Процедура : 2017/2271(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0251/2018

Внесени текстове :

A8-0251/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0342

ДОКЛАД     
PDF 803kWORD 93k
10.7.2018
PE 616.905v03-00 A8-0251/2018

относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ

(2017/2271(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Елмар Брок

Докладчици по становище (*):

Бернд Ланге, комисия по международна търговия

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ

(2017/2271(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид документа, озаглавен „Обща визия, общи действия: по-силна Европа – глобална стратегия на Европейския съюз за външната политика и политиката на сигурност“, представен от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) на 28 юни 2016 г., както и съвместното съобщение на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 7 юни 2017 г., озаглавено „Стратегически подход за устойчивост във външната дейност на ЕС“ (JOIN(2017)0021),

–  като взе предвид резултатите от срещите на върха ЕС – САЩ, проведени на 28 ноември 2011 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, и на 26 март 2014 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съвместните декларации на 79-ото междупарламентарно заседание на Трансатлантическия диалог между законодателите (ТДЗ), проведено на 28 и 29 ноември 2016 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, 80-ия ТДЗ, проведен на 2 и 3 юни във Валета, и 81-вия ТДЗ, проведен на 5 декември 2017 г. във Вашингтон, окръг Колумбия,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2015 г., озаглавено „Европейска програма за сигурност“ (COM(2015)0185),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 6 април 2016 г., озаглавено „Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи – ответни действия на Европейския съюз“ (JOIN(2016)0018),

–  като взе предвид съвместната декларация на председателите на Европейския съвет и Комисията и на генералния секретар на НАТО от 8 юли 2016 г. относно общия набор от предложения, одобрен от Съвета на ЕС и Съвета на НАТО на 5 и 6 декември 2016 г., както и докладите за напредъка относно нейното изпълнение от 14 юни и 5 декември 2017 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация на ЕС и НАТО от 2016 г.,

–  като взе предвид Стратегията за национална сигурност на САЩ от 18 декември 2017 г. и Националната стратегия за отбрана на САЩ от 19 януари 2018 г.,

–  като взе предвид инициативата на САЩ за гарантиране на сигурността на европейските съюзници от НАТО (European Reassurance Initiative),

–  като взе предвид плана за действие на ЕС от 2015 г. в областта на дипломацията за климата, приет от Съвета по външни работи,

–  като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21, 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) (COP21) и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 г. относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, и по-специално параграф 13 от нея(2),

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно трансатлантическите отношения, по-конкретно своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно подобряването на отношенията между ЕС и САЩ в рамките на Споразумението за трансатлантическо партньорство(3), своята резолюция от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ(4), своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно срещата на върха ЕС – САЩ на 28 ноември 2011 г.(5), както и своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно ролята на ЕС за насърчаването на по-широко трансатлантическо партньорство(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Европейския съюз за отбрана(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 февруари 2018 г. относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток(10),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0251/2018),

A.  като има предвид, че партньорството между ЕС и САЩ се основава на силни политически, културни, икономически и исторически връзки и споделени ценности като свободата, демокрацията, насърчаването на мира и стабилността, правата на човека и принципите на правовата държава, както и на общи цели като благоденствие, сигурност, отворени и интегрирани икономики, социален напредък и приобщаване, устойчиво развитие и мирно разрешаване на конфликти, и като има предвид, че както САЩ, така и ЕС са демокрации, прилагащи принципите на правовата държава, с функциониращи системи на взаимозависимост и взаимоограничаване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; като има предвид, че в краткосрочен план това партньорство е изправено пред значителен брой предизвикателства и смущения, но дългосрочните основи остават стабилни и сътрудничеството между ЕС и САЩ като партньори със сходни възгледи остава от решаващо значение; 

Б.  като има предвид, че ЕС и САЩ, като се опират на стабилната основа от общи ценности и споделени принципи, следва да проучват алтернативни начини за укрепване на трансатлантическите отношения и да реагират ефективно на важните предизвикателства, пред които се изправяме, като използват всички налични канали за комуникация; като има предвид, че Конгресът на САЩ и Европейският парламент като законодатели играят важна и влиятелна роля в нашите демокрации и следва да използват пълния потенциал на сътрудничеството помежду си с цел запазване на демократичния, либерален и многостранен ред, и да насърчават стабилността и последователността на нашия континент и по света;

В.  като има предвид, че в глобализиран, сложен и все по-многополюсен свят ЕС и САЩ трябва да играят водещи, ключови, конструктивни роли чрез укрепването и отстояването на международното право, насърчаването и защитата на основните права и принципи и съвместно разрешаване на регионалните конфликти и преодоляване на световните предизвикателства;

Г.  като има предвид, че ЕС и САЩ са изправени пред епоха на геополитически промени и трябва да се справят със сходни сложни заплахи, както конвенционални, така и хибридни, породени от държавни и недържавни субекти от юг и изток; като има предвид, че кибератаките стават все по-широко разпространени и усъвършенствани и сътрудничеството между ЕС и САЩ по линия на НАТО може да допълни усилията на двете страни и да защити критична отбранителна и друга информационна инфраструктура на правителствата; като има предвид, че за справянето с тези заплахи е необходимо международно сътрудничество;

Д.  като има предвид, че ЕС признава продължаващата военна подкрепа на САЩ за гарантиране на сигурността и отбраната на ЕС, и като има предвид, че ЕС дължи признателност на всички американци, пожертвали живота си, за да гарантират европейската сигурност в конфликтите в Косово и Босна; като има предвид, че понастоящем ЕС се стреми да гарантира своята собствена сигурност чрез изграждането на по-голяма стратегическа автономност;

Е.  като има предвид, че САЩ решиха да съкратят своя бюджет за опазване на мира в рамките на ООН с 600 милиона щатски долара;

Ж.  като има предвид, че по-непредсказуемата външна политика на САЩ създава все по-голяма несигурност в международните отношения и би могла да създаде възможност за издигането на други фактори на световната сцена, като Китай, чието политическо и икономическо влияние се увеличава в световен мащаб; като има предвид, че ключови държави в Азия, които преди бяха по-близки до САЩ, се преориентират към Китай;

З.  като има предвид, че ЕС остава изцяло ангажиран с многостранното сътрудничество и с насърчаването на споделените ценности, включително демокрацията и правата на човека; като има предвид, че основаният на правила международен ред е от полза и за САЩ, и за ЕС; като има предвид във връзка с това, че е от изключително важно значение ЕС и САЩ да действат заедно и в синергия в подкрепа на основан на правила ред, гарантиран от силни, надеждни и ефективни наднационални организации и международни институции;

И.  като има предвид, че партньорството между САЩ и Европа е от съществено значение за световния ред в областта на икономиката, политиката и сигурността в продължение на повече от седем десетилетия; като има предвид, че трансатлантическите отношения са изправени пред множество предизвикателства и са поставени под все по-силен натиск по множество въпроси след избирането на президента Тръмп;

Й.  като има предвид, че като част от глобалната стратегия на ЕС политиката в областта на климата беше интегрирана във външната политика и политиката на сигурност и че бяха засилени връзките между енергетиката и климата, сигурността и целите за развитие и миграцията, както и лоялната и свободна търговия;

К.  като има предвид, че ЕС остава изцяло ангажиран с основаната на правила, отворена и недискриминационна многостранна система за търговия; като има предвид, че СТО е в основата на световната търговска система като единствена институция, която може да гарантира истински еднакви условия на конкуренция;

Л.  като има предвид, че САЩ и ЕС следва да подкрепят стремежите на държавите от Западните Балкани да се присъединят към трансатлантическата общност; като има предвид, че наред със засилената ангажираност на ЕС много важен в това отношение е постоянният ангажимент на САЩ;

М.  като има предвид нарастващата отговорност на Съюза да отговаря за своята собствена сигурност в стратегическа среда, която е значително влошена през последните години;

Н.  като има предвид, че европейската сигурност се основава на амбицията за обща стратегическа автономност, както е признато през юни 2016 г. от 28-те държавни и правителствени ръководители в Глобалната стратегия на Европейския съюз;

Обща рамка, основана на споделени ценности

1.  припомня и настоява, че дългогодишното партньорство и съюзничество между ЕС и САЩ се основава и следва да се основава на съвместно споделяне и насърчаване на общите ценности, включително свободата, принципите на правовата държава, мира, демокрацията, равенството, основаното на правила многостранно сътрудничество, пазарната икономика, социалната справедливост, устойчивото развитие и зачитането на правата на човека, включително правата на малцинствата, както и колективната сигурност, като мирното разрешаване на конфликти е приоритет; подчертава, че за постигането на тези цели е важно отношенията между ЕС и САЩ да се укрепят, което е една от главните оси на сътрудничество в глобализирания свят;

2.  изразява особено възхищение от начина, по който американските ученици реагираха на големия брой трагични случаи в училища с използване на огнестрелно оръжие, като се обявиха за по-строги закони за притежаването на оръжие и против влиянието на Националната стрелкова асоциация върху законодателния процес;

3.  подчертава, че отношенията между ЕС и САЩ са основният гарант за глобалната стабилност и са в основата на усилията ни за гарантиране на мир, благоденствие и стабилност за нашите общества от края на Втората световна война насам, както и за изграждането на многостранно политическо и икономическо сътрудничество и търговска система, основана на правила и ценности; потвърждава, че отношенията между ЕС и САЩ са стратегически и истински и че силна трансатлантическа връзка е в интерес и на двете страни, и на света; счита, че настоящата едностранна политика „Америка на първо място“ уврежда интересите както на ЕС, така и на САЩ, уронва взаимното доверие и може също да има по-широки последици за глобалната стабилност и благоденствие; припомня интереса на ЕС да развива дълготрайни, взаимноизгодни партньорства, основани на споделени ценности и принципи, които имат предимство пред краткосрочните трансакционни печалби;

4.  подчертава, че партньорството далеч надхвърля въпросите на външната политика и търговията в тесен смисъл и включва и други теми като (кибер)сигурността, икономически, цифрови и финансови въпроси, изменението на климата, енергетиката, културата, както и науката и технологиите; подчертава, че тези въпроси са тясно свързани и следва да се разглеждат в една и съща обща рамка;

5.  изразява загриженост във връзка с подходите на САЩ към преодоляването на глобалните проблеми и регионалните конфликти след избирането на президента Тръмп; подчертава важността за ЕС на трансатлантическите отношения и на устойчивия диалог, подчертаващ значението на въпросите, които сближават ЕС и САЩ; би желал яснота по въпроса дали нашите трансатлантически отношения, които бяха определени в продължение на десетилетия, все още имат същото значение за нашите американски партньори; подчертава, че основаната на ценности обща рамка на нашето партньорство е от съществено значение за запазване и по-нататъшно укрепване на структурата на световната икономика и сигурност; подчертава, че въпросите, които обединяват САЩ и ЕС, в крайна сметка следва да имат по-голяма тежест от това, което ги разделя;

6.  подчертава, че в международна система, белязана трайно от нестабилност и несигурност, Европа носи отговорност да изгради своята стратегическа автономност, за да се справи с нарастването на общите предизвикателства; ето защо подчертава необходимостта европейските държави да запазят способността си да вземат решения и да действат сами в защита на своите интереси; припомня, че стратегическата автономност е оправдана амбиция за Европа и в същото време приоритетна цел, която трябва да е свързана с промишлената и оперативната области, както и по отношение на капацитета;

Укрепване на партньорството

7.  припомня големия потенциал и стратегическия интерес на това партньорство както за САЩ, така и за ЕС, в усилията им за достигане на общо благоденствие и сигурност и за укрепване на основан на правила и ценности ред, като подкрепят международните институции и им предоставят средства за подобряване на глобалното управление; призовава за насърчаване на нашия диалог и ангажираност по всички елементи на това партньорство и на всички равнища на сътрудничество, включително с организации на гражданското общество; подчертава, че нашите решения и действия оказват въздействие върху структурата на световната икономика и сигурност и поради това следва да се ръководят от примера и интересите на двамата партньори;

8.  подчертава отговорностите на САЩ като световна сила и призовава администрацията на САЩ да подкрепя споделените основни ценности, които са в основата на трансатлантическите отношения, и при всички обстоятелства да гарантира зачитането на международното право, демокрацията, правата на човека и основните свободи в съответствие с Устава на ООН и други международни инструменти, подписани или ратифицирани от САЩ;

9.  подчертава, че ЕС и САЩ представляват един за друг най-важните партньори в един многополюсен свят и че едностранните действия само отслабват трансатлантическото партньорство, което трябва да се основава на равнопоставеност и диалог и се стреми към възстановяване на взаимното доверие;

10.  изразява съжаление поради дългото забавяне на назначаването на нов посланик на САЩ в Европейския съюз, но приветства новината, че има номинация за поста и се очаква потвърждението на Сената на САЩ;

11.  отправя остри критики към изявленията на новия посланик на САЩ в Германия Ричард Гренел, който заяви амбицията си да окуражи националистите популисти в цяла Европа, и припомня, че ролята на дипломатите е не да подкрепят отделни политически сили, а да способстват за взаимното разбирателство и партньорство;

12.  призовава ЗП/ВП, Съвета, Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството, координацията, съгласуваността и ефективността на политиката на ЕС по отношение на САЩ, така че да представят ЕС като единен и ефективен международен фактор с последователно послание;

13.  припомня, че САЩ са основен партньор поради сходството на интересите в областта на отбраната и сигурността и близките двустранни отношения; призовава за среща на върха ЕС – САЩ, която да се проведе възможно най-скоро в усилие за преодоляване на настоящите предизвикателства и за продължаване на работата по въпроси от взаимен, световен и регионален интерес;

14.  счита за важно присъствието на военни сили на САЩ в европейските държави, когато това е необходимо и е в съответствие с продължаващото изпълнение на договорените ангажименти;

15.  настоява, че структурираният и стратегически диалог в областта на външната политика на трансатлантическо равнище, с участието също така на Европейския парламент и Конгреса на САЩ, е от ключово значение за укрепване на трансатлантическата структура, включително на сътрудничеството в областта на сигурността, и призовава за разширяване на външнополитическия обхват на диалога между ЕС и САЩ;

16.  припомня своето предложение за създаване на Трансатлантически политически съвет (ТПС) за системни консултации и координация в областта на външната политика и политиката на сигурност, който би бил ръководен от ЗП/ВП и от държавния секретар на САЩ и би бил подкрепен от редовни контакти на политическите директори;

17.  приветства продължаващата и непрекъсната работа на ТДЗ за насърчаване на отношенията между ЕС и САЩ чрез парламентарен диалог и координация по въпроси от общ интерес; отново подчертава важното значение на контакта и диалога между хората за укрепването на трансатлантическите отношения; затова призовава за засилена ангажираност на Сената и на Камарата на представителите на САЩ и на Европейския парламент; приветства възстановяването на двупартийната Група за ЕС на Конгреса в рамките на 115-ия Конгрес и призовава бюрото за връзка на ЕП и делегацията на ЕС във Вашингтон да установят по-тесни връзки с нея;

18.  припомня, че както в ЕС, така и в САЩ нашите общества са силни, опират се на принципите на либералната демокрация и правовата държава и се основават на множество участници, в това число, наред с другото, нашите правителства, парламенти, децентрализирани органи и фактори, различни политически институции, организации на гражданското общество, свободни и независими медии и религиозни групи; подчертава, че следва да засилим връзките между двете страни на Атлантическия океан, за да изтъкнем достойнствата и значението на нашето трансатлантическо партньорство, включително чрез отпускане на подходящо финансиране, на различни равнища в целия ЕС и САЩ, и да не се съсредоточаваме само върху източните и западните крайбрежия;

19.  приветства укрепващата роля на отношенията между европейските институции и федералните щати и големите градове на САЩ по отношение на цялостните трансатлантически отношения, по-специално в случая на побратимяванията на градове; в този контекст посочва сътрудничеството въз основа на меморандума за разбирателство „Под 2 градуса“; приканва федералните щати на САЩ да засилят своите контакти с институциите на ЕС;

20.  изразява сериозната си тревога от изявленията на длъжностни лица от администрацията на президента Тръмп, в които се изразява пренебрежение към ЕС и подкрепа за ксенофобски и популистки сили, целящи разрушаването на европейския проект; счита подобни изявления за враждебни и несъвместими с духа на трансатлантическото партньорство;

21.  подчертава, че културният обмен посредством образователни програми е от основно значение за насърчаването и развитието на общи ценности и за изграждането на мостове между трансатлантическите партньори; следователно призовава за укрепване, разширяване и улесняване на достъпа до програми за мобилност за студентите между САЩ и ЕС в рамките на „Еразъм+“;

Заедно срещу глобалните предизвикателства

22.  настоява ЕС и САЩ да продължат да изпълняват ключови конструктивни роли чрез съвместно разрешаване на регионалните конфликти и преодоляване на световните предизвикателства въз основа на принципите на международното право; подчертава, че многостранното сътрудничество, към което Европа е силно привързана, все повече се поставя под съмнение от поведението на САЩ и други световни сили; припомня значението на многостранното сътрудничество в запазването на мира и стабилността, като средство за насърчаване на ценностите на принципите на правовата държава и решаването на глобалните проблеми, и настоява, че те следва да бъдат разгледани в рамките на съответните международни форуми; следователно изразява загриженост, че взетите наскоро от САЩ едностранни решения – оттеглянето от важни международни споразумения, отказа от някои ангажименти, пренебрегването на международни правила, оттеглянето от международни форуми и подклаждането на напрежение в дипломацията и търговията – може да се отклонят от тези общи ценности и да окажат натиск върху взаимоотношенията и да ги уронят; призовава ЕС да прояви единство, твърдост и пропорционалност в своите отговори на такива решения; поради това призовава държавите – членки на ЕС, да избягват каквито и да било действия или мерки за постигане на двустранни предимства в ущърб на съгласуван общоевропейски подход;

23.  отбелязва, че други големи световни сили, като Русия и Китай, разполагат със солидни политически и икономически стратегии, много от които може да са в разрез и да застрашават нашите общи ценности, международни ангажименти и самото трансатлантическо партньорство; припомня, че поради тези процеси сътрудничеството между ЕС и САЩ придобива още по-съществено значение, за да можем да продължим да отстояваме отворените общества, да популяризираме и защитаваме нашите общи права, принципи и ценности, включително спазването на международното право; в това отношение призовава за засилена координация между ЕС и САЩ по отношение на привеждането в съответствие и създаването на обща политика за санкции, за да се повиши нейната ефективност;

24.  счита, че за справяне с опитите на Русия да оказва натиск и влияние и да дестабилизира и да се възползва от слабостите и демократичния избор на западните общества е необходим общ трансатлантически отпор; поради това счита, че САЩ и ЕС следва да отдадат приоритет на координираните действия по отношение на Русия с участието на НАТО, когато това е целесъобразно; припомня несъмнената опасност за нашите демокрации от фалшивите новини, дезинформацията и особено от източниците на зловредна намеса; призовава за определяне на политически и обществен диалог, който да балансира анонимността и отговорността в социалните медии;

25.  подчертава, че сигурността е многостранна и взаимосвързана и че нейното определение обхваща не само военни аспекти, но и аспекти в областта на околната среда, енергетиката, търговията, киберсигурността и комуникациите, здравеопазването, развитието, отчетността, хуманитарните аспекти и др.; подчертава, че въпросите на сигурността следва да се решават посредством широк подход; в този контекст изразява съжаление и загриженост относно предложенията за значителни бюджетни съкращения, например в областта на изграждането на държавността в Афганистан, помощта за развитие в Африка, хуманитарната помощ и вноските на САЩ за програми, операции и агенции на ООН;

26.  подчертава, че едно балансирано и взаимно изгодно трансатлантическо търговско споразумение би оказало въздействие, което далеч би надхвърлило търговските и икономическите аспекти;

27.  заявява, че НАТО все още е основният гарант за колективната отбрана на Европа; приветства потвърждаването на ангажимента на САЩ към НАТО и европейската сигурност и подчертава, че задълбочаването на сътрудничеството между ЕС и НАТО засилва и трансатлантическото партньорство;

28.  подчертава значението на сътрудничеството, координацията и полезните взаимодействия в областта на сигурността и отбраната; подчертава, че е важно средствата за отбрана да се изразходват по-добре, и във връзка с това настоява, че споделянето на тежестта не следва да се съсредоточава само върху приноса (целта за изразходване на 2% от БВП за отбрана), но и върху резултатите (способностите, измерени като боеспособни, подготвени и постоянни сили); припомня, че тази количествена цел за приноса обаче означава поемане на по-голяма отговорност от европейците за собствената им сигурност, която е абсолютно необходима поради влошаването на стратегическата им среда; приветства факта, че отбраната се превръща в област с по-висок приоритет за ЕС и неговите държави членки, което води до по-голяма военна ефективност от полза за ЕС и НАТО, и в този контекст приветства присъствието на войски на САЩ на територията на ЕС; заявява, че НАТО все още е от решаващо значение за колективната отбрана на Европа и нейните съюзници (член 5 от Договора от Вашингтон); подчертава, че способността на НАТО да гарантира изпълнението на своите мисии продължава да зависи пряко от силата на трансатлантическите отношения;

29.  подчертава значението и положителния принос на инициативата на САЩ за гарантиране на сигурността на европейските съюзници от НАТО за сигурността на държавите – членки на ЕС;

30.  призовава ЕС да засили Европейския съюз за отбрана с оглед на изграждането на капацитет, осигуряващ стратегическата адекватност на ЕС в областта на отбраната и сигурността, като например в създаването на повече полезни взаимодействия и подобряване на ефективността по отношение на разходите за отбрана, научноизследователската и развойната дейност, обществените поръчки, поддръжката и обучението между държавите членки; настоява, че засиленото сътрудничество в областта на отбраната на равнището на ЕС засилва европейския принос за мира, сигурността и стабилността на регионално и международно равнище, като по този начин спомага и за постигането на целите на НАТО и укрепва трансатлантическата ни обвързаност; във връзка с това подкрепя неотдавнашните усилия за укрепване на европейската отбранителна структура, включително Европейския фонд за отбрана и новосъздаденото постоянно структурирано сътрудничество (ПСС);

31.  приветства стартирането на ПСС и подкрепя първите му проекти, като например военната мобилност; подчертава, че ПСС е от общ интерес за ЕС и НАТО и следва да бъде движеща сила за по-нататъшното сътрудничество между двете организации в областта на развитието на капацитета и укрепването на стълб на ЕС в НАТО в контекста на всяка национална конституция;

32.  подчертава отново необходимостта ЕС и САЩ да засилят своето сътрудничество в областта на киберсигурността и киберотбраната, по-конкретно чрез специализирани агенции и работни групи, като например ENISA, Европол, Интерпол, бъдещите структури на ПСС и Европейския фонд за отбрана, специално за борба с кибератаките и съвместно повишаване на усилията за създаване на всеобхватна и прозрачна международна рамка, определяща минимални стандарти за политиките в областта на киберсигурността при зачитане на основните свободи; счита, че е от ключово значение ЕС и НАТО да засилят споделянето на разузнавателна информация с цел свързване на кибератаките с отговорните за тях субекти и съответно да бъде възможно налагането на рестриктивни санкции на извършителите на кибератаки;

33.  подчертава, че нарастващото значение на изкуствения интелект и машинното самообучение изисква засилено сътрудничество между ЕС и САЩ и че следва да се предприемат мерки за развитие на сътрудничеството между американските и европейските високотехнологични дружества, за да се гарантира, че партньорството в областта на разработването и прилагането на високите технологии се използва по най-добрия начин;

34.  призовава Конгреса на САЩ да включи Европейския парламент в своята програма за споделяне на информация за киберзаплахи с парламентите на Австралия, Канада, Нова Зеландия и Обединеното кралство;

35.  подчертава необходимостта от общ подход към регулирането на цифровите платформи и увеличаване на тяхната отчетност, за да се обсъдят въпросите с цензурата в мрежата, авторските права и правата на носителите на права, личните данни и понятието мрежова неутралност; отново заявява необходимостта от съвместна работа за насърчаване на отворен, оперативно съвместим и безопасен интернет, уреден по модела, изискващ участието на множество заинтересовани страни, който насърчава правата на човека, демокрацията, принципите на правовата държава и свободата на изразяване и който засилва икономическото благоденствие и иновациите, при зачитане на неприкосновеността на личния живот и осигуряване на защита срещу измами, злоупотреби и кражби; призовава за полагане на общи усилия за разработване на норми и разпоредби и за насърчаване на приложимостта на международното право в киберпространството;

36.  отново заявява, че мрежовата неутралност е заложена в правото на ЕС; изразява съжаление относно решението на Федералната комисия по комуникации за отмяна на правилата за мрежова неутралност; приветства неотдавнашния вот в Сената на САЩ за преразглеждане на това решение; призовава Конгреса на САЩ да последва решението на Сената с цел запазването на отворен, безопасен и сигурен интернет, който не позволява дискриминационно третиране на интернет съдържание;

37.  подчертава необходимостта от подходящи преговори по отношение на стандартизацията, по-специално в контекста на все по-бързото развитие на технологиите, особено в областта на ИТ;

38.  подчертава, че важна част от засилването на усилията на ЕС и САЩ за борба с тероризма е защитата на критичната инфраструктура, включително напредък на общите стандарти и стимулиране на оперативната и друга съвместимост, както и всеобхватен подход в борбата с тероризма, която да се провежда и чрез координация в регионалните, многостранните и световните форуми и сътрудничество в обмени на данни, свързани с терористични дейности; отново заявява необходимостта от подкрепянето на механизми като системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), както и на други съвместни начинания, които могат да окажат значителен принос и да променят борбата с тероризма и екстремизма; припомня и на двете страни, че борбата с тероризма трябва да се води в съответствие с международното право и демократичните ценности при пълно зачитане на гражданските свободи и основните права на човека;

39.  изразява загриженост във връзка с неотдавнашното назначаване на Джина Хаспъл за директор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) предвид лошата ѝ репутация, свързана с правата на човека, включително нейното съучастие в програмата на ЦРУ за извънредно предаване и тайно задържане;

40.  изразява сериозна загриженост във връзка с докладваното от администрацията на САЩ премахване на малкото ограничения на програмата за безпилотните летателни апарати (дронове), което повишава риска от цивилни жертви и незаконни убийства, както и относно липсата на прозрачност около програмата за безпилотните летателни апарати на САЩ и предоставената помощ от някои държави – членки на ЕС; призовава САЩ и държавите – членки на ЕС, да гарантират, че използването на безпилотни летателни апарати с въоръжение съответства на задълженията им съгласно международното право, включително международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, както и че са установени стабилни обвързващи стандарти, с които се урежда предоставянето на всички форми на помощ за смъртоносни операции на безпилотни летателни апарати;

41.  подчертава необходимостта от борба от страна на ЕС и САЩ с отклонението от данъчно облагане и други финансови престъпления, както и от гарантирането на прозрачност;

42.  насърчава по-нататъшното засилено сътрудничество по отношение на борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално в рамките на споразумението между ЕС и САЩ за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (TFTP), която следва да се укрепи, така че да включва данни за финансовите потоци, които се свързват с чужда намеса или незаконни разузнавателни операции; призовава още ЕС и САЩ да си сътрудничат с ОИСР в борбата с отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране чрез определяне на международни правила и норми за справяне с този световен проблем; подчертава, че продължаващото сътрудничество в областта на правоприлагането е от ключово значение за укрепване на общата ни сигурност, и призовава САЩ да осигурят двустранно и многостранно сътрудничество в тази област; изразява съжаление, че законът Дод-Франк е частично отменен, в резултат на което надзорът на американските банки намаля значително;

43.  подчертава продължаващите слабости на Щита за личните данни по отношение на зачитането на основните права на субектите на данни; приветства и подкрепя призивите за изготвяне на всеобхватен закон за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните от законодателя в САЩ; посочва, че в Европа защитата на личните данни е основно право и че в САЩ не съществуват правила, съпоставими с новия Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД);

44.  припомня широката трансатлантическа солидарност в отговор на отравянето на Скрипал в Солсбъри, довела до експулсирането на руски дипломати от 20 държави – членки на ЕС, Канада, САЩ, Норвегия и 5 желаещи да се присъединят към ЕС държави;

45.  отново изразява загриженост във връзка с отхвърлянето от Конгреса през март 2017 г. на внесените от Федералната комисия по комуникации разпоредби, озаглавени „Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other Telecommunications Services“ (Защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите на широколентови и други телекомуникационни услуги), с които на практика се премахват правилата за неприкосновеност на личния живот при предоставянето на широколентов достъп, които биха изисквали от доставчиците на интернет да получават изричното съгласие на потребителите преди продажбата или споделянето на данни за търсенето в мрежата, както и друга лична информация, с рекламодатели и други дружества; счита, че това е още една заплаха за гаранциите за неприкосновеността на личния живот в САЩ;

46.  припомня, че САЩ остава единствената държава извън ЕС в безвизовия списък на Съюза, която не предоставя безвизов достъп на гражданите на всички държави – членки на ЕС; настоятелно призовава САЩ да включи засегнатите пет държави – членки на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния), в Програмата на САЩ за освобождаване от визи във възможно най-скоро време; припомня, че Комисията е задължена по закон да приеме делегиран акт, с който временно да се спре освобождаването от изискването за виза за граждани на трети държави, които не са премахнали изискването за виза по отношение на гражданите на някои държави членки – в срок от 24 месеца от датата на публикуване на нотификациите в това отношение, който срок изтече на 12 април 2016 г.; призовава Комисията да приеме необходимия делегиран акт въз основа на член 265 от ДФЕС;

47.  подчертава, че ЕС е поел ангажимент за укрепване на демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава, благоденствието, стабилността, устойчивостта и сигурността на своите съседи на първо място чрез невоенни средства, по-специално чрез изпълнението на споразумения за асоцииране; призовава ЕС и САЩ да засилят сътрудничеството помежду си и да координират по-добре своите действия, проекти и позиции в съседните на ЕС държави както на изток, така и на юг; припомня, че политиката на ЕС за развитие и хуманитарната му политика в целия свят също допринасят за сигурността в световен мащаб;

48.  приветства стратегическия фокус и отвореност на САЩ към региона и припомня, че Балканите представляват предизвикателство за Европа и сигурността на континента като цяло; затова приканва САЩ да участват в допълнителни съвместни усилия в Западните Балкани, по-специално относно укрепването на принципите на правовата държава, демокрацията, свободата на изразяване и сътрудничеството в областта на сигурността; препоръчва повече общи действия, като механизми за борба с корупцията и за изграждане на институции, за осигуряване на по-голяма сигурност, стабилност, устойчивост и икономическо благоденствие на държавите в региона, както и участие в разрешаването на дългогодишни проблеми; счита, че ЕС и САЩ следва да инициират нов диалог на високо равнище относно Западните Балкани, за да се гарантира, че целите в областта на политиката и програмите за помощ са приведени в съответствие, и още да се вземат подходящи мерки;

49.  призовава ЕС и САЩ да играят по-активна и ефективна роля в разрешаването на конфликта на територията на Украйна и да подкрепят всички усилия за намиране на трайно мирно решение, което зачита единството, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и предвижда връщането на Кримския полуостров на Украйна, както и да насърчават и подкрепят процесите на реформа и икономическото развитие в Украйна, които трябва напълно да отговарят на ангажиментите на Украйна и на отправените препоръки от международни организации; изразява дълбокото си разочарование във връзка с липсата на по-нататъшен напредък в прилагането на споразуменията от Минск и с влошаването на сигурността и хуманитарното положение в Източна Украйна; поради това заявява, че продължава необходимостта от санкции срещу Русия и че САЩ следва да координират усилията си с ЕС; призовава за по-тясно сътрудничество по този въпрос между ЗП/ВП и специалния представител на САЩ за Украйна;

50.  припомня също колко е важно ЕС и САЩ да търсят решение на „замразените“ конфликти в Грузия и Молдова;

51.  припомня, че международният ред се основава на спазването на международните споразумения; изразява съжаление във връзка с решението на САЩ да не подкрепят заключенията от срещата на върха на Г-7 в Канада; отново заявява своя ангажимент към международното право и универсалните ценности, и по-специално отчетността, неразпространението на ядрено оръжие и мирното разрешаване на спорове; подчертава, че последователността на нашата стратегия за неразпространение на ядреното оръжие е от ключово значение за доверието в нас като основен участник и преговарящ на световно равнище; призовава ЕС и САЩ да си сътрудничат за улесняване на ядреното разоръжаване и за ефективни мерки за намаляване на ядрения риск;

52.  подчертава, че Съвместният всеобхватен план за действие (СВПД) с Иран е значително многостранно споразумение и важно дипломатическо постижение за многостранната дипломация и дипломацията на ЕС с цел насърчаване на стабилността в региона; припомня, че ЕС е решен да положи всички усилия, за да запази СВПД с Иран като основен стълб на международната система за неразпространение, което е от значение и за въпроса със Северна Корея, и като ключов елемент на сигурността и стабилността в региона; отново заявява необходимостта от по-критично разглеждане на иранските дейности, свързани с балистични ракети и със стабилността на региона, по-специално участието на Иран в различни конфликти в региона, и положението с правата човека и правата на малцинствата в Иран, които не са част от СВПД, във всички съответни формати и форуми; подчертава, че трансатлантическото сътрудничество при решаването на тези въпроси е от ключово значение; подчертава, че съгласно многобройните доклади на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран изпълнява своите ангажименти в рамките на СВПД; остро критикува решението на президента Тръмп за едностранно напускане на СВПД и за въвеждане на извънтериториални мерки за дружествата от ЕС, извършващи дейност в Иран; подчертава, че ЕС е решен да защити интересите си и интересите на своите предприятия и инвеститори срещу извънтериториалния ефект на американските санкции; приветства в този контекст решението за задействане на „блокиращия регламент“, чиято цел е защитата на търговските интереси на ЕС в Иран от ефекта на извънтериториалните санкции на САЩ, и призовава Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност да предприемат всички допълнителни мерки, които се счетат за необходими за гарантирането на СВПД;

53.  изразява загриженост относно политиката на САЩ в областта на сигурността и търговската им политика в Източна и Югоизточна Азия, включително политическия вакуум, произтичащ от оттеглянето на САЩ от Транстихоокеанското партньорство (TPP); отново изтъква значението на конструктивния ангажимент на ЕС в Източна и Югоизточна Азия и Тихоокеанския регион и приветства в този контекст активната търговска политика на ЕС в тази част на света, както и свързаните със сигурността инициативи на ЕС, по-специално както са изразени в заключенията на Съвета относно засилено сътрудничество на ЕС в областта на сигурността във и със Азия, благоприятстващи също така политическото и икономическото равновесие;

54.  приветства започването на нови диалози на високо равнище със Северна Корея (КНДР) и неотдавнашната среща на върха в Сингапур на 12 юни, припомня, че тези преговори, които все още трябва да покажат материални и проверими резултати, са насочени към мирно разрешаване на напрежението и следователно към насърчаване на мира, сигурността и стабилността на регионално и световно равнище; подчертава, че в същото време международната общност, включително ЕС и САЩ, трябва да поддържа натиск върху КНДР, докато не извърши правдоподобно премахване на ядреното оръжие чрез ратифициране на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО), както и чрез разрешаване на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ОДВЗЯО) и МААЕ да документират премахването на ядреното оръжие;

55.  припомня на САЩ, че все още не са ратифицирали ДВЗЯО, въпреки че са държава от приложение II, чийто подпис е необходим за влизането на договора в сила; повтаря призива, отправен от ЗП/ВП, призоваващ световните лидери да ратифицират този договор; насърчава САЩ да ратифицират ДВЗЯО възможно най-скоро и да оказват по-нататъшна подкрепа на ОДВЗЯО в убеждаването на останалите държави от приложение II да ратифицират договора;

56.  настоява за спазване на международното морско право, включително в Южнокитайско море; в тази връзка приканва САЩ да ратифицират Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS);

57.  призовава за засилено сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на мирното разрешаване на регионални конфликти и на войната чрез посредници в Сирия, тъй като липсата на обща стратегия сериозно пречи на мирното разрешаване на конфликти, и призовава всички страни и регионални участници, замесени в конфликта, да се въздържат от насилие и от всякакви други действия, които биха могли да влошат ситуацията; отново потвърждава първостепенната роля на ръководения от ООН Женевски процес при решаването на конфликта в Сирия, в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН, договорена от страните в конфликта и с подкрепата на основни международни и регионални участници; призовава за прилагане и спазване в пълна степен на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, които биват нарушавани от държавите – страни в преговорите от Астана; призовава за съвместни усилия за гарантиране на пълен достъп до хуманитарната помощ за нуждаещите се, както и за независимото, безпристрастно, задълбочено и достоверно разследване и наказателно преследване на отговорните лица; също така призовава за подкрепа, наред с другото, на работата на международния, безпристрастен и независим механизъм (IIIM) относно международните престъпления, извършени в Сирийската арабска република от март 2012 г. насам;

58.  припомня, че ЕС подкрепя възобновяването на съдържателен близкоизточен мирен процес в посока към двудържавно решение, на базата на граничните линии от 1967 г., с независима, демократична, жизнеспособна и съседна палестинска държава, мирно и в сигурност съжителстваща със сигурна държава Израел и с другите съседи, и настоява, че всякакви действия, които могат да засегнат тези усилия, трябва да бъдат избягвани; във връзка с това изразява дълбоко съжаление относно едностранното решение на правителството на САЩ да премести посолството си от Тел Авив в Йерусалим и официално да признае града за столица на Израел; подчертава, че въпросът за Йерусалим трябва да бъде част от окончателно мирно споразумение между израелци и палестинци; подчертава, че съвместната пътна карта следва да бъде укрепена, и изтъква необходимостта от координиране на усилията за мир в Близкия изток на САЩ с неговите европейски партньори;

59.  насърчава по-нататъшно сътрудничество между програмите на ЕС и САЩ на световно равнище за насърчаване на демокрацията, свободата на медиите, свободните и честни избори и отстояването на правата на човека, включително правата на бежанците и мигрантите, на жените и на расовите и религиозните малцинства; подчертава значението на ценностите на доброто управление, отчетността, прозрачността и принципите на правовата държава, които подкрепят защитата на правата на човека; отново заявява категоричната и принципна позиция на ЕС срещу смъртното наказание и за пълен мораториум върху смъртното наказание с цел неговото пълно премахване; подчертава необходимостта от сътрудничество за предотвратяване на кризи и изграждане на мира, както и за реагиране в отговор на спешни хуманитарни ситуации;

60.  отново заявява, че ЕС и САЩ имат общи интереси в Африка, където и двете страни трябва да координират и засилят подкрепата си на местно, регионално и многонационално равнище за добро управление, демокрация, права на човека, устойчиво социално развитие, опазване на околната среда, управление на миграцията, икономическо управление и въпроси, свързани със сигурността, както и мирно разрешаване на регионални конфликти, борба с корупцията, с незаконните финансови трансакции, както и с насилието и тероризма; счита, че по-добрата координация между ЕС и САЩ, включително чрез засилен политически диалог и разработване на съвместни стратегии относно Африка, при надлежно отчитане на становищата на регионалните организации и подрегионалните групи, би довела до по-ефективни действия и използване на ресурсите;

61.   подчертава значението на общите политически, икономически и свързани със сигурността интереси на ЕС и САЩ по отношение на икономическите политики на държави като Китай и Русия и припомня, че съвместните усилия, включително на равнището на СТО, биха могли да бъдат от полза за справяне с проблеми като настоящите дисбаланси в световната търговия и ситуацията в Украйна; призовава администрацията на САЩ да се въздържа от по-нататъшно блокиране на назначаването на съдии в апелативния орган на СТО; подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество при разглеждането на стратегията на Китай „Един пояс – един път“, включително чрез развитие на сътрудничество във връзка с това между ЕС и Четиристранния диалог за сигурността между САЩ, Индия, Япония и Австралия;

62.  посочва нуждата от по-добро сътрудничество по отношение на политиката за Арктика, особено в контекста на Арктическия съвет, по-специално тъй като с изменението на климата могат да се открият нови плавателни маршрути и могат да се появят нови достъпни природни ресурси;

63.  настоява, че миграцията е световно явление и поради това следва да бъде разрешавано чрез сътрудничество, партньорство и защита на правата на човека и сигурността, но също и чрез управление на миграционните маршрути и стремеж към глобален подход на равнището на ООН, основан на спазването на международното право, и по-специално на Женевската конвенция от 1951 г. и Протокола от 1967 г. към нея; приветства положените до момента усилия в рамките на ООН за постигане на световен пакт за безопасна, организирана и законна миграция, както и на световен пакт за бежанците, и изразява съжаление във връзка с решението на САЩ от декември 2017 г. за оттегляне от дискусиите; призовава за съвместна политика за борба с първопричините за миграцията;

64.  призовава за подобряване на сътрудничеството между ЕС и САЩ по въпросите на енергетиката, включително възобновяемите енергийни източници, въз основа на рамката на Енергийния съвет ЕС – САЩ; поради това подновява призива си за продължаване на заседанията; освен това призовава за повече сътрудничество в изследванията в областта на енергетиката и новите технологии, както и за по-тясно сътрудничество за защита на енергийната инфраструктура от кибератаки; настоява на необходимостта от съвместна работа по сигурността на енергийните доставки и подчертава, че е необходимо допълнително изясняване на начина, по който ще продължи ролята на Украйна в транзита на газ;

65.  подчертава загрижеността си по отношение на газопровода „Северен поток 2“ и неговата потенциално разделителна роля по отношение на енергийната сигурност и солидарността на държавите членки, и приветства подкрепата на САЩ за гарантиране на енергийната сигурност в Европа;

66.  изразява съжаление във връзка с оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение, но приветства продължаващите усилия на частни лица, дружества, градове и щати на територията на САЩ, които все още работят за спазването на Парижкото споразумение и за борба с изменението на климата, и изтъква необходимостта от по-нататъшно ангажиране на ЕС с тези участници; отбелязва, че изменението на климата вече не е част от Стратегията за национална сигурност на САЩ; отново потвърждава ангажимента на ЕС към Парижкото споразумение и Програмата на ООН до 2030 г. и подчертава необходимостта от тяхното прилагане, за да се гарантира световната сигурност и да се развият по-устойчиви икономика и общество; припомня, че преходът към зелена икономика е свързан с много възможности за работни места и растеж;

67.  насърчава по-нататъшното сътрудничество в областта на иновациите, науката и технологиите и призовава за подновяване на споразумението за развитие на науката и технологиите между САЩ и ЕС;

Защита на търговски ред, основан на правила, в тези смутни времена

68.  отбелязва, че през 2017 г. САЩ са били най-големият пазар за износа от ЕС и вторият по големина източник на внос в ЕС; отбелязва, че съществуват различия в търговските дефицити и излишъци между ЕС и САЩ по отношение на търговията със стоки, търговията с услуги, цифровата търговия и преките чуждестранни инвестиции; подчертава, че отношенията между ЕС и САЩ в областта на търговията и инвестициите – които са най-мащабните в света и винаги са се основавали на общи ценности – са едни от най-важните фактори за икономическия растеж, търговията и благоденствието в световен мащаб; освен това отбелязва, че излишъкът в полза на ЕС в търговията със стоки със САЩ възлиза на 147 милиарда щатски долара; отбелязва, че дружествата от ЕС са работодатели на 4,3 милиона работници в САЩ;

69.  подчертава, че ЕС и САЩ са два основни участника в един глобализиран свят, който се развива с безпрецедентна скорост и интензивност, и че предвид общите предизвикателства ЕС и САЩ имат общ интерес да си сътрудничат и да се координират по въпросите на търговската политика, за да оформят бъдещата многостранна търговска система и световни стандарти;

70.  изтъква централната роля на СТО в многостранната търговска система като най-добрия вариант за гарантиране на открита, справедлива и основана на правила система, която отчита и уравновесява множеството различни интереси на своите членове; отново заявява своята подкрепа за по-нататъшното укрепване на многостранната търговска система; подкрепя усилията на Комисията, имащи за цел да се работи и в бъдеще заедно със САЩ, за да се даде положителен съвместен отговор на настоящите институционални и системни предизвикателства;

71.  подчертава ролята на СТО за уреждането на свързани с търговията спорове; призовава всички членове на СТО да гарантират правилното функциониране на системата на СТО за уреждане на спорове; в тази връзка изразява съжаление по отношение на блокирането от страна на Съединените щати на нови номинации за попълване на свободните места в Апелативния орган, което застрашава самото функциониране на системата на СТО за уреждане на спорове; призовава Комисията и всички членове на СТО да проучат начини за преодоляване на тази безизходица относно подновяването на съдиите в Апелативния орган на СТО и ако е необходимо, чрез реформиране на системата за уреждане на спорове; счита, че тези реформи биха могли да имат за цел да се гарантира възможно най-високо равнище на ефикасност и независимост на системата, като същевременно се запази съгласуваността с ценностите и с общия подход, който ЕС непрестанно защитава още от създаването на СТО, а именно насърчаването на свободната и справедлива търговия в световен мащаб, в съответствие с принципите на правовата държава, както и необходимостта всички членове на СТО да спазват всички задължения в рамките на СТО;

72.  приветства подписаното от САЩ, ЕС и Япония съвместно изявление относно премахването на нелоялните, нарушаващи функционирането на пазара и протекционистки практики, изтъкнато и в изявлението на Г-20 през юли 2017 г., като същевременно изразява съжаление във връзка с липсата на резултати от Единадесетата министерска конференция на СТО (МК11); призовава за по-нататъшно сътрудничество със САЩ и Япония по този въпрос с цел справяне с нелоялните търговски практики като дискриминацията, ограничаване на достъпа до пазара, дъмпинга и субсидиите;

73.  призовава Комисията да изготви, заедно със САЩ и други членове на СТО, работен план за премахване на нарушаващите пазара субсидии в сектора на памука и в сектора на рибарството (по-специално във връзка с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов); призовава за сътрудничество за постигане на напредък относно многостранната програма по нови теми като електронната търговия, търговията в цифрова среда, включително развитието на цифровите технологии, улесняването на инвестициите, търговията и околната среда, търговията и равенството между половете, както и сътрудничество в насърчаването на специфични политики за улесняване на участието на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) в световната икономика;

74.  призовава ЕС и САЩ да насърчават сътрудничеството на международно равнище с цел укрепване на международните споразумения в областта на обществените поръчки, по-специално Споразумението за държавните поръчки (СДП);

75.  призовава Комисията да започне диалог със Съединените щати с оглед подновяването на преговорите по Многостранното споразумение за екологичните стоки (EGA) и Споразумението по търговията с услуги (TiSA);

76.  призовава ЕС и САЩ да обединят ресурсите си, за да се борят срещу нелоялните търговски политики и практики, като в същото време зачитат многостранните правила и процеса за уреждане на спорове в рамките на СТО и избягват едностранни действия, тъй като те са вредни за всички световни вериги за създаване на стойност, в които развиват дейност дружествата от ЕС и САЩ; изразява дълбоко съжаление относно несигурността в международната търговска система, причинена от факта, че САЩ използват инструменти и средства на политиката (напр. Раздел 232 от 1962 г. и Раздел 301 от 1974 г.), които са създадени преди създаването на СТО и нейната система за уреждане на спорове; отбелязва в тази връзка, че решението на САЩ за налагане на тарифи за стомана и алуминий съгласно Раздел 232 не може да бъде обосновано от съображения за национална сигурност, и призовава САЩ да предоставят на ЕС и на други съюзници пълно и постоянно освобождаване от мерките; призовава Комисията да реагира твърдо, ако тези тарифи бъдат използвани като средство за ограничаване на износа от ЕС; също така подчертава, че всички санкции, които могат да бъдат наложени от САЩ на европейски стоки под формата на мерки за противодействие вследствие на публикуването на доклада на Апелативния орган за съответствието в рамките на жалбата на САЩ срещу ЕС във връзка с мерки, засягащи търговията с големи граждански въздухоплавателни средства, няма да бъдат оправдани, тъй като 204 от 218-те твърдения на САЩ бяха отхвърлени от СТО, а все още се очаква още един доклад относно свързано дело срещу незаконни субсидии, предоставяни от САЩ;

77.  отбелязва продължаващото двустранно сътрудничество между ЕС и САЩ по широк кръг от въпроси, свързани с регулирането, както е видно от наскоро сключеното двустранно споразумение относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането или споразумението за взаимно признаване, касаещо признаването на проверките на производителите на лекарствени продукти; призовава Комисията и Съвета да зачитат изцяло ролята на Европейския парламент в този процес;

78.  подчертава ключовото значение на интелектуалната собственост за икономиките на ЕС и САЩ; призовава двете страни да подкрепят научните изследвания и иновациите от двете страни на Атлантическия океан, като гарантират високи нива на закрила на интелектуалната собственост и гарантират, че онези, които създават висококачествени иновационни продукти, могат да продължат да го правят;

79.  призовава ЕС и САЩ да подобрят пазарния достъп за МСП, изнасящи за САЩ и за ЕС, чрез увеличаване на прозрачността на съществуващите правила и на пазарните възможности от двете страни на Атлантическия океан, например чрез портал за МСП;

80.  подчертава значението на пазара на САЩ за МСП от ЕС; призовава ЕС и САЩ да се справят с непропорционалното въздействие, което оказват тарифите, нетарифните бариери и техническите пречки пред търговията върху МСП от двете страни на Атлантическия океан, като обхващат не само намаляване на митата, но и опростяване на митническите процедури и потенциално нови механизми, с които да се помогне на МСП да обменят опит и най-добри практики при закупуването и продажбите на пазарите на ЕС и САЩ;

81.  призовава ЕС и САЩ, в рамките на тяхното двустранно сътрудничество, да се въздържат от данъчна конкуренция помежду си, тъй като това ще доведе единствено до намаляване на инвестициите и в двете икономики;

82.  призовава ЕС и САЩ да се споразумеят относно уредба за цифровата търговия, която да зачита съществуващите правни уредби и споразумения, законодателството за защита на данните и правилата за защита на личните данни на всяка от страните, което е от особено значение за сектора на услугите; подчертава в това отношение, че ЕС и САЩ трябва да работят заедно, за да насърчават трети държави да приемат високи стандарти за защита на данните;

83.  отправя призив до ЕС и САЩ за засилване на сътрудничеството в областта на изменението на климата; призовава ЕС и САЩ да се възползват от настоящите и бъдещите търговски преговори на всички равнища, за да се гарантира прилагането на международно приетите стандарти, като Парижкото споразумение, да се насърчава търговията с екологосъобразни стоки, включително технологии, и да се гарантира глобален енергиен преход, с ясна и координирана международна търговска програма, както за опазване на околната среда, така и за създаване на възможности за работни места и растеж;

84.  счита, че едно потенциално ново споразумение за търговски и инвестиционни отношения между ЕС и САЩ не може да бъде договорено под натиск или под заплаха, както и че само едно широко, амбициозно, балансирано и всеобхватно споразумение, обхващащо всички области на търговия, би било в интерес на ЕС; отбелязва в тази връзка, че би било полезно установяването на евентуален специфичен постоянен механизъм за регулиране и консултации в областта на сътрудничеството; призовава Комисията да възобнови преговорите със САЩ при правилните обстоятелства;

85.  подчертава, че за търговските потоци са необходими все по-нови, по-бързи и по-сигурни начини за трансгранично движение на стоки и услуги; призовава ЕС и САЩ, в качеството им на ключови търговски партньори, да си сътрудничат в областта на свързаните с търговията цифрови технологични решения за улесняване на търговията;

86.  припомня значението на съществуващия диалог и сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите; признава ролята на начинанията на ЕС и САЩ в областта на научните изследвания и иновациите като основни двигатели на знанието и икономическия растеж и подкрепя продължаването и разширяването на споразумението между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите след 2018 г. с оглед на насърчаването на научните изследвания, иновациите и нововъзникващите технологии, защитата на правата върху интелектуалната собственост и създаването на повече и по-добри работни места, устойчивия търговски обмен и приобщаващия растеж;

87.  споделя загрижеността на САЩ във връзка със световния свръхкапацитет в производството на стомана; в същото време съжалява, че единственото, което ще постигнат едни едностранни мерки, които са несъвместими с правилата на СТО, е да поставят под съмнение интегритета на търговския ред, който се основава на правила; подчертава, че дори ако ЕС бъде освободен за неопределено време от митническото облагане, прилагано от САЩ, това не може да легитимира подобен начин на действие; призовава Комисията да си сътрудничи със САЩ за полагане на повече усилия за борба със свръхкапацитета в производството на стомана в рамките на Световния форум на Г-20, за да се използва огромният потенциал на многостранните действия; отново изразява своята убеденост, че съвместните и съгласуваните действия в рамките на основаните на правила системи за търговия са най-добрият начин за решаване на такива глобални проблеми;

88.  отново изтъква значението за ЕС и САЩ да предприемат действия, по координиран и конструктивен начин, във връзка с необходимото модернизиране на СТО, с цел да я направят по-ефективна, прозрачна и отговорна, както и да гарантират, че в процеса на изработване на международни търговски правила и политики аспектите, свързани с пола, социалната сфера, околната среда и правата на човека, са адекватно интегрирани;

89.  посочва, че ЕС се застъпва за работеща пазарна икономика, която не е изкривена, а също така за открита, справедлива търговия, основана на ценности и правила; отново заявява подкрепата си за стратегията на Комисията в отговор на настоящата търговска политика на Съединените щати, като спазва правилата на многостранната търговска система; призовава за единство между всички държави – членки на ЕС, и призовава Комисията да разработи общ подход за справяне с тази ситуация; подчертава, че е важно да се запази единството на държавите – членки на ЕС, в това отношение, тъй като съвместните действия на ЕС в рамките на общата търговска политика (ОТП) и митническия съюз на ЕС на международно равнище, както и на двустранна основа със САЩ, са се оказали много по-ефективни от всяка инициатива, предприета от отделни държави членки; отново заявява, че ЕС е готов да работи със Съединените щати по свързани с търговията въпроси от взаимен интерес в рамките на правилата на многостранната търговска система;

90.  изразява съжаление относно решението на президента Тръмп да оттегли САЩ от СВПД и ефекта от това решение върху дружествата от ЕС, които развиват стопанска дейност в Иран; подкрепя всички усилия на ЕС, насочени към опазване на интересите на дружествата от ЕС, които инвестират в Иран, по-специално решението на Комисията за активиране на Блокиращия регламент, което доказва ангажираността на ЕС със СВПД; счита, че същият регламент би могъл да се използва, когато е уместно;

91.  призовава ЕС и САЩ да засилят сътрудничеството и усилията за прилагане и разширяване на схемите за надлежна проверка на предприятията, с цел да се засили защитата на правата на човека в международен план, включително в областта на търговията с полезни изкопаеми и метали от засегнати от конфликти райони;

92.  изразява съжаление за това, че САЩ се отказват от участие в опазването на околната среда; в това отношение изразява съжаление относно решението на президента Тръмп, при положение че САЩ са най-големият вносител на ловни трофеи от слонове, да отмени забраната върху вноса на такива трофеи от някои африкански държави, включително от Зимбабве и Замбия;

93.  призовава ЕС и САЩ да продължат и увеличат трансатлантическото парламентарно сътрудничество, което следва да доведе до засилена и по-широка политическа рамка за подобряване на търговските и инвестиционните връзки между ЕС и САЩ;

94.  изразява своята загриженост, че САЩ и Китай могат да постигнат споразумение, което не е напълно съвместимо с правилата на СТО и което също така би могло да е в противоречие с нашите интереси и да наруши трансатлантическите търговски отношения; подчертава следователно необходимостта от постигане на по-глобално споразумение с нашите основни търговски партньори предвид на нашите общи интереси в световен мащаб;

°

°  °

95.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, ЕСВД, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на страните в процес на присъединяване и на страните кандидатки, както и на президента на САЩ, на Сената и Камарата на представителите на САЩ.

(1)

OВ L 309, 29.11.1996 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2018)0068.

(3)

ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 226.

(4)

OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 198.

(5)

ОВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 124.

(6)

ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 120.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0435.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2017)0493.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2017)0492.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2018)0042.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (21.6.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ

(2017/2271(INI))

Докладчик по становище (*): Бернд Ланге

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че през 2017 г. САЩ са били най-големият пазар за износа от ЕС и вторият по големина източник на внос в ЕС; отбелязва, че съществуват различия в търговските дефицити и излишъци между ЕС и САЩ по отношение на търговията със стоки, търговията с услуги, цифровата търговия и преките чуждестранни инвестиции; подчертава, че отношенията между ЕС и САЩ в областта на търговията и инвестициите – които са най-мащабните в света и винаги са се основавали на общи ценности – са едни от най-важните фактори за икономическия растеж, търговията и просперитета в световен мащаб; освен това отбелязва, че излишъкът в полза на ЕС в търговията със стоки със САЩ възлиза на 147 милиарда щатски долара; отбелязва, че дружествата от ЕС са работодател на 4,3 милиона работници в САЩ;

2.  подчертава, че ЕС и САЩ са два основни участника в един глобализиран свят, който се развива с безпрецедентна скорост и интензивност, и че предвид общите предизвикателства ЕС и САЩ имат общ интерес да си сътрудничат и да се координират по въпросите на търговската политика, за да оформят бъдещата многостранна търговска система и световни стандарти;

3.  изтъква централната роля на СТО в многостранната търговска система като най-добрият вариант за гарантиране на открита, справедлива и основана на правила система, която отчита и уравновесява множеството различни интереси на своите членове; отново заявява своята подкрепа за по-нататъшното укрепване на многостранната търговска система; подкрепя усилията на Комисията, имащи за цел да се работи и в бъдеще заедно със САЩ, за да се даде положителен съвместен отговор на настоящите институционални и системни предизвикателства;

4.  подчертава ролята на СТО за уреждането на свързани с търговията спорове; призовава всички членове на СТО да гарантират правилното функциониране на системата на СТО за уреждане на спорове; в тази връзка изразява съжаление по отношение на блокирането от страна на Съединените щати на нови номинации за попълване на свободните работни места в Апелативния орган, което застрашава самото функциониране на системата на СТО за уреждане на спорове; призовава Комисията и всички членове на СТО да проучат начини за преодоляване на тази безизходица относно подновяването на съдиите в Апелативния орган на СТО и, ако е необходимо, чрез реформиране на системата за уреждане на спорове; счита, че тези реформи биха могли да имат за цел да се гарантира възможно най-високо равнище на ефикасност и независимост на системата, като същевременно се запази съгласуваността със стойностите и с общия подход, който ЕС непрестанно защитава още от създаването на СТО, а именно насърчаването на свободната и справедлива търговия в световен мащаб, в съответствие с принципа на правовата държава, както и необходимостта всички членове на СТО да спазват всички задължения в рамките на СТО;

5.  приветства подписаното от САЩ, ЕС и Япония съвместно изявление относно премахването на нелоялните, нарушаващи функционирането на пазара и протекционистки практики, изтъкнато и в изявлението на Г-20 през юли 2017 г., като същевременно изразява съжаление във връзка с липсата на резултати от Единадесетата министерска конференция на СТО (МК11); призовава за по-нататъшно сътрудничество със САЩ и Япония по този въпрос с цел справяне с нелоялните търговски практики като дискриминацията, ограничаване на достъпа до пазара, дъмпинга и субсидиите;

6.  призовава Комисията да изготви, заедно със САЩ и други членове на СТО, работен план за премахване на изкривяващите пазара субсидии в сектора на памука и в сектора на рибарството (по-специално във връзка с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов); призовава за сътрудничество за постигане на напредък относно многостранната програма по нови теми като електронната търговия, търговията в цифрова среда, включително развитието на цифровите технологии, улесняването на инвестициите, търговията и околната среда, търговията и равенството между половете, както и сътрудничество в насърчаването на специфични политики за улесняване на участието на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) в световната икономика;

7.  призовава ЕС и САЩ да насърчават сътрудничеството на международно равнище с цел укрепване на международните споразумения в областта на обществените поръчки, по-специално Споразумението за държавните поръчки (СДП);

8.  призовава Комисията да започне диалог със Съединените щати с оглед подновяването на преговорите по Многостранното споразумение за екологичните стоки (EGA) и Споразумението по търговията с услуги (TiSA);

9.  призовава ЕС и САЩ да обединят ресурсите си, за да се борят срещу нелоялните търговски политики и практики, като в същото време зачитат многостранните правила и процеса за уреждане на спорове в рамките на СТО и избягват едностранни действия, тъй като те са вредни за всички световни вериги за създаване на стойност, в които осъществяват дейност дружествата от ЕС и САЩ; изразява дълбоко съжаление относно несигурността в международната търговска система, причинена от факта, че САЩ използват инструменти и средства на политиката (напр. Раздел 232 от 1962 г. и Раздел 301 от 1974 г.), които са създадени преди създаването на СТО и нейната система за уреждане на спорове; отбелязва в тази връзка, че решението на САЩ за налагане на тарифи за производството на стомана и алуминий съгласно Раздел 232 не може да бъде обосновано от съображения за национална сигурност и призовава САЩ да предоставят на ЕС и на други съюзници пълно и постоянно освобождаване от мерките; призовава Комисията да реагира твърдо, ако тези тарифи бъдат използвани като средство за ограничаване на износа от ЕС; също така подчертава, че всички санкции, които могат да бъдат наложени от САЩ на европейски стоки под формата на мерки за противодействие вследствие на публикуването на доклада на Апелативния орган за съответствието в рамките на жалбата на САЩ срещу ЕС във връзка с мерки, засягащи търговията с големи граждански въздухоплавателни средства, няма да бъдат оправдани, тъй като 204 от 218-те твърдения на САЩ бяха отхвърлени от СТО, а все още се очаква още един доклад относно свързано дело срещу незаконни субсидии, предоставяни от САЩ;

10.  отбелязва продължаващото двустранно сътрудничество между ЕС и САЩ по широк кръг от въпроси, свързани с регулирането, както е видно от наскоро сключеното двустранно споразумение относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането или споразумението за взаимно признаване, касаещо признаването на проверките на производителите на лекарствени продукти; призовава Комисията и Съвета да зачитат изцяло ролята на Европейския парламент в този процес;

11.  подчертава ключовото значение на интелектуалната собственост за икономиките на ЕС и САЩ; призовава двете страни да подкрепят научните изследвания и иновациите от двете страни на Атлантическия океан, като гарантират високи нива на закрила на интелектуалната собственост и гарантират, че тези, които създават висококачествени иновационни продукти, могат да продължат да го правят;

12.  призовава ЕС и САЩ да подобрят пазарния достъп за МСП, изнасящи за САЩ и за ЕС, чрез увеличаване на прозрачността на съществуващите правила и на пазарните възможности от двете страни на Атлантическия океан, например чрез портал за МСП;

13.  подчертава значението на пазара на САЩ за МСП от ЕС; призовава ЕС и САЩ да се справят с непропорционалното въздействие, което оказват митата, нетарифните бариери и техническите пречки пред търговията, върху МСП от двете страни на Атлантическия океан, като обхващат не само намаляване на митата, но и опростяване на митническите процедури и потенциално нови механизми, с които да се помогне на МСП да обменят опит и най-добри практики при закупуването и продажбите на пазарите на ЕС и САЩ;

14.  призовава ЕС и САЩ, в рамките на тяхното двустранно сътрудничество, да се въздържат от данъчна конкуренция помежду си, тъй като това ще доведе единствено до намаляване на инвестициите и в двете икономики;

15.  призовава ЕС и САЩ да се споразумеят относно уредба за електронната търговия, която да зачита съществуващите правни уредби и споразумения, законодателството за защита на данните и правилата за защита на личните данни на всяка от страните, което е от особено значение за сектора на услугите; подчертава в това отношение, че ЕС и САЩ трябва да работят заедно, за да насърчават трети държави да приемат високи стандарти за защита на данните;

16.  отправя призив до ЕС и САЩ за засилване на сътрудничеството в областта на изменението на климата; призовава ЕС и САЩ да се възползват от настоящите и бъдещите търговски преговори на всички равнища, за да се гарантира прилагането на международно приетите стандарти, като Парижкото споразумение, да се насърчава търговията с екологосъобразни стоки, включително технологии, и да се гарантира глобален енергиен преход, с ясна и координирана международна търговска програма, както за опазване на околната среда, така и за създаване на възможности за работни места и растеж;

17.  счита, че едно потенциално ново споразумение за търговски и инвестиционни отношения между ЕС и САЩ не може да бъде договорено под натиск или под заплаха, както и че само едно широко, амбициозно, балансирано и всеобхватно споразумение, обхващащо всички области на търговия, би било в интерес на ЕС; отбелязва в тази връзка, че би било полезно установяването на евентуален специфичен постоянен механизъм за регулиране и консултации в областта на сътрудничеството; призовава Комисията да възобнови преговорите със САЩ при правилните обстоятелства;

18.  подчертава, че за търговските потоци са необходими все по-нови, по-бързи и по-сигурни начини за трансгранично преместване на стоки и услуги; призовава ЕС и САЩ, в качеството им на ключови търговски партньори, да си сътрудничат в областта на свързаните с търговията цифрови технологични решения за улесняване на търговията;

19.  припомня значението на съществуващия диалог и сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите; признава ролята на усилията на ЕС и САЩ в областта на научните изследвания и иновациите като основни двигатели на знанието и икономическия растеж и подкрепя продължаването и разширяването на споразумението между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите след 2018 г. с оглед на насърчаването на научните изследвания, иновациите и нововъзникващите технологии, защитата на правата върху интелектуалната собственост и създаването на повече и по-добри работни места, устойчивия търговски обмен и приобщаващия растеж;

20.  споделя загрижеността на САЩ във връзка със световния свръхкапацитет в производството на стомана; в същото време съжалява, че единственото, което ще постигнат едни едностранни мерки, които са несъвместими с правилата на СТО, е да поставят под съмнение интегритета на търговския ред, който се основава на правила; подчертава, че дори ако ЕС бъде освободен за неопределено време от митническото облагане, прилагано от САЩ, това не може да легитимира подобен начин на действие; призовава Комисията да си сътрудничи със САЩ за полагане на повече усилия за борба със свръхкапацитета в производството на стомана в рамките на Световния форум на Г-20, за да се използва огромният потенциал на многостранните действия. отново изразява своята убеденост, че съвместните и съгласуваните действия в рамките на основаните на правила системи за търговия са най-добрият начин за решаване на такива глобални проблеми;

21.  отново изтъква значението за ЕС и САЩ да предприемат действия, по координиран и конструктивен начин, във връзка с необходимото модернизиране на СТО с цел да я направят по-ефективна, прозрачна и отговорна, както и да гарантират, че в процеса на изработване на международни търговски правила и политики аспектите, свързани с пола, социалната сфера, околната среда и правата на човека, са адекватно интегрирани;

22.  посочва, че ЕС се застъпва за работеща пазарна икономика, която не е изкривена, а също така за открита, справедлива търговия, основана на ценности и правила; отново заявява подкрепата си за стратегията на Комисията в отговор на настоящата търговска политика на Съединените щати, като спазва правилата на многостранната търговска система; призовава за единство между всички държави – членки на ЕС и призовава Комисията да разработи общ подход за справяне с тази ситуация. подчертава, че е важно да се запази единството на държавите – членки на ЕС в това отношение, тъй като съвместните действия на ЕС в рамките на общата търговска политика (ОТП) и митническия съюз на ЕС на международно равнище, както и на двустранна основа със САЩ, са се оказали много по-ефективни от всяка инициатива, предприета от отделни държави членки; отново заявява, че ЕС е готов да работи със Съединените щати по свързани с търговията въпроси от взаимен интерес в рамките на правилата на многостранната търговска система;

23.  изразява съжаление относно решението на президента Тръмп да оттегли САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) и ефектът от това решение върху дружествата от ЕС, които развиват стопанска дейност в Иран; подкрепя всички усилия на ЕС, насочени към опазване на интересите на дружествата от ЕС, които инвестират в Иран, по-специално решението на Комисията за активиране на Блокиращия регламент, което доказва ангажираността на ЕС със СВПД; счита, че същият регламент би могъл да се използва, когато е уместно;

24.  призовава ЕС и САЩ да засилят сътрудничеството и усилията за прилагане и разширяване на схемите за надлежна проверка на предприятията с цел да се засили защитата на правата на човека в международен план, включително в областта на търговията с минерали и метали от засегнати от конфликти райони;

25.  изразява съжаление за това, че САЩ се отказват от участие в опазването на околната среда; в това отношение изразява съжаление относно решението на президента Тръмп, при положение че САЩ са най-големият вносител на ловни трофеи от слонове, да отмени забраната върху вноса на такива трофеи от някои африкански държави, включително от Зимбабве и Замбия;

26.  призовава ЕС и САЩ да продължат и увеличат трансатлантическото парламентарно сътрудничество, което следва да доведе до засилена и по-широка политическа рамка за подобряване на търговските и инвестиционните връзки между ЕС и САЩ;

27.  изразява своята загриженост, че САЩ и Китай могат да постигнат споразумение, което не е напълно съвместимо с правилата на СТО и което също така би могло да е в противоречие с нашите интереси и да наруши трансатлантическите търговски отношения; подчертава следователно необходимостта от постигане на по-глобално споразумение с нашите основни търговски партньори предвид на нашите общи интереси в световен мащаб.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

4

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Jakop Dalunde, Neena Gill, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Maria Heubuch, Gabriel Mato, Emilian Pavel, Keith Taylor


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

PPE

Lars Adaktusson, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Maria Heubuch, Tamás Meszerics, Keith Taylor

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

2

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

VERTS/ALE

Klaus Buchner

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 август 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност