Menettely : 2015/0907(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0248/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0248/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0282

SUOSITUS     ***
PDF 373kWORD 59k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta

(09425/2018 – C8‑0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09425/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0276/2018),

–  ottaa huomioon 11. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta ja sen liitteenä olevan ehdotuksen neuvoston päätökseksi säännöksistä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta(1),

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Ruotsin valtiopäivien, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0248/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 366, 27.10.2017, s. 7.


PERUSTELUT

  Parlamentti hyväksyi marraskuussa 2015 EU:n vaalilain uudistusta koskevan ehdotuksen, jonka tavoitteena oli lisätä kansalaisten osallistumista, lujittaa vaalien eurooppalaista ulottuvuutta, tehostaa parlamentin omaa toimintaa ja parantaa vaalien järjestämistä. Tämä oli tarpeellinen ja pitkään odotettu edistysaskel EU:n kansalaisille, jotka ovat 40 viime vuoden ajan valinneet Euroopan parlamentin jäsenet samoja, pääosin kansallisia sääntöjä noudattaen.

  Lähes kolme vuotta kestäneiden tiiviiden neuvottelujen jälkeen neuvosto pääsi viimein sopimukseen tästä EU:n kansalaisten ja parlamentin kannalta merkittävästä uudistuksesta Tämä on jo voitto sinänsä, kun otetaan huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan mukaisen menettelyn rajoitukset, kuten jäsenvaltioiden yksimielisyyttä koskeva vaatimus.

Ennen kaikkea kyseessä on parlamentin ensimmäinen onnistunut yritys uudistaa jäsentensä valitsemista koskevia sääntöjä sitten vuoden 1976 säädöksen hyväksymisen. Tämä avaa mahdollisuuden Euroopan parlamentin vaalien asteittaiseen ja kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Esitys neuvoston päätökseksi sisältää kaiken sen, mitä tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa ja menettelyn rajoitukset huomioon ottaen voitiin saavuttaa.

Esitys neuvoston päätökseksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla vuonna 1976 annetun säädöksen muuttamisesta sisältää useita myönteisiä seikkoja, jotka parantavat huomattavasti Euroopan parlamentin vaalien luonnetta ja toteuttamista tulevaisuudessa:

•    Teksti on täysin jäsenvaltioiden valtiosääntö- ja vaaliperinteiden mukainen.

•    Uusien sääntöjen myötä kansalaiset tiedostavat lopultakin paremmin yhteyden vaaleihin osallistuvien kansallisten puolueiden ja ehdokkaiden sekä niiden eurooppalaisen emopuolueen välillä. Hyväksymällä tämän esityksen mahdollistamme sen, että EU-kysymykset korvaavat vähitellen kansalliset kysymykset Euroopan parlamentin vaaleista käytävässä keskustelussa.

•    Myös äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa helpottuu, sillä on mahdollista ottaa käyttöön sähköinen ja postiäänestys. Tämä lisäisi äänestysaktiivisuutta ja antaisi yhä useammalle kansalaiselle mahdollisuuden äänestää suojatussa ympäristössä ja vaivattomasti.

•    Äänestysoikeuden antaminen kolmansissa maissa asuville EU:n kansalaisille vaikuttaisi tuntuvasti äänestysvilkkauteen, sillä pelkästään Sveitsissä asuu pysyvästi yli 1,4 miljoonaa EU:n kansalaista. Tämä tärkeä mahdollisuus on nyt otettu huomioon, ja monet jäsenvaltiot todennäköisesti hyödyntävät sitä uusien säännösten tultua voimaan.

•    Ehdokasluetteloiden vahvistamiselle asetettu määräaika estää jäsenvaltioiden kansallisia puolueita tekemästä mielivaltaisia viime hetken päätöksiä.

•    Kahteen kertaan äänestäminen estetään, mikä lisää kansalaisten luottamusta vaaliprosessiin.

•  Yhteysviranomaisen nimittäminen äänestäjiä ja ehdokkaita koskevien tietojen vaihtoa varten parantaisi kansallisten vaaliviranomaisten välistä koordinointia ja vähentäisi myös mahdollisuuksia äänestää kahteen kertaan.

•    Äänikynnys takaisi puolueille kaikissa jäsenvaltioissa entistä tasavertaisemmat edellytykset osallistua vaaleihin. Tämä tasavertaisuus heijastuisi myös siihen, millainen painoarvo kunkin kansalaisen äänellä on Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa.

•    Esitys neuvoston päätökseksi on unionin säädös, toisin kuin Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla annettu säädös, joka on luonteeltaan hallitustenvälinen. Sen vuoksi Euroopan unionin tuomioistuimella olisi toimivalta niihin vuoden 1976 säädöksen osiin, joita esityksellä neuvoston päätökseksi muutetaan. Tämä tuo kansalaisille oikeusvarmuutta.

Vaikka neuvoston olisi ollut suotavaa mennä esityksessään pidemmälle, parlamentin olisi nyt annettava sille nopeasti hyväksyntänsä ja siten osoitettava, että tämänhetkisessä vaikeassa poliittisessa tilanteessakin eurooppalaista demokratiaa voidaan parantaa askel kerrallaan. Päätös olisi nähtävä pikemminkin ponnahduslautana kuin päätepisteenä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen

Viitteet

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

 

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

8

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.7.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 3. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö