DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodaj: Francisco Assis

  Postup : 2014/0023(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0256/2018
  Předložené texty :
  A8-0256/2018
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM12256/2014),

  –  s ohledem na návrh Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12255/2014),

  –  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0080/2017),

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0256/2018),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kanady.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Dohoda o letecké dopravě mezi EU a Kanadou byla parafována dne 30. listopadu 2008, schválena na vrcholné schůzce mezi EU a Kanadou dne 6. května 2009 a podepsána ve dnech 17.–18. prosince 2009 s výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu v souladu s rozhodnutím Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2010/417/ES[1]. Dohoda představuje komplexní dohodu o letecké dopravě, která zahrnuje postupné zavádění přepravních práv, investičních příležitostí a rozsáhlé spolupráce v řadě oblastí, včetně bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, sociálních záležitostí, zájmů spotřebitele, životního prostředí, uspořádání letového provozu, poskytování státní podpory a hospodářské soutěže

  Přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  V souladu s aktem o přistoupení Chorvatské republiky[2] přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným členskými státy EU a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi před jeho přistoupením prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

  Rozhodnutí Rady 13351/12 ze dne 14. září 2012 zmocnilo Komisi k zahájení jednání o protokolech, kterými se mění dohody podepsané či uzavřené mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, a třetími zeměmi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

  Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k EU a stala se jejím 28. členským státem.

  Protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl vyjednán mezi Komisí a kanadskými orgány.

  Hlavní ustanovení protokolu

  Cílem tohoto protokolu je umožnit Chorvatské republice stát se smluvní stranou Dohody o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (článek 1) a zajistit nutné jazykové úpravy, které z přistoupení vyplývají (článek 2). Protokol nezavádí do dohody mezi EU a Kanadou žádné podstatné změny.

  Režim

  Protokol byl podepsán dne 27. ledna 2017. K uzavření protokolu potřebuje Rada souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s článkem 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu na základě jediného hlasování, přičemž k dohodě nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Přípustné jsou pouze pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zvrátit doporučení navržená zpravodajem.

  Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.

  • [1]  Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 30.
  • [2]  Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  Referenční údaje

  12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  23.2.2017

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Francisco Assis

  18.11.2014

   

   

   

  Datum přijetí

  10.7.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Anna Hedh

  Datum předložení

  12.7.2018

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  40

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

   

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Poslední aktualizace: 29. srpna 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí