Eljárás : 2015/0907(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0248/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0248/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0282

AJÁNLÁS     ***
PDF 383kWORD 55k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanács határozat tervezetéről

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Danuta Maria Hübner és Jo Leinen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanács határozat tervezetéről

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09425/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 223. cikkének (1) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0276/2018),

–  tekintettel az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. november 11-i állásfoglalására, valamint az ahhoz mellékelt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítására irányuló rendelkezések elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra(1);

–  tekintettel a francia szenátus, a luxemburgi képviselőház, a holland felsőház és a holland alsóház, a svéd parlament, az Egyesült Királyság alsóháza és a Lordok Háza által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A8-0248/2018),

1.  egyetért a tanácsi határozat tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 366., 2017.10.27., 7. o.


INDOKOLÁS

  A Parlament 2015 novemberében elfogadott egy javaslatot az uniós választási jog reformjáról, amelyek célja az volt, hogy ösztönözzék a polgárok részvételét, erősítsék a választás európai dimenzióját, hatékonyabbá tegyék a Parlament működését, és javítsák a választások lebonyolítását. Ez egy szükséges és régóta várt előrelépés volt az európai polgárok számra, akik az elmúlt 40 évben ugyanazon elavult, főként nemzeti szabályok szerint választották meg az európai parlamenti képviselőket.

  Közel három évig tartó intenzív tárgyalásokat követően a Tanács végül megállapodásra jutott erről az európai polgárok és a Parlament számára alapvető fontosságú reformról. Ez már önmagában is győzelem, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 223. cikkében szereplő eljárási megkötésre, amely a tagállamok egyhangú döntését írja elő.

A legfontosabb, hogy az 1976-os választási okmány elfogadása óta ez a Parlament első sikeres próbálkozása az európai parlamenti képviselők megválasztásáról szóló szabályok modernizálására. A javaslat megnyitotta az utat az európai választások fokozatos és átfogó reformja előtt. A tanácsi határozat tervezete a maximum volt, amit a jelenlegi politikai környezetben az eljárási megkötések mellett el lehetett érni.

Az európai parlamenti képviselők közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásáról szóló 1976-os okmányt módosító tanácsi határozat tervezete számos olyan pozitív elemet tartalmaz, amely jelentősen javítani fogja a jövőbeli európai választások jellegét és lebonyolítását:

·  szövege teljes mértékben összhangban áll a tagállamok alkotmányos és választási hagyományaival;

·  az új szabályok révén a polgárok végre jobban tisztában lesznek a nemzeti pártok és a választáson induló jelöltek közötti kapcsolattal, valamint európai politikai pártokhoz való tartozásukkal. A javaslat elfogadásával megnyitjuk az utat az előtt, hogy az európai választásokról szóló vitákban fokozatosan európai kérdések vegyék át a nemzeti kérdések helyét.

·  Az európai választások hozzáférhetőbbé is válnak, hiszen lehetővé válik az elektronikus és a postai úton történő szavazás. Ez azt jelenti, hogy növekedni fog a választási részvétel, és több polgárnak lesz lehetősége biztonságos és kényelmes módon leadni szavazatát.

·  Szavazati jogok biztosítása harmadik országokban tartózkodó uniós polgárok számára nagy hatással járna a választási részvételre, hiszen csak Svájcban több mint 1,4 millió uniós polgár él. Most már elismerik ezt a fontos lehetőséget, és valószínűleg számos tagállam alkalmazni fogja az új rendelkezések hatálybalépését követően.

·  A választási listák összeállítására vonatkozó minimális határidő biztosítékként fog szolgálni a tagállamokbeli nemzeti pártok utolsó pillanatban meghozott önkényes döntéseivel szemben.

·  A kettős szavazás elleni intézkedések erősíteni fogják a polgárok bizalmát a választási eljárásban.

·A szavazókkal és a jelöltekkel kapcsolatos adatok megosztásával foglalkozó kapcsolattartó hatóság kijelölése révén jobb lesz az együttműködés a nemzeti választási hatóságok között, és el fog tántorítani a kettős szavazástól is.

·  A választási küszöb egyenlőbbé tenné a választási feltételeket valamennyi tagállam politikai pártjai számára. Nagyobb lenne az egyenlőség a tekintetben is, hogy az egyes polgárok szavazatai milyen súllyal esnek latba a parlamenti képviselők megválasztásában.

·  A tanácsi határozat tervezete uniós jogi aktus, ellentétben az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány kormányközi jellegével. Ezért az Európai Bíróság ítélkezhet majd a választási jogszabálynak a tanácsi határozat tervezete által módosított részei ügyében. Ez jogbiztonságot teremt a polgárok számára.

Annak ellenére, hogy a Tanács lehetett volna ambiciózusabb, az Európai Parlament gyorsan egyetértését kellene adja, ezzel is mutatva, hogy az európai demokrácia lépésről lépésre javítható még ebben a jelenlegi nehéz politikai környezetben is. A határozatot ugródeszkának kell tekinteni, nem pedig végpontnak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja

Hivatkozások

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

18.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

 

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

8

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Benyújtás dátuma

2.7.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. július 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat