Procedure : 2014/0023(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0256/2018

Indgivne tekster :

A8-0256/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0336

HENSTILLING     ***
PDF 365kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Francisco Assis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12256/2014),

–  der henviser til udkast til protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12255/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0080/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0256/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Canadas regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Indledning

Lufttransportaftalen mellem EU og Canada blev paraferet den 30. november 2008, godkendt på topmødet mellem EU og Canada den 6. maj 2009 og undertegnet den 17.-18. december 2009, dog med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, i overensstemmelse med afgørelse 2010/417/EF(1) truffet af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet. Aftalen er en omfattende lufttransportaftale, hvori indgår en gradvis indfasning af trafikrettigheder og investeringsmuligheder samt et vidtrækkende samarbejde om en række spørgsmål, herunder flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, sociale spørgsmål, forbrugerinteresser, miljø, lufttrafikstyring, statsstøtte og konkurrence.

Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

I henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse(2) tiltræder Kroatien de aftaler, der forud for Kroatiens tiltrædelse er indgået eller undertegnet af EU’s medlemsstater og Unionen med et eller flere tredjelande, ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.

Rådets afgørelse 13351/12 af 14. september 2012 gav Kommissionen bemyndigelse til med henblik på Kroatiens tiltrædelse af EU at forhandle protokoller for at ændre aftaler med tredjelande, der er undertegnet eller indgået af EU eller EU og dens medlemsstater.

Republikken Kroatien tiltrådte EU den 1. juli 2013 som den 28. medlemsstat.

Protokollen, der skal tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, er forhandlet mellem Kommissionen og de canadiske myndigheder.

Protokollens vigtigste bestemmelser

Formålet med protokollen er at give Republikken Kroatien mulighed for at deltage i lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (artikel 1) og sikre de nødvendige sproglige tilpasninger (artikel 2). Protokollen medfører ingen indholdsmæssige ændringer af aftalen mellem EU og Canada.

Procedure

Protokollen blev undertegnet den 27. januar 2017. Rådet har brug for Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne indgå protokollen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 99 og artikel 108, stk. 7, træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen. Kun ændringsforslag, der sigter på at forkaste ordførerens henstilling, kan antages.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN afgiver en positiv udtalelse om indgåelsen af denne protokol.

(1)

EUT L 207 af 6.8.2010, s. 30.

(2)

EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale om lufttransport mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater med henblik på Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

23.2.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Hedh

Dato for indgivelse

12.7.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 29. august 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik