnas tillgängliga för alla rättsinnehavare, som bör ges möjlighet att avstå från att tillämpa sådana mekanismer på sina verk eller andra alster. Villkor som är knutna till dessa mekanismer bör inte påverka deras praktiska betydelse för kulturarvsinstitutioner.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  För att se till att de licensieringsmekanismer som inrättas för utgångna verk är relevanta och fungerar som de ska, att rättsinnehavarna är tillräckligt skyddade med dessa mekanismer, att licenserna är tillräckligt kända och att klarhet angående rättsläget garanteras vad gäller representativiteten hos kollektiva förvaltningsorganisationer och kategoriseringen av verken bör medlemsstaterna främja sektorsspecifik dialog mellan intressenterna. Vid behov bör de även underlätta dialog i syfte att inrätta kollektiva förvaltningsorganisationer, i sektorer där de ännu inte finns, som ska täcka rättigheterna inom deras kategori av verk.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att underlätta licensiering av rättigheter till audiovisuella verk till plattformar för beställvideo kräver detta direktiv att medlemsstaterna inrättar en förhandlingsmekanism som gör det möjligt för parter som är villiga att förhandla fram ett avtal att förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ. Detta organ bör sammanträda med parterna och hjälpa till med förhandlingarna genom att ge professionell och extern rådgivning. Mot denna bakgrund bör medlemsstaterna besluta om villkoren för förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. när och hur länge förhandlingshjälpen ska ges och vem som ska bära kostnaderna. Medlemsstaterna bör säkerställa att de administrativa och finansiella bördorna förblir proportionerliga för att garantera förhandlingsforumets effektivitet.

(30)  För att underlätta licensiering av rättigheter till audiovisuella verk konsolideras relevanta rättigheter tillsammans med producenten enligt lag eller genom avtal. För att främja kulturell mångfald och tillgången till verk på plattformar för beställvideo kräver detta direktiv att medlemsstaterna inrättar en facilitetsmekanism som förvaltas av ett befintligt eller nyinrättat nationellt organ och som gör det möjligt för relevanta parter, villiga att förhandla fram ett avtal för licensiering av audiovisuella verk på plattformar för beställvideo, att förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ. Om parter från olika medlemsstater deltar i förhandlingarna bör de på förhand komma överens om vilken medlemsstat som ska vara behörig om facilitetsmekanismen krävs. Detta organ bör sammanträda med parterna och underlätta förhandlingarna genom att ge professionell och extern rådgivning. Mot denna bakgrund bör medlemsstaterna besluta om villkoren för facilitetsmekanismens funktion, bl.a. när och hur länge förhandlingshjälpen ska ges och hur eventuella kostnader ska fördelas. Medlemsstaterna bör säkerställa att de administrativa och finansiella bördorna förblir proportionerliga för att garantera facilitetsforumets effektivitet. För att uppmuntra till fortgående utnyttjande av audiovisuella verk på plattformar för beställvideo bör medlemsstaterna främja dialog mellan de representativa organisationerna för upphovsmän, producenter, plattformar för beställvideo och andra berörda aktörer.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. I övergången från tryckt till digital teknik har utgivare av presspublikationer problem med licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina investeringar. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex och ineffektiv.

(31)  En fri och pluralistisk press är avgörande för att säkerställa välbetald kvalitetsjournalistik och medborgarnas tillgång till information. Den ger ett mycket grundläggande bidrag till den offentliga debatten och ett välfungerande demokratiskt samhälle. I övergången från tryckt till digital teknik har utgivare av presspublikationer problem med licensieringen av onlineutnyttjande av deras publikationer och med att få tillbaka sina investeringar. Onlinetjänster, såsom nyhetsaggregatorer och sökmaskiner, har utökat sin verksamhet alltmer genom att göra vinst på det innehåll som kommer från utgivare av presspublikationer. Sådana vinster fördelas inte rättvist mellan journalister och utgivare. Under omständigheter där utgivare av presspublikationer inte erkänns som rättsinnehavare är licensiering och hävdande i den digitala miljön ofta komplex och ineffektiv.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i förlagsbranschen. Det är därför nödvändigt att på unionsnivå skapa ett harmoniserat rättsligt skydd för presspublikationer när det gäller digital användning. Ett sådant skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av presspublikationer när det gäller digital användning.

(32)  utgivares organisatoriska och finansiella bidrag till produktion av presspublikationer måste erkännas och främjas ytterligare för att säkerställa hållbarheten i förlagsbranschen. Det är därför nödvändigt att på unionsnivå skapa ett harmoniserat rättsligt skydd för presspublikationer. Ett sådant skydd bör garanteras effektivt genom att i unionslagstiftningen införa upphovsrätten närstående rättigheter för mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av presspublikationer.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör överföring till allmänheten.

(33)  Vid tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att definiera begreppet presspublikation på ett sätt som endast omfattar professionella journalistiska publikationer som publiceras av en tjänsteleverantör, periodiskt eller regelbundet uppdaterade i medier, i informations- eller underhållningssyfte, och vilkas trovärdighet i allmänhetens ögon till viss del vilar på deras specifika varumärke. Sådana publikationer skulle exempelvis kunna vara dags-, vecko- eller månadstidningar av allmänt eller särskilt intresse samt nyhetswebbplatser. Periodiska publikationer som ges ut för vetenskapliga eller akademiska ändamål, såsom vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas av det skydd som ges till presspublikationer i detta direktiv. Detta skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder när dessa åtgärder inte utgör överföring till allmänheten i enlighet med direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det rör sig om digital användning. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv.

(34)  De rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer enligt detta direktiv bör ha samma räckvidd som de rättigheter till mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten som anges i direktiv 2001/29/EG. De bör också omfattas av samma bestämmelser om undantag och inskränkningar som gäller för de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, inbegripet det undantag för citat för användning i kritik eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv. De rättigheter som föreskrivs i detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av upphovsrättigheter och bör inte gälla för legitimt utnyttjande av publikationer av enskilda användare som agerar egenskap av privatpersoner i icke-kommersiella syften. Det skydd som ges till presspublikationer enligt detta direktiv bör tillämpas på innehåll som genereras automatiskt genom en hyperlänkningsåtgärd knuten till en presspublikation utan att detta skadar den legitima användningen av citat.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och andra rättsinnehavare å andra sidan.

(35)  Det skydd som ges utgivare av presspublikationer i detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare till verk och andra alster som ingår i publikationer, bl. a. vad gäller i vilken utsträckning upphovsmän och andra rättsinnehavare kan använda sina verk eller andra alster oberoende av den tidning i vilken de ingår. Därför bör utgivare av presspublikationer inte kunna åberopa det skydd de ges mot upphovsmän och andra rättsinnehavare. Detta påverkar inte avtal som ingåtts mellan utgivare av presspublikationer å ena sidan och upphovsmän och andra rättsinnehavare å andra sidan. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att se till att en rättvis del av den ersättning som kommer från användningen av pressutgivares rättigheter kommer journalister till del.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker eller vetenskapliga publikationer, bedriver ofta sin verksamhet på grundval av överlåtelse av upphovsrätt genom avtal eller lagbestämmelser. I detta sammanhang gör utgivare en investering i syfte att utnyttja de verk som ingår i deras publikationer och kan i vissa fall gå miste om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar, t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett antal medlemsstater delas ersättning för användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta denna situation och öka säkerheten om rättsläget för alla berörda parter bör medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, när en upphovsman har överlåtit eller licensierat sina rättigheter till en utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt verk till en publikation och det finns system för att ersätta den skada som orsakats av ett undantag eller en inskränkning, har utgivare rätt att göra anspråk på en andel av denna ersättning, medan utgivarens börda att styrka sitt anspråk inte bör gå utöver vad som krävs i det nuvarande systemet.

(36)  utgivare, inbegripet utgivare av presspublikationer, böcker eller vetenskapliga publikationer, bedriver ofta sin verksamhet på grundval av överlåtelse av upphovsrätt genom avtal eller lagbestämmelser. I detta sammanhang gör utgivare en investering i syfte att utnyttja de verk som ingår i deras publikationer och kan i vissa fall gå miste om inkomster, om sådana verk används inom ramen för undantag eller inskränkningar, t.ex. för privat kopiering och reprografi. I ett antal medlemsstater delas ersättning för användning enligt dessa undantag mellan upphovsmän och utgivare. För att beakta denna situation och öka säkerheten om rättsläget för alla berörda parter bör medlemsstaterna fastställa att, när en upphovsman har överlåtit eller licensierat sina rättigheter till en utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt verk till en publikation och det finns system för att ersätta den skada som orsakats av ett undantag eller en inskränkning, har utgivare rätt att göra anspråk på en andel av denna ersättning. Utgivarens börda att styrka sitt anspråk bör inte gå utöver vad som krävs i det nuvarande systemet.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande har blomstrat och blivit den viktigaste källan till tillgång till innehåll på nätet. Detta påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om och på vilka villkor deras verk och andra alster används samt deras möjligheter att få en tillräcklig ersättning för detta.

(37)  Under de senaste åren har marknaden för onlineinnehåll blivit mer komplex. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande eller godkännande har blomstrat och blivit den främsta källan till tillgång till innehåll på nätet. I samband med detta konkurrerar sådana tjänster illojalt med tjänster vilkas innehåll licensieras direkt av rättighetshavarna, eftersom de gör vinster av innehåll som de inte skapar och inte alltid delar dessa vinster rättvist med upphovsmännen. Onlinetjänster som ger tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av användarna utan rättighetsinnehavarnas deltagande eller godkännande har följaktligen drivit ner det generella värdet på kreativt innehåll på nätet. Samtidigt som enkel tillgång till varierat innehåll möjliggörs, påverkar detta rättighetshavarnas förmåga att fastställa om och på vilka villkor deras verk och andra alster används, liksom deras möjligheter att få lämplig ersättning för det, eftersom visst användaruppladdat innehåll inte tas med i licensavtal på grund av att de omfattas av den ”trygga hamn” som undantaget i direktiv 2000/31/EG utgör.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, är de skyldiga att ingå licensavtal med rättsinnehavare, såvida de inte är berättigade till undantag från ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.

(38)  När leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång till upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför både en överföring till allmänheten och ett mångfaldigande, bör de vara skyldiga att ingå ett rättvist och välavvägt licensavtal med de rättsinnehavare som begär ett sådant avtal i syfte att säkerställa skyddet för rättsinnehavarnas legitima intressen och deras skäliga ersättning, såvida de inte är berättigade till undantag från ansvar enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG.

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att kontrollera om tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, bl.a. genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren eller genom att marknadsföra dem, oavsett vilken typ av medel som används för ändamålet.

Vad gäller artikel 14 i direktiv 2000/31/EG och rätten till undantag från ansvar i detta är det nödvändigt att kontrollera hur stor roll som leverantören av informationssamhällets tjänster spelar. När leverantören spelar en aktiv roll, däribland genom att optimera presentationen av de uppladdade verken eller andra alstren, genom att marknadsföra dem eller utnyttja dem för kommersiella ändamål, oavsett vilken typ av medel som används, bör leverantören inte längre betraktas som endast tillhandahållande sådant innehåll och därför inte heller vara berättigad till undantag från ansvar.

För att säkerställa att licensavtal fungerar bör leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna vidta lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster, t.ex. genom införande av effektiv teknik. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

För att säkerställa att varje licensavtal fungerar, eller, i frånvaro av sådant avtal, för att förebygga oauktoriserat tillhandahållande på sina plattformar av verk eller andra alster som identifierats av sina rättighetshavare, bör leverantörer av informationssamhällets tjänster, som för allmänheten lagrar och/eller tillgängliggör betydande mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, i samarbete med rättsinnehavare vidta lämpliga och proportionerliga åtgärder för att säkerställa skyddet för verk eller andra alster, t.ex. genom att införa effektiv teknik, och förenkla effektiv och transparent rapportering till rättighetsinnehavare. Denna skyldighet bör även gälla när leverantörer av informationssamhällets tjänster har rätt till undantaget från ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG. Denna skyldighet bör inte gälla internetbaserade marknadsplatser.

__________________

__________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten stora mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för att tekniken (t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, och tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller den teknik som används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa tekniker bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal.

(39)  Samarbete mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och tillgängliggör för allmänheten betydande mängder av upphovsrättsskyddade verk eller andra alster som laddats upp av användare är avgörande för att säkerställa att tekniken fungerar effektivt, t.ex. innehållsigenkänningsteknik. I sådana fall bör rättsinnehavare lämna nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska kunna fastställa deras innehåll, exempelvis referensfiler och metadata. De bör tillhandahålla uppgifter i tid och i lämpligt format och uppgifterna bör vara fullständiga och korrekta. Tjänsterna bör vara transparenta gentemot rättsinnehavare när det gäller den teknik som används för att möjliggöra bedömning av deras ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt ge rättsinnehavare information om vilken typ av teknik som används, hur den fungerar och hur väl de lyckas med att känna igen rättsinnehavares innehåll. Dessa tekniker bör också ge rättsinnehavare möjlighet att få information från leverantörerna av informationssamhällets tjänster om användningen av deras innehåll som omfattas av ett avtal. Vid utvärderingen av proportionaliteten och effektiviteten hos de åtgärder som genomförts ska vederbörlig hänsyn tas till alla tekniska begränsningar. Tekniken bör inte kräva identifiering av enskilda användare som laddar upp innehåll och bör inte omfatta uppgifter som rör enskilda användare, i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG. Den bör begränsas till att förhindra oauktoriserat tillhandahållande av specifikt identifierade och vederbörligen anmälda verk på grundval av de uppgifter som tillhandahålls av rättsinnehavarna och bör därför inte leda till någon allmän övervakningsskyldighet.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Eftersom de åtgärder och den teknik som leverantörer av informationssamhällets tjänster inför för tillämpningen av detta direktiv kan ha en negativ eller oproportionerlig effekt på lagligt innehåll som användare laddat upp eller visat, i synnerhet när det berörda innehållet omfattas av ett undantag eller en inskränkning, är det nödvändigt att ålägga leverantörer av informationssamhällets tjänster att inrätta en klagomålsmekanism till förmån för användare vilkas innehåll har påverkats av åtgärderna. Genom en sådan mekanism bör användare få veta varför åtgärder har vidtagits mot det berörda innehållet, och den bör inbegripa grundläggande information om de relevanta undantag och inskränkningar som är tillämpliga. Den bör föreskriva minimistandarder för klagomål för att garantera att rättsinnehavare ges tillräcklig information för att kunna bedöma och svara på klagomål. Rättsinnehavare bör behandla alla mottagna klagomål inom en rimlig tidsperiod och vidta korrigerande åtgärder där åtgärder visar sig vara omotiverade. Användaruppladdat innehåll som lagras eller tillhandahålls på en av informationssamhällets tjänster kan generera intäkter, även när sådant innehåll påverkas av åtgärder som vidtagits av en leverantör av informationssamhällets tjänster. När en tvist om användaruppladdat innehåll håller på att behandlas och lösas, bör sådana intäkter inte tillskrivas eller delas ut till användaren eller rättighetshavaren förrän tvisten lösts genom klagomåls- och tvistlösningsmekanismen.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39b)  Med tanke på kraven i detta direktiv gällande avtal och samarbete mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare, och för att undvika onödiga, utdragna och kostsamma rättsliga förfaranden, är det nödvändigt att upprätta ett medlingsförfarande som möjliggör för parterna att finna en vänskaplig lösning på varje tvist som rör bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstaterna bör stödja en sådan mekanism genom att utse ett opartiskt organ, med relevant erfarenhet och kompetens, som ska bistå parterna vid lösningen av tvisten.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter, behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. Därför är information från deras avtalsparter eller från dem till vilka rätten har övergått viktig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs.

(40)  Vissa rättsinnehavare, t.ex. upphovsmän och utövande konstnärer, behöver information för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av deras rättigheter som harmoniserats enligt unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet när sådana rättsinnehavare beviljar en licens eller en överlåtelse av rättigheter mot ersättning. Eftersom upphovsmän och utövande konstnärer ofta har en svagare förhandlingsposition när de beviljar licenser eller överlåter sina rättigheter genom avtal, behöver de information för att kunna bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av sina rättigheter jämfört med den ersättning de fått för sin licens eller överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist på transparens. De ställs emellertid ofta inför en brist på transparens. Därför är regelbunden och adekvat information från deras direkta avtalsparter eller från dem till vilka rätten har övergått nödvändig för transparensen och jämvikten i det system genom vilket ersättningar till upphovsmän och utövande konstnärer fastställs.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom varje sektor. Medlemsstaterna bör samråda med alla berörda parter eftersom detta bör vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav. Kollektivförhandlingar bör ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, eftersom dessa redan omfattas av transparenskrav enligt direktiv 2014/26/EU.

(41)  Vid genomförandet av transparenskrav bör hänsyn tas till särdragen hos olika innehållssektorer och hos upphovsmäns och utövande konstnärers rättigheter inom varje sektor. Medlemsstaterna bör samråda på lämpligt sätt med alla berörda parter eftersom detta bör vara till hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika krav och i enlighet med detta upprätta standardkrav och standardförfaranden för rapporter, bland annat genom automatisk behandling och internationella identifikationsnummer. Kollektivförhandlingar bör ses som en möjlighet att nå en överenskommelse mellan berörda parter när det gäller transparens. En övergångsperiod bör införas för att nuvarande rapporteringspraxis ska kunna anpassas till transparenskraven. Transparenskraven behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts med kollektiva förvaltningsorganisationer, eftersom dessa redan omfattas av transparenskrav enligt direktiv 2014/26/EU, eller där befintliga kollektivavtal tillgodoser motsvarande transparensnivå.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Vissa avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är av lång varaktighet, som erbjuder få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att omförhandla dem med sina avtalsparter eller med dem till vilka rätten har övergått. Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall där den ersättning som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta intäkterna och den nytta som uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, även med hänsyn till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall samt särdrag och praxis i de olika innehållssektorerna. Om parterna inte kan komma överens om en anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt att väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

(42)  Många avtal om utnyttjande av rättigheter som harmoniserats på unionsnivå är långsiktiga till sin karaktär, och erbjuder få möjligheter för upphovsmän och utövande konstnärer att omförhandla dem med sina avtalsparter eller med dem till vilka rätten har övergått. Därför bör det, utan att det påverkar den lagstiftning som är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, finnas en ersättningsjusteringsmekanism för fall där en upphovsman eller en utövande konstnär kan visa att den ersättning som ursprungligen överenskommits i en licens eller en överlåtelse av rättigheter är oproportionerligt låg i förhållande till de relevanta intäkterna och den nytta, såsom bidrag eller ägarandelar, som uppstår vid utnyttjande av verket eller upptagning av framförandet, med hänsyn till den transparens som säkerställs genom detta direktiv. Bedömningen av situationen bör ta hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall och till varje utgift som verkligen har uppkommit vid produktionen av verket eller framförandet, samt särdrag och praxis i de olika innehållssektorerna. Medlemsstaterna bör kunna besluta att inte tillämpa justeringsmekanismen när bidraget från upphovsmännen eller de utövande konstnärerna inte är betydande med hänsyn till verket eller framförandet som helhet. Om parterna inte kan komma överens om en anpassning av ersättningen bör upphovsmannen eller den utövande konstnären ha rätt att väcka talan vid en domstol eller annan behörig myndighet.

Ändringsförslag     37

Förslag till direktiv

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  Medlemsstaterna bör garantera rätten för upphovsmän och utövande konstnärer till rättvis, proportionerlig och oeftergivlig ersättning för att de tillhandahåller sina verk på beställtjänster och för relevant mångfaldigande av verken på sådana tjänster. En sådan rätt till skälig ersättning bör administreras i enlighet med nationell praxis och nationella rättsliga krav, utan att det påverkar tillämpningen av befintliga mekanismer, såsom frivilliga avtal om kollektiv förvaltning eller utvidgade kollektiva licenser.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga att hävda sina rättigheter gentemot sina avtalspartner vid domstol. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål som avser transparenskrav och avtalsanpassningsmekanismen.

(43)  Upphovsmän och utövande konstnärer är ofta motvilliga att hävda sina rättigheter gentemot sina avtalspartner vid domstol, eftersom det kan medföra väsentliga kostnader att vidta rättsliga åtgärder och allvarliga konsekvenser för deras möjligheter att ingå avtalsmässiga förbindelser i framtiden. Medlemsstaterna bör därför sörja för ett alternativt tvistlösningsförfarande för klagomål från upphovsmän, utövande konstnärer eller deras utsedda företrädare vilket avser transparenskrav, den oeftergivliga rätten till ersättning och avtalsanpassningsmekanismen. En sådan mekanism bör täcka enskilda såväl som kollektiva klagomål, och kunna nyttjas direkt av upphovsmän och utövande konstnärer eller av en organisation som agerar å deras vägnar. Mekanismen bör även vara prismässigt överkomlig.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  För att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv effektivt ska kunna tillämpas i alla medlemsstater bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, uppmuntra utbyte av bästa praxis och främja dialog på unionsnivå.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta direktiv fastställs regler som syftar till ytterligare harmonisering av den unionslagstiftning som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter inom ramen för den inre marknaden, med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av skyddat innehåll. Det fastställer också bestämmelser om undantag och inskränkningar, om underlättande av licensiering samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en välfungerande marknadsplats för utnyttjande av verk och andra alster.

1.  I detta direktiv fastställs regler som syftar till ytterligare harmonisering av den unionslagstiftning som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter inom ramen för den inre marknaden, med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av skyddat innehåll samt behovet av en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter. Det fastställer också bestämmelser om undantag och inskränkningar, om underlättande av licensiering samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en välfungerande marknadsplats för utnyttjande av verk och andra alster.

Motivering

För att betona att skyddet av immateriella rättigheter, och dess funktion som en källa till intäkter för upphovsmän, är en grundläggande princip som måste tas i beaktande vid alla reformer av upphovsrättssystemet.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  på icke vinstdrivande grund eller genom att återinvestera alla vinster i sin vetenskapliga forskning, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  ett bibliotek eller museum som är tillgängligt för allmänheten, ett arkiv eller en film- eller ljudarvsinstitution, presspublikation:

(3)  en enhet vars främsta syfte är skydd och främjande av kulturarvet, särskilt ett bibliotek eller museum som är tillgängligt för allmänheten, ett arkiv eller en film- eller ljudarvsinstitution, presspublikation:

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  en upptagning av en uppsättning litterära verk av journalistiskt slag, som även kan omfatta andra verk eller alster och som utgör ett enskilt inslag i en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation under en enda rubrik, till exempel en dagstidning eller en allmän tidskrift eller specialtidskrift, som har till syfte att tillhandahålla information som avser nyheter eller andra teman och som publiceras i medier på initiativ av en tjänsteleverantör och under dennes redaktionella ansvar och kontroll.

(4)  presspublikation: en yrkesmässig upptagning, under en enda rubrik, av en uppsättning litterära verk av journalistiskt slag som en eller flera upphovsmän har bidragit till, som även kan omfatta andra verk eller alster och som utgör ett enskilt inslag som

 

(a)  återfinns i en tidskrift eller regelbundet uppdaterad publikation under en enda rubrik, till exempel en dagstidning eller en allmän tidskrift eller specialtidskrift, 

 

(b)  har till syfte att tillhandahålla information som avser nyheter eller andra teman, och

 

(c)  publiceras i medier av en tjänsteleverantör och under dennes redaktionella initiativ, ansvar och kontroll.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har lagligt tillträde till för forskningsändamål.

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag till de rättigheter som fastställs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 11.1 i detta direktiv för mångfaldigande och utvinning som forskningsorganisationer genomför i syfte att utföra text- och datautvinning av verk eller andra alster som de har förvärvat lagligt tillträde till för forskningsändamål.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  rättsinnehavare ska ha rätt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

3.  rättsinnehavare ska ha rätt att vidta proportionerliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i nätverk och databaser där verk eller andra alster finns. Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål och ska inte hindra forskningsorganisationer från att utnyttja undantaget som föreskrivs i punkt 1.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 3.

4.  Medlemsstaterna ska uppmuntra rättsinnehavare och forskningsorganisationer att samarbeta för att fastställa gemensamt överenskommen bästa praxis när det gäller tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 3 och varje protokoll om text- och datautvinning. I samarbete med medlemsstaterna ska kommissionen uppmuntra utbytet av bästa praxis och erfarenheter runtom i unionen.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för rättighetshavare på grund av användning av deras verk eller annat alster i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  görs av en utbildningsanstalt som erkänns i den medlemsstat där den har etablerats eller av en enhet som är certifierad av den medlemsstat där det har etablerats för att utföra undervisningsverksamhet.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  äger rum i lokaler tillhörande en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för utbildningsanstaltens elever eller studenter och lärarkår,

(a)  äger rum där undervisningsverksamheten bedrivs eller via ett säkert elektroniskt nätverk som endast är åtkomligt för utbildningsanstaltens eller den certifierade enhetens studenter eller för lärarkåren vid den utbildningsanstalt eller certifierade enhet som direkt medverkar i berörd undervisningsverksamhet,

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  är begränsad till en varaktighet som är motiverat för det illustrativa syftet.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna får föreskriva proportionerliga begränsningar av den mängd av ett verk som kan användas. Vid sådana begränsningar ska hänsyn tas till både användarnas och rättsinnehavarnas behov och legitima intressen.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte gäller generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, förutsatt att lämpliga licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 finns lätt tillgängliga på marknaden.

Medlemsstaterna får föreskriva att det undantag som har antagits enligt punkt 1 inte gäller generellt eller i fråga om särskilda typer av verk eller andra alster, förutsatt att lämpliga licenser som tillåter att åtminstone de åtgärder som beskrivs i punkt 1 finns lätt tillgängliga på marknaden och är utformade enligt behoven och de specifika förhållandena hos utbildningsanstalter och enheter som är certifierade att bedriva undervisningsverksamhet.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter.

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen i första stycket ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig tillgänglighet, åtkomlighet och synlighet för de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 för utbildningsanstalter och enheter som är certifierade att bedriva undervisningsverksamhet.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För tillämpningen av punkt 2 ska medlemsstaterna aktivt ge sitt stöd för att säkerställa att det finns tillgängliga licenser som tillåter åtminstone de åtgärder som beskrivs i punkt 1 eller för att underlätta dialogen mellan rättsinnehavare, utbildningsanstalter och enheter som är certifierade att bedriva undervisningsverksamhet i syfte att inrätta särskilda licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de licenser som tillåter de åtgärder som beskrivs i punkt 1 offentliggörs på adekvat sätt med hjälp av lämpliga verktyg, såsom en gemensam portal eller databas som utbildningsanstalter och enheter som är certifierade att bedriva undervisningsverksamhet har tillgång till. Medlemsstaterna ska se till att de tillgängliga licenserna finns förtecknade och uppdaterade på dessa verktyg.

 

När en medlemsstat har utnyttjat bestämmelserna i punkt 2 och en licens för den digitala användningen av ett verk inte visas på det verktyg som avses i andra stycket, ska en utbildningsanstalt eller en enhet som är certifierad att bedriva undervisningsverksamhet och som är etablerad på dess territorium omfattas av undantaget som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i punkt 1 vara ogiltig.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten är etablerad.

3.  Användningen av verk och andra alster uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning via säkra elektroniska nätverk vilken sker i enlighet med de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits i enlighet med den här artikeln ska anses äga rum uteslutande i den medlemsstat där utbildningsanstalten eller enheten som är certifierad att bedriva undervisningsverksamhet är etablerad.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får bestämma om rimlig ersättning för den skada som rättighetshavarna orsakas av användningen av deras verk eller annat alster i enlighet med punkt 1.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska medlemsstaterna bestämma om rimlig ersättning för rättighetshavarna för användning av deras verk eller annat alster i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster och i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande.

Medlemsstaterna ska föreskriva ett undantag från de rättigheter som föreskrivs i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv, som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av eller digitaliserar verk eller andra alster som finns permanent i deras samlingar, oavsett form eller medium, om syftet endast är att bevara dessa verk eller andra alster, i den utsträckning det är nödvändigt för ett sådant bevarande och utan att ändra i originalverken mer än vad som är nödvändigt för deras bevarande.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När en kulturarvsinstitution uppdrar åt en tredje part, inbegripet i en annan medlemsstat, att genomföra, under dess ansvar, en form av mångfaldigande eller digitalisering i de syften som avses i första stycket, ska det undantag som föreskrivs i första stycket anses vara tillämpligt på denna form av mångfaldigande eller digitalisering, förutsatt att alla kopior av verken eller de andra alstren återförs till den begärande kulturarvsinstitutionen eller raderas.

 

Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i första stycket ska vara ogiltig.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Användningen av korta utdrag och citat från upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster i innehåll som laddas upp av användarna

 

1.  När en fysisk person på digital, icke-kommersiell och proportionerlig väg använder korta utdrag eller korta citat från verk och andra alster i skapandet av ett nytt verk som laddats upp av den fysiska personen för kritik, recension, illustration, karikatyr, parodi eller pastisch, får medlemsstaterna föreskriva undantag eller inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG, punkt a i artikel 5 och artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG, punkt a i artikel 4.1 i direktiv 2009/24/EG och artikel 11 i detta direktiv under förutsättning att utdragen eller citaten

 

(a)  har anknytning till verk eller andra alster som lagligen redan har gjorts tillgängliga för allmänheten,

 

(b)  åtföljs av angivande av källan, inbegripet upphovsmannens namn, om inte detta visar sig vara omöjligt, och

 

(c)  används i enlighet med god sed och på ett sätt som gör att omfattningen inte sträcker sig utöver det särskilda syfte för vilket de används.

 

2.  Varje avtalsbestämmelse som strider mot undantaget i denna artikel ska vara ogiltig.

 

3.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och/eller ger allmänheten tillgång till upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av användarna, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, ska inte för egen räkning kunna åberopa det undantag som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel i syfte att begränsa sitt ansvar eller omfattningen av sina skyldigheter enligt de avtal som slutits med rättsinnehavare genom tillämpning av artikel 13 i detta direktiv.

 

4.  Detta undantag påverkar inte bestämmelserna i artikel 13 i detta direktiv.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett verk eller annat alster ska anses vara utgånget när hela verket eller det andra alstret, i alla dess översättningar, versioner och yttringar, inte är tillgängligt för allmänheten via sedvanliga kommersiella kanaler och inte rimligen kan förväntas bli det.

Ett verk eller annat alster ska anses vara utgånget när hela verket eller det andra alstret, i alla dess versioner och yttringar, inte är tillgängligt för allmänheten via sedvanliga kommersiella kanaler och inte rimligen kan förväntas bli det i den medlemsstat där den behöriga kollektiva förvaltningsorganisationen och kulturarvsinstitutionen är inrättade. Vid tillämpning av denna artikel ska verk som aldrig har varit eller aldrig var tänkta att vara i kommersiellt bruk anses vara utgångna.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster kan licensieras i enlighet med punkt 1 inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt, och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

Medlemsstaterna ska, i samråd med rättsinnehavare, kollektiva förvaltningsorganisationer och kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de krav som tillämpas för att avgöra om verk och andra alster är utgångna och kan licensieras i enlighet med punkt 1 inte går utöver vad som är nödvändigt, proportionerligt, rimligt, är särskilt anpassade till den berörda specifika kategorin av verk eller andra alster och inte utesluter möjligheten att fastställa att en samling som helhet är utgången, när det är rimligt att anta att alla verk eller andra alster i samlingen är utgångna.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska föreskriva att lämpliga informationsåtgärder vidtas när det gäller

3.  Medlemsstaterna ska föreskriva att lämpliga och effektiva informationsåtgärder vidtas när det gäller

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

även under en rimlig tidsperiod innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs.

även för en rimlig tidsperiod innan verk eller andra alster digitaliseras, distribueras, överförs till allmänheten eller tillgängliggörs.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att, på sektorsspecifik basis, öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1, säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Medlemsstaterna ska säkerställa en regelbunden och sektorsspecifik dialog mellan rättighetshavarnas och användarnas representativa organisationer och andra relevanta organisationer för de berörda parterna för att öka relevansen och användbarheten hos det licenssystem som avses i artikel 7.1, säkerställa skydd för rättsinnehavare som avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när det gäller informationsåtgärder, och, i förekommande fall, bistå vid fastställandet av de krav som avses i artikel 7.2 andra stycket, i synnerhet vad gäller representativiteten hos kollektiva förvaltningsorganisationer och kategoriseringen av verken.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När så krävs ska medlemsstaterna underlätta dialog mellan rättsinnehavare i syfte att inrätta kollektiva förvaltningsorganisationer med ansvar för de relevanta rättigheterna inom deras kategori av verk.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I samarbete med medlemsstaterna ska kommissionen uppmuntra utbytet av bästa praxis runtom i unionen med avseende på alla dialoger som inrättats i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förhandlingsmekanism

Stöd för audiovisuella verks tillgänglighet

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att parter som vill ingå ett avtal i syfte att tillgängliggöra audiovisuella verk på plattformar för beställvideo kan förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ med relevant erfarenhet, om de möter svårigheter i samband med licensieringen av rättigheter. Detta organ ska bistå vid förhandlingar och bidra till att överenskommelser.

1.  Medlemsstaterna ska underlätta audiovisuella verks tillgänglighet på plattformar för beställvideo genom att säkerställa att relevanta parter som vill ingå ett avtal i syfte att tillgängliggöra audiovisuella verk på plattformar för beställvideo kan, genom ömsesidig överenskommelse, förlita sig på hjälp från ett opartiskt organ med relevant erfarenhet, som ska utses av medlemsstaterna för denna artikels syften, om de möter svårigheter i samband med licensieringen av rättigheter. Detta organ ska ge oberoende bistånd vid förhandlingar i syfte att ömsesidigt godtagbara överenskommelser ska ingås.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska främja dialogen mellan de representativa organisationerna för upphovsmän, producenter, plattformar för beställvideo och andra berörda aktörer.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skydd av presspublikationer vid digital användning

Skydd av presspublikationer

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för digital användning av deras presspublikationer.

1.  Medlemsstaterna ska ge utgivare av presspublikationer de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG för användning av deras presspublikationer.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte hindra enskilda användares legitima privata och icke-kommersiella användning av presspublikationer.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska upphöra att gälla 20 år efter publicerandet av presspublikationen. Denna frist ska beräknas från och med den första dagen i januari året efter dagen för offentliggörandet.

4.  De rättigheter som avses i punkt 1 ska upphöra att gälla åtta år efter publicerandet av presspublikationen. Denna frist ska beräknas från och med den första dagen i januari året efter dagen för offentliggörandet.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna kan välja att säkerställa att en rättvis del av inkomsterna från användningen av pressutgivares rättigheter kommer journalister till del.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en rättighet till en utgivare, utgör överlåtelsen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits eller licensierats.

Medlemsstaterna ska föreskriva att om en upphovsman har överlåtit, tilldelat eller licensierat en rättighet till en utgivare, ska denna utgivare anses vara den rätta innehavaren av en sådan rättighet och till omfattningen av rättigheten som överlåtits, tilldelats eller licensierats. Därför utgör överlåtelsen, tilldelningen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits, tilldelats eller licensierats.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och/eller ger tillgång till betydande mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av verk och andra alster.

1.  Leverantörer av informationssamhällets tjänster som lagrar och/eller ger allmänheten tillgång till upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster som laddats upp av deras användare, och därmed går längre än att enbart tillhandahålla fysiska faciliteter och utför en överföring till allmänheten, ska ingå rättvisa och välavvägda licensavtal med de rättsinnehavare som begär detta. Enligt villkoren i avtalen ska dessa tjänsteleverantörer i samarbete med rättsinnehavarna vidta åtgärder för att säkerställa effektiv och transparent tillämpning av dessa avtal som ingåtts med rättsinnehavare vad gäller användning av deras verk eller andra alster.

 

Om det saknas en begäran från rättighetshavaren och inget licensavtal sluts enligt första stycket, eller om leverantörer av informationssamhällets tjänster lagrar betydande mängder upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster och/eller ger allmänheten tillgång till dessa och dessa leverantörer kan omfattas av undantaget från ansvar som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG, ska dessa leverantörer vidta åtgärder för att hindra tillgång via deras tjänster till verk eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med tjänsteleverantörerna.

 

Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga, proportionerliga och förenliga med relevanta branschstandarder. Tjänsteleverantörerna ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information i god tid om tillämpningen och utarbetandet av åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning av rättsinnehavarens verk och andra alster. Rättsinnehavarna ska förse leverantörer av informationssamhällets tjänster med relevanta och nödvändiga uppgifter för att säkerställa att de åtgärder som leverantören inför för tillämpningen av denna artikel fungerar effektivt.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 inför effektiva mekanismer för rättsinnehavare att begära licenser och för klagomål och prövning som finns tillgängliga för användare i händelse av tvister om tillämpningen av de åtgärder som avses i punkt 1, i synnerhet vad gäller den möjliga tillämpningen av ett undantag eller en inskränkning för varje rättighet som täcker det berörda innehållet. När en sådan mekanism aktiveras får inga intäkter som härrör från det innehåll som tvisten avser överföras till någon av parterna under tiden som förfarandet varar, fram tills dess att tvisten har fått sin lösning genom mekanismen.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Mekanismen för klagomål och prövning som inrättas i enlighet med första stycket ska se till att användare och rättsinnehavare har tillgång till tillräcklig information om de relevanta undantagen och inskränkningarna som kan tillämpas vad avser det innehåll som berörs av de åtgärder som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alla klagomål från en användare som lämnas in genom den mekanism som avses i första stycket ska behandlas av den relevanta rättsinnehavaren inom en rimlig tidsperiod. Rättsinnehavaren ska vederbörligen motivera sitt beslut med avseende på klagomålet.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När leverantörer av informationssamhällets tjänster vidtar de åtgärder som avses i punkt 1, ska sådana åtgärder vara fullt förenliga med direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG. Åtgärder för att hindra oauktoriserat tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster ska begränsas till specifikt identifierade och vederbörligen anmälda verk, och ska inte innebära aktiv övervakning av samtliga uppgifter för varje slutanvändare.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess effektivitet med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen.

3.  Medlemsstaterna ska vid behov underlätta samarbetet mellan leverantörer av informationssamhällets tjänster och rättsinnehavare genom dialoger med berörda parter för att fastställa bästa praxis, såsom lämplig och proportionell innehållsigenkänningsteknik, bland annat med beaktande av tjänsternas beskaffenhet, tillgången till sådan teknik och dess överkomlighet och effektivitet med avseende på olika typer av innehåll och med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen. I samarbete med medlemsstaterna ska kommissionen uppmuntra utbytet av bästa praxis och erfarenheter runtom i unionen med avseende på resultaten av allt samarbete som inrättats i enlighet punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska uppmuntra branschledda lösningar för att ta itu med sektorsspecifika frågor och ett effektivt genomförande av befintliga åtgärder för att bekämpa piratkopiering, däribland att öka medvetenheten om rättsliga medel för tillgång till upphovsrättsligt skyddade verk eller andra alster.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska sörja för att tvister mellan rättsinnehavare och leverantörer av informationssamhällets tjänster som avser tillämpningen av punkt 1 i denna artikel kan lämnas in till en mekanism för alternativ tvistlösning.

 

Medlemsstaterna ska skapa eller utse ett opartiskt organ med relevant erfarenhet som ska bistå parterna vid lösningen av tvisten, genom mekanismen som inrättas i första stycket.

 

Senast den … [datum enligt artikel 21.1] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det organ som avses i andra stycket.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Användning av skyddat innehåll via leverantörer av informationssamhällets tjänster som tillhandahåller automatiska söktjänster för bilder

 

Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av informationssamhällets tjänster som automatiskt återger eller hänvisar till betydande mängder upphovsrättsligt skyddade visuella verk och gör dem tillgängliga för allmänheten för indexering och sökning ingår rättvisa och välavvägda licensavtal med de rättsinnehavare som begär detta för att garantera dem rättvis ersättning. Sådan ersättning får förvaltas av de berörda rättighetshavarnas organisation för kollektiv förvaltning.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer regelbundet och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får aktuell, korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet av deras verk och framföranden från dem till vilka de har licensierat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det gäller utnyttjande, intäkter och ersättning.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer minst en gång om året och med hänsyn till de särskilda förhållandena i varje sektor får aktuell, korrekt och tillräcklig information om utnyttjandet och främjandet av deras verk och framföranden från dem till vilka de direkt har licensierat, tilldelat eller överlåtit sina rättigheter, framför allt när det gäller former för utnyttjande, genomförd pr-verksamhet, genererade intäkter och förväntad ersättning.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid tillämpningen av denna punkt ska alla relevanta förvärvare förse mottagaren av en licens eller överlåtelse av rättigheter med nödvändig information för att göra det möjligt för mottagaren att fullgöra de skyldigheter som avses i första stycket.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en lämplig transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och säkerställer en tillräcklig transparensnivå.

Kravet i punkt 1 ska vara proportionerligt och effektivt och ska säkerställa en hög transparensnivå i varje sektor. I de fall där den administrativa börda som transparenskravet ger upphov till skulle vara oproportionerlig med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av verket eller framförandet genererar kan medlemsstaterna justera kravet i punkt 1, under förutsättning att kravet är ändamålsenligt och säkerställer en tillräcklig transparensnivå och att bördans oproportionerliga beskaffenhet vederbörligen motiveras.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska underlätta utvecklingen av sektorsspecifika standardförfaranden genom en dialog med berörda aktörer och främja automatisk behandling där man använder sig av internationella identifikationsnummer för verk.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Där befintliga kollektivavtal föreskriver jämförbara krav som leder till en transparensnivå som är likvärdig med den som avses i punkt 2, ska skyldigheten i punkt 1 anses ha fullgjorts.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Oeftergivlig rätt till skälig ersättning till upphovsmän och utövande konstnärer

 

1.  Medlemsstaterna ska se till att där upphovsmän och utövande konstnärer överför eller överlåter rätten att göra siva verk eller andra alster tillgängliga för allmänheten för användning på de informationssamhällets tjänster som tillgängliggör verk eller andra alster genom en licensierad katalog, ska dessa upphovsmän och utövande konstnärer behålla rätten till skälig ersättning för sådant utnyttjande.

 

2.  Medlemsstaterna ska förbjuda avstående från rätten för en upphovsman eller utövande konstnär att erhålla skälig ersättning för tillhandahållande av hans eller hennes verk enligt punkt 1. Punkt 1 ska inte gälla när en upphovsman eller utövande konstnär beviljar kostnadsfri icke-exklusiv rätt för alla användare att använda hans eller hennes verk.

 

3.  Ansvaret för att förvalta rätten till skälig ersättning för tillhandahållande av en upphovsmans eller utövande konstnärs verk ska läggas på deras respektive kollektiva förvaltningsorganisation. Denna kollektiva förvaltningsorganisation ska uppbära den skäliga ersättningen från de informationssamhällets tjänster som gör verken tillgängliga för allmänheten.

 

4.  När rätten till skälig ersättning redan föreskrivs i avtal som rör audiovisuella verk eller i kollektivavtal, inbegripet frivilliga kollektiva förvaltningsavtal mellan upphovsmannen eller den utövande konstnären och hans eller hennes avtalsmässig motpart, ska bestämmelserna i denna artikel ska anses vara fullgjorda.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer har rätt att begära ytterligare, lämplig ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Medlemsstaterna ska säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer, eller deras utsedda representanter, har rätt att begära ytterligare rättvis ersättning från den part med vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av rättigheterna när vederbörlig motivering ges för att visa att den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till senare relevanta intäkter och vinster som härrör från utnyttjandet av verken eller framförandena.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får besluta att kravet i punkt 1 inte ska gälla när bidraget från upphovsmannen eller den utövande konstnären inte är betydande med hänsyn till verkets eller framförandets övergripande karaktär.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14 och avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra rättsmedel ska medlemsstaterna föreskriva att tvister som gäller transparenskravet i artikel 14, avtalsanpassningsmekanismen i artikel 15 och den oeftergivliga rätten till ersättning i artikel 14a kan bli föremål för ett frivilligt förfarande för alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det förfarande som avses i punkt 1 kan inledas av endera part i tvisten eller genom en kollektiv åtgärd av flera upphovsmän eller utövande konstnärer med samma avtalspartner eller likartade klagomål, eller inledas på deras vägnar av en kollektiv organisation som företräder dem. Kostnader som har direkt samband med förfarandet bör vara rimliga.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har tagit emot bidrag från följande enheter eller personer vid utarbetandet av förslaget till yttrande, fram till dess antagande i utskottet.

Metod: Syftet med följande dokument är att upprätta en förteckning över alla intressenter som har bidragit med synpunkter på det direktiv som var föremål för föredragandens förslag till yttrande. Förteckningen omfattar intressenter som bidrog med sina synpunkter under personliga möten eller telefonsamtal, antingen efter att ha avtalat ett möte eller under en slumpartad diskussion (under förutsättning att utbytet var tillräckligt långt för att kunna jämställas med ett möte och att det gällde direktivets innehåll).

När det var lobbyföretag som anordnade ett möte anges vilken klient det gällde.

Förteckningen har upprättats i kronologisk ordning, från det första mötet till det senaste.

Den nuvarande förteckningen omfattar möten som inträffade mellan det datum då föredraganden officiellt utsågs (den 26 oktober 2016) och det datum då förslaget till yttrande skickades till CULT:s sekretariat (den 3 februari 2017).

Entity and/or person

PRS For Music

Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale

Association de la Presse d’information Politique et Générale

LERU

Science Europe 

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne

EDRi

BEUC

Google

Edima

SNEP

SCAM

SACD

Europeana

Authors’ Group

IFJ

FERA

EWC

EPC

EBLIDA

IFLA

IFRRO

Communia

International Association of STM Publishers

SAA

ENPA

EMMA

CMS - Axel Springer

GESAC