Procedură : 2009/0018(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0254/2018

Texte depuse :

A8-0254/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/10/2018 - 7.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0361

RECOMANDARE     ***
PDF 523kWORD 58k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Francisco Assis

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06730/2018),

–  având în vedere Acordul privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0160/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0254/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei.

(1)

  JO L 207, 6.8.2010, p. 32


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

În octombrie 2007, Consiliul a acordat Comisiei un mandat de negociere a unui acord global privind transportul aerian cu Canada („acordul”).

Mandatul de negociere a stabilit obiectivul de a institui un spațiu aerian deschis între UE și Canada, pentru a crea o piață unică a transportului aerian în care investițiile ar putea circula liber și în care companiile aeriene europene și canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără niciun fel de restricții, inclusiv pe piețele interne ale celor două părți.

Conținutul acordului

Acordul cuprinde o eșalonare treptată a drepturilor de trafic, a oportunităților de investiții, precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte, printre care siguranța, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, ajutoarele de stat și concurența.

Toate companiile aeriene ale UE vor putea să opereze zboruri directe către Canada de oriunde din Europa. Acordul elimină toate restricțiile privind rutele, prețurile sau numărul de zboruri săptămânale între Canada și UE. Companiile aeriene sunt libere să încheie acorduri comerciale, precum acorduri de partajare de cod, care sunt importante pentru liniile aeriene care deservesc un număr mare de destinații și să-și stabilească tarifele în conformitate cu legea concurenței. Acordul conține dispoziții privind deschiderea în etape a pieței, în legătură cu acordarea mai multor libertăți de investiție de către ambele părți:

Prima etapă se aplică atunci când capitalul străin al companiilor aeriene este limitat la 25%, cum era cazul atunci când negocierile privind acordul au fost încheiate. Companiile aeriene au libertatea, fără restricții, de a opera servicii directe între orice punct din Europa și orice punct din Canada. Nu vor mai exista restricții cu privire la numărul de companii aeriene care operează zboruri între UE și Canada, și nici în cazul numărului de servicii operate de o companie aeriană. Companiile aeriene de transport de mărfuri vor avea dreptul de a-și continua zborul către țări terțe.

A doua etapă începe de îndată ce Canada a luat măsurile necesare pentru a permite investitorilor europeni să dețină până la 49 % din acțiunile cu drept de vot ale transportatorilor aerieni canadieni. Astfel, vor fi disponibile anumite drepturi suplimentare, inclusiv dreptul operatorilor aerieni de transport de mărfuri de a furniza servicii țărilor terțe din partea celeilalte părți, fără conexiune în punctul de origine (așa-numitele drepturi aferente „celei de-a șaptea libertăți”). De fapt, Canada a introdus această posibilitate în martie 2009.

A treia etapă începe de îndată ce ambele părți introduc posibilitatea ca investitorii să înființeze și să gestioneze noi companii aeriene pe piața celeilalte părți. Din acel moment companiile aeriene de transport de pasageri vor putea să-și continue zborul către țări terțe.

A patra etapă și cea finală oferă drepturi depline de operare între ambele piețe, în cadrul acestora și dincolo de ele, inclusiv între puncte aflate pe teritoriul celeilalte părți (cabotaj). Acest drept va fi acordat după ce cele două părți permit proprietatea și controlul integral al transportatorilor lor aerieni de către cetățeni ai celeilalte părți.

Ambele părți au fost de acord să coopereze strâns cu scopul de a atenua impactul aviației asupra schimbărilor climatice. În domeniul securității și siguranței, acordul are în vedere recunoașterea reciprocă a standardelor și „controlul unic de securitate” (transferul pasagerilor, bagajului și al mărfurilor va fi scutit de măsuri de securitate suplimentare). Există, de asemenea, dispoziții specifice privind îmbunătățirea intereselor consumatorilor, inclusiv angajamentul de a purta consultări, în vederea găsirii unor abordări compatibile, în măsura în care acest lucru este posibil, pe teme cum ar fi compensarea în cazul refuzului la îmbarcare, măsuri de accesibilitate și rambursarea pasagerilor. Textul prevede un mecanism solid care să garanteze că liniile aeriene nu se pot confrunta cu situații de discriminare în ceea ce privește accesul la infrastructuri și la subvenții din partea statului.

În cele din urmă, conform unui studiu inițiat de Comisie, un acord deschis cu Canada ar genera un număr de jumătate de milion de pasageri suplimentari în primul an și, în termen de câțiva ani, se așteaptă ca 3,5 milioane de noi pasageri să profite de oportunitățile oferite de un astfel de acord. Acordul ar putea genera beneficii pentru consumatori de cel puțin 72 de milioane de euro prin intermediul unor tarife mai scăzute și ar duce la crearea de noi locuri de muncă.

Procedura

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte („acordul”) în conformitate cu decizia Consiliului din 1 și 2 octombrie 2007 de autorizare a Comisiei în vederea începerii negocierilor.

Acordul a fost parafat la 30 noiembrie 2008, a primit sprijin în cadrul summitului UE-Canada din 6 mai 2009 și a fost semnat la 17-18 decembrie 2009, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2010/417/CE(1) a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului.

Acesta se aplică cu titlu provizoriu de la semnarea sa, în conformitate cu Decizia 2010/417/CE.

La 24 martie 2011, în urma recomandării Comisiei TRAN, Parlamentul și-a dat aprobarea(2) pentru încheierea acordului.

În octombrie 2016, acordul a fost ratificat de către toate statele membre, cu excepția Republicii Croația. Se intenționează ca Republica Croația să adere la acord în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011.

La 10 ianuarie 2018, Comisia a prezentat o propunere modificată de decizie a Consiliului privind încheierea acordului, pentru a ține seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de modificările juridice solicitate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea sa din 28 aprilie 2015(3) în cauza C-28/12.

În vederea încheierii Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European în conformitate cu articolul 218 din TFUE.

În conformitate cu articolul 99 și cu articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o recomandare privind aprobarea sau respingerea actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

Poziția raportorului

Canada este un partener-cheie al Uniunii Europene. Astfel cum s-a afirmat pentru prima dată în recomandarea din 2007 a Comisiei TRAN, acordul prezintă un nivel foarte ridicat de ambiție și este pe deplin conform cu politia europeană care constă în îmbunătățirea atât a conexiunilor dintre piețele aferente și a legăturilor dintre oameni, cât și în crearea de noi oportunități pentru sectorul transportului aerian.

Acesta face parte din cadrul politicii externe în domeniul aviației stabilit prin diversele comunicări ale Comisiei și poziții ale Parlamentului (de exemplu raportul intitulat „O strategie în domeniul aviației pentru Europa”, votat în februarie 2017(4)).

În lumina situației descrise mai sus, raportorul propune Comisiei TRAN să prezinte o recomandare favorabilă privind încheierea acestui acord.

(1)

JO L 207, 6.8.2010, p. 30.

(2)

A7-0045/2011 și P7_TA(2011)0107.

(3)

Cauza C-28/12, Comisia Europeană c/ Consiliul, hotărârea (Marea Cameră) a Curții din 28 aprilie 2015, JO C 213/3, 29 iunie 2015.

(4)

A8-0021/2017.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre CE și Canada privind transportul aerian

Referințe

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Data sesizării

22.11.2010

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anna Hedh

Data depunerii

12.7.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 august 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate