Procedūra : 2009/0018(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0254/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0254/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 02/10/2018 - 7.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0361

IETEIKUMS     ***
PDF 589kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Francisco Assis

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06730/2018),

–  ņemot vērā gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm(1),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2.  punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0160/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0254/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kanādas valdībai un parlamentam.

(1)

  OV L 207, 6.8.2010., 32. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

2007. gada oktobrī Padome pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par visaptverošu gaisa transporta nolīgumu ar Kanādu (“Nolīgums”).

Sarunu pilnvaras nosaka mērķi izveidot atvērtu aviācijas telpu starp ES un Kanādu, kā arī izveidot vienotu gaisa transporta tirgu, kurā varētu brīvi veikt investīcijas un kurā Eiropas un Kanādas aviosabiedrības varētu sniegt gaisa satiksmes pakalpojumus bez ierobežojumiem, tostarp abu pušu vietējos tirgos.

Nolīguma saturs

Nolīgumā ir paredzēts pakāpeniski ieviest tiesības nodrošināt satiksmi un investīciju iespējas, kā arī plašu sadarbību daudzos jautājumos, tostarp attiecībā uz drošumu, drošību, sociālajiem jautājumiem, patērētāju interesēm, vidi, gaisa satiksmes pārvaldību, valsts atbalstu un konkurenci.

Visas ES aviosabiedrības varēs veikt tiešus lidojumus uz Kanādu no jebkuras vietas Eiropā. Ar šo nolīgumu tiek atcelti visi ierobežojumi attiecībā uz maršrutiem, cenām vai nedēļas reisu skaitu starp Kanādu un ES. Aviosabiedrības varēs brīvi noslēgt komerciālas vienošanās, piemēram, vienošanās par sadarbības lidojumiem, kas ir būtiskas aviosabiedrībām, kuras apkalpo lielu skaitu galamērķu, un noteikt tarifus saskaņā ar tiesību aktiem konkurences jomā. Šajā nolīgumā ir ietverti noteikumi pakāpeniskai tirgus atvēršanai līdz ar plašākas investīciju brīvības piešķiršanu abām pusēm.

Pirmais posms paredz aviosabiedrību ārvalstu īpašniekiem piederošo kapitāldaļu īpatsvara ierobežojumu līdz 25 %, kā tas bija sarunu par nolīgumu noslēgšanas brīdī. Aviosabiedrības var bez ierobežojumiem sniegt tiešus pakalpojumus starp jebkuru vietu Eiropā un Kanādā. Vairs nepastāvēs ierobežojumi ne attiecībā uz aviosabiedrību skaitu, kuras veic lidojumus starp ES un Kanādu, ne uz kādas aviosabiedrības veikto pakalpojumu skaitu. Kravas aviosabiedrībām būs tiesības lidot uz trešām valstīm.

Otrais posms sāksies, līdzko Kanāda būs veikusi nepieciešamos pasākumus, lai Eiropas investori varētu iegūt līdz 49 % no kapitāldaļām ar balsstiesībām Kanādas aviosabiedrībās. Tas nozīmē, ka būs pieejamas noteiktas papildu tiesības, tostarp tiesības kravas aviosabiedrībām sniegt pakalpojumus trešām valstīm no citas vietas bez savienojuma ar to izcelsmes vietu (tā sauktās „septītās brīvības” tiesības). Kanāda ieviesa šādu iespēju 2009. gada martā.

Trešais posms sāksies tad, kad abas puses ļaus investoriem izveidot un kontrolēt jaunas aviosabiedrības otras puses tirgū. Tad pasažieru aviosabiedrības varēs veikt lidojumus uz trešām valstīm.

Ceturtais posms ir pēdējais solis, kura laikā tiks ieviestas pilnīgas tiesības darboties starp un ārpus abiem tirgiem, kā arī to iekšienē, tostarp starp punktiem otras puses teritorijā (kabotāža). Šīs tiesības tiks piešķirtas, tiklīdz abas puses pabeigs pasākumus, lai nodrošinātu, ka otras valsts valstspiederīgie var pilnībā iegūt īpašumā un kontrolēt to aviosabiedrības.

Abas puses nolēma cieši sadarboties, lai ierobežotu aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām. Drošības un drošuma jomā nolīgumā ir paredzēts savstarpēji atzīt standartus un „vienas pieturas drošību” (t. i., papildu drošības pasākumi neatteiksies uz tranzīta pasažieriem, bagāžu un kravām). Tajā arī ir ietverti īpaši noteikumi, lai uzlabotu patērētāju interešu ievērošanu, tostarp pienākums apspriesties, lai vienotos par pēc iespējas saskaņotāku pieeju tādos jautājumos kā kompensācija par iekāpšanas atteikumu, pieejamības pasākumi un atmaksājumi pasažieriem. Dokuments nodrošina spēcīgu mehānismu, lai garantētu, ka aviosabiedrības nevar tikt diskriminētas attiecībā uz infrastruktūras pieejamību vai valsts subsīdijām.

Saskaņā ar Komisijas pētījumu atklāts nolīgums ar Kanādu ļaus panākt 500 000 pasažieru skaita pieaugumu pirmajā gadā, un ir gaidāms, ka dažu gadu laikā 3,5 miljoni cilvēku izmantos šā nolīguma sniegtās iespējas. Nolīgums varētu sniegt ieguvumus patērētājiem vismaz EUR 72 miljonu apmērā zemāku cenu dēļ un tas arī ļaus izveidot jaunas darba vietas.

Procedūra

Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Komisija ir risinājusi sarunas par gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses, (“Nolīgums”) saskaņā ar Padomes 2007. gada 1. un 2. oktobra lēmumu, ar kuru Komisija tika pilnvarota sākt sarunas.

ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums tika parafēts 2008. gada 30. novembrī, atbalstīts ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 6. maijā un parakstīts 2009. gada 17.–18. decembrī; ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk, saskaņā ar Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju Lēmumu 2010/417/EK(1).

To provizoriski piemēro no parakstīšanas dienas saskaņā ar Lēmumu 2010/417/EK.

2011. gada 24. martā pēc TRAN komitejas ieteikuma Eiropas Parlaments deva savu piekrišanu(2) nolīguma noslēgšanai.

Līdz 2016. gada oktobrim nolīgums bija ratificēts visās dalībvalstīs, izņemot Horvātijas Republiku. Paredzēts, ka Horvātijas Republika nolīgumam pievienosies saskaņā ar 2011. gada Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu.

Komisija 2018. gada 10. janvārī iesniedza grozītu priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, lai jo īpaši ņemtu vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un Eiropas Tiesas 2015. gada 28. aprīļa spriedumā lietā C-28/12(3) pieprasītās juridiskās izmaiņas.

Lai noslēgtu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Kanādas, no otras puses, gaisa transporta nolīgumu, Padomei ir jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana, kā tas ir prasīts LESD 218. pantā.

Saskaņā ar Parlamenta reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referentes ierosināto ieteikumu.

Referenta nostāja

Kanāda ir svarīga Eiropas Savienības partnere. Kā savulaik tika norādīts 2007. gadā pieņemtajā TRAN komitejas ieteikumā, šis nolīgums ir ļoti vērienīgs un pilnībā atbilst Eiropas politikas virzieniem ar mērķi uzlabot gan savienojumus starp attiecīgajiem tirgiem un cilvēku savstarpējās saiknes, gan arī radīt jaunas iespējas aviācijas nozarei.

Tas veido daļu no Savienības ārējā aviācijas politikas regulējuma, kas izveidots ar dažādiem Komisijas paziņojumiem un Parlamenta nostājām (piemēram, ziņojumu “Par Aviācijas stratēģiju Eiropai”, par kuru tika balsots 2017. gada februārī(4)).

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā nolīguma noslēgšanu.

(1)

OV L207, 6.8.2010., 30. lpp.

(2)

 A7–0045/2011 un P7_TA(2011)0107.

(3)

Lieta C-28/12, Tiesas spriedums (virspalāta) 2015. gada 28. aprīlī, Eiropas Komisija pret Eiropas Savienības Padomi, OV C 213/3, 2015. gada 29. jūnijs.

(4)

A8-0021/2017.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

EK un Kanādas gaisa transporta nolīgums

Atsauces

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

22.11.2010

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh

Iesniegšanas datums

12.7.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika