Menettely : 2017/2131(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0250/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0250/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0340

MIETINTÖ     
PDF 832kWORD 122k
4.7.2018
PE 620.837v02-00 A8-0250/2018

ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja

(2017/2131(INL))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Judith Sargentini

(Aloite – työjärjestyksen 45 ja 52 artikla)

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEEN
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja

(2017/2131(INL))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2017 antamansa päätöslauselman Unkarin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015(2) ja 10. kesäkuuta 2015(3) antamansa päätöslauselmat Unkarin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti)(4),

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä(5) ja 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä(6),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta(7),

–  ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2004 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman komission tiedonannosta, joka koskee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklaa ja unionin perusarvojen kunnioittamista ja edistämistä(8),

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2003 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta - Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen(9),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) vuosikertomukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 45, 52 ja 83 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0250/2018),

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa määrätään ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja kansainvälissä ihmisoikeussopimuksissa todetaan, ja että nämä jäsenvaltioille yhteiset arvot, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat vapaasti hyväksyneet, muodostavat unionissa asuvien henkilöiden oikeuksien perustan;

B.  toteaa, että mikä tahansa SEU-sopimuksen 2 artiklassa määrättyjen arvojen loukkaamista jäsenvaltiossa koskeva selvä vaara ei koske ainoastaan yksittäistä jäsenvaltiota, jossa riski on olemassa, vaan vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin, niiden keskinäiseen luottamukseen, unionin koko luonteeseen ja sen kansalaisten unionin oikeuden mukaisiin oikeuksiin;

C.  toteaa, että kuten komission vuoden 2003 tiedonannossa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta todetaan, SEU-sopimuksen 7 artiklan soveltamisala ei rajoitu perussopimusten velvoitteisiin, kuten SEUT-sopimuksen 258 artiklaan, ja unioni voi arvioida yhteisten arvojen vakavan rikkomisen selvän vaaran olemassaoloa jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla;

D.  katsoo, että SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta muodostaa ennalta ehkäisevän vaiheen, jossa unioni valtuutetaan toteuttamaan toimia, kun on olemassa selvä vaara, että yhteisiä arvoja loukataan vakavasti; toteaa, että ennalta ehkäiseviin toimiin kuuluu vuoropuhelun käyminen kyseisen jäsenvaltion kanssa ja että niiden tavoitteena on välttää mahdolliset seuraamukset;

E.  ottaa huomioon, että vaikka Unkarin viranomaiset ovat johdonmukaisesti olleet valmiita keskustelemaan kaikkien yksittäisten toimenpiteiden laillisuudesta, tilannetta ei ole korjattu, ja monet huolenaiheet ovat edelleen ratkaisematta, millä on kielteinen vaikutus unionin imagoon sekä sen tehokkuuteen ja uskottavuuteen perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamisessa maailmanlaajuisesti ja mikä on tuonut esiin tarpeen puuttua ongelmiin unionin yhteisten toimien avulla;

1.  toteaa, että parlamentin huolenaiheet liittyvät seuraaviin seikkoihin:

(1) perustuslakijärjestelmän ja vaalijärjestelmän toimivuus

(2) oikeuslaitoksen ja muiden elinten riippumattomuus ja tuomareiden oikeudet

(3) korruptio ja eturistiriidat

(4) yksityisyyden suoja ja tietosuoja

(5) sananvapaus

(6) akateeminen vapaus

(7) uskonnonvapaus

(8) yhdistymisvapaus

(9) oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

(10) vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, romanit ja juutalaiset mukaan luettuina, ja suojelu tällaisiin vähemmistöihin kohdistuvilta vihamielisiltä lausunnoilta

(11) maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeudet

(12) taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet.

2.  katsoo, että tämän päätöslauselman liitteessä mainitut tosiseikat ja kehityssuuntaukset yhdessä merkitsevät järjestelmätason uhkaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuille arvoille ja muodostavat selvän vaaran, että näitä arvoja loukataan vakavasti;

3.  panee merkille Unkarissa 8. huhtikuuta 2018 pidetyt parlamenttivaalit; korostaa, että Unkarin hallitus on vastuussa SEU:n 2 artiklan arvojen vakavan loukkaamisen aiheuttaman riskin poistamisesta, vaikka riski olisi pysyvä seuraus aikaisempien hallitusten ehdottamista tai hyväksymistä toimintapoliittisista päätöksistä;

4  välittää tästä syystä SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän perustellun ehdotuksen neuvostolle ja pyytää neuvostoa toteamaan, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja, ja pyytää tästä syystä neuvostoa antamaan Unkarille asianmukaisia suosituksia;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0216.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0461.

(3)

EUVL C 407, 4.11.2016, s. 46.

(4)

EUVL C 75, 26.2.2016, s. 52.

(5)

EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(6)

EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409.

(8)

EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 408.

(9)

COM(2003)0606.


LIITE EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEEN

Ehdotus

neuvoston päätökseksi

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla sen toteamiseksi, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin perustellun ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)  Unioni perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklassa vahvistetuille arvoille, jotka ovat yhteisiä jäsenvaltioille ja joihin kuuluvat kansanvalta, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. SEU-sopimuksen 49 artiklan mukaan unionin jäsenyys edellyttää SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen kunnioittamista ja edistämistä.

(2)  Unkarin liittyminen oli vapaaehtoinen teko, joka perustui suvereeniin päätökseen ja josta vallitsi laaja yhteisymmärrys Unkarin poliittisella kentällä.

(3)  Perustellussa ehdotuksessaan Euroopan parlamentti esitti huolenaiheensa, jotka liittyvät Unkarin tilanteeseen. Pääasialliset huolenaiheet liittyvät perustuslakijärjestelmän ja vaalijärjestelmän toimivuuteen, oikeuslaitoksen ja muiden elinten riippumattomuuteen, tuomareiden oikeuksiin, korruptioon ja eturistiriitoihin, yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan, sananvapauteen, akateemiseen vapauteen, uskonnonvapauteen, yhdistymisvapauteen, oikeuteen yhdenvertaiseen kohteluun, vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksiin, romanit ja juutalaiset mukaan luettuina, ja suojeluun tällaisiin vähemmistöihin kohdistuvilta vihamielisiltä lausunnoilta, maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeuksiin sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin.

(4)  Euroopan parlamentti pani myös merkille, että Unkarin viranomaiset ovat jatkuvasti olleet valmiita keskustelemaan kaikkien yksittäisten toimenpiteiden laillisuudesta, mutta jättäneet toteuttamatta parlamentin aiemmissa päätöslauselmissa suosittelemat toimet.

(5)  Unkarin tilanteesta 17. toukokuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti totesi, että Unkarin nykytilanteessa on selvä vaara, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti, ja että tilanne antaa aiheen käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu menettely.

(6)  Komissio luetteli vuonna 2003 antamassaan tiedonannossa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta monia tietolähteitä, jotka on otettava huomioon, kun seurataan yhteisten arvojen kunnioittamista ja edistämistä, kuten kansainvälisten järjestöjen kertomukset, kansalaisjärjestöjen raportit ja alueellisten ja kansainvälisten tuomioistuinten päätökset. Lukuisat Euroopan ja kansallisen ja kansainvälisen tason toimijat, mukaan luettuina unionin toimielimet ja elimet, Euroopan neuvosto, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), Yhdistyneet kansakunnat sekä lukuisat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, ovat ilmaisseet syvän huolensa demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilanteesta Unkarissa mutta niiden lausuntoja ei voida pitää oikeudellisesti sitovina, koska vain Euroopan unionin tuomioistuin voi tulkita perussopimusten määräyksiä.

Perustuslakijärjestelmän ja vaalijärjestelmän toimivuus

(7)  Venetsian komissio on useaan otteeseen ilmaissut huolensa Unkarin perustuslakiprosessista, sekä itse perustuslaista että siihen tehdyistä muutoksista. Se oli tyytyväinen siihen, että uudella perustuslailla luodaan perustuslaillinen järjestys, jonka periaatteina ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä perusoikeuksien suojelu, ja tunnusti pyrkimykset luoda perustuslaillinen järjestys yhteisten eurooppalaisten demokraattisten arvojen ja normien mukaisesti ja säännellä perusoikeuksia ja ‑vapauksia sitovien kansainvälisten välineiden mukaisesti. Kritiikissä keskityttiin prosessin avoimuuden puutteeseen, kansalaisyhteiskunnan riittämättömään osallistumiseen, todellisen kuulemisen puuttumiseen, vallanjaon vaarantumiseen ja kansallisen valvontajärjestelmän heikkenemiseen.

(8)  Unkarin perustuslakituomioistuimen toimivaltaa rajoitettiin perustuslakiuudistuksen tuloksena siten, että rajoitukset koskivat talousarvioasioita, yleisen kanteen (actio popularis) poistamista, tuomioistuimen mahdollisuutta viitata 1 päivää tammikuuta 2012 edeltävään aiempaan oikeuskäytäntöön ja tuomioistuimen mahdollisuutta tarkistaa perustuslakiin tehtyjen muiden kuin menettelyjä koskevien muutosten perustuslainmukaisuutta. Venetsian komissio ilmaisi vakavan huolensa näiden rajoitusten ja tuomarien nimittämismenettelyn vuoksi ja antoi suosituksia Unkarin viranomaisille tarvittavan valvonnan varmistamiseksi 19 päivänä kesäkuuta 2012 hyväksytyssä perustuslakituomioistuimesta annettua vuoden 2011 lakia N:o CLI koskevassa lausunnossaan ja 17 päivänä kesäkuuta 2013 hyväksytyssä Unkarin perustuslain neljättä muutosta koskevassa lausunnossaan. Venetsian komissio on lausunnoissaan havainnut uudistuksissa myös useita myönteisiä piirteitä, kuten talousarviotakuita koskevat säännökset, tuomareiden uudelleenvalinnan poissulkeminen ja perusoikeuksien komissaarille myönnetty oikeus käynnistää jälkikäteistarkastuksia.

(9)  YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä huolensa siitä, että nykyinen perustuslakia koskeva valitusmenettely tarjoaa rajoitetummat mahdollisuudet vedota perustuslakituomioistuimeen, ei sisällä riittävää aikarajaa perustuslain tarkistamiselle eikä sillä ole lykkäävää vaikutusta kyseenalaistetulle lainsäädännölle. Se mainitsi myös, että uuden perustuslakituomioistuinta koskevan lain säännökset heikentävät tuomarinvirkojen turvallisuutta ja lisäävät hallituksen vaikutusta perustuslakituomioistuimen kokoonpanoon ja toimintaan muuttamalla oikeuslaitoksen nimitysmenettelyä, tuomioistuimen tuomareiden määrää ja heidän eläkeikäänsä. Ihmisoikeuskomitea oli huolissaan myös perustuslakituomioistuimen toimivallan ja valtuuksien rajoittamisesta, kun on kyse talousarvioasioihin vaikuttavan lainsäädännön tarkistamisesta.

(10)  Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 9 päivänä huhtikuuta 2018 hyväksymissään alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että vaalien tekninen hallinnointi oli ammattimaista ja avointa, perusoikeuksia ja -vapauksia kunnioitettiin yleisesti, mutta niitä käytettiin huonossa ilmapiirissä. Vaalihallinto suoritti tehtävänsä ammatillisella ja avoimella tavalla ja nautti sidosryhmien yleistä luottamusta. Kampanja oli vilkas, mutta vihamielinen ja pelotteleva. Kampanjaretoriikka rajoitti asiallisen keskustelun käymistä ja heikensi äänestäjien kykyä tehdä tietoisia valintoja. Julkisen kampanjarahoituksen ja menokattojen tavoitteena on varmistaa kaikkien ehdokkaiden yhtäläiset mahdollisuudet. Ehdokkaiden mahdollisuuksia kilpailla yhdenvertaisesti heikensi merkittävästi se, että hallitus käytti valtavasti varoja julkiseen tiedottamiseen, joka vahvisti vallassa olevan koalition kampanjasanomaa. Se ilmaisi myös huolensa yhden edustajan vaalipiirien muodostumisesta. Samankaltaisia huolenaiheita tuotiin esiin Venetsian komission ja Council for Democratic Elections -vaalineuvoston 18 päivänä kesäkuuta 2012 antamassa yhteisessä lausunnossa, jossa todettiin, että vaalipiirien määrittely on tehtävä avoimella ja ammattimaisella tavalla puolueettomasti ja siten, että vältetään lyhyen aikavälin poliittisia tavoitteita (vaalipiirien puolueellinen muuttelu).

(11)  Viime vuosina Unkarin hallitus on käyttänyt laajalti kansallisia kuulemisia laajentaen suoraa demokratiaa kansallisella tasolla. Komissio huomautti 27. huhtikuuta 2017, että kansallisessa kuulemisessa ”Let’s stop Brussels” esitettiin useita väitteitä, jotka eivät olleet totuudenmukaisia tai olivat erittäin harhaanjohtavia. Unkarin hallitus järjesti myös kuulemisen maahanmuutosta ja terrorismista toukokuussa 2015 ja kuulemisen väitetyn Sorosin suunnitelman torjunnasta lokakuussa 2017. Kuulemisilla vedettiin yhtäläisyyksiä terrorismin ja maahanmuuton välille, lietsottiin vihaa siirtolaisia kohtaan ja ne kohdistuivat erityisesti George Sorosia ja Euroopan unionia vastaan.

Oikeuslaitoksen ja muiden elinten riippumattomuus ja tuomareiden oikeudet

(12)  Vuonna 2011 hyväksyttyyn lainsäädäntökehykseen tehtyjen merkittävien muutosten tuloksena vasta perustetun kansallisen oikeusviraston (NJO) puheenjohtajalle annettiin laajat toimivaltuudet. Venetsian komissio kritisoi kyseisiä laajoja toimivaltuuksia lausunnossaan vuonna 2011 annetusta laista N:o CLXII tuomareiden oikeudellisesta asemasta ja palkkauksesta ja vuonna 2011 annetusta laista N:o CLXI tuomioistuimien organisaatiosta ja hallinnoinnista, jotka hyväksyttiin 19 päivänä maaliskuuta 2012, sekä lausunnossaan oikeuslaitosta koskevista päälaeista, joka hyväksyttiin 15. lokakuuta 2012. YK:n erityisraportoija on tuonut esiin vastaavia huolenaiheita tuomareiden ja juristien riippumattomuudesta 29. helmikuuta 2012 ja 3. heinäkuuta 2013 samoin kuin lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmä (GRECO) 27. maaliskuuta 2015 hyväksymässään raportissa. Kaikki kyseiset toimijat tähdensivät tarvetta edistää kollektiivisen elimen, kansallisen oikeusneuvoston, roolia valvontaelimenä, sillä Unkarin parlamentin valitsemaa kansallisen oikeusviraston (NJO) puheenjohtajaa ei voida pitää oikeudellisen itsehallinnon elimenä. Kansainvälisten suositusten mukaisesti kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan asemaa muutettiin ja puheenjohtajan valtuuksia rajoitettiin paremman tasapainon varmistamiseksi puheenjohtajan ja kansallisen oikeusneuvoston välillä.

(13)  Unkari on ryhtynyt vuodesta 2012 alkaen myönteisiin toimiin siirtääkseen tiettyjä tehtäviä kansallisen oikeusviraston puheenjohtajalta kansalliselle oikeusvirastolle luodakseen näiden kahden elimen välille paremman tasapainon. Asiassa olisi kuitenkin saavutettava lisää edistystä. GRECO vaati 27. maaliskuuta 2015 hyväksymässään raportissa kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan harkinnanvaraisiin päätöksiin liittyvien potentiaalisten riskien minimointia. Kansallisen oikeusviraston puheenjohtaja voi muun muassa siirtää ja nimittää tuomareita ja hän osallistuu juridiseen järjestyksenpitoon. Kansallisen oikeusviraston puheenjohtaja tekee myös Unkarin presidentille suosituksen tuomioistuinten johtajien nimityksistä ja virasta poistamisista, muutoksenhakutuomioistuinten presidentit ja varapresidentit mukaan luettuina. GRECO piti myönteisinä äskettäin hyväksyttyjä perustuslakituomioistuimen tuomarien eettisiä sääntöjä, mutta katsoi, että niitä voitaisiin selkeyttää ja niihin olisi yhdistettävä sisäistä koulutusta. GRECO pani merkille myös tarkistukset, jotka Unkarissa tehtiin vuosina 2012–2014 oikeuslaitoksen henkilöstön palvelukseenottoa ja valintamenettelyä koskeviin sääntöihin ja joiden ansiosta kansallinen oikeusvirasto voi valvoa valintamenettelyä entistä paremmin. Kansallinen oikeusvirasto hyväksyi 2. toukokuuta 2018 pitämässään istunnossa yksimielisesti päätökset, jotka koskivat kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan käytäntöä julistaa oikeuslaitoksen virkoja ja ylempiä johtotehtäviä koskevat hakumenettelyt tuloksettomiksi. Päätöksissä puheenjohtajan käytäntö todettiin laittomaksi.

(14)  Unkarin hallitus esitti 29. toukokuuta 2018 seitsemännen kerran muutoksen perustuslakiin (T/332), joka hyväksyttiin 20. kesäkuuta 2018. Siinä otettiin käyttöön uusi hallintotuomioistuinten järjestelmä.

(15)  Euroopan unionin tuomioistuin antoi 6. marraskuuta 2012 asiassa C-286/12, Komissio v. Unkari(1), tuomion, jossa todettiin, että hyväksymällä kansallisen järjestelmän, jonka mukaan 62 vuotta täyttäneiden tuomareiden, syyttäjien ja notaarien on siirryttävä pakolliselle eläkkeelle, Unkari ei noudattanut unionin oikeuden mukaista velvoitettaan. Unkarin parlamentti hyväksyi vuoden 2013 lain N:o XX, jossa säädettiin, että juridinen eläkeikä on vähitellen laskettava 65 ikävuoteen kymmenen vuoden aikana ja on vahvistettava uudelleenintegrointia tai korvausta koskevat vaatimukset. Lain mukaan eläkkeellä oleville tuomareille tarjottiin mahdollisuus palata entisiin tehtäviinsä samaan tuomioistuimeen samoilla edellytyksillä kuin ennen eläkkeelle jäämistä koskeneita säädöksiä, tai, jos he eivät halunneet palata, heillä olisi oikeus 12 kuukauden palkan suuruiseen kertakorvaukseen ansionmenetyksistään sekä oikeus vaatia tuomioistuimelta lisäkorvauksia, mutta paluuta johtaviin hallinnollisiin tehtäviin ei taattu. Komissio kuitenkin hyväksyi Unkarin toimenpiteet eläkelainsäädännön saattamiseksi unionin lainsäädännön mukaiseksi. Lokakuussa 2015 julkaisemassaan raportissa asianajajien kansainvälisen liiton ihmisoikeusinstituutti totesi, että suurin osa syrjäytetyistä tuomareista ei palannut alkuperäisiin tehtäviinsä osittain siksi, että heidän aikaisemmat tehtävänsä oli jo täytetty. Se mainitsi myös, että Unkarin oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta ei voida taata ja että oikeusvaltioperiaate oli edelleen heikentynyt.

(16)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 16. heinäkuuta 2015 asiassa Gaszó v. Unkari antamassaan tuomiossa, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin oli loukattu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että loukkaukset olivat peräisin käytännöstä, jossa Unkari toistuvasti epäonnistui sen varmistamisessa, että kansalaisoikeuksia ja -velvollisuuksia määrittävät menettelyt saatetaan päätökseen kohtuuajassa, ja sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisessä, jotka mahdollistavat, että hakijat voivat vaatia korvausta liian pitkien kansallisten yksityisoikeudellisten menettelyjen yhteydessä. Kyseinen tuomio odottaa edelleen täytäntöönpanoa. Uudessa siviiliprosessilaissa, joka hyväksyttiin vuonna 2016, säädetään siviilioikeudellisten menettelyjen nopeuttamisesta ottamalla käyttöön kaksivaiheinen menettely. Unkari on ilmoittanut Euroopan neuvoston ministerikomitealle, että uusi laki, jolla puututaan tehokkaasti liian pitkiin menettelyihin, hyväksytään lokakuuhun 2018 mennessä.

(17)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi 23. kesäkuuta 2016 asiassa Baka v. Unkari antamassaan tuomiossa, että korkeimman oikeuden presidentiksi kuusivuotiskaudeksi kesäkuussa 2009 valitun András Bakan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja sananvapautta oli rikottu, mutta luopui tästä kannasta perustuslain siirtymämääräysten mukaisesti, joissa määrättiin, että Curia olisi korkeimman oikeuden oikeudellinen seuraaja. Kyseinen tuomio odottaa edelleen täytäntöönpanoa. Euroopan neuvoston ministerikomitea pyysi 10. maaliskuuta 2017 toimenpiteisiin ryhtymistä samoin perustein tapahtuvien tuomareiden tulevien ennenaikaisten syrjäyttämisten estämiseksi ja taatakseen, ettei asiaan liittyviä väärinkäytöksiä tapahdu. Unkarin hallitus totesi, että kyseiset toimenpiteet eivät liittyneet tuomion täytäntöönpanoon.

(18)  András Jóri nimitettiin 29. syyskuuta 2008 tietosuojavaltuutetuksi kuudeksi vuodeksi. Unkarin parlamentti päätti kuitenkin 1. tammikuuta 2012 uudistaa tietosuojajärjestelmää ja korvata valtuutetun kansallisella tietosuoja- ja tiedonvapausviranomaisella. Jórin oli luovuttava virasta ennen toimikauden päättymistä. Unionin tuomioistuin katsoi 8. huhtikuuta 2014, että valvontaviranomaisten riippumattomuuteen sisältyy ehdottomasti velvoite mahdollistaa, että he palvelevat täyden virkakautensa, ja totesi, että Unkari ei noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisia velvoitteitaan(2). Unkari muutti valtuutetun nimittämistä koskevia sääntöjä, pahoitteli asiaa ja maksoi sovitun korvauksen.

(19)  Venetsian komissio toi esiin useita puutteita lausunnossaan vuoden 2011 syyttäjälaitoksesta annetusta laista N:o CLXIII ja vuoden 2011 yleisen syyttäjän, syyttäjien ja muiden syyttäjälaitoksen työntekijöiden asemasta ja syyttäjän urasta annetusta laista N:o CLXIV, jotka hyväksyttiin 19. kesäkuuta 2012. GRECO kehotti 27. maaliskuuta 2015 antamassaan raportissa Unkarin viranomaisia ryhtymään lisätoimiin väärinkäytösten estämiseksi ja syyttäjälaitoksen riippumattomuuden lisäämiseksi muun muassa poistamalla mahdollisuus yleisen syyttäjän uudelleenvalintaan. Lisäksi GRECO vaati, että yleisiin syyttäjiin kohdistetuista kurinpitomenettelyistä tehdään avoimempia ja tiukkojen laillisten kriteerien ja perustelujen on ohjattava päätöksiä tapausten siirtämisestä syyttäjältä toiselle. Unkarin hallituksen mukaan GRECOn vuoden 2017 vaatimustenmukaisuuskertomuksessa katsottiin, että Unkari on edistynyt syyttäjiin liittyen (Unkarin viranomaiset eivät ole vielä hyväksyneet julkaisemista huolimatta GRECOn täysistuntojen vaatimuksista). Toista vaatimustenmukaisuuskertomusta laaditaan parhaillaan.

Korruptio ja eturistiriidat

(20)  GRECO vaati 27. maaliskuuta 2015 hyväksymässään raportissa, että Unkarin parlamentin jäseniä varten olisi laadittava menettelysäännöt, joissa annetaan eturistiriitatapauksia koskevia ohjeita. Lisäksi parlamentin jäsenillä olisi oltava velvollisuus raportoida eturistiriidoista tapauskohtaisesti ja tähän olisi liitettävä tiukempi velvoite toimittaa varallisuusilmoitukset. Lisäksi olisi otettava käyttöön säännöksiä, jotka mahdollistavat seuraamukset, jos toimitetut varallisuusilmoitukset ovat epätarkkoja. Varallisuusilmoitukset olisi myös julkaistava sähköisesti aidon kansalaisvalvonnan mahdollistamiseksi. Käyttöön olisi otettava vakiomuotoinen sähköinen tietokanta, jossa kaikki ilmoitukset ja niihin tehdyt muutokset olisivat avoimesti saatavilla.

(21)   Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 9. huhtikuuta 2018 esittämissään alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että kampanjarahoituksen rajoitettu valvonta ja raportoinnin puuttuminen kampanjan rahoituslähteistä vaalien päättymiseen asti horjuttaa kampanjan rahoituksen avoimuutta ja äänestäjien kykyä tehdä tietoisia valintoja, mikä on vastoin Etyjin sitoumuksia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään jälkiseurannasta ja valvontamekanismista. Valtion tilintarkastusvirastolla on toimivalta seurata ja valvoa oikeudellisten vaatimusten noudattamista. Alustaviin tuloksiin ja päätelmiin ei sisältynyt valtion tilintarkastusviraston virallista tarkastuskertomusta vuoden 2018 parlamenttivaaleista, koska kertomus ei vielä ollut valmistunut.

(22)  Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman (Open Government Partnership, OGP) ohjauskomitea sai 7. joulukuuta 2016 Unkarin hallitukselta kirjeen, jossa ilmoitettiin sen välittömästä vetäytymisestä kumppanuudesta, joka tuo yhteen vapaaehtoisesti 75 maata ja satoja kansalaisjärjestöjä. OPG oli seurannut Unkarin hallitusta heinäkuusta 2015 lähtien, sillä kansalaisyhteiskunnan järjestöt olivat tuoneet esiin erityisesti huolia toimintamahdollisuuksistaan Unkarissa. Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole OGP:n jäseniä.

(23)  Unkarin saaman unionin rahoituksen osuus BKT:sta on 4,4 prosenttia, eli yli puolet julkisista investoinneista. Sellaisten julkisten hankintamenettelyjen seurauksena tehtyjen sopimusten osuus, joissa jätettiin vain yksi tarjous, oli jopa 36 prosenttia vuonna 2016. Unkari sai petostentorjuntavirastolta vuosina 2013–2017 prosentuaalisesti eniten rakenne- ja maatalousrahastoihin liittyviä rahoitussuosituksia koko unionissa. OLAF sai vuonna 2016 Unkarissa päätökseen tutkinnan 1,7 miljardin euron liikennehankkeesta, jossa pääasiallisina toimijoina oli useita kansainvälisiä erikoistuneita rakennusyrityksiä. Tutkimuksessa paljastui hyvin huolestuttavia sääntöjenvastaisuuksia sekä mahdollisia petoksia ja korruptiota hankkeen täytäntöönpanossa. Vuonna 2017 OLAF havaitsi tutkinnoissaan, jotka koskivat 35:tä katuvalaistusta koskevaa sopimusta tuolloin Unkarin pääministerin vävyn valvonnassa olleen Elios Innovativ ZRT -yrityksen kanssa, ”vakavia sääntöjenvastaisuuksia” ja ”eturistiriitoja”. OLAF lähetti loppuraporttinsa taloudellisine suosituksineen Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle 43,7 miljoonan euron takaisinperimiseksi ja oikeudellisine suosituksineen Unkarin yleiselle syyttäjälle. OLAFin vuonna 2017 tekemään rajat ylittävään tutkintaan liittyi väitteitä, jotka koskivat unionin varojen mahdollista väärinkäyttöä 31 tutkimus- ja kehityshankkeessa. Unkarissa, Latviassa ja Serbiassa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin alihankintajärjestely, jolla pyrittiin keinotekoisesti lisäämään hankekustannuksia ja salaamaan se tosiasia, että lopulliset toimittajat olivat toisiinsa yhteydessä olevia yrityksiä. OLAF päätti sen vuoksi tutkintansa komissiolle antamiinsa taloudellisiin suosituksiin, joiden tarkoituksena on saada takaisin 28,3 miljoonaa euroa sekä Unkarin oikeusviranomaisille osoitettuun oikeudelliseen suositukseen. Unkari päätti olla osallistumatta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseen, joka vastaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tutkimisesta sekä niiden tekijöiden ja niihin osallisten asettamisesta syytteeseen ja saattamisesta tuomioistuimen eteen.

(24)  Seitsemännen taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen mukaan hallinnon tehokkuus Unkarissa on huonontunut vuodesta 1996 alkaen ja sen hallinto on yksi unionin jäsenvaltioiden tehottomimmista. Hallinnon laatu on kaikilla Unkarin alueilla selvästi unionin keskiarvon alapuolella. Euroopan komission vuonna 2014 julkaiseman EU:n korruptiontorjuntakertomuksen mukaan korruption katsotaan olevan Unkarissa laajalle levinnyttä (89 prosenttia). Maailman talousfoorumin julkaiseman maailmanlaajuista kilpailukykyä 2017–2018 koskevan raportin mukaan korkean tason korruptio oli yksi ongelmallisimmista tekijöistä liiketoiminnan kannalta Unkarissa.

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

(25)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi 12. tammikuuta 2016 antamassaan tuomiossa asiassa Szabó ja Vissy v. Unkari, että oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen loukattiin, sillä kansallisen turvallisuuden nimissä toteutettujen mahdollisten laittomien salaisten valvontajärjestelyjen, kuten televiestinnän käyttöön liittyvien järjestelyjen, yhteydessä ei noudatettu riittäviä oikeudellisia takeita. Kantajat eivät väittäneet, että heihin olisi kohdistettu salaisia valvontatoimenpiteitä, joten yksittäisiä lisätoimenpiteitä ei katsottu tarpeellisiksi. Asiaa koskevan lainsäädännön muuttaminen on yleensä ottaen tarpeen. Unkarin asiasta vastaavien ministeriöiden asiantuntijat tarkastelevat parhaillaan kansallisista turvallisuuspalveluista annettuun lakiin esitettyjä tarkistuksia. Tämä tuomio odottaa kuitenkin edelleen täytäntöönpanoa.

(26)  YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 5. huhtikuuta 2018 esittämissään päätelmissä huolensa siitä, että Unkarin salaiset valvontajärjestelyt kansallisen turvallisuuden nimissä mahdollistavat viestien laajamittaisen sieppauksen ja sisältävät riittämättömät takeet mielivaltaista yksityisyydensuojaa koskevaan oikeuteen puuttumista vastaan. Se oli myös huolissaan sellaisten säännösten puuttumisesta, joilla varmistetaan tehokkaat oikeussuojakeinot väärinkäyttötapauksissa ja kyseiselle henkilölle ilmoittaminen mahdollisimman nopeasti vaarantamatta rajoituksen tarkoitusta valvontatoimenpiteen päättymisen jälkeen.

Sananvapaus

(27)  Venetsian komissio hyväksyi 22. kesäkuuta 2015 Unkarin tiedotusvälinelainsäädäntöä (laki N:o CLXXXV mediapalveluista ja joukkotiedotusvälineistä, laki N:o CIV lehdistönvapaudesta ja joukkotiedotusvälineiden mainostulojen verotusta koskevaa lainsäädäntöä) koskevan lausunnon, jossa vaadittiin useita muutoksia lehdistölakiin ja tiedotusvälinelakiin erityisesti ”laittoman mediasisällön” määritelmään, journalististen lähteiden paljastamiseen ja tiedotusvälineitä koskeviin seuraamuksiin. Samankaltaisia huolenaiheita oli tuotu esiin Etyjin mediavaltuutetun toimiston helmikuussa 2011 teettämässä analyysissä, Euroopan neuvoston edellisen ihmisoikeusvaltuutetun 25. helmikuuta 2011 antamassa lausunnossa, jossa käsiteltiin Unkarin tiedotusvälineitä koskevaa lainsäädäntöä tiedotusvälineiden vapautta koskevien Euroopan neuvoston normien valossa, sekä Euroopan neuvoston asiantuntijoiden 11. toukokuuta 2012 tekemässä selvityksessä Unkarin tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä. Euroopan neuvoston pääsihteeri oli 29. tammikuuta 2013 antamassaan lausunnossa tyytyväinen siihen, että keskustelut tiedotusvälineiden alalla olivat johtaneet useiden merkittävien parannusten hyväksymiseen. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu toisti kuitenkin jäljellä olevat huolenaiheet Unkariin tekemästään vierailusta laatimassaan raportissa, joka julkaistiin 16. joulukuuta 2014. Ihmisoikeusvaltuutettu mainitsi myös tiedotusvälineiden omistajuuden keskittymisen ja itsesensuurin ja katsoi, että kunnianloukkaukset kriminalisoiva säädöskehys olisi kumottava.

(28)  Venetsian komissio antoi 22. kesäkuuta 2015 julkaistussa tiedotusvälinelainsäädäntöä koskevassa lausunnossa myös tunnustusta Unkarin hallituksen vuosien mittaan toteuttamille toimille, joilla on pyritty parantamaan tiedotusvälineitä koskevan lainsäädännön alkuperäistä tekstiä eri tarkkailijoiden, myös Euroopan neuvoston huomautusten mukaisesti ja totesi Unkarin viranomaisten olleen halukkaita jatkamaan vuoropuhelua. Venetsian komissio korosti kuitenkin tarvetta muuttaa tiedotusvälineneuvoston jäsenten valintaa koskevia sääntöjä, jotta varmistetaan yhteiskunnallisesti merkittävien poliittisten ja muiden ryhmien edustus, ja sitä, että tiedotusvälineneuvoston puheenjohtajan tai tiedotusvälineistä vastaavan viranomaisen puheenjohtajan nimitysmenettelyä ja asemaa olisi tarkistettava, jotta vähennetään vallan keskittymistä ja turvataan poliittinen neutraalius. Myös johtokuntaa olisi uudistettava tämän mukaisesti. Venetsian komissio suositteli myös, että julkisen palvelun mediapalvelujen tarjoajien hallintoa olisi hajautettava ja kansallinen uutistoimisto ei saisi olla yksinomainen uutisten tarjoaja julkisen palvelun mediapalvelujen tarjoajille. Samankaltaisia huolenaiheita oli tuotu esiin Etyjin mediavaltuutetun toimiston helmikuussa 2011 teettämässä analyysissä, Euroopan neuvoston edellisen ihmisoikeusvaltuutetun 25. helmikuuta 2011 antamassa lausunnossa, jossa käsiteltiin Unkarin tiedotusvälineitä koskevaa lainsäädäntöä tiedotusvälineiden vapautta koskevien Euroopan neuvoston normien valossa, sekä Euroopan neuvoston asiantuntijoiden 11. toukokuuta 2012 tekemässä selvityksessä Unkarin tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä. Euroopan neuvoston pääsihteeri oli 29. tammikuuta 2013 antamassaan lausunnossa tyytyväinen siihen, että keskustelut tiedotusvälineiden alalla olivat johtaneet useiden merkittävien parannusten hyväksymiseen. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu toisti kuitenkin jäljellä olevat huolenaiheet Unkariin tekemästään vierailusta laatimassaan raportissa, joka julkaistiin 16. joulukuuta 2014.

(29)  Venetsian komissio hyväksyi 18. lokakuuta 2012 lausuntonsa vuoden 2011 laista N:o CXII tietoja koskevasta itsemääräämisoikeudesta ja tiedonvapaudesta Unkarissa. Yleisesti ottaen myönteisestä arviosta huolimatta Venetsian komissio totesi, että on tarpeen tehdä lisäparannuksia. Kyseiseen lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten seurauksena oikeutta hallitusta koskevaan tietoon on kuitenkin rajoitettu merkittävästi lisää. Kyseisiä muutoksia kritisoitiin Etyjin mediavaltuutetun toimiston teettämässä analyysissä tiedotusvälineiden vapaudesta maaliskuussa 2016. Siinä todettiin, että välittömien kustannusten kattamiseksi maksettavat määrät näyttävät olevan täysin kohtuullisia, mutta viranomaisten vastausajasta laskuttamista ei voida hyväksyä. Kuten komission vuoden 2018 maaraportissa todettiin, tietosuojavaltuutettu ja tuomioistuimet, perustuslakituomioistuin mukaan luettuna, ovat ottaneet progressiivisen kannan avoimuuteen liittyvissä asioissa.

(30)  Unkarin vuoden 2018 parlamenttivaaleja käsitellyt Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 9. huhtikuuta 2018 hyväksymissään alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että tiedonsaantia sekä tiedotusvälineiden vapautta ja yhdistymisvapautta on rajoitettu muun muassa äskettäisillä lakimuutoksilla ja että kampanjasta uutisoitiin laajasti, mutta erittäin kärjistyneesti ja uutisoinnista puuttui kriittinen analyysi. Yleisradioyhtiö tarjosi toimeksiantonsa mukaisesti ilmaista lähetysaikaa ehdokkaille, mutta sen uutislähetykset ja toimituksellinen tuotos suosivat selvästi vallassa olevaa koalitiota, mikä on kansainvälisten normien vastaista. Useimmat kaupalliset lähetystoiminnan harjoittajat olivat uutisoinnissaan puolueellisia joko valtaa pitäville puolueille tai oppositiolle. Verkkotiedotusvälineet tarjosivat foorumin moniarvoiselle, asiakeskeiselle keskustelulle. Se totesi lisäksi, että omistajuuden politisoitumisella yhdessä rajoittavan lainsäädäntökehyksen kanssa oli hyytävä vaikutus toimitukselliseen vapauteen, mikä esti äänestäjien moniarvoisen tiedonsaannin. Se mainitsi myös, että muutoksilla otettiin käyttöön aiheettomia rajoituksia, jotka koskevat tietojen saatavuutta, laajentamalla sellaisen tiedon määritelmää, jota avoimuusvaatimus ei koske ja nostamalla tietopyyntöjen käsittelymaksua.

(31)  YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 5. huhtikuuta 2018 esittämissään päätelmissä huolensa Unkarin tiedotusvälineitä koskevista laeista ja käytännöistä, jotka rajoittavat mielipiteen- ja sananvapautta. Se oli huolissaan siitä, että lakiin tehtyjen muutosten seurauksena nykyinen lainsäädäntökehys ei täysin takaa sensuroimatonta ja rajoituksetonta lehdistöä. Se totesi huolestuneena, että tiedotusvälineneuvosto ja tiedotusvälineistä vastaava viranomainen eivät ole riittävän riippumattomia hoitamaan tehtäviään ja niillä on kohtuuttomat sääntelyvaltuudet ja valtuudet määrätä seuraamuksia.

(32)  Etyjin mediavaltuutetun toimisto tuomitsi 13. huhtikuuta 2018 voimakkaasti unkarilaisen mediatalon julkaiseman luettelon yli 200 henkilöstä, jotka mediatalon mukaan kuuluvat niihin yli 2 000 henkilöön, joiden väitetään tähtäävän hallituksen syöksemiseen vallasta. Luettelon julkaisi 11. huhtikuuta unkarilainen lehti Figyelő, ja siihen sisältyy monia toimittajia ja muita kansalaisia. Etyjin mediavaltuutetun toimisto ilmaisi 7. toukokuuta 2018 olevansa erittäin huolissaan useiden riippumattomien toimittajien akkreditoinnista kieltäytymisestä, mikä esti näitä raportoimasta Unkarin uuden parlamentin järjestäytymisistunnosta. Lisäksi todettiin, ettei tällaista tapahtumaa saa käyttää keinona rajoittaa kriittisen uutisoinnin sisältöä ja että tällainen käytäntö antaa huonon alun Unkarin parlamentin uudelle toimikaudelle.

Akateeminen vapaus

(33)  Venetsian komissio hyväksyi 6. lokakuuta 2017 lausunnon 4. huhtikuuta 2017 annetusta laista N:o XXV, jolla muutettiin vuoden 2011 lakia N:o CCIV kansallisesta korkea-asteen koulutuksesta. Se totesi, että tiukempien sääntöjen käyttöön ottaminen ilman vahvoja perusteita sekä tiukempien määräaikojen ja tuntuvampien oikeudellisten seuraamusten asettaminen Unkariin jo asettautuneille ja siellä useita vuosia toimineille ulkomaisille yliopistoille on erittäin ongelmallista oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien vaalimisen kannalta. Kyseisiä yliopistoja ja niiden oppilaita suojelevat akateemista vapautta koskevat kotimaiset ja kansainväliset säännöt, sananvapaus ja yhdistymisvapaus ja oikeus koulutukseen sekä koulutuksen vapaus. Venetsian komissio suositteli, että Unkarin viranomaiset takaavat erityisesti, että uudet työlupavaatimusta koskevat säännöt eivät vaikuta suhteettomasti akateemiseen vapauteen ja niitä sovelletaan syrjimättömästi ja joustavasti vaarantamatta olemassa olevien yliopistojen jo tarjoaman koulutuksen laatua ja kansainvälistä luonnetta. Myös mielipiteen- ja sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden ja kulttuuristen oikeuksien edistämisestä vastaavat YK:n erityisedustajat jakoivat 11. huhtikuuta 2017 antamassaan lausunnossa huolenaiheen, joka liittyy vuonna 2011 annetun, kansallista korkea-asteen koulutusta koskevan lain N:o CCIV muuttamiseen. YK:n ihmisoikeuskomitea pani 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä merkille, että tällaisille mielipiteenvapauden, sananvapauden ja yhdistymisvapauden sekä akateemisen vapauden rajoituksille ei ole riittäviä perusteita.

(34)  Unkarin parlamentti pidensi 17. lokakuuta 2017 maassa toimivien ulkomaisten yliopistojen uusien kriteerien täyttämistä koskevaa määräaikaa 1. tammikuuta 2019 asti kyseisten laitosten sitä pyydettyä ja Unkarin rehtorien konferenssin puheenjohtajan sitä suositeltua. Venetsian komissio on ilmaissut olevansa tyytyväinen tähän määräajan pidennykseen. Neuvottelut Unkarin hallituksen ja asianomaisten ulkomaisten korkeakoululaitosten, erityisesti Central European University -yliopiston, välillä ovat yhä käynnissä, ja ulkomaisten yliopistojen oikeudellisesti epäselvä tilanne vallitsee edelleen, vaikkakin Central European University -yliopisto täytti ajoissa uudet vaatimukset.

(35)  Komissio päätti 7. joulukuuta 2017 viedä Unkarin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska kansallista korkea-asteen koulutusta koskeva vuoden 2011 laki N:o CCIV rajoittaa suhteettomasti unionin ja kolmansien maiden yliopistojen toimintaa ja kyseinen laki on muutettava unionin oikeuden mukaiseksi. Komissio totesi, että uusi lainsäädäntö on vastoin akateemista vapautta, oikeutta koulutukseen ja oikeutta harjoittaa liiketoimintaa, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määrätään ja kansainvälisen kauppaoikeuden mukaisten unionin oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti.

Uskonnonvapaus

(36)  Unkarin parlamentti hyväksyi 30. joulukuuta 2011 lain N:o CCVI omantunnon- ja uskonnonvapaudesta ja Unkarin kirkkojen, uskontokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen oikeudellisesta asemasta. Laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2012. Lailla tarkistettiin monien uskonnollisten järjestöjen oikeushenkilön asemaa ja se vähensi laillisesti tunnustettujen kirkkojen määrän Unkarissa 14:ään. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu toi julki 16. joulukuuta 2011 tätä lakia koskevat huolenaiheensa Unkarin viranomaisille lähetetyssä kirjeessä. Kansainväliseen painostukseen vastatakseen Unkarin parlamentti laajensi helmikuussa 2012 tunnustettujen kirkkojen lukumäärän 31:een. Venetsian komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2012 omantunnon- ja uskonnonvapaudesta ja Unkarin kirkkojen, uskontokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen oikeudellisesta asemasta vuonna 2011 annetusta laista N:o CCVI lausunnon, jossa se totesi, että laissa asetetaan joukko vaatimuksia, jotka ovat liiallisia ja perustuvat mielivaltaisiin kriteereihin kirkkojen tunnustamisen osalta. Lisäksi se katsoi, että laki on johtanut satojen aiemmin lainmukaisesti tunnustettujen kirkkojen rekisteristä poistamiseen ja että se on jossakin määrin johtanut uskontojen ja uskonnollisten yhteisöjen epätasa-arvoiseen ja jopa syrjivään kohteluun riippuen siitä, onko niitä tunnustettu vai ei.

(37)  Unkarin perustuslakituomioistuin päätti helmikuussa 2013, että tunnustettujen kirkkojen poistaminen rekisteristä on ollut perustuslain vastaista. Unkarin parlamentti vastasi perustuslakituomioistuimen päätökseen muuttamalla perustuslakia maaliskuussa 2013. Kesäkuussa ja syyskuussa 2013 Unkarin parlamentti muutti vuoden 2011 lakia N:o CCVI luodakseen kaksitasoisen luokittelun, joka koostuu ”uskonnollisista yhteisöistä” ja ”rekisteröidyistä kirkoista”. Syyskuussa 2013 Unkarin parlamentti muutti perustuslakia nimenomaisesti myös siten, että sillä itsellään on valta valita uskonnolliset yhteisöt valtion kanssa tehtävää ”yhteistyötä” varten ”yleisen edun mukaisen toiminnan” nimissä, eli se antoi itselleen harkintavallan tunnustaa uskonnolliset järjestöt kahden kolmasosan enemmistöllä.

(38)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi asiassa Magyar Keresztény Mennonita Egyház ja muut v. Unkari 8. huhtikuuta 2014 antamassaan tuomiossa, että Unkari on rikkonut yhdistymisvapautta omantunnon- ja uskonnonvapauden valossa. Unkarin perustuslakituomioistuin katsoi, että tietyt kirkoksi tunnustamisen edellytyksiä koskevat säännöt olivat perustuslain vastaisia, ja määräsi lainsäätäjän saattamaan kyseiset säännöt Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaisiksi. Kyseinen laki saatettiin tämän vuoksi Unkarin parlamentin tarkasteltavaksi joulukuussa 2015, mutta se ei saanut tarvittavaa enemmistöä. Kyseinen tuomio odottaa edelleen täytäntöönpanoa.

Yhdistymisvapaus

(39)  Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi 9. heinäkuuta 2014 päivätyssä kirjeessään Unkarin viranomaisille, että hän oli huolissaan poliitikkojen leimaavista puheenvuoroista, joissa he ovat kyseenalaistaneet kansalaisjärjestötyön legitimiteetin Unkarin hallituksen tarkastuselimen tekemien sellaisten kansalaisjärjestöjen tarkastusten yhteydessä, jotka ovat jakaneet ja saaneet rahoitusta ETA:n/Norjan avustuksilla rahoitettavalta kansalaisjärjestörahastolta. Unkarin hallitus allekirjoitti sopimuksen rahaston kanssa ja sen seurauksena maksut ovat jatkuneet. Ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija vieraili Unkarissa 8.–16. helmikuuta 2016 ja pani raportissaan merkille merkittävät haasteet, joita perusvapauksien, kuten oikeuden mielipiteen- ja sananvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistymiseen, käyttämistä koskeva nykyinen lainsäädäntökehys aiheuttaa, ja että myös kansalliseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyvällä lainsäädännöllä voi olla rajoittava vaikutus kansalaisyhteiskuntaympäristöön.

(40)  Huhtikuussa 2017 Unkarin parlamentin käsiteltäväksi tuli ulkomailta tukea saavien järjestöjen avoimuutta koskeva lakiesitys, jolla sanottiin olevan tarkoitus ottaa käyttöön rahanpesun ja terrorismin ehkäisyyn liittyviä vaatimuksia. Venetsian komissio totesi vuonna 2013, että voi olla useita syitä, joiden vuoksi valtio voi rajoittaa ulkomaista rahoitusta, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen, mutta näitä oikeutettuja tavoitteita ei pitäisi käyttää tekosyynä valvoa kansalaisjärjestöjä tai rajoittaa niiden kykyä jatkaa laillista työtään, erityisesti ihmisoikeuksien puolustamisessa. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu osoitti 26. huhtikuuta 2017 Unkarin parlamentin puhemiehelle kirjeen, jossa hän totesi, että lakiesitys tehtiin tilanteessa, jossa tietyt hallituskoalition jäsenet pitivät jatkuvasti vihamielisiä puheita ja leimasivat julkisesti jotkin kansalaisjärjestöt ”ulkomaisiksi agenteiksi” niiden rahoituslähteen perusteella sekä kyseenalaistivat niiden legitimiteetin. Termi ”ulkomainen agentti” puuttui kuitenkin luonnoksesta. Euroopan neuvoston järjestämän kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kokouksen puheenjohtajan ja kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia käsittelevän asiantuntijaneuvoston puheenjohtajan 7. maaliskuuta 2017 antamassa lausunnossa mainittiin vastaavia huolenaiheita samoin kuin kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia käsittelevän asiantuntijaneuvoston 24. huhtikuuta 2017 laatimassa lausunnossa ja ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta ja mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä vastaavien YK:n erityisraportoijien 15. toukokuuta 2017 laatimassa lausunnossa.

(41)  Unkarin parlamentti hyväksyi lakiesityksen 13. kesäkuuta 2017 tehtyään siihen useita muutoksia. Venetsian komissio totesi 20. kesäkuuta 2017 laatimassaan lausunnossa, että termi ”ulkomailta tukea saava järjestö” on neutraali ja kuvaava ja jotkut kyseisistä muutoksista merkitsivät huomattavaa parannusta mutta samaan aikaan joihinkin toisiin huolenaiheisiin ei puututtu ja että muutokset eivät riittäneet lieventämään huolta siitä, että laki merkitsisi suhteetonta ja tarpeetonta puuttumista yhdistymis- ja sananvapauteen, yksityisyydensuojaa koskevaan oikeuteen ja syrjintäkieltoon. YK:n ihmisoikeuskomitea pani 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä merkille, ettei ollut riittäviä perusteita sellaisten vaatimusten asettamiselle, joiden pyrkimyksenä vaikutti osittain olevan tiettyjen kansalaisjärjestöjen saattaminen huonoon valoon, ihmisoikeuksien suojelua Unkarissa harjoittavat kansalaisjärjestöt mukaan luettuina.

(42)  Komissio päätti 7. joulukuuta 2017 käynnistää oikeudellisen menettelyn Unkaria vastaan sen vuoksi, että se oli laiminlyönyt pääoman vapaata liikkuvuutta koskevia perussopimuksen määräysten mukaisia velvoitteitaan sekä sen kansalaisjärjestöjä koskevan lain niiden säännösten vuoksi, joissa komission mukaan epäsuorasti syrjitään ja suhteettomasti rajoitetaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille ulkomailta tehtäviä lahjoituksia. Lisäksi komissio väitti, että Unkari oli rikkonut perusoikeuskirjassa määrättyjä yhdistymisvapautta ja oikeutta yksityiselämän suojaan ja henkilötietojen suojaan yhdessä pääoman vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten kanssa, jotka on määritelty SEUT-sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa ja 56 ja 63 artiklassa.

(43)  Helmikuussa 2018 Unkarin hallitus esitteli lainsäädäntöpaketin, joka koostui kolmesta lakiesityksestä (T/19776, T/19775, T/19774). Euroopan neuvoston järjestämän kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kokouksen puheenjohtaja ja kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia käsittelevän asiantuntijaneuvoston puheenjohtaja antoivat 14. helmikuuta 2018 lausunnon, jossa todettiin, että paketissa ei kunnioiteta yhdistymisvapautta etenkään sellaisten kansalaisjärjestöjen kohdalla, jotka käsittelevät maahanmuuttaja-asioita. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu toi esiin vastaavia huolenaiheita 15. helmikuuta 2018. Mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä vastaava YK:n erityisraportoija, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä erityisraportoija, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen solidaarisuuden erityisasiantuntija, siirtolaisten ihmisoikeuksien erityisedustaja ja rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihamielisyyden ja suvaitsemattomuuden nykyaikaisten muotojen erityisraportoija varoittivat 8. maaliskuuta 2018, että laki voi johtaa yhdistymisvapauden ja sananvapauden aiheettomiin rajoituksiin Unkarissa. YK:n ihmisoikeuskomitea toi 5. huhtikuuta 2018 esittämissään päätelmissä esiin huolen siitä, että viittaamalla ”kansakunnan eloonjääntiin” ja kansalaisten ja kulttuurin suojeluun ja liittämällä kansalaisjärjestöjen työ väitettyyn kansainväliseen salaliittoon lainsäädäntöpaketti leimaisi kansalaisjärjestöt ja heikentäisi niiden kykyä jatkaa tärkeää työtään ihmisoikeuksien ja erityisesti pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muuttajien oikeuksien tukemiseksi. Se oli myös huolestunut siitä, että kansalaisjärjestöille kohdennetun ulkomaisen rahoituksen rajoittamista saatettaisiin käyttää niiden laittomaan painostukseen ja perusteettomaan puuttumiseen niiden toimintaan. Yhden lakiesityksen tarkoituksena oli periä kaikesta Unkarin ulkopuolelta tulevasta kansalaisjärjestöjen rahoituksesta, myös EU:n rahoituksesta, 25 prosentin vero. Lakipaketilla olisi myös viety kansalaisjärjestöiltä oikeussuojakeino valittaa mielivaltaisista päätöksistä. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen oikeudellisten asioiden ja ihmisoikeuksien valiokunta pyysi 22. maaliskuuta 2018 Venetsian komissiolta lausuntoa lainsäädäntöpakettiluonnoksesta.

(44)  Unkarin hallitus antoi 29. toukokuuta 2018 lakiesityksen, jolla muutettaisiin tiettyjä laittoman maahanmuuton torjuntatoimenpiteisiin liittyviä lakeja (T/333). Ehdotus on tarkistettu versio edellisestä lainsäädäntöpaketista ja siinä ehdotetaan rikosoikeudellisia seuraamuksia ”laittoman maahanmuuton helpottamisesta”. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu vaati samana päivänä, että ehdotus peruutetaan ja ilmaisi huolensa siitä, että jos kyseiset ehdotukset hyväksytään, ne jättäisivät kodeistaan pakenemaan joutuneet ihmiset vaille hätäapua ja -palveluja ja kiristäisivät entisestään julkista keskustelua ja voimistaisivat muukalaisvihamielisiä asenteita. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu toi esiin vastaavia huolenaiheita 1. kesäkuuta 2018. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen oikeudellisten asioiden ja ihmisoikeuksien valiokunnan puheenjohtaja vahvisti 31. toukokuuta 2018 Venetsian komission lausuntoa koskevan pyynnön uudesta ehdotuksesta. Ehdotus hyväksyttiin 20. kesäkuuta 2018 ennen Venetsian komission lausunnon antamista. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu tuomitsi 21. kesäkuuta 2018 Unkarin parlamentin päätöksen. Venetsian komissio ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto totesivat 22. kesäkuuta 2018, että rikosvastuuta koskeva säännös voi haitata suojeltua järjestö- ja sananvapaustoimintaa ja rikkoo oikeutta yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen ja se olisi sen vuoksi kumottava.

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

(45)  Naisten syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä torjuva YK:n työryhmä vieraili Unkarissa 17.–27. toukokuuta 2016. Työryhmä totesi raportissaan, että perinteistä perhemuotoa, jonka suojelu on taattu kansakunnan eloonjäämiseksi, ei pitäisi asettaa vastakkain naisten poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kanssa. Työryhmä huomautti myös, että naisten oikeutta tasa-arvoon ei voida tarkastella ainoastaan haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, suojelun valossa, koska he ovat osa tällaisia ryhmiä. Uudet koulukirjat sisältävät edelleen sukupuolistereotypioita, joissa naiset ovat ensisijaisesti äitejä ja vaimoja ja joissa äidit esitetään toisinaan vähemmän älykkäinä kuin isät. Toisaalta työryhmä antoi tunnustusta sille, että Unkarin hallitus on pyrkinyt vahvistamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ottamalla käyttöön perhetukijärjestelmää sekä varhaiskasvatusta ja hoitoa koskevat avokätiset säännökset. Unkarin vuoden 2018 parlamenttivaaleja käsitellyt Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 9. huhtikuuta 2018 hyväksymissään alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että naiset ovat edelleen aliedustettuina poliittisessa elämässä ja ettei sukupuolten tasa-arvon edistämiselle vaaleissa ole lakiin perustuvia vaatimuksia. Vaikka yksi suurista puolueista asetti naisen kansallisen luettelon kärkeen ja jotkut puolueet käsittelivät ohjelmissaan sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sai niukasti huomiota kampanjoissa, samoin kuin tiedotusvälineissä.

(46)  YK:n ihmisoikeuskomitea piti 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä ilahduttavana Istanbulin sopimuksen allekirjoittamista, mutta valitettavana, että Unkarissa vallitsevat edelleen patriarkaaliset ja stereotyyppiset asenteet naisten asemaan yhteiskunnassa, ja pani huolestuneena merkille poliittisten henkilöiden naisista esittämät syrjivät kommentit. Se totesi myös, että Unkarin rikoslaissa ei täysin suojella perheväkivallan naispuolisia uhreja. Se ilmaisi huolensa siitä, että naiset ovat aliedustettuina päätöksentekoasemissa julkisella sektorilla, erityisesti ministeriöissä ja Unkarin parlamentissa. Istanbulin sopimusta ei ole vielä ratifioitu.

(47)  Unkarin perustuslaissa säädetään vanhempien työpaikkojen pakollisesta suojelusta sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamisesta. Myös työlainsäädäntöön sisältyy erityisiä naisia sekä lapsia kasvattavia äitejä ja isiä koskevia säännöksiä. Komissio antoi 27. huhtikuuta 2017 perustellun lausunnon, jossa se kehotti Unkaria panemaan asianmukaisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY(3), sillä Unkarin laki sisältää sukupuoleen perustuvaa syrjintäkieltoa koskevan poikkeuksen, joka on paljon laajempi kuin kyseisessä direktiivissä säädetty poikkeus. Komissio esitti samana päivänä Unkarille neuvoston direktiivin 92/85/ETY(4) noudattamatta jättämisestä perustellun lausunnon, jossa todettiin, että työnantajilla on velvollisuus mukauttaa työoloja raskaana olevien tai imettävien työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaran välttämiseksi. Unkarin hallitus on sitoutunut tarkistamaan tarvittavia yhdenvertaisesta kohtelusta ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisestä annetun vuoden 2003 lain N:o CXXV säännöksiä sekä työlainsäädännön vuoden 2012 lain N:o I säännöksiä. Näin ollen asian käsittely lopetettiin 7. kesäkuuta 2018.

(48)  YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä huolensa siitä, että perustuslaillisessa syrjintäkiellossa ei selvästi luetella seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä syrjintäperusteina ja että sen rajoittava perhemääritelmä voisi johtaa syrjintään, sillä siihen ei sisälly tietynlaisia perhejärjestelyjä, kuten samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Komitea oli myös huolissaan väkivallanteoista ja kielteisistä stereotypioista sekä ennakkoluuloista lesboja, homoja, biseksuaaleja ja transihmisiä kohtaan erityisesti työllisyys- ja koulutusaloilla.

(49)  YK:n ihmisoikeuskomitea mainitsi 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätöshuomautuksissa myös sen, että suuri määrä henkisesti, älyllisesti ja psykososiaalisesti vajavaisia henkilöitä on pakkosijoitettu hoitolaitoksiin, eristetty ja ohjattu pakkohoitoon, sekä siitä, että suljetuissa laitoksissa on raportoitu esiintyneen väkivaltaista ja julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua ja niissä on jopa väitetty sattuneen lukuisia tutkimatta jääneitä kuolemantapauksia.

Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, romanit ja juutalaiset mukaan luettuina, ja suojelu tällaisiin vähemmistöihin kohdistuvilta vihamielisiltä lausunnoilta

(50)  Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi vierailustaan Unkariin laatimassaan raportissa, joka julkaistiin 16. joulukuuta 2014, että hän oli huolissaan rasismin ja suvaitsemattomuuden lisääntymisestä Unkarissa ja että kaikkein räikein suvaitsemattomuuden muoto oli romanivastaisuus, kuten romaneihin kohdistuva julma ja väkivaltainen käytös sekä puolisotilaalliset marssit ja partiointi romanien asuttamissa kylissä. Hän totesi myös, että huolimatta Unkarin viranomaisten esittämistä kannoista, joissa tuomitaan antisemitistiset puheet, antisemitismi on toistuva ongelma, joka ilmenee vihapuheina ja väkivaltaisuuksina juutalaisia ja juutalaisten omaisuutta kohtaan. Lisäksi hän mainitsi uudelleen puhjenneen muukalaisvihan, joka kohdistuu muuttajiin, kuten turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin, sekä suvaitsemattomuuden, joka kohdistuu muihin sosiaalisiin ryhmiin, kuten hlbti-henkilöihin, köyhiin ja kodittomiin. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) Unkaria koskevassa 9. kesäkuuta 2015 julkaistussa raportissa mainittiin vastaavanlaisia huolenaiheita.

(51)  Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa Euroopan neuvoston puiteyleissopimusta käsittelevä neuvoa-antava komitea totesi 25. helmikuuta 2016 hyväksytyssä neljännessä lausunnossaan, että romanit kärsivät edelleen järjestelmällisestä syrjinnästä ja epätasa-arvosta kaikilla elämänalueilla, kuten asumisessa, työllisyydessä, koulutuksessa, terveydenhuollossa ja sosiaaliseen ja poliittiseen elämään osallistumisessa. Euroopan neuvoston ministerikomitea suositteli 5. heinäkuuta 2017, että Unkarin viranomaiset toteuttaisivat kestäviä ja tehokkaita toimia estääkseen ja torjuakseen romanien kärsimää epätasa-arvoa ja syrjintää ja langettaakseen siitä seuraamuksia, parantaakseen tiiviissä neuvotteluyhteistyössä romaniedustajien kanssa romanien elinoloja, terveydenhoitopalvelujen saantia ja työllisyyttä, ryhtyäkseen tehokkaisiin toimenpiteisiin sellaisten käytäntöjen lopettamiseksi, jotka johtavat romanilasten erottelun jatkumiseen kouluissa ja lisätäkseen ponnisteluja romanilasten koulutuksen alalla kohtaamien vaikeuksien voittamiseksi, varmistaakseen, että romanilapsilla on yhtäläiset pääsymahdollisuudet kaikille laadukkaan koulutuksen tasoille ja jatkaakseen toimenpiteitä, joilla estetään lasten sijoittaminen väärin perustein erityiskouluihin ja erityisluokille. Unkarin hallitus on toteuttanut useita merkittäviä toimenpiteitä edistääkseen romanien osallistamista. Se hyväksyi 4. heinäkuuta 2012 työsuojelua koskevan toimintasuunnitelman suojellakseen epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työllisyyttä ja edistääkseen pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Se hyväksyi myös terveydenhuollon alakohtaisen strategian ”Terve Unkari 2014–2020” vähentääkseen terveyteen liittyvää eriarvoisuutta. Vuonna 2014 se laati aikavälille 2014–2020 strategian, joka koski slummityyppisiin asuinalueisiin puuttumista erillisillä asuinalueilla. Perusoikeusviraston laatiman perusoikeuksia koskevan vuoden 2018 kertomuksen mukaan niiden romaninuorten osuus, jotka eivät ole pääasiallisesti työelämässä tai koulutuksessa, on noussut 38 prosentista vuonna 2011 aina 51 prosenttiin vuonna 2016.

(52)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa Horváth ja Kiss v. Unkari 29. tammikuuta 2013 antamassaan tuomiossa, että asiaa koskevasta Unkarin lainsäädännöstä, sellaisena kuin sitä sovelletaan käytännössä, puuttuivat riittävät suojatoimenpiteet ja että se johti romanilasten yliedustukseen ja erotteluun erityiskouluissa ja erityisluokilla henkisiä vammoja koskevien järjestelmällisten virhediagnoosien vuoksi, mikä merkitsi syrjinnästä vapaata koulutusta koskevan oikeuden loukkausta. Kyseinen tuomio odottaa edelleen täytäntöönpanoa.

(53)  Komissio lähetti 26. toukokuuta 2016 virallisen ilmoituksen Unkarin viranomaisille sekä Unkarin lainsäädännöstä että hallinnollisista käytännöistä, jotka ovat johtaneet siihen, että romanilapsia on suhteettomasti yliedustettuina henkisesti vammaisille lapsille tarkoitetuissa erityiskouluissa ja heihin kohdistetaan tavallisissa kouluissa huomattavaa syrjintää opetuksessa, mikä vaikeuttaa sosiaalista osallisuutta. Unkarin hallitus sitoutui aktiiviseen vuoropuheluun komission kanssa. Unkarin osallistamisstrategiassa keskitytään edistämään osallistavaa koulutusta, vähentämään erottelua, katkaisemaan huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle ja luomaan osallistava kouluympäristö. Lisäksi kansallista julkista koulutusta koskevaa lakia täydennettiin tammikuussa 2017 lisätakeilla, ja Unkarin hallitus käynnisti viralliset tarkastukset vuosina 2011–2015, joita seurasivat hallinnon virastojen toimet.

(54)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa Balázs v. Unkari 20. lokakuuta 2015 antamassaan tuomiossa, että syrjintäkieltoa oli rikottu, sillä väitettyä romanivastaisuutta ei tutkittu tapauksen motiivina. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa R.B. v. Unkari, 12. huhtikuuta 2016 antamassaan tuomiossa ja asiassa Király ja Dömötör v. Unkari, 17. tammikuuta 2017 antamassaan tuomiossa, että oikeutta yksityiselämään oli rikottu, sillä rasistisiksi väitettyjä väärinkäytöksiä ei oltu tutkittu riittävästi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa M.F. v. Unkari, 31. lokakuuta 2017 antamassaan tuomiossa, että syrjintäkieltoa samoin kuin epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoa oli rikottu, koska viranomaiset eivät olleet selvittäneet mahdollisia rasistisia perusteita kyseisen tapahtuman taustalla. Kyseiset tuomiot odottavat edelleen täytäntöönpanoa. Asioissa Balázs v. Unkari ja R.B. v. Unkari annettujen tuomioiden johdosta tuli kuitenkin rikoslaissa voimaan 28. lokakuuta 2016 ”väkivaltaan tai vihaan yhteisöä vastaan yllyttämistä” koskevan rikoksen tosiseikaston muutos, jolla oli määrä panna täytäntöön neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS(5). Rikoslainsäädäntöä tarkistettiin vuonna 2011 siten, että estetään äärioikeistolaisten puolisotilaallisten ryhmien kampanjat sisällyttämällä lainsäädäntöön niin kutsutut ”virkapukurikokset” ja rangaistaan provosoivasta epäsosiaalisesta käytöksestä, joka herättää pelkoa kansallisen, etnisen tai uskonnollisen yhteisön jäsenissä.

(55)  Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto toteutti 29. kesäkuuta–1. heinäkuuta 2015 arviointikäynnin Unkarissa Miskolcin kaupunginhallituksen toimien jälkeen, jotka koskivat romanien pakkohäätöjä. Paikallisviranomaiset sovelsivat romanivastaisten toimenpiteiden mallia jo ennen paikalliseen määräykseen vuonna 2014 tehtyä muutosta, ja kaupungin julkiset johtohahmot esittivät usein romanien vastaisia lausuntoja. Miskolcin pormestarin raportoitiin todenneen helmikuussa 2013, että hän halusi siivota kaupungista ”epäsosiaaliset ja perverssit romanit”, joiden väitettiin hyötyvän laittomasti Nest-ohjelmasta (Fészekrakó-ohjelma), joka koskee asumistukia sekä tuetuissa asunnoissa vuokralla asuvien henkilöiden tukemista vuokra- ja ylläpitokustannuksissa. Hänen lausunnostaan alkoi sarja karkotuksia, ja kyseisen kuukauden aikana viisikymmentä asuntoa 273:sta siirrettiin toiseen luokkaan – myös alueen siivoamiseksi stadionin uudistamista varten. Hallituksen asiasta vastaavan yksikön valituksesta korkein oikeus kumosi asiaa koskevat kohdat 28. huhtikuuta 2015 tekemässään päätöksessä. Unkarin perusoikeuksien komissaari ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien varakomissaari antoivat 5. kesäkuuta 2015 yhteisen lausunnon Miskolcin romanien perusoikeuksien rikkomisesta. Paikallishallinto ei noudattanut lausunnossa esitettyjä suosituksia. Unkarin yhdenvertaisesta kohtelusta vastaava viranomainen toteutti myös tutkimuksen ja antoi heinäkuussa 2015 päätöksensä, jossa se kehotti paikallishallintoa lopettamaan kaikki häädöt ja kehittämään toimintasuunnitelman ihmisarvoisen asumisen tarjoamiseksi. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu lähetti 26. tammikuuta 2016 Albanian, Bulgarian, Ranskan, Unkarin, Italian, Serbian ja Ruotsin hallituksille kirjeet, jotka koskivat romanien pakkohäätöjä. Unkarin viranomaisille osoitetussa kirjeessä ilmaistiin huoli romanien kohtelusta Miskolcissa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin 21. huhtikuuta 2016 ja siihen mennessä perustettiin myös sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaava virasto. Yhdenvertaisesta kohtelusta vastaava viranomainen totesi päätöksessään 14. lokakuuta 2016, että kunta oli täyttänyt velvoitteensa. ECRI totesi kuitenkin Unkarin osalta 15. toukokuuta 2018 julkaistujen suositusten täytäntöönpanoa koskevissa päätelmissään, että vaikka romanien asumisolojen parantamiseksi on tapahtunut myönteistä kehitystä, sen suositusta ei ollut pantu täytäntöön.

(56)  Euroopan neuvoston ministerikomitea suositti 5. heinäkuuta 2017 tekemässään päätöksessä, että Unkarin viranomaiset jatkaisivat juutalaisyhteisön kanssa käytävän vuoropuhelun parantamista ja tekisivät siitä pysyvän ja laittaisivat ehdottomasti etusijalle antisemitismin torjumisena julkisilla paikoilla, ponnistelisivat hellittämättä ja tehokkaasti kaikkien rasististen ja etnisyyteen perustuvien tai antisemitististen toimien estämiseksi, havaitsemiseksi, tutkimiseksi, niistä syytteeseen asettamiseksi ja seuraamusten langettamiseksi, sekä harkitsisivat lain muuttamista siten, että varmistetaan mahdollisimman laaja oikeussuoja rasistisia rikoksia vastaan.

(57)  Unkarin hallitus teki päätöksen holokaustista selvinneiden eläkkeiden 50 prosentin korotuksesta vuonna 2012, perusti Unkarin holokausti – 2014 -muistokomitean vuonna 2013, julisti vuoden 2014 holokaustin muistovuodeksi, käynnisti useiden unkarilaisten synagogien ja juutalaisten hautausmaiden perusparannus- ja kunnostusohjelmia ja valmistautuu parhaillaan vuoden 2019 Euroopan Maccabi-pelien järjestämiseen Budapestissa. Unkarin oikeudellisissa säännöksissä määritellään useita rikoksia, jotka liittyvät vihaan tai vihaan yllyttämiseen ja jotka käsittävät myös antisemitismin tai holokaustin kieltämisen tai mustamaalaamisen. Unkari sai kansainvälisen holokaustin muistoa kunnioittavan liiton (IHRA) puheenjohtajuuden vuosiksi 2015–2016. Unkarin pääministeri käytti kuitenkin 15. maaliskuuta 2018 Budapestissa pitämässään puheessa hyökkäävän puheenvuoron, joka sisälsi selkeän antisemitistisiä George Sorosiin kohdistuvia stereotypioita ja joka olisi voitu katsoa tuomittavaksi.

(58)  YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä huolensa tiedoista, joiden mukaan romaniyhteisö kärsii edelleen laajalle levinneestä syrjinnästä ja syrjäytymisestä, työttömyydestä sekä erottelusta asumisessa ja koulutuksessa. Se oli erityisen huolissaan, että julkista opetusta koskevasta laista huolimatta kouluissa, erityisesti kirkon kouluissa ja yksityisissä kouluissa, syrjintä on edelleen yleistä, ja lievästi vammaisille lapsille tarkoitettuihin kouluihin sijoitettujen romanilasten määrä on yhä suhteettoman suuri. Se mainitsi myös huolensa viharikosten levinneisyydestä ja poliittisessa keskustelussa, tiedotusvälineissä ja internetissä esiintyvästä vihapuheesta, joka kohdistuu vähemmistöihin, kuten romaneihin, muslimeihin, maahanmuuttajiin ja pakolaisiin, myös hallituksen rahoittamien kampanjoiden yhteydessä. Komitea oli huolissaan myös antisemitististen stereotypioiden yleisyydestä. Komitea pani myös huolestuneena merkille väitteet, joiden mukaan rekisteröityjen viharikosten määrä on erittäin alhainen, koska poliisi jättää ne usein tutkimatta eikä nosta syytteitä, vaikka kyseessä olisivat uskottavat viharikoksia ja rikollisia vihapuheita koskevat väitteet. Komitea oli myös huolissaan tiedoista siitä, että poliisi harjoittaa edelleen rotuun perustuvaa romanien profilointia.

(59)  Gyöngyöspatan kylän tapauksessa, jossa paikallinen poliisi määräsi sakkoja ainoastaan romaneille vähäisten liikennerikkomusten vuoksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomiossa todettiin, että kyseessä oli häirintä ja romaneihin kohdistuva välitön syrjintä, vaikka yksittäiset toimenpiteet olisivat olleet laillisia. Toisen oikeusasteen tuomioistuin ja korkein oikeus katsoivat, että Unkarin kansalaisoikeusunioni, joka oli esittänyt yleisen kanteen (actio popularis), ei voinut esittää näyttöä syrjinnästä. Asia vietiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

(60) Perustuslain neljännen muutoksen mukaan sananvapautta ei saa käyttää Unkarin kansakunnan tai minkään kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen yhteisön loukkaamiseen. Unkarin rikoslaissa tuomitaan väkivaltaan tai vihaan yllyttäminen yhteisön jäsentä vastaan. Hallitus on perustanut viharikosten vastaisen työryhmän, joka tarjoaa poliiseille koulutusta ja auttaa uhreja tekemään yhteistyötä poliisin kanssa ja ilmoittamaan tapahtumista.

Muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeudet

(61)  YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu ilmaisi 3. heinäkuuta 2015 huolensa turvapaikkalainsäädännön muuttamista koskevasta nopeutetusta menettelystä. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu ilmaisi 17. syyskuuta 2015 mielipiteensä siitä, että Unkarin tapa kohdella pakolaisia ja maahanmuuttajia oli kansainvälisen oikeuden vastainen. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu esitti 27. marraskuuta 2015 lausunnon, jonka mukaan Unkarin suhtautuminen pakolaishaasteeseen ei ole ihmisoikeuksien mukainen. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu, Euroopan neuvosto ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto kehottivat 21. joulukuuta 2015 Unkaria pidättymään sellaisista toimintalinjoista ja käytännöistä, jotka edistävät suvaitsemattomuutta ja pelkoa ja lietsovat muukalaisvihaa pakolaisia ja muuttajia kohtaan. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu ilmaisi 6. kesäkuuta 2016 huolensa lisääntyvistä väitteistä, joiden mukaan Unkarin rajaviranomaiset kohtelevat huonosti turvapaikanhakijoita ja maahan muuttajia, ja laajemmin rajoittavista raja- ja lainsäädäntötoimenpiteistä, myös turvapaikkamenettelyyn pääsyssä. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu kehotti 10. huhtikuuta 2017 keskeyttämään välittömästi Dublin-asetuksen mukaisen turvapaikanhakijoiden siirtämisen Unkariin. Vuonna 2017 Unkarissa jätetystä 3 397:stä kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta 2 880 hylättiin eli hylättyjen hakemusten osuus oli 69,1 prosenttia. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin liittyvistä 480 muutoksenhakupyynnöstä 40 hyväksyttiin, mikä vastaa 9:ä prosenttia. Vuonna 2016 muutoksenhakupyyntöjä tehtiin 775, joista hyväksyttiin viisi, mikä vastaa yhtä prosenttia, kun taas vuonna 2017 muutoksenhakupyyntöjä ei tehty.

(62)  Euroopan raja- ja merivartioviraston perusoikeusvaltuutettu vieraili Unkarissa lokakuussa 2016 ja maaliskuussa 2017, koska hän epäili, että virasto saattoi toimia olosuhteissa, joissa ei kunnioiteta, suojella ja noudateta Unkarin ja Serbian välisen rajan ylittäneiden henkilöiden oikeuksia, mikä saattaa asettaa viraston tilanteeseen, jossa tosiasiallisesti rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Perusoikeusvaltuutettu totesi maaliskuussa 2017, että riski siitä, että virasto yhteisvastuullisesti rikkoo Euroopan raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen 34 artiklassa tarkoitettuja perusoikeuksia, on hyvin suuri.

(63)  Mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä totesi 3. heinäkuuta 2014, että turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahanmuuttajien tilannetta on parannettava määrätietoisesti ja siihen on kiinnitettävä huomiota, jotta varmistetaan, ettei ihmisten vapautta riistetä mielivaltaisesti. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu toteaa olevansa samaa mieltä erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten vangitsemista koskevista huolenaiheista Unkariin tekemästään vierailusta laatimassaan raportissa, joka julkaistiin 16. joulukuuta 2014. Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) vieraili Unkarissa 21.–27. lokakuuta 2015 ja toi raportissaan esiin huomattavan määrän ulkomaiden kansalaisten (ilman huoltajaa olevat alaikäiset mukaan luettuina) väitteitä siitä, että poliisiviranomaiset ja maahanmuutto- ja turvapaikkakeskuksissa työskentelevät aseistetut vartijat olivat pahoinpidelleet heitä fyysisesti. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu totesi 7. maaliskuuta 2017 olevansa huolissaan Unkarin parlamentin äänestämästä uudesta laista, jonka mukaan turvapaikanhakijoiden, myös lasten, säilöönotosta tehdään pakollista koko turvapaikkamenettelyn ajaksi. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu esitti 8. maaliskuuta 2017 lausunnon, josta myös kävi ilmi huoli kyseisestä laista. YK:n kidutuksenvastainen alakomitea kehotti 31. maaliskuuta 2017 Unkaria puuttumaan välittömästi liiallisiin pidätyksiin ja tutkimaan niille vaihtoehtoja.

(64)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa O.M. v. Unkari 5. heinäkuuta 2016 antamassaan tuomiossa, että oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen oli rikottu pidätyksen yhteydessä, joka lähenteli mielivaltaisuutta. Viranomaiset epäonnistuivat erityisesti huolellisuuden noudattamisessa määrätessään kantajan pidätyksestä, sillä he eivät ottaneet huomioon haavoittuvassa asemassa olevan henkilön tilannetta eli esimerkiksi sitä, ovatko kantajan kaltaiset hlbt-ihmiset turvassa vai turvattomia tutkintavankeudessa muiden pidätettyjen henkilöiden joukossa, joista monet ovat lähtöisin maista, joissa vallitsee laajalle levinneitä kulttuurisia tai uskonnollisia ennakkoluuloja tällaisia henkilöitä vastaan. Kyseinen tuomio odottaa edelleen täytäntöönpanoa.

(65)  Muuttoliikettä ja pakolaisia käsittelevä Euroopan neuvoston pääsihteerin erityisedustaja vieraili 12.–16. kesäkuuta 2017 Serbiassa ja kahdella kauttakulkualueella Unkarissa. Erityisedustaja totesi raportissaan, että maahanmuuttajien ja pakolaisten väkivaltaiset palautukset Unkarista Serbiaan herättävät huolta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan (oikeus elämään) ja 3 artiklan (kidutuksen kielto) osalta. Erityisedustaja totesi myös, että rajoittavat käytännöt turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa Röszken ja Tompan kauttakulkualueille saavat turvapaikanhakijat usein turvautumaan laittomiin rajanylityskeinoihin, jolloin heidän on turvauduttava salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden apuun kaikkine siihen liittyvine riskeineen. Hän totesi, että kauttakulkualueilla toteutettaviin turvapaikkamenettelyihin ei liity riittäviä takeita turvapaikanhakijoiden suojelemiseksi palauttamiselta maihin, joissa heihin on vaarassa kohdistua Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 ja 3 artiklan vastainen kohtelu. Erityisedustaja totesi lopuksi, että Unkarin lainsäädäntö ja käytännöt on saatettava Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaisiksi. Erityisedustaja esitti useita suosituksia, mukaan luettuna kehotus Unkarin viranomaisille ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten tarkistaa asiaa koskevaa lainsäädäntökehystä ja muuttaa asiaa koskevia käytäntöjä, varmistaa, että ketään rajalle saapuvia tai Unkarin alueella olevia ulkomaiden kansalaisia ei estetä jättämästä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta. Euroopan neuvoston Lanzaroten komitea (Euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea) vieraili 5.–7. heinäkuuta 2017 myös kahdella kauttakulkualueella ja esitti useita suosituksia, kuten kehotuksen kohdella kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä lapsina ilman heidän ikäänsä perustuvaa syrjintää, varmistaa, että kaikkia Unkarin lainkäyttövaltaan kuuluvia lapsia suojellaan seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan, ja kehotuksen sijoittaa heidät järjestelmällisesti lastensuojelulaitoksiin, jotta heitä voidaan suojella aikuisten ja nuorten kauttakulkualueilla heitä kohtaan mahdollisesti harjoittamalta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän (GRETA) delegaatio vieraili 18.–20. joulukuuta 2017 Unkarissa, myös kahdella kauttakulkualueella, ja totesi, että kauttakulkualuetta, jossa tosiasiallisesti viedään henkilöiden vapaus, ei voida katsoa asianmukaiseksi ja turvalliseksi ihmiskaupan uhrien majoitukseksi. Se kehotti Unkarin viranomaisia luomaan oikeudellisen kehyksen ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi vailla laillista oleskelulupaa olevien kolmansien maiden kansalaisten keskuudesta ja lisäämään menettelyjä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi turvapaikanhakijoiden ja laittomien siirtolaisten keskuudessa. Alkaen 1. tammikuuta 2018 otettiin käyttöön lisäsäännöksiä alaikäisten suojelusta yleisesti ja erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelusta. Alaikäisiä turvapaikanhakijoita varten kehitettiin muun muassa erityinen opetussuunnitelma. ECRI mainitsi 15. toukokuuta 2018 julkaistuissa Unkaria koskevien suositusten täytäntöönpanoa koskevissa päätelmissään, että vaikka Unkariin on kohdistunut valtavia haasteita muuttajien ja pakolaisten joukkosaapumisten vuoksi, se on tyrmistynyt tilanteeseen vastaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja tilanteen vakavasta heikentymisestä sen viidennen kertomuksen jälkeen. Viranomaisten olisi kiireesti lopetettava pidätykset kauttakulkualueilla erityisesti, kun kyse on lapsiperheistä ja ilman huoltajaa saapuvista alaikäisistä.

(66)  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa Ilias ja Ahmed v. Unkari 14. maaliskuuta 2017 antamassaan tuomiossa, että kantajien oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen on rikottu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi myös, että epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltoa hakijoiden Serbiaan karkottamisen yhteydessä sekä oikeutta tehokkaisiin suojakeinoihin säilöönotto-olosuhteiden yhteydessä Röszken kauttakulkualueella oli rikottu. Asia on tällä hetkellä vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuressa jaostossa.

(67)  Kyproksella asuva syyrialainen Ahmed H. oli yrittänyt auttaa perhettään pakenemaan Syyriasta ja ylittämään Serbian ja Unkarin rajan syyskuussa 2015. Unkarin tuomioistuin tuomitsi hänet 14. maaliskuuta 2018 seitsemäksi vuodeksi vankeuteen ja karkotettavaksi 10 vuodeksi terroristiseen toimintaan liittyvien syytteiden perusteella, mikä herättää kysymyksen terrorismin vastaisen lainsäädännön ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden asianmukaisesta soveltamisesta Unkarissa.

(68)  Asioissa C-643/15 ja C-647/15 6. syyskuuta 2017 antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin hylkäsi kokonaisuudessaan Slovakian ja Unkarin valitukset neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 mukaisesta turvapaikanhakijoiden pakollista uudelleensijoittamista koskevasta väliaikaisesta mekanismista. Unkari ei kuitenkaan ole kyseisen tuomion jälkeen noudattanut päätöstä. Komissio päätti 7. joulukuuta 2017 viedä Tšekin tasavallan, Unkarin ja Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole noudattaneet uudelleensijoittamista koskevia laillisia velvoitteitaan.

(69)  Komissio päätti 7. joulukuuta 2017 edetä Unkaria vastaan käynnistetyssä sen turvapaikkalainsäädäntöä koskevassa rikkomismenettelyssä lähettämällä perustellun lausunnon. Komissio katsoo, että Unkarin lainsäädäntö on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2013/32/EU(6), 2008/115/EY(7) ja 2013/33/EU(8) sekä useiden perusoikeuskirjan säännösten kanssa.

(70)  YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 5. huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä olevansa huolissaan siitä, että Unkarissa maaliskuussa 2017 hyväksytty laki, joka mahdollistaa kaikkien turvapaikanhakijoiden automaattisen siirron kauttakulkualueille koko turvapaikkamenettelyn ajaksi lukuun ottamatta alle 14-vuotiaiksi määritettyjä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä, ei ole lainsäädännön vaatimusten mukainen, sillä se mahdollistaa pitkän ja määrittelemättömän pituisen vangitsemisen, se ei sisällä mitään oikeudellisia vaatimuksia siitä, että kunkin yksilön erityisolosuhteet olisi tutkittava nopeasti, ja siitä puuttuvat menettelytakeet, joiden avulla voitaisiin mielekkäästi kyseenalaistaa siirrot kauttakulkualueille. Komitea oli erityisen huolissaan tiedoista, jotka koskivat maahanmuuttajien automaattista säilöönottoa vastaanottokeskuksissa Unkarissa ja oli huolissaan, että vapaudenmenetystä koskevia toimenpiteitä on käytetty laittoman maahantulon yleisenä pelotteena sen sijaan, että se olisi ollut vastaus yksilökohtaiseen riskinmääritykseen. Lisäksi komitea oli huolissaan väitteistä, jotka koskivat joidenkin vastaanottokeskusten huonoja olosuhteita. Se pani huolestuneena merkille ensimmäisen kerran kesäkuussa 2016 käyttöönotetun käännytyslain, joka mahdollisti sen, että poliisi saattoi palauttaa summittaisesti kaikki sääntöjenvastaisesti rajan ylittävät ja 8 kilometrin säteellä rajasta Unkarin alueella olevat, mikä myöhemmin laajennettiin koskemaan Unkarin koko aluetta, sekä asetuksen 191/2015, jossa Serbia nimettiin ”turvalliseksi kolmanneksi maaksi”, mikä mahdollistaa käännytykset Unkarin rajalta Serbiaan. Komitea totesi huolestuneena, että käännytyksiä on sovellettu erotuksetta ja tämän toimenpiteen kohteena olevilla oli erittäin rajalliset mahdollisuudet jättää turvapaikkahakemus tai valittaa päätöksestä. Se pani myös huolestuneena merkille raportit kollektiivisista ja väkivaltaisista karkotuksista, kuten väitteet rajuista pahoinpitelyistä, poliisikoirien hyökkäyksistä ja kumiluodeilla ampumisesta, jotka ovat johtaneet vakaviin loukkaantumisiin ja ainakin yhdessä tapauksessa turvapaikanhakijan kuolemaan. Se oli huolissaan myös tiedoista, joiden mukaan turvapaikanhakijalasten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten iän arviointi kauttakulkualueilla on puutteellista, riippuu huomattavasti asiantuntijan toteuttamasta visuaalisesta tutkimuksesta ja on epätarkka, sekä tiedoista, joiden mukaan turvapaikanhakijoiden on hankala saada koulutusta, sosiaalisia ja psykologisia palveluja ja oikeusapua. Uudessa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta säädetään, että iän lääketieteelliseen arviointiin on turvauduttava viimeisenä keinona.

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

(71)  Äärimmäistä köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija ja asianmukaisia asumisolosuhteita käsittelevä YK:n erityisraportoija kehottivat 15. helmikuuta 2012 ja 11. joulukuuta 2012 Unkaria harkitsemaan uudelleen lainsäädäntöä, jonka perusteella paikallisviranomaiset voivat kriminalisoida asunnottomuuden, ja pitämään voimassa perustuslakituomioistuimen päätöksen asunnottomuuden kriminalisoinnin poistamisesta. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi vierailuaan Unkariin koskevassa raportissa, joka julkaistiin 16. joulukuuta 2014, että hän on huolissaan toimenpiteistä, joita on toteutettu taivasalla nukkumisen ja mökkien ja majojen rakentamisen estämiseksi ja joiden on laajalti kuvailtu tekevän kodittomuudesta käytännössä rikollista. Valtuutettu kehotti Unkarin viranomaisia tutkimaan raportoituja pakkohäätötapauksia, joiden yhteydessä ei ole esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja tapauksia, joissa lapset on viety pois perheiltään heikkojen sosioekonomisten olosuhteiden perusteella. YK:n ihmisoikeuskomitea totesi 5. huhtikuuta 2018 esittämissään päätelmissä, että se on huolissaan perustuslain neljänteen muutokseen perustuvasta valtion ja paikallisesta lainsäädännöstä, jossa kielletään nukkuminen monilla julkisilla alueilla ja joka merkitsee tosiasiallista rangaistusta kodittomuudesta. Unkarin hallitus hyväksyi 20. kesäkuuta 2018 seitsemännen muutoksen perustuslakiin, jonka mukaan tavanomainen asuinpaikka ei voi sijata julkisilla paikoilla. Samana päivänä oikeutta asianmukaisiin asumisolosuhteisiin käsittelevä YK:n erityisraportoija kutsui Unkarin päätöstä kriminalisoida asunnottomuus julmaksi ja kansainvälisen oikeuden ihmisoikeusmääräysten vastaiseksi.

(72)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean vuoden 2017 päätelmissä todettiin, että Unkari ei noudata Euroopan sosiaalista peruskirjaa, sillä työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ei sovelleta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja kotityöntekijöihin eikä muihin työntekijäluokkiin, äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, vanhuuseläkkeen vähimmäismäärä on riittämätön, työttömyystuen vähimmäismäärä on riittämätön, työttömyyskorvauksen enimmäismaksuaika on liian lyhyt ja kuntoutus- ja työkyvyttömyysetuudet ovat joissakin tapauksissa riittämättömiä. Komitea totesi myös, että Unkari ei noudata Euroopan sosiaalista peruskirjaa, koska varattomalle yksinäiselle ihmiselle, myös vanhuksille, maksettavan sosiaalituen määrä on riittämätön, sosiaalipalvelujen yhtäläistä saantia ei ole taattu kaikkien sopimusvaltioiden laillisesti maassa asuville kansalaisille ja haavoittuvassa asemassa olevien perheiden asuinoloja ei ole varmistettu riittävällä tavalla. Ammattiyhdistysoikeuksien osalta komitea totesi, ettei työntekijöiden oikeutta pitää palkallista lomaa ole taattu asianmukaisesti, ettei tiedotustoimenpiteitä ole toteutettu työehtosopimusten tekemisen edistämiseksi, vaikka työntekijöiden suojelu tällaisilla sopimuksilla on Unkarissa erittäin heikkoa ja virkamieskunnan lakko-oikeus on varattu vain niille ammattiliitoille, jotka ovat osapuolina hallituksen kanssa tehdyssä sopimuksessa. Niiden virkamiesten määrittelyssä käytettävät kriteerit, joilta lakko-oikeus on evätty, eivät ole perusoikeuskirjan mukaisia. Virkamiesten ammattiliitot voivat kehottaa lakkoon vain, jos asianomaisen henkilöstön enemmistö suostuu siihen.

(73)  Lakot ovat olleet joulukuusta 2010 lähtien periaatteessa laittomia Unkarissa. Tuolloin Victor Orbanin hallitus hyväksyi muutoksen niin kutsuttuun lakkolakiin. Muutokset merkitsevät sitä, että lakot ovat periaatteessa sallittuja valtionhallintoon julkisten palveluhankintasopimusten kautta yhteydessä olevissa yrityksissä. Tarkistusta ei sovelleta ammattiryhmiin, joilla ei yksinkertaisesti ole tätä oikeutta, kuten junankuljettajiin, poliiseihin, lääketieteelliseen henkilöstöön ja lennonjohtajiin. Ongelma onkin toisaalla, pääasiassa niiden työntekijöiden prosentuaalisessa osuudessa, joiden on osallistuttava lakkoa koskevaan äänestykseen, jotta sillä olisi merkitystä. Osuus on jopa 70 prosenttia. Tämän jälkeen lakon laillisuudesta päättää työtuomioistuin, joka on täysin valtion alaisuudessa. Vuonna 2011 esitettiin yhdeksän lakkolupahakemusta. Niistä seitsemän hylättiin perusteluitta. Kahta hakemusta käsiteltiin, mutta päätöksenteko osoittautui mahdottomaksi.

(74)  YK:n lapsen oikeuksien komitean 14. lokakuuta 2014 julkaistussa raportissa ’Concluding observations on the combined third, fourth and fifth periodic reports of Hungary’ esitettiin huoli niiden tapausten lisääntyvästä määrästä, joissa lapsia oli erotettu perheistään heikkojen sosioekonomisten olosuhteiden perusteella. Vanhemmat voivat menettää lapsensa työttömyyden, sosiaalisen asuntotuotannon puuttumisen ja väliaikaismajoitusta tarjoavien laitosten tilanpuutteen vuoksi. Euroopan romanien oikeuksien keskuksen tutkimuksen mukaan käytäntö vaikuttaa kohtuuttomasti romaniperheisiin ja -lapsiin.

(75)  Komissio totesi 23. toukokuuta 2018 antamassaan suosituksessa neuvoston suositukseksi Unkarin vuoden 2018 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetussa neuvoston lausunnossa Unkarin vuoden 2018 lähentymisohjelmasta, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrä on vähentynyt 26,3 prosenttiin vuonna 2016, mutta on edelleen unionin keskiarvon yläpuolella. Lapsilla on yleisesti ottaen muita ikäryhmiä suurempi riski joutua elämään köyhyydessä. Vähimmäistoimeentuloetuuksien taso on alle 50 prosenttia köyhyysrajasta kotitaloutta kohti, mikä on unionin alhaisimpia. Työttömyysetuudet ovat hyvin niukat: niitä maksetaan enintään kolme kuukautta, mikä on lyhin jakso unionissa ja kattaa vain noin neljänneksen siitä ajasta, joka työttömältä keskimäärin kuluu uuden työpaikan löytämiseen. Lisäksi työttömyysetuuksina maksettavat määrät ovat unionin alhaisimpia. Komissio suositti, että sosiaaliavustusten ja työttömyysetuuksien kattavuutta parannettaisiin.

(76)  Neuvosto kuuli [...] 2018 Unkaria SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(77)  Edellä esitetyistä syistä olisi SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti todettava, että on olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

On olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja.

2 artikla

Neuvosto suosittaa, että kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta Unkari [...]

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarille.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1)

Unionin tuomioistuimen tuomio 6. marraskuuta 2012 asiassa C-286/12, komissio v. Unkari, ECLI:EU:C:2012:687.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23).

(4)

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).

(5)

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55).

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96).


PERUSTELUT

Kyseessä on ensimmäinen kerta parlamentin perustamisen jälkeen, kun se on päättänyt laatia mietinnön, jossa tutkitaan tarvetta aloittaa SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely. Esittelijä on tässä yhteydessä hyödyntänyt tilaisuutta tuoda esiin toimenpiteet, joihin on ryhdytty sen toteamuksen tekemiseksi, että on todellakin olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja. Tällä tavoin esittelijä toivoo auttavansa myös kollegoita, jotka kenties tulevaisuudessa ovat saman tehtävän edessä.

Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.

Jos jaamme nämä arvot, meillä on velvollisuus suojella niitä aina, kun niiden noudattaminen on vaarassa. Unionin tehtävä on turvata nämä yhteiset arvot hyödyntämällä SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaista menettelyä. Tämän artiklan soveltamisala koskee unionin oikeutta, mutta se ulottuu myös aloille, joilla jäsenvaltiot toimivat itsenäisesti.

Esittelijä etsi tukea komission tiedonannosta "Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen" (COM(2003)606). Siinä todetaan seuraavaa:

”Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklaa ei sovelleta vain yhteisön oikeuden soveltamisalalla. Unioni voisi siis yhteisön oikeuteen kuuluvan yhteisten arvojen loukkaamisen lisäksi puuttua myös yksittäisen jäsenvaltion itsenäisen toiminnan piiriin kuuluvaan rikkomukseen.” Siinä todetaan edelleen: ”Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa unionille annetaan siten hyvin erilainen toimivalta kuin se, jota se harjoittaa jäsenvaltioiden suhteen varmistaakseen, että ne kunnioittavat perusoikeuksia unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa.”

Esittelijä toivoo, että edellä esitetyt seikat selventävät tämän mietinnön tarkoitusta, joka pitää sisällään todellisen huolen Unkarin lainsäädännöstä ja käytännöstä, jotka eivät liity suoraan tai epäsuorasti EU:n johdettuun oikeuteen.

Mietinnössä viitataan myös tapauksiin, joihin komissio on puuttunut rikkomusmenettelyjen avulla. Vaikka nämä rikkomustapaukset on ehkä jo käsitelty loppuun, ne ovat edelleen osa tätä mietintöä, sillä ne ovat vaikuttaneet maan yleiseen ilmapiiriin. Yksittäisiä lakeja on saatettu muuttaa unionin arvoja noudattaviksi, mutta aineellista vahinkoa on jo tapahtunut. Toteutettujen, sen jälkeen peruutettujen tai ehdotettujen, mutta ei vielä täytäntöönpantujen, toimenpiteiden hyytävä vaikutus vapauksiin yhteiskunnassa on erottamaton osa 7 artiklan analyysiä.

Parlamentti laati vuonna 2011 ensimmäisen päätöslauselmansa perusoikeuksista Unkarissa (tuolloin tiedotusvälineitä koskevasta uudesta laista). Vuonna 2013 äänestettiin seikkaperäisestä mietinnöstä aiheesta ”perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa” ja parlamentti jatkoi tilanteen seuraamista. Pyysimme edelleen neuvostoa ja komissiota ryhtymään toimiin, mutta tuloksetta. Komissio esitti vasta vuonna 2014 kehyksen oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi EU:ssa. Loogista olisi ollut aloittaa oikeusvaltioperiaatetta koskeva vuoropuhelu Unkarin kanssa tämän uuden mekanismin pohjalta. Koska näin ei tehty, parlamentti kehotti toukokuussa 2017 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan tämän mietinnön.

Euroopan parlamentti on ryhtynyt toimiin oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi Euroopassa. Euroopan parlamentti ja komissio ovat vuosien mittaan tuoneet esiin monia tässä mietinnössä mainittuja huolenaiheita eri tavoin, erilaisin toimin ja lukuisissa keskusteluissa Unkarin viranomaisten kanssa. Euroopan parlamentti on keskustellut useaan otteeseen Unkarin pääministerin, ministerien ja muiden hallituksen virkamiesten kanssa. Mitään merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan ole tehty oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi Unkarissa. Tästä syystä ei esittelijän mukaan ole muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely ja toimittaa perusteltu ehdotus neuvostolle, jotta voidaan todeta selvä vaara, että oikeusvaltioperiaatetta loukataan vakavasti, ja antaa Unkarille suosituksia toimenpiteisiin ryhtymiseksi. On sen vuoksi huomattava, että tämä menettely koskee koko neuvostoa eikä tarkasteltavaa jäsenvaltiota, sillä sen suhteen on kokeiltu onnistumatta kaikkia välineitä ja mahdollisuuksia ennen siirtymistä 7 artiklan 1 kohdan mukaiseen menettelyyn.

Kaiken edellä mainitun huolellinen punnitseminen ja muiden saaminen mukaan prosessiin ei tapahdu hetkessä. Äänestyksen kiirehtiminen ei olisi hyväksi asialle.

Osa prosessia on, että järjestetään Euroopan kansalaisille kuulemisia, jotta he ymmärtävät tilanteen, järjestetään perusteellisia kokouksia varjoesittelijöiden kanssa ja kutsutaan niihin ulkopuolisia asiantuntijoita kansainvälisistä ja unionin järjestöistä, kuullaan eri sidosryhmiä, vieraillaan kyseisessä jäsenvaltiossa ja kutsutaan muita parlamentin valiokuntia mukaan ja otetaan huomioon heidän asiantuntemukseensa perustuvat lausunnot.

Saatuaan parlamentin täysistunnolta valtuudet esittelijä toteutti perusteellisen analyysin ja eteni asiassa seikkaperäisesti. Olemme keskustelleet komission, perusoikeusviraston, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ja Venetsian komission edustajan, muuttoliikettä ja pakolaisia käsittelevän Euroopan neuvoston pääsihteeristön erityisedustajan, Lanzaroten komitean edustajan ja Unkarin hallituksen edustajien, lukuisten kansalaisjärjestöjen ja Brysselin, Strasbourgin ja Budapestin akateemisen maailman edustajien kanssa ja kuunnelleet heitä. Avoimuuden nimissä esittelijä on liittänyt tähän mietintöön luettelon järjestöistä, joita se on tavannut tämän tutkimuksen aikana. Koska kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ei tehnyt mitään virallista valtuuskuntavierailua Unkariin, esittelijä järjesti itse oman vierailunsa maahan. Tulevissa menettelyissä on erittäin suositeltavaa lähettää parlamentin valtuuskunta kyseessä olevaan jäsenvaltioon. Tarkastelun kohteena olevan jäsenvaltion viranomaisille ja kansalaisille voi olla vaikea selittää, että parlamentin mielestä tilanteessa on todellinen vaara, että perussopimusten mukaisia unionin arvoja rikotaan, ellei paikalla ole edes käyty.

Parlamentin muiden valiokuntien lausunnot saattavat asian monien muiden parlamentin jäsenten tietoisuuteen, kuvastavat jaettua vastuuta ja takaavat osallistavamman prosessin. Esittelijä haluaa tästä syystä kiittää koko sydämestään valiokuntia, jotka osallistuvat lopullisen mietinnön laatimiseen.

Kaikki pohdinnat perustuvat kolmansilta osapuolilta, usein Euroopan neuvoston, Yhdistyneiden kansakuntien ja Etyjin elimiltä saatuihin lausuntoihin ja toisinaan kansallisten ja kansainvälisten tuomioistuinten tuomioihin. Vaikka esittelijä on erittäin kiitollinen näille elimille, mietintö paljastaa kuitenkin aukon, joka EU:n on täytettävä tutkiessaan ja analysoidessaan demokratian tilaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksien noudattamista jäsenvaltiossa ja julkaistessaan tietoja siitä. Esittelijä haluaa nyt välittää tämän parlamentin viestin komissiolle, jotta se perustaisi kiireesti demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU: n järjestelmän ja hyödyntäisi sitä.

Institutionaaliset muutokset eivät kuitenkaan onnistu ilman poliittista tahtoa. Euroopan unioni on yhteisille arvoille ja solidaarisuudelle rakennettu hanke. Euroopan historia on ollut väkivaltainen ja yksilön oikeuksia on usein tallottu niin kutsutun suuremman hyödyn saavuttamiseksi. Elämme nyt ajassa 73 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ja 29 vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Molemmat kokemukset ovat piirtyneet yhteiseen muistiimme.

Juuri tämä menneisyyden ymmärtäminen on inspiroinut SEU-sopimuksen johdanto-osaa: Me haemme innoituksen ”Euroopan kulttuurisesta, uskonnollisesta ja humanistisesta perinteestä, josta kehittyneitä yleismaailmallisia arvoja ovat ihmisen loukkaamattomat ja luovuttamattomat oikeudet sekä vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate” ja palautamme mieleen ”Manner-Euroopan jaon päättymisen historiallisen merkityksen ja tarpeen luoda vakaa perusta tulevaisuuden Euroopan rakentamiselle” ja vahvistamme sitoutumisemme ”vapauden ja kansanvallan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin”.

Vastuulliset johtajat ottavat tämän perinnön huomioon ja toimivat sen mukaisesti. Läheiset ystävät eivät kaihda ikävän totuuden kertomista toisilleen.

Edellä kuvaillun perusteella esittelijä pitää tarpeellisena pyytää neuvostoa esittämään tarvittavia toimenpiteitä osallistavan demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioituksen palauttamiseksi Unkarissa.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö

Amnesty International

EFDD

atlatszo.hu

A Varos Mindenkie

Center for Fundamental Rights

Central European University

Civil Liberties Union for Europe

Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights

Council of Europe, Secretary General

Council of Europe, Special Representative of the Secretary General on migration and refugees

Council of Europe’s Venice Commission

Council of Europe’s Lanzarote Committee

ELTE Law School

European Commission

European University Institute, School of Transnational Governance

FIDH International Federation for Human Rights

Freedom House

Fundamental Rights Agency

Háttér Society

Hungarian Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representation to the EU

Hungarian Minister of Foreign Affairs

Hungarian Minister of State for Parliamentary Affairs

Hungarian government officials at Röszke Transit Zone

Hungarian Civil Liberties Union

Hungarian Helsinki Committee

Idetartozunk Association

K-monitor

Menedek

Mertek Media Monitor

Middlesex University

MigSzol Migrant Solidarity Group of Hungary

MUOSZ National Association of Hungarian Journalists

Nepszabadsag

OLAF European Anti-Fraud Office

Open Society European Policy Institute

Political Capital Institute

Princeton University

Reporters without Borders

Roma Initiatives Office at the Open Society Institute

Roma Lightbringers program

Roma mediator network

Roma Press Centre

RTL Group

Transparency International

Transvanilla Transgender Association

UNHCR

University of Pecs

444.hu


VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 52 a artiklan 4 kohdan mukaan

Marek Jurek, Beata Gosiewska, Mylène Troszczynski, Auke Zijlstra, Barbara Kappel

Ehdotus, joka koskee perustamissopimuksen 7 artiklan käynnistämistä Unkaria vastaan, pyrkii suoraan aiheuttamaan erimielisyyksiä Euroopan unionissa ja syventämään sen kriisiä.

Poliittisista eroavaisuuksista olisi käytävä keskustelua sen sijaan, että niistä rangaistaan.

Tämän periaatteen vastustaminen tarkoittaa maidemme välisen yhteistyön vastustamista.

Ennen kaikkea tämä ehdotus ei perustu tosiasioihin.

Se on monissa tapauksissa suora hyökkäys demokraattisia menettelyjä vastaan ja johtaa muutoksiin perustuslaissa ja julkisissa kuulemisissa.

Se merkitsee Unkarin syyttämistä sen pyrkimyksistä ratkaista sosiaalisia ongelmia, kuten integroida romanivähemmistö, joita esiintyy monissa Euroopan maissa ja joista Unkari selviytyy muita paremmin.

Päätöslauselmassa jätetään täysin huomiotta Unkarin viranomaisten harjoittaman politiikan perustana oleva syy:

tarve korjata yhteiskuntaa ja poistaa puolivuosisataisen neuvostovallan ja totalitaaristen hallintojen vaikutukset.

Päätöslauselmassa ei väitetä, että tätä tehtävää toteutetaan epäasiallisella tai kohtuuttomalla tavalla, mutta sen täytäntöönpanon tarve jätetään täysin huomiotta.

Siinä mielessä se on epäkunnioittava Unkarin yhteiskuntaa ja sen demokraattisten päätösten taustalla olevia motiiveja vastaan.

Päätöslauselman taustalla on oletus siitä, ettei Unkarilla ole oikeutta tehdä päätöksiä, joita muut Euroopan unionin maat ovat tehneet.

Lähtökohta asetettiin päätöslauselmaa laadittaessa (”me emme vertaa Unkarin lakeja lakeihin muissa Euroopan maissa”).

Kaikista näistä syistä katsomme, että päätöslauselmaluonnos ja erityisesti sen tärkein päätelmä on erittäin haitallinen.


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

(2017/2131(INL))

Valmistelija: Ingeborg Gräßle

(Aloite – työjärjestyksen 45 artikla)

EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon Corruption Research Center Budapest -tutkimuslaitoksen tutkimuksen kilpailun kovuudesta, korruptioriskeistä ja hintojen vääristymisestä Unkarin julkisissa hankinnoissa (Intensity of Competition, Corruption Risks and Price Distortion in the Hungarian Public Procurement – 2009–2016),

–  ottaa huomioon Unkarin pääministerin kanslian tilaaman unionin varojen käyttöä ja vaikutusta Unkarissa ohjelmakaudella 2007–2013 koskevan analyysin, jonka toimittivat KPMG Tanácsadó Ltd. ja sen alihankkija GKI Gazdaságkutató Corp.,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2017, 10. kesäkuuta 2015 ja 16. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselmat Unkarin tilanteesta(1), 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa(2) ja 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä(3),

–  ottaa huomioon Transparency International ‑järjestön vuosien 2006–2016 korruptioindeksin,

–  ottaa huomioon Maailman talousfoorumin maailmanlaajuista kilpailukykyä vuosina 2017–2018 mittaavan indeksin,

A.  toteaa, että unionin rahoitus muodostaa 1,9–4,4 prosenttia Unkarin bruttokansantuotteesta ja sillä rahoitetaan yli puolet Unkarin julkisista investoinneista;

B.  toteaa, että kaudella 2007–2013 Unkarille myönnettiin 25,3 miljardia euroa ja kaudelle 2014–2020 sille on myönnetty 25 miljardia euroa koheesiopolitiikan ja rakennerahastojen rahoitusta;

C.  toteaa, että koheesiopolitiikan rahastoista (Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja Euroopan sosiaalirahasto) maksettiin Unkarille vuosina 2004–2017 yhteensä 30,15 miljardia euroa; toteaa, että unionin tarkastuksista seuranneiden rahoitusoikaisujen määrä on tähän mennessä noin 940 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta ja sen odotetaan ylittävän miljardi euroa;

D.  toteaa, että unionin myöntämä rahoitustuki on seitsemännestä puiteohjelmasta 288,1 miljoonaa euroa ja Horisontti 2020 -ohjelmasta 174,9 miljoonaa euroa ohjelmien osallistujille Unkarissa;

E.  toteaa, että Unkarissa unionin rahoituksen käyttöaste oli yksi korkeimmista unioniin vuoden 2004 jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden joukossa;

F.  toteaa, että Unkarin bruttokansantuote on kasvanut 16,1 prosenttia vuosina 2004–2016 eli sen kasvuvauhti on vain hieman unionin keskiarvoa parempi ja huomattavasti heikompi kuin muissa Visegrad-maissa (Puola, Tšekki ja Slovakia);

G.  toteaa, että vuoden 2008 jälkeen Unkarin korruptioindeksissä saamat pisteet ovat laskeneet 19:llä ja se on siten yksi huonoimmin suoriutuneista jäsenvaltioista;

H.  toteaa, että hallintotapaa mittaavissa vuoden 2016 Worldwide Governance -indikaattoreiden tuloksissa korostuu Unkarin taantuminen hallinnon tehokkuuden, oikeusvaltioperiaatteen ja korruption hillitsemisen alalla;

I.  toteaa, että neuvoston 11. heinäkuuta 2017 antamassa suosituksessa Unkarin vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetussa neuvoston lausunnossa Unkarin vuoden 2017 lähentymisohjelmasta(4) korostettiin, että on tärkeää parantaa julkisen talouden avoimuutta ja lisätä avoimuutta ja kilpailua julkisissa hankinnoissa ottamalla käyttöön kattava ja tehokas sähköinen hankintajärjestelmä sekä lujittaa korruptiontorjuntakehystä; toteaa, että maakohtaisten suositusten mukaan julkisen talouden avoimuudessa on julkisia hankintoja koskevan lain hyväksymisen myötä edistytty hieman mutta varsinkin sähköisten hankintojen alalla tärkeät toimenpiteet viivästyivät ja indikaattorit osoittavat, että kilpailu ja avoimuus julkisissa hankinnoissa ovat edelleen riittämättömiä; toteaa, että maakohtaisten suositusten mukaan korruptiontorjuntakehyksen parantamisessa ei ole edistytty eikä kansalliseen korruptionvastaiseen ohjelmaan ole suunnitteilla muutoksia, jotka auttaisivat torjumaan korruptiota ja soveltamaan varoittavia seuraamuksia entistä tehokkaammin; toteaa, että maakohtaisten suositusten mukaan syytteiden nostaminen laajamittaisen korruption tapauksissa on edelleen poikkeuksellista;

J.  toteaa, että Euroopan petostentorjuntavirasto teki vuosina 2013–2016 yhteensä 57 Unkariin liittyvää tutkimusta, mikä on unionin toiseksi suurin määrä; toteaa, että 80 prosenttia tutkimuksista päätyi joko oikeudellisiin tai rahoitusta koskeviin suosituksiin tai molempiin;

K.  toteaa, että Unkarissa tehtiin jäsenvaltioista määrällisesti eniten rahoitusoikaisuja vuonna 2016, yhteensä 211 miljoonan euron edestä;

L.  toteaa, että petostentorjuntaviraston vuosina 2013–2016 tekemien Unkariin liittyvien rakenne- ja maatalousrahastoja koskevien tutkimusten taloudelliset vaikutukset olivat 4,16 prosenttia, mikä on unionin korkein lukema;

M.  toteaa, että alle 10 prosenttia petostentorjuntaviraston Unkarista saamista tiedoista oli peräisin julkisista lähteistä;

N.  toteaa, että toimet, joita Unkarin kansalliset oikeusviranomaiset petostentorjuntaviraston vuosina 2009–2016 tekemien suositusten perusteella toteuttivat, koskivat vain 33:a prosenttia kaikista petostentorjuntaviraston tekemistä suosituksista;

O.  toteaa, että Unkarin taso julkisten hankintojen avoimuusindeksissä oli kaudella 2015–2016 huomattavasti alempi kuin vuosina 2009–2010; toteaa, että vuodesta 2011 lähtien unionin rahoittamien tarjouskilpailujen avoimuusindeksi on joka vuosi ollut huomattavasti alhaisempi kuin niiden tarjouskilpailujen, joita unioni ei rahoittanut; toteaa, että yksityiskohtaisesta analyysistä käy ilmi, että avoimuuden taso oli vuonna 2016 huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2015;

P.  toteaa, että Euroopan syyttäjänvirasto perustettiin 21 jäsenvaltion tiiviimmän yhteistyön puitteissa, mutta Unkari päätti olla osallistumatta sen perustamiseen;

Q.  toteaa, että arvioiden mukaan suorat yhteiskunnalliset vahingot Unkarissa olivat vuosina 2009–2016 erittäin suuret, jopa 15–24 prosenttia kilpailutettujen sopimusten kokonaisarvosta eli vähintään 6,7–10,6 miljardia euroa;

R.  toteaa, että aktiivisella kansalaisyhteiskunnalla olisi oltava ratkaiseva rooli edistettäessä hallitusten avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta niiden varainhoidossa ja korruption torjunnassa;

1.  katsoo, että nykyinen korruptiotaso, julkisen talouden avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden puute ja tukeen oikeuttamattomat menot tai rahoitettujen hankkeiden ylihinnoittelu vaikuttavat unionin varoihin Unkarissa; katsoo, että tämä saattaa loukata SEU:n 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja ja että se antaa aiheen käynnistää SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukaisen menettelyn;

2.  palauttaa mieliin neuvostolle ja komissiolle 13. joulukuuta 2007 rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia koskevan tutkinnan johdosta esittämänsä suosituksen, jossa todettiin, että komissio jatkaa korruption torjunnan seurantaa eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, katsottiin, että korruptiontorjuntaa voivat varjostaa muut tämän prosessin taloudelliset ja rahoitukseen liittyvät kysymykset, ja kehotettiin komissiota toimimaan esimerkillisesti ja ryhtymään jälleen julkaisemaan korruption torjuntaa koskevaa kertomusta sekä sitoutumaan paljon uskottavampaan ja kattavampaan korruption vastaiseen strategiaan; panee merkille, että korruption torjunta kuuluu poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alaan eli politiikan alalle, jolla parlamentti on toinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja sillä on kattavat valvontavaltuudet;

3.  palauttaa mieliin 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta ja toteaa, että siinä pyydettiin erityisesti laatimaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva vuosikertomus, jossa on maakohtaisia suosituksia ja käsiteltäisiin erityisesti korruptiota;

4.  arvostelee puutteita Unkarin julkisia hankintoja koskevissa käytännöissä; panee huolestuneena merkille, että sellaisten julkisten hankintamenettelyjen, joissa saatiin vain yksi tarjous, seurauksena tehtyjen sopimusten määrä on Unkarissa yhä erittäin korkea, sillä vuonna 2016 se oli 36 prosenttia sopimuksista eli Puolan ja Kroatian (45 prosenttia) jälkeen(5) toiseksi eniten EU:ssa; katsoo tämän tarkoittavan, että Unkarin julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa on vakavia korruptioriskejä; katsoo, että komission olisi otettava käyttöön tehokas seurantaväline, jotta estetään syyllistyminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU(6) tarkoituksen kanssa ristiriidassa oleviin käytäntöihin, ja laadittava täydentävää lainsäädäntöä, jotta voidaan korjata havaitut puutteet; pyytää tietoja yrityksistä, jotka ovat ainoita tarjoajia Unkarissa; vaatii tutkimaan, laaditaanko tarjouskilpailuja siten, että pyritään varaamaan sopimukset tietyille yrityksille; kehottaa Unkarin hallitusta julkistamaan verkkosivustollaan vuosittain kattavan luettelon kaikista toimeksisaajistaan, joiden kanssa on tehty yli 15 000 euron arvoiset sopimukset, ja esittämään luettelossa toimeksisaajan nimi ja osoite, sopimuksen tyyppi ja kohde, sen kesto ja arvo, noudatettu menettely ja asiasta vastaava viranomainen;

5.  pitää valitettavana, että hallinnon tehokkuus Unkarissa on huonontunut vuodesta 1996 alkaen(7) ja sen hallinto on yksi unionin jäsenvaltioiden tehottomimmista; panee huolestuneena merkille, että hallinnon laatu on kaikilla Unkarin alueilla selvästi unionin keskiarvon alapuolella; toteaa, että Unkarin hallinnon heikko laatu(8) haittaa sen taloudellista kehitystä ja heikentää julkisten investointien vaikutusta;

6.  toteaa, että Unkarin alueiden suoriutuminen innovaatioiden alalla(9) on edelleen varsin vaatimatonta; toteaa, ettei Unkari ole vielä saavuttanut Eurooppa 2020 -strategian tavoitetta investoida 3 prosenttia bruttokansantuotteestaan tutkimukseen ja kehittämiseen(10); kehottaa Unkaria edistämään kasvua ja työllisyyttä ja investoimaan unionin varoja innovointiin;

7.  kannustaa Unkaria unionin varoja hyödyntäen jatkamaan taloutensa nykyaikaistamista ja lisäämään tukeaan pk-yrityksille; korostaa, että Unkarissa 30,24 prosenttia unionin Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesta rahoituksesta on osoitettu pk-yrityksille mutta mukaan hakevien pk-yritysten hyväksymisaste on siellä 7,26 prosenttia, mikä on vähemmän kuin pk-yritysten hyväksymisasteiden keskiarvo 28 jäsenvaltiossa; toteaa lisäksi, että kaikkien hakemusten hyväksymisaste laski 20,3 prosentista (seitsemäs puiteohjelma) 10,8 prosenttiin (Horisontti 2020) ja Unkari sijoittui siten 26. sijalle Horisontti 2020 -ohjelmassa;

8.  pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita liittymään Euroopan syyttäjänvirastoon;

9.  korostaa, että Unkari sai petostentorjuntavirastolta vuosina 2013–2016 prosentuaalisesti eniten rakenne- ja maatalousrahastoihin liittyviä rahoitussuosituksia koko unionissa; korostaa, että petostentorjuntaviraston Unkarissa käsittelemien tapausten taloudellinen vaikutus on neljä kertaa suurempi kuin kansallisten tutkimusten; kehottaa komissiota ja Unkaria ryhtymään tarvittaviin toimiin unionin varoihin liittyvien petosten torjumiseksi;

10.  pitää valitettavana, että komissio keskeytti korruptiontorjuntakertomuksen julkaisemisen; kehottaa komissiota muuttamaan päätöstään ja julkaisemaan kyseisen kertomuksen säännöllisesti.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Péter Niedermüller, Julia Pitera

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrea Bocskor, Tiemo Wölken

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

12

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Tiemo Wölken

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

PPE

Andrea Bocskor

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0216, EUVL C 407, 4.11.2016, s. 46, ja EUVL C 399, 24.11.2017, s. 127.

(2)

EUVL C 75, 26.2.2016, s. 52.

(3)

EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(4)

EUVL C 261 9.8.2017, s. 71.

(5)

Tutkimus ”Public procurement – a study on administrative capacity in the EU” s. 101 alkaen.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(7)

Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, luku ”Hallinnon laatu vaihtelee merkittävästi eri puolilla EU:ta”, s. 137 alkaen.

(8)

Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, kartta 6 ”Euroopan hallinnonlaatuindeksi, 2017”.

(9)

Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, kartta 5 ”Alueellinen innovaatioindeksi, 2017”.

(10)

Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, kartta 6 ”Euroopan hallinnonlaatuindeksi, 2017”.


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.5.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

(2017/2131(INL))

Valmistelija: Petra Kammerevert

(Aloite – työjärjestyksen 45 artikla)

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Laki korkea-asteen koulutusta koskevan lain muuttamisesta

1.  toteaa, että koska EU:lla ei ole yhdenmukaistettuja koulutuksen alan normeja tai malleja, Unkarin hallituksen tehtävä on laatia sen alueella toimiviin ulkomaalaisiin yliopistoihin sovellettava ja siihen parhaiten sopiva sääntelykehys, tarkistaa sitä säännöllisesti ja pyrkiä parantamaan sitä, kuten Venetsian komission päätelmissäkin todetaan; painottaa kuitenkin, että SEUT-sopimuksen 165 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta; korostaa lisäksi, että Unkarin hallinnon toteuttaman koulutuslainsäädännön on vastattava täysin sisämarkkinoilla noudatettavia vapauksia ja perusoikeuksia;

2.  muistuttaa, että kun Unkarissa oli hyväksytty laki korkea-asteen koulutusta koskevan lain muuttamisesta, Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous pyysi huhtikuussa 2017 Venetsian komissiolta asiasta lausuntoa ja että Venetsian komissio totesi päätelmissään, että tiukempien sääntöjen käyttöön ottaminen sekä tiukempien määräaikojen ja tuntuvampien oikeudellisten seuraamusten asettaminen Unkarissa jo monia vuosia olleille ja laillisesti toimineille ulkomaisille yliopistoille on erittäin ongelmallista oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien vaalimisen kannalta;

3.  toteaa, että Unkarin hallitus on noudattanut eräitä Euroopan parlamentin Unkarin tilanteesta 17. toukokuuta 2017 antamassa päätöslauselmassa annettuja kehotuksia, erityisesti kehotusta keskeyttää maan korkea-asteen koulutusta koskevaa lakia muuttavassa laissa asetetut määräajat ja käynnistää keskustelut Central European University -yliopiston suhteen toimivaltaisten Yhdysvaltain viranomaisten kanssa; pitää kuitenkin valitettavana, että Unkarin pääministeri ei vieläkään ole allekirjoittanut Unkarin hallituksen ja sen valtion, jossa Central European University -yliopistolla on toimipaikka, hallituksen välistä yhteistyösopimusta, joka valmistui jo viime vuonna; pitää myös valitettavana, ettei Unkarin hallitus ole vetänyt takaisin lakia korkea-asteen koulutusta koskevan lain muuttamisesta;

4.  panee lisäksi merkille, että määräaikojen pitkät lykkäykset heikentävät yliopistojen ja niiden opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden suunnitteluvarmuutta; pitää tässä yhteydessä myönteisenä sitä, että Unkarin viranomaiset vierailivat New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa 13. huhtikuuta 2018 tarkoituksena lieventää Unkarin hallituksen viimeisiä epäluuloja Central European University -yliopistoa kohtaan; pitää kuitenkin valitettavana, että Unkarin hallituksen ja sen valtion, jossa Central European University -yliopistolla on toimipaikka, hallituksen välistä yhteistyösopimusta ei vieläkään ole allekirjoitettu eikä ratifioitu, vaikka Unkarin viranomaiset antoivat vierailulla ymmärtää, että Central European University -yliopisto täyttäisi nyt sitä koskevan lainsäädännön vaatimukset; kehottaa siksi Unkarin hallitusta käynnistämään jälleen New Yorkin osavaltion kanssa jo neuvotellun Central European University -yliopistoa koskevan yhteistyösopimuksen käsittelyn ja pyrkimään sen valmiiksi saattamiseen, jotta yliopisto voi toimia asianmukaisesti;

5.  pitää valitettavana, ettei komission ja Unkarin hallituksen välistä oikeudellista kiistaa korkea-asteen koulutusta koskevan lain muuttamisesta ole tähän mennessä ratkaistu, minkä takia komissio päätyi nostamaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa; korostaa, että vaikka Unkarilla on oikeus omaan koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, lait eivät saa olla ristiriidassa sisämarkkinoiden vapauksien kanssa, varsinkaan niiden, jotka on kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, eli palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden, oikeuden akateemiseen vapauteen, oikeuden koulutukseen ja elinkeinovapauden;

Romanilasten erotteleminen

6.  on huolestunut siitä, että monet jokapäiväisen syrjinnän muodot ja varsinkin romanilasten erotteleminen koulutuksessa ovat Unkarissa samoin kuin muissakin Euroopan maissa edelleen rakenteellinen ja syvään juurtunut ilmiö, joka ruokkii romanien sosiaalista syrjäytymistä ja vähentää heidän mahdollisuuksiaan integroitua koulutusjärjestelmään, työmarkkinoille ja yhteiskuntaan yleensä; muistuttaa, että romanien erottelua on käsitelty lukuisissa komission suosituksissa, ja kehottaa siksi Unkarin hallitusta noudattamaan kyseisiä suosituksia ja toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä;

Mediapolitiikka

7.  katsoo, että tarkistaessaan vuoden 2010 tiedotusvälinelainsäädäntöä komissio ei ollut riittävän perusteellinen eikä ottanut huomioon SEUT-sopimuksen 2 artiklassa esitettyjä arvoja; muistuttaa, että kesäkuussa 2015 Venetsian komissio julkaisi lausuntonsa Unkarin tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä ja totesi siinä, että useat seikat on ensi tilassa tarkistettava, jos Unkarin viranomaiset haluavat parantaa tiedotusvälineiden vapauden tilannetta maassa ja lisäksi muuttaa yleistä käsitystä siitä, mitä tiedotusvälineiden vapaus merkitsee;

8.  katsoo, että vuoden 2010 tiedotusvälinelaki ja sen riittämättömät säännöt ristiinomistuksesta johtivat vääristyneisiin ja epätasapainoisiin mediamarkkinoihin; korostaa, että Unkarin markkinat ovat entistäkin keskittyneemmät, monet riippumattomat paikalliset kanavat ovat hävinneet ja aikaisemmin kukoistanut paikallisradioala on sekin heikentynyt; katsoo, että on tarpeen vahvistaa tiedotusvälineiden omistuksen läpinäkyvyyttä erityisesti, jos tiedotusväline on saanut julkista rahoitusta;

9.  katsoo, että tiedotusvälineneuvosto (johon vuodesta 2010 alkaen ainoastaan hallitsevalla puolueella on ollut valta nimittää jäseniä) edisti aktiivisesti radiomarkkinoiden rakenneuudistusta paremmin vallitsevia poliittisia tarpeita vastaaviksi; on tyrmistynyt siitä, ettei tiedotusvälineneuvosto ole onnistunut takaamaan edes tiedotusvälineiden tasapainon vähimmäistasoa;

10.  painottaa, että valtion mainosostoissa suositaan suhteettomasti tiettyjä mediayrityksiä toisten kustannuksella; huomauttaa, että valtion varoja kulutettiin vuonna 2017 enemmän kuin koskaan ennen ja valtion mainosvarat ohjataan yleensä hallitukselle uskollisille tiedotusvälineille, joista valtaosa on oligarkkien hallinnassa;

11.  muistuttaa, että toukokuussa 2017 Unkarin parlamentti hyväksyi lain maan mainosveron nostamisesta 5,3 prosentista 7,5 prosenttiin, mikä herättää huolta, että maan jäljellä olevia riippumattomia tiedotusvälineitä mahdollisesti painostetaan; on huolestunut siitä, että poliittisten puolueiden mainostaminen on sallittua julkisissa ja yksityisissä tiedotusvälineissä vain ilman veloitusta, mikä on herättänyt huolta tiedonsaannin rajoittamisesta, sillä yksityiset tiedotusvälineet eivät välttämättä halua lähettää mainoksia ilmaiseksi; pitää välttämättömänä varmistaa, että mainosten hankintasopimuksia tehdään kaikkien tiedotusvälineiden kanssa oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla;

12.  korostaa, että julkisen palvelun viestintäyhtiö (MTVA), johon kuuluvat kaikki julkiset radio- ja televisiokanavat, levittää kritiikittömästi hallituksen viestejä ja heijastelee jatkuvasti varsinkin hallituksen pakolaisten vastaista kampanjaa ja ”Seis, Soros” -kampanjaa (Stop Soros); painottaa, että julkinen televisiokanava M1 on 24 tuntia vuorokaudessa toimiva uutiskanava ja sellaisena tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia propagandan ja hallituksen viestien välittämiseen;

13.  huomauttaa, että julkisen palvelun viestintäyhtiö ei noudata avoimuusvaatimuksia, ei julkaise kaikkien saataville tietoja julkisten varojen käytöstä eikä laadi vuosikertomuksia toisin kuin monet muut eurooppalaiset julkisen palvelun viestintäyhtiöt eikä ole tiedossa, kuinka se määrittelee tai täyttää julkisen palvelun velvollisuudet;

14.   muistuttaa, että tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja demokraattisten yhteiskuntien kulmakivi; kehottaa siksi Unkarin hallitusta takaamaan tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden, jotka ovat unionin keskeisiä arvoja;

15.  toteaa, että Economist Intelligence Unitin äskettäin julkaisemasta vuoden 2017 demokratiaindeksistä samoin kuin Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2018 lehdistönvapausindeksistä käy ilmi, että valtion tiedotusvälineiden toimintaan puuttumisen ja valtiollisen valvonnan tiukentamisen seurauksena tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat olleet merkittävä huolenaihe Unkarissa viime vuosina; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa siitä, että yksi Unkarin vanhimmista ja arvostetuimmista sanomalehdistä, Népszabadság, myytiin ja lopulta lakkautettiin;

16.  painottaa, että riippumattomien tiedotusvälineiden toimittajien työtä vaikeutetaan usein merkittävästi, tiedotusvälineiden edustajilta evätään säännöllisesti pääsy parlamentin tiloihin ja parlamentissa on rajoitetut tilat, joissa toimittajat voivat esittää kysymyksiä ja haastatella politiikkoja; 

17.  on huolestunut siitä, että Unkarin viimeisten riippumattomien alueellisten sanomalehtien siirryttyä hallitusta tukevien oligarkkien haltuun maan hallitus on äskettäin laajentanut entisestään tiedotusvälineiden valvontaa ja että Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan tiedotusvälineiden keskittyminen on jo saavuttanut Unkarissa ennennäkemättömät ja järkyttävät mittasuhteet; katsoo, että on tarpeen vahvistaa tiedotusvälineiden omistuksen läpinäkyvyyttä erityisesti, jos yritys on saanut julkisia hankintasopimuksia;

18.  pitää valitettavana, että hallitusta tukeva 888.hu-uutissivusto julkisti äskettäin mustan listan toimittajista, jotka työskentelevät ulkomaisille tiedotusvälineille ja joita luonnehditaan ”Sorosin ulkomaisiksi propagandisteiksi”, mikä on selvästi vastoin tiedotusvälineiden vapauden periaatetta;

Kansalaisjärjestöt

19.  on erittäin huolestunut kansalaisyhteiskunnan järjestöjen liikkumatilan supistumisesta Unkarissa; pitää tässä yhteydessä valitettavina Unkarin hallituksen pyrkimyksiä valvoa kansalaisjärjestöjä ja rajoittaa niiden valmiuksia jatkaa laillista toimintaansa, erityisesti kansalaisjärjestöjä koskevan lainsäädännön ja ”Seis, Soros” -lainsäädännön (Stop Soros) kautta;

20.  huomauttaa, että ulkomailta rahoitusta saavia kansalaisjärjestöjä koskevassa lainsäädännössä puututaan kohtuuttomasti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin, varsinkin yhdistymisvapauteen, rajoitetaan perusteettomasti ja kohtuuttomasti pääoman vapaata liikkuvuutta ja että tämä herättää huolta siitä, kunnioitetaanko oikeutta yksityiselämän suojaan ja henkilötietojen suojaan; painottaa, että komission oli näin ollen pakko nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanne kansalaisjärjestöjä koskevasta lainsäädännöstä; pitää erittäin valitettavana sitä, että huolimatta vireillä olevasta, ulkomailta rahoitusta saavia kansalaisjärjestöjä koskevaa lainsäädäntöä koskevasta kanteesta Euroopan unionin tuomioistuimessa Unkarin hallitus antoi helmikuussa 2018 uuden lain, niin kutsutun Stop Soros -lain, jonka tarkoituksena on entisestään rajoittaa yhdistymisvapautta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa; pitää tässä yhteydessä valitettavana Unkarin hallituksen aikomuksia lakkauttaa väkisin kaikki Sorosin rahoittamat kansalaisjärjestöt ja vaatia kansalaisjärjestöiltä valtion myöntämää lupaa toimia muuttoliikkeen alalla; on syvästi huolestunut siitä, että ehdotetusta lainsäädännöstä voitaisiin ottaa unionissa mallia, mikä horjuttaisi kansalaisyhteiskunnan järjestöjen arvokasta työtä ihmisoikeuksien puolustajana ja mitä EU:n perusoikeusvirasto hiljattain korosti uhkana; kiinnittää huomiota siihen, että valtapuolue on rakentanut hallituksen organisoimien kansalaisjärjestöjen verkoston, jota tuetaan julkisin varoin ja jonka pääasiallinen tehtävä on levittää hallituksen viestejä ja järjestää hallituksen kantoja tukevia mielenosoituksia;

Yleistä

21.  katsoo, että korkea-asteen koulutuksen, romanien koulutuksen, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden ja kansalaisjärjestöjen tilanne Unkarissa merkitsee selkeää vaaraa siitä, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti; kehottaa siksi komissiota hyödyntämään edelleen kaikkia perussopimusten suomia keinoja; 22.  katsoo, että tässä tilanteessa on aiheellista käynnistää SEU:n 7 artiklan mukainen menettely unionin yhteisten arvojen puolustamiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi;

23.  kehottaa komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti käynnissä olevaa lainsäädäntömenettelyä ja sitä, missä määrin ehdotukset ovat unionin lainsäädännön ja perusoikeuksien vastaisia, ja esittämään ja julkistamaan arvioinnit viipymättä;

24.  kehottaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistoa (ODIHR) osallistumaan Unkarin parlamenttivaalien vaalitarkkailuvaltuuskunnan seurantamenettelyyn vaalien tulosten selvittyä ja tarkkailemaan tiiviisti sananvapausoikeuden ja hallinnollisten resurssien väärinkäyttöä;

25.  kehottaa komissiota lisäämään rahoitusta tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen liittyville riippumattomille hankkeille, muun muassa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälineelle, joka kartoittaa tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvia loukkauksia ja tukee uhattuja toimittajia.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

4

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Algirdas Saudargas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

António Marinho e Pinto

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

13

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

4

-

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Milan Zver

8

0

ECR

John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.3.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

(2017/2131(INL))

Valmistelija: Maite Pagazaurtundúa Ruiz

(Aloite – työjärjestyksen 45 artikla)

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana oleviin arvoihin kuuluvat muun muassa ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina (SEU:n 2 artikla), ja että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille yhteisiä;

B.  toteaa, että täysin kehittyneen kansalaisyhteiskunnan vapaa osallistuminen on tärkeä osa kaikkea demokraattista päätöksentekoa;

C.  toteaa unionin lainsäädännön olevan tulosta yhteisestä päätöksenteosta, johon kaikki jäsenvaltiot osallistuvat;

D.  toteaa, että unionin kansalainen on SEU:n 9 artiklan ja SEUT:n 20 artiklan mukaan jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, toteaa, että unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta;

E.  ottaa huomioon, että ulkoasiainvaliokunta kävi Unkarissa marraskuussa 2016;

1.  korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on jaettava SEU:n 2 artiklaan kirjatut arvot ja vaalittava niitä, koska ne ovat unionin keskeisiä arvoja;

2.  muistuttaa, että SEU:n 2 artikla heijastaa kansainvälisen oikeuden sitovia ja vakiintuneita periaatteita, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet; korostaa siksi, että oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikilta osin, suojeleminen ja edistäminen ovat yhteinen vastuu ja merkitsevät velvoitetta, joka juontuu jo pelkästään kuulumisesta kansainväliseen yhteisöön;

3.  muistuttaa, että SEU:n 49 artiklan nojalla ehdokasmaiden on osoitettava täyttävänsä Kööpenhaminan kriteerit, jotta niistä voi tulla unionin jäseniä, ja komissio on velvollinen edellyttämään niiden noudattamista kaikilta osin; korostaa, että unionin jäseniksi päästyään jäsenvaltioilla on vastaava velvoite noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja sen olennaisia osatekijöitä ja varmistaa niiden suojelu ja että unionin oikeuteen kirjattu keskinäisen luottamuksen periaate ei vapauta jäsenvaltioita arvioimasta, miten muut jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta ja miten ne etenkin kunnioittavat unionin oikeudessa tunnustettuja perusoikeuksia;

4.  muistuttaa, että SEU:n 2 artiklaan kirjattuja arvoja suojellaan 7 artiklan mukaisella menettelyllä; katsoo kuitenkin, että unionilla olisi oltava täydentävä ja jäsennellympi järjestelmä, jolla valvotaan ja arvioidaan SEU:n 2 artiklassa vahvistettujen periaatteiden noudattamista ja edistämistä;

5.  kehottaa jälleen kerran komissiota hyödyntämään täysipainoisesti Euroopan unionin perusoikeusviraston asiantuntemusta valvottaessa unionin perusoikeustilannetta ja ehdottamaan perusoikeusviraston perustamisasetuksen tarkistamista, jotta sille voidaan taata laajemmat ja itsenäisemmät valtuudet sekä paremmat henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit;

6.  muistuttaa, että Venetsian komission määritelmän mukaan oikeusvaltioperiaatteen olennaisia piirteitä ovat laillisuus, oikeusvarmuus ja mielivaltaisuuden kielto, oikeussuojan saatavuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain edessä; on yhtä mieltä Venetsian komission kanssa tämän lausunnoissaan esittämistä huolenaiheista, jotka koskevat Unkarissa vuodesta 2011 lähtien hyväksyttyä lainsäädäntöä, mukaan lukien maan perustuslaki ja siihen tehdyt muutokset; toteaa, että Venetsian komissio ilmoitti Unkarin perustuslain neljättä ja uusinta (17. kesäkuuta 2013) muutosta koskevassa lausunnossaan, että toteutetut toimenpiteet uhkaavat maan perustuslakituomioistuinta ja maan perustuslain perusperiaatteiden määräävää asemaa; muistuttaa, että Unkari on tunnustanut Venetsian komission liityttyään Euroopan neuvostoon vuonna 1990;

7.  korostaa Venetsian komission todenneen maassa vuonna 2011 annetun kansallisen korkea-asteen koulutuksen lain CCIV muuttamista koskevasta 4. huhtikuuta 2017 annetusta laista XXV antamassaan lausunnossa, että viimeksi mainittu laki vaikuttaa erityisen ongelmalliselta, kun otetaan huomioon oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuksia koskevat periaatteet sekä takeet ulkomaisille yliopistoille, jotka ovat jo sijoittautuneet Unkariin ja toimineet siellä laillisesti monen vuoden ajan; muistuttaa lisäksi, että komissio päätti viedä Unkarin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska kansallista korkea-asteen koulutusta koskeva laki, sellaisena kuin se on muutettuna 4. huhtikuuta 2017, rajoittaa suhteettomasti unionin ja kolmansien maiden yliopistojen toimintaa, joten laki on muutettava unionin oikeuden mukaiseksi;

8.  toteaa jälleen kerran olevansa erittäin huolissaan Unkarin äskettäisistä tapahtumista, jotka vaarantavat oikeusvaltioperiaatteen ja SEU:n 2 artiklassa tarkoitetut periaatteet, kuten perustuslakijärjestelmän toimivuutta, oikeuslaitosten ja muiden instituutioiden riippumattomuutta ja keskinäisen valvonnan järjestelmällistä poistamista, sananvapautta, lehdistönvapautta, akateemista vapautta, muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun, sosiaalisia oikeuksia, kansalaisjärjestöjen puolustamista sekä vähemmistöihin kuuluvien, kuten romanien, juutalaisten ja hblti-ihmisten, oikeuksia koskevat periaatteet;

9.  toteaa, että ilmaus ”kansalaisuus” osoittaa jo itsessään selkeää poliittista tahtoa ihmisten yhdenvertaisuuden kunnioittamiseen; korostaa, että unionin perustan muodostavat arvot ja periaatteet määrittelevät ympäristön, johon jokainen unionin kansalainen voi samaistua riippumatta kansalliseen identiteettiin kytkeytyvistä poliittisista tai kulttuurisista eroista; on huolissaan siitä, että julkisesti esitetään nationalistisia ajatuksia, jotka perustuvat Unkarin viranomaisten lanseeraamiin erottaviin identiteetteihin;

10.  ottaa huomioon, että Venetsian komissio on ilmoittanut, että Unkarin perustuslakituomioistuimen roolin rajoittamisen riskinä on, että se saattaa haitata vallan jakamista sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suojelemista; on erityisen huolissaan siitä, että perustuslain tasolla on otettu uudelleen käyttöön määräyksiä, joiden olisi kuuluttava tavallisiin lakeihin ja joiden on jo todettu olevan perustuslain vastaisia, ja toteaa, että tavoitteena on ollut välttää perustuslainmukaisuuden valvonta; suosittaa, että Unkarin kansallisen oikeusneuvoston toimintaa ja valtuuksia tarkastellaan uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että se voi hoitaa tehtävänsä riippumattomana oikeudellisen itsehallinnon elimenä, ja edellyttää, että perustuslakituomioistuimen toimivalta palautetaan kaikilta osin;

11.  on huolissaan kansalaisjärjestöjen liikkumatilan supistumisesta ja pyrkimyksistä valvoa niitä ja rajoittaa niiden valmiuksia jatkaa laillista toimintaansa, kuten niin sanotun ”Seis, Soros” -lainsäädäntöpaketin (Stop Soros) hyväksymisestä; muistuttaa, että Venetsian komissio ilmoitti ulkomailta tukia saavia järjestöjä ja läpinäkyvyyttä koskevasta (ja 17. kesäkuuta 2017 hyväksytystä) lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että tällainen laki olisi suhteeton ja puuttuisi asiattomalla tavalla yhdistymis- ja sananvapauteen, yksityisyyttä koskevaan oikeuteen ja syrjinnän kieltämiseen;

12.  pitää erittäin valitettavana, että Unkarin instituutiot käyttävät toisinaan vihamielistä ja harhaanjohtavaa retoriikkaa viitatessaan Euroopan unioniin ja että viranomaiset ovat tietoisesti hyväksyneet lainsäädäntöä, joka on vastoin unionin arvoja; muistuttaa SEU:n 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa asetetuista tavoitteista, jotka Unkari hyväksyi liittyessään unioniin vuonna 2004; muistuttaa, että Unkarin Euroopan unioniin liittyminen oli vapaaehtoinen teko, joka perustui kansalliseen suvereniteettiin ja josta vallitsi laaja yhteisymmärrys Unkarin poliittisella kentällä;

13.  korostaa, että rikkomusmenettely on osoittautunut rajoittuneeksi käsiteltäessä unionin arvojen järjestelmällistä loukkaamista, koska siinä keskitytään enimmäkseen teknisiin seikkoihin, jolloin hallitukset voivat ehdottaa muodollisia korjauskeinoja ja pitää samaan aikaan voimassa lait, jotka ovat vastoin unionin oikeutta; katsoo, että jos SEU:n 4 artiklassa tarkoitettua vilpittömän yhteistyön periaatetta loukataan, komissiolla ei ole mitään oikeudellisia velvoitteita, jotka estäisivät sitä tukeutumasta rikkomustapauksiin voidakseen osoittaa käyttäytymismallin, joka merkitsee SEU:n 2 artiklan rikkomista;

14.  katsoo, että jos jäsenvaltion on todettu rikkoneen oikeusvaltioperiaatetta vakavasti ja toistuvasti, komission olisi käytettävä kaikkia mahdollisia tarjolla olevia välineitään puolustaakseen unionin perustan muodostavia perusarvoja, mukaan lukien SEU:n 7 artiklan aktivoiminen; muistuttaa, että 25. lokakuuta 2016 annetussa parlamentin päätöslauselmassa suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta(1) pyydettiin komissiota antamaan syyskuuhun 2017 mennessä ehdotus demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevaksi unionin sopimukseksi; pitää valitettavana, että kyseistä ehdotusta ei ole vielä annettu, ja tähdentää, että on otettava pikaisesti käyttöön tehokas mekanismi, jolla turvataan unionin perusarvot, koska nykyään vallitsee epäsuhta sen välillä, millaisia velvoitteita ehdokasmaille asetetaan Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti ja miten jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä kriteereitä päästyään unionin jäseniksi; korostaa, että asianmukainen unionin perusarvojen loukkaamiseen reagoiminen edellyttää soveltuvien oikeudellisten välineiden ja poliittisen tahdon yhdistelmää;

15.  katsoo, että Unkarin nykyinen tilanne merkitsee selkeää vaaraa siitä, että SEU:n 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti, mikä antaa aihetta käynnistää SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Danuta Maria Hübner

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Gerolf Annemans

PPE

György Schöpflin

5

0

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409.


NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.5.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

(2017/2131(INL))

Valmistelija: Maria Noichl

(Aloite – työjärjestyksen 45 artikla)

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

–  ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä käsittelevän YK:n työryhmän 27. toukokuuta 2016 julkistaman kertomuksen(1),

–  ottaa huomioon EU:n komission 27. huhtikuuta 2017 esittämät perustellut lausunnot EU:n lainsäädännöstä, joka koskee miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (yhdenvertaisesta kohtelusta annettu direktiivi 2006/54/EY), ja äitiyslomadirektiivistä (neuvoston direktiivi 92/85/ETY),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan mukaan naisten ja miesten tasa-arvo on yksi unionin perusperiaatteista ja että sen on siksi oltava keskeinen asia kaikissa jäsenvaltioissa;

B.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvo ja vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille yhteisiä (SEU:n 2 artikla);

C.  ottaa huomioon, että saamallaan 50,8 pisteellä Unkari on toiseksi viimeisellä sijalla Euroopan tasa-arvoinstituutin vuoden 2017 tasa-arvoindeksissä ja se on lisäksi menettänyt 1,6 pistettä vuoden 2010 jälkeen;

D.  katsoo, että on perusteltua edellyttää, että valtiosta riippumattomien järjestöjen rahoitukseen ei liity epäselvyyksiä;

E.  toteaa, että monet kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet painokkaasti Unkaria sen taantumisesta ihmisoikeusasioissa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan, naisten oikeuksien järjestöt mukaan lukien, sovellettavista rajoituksista; ottaa huomioon, että jäljempänä esitettyyn tapaan toteutetut rajoittavat säännökset ja politiikat ovat aiheuttaneet huomattavia vaikeuksia naisten oikeuksia ajaville järjestöille, jotka tuottavat ainutlaatuisia palveluja sukupuoleen perustuvan väkivallan ja perheväkivallan uhreille, ja vaarantavat näiden järjestöjen vero- ja muiden etujen saannin;

F.  ottaa huomioon, että Unkari on yksi merkittävimmistä ihmiskaupan lähtömaista unionissa;

G.  ottaa huomioon, että vaikka Unkarissa on vakaa kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä ja yleinen sairausvakuutus ja vaikka YK:n sopimuksien täytäntöönpanoa valvovat elimet ovat antaneet asiasta suosituksia, nykyaikaisten ehkäisymenetelmien kustannukset on kokonaisuudessaan suljettu Unkarin terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle eikä millekään ehkäisymenetelmälle myönnetä korvauksia, mikä estää nykyaikaisen perhesuunnittelun; toteaa, että Unkari on yksi harvoista jäsenvaltioista, joissa jälkiehkäisyn saaminen edellyttää lääkemääräystä, ja tämä on vastoin komission vuonna 2015 antamaa suositusta, että jälkiehkäisyä myytäisiin käsikauppalääkkeenä; toteaa, että paperittomilla maahanmuuttajanaisilla ei ole oikeutta muuhun terveydenhuoltoon kuin kiireelliseen terveydenhuoltoon, ei siis myöskään minkäänlaiseen äitiyshuoltoon; ottaa huomioon, että YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) ilmaisi huolensa ja kehotti hallitusta takaamaan mahdollisuuden turvalliseen aborttiin ilman, että naiset joutuvat osallistumaan pakolliseen neuvontaan ja suostumaan lääkehoidon kannalta tarpeettomaan odotusaikaan, mutta kyseiset vaatimukset ovat edelleen käytössä eikä lääkkeellistä aborttia ole edelleenkään saatavilla, mikä leimaa palveluita hakevat naiset ja tekee palveluista heille vaikeasti saatavia;

H.  toteaa, että Unkarin perustuslain määritelmä, jonka mukaan perhe perustuu avioliittoon ja kumppanin ja lapsen väliseen suhteeseen, on vanhentunut ja perustuu konservatiivisiin näkemyksiin; ottaa huomioon, että samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto on kielletty; ottaa huomion, että lähes 70 prosenttia Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 toteuttamaan hlbti-kyselyyn vastanneista henkilöistä kertoi välttävänsä tiettyjä paikkoja pelätessään joutuvansa hlbti-henkilönä ahdistelun tai pahoinpitelyn kohteeksi;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston 47 jäsenestä tähän mennessä 30 on ratifioinut Istanbulin yleissopimuksen ja että 15 jäsentä, Unkari mukaan lukien, on allekirjoittanut sen mutta ei ole vielä ratifioinut sitä; toteaa, ettei ratifiointiprosessi ole edistynyt Unkarissa helmikuun 2017 jälkeen; toteaa, että vaikka perheväkivalta kriminalisoitiin vuonna 2013, kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanossa on ongelmia eikä perheväkivallan määritelmään ole sisällytetty seksuaalista väkivaltaa; toteaa lisäksi, ettei Unkarilla ole kokonaisvaltaista strategiaa tai toimintasuunnitelmaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeusviraston toteuttamasta uusimmasta tutkimuksesta ilmenee, että sukupuoleen perustuvan väkivallan laajasta esiintymisestä on näyttöä: Euroopan tasa-arvoinstituutin vuoden 2015 tietojen mukaan Unkarissa 27,7 prosenttia naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai molempia täytettyään 15 vuotta, ainakin 50 naista kuolee joka vuosi sukulaisten tai kumppaniensa väkivallan seurauksena ja satojentuhansien naisten perheet pahoinpitelevät heitä toistuvasti; toteaa, että naisten oikeuksia ajavien järjestöjen mukaan syyllinen on 95 prosentissa väkivaltatapauksista mies ja uhri nainen tai tyttö; toteaa, että monet naiset eivät halua tehdä pahoinpitelystä rikosilmoitusta, koska heitä kohdellaan vihamielisesti poliisiasemilla ja tuomioistuimissa; ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen toiminta syyllisten paljastamiseksi ja syytteeseen asettamiseksi on laajalti tehotonta, minkä vuoksi väkivallan uhrit ovat entistä haluttomampia tekemään rikosilmoituksia eikä viranomaisiin luoteta; toteaa, että sekä viranomaisissa että sosiaalisissa piireissä on vallalla uhreja syyllistävä ajattelutapa;

J.  ottaa huomioon, että CEDAW-komitean vuonna 2013 esittämissä loppupäätelmissä kehotettiin Unkaria muun muassa tarkistamaan perhepolitiikkaansa ja sukupuolten tasa-arvoa koskevaa politiikkaansa sen varmistamiseksi, että perhepolitiikalla ei estetä naisia käyttämästä täysimääräisesti oikeuttaan syrjimättömyyteen ja tasa-arvoon, että moniperusteisen syrjinnän uhreille taataan asianmukaiset oikeussuojakeinot, että suoritetaan järjestelmällisesti voimassa olevien lakien ja lakiehdotuksien sukupuolivaikutuksien arviointi ja että uuden lainsäädäntökehyksen täytäntöönpano ei johda taantumaan; toteaa, että yksikään hallitus ei ole tähän mennessä pannut näitä suosituksia asianmukaisesti täytäntöön; toteaa, että suositusten täytäntöönpanoa koskevaa suunnitelmaa ei ole laadittu;

K.  toteaa, että haitalliset sukupuolistereotypiat ja naisten roolia yhteiskunnassa koskevat oletukset samoin kuin seksuaalinen syrjintä ovat levinneet laajalle Unkarin yhteiskunnassa; toteaa, että Unkarin hallitus suhtautuu vanhakantaisesti sukupuolikysymyksiin ja korvaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ”perhenäkökulman” valtavirtaistamisen edistämisellä toivotun väestölisäyksen yhteydessä ja käyttää väärin sukupuolen ja sukupuolten tasa-arvon käsitteitä;

L.  ottaa huomioon, että naisten työllisyystaso on noussut Unkarissa merkittävästi vuoden 2010 tasoon verrattuna;

1.  panee merkille viime vuosina toteutetut toimet työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen parantamiseksi; muistuttaa komission huhtikuussa 2017 antamasta ehdotuksesta direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta(2) ja rohkaisee Unkarin hallitusta edistämään sen pikaista hyväksymistä;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että päiväkotipaikkojen määrää lisättiin noin 23 prosenttia vuosina 2010–2016 ja että Unkarissa otettiin vuonna 2017 käyttöön uusi ja joustavampi lastenhoitojärjestelmä, joka mukautuu paremmin paikallisiin oloihin ja auttaa naisia palaamaan työmarkkinoille;

3.  pitää kuitenkin valitettavana, ettei Unkari ole vieläkään saavuttanut Barcelonan tavoitteita, ja kehottaa Unkarin hallitusta asettamaan ne etusijalle ja ottamaan perhepolitiikassaan huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yhteiskunnan jäsenet;

4.  pitää valitettavana, että sukupuolten tasa-arvoa koskevia politiikkoja on tulkittu uudelleen ja kavennettu niin, että ne lähenevät perhepolitiikkaa, ja muistuttaa naisten ja miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämisen kansallisesta strategiasta (2010–2021) ja sen tavoitteista sekä siitä, ettei Unkari ole vielä pannut strategiaa täytäntöön; huomauttaa, että sukupuolen käsitteen virheellinen tulkinta on hallinnut julkista keskustelua Unkarissa, ja tuomitsee sukupuolen ja sukupuolten tasa-arvon käsitteiden tahallisen väärintulkinnan; korostaa, että tasa-arvopolitiikan tavoitteena on oltava kaikilla yhteiskunnan aloilla huolehtia siitä, ettei ketään syrjitä sukupuolensa vuoksi, että jokaisen yksilön oikeuksia kunnioitetaan ja että naisten ja miesten tasa-arvoinen osallistuminen kaikilla yhteiskunnallisen elämän tasoilla taataan; kehottaa siksi palaamaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käsitteeseen analyysi- ja ratkaisuvälineenä ja panemaan kaikilla aloilla täytäntöön kansallisen strategian näine tavoitteineen; kehottaa Unkarin hallitusta panemaan CEDAW-komitean vuonna 2013 antamat suositukset viipymättä täytäntöön ja tarkastelemaan ja päivittämään kansallista strategiaansa, jonka käsittely on jäänyt kesken, tai korvaamaan sen uudella sukupuolten tasa-arvoa koskevalla strategialla, jolla varmistetaan konkreettiset määräajat ja vastuulliset toimijat, asettamaan käyttöön rahoitusta ja valvontamekanismeja sen vaikuttavaksi täytäntöön panemiseksi ja kuulemaan naisten oikeuksia ajavia kansalaisjärjestöjä koko prosessin ajan;

5.  pitää valitettavana kapea-alaista perheen määritelmää, jolla syrjitään avopuolisoita ja samaa sukupuolta olevia pariskuntia; muistuttaa Unkaria siitä, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kielletty;

6.  korostaa, että on tärkeää lisätä naisten vaikutusmahdollisuuksia erityisesti heidän poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiinsa nähden, sillä se on ennakkoedellytys ilmapiirille, jossa perheet voivat kukoistaa;

7.  pitää valitettavana, että naisia on hyvin vähän poliittisissa päätöksentekotehtävissä ja että tähän mennessä vain 10 prosenttia Unkarin parlamentin jäsenistä on ollut naisia, mikä on vähemmän kuin missään muussa jäsenvaltiossa, eikä maan hallituksessa ole yhtään naisministeriä; korostaa, että demokratian toteutumisen kannalta on keskeistä, että naisia on poliittisissa päätöksentekotehtävissä yhtä paljon kuin miehiä; muistuttaa CEDAW-komitean ja Etyjin antamista suosituksista ottaa käyttöön lakisääteiset kiintiöt kansallisissa vaaleissa; painottaa, että poliittisten puolueiden olisi näytettävä esimerkkiä yhtäläisten mahdollisuuksien ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen alalla ja otettava käyttöön vaikuttavia lainsäädäntötoimia, joilla lisätään naisten osallistumista politiikkaan ja päätöksentekoon; huomauttaa, että työ- ja yksityiselämän parempi tasapainottaminen ja vastuun jakaminen vanhempien välillä ovat tärkeitä toimia, joilla lisätään naisten edustusta poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla;

8.  toteaa, että naisten nykyinen työllisyysaste on 61,2 prosenttia ja että naisten työllisyyteen liittyvä suurin parannus on havaittavissa alle kuusivuotiaiden lasten äitien ryhmässä, ja ottaa huomioon myönteiset toimet, joita Unkarin hallitus on toteuttanut vuodesta 2010 auttaakseen lapsiperheitä ja äitejä ja joita ovat muun muassa ylimääräinen lastenhoitokorvaus ja uusi päivähoitojärjestelmä;

9.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Unkarin hallitus on vuodesta 2010 hyväksynyt useita romaneihin kohdistettavia yhteiskuntaa, sosiaalista osallisuutta, perhepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa ja koulutusalaa koskevia toimia, esimerkiksi romaniäitien ja -lasten terveysohjelman, romanitaustaisten terveydenhuoltoalan valvojien ja edustajien koulutusohjelmat sekä varhaislapsuuden kehitysohjelmat; kehottaa Unkarin hallitusta edelleen edistämään kyseisten politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja toimittamaan mahdollisimman pian näyttöä niiden vaikutuksesta romaninaisten tilanteeseen;

10.  on huolissaan kansalaisjärjestöjen liikkumatilan supistumisesta ja pyrkimyksistä valvoa niitä ja rajoittaa niiden valmiuksia jatkaa laillista toimintaa; on huolissaan Unkarin ulkomailta tukea saavien järjestöjen avoimuutta koskevan lain vaikutuksesta kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, jotka saavat tukea unionilta, Euroopan talousalueelta tai kolmansilta mailta, kuten niin sanotun ”Seis, Soros” -lainsäädäntöpaketin (Stop Soros) hyväksymisestä; korostaa, että nämä kehityskulut vaikuttavat kielteisesti kansalaisjärjestöjen toimintaan, mukaan lukien monet järjestöt, jotka ajavat naisten, hlbti-henkilöiden, vammaisten, etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, maahanmuuttajien, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia ja ovat ratkaisevan tärkeitä perusihmisoikeuksien suojelulle ja yhteiskunnan toiminnalle ja kehitykselle, koska ne tarjoavat palveluja, lisäävät ammatillista ja yleistä tietoisuutta, kehittävät valmiuksia sekä toimivat sukupuolten tasa-arvoa parantavien sääntely- ja politiikkatoimien puolestapuhujina ja myötävaikuttavat niihin; panee huolestuneena merkille yhteiskunnallisen ilmapiirin, joka johtuu viime vuosien politiikasta, ja tuomitsee epäluulon ja vihamielisyyden, joilla moniin naisten oikeuksien puolustajiin ja tutkijoihin suhtaudutaan heidän sitoutuneisuutensa vuoksi; kehottaa painokkaasti Unkarin hallitusta edistämään ja kohentamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevia kysymyksiä ja kumoamaan lait, joissa leimataan ulkomailta tukea saavat järjestöt; kannustaa hallitusta sen sijaan hyödyntämään naisten oikeuksia ajavien järjestöjen asiantuntemusta ja kokemuksia, kun se suunnittelee ja panee täytäntöön sääntely- ja politiikkatoimia sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien alalla, sekä hyödyntämään tässä yhteydessä asianmukaisesti vakiintuneita neuvoa-antavia foorumeita;

11.  ehdottaa komission hallinnoiman eurooppalaisen demokratiarahaston perustamista vahvistamaan demokratian ja ihmisoikeuksien alalla toimivien kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen tukea, jotta vahvistetaan tyttöjen ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen kaltaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita;

12.  pitää valitettavana, että Unkarin tapahtumat ovat viime vuosina horjuttaneet vakavasti oikeusvaltiota, jota ilman naisten ja vähemmistöihin kuuluvien naisten, kuten romani- ja maahanmuuttajanaisten sekä lbt-naisten, oikeuksia ei pystytä takaamaan riittävästi ja syrjimättömästi;

13.  on huolestunut vihamielisestä suhtautumisesta maahanmuuttajiin ja pakolaisiin Unkarissa; tuomitsee valtion ja hallituksen virkamiesten harjoittaman vihapuheen; kehottaa Unkarin hallitusta varmistamaan, että maahanmuuttajien ja pakolaisten ihmisoikeuksia vahvistetaan;

14.  muistuttaa, että naisiin kohdistuvassa väkivallassa Unkarissa niin kuin kaikissa muissakin jäsenvaltioissa on kyse jatkuvasta ja rakenteellisesta ihmisoikeusloukkauksesta; kehottaa Unkarin hallitusta ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen varauksetta ja mahdollisimman pian sekä sitoutumaan sen säännöksien sisällyttämiseen Unkarin lainsäädäntöön, mikä olisi tärkeä toimi pyrittäessä muuttamaan perheväkivallan kulttuurista normia ja suojelemaan väkivallan uhreiksi joutuneita naisia ja tyttöjä; tuomitsee sen, että perheväkivaltaan puututaan sellaisena vasta kahden tapauksen jälkeen; vaatii, että tiedotusta, neuvontaa ja tukea tarjoavien elinten rahoitusta jatketaan, jotta niillä voidaan tarjota naisille tehokasta suojelua ja turvaa; kehottaa komissiota jatkamaan vuoropuhelua Unkarin hallituksen kanssa yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa, puuttumaan huolenaiheisiinsa ja varsinkin selkeyttämään Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun yleisten huomautusten perusteella harhaanjohtavia tulkintoja Istanbulin yleissopimuksen 3 artiklan c ja d alakohtaan sisältyvistä sukupuoleen perustuvan väkivallan ja sukupuolen määritelmistä, jotka nykyisellään estävät kattavan lähestymistavan soveltamisen yleissopimukseen;

15.  kehottaa Unkarin hallitusta muuttamaan rikoslakia siten, että perheväkivallan määritelmään sisällytetään kaikki fyysiset väkivallanteot, kuten fyysisten vammojen ja ruumiinvammojen aiheuttaminen tai pahoinpitely, seksuaalinen väkivalta, vainoaminen ja ahdistelu, välittömällä fyysisellä vammalla, ruumiinvammalla tai pahoinpitelyllä pelottelu ja pakottamiseen perustuva valvonta eli henkinen ja taloudellinen väkivalta, joka kuuluu osana dominointimalliin ja jota toteutetaan paitsi fyysisen väkivallan myös pelottelun, eristämisen, nöyryytyksen ja riistämisen keinoin; kehottaa hallitusta myös tarkistamaan lähestymiskielloista annettua lakia siten, että perheväkivallan uhrien määritelmää laajennetaan kattamaan kaikki uhrit ja suojelemaan heitä myös tapauksissa, joissa he eivät asu hyväksikäyttäjän kanssa, heillä ei ole lapsia hyväksikäyttäjän kanssa tai heitä ei pidetä sukulaisina (esimerkiksi lähisuhteessa olevat kumppanit), ja lähestymiskiellon kestoa pidennetään tarpeen mukaisesti; kehottaa Unkarin hallitusta tarkistamaan prosessioikeutta sen varmistamiseksi, että perheväkivalta on rikos ja että siihen sovelletaan julkista syytteeseenpanoa ja seuraamuksia;

16.  suosittaa painokkaasti antamaan lainvalvontaviranomaisille ja oikeuslaitokselle koulutusta parhaita käytäntöjä koskevista normeista, jotta voidaan torjua perheväkivaltaa yhteistyössä uhrien tukijärjestöjen kanssa ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti; suosittaa lisäksi painokkaasti tarjoamaan asianmukaista koulutusta, kiinnittämään riittävästi huomiota terveydenhuoltohenkilöstön rooliin perheväkivallan ehkäisyssä ja torjunnassa ja parantamaan terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia toimia tässä roolissa;

17.  panee merkille toimet, joita on toteutettu ihmiskaupan torjuntaa koskevan lainsäädännön alalla, ja kannustaa hallitusta parantamaan edelleen tiedonkeruutaan, kohentamaan ihmiskaupan uhreille tarjottavia palveluja ja torjumaan kysyntää kriminalisoimalla palvelujen ostamisen ihmiskaupan uhreilta, seksuaaliset palvelut mukaan lukien;

18.  pitää tärkeänä naisten itsemääräämisoikeutta ja siihen liittyen sitä, että kunnioitetaan naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia, mukaan lukien nopean aborttihoidon ja jälkiehkäisyn helppo saatavuus, ja potilaan oikeus turvalliseen, väkivallattomaan ja naisen tarpeita kunnioittavaan synnytykseen; kehottaa painokkaasti Unkarin hallitusta varmistamaan edullisten ehkäisymenetelmien saatavuuden korvaamalla osin tai kokonaan nykyaikaisten ehkäisymenetelmien kustannukset yleisen sairausvakuutuksen kehyksessä ja parantamaan jälkiehkäisyn saatavuutta poistamalla lääkemääräystä koskeva vaatimus; kehottaa Unkarin hallitusta poistamaan tekijät, jotka estävät turvallisten aborttipalvelujen saannin ja joita ovat esimerkiksi lääkkeellisten aborttien heikko saatavuus, arvosidonnainen neuvonta ja pakollista odotusaikaa koskevat vaatimukset;

19.  tuomitsee tässä yhteydessä jyrkästi vähemmistöjen, erityisesti romaninaisten, kaltoinkohtelun ja syrjinnän esimerkiksi terveydenhuoltoon pääsyssä; muistuttaa myös ilmenneistä pakkosterilisaatiotapauksista, jotka ovat tuomittava loukkaus kyseisten naisten ihmisoikeuksia kohtaan; tuomitsee erityisen haitalliset rajoitukset, jotka koskevat paperittomia maahanmuuttajanaisia, jotka suljetaan kaiken muun terveydenhuollon kuin kiireellisen terveydenhuollon ulkopuolelle;

20.  panee merkille käynnistetyt ohjelmat, joilla pyritään edistämään romaninaisten koulutusta ja työllistymistä ja joiden puitteissa sosiaalihoitajia, sairaanhoitajia ja sosiaaliavustajia koulutetaan sosiaalialan, lasten hyvinvoinnin alan, lastensuojelualan ja opetusalan laitoksissa, ja panee merkille, että valtiolliset ja kirkolliset järjestöt ja säätiöt saavat tukea romaninaisten työllistämiseen; pyytää Unkarin hallitusta antamaan tietoja ja lukuja kyseisten ohjelmien konkreettisista vaikutuksista;

21.  suhtautuu myönteisesti naisia tutkimusalalla tarkastelevan Women in Research Careers Presidential Commission -komitean perustamiseen Unkarin tiedeakatemian yhteyteen, jotta lisätään naisten määrää Unkarin tiedeakatemian professorien ja tohtorien keskuudessa ja edistetään tyttöjen kiinnostusta luonnontieteiden opiskeluun;

22.  tuomitsee hyökkäykset opetuksen ja tutkimuksen vapautta kohtaan ja erityisesti mustamaalauskampanjoiden kohteeksi joutunutta sukupuolentutkimusta kohtaan, jossa yritetään analysoida yhteiskunnan valtasuhteita, syrjintää ja sukupuolten välisiä suhteita ja löytää ratkaisuja eriarvoisuuteen; kehottaa kaikilta osin palauttamaan koulutuksen vapautta koskevan demokraattisen perusperiaatteen ja suojelemaan sitä;

23.  korostaa ennakkoluuloista ja stereotypioista vapaan kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä; kehottaa ottamaan tämän huomioon laadittaessa uutta kansallista opetussuunnitelmaa, jotta taataan tulevaisuudessa koulutus, jossa ei vahvisteta tyttöjä ja naisia eikä myöskään poikia ja miehiä koskevia stereotypioita eikä väheksytä kumpaakaan sukupuolta;

24.  on huolestunut viime vuosina toteutetusta politiikasta ja siihen liittyvästä retoriikasta ja symboliikasta, joilla levitetään yhteiskunnassa ennestäänkin vallitsevaa naiskuvaa, joka rajoittaa naisten roolin äitiyteen ja kunnioittaa heitä vain äiteinä; toteaa, että se rajoittaa naisten ja miesten kehittymis- ja päätöksentekomahdollisuuksia sekä naisten oikeuksia;

25.  korostaa, että naisten oikeudet ja tasa-arvo ovat yhteisiä eurooppalaisia perusarvoja; pitää valitettavana Unkarin etääntymistä yhä kauemmas niistä ja siihen liittyvää eristäytymistä;

26.  katsoo, että Unkarin nykyinen tilanne merkitsee selkeää vaaraa siitä, että SEU:n 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti, mikä antaa aihetta käynnistää SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

15.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mylène Troszczynski, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Benedek Jávor, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Julia Reda, Barbara Spinelli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Ulrike Müller

GUE/NGL

Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Julia Reda

5

-

ECR

Arne Gericke

ENF

Mylène Troszczynski

NI

Krisztina Morvai

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

3

0

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E

(2)

COM(2017)0253.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

19

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Lívia Járóka, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Goffredo Maria Bettini, Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Beata Gosiewska, György Hölvényi, Agnes Jongerius, Barbara Kappel, Arndt Kohn, Ádám Kósa, Julia Pitera, Evelyn Regner, Dominique Riquet, Bart Staes, Lola Sánchez Caldentey, Mylène Troszczynski, Lieve Wierinck, Marco Zullo


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Jaromír Štětina, Axel Voss

S&D

Goffredo Maria Bettini, Ana Gomes, Maria Grapini, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Evelyn Regner, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bart Staes

19

-

ECR

Daniel Dalton, Beata Gosiewska, Marek Jurek

EFDD

John Stuart Agnew, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Barbara Kappel, Mylène Troszczynski, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Kinga Gál, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 29. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö