Postup : 2015/0907(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0248/2018

Predkladané texty :

A8-0248/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0282

ODPORÚČANIE     ***
PDF 533kWORD 59k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976

(09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner and Jo Leinen

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09425/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 223 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0276/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie a na priložený návrh rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, luxemburskou Poslaneckou snemovňou, holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou, švédskym parlamentom, Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva a Hornou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A8-0248/2018),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 7.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Parlament prijal v novembri 2015 návrh na reformu volebného zákona Európskej únie, ktorého zámerom je podpora účasti občanov, posilnenie európskeho rozmer volieb, efektívnejšie fungovanie Parlamentu a zlepšenie priebehu volieb. Pre európskych občanov, ktorí v priebehu posledných 40 rokov volili poslancov Európskeho parlamentu za rovnakých, starých, prevažne vnútroštátnych pravidiel, to znamenalo nevyhnutný a dlho očakávaný krok vpred.

  Po takmer troch rokoch intenzívnych rokovaní Rada dospela k dohode o reforme, ktorá má pre európskych občanov a Parlament kľúčový význam. Vzhľadom na obmedzenia postupu uvedeného v článku 223 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa vyžaduje jednomyseľné stanovisko členských štátov, je to samo osebe víťazstvo.

V prvom rade ide o prvý úspešný pokus Parlamentu o modernizáciu pravidiel voľby poslancov Európskeho parlamentu od prijatia aktu o voľbách v roku 1976. Otvárajú sa tak dvere postupnej a komplexnej reforme volieb do Európskeho parlamentu. Návrh rozhodnutia Rady je maximum, ktoré bolo možné dosiahnuť v súčasnom politickom kontexte a vzhľadom na procedurálne obmedzenia.

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa akt z roku 1976 o voľbách poslancov Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním, obsahuje niekoľko pozitívnych prvkov, ktoré významne zlepšia charakter a priebeh európskych volieb v budúcnosti:

•    Znenie je v úplnom súlade ústavnými a volebnými tradíciami členských štátov;

•    Vďaka týmto novým pravidlám si občania viac uvedomia väzbu medzi vnútroštátnymi stranami a kandidátmi vo voľbách a ich príslušnosťou k európskej politickej strane. Prijatím tohto návrhu otvárame dvere postupnému nahradeniu vnútroštátnych otázok v diskusii o voľbách do Európskeho parlamentu otázkami týkajúcimi sa európskej problematiky;

•    Voľby do Európskeho parlamentu sa stanú dostupnejšími vzhľadom na možnosť elektronického a korešpondenčného hlasovania. To by znamenalo, že volebná účasť sa zvýši a čoraz viac ľudí bude mať možnosť odovzdať svoj hlas bezpečne a pohodlne;

•    Poskytnutie volebných práv občanom EÚ s pobytom v tretích krajinách môže mať významný vplyv na účasť na voľbách, pretože len vo Švajčiarsku má trvalý pobyt viac ako 1,4 milióna občanov EÚ. Táto dôležitá možnosť je v súčasnosti známa a je pravdepodobné, že sa začne uplatňovať v mnohých členských štátoch po nadobudnutí účinnosti nových ustanovení;

•    Minimálna lehota na vytvorenie volebných zoznamov bude slúžiť ako záruka proti svojvoľným rozhodnutiam, ktoré vnútroštátne strany prijímajú v členských štátoch na poslednú chvíľu;

•    Opatrenia proti dvojitému hlasovaniu posilnia dôveru občanov vo volebný proces;

•  Určenie kontaktného orgánu na výmenu údajov o voličoch a kandidátoch by zabezpečilo lepšiu koordináciu vnútroštátnych volebných orgánov a tiež by odradilo možnosť dvojitého hlasovania;

•    Volebné kvórum by vytvorilo rovnoprávnejšie volebné podmienky pre politické strany vo všetkých členských štátoch. Takisto by sa vytvorila väčšia rovnosť, pokiaľ ide o váhu hlasu každého občana pri voľbe poslancov Európskeho parlamentu;

•    Návrh rozhodnutia Rady je na rozdiel od medzivládneho charakteru Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním aktom Únie. Na tie časti aktu, ktoré sa rozhodnutím Rady menia, by sa teda mala vzťahovať judikatúra Súdneho dvora. A to dáva občanom právnu istotu.

Napriek tomu, že by sa od Rady očakávali väčšie ambície, Európsky parlament by mal teraz urýchlene udeliť svoj súhlas, a tým ukázať, že dokonca aj v súčasnej ťažkej politickej situácii možno európsku demokraciu postupne zlepšovať. Rozhodnutie by sa malo považovať za odrazový mostík, a nie za konečný bod.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Reforma volebného zákona Európskej únie

Referenčné čísla

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

18.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

 

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

2.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Dátum predloženia

2.7.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 3. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia