ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

  10.7.2018 - (2017/2271(INI))

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Elmar Brok
  Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
  Bernd Lange, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  (*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού


  Διαδικασία : 2017/2271(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0251/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0251/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

  (2017/2271(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016, και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 7ης Ιουνίου 2017 για μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην εξωτερική δράση της ΕΕ (JOIN(2017)0021),

  –  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2011 στην Ουάσινγκτον και στις 26 Μαρτίου 2014 στις Βρυξέλλες,

  –  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της 79ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου (TLD) που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 στην Ουάσιγκτον, του 80ού TLD που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουνίου στη Βαλέτα και του 81ου TLD που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017 στην Ουάσιγκτον,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

  –  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: Απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (JOIN(2016)0018),

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και τις εκθέσεις προόδου ως προς την εφαρμογή τους, της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ του 2016,

  –  έχοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ της 18ης Δεκεμβρίου 2017 και την Εθνική Αμυντική Στρατηγική των ΗΠΑ της 19ης Ιανουαρίου 2018,

  –  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαβεβαίωσης (European Reassurance Initiative),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κλιματική διπλωματία, το οποίο εγκρίθηκε το 2015 από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21, την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ21) της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 11η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, η οποία λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP11) και πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς[1],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή, και ιδίως την παράγραφο 13[2],

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, ιδίως το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο Συμφωνίας Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης[3], το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ[4], το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 28ης Νοεμβρίου 2011[5], και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης[6],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση[7],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)[8],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)[9],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)[10],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0251/2018),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι θεμελιωμένη σε ισχυρούς πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς, σε κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και σε κοινούς στόχους, όπως η ευημερία, η ασφάλεια, οι ανοιχτές και ολοκληρωμένες οικονομίες, η κοινωνική πρόοδος και η εξάλειψη των αποκλεισμών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είναι δημοκρατίες υπό κράτος δικαίου με λειτουργικά συστήματα ελέγχων και ισορροπιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική αυτή σχέση αντιμετωπίζει σημαντικό αριθμό προκλήσεων και διαταραχών βραχυπρόθεσμα, αλλά ότι τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία παραμένουν ισχυρά και ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, ως ομοϊδεατών εταίρων, παραμένει καίριας σημασίας· 

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ, στηριζόμενες στην ισχυρή βάση των κοινών αξιών και αρχών τους, θα πρέπει να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης των διατλαντικών σχέσεων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους διαύλους επικοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως νομοθέτες, το Κογκρέσο των ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζουν σημαντικούς και σημαίνοντες ρόλους στις δημοκρατίες μας και θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες συνεργασίας τους για τη διαφύλαξη της δημοκρατικής, φιλελεύθερης και πολυμερούς τάξης και για την προώθηση της σταθερότητας και της συνέχειας στην ήπειρό μας και στον κόσμο·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο, σύνθετο και ολοένα πιο πολυπολικό κόσμο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να διαδραματίζουν ηγετικούς, καίριους, εποικοδομητικούς ρόλους μέσω της ενίσχυσης και της στήριξης του διεθνούς δικαίου, της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών και της από κοινού αντιμετώπισης περιφερειακών συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται ενώπιον μιας εποχής γεωπολιτικών αλλαγών και έχουν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες πολύπλοκες απειλές, τόσο συμβατικές όσο και υβριδικές, οι οποίες προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες από τον Νότο και από την Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι ολοένα και συχνότερες και πιο εξελιγμένες και ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ μπορεί να συμπληρώσει τις προσπάθειες αμφοτέρων των μερών και να προστατεύσει την κρίσιμη άμυνα της κυβέρνησης και άλλες υποδομές πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές αυτές απαιτούν διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπισή τους·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της άμυνας της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει ευγνωμοσύνη σε όλους τους Αμερικανούς που θυσίασαν τη ζωή τους για να εγγυηθούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά τις συγκρούσεις στο Κοσσυφοπέδιο και στη Βοσνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιδιώκει σήμερα να κατοχυρώσει τη δική της ασφάλεια με την οικοδόμηση μεγαλύτερης στρατηγικής αυτονομίας·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να περικόψουν τον προϋπολογισμό τους για τη διατήρηση της ειρήνης στο πλαίσιο του ΟΗΕ κατά 600 εκατομμύρια δολάρια·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δημιουργεί αυξανόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς σχέσεις και θα μπορούσε να αφήσει περιθώρια για την άνοδο άλλων φορέων στην παγκόσμια σκηνή, όπως η Κίνα, η πολιτική και οικονομική επιρροή της οποίας αυξάνεται παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές σημαντικές χώρες της Ασίας, που κάποτε είχαν στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, μετατοπίζονται προς την Κίνα·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην πολυμερή συνεργασία και την προώθηση των κοινών αξιών, περιλαμβανομένων της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες ωφελεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, είναι υψίστης σημασίας η ΕΕ και οι ΗΠΑ να ενεργούν από κοινού και σε συνέργεια για την υποστήριξη μιας τάξης που είναι βασισμένη σε κανόνες και διασφαλίζεται από ισχυρούς, αξιόπιστους και αποτελεσματικούς υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης υπήρξε ουσιαστική για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη και την τάξη ασφάλειας για περισσότερες από επτά δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική σχέση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και ότι ασκούνται όλο και περισσότερο πιέσεις σε πολλά ζητήματα μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, η πολιτική για το κλίμα έχει ενσωματωθεί στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και έχουν ενισχυθεί οι δεσμοί μεταξύ της ενέργειας και του κλίματος, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών στόχων και της μετανάστευσης, καθώς και του δίκαιου και του ελεύθερου εμπορίου·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε ένα βασιζόμενο σε κανόνες, ανοικτό και χωρίς διακρίσεις πολυμερές σύστημα εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ βρίσκεται στον πυρήνα του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου ως το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να εξασφαλίσει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξουν τις προσδοκίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στη διατλαντική κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ, η συνεχιζόμενη δέσμευση των ΗΠΑ είναι εν προκειμένω καίριας σημασίας·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ευθύνη της ΕΕ να μεριμνά για τη δική της ασφάλεια σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια στηρίζεται στη φιλοδοξία μιας κοινής στρατηγικής αυτονομίας, όπως αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο 2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Γενικό πλαίσιο βασισμένο σε κοινές αξίες

  1.  υπενθυμίζει και τονίζει ότι η μακρόχρονη εταιρική σχέση και συμμαχία ΕΕ-ΗΠΑ βασίζεται και θα πρέπει να βασίζεται στην από κοινού υιοθέτηση και προώθηση κοινών αξιών, όπως αυτών της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της πολυμερούς συνεργασίας που βασίζεται σε κανόνες, της οικονομίας της αγοράς, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της συλλογικής ασφάλειας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, κατά προτεραιότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, που αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες συνεργασίας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι·

  2.  εκφράζει τον ιδιαίτερο θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι αμερικανοί μαθητές που, σε αντίδραση προς τις πολυάριθμες τραγωδίες λόγω χρήσης πυροβόλων όπλων στα σχολεία, ζητούν πιο αυστηρούς νόμους για τα όπλα και κατά της επιρροής που ασκεί η National Rifle Association στη νομοθετική διαδικασία·

  3.  επισημαίνει ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι θεμελιώδης παράγοντας εγγύησης της παγκόσμιας σταθερότητας και έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας για τη διασφάλιση ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας στις κοινωνίες μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και για τη δημιουργία ενός συστήματος πολυμερούς πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας και εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες και αξίες· επαναβεβαιώνει ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι στρατηγική και γνήσια και ότι ένας ισχυρός διατλαντικός δεσμός είναι προς το συμφέρον τόσο και των δύο μερών όσο και του κόσμου· θεωρεί ότι η υφιστάμενη μονόπλευρη πολιτική «πρώτα η Αμερική» βλάπτει τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και μπορεί να έχει και ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία· υπενθυμίζει το ενδιαφέρον της ΕΕ για την καλλιέργεια μακροχρόνιων, αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων που βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές, οι οποίες υπερισχύουν των κερδών από βραχυπρόθεσμες συναλλαγές·

  4.  υπογραμμίζει ότι η εταιρική σχέση υπερβαίνει κατά πολύ τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εμπορίου με την αυστηρή έννοια του όρου, και περιλαμβάνει επίσης άλλα θέματα, όπως την (κυβερνο) ασφάλεια, τα οικονομικά, ψηφιακά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, την αλλαγή του κλίματος, την ενέργεια, τον πολιτισμό, καθώς και την επιστήμη και την τεχνολογία· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συνδέονται στενά μεταξύ τους και θα πρέπει να εξετάζονται υπό το ίδιο γενικό πλαίσιο·

  5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προσεγγίσεις που υιοθετούν οι ΗΠΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων και των περιφερειακών συγκρούσεων, από τότε που εξελέγη ο Πρόεδρος Τραμπ· τονίζει τη σημασία που έχουν για την ΕΕ οι διατλαντικές σχέσεις και ο διαρκής διάλογος, υπογραμμίζοντας τη σημασία των θεμάτων που φέρνουν κοντά την ΕΕ και τις ΗΠΑ· ζητεί σαφήνεια ως προς το κατά πόσον η διατλαντική μας σχέση, η οποία διαμορφώθηκε επί σειρά δεκαετιών, εξακολουθεί να έχει την ίδια σημασία για τους αμερικανούς εταίρους μας· τονίζει ότι το βασισμένο σε αξίες γενικό πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μας είναι καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της παγκόσμιας οικονομίας και ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα που ενώνουν τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα πρέπει εντέλει να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτά που τις χωρίζουν·

  6.  τονίζει ότι σε ένα διεθνές σύστημα που επηρεάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αστάθεια και την αβεβαιότητα, η Ευρώπη είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία για να αντιμετωπίσει την αύξηση των κοινών προκλήσεων· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν την ικανότητά τους να αποφασίζουν και να δρουν από μόνες τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους· υπενθυμίζει ότι η στρατηγική αυτονομία αποτελεί ταυτόχρονα δικαιολογημένη φιλοδοξία της Ευρώπης και στόχο προτεραιότητας που πρέπει να επικεντρώνεται στον βιομηχανικό τομέα, στον τομέα ανάπτυξης ικανοτήτων και στον επιχειρησιακό τομέα·

  Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης

  7.  υπενθυμίζει τις μεγάλες δυνατότητες και τα στρατηγικά συμφέροντα της εν λόγω εταιρικής σχέσης τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την ΕΕ για τον σκοπό της επίτευξης αμοιβαίας ευημερίας και ασφάλειας και της ενίσχυσης μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες, η οποία στηρίζει τους διεθνείς θεσμούς και τους παρέχει τα μέσα για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης· ζητεί την προώθηση του διαλόγου και της ενασχόλησής μας με όλα τα στοιχεία αυτής της εταιρικής σχέσης και σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας, μεταξύ άλλων με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και την αρχιτεκτονική ασφάλειας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, καθώς και στα συμφέροντα αμφότερων των εταίρων·

  8.  υπογραμμίζει τις ευθύνες των ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης, και καλεί τη διοίκηση των ΗΠΑ να υποστηρίξει τις κοινές βασικές αξίες που αποτελούν το θεμέλιο των διατλαντικών σχέσεων και να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και των άλλων διεθνών πράξεων που έχουν υπογραφεί ή κυρωθεί από τις ΗΠΑ·

  9.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι σημαντικότεροι εταίροι ο ένας για τον άλλον σε έναν πολυπολικό κόσμο και ότι οι μονομερείς κινήσεις συντελούν μόνο στην αποδυνάμωση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, η οποία πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων, η οποία βασίζεται στον διάλογο και στοχεύει στην αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

  10.  εκφράζει τη λύπη του για τη μεγάλη καθυστέρηση στον διορισμό νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για την είδηση της υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση και αναμένει επιβεβαίωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ·

  11.  επικρίνει έντονα τις δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία, Richard Grenell, ο οποίος εξέφρασε τη φιλοδοξία του να ενισχύσει τους εθνικιστικούς λαϊκιστές σε όλη την Ευρώπη και υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των διπλωματών δεν είναι να στηρίζουν μεμονωμένες πολιτικές δυνάμεις, αλλά να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία·

  12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία, τον συντονισμό, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ, προκειμένου να παρουσιαστεί η ΕΕ ως ενιαίος και αποτελεσματικός διεθνής παράγοντας με συνεκτικό μήνυμα·

  13.  υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικότατο εταίρο, λόγω της σύγκλισης των συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας και των ισχυρών διμερών σχέσεων· ζητεί μια διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που θα διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό σε μια προσπάθεια να υπερνικηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις και να συνεχιστεί η συνεργασία επί ζητημάτων αμοιβαίου, παγκόσμιου και περιφερειακού ενδιαφέροντος·

  14.  θεωρεί ότι η παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων είναι σημαντική στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου αυτό είναι απαραίτητο και σύμφωνο με την αδιάλειπτη εκπλήρωση των συμφωνημένων δεσμεύσεων·

  15.  τονίζει ότι ο διαρθρωμένος και στρατηγικός διάλογος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής σε διατλαντικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αποτελεί βασικό στοιχείο της ενίσχυσης της διατλαντικής αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένης της συνεργασίας για την ασφάλεια, και ζητεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής στον διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ·

  16.  υπενθυμίζει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός Διατλαντικού Πολιτικού Συμβουλίου (ΔΠΣ) για τη συστηματική διαβούλευση και τον συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, του οποίου θα προΐστανται η ΑΠ/ΥΕ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, και το οποίο θα στηρίζεται από τακτικές επαφές των πολιτικών διευθυντών·

  17.  επιδοκιμάζει τη συνεχή και αδιάλειπτη εργασία του TLD για την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ μέσω κοινοβουλευτικού διαλόγου και συντονισμού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχουν οι επαφές και ο διάλογος μεταξύ των λαών στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων· ζητεί, συνεπώς, την εντατικοποίηση της δέσμευσης τόσο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση της διμερούς ομάδας της ΕΕ στο Κογκρέσο για το 115ο Συνέδριο, και ζητεί από το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουάσιγκτον να συνεργάζονται στενότερα μαζί της·

  18.  υπενθυμίζει ότι, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, οι κοινωνίες μας είναι ισχυρές, καθώς βασίζονται στη φιλελεύθερη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και στηρίζονται σε πληθώρα παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, οι αποκεντρωμένοι φορείς και παράγοντες, διάφοροι πολιτικοί θεσμοί, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και οι θρησκευτικές ομάδες· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού ώστε να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα και τη σημασία της διατλαντικής εταιρικής σχέσης μας, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση της κατάλληλης χρηματοδότησης, σε διάφορα επίπεδα και στο σύνολο της ΕΕ και των ΗΠΑ, και όχι μόνο με επίκεντρο την Ανατολική και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ·

  19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αναζωογονητικό ρόλο των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ομοσπονδιακών πολιτειών και μητροπολιτικών περιοχών των ΗΠΑ όσον αφορά τη συνολική διατλαντική σχέση, ιδίως στις περιπτώσεις αδελφοποιήσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη συνεργασία που υπάρχει με βάση το μνημόνιο Under2· καλεί τις ομοσπονδιακές πολιτείες των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις επαφές τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

  20.  ανησυχεί βαθύτατα για τις δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ που εκφράζουν περιφρόνηση για την ΕΕ και στήριξη σε ξενοφοβικές και λαϊκιστικές δυνάμεις που αποσκοπούν στην καταστροφή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος· θεωρεί τις δηλώσεις αυτές εχθρικές και ασυμβίβαστες με το πνεύμα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης·

  21.  τονίζει ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν θεμελιώδη σημασία για την προώθηση και ανάπτυξη κοινών αξιών και για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των διατλαντικών εταίρων· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση, την αύξηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα κινητικότητας για τους φοιτητές μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·

  Κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

  22.  τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριους εποικοδομητικούς ρόλους μέσω της από κοινού αντιμετώπισης περιφερειακών συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η πολυμερής προσέγγιση στην οποία είναι βαθιά προσηλωμένη η Ευρώπη τίθεται ολοένα και περισσότερο σε αμφισβήτηση από τις στάσεις των ΗΠΑ και άλλων παγκόσμιων δυνάμεων· υπενθυμίζει τη σημασία της πολυμερούς προσέγγισης στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, ως μέσου για την προώθηση των αξιών και του κράτους δικαίου, και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων, και τονίζει ότι αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών φόρουμ· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία ότι οι πρόσφατες μονομερείς αποφάσεις των ΗΠΑ – η αποδέσμευση από σημαντικές διεθνείς συμφωνίες, η ανάκληση ορισμένων δεσμεύσεων, η υπονόμευση των διεθνών κανόνων, η αποχώρηση από διεθνή φόρουμ και η υποδαύλιση διπλωματικών και εμπορικών εντάσεων στο εμπόριο – ενδέχεται να αποκλίνουν από τις κοινές αυτές αξίες και να ασκήσουν πίεση και να υπονομεύσουν τη σχέση· ζητεί από την ΕΕ να επιδείξει ενότητα, αποφασιστικότητα και αναλογικότητα στις απαντήσεις της σε τέτοιου είδους αποφάσεις· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφύγουν οποιαδήποτε δράση ή κίνηση που στοχεύει στην απόκτηση διμερών πλεονεκτημάτων εις βάρος μιας συνεκτικής κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

  23.  σημειώνει ότι άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, διαθέτουν ισχυρές πολιτικές και οικονομικές στρατηγικές, πολλές από τις οποίες ενδέχεται να είναι αντίθετες και να θέτουν σε κίνδυνο τις κοινές μας αξίες, τις διεθνείς μας δεσμεύσεις και τη διατλαντική σχέση καθ’ εαυτή· υπενθυμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές καθιστούν ακόμη πιο ουσιώδη τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ, προκειμένου να μπορούμε να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τις κοινωνίες μας και να προωθούμε και να προστατεύουμε τα κοινά μας δικαιώματα, τις αρχές και τις αξίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιωθεί ο συντονισμός ΕΕ-ΗΠΑ για την εναρμόνιση και τη χάραξη κοινής πολιτικής κυρώσεων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της·

  24.  είναι της άποψης ότι η αντιμετώπιση των προσπαθειών της Ρωσίας να ασκήσει πίεση και επιρροή, να αποσταθεροποιήσει και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες και τις δημοκρατικές επιλογές των δυτικών κοινωνιών απαιτεί κοινή διατλαντική αντίδραση· πιστεύει, συνεπώς, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε συντονισμένες ενέργειες σε σχέση με τη Ρωσία, με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, όπου ενδείκνυται· υπενθυμίζει τον σαφή κίνδυνο για τις δημοκρατίες μας που δημιουργείται από τις ψευδείς ειδήσεις, την παραπληροφόρηση και ιδίως τις πηγές κακόβουλων παρεμβάσεων· ζητεί την καθιέρωση ενός πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ανωνυμίας και ευθύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

  25.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια είναι πολύπλευρο και αλληλένδετο ζήτημα και ότι ο ορισμός της δεν καλύπτει μόνο στρατιωτικές πτυχές, αλλά και πτυχές του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του εμπορίου, του κυβερνοχώρου και των επικοινωνιών, της υγείας, της ανάπτυξης, της λογοδοσίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας κ.λπ.· εμμένει στην άποψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω μιας ευρείας προσέγγισης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη και τις ανησυχίες του για τις προτεινόμενες σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό, για παράδειγμα όσον αφορά την οικοδόμηση κρατικών δομών του Αφγανιστάν, την αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική και τις συνεισφορές των ΗΠΑ στα προγράμματα, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών·

  26.  υπογραμμίζει ότι μια, ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελής, διατλαντική εμπορική συμφωνία θα έχει αντίκτυπο που θα υπερβαίνει κατά πολύ τις εμπορικές και οικονομικές πτυχές·

  27.  δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ο κύριος εγγυητής για τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης· χαιρετίζει την εκ νέου επιβεβαίωση της δέσμευσης των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Ευρώπης, και υπογραμμίζει ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ ενισχύει επίσης τη διατλαντική εταιρική σχέση·

  28.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, του συντονισμού και των συνεργειών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης των δαπανών για την άμυνα, και επιμένει εν προκειμένω ότι ο επιμερισμός των βαρών δεν θα πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στις εισροές (τον στόχο του 2 % του ΑΕΠ για την άμυνα), αλλά και στις εκροές (ικανότητες που μετρούνται σε αναπτύξιμες, έτοιμες και βιώσιμες δυνάμεις)· υπενθυμίζει ότι αυτός ο αριθμητικός στόχος αντιπροσωπεύει, ωστόσο, την αυξανόμενη ανάληψη ευθύνης των Ευρωπαίων όσον αφορά την ασφάλειά τους, που καθίσταται απαραίτητη λόγω της επιδείνωσης του στρατηγικού τους περιβάλλοντος· επικροτεί το γεγονός ότι η άμυνα αποτελεί πλέον τομέα υψηλότερης προτεραιότητας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη στρατιωτική αποτελεσματικότητα προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο έδαφος της ΕΕ· δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης και των συμμάχων της (άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον)· τονίζει ότι η ικανότητα του ΝΑΤΟ να εκτελεί τα καθήκοντά του εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της διατλαντικής σχέσης·

  29.  υπογραμμίζει τη σημασία και τη θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Διαβεβαίωσης (European Reassurance Initiative) των ΗΠΑ για την ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ·

  30.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με σκοπό την οικοδόμηση ικανοτήτων που θα διασφαλίζουν τη στρατηγική σημασία της ΕΕ στην άμυνα και την ασφάλεια, ιδίως με τη δημιουργία περισσότερων συνεργιών και αποδόσεων στον τομέα των αμυντικών δαπανών, της έρευνας, της ανάπτυξης, των προμηθειών, της συντήρησης και της εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ ενισχύει την ευρωπαϊκή συνεισφορά στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και κατ’ αυτό τον τρόπο προάγει επίσης τους στόχους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ενισχύει τους διατλαντικούς μας δεσμούς· στηρίζει, κατά συνέπεια, τις πρόσφατες προσπάθειες να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και της νεοσυσταθείσας Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO)·

  31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ξεκίνημα της PESCO και στηρίζει τα πρώτα έργα της, όπως η στρατιωτική κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι η PESCO είναι κοινού ενδιαφέροντος τόσο για την ΕΕ όσο και για το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να αποτελεί οδηγό περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την εδραίωση ενός ενωσιακού πυλώνα στο ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο κάθε εθνικού Συντάγματος·

  32.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ τη συνεργασία τους στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, συγκεκριμένα μέσω εξειδικευμένων οργανισμών και ομάδων εργασίας, όπως η ENISA, η Ευρωπόλ, η Interpol, οι μελλοντικές δομές PESCO και ΕΤΑ, ιδίως αντιμετωπίζοντας κυβερνοεπιθέσεις και προάγοντας από κοινού προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και διαφανούς διεθνούς πλαισίου που καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα των πολιτικών κυβερνοασφάλειας, στηρίζοντας συγχρόνως τις θεμελιώδεις ελευθερίες· θεωρεί ζωτικής σημασίας να ενισχύσουν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη επισήμανση της προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων και συνακόλουθα η επιβολή περιοριστικών κυρώσεων στους υπευθύνους των κυβερνοεπιθέσεων·

  33.  επισημαίνει ότι η αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και της νοημοσύνης των μηχανών απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σύμπραξη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο·

  34.  καλεί το Κογκρέσο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρόγραμμά του για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις απειλές στον κυβερνοχώρο μαζί με τα κοινοβούλια της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

  35.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών και την αύξηση του βαθμού υποχρέωσης λογοδοσίας στον οποίο υπόκεινται, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα της λογοκρισίας του δικτύου, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των κατόχων δικαιωμάτων, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της έννοιας της δικτυακής ουδετερότητας· επαναλαμβάνει την ανάγκη συνεργασίας για την προώθηση ενός ανοικτού, διαλειτουργικού και ασφαλούς διαδικτύου, που θα διέπεται από ένα πολυσυμμετοχικό μοντέλο το οποίο προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ελευθερία έκφρασης και τονώνει την οικονομική ευημερία και καινοτομία, με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και αποτροπή του δόλου, της απάτης και της κλοπής· ζητεί την ανάπτυξη κοινών προσπαθειών για την ανάπτυξη κανόνων και κανονισμών και την προώθηση της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον κυβερνοχώρο·

  36.  επαναλαμβάνει ότι η δικτυακή ουδετερότητα κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών να αναστρέψει τους κανόνες δικτυακής ουδετερότητας· χαιρετίζει την πρόσφατη ψηφοφορία της Γερουσίας των ΗΠΑ για την αναστροφή αυτής της απόφασης· ζητεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να τηρήσει την απόφαση της Γερουσίας, προκειμένου να διατηρήσει ένα ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο που δεν επιτρέπει την άνιση μεταχείριση του διαδικτυακού περιεχομένου·

  37.  τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες διαπραγματεύσεις αναφορικά με την τυποποίηση ιδίως στο πλαίσιο της όλο και ταχύτερης ανάπτυξης της τεχνολογίας, κυρίως στον τομέα της ΤΠ·

  38.  τονίζει ότι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας από τις ΕΕ και την ΗΠΑ αποτελεί και η προστασία καίριων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινών προτύπων και της ενθάρρυνσης της συμβατότητας και διαλειτουργικότητας, καθώς και μια συνολική προσέγγιση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού σε περιφερειακά, πολυμερή και παγκόσμια φόρουμ και συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες· επαναλαμβάνει την ανάγκη υποστήριξης μηχανισμών, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και άλλα κοινά εγχειρήματα που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και να έχουν αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· υπενθυμίζει σε αμφότερα τα μέρη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τις δημοκρατικές αξίες, με πλήρη σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  39.  εκφράζει την ανησυχία του για τον πρόσφατο διορισμό της Gina Haspel ως διευθύντριας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), δεδομένου του αρνητικού ιστορικού της στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής της στο πρόγραμμα παράδοσης και μυστικής κράτησης της CIA·

  40.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την αναφερόμενη διάλυση εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ των ελάχιστων περιορισμών στο πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αυξάνει τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων και παράνομων δολοφονιών, καθώς και για την έλλειψη διαφάνειας τόσο γύρω από το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ όσο και γύρω από τη συνδρομή που παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί τις ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι θεσπίζονται ισχυρά δεσμευτικά πρότυπα που διέπουν την παροχή κάθε είδους συνδρομής για φονικές λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

  41.  υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ της φοροαποφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων και διασφάλισης της διαφάνειας·

  42.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ειδικότερα στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP), η οποία θα πρέπει να ενδυναμωθεί ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με χρηματοοικονομικές ροές που σχετίζονται με εξωτερικές παρεμβάσεις ή παράνομες επιχειρήσεις πληροφοριών· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν εντός του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, θέτοντας διεθνείς κανόνες και πρότυπα για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος· τονίζει ότι η συνεχής συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου έχει καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της κοινής μας ασφάλειας, και καλεί τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν τη διμερή και πολυμερή συνεργασία στον τομέα αυτόν· υπενθυμίζει τη μερική κατάργηση του νόμου Dodd Frank, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η εποπτεία των αμερικανικών τραπεζών·

  43.  υπογραμμίζει τις επίμονες αδυναμίες της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων· χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προτροπές στον νομοθέτη των ΗΠΑ να προωθήσει ένα γενικό νόμο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ρύθμιση παρεμφερής με τον νέο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR)·

  44.  υπενθυμίζει την ευρεία διατλαντική αλληλεγγύη ως αντίδραση στη δηλητηρίαση Skripal στο Salisbury, που οδήγησε στην αποπομπή Ρώσων διπλωματών από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία και 5 κράτη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ·

  45.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με την απόρριψη από το Κογκρέσο, τον Μάρτιο του 2017, της απόφασης που υποβλήθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών σχετικά με την «Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών ευρυζωνικών και άλλων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών», που πρακτικά απαλείφει τους κανόνες ευρυζωνικής ιδιωτικής ζωής που θα επέβαλλαν στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να λαμβάνουν τη ρητή συναίνεση των πελατών πριν από την πώληση ή την κοινοποίηση δεδομένων πλοήγησης στο δίκτυο ή άλλες ιδιωτικές πληροφορίες σε διαφημιστές και άλλες εταιρείες· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ακόμα μία απειλή κατά των διασφαλίσεων της ιδιωτικής ζωής στις ΗΠΑ·

  46.  υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη χώρα εκτός ΕΕ στον κατάλογο απαλλαγής θεώρησης της ΕΕ που δεν χορηγεί πρόσβαση χωρίς θεώρηση στους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ· προτρέπει τις ΗΠΑ να εντάξουν τα πέντε θιγόμενα κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία) στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούται από τη νομοθεσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη –για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες δεν έχουν άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ– εντός διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών κοινοποιήσεων, η οποία έληξε στις 12 Απριλίου 2016· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει την απαιτούμενη κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 265 της ΣΛΕΕ·

  47.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί άμεσα να ενισχύει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ευημερία, τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των γειτόνων της με μη στρατιωτικά μέσα, ιδίως μέσω της εφαρμογής συμφωνιών σύνδεσης· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να συντονίσουν καλύτερα τις δράσεις, τα έργα και τις θέσεις τους στη γειτονία της ΕΕ, ιδίως την ανατολική και τη νότια· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική πολιτική της ΕΕ ανά τον κόσμο συμβάλλουν επίσης στην παγκόσμια ασφάλεια·

  48.  επαινεί τη στρατηγική εστίαση και το άνοιγμα των ΗΠΑ στην περιοχή, και υπενθυμίζει ότι τα Βαλκάνια αποτελούν πρόκληση για την Ευρώπη και για την ασφάλεια της ηπείρου στο σύνολό της· καλεί, συνεπώς, τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε περαιτέρω κοινές προσπάθειες στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας· συνιστά περισσότερες κοινές δράσεις, όπως μηχανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς και οικοδόμηση θεσμών, για την ύπαρξη μεγαλύτερης ασφάλειας, σταθερότητας, ανθεκτικότητας και οικονομικής ευημερίας στις χώρες της περιοχής, καθώς και τη συμβολή στην επίλυση μακρόχρονων ζητημάτων· έχει την άποψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαινιάσουν έναν νέο διάλογο σε υψηλό επίπεδο για τα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευθυγραμμίζονται οι στόχοι πολιτικής και τα προγράμματα βοήθειας, και, στη συνέχεια, να λάβουν σχετικά μέτρα·

  49.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διαδραματίσουν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης στο έδαφος της Ουκρανίας και να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση μόνιμης ειρηνικής λύσης που να σέβεται την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να προβλέπει την επιστροφή της Χερσονήσου της Κριμαίας στην Ουκρανία, και να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις διαδικασίες μεταρρύθμισης και την οικονομική ανάπτυξη στην Ουκρανία που πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με τις δεσμεύσεις της Ουκρανίας και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών· εκφράζει τη βαθύτατη απογοήτευσή του για την ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη προόδου στην εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και για την επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία· δηλώνει, συνεπώς, ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι ακόμη αναγκαίες και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με την ΕΕ· ζητεί τη στενότερη συνεργασία σε αυτό το ζήτημα μεταξύ της ΥΕ/ΑΠ και του ειδικού εντεταλμένου των ΗΠΑ στην Ουκρανία·

  50.  υπενθυμίζει επίσης τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τις ΗΠΑ η εξεύρεση λύσης στις «παγωμένες» συγκρούσεις στη Γεωργία και τη Μολδαβία·

  51.  υπενθυμίζει ότι η διεθνής τάξη βασίζεται στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για την απόφαση των ΗΠΑ να μην εγκρίνουν τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο και τις οικουμενικές αξίες, και ειδικότερα στην υποχρέωση λογοδοσίας, στη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και την ειρηνική επίλυση των διαφορών· υπογραμμίζει ότι η συνέπεια της στρατηγικής μας για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων έχει κομβική σημασία για την αξιοπιστία μας ως βασικού παγκόσμιου παράγοντα και διαπραγματευτή· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για τη διευκόλυνση του πυρηνικού αφοπλισμού και της λήψης αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση του πυρηνικού κινδύνου·

  52.  τονίζει ότι το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν αποτελεί σημαντική πολυμερή συμφωνία και σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα της πολυμερούς διπλωματίας και της διπλωματίας της ΕΕ για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει το ΚΟΣΔ με το Ιράν ως βασικό πυλώνα της διεθνούς αρχιτεκτονικής για τη μη διασπορά, το οποίο παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, και ως καίριο στοιχείο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν πιο αποφασιστικά οι ιρανικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους βαλλιστικούς πυραύλους και την περιφερειακή σταθερότητα, ιδίως την εμπλοκή του Ιράν σε διάφορες διενέξεις στην περιοχή, και την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο Ιράν, οι οποίες είναι ξεχωριστές από το ΚΟΣΔ, στα σχετικά πλαίσια και φόρουμ· τονίζει ότι η διατλαντική συνεργασία στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών έχει ζωτική σημασία· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις πολλαπλές εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΚΟΣΔ· επικρίνει έντονα την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποχωρήσει μονομερώς από το ΚΟΣΔ και να επιβάλει εξωεδαφικά μέτρα για τις εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· τονίζει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της, καθώς και αυτά των επιχειρήσεων και των επενδυτών της, από τις εξωεδαφικές επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, επικρίνει έντονα την απόφαση την απόφαση ενεργοποίησης του «κανονισμού αποκλεισμού» που στοχεύει στην προστασία των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ στο Ιράν από τον αντίκτυπο των εξωεδαφικών κυρώσεων των ΗΠΑ, και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν τυχόν περαιτέρω μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη του ΚΟΣΔ·

  53.  εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική ασφάλειας και εμπορίου των ΗΠΑ στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού κενού που απορρέει από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύμπραξη Trans-Pacific (TPP)· επαναλαμβάνει τη σημασία μιας εποικοδομητικής δέσμευσης από την πλευρά της ΕΕ στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού, και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ενεργή εμπορική πολιτική της ΕΕ σε αυτό το μέρος του κόσμου και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που σχετίζονται με την ασφάλεια, ιδίως όπως εκφράζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στην Ασία και με την Ασία, επίσης για λόγους πολιτικής και οικονομικής ισορροπίας·

  54.  χαιρετίζει την έναρξη νέων διαλόγων υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια Κορέα (ΛΔΚ) και την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου, υπενθυμίζει ότι οι συνομιλίες αυτές, που δεν έχουν επιδείξει ακόμη απτά και επαληθεύσιμα αποτελέσματα, αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση των εντάσεων και, ως εκ τούτου, στην προώθηση της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας· υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΠΑ, πρέπει να διατηρήσει την πίεση στη ΛΔΚ έως ότου προβεί σε αποπυρηνικοποίηση με αξιόπιστο τρόπο, κυρώνοντας τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT) και επιτρέποντας στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBTΟ) και τον ΔΟΑΕ να τεκμηριώσουν την αποπυρηνικοποίησή της·

  55.  υπενθυμίζει στις ΗΠΑ ότι δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη συνθήκη για τη γενική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT), παρά το γεγονός ότι αποτελεί κράτος του παραρτήματος ΙΙ, η υπογραφή του οποίου είναι απαραίτητη για την έναρξη ισχύος της συνθήκης· επαναλαμβάνει την έκκληση της ΑΕ/ΥΕ με την οποία παροτρύνονται οι ηγέτες του κόσμου να κυρώσουν αυτή τη συνθήκη· ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να κυρώσουν τη CTBT το συντομότερο δυνατόν και να στηρίξουν περαιτέρω τον Οργανισμό για τη Συνθήκη Πλήρους Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO), πείθοντας τα υπόλοιπα κράτη που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ να κυρώσουν τη συνθήκη·

  56.  επιμένει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και σε ό,τι αφορά τη θάλασσα της Νότιας Κίνας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις ΗΠΑ να κυρώσουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

  57.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την ειρηνική επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων και του πολέμου δι’ αντιπροσώπων στη Συρία, καθώς η έλλειψη κοινής στρατηγικής υπονομεύει την ειρηνική επίλυση των διαφορών, και καλεί όλα τα μέρη και τους περιφερειακούς παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση να απόσχουν από πράξεις βίας και από οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση· επιβεβαιώνει εκ νέου την υπεροχή της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών με τη στήριξη βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων· ζητεί την πλήρη εφαρμογή και τον σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που παραβιάζονται από τις χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της Αστάνα· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί πλήρης ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και για την ανεξάρτητη, αμερόληπτη, ενδελεχή και αξιόπιστη έρευνα και δίωξη όσων είναι υπεύθυνοι· ζητεί επίσης να υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων, οι εργασίες του Διεθνούς, Αμερόληπτου και Ανεξάρτητου μηχανισμού (IIIM) για τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2012·

  58.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει την επανέναρξη μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή προς την κατεύθυνση μιας λύσης που θα προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967, με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, βιώσιμο και όμορο προς το Ισραήλ παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα συνυπάρχει πλάι-πλάι με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και με τους άλλους γείτονές του σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, και τονίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες αυτές· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά του λύπη για τη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μετακινήσει την πρεσβεία της από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αναγνωρίσει επίσημα την πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ· υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της Ιερουσαλήμ πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι ο κοινός οδικός χάρτης θα πρέπει να ενισχυθεί, και επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη την ανάγκη συντονισμού των ΗΠΑ με τους ευρωπαίους εταίρους τους όσον αφορά τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες στη Μέση Ανατολή·

  59.  ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ προγραμμάτων της ΕΕ και των ΗΠΑ ανά τον κόσμο, τα οποία προάγουν τη δημοκρατία, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, των γυναικών και των φυλετικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· τονίζει τη σημασία των αξιών της χρηστής διακυβέρνησης, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου που στηρίζουν την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την αταλάντευτη και σύμφωνη με τις αρχές της θέσης της ΕΕ εναντίον της θανατικής ποινής και τάσσεται υπέρ της καθολικής αναστολής της εκτέλεσης θανατικών ποινών ενόψει της παγκόσμιας κατάργησής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας για την αποτροπή των κρίσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και για απόκριση σε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων·

  60.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινά συμφέροντα στην Αφρική, όπου αμφότερες πρέπει να συντονίσουν και να εντείνουν την υποστήριξή τους. σε τοπικό, περιφερειακό και πολυεθνικό επίπεδο, στη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση της μετανάστευσης, την οικονομική διακυβέρνηση και τα θέματα ασφάλειας, καθώς και στην ειρηνική επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, των παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και της βίας και της τρομοκρατίας· εκφράζει την άποψη ότι ο καλύτερος συντονισμός ΕΕ/ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω του ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου και της εκπόνησης κοινών στρατηγικών για την Αφρική, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις των περιφερειακών οργανισμών και υπο-περιφερειακών ομάδων, θα οδηγούσε σε πιο αποτελεσματική δράση και χρήση των πόρων·

  61.   τονίζει τη σημασία των κοινών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ και των ΗΠΑ, όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία, και υπενθυμίζει ότι οι κοινές προσπάθειες, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο του ΠΟΕ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι τρέχουσες ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο και η κατάσταση στην Ουκρανία· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να απόσχει από την περαιτέρω παρεμπόδιση του διορισμού των δικαστών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ· τονίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση της στρατηγικής «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη της συνεργασίας για αυτό το ζήτημα μεταξύ της ΕΕ και του Τετραμερούς Διαλόγου για την Ασφάλεια (QUAD) ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία·

  62.  επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία όσον αφορά την πολιτική για την Αρκτική, ιδίως στο πλαίσιο του Αρκτικού Συμβουλίου, κυρίως διότι λόγω της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να ανοίξουν νέες οδοί ναυσιπλοΐας και να καταστούν διαθέσιμοι φυσικοί πόροι·

  63.  εμμένει στη θέση ότι η μετανάστευση είναι παγκόσμιο φαινόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω της συνεργασίας, της σύμπραξης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας, αλλά και με τη διαχείριση των μεταναστευτικών οδών και την επιδίωξη μιας παγκόσμιας προσέγγισης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, η οποία βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και του πρωτοκόλλου της του 1967· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής στον ΟΗΕ για την επίτευξη ενός παγκόσμιου συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και κανονική μετανάστευση, καθώς και για ένα παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες, και εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2017 να αποσυρθούν από τις συζητήσεις· ζητεί μια κοινή πολιτική για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

  64.  υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αξιοποίηση του πλαισίου του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ· ως εκ τούτου, ανανεώνει την έκκλησή του για συνέχιση των συναντήσεων· ζητεί, επιπλέον, να αναπτυχθεί μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στενότερη συνεργασία για την προστασία της ενεργειακής υποδομής από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· εμμένει στην ανάγκη συνεργασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση για τον τρόπο συνέχισης του διαμετακομιστικού ρόλου της Ουκρανίας·

  65.  τονίζει την ανησυχία του όσον αφορά τον αγωγό Nord Stream 2 και τον δυνητικά διχαστικό ρόλο του όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την αλληλεγγύη των κρατών μελών, και επικροτεί τη στήριξη των ΗΠΑ στην κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη·

  66.  εκφράζει τη λύπη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, αλλά χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες ατόμων, επιχειρήσεων, πόλεων και πολιτειών εντός των ΗΠΑ, που εξακολουθούν να εργάζονται για την εκπλήρωση της συμφωνίας του Παρισιού και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ με τους εν λόγω παράγοντες· σημειώνει ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ· επαναβεβαιώνει την προσήλωση της ΕΕ στη συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής τους προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αναπτυχθεί μια πιο βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, υπενθυμίζει δε ότι η στροφή προς μια πράσινη οικονομία περικλείει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης·

  67.  ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, των επιστημών και της τεχνολογίας, και ζητεί την ανανέωση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία·

  Υπεράσπιση μιας εμπορικής τάξης βασισμένης σε κανόνες σε δύσκολους καιρούς

  68.  σημειώνει ότι οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ και η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ το 2017· επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα εμπορικά ελλείμματα και πλεονάσματα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για το εμπόριο αγαθών, το εμπόριο υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις· τονίζει ότι η σχέση μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων – ως η πιο ισχυρή σχέση στον κόσμο, που ανέκαθεν βασιζόταν σε κοινές αξίες – είναι μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου και της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ακόμη ότι η ΕΕ έχει πλεόνασμα αγαθών ύψους 147 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στο εμπόριο με τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ απασχολούν 4,3 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ·

  69.  τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι δύο βασικοί παράγοντες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση, και ότι, δεδομένων των κοινών προκλήσεων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον να συνεργαστούν και να συντονιστούν σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής για να διαμορφώσουν το μελλοντικό πολυμερές εμπορικό σύστημα και τα παγκόσμια πρότυπα·

  70.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΟΕ στο πλαίσιο του πολυμερούς συστήματος ως την καλύτερη επιλογή για την εξασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες συστήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα εξισορροπεί τα πολλά διαφορετικά συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· υποστηρίζει το εγχείρημα που έχει αναλάβει η Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με τις ΗΠΑ ώστε να αντιμετωπιστούν θετικά και από κοινού οι τρέχουσες θεσμικές και συστημικές προκλήσεις·

  71.  τονίζει τον ρόλο του ΠΟΕ στην επίλυση εμπορικών διαφορών· καλεί όλα τα μέλη του ΠΟΕ να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· εκφράζει εν προκειμένω την αποδοκιμασία του για την παρεμπόδιση, εκ μέρους των ΗΠΑ, του διορισμού νέων προσώπων για την πλήρωση των κενών θέσεων στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, γεγονός που απειλεί την ίδια τη λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή και όλα τα μέλη του ΠΟΕ να διερευνήσουν τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο σχετικά με την ανανέωση των δικαστών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να προβούν σε μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών· θεωρεί ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν στην εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας του συστήματος, παραμένοντας παράλληλα συμβατές με τις αξίες και τη γενική προσέγγιση που η ΕΕ υπερασπίζεται σε σταθερή βάση μετά την ίδρυση του ΠΟΕ, ιδίως δε με την προαγωγή του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια βάση, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της ανάγκης συμμόρφωσης όλων των μελών του ΠΟΕ με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ΠΟΕ·

  72.  ενώ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενδέκατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ (MC11) δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο χαιρετίζει την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς και προστατευτισμού από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, που επισημάνθηκε επίσης στη δήλωση της G20 του Ιουλίου 2017· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στο θέμα αυτό, για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών όπως οι διακρίσεις, ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά, το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις·

  73.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα εργασιών με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη του ΠΟΕ ώστε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στους τομείς του βαμβακιού και της αλιείας (ιδίως όσον αφορά την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ))· ζητεί συνεργασία για την προώθηση του πολυμερούς θεματολογίου σχετικά με νέα ζητήματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ανάπτυξης, η διευκόλυνση των επενδύσεων, το εμπόριο και το περιβάλλον, και το εμπόριο και το φύλο, καθώς και για την προώθηση ειδικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) στην παγκόσμια οικονομία·

  74.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδίως της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)·

  75.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολυμερή συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

  76.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν πόρους για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών, τηρώντας τους πολυμερείς κανόνες και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ και αποφεύγοντας τις μονομερείς ενέργειες, δεδομένου ότι είναι επιζήμιες για όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στις οποίες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους οι εταιρείες της ΕΕ και των ΗΠΑ· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπορικό σύστημα, που οφείλεται στη χρήση μέσων και εργαλείων πολιτικής από τις ΗΠΑ (π.χ. ενότητα 232 του 1962, ενότητα 301 του 1974), τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την ίδρυση του ΠΟΕ και τη θέσπιση του συστήματος επίλυσης διαφορών του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο δυνάμει της ενότητας 232 δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας, και καλεί τις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην ΕΕ και σε άλλους συμμάχους πλήρη και μόνιμη εξαίρεση από τα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να απαντήσει αποφασιστικά, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δασμοί ως μέσο για να περιοριστούν οι εξαγωγές της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις με τη μορφή αντίμετρων ενδέχεται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αγαθά μετά τη δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου στο πλαίσιο της προσφυγής των ΗΠΑ κατά της ΕΕ σχετικά με μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο μεγάλων αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας δεν θα ήταν νόμιμες, δεδομένου ότι 204 από τα 218 αιτήματα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ απορρίφθηκαν από τον ΠΟΕ, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται μία ακόμα έκθεση σχετικά με τη συναφή υπόθεση κατά των παράνομων επιδοτήσεων των ΗΠΑ·

  77.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών ζητημάτων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατα συναφθείσα διμερή συμφωνία για τα μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση ή την αμοιβαία συμφωνία για την αναγνώριση των επιθεωρήσεων των παρασκευαστών φαρμάκων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν πλήρως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία·

  78.  τονίζει την καίρια σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ· καλεί αμφότερα τα μέρη να υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και εξασφαλίζοντας επίσης ότι όσοι δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας θα μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν·

  79.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά για τις ΜΜΕ που εξάγουν στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας σχετικά με τους υφιστάμενους κανόνες και του ανοίγματος της αγοράς σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για τις ΜΜΕ·

  80.  τονίζει τη σημασία που έχει η αγορά των ΗΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχουν στις ΜΜΕ οι δασμολογικοί, μη δασμολογικοί και τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, καλύπτοντας όχι μόνο μια μείωση των δασμών αλλά και μια απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδεχομένως νέους μηχανισμούς, με στόχο την παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με αγοραπωλησίες στις αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ·

  81.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διμερούς τους συνεργασίας, να αποφύγουν τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, καθώς το μόνο αποτέλεσμα που θα είχε κάτι τέτοιο θα ήταν να οδηγήσει στη μείωση των επενδύσεων σε αμφότερες τις οικονομίες·

  82.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα πλαίσιο για το ψηφιακό εμπόριο, το οποίο θα συνάδει με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και τις συμφωνίες, τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους κανόνες περί προστασίας του απορρήτου των δεδομένων κάθε πλευράς, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν παρόμοια υψηλά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων·

  83.  απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τρέχουσες και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων, όπως η συμφωνία του Παρισιού, για την προώθηση του εμπορίου φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, και για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, με μια σαφή και συντονισμένη διεθνή εμπορική ατζέντα, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης·

  84.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ δεν γίνεται να διεξαχθούν ούτε υπό πίεση ούτε υπό καθεστώς απειλών, και ότι μόνο μια ευρεία, φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όλους τους τομείς του εμπορίου θα είναι προς το συμφέρον της ΕΕ· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενδεχόμενη δημιουργία ενός ειδικού και μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας στους τομείς της θέσπισης κανονιστικών ρυθμίσεων και της διαβούλευσης θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής· ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπό τις κατάλληλες συνθήκες·

  85.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές ροές απαιτούν όλο και περισσότερο νέους, ταχύτερους και ασφαλέστερους τρόπους διασυνοριακής μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ως βασικούς εμπορικούς εταίρους, να συνεργαστούν για την εξεύρεση σχετικών με το εμπόριο λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου·

  86.  υπενθυμίζει τη σημασία του σημερινού διαλόγου και της τρέχουσας συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας· αναγνωρίζει τον ρόλο των προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας ως βασικών μοχλών γνώσης και οικονομικής ανάπτυξης, και υποστηρίζει, επίσης, τη συνέχιση και επέκταση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία μετά το 2018, με στόχο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, βιώσιμου εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·

  87.  συμμερίζεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την παγκόσμια πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής χάλυβα· εκφράζει τη λύπη του, παράλληλα, διότι τα μονομερή μέτρα που δεν συμβαδίζουν με τον ΠΟΕ δεν μπορούν παρά να υπονομεύσουν την ακεραιότητα μιας βασισμένης σε κανόνες εμπορικής τάξης· υπογραμμίζει ότι ακόμη και μια μόνιμη απαλλαγή της ΕΕ από δασμούς των ΗΠΑ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη λήψη τέτοιων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της πλεονάζουσας ικανότητας παραγωγής χάλυβα στο πλαίσιο του παγκόσμιου φόρουμ της G20, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της πολυμερούς δράσης· εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι η ανάληψη κοινών και συντονισμένων δράσεων στο πλαίσιο των βασισμένων σε κανόνες εμπορικών συστημάτων συνιστά τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση αυτών των παγκόσμιων προβλημάτων·

  88.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εξετάσουν, με συντονισμένο και εποικοδομητικό τρόπο, το ζήτημα του αναγκαίου εκσυγχρονισμού του ΠΟΕ, με σκοπό να καταστεί πιο αποτελεσματικός, διαφανής και υπαγόμενος σε δημοκρατικό έλεγχο, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι θα ενσωματωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών εμπορικών κανόνων και πολιτικών η διάσταση του φύλου, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση και η διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  89.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας υγιούς οικονομίας της αγοράς χωρίς στρεβλώσεις και ανοικτού δίκαιου εμπορίου βασισμένου σε αξίες και κανόνες· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τη στρατηγική που εφαρμόζει η Επιτροπή ως απάντηση στη σημερινή εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· απευθύνει έκκληση για ενότητα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η ενότητα των κρατών μελών της ΕΕ στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι οι κοινές δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, καθώς και σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικές από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των κανόνων του πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

  90.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) και για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση αυτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες της ΕΕ που αποβλέπουν στη διαφύλαξη των συμφερόντων των εταιρειών της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, και ιδίως την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει τις απαγορευτικές διατάξεις, γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στο ΚΟΣΔ· πιστεύει ότι οι ίδιες διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όπου κρίνεται σκόπιμο·

  91.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις προσπάθειες εφαρμογής και επέκτασης των συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και στον τομέα του εμπορίου ορυκτών και μετάλλων από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

  92.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν πλέον στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος· ως προς αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εισαγωγέας τροπαίων από κυνήγι ελέφαντα, εκφράζει αποδοκιμασία για την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να άρει την απαγόρευση στις εισαγωγές τέτοιων τροπαίων από ορισμένες αφρικανικές χώρες, μεταξύ άλλων από τη Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια·

  93.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διατλαντική κοινοβουλευτική συνεργασία, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση του πολιτικού πλαισίου για τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ·

  94.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ενδέχεται να καταλήξουν σε μια συμφωνία που δεν θα είναι πλήρως συμβατή με τον ΠΟΕ και η οποία θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει τα συμφέροντά μας και να επισκιάσει τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη για μια συνολικότερη συμφωνία με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας, δεδομένων των κοινών συμφερόντων που έχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο·

  °

  °  °

  95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

  • [1]  ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0068.
  • [3]  ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 226.
  • [4]  ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 198.
  • [5]  ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 124.
  • [6]  ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 120.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435.
  • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
  • [9]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0492.
  • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0042.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (21.6.2018)

  προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
  (2017/2271(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Bernd Lange

  (*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  σημειώνει ότι οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ και η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ το 2017· επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα εμπορικά ελλείμματα και τα πλεονάσματα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για το εμπόριο αγαθών, το εμπόριο υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις· τονίζει ότι η σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων -ως η πιο ισχυρή στον κόσμο και μια σχέση που πάντα βασίζεται σε κοινές αξίες- είναι μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου και της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ακόμη ότι η ΕΕ έχει πλεόνασμα αγαθών ύψους 147 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στο εμπόριο με τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ απασχολούν 4,3 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ·

  2.  τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι δύο βασικοί παράγοντες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση, και ότι, δεδομένων των κοινών προκλήσεων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον να συνεργαστούν και να συντονιστούν σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής για να διαμορφώσουν το μελλοντικό πολυμερές εμπορικό σύστημα και τα παγκόσμια πρότυπα·

  3.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΟΕ στο πλαίσιο του πολυμερούς συστήματος ως την καλύτερη επιλογή για την εξασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες συστήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα εξισορροπεί τα πολλά διαφορετικά συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· υποστηρίζει το εγχείρημα που έχει αναλάβει η Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με τις ΗΠΑ ώστε να αντιμετωπιστούν θετικά και από κοινού οι τρέχουσες θεσμικές και συστημικές προκλήσεις·

  4.  τονίζει τον ρόλο του ΠΟΕ στην επίλυση εμπορικών διαφορών· καλεί όλα τα μέλη του ΠΟΕ να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· εκφράζει εν προκειμένω την αποδοκιμασία του για την παρεμπόδιση, εκ μέρους των ΗΠΑ, του διορισμού νέων προσώπων για την πλήρωση των κενών θέσεων στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, γεγονός που απειλεί την ίδια τη λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή και όλα τα μέλη του ΠΟΕ να διερευνήσουν τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο σχετικά με την ανανέωση των δικαστών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να προβούν σε μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών· θεωρεί ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν στην εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας του συστήματος, παραμένοντας παράλληλα συμβατές με τις αξίες και τη γενική προσέγγιση που η ΕΕ υπερασπίζεται σε σταθερή βάση μετά την ίδρυση του ΠΟΕ, ιδίως δε με την προαγωγή του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια βάση, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της ανάγκης συμμόρφωσης όλων των μελών του ΠΟΕ με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ΠΟΕ·

  5.  ενώ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενδέκατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ (MC11) δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο χαιρετίζει την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς και προστατευτισμού από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, που επισημάνθηκε επίσης στη δήλωση της G20 του Ιουλίου 2017· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στο θέμα αυτό, για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών όπως οι διακρίσεις, ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά, το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις·

  6.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα εργασιών με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη του ΠΟΕ ώστε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στους τομείς του βαμβακιού και της αλιείας (ιδίως όσον αφορά την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ))· ζητεί συνεργασία για την προώθηση του πολυμερούς θεματολογίου σχετικά με νέα ζητήματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ανάπτυξης, η διευκόλυνση των επενδύσεων, το εμπόριο και το περιβάλλον, και το εμπόριο και το φύλο, καθώς και για την προώθηση ειδικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) στην παγκόσμια οικονομία·

  7.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδίως της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)·

  8.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολυμερή συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

  9.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν πόρους για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών, τηρώντας τους πολυμερείς κανόνες και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ και αποφεύγοντας τις μονομερείς ενέργειες, δεδομένου ότι είναι επιζήμιες για όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στις οποίες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους οι εταιρείες της ΕΕ και των ΗΠΑ· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπορικό σύστημα, που οφείλεται στη χρήση μέσων και εργαλείων πολιτικής από τις ΗΠΑ (π.χ. ενότητα 232 του 1962, ενότητα 301 του 1974), τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την ίδρυση του ΠΟΕ και τη θέσπιση του συστήματος επίλυσης διαφορών του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο δυνάμει της ενότητας 232 δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας, και καλεί τις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην ΕΕ και σε άλλους συμμάχους πλήρη και μόνιμη εξαίρεση από τα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να απαντήσει με πυγμή σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δασμοί ως μέσο για να περιοριστούν οι εξαγωγές της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις με τη μορφή αντίμετρων ενδέχεται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αγαθά μετά τη δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου στο πλαίσιο της προσφυγής των ΗΠΑ κατά της ΕΕ σχετικά με μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο μεγάλων αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας δεν θα ήταν νόμιμες, δεδομένου ότι 204 από τα 218 αιτήματα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ απορρίφθηκαν από τον ΠΟΕ, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται μία ακόμα έκθεση σχετικά με τη συναφή υπόθεση κατά των παράνομων επιδοτήσεων των ΗΠΑ·

  10.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών ζητημάτων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατα συναφθείσα διμερή συμφωνία για τα μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση ή τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για την αναγνώριση των επιθεωρήσεων των κατασκευαστών φαρμάκων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν πλήρως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία·

  11.  τονίζει την καίρια σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ· καλεί αμφότερα τα μέρη να υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και εξασφαλίζοντας επίσης ότι όσοι δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας θα μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν·

  12.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά για τις ΜΜΕ που εξάγουν στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας σχετικά με τους υφιστάμενους κανόνες και του ανοίγματος της αγοράς σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για τις ΜΜΕ·

  13.  τονίζει τη σημασία που έχει η αγορά των ΗΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχουν στις ΜΜΕ οι δασμολογικοί, μη δασμολογικοί και τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, καλύπτοντας όχι μόνο μια μείωση των δασμών αλλά και μια απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδεχομένως νέους μηχανισμούς, με στόχο την παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με αγοραπωλησίες στις αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ·

  14.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διμερούς τους συνεργασίας, να αποφύγουν τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, καθώς ο ανταγωνισμός αυτός δεν θα οδηγούσε παρά μόνο στη μείωση των επενδύσεων σε αμφότερες τις οικονομίες·

  15.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα πλαίσιο για το ψηφιακό εμπόριο, το οποίο θα συνάδει με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και τις συμφωνίες, τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους κανόνες περί προστασίας του απορρήτου των δεδομένων κάθε πλευράς, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν παρόμοια υψηλά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων·

  16.  απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τρέχουσες και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, για την προώθηση του εμπορίου φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, και για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, με μια σαφή και συντονισμένη διεθνή εμπορική ατζέντα, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης·

  17.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ δεν γίνεται να διεξαχθούν ούτε υπό πίεση ούτε υπό καθεστώς απειλών, και ότι μόνο μια ευρεία, φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όλους τους τομείς του εμπορίου θα είναι προς το συμφέρον της ΕΕ· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενδεχόμενη δημιουργία ενός ειδικού και μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας στους τομείς της θέσπισης κανονιστικών ρυθμίσεων και της διαβούλευσης θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής· ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπό τις κατάλληλες συνθήκες·

  18.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές ροές απαιτούν όλο και περισσότερο νέους, ταχύτερους και ασφαλέστερους τρόπους διασυνοριακής μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ως βασικούς εμπορικούς εταίρους, να συνεργαστούν για την εξεύρεση σχετικών με το εμπόριο λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου·

  19.  υπενθυμίζει τη σημασία του σημερινού διαλόγου και της τρέχουσας συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας· αναγνωρίζει τον ρόλο των προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας ως βασικών μοχλών γνώσης και οικονομικής ανάπτυξης, και υποστηρίζει, επίσης, τη συνέχιση και επέκταση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία μετά το 2018, με στόχο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, βιώσιμου εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·

  20.  συμμερίζεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την παγκόσμια πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής χάλυβα· εκφράζει τη λύπη του, παράλληλα, διότι τα μονομερή μέτρα που δεν συμβαδίζουν με τον ΠΟΕ δεν μπορούν παρά να υπονομεύσουν την ακεραιότητα μιας βασισμένης σε κανόνες εμπορικής τάξης· υπογραμμίζει ότι ακόμη και μια μόνιμη απαλλαγή της ΕΕ από δασμούς των ΗΠΑ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη λήψη τέτοιων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της πλεονάζουσας ικανότητας παραγωγής χάλυβα στο πλαίσιο του παγκόσμιου φόρουμ της G20, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της πολυμερούς δράσης· εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι η ανάληψη κοινών και συντονισμένων δράσεων στο πλαίσιο των βασισμένων σε κανόνες εμπορικών συστημάτων συνιστά τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση αυτών των παγκόσμιων προβλημάτων·

  21.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εξετάσουν, με συντονισμένο και εποικοδομητικό τρόπο, το ζήτημα του αναγκαίου εκσυγχρονισμού του ΠΟΕ, με σκοπό να καταστεί πιο αποτελεσματικός, διαφανής και υπαγόμενος σε δημοκρατικό έλεγχο, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι θα ενσωματωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών εμπορικών κανόνων και πολιτικών η διάσταση του φύλου, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση και η διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  22.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας υγιούς οικονομίας της αγοράς χωρίς στρεβλώσεις και ανοικτού δίκαιου εμπορίου βασισμένου σε αξίες και κανόνες· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τη στρατηγική που εφαρμόζει η Επιτροπή ως απάντηση στη σημερινή εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· απευθύνει έκκληση για ενότητα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η ενότητα των κρατών μελών της ΕΕ στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι οι κοινές δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, καθώς και σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικές από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των κανόνων του πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

  23.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Προέδρου Trump να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) και για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση αυτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες της ΕΕ που αποβλέπουν στη διαφύλαξη των συμφερόντων των εταιρειών της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, και ιδίως την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει τις απαγορευτικές διατάξεις, γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στο ΚΟΣΔ· πιστεύει ότι οι ίδιες διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όπου κρίνεται σκόπιμο·

  24.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις προσπάθειες εφαρμογής και επέκτασης των συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και στον τομέα του εμπορίου ορυκτών και μετάλλων από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

  25.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν πλέον στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος· ως προς αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εισαγωγέας τροπαίων από κυνήγι ελέφαντα, εκφράζει αποδοκιμασία για την απόφαση του Προέδρου Trump να άρει την απαγόρευση στις εισαγωγές τέτοιων τροπαίων από ορισμένες αφρικανικές χώρες, μεταξύ άλλων από τη Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια·

  26.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διατλαντική κοινοβουλευτική συνεργασία, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση του πολιτικού πλαισίου για τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ·

  27.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ενδέχεται να καταλήξουν σε μια συμφωνία που δεν θα είναι πλήρως συμβατή με τον ΠΟΕ και η οποία θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει τα συμφέροντά μας και να επισκιάσει τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη για μια συνολικότερη συμφωνία με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας, δεδομένων των κοινών συμφερόντων που έχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.6.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  28

  3

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  28

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

  ECR

  Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

  EFDD

  Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

  S&D

  Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  3

  -

  ENF

  France Jamet, Danilo Oscar Lancini

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  4

  0

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Helmut Scholz

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  28.6.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  4

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lars Adaktusson, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Jozo Radoš, Dobromir Sośnierz, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrea Bocskor, Jakop Dalunde, Neena Gill, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Izaskun Bilbao Barandica, Maria Heubuch, Gabriel Mato, Emilian Pavel, Keith Taylor

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  35

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

  ECR

  Charles Tannock

  PPE

  Lars Adaktusson, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko

  S&D

  Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Boris Zala, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Maria Heubuch, Tamás Meszerics, Keith Taylor

  4

  -

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Σοφία Σακοράφα

  NI

  Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

  2

  0

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου