Procedūra : 2015/0907(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0248/2018

Pateikti tekstai :

A8-0248/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0282

REKOMENDACIJA     ***
PDF 591kWORD 50k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekto

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Danuta Maria Hübner ir Jo Leinen

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekto

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09425/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 223 straipsnio 1 dalį (C8-0276/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos ir į prie jos pridėtą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo priimamos nuostatos, iš dalies keičiančios Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Senato, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų, Švedijos Karalystės Riksdago, Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų ir Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0248/2018),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 366, 2017 10 27, p. 7.


AIŠKINAMOJI DALIS

  2015 m. lapkričio mėn. Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos, kuriuo siekiama skatinti piliečių dalyvavimą, sustiprinti rinkimų europinę dimensiją, užtikrinti didesnį Parlamento veiklos veiksmingumą ir pagerinti rinkimų eigą. Tai buvo būtinas ir labai lauktas žingsnis į priekį ES piliečiams, kurie per pastaruosius 40 metų rinko Europos Parlamento narius pagal tas pačias senas daugiausia nacionalines taisykles.

  Po beveik trejus metus trukusių intensyvių derybų Taryba pagaliau pasiekė susitarimą dėl šios ES piliečiams ir Parlamentui svarbios reformos. Jį pasiekti jau yra laimėjimas, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 223 straipsnyje įtvirtintos procedūros apribojimus – reikalinga vieninga valstybių narių pozicija.

Svarbiausia, tai yra pirmas sėkmingas Europos Parlamento bandymas modernizuoti Europos Parlamento narių rinkimų taisykles nuo tada, kai 1976 m. buvo priimtas Rinkimų aktas. Tai tiesus kelias palaipsniui ir išsamiai reformuoti Europos Parlamento rinkimus. Tarybos sprendimo projektas buvo daugiausia, ką galima buvo pasiekti dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į procedūros apribojimus.

Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 1976 m. Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekte esama nemažai teigiamų aspektų, kurie gerokai pagerins rinkimų į Europos Parlamentą pobūdį ir eigą:

·  šis dokumentas visiškai atitinka valstybių narių konstitucines ir rinkimų tradicijas;

·  pagal naująsias taisykles piliečiai pagaliau galės daugiau sužinoti apie ryšį tarp nacionalinių partijų ir rinkimuose dalyvaujančių kandidatų ir jų priklausymą Europos politinėms partijoms. Pritardami šiam pasiūlymui mes atveriame duris tam, kad diskusijose dėl Europos Parlamento rinkimų Europos klausimai palaipsniui pakeistų nacionalinius klausimus;

·  Europos Parlamento rinkimai taip pat taps labiau prieinami, nes atsiras galimybė rengti balsavimą elektroniniu būdu ir paštu. Tai reikštų, kad padidės rinkėjų aktyvumas ir daugiau piliečių galės balsuoti saugiai ir patogiai;

·  tai, kad bus suteikta teisė balsuoti trečiosiose šalyse gyvenantiems ES piliečiams, turės didelį poveikį dalyvavimui rinkimuose, nes vien tik Šveicarijoje nuolat gyvena daugiau nei 1,4 mln. ES piliečių. Dabar ši svarbi galimybė pripažinta ir ja galbūt naudosis daugelis valstybių narių po to, kai įsigalios naujos nuostatos;

·  minimalus kandidatų sąrašų sudarymo terminas bus apsaugos priemonė nuo nacionalinių partijų valstybėse narėse savavališko sprendimo paskutinę minutę;

·  priemonės kovojant su balsavimu du kartus sustiprins piliečių pasitikėjimą rinkimų procesu;

·tai, kad bus paskirta kontaktinė institucija, atsakinga už keitimąsi duomenimis apie rinkėjus ir kandidatus, padės užtikrinti geresnį nacionalinių rinkimų institucijų veiklos koordinavimą ir taip pat bus atgrasyta nuo balsavimo du kartus;

·  nustačius ribą bus vienodesnės rinkimų sąlygos politinėms partijoms visose valstybėse narėse; dėl to taip pat bus daugiau lygybės turint mintyje kiekvieno piliečio balso įtaką Europos Parlamento rinkimuose;

·  Tarybos sprendimo projektas yra Sąjungos aktas, priešingai nei Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, kuris yra tarpvyriausybinio pobūdžio aktas. Todėl tos Rinkimų akto dalys, kurios bus iš dalies pakeistos Tarybos sprendimo projektu, priklausys Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai. Tai suteiks piliečiams teisinį tikrumą.

Nors buvo galima tikėtis, kad Taryba sieks platesnių užmojų tikslų, dabar Europos Parlamentas turėtų skubiai pritarti projektui ir taip parodyti, kad net ir sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis galima žingsnis po žingsnio pagerinti Europos demokratiją. Šis sprendimas turėtų būti laikomas labiau tarpine, o ne galutine priemone.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma

Nuorodos

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

 

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

2.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

8

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Pateikimo data

2.7.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika