HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Francisco Assis

  Procedure : 2014/0023(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0256/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0256/2018
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12256/2014),

  –  der henviser til udkast til protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12255/2014),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0080/2017),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0256/2018),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Canadas regering og parlament.

  BEGRUNDELSE

  Indledning

  Lufttransportaftalen mellem EU og Canada blev paraferet den 30. november 2008, godkendt på topmødet mellem EU og Canada den 6. maj 2009 og undertegnet den 17.-18. december 2009, dog med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, i overensstemmelse med afgørelse 2010/417/EF[1] truffet af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet. Aftalen er en omfattende lufttransportaftale, hvori indgår en gradvis indfasning af trafikrettigheder og investeringsmuligheder samt et vidtrækkende samarbejde om en række spørgsmål, herunder flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, sociale spørgsmål, forbrugerinteresser, miljø, lufttrafikstyring, statsstøtte og konkurrence.

  Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  I henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse[2] tiltræder Kroatien de aftaler, der forud for Kroatiens tiltrædelse er indgået eller undertegnet af EU’s medlemsstater og Unionen med et eller flere tredjelande, ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.

  Rådets afgørelse 13351/12 af 14. september 2012 gav Kommissionen bemyndigelse til med henblik på Kroatiens tiltrædelse af EU at forhandle protokoller for at ændre aftaler med tredjelande, der er undertegnet eller indgået af EU eller EU og dens medlemsstater.

  Republikken Kroatien tiltrådte EU den 1. juli 2013 som den 28. medlemsstat.

  Protokollen, der skal tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, er forhandlet mellem Kommissionen og de canadiske myndigheder.

  Protokollens vigtigste bestemmelser

  Formålet med protokollen er at give Republikken Kroatien mulighed for at deltage i lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (artikel 1) og sikre de nødvendige sproglige tilpasninger (artikel 2). Protokollen medfører ingen indholdsmæssige ændringer af aftalen mellem EU og Canada.

  Procedure

  Protokollen blev undertegnet den 27. januar 2017. Rådet har brug for Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne indgå protokollen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 99 og artikel 108, stk. 7, træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen. Kun ændringsforslag, der sigter på at forkaste ordførerens henstilling, kan antages.

  På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN afgiver en positiv udtalelse om indgåelsen af denne protokol.

  • [1]  EUT L 207 af 6.8.2010, s. 30.
  • [2]  EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftale om lufttransport mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater med henblik på Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  Referencer

  12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  23.2.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Francisco Assis

  18.11.2014

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.7.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Anna Hedh

  Dato for indgivelse

  12.7.2018

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  40

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

   

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 29. august 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik