Postopek : 2015/0907(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0248/2018

Predložena besedila :

A8-0248/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0282

PRIPOROČILO     ***
PDF 525kWORD 55k
2.7.2018
PE 623.806v02-00 A8-0248/2018

o osnutku sklepa Sveta o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalca: Danuta Maria Hübner in Jo Leinen

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09425/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 223(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0276/2018),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o reformi volilne zakonodaje Evropske unije in priloženega predloga sklepa Sveta o sprejetju določb, ki spreminjajo Akt o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami(1),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, luksemburške poslanske zbornice, nizozemskega senata, nizozemske poslanske zbornice, švedskega parlamenta, spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva ter zgornjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ustavne zadeve (A8-0248/2018),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 366, 27.10.2017, str. 7.


OBRAZLOŽITEV

  Parlament je novembra 2015 sprejel predlog o reformi volilne zakonodaje Evropske unije, da bi spodbudil sodelovanje državljanov, okrepil evropsko razsežnost volitev, povečal učinkovitost svojega delovanja in izboljšal izvedbo volitev. Gre za potreben in težko pričakovan korak naprej za evropske državljane, ki so v preteklih 40 letih poslance Evropskega parlamenta volili po istih starih, večinoma nacionalnih predpisih.

  Po skoraj treh letih intenzivnih pogajanj je Svet končno dosegel dogovor o tej bistveni reformi za evropske državljane in Parlament. To je zmaga že sama po sebi glede na omejitve postopka v členu 223 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zahteva soglasje držav članic.

Še pomembneje je, da gre za prvi uspešen poskus Parlamenta, da bi posodobil pravila za izvolitev poslancev Parlamenta od sprejetja akta o volitvah leta 1976. S tem se odpirajo vrata postopni in celoviti reformi evropskih volitev. Osnutek sklepa Sveta je bilo največ, kar je bilo mogoče doseči v sedanjih političnih razmerah in z omejitvami postopka.

Osnutek sklepa Sveta o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami iz leta 1976 vsebuje precej pozitivnih elementov, s katerimi se bosta bistveno izboljšali narava in izvedba evropskih volitev v prihodnje.

•    Besedilo je popolnoma v skladu z ustavnimi in volilnimi tradicijami držav članic.

•    Z novimi pravili bodo državljani končno bolje poznali povezavo med nacionalnimi strankami in kandidati na volitvah ter njihovo pripadnostjo evropski politični stranki. S sprejetjem tega predloga odpiramo vrata evropskim vprašanjem, ki naj v razpravi o evropskih volitvah postopoma nadomestijo nacionalna vprašanja.

•    Evropske volitve bodo z možnostjo elektronskega glasovanja in glasovanja po pošti tudi bolj dostopne. To bo pomenilo višjo volilno udeležbo, svoj glas pa bo lahko na varen in udoben način oddalo več državljanov.

•    Na volilno udeležbo bo močno vplivala tudi podelitev volilne pravice državljanom EU, ki bivajo v tretjih državah, saj zgolj v Švici stalno biva 1,4 milijona državljanov EU. Ta pomembna možnost je sedaj uradno priznana in verjetno jo bo po začetku veljavnosti novih določb uporabljalo precej držav članic.

•    Minimalni rok za pripravo volilnega imenika bo deloval kot varovalka pred samovoljnimi odločitvami nacionalnih strank v državah članicah v zadnjem trenutku.

•    Z ukrepi proti dvojnemu glasovanju se bo okrepilo zaupanje državljanov v volilni postopek;

•  z imenovanjem organa za stike za izmenjavo podatkov o volivcih in kandidatih bo zagotovljeno boljše usklajevanje nacionalnih volilnih organov, hkrati pa se bodo zmanjšale možnosti za dvojno glasovanje.

•    Zaradi praga bodo imele politične stranke v vseh državah članicah bolj enake volilne pogoje, hkrati pa bo to prineslo več enakosti pri teži glasov volivcev pri volitvah poslancev Parlamenta.

•    Osnutek sklepa Sveta je akt Unije, kar se razlikuje od medvladne narave Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami. Tako bo pri delih Akta o volitvah, ki jih spreminja osnutek sklepa Sveta, veljala sodna praksa Sodišča Evropske unije. S tem se državljanom zagotovi pravna varnost.

Čeprav bi od Sveta pričakovali več smelosti, pa mora sedaj Evropski parlament hitro dati soglasje in tako pokazati, da je mogoče tudi v sedanjih težavnih političnih razmerah korak za korakom izboljšati evropsko demokracijo. Ta odločitev bi torej morala predstavljati odskočno desko in ne končni cilj.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Reforma volilne zakonodaje Evropske unije

Referenčni dokumenti

09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jo Leinen

26.2.2015

Danuta Maria Hübner

26.2.2015

 

 

Obravnava v odboru

20.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

2.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

Datum predložitve

2.7.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

15

+

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

8

-

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 3. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov