SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku

29.6.2018 - (09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Siegfried Mureşan


Postup : 2018/2072(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0246/2018
Predkladané texty :
A8-0246/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017[2],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3] (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodáren[4]í,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2018, ktorý Komisia prijala 23. mája 2018 (COM(2018)0310),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018, ktorú prijala Rada 22. júna 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 25. júna 2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0246/2018),

A.  keďže Komisia 14. marca 2018 zmenila svoje rozhodnutie o nástroji pre utečencov v Turecku s cieľom prideliť na tento nástroj ďalšie prostriedky vo výške 3 miliardy EUR („druhá tranža“) v súlade s vyhlásením EÚ a Turecka z 18. marca 2016;

B.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je pridať 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch do rozpočtu Únie na rok 2018 ako príspevok Únie v roku 2018 na druhú tranžu, popri 50 miliónoch EUR financovaných z existujúcich rozpočtových prostriedkov určených na humanitárnu pomoc v roku 2018;

C.  keďže Komisia v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR navrhuje na financovanie sumy 243,8 milióna EUR, ktorú nie je možné pokryť len z nepridelenej rezervy v rámci okruhu 4, použiť celkovú rezervu na záväzky, z ktorej sa navrhuje príspevok vo výške 256,2 milióna EUR na toto posilnenie;

D.  keďže Komisia navrhla financovať ďalšiu sumu vo výške 1,45 miliardy EUR v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ako príspevok z rozpočtu Únie na nástroj pre utečencov v Turecku;

E.  keďže Parlament opakovane zdôrazňoval svoju podporu pokračovaniu nástroja pre utečencov v Turecku, pričom zdôrazňoval, že ako jedna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu musí byť plne zapojený do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa predĺženia tohto nástroja, aby sa okrem iného zabránilo opakovaniu postupu jeho vytvorenia; keďže medzi Parlamentom a Radou sa doposiaľ neuskutočnili žiadne rokovania o financovaní druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku; keďže by bolo vhodné, aby sa diskusie o financovaní druhej tranže uskutočnili v rámci zmierovacieho konania v súvislosti rozpočtom Únie k 2018;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2018 predložený Komisiou, ktorý sa týka výhradne financovania príspevku z rozpočtu Únie na rok 2018 na nástroj pre utečencov v Turecku vo výške 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozporom v súvislosti s tým, že Parlament na jednej strane nie je zapojený do prijímania rozhodnutí o vytvorení a predĺžení platnosti nástroja pre utečencov v Turecku, pričom na druhej strane má ako rozpočtový orgán úlohu pri financovaní nástroja pre utečencov v Turecku z rozpočtu Únie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nezahrnula financovanie nástroja pre utečencov v Turecku v roku 2018 do svojho návrhu rozpočtu na rok 2018 v žiadnej fáze rozpočtového postupu na rok 2018; domnieva sa, že takéto zahrnutie by bolo príležitosťou na to, aby obe zložky rozpočtového orgánu diskutovali o financovaní celej druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku, keďže pozície Parlamentu a Rady k rozsahu príspevku z rozpočtu Únie sa líšia;

4.  konštatuje, že účelom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018 je predovšetkým umožniť bezproblémové pokračovanie školského vzdelávania detí utečencov v Turecku;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018;

6.  zdôrazňuje, že týmto rozhodnutím nie je dotknutá jeho pozícia k zostávajúcej časti financovania druhej tranže nástroja pre utečencov v Turecku; zdôrazňuje, že Parlament si bez ohľadu na rokovania Rady o predĺžení nástroja pre utečencov v Turecku v plnej miere zachová svoje výsady v priebehu rozpočtového postupu na rok 2019;

7.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Ref. č.: D(2018)24204

pán Jean Arthuis

predseda

Výbor pre rozpočet

Vec:  Stanovisko výboru AFET k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2018;

Vážený pán predseda,

vo veci správy vášho výboru o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (2018/2072 (BUD)) koordinátori Výboru pre zahraničné veci (AFET) rozhodli, že výbor AFET predloží z dôvodu náročného harmonogramu svoje stanovisko vo forme listu.

Výbor AFET podporuje nástroj pre utečencov v Turecku ako konkrétne vyjadrenie podpory a solidarity Turecku zo strany EÚ. Turecko je krajinou s najväčším počtom utečencov na svete vrátane približne 3,5 milióna registrovaných sýrskych utečencov. Tento nástroj priniesol hmatateľnú podporu utečencom a hostiteľským komunitám v kľúčových oblastiach, ako je vzdelávanie a zdravotná starostlivosť. Preto podporujeme rozšírenie nástroja a mobilizáciu druhej tranže vo výške 3 miliardy EUR, ako navrhla Komisia 14. marca 2018.

Výbor AFET schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 3/2018, kde sa navrhuje navýšenie rozpočtu EÚ na rok 2018 o 500 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch ako príspevok EÚ k druhej tranži nástroja pre utečencov. Podľa Komisie budú tieto finančné prostriedky do veľkej miery určené na vyplácanie miezd viac ako 5000 učiteľom, ktorí zabezpečujú vzdelávanie utečeneckých detí v Turecku, čím sa zabezpečí plynulé pokračovanie školského vzdelávania po letných prázdninách. Navýšenie sa bude financovať z nepridelenej rezervy v rámci okruhu 4 a celkovej rezervy na záväzky, a nebudú teda ovplyvnené ďalšie programy v rámci okruhu 4.

Zároveň konštatujeme, že Komisia navrhuje prideliť ďalších 1,45 milióna EUR na tento nástroj v návrhu rozpočtu na rok 2019. Spolu so sumou 50 miliónov EUR financovanou z existujúcich rozpočtových prostriedkov pre humanitárnu pomoc v roku 2018 by celkový príspevok EÚ v rámci druhej tranže predstavoval 2 miliardy EUR, čo je prakticky dvojnásobkom príspevku EÚ v rámci prvej tranže. Ako sa uvádza v nedávnom liste výboru AFET vo veci mandátu na trialóg o rozpočte (D(2018)22136), výbor AFET sa domnieva, že by sa mal zachovať existujúci pomer príspevkov (2 miliardy EUR od členských štátov a 1 miliarda EUR z rozpočtu EÚ), ako predpokladá Komisia vo svojom návrhu zo 14. marca 2018. V rámci rozpočtového postupu na rok 2019 budeme naďalej trvať na tomto bode.

Výbor AFET trvá na tom, že je potrebné pozorne monitorovať využívanie finančných prostriedkov FRiT a úplný súlad výdavkov s jeho právnym základom.

S úctou

David McAllister  Cristian Dan Preda

predseda výboru AFET  spravodajca výboru AFET pre rozpočet na rok 2018

Kópia:  pán Siegfried Mureșan, spravodajca pre rozpočet EÚ na rok 2018

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 3. júla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia