Postup : 2014/0023(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0256/2018

Předložené texty :

A8-0256/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0336

DOPORUČENÍ     ***
PDF 517kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM12256/2014),

–  s ohledem na návrh Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12255/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0080/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0256/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kanady.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dohoda o letecké dopravě mezi EU a Kanadou byla parafována dne 30. listopadu 2008, schválena na vrcholné schůzce mezi EU a Kanadou dne 6. května 2009 a podepsána ve dnech 17.–18. prosince 2009 s výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu v souladu s rozhodnutím Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2010/417/ES(1). Dohoda představuje komplexní dohodu o letecké dopravě, která zahrnuje postupné zavádění přepravních práv, investičních příležitostí a rozsáhlé spolupráce v řadě oblastí, včetně bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, sociálních záležitostí, zájmů spotřebitele, životního prostředí, uspořádání letového provozu, poskytování státní podpory a hospodářské soutěže

Přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

V souladu s aktem o přistoupení Chorvatské republiky(2) přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným členskými státy EU a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi před jeho přistoupením prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutí Rady 13351/12 ze dne 14. září 2012 zmocnilo Komisi k zahájení jednání o protokolech, kterými se mění dohody podepsané či uzavřené mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, a třetími zeměmi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k EU a stala se jejím 28. členským státem.

Protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl vyjednán mezi Komisí a kanadskými orgány.

Hlavní ustanovení protokolu

Cílem tohoto protokolu je umožnit Chorvatské republice stát se smluvní stranou Dohody o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (článek 1) a zajistit nutné jazykové úpravy, které z přistoupení vyplývají (článek 2). Protokol nezavádí do dohody mezi EU a Kanadou žádné podstatné změny.

Režim

Protokol byl podepsán dne 27. ledna 2017. K uzavření protokolu potřebuje Rada souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s článkem 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu na základě jediného hlasování, přičemž k dohodě nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Přípustné jsou pouze pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zvrátit doporučení navržená zpravodajem.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.

(1)

Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 30.

(2)

Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Referenční údaje

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

23.2.2017

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh

Datum předložení

12.7.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Poslední aktualizace: 29. srpna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí