Процедура : 2018/2024(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2018

Внесени текстове :

A8-0247/2018

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0311

ДОКЛАД     
PDF 1162kWORD 146k
29.6.2018
PE 623.666v02-00 A8-0247/2018

относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.

(2018/2024(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Даниеле Виоти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДАТИТЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯТА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОМИРИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2018 г.
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.

(2018/2024(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 23 май 2018 г. (COM(2018)0600),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2) и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.(3),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 г., раздел III – Комисия(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно насоките за бюджета за 2019 г. (06315/2018),

–  като взе предвид член 86а от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0247/2018),

Проектобюджет за 2019 г. – засилване на солидарността и подготовка за устойчиво бъдеще

1.  припомня, че в своята резолюция от 15 март 2018 г. Парламентът определи следните приоритети за бюджета на ЕС за 2019 г.: устойчив растеж, иновации, конкурентоспособност, сигурност, борба срещу изменението на климата, преход към енергия от възобновяеми източници и миграция, и също така призова да се отдели специално внимание на младите хора;

2.  припомня, че бюджетът на ЕС за 2019 г. ще бъде последен за настоящия парламентарен мандат и ще се договаря успоредно с преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и реформата на собствените ресурси на ЕС; припомня също така, че Обединеното кралство се ангажира да внася финансови средства и да участва в изпълнението на годишните бюджети на Съюза за 2019 и 2020 г. по същия начин, както ако продължаваше да членува в Съюза и след март 2019 г.;

3.  приветства предложението на Комисията и счита, че като цяло то съответства на приоритетите на Парламента; възнамерява да укрепи допълнително някои ключови програми и да осигури подходящо равнище на финансиране, което да съответства на тези програми; отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения с 3,1% и по-ниския процент на БНД в сравнение с 2018 г. за бюджетните кредити за поети задължения (1% спрямо 1,02%) и за бюджетните кредити за плащания (0,9% спрямо 0,92%);

4.  приветства предложените увеличения на бюджетните кредити за „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), „Еразъм+“ и програмите, които допринасят за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС; посочва обаче необходимостта от по-нататъшно увеличаване на подкрепата за малките и средните предприятия (МСП), които са от основно значение за пораждането на икономически растеж и за създаването на работни места, и от предоставяне на нужните ресурси за дигитализиране на промишлеността на ЕС и за насърчаване на цифровите умения и на цифровото предприемачество, както и за програмите за подкрепа на младите хора, и по-специално за „ЕразъмПро“; припомня своето убеждение, че бюджетът за програмата „Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде най-малкото удвоен;

5.  изразява съжаление за факта, че увеличението на средствата за Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) спрямо бюджета за 2018 г. е само 2,3% (бюджетни кредити за поети задължения в размер на 362,2 милиона евро) и че предложените бюджетни кредити за плащания са с 0,6% по-малко; припомня, че това е успешна програма, по която има много повече кандидати, отколкото получатели на финансиране; подчертава, че МСП са важен двигател на заетостта, икономическия растеж и конкурентоспособността в ЕС, че те са гръбнакът на европейската икономика и са способни да пораждат растеж и да създават работни места; настоятелно призовава, като водещ приоритет, това да бъде отразено чрез предоставянето на достатъчно финансиране за програмите за МСП и чрез допълнително увеличение на бюджетните кредити за COSME, предвид успеха на тази програма;

6.  приветства ролята на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за намаляване на недостига на инвестиции в ЕС; призовава, в рамките на оптимален регионален и секторен баланс, да се засили социалното измерение при внедряването на ЕФСИ, включително чрез иновации в здравеопазването и медицината, социална инфраструктура, опазване на околната среда, устойчив транспорт, възобновяема енергия и инфраструктури за съхранение на енергия; отново посочва своята дългогодишна позиция, че нови инициативи в рамките на МФР трябва да се финансират с нови бюджетни кредити, а не за сметка на съществуващите програми; припомня също така своя ангажимент за укрепване на „Хоризонт 2020“ и МСЕ, за да може в бюджета за 2019 г. да се компенсират доколкото е възможно съкращенията, направени по тези програми с цел финансиране на продължаването на ЕФСИ;

7.  отбелязва ангажимента за обновена програма на ЕС в областта на отбраната, по-конкретно чрез споразумението за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, като първи етап от Европейския фонд за отбрана; счита, че този споделен ангажимент ще допринесе за постигане на икономии от мащаба и по-голяма координация между държавите членки и предприятията, като това ще даде възможност на ЕС да запази своята стратегическа независимост и да се превърне в истински фактор от световно значение;

8.  отбелязва, че Комисията предложи увеличение на средствата за инициативата за младежка заетост в размер на 233 милиона евро, в съответствие с финансовото програмиране; потвърждава отново, че Парламентът не даде съгласието си допълнителното финансиране за периода 2018 – 2020 г., осигурено в резултат на междинното преразглеждане на МФР, да бъде предоставено в началото на периода; счита, че бюджетният орган запазва напълно прерогативите си за определяне на равнищата на финансиране на всички програми, включително тези, които бяха обект на междинното преразглеждане на МФР; подчертава значението на лоялното сътрудничество между институциите и призовава всички заинтересовани страни да запазят доверието си в хода на цялата бюджетна процедура за 2019 г.;

9.  продължава да бъде ангажиран в борбата срещу безработицата, и по-специално срещу младежката безработица; счита в това отношение, че инициативата за младежка заетост следва да бъде допълнително укрепена, като по този начин се отрази необходимостта от увеличаване на финансирането от ЕС, с цел доизграждане на стълба на социалните права, въпреки усложненията, свързани с препрограмирането на програмите по линия на инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ) в случай на промени в пакета на инициативата; признава, че в рамките на ЕС не е намерен адекватен отговор на младежката безработица, като равнищата на тази безработица все още са по-високи от тези през 2007 г.; призовава Комисията да гарантира, че държавите членки не използват финансирането по инициативата за младежка заетост като заместител на своите политики и финансиране за борба с младежката безработица, а че то по-скоро ги допълва; подчертава факта, че както професионалното обучение, така и чиракуването са ефикасни практики за справяне с младежката безработица; подчертава, че мобилността по програмата „ЕразъмПро“ силно стимулира сравняването на постигнатите резултати с цел прилагане на най-добрите практики;

10.  подчертава, че през 2019 г. програмите на политиката на сближаване ще достигнат нормален ритъм на работа, и изтъква ангажимента на Парламента за осигуряване на достатъчни по размер бюджетни кредити за тези програми; приветства факта, че почти всички управляващи органи по програмите за периода 2014 – 2020 г. вече са определени; изтъква, че неприемливите забавяния при изпълнението на оперативните програми се дължаха до голяма степен на късното определяне на тези органи; призовава държавите членки да предприемат необходимите действия за ускоряване на изпълнението на програмите, за да се компенсират забавянията, и да потърсят съдействието на Комисията в това отношение;

11.  отбелязва докладите за функционирането на регионалната и кохезионната политиката в рамките на Съюза и икономическите предизвикателства, пред които са изправени изоставащите региони, като в тези доклади непрекъснато се подчертават проблемите по отношение на ефикасността и резултатите;

12.  отбелязва факта, че благодарение на предложението на Комисията ще се постигне целта през 2019 г. 20% от бюджета да бъдат предназначени за разходи във връзка с климата; изразява съжаление обаче, че Комисията не е предприела действия във връзка с искането на Парламента за компенсиране на по-ниското равнище на бюджетните кредити през първите години от изпълнението на МФР; счита, че това предложение не е достатъчно, тъй като общо едва 19,3% от бюджета на ЕС за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат предназначени за мерки, свързани с климата, което може да попречи на ЕС да постигне своята цел за интегриране на въпросите за климата, отделяйки за тази цел поне 20% от бюджета през периода 2014 – 2020 г., по-специално ако Съюзът отделя отново само 20% от бюджета си за опазване на климата през 2020 г.; изразява съжаление, че Комисията не успя да представи проектобюджети, които да са приведени в съответствие с поетите задължения и с целите, определени от Съюза в тази област в заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г.; счита, че следва да се положат повече усилия чрез разработването на план за действие в рамките на някои програми с огромен потенциал, например програмите по линия на „Хоризонт 2020“, МСЕ, ЕСФ, Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) или „LIFE+“, тъй като тези програми позволяват по-специално да се инвестира в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници; припомня обоснованата критика на Сметната палата спрямо методологията на Комисията и предвид тази критика призовава за бързи подобрения в това отношение;

13.  приветства поетия от Комисията ангажимент за подобряване на методологията за проследяване на биологичното разнообразие; изразява обаче неодобрение по отношение на предложеното намаляване на общата вноска за опазване на биологичното разнообразие до 8,2%, което е в разрез с целта за спиране и обръщане на тенденцията за загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги до 2020 г.;

14.  счита, че гарантирането на сигурността на гражданите на Съюза и справянето с предизвикателствата във връзка с миграцията и бежанците продължават да бъдат два основни приоритета на Съюза за 2019 г.; счита, че е от решаващо значение разходите в тези области да се запазят на равнище, което отговаря на потребностите, породени от кризата с бежанците и миграцията на африканския континент, и по-специално в региона Сахел, както и в държавите от Леванта и в Средиземно море; счита, че солидарността на държавите членки, необходима за управлението на миграционния поток, по-специално след приемане на преразгледания текст на регламента „Дъблин“, трябва да бъде отразена в бюджета на ЕС; отбелязва, че проектобюджетът за 2019 г. включва отражението на предложението на Комисията върху бюджета;

15.  подчертава, че няколко важни законодателни инициативи, които са в процес на договаряне или на ранен етап на изпълнение, като преразглеждането на регламента „Дъблин“, създаването на Системата за влизане/излизане и на системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, модернизирането на Шенгенската информационна система и инициативата за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията, се очаква да окажат значително въздействие върху бюджета за 2019 г., и подчертава, че е важно да се осигури достатъчно финансиране, което да отговаря на амбициите на Съюза в тези области; насърчава Комисията да започне открит и активен диалог с бюджетния орган по горепосочените инициативи, за да може той да коригира бюджетните кредити, когато това е необходимо и без да се предрешават резултатите от текущите законодателни процедури, в хода на годишната бюджетна процедура;

16.  изразява съжаление във връзка с предложението на Комисията за финансиране на втория транш от Механизма за бежанците в Турция; подкрепя продължаването на Механизма за бежанците в Турция, но счита, както беше предложено и от Комисията на 14 март 2018 г., че бюджетът на ЕС следва да участва във финансирането на този механизъм със сума в размер до 1 милиард евро, а държавите членки следва да осигурят 2 милиарда евро чрез вноски на двустранна основа, за да може да остане достатъчен марж по специалните инструменти на МФР в случай на непредвидени събития през последните две години от действащата МФР, както и за финансирането на други приоритети; счита също така, че тъй като Механизмът за бежанците в Турция е нова инициатива по действащата МФР, той следва да бъде финансиран с нови бюджетни кредити; изразява съжаление, че въпреки ясно формулираното искане на Парламента да участва пълноценно в процеса на вземане на решения относно удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция, за да се избегне, наред с другото, повтаряне на процедурата по неговото създаване, до момента между Парламента и Съвета не са провеждани преговори относно финансирането на втория транш от механизма; информира държавите членки, че Парламентът има пълното право да поеме своята роля на подразделение на бюджетния орган на Съюза и че ще направи това, както вече беше обявено по предишни поводи; изразява съжаление, че до този момент Съветът не е успял да постигне обща позиция относно финансирането на Механизма за бежанците в Турция въпреки неотложните хуманитарни потребности;

17.  отбелязва, че проектобюджетът за 2019 г. оставя много ограничен или никакъв марж под таваните на МФР по функции 1а, 1б, 3 и 4, вследствие на ограничената гъвкавост на действащата МФР, що се отнася до реагирането на нови предизвикателства и включването на нови инициативи; изразява намерението си за по-нататъшно мобилизиране на разпоредбите за гъвкавост в преразгледаната МФР, като част от процеса на промени;

18.  продължава да бъде загрижен, че към края на действащата МФР може да се натрупат неплатени сметки; отбелязва умереното увеличение от 2,7% на бюджетните кредити за плащания над бюджета за 2018 г., което се дължи основно на фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонда „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Механизма за бежанците в Турция; отбелязва предложения марж от 19,3 милиарда евро под тавана за плащанията; приканва Комисията да продължи да проявява бдителност във връзка с развитието на плащанията, за да може бюджетният орган да вземе своевременно необходимите мерки за избягване на необичайно натрупване; е убеден, че доверието в ЕС е свързано също така със способността му да осигурява подходящо равнище на бюджетни кредити за плащания в бюджета на ЕС, за да може Съюзът да изпълнява поетите от него задължения;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

19.  отбелязва, че в сравнение с 2018 г. предложението на Комисията за 2019 г. съответства на увеличение на поетите задължения по подфункция 1а с + 3,9% до 22 860 милиона евро; отбелязва, че програмата „Хоризонт 2020“, Механизмът за свързване на Европа, мащабните инфраструктурни проекти и „Еразъм+“ допринасят много за това увеличение, тъй като техните бюджетни кредити за поети задължения се увеличиха съответно с 8,5, 36,4, 7,8 и 10,4%; подчертава обаче, че тези увеличения като цяло съответстват на финансовото програмиране и следователно не представляват допълнителни увеличения;

20.  припомня, че програмите, свързани с научните изследвания и иновациите, като „Хоризонт 2020“, са крайно необходими за създаването на нови работни места и за конкурентоспособността в Европа; настоятелно призовава Комисията да отрази това в своите приоритети; призовава за осигуряване на подходящо равнище на финансиране за програмите, свързани с научни изследвания и иновации; подчертава по-специално, че в тази област следва да се подкрепят държавите членки, които изпитват икономически и финансови затруднения;

21.  припомня, че през последните няколко години новите инициативи, като ЕФСИ (I и II), Wifi4EU (безплатен интернет за европейците) и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, се реализират за сметка на няколко програми по подфункция 1а, които бяха сериозно засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити, а именно „Хоризонт 2020“, МСЕ, „Галилео“, международния експериментален термоядрен реактор (ITER), „Коперник“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS);

22.  подчертава, че „Еразъм+“ продължава да бъде водещата програма за насърчаване на младежката мобилност на всички равнища на образованието и професионалното обучение, както и за стимулиране на младите хора да участват в европейската демокрация; припомня, че е необходимо да бъдат положени административни усилия за по-голям достъп до програмата „Еразъм+“ и че броят на кандидатурите, които отговарят на условията, далеч надхвърля настоящия бюджет; счита следователно, че пакетът за „Еразъм+“ следва да може да отговори на търсенето по тази програма, и по-специално търсенето, свързано с ученето през целия живот;

23.  отбелязва със загриженост дискусиите относно финансирането на Европейския корпус за солидарност, които потвърждават опасенията на Парламента, че реализирането на нови инициативи отново ще е за сметка на съществуващите добре функциониращи програми; отбелязва също така със загриженост прецедента, създаден от резултатите от тристранната процедура, при която не бяха уточнени източниците за финансиране на инициативата, което означава, че допълнителна яснота трябва да бъде внесена в хода на годишната бюджетна процедура; очаква Комисията да изпълни споразумението по начин, който да отразява изцяло разискванията по време на тристранната процедура, както и духа на споразумението;

24.  приветства факта, че постигнатото споразумение относно финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната предвижда много по-малко съкращения на бюджетни кредити за програмите по подфункция 1а спрямо първоначалното предложение на Комисията; изразява загриженост обаче, че Съветът изглежда акцентира повече върху запазването на маржовете, отколкото върху предоставянето на достатъчно финансиране за това, което той самият определя като основни приоритети;

25.  приветства отпускането на 500 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната за 2019 и 2020 г.; отбелязва, че по оценки на Генералната дирекция за парламентарни изследвания липсата на сътрудничество между националните промишлени сектори в тази област струва на ЕС по 10 милиарда евро на година; счита, че отбраната е ясен пример за това как може да се постигне по-голяма ефективност, като на ЕС се прехвърлят някои правомощия и дейности, които понастоящем са от ресора на държавите членки, както и съответните бюджетни кредити; подчертава, че това би довело до демонстриране на европейска добавена стойност и би осигурило възможност да се намали общата тежест на публичните разходи в ЕС;

26.  приветства предложението за създаване на съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, което ще насърчи внедряването на най-нова инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и ще подкрепи развитието на свързаните технологии и приложения в широк кръг от области, в полза на учените, промишлеността и публичния сектор;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

27.  отбелязва, че общо бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б възлизат на 57 113,4 милиона евро, което представлява увеличение от 2,8% в сравнение с бюджета за 2018 г.; отбелязва освен това, че предложените бюджетни кредити за плащания в размер на 47 050,8 милиона евро са с 1,1% повече от тези за 2018 г.;

28.  приветства факта, че изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г. набира пълна скорост, и отново посочва, че всяко „ненормално“ натрупване на неплатени сметки трябва да бъде избягвано в бъдеще; приветства също така факта, че по-голямата част от националните управляващи органи вече са определени; призовава Комисията и държавите членки да разрешат всички нерешени въпроси, за да може изпълнението да продължи гладко;

29.  припомня, че вследствие на преразгледаните прогнози на държавите членки, коригиращ бюджет № 6/2017 намали равнището на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б с 5,9 милиарда евро; искрено се надява, че както националните органи, така и Комисията са подобрили своите прогнози за необходимите плащания в бюджета за 2019 г. и че предложеното равнище на бюджетните кредити за плащания ще бъде напълно изпълнено;

30.  подчертава, че в период на бързо развитие на технологиите, включително в области като изкуствения интелект, разликите между бързо развиващите се региони и изоставащите региони могат да се увеличат, ако не се засили въздействието на структурните фондове чрез критерии за ефективност;

31.  отбелязва предложението на Комисията за финансиране на продължаването на инициативата за младежка заетост, както и предложеното мобилизиране на 233,3 милиона евро от общия марж за поети задължения; припомня, че всяко увеличение на средствата за инициативата за младежка заетост следва да бъде съчетано със съответните суми от Европейския социален фонд (ЕСФ); припомня ангажимента, поет от Комисията в хода на помирителната процедура за бюджета за 2018 г., да внесе незабавно предложение за преразглеждане на Регламента за общоприложимите разпоредби, с цел да се включи увеличението за инициативата за младежка заетост за 2018 г.; подчертава, че Комисията не е изпълнила своя ангажимент и иска от нея да обясни подробно причините за забавянето си при представянето на прегледа на Регламента за общоприложимите разпоредби;

32.  ангажира се да приеме бързо новото законодателство относно инициативата за младежка заетост и ЕСФ, с цел да се улесни амбициозното увеличаване на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост през 2019 г., без да се възпрепятстват други текущи програми по ЕСФ в държавите членки, като се облекчат евентуално държавите членки от задължението да предоставят финансиране, равняващо се на бюджетните кредити от ЕСФ за младежка заетост, при строгото условие предложените промени да не позволяват освобождаване на държавите членки от вече поетите финансови ангажименти в тази област и да не водят до намаляване в общо изражение на бюджетните кредити на ЕС, предназначени за борба с младежката безработица;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

33.  отбелязва предложението за осигуряване на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 59 991,1 милиона евро (+1,2% спрямо 2018 г.) и на бюджетни кредити за плащания в размер на 57 790,4 милиона евро (3%) по подфункция 2; отбелязва, че разходите по линия на ЕФГЗ за 2019 г. се оценяват на 44 162,5 милиона евро, което е по-малко спрямо бюджета за 2018 г. (с - 547,9 милиона евро);

34.  отбелязва, че Комисията е оставила марж от 344,9 милиона евро под тавана по функция 2; посочва, че повишената нестабилност на селскостопанските пазари, както например вследствие на руското ембарго, може да наложи прибягване до този марж; призовава Комисията да гарантира, че маржът под таваните е достатъчен за преодоляване на евентуални кризи, които могат да възникнат;

35.  отбелязва, че някои мерки, свързани с руското ембарго и включени в бюджета за 2018 г., няма да бъдат продължени (например в сектора на плодовете и зеленчуците, където ситуацията на пазара все още е трудна), докато в сектора на млякото и млечните продукти все още се наблюдават пазарни затруднения; очаква писмото за внасяне на корекции на Комисията, което вероятно ще бъде оповестено през октомври и което следва да се основава на актуализирана информация относно финансирането от ЕФГЗ, за да се установят реалните потребности на селскостопанския сектор; подчертава, че случаите, при които е необходима намеса на пазара по линия на ЕФГЗ, продължават да са ограничени на брой и представляват само малка част от ЕФГЗ (около 5,9%);

36.  подчертава, че част от решението за борба с младежката безработица е да се подпомагат по подходящ начин младите хора в селските райони; изразява съжаление, че Комисията не предложи увеличение на средствата по бюджетния ред за млади земеделски стопани;

37.  подчертава, че изпълнението на ЕФМДР се ускорява и следва да се доближи до нормален ритъм на работа през 2019 г., след бавен старт в началото на програмния период; приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения за програмата „LIFE+“ (+ 6%), в съответствие с финансовото програмиране; отбелязва, че в периода 2019 – 2020 г. Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) ще поеме допълнителни отговорности за мониторинг и докладване в областта на околната среда, както и за проверка на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

38.  отбелязва, че за функция 3 са предложени бюджетни кредити за поети задължения в размер общо на 3 728,5 милиона евро, което представлява увеличение с 6,7% спрямо 2018 г., и че общата сума на бюджетните кредити за плащания възлиза на 3 486,4 милиона евро, тоест 17-процентно увеличение спрямо миналогодишните предложения; подчертава обаче, че тези увеличения следват години на занижаващи се равнища на финансиране и че цялостното финансиране за различни особено важни области, като миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност, все още е едва 2,3% от общия размер на предложените разходи на ЕС през 2019 г.; поставя под въпрос предложените бюджетни кредити за поети задължения в размер на 281,2 милиона евро в подкрепа на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави и утвърждаване на справедливи и ефикасни стратегии за връщане, което представлява спад от 14,4% спрямо 2018 г.; призовава Комисията да предостави допълнителни разяснения относно причините за това намаление;

39.  отбелязва, че за четвърта поредна година всички маржове в рамките на тавана на функция 3 са изчерпани, вследствие на което понастоящем бюджетът на ЕС не разполага с необходимите ресурси, за да се справи с мащаба и сериозността на настоящите предизвикателства в областта на миграцията и сигурността, пред които е изправен Съюзът; приветства в това отношение предложеното мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения от Инструмента за гъвкавост в размер на 927,5 милиона евро;

40.  очаква натискът върху системите за миграция и предоставяне на убежище на някои държави членки, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и настоятелно призовава Съюза да продължи да проявява бдителност с оглед на възможни бъдещи непредвидени потребности в тези области; в този смисъл призовава за засилване на мерките за контрол по външните граници и в този контекст – за адекватно финансиране и адекватен брой служители за агенциите на ЕС, които работят по тези въпроси; отново потвърждава, че за постигане на дългосрочно и устойчиво решение е необходимо да се преодолеят първопричините за кризата с миграцията и бежанците, наред със стабилизирането на съседните на ЕС държави, и че инвестициите в държавите на произход на мигрантите и бежанците са от основно значение за постигането на тази цел;

41.  отбелязва, че срокът на действие на инструмента, благодарение на който може да се оказва спешна хуманитарна помощ в рамките на Съюза, ще изтече през март 2019 г.; приканва Комисията, в контекста на ненамаляващите хуманитарни потребности на бежанците и на лицата, търсещи убежище, в някои държави членки, да прецени дали не би било подходящо повторното активиране и подхранване на този инструмент; подчертава необходимостта от повече солидарност към държавите с висока концентрация на пристигащи мигранти и лица, търсещи убежище; подчертава в същото време, че е важно да се осигури непрекъснатост на финансирането чрез механизмите за спешно подпомагане на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), по-специално за продължаващата подкрепа за Гърция; счита, че и на Италия следва да бъде предоставена финансова подкрепа; призовава следователно Комисията да посочи основанията, поради които не отправила съответно предложение; припомня, че Италия е единствената държава, в която по-голямата част от населението счита, че тя не се е възползвала от членството си в Европейския съюз; изразява съжаление за резкия спад на бюджетните кредити за поети задължения за втория компонент на ФУМИ, а имено „Подкрепяне на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективното интегриране на граждани на трети държави и засилване на справедливите и ефикасни стратегии за връщане“;

42.  счита, че в контекста на разнообразните опасения, свързани със сигурността, включително с оглед на променящите се форми на радикализация, киберпрестъпност, насилие и тероризъм, които надхвърлят капацитета на отделните държави членки да реагират, бюджетът на ЕС следва да насърчава сътрудничеството по въпросите, свързани със сигурността, с помощта на създадените агенции на ЕС; при тези обстоятелства задава въпроса по какъв начин този високорисков контекст в областта на сигурността се съвместява с предложеното значително намаление на бюджетните кредити за поети задължения (- 26,6%) за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС); подчертава, че разходите в тази област са ефикасни единствено когато препятствията за вътрешноевропейското сътрудничество и за целенасоченото споделяне на информация бъдат премахнати, като същевременно се осигурява пълната защита на данните, приложима съгласно законодателството на Съюза; изразява съжаление, че Комисията все още не е представила предложение, което би осигурило възможност за изразяване на финансова солидарност на равнището на ЕС с жертвите на тероризъм и техните семейства, и призовава Комисията да предприеме необходимите действия за бързото въвеждане на подобна помощ;

43.  отбелязва предложеното преразглеждане на правното основание на Механизма за гражданска защита на Съюза, което, след като бъде прието, се очаква да има голямо отражение върху бюджета през последните две години от действащата МФР, като само от функция 3 трябва да бъдат покрити 256,9 милиона евро; настоява, че е съвсем логично значителното осъвременяване на тази ключова политика на Съюза да бъде финансирано чрез нови, допълнителни средства; предупреждава, че не следва да се прибягва до преразпределяне, което очевидно е в ущърб на други ценни, добре функциониращи политики и програми;

44.  потвърждава отново силната подкрепа на Парламента за програмите в областта на културата, правосъдието, основните права и гражданството; приветства предложеното увеличение за програмата „Творческа Европа“; настоява освен това за достатъчно финансиране за програмата „Европа за гражданите“ и за европейските граждански инициативи, особено в навечерието на изборите за Европейски парламент;

45.  припомня подкрепата от Парламента за програми в областта на правата, равенството, гражданството и правосъдието; подчертава, че ЕС трябва да поддържа ангажимента си за укрепване на правата на жените и на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ);

46.  приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за програмата „Храни и фуражи“, което следва да даде възможност на Съюза ефективно да управлява евентуални огнища на сериозни болести по животните и вредителите по растенията, включително неотдавнашната епидемия от инфлуенца по птиците, която засегна няколко държави членки през последните години;

47.  призовава Комисията да предвиди подходящо бюджетно финансиране, за да повиши вниманието на обществеността към изборите за Европейски парламент през 2019 г. и да увеличи ефективността на тяхното отразяване в медиите, и по-специално да насърчи информираността за т.нар. „водещи кандидати“ („Spitzenkandidaten“) – кандидатите за председателството на Комисията;

Функция 4 – Глобална Европа

48.  приема за сведение общото увеличение на предложеното финансиране за функция 4, съгласно което бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 11 384,2 милиона евро (+ 13,1% спрямо бюджета за 2018 г.); отбелязва, че това увеличение е свързано преди всичко с финансирането на втория транш от Механизма за бежанците в Турция, за който Комисията предлага да се мобилизира общият марж за поетите задължения (1 116,2 милиона евро); отбелязва, че вследствие на това предложение няма да остане марж под тавана на функция 4;

49.  призовава държавите членки да предоставят по-високи вноски за Доверителния фонд за Африка, за фонд „Мадад“ и за Европейския фонд за устойчиво развитие, за да се подкрепи стабилизирането на кризисни региони, да се предоставя помощ за бежанците и да се насърчава социалното и икономическо развитие на Африканския континент и в съседните европейски държави;

50.  е все така убеден, че предизвикателствата, пред които е изправена външната дейност на ЕС, изискват устойчиво финансиране над настоящия размер на функция 4; счита, че новите инициативи следва да се финансират с нови бюджетни кредити и че всички възможности за гъвкавост следва да се използват пълноценно; противопоставя се обаче на предложеното финансиране на удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция, тъй като то значително ще ограничи както възможностите за финансиране на други приоритетни области в рамките на функция 4, така и важната роля на бюджета на ЕС за подпомагане на нуждаещите се и популяризиране на основните ценности;

51.  приветства увеличенията, насочени към проекти в областта на миграцията, свързани с маршрута през Централното Средиземноморие, както и умереното увеличение за източния компонент на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и преразпределянето на приоритетите в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) в полза на Близкия изток; призовава за разпределянето на достатъчно финансови ресурси за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, с цел да се осигури непрекъсната подкрепа за палестинските бежанци в региона предвид неотдавна оповестеното решение на САЩ да оттегли вноските си за Агенцията;

52.  приветства увеличената подкрепа за регионалните действия в Западните Балкани; счита при все това, че подкрепата за политическите реформи следва да бъде увеличена допълнително; изразява съжаление за увеличената подкрепа за политически реформи в Турция (Инструмент за предприсъединителна помощ) и поставя под въпрос съгласуваността ѝ с решението на бюджетния орган да намали бюджетните кредити по този бюджетен ред за настоящата бюджетна година; отново изразява своята позиция, съгласно която призовава финансирането, предназначено за турските органи в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, да се отпуска при условие, че се постигат подобрения в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; призовава, в случай че не се наблюдават подобрения в тези области и като има предвид ограниченото поле за действие, бюджетните кредити по този бюджетен ред да бъдат пренасочвани основно към участници от гражданското общество с оглед на прилагането на мерки в подкрепа на цели, свързани с принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на медиите; подкрепя общата низходяща тенденция в областта на политическите реформи по отношение на бюджетните кредити, разпределяни за Турция;

53.  подчертава осезаемото намаляване на сумата, която трябва да бъде предвидена в бюджета за 2019 г. за Гаранционния фонд за външни дейности, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и значителното намаляване на планирания размер на макрофинансовата помощ, отпускана чрез безвъзмездни средства, вследствие на по-ниския размер на непогасените заеми от ЕИБ спрямо предходните прогнози, както и на по-ниския размер на заемите, отпуснати в качеството на макрофинансова помощ, в сравнение с последното финансово програмиране;

54.  потвърждава отново, че напълно подкрепя ангажиментите, поети от ЕС на конференциите в Брюксел относно Сирия, които потвърждават предходно поетите ангажименти; изразява съгласие с предоставянето на допълнителни 120 милиона евро както за ЕИС, така и за хуманитарна помощ, с цел спазване на този ангажимент през 2019 г.;

55.  отново изразява подкрепа за разпределянето на достатъчно финансови средства за стратегическата комуникация на ЕС с цел справяне с кампании за дезинформация и кибератаки, както и популяризирането на обективна представа за Съюза извън неговите граници;

Функция 5 – Администрация

56.  отбелязва, че разходите по функция 5 са увеличени с 3,0% спрямо бюджета за 2018 г., като бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 9 956,9 милиона евро (+ 291,4 милиона евро); отбелязва, както и при предходната бюджетна процедура, че увеличенията се дължат най-вече на нарастването на пенсиите (+ 116,7 милиона евро), като те съставляват 20,2% от разходите по функция 5; отбелязва, че делът на административните разходи в проектобюджета е непроменен и съставлява 6,0% от бюджетните кредити за поети задължения;

57.  признава усилията на Комисията да включи всички възможности за икономии и рационализация по отношение на несвързаните със заплати разходи в собствения си бюджет; отбелязва, че развитието на разходите на Комисията (+ 2,0%) се дължи предимно на автоматичните корекции, прилагани по отношение на заплатите и договорните задължения; отбелязва освен това вътрешното преназначаване на персонал от страна на Комисията с цел изпълнение на новите ѝ приоритети;

58.  отбелязва, че действителният марж е с 575,2 милиона евро под тавана след компенсирането на 253,9 милиона евро във връзка с използването на маржа за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2018 г.; счита, че маржът е значителен по размер и че той отразява усилията, положени от Комисията, по-специално за недопускане на увеличаване на несвързаните със заплати разходи; счита, че допълнителните усилия за стабилизиране или намаляване на административните разходи на Комисията биха могли да доведат до отлагането на важни инвестиции или да застрашат правилното функциониране на администрацията;

Пилотни проекти – подготвителни действия

59.  подчертава значението на пилотните проекти и на подготвителните действия като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на ЕС; възнамерява да пристъпи към установяването на балансиран пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, който да отразява политическите приоритети на Парламента и да вземе предвид осъществяването на подходяща и навременна предварителна оценка от Комисията; отбелязва, че в текущото предложение маржът по някои функции е ограничен или дори не съществува, и възнамерява да проучи начини за създаването на възможности за евентуални пилотни проекти и подготвителни действия без съкращения на бюджета за други политически приоритети;

Агенции

60.  отбелязва общото увеличение в проектобюджета за 2019 г. на разпределените бюджетни кредити за децентрализираните агенции с + 10,8% (без да се вземат предвид целевите приходи) и + 259 нови длъжности; приветства факта, че за повечето агенции собственият им бюджет се увеличава, докато същевременно вноската на ЕС намалява; отбелязва в това отношение, че Парламентът проучва понастоящем възможностите за допълнително разширяване на финансирането с такси на децентрализираните агенции; отбелязва със задоволство, че на агенциите с „нови задачи“ (Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)) е предоставено значително увеличение на бюджетните кредити и на длъжностите в щатното разписание; призовава за допълнителна финансова подкрепа за агенциите, чиито задачи включват предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността; счита, че Европол и Евроюст следва да бъдат допълнително укрепени и че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) следва да получи достатъчно финансиране за преобразуването си в Европейска агенция за убежището;

61.  отново изразява своята позиция, че целта за намаляване на персонала с 5% беше успешно постигната, и подчертава, че съгласно осъществения от Сметната палата бърз преглед, тази практика изглежда не доведе до очакваните резултати; счита, че децентрализираните агенции следва да бъдат оценявани въз основата на индивидуален подход; приветства факта, че всички институции одобриха препоръките на междуинституционалната работна група;

62.  приветства създаването на два нови органи на ЕС със статут на децентрализирани агенции, а именно Европейската прокуратура и Европейския орган по труда; отбелязва, че бюджетните кредити за Европейския орган по труда са поставени в резерв до приключване на законодателната процедура; отбелязва, че Европейската прокуратура е със седалище в Люксембург, и изисква на двете подразделения на бюджетния орган да бъде представена цялата информация относно политиката по отношение на сградите, прилагана съгласно Финансовия регламент; счита, че нови агенции трябва да се създават, като се разпределят нови средства и нови длъжности и като се избягва преразпределяне, освен ако не бъде ясно доказано, че някои дейности се прехвърлят изцяло от Комисията или от други съществуващи органи, като Евроюст, на новите агенции; отбелязва, че Евроюст продължава да бъде компетентният орган за разглеждане на случаите по защита на финансови интереси в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура, като същевременно пълноценно предоставя оперативна подкрепа на държавите членки в борбата срещу организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и превеждането през граница на мигранти; припомня разпоредбите, предвидени в общия подход за новосъздадените децентрализирани агенции;

63.  очаква преговорите по бюджета за 2019 г. да се основават на принципа, че и двете подразделения на бюджетния орган се ангажират да започнат преговорите на възможно най-ранен стадий и да използват пълноценно целия помирителен период, като същевременно осигурят равнище на представителство, гарантиращо истински политически диалог;

64.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2018)0089.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДАТИТЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯТА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОМИРИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2018 г.

А.  В съответствие с част A от приложението към Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление Европейският парламент, Съветът и Комисията се договарят за следните ключови дати за бюджетната процедура за 2019 г.:

1.  Комисията ще се постарае да представи разчета за 2019 г. до края на май;

2.  Тристранни разговори ще бъдат свикани на 12 юли сутринта, преди приемането на позицията на Съвета;

3.  Съветът ще се стреми да приеме позицията си и да я представи на Европейския парламент до 37-ата седмица (третата седмица на септември), за да способства за своевременно постигане на споразумение с Европейския парламент;

4.  Комисията по бюджети към Европейския парламент ще се стреми да гласува измененията на позицията на Съвета най-късно до края на 41-вата седмица (средата на октомври);

5.  Тристранни разговори ще бъдат свикани на 18 октомври сутринта, преди четенето в Европейския парламент;

6.  Европейският парламент ще гласува на пленарно заседание в рамките на своето четене през 43-тата седмица (пленарно заседание на 22 – 25 октомври);

7.  Помирителният период ще започне на 30 октомври. В съответствие с разпоредбите на член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС срокът, определен за помирителната процедура, ще изтече на 19 ноември 2018 г.;

8.  Помирителният комитет ще заседава на 7 ноември сутринта в Европейския парламент и на 16 ноември в Съвета, а по целесъобразност може да заседава и след това; за подготовката на заседанията на помирителния комитет ще бъдат проведени тристранни разговори. Такива тристранни разговори са насрочени за 7 ноември сутринта. По време на помирителния период от 21 дни могат да бъдат проведени допълнителни тристранни разговори, включително евентуално на 14 ноември (Страсбург).

Б.  Условията за функционирането на помирителния комитет са изложени в част Д от приложението към посоченото по-горе междуинституционално споразумение.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (19.6.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2019 г.

(2018/2024(BUD))

Докладчик по становище: Марита Улвског

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че бюджетът за 2019 г. следва да допринесе за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ в социалната сфера и в сферата на заетостта, чието изпълнение е най-слабо, както и успешното осъществяване на европейския стълб на социалните права, особено когато става въпрос за борба с младежката и дълготрайната безработица, засилващите се неравенства, социалното изключване и бедността; подчертава в тази връзка, че бюджетът за 2019 г. не може да бъде разбран извън контекста на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.;

2.  припомня, че стабилното възстановяване и устойчивият растеж са ключови фактори за създаването на достойни работни места, водещи до качествена заетост, за увеличаването на споделеното благоденствие и засилването на социалната конвергенция във възходяща посока и че европейските структурни и инвестиционни фондове следва да бъдат насочени по-ефективно към създаване на заетост, насърчаване на приобщаващ растеж, стимулиране на социално и териториално сближаване, подкрепа за структурните реформи, намаляване на неравенствата и популяризиране на мерки за повишаване на уменията и учене през целия живот; подчертава значението на научните изследвания и иновациите за стимулиране на растежа и създаването на работни места;

3.  подчертава необходимостта от предоставяне на ресурси за борба с бедността, особено детската бедност, и за подкрепа за мерки, които разглеждат основните потребности на децата, като например храна, жилищно настаняване, образование и здравеопазване;

4.  подчертава значението на подходящото финансиране за програмите и инициативите в рамките на МФР за периода 2014 – 2020 г., които имат за цел да обърнат внимание на безработицата, бедността и социалното изключване, и по-специално тези, насочени към хората в най-неблагоприятно положение в обществото, като например Европейския социален фонд (ЕСФ), инициативата за младежка заетост (ИМЗ), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), различните оси на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), включително подкрепата за МСП като източник за създаване на работни места, и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD); поради това настоява, че средствата за тези програми следва да се увеличат в реално изражение в бюджета за 2019 г. или поне да се запазят на равнищата от предходната година;

5.  подчертава освен това, че бюджетните линии в подкрепа на европейския социален диалог и мерките за социалните партньори са от първостепенно значение, когато става въпрос за засилване на участието на социалните партньори, например в европейския семестър и изпълнението на европейския стълб на социалните права; счита, че поради това подобно финансиране е от съществено значение;

6.  изтъква, че липсата на бъдещи възможности за младите хора е съвсем реална социална извънредна ситуация в някои региони, изискваща иновативни и фокусирани решения, които да бъдат приложени бързо, за да се осигурят конкретни подобрения в краткосрочен план; очаква следователно бюджетът за 2019 г. да продължи да показва голяма амбиция за борба с младежката безработица;

7.  ангажира се, с цел да улесни амбициозното увеличаване на бюджетните кредити по линия на инициативата за младежка заетост през 2019 г., без да се възпрепятстват други текущи програми по линия на ЕСФ в държавите членки, да приеме бързо новото законодателство, отнасящо се до ИМЗ и ЕСФ, за да се облекчат евентуално държавите членки от задължението да предоставят финансиране, равняващо се на бюджетните кредити от ЕСФ за младежка заетост, при строго условие предложените изменения да не позволят държавите членки да бъдат освободени от вече поетите им финансови ангажименти в тази област и да не означават намаляване в общо изражение на бюджетните кредити на ЕС, предназначени за борба с младежката безработица;

8.  признава, че гаранцията за младежта представлява напредък в борбата с младежката безработица; отбелязва обаче, че в последно време са налице доказателства, че младежката гаранция не дава очакваните резултати с очакваните темпове в някои области, поради причини, които не са свързани със самата схема, а с изпълнението ѝ, главно в резултат от нежеланието за компромис и липсата на политическа воля от страна на някои национални правителства, липсата на участие на социални партньори и регионални и местни органи на управление, съмнителното качество на предложенията или неуспехи в ефективното интегриране на участниците в пазара на труда след срока на действие на предложението;

9.  призовава за продължаване на усилията за подобряване на изпълнението на инициативата за младежка заетост, включително чрез гарантиране, че предложенията за работа, образование или обучение са съобразени с профилите на участниците и търсенето на пазара на труда с цел участниците да намерят устойчива заетост;

10.  отправя искане към Комисията да стартира авариен план за младежката безработица, допълващ ИМЗ и с бюджет от 500 милиона евро, за подпомагане на изпълнението на програми за качествена заетост, които насърчават създаването на работни места и възможностите за предприемачество в онези региони на ЕС, в които равнището на младежката безработица е над 40%. подчертава, че тази схема следва да финансира иновации, качество и добри практики и да възнаграждава проектите с най-високите нива на качество и устойчивост при създаването на заетост за хора под 30 години;

11.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания, предвидени в бюджета за 2018 г., засега са достатъчни за изпълнение на исканията на държавите членки за плащания и съгласно прогнозата на Комисията се очаква да са в съответствие с годишните им нужди , за разлика от предишните години на настоящия програмен период, тъй като тогава структурните фондове не бяха усвоени толкова бързо, колкото се очакваше; подчертава, че в резултат на това в бюджета за 2019 г. трябва да бъдат предвидени достатъчно бюджетни кредити за плащания; отбелязва, че ниската степен на усвояване се дължи отчасти на административни пречки; поради това призовава за по-нататъшно намаляване на административните пречки, за да се подобри достъпът до финансови средства;

12.  настоява да се гарантират подходящи бюджетни кредити за поети задължения и особено бюджетни кредити за плащания за ЕСФ в бюджета за 2019 г. предвид факта, че ЕСФ навлиза в период на интензивно прилагане и броят на заявките за плащания от страна на държавите членки ще се увеличи;

13.  припомня, че принципът на пропорционалност трябва да има превес в управлението и контрола на структурните програми; призовава Комисията и държавите членки да проучат възможностите за онлайн система за кандидатстване за ръководителите на проекти, която да благоприятства в по-голяма степен административното опростяване;

14.  призовава Комисията по-добре да идентифицира и проследи финансирането, предназначено за трудова мобилност, в обхвата на програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Европейския социален фонд, и да осигури допълняемост и по-добър мониторинг на резултатността на фондовете и следователно тяхната ефикасна и ефективна употреба, в съответствие със Специален доклад № 6/2018 на Европейската сметна палата;

15.  повтаря, че пилотните проекти и подготвителните действия са много ценни инструменти за иницииране на нови дейности и политики; подчертава, че редица от идеите на комисията по заетост и социални въпроси са били осъществени успешно като пилотни проекти или подготвителни действия; призовава на Парламента да бъде предоставяна редовна и подробна информация относно различните етапи на осъществяване на пилотните проекти и подготвителните действия от Комисията и призовава Комисията от своя страна да изпълнява тези проекти и действия своевременно и да зачита тяхното съдържание, както е договорено и одобрено от Парламента и Съвета;

16.  подчертава важния принос на всички агенции, имащи отношение към заетостта и социалните въпроси (Cedefop, ETF, Eurofound, EU-OSHA), при разглеждането на широк набор от въпроси в сферата на заетостта и в социалната сфера; в тази връзка подчертава, че техните задачи постоянно нарастват и че следователно те трябва да получат нужните финансови и човешки ресурси, за да изпълняват съответните си правомощия и да осигуряват възможно най-добри резултати в подкрепа на законодателните и политическите цели на ЕС; подкрепя създаването на Европейски орган по труда, който се очаква да започне работа през 2019 г.; подчертава необходимостта да се предвиди допълнително финансиране, за да се осигурят достатъчни финансови средства за неговото създаване, и че това не може да бъде извършено чрез преразпределяне на бюджетните средства за други агенции, имащи отношение към заетостта и социалните въпроси;

17.  изразява отново загрижеността си относно отрицателното въздействие върху бюджета на увеличаващия се корекционен коефициент на Ирландия, който все повече застрашава финансовата способност на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) да изпълнява мандата си; очаква институциите на Съюза да предприемат действия за компенсиране на последиците, споменати в годишния доклад относно освобождаването от отговорност на Eurofound за 2016 г.; подчертава необходимостта от допълнително финансиране с цел да се поддържа равнището на научните изследвания, извършвани от агенцията, и по-конкретно да се подсигури работата по общоевропейските проучвания.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

7

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Ivo Vajgl, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Malin Björk, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Angelika Mlinar, Keith Taylor

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Angelika Mlinar, Robert Rochefort, Yana Toom, Ivo Vajgl

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Siôn Simon

VERTS/ALE

Miroslavs Mitrofanovs, Keith Taylor

7

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

3

0

EFDD

Laura Agea, Rosa D’Amato

NI

Lampros Fountoulis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (21.6.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2019 г.

(2018/2024(BUD))

Докладчик по становище: Рамон Луис Валкарсел Сисо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава важната роля на селското стопанство и на развитието на селските райони за постигането на някои от целите на ЕС в областта на продоволствената сигурност, устойчивото икономическо развитие, хуманното отношение към животните, създаването на работни места, горското стопанство, изменението на климата, иновациите и териториалното и екологичното равновесие; изтъква факта, че селското стопанство и развитието на селските райони представляват важна част от общия бюджет на ЕС и подчертава необходимостта от устойчиво финансиране на посочените области; припомня, че разходите за селско стопанство са намалели и че бюджетните намаления за ОСП могат да имат отрицателни последствия, като изложат на опасност процеса на мониторинг и контрол и застрашат изпълнението на целите на ОСП;

2.  подчертава, че е от съществено значение средствата, предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, по-специално от бюджета на „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира новаторството в селскостопанския сектор;

3.  се застъпва за стабилността на бюджета за селското стопанство, поради което решително отхвърля всяко намаление на бюджета за 2019 г., особено с оглед на сериозната криза и нестабилността на цените в селскостопанския сектор през последните години;

4.  призовава държавите членки да увеличат вноските си в бюджета на Съюза, за да се гарантира стабилността и да се избегне възможността за бъдещи кризи в селскостопанския сектор;

5.  подчертава необходимостта от по-справедливо разпределение на преките помощи по ОСП между държавите, както и между големите, малките и средните земеделски стопанства;

6.  отбелязва, че честотата на кризите и нарасналите колебания на цените сочат необходимостта от по-висок бюджет за селското стопанство;

7.  призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен мониторинг на колебанията на цените на селскостопанските продукти, които оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските стопани, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо, като дават на земеделските стопани възможност за пряка борба с тези колебания на цените;

8.  подчертава необходимостта от обръщане на трайната тенденция на намаляване на доходите на земеделските стопани, наблюдавана през последните десетилетия;

9.  като отбелязва трудностите, с които се сблъскват производителите в опитите си да намерят нови пазари, изразява своята загриженост и разочарование във връзка с решението на Комисията да сложи край от 30 юни 2018 г. на мерките за подпомагане на секторите, засегнати неблагоприятно от ветото на Русия, което на практика се свежда до санкциониране на тези сектори за събития извън техния контрол;

10.  настоятелно призовава Комисията да полага непрестанни усилия за намиране на нови възможности за пазарна реализация;

11.  подчертава значението на развитието на нови пазари за поддържане на конкурентоспособността и за засилване на устойчивостта на европейското селско стопанство на пазарни кризи, както в случая с руското ембарго; ето защо призовава за предоставяне на финансова подкрепа за разкриването на нови пазарни възможности;

12.  призовава Комисията да вземе решение за удължаване на срока за предоставяне на помощ на засегнатите от ембаргото, наложено от Русия, преди приемането на законодателния проект за бюджета за 2019 г. или най-късно преди изготвянето на писмото за внасяне на корекции през есента;

13.  изразява своята загриженост относно последиците за бюджета за 2019 г. от евентуалния провал на текущите преговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

14.  насочва вниманието към обема на вноса на храни, понастоящем предназначен за пазара на Обединеното кралство, който в последствие ще трябва да бъде усвоен в рамките на единния пазар;

15.  призовава Комисията да подкрепя устойчивото селско стопанство, насочено към пазарите на ЕС, и насърчава използването на безопасни и екологосъобразни алтернативи на пестицидите и съответно да засили подкрепата си за подобни решения през 2019 г.;

16.  отново поставя под въпрос ползите от настоящия резерв за кризи и от механизма за финансова дисциплина, които и в случая на бюджета за 2019 г. единствено ще създадат административна тежест; отбелязва, че през последните години европейското селско стопанство все по-често преживява кризи; поради това настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на многогодишен резерв, който да не е обвързан с преките плащания и да се занимава с прегряващи пазари и тежки кризи;

17.  посочва, че организациите на пазара следва да гарантират целенасочен контрол на количеството с цел избягване на излишъците в производството;

18.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да укрепят през 2019 г. мерките за подпомагане на младите земеделски стопани, да засили обновяването на поколенията, което продължава да бъде ниско и има дългосрочно въздействие върху европейското селско стопанство; изтъква, че наред с други фактори, недостатъчното обновяване на поколенията е причинено от липсата на справедливи и надеждни доходи от земеделието; поради това счита, че е важно да се опростят и намалят бюрократичните пречки, с които се сблъскват младите хора, и да се насърчат добрите практики, успешно прилагани в редица държави членки, които очевидно могат да допринесат за обновяването на поколенията;

19.  подчертава, че е важно да се инвестира в нови технологии и иновации, за да стане европейското селско стопанство по-конкурентоспособно и устойчиво от екологична гледна точка; във връзка с това призовава Комисията да изготви бюджет за селското стопанство, ориентиран най-вече към нуждите на земеделските стопани и целите на политиката, с по-масово възприемане на интелигентни и иновативни практики, които да гарантират жизнеспособността на селското стопанство в ЕС в дългосрочен план.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Miguel Viegas

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Krzysztof Hetman

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

ENF

Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

7

0

ALDE

Jan Huitema

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (7.6.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.

(2018/2024(BUD))

Докладчик по становище: Мортен Льокегор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изтъква, че програмите в областта на образованието, младежта, културата и гражданството остават ключови средства за пресичащо границите увеличаване на осведомеността за нашата споделена европейска идентичност;

2.  припомня, наред с другото, в светлината на честванията на 30-годишнината на програмата „Еразъм+“, че тя остава основната програма за стимулиране на младежката мобилност, както показва броят на получени кандидатури, който надвишава наличното финансиране; изразява дълбоко съжаление, че равнищата на финансиране, предложени за програмата „Еразъм +“ в проектобюджета за 2019 г. са значително под очакванията на Парламента и просто отразяват факта, че равнищата на финансиране по програма „Еразъм +“ достигат връхната си точка за текущата многогодишна финансова рамка (МФР), като не осигуряват дори оставащата част от допълнителното финансиране за програмата в рамките на преразгледаната МФР; настоятелно заявява необходимостта от увеличаване на финансирането, по-специално по отношение на непрекъснатото обучение и сектора на младежта, включително неформалното образование, както и от осигуряване на по-голямо участие на уязвимите групи, по-специално на млади хора с увреждания; отново призовава финансирането за „Еразъм +“ да бъде утроено в следващата МФР, като се има предвид популярността на програмата и същевременно нейния капацитет за изграждане на европейско чувство за принадлежност и подобряване на перспективите за работа за младите участници в „Еразъм +“;

3.  освен това настоятелно заявява нуждата да се предостави на т. нар. Европейски корпус за солидарност, по който понастоящем се водят преговори, собствен бюджетен ред и собствени ресурси, съставени от средства на предишната Европейска доброволческа служба в рамките на „Еразъм +“ и допълнителни средства, идващи изцяло от неразпределени маржове;

4.  подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ по отношение на подкрепата спрямо аудиовизуалния и културния сектор на Съюза; настоява нивата на финансиране да съответстват на амбициите на програмата, по-специално за подпрограмата в областта на културата, която систематично получава недостатъчно финансиране и която вследствие на това има трудности при постигането на задоволителни нива на успеваемост, като разочарова очакванията на кандидатите; подчертава, че ниските нива на успеваемост са показателни за недостатъчните равнища на финансиране, което не съответства на амбициозните цели на програмата; счита, че засилването на междусекторното направление на програма „Творческа Европа“ може да предостави на Комисията средства за увеличаване на усилията за противодействие на фалшивите новини както чрез засилване на медийната грамотност, така и чрез насърчаване на секторния диалог; и накрая, счита, че полезните взаимодействия между Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството следва да продължат, включително за да се позволи на културните и творческите индустрии да реализират изцяло своята двойна стойност, изразяваща се в защита и изтъкване на европейското езиково и културно многообразие и в подкрепа за създаването на качествени работни места, което генерира устойчив растеж и насърчава иновациите и производството; подчертава, че ЕФСИ следва да даде съществен финансов принос за инвестициите в образование, обучение и научни изследвания и че на творческия и културния сектор следва да бъде предоставена подходяща подкрепа; подчертава, че специфично насочената секторна подкрепа е от съществено значение, за да се гарантира, че културният и творческият сектори се ползват от заеми от ЕФСИ;

5.  отбелязва интереса, предизвикан от стартирането на Европейската година на културното наследство през 2018 г.; призовава във връзка с това действията и инструментите за управление, свързани с Европейската година на културното наследство, да продължат след 2018 г., включително с помощта на въвеждане на специално финансиране в рамките на други многогодишни програми, като например такива за научни изследвания, външна дейност, сближаване и „Еразъм+“, и инициативи за цифровизация на културното наследство, както и включване в Плана за действие в областта на цифровото образование;

6.  настоятелно призовава Комисията да осъществи цялостен преглед на всички дейности по бюджетния ред за „мултимедийни действия“, който да бъде предоставен на Парламента, за да се гарантира, че въпросните действия изпълняват своите основни цели и че следващата МФР ще постигне правилния баланс при финансиране на действията; припомня, че бюджетния ред за „мултимедийни действия“ бе създаден, за да се финансира от него предоставянето на обща информация за гражданите относно дейности, свързани със Съюза, с цел да се повиши видимостта на работата на институциите на Съюза, взетите решения и етапите в изграждането на Европа; настоятелно призовава Комисията във връзка с това да финансира всички настоящи дейности по този бюджетен ред, които служат за други цели, чрез други подходящи бюджетни редове; призовава за допълнително финансиране през 2019 г. с оглед на обезпечаването на функционирането на „Euranet Plus“ за остатъка от МФР; въпреки това настоятелно заявява, че настоящото съществуване на мрежата на принципа „от ден за ден“ е неустойчиво и призовава за дългосрочно финансиране в следващата МФР;

7.  отбелязва успеха на подготвителното действие, озаглавено „Субтитриране на свързано с културата европейско телевизионно съдържание в цяла Европа“, което понастоящем се изпълнява от „АРТЕ Европа“ и вече няма да отговаря на условията за бюджетна подкрепа от ЕС след 2018 г.; подчертава, че този проект позволява излъчването на европейско културно съдържание на пет (не след дълго шест) езика на ЕС, което по този начин достига до около 70% от гражданите на ЕС на техните родни езици чрез различни медийни платформи; счита, че проектът се приема изключително добре от своята аудитория и има важен принос за подобряването на трансграничния достъп до европейско културно съдържание и за насърчаването на междукултурния обмен; поради това настоятелно призовава Комисията да продължи да оказва подкрепа за многоезичен достъп до качествени програми за голям брой граждани на ЕС чрез включване на инициативата за субтитриране в съществуваща програма или бюджетен ред, например в програмата „Творческа Европа“;

8.  с оглед на сериозното влошаване на положението със свободата на печата и медиите в Европа призовава съществуването на Центъра за плурализъм и свобода на медиите във Флоренция и на Европейския център за свобода на печата и медиите в Лайпциг да бъде запазено за остатъка от МФР, както и да бъде предоставено допълнително финансиране за целта през 2019 г.; отбелязва, че тези центрове се допълват отлично в своите дейности и настоятелно призовава Комисията да гарантира дългосрочно финансиране за тях в следващата МФР, за да им се позволи да се развиват колкото е възможно по-независимо като ефективни европейски инструменти за защита на свободата и плурализма на медиите и за предоставяне на специално разработена помощ и подкрепа на журналистите, намиращи се в опасно положение;

9.  подчертава значението на програмата „Европа за гражданите“ за подобряване на разбирането от страна на гражданите на ЕС и за изграждане на чувство за гражданство, както и по отношение на оперативната подкрепа, предоставяна от нея на организациите на европейското гражданско общество, които играят ключова роля в Съюза и се нуждаят от целенасочена финансова подкрепа; отново потвърждава ангажимента си за подобряване на равнищата на финансиране за програмата, като се използват всички налични средства за увеличаване на успеваемостта на проектите през 2019 г. – годината на избори за Европейски парламент, както и след това, като се осигури подходящо равнище на финансиране; припомня, че в бюджета за 2018 г. и въпреки възраженията на Парламента Комисията намали бюджета на „Европа за гражданите“ със 740 000 EUR спрямо сумата, предвидена при финансовото програмиране, с цел насърчаване на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ); изразява във връзка с това своето съжаление, че съгласно изпратената от Комисията през януари 2018 г. актуализация на финансовото програмиране от „Европа за гражданите“ ще бъдат взети още 2,5 милиона евро (1,1 милиона евро през 2019 г. и 1,5 милиона евро през 2020 г.), за да се финансира преработената ЕГИ, което, както се посочва в актуализацията, е предвидено в предложението за нов регламент за ЕГИ; отбелязва, че нито предложението само по себе си, нито придружаващата законодателна финансова обосновка посочват каквото и да било въздействие върху бюджета на програмата „Европа за гражданите“; припомня, че Парламентът трябва да разполага с всички факти, когато разглежда предлаганото законодателство, и припомня на Комисията задължението ѝ да оповести тези факти; подчертава ангажимента си за ефективна, подходящо осигурена в ресурсно отношение програма „Европа за гражданите“, както и своето решително възражение срещу предложеното намаление на бюджета и своето намерение да промени тези съкращения по време на бюджетните процедури за 2019 и 2020 г.;

10.  настоятелно призовава Комисията да подобри взаимодействието между културните и образователните програми и финансирането посредством други програми и инструменти, най-вече европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, ЕФСИ и програмата „Хоризонт 2020“; припомня в тази връзка, че проектите в областта на културата и образованието възлизат на поне 11 милиарда евро за програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на Европейският фонд за регионално развитие;

11.  подчертава основната роля на Инициативата за младежка заетост в борбата с младежката безработица; подчертава необходимостта от финансиране на Инициативата за младежка заетост, което да съответства по адекватен начин на целите, и от засилени полезни взаимодействия между Инициативата за младежка заетост, Европейския социален фонд и националните бюджети на държавите членки;

12.  призовава Комисията да предвиди подходящо бюджетно финансиране, за да повиши вниманието на обществеността към изборите за Европейски парламент през 2019 г. и да увеличи ефективността на тяхното отразяване в медиите, по-специално да насърчи информираността за водещите кандидати (т.нар. „Spitzenkandidaten“) – кандидатите за председателството на Комисията;

13.  припомня потенциала на пилотните проекти и на подготвителните действия като средства за тестване на мерки в областите на политика на Съюза и за въвеждането на нови иновативни инициативи, които биха могли да се превърнат в дългосрочни мерки на Съюза;

14.  припомня, че излизането на Обединеното кралство от Съюза създава особено сериозни предизвикателства за Европейските училища, по-специално като се вземе предвид размерът на английската езикова секция (около 21% от всички ученици) и преобладаващия дял на английския език като втори език (61% от всички ученици през 2016 – 2017 учебна година); приветства напредъка, постигнат към момента в преговорите, и по-специално временното споразумение относно преходния период, съгласно което Обединеното кралство ще остане страна по Конвенцията за Европейските училища до края на учебната 2020 – 2021 година; отбелязва обаче, че остават важни бюджетни и образователни въпроси по отношение на дългосрочната разпоредба за първокласно преподаване на английски език и запазването на признаването на европейската диплома за средно образование в Обединеното кралство, независимо от разпоредбите в член 120 от проекта на споразумение за излизане; настоятелно призовава Комисията и Управителния съвет да докладват на комисията по култура и образование относно дългосрочните си планове за справяне с предизвикателствата, породени от Брексит;

15.  приветства усилията, положени през последните години за преодоляване на проблема с натрупването на неизвършени плащания; посочва, че закъсненията при финализиране на договорите между съответните органи и бенефициентите и закъснелите плащания застрашават цялостното изпълнение на програмите от страна на Комисията; посочва, че увеличението на бюджетните кредити за поети задължения трябва да бъде придружено от съответно увеличение на бюджетните кредити за плащания, за да се гарантират навременните плащания;

16.  подчертава значението на приобщаването и призовава за въвеждане на превод на жестомимичен език на пленарните заседания на Европейския парламент;

17.  подчертава значението на приобщаването на мигрантите и бежанците и на факта, че предоставянето на равен достъп до образование, обучение и стажове в новата им държава на пребиваване, както и до уникалната култура в нея спомага за това те да се чувстват добре приети, да се интегрират и да се установят;

18.  признава социалната значимост на природното и културното наследство и ползата от включването на техния потенциал като двигател на икономиката;

19.  подчертава значението на действията за преодоляване на социалното изключване и на приобщаването на хората от социални групи в неблагоприятно положение, за да им се гарантира пълен и равен достъп до култура и образование;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Flack, Gabriel Mato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans

0

-

4

0

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

ENF

Dominique Bilde

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (20.6.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 година

(2018/2024(BUD))

Докладчик по становище: Малин Бьорк

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва, че насърчаването на равенството между мъжете и жените е основен принцип на ЕС, което превръща интегрирането на принципа на равенство между половете и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, във важни инструменти (в рамките на бюджетната процедура) за включването на този принцип в политиките, мерките и действията на ЕС с оглед насърчаването на равенството, борбата с дискриминацията, увеличаването на активното участие на жените на пазара на труда и в икономическите и социалните дейности;

Б.  като има предвид, че неравенството се превръща във все по-голям проблем в ЕС, и като има предвид, че бюджетът на Съюза трябва във все по-голяма степен да бъде изготвян така, че да дава съществен принос за устойчивостта и развитието на социалните права, достъпа до обществени социални услуги, по-специално здравни грижи, образование и жилищно настаняване, както и достойни условия на труд, със специален акцент върху увеличаването на равенството между половете и подобряването на положението на жените и момичетата;

В.  като има предвид, че стереотипите продължават да представляват пречка за жените, не на последно място на пазара на труда; като има предвид, че насърчаването на равновесието между професионалния и личния живот е от полза както за овластяването на жените, така и за развитието на икономиката на ЕС;

Г.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е предварително условие от Регламента за общоприложимите разпоредби на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.; изтъква, че една от междуинституционалните съвместни декларации, приложени към МФР, потвърждава, че годишните бюджетни процедури ще включват елементи, свързани с равенството между половете, като се вземат предвид начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за повишаване на равенството между половете (и гарантира интегриране на принципа на равенство между половете).

Д.  като има предвид, че овластяването на жените ще доведе, както е доказано, до икономически растеж, а предприемаческият потенциал на жените представлява неизползван източник на икономическо развитие и създаване на работни места; като има предвид, че жените в селските райони са изправени пред особени предизвикателства при развиването на свой собствен бизнес, поради което бюджетът на ЕС трябва да бъде съобразен така, че да даде съществен принос за подобряване на равния достъп до информация, обучение и финансиране;

Е.  като има предвид, че икономическата независимост е ключов фактор за еманципацията на жените; като има предвид, че равнището на заетост на жените в ЕС все още се намира на неприемливо ниско равнище и потенциалът на жените и момичетата трябва да бъде допълнително увеличен, по-специално в областта на цифровата икономика и в секторите на НТИМ и ИКТ, с оглед постигането на истинско равенство между половете, преодоляване на стереотипите по отношение на половете и принос към растежа и иновациите на икономиката;

Ж.  като има предвид, че въпреки нарастващото търсене на специалисти в областта на ИКТ и онлайн профили, броят на жените, работещи в цифровата сфера, намалява(1); като има предвид, че съгласно същото проучване наличието на повече жени на работни места в сферата на цифровите технологии би могло да доведе до годишно увеличение на БВП на ЕС в размер на 16 милиарда евро; като има предвид, че липсата на умения в областта на цифровите технологии, както и женските ролеви модели в секторите на НТИМ, възпират жените и момичета да навлязат в технологичния сектор; като има предвид, че секторът на ИКТ има значителен потенциал за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като дава възможност на жените да съчетават работата с грижите за деца, поради възможностите, които предлага дистанционната работа;

З.  като има предвид, че около една на всеки три жени е била обект на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15-годишна възраст, докато все още хронично не се докладва в достатъчна степен за случаите и извършителите на домашното насилие в ЕС, поради страх или поради липса на информация за правата на жертвите; като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) изчислява, че разходите в ЕС за насилието срещу жени от страна на техните партньори могат да възлязат на 109 милиарда евро годишно(2); като има предвид, че основаното на пола насилие срещу жени и момичета, както и срещу ЛГБТКИ лица, представлява нарушение на правата на човека, което засяга всички равнища на обществото; като има предвид, че е важно при изпълнението на програмата „Права, равенство и гражданство“ програмата „Дафне“ да запази възможно най-голямо значение; като има предвид, че Комисията взема под внимание необходимостта от поддържане на достатъчно равнище на финансиране, както и от осигуряване на приемственост на дейностите и предвидимост на финансирането във всички области, обхванати от специфичните цели;

И.  като има предвид, че ЕС е в процес на присъединяване към Истанбулската конвенция, което е необходима стъпка, за да се подобри и засили работата му в посока премахване в цяла Европа на основаното на пола насилие; като има предвид обаче, че няколко държави членки не са ратифицирали Конвенцията;

Й.  като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки колективно са най-големият дарител в света, като осигуряват над 50% от цялата помощ за развитие в света; като има предвид, че намаляването на помощта от другите донори в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и репродуктивното здраве на жените изисква Съюзът и неговите държави членки да увеличат настоящото финансиране, особено в тези области, където измерението на пола е особено значимо;

1.  подчертава, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране трябва да стане неразделна част от бюджетната процедура през всичките ѝ етапи и във всички бюджетни редове, а не само в програмите, в които въздействието на равенството между половете е най-очевидно, така че бюджетните разходи да се превърнат в ефективен инструмент за насърчаване на равенството между половете; потвърждава призива си за увеличаване на средствата с цел отстояване на икономическите права на жените и момичетата, насърчаване на тяхната икономическа самостоятелност и намаляване на неравенството между половете, включително чрез използване на съществуващите инструменти на равнището на ЕС и на държавите членки, като например оценки на въздействието от гледна точка на равенството между половете; призовава Комисията и Съвета систематично да използват съобразено с половете бюджетиране за публичните разходи и да интегрират принципа на равенство между половете във всички бюджетните редове, особено при договарянето на следващата МФР;

2.  изразява съжаление във връзка с факта, че интегрирането на принципа на равенство между половете не се прилага последователно в по-голямата част от съществуващите програми на ЕС, във финансовите инструменти и в Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); поради това призовава Комисията да постигне обрат в положението в следващия програмен период с цел да се гарантира правилното разпределение на средствата, посветени на равенството между половете;

3.  призовава държавите членки и местните органи да използват наличните средства по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Leader+ и „Хоризонт 2020“; също така призовава за засилване на полезните взаимодействия между наличните инструменти, за да се постигне напредък по отношение на равенството между половете, да се подобри равновесието между професионалния и личния живот и да се създадат по-добри условия на живот и труд за всички чрез конкретни, съобразени със специалните нужди политики, насочени към овластяване на жените и момичетата и чрез услугите в областта на образованието и здравеопазването, по-специално услугите в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните с това права, включително всеобхватно сексуално образование, консултации, лечение и грижи за жертвите на основано на пола и сексуално насилие, както и увеличаване на финансирането за такива висококачествени услуги за обществено здравеопазване;

4.  призовава за предоставяне на финансиране за програми, които подпомагат предприемачеството на жените и техния достъп до пазара на труда, включително за МСП, които са създадени и ръководени от жени, като част от Програма COSME, както и за осигуряване и насърчаване на достъпа на жените до заеми и дялово финансиране; призовава за подкрепа на жените и мъжете предприемачи, имащи отговорности, свързани с полагането на грижи, тъй като такова предприемачество не само е пример за успешното равновесие между професионалния и личния живот, но също така служи като стимул за създаването на нови възможности за работа и модели за подражание, като по този начин насърчава жените, по-специално, да прилагат своите собствени проекти на практика и да насърчават икономическата независимост на жените и еманципацията;

5.  изтъква необходимостта повече жени да бъдат привличани в секторите на НТИМ и ИКТ; подчертава необходимостта от финансиране на програми, насочени към справяне с предизвикателствата, пред които са изправени жените при адаптирането към цифровата ера, както и към преодоляване на цифровата разлика между половете, чрез развиване на уменията на жените в областта на цифровите технологии и осигуряване на качествено образование и обучение за жените и момичетата и повишаване на осведомеността за възможностите, които могат да предложат секторите на НТИМ и ИКТ, като част от „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, ЕСФ и Инициативата за младежка заетост;

6.  повтаря призива си за отделен бюджетен ред за всяка специфична цел по програмата „Права, равенство и гражданство“, също така с оглед на изготвянето на следващата МФР, за да се увеличи прозрачността, да се осигури необходимото финансиране за всяка от специфичните цели, особено що се отнасят до борбата срещу основаното на пола насилие, сексуалния тормоз и дискриминацията, както и за тяхната видимост, като се обърне специално внимание на повишаването на обществената осведоменост, информирането на жертвите сред жените относно техните права и предлаганите услуги, както и предоставянето на обучения за съответните специалисти; призовава за повече бюджетни средства за приютите за жени, които предоставят услуги за жени и деца, станали жертви на насилие, основано на пола, и на домашното насилие, с оглед укрепване на работата им за превенция и за подкрепа и овластяване на жертвите;

7.  настоява, че ангажиментите за изпълнение на Конвенцията от Истанбул, които включват мерки за защита на жертвите, преследване на извършителите, както и подпомагане на агенциите и институциите, и премахване на основаното на пола насилие срещу жените и момичетата, както и срещу ЛГБТКИ лицата, независимо от техния статут на пребиваване, трябва да се материализират в конкретни бюджетни ангажименти и препоръки в рамките на предстоящия бюджет на ЕС;

8.  припомня, че много голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, влизащи в ЕС, са жени и деца; припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете е един от основополагащите принципи на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ); поради това призовава ЕС и държавите членки да включат конкретни мерки и да предоставят достатъчно финансови ресурси, за да гарантират закрилата от насилие на жените бежанци по време на цялата процедура за предоставяне на убежище, чрез осигуряване на качествени здравни грижи, отделни и обезопасени места за сън, санитарни зони за жените в транзитните и приемните центрове, изграждане на безопасни пространства, като се гарантира наличието на достатъчен брой служители от женски пол, предоставяне на информация относно правата и услугите за оказване на съдействие, специално обучение за разкриване и предотвратяване на основано на пола насилие за работещите в транзитните и приемните центрове служители, както и чрез предоставяне на подкрепа за програмите за презаселване и преместване, които създават условия за безопасно и законно пътуване до Европа за търсещите убежище и бежанците, със специален акцент върху уязвимите групи като жените, момичетата и ЛГБТКИ лицата;

9.  призовава ЕС да насърчава организациите за правата на жените, организациите на гражданското общество, които работят за въпроси, свързани с равенството между половете, и ги популяризират, правата на жените, еманципацията на момичетата и представителството на жените в процеса на вземане на решения в помощта на ЕС за развитие; припомня, че е крайно необходимо да се увеличи финансирането на ЕС за сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, както и да бъдат включени държавите членки, с цел да се противодейства на последиците от недостига на финансиране в резултат на възстановяването и разширяването на правилото за „глобално блокиране“ от страна на САЩ;

10.  призовава ЕС да увеличи бюджета за организациите на гражданското общество, които насърчават правата на жените, с оглед засилването на капацитета на сдруженията, които се борят за правата на жените в Европа и в южното полукълбо;

11.  призовава ЕС да гарантира постигането на своите цели за интегриране на принципа на равенство между половете за помощта за развитие и да гарантира съгласуваност в използването на свързаните с пола индикатори и специфичните кодове във всички доклади на ЕС, включително тези, които се използват от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР (КПР), който наблюдава също така изпълнението на целите за равенство между половете в прилагането на официалната помощ за развитие (ОПР);

12.  припомня важната роля на EIGE и необходимостта от консолидиран бюджет за събирането на данни и придобиването на експертен опит в областта на равенството между половете, включително борбата с насилието срещу жени и момичета; призовава бюджетът, щатното разписание и независимостта на EIGE да останат стабилни.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Inácio Faria, Lívia Járóka, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, José Inácio Faria, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivan Štefanec

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

5

-

ECR

Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Проучване, изготвено за Комисията, Women in the digital age (Жените в цифровата ера), март 2018 г.

(2)

Европейски институт за равенство между половете, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union (Оценяване на разходите, свързани с основаното на пола насилие в Европейския съюз), Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Писмо, изпратено на 19 юни 2018 г. от Дейвид Макалистър, председател на комисията по външни работи, и Брандо Бенифеи, докладчик на комисията по външни работи, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Принос на комисията AFET към доклада относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.

Уважаеми господин Председател,

С оглед на доклада на Вашата комисията относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г. (2018/2024 (BUD)), бихме искали да Ви информираме за приоритетите на комисията по външни работи (AFET) за бюджета на ЕС за 2019 г.

Убедени сме, че ЕС трябва да разполага с достатъчно ресурси, за да може да използва целия си потенциал като фактор от световно значение. В настоящата глобална среда, която се характеризира с висока степен на нестабилност и растящ брой заплахи и предизвикателства, трябва да бъдат предоставени повече средства за външната дейност на ЕС. Отчитаме увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4, въпреки че то се дължи преди всичко на по-голямата вноска за Механизма за бежанците в Турция (FRiT). Освен това бихме искали да подчертаем, че проектобюджетът напълно изчерпва маржове по функция 4. В резултат на това ЕС ще разполага с много малко свобода за действие в случай на непредвидени външни кризи. Парламентът трябва да търси гаранции, че в случай на спешна необходимост предоставянето на допълнителни средства по функция 4 ще бъде възможно.

Продължаваме да отдаваме голямо значение на процеса на разширяване и свързаната с него финансова подкрепа за (потенциални) страни кандидатки чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II). По-специално подчертаваме необходимостта от достатъчно финансиране за изпълнението на Плана за действие 2018 – 2020 г. на стратегията за Западните Балкани, като се дава приоритет на подкрепата за принципите на правовата държава и регионалната интеграция. Във връзка с това буди разочарование фактът, че Комисията предлага да се намалят средствата за политическите реформи в района на Западните Балкани с 10 милиона евро. От друга страна, същественото увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за регионални действия в Западните Балкани е положителна стъпка към постигането на целите на стратегията за Западните Балкани.

С оглед на постоянните отстъпления в областта на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права и в съответствие с принципа на обвързване с условия, ние подкрепяме съответното намаление на сумата, предоставяна на Турция за мерки, свързани с икономическото, социалното и териториалното развитие и преориентирането към гражданско общество и основни права.

Що се отнася до финансирането на втория транш на FRiT, Парламентът следва да настоява за запазване на сегашното съотношение на вноските (2 милиарда евро от държавите членки, 1 милиард евро от бюджета на ЕС), както се предвижда в предложението на Комисията на 14 март 2018 г. Предложената сума в проектобюджета следователно следва да бъде преразгледана, за да се сведе общата вноска от ЕС до 1 милиард евро (като се вземат предвид всички средства, предоставени в рамките на бюджета за 2018 г.). Освен това трябва да се гарантира, че вноските от функция 4 към FRiT няма да доведат до намаляване на средствата, предназначени за съществуващите програми. Парламентът настоява също така на необходимостта да се следи отблизо използването на средствата по FRiT и на пълното съответствие на плащанията с неговото правно основание.

Друг ключов приоритет на комисията AFET е осигуряването на подкрепа за Източното и Южното съседство на ЕС, което е от огромно стратегическо значение за ЕС. Обезпокоени сме от факта, че бюджетът на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) ще продължи да бъде под значително напрежение през 2019 г. Натискът се засилва от използването на средства от ЕИС за финансиране на изпълнението на ангажимента, поет на конференцията „Брюксел II“, по отношение на кризата в Сирия и засегнатите от конфликта държави, и допълнителните 100 милиона евро за свързани с миграцията проекти по линия на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка (EUTF). Въпреки че подкрепяме напълно ангажимента за Сирия и мерките за справяне с първопричините за миграцията, това не бива да става за сметка на други приоритети в съседни държави. За съжаление тези нови ангажименти са само частично компенсирани от увеличения, което води до намаляване на средствата, оставащи за основната дейност на ЕИС. Настоятелно призоваваме комисията по бюджети да повдигне този въпрос по време на преговорите по бюджета.

Комисия AFET приветства намерението на Европейската комисията да продължи да осигурява засилена подкрепа за Украйна и Тунис. Освен това следва да се разгледат възможностите за финансиране в подкрепа на стабилизирането на Либия с оглед на неотдавнашните политически събития. Подчертаваме и необходимостта от подкрепа за политическите реформи в Молдова и Грузия. Разбира се настояваме за подходящ мониторинг на изпълнението и за напредък в реформите в съответните страни партньори. Освен това е от съществено значение подкрепата на ЕС за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) да бъде увеличена, също и с оглед на влошаващото се положение на място и решението на САЩ да намалят драстично своята ангажираност.

Що се отнася до Европейския инструмент за демокрация и права на човека, следва да се предоставят повече средства за закрила на защитниците на правата на човека в риск, включително чрез механизма за защитниците на правата на човека (ProtectDefenders.eu), който следва да може да действа по предсказуем начин. Освен това бихме желали да видим по-голяма финансова помощ за парламентите на трети държави с цел активна подкрепа на придобиването на вътрешен експертен опит в областта на правата на човека. Трябва да се осигури и достатъчно финансиране за мисиите на ЕС за наблюдение на изборите.

Бюджетът за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) продължава да бъде под силен натиск и съществува риск с увеличаването на броя на мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) този проблем да се задълбочи през 2019 г. Освен това бюджетният ред за спешни мерки е съкратен с повече от една трета (10,1 милиона евро), което ще доведе до по-малко възможности за гъвкавост за справяне с неочаквани кризи. Това съкращение следва да бъде отменено, като бюджетът за ОВППС се увеличи пропорционално.

Освен това искаме да подчертаем колко е важно да се запази връзката между развитието и сигурността в Инструмента, допринасящ за стабилността и мира и затова призоваваме за допълнителни средства, които да бъдат усвоени в рамките на съществуващите компоненти на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира.

И накрая приветстваме интегрирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната в проектобюджета за 2019 г. Подчертаваме, че допълнителните задачи изискват съответните допълнителни финансови средства от държавите – членки на ЕС, за бюджета на Съюза и не следва да се финансират с бюджетни средства за други политики. Заедно с подготвителното действие във връзка с програмата на ЕС за научни изследвания в областта на отбраната, тази програма е от жизненоважно значение за насърчаването на развитието на способности за сътрудничеството и за укрепването на европейската отбранителна промишленост. Освен това отново призоваваме за финансиране на административните и оперативните разходи на Европейската агенция по отбрана (EDA) и постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) от бюджета на Съюза.

Ще Ви бъдем много благодарни, ако предложенията на нашата комисия бъдат взети предвид по време на преговорите по бюджета.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)

Копие:  Г-н Даниеле Виоти, докладчик за бюджета на ЕС за 2019 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

Комисия по международна търговия

Председател

EXPO-COM-INTA  D (2018) 24544

Г-н Даниеле Виоти

Докладчик за бюджета за 2019 г.

Комисия по бюджети

Относно:  Мандат за тристранната процедура относно бюджета за 2019 г.

Уважаеми господин Виоти,

Като докладчик от комисията по международна търговия (комисията INTA) бих искал да Ви информирам за приоритетите на комисията INTA за бюджета за 2019 г., одобрени от координаторите на комисията INTA на 20 юни 2018 г.

На първо място, комисията INTA счита, че бюджетът на Европейския съюз следва да подкрепи с достатъчно финансови средства факта, че в своята работна програма Комисията определя търговията като един от най-висшите приоритети. Търговията е не само мощно средство за пораждане на растеж и създаване на работни места в Европа, но и важен инструмент на външната политика, който популяризира европейските ценности зад граница. Търговията е също така инструмент за стабилизиране на геополитическата ситуация в съседните държави, като създава по-добра перспектива за бъдещето, отваря нови пазари за местните производители и е източник на преки чуждестранни инвестиции.

Свързано с търговията подпомагане – ЕС предоставя свързано с търговията подпомагане на страни партньори, като подкрепа за схемата за подпомагане на търговията. Опитът сочи, че никоя държава не е успяла да постигне дългосрочен икономически растеж, без да участва в регионалните и световните пазари. Активната търговия допринася за по-ефикасно производство чрез специализация и участие в регионалните и световните вериги за създаване на стойност. Правилно ръководено, свързаното с търговията подпомагане допринася за укрепването на капацитета за водене на преговори и на капацитета за установяване на нормативна уредба, която улеснява търговията. Свързаното с търговията подпомагане на Съюза следва да поставя по-силен акцент върху подкрепата за засилване на междурегионалната търговия в регионите – партньори на Съюза.

Малките и средните предприятия (МСП) – МСП са гръбнакът на европейската икономика, като осигуряват 85% от новите работни места и са важен инструмент за насърчаване на социалното сближаване в рамките на ЕС. В бюджета следва да се постави акцент върху подкрепата за МСП, като се използват пълноценно наличните финансови средства на ЕС в подкрепа на интернационализацията.

Признато е, че МСП ръководят икономиката, а не я следват. Освен това именно МСП до голяма степен са източник на растеж и иновации. Този принос следва да бъде признат в бюджета на ЕС.

Търговски споразумения – настоящият дневен ред на ЕС в областта на търговските преговори е по-амбициозен от всякога. Неотдавна ЕС приключи преговорите с Япония, Сингапур, Виетнам, Мексико и е в процес на преговори, наред с другото, с държавите от Меркосур, Индонезия, Чили, Австралия, Нова Зеландия и Тунис. За да бъде този дневен ред успешен, за него следва да бъдат предоставени подходящи ресурси за междинни и последващи оценки на спазването от страна на третите държави на техните ангажименти към ЕС по отношение на други политически въпроси, свързани с търговските споразумения, като зачитането на правата на човека и на трудовите права и прилагането на стандартите за качество на околната среда. Трябва да се отговори на исканията на гражданското общество за по-голяма прозрачност и трябва да се разпределят достатъчно ресурси за анализ и диалог със заинтересованите лица.

Основана на ценностите търговска политика – политиката в областта на международната търговия служи за насърчаване на взаимноизгоден икономически растеж, но освен това е и средство за насърчаване на други ценности, които Европейският съюз неотстъпно подкрепя на международната сцена, като зачитане на правата на човека, включително равни права на жените и мъжете, върховенство на закона, прилагане на международните трудови стандарти и опазване на околната среда. Главите за търговията и устойчивото развитие трябва да бъдат напълно обвързващи и подлежащи на изпълнение, а ангажиментите на трети държави съгласно общата схема от преференции се нуждаят от достатъчно ресурси за мониторинг, диалог и сътрудничество по тези въпроси.

Компенсиране на загубата на финансови средства вследствие на излизането на Обединеното кралство от ЕС – след като Обединеното кралство напусне ЕС, вноската му като държава членка в бюджета на Съюза ще бъде прекратена считано от следващата многогодишна финансова рамка. Бъдещите финансови вноски на Обединеното кралство, свързани със сътрудничеството му с ЕС, все още не са определени. При всички случаи излизането на Обединеното кралство от ЕС ще доведе до съществено намаляване на постъпленията. С цел да се осъществи плавен преход на настоящите политики на ЕС до влизането в сила на следващата многогодишна финансова рамка, в бюджета за 2019 г. следва да се предвидят действия с оглед на очакваната загуба на постъпления. Надяваме се, че ЕС ще сключи задоволително търговско споразумение с Обединеното кралство. И двете страни ще извлекат полза от подобно решение.

С уважение,

Бернд Ланге


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

Писмо, изпратено на 31 май 2018 г. от Ингеборг Гресле, председател на комисията по бюджетен контрол, и Йоахим Целер, член на комисията по бюджетен контрол, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Принос от името на комисията по бюджетен контрол във връзка с мандата за тристранната среща за бюджета за 2019 г.

Уважаеми господин Артюи,

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните въпроси в своя мандат за тристранната среща за бюджета:

1.  Нашата комисия изразява силна загриженост, както и в предходните години, относно рекордното равнище на неизпълнените поети задължения. Неизпълнените поети задължения са достигнали рекордно равнище от 238 милиарда евро до края на 2016 г., 72% по-високо, отколкото през 2007 г., което се равнява на 2,9 години плащания в сравнение с 2,2 години през 2007 г. Нашата комисия подчертава, че окончателният размер на неизпълнените поети задължения възлиза на 266,8 милиарда евро към 31.12.2017 г. и че увеличението през 2017 г. е по-високо от очакваното, като достига 28 милиарда евро;

2.   Нашата комисия посочва, по-специално, че закъсненията в изпълнението на програмите през първите три години от действащата МФР доведоха до прехвърляне на бюджетни кредити за поети задължения от 2014 г. главно към 2015 и 2016 г., и ниско равнище на плащанията през 2016 г. (и изпълнение на бюджета на Съюза в размер на 7% за периода 2014 – 2016 г. на настоящата МФР). Ние признаваме обаче, че през 2017 г. изпълнението на програмите по ЕСИФ се ускори. Очакваме тази тенденция да се запази през 2018 и 2019 г.; Нашата комисия счита, че следва да бъдат предоставени достатъчно средства, за да може изпълнението да продължи гладко;

3.   Нашата комисия изразява опасения, че към края на действащата МФР и през първите няколко години от следващата МФР може отново да възникне натрупване на забавени плащания; Считаме, че финансирането на новата МФР ще изисква определянето на реалистични бюджетни кредити за покриване на прогнозните, но неизпълнени бюджетни задължения;

4.   Нашата комисия посочва, че фондовете на Съюза съставляват значителна част от разходите на сектор „Държавно управление“ на някои държави членки и че по-специално в девет държави членки (Литва, България, Латвия, Румъния, Унгария, Полша, Хърватия, Естония и Словакия) неизпълнените задължения по европейските структурни и инвестиционни фондове съставляват финансова подкрепа в размер на повече от 15% от разходите на сектор „Държавно управление“;

5.   Нашата комисия изразява съжаление, че общата финансова експозиция на бюджета на Съюза е нараснала, като са налице значителни дългосрочни задължения, гаранции и правни задължения. Тези задължения изискват внимателно управление в бъдеще;

6.   Нашата комисия изразява опасения, че независимо от широкото използване на специални инструменти (резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Инструмента за гъвкавост) и маржове, сумите, останали на разположение по бюджетните редове, може да се окажат недостатъчни за финансирането на непредвидени събития, каквито все още би могло да настъпят до 2020 г.;

7.   Нашата комисия отбелязва, че Комисията мобилизира различни фондове за справяне с кризата с бежанците и мигрантите, но изразява съжаление, че Комисията не е създала структура за докладване, която да ѝ осигури възможност за изготвяне на изчерпателни доклади относно използването на финансовите средства в тази област; Изразяваме съжаление, че понастоящем е невъзможно да се изчисли каква сума е изразходвана реално на мигрант или бежанец;

8.   Нашата комисия настоява Европейската прокуратура да получи достатъчно финансови и човешки ресурси; отбелязва, че в проектобюджета за 2019 г. вноската на Съюза възлиза на общо 4 911 000 EUR; посочва, че този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала на Европейската прокуратура, разходите за инфраструктура и оперативните разходи, както и оперативните разходи за започване на разработката на деловодната система на Европейската прокуратура; изразява съжаление, че са предвидени само 35 длъжности, което предполага, че след приспадане на длъжностите (23) заместник прокурор, само 12 длъжности са предвидени за административни задачи; счита, че това не е реалистично;

9.  Нашата комисия също така изтъква, че Съюзът си служи във все по-голяма степен с финансови инструменти, и изразява съжаление, че, наред с това, създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) установи нови механизми за управление, за които равнището на публичен контрол остава незадоволително, което поражда необходимост от по-внимателно наблюдение от страна на Европейския парламент;

10.  Поради това нашата комисия призовава Комисията да:

а)  предприеме мерки с цел стриктно спазване на правилата и графиците във връзка с неизпълнените поети задължения;

б)  съдейства активно на държавите членки, които срещат трудности със своевременното и безпроблемно усвояване на наличното финансиране от Съюза, като се използват наличните ресурси за техническа помощ по инициатива на Комисията;

в)  утвърди, за целите на управлението и докладването, начин на регистриране на бюджетните разходи на Съюза, който да дава възможност да се отчитат всички финансови средства, свързани с кризата с бежанците и миграцията;

11.  Нашата комисия припомня накрая, че в съответствие с член 247 от проекта на ревизиран финансов регламент Комисията ще бъде длъжна да изпраща на Европейския парламент и на Съвета до 31 юли на следващата финансова година интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, включително, по-специално, дългосрочно прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи потоци за следващите 5 години.

С уважение,

Ингеборг Гресле   Йоахим Целер

Председател на комисията по  Докладчик по освобождаването бюджетен контрол   от отговорност на Комисията във

връзка с изпълнението на бюджета


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

D(2018) 22301

Г-н Даниеле ВИОТИ

Главен докладчик за бюджета за 2019 г.

Комисия по бюджети

ASP 15G217

Уважаеми господин Виоти,

В съответствие с решението, взето от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на 20 март 2018 г., като председател на комисията ENVI и като постоянен докладчик за бюджета, бих искала да Ви предоставя нашите препоръки относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2019 г.

Като цяло, бих желала да подчертая отново, от името на комисията ENVI, нашето твърдо убеждение, че включването на климата и ефективното използване на ресурсите е от хоризонтално значение за всички политики на ЕС с оглед постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Бюджетът на ЕС трябва да подкрепя изпълнението на поетите международни ангажименти, включително изпълнението на целите за устойчиво развитие и изпълнението на Парижкото споразумение. Единствено подходящото равнище на финансова подкрепа ще допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата и ще даде тласък на прехода към кръгова икономика с ниски емисии на въглерод. Освен това финансираните от ЕС проекти не следва да имат отрицателно въздействие върху този преход. В този контекст сме дълбоко загрижени относно риска да не успеем да постигнем целта разходите за свързани с климата действия за периода 2014 – 2020 г. да възлизат на най-малко 20% от бюджета на ЕС. Поради това бих искала да подчертая, че следва да се положат всички усилия съответните средства в проектобюджета за 2019 г. да се определят в размер, който да гарантира, че бюджетната цел за ЕС като цяло ще бъде постигната до края на 2020 г. Освен това бих искала да подчертая, че сме заинтересовани да вземем под внимание най-новите тенденции в областта на „зеленото“ и устойчиво финансиране, като допълнителен начин за насърчаване на инвестициите в нисковъглеродна, ресурсно ефективна и кръгова икономика. В този контекст е важно да се установи балансирана дефиниция за устойчиви активи.

Също така бих искала да призова в бюджета за 2019 г. да бъде заложено подходящо финансиране, за да се гарантира дългосрочното опазване на биологичното разнообразие в ЕС. Справянето със загубата на биологично разнообразие е един от основните ни приоритети, който е неразривно свързан със смекчаването на последиците от изменението на климата. Поради това е важно свързаните с биоразнообразието въпроси да бъдат включени в други области на политиката. В контекста на финансирането на „Натура 2000“, следва да се предостави достатъчно финансиране за различните проекти, като се използват полезните взаимодействия между различните източници на финансиране. Освен това методиката за проследяване на разходите за биологично разнообразие следва да се подобри, по-специално следва също да бъдат проследявани отрицателните разходи, които са в разрез с опазването на природата.

Нещо повече, в своите усилия за насърчаване на икономическото възстановяване, държавите членки следва да гледат на благоприятните за околната среда и за климата политики, мерки и проекти като на възможност за подобряване на общественото здраве, насърчаване на създаването на работни места и на икономическия растеж сред МСП.

Здравето е ценност само по себе си и е предварително условие за насърчаване на растежа в целия ЕС. Поради това е от решаващо значение програмата в областта на здравето да бъде възстановена като самостоятелна програма в следващата МФР. Общественото здраве е приоритет за комисията ENVI, поради което е важно, по отношение на текущата работа относно антимикробната резистентност и оценките на здравните технологии, наред с другото, необходимото финансиране бъде достатъчно, за да се осигури амбициозна политика на ЕС в сферата на здравеопазването, която ще насърчи и допълни действията на равнището на държавите членки.

Околната среда, изменението на климата, общественото здраве, гражданската защита, защитата на потребителите и безопасността на храните и на фуражите пораждат сериозна загриженост у гражданите на ЕС. Поради това бих искала да подчертая от името на комисията ENVI, че таваните, договорени в многогодишната финансова рамка, следва да се зачитат в пълна степен и че всякакви промени, които намаляват бюджетното планиране за съответните бюджетни редове, трябва да бъдат категорично отхвърлени. Бих желала също така да подчертая значението на програмите LIFE и „Здраве за растеж“, както и програмите на Съюза за гражданска защита, които трябва да бъдат запазени и в бъдеще. Освен това по-малките програми не трябва да бъде оставяни на заден план в полза на програмите, които в по-голяма степен са обект на обществено и политическо внимание. В допълнение, новите пилотни проекти и подготвителни действия, включени в бюджета за 2018 г. в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, следва да получат продължение чрез бюджетни кредити за поети задължения в бюджета за 2019 г., за да се обезпечи цялостното им изпълнение.  

Освен това искам да заявя, че ние сме особено загрижени за бюджетните ограничения, засягащи децентрализираните агенции на ЕС, които попадат в компетентността на нашата комисия. Въпреки че техните задачи и задължения нарастват непрестанно, повечето от тях са понесли сериозни съкращения на персонала през последните години, независимо от работното им натоварване. Считам, че по целесъобразност за тези агенции трябва да бъдат разпределени повече финансови и човешки ресурси, за да могат те да изпълняват своя мандат и задачи и за да се насърчава прилагането на научнообоснован подход в Съюза. Поради това ние твърдо подкрепяме прилагането на подход на отделна оценка на индивидуалните потребности на всяка от децентрализираните агенции.

И на последно място, в очакване на бюджетните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, не само за агенциите в сферата на неговата компетентност (по-специално Европейската агенция по лекарствата), но също така за фондовете и програмите на ЕС в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, ние призоваваме тези средства да бъдат увеличени и гарантирани.

Изпратила съм подобно писмо до г-н Жан Артюи, председател на комисията по бюджети.

С уважение,

Адина-Йоана Вълян


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

Писмо, изпратено от Йежи Бузек, председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, и Йенс Гайер, докладчик по становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно бюджета за 2019 г., до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Приоритети на комисията ITRE за мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2019 г.

Уважаеми г-н Артюи,

Като докладчик по становище на комисията ITRE за бюджета за 2019 г. и с оглед на предстоящата тристранна среща във връзка с бюджета, с това писмо от нашата комисия бихме желали да Ви обърнем внимание на приоритетите на за бюджета за 2019 г.

Като начало, от името на членовете на комисията ITRE, бихме желали да благодарим на докладчика по бюджета за 2019 г. г-н Даниеле Виоти за плодотворната размяна на мнения с комисията ITRE, проведена на 24 април 2018 г., и за полезната информация по някои процедурни въпроси, която получихме от секретариата на комисията по бюджети.

На 15 март 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 година (2017/2286 (BUD)). От името на комисията ITRE, ние анализирахме тези насоки. Радваме се, че много от основните ни приоритети за бюджета за 2019 г., които ние подчертахме и при размяната на мнения с г-н Виоти през м. март, вече са включени в резолюцията на комисията BUDG.

Оценяваме факта, че най-важните въпроси за комисията ITRE, като например растежа, научните изследвания и иновациите, конкурентоспособността, цифровизацията, борбата с изменението на климата и прехода към източници на възобновяема енергия, в съответствие с ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение, бяха определени като приоритети в бюджета за 2019 г., и изразяваме съгласие с комисията BUDG, че бюджетът на ЕС е важен инструмент за реагиране на тези предизвикателства по подходящ начин. Следователно комисията ITRE потвърждава призива на комисията BUDG за увеличаване на бюджетните кредити по функция 1а, и по-специално за съответните програми и бюджетни редове, които ще разгледаме по-подробно по-долу. Това е особено важно поради големите съкращения, извършени от Съвета по тази функция в бюджета за 2018 г.

Научните изследвания и иновациите са ключови инструменти за постигане на устойчив растеж, качествени работни места и конкурентоспособност на световните пазари за ориентирана към бъдещето промишлена база на ЕС. Ето защо Европейският съюз следва да се стреми към водеща позиция в областта на иновациите и революционните технологии във всички европейски региони, където развитието на тези дейности понастоящем изостава. В това отношение буди безпокойство фактът, че едва 25% от представените качествени предложения се избират за финансиране по програма „Хоризонт 2020“, което води до много ниска степен на успеваемост. Това е сигнал за големия недостиг на средства по тази успешна програма. Най-ниската степен на успеваемост по програмата се наблюдава по направленията „Бъдещи и нововъзникващи технологии“, инструмента за МСП, „Европа в един променящ се свят — приобщаващи, иновативни и мислещи общества“, както и „Достъп до рисково финансиране“, като всички тези програмни направления са от първостепенно значение за придобиване на водеща позиция в областта на иновациите, внедряване на иновациите от научните изследвания в търговската дейност и справяне с горепосочените предизвикателства. Поради това комисията ITRE би оценила високо увеличението на средствата по съответните бюджетни редове за бюджета за 2019 г.

Споделяме позицията на комисията BUDG, че МСП са гръбнакът на европейската икономика. Те са също така основен източник на качествени и устойчиви работни места и, заедно със стартиращите и разрастващите се предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация, могат да бъдат двигател за генерирането на иновации, например екологични иновации. Следователно, подкрепяме Вашия призив за създаване на благоприятна среда за иновации и научни изследвания, със специален акцент върху МСП, както и за увеличаване на бюджетните кредити по програмата COSME за целта.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика също така приветства Вашия акцент върху младото поколение и подкрепата за предприемачеството сред жените, за да се създаде устойчива заетост за всички слоеве на обществото. Считаме, че е важно да се използва пълноценно потенциалът на Европейския съюз, и следователно призоваваме Комисията да предвиди нови, по-високи равнища на подкрепа за младите изследователи и предприемачи и жените изследователи и предприемачи чрез някои програми като „Хоризонт 2020“ и COSME.

В областта на енергийната политика комисията ITRE подчертава значението на завършването на вътрешния енергиен пазар, както и на свързването и намаляването на въглеродните емисии от нашите енергийни системи. Поради това считаме за необходимо да се даде приоритет на съответните области от бюджета, които обслужват тази цел, по-специално като се обезпечат подходящи средства за проекти за генериране на енергия от възобновяеми източници, за енергийна ефективност, намаляване на емисиите, свързване на сектори, интелигентни мрежи и борба с енергийната бедност, например чрез техническа помощ по линия на ЕФСИ и програмата „Хоризонт 2020“. Освен това, за да се подкрепи взаимната свързаност на нашите енергийни и газови мрежи и диверсификацията на енергийните източници с цел постигане на чиста, достъпна и сигурна енергия за всички европейци, комисията ITRE подчертава значението на достатъчното финансиране за проектите от общ интерес, както и осигуряването на допълнителни средства за техническа помощ по линия на ЕФСИ, с цел обединяване и генериране на проекти в областта на интелигентните мрежи, енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика също така подчертава значението на финансирането на проекти за генериране на енергия от възобновяеми източници, които са от интерес за енергийния съюз.

За същите тези цели, както и за по-голямо обвързване на секторите енергетика, транспорт и цифрови мрежи, комисията ITRE подчертава значението на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), и следователно призовава за увеличаване на неговия бюджет за 2019 г.

Както бе подчертано от комисията по бюджети, борбата с изменението на климата и декарбонизацията на нашата икономика са важни въпроси, тъй като ЕС се стреми да постигне своите цели в областта на климата и да изпълни целите на ООН за устойчиво развитие, както и Парижкото споразумение. Следователно, комисията ITRE оценява призива на комисията BUDG за оптимизиране на механизма за интегриране на въпросите, свързани с климата. Подчертаваме отново, че целта за разходите за устойчиво развитие и действия във връзка с изменението на климата все още не е изпълнена и затова подкрепяме искането на комисията BUDG за предвиждане на разходи в размер на най-малко 20% от бюджета на ЕС за цели, свързани с климата и декарбонизацията. Следва също така да се осигури достатъчно финансиране за гарантиране на справедлив преход за регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии.

Признаваме значението и полезността на ЕФСИ и увеличаването на неговото финансиране и подчертаваме Вашето изявление, че при този инструмент трябва да се постигне напредък към по-добро географско покритие, за да се стимулира развитието на всички региони. Все пак, тъй като „Хоризонт 2020“ и МСЕ са ключови инструменти за постигане на приоритетите на ЕС, комисията ITRE предлага възстановяване на бюджетните редове за тези програми, които бяха съкратени заради гаранционния фонд на ЕФСИ. Това може да се извърши чрез използването на всички съществуващи финансови средства по действащия Регламент за многогодишната финансова рамка (МФР). В това отношение комисията по промишленост, изследвания и енергетика припомня ангажимента на Парламента, поет по време на преговорите за ЕФСИ, за ограничаване до минимум на отрицателното въздействие върху тези две програми. Подчертаваме общата позиция на комисията по бюджети, че новите приоритети трябва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити.

Във връзка с този довод отбелязваме предизвикателството по отношение на сигурността, пред което е изправен Европейският съюз, както и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), приета от Парламента. Приветстваме позицията на комисията по бюджети за финансиране на тази програма единствено чрез финансови средства от неразпределени маржове или специални инструменти и отново повтаряме, че изпълнението на съществуващите програми не следва да бъде възпрепятствано от EDIDP.

Освен това, цифровизацията е ключов въпрос за комисията ITRE, за да могат нашето общество и нашата икономика да бъдат добре подготвени за бъдещето. За тази цел е важно да се завърши цифровият единен пазар. Следователно, комисията ITRE призовава за заделяне на достатъчно финансови средства за инициативата WIFI4EU и настоява за запазване на задължението за плащане на 120 милиона евро през периода 2017 – 2019 г. за тази инициатива.

Наред с това, комисията ITRE приветства Вашата загриженост за осигуряване на достатъчно финансиране за агенциите, за да се гарантира подходящо изпълнение на законодателните приоритети на ЕС от тях. Подчертаваме също така, че прилагането на 5-процентното съкращение на служителите и на резерва за преразпределение приключва с този бюджет. Следователно, комисията ITRE подкрепя позицията, че не трябва да се съкращават повече средства за агенциите. Освен това, бихме искали да припомним нашата позиция, че човешките и финансовите ресурси на агенциите, които са изправени пред все по-големи или нови задачи, следва да бъдат съответно увеличени. Следователно, тъй като действащото законодателство възлага повече задачи на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и има вероятност да възложи повече задачи на Службата на ОЕРЕС, подкрепяме увеличаването на техния персонал и бюджет. Комисията ITRE многократно е подчертавала необходимостта разширените мандати да бъдат придружени от адекватно увеличение на ресурсите. Постоянният недостиг на ресурси сериозно подкопава способността на агенциите да изпълняват законовите си мандати. Тъй като Европейската агенция за ГНСС е изправена пред все по-голямото предизвикателство за гарантиране на киберсигурността, а възлагането на дейности на външни изпълнители има вероятност да доведе до конфликти на интереси в тази чувствителна област, комисията ITRE също така смята, че човешките и финансовите ресурси на тази агенция трябва да бъдат увеличени.

Освен това, комисията ITRE изразява задоволство във връзка с факта, че Обединеното кралство ще допринася и ще участва в бюджетите за 2019 г. и 2020 г. по същия начин, както ако продължаваше да членува в ЕС. По тази причина считаме, че излизането на Обединеното кралство от ЕС няма да окаже пряко въздействие върху бюджета за 2019 г., а оттам и върху програмите от ресора на комисията ITRE.

И накрая, комисията ITRE изразява съгласие с комисията BUDG, че съществува все по-голяма и неотложна нужда от достатъчно финансови средства, предвид факта, че краят на настоящата МФР наближава и че следователно изпълнението на многогодишните програми ще се ускори значително.

Ще бъдем много благодарни, ако комисията по бюджети вземе предвид нашите приоритети и опасения при изготвянето на доклада си за мандата за тристранната среща. Очакваме по-нататъшно сътрудничество между нашите комисии през целия бюджетен цикъл на 2019 г. и след това.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)

Копие: Даниеле Виоти, докладчик по бюджета за 2019 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

CM/ds

D(2018)19768

До г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

WIC M02024

Относно:   Писмо – становище относно мандата за тристранната процедура относно бюджета през юли

Уважаеми господин Председател,

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (комисията IMCO) приканва комисията по бюджети да включи в предложението за резолюция относно мандата за преговори за бюджета за 2019 г., което ще приеме, следните предложения:

Комисията IMCO желае да припомни, че един добре функциониращ единен пазар с безпрепятствено движение на стоки, услуги, хора и капитали е ключов елемент, който създава икономически растеж в ЕС, насърчава конкурентоспособността на неговата промишленост, подкрепя създаването на качествени работни места и спомага за подобряване жизненото равнище на гражданите. И до днес неоправданите пречки пред свободния обмен на продукти и услуги, неадекватното прилагане на съществуващите правила, ниските равнища на трансгранични обществени поръчки и недостатъчната политическа подкрепа за структурните реформи ограничават възможностите за предприятията (и по-специално МСП) и за гражданите, което води до по-малко работни места и до ненужно високи цени.

Следователно комисията IMCO счита, че определянето на подходящо равнище на участие на бюджета на Съюза с цел подкрепа за завършване на изграждането на един функциониращ единен пазар и осигуряването на ефикасна защита за потребителите е от основно значение, особено в настоящия контекст на трансформиране на икономическите дейности в цифровата ера. В съответствие със стратегията за единния пазар и стратегията за цифровия единен пазар на комисията IMCO призовава за осигуряване на подходящо финансиране за следните ключови елементи в бюджета за 2019 г.

1 – Защита на потребителите

Здравословната среда за потребителите е ключов фактор за завършване на изграждането на единния пазар и за постигането на икономически растеж в цяла Европа. Законодателството на ЕС за защита на потребителите осигури предвидимост и породи доверие у гражданите и предприятията в множество области, като правата на пътниците, правата на потребителите, борбата срещу нелоялните търговски практики, неравноправните условия на договорите, фалшифицирането на продукти или разликите в качеството на продуктите.

Все още обаче политиката за защита на потребителите е изправена пред някои предизвикателства както в цифровата, така и във физическата среда. На европейския пазар все още присъстват опасни и неотговарящи на изискванията продукти, което изисква по-добра координация и ефективност на пазарния надзор. Що се отнася до цифровия единен пазар, повишаването на образоваността и на осведомеността на средния потребител е от основно значение, както и приспособяването на правата на потребителите към технологичните промени. По тази причина комисията IMCO би желала да се гарантира, че в бюджета за 2019 г. е предвидено подходящо по размер финансиране за защитата на потребителите, предвид факта, че през 2018 и 2019 г. се очаква да влязат в сила някои важни законодателни актове в тази област, сред които:

•  „Директива относно договорите за продажба на стоки COM(2015)0635, COM(2017)06372015/0288(COD) – IMCO/8/05564“;

•  „Директива относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание COM(2015)0635 - COM(2015)06342015/0287(COD) – IMCO/8/06371“;

•  „Регламент за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 – COM(2017)0256 final – 2017/0086(COD) – IMCO/8/09874“;

•  „Регламент за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз – COM(2017)0495 final – 2017/0228 (COD) – IMCO/8/11036“;

•  „Директива относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите – COM(2018)01842015/0089(COD) – IMCO/8/12818“;

•  „Директива относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС – COM(2018)01852015/0090(COD) – IMCO/8/12813“;

•  Регламент за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар – COM(2016)02892016/0152(COD) – IMCO/8/06772

•  „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите – COM (2017)0795 – 2017(0353)COD“.

2 – Митническа политика

Митническата политика следва да бъде типичен пример за област на политиката, в която публичните разходи имат способността да задействат подобрения от полза за икономиката като цяло, както и за всяка държава членка и всяко дружество или физическо лице, което желае да започне търговска дейност. Митниците защитават единния пазар и здравето и сигурността на гражданите. Митническият кодекс на Съюза определя нормативната уредба в сферата на митниците. Следва да се припомни, че ползите от Митническия кодекс на Съюза ще се реализират пълноценно едва след като за всички операции започнат да се прилагат методи за електронна обработка.

За целта цялостната стратегия относно митниците следва да бъде последователна, амбициозна и ефективно прилагана. Опростяването на процедурите и тяхното ефективно прилагане са от решаващо значение за борбата с измамите и повишават конкурентоспособността.

Необходимо е да се поддържа справедлив баланс между усилията на държавите членки и усилията на бюджета на Съюза, като се направи отново оценка дали равнището на разходите в тази област следва да бъде повишено с цел да се съфинансира бързото развитие на взаимосвързани информационни системи. Изцяло електронната среда за митническите дейности ще спомогне за по-ефективно възпиране на т.нар. практика на „подбиране на пристанищата“ от страна на износителите в Съюза и за надлежно разкриване на възможно занижаване на стойността на внасяните стоки, така че да се обезпечи стриктното събиране на собствените ресурси на Съюза. Това е от особено значение в контекста на възможното влизане в сила през 2019 г. на предложението за изменение на член 278 от Митническия кодекс на Съюза за удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни (COM(2018)0085 final – 2018/0040(COD) – IMCO/8/12381), с което ефективно се удължава срока, в рамките на който ще продължи да се допуска прилагането на относително по-неефективните процедури на хартиен носител, до момента в бъдещето, когато ще започнат да се прилагат електронните системи, които ще ги заменят.

Адекватните по размер разходи в тази област на политиката през следващите години всъщност ще осигурят възвръщаемост от инвестициите в бъдеще, като ще ги направят пример за по-добро разходване на финансовите средства на ЕС. Задължително е също така да се осигурят достатъчно служители в Комисията за тази област, за да се обезпечи безпроблемният преход към ефективна електронна митническа система.

3 – МСП и микропредприятията

Малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията са важен елемент на европейската икономика. Комисията IMCO счита, че е от първостепенно значение те да продължат да получават информация и услуги за оказване на съдействие, като SOLVIT от портала „Вашата Европа“ и по принцип относно частите от европейското законодателство, които се отнасят за упражняваната от тях дейност, да им се оказва по-стабилна подкрепа за навлизане на чуждестранните пазари, които започват да предоставят достъп, и да им се помогне да осъществят цифрова трансформация и да възприемат стопанските модели на кръговата икономика. Наличието на адекватно равнище на капитал може да повиши способността им да се справят с предизвикателствата на икономиката и на прехода ѝ към електронна търговия. По тази причина се подчертава, че е важно да се разпределят достатъчно бюджетни кредити за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME).

4 – Дейности по стандартизация

На последно място, от първостепенно значение е да се поддържа адекватно равнище на финансиране за дейностите по стандартизация на европейските организации за стандартизация. Стандартите са крайъгълният камък на единния пазар и повишават конкурентоспособността на европейската промишленост. Потребителите и заинтересованите лица следва да участват в процеса на установяване на стандартите, както е предвидено от правото на ЕС.

С уважение,

Анелен Ван Босой

Копие до: Г-н Даниеле Виоти


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

Писмо, изпратено на 11 април 2018 г. от Ален Кадек, председател на комисията по рибно стопанство, до Даниеле Виоти, главен докладчик за бюджета за 2019 г.

Превод

Относно:  Приоритетите на комисията по рибно стопанство за бюджета на Комисията за 2019 г.

Уважаеми колега,

Комисията по рибно стопанство реши да информира комисията по бюджети относно приоритетите си за бюджета на Комисията за 2019 г. посредством писмена процедура и под формата на писмо, прието от координаторите на 28 март 2018 г.

Комисията по рибно стопанство следователно взе решение, че в мандата за тристранната среща следва да бъдат включени следните приоритети:

Финансовите ресурси на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) са съсредоточени в раздел III и в дял 11, „Морско дело и рибарство, Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)“, както и в задължителните вноски в регионалните организации за управление на рибарството и споразуменията за устойчиво рибарство.

1.  С оглед на прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), за гарантиране на устойчивостта на европейските аквакултури и рибарство, за преодоляване на финансовата тежест на задължението за разтоварване на сушата, както и за постигане на целта за максимален устойчив улов (МУУ), за рибарството са необходими подходящи и достъпни финансови ресурси.

2.  Европейският съюз е най-значимият световен вносител на рибни продукти; над 60% от доставките на рибни продукти за ЕС произлизат от международни води и от изключителните икономически зони на трети държави. В годишния бюджет за 2019 г. трябва да бъдат изчислени адекватни и надеждни бюджетни разпоредби, по-специално поради подновяването на протоколите с Мавритания и Сенегал.

3.  Комисията по рибно стопанство подчертава необходимостта да се запазят достатъчни финансови разпоредби за съфинансираните дейности, за да се даде възможност на секторите на крайбрежния и непромишления флот да получават финансиране; тя приема, че изхождайки от общата, зададена от ЕФМДР рамка, държавите членки са тези, които трябва да установят приоритетите си за финансиране по такъв начин, че да отговорят на специфичните проблеми на този сектор.

4.  Комисията по рибно стопанство отбелязва, че всички оперативни програми в областта на рибарството бяха приети от държавите членки, така че през бюджетната 2019 година Комисията и националните администрации следва да ускорят действията с цел да гарантират навременното изпълнение на съответните проекти.

5.  Комисията по рибно стопанство подчертава, че равнището на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014 – 2020 г., вече четири години след приемането му на 15 май 2014 г., продължава да е неудовлетворително, тъй като до март 2018 г. са били използвани едва 3,5% от общо 6,4 милиарда евро; изразява надежда, че равнището на изпълнение на ЕФМДР ще се подобри; подчертава, че ниската степен на изпълнение се дължи до голяма степен на бюрократичната тежест на национално равнище.

6.  Комисията по рибно стопанство призовава за по-голяма гъвкавост при разпределението на бюджетните средства, и по-специално на неусвоените от държавите членки средства, свързани с данни, които трябва да могат да се прехвърлят на научноизследователски институти, както и на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) с цел упражняване на контрол.

7.  Комисията по рибно стопанство отбелязва качеството и значението на сътрудничеството от страна на Агенцията, предоставено в рамките на съвместния пилотен проект с Европейската агенция за морска безопасност и Frontex относно създаването на Европейска брегова охрана, но припомня на Комисията, че на Агенцията следва да се предоставят достатъчни ресурси за този вид проекти или всеки друг бъдещ проект.

8.  Комисията по рибно стопанство подчертава отличната степен на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения (99,6%), което представлява увеличение в сравнение с предходната година, както и на бюджетните кредити за плащания (88,5%).

9.  Комисията по рибно стопанство подчертава колко е важно да се запази поне същото ниво на финансови ресурси за изследвания в областта на морското дело и рибарството за постигане на максималния устойчив улов и консолидиране на възстановяването на изчерпаните видове риба.

10.  Комисията по рибно стопанство припомня, че е необходимо да се подобри събирането на научни данни и да се осигури по-добър достъп до тях, както и да се насърчават сътрудничеството и обменът на научни данни между морския сектор и сектора на рибарството и научната общност.

11.  Комисията по рибно стопанство подчертава значението на контрола по отношение на рибарството, както и на събирането на научни данни, тъй като тези дейности са сред стълбовете на ОПОР; тя счита, че те трябва да продължат да получават финансиране от ЕС, както и че държавите членки трябва да полагат повече усилия за по-добро усвояване на съответните ресурси;

(Общоприет израз на вежливост и подпис)


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Писмо, изпратено от Клод Морайс, председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Приоритети на комисията LIBE за проектобюджета за 2019 г.

Уважаеми господин Председател,

Обръщам се към Вас, за да Ви запозная с приоритетите на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) за проектобюджета за 2019 г.

Комисията очаква, че финансовите средства в размера, предвиден за областта на правосъдието и вътрешните работи от многогодишната финансова рамка (МФР) за 2019 г., включително „допълването“, договорено по функция III (Сигурност и гражданство) в рамките на междинния преглед през 2017 г., ще бъдат с изцяло осигурено бюджетно финансиране. По отношение на спешната хуманитарна помощ в рамките на Съюза, аз също така очаквам от Комисията, че целият пакет от 650 милиона евро, предоставени за периода 2016—2018 г., ще бъдат изразходвани, както е планирано, до края на 2018 г.

Поради продължаващите предизвикателства, свързани с нарастването на броя на пристигащите мигранти на границите на ЕС, е от първостепенно значение да се осигури необходимото финансиране за превръщането на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в пълноправна европейска агенция в областта на убежището, която да гарантира мониторинга и зачитането на процесуалните права на всички кандидати, да осигурява подходящи места за приемане, както и да предприема мерки за интеграция на мигрантите. Комисията LIBE също така призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да гарантира разпределянето на достатъчно финансови средства за областта на предоставянето на убежище, ако основните законодателни досиета в областта на убежището бъдат приети през тази година. В този контекст е важно също така да се предостави подходящо финансиране на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), за да изпълни ефективно мандата си и да посреща предизвикателствата по външните граници на ЕС.

Що се отнася до фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), комисията LIBE очаква Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки през 2018 г., за да се гарантира въвеждането на необходимите мерки, за да може да се усвои наличното финансиране по линия на ФУМИ и ФВС през 2019 г. Положението в края на 2017 г., което доведе до преразпределение на 275 милиона евро в бюджетни кредити за плащания от ФУМИ поради проблемите, свързани с капацитета за усвояване на средствата от някои държави членки, не трябва да се допуска в бъдеще. В този контекст комисията би искала да потвърди своето искане за въвеждане на отделен бюджетен ред за всяка от нейните цели (необходими са 4 бюджетни редове вместо 2), което ще даде възможност на комисията LIBE да упражнява функцията си по контрол и да увеличи прозрачността на финансирането от ЕС. Настоящото разпределение на бюджетните редове в рамките на ФУМИ е крайно незадоволително за комисията LIBE, както е видно от бюджетните изменения, приети на равнището на комисията през миналата година. Следва да се въведе и специален бюджетен ред за финансовата подкрепа на операции за търсене и спасяване в море от държавите членки или от някои допустими участници от частния сектор.

По отношение на защитата на основните права комисията би желала да подчертае значението на финансирането на адекватни механизми за надзор в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тъй като е очевидно, че основните права са под натиск в Европейския съюз, комисията препоръчва подходящо увеличаване на бюджетите на Агенцията за основните права (FRA) и на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). В този контекст финансовата подкрепа за правата на човека и органите по въпросите на равенството също следва да бъде адекватно финансирана. Тя също ще бъде от съществено значение за осигуряването на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) с достатъчно ресурси през 2019 г., така че тя да може да назначава персонал и експерти, които са ѝ необходими, за да може да изпълнява допълнително възложените ѝ задачи.

По отношение на фонд „Вътрешна сигурност“ комисията би желала да подчертае, че засилването на полицейското и съдебното сътрудничество с цел борба с тероризма и други тежки трансгранични престъпления, както и киберпрестъпността, е приоритет. Борбата срещу престъпленията спрямо околната среда и трафика на хора също следва да се финансира по подходящ начин през 2019 г. Тъй като броят на тези явления са увеличава значително в целия Европейски съюз, бюджетът на Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) следва да разполага с достатъчно финансиране, за да може то да подобри своята роля по отношение на координацията на разследванията и наказателните производства между компетентните органи в държавите членки, и по-специално чрез улесняване на международната взаимна правна помощ и на изпълнението на исканията за екстрадиране. Освен това комисията настоява да се осигури възможно най-бързо подходящо финансиране за създаването на Европейската прокуратура. С оглед на нейната важна роля в борбата срещу различните видове престъпления и разширяващото се сътрудничество между нея и трети държави, на Европейската полицейска служба (Европол) също следва да се предостави достатъчно финансиране.

Освен това финансирането на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) следва да бъде увеличено, за да може ефективно да постигне основната си задача за осигуряването на надеждна и съпоставима информация за наркотиците в Европа, както и да се развият инфраструктурата и инструментите, необходими за събиране на данни за всяка държава по хармонизиран и оптимален начин. Това е важно поради увеличаването на трафика на наркотици, който също играе съществена роля във финансирането на световния тероризъм, както и поради увеличаването на броя на смъртните случаи от свръхдоза опиоиди в Европейския съюз.

Комисията смята преразглеждането на мандата на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за жизнено важно за подобряването на борбата срещу киберпрестъпността, за повишаването на защитата на критични инфраструктури, както и за защитата на основните права в онлайн среда чрез подобряване на стандартите за информационна сигурност. В този контекст преразглеждането на мандата на ENISA следва да получи подходящо финансиране през 2019 г.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Комисия по конституционни въпроси

Председателят

Реф. №: D(2018)18206

До г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

Сграда „Алтиеро Спинели“

ASP 09G205

B-1047 Брюксел

Относно:  Приоритети на комисията по конституционни въпроси (AFCO) за мандата за тристранната среща за бюджета за 2019 г.

Уважаеми господин Председател,

Поради много краткия график за приемането на Вашия доклад относно мандата за тристранната среща за бюджета за 2019 г., като докладчик на комисията по конституционни въпроси (AFCO) по становището относно бюджета за 2019 г., ми беше възложена задачата да подготвя нашия принос за този проект на доклад под формата на писмо, в което се очертават приоритетите на комисията AFCO за бюджета за следващата година.

По тази причина комисията по конституционни въпроси би желала да насочи Вашето внимание към следните приоритетни области, които заслужават да бъдат разгледани по време на бюджетните преговори през тази година:

– както винаги, комисията AFCO е ангажирана да обезпечи подходящо финансиране за програмата „Европа за гражданите“ и за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ). Считаме, че тези две програми са допълващи се, но в същото време те следва да бъде финансиран по независим начин, тъй като и двете са важни за ангажиране на гражданите по различни начини.

– както може би знаете, в момента работим върху проект за предложение на Комисията за реформиране на ЕГИ, като настояваме за финансовото ѝ отделяне от програмата „Европа за гражданите“. Искаме да постигнем пълна прозрачност на финансирането на двете програми и по тази причина считаме, че техните бюджетни източници следва да бъдат рационализирани и ясно проследявани.

– друг приоритет на комисията AFCO е да се осигури достатъчно финансиране за комуникация с гражданите предвид изборите за Европейски парламент през 2019 г. и началото на новия парламентарен мандат. Също така бихме проявили готовност да засилим дебата за бъдещето на Европа. В тази връзка бихме желали да проучим възможностите за използване на бюджета на ЕС за финансиране на т.нар. „консултации с гражданите“.

Уверена съм, че комисията по бюджети ще вземе предвид нашите предложения при изготвянето на мандата за тристранната среща за бюджета за 2019 г.

С уважение,

Проф. Данута Хюбнер

Копие до:  Даниеле Виоти, докладчик на комисията по бюджети за бюджета за 2019 г. – раздел III Комисия

    Паул Рюбиг, докладчик на комисията по бюджети за бюджета за 2018 г. – други раздели


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

VERTS/ALE

Thomas Waitz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 4 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност