ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

  12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Francisco Assis

  Διαδικασία : 2014/0023(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0256/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0256/2018
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

  (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12256/2014),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (12255/2014),

  –  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0080/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0256/2018),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καναδά.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Εισαγωγή

  Η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά μονογραφήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2008, εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά, στις 6 Μαΐου 2009, και υπογράφηκε στις 17-18 Δεκεμβρίου 2009· με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με την απόφαση 2010/417/ΕΚ[1] του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η συμφωνία αποτελεί συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών που περιλαμβάνει σταδιακή εφαρμογή μεταφορικών δικαιωμάτων και επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και ευρεία συνεργασία σχετικά με διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων η αεροπορική ασφάλεια, τα κοινωνικά ζητήματα, τα συμφέροντα των καταναλωτών, το περιβάλλον, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι κρατικές ενισχύσεις και ο ανταγωνισμός.

  Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας[2], η Κροατία θα προσχωρήσει στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή υπογραφεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ένωση με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση της Κροατίας, με τη σύναψη πρωτοκόλλου των συμφωνιών αυτών.

  Η απόφαση 13351/12 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2012, εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί τα πρωτόκολλα τροποποίησης των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ή συναφθεί μεταξύ της ΕΕ, ή της ΕΕ και των κρατών μελών της, και τρίτων χωρών, ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ.

  Την 1η Ιουλίου 2013 η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στην ΕΕ και κατέστη το 28ο κράτος μέλος της.

  Το πρωτόκολλο των συμφωνιών που αφορούν την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Καναδά.

  Κύριες διατάξεις του πρωτοκόλλου

  Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι επιτρέψει στη Δημοκρατίας της Κροατίας να γίνει μέρος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της (άρθρο 1) και να μεριμνήσει για τις αναγκαίες συνεπαγόμενες γλωσσικές προσαρμογές (άρθρο 2). Το πρωτόκολλο δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στην ουσία της συμφωνίας ΕΕ-Καναδά.

  Διαδικασία

  Το πρωτόκολλο υπεγράφη στις 27 Ιανουαρίου 2017. Το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνάψει το πρωτόκολλο. Σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σε μία μόνο ψηφοφορία και δεν μπορεί να κατατεθεί καμία τροπολογία επί της ίδιας της συμφωνίας. Παραδεκτές είναι μόνο τροπολογίες που έχουν στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση όπως προτείνεται από τον εισηγητή.

  Με βάση τα προαναφερθέντα ο εισηγητής προτείνει να προβεί η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σε θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύναψη του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου.

  • [1]  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 30.
  • [2]  ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 21.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών Καναδά-Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Έγγραφα αναφοράς

  12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  23.2.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Francisco Assis

  18.11.2014

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.7.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu,Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Anna Hedh

  Ημερομηνία κατάθεσης

  12.7.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  40

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Μιλτιάδης Κύρκος

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

   

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου