Postopek : 2009/0018(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0254/2018

Predložena besedila :

A8-0254/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/10/2018 - 7.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0361

PRIPOROČILO     ***
PDF 522kWORD 57k
12.7.2018
PE 621.984v02-00 A8-0254/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Francisco Assis

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06730/2018),

–  ob upoštevanju Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami(1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0160/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0254/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kanade.

(1)

  UL L 207, 6.8.2010, str. 32


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Svet je oktobra 2007 pooblastil Komisijo za pogajanja o celovitem sporazumu o letalstvu s Kanado (v nadaljevanju: sporazum).

V pogajalskem mandatu so bili določeni cilji vzpostavitve območja odprtega zračnega prostora med EU in Kanado, oblikovanja enotnega trga za zračni promet, na katerem bi se naložbe lahko prosto pretakale in na katerem bi lahko letalski prevozniki EU in Kanade zagotavljali zračni prevoz brez omejitev, tudi na domačih trgih obeh pogodbenic.

Vsebina sporazuma

Sporazum zajema postopno uvedbo prometnih pravic, naložbenih priložnosti in daljnosežnega sodelovanja v zvezi s številnimi vprašanji, ko so varnost, zaščita, socialne zadeve, interesi potrošnikov, okolje, upravljanje zračnega prometa, državne pomoči in konkurenca.

Vsi letalski prevozniki iz EU bodo lahko opravljali direktne lete v Kanado od koder koli v Evropi. Sporazum odpravlja vse omejitve glede prog, cen ali števila tedenskih letov med Kanado in EU. Letalski prevozniki bodo lahko prosto sklepali komercialne dogovore, na primer o poletih pod skupno oznako, ki so pomembni za tiste letalske prevoznike, ki letijo na večje število letališč, in določali cene v skladu s konkurenčnim pravom. Sporazum vsebuje določbe za postopno odpiranje trga, povezano z zagotavljanjem večje naložbene svobode na obeh straneh.

Prva stopnja se uporablja, kadar je tuje lastništvo letalskega prevoznika omejeno na 25 %, kot je bilo ob koncu pogajanj o sporazumu. Letalski prevozniki imajo neomejeno svobodo pri opravljanju direktnih letov med katero koli točko v Evropi in katero koli točko v Kanadi. Število letalskih prevoznikov, ki letijo med EU in Kanado, in število prevozov, ki jih letalski prevoznik opravi, ni več omejeno. Tovorni letalski prevozniki imajo pravico do letenja v tretje države.

Druga stopnja se začne, takoj ko Kanada sprejme ukrepe, ki evropskim vlagateljem omogočajo do 49-odstoten delež lastništva kapitala z glasovalno pravico v kanadskih letalskih prevoznikih. To pomeni nekatere dodatne pravice, vključno s pravico tovornih letalskih prevoznikov do letov v tretje države z ozemlja druge pogodbenice brez povezave z njihovim krajem izvora (tako imenovane pravice iz „sedme svoboščine“). Kanada je to možnost uvedla marca 2009.

Tretja stopnja se začne, ko obe strani vlagateljem omogočita vzpostavitev novih letalskih prevoznikov na trgih pogodbenice in nadzor nad njimi. Potniški letalski prevozniki imajo možnost letenja v tretje države.

Četrta stopnja je zadnji korak s polnimi pravicami do letov med obema trgoma ter znotraj in onkraj obeh trgov, tudi med točkami na ozemlju druge pogodbenice (kabotaža). Ta stopnja bo zagotovljena, ko bosta obe pogodbenici izvedli ukrepe, ki bodo državljanom druge pogodbenice omogočali polno lastništvo njihovih letalskih prevoznikov in nadzor nad njimi.

Obe pogodbenici sta se dogovorili, da bosta tesno sodelovali pri blažitvi učinkov letalstva na podnebne spremembe. Na področju varovanja in varnosti sporazum predvideva vzajemno priznavanje standardov in enkratne varnostne preglede (npr. transferni potniki, prtljaga in tovor bi bili izvzeti iz dodatnih varnostnih ukrepov). Posebne določbe so namenjene tudi povečanju interesov potrošnikov, vključno z zavezo o posvetovanju, da bi se dosegel kar se da skladen pristop pri vprašanjih, kot so odškodnine za zavrnjeno vkrcanje, ukrepi za dostopnost in povračilo stroškov potnikom. Besedilo določa močan mehanizem, ki bo preprečeval diskriminacijo letalskih prevoznikov pri dostopu do infrastrukture ali državnih subvencijah.

Študija, ki jo je sprožila Komisija, kaže, da bi s prostim sporazumom s Kanado v prvem letu pridobili dodatnega pol milijona potnikov, v nekaj letih pa lahko pričakujemo, da bo priložnosti, ki jih ponuja tak sporazum, izkoristilo dodatnih 3,5 milijona potnikov. Sporazum bi lahko prinesel za vsaj 72 milijonov EUR koristi za potrošnike zaradi nižjih prevoznin, ustvaril pa bi tudi nova delovna mesta.

Postopek

Komisija je v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic v pogajanjih dosegla Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi v skladu s sklepom Sveta z dne 1. in 2. oktobra 2007, ki Komisijo pooblašča za začetek pogajanj.

Sporazum EU–Kanada je bil parafiran 30. novembra 2008, potrjen je bil na vrhu EU–Kanada 6. maja 2009, podpisan pa 17. in 18. decembra 2009, pod pogojem, da bo sklenjen pozneje, v skladu s Sklepom Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta (2010/417/ES)(1).

V skladu s Sklepom 2010/417/ES se začasno uporablja od dneva podpisa.

Parlament je 24. marca 2011 po priporočilu odbora TRAN odobril(2) sklenitev sporazuma.

Sporazum je bil oktobra 2016 ratificiran v vseh državah članicah razen v Republiki Hrvaški. Predvideno je, da bo Republika Hrvaška pristopila k Sporazumu v skladu s členom 6(2) Akta o pristopu iz leta 2011.

Komisija je 10. januarja 2018 predložila spremenjeni predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma zaradi upoštevanja začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in pravnih popravkov, ki so bili potrebni zaradi sodbe Sodišča Evropske unije z dne 28. aprila 2015(3) v zadevi C-28/12.

V skladu s členom 218 PDEU Svet za sklenitev Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi potrebuje odobritev Evropskega parlamenta.

V skladu s členoma 99 in 108(7) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb sporazuma. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen popolnoma spremeniti priporočilo, kot ga predlaga poročevalec.

Stališče poročevalca

Kanada je pomembna partnerica Evropske unije. Že iz vsebine priporočila odbora TRAN iz leta 2007 izhaja, da je sporazum zelo ambiciozen in popolnoma v skladu z evropsko politiko, ki se zavzema tako za izboljšanje povezav med tema trgoma kot tudi vezi med ljudmi, pa tudi za ustvarjanje novih priložnosti za sektor letalskih prevoznikov.

Je del okvira zunanje letalske politike Unije, ki je bil vzpostavljen s številnimi sporočili Komisije in stališči Parlamenta (npr. poročilo o letalski strategiji za Evropo, ki je bilo izglasovano februarja 2017(4)).

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, da odbor TRAN poda pozitivno priporočilo za sklenitev tega sporazuma.

(1)

UL L 207, 6.8.2010, str. 30.

(2)

A7-0045/2011 in P7_TA(2011)0107.

(3)

Zadeva C-28/12, Komisija proti Svetu, sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. aprila 2015, UL C 213/3 z dne 29. junija 2015..

(4)

A8-0021/2017.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o zračnem prometu med ES in Kanado

Referenčni dokumenti

06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

22.11.2010

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Francisco Assis

22.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh

Datum predložitve

12.7.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov