Procedură : 2015/0907(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0248/2018

Texte depuse :

A8-0248/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0282

RECOMANDARE     ***
PDF 526kWORD 59k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

referitoare la Proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportori: Danuta Maria Hübner și Jo Leinen

PR_APP

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09425/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 223 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0276/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene și Propunerea anexată de Decizie a Consiliului de adoptare a dispozițiilor de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct(1),

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul Franței, Camera Deputaților din Luxemburg, Parlamentul Maltei, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos, Parlamentul Suediei, Camera Comunelor din Regatul Unit și Camera Lorzilor din Regatul Unit, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0248/2018),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 366, 27.10.2017, p. 7.


EXPUNERE DE MOTIVE

  În noiembrie 2015, Parlamentul a adoptat o propunere de reformă a legislației electorale a UE, al cărei scop era să încurajeze participarea cetățenilor, să consolideze dimensiunea europeană a alegerilor, să facă funcționarea Parlamentului mai eficientă și îmbunătățească desfășurarea alegerilor. Aceasta a fost un necesar și îndelung așteptat pas înainte pentru cetățenii europeni, care au ales, în ultimii 40 de ani, deputații în Parlamentul European după aceleași vechi norme, în principal naționale.

  După aproape trei ani de negocieri intense, Consiliul a ajuns în cele din urmă la un acord cu privire la această reformă fundamentală pentru cetățenii europeni și pentru Parlament. Este o victorie, având în vedere constrângerile procedurii prevăzute la articolul 223 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care impune o poziție unanimă a statelor membre.

Și, cel mai important, aceasta este prima încercare reușită a Parlamentului de a moderniza normele pentru alegerea deputaților în Parlamentul European, de la adoptarea Actului electoral din 1976. Este o cale deschisă către o reformă progresivă cuprinzătoare a alegerilor europene. Proiectul de decizie a Consiliului a fost maximul care a putut fi realizat în contextul politic actual și ținând seama de constrângerile procedurii.

Proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct conține mai multe elemente pozitive, care vor îmbunătăți semnificativ caracterul și desfășurarea alegerilor europene în viitor.

•    Textul este în deplină concordanță cu tradițiile constituționale și electorale ale statelor membre.

•    Prin aceste noi norme, cetățenii vor fi în cele din urmă mai conștienți de legătura dintre partidele și candidații naționali la alegeri și afilierea lor la un partid politic european. Acceptând această propunere, deschidem o cale de înlocuire graduală a chestiunilor naționale cu cele europene în dezbaterea privind alegerile pentru Parlament;

•    de asemenea, alegerile europene vor deveni mai accesibile, existând posibilitatea de a introduce votul electronic și cel prin corespondență. Acest lucru va însemna că rata de participare la vot va crește și că mai mulți cetățenii vor avea posibilitatea de a-și exprima votul într-un mod sigur și confortabil.

•    Acordarea dreptului de vot cetățenilor UE care își au reședința în țări terțe va avea un impact profund asupra participării la vot, dat fiind că, numai în Elveția, își au reședința peste 1,4 de milioane de cetățeni ai UE. Această posibilitate este acum recunoscută și va fi probabil aplicată de multe state membre după intrarea în vigoare a noilor dispoziții.

•    Termenul minim pentru stabilirea listelor electorale are rolul de garanție împotriva deciziilor arbitrare de ultim moment ale partidelor naționale din statele membre.

•    Măsurile împotriva votului dublu va crește încrederea cetățenilor în procesul electoral.

•  Desemnarea unei autorități de contact pentru schimbul de date privind alegătorii și candidații va asigura o mai bună coordonare a autorităților electorale naționale și va diminua posibilitățile de vot dublu.

•    Pragul va egaliza atât condițiile electorale pentru partidele politice din toate statele membre, cât și ponderea votului fiecărui cetățean în alegerea deputaților în Parlamentul European.

•    Proiectul de decizie a Consiliului este un act al Uniunii, spre deosebire de Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, care are un caracter interguvernamental. De aceea, părțile din Actul electoral modificate prin proiectul de decizie a Consiliului se vor încadra în sfera de competență a CJUE. Acest lucru oferă cetățenilor securitate juridică.

Deși ar fi fost de așteptat o mai mare ambiție din partea Consiliului, Parlamentul European trebuie acum să aprobe rapid decizia, pentru a arăta astfel că, chiar și actualul context politic dificil, democrația europeană poate fi îmbunătățită, pas cu pas. Această decizie ar trebui considerată o treaptă, și nu un punct final.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene

Referințe

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Data sesizării

18.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFCO

 

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Examinare în comisie

20.6.2018

 

 

 

Data adoptării

2.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

8

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Data depunerii

2.7.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 3 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate