Postupak : 2015/0907(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0248/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0248/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0282

PREPORUKA     ***
PDF 461kWORD 55k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, priloženog Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976.

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner i Jo Leinen

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, priloženog Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976.

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (09425/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 223. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0276/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije i njoj priloženi Prijedlog odluke Vijeća o usvajanju odredbi za izmjenu Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima(1),

–  uzimajući u obzir obrazložena stajališta, koja su u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti dostavili francuski Senat, luksemburški Zastupnički dom, nizozemski Senat i nizozemski Zastupnički dom, Švedski parlament, Zastupnički dom Ujedinjene Kraljevine i Dom lordova Ujedinjene Kraljevine, u kojima se navodi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ustavna pitanja (A8-0248/2018),

1.  daje suglasnost za Nacrt odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 366, 27.10.2017., str. 7.


OBRAZLOŽENJE

  Parlament je u studenom 2015. usvojio prijedlog reforme izbornog zakona EU-a u cilju poticanja sudjelovanja građana, jačanja europske dimenzije izbora, učinkovitijeg funkcioniranja Parlamenta i bolje provedbe izbora. To je bio neophodan i dugo iščekivan iskorak za europske građane, koji su posljednjih 40 godina birali zastupnike u Europskom parlamentu prema istim, uglavnom nacionalnim pravilima.

  Nakon gotovo tri godine intenzivnih pregovora, Vijeće je konačno postiglo dogovor o toj reformi, ključnoj za europske građane i Parlament. Ta činjenica sama po sebi predstavlja uspjeh s obzirom na ograničenja postupka iz članka 223. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim se zahtijeva jednoglasno stajalište država članica.

Najvažnije je da je to prvi uspješni pokušaj Parlamenta da modernizira pravila za izbor zastupnika u Europski parlament nakon usvajanja Izbornog zakona 1976. Njime je otvoren put za postupnu i sveobuhvatnu reformu europskih izbora. Nacrt odluke Vijeća bio je maksimum koji se mogao postići u danom političkom kontekstu i uz postupovna ograničenja.

Nacrt odluke Vijeća o izmjeni zakona iz 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima sadrži niz pozitivnih elemenata koji će znatno poboljšati karakter i provedbu europskih izbora u budućnosti:

•    taj je tekst u potpunosti u skladu s ustavnim i izbornim tradicijama država članica.

•    Zahvaljujući novim pravilima građani će napokon imati bolji uvid u povezanost nacionalnih stranaka i kandidata na izborima te njihovu pridruženost nekoj europskoj političkoj stranci. Prihvaćanjem prijedloga omogućit će se da europska pitanja postupno zamijene ona nacionalna u raspravi o europskim izborima.

•    Europski će izbori također postati pristupačniji, uz mogućnost uvođenja elektroničkog glasovanja i glasovanja putem pošte. To znači i veći odaziv birača i mogućnost glasanja na siguran i ugodan način za veći broj građana.

•    Davanje prava glasa građanima EU-a koji borave u trećim zemljama imat će snažan utjecaj na sudjelovanje na izborima, jer samo u Švicarskoj stalno boravi više od 1,4 milijuna građana EU-a. Ta je važna mogućnost sada prepoznata i vjerojatno će je mnoge države članice primijeniti nakon stupanja novih odredbi na snagu.

•    Minimalni rok za utvrđivanje izbornih lista djelovat će kao zaštitni mehanizam protiv proizvoljnih odluka koje nacionalne stranke u državama članicama donose u posljednjem trenutku.

•    Mjerama protiv dvostrukog glasovanja povećat će se povjerenje građana u izborni proces.

•  Imenovanjem kontaktnog tijela za razmjenu podataka o biračima i kandidatima osigurat će se bolja koordinacija nacionalnih izbornih tijela, a također će se smanjiti mogućnost dvostrukog glasovanja.

•    Pragovima će se uvjeti za sudjelovanje na izborima učiniti ravnopravnijima za političke stranke u svim državama članicama. Postići će se i veća jednakost u pogledu težine glasova svih građana na parlamentarnim izborima.

•    Nacrt odluke Vijeća akt je Unije, dok je Akt o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima međuvladine prirode. Stoga će se na dijelove Izbornog zakona izmijenjene Nacrtom odluke Vijeća primjenjivati sudska praksa Suda Europske unije, što će građanima pružiti pravnu sigurnost.

Iako su se od Vijeća mogle očekivati veće ambicije, Europski parlament trebao bi brzo dati svoju suglasnost i time pokazati da se, korak po korak, europska demokracija može poboljšati čak i u trenutačno teškim političkim okolnostima. Tu odluku treba smatrati polazišnom točkom, a ne krajnjim ciljem.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Reforma izbornog zakona Europske unije

Referentni dokumenti

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

 

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Razmatranje u odboru

20.6.2018

 

 

 

Datum usvajanja

2.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Datum podnošenja

2.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 3. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti