Postupak : 2009/0018(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0254/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0254/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 02/10/2018 - 7.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0361

PREPORUKA     ***
PDF 458kWORD 56k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Francisco Assis

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (06730/2018),

–  uzimajući u obzir Sporazum o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0160/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0254/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kanade.

(1)

  SL L 207, 6.8.2010., str. 32


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

U listopadu 2007. godine Vijeće je ovlastilo Komisiju za pregovore o sveobuhvatnom sporazumu o zračnom prijevozu s Kanadom (dalje u tekstu: „Sporazum”).

Pregovaračkim mandatom postavljen je cilj uspostave otvorenog zračnog prostora između EU-a i Kanade kako bi se stvorilo jedinstveno tržište zračnog prometa u kojem bi se osigurao slobodan protok ulaganja i u kojemu bi europski i kanadski zračni prijevoznici mogli pružati usluge zračnog prijevoza bez ograničenja, što podrazumijeva i na domaćim tržištima obiju strana.

Sadržaj Sporazuma

Sporazum obuhvaća postupno uvođenje prometnih prava i mogućnosti ulaganja, kao i dalekosežnu suradnju u pogledu niza pitanja, uključujući sigurnost, zaštitu, socijalna pitanja, interese potrošača, okoliš, upravljanje zračnim prometom, državne potpore i tržišno natjecanje.

Svi zračni prijevoznici EU-a moći će pružati usluge izravnih letova prema Kanadi s bilo koje polazišne točke u Europi. Sporazumom se uklanjaju sva ograničenja u pogledu ruta, cijena ili broja tjednih letova između Kanade i EU-a. Zračni prijevoznici moći će slobodno sklapati trgovačke sporazume, kao što su sporazumi o letovima pod zajedničkom oznakom, koji su važni za zračne prijevoznike koji lete na velik broj odredišta, te određivati svoje cijene u skladu s pravom o tržišnom natjecanju. Sporazum sadržava odredbe o postupnom otvaranju tržišta obiju strana u smislu uvođenja većih ulagačkih sloboda na obje strane:

Prva faza primjenjuje se kada je strano vlasništvo zračnih prijevoznika ograničeno na 25 %, što je bio slučaj pri dovršetku pregovora o Sporazumu. Zračni prijevoznici imaju neograničenu slobodu pružanja usluga izravnih letova između bilo koje točke u Europi i bilo koje točke u Kanadi. Više neće postojati ograničenja broja zračnih prijevoznika za letove između EU-a i Kanade ni broja letova koje obavlja neki zračni prijevoznik. Teretni zračni prijevoznici imat će pravo daljnjeg leta u treće zemlje.

Druga faza počinje čim Kanada poduzme potrebne korake kako bi se europskim ulagačima omogućilo da posjeduju najviše 49 % vlasničkog udjela s pravom glasa. To podrazumijeva određena dodatna prava, što znači da će biti dostupno i pravo da teretni prijevoznici pružaju usluge letova u treće zemlje polazeći s teritorija druge strane bez izravne veze sa svojom matičnom zemljom (tzv. „sedma sloboda”). Kanada je tu mogućnost uvela u ožujku 2009.

Treća faza započinje nakon što obje strane omoguće ulagačima osnivanje i nadzor novih zračnih prijevoznika na međusobnim tržištima. Tada će putnički zračni prijevoznici imati pravo daljnjeg leta u treće zemlje.

Četvrta faza posljednji je korak s punim pravima na obavljanje letova između i unutar oba tržišta te izvan njih, uključujući između točaka na teritoriju druge strane (kabotaža). To će se odobriti nakon što obje strane poduzmu korake da se državljanima druge strane omogući potpuno vlasništvo u svojim prijevoznicima i kontrola nad njima.

Obje strane složile su se da će blisko surađivati kako bi se smanjio utjecaj zrakoplovstva na klimatske promjene. U području sigurnosti i zaštite Sporazumom se predviđa uzajamno priznavanje standarda sigurnosti i koncepta sigurnosti „sve na jednom mjestu” (tj. putnici u transferu, prtljaga i teret bit će izuzeti od bilo kakvih dodatnih sigurnosnih mjera). Postoje i posebne odredbe namijenjene podupiranju potrošačkih interesa među kojima je i obveza savjetovanja, s ciljem postizanja usklađenih pristupa u mjeri u kojoj je to moguće, o pitanjima kao što su odštete za slučaj uskraćenog ukrcaja, mjere za povećanje pristupačnosti i povrat sredstava putnicima. U tom se dokumentu predviđa snažan mehanizam kako bi se osiguralo da zračni prijevoznici ne budu izloženi diskriminaciji u pogledu pristupa infrastrukturi ili državnim subvencijama.

Naposljetku, prema studiji koju je pokrenula Komisija, otvorenim sporazumom s Kanadom broj putnika u prvoj godini povećao bi se za dodatnih pola milijuna, a može se očekivati da će u roku od nekoliko godina 3,5 milijuna dodatnih putnika iskoristiti mogućnosti koje takav sporazum može ponuditi. Sporazumom bi se mogle ostvariti koristi za potrošače u iznosu od najmanje 72 milijuna EUR zahvaljujući nižim cijenama, a doveo bi i do stvaranja novih radnih mjesta.

Postupak

Komisija je u ime Europske zajednice i njezinih država članica te u skladu s odlukom Vijeća od 1. i 2. listopada 2007. o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora u pregovorima dogovorila Sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane („Sporazum”).

Sporazum je parafiran 30. studenoga 2008., odobren na sastanku na vrhu Europske unije i Kanade 6. svibnja 2009., a potpisan 17. i 18. prosinca 2009., podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom 2010/417/EZ(1) Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća.

Privremeno se primjenjuje od potpisivanja, u skladu s Odlukom 2010/417/EZ.

Dana 24. Ožujka 2011., nakon preporuke odbora TRAN, Europski parlament dao je svoju suglasnost(2) za sklapanje Sporazuma.

U listopadu 2016. sve države članice osim Republike Hrvatske ratificirale su Sporazum. Predviđeno je da Republika Hrvatska pristupi Sporazumu u skladu s člankom 6. stavkom 2. Akta o pristupanju iz 2011. godine.

Komisija je 10. siječnja 2018. predstavila Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma kako bi se uzeli u obzir stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona i pravne izmjene nužne zbog presude Suda Europske unije od 28. travnja 2015.(3) u predmetu C-28/12.

U svrhu sklapanja Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta, kako je predviđeno člankom 218. UFEU-a.

U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor Parlamentu podnosi preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. On tada donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

Stajalište izvjestitelja

Kanada je ključan partner Europske unije. Kao što je u početku navedeno u preporuci odbora TRAN 2007. godine, ovaj Sporazum vrlo je ambiciozan i potpuno je u skladu s europskom politikom kojom se nastoje poboljšati i veze između tržišta i veze između ljudi, ali i stvoriti nove mogućnosti za sektor zračnog prometa.

On je sastavni dio okvira Europske unije za vanjsku zrakoplovnu politiku uspostavljenog raznim komunikacijama Komisije i stajalištima Parlamenta (npr. izvješće o „Strategiji zračnog prometa za Europu” o kojem se glasovalo u veljači 2017.(4)).

U svjetlu navedenog stanja izvjestitelj predlaže da odbor TRAN da pozitivnu preporuku o sklapanju predmetnog Sporazuma.

(1)

SL L 207, 6.8.2010., str. 30.

(2)

A7-0045/2011 i P7_TA(2011)0107.

(3)

Predmet C-28/12, Europska komisija protiv Vijeća, Presuda Suda (Veliko vijeće) od 28. travnja 2015., SL C 213/3, 29. lipnja 2015.

(4)

A8-0021/2017.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i Kanade

Referentni dokumenti

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

22.11.2010

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh

Datum podnošenja

12.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti