Postup : 2015/0907(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0248/2018

Předložené texty :

A8-0248/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0282

DOPORUČENÍ     ***
PDF 532kWORD 56k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajové: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09425/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 223 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0276/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva Evropské unie a na připojený návrh rozhodnutí Rady, kterým se přijímají ustanovení pozměňující Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(1),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským Senátem, lucemburskou Poslaneckou sněmovnou, nizozemskou První komorou, nizozemskou Druhou komorou, švédským parlamentem, Dolní sněmovnou Spojeného království a Sněmovnou lordů Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0248/2018),

1.  uděluje souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 7.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Parlament přijal v listopadu 2015 návrh na reformu volebního práva Evropské unie, jehož záměrem je podpořit účast občanů, posílit evropský rozměr voleb, zajistit účinnější fungování samotného Parlamentu a zlepšit průběh voleb. Pro evropské občany, kteří v průběhu posledních 40 let volili poslance Evropského parlamentu podle stejných, zastaralých a převážně vnitrostátních pravidel, to byl nezbytný a dlouho očekávaný krok vpřed.

  Po téměř tříletém intenzivním vyjednávání Rada nakonec dosáhla dohody ohledně této reformy se zásadním významem pro evropské občany i pro Parlament. S ohledem na omezení postupu obsažená v článku 223 Smlouvy o fungování Evropské unie, který vyžaduje jednomyslný postoj členských států, se jedná samo o sobě o vítězství.

Především se však jedná o první úspěšný pokus Parlamentu modernizovat pravidla pro volbu poslanců Evropského parlamentu od přijetí aktu z roku 1976. A zároveň o první krok k postupné a komplexní reformě evropských voleb. Návrh rozhodnutí Rady byl maximem, kterého bylo možné dosáhnout s ohledem na danou politickou situaci a omezení postupu.

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách z roku 1976, obsahuje řadu pozitivních prvků, které v budoucnosti významným způsobem zlepší charakter a průběh evropských voleb:

·  znění je zcela v souladu s ústavními a volebními tradicemi v členských státech;

·  nová pravidla umožní, aby si občané konečně lépe uvědomili vazbu mezi vnitrostátními stranami a kandidáty ve volbách a jejich přidružením k evropské politické straně. Přijetím tohoto návrhu se otevírají dveře tomu, aby byly v debatě o evropských volbách vnitrostátní otázky postupně nahrazeny otázkami týkajícími se evropské problematiky;

·  evropské volby se rovněž stanou dostupnějšími vzhledem k možnému zavedení korespondenčního a elektronického hlasování. Tím by se zvýšila účast ve volbách a více občanů by dostalo možnost hlasovat bezpečným a pohodlným způsobem;

·  přiznání volebního práva občanům EU pobývajícím ve třetích zemích by mělo významný vliv na volební účast, neboť jen v samotném Švýcarsku trvale pobývá více než 1,4 milionu obyvatel EU. Tato důležitá možnost je nyní známá a mnoho členských států by ji mohlo uplatnit poté, co nová ustanovení vstoupí v platnost;

·  minimální lhůta pro vytvoření volebních seznamů bude zárukou proti svévolným rozhodnutím učiněným na poslední chvíli vnitrostátními stranami v členských státech;

·  opatření proti dvojímu hlasování posílí důvěru občanů ve volební proces;

·určení kontaktního orgánu, jenž bude odpovědný za výměnu údajů o voličích a kandidátech, by zajistilo lepší koordinaci vnitrostátních volebních orgánů a rovněž zabránilo možnosti dvojího hlasování;

·  zavedením volebního prahu by se zrovnoprávnily volební podmínky ve všech členských státech. Tato skutečnost by rovněž přispěla k větší rovnosti, pokud jde o váhu hlasu každého občana pro volbu poslanců Parlamentu;

·  návrh rozhodnutí Rady je na rozdíl od Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, který má mezivládní povahu, aktem Unie. Na ty části aktu, které se návrhem rozhodnutí Rady mění, by se tudíž vztahovala judikatura ESD. To by občanům zaručilo právní jistotu.

Přestože se očekávalo, že Rada bude ambicióznější, Evropský parlament by nyní měl urychleně udělit svůj souhlas a tím ukázat, že evropská demokracie se může postupně zlepšovat i za stávající obtížné politické situace. Toto rozhodnutí by mělo být považováno za výchozí, a nikoli konečný bod.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Reforma volebního práva Evropské unie

Referenční údaje

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

 

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Projednání ve výboru

20.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

2.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

8

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Datum předložení

2.7.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 3. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí