Förfarande : 2017/2271(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2018

Ingivna texter :

A8-0251/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0342

BETÄNKANDE     
PDF 458kWORD 75k
10.7.2018
PE 616.905v03-00 A8-0251/2018

om läget i förbindelserna mellan EU och USA

(2017/2271(INI))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Elmar Brok

Föredragande av yttrande (*):

Bernd Lange, utskottet för internationell handel

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om läget i förbindelserna mellan EU och USA

(2017/2271(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av dokumentet Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, som lades fram av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik den 28 juni 2016, och av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma meddelande av den 7 juni 2017 En strategi för resiliens i EU:s yttre åtgärder (JOIN(2017)0021),

–  med beaktande av resultaten av de toppmöten mellan EU och USA som hölls den 28 november 2011 i Washington D.C. och den 26 mars 2014 i Bryssel,

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena från det 79:e interparlamentariska sammanträdet i den transatlantiska lagstiftardialogen den 28 och 29 november 2016 i Washington D.C., den 80:e transatlantiska lagstiftardialogen den 2 och 3 juni i Valletta och den 81:a transatlantiska lagstiftardialogen den 5 december 2017 i Washington D.C.,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Europeiska säkerhetsagendan (COM(2015)0185) av den 28 april 2015,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet av den 6 april 2016 Gemensam ram för att motverka hybridhot – Europeiska unionens insatser (JOIN(2016)0018),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från ordförandena för Europeiska rådet och kommissionen och från Natos generalsekreterare av den 8 juli 2016 om de gemensamma förslag som godkändes av rådet och Natos råd den 5 och 6 december 2016, och framstegsrapporterna om deras genomförande av den 14 juni och 5 december 2017,

–  med beaktande av EU:s och Natos gemensamma förklaring från 2016,

–  med beaktande av USA:s nationella säkerhetsstrategi av den 18 december 2017 och USA:s nationella försvarsstrategi av den 19 januari 2018,

–  med beaktande av ”European Reassurance Initiative”, som syftar till förstärkt militär närvaro i Europa,

–  med beaktande av EU:s klimatdiplomatiska handlingsplan, som antogs 2015 av rådet (utrikes frågor),

–  med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21, 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och den elfte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP11), som hölls i Paris från den 30 november till den 11 december 2015,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2018 om rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar, framför allt punkt 13(2),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om transatlantiska förbindelser, i synnerhet sin resolution av den 1 juni 2006 om att förbättra förbindelserna mellan EU och Förenta staterna inom ramen för ett transatlantiskt partnerskapsavtal(3), sin resolution av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet(4), sin resolution av den 17 november 2011 om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011(5) och sin resolution av den 13 juni 2013 om EU:s roll i främjandet av ett bredare transatlantiskt partnerskap(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2016 om en europeisk försvarsunion(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP)(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 februari 2018 om situationen för UNRWA(10),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0251/2018), och av följande skäl:

A.  Partnerskapet mellan EU och USA grundas på starka politiska, kulturella, ekonomiska och historiska band, på gemensamma värden såsom frihet, demokrati, främjande av fred och stabilitet, mänskliga rättigheter och rättsstaten samt på gemensamma mål såsom välstånd, säkerhet, öppna och integrerade ekonomier, social utveckling och delaktighet, hållbar utveckling och fredlig konfliktlösning. Både USA och EU är demokratier med rättsstatliga principer och fungerande system för maktdelning. Partnerskapet står inför ett stort antal utmaningar och störningar på kort sikt, men de långsiktiga grundvalarna är fortfarande stabila, och samarbetet mellan EU och USA såsom likasinnade partner är fortfarande centralt. 

B.  EU och USA bör undersöka alternativa sätt att stärka de transatlantiska förbindelserna och verkningsfullt bemöta de betydande utmaningar som vi står inför, genom att ta tillvara sin stabila grund av gemensamma värden och principer och utnyttja alla tillgängliga kommunikationskanaler. Som lagstiftare har den amerikanska kongressen och Europaparlamentet viktiga och inflytelserika roller i våra demokratier och bör använda sin fulla samarbetspotential för att bevara den demokratiska, liberala och multilaterala ordningen samt främja stabilitet och kontinuitet på vår kontinent och i världen.

C.  I en global, komplex och allt mer multipolär värld måste EU och USA spela ledande, konstruktiva nyckelroller genom att stärka och upprätthålla internationell rätt, främja och skydda grundläggande rättigheter och principer och tillsammans ta itu med regionala konflikter och globala utmaningar.

D.  EU och USA står inför en tid av geopolitiska förändringar och måste hantera liknande komplexa hot, både konventionella hot och hybridhot, som kommer från statliga och icke-statliga aktörer från syd och öst. It-angrepp blir allt vanligare och alltmer sofistikerade, och samarbetet mellan EU och USA genom Nato kan komplettera båda parters insatser och skydda statligt försvar av kritisk betydelse och annan informationsstruktur. Dessa hot måste bekämpas genom internationellt samarbete.

E.  EU erkänner USA:s fortsatta militära stöd för att säkerställa fred och försvar inom EU. EU står i tacksamhet till alla amerikaner som under konflikterna i Kosovo och Bosnien offrade sina liv för att garantera Europas säkerhet, och strävar nu efter att trygga sin egen säkerhet genom att bygga upp större strategisk självständighet.

F.  USA har beslutat att skära ned sin fredsbevarande budget inom FN med 600 miljoner US-dollar.

G.  En mer oförutsägbar utrikespolitik från USA:s sida skapar en allt större ovisshet inom de internationella förbindelserna och kan ge visst utrymme för en framväxt av andra aktörer på den globala arenan, exempelvis Kina, vars politiska och ekonomiska inflytande ökar världen över. Flera viktiga länder i Asien, som tidigare stått närmare USA, vänder sig nu i riktning mot Kina.

H.  EU stöder fortfarande helhjärtat multilateralism och främjande av gemensamma värden såsom demokrati och mänskliga rättigheter. En regelbaserad internationell ordning gynnar både USA och EU. I detta hänseende är det oerhört viktigt att EU och USA agerar gemensamt och med samfällda krafter för att stödja en regelbaserad ordning som garanteras genom kraftfulla, trovärdiga och effektiva överstatliga organisationer och internationella institutioner.

I.  Partnerskapet mellan USA och Europa har varit avgörande för den globala ekonomiska, politiska och säkerhetsmässiga ordningen under mer än sjuttio år. De transatlantiska förbindelserna står inför många utmaningar och har kommit under allt större press i flera frågor efter att Donald Trump valdes till president.

J.  Som en del av EU:s globala strategi har klimatpolitiken integrerats i utrikes- och säkerhetspolitiken, och kopplingarna mellan energi och klimat, säkerhet och utvecklingsmål samt migration, liksom rättvis och fri handel, har stärkts.

K.  EU stöder fortfarande helhjärtat ett regelbaserat, öppet och icke-diskriminerande multilateralt handelssystem. WTO utgör kärnan i det globala handelssystemet som den enda institution som kan säkra genuint lika villkor.

L.  Både USA och EU bör stödja länderna på västra Balkan i deras strävan efter att ansluta sig till den transatlantiska gemenskapen. Vid sidan av ett starkare engagemang från EU är det avgörande med fortsatt engagemang från USA i detta avseende.

M.  EU har ett allt större ansvar för att sörja för sin egen säkerhet i en strategisk miljö som har försämrats dramatiskt under de senaste åren.

N.  Europas säkerhet grundar sig på ambitionen om ett gemensamt strategiskt oberoende, vilket erkändes i juni 2016 av de 28 stats- och regeringscheferna i EU:s globala strategi.

En övergripande ram baserad på gemensamma värden

1.  Europaparlamentet påminner om och framhåller att partnerskapet och alliansen mellan EU och USA, som går långt tillbaka i tiden, bygger och bör bygga på att parterna gemensamt delar och tillsammans främjar gemensamma värden såsom frihet, rättsstaten, fred, demokrati, jämlikhet, regelbaserad multilateralism, marknadsekonomi, social rättvisa, hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, inbegripet minoriteters rättigheter, samt kollektiv säkerhet, med fredlig konfliktlösning som prioritet. Parlamentet betonar vikten av att stärka relationen mellan EU och USA, som är en av de viktigaste grundpelarna för samarbete i en globaliserad värld, för att uppnå dessa mål.

2.  Europaparlamentet uttrycker särskild beundran för det sätt på vilket amerikanska skolbarn har reagerat på de många tragedier där skjutvapen använts på skolor genom att stå upp för strängare vapenlagar och motsätta sig det inflytande som National Rifle Association har på lagstiftningen.

3.  Europaparlamentet framhåller att förbindelserna mellan EU och USA är en grundläggande garant för global stabilitet och att de varit hörnstenen i våra ansträngningar för att säkerställa fred, välstånd och stabilitet för våra samhällen sedan andra världskriget slutade, liksom för att bygga upp ett multilateralt politiskt och ekonomiskt samarbete och handelssystem som bygger på regler och värderingar. Parlamentet bekräftar att relationen mellan EU och USA är strategisk och genuin och att starka transatlantiska förbindelser är av intresse för såväl båda parter som för övriga världen. Parlamentet anser att den nuvarande ensidiga policyn ”America first” skadar både EU:s och USA:s intressen, undergräver det ömsesidiga förtroendet och även kan få mer långtgående konsekvenser för stabilitet och välstånd världen över. Parlamentet påminner om att EU:s intresse ligger i att utveckla långsiktiga, ömsesidigt fördelaktiga partnerskap som bygger på gemensamma värden och principer som varar längre än kortsiktiga affärsmässiga vinster.

4.  Europaparlamentet understryker att partnerskapet sträcker sig långt bortom utrikespolitik och handelsfrågor i egentlig mening och också innefattar andra frågor, såsom (it-)säkerhet, ekonomiska, digitala och finansiella frågor, klimatförändringar, energi, kultur samt vetenskap och teknik. Parlamentet betonar att dessa frågor är nära sammankopplade och bör behandlas inom samma övergripande ramar.

5.  Europaparlamentet är bekymrat över de strategier som antagits av USA för att hantera globala frågor och regionala konflikter sedan Donald Trump valdes till president. Parlamentet understryker hur viktigt det är för EU med transatlantiska förbindelser och oavbruten dialog, och understryker betydelsen av de frågor som för samman EU och USA. Parlamentet vill ha klarhet i om våra transatlantiska förbindelser, som har utvecklats under årtionden, fortfarande har samma relevans för våra amerikanska partner. Parlamentet betonar att vårt partnerskaps värdebaserade övergripande ram är avgörande för att upprätthålla och ytterligare stärka strukturen för den globala ekonomin och säkerheten. Parlamentet understryker att de frågor som för USA och EU samman till syvende och sist bör vara av större vikt än det som skiljer parterna åt.

6.  Europaparlamentet understryker att EU, inom ett internationellt system som varaktigt präglas av instabilitet och osäkerhet, har ett ansvar för att bygga upp sitt strategiska oberoende i syfte att bemöta det ökande antalet gemensamma utmaningar. Parlamentet betonar följaktligen nödvändigheten av att europeiska länder bevarar sin förmåga att besluta och själva agera för att försvara sina intressen. Parlamentet påminner om att strategiskt oberoende på en och samma gång är en legitim ambition för EU och ett prioriterat mål som måste komma till uttryck på områdena industri, kapacitet och operativ förmåga.

Förstärka partnerskapet

7.  Europaparlamentet påminner om partnerskapets stora potential och strategiska intresse för både USA och EU i syfte att uppnå ömsesidigt välstånd och ömsesidig säkerhet samt stärka en regel- och värdebaserad ordning till stöd för internationella institutioner, så att de får medel att förbättra den globala styrningen. Parlamentet uppmanar till främjande av vår dialog och vårt engagemang i fråga om alla delar av detta partnerskap och på alla nivåer av samarbetet, även med det civila samhällets organisationer. Parlamentet framhåller att våra beslut och handlingar påverkar strukturen för den globala ekonomin och säkerheten, och att de därför bör föregå med gott exempel och i båda parters intressen.

8.  Europaparlamentet framhåller USA:s ansvar som global stormakt och uppmanar den amerikanska regeringen att upprätthålla de gemensamma grundläggande värden som utgör grunden för transatlantiska förbindelser, och att under alla omständigheter säkerställa respekten för internationell rätt, demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i enlighet med FN-stadgan och de andra internationella instrument som undertecknats eller ratificerats av USA.

9.  Europaparlamentet understryker att EU och USA är varandras viktigaste partner i en multipolär värld och att ensidigt agerande endast försvagar det transatlantiska partnerskapet, som måste vara jämbördigt, baserat på dialog och ha målet att återupprätta det ömsesidiga förtroendet.

10.  Europaparlamentet beklagar att det tagit så lång tid att utse en ny amerikansk EU-ambassadör, men välkomnar nyheten att en utnämning för befattningen nu har skett och väntar på bekräftelse från den amerikanska senaten.

11.  Europaparlamentet kritiserar kraftfullt uttalandena av USA:s nye ambassadör i Tyskland, Richard Grenell, som har en uttalad ambition att stärka nationalistiska populister i hela Europa, och påminner om att diplomaters roll inte är att stödja enskilda politiska krafter utan att främja ömsesidig förståelse och partnerskap.

12.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, rådet, kommissionen och medlemsstaterna att förbättra samarbetet, samordningen, konsekvensen och genomslagskraften i EU:s politik gentemot USA, för att framställa EU som en enad och kraftfull internationell aktör med ett samstämt budskap.

13.  Europaparlamentet påminner om att USA är en nyckelpartner på grund av sammanfallande försvars- och säkerhetsintressen och starka bilaterala förbindelser. Parlamentet begär att ett toppmöte mellan EU och USA hålls så snart som möjligt i ett försök att överbrygga rådande utmaningar och fortsätta att arbeta med frågor av ömsesidigt, globalt och regionalt intresse.

14.  Europaparlamentet anser att närvaron av amerikanska militära styrkor är viktig i europeiska länder, där de behövs och under fortsatt iakttagande av överenskomna åtaganden.

15.  Europaparlamentet insisterar på att en strukturerad och strategisk dialog om utrikespolitik på transatlantisk nivå, som även inbegriper Europaparlamentet och den amerikanska kongressen, är avgörande för att stärka den transatlantiska strukturen, inbegripet säkerhetssamarbetet, och begär att dialogen mellan EU och USA i ännu högre grad ska omfatta utrikespolitik.

16.  Europaparlamentet påminner om sitt förslag om att skapa ett transatlantiskt politiskt råd för systematisk rådgivning och samordning avseende utrikes- och säkerhetspolitik, vilket skulle ledas av vice ordföranden/den höga representanten och USA:s utrikesminister och underbyggas av regelbundna kontakter mellan politiska direktörer.

17.  Europaparlamentet välkomnar det pågående och oavbrutna arbetet inom den transatlantiska lagstiftardialogen med att främja förbindelserna mellan EU och USA genom parlamentarisk dialog och samordning av frågor av gemensamt intresse. Parlamentet upprepar betydelsen av direkta personkontakter och dialog för att stärka de transatlantiska förbindelserna. Parlamentet uppmanar därför till intensifierat engagemang från både USA:s senat och representanthus samt Europaparlamentet. Parlamentet välkomnar återupptagandet av kongressens tvåpartigrupp för EU-frågor inom den 115:e kongressen och uppmanar Europaparlamentets förbindelsekontor och unionens delegation i Washington att upprätthålla närmare förbindelser med denna.

18.  Europaparlamentet påminner om att samhällena i både EU och USA är starka, har förankring i liberal demokrati och rättsstatsprincipen, och bygger på en mångfald av aktörer, däribland regeringar, parlament, decentraliserade organ och aktörer, olika politiska institutioner, organisationer i det civila samhället, fria och oberoende medier samt religiösa grupper. Parlamentet framhåller att vi bör odla banden över Atlanten för att föra fram förtjänsterna med och vikten av vårt transatlantiska partnerskap, bland annat genom tilldelning av lämpliga medel, på olika nivåer och över hela EU och USA, och inte enbart med fokus på öst- och västkusten.

19.  Europaparlamentet välkomnar den vitaliserande funktion som förbindelserna mellan EU:s institutioner och USA:s delstater och storstadsområden har i de övergripande transatlantiska förbindelserna, framför allt när det gäller partnersamverkan. Parlamentet understryker i detta avseende det befintliga samarbetet inom ramen för samförståndsavtalet ”Under2”. Parlamentet uppmanar USA:s delstater att stärka sina kontakter med EU:s institutioner.

20.  Europaparlamentet är djupt oroat över de uttalanden från tjänstemän inom Trumpadministrationen som uttrycker förakt för EU och stöd för främlingsfientliga och populistiska krafter som vill ödelägga det europeiska projektet. Parlamentet anser att sådana uttalanden är fientliga och oförenliga med andan inom det transatlantiska partnerskapet.

21.  Europaparlamentet betonar att kulturella utbyten via utbildningsprogram är centrala för att främja och utveckla gemensamma värderingar och till att bygga broar mellan de transatlantiska partnerna. Parlamentet efterlyser därför en förstärkning och en flerdubbling av samt ett underlättande av tillträdet till rörlighetsprogram för studerande mellan USA och EU inom ramen för Erasmus+.

Möta globala utmaningar tillsammans

22.  Europaparlamentet framhåller att EU och USA bör fortsätta att spela konstruktiva nyckelroller genom att tillsammans ta itu med regionala konflikter och globala utmaningar på grundval av principerna för internationell rätt. Parlamentet understryker att den multilateralism som EU är djupt engagerat för alltmer ifrågasätts av de hållningar som USA och andra globala stormakter uppvisar. Parlamentet påminner om betydelsen av multilateralism för att upprätthålla fred och stabilitet, som ett verktyg för att främja rättsstatens värden och hantera globala frågor, och insisterar på att dessa frågor måste hanteras i relevanta internationella forum. Parlamentet är därför bekymrat över att de ensidiga beslut som USA nyligen har fattat – att träda ur viktiga internationella avtal, återkalla vissa åtaganden, undergräva internationella regler, dra sig ur internationella forum samt underblåsa spänningar i diplomatiska relationer och handelsrelationer – kan avvika från dessa gemensamma värden och göra förbindelserna ansträngda samt undergräva dem. Parlamentet uppmanar EU att visa prov på enighet, bestämdhet och proportionalitet i sina svar på sådana beslut. Parlamentet uppmanar därför EU:s medlemsstater att undvika allt agerande och alla åtgärder som syftar till att vinna bilaterala fördelar på bekostnad av en samstämd gemensam europeisk strategi.

23.  Europaparlamentet konstaterar att andra globala stormakter, såsom Ryssland och Kina, har stabila politiska och ekonomiska strategier, varav många kan gå emot och äventyra våra gemensamma värden, internationella åtaganden och det transatlantiska partnerskapet som sådant. Parlamentet påminner om att denna utveckling gör samarbetet mellan EU och USA än viktigare, så att vi kan fortsätta att upprätthålla öppna samhällen och främja och skydda våra gemensamma rättigheter, principer och värden, inbegripet efterlevnad av internationell rätt. Parlamentet efterfrågar i detta sammanhang ökad samordning mellan EU och USA för att harmonisera och inrätta en gemensam sanktionspolitik i syfte att öka dess genomslag.

24.  Europaparlamentet anser att det krävs ett gemensamt transatlantiskt svar på Rysslands försök att sätta press på, påverka och destabilisera västvärlden och utnyttja dess svagheter och demokratiska vägval. Parlamentet anser därför att USA och EU bör prioritera samordnade åtgärder mot Ryssland och inbegripa Nato där så är lämpligt. Parlamentet påminner om den uppenbara fara för våra demokratier som falska nyheter, desinformation och framför allt fientlig inblandning innebär. Parlamentet efterlyser en politisk och samhällelig dialog för att skapa jämvikt mellan anonymitet och ansvarighet på sociala medier.

25.  Europaparlamentet understryker att säkerhet är ett mångfacetterat och sammanlänkat begrepp som inte bara omfattar militära aspekter utan även aspekter som avser miljö, energi, handel, it-frågor och kommunikation, hälsa, utveckling, ansvarsskyldighet, humanitära insatser osv. Parlamentet framhåller att säkerhetsfrågor bör hanteras genom en bred strategi. I detta sammanhang beklagar parlamentet de av USA föreslagna betydande nedskärningarna av budgetarna för exempelvis statsbyggandet i Afghanistan, utvecklingsbiståndet till Afrika och USA:s bidrag till FN:s program, insatser och organ.

26.  Europaparlamentet understryker att ett balanserat och ömsesidigt fördelaktigt transatlantiskt handelsavtal skulle ha en inverkan som går långt ut utöver handelsmässiga och ekonomiska aspekter.

27.  Europaparlamentet betonar att Nato fortfarande är den huvudsakliga garanten för Europas kollektiva försvar. Parlamentet välkomnar USA:s upprepade bekräftelse av sitt åtagande gentemot Nato och Europas säkerhet, och understryker att fördjupat samarbete mellan EU och Nato även stärker det transatlantiska partnerskapet.

28.  Europaparlamentet betonar betydelsen av samarbete, samordning och synergieffekter på säkerhets- och försvarsområdet. Parlamentet understryker vikten av bättre finansiering av försvaret, och insisterar i detta hänseende på att fördelningen av bördorna inte enbart bör fokusera på insatserna (dvs. målet att lägga två procent av BNP på försvaret), utan även på resultaten (dvs. kapacitet i form av insatsklara, beredda och bärkraftiga styrkor). Parlamentet påminner om att detta kvantifierade insatsmål likväl innebär ett ökat ansvarstagande inom EU för den egna säkerheten, som är absolut nödvändigt till följd av den strategiska miljöns försämring. Parlamentet välkomnar att försvaret håller på att bli ett mer högprioriterat område för EU och dess medlemsstater, vilket genererar större militära effektivitetsvinster till fördel för både EU och Nato, och välkomnar i detta sammanhang närvaron av amerikanska trupper på EU:s territorium. Parlamentet anser att Nato fortfarande är avgörande för Europas och dess allierades kollektiva försvar (artikel 5 i Nordatlantiska fördraget). Parlamentet understryker att Natos förmåga att fullgöra sina uppdrag också fortsättningsvis i hög grad är beroende av styrkan i de transatlantiska förbindelserna.

29.  Europaparlamentet understryker betydelsen av och det positiva bidrag som USA:s ”European Reassurance Initiative”, dvs. förstärkt militär närvaro i Europa, har för säkerheten i EU:s medlemsstater.

30.  Europaparlamentet uppmanar EU att stärka den europeiska försvarsunionen i syfte att bygga kapacitet som säkerställer EU:s strategiska relevans på försvars- och säkerhetsområdet, till exempel genom att skapa fler synergier och effektivitetsvinster i försvarsutgifterna, forskning, utveckling, upphandling, underhåll och utbildning mellan medlemsstater. Parlamentet insisterar på att ett utökat försvarssamarbete på EU-nivå stärker det europeiska bidraget till fred, säkerhet och stabilitet regionalt och internationellt och därigenom även främjar Natoalliansens mål och stärker våra transatlantiska band. Parlamentet stöder därför de ansträngningar som nyligen gjorts för att stärka den europeiska försvarsstrukturen, inbegripet Europeiska försvarsfonden och det nyinrättade permanenta strukturerade samarbetet (Pesco).

31.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen av Pesco och stöder de första projekten inom det, såsom militär rörlighet. Parlamentet betonar att Pesco är av gemensamt intresse för både EU och Nato och bör leda till ytterligare samarbete mellan de två organisationerna när det gäller både kapacitetsutveckling och konsolideringen av en EU-pelare inom Nato, inom ramen för varje nationell konstitution.

32.  Europaparlamentet upprepar att EU och USA måste förbättra sitt samarbete inom området it-säkerhet och it-försvar, närmare bestämt genom specialiserade byråer och arbetsgrupper såsom Enisa, Europol, Interpol, framtida strukturer inom ramen för Pesco och Europeiska försvarsfonden, i synnerhet för att bekämpa it-angrepp och gemensamt påskynda insatser för att utveckla en omfattande och transparent internationell ram i vilken miniminormer för it-säkerhetsstrategier fastställs samtidigt som grundläggande friheter upprätthålls. Parlamentet anser det mycket viktigt att EU och Nato trappar upp utbytet av underrättelser för att möjliggöra formellt fastställande av ursprung till it-angrepp och följaktligen göra det möjligt att ålägga de ansvariga för it-angreppen restriktiva påföljder.

33.  Europaparlamentet framhåller den ökande betydelsen av artificiell intelligens och maskininlärning kräver stärkt samarbete mellan EU och USA och att åtgärder bör vidtas för att främja samarbete mellan amerikanska och europeiska teknikföretag i syfte att partnerskap kring utveckling och tillämpning ska utnyttjas på bästa sätt.

34.  Europaparlamentet uppmanar den amerikanska kongressen att inbegripa Europaparlamentet i sitt program för utbyte av information om it-hot med parlamenten i Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien.

35.  Europaparlamentet understryker behovet av en gemensam strategi för att reglera digitala plattformar och öka deras ansvarsskyldighet i syfte att behandla frågorna om censur på internet, upphovsrätt och rättsinnehavares rättigheter, personuppgifter och begreppet nätneutralitet. Parlamentet framhåller på nytt behovet att arbeta tillsammans för att främja ett öppet, interoperabelt och säkert internet som styrs med en flerpartsmodell som främjar mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstaten, yttrandefriheten och gynnar ekonomiskt välstånd och innovation, samtidigt som integriteten respekteras och bedrägerier, svindleri och stöld förebyggs. Parlamentet efterfrågar gemensamma ansträngningar för att utarbeta normer och regleringar och främja tillämpligheten av internationell rätt i cyberrymden.

36.  Europaparlamentet framhåller på nytt att nätneutralitet stadgas i EU-rätten. Parlamentet beklagar Federal Communications Commissions beslut att upphäva reglerna om nätneutralitet. Parlamentet välkomnar den nyligen genomförda omröstningen i USA:s senat om att upphäva detta beslut. Parlamentet uppmanar USA:s kongress att följa senatens beslut i syfte att bevara ett öppet och säkert internet som inte tillåter diskriminerande behandling av internetinnehåll.

37.  Europaparlamentet framhåller behovet av ordentliga förhandlingar om standardisering, särskilt mot bakgrund av den allt snabbare tekniska utvecklingen på framför allt it-området.

38.  Europaparlamentet betonar att en viktig del i att stärka EU:s och USA:s insatser för att bekämpa terrorism är skydd av kritisk infrastruktur, bland annat genom att främja gemensamma normer och stimulera kompatibilitet och interoperabilitet, liksom en övergripande strategi för att bekämpa terrorism, även genom samordning i regionala, multilaterala och globala forum och samarbete genom utbyte av uppgifter med koppling till terroristverksamhet. Parlamentet framhåller på nytt behovet att stödja mekanismer såsom EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och andra gemensamma insatser som kan bidra väsentligt till och vara avgörande i kampen mot terrorism och extremism. Parlamentet påminner de båda parterna om att kampen mot terrorism måste vara förenlig med internationell rätt och demokratiska värden samt till fullo respektera medborgerliga rättigheter och grundläggande mänskliga rättigheter.

39.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den nyliga utnämningen av Gina Haspel till direktör för Central Intelligence Agency (CIA), med tanke på den bristande respekt för de mänskliga rättigheterna som hon tidigare har uppvisat, bland annat i och med hennes delaktighet i CIA:s program för överlämnanden och hemliga interneringar.

40.  Europaparlamentet ser med stor oro på USA:s administrations rapporterade avveckling av de begränsade restriktionerna för drönarprogrammet, vilket ökar risken för dödsfall bland civila och olagligt dödande, liksom på bristen på transparens kring både USA:s drönarprogram och stödet från vissa EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar USA och EU:s medlemsstater att se till att användningen av bestyckade drönare följer skyldigheterna enligt internationell rätt, däribland internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, och att robusta bindande normer som reglerar tillhandahållandet av alla former av stöd till dödliga drönaroperationer fastställs.

41.  Europaparlamentet framhåller behovet att EU och USA bekämpar skatteundandragande och andra finansiella brott och säkerställer transparens.

42.  Europaparlamentet uppmuntrar till ett ytterligare förbättrat samarbete avseende kampen mot skatteflykt, skatteundandragande, penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt inom ramen för TFTP-avtalet mellan EU och USA, vilket bör stärkas genom att man inbegriper uppgifter om finansiella flöden med anknytning till utländsk inblandning och olaglig underrättelseverksamhet. Parlamentet uppmanar dessutom EU och USA att samarbeta inom ramen för OECD i kampen mot skatteflykt och aggressiv skatteplanering genom att fastställa internationella regler och normer för att ta itu med detta globala problem. Parlamentet påminner om att ett fortsatt samarbete inom brottsbekämpning är avgörande för att stärka vår gemensamma säkerhet, och uppmanar USA att säkerställa bilateralt och multilateralt samarbete på detta område. Parlamentet beklagar djupt det partiella upphävandet av Dodd Frank Act, vilket gjort att tillsynen över amerikanska banker har minskat avsevärt.

43.  Europaparlamentet framhåller de kvarvarande bristerna i skölden för skydd av privatlivet när det gäller respekten för registrerade personers grundläggande rättigheter. Parlamentet välkomnar och stöder uppmaningarna till USA:s lagstiftare om att arbeta för en omnibuslag om integritet och uppgiftsskydd. Parlamentet påpekar att skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet i Europa och att det inte finns någon reglering i USA som kan jämföras med EU:s nya allmänna dataskyddsförordning.

44.  Europaparlamentet erinrar om den utbredda transatlantiska solidariteten i samband med förgiftningen av Skripal i Salisbury, vilket ledde till utvisningen av ryska diplomater i 20 EU-medlemsstater, Kanada, USA, Norge och fem EU-kandidatländer.

45.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att kongressen i mars 2017 röstade emot den bestämmelse som framlagts av Federal Communications Commission om integritetsskydd för kunder som använder bredbands- och andra kommunikationstjänster (”Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other Telecommunications Services”), vilket i praktiken innebär slutet för regler om integritetsskydd som skulle ha gällt för bredbandstjänster och ålagt internetleverantörerna att utverka kundernas uttryckliga samtycke innan de säljer eller delar med sig av uppgifter om webbsökning eller annan privat information till annonsörer eller andra företag. Parlamentet anser detta vara ännu ett hot mot skyddet för privatlivet i USA.

46.  Europaparlamentet erinrar om att USA fortfarande är det enda landet utanför EU som är upptaget på EU:s förteckning över viseringsfrihet men inte beviljar viseringsfri inresa för medborgare i alla EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar eftertryckligen USA att inbegripa de fem berörda EU-medlemsstaterna (Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen och Rumänien) i USA:s program för viseringsundantag så snart som möjligt. Parlamentet påminner om att kommissionen är rättsligt skyldig att anta en delegerad akt – som tillfälligt häver viseringslättnaden för medborgare i de tredjeländer som inte har hävt viseringskravet för medborgare i vissa medlemsstater – inom en period av 24 månader efter den dag då den aktuella underrättelsen offentliggjordes, en period som löpte ut den 12 april 2016. Parlamentet uppmanar kommissionen, på grundval av artikel 265 i EUF-fördraget, att anta den nödvändiga delegerade akten.

47.  Europaparlamentet betonar att EU är fast beslutet att stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättsstaten, välståndet, stabiliteten, motståndskraften och säkerheten i sina grannar i första hand genom icke-militära medel, i synnerhet genom associeringsavtal. Parlamentet uppmanar EU och USA att stärka sitt samarbete och att på ett bättre sätt samordna sina insatser, projekt och ståndpunkter i EU:s grannskap, i både öst och syd. Parlamentet påminner om att EU:s utvecklingspolitik och humanitära politik runt om i världen också bidrar till global säkerhet.

48.  Europaparlamentet lovordar USA:s strategiska fokus på och öppenhet inför regionen, och påminner om att Balkan utgör en utmaning för Europa och för kontinentens säkerhet i stort. Parlamentet uppmanar därför USA att delta i ytterligare gemensamma insatser på västra Balkan, särskilt för att stärka rättsstaten, demokratin, yttrandefriheten och säkerhetssamarbetet. Parlamentet rekommenderar fler gemensamma insatser, såsom anti-korruptionsmekanismer och institutionsbyggande, för att skapa mer säkerhet, stabilitet, motståndskraft och ekonomiskt välstånd i länderna i regionen samt bygga en roll i att lösa långvariga problem. Parlamentet anser att EU och USA bör inleda en ny dialog på hög nivå om västra Balkan i syfte att säkerställa att politiska mål och biståndsprogram är förenliga med varandra och dessutom vidta relevanta åtgärder.

49.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att spela en mer aktiv och effektiv roll i lösningen av konflikten på Ukrainas territorium och att stödja alla ansträngningar för en varaktig och fredlig lösning som respekterar Ukrainas enhet, suveränitet och territoriella integritet och inbegriper ett återlämnande av Krimhalvön till Ukraina, och att yrka på och stödja reformprocesser och ekonomisk utveckling i Ukraina som måste överensstämma helt och hållet med Ukrainas åtaganden och rekommendationerna från internationella organisationer. Parlamentet uttrycker sin djupaste besvikelse över den fortsatta bristen på framsteg när det gäller genomförandet av Minskavtalen och den försämrade säkerhetssituationen och humanitära situationen i östra Ukraina. Parlamentet anser därför att sanktionerna mot Ryssland fortfarande är nödvändiga och att USA bör samordna sina insatser med EU. Parlamentet efterlyser närmare samarbete i denna fråga mellan vice ordföranden/den höga representanten och USA:s särskilda representant för Ukraina.

50.  Europaparlamentet påminner också om vikten av att EU och USA försöker hitta en lösning på de ”frysta” konflikterna i Georgien och Moldavien.

51.  Europaparlamentet påminner om att den internationella ordningen bygger på respekt för internationella avtal. I ljuset av detta beklagar parlamentet USA:s beslut att inte stödja slutsatserna från G7-toppmötet i Kanada. Parlamentet upprepar sitt engagemang för internationell rätt och universella värden, och i synnerhet för ansvarsskyldighet, icke-spridning av kärnvapen och fredlig lösning av tvister. Parlamentet understryker att konsekvens i vår strategi för icke-spridning av kärnvapen är avgörande för vår trovärdighet som central global aktör och förhandlare. Parlamentet uppmanar EU och USA att samarbeta i fråga om att underlätta kärnvapennedrustning och effektiva åtgärder för minskade kärnvapenrisker.

52.  Europaparlamentet betonar att den gemensamma övergripande handlingsplanen med Iran är ett betydande multilateralt avtal och en avsevärd diplomatisk framgång för multilateral diplomati och EU:s diplomati för att främja stabilitet i regionen. Parlamentet påminner om att EU är fast beslutet att göra sitt yttersta för att bevara den gemensamma övergripande handlingsplanen med Iran som en central pelare i den internationella icke-spridningsstrukturen, vilket även berör Nordkoreafrågan, och som ett avgörande element för säkerheten och stabiliteten i regionen. Parlamentet upprepar att man mer kritiskt måste granska iranska aktiviteter avseende ballistiska robotar och regional stabilitet, särskilt Irans deltagande i olika konflikter i regionen, och situationen för de mänskliga rättigheterna och minoriteters rättigheter i Iran vid sidan av den gemensamma övergripande handlingsplanen, i relevanta format och forum. Parlamentet betonar att transatlantiskt samarbete är avgörande i de här frågorna. Parlamentet understryker att Iran enligt ett flertal rapporter från Internationella atomenergiorganet (IAEA) uppfyller sina åtaganden enligt den gemensamma övergripande handlingsplanen. Parlamentet kritiserar skarpt president Trumps beslut att ensidigt lämna den gemensamma övergripande handlingsplanen och införa extraterritoriella åtgärder mot företag från EU som är aktiva i Iran. Parlamentet understryker att EU är beslutet att skydda sina egna och sina företags och investerares intressen mot den extraterritoriella verkan av amerikanska sanktioner. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang beslutet att aktivera ”blockeringsförordningen”, som syftar till att skydda EU:s handelsintressen i Iran från konsekvenserna av USA:s extraterritoriella sanktioner, och uppmanar rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att vidta alla ytterligare åtgärder som anses nödvändiga för att skydda den gemensamma övergripande handlingsplanen.

53.  Europaparlamentet är bekymrat över USA:s säkerhets- och handelspolitik i östra Asien och Sydostasien, inbegripet det politiska tomrum som uppstår genom USA:s utträde ur Stillahavspartnerskapet. Parlamentet påpekar på nytt vikten av ett konstruktivt åtagande från EU:s sida i östra och sydöstra Asien och Stillahavsregionen, och välkomnar i detta sammanhang EU:s aktiva handelspolitik i denna del av världen och de säkerhetsrelaterade EU-initiativen, framför allt såsom de uttrycks i rådets slutsatser om förstärkning av EU:s säkerhetssamarbete i och med Asien, även för den politiska och ekonomiska balansens skull.

54.  Europaparlamentet välkomnar inledandet av nya högnivådialoger med Nordkorea och det nyligen genomförda toppmötet i Singapore den 12 juni, och påminner om att dessa samtal, som ännu inte har visat prov på några påtagliga och kontrollerbara resultat, syftar till en fredlig lösning på spänningarna och därmed till att främja regional och global fred, säkerhet och stabilitet. Parlamentet betonar att det internationella samfundet, inbegripet EU och USA, samtidigt måste fortsätta att utöva påtryckningar på Nordkorea till dess att landet på ett trovärdigt sätt genomför en kärnvapennedrustning genom att ratificera fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBT) och tillåter att den förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO) och IAEA dokumenterar kärnvapennedrustningen.

55.  Europaparlamentet påminner USA om att landet fortfarande inte har ratificerat CTBT, trots att landet är en bilaga II-stat vars undertecknande är nödvändigt för att fördraget ska träda i kraft. Parlamentet upprepar uppmaningarna från vice ordföranden/den höga representanten med krav på att världens ledare ratificerar fördraget. Parlamentet uppmanar USA att ratificera CTBT så snart som möjligt och att stödja CTBTO ytterligare genom att övertala de återstående bilaga II-staterna att ratificera fördraget.

56.  Europaparlamentet insisterar på att internationell sjörätt måste upprätthållas, även i Sydkinesiska havet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang USA att ratificera FN:s havsrättskonvention.

57.  Europaparlamentet efterlyser ökat samarbete mellan EU och USA för en fredlig lösning på regionala konflikter och ombudskriget i Syrien, eftersom avsaknaden av en gemensam strategi undergräver en fredlig lösning på konflikterna, och uppmanar alla berörda parter och regionala aktörer att avstå från våld och alla andra handlingar som kan förvärra situationen. Parlamentet bekräftar att den FN-ledda Genèveprocessen har företräde i lösningen av konflikten i Syrien, i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2254, som förhandlats fram mellan konfliktens parter och har stöd av centrala internationella och regionala aktörer. Parlamentet efterlyser fullständigt genomförande av och respekt för FN:s säkerhetsråds resolutioner, vilka överträds av de länder som är parter i Astana-förhandlingarna. Parlamentet efterfrågar gemensamma ansträngningar för att garantera fullständigt humanitärt tillträde till behövande samt en oberoende, opartisk, grundlig och trovärdig utredning och lagföring av de ansvariga. Parlamentet efterlyser även stöd till bland annat arbetet i den internationella, opartiska och oberoende mekanismen avseende internationella brott som begåtts i Arabrepubliken Syrien sedan mars 2012.

58.  Europaparlamentet påminner om att EU stöder ett återupptagande av en meningsfull fredsprocess i Mellanöstern som syftar till en tvåstatslösning, på grundval av 1967 års gränser, med en självständig, demokratisk, livskraftig och geografiskt sammanhängande palestinsk stat som lever i fred och säkerhet sida vid sida med ett säkert Israel och de övriga grannländerna, och insisterar på att alla åtgärder som skulle undergräva detta arbete måste undvikas. Parlamentet beklagar i detta sammanhang djupt USA:s regerings ensidiga beslut att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och att formellt erkänna staden som Israels huvudstad. Parlamentet understryker att Jerusalemfrågan måste ingå i ett slutligt fredsavtal mellan israeler och palestinier. Parlamentet betonar att den gemensamma färdplanen bör stärkas, och framhåller behovet att USA samordnar fredsinsatserna i Mellanöstern med sina europeiska partner.

59.  Europaparlamentet uppmuntrar till ytterligare globalt samarbete mellan program i EU och USA som främjar demokrati, mediefrihet, fria och rättvisa val samt upprätthållandet av mänskliga rättigheter, inbegripet rättigheterna för flyktingar och migranter, kvinnor samt etniska och religiösa minoriteter. Parlamentet framhåller betydelsen av värdena god samhällsstyrning, ansvarsskyldighet, öppenhet och rättsstatlighet, vilka underbygger försvaret av mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar EU:s starka och principiella ståndpunkt mot dödsstraff och för ett globalt moratorium för dödsstraff, i syfte att avskaffa dödsstraffet i hela världen. Parlamentet framhåller behovet av samarbete när det gäller krisförebyggande och fredsbyggande samt när det gäller insatser vid humanitära kriser.

60.  Europaparlamentet upprepar att EU och USA har gemensamma intressen i Afrika, där de båda måste samordna och intensifiera sitt stöd, på lokal, regional och multinationell nivå, för god samhällsstyrning, demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar social utveckling, miljöskydd, migrationshantering, ekonomisk styrning och säkerhetsfrågor, liksom fredliga lösningar på regionala konflikter, korruptionsbekämpning, olagliga finansiella transaktioner, våld och terrorism. Parlamentet anser att bättre samordning mellan EU och USA, bland annat genom stärkt politisk dialog och utarbetande av gemensamma strategier för Afrika, med vederbörlig hänsyn till regionala organisationers och subregionala gruppers ståndpunkter, skulle leda till effektivare åtgärder och resursanvändning.

61.   Europaparlamentet framhåller vikten av EU:s och USA:s gemensamma politiska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade intressen, avseende den ekonomiska politik som bedrivs av länder såsom Kina och Ryssland, och påminner om att gemensamma insatser, inbegripet genom WTO, kan bidra till att hantera sådana frågor som rådande obalanser i den globala handeln och situationen i Ukraina. Parlamentet uppmanar USA:s regering att avstå från ytterligare blockeringar av nomineringen av domare till WTO:s överprövningsorgan. Parlamentet framhåller behovet av närmare samarbete vid hanteringen av Kinas strategi ”One Belt One Road”, bland annat genom att utveckla samarbete i detta avseende mellan EU och Quad-gruppen för fyrpartssamtal om säkerhet mellan USA, Indien, Japan och Australien.

62.  Europaparlamentet påpekar behovet av ett bättre samarbete om politiken för Arktis, framför allt inom ramen för Arktiska rådet och särskilt med tanke på att klimatförändringarna kan leda till att nya navigeringsrutter öppnas upp och naturresurser kan komma att bli tillgängliga.

63.  Europaparlamentet insisterar på att migration är ett globalt fenomen och därför bör hanteras genom samarbete, partnerskap och skydd av mänskliga rättigheter och säkerhet, men även genom hantering av migrationsvägar och strävan efter en global strategi på FN-nivå på grundval av respekt för internationell rätt, i synnerhet Genèvekonventionen från 1951 och tillhörande protokoll från 1967. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som hittills gjorts i FN för att uppnå en global pakt för säker, ordnad och reguljär migration samt en global pakt om flyktingar, och beklagar USA:s beslut från december 2017 att dra sig ur diskussionerna. Parlamentet efterfrågar en gemensam politik för att bekämpa de bakomliggande orsakerna till migration.

64.  Europaparlamentet förespråkar ett förbättrat samarbete mellan EU och USA i energifrågor, inklusive förnybara energikällor, på grundval av Energirådet EU–USA. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till fortsatta möten. Parlamentet efterfrågar även mer samarbete inom energiforskning och nya energitekniker, liksom närmare samarbete för att skydda energiinfrastruktur mot it-angrepp. Parlamentet betonar behovet att arbeta tillsammans när det gäller försörjningstrygghet, och understryker att ytterligare klargöranden är nödvändiga i fråga om hur Ukrainas transitroll ska se ut fortsättningsvis.

65.  Europaparlamentet framhåller sin oro rörande Nord Stream 2-ledningen och dess potentiellt splittrande roll när det gäller medlemsstaternas energitrygghet och energisolidaritet, och välkomnar USA:s stöd i fråga om att säkerställa energitrygghet i Europa.

66.  Europaparlamentet beklagar USA:s utträde ur Parisavtalet, men lovordar de fortsatta insatserna från amerikanska privatpersoner, företag, städer och stater som fortfarande arbetar för att fullgöra Parisavtalet och bekämpa klimatförändringarna, och betonar behovet av mer samverkan från EU:s sida med dessa aktörer. Parlamentet konstaterar att klimatförändringar inte längre är en del av USA:s nationella säkerhetsstrategi. Parlamentet bekräftar på nytt EU:s åtagande gentemot Parisavtalet och FN:s Agenda 2030, och betonar att det är nödvändigt att genomföra dem för att trygga global säkerhet och utveckla en mer hållbar ekonomi och ett mer hållbart samhälle. Parlamentet påminner om att en övergång mot en grön ekonomi för med sig många möjligheter till arbetstillfällen och tillväxt.

67.  Europaparlamentet efterlyser fortsatt samarbete inom innovation, vetenskap och teknik, och uppmanar till en förnyelse av vetenskaps- och teknikavtalet mellan USA och EU.

Försvar för en regelbaserad handelsordning i oroliga tider

68.  Europaparlamentet konstaterar att USA var den största marknaden för EU:s export och den näst största källan för importen till EU 2017. Parlamentet konstaterar att det finns skillnader i underskott och överskott mellan EU och USA när det gäller handel med varor, handel med tjänster, digital handel och utländska direktinvesteringar. Parlamentet betonar att handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och USA, som är de största i världen och alltid har byggt på gemensamma värderingar, är en av de viktigaste drivkrafterna för global ekonomisk tillväxt, handel och välstånd- Parlamentet konstaterar vidare att EU har ett överskott på 147 miljarder US-dollar i varuhandeln med USA. Parlamentet noterar att EU-företag sysselsätter 4,3 miljoner arbetstagare i USA.

69.  Europaparlamentet betonar att EU och USA är två nyckelaktörer i en globaliserad värld som utvecklas med aldrig tidigare skådad hastighet och intensitet, och att EU och USA med tanke på de gemensamma utmaningarna har ett gemensamt intresse av samarbete och samordning i handelspolitiska frågor för att forma framtidens multilaterala handelssystem och globala normer.

70.  Europaparlamentet påpekar den centrala roll som WTO spelar inom det multilaterala handelssystemet som det bästa alternativet för att garantera ett öppet, rättvist och regelbaserat system som beaktar och balanserar sina medlemmars många olika intressen. Parlamentet upprepar sitt stöd för att ytterligare stärka det multilaterala handelssystemet. Parlamentet stöder det arbete som genomförs av kommissionen för att tillsammans med USA verka ytterligare för ett positivt svar på de nuvarande institutionella och strukturella utmaningarna.

71.  Europaparlamentet betonar WTO:s uppgift att lösa handelsrelaterade tvister. Parlamentet uppmanar samtliga WTO-medlemmar att se till att WTO:s system för tvistlösning fungerar ordentligt. Parlamentet beklagar i detta avseende USA:s blockering av nya nomineringar för att fylla de lediga platserna i överprövningsorganet, vilket hotar själva funktionen för WTO:s system för tvistlösning. Parlamentet uppmanar kommissionen och samtliga WTO-medlemmar att undersöka olika sätt att lösa detta dödläge om förnyande av domare vid WTO:s överprövningsorgan, om så krävs genom att reformera tvistlösningssystemet. Parlamentet anser att sådana reformer skulle kunna syfta till att säkerställa systemets effektivitet och oberoende på högsta möjliga nivå, samtidigt som man förblir konsekvent med de värden och det allmänna arbetssätt som EU ständigt har försvarat sedan WTO inrättades, framför allt främjandet av fri och rättvis global handel, i enlighet med rättsstatsprincipen, och behovet att alla WTO-medlemmar fullgör samtliga skyldigheter inom WTO.

72.  Europaparlamentet välkomnar – samtidigt som det beklagar bristen på resultat vid WTO:s elfte ministerkonferens (MC11) – undertecknandet av den gemensamma förklaringen från USA, EU och Japan om avskaffande av orättvisa marknadssnedvridande och protektionistiska åtgärder, vilket även framhölls i uttalandet från G20 i juli 2017. Parlamentet efterfrågar ytterligare samarbete med USA och Japan på detta område för att ta itu med illojala handelsmetoder såsom diskriminering, begränsat marknadstillträde, dumpning och subventioner.

73.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en arbetsplan med USA och andra WTO-medlemmar om undanröjandet av snedvridande subventioner inom bomullssektorn och fiskerisektorn (särskilt i fråga om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske). Parlamentet efterlyser samarbete för att främja den multilaterala agendan inom nya frågor, såsom e-handel, digital handel – inbegripet digital utveckling – investeringsfrämjande samt frågor om handel och miljö och om handel och jämställdhet, och för att främja särskild politik som ska underlätta mikroföretags och små och medelstora företags deltagande i den globala ekonomin.

74.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att främja samarbete på internationell nivå för att stärka de internationella avtalen på området offentlig upphandling, i synnerhet WTO:s avtal om offentlig upphandling.

75.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med USA i syfte att återuppta förhandlingarna om det plurilaterala avtalet om miljöanpassade varor och avtalet om handel med tjänster.

76.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att gemensamt utnyttja sina resurser för att bekämpa illojal politik och praxis på handelsområdet, och samtidigt respektera multilaterala regler och tvistlösningsförfarandet inom WTO och undvika ensidiga åtgärder, eftersom de är skadliga för alla de globala värdekedjor inom vilka företag från EU och USA verkar. Parlamentet beklagar djupt den osäkerhet i det internationella handelssystemet som orsakats av USA:s användning av instrument och politiska verktyg (t.ex. avsnitt 232 från 1962 och avsnitt 301 från 1974) som skapades före inrättandet av WTO och dess system för tvistlösning. Parlamentet noterar i detta hänseende att USA:s beslut att införa stål- och aluminiumtullar i enlighet med avsnitt 232 inte kan motiveras med nationell säkerhet som grund, och uppmanar USA att bevilja EU och andra allierade fullständigt och permanent undantag från åtgärderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att reagera kraftfullt om dessa tullar skulle komma att användas som ett sätt att minska EU:s export. Parlamentet betonar också att det skulle vara oberättigat med sanktioner från USA:s sida i form av motåtgärder mot europeiska varor efter offentliggörandet av rapporten från överprövningsorganet mot bakgrund av USA:s klagomål mot EU om åtgärder som påverkar handeln med stora civila flygplan, eftersom 204 av de 218 yrkanden som lagts fram av USA avvisats av WTO och en ytterligare rapport om det relaterade målet mot USA:s olagliga subventioner fortfarande kan förväntas.

77.  Europaparlamentet noterar det fortsatta bilaterala samarbetet mellan EU och USA i ett stort antal regleringsfrågor, så som visas av det nyligen ingångna bilaterala avtalet om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring eller det ömsesidiga avtalet om erkännande med avseende på erkännande av inspektioner av läkemedelstillverkare. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fullt ut respektera Europaparlamentets roll i denna process.

78.  Europaparlamentet betonar vilken avgörande betydelse immaterialrätt har för EU:s och USA:s ekonomier. Parlamentet uppmanar båda parterna att stödja forskning och innovation på båda sidor av Atlanten och garantera immaterialrättsligt skydd på hög nivå, och se till att de som skapar innovativa produkter av hög kvalitet kan fortsätta att göra det.

79.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att förbättra marknadstillträdet för små och medelstora företag som exporterar till USA och till EU, genom ökad öppenhet angående befintliga regler och marknadsöppningar på båda sidor av Atlanten, t.ex. genom en portal för små och medelstora företag.

80.  Europaparlamentet betonar att USA:s marknad är viktig för EU:s små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar EU och USA att ta itu med den oproportionerliga effekt som tullar, icke-tariffära handelshinder och tekniska handelshinder har på små och medelstora företag på båda sidor om Atlanten, inte bara genom en minskning av tullar utan även en förenkling av tullförfaranden och eventuellt nya mekanismer som syftar till att hjälpa små och medelstora företag att utbyta erfarenheter och bästa praxis om att köpa och sälja på EU:s och USA:s marknader.

81.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att inom ramen för sitt bilaterala samarbete avhålla sig från skattekonkurrens med varandra, då detta bara leder till minskade investeringar i båda ekonomierna.

82.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att komma överens om en ram för digital handel som respekterar båda sidors befintliga rättsliga ramar och avtal, dataskyddslagstiftning och uppgiftsskyddsregler, vilket är av särskild betydelse för tjänstesektorn. Parlamentet betonar i detta avseende att EU och USA bör samarbeta för att få tredjeländer att anta kraftfulla normer för dataskydd.

83.  Europaparlamentet vädjar till EU och USA att öka samarbetet kring klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar EU och USA att använda sig av nuvarande och framtida handelsförhandlingar, på alla nivåer, för att se till att internationellt avtalade normer såsom Parisavtalet tillämpas, främja handel med miljövänliga varor, däribland teknik, och säkerställa en global energiövergång, med en tydlig och samordnad internationell handelsagenda, både för att skydda miljön och för att skapa möjligheter till arbete och tillväxt.

84.  Europaparlamentet anser att ett potentiellt nytt avtal om EU:s och USA:s handels- och investeringsförbindelser inte kan förhandlas fram under vare sig press eller hot och att endast ett brett, ambitiöst och balanserat avtal som omfattar alla handelsområden skulle vara i EU:s intresse. Parlamentet noterar i detta avseende att det skulle kunna vara fördelaktigt att inrätta en möjlig särskild och permanent samarbetsmekanism för regelverk och samråd. Parlamentet uppmanar kommissionen att återuppta förhandlingarna med USA under de rätta omständigheterna.

85.  Europaparlamentet betonar att handelsflöden i allt högre grad kräver nya, snabbare och säkrare sätt att flytta varor och tjänster över gränserna. Parlamentet uppmanar EU och USA att som centrala handelspartner samarbeta om handelsrelaterade digitala tekniska lösningar för att underlätta handeln.

86.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av den befintliga dialogen och samarbetet om vetenskap och teknik mellan EU och USA. Parlamentet inser att EU:s och USA:s arbete på området forskning och utveckling är en viktig drivkraft för kunskap och ekonomisk tillväxt, och stöder att vetenskaps- och teknikavtalet mellan EU och USA förlängs och utvidgas efter 2018, i syfte att främja forskning, innovation och ny teknik, skydda immaterialrätten och skapa fler och bättre arbetstillfällen, hållbar handel och tillväxt för alla.

87.  Europaparlamentet delar USA:s oro över den globala överkapaciteten inom stålsektorn. Parlamentet beklagar samtidigt ensidiga åtgärder som inte är förenliga med WTO, vilka endast kommer att undergräva integriteten för ett regelbaserat handelssystem. Parlamentet betonar att inte ens ett permanent undantag för EU från USA:s tullar kan rättfärdiga denna åtgärd. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med USA för att stärka insatserna för att bekämpa överkapaciteten inom stålsektorn inom ramen för G20:s globala forum, för att kunna utnyttja den enorma potentialen med multilaterala åtgärder. Parlamentet upprepar sin övertygelse att gemensamma åtgärder inom de regelbaserade handelssystemen är det bästa sättet att lösa sådana globala problem.

88.  Europaparlamentet hävdar åter att det är viktigt att EU och USA på ett samordnat och konstruktivt sätt tar itu med den nödvändiga moderniseringen av WTO, i syfte att göra organisationen mer effektiv, öppen och ansvarsskyldig, och även säkerställa att aspekterna jämställdhet, sociala frågor, miljö och mänskliga rättigheter införlivas tillräckligt i utarbetandet av internationella regler och policyer för handel.

89.  Europaparlamentet påpekar att EU står för en marknadsekonomi utan snedvridning och för en öppen, värderings- och regelbaserad och rättvis handel. Parlamentet upprepar sitt stöd för kommissionens strategi till svar på USA:s nuvarande handelspolitik, samtidigt som man följer reglerna för det multilaterala handelssystemet. Parlamentet efterfrågar enighet bland alla EU:s medlemsstater och uppmanar kommissionen att utveckla en gemensam strategi för att ta itu med denna situation. Parlamentet betonar vikten av att bevara enigheten bland EU:s medlemsstater i detta avseende, eftersom gemensamma åtgärder från EU inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och EU:s tullunion på internationell nivå, liksom bilateralt med USA, har visat sig betydligt mer effektiva än något initiativ från enskilda medlemsstater. Parlamentet upprepar att EU är redo att samarbeta med USA i handelsrelaterade frågor av ömsesidigt intresse inom reglerna för det multilaterala handelssystemet.

90.  Europaparlamentet beklagar president Trumps beslut att USA ska dra sig ur den gemensamma övergripande handlingsplanen och de följder som detta beslut kommer att få för EU-företag som gör affärer i Iran. Parlamentet stöder alla de insatser från EU som syftar till att värna intressena för EU-företag som investerar i Iran, framför allt kommissionens beslut att aktivera den blockerande stadgan, som visar EU:s engagemang för den gemensamma övergripande handlingsplanen. Parlamentet anser att samma stadga skulle kunna användas närhelst det är lämpligt.

91.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att stärka samarbetet och insatserna för att genomföra och utöka system för tillbörlig aktsamhet för företag, för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter internationellt, däribland på området handel med mineraler och metaller från konfliktdrabbade områden.

92.  Europaparlamentet beklagar djupt USA:s avståndstagande från miljöskydd. Parlamentet beklagar i detta sammanhang president Trumps beslut att – när USA är den största importören av jakttroféer från elefanter – häva förbudet mot import av sådana troféer från vissa afrikanska länder, däribland Zimbabwe och Zambia.

93.  Europaparlamentet uppmanar EU och USA att fortsätta och att stärka det transatlantiska parlamentariska samarbetet, vilket bör leda till en starkare och bredare politisk ram för att förbättra handels- och investeringsbanden mellan EU och USA.

94.  Europaparlamentet uttrycker oro över att USA och Kina kan komma att ingå ett avtal som inte är helt förenligt med WTO, vilket också skulle kunna undergräva våra intressen och leda till besvärliga transatlantiska handelsförbindelser. Parlamentet betonar därför behovet av en mer global överenskommelse med våra viktigaste handelspartner, med tanke på våra gemensamma intressen i hela världen.

°

°  °

95.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, utrikestjänsten, kommissionen, medlemsstaternas och anslutnings- och kandidatländernas regeringar och parlament, USA:s president samt USA:s senat och representanthus.

(1)

EGT L 309, 29.11.1996, s. 1.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2018)0068.

(3)

EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 226.

(4)

EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 198.

(5)

EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 124.

(6)

EUT C 65, 19.2.2016, s. 120.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2016)0435.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2017)0493.

(9)

Antagna texter, P8_TA(2017)0492.

(10)

Antagna texter, P8_TA(2018)0042.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (21.6.2018)

till utskottet för utrikesfrågor

över läget i förbindelserna mellan EU och Förenta staterna

(2017/2271(INI))

Föredragande av yttrande (*): Bernd Lange

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att Förenta staterna var den största marknaden för EU:s export och den näst största källan för all import till EU under 2017. Parlamentet konstaterar att det finns skillnader i underskott och överskott mellan EU och Förenta staterna när det gäller handel med varor, handel med tjänster, digital handel och utländska direktinvesteringar. Parlamentet betonar att handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna, som är de största i världen och alltid har byggt på gemensamma värderingar, är en av de viktigaste drivkrafterna för global ekonomisk tillväxt samt för handel och välstånd i hela världen. Parlamentet konstaterar vidare att EU har ett överskott på 147 miljarder US-dollar i varuhandeln med Förenta staterna. Parlamentet noterar att EU-företag sysselsätter 4,3 miljoner arbetstagare i Förenta staterna.

2.  Europaparlamentet betonar att EU och Förenta staterna är två aktörer i en globaliserad värld som utvecklas med aldrig tidigare skådad hastighet och intensitet, och att EU och Förenta staterna med tanke på de gemensamma utmaningarna har ett gemensamt intresse av samarbete och samordning i handelspolitiska frågor för att forma framtidens multilaterala handelssystem och globala standarder.

3.  Europaparlamentet påpekar den centrala roll som WTO har inom det multilaterala handelssystemet som det bästa alternativet för att garantera ett öppet, rättvist och regelbaserat system som beaktar och balanserar sina medlemmars olika intressen. Parlamentet upprepar sitt stöd för att ytterligare stärka det multilaterala handelssystemet. Parlamentet stöder det arbete som genomförs av kommissionen för att tillsammans med Förenta staterna verka ytterligare för ett positivt svar på de nuvarande institutionella och strukturella utmaningarna.

4.  Europaparlamentet betonar WTO:s uppgift när det gäller att lösa handelsrelaterade tvister. Parlamentet uppmanar samtliga WTO-medlemmar att säkerställa att WTO:s system för tvistlösning fungerar ordentligt. Parlamentet beklagar i detta avseende Förenta staternas blockering av nya nomineringar för att fylla de lediga platserna i Permanenta överprövningsorganet, vilket hotar själva funktionen för WTO:s system för tvistlösning. Parlamentet uppmanar kommissionen och samtliga WTO-medlemmar att undersöka olika sätt att lösa detta dödläge om förnyande av domare vid WTO:s överprövningsorgan, om så krävs genom att reformera tvistlösningssystemet. Parlamentet anser att sådana reformer skulle kunna syfta till att säkerställa systemets effektivitet och oberoende på högsta möjliga nivå, samtidigt som man förblir konsekvent med de värden och det allmänna arbetssätt som EU ständigt har försvarat sedan WTO inrättades, framför allt främjandet av fri och rättvis global handel, i enlighet med rättsstatsprincipen, och behovet av att alla WTO-medlemmar fullgör samtliga skyldigheter inom WTO.

5.  Europaparlamentet välkomnar – samtidigt som man beklagar bristen på resultat vid WTO:s elfte ministerkonferens (MC11) – undertecknandet av den gemensamma förklaringen från Förenta staterna, EU och Japan om avskaffande av orättvisa marknadssnedvridande och protektionistiska åtgärder, vilket även framhävdes i uttalandet från G20 i juli 2017. Parlamentet efterfrågar ytterligare samarbete med Förenta staterna och Japan på detta område för att ta itu med orättvisa handelsvillkor såsom diskriminering, begränsat marknadstillträde, dumpning och subventioner.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en arbetsplan med Förenta staterna och andra WTO-medlemmar om avlägsnandet av snedvridande subventioner inom bomullssektorn och inom fiskerisektorn (särskilt i fråga om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske). Parlamentet efterlyser samarbete för att främja den multilaterala agendan inom nya frågor, såsom e-handel, digital handel – inbegripet digital utveckling – investeringsfrämjande samt frågor om handel och miljö och om handel och jämställdhet, och för att främja särskild politik som ska underlätta mikroföretags och små och medelstora företags deltagande i den globala ekonomin.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att främja samarbete på internationell nivå för att stärka de internationella avtalen på området offentlig upphandling, i synnerhet WTO:s avtal om offentlig upphandling.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med Förenta staterna i syfte att återuppta förhandlingarna om det plurilaterala avtalet om miljöanpassade varor och avtalet om handel med tjänster.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att föra samman resurser för att bekämpa orättvis politik och praxis på handelsområdet, och samtidigt respektera multilaterala regler och tvistlösningsförfarandet inom WTO och undvika ensidiga åtgärder, eftersom de är skadliga för alla de globala värdekedjor inom vilka företag från EU och Förenta staterna verkar. Parlamentet beklagar djupt den osäkerhet i det internationella handelssystemet som orsakats av Förenta staternas användning av instrument och politiska verktyg (t.ex. avdelning 232 från 1962 och avdelning 301 från 1974) som skapades före inrättandet av WTO och dess system för tvistlösning. Parlamentet noterar i detta hänseende att Förenta staternas beslut att införa stål- och aluminiumtullar i enlighet med avdelning 232 inte kan motiveras med nationell säkerhet som grund och uppmanar Förenta staterna att bevilja EU och andra allierade fullständigt och permanent undantag från åtgärderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att reagera kraftfullt om dessa tullar skulle komma att användas som ett sätt att minska EU:s export. Parlamentet betonar också att det skulle vara oberättigat med sanktioner från Förenta staternas sida, i form av motåtgärder mot europeiska varor efter offentliggörandet av rapporten från Permanenta överprövningsorganet mot bakgrund av Förenta staternas klagomål mot EU om åtgärder som påverkar handeln med stora civila flygplan, eftersom 204 av de 218 yrkanden som lagts fram av Förenta staterna avslogs av WTO och en ytterligare rapport om det besläktade målet mot Förenta staternas illegala subventioner fortfarande kan förväntas.

10.  Europaparlamentet noterar det fortsatta bilaterala samarbetet mellan EU och Förenta staterna på ett stort antal regleringsfrågor, så som bevisas genom det nyligen ingångna bilaterala avtalet om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring eller avtalet om ömsesidigt erkännande med avseende på erkännande av inspektioner av läkemedelstillverkare. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fullt ut respektera Europaparlamentets uppgift i denna process.

11.  Europaparlamentet betonar vilken avgörande betydelse immaterialrätt har för EU:s och Förenta staternas ekonomier. Parlamentet uppmanar båda parterna att stödja forskning och innovation på båda sidor av Atlanten och garantera immaterialrättsligt skydd på hög nivå, och säkerställa att de som skapar innovativa produkter av hög kvalitet kan fortsätta göra det.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att förbättra marknadstillträdet för små och medelstora företag som exporterar till Förenta staterna och till EU, genom ökad öppenhet angående befintliga regler och marknadsöppningar på båda sidor av Atlanten, t.ex. genom en portal för små och medelstora företag.

13.  Europaparlamentet betonar att Förenta staternas marknad är viktig för EU:s små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att ta itu med den oproportionerliga konsekvens som tullar, icke-tariffära handelshinder och tekniska handelshinder har på små och medelstora företag på båda sidor om Atlanten, inte bara genom en minskning av tullar utan även en förenkling av tullförfaranden och eventuellt nya mekanismer som syftar till att hjälpa små och medelstora företag att utbyta erfarenheter och bästa praxis om att köpa och sälja på EU:s och Förenta staternas marknader.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att inom ramen för sitt bilaterala samarbete avhålla sig från skattekonkurrens mellan varandra, då detta bara leder till minskade investeringar i båda ekonomierna.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att komma överens om en ram för digital handel som respekterar båda sidors befintliga rättsliga ramar och avtal, dataskyddslagstiftning och uppgiftsskyddsregler, vilket är av särskild betydelse för tjänstesektorn. Parlamentet betonar i detta avseende att EU och Förenta staterna bör samarbeta för att få tredjeländer att anta höga standarder för dataskydd.

16.  Europaparlamentet vädjar till EU och Förenta staterna att öka samarbetet om klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att använda sig av nuvarande och framtida handelsförhandlingar, på alla nivåer, för att säkerställa att internationellt avtalade standarder såsom Parisavtalet tillämpas, främja handel med miljömässigt sunda varor, däribland teknik, och säkerställa en global energiövergång, med en tydlig och samordnad internationell handelsagenda, både för att skydda miljön och för att skapa möjligheter till arbete och tillväxt.

17.  Europaparlamentet anser att ett potentiellt nytt avtal om EU:s och Förenta staternas handels- och investeringsförbindelser inte kan förhandlas fram under vare sig press eller hot och att endast ett brett, ambitiöst och balanserat avtal som omfattar alla handelsområden skulle vara i EU:s intresse. Parlamentet noterar i detta avseende att det skulle kunna vara fördelaktigt att inrätta en möjlig särskild och permanent samarbetsmekanism för regelverk och samråd. Parlamentet uppmanar kommissionen att återuppta förhandlingarna med Förenta staterna under de rätta omständigheterna.

18.  Europaparlamentet betonar att handelsflöden i allt högre grad kräver nya, snabbare och säkrare sätt att flytta varor och tjänster över gränserna. Parlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att som viktiga handelspartner samarbeta om handelsrelaterade digitala tekniska lösningar för att underlätta handeln.

19.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av den befintliga dialogen och samarbetet om vetenskap och teknik mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet inser att EU:s och Förenta staternas arbete på området forskning och utveckling är en viktig drivkraft för kunskap och ekonomisk tillväxt, och stöder att vetenskaps- och teknikavtalet mellan EU och Förenta staterna förlängs och utvidgas efter 2018, i syfte att främja forskning, innovation och ny teknik, skydda immaterialrätten och skapa fler och bättre arbetstillfällen, hållbar handel och tillväxt för alla.

20.  Europaparlamentet delar Förenta staternas oro över den globala överkapaciteten inom stålsektorn. Parlamentet beklagar samtidigt att ensidiga åtgärder som inte är förenliga med WTO endast kommer att undergräva integriteten för ett regelbaserat handelssystem. Parlamentet betonar att inte ens ett permanent undantag för EU från Förenta staternas tullar kan rättfärdiga denna åtgärd. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med Förenta staterna för att stärka insatserna för att bekämpa överkapaciteten inom stålsektorn inom ramen för G20:s globala forum, för att kunna utnyttja den enorma potentialen hos multilaterala åtgärder. Parlamentet upprepar sin övertygelse att gemensamma åtgärder inom de regelbaserade handelssystemen är det bästa sättet att lösa sådana globala problem.

21.  Europaparlamentet hävdar åter att det är viktigt att EU och Förenta staterna på ett samordnat och konstruktivt sätt tar itu med den nödvändiga moderniseringen av WTO, i syfte att göra organisationen mer effektiv, öppen och ansvarsskyldig, och även säkerställa att aspekterna jämställdhet, sociala frågor, miljö och mänskliga rättigheter införlivas tillräckligt i internationella regler och politiska strategier för handel.

22.  Europaparlamentet påpekar att EU står för en oförvrängd marknadsekonomi och för en öppen värde- och regelbaserad och rättvis handel. Parlamentet upprepar sitt stöd för kommissionens strategi som är ett svar på Förenta staternas nuvarande handelspolitik, samtidigt som man följer reglerna för det multilaterala handelssystemet. Parlamentet efterfrågar enighet bland alla EU:s medlemsstater och uppmanar kommissionen att utveckla en gemensam strategi för att ta itu med denna situation. Parlamentet betonar vikten av att bevara enigheten bland EU:s medlemsstater i detta avseende, eftersom gemensamma åtgärder från EU inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och EU:s tullunion på internationell nivå, samt bilateralt med Förenta staterna, har visat sig betydligt mer effektiva än något initiativ från enskilda medlemsstater. Parlamentet upprepar att EU är redo att samarbeta med Förenta staterna i handelsrelaterade frågor av ömsesidigt intresse inom reglerna för det multilaterala handelssystemet.

23.  Europaparlamentet beklagar president Trumps beslut att låta Förenta staterna dra sig ur den gemensamma övergripande handlingsplanen, och de följder som detta beslut kommer att ha för EU-företag som gör affärer i Iran. Parlamentet stöder alla de insatser från EU som syftar till att värna intressena för EU-företag som investerar i Iran, framför allt kommissionens beslut att aktivera den blockerande stadgan, som visar EU:s åtagande i fråga om den gemensamma övergripande handlingsplanen. Parlamentet anser att samma stadga skulle kunna användas närhelst det är lämpligt.

24.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att stärka samarbetet och insatserna för att genomföra och utöka system för tillbörlig aktsamhet för företag för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter internationellt, däribland på området handel med mineraler och metaller från konfliktdrabbade områden.

25.  Europaparlamentet beklagar djupt Förenta staternas avståndstagande från miljöskydd. Parlamentet beklagar i detta sammanhang president Trumps beslut att – när Förenta staterna är den största importören av jakttroféer från elefanter – häva förbudet mot import av sådana troféer från vissa afrikanska länder, däribland Zimbabwe och Zambia.

26.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att fortsätta och stärka det transatlantiska parlamentariska samarbetet, vilket bör leda till en starkare och bredare politisk ram för att förbättra handels- och investeringskopplingarna mellan EU och Förenta staterna.

27.  Europaparlamentet uttrycker oro över att Förenta staterna och Kina kan komma att ingå ett avtal som inte är helt förenligt med WTO, och som också skulle kunna undergräva våra intressen och leda till besvärliga transatlantiska handelsförbindelser. Parlamentet betonar därför nödvändigheten av att vi ingår ett mer globalt avtal med våra viktigaste handelspartner, med vilka vi har gemensamma intressen i hela världen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

21.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

4

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Bocskor, Jakop Dalunde, Neena Gill, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Izaskun Bilbao Barandica, Maria Heubuch, Gabriel Mato, Emilian Pavel, Keith Taylor


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

PPE

Lars Adaktusson, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Maria Heubuch, Tamás Meszerics, Keith Taylor

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

2

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

VERTS/ALE

Klaus Buchner

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 augusti 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy