Menettely : 2018/0097(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0255/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0255/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0334

MIETINTÖ     ***I
PDF 379kWORD 55k
12.7.2018
PE 623.611v02-00 A8-0255/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Adina-Ioana Vălean

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0199),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0156/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 10. heinäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A8-0255/2018),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 29. marraskuuta 2012 komission aloittamaan neuvottelut vapaakauppasopimuksesta Japanin kanssa. Komissio on neuvotellut Japanin kanssa neuvoston vuonna 2012 hyväksymien neuvotteluohjeiden perusteella kunnianhimoisen ja kattavan talouskumppanuussopimuksen, jolla luodaan uusia mahdollisuuksia ja oikeusvarmuutta osapuolten välisen kaupan ja investointien kehittämiseksi. Tämän komission ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön poikkeus pullokokoja koskevista unionin säännöistä kertatislatulle shochulle, joka on panostislauksella tuotettu ja Japanissa pullotettu alkoholijuoma. Sitä myydään perinteisesti neljän ”gon” (合) tai yhden ”shon” (升) pulloissa, joista ensimmäinen vastaa nimellismäärältään 720 ml:aa (1 go on 180 ml) ja jälkimmäinen 1 800 ml:aa. Nämä määrät eivät ole valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä annetun direktiivin 2007/45/EY mukaan unionissa sallittuja nimellismääriä. Tällä ehdotuksella tarkistetaan tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15. tammikuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 110/2008. EU on saanut päätökseen neuvottelut kauppasopimuksesta Japanin kanssa. Neuvotteluissa päästiin periaatteelliseen sopimukseen 7. heinäkuuta 2017, ja neuvottelut päätettiin 8. joulukuuta 2017. Komissio esitteli sopimustekstin neuvostolle 18. huhtikuuta 2018. Tämä merkitsee ratifiointiprosessin alkamista EU:ssa. Tämä on myös ensimmäinen askel kohti sopimuksen tekemistä ja allekirjoittamista. Kun neuvosto on hyväksynyt sopimuksen, se lähetetään parlamentille. Tavoitteena on sopimuksen voimaantulo ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä vuonna 2019. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi ehdotettu poikkeus voidaan ottaa käyttöön vain antamalla asetus, koska poikkeusta on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa samaan aikaan EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen tultua voimaan. Vapaakauppasopimuksen yhteydessä Japanin kanssa neuvoteltujen määräysten säilyttämiseksi esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä ilman muutoksia. Samanlaista menettelyä noudatetaan neuvostossa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten

Viiteasiakirjat

COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

2.5.2018

IMCO

2.5.2018

AGRI

2.5.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

16.5.2018

IMCO

16.5.2018

AGRI

20.6.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.7.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö