SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

  12.7.2018 - (12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Francisco Assis

  Menetlus : 2014/0023(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0256/2018
  Esitatud tekstid :
  A8-0256/2018
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

  (12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12256/2014),

  –  võttes arvesse protokolli eelnõu, millega muudetakse Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12255/2014),

  –  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0080/2017),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

  –  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0256/2018),

  1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kanada valitsusele ja parlamendile.

  SELETUSKIRI

  Sissejuhatus

  ELi ja Kanada lennutranspordileping parafeeriti 30. novembril 2008, kiideti heaks ELi ja Kanada tippkohtumisel 6. mail 2009 ja allkirjastati 17.–18. detsembril 2009, tingimusel, et leping sõlmitakse hilisemal kuupäeval, vastavalt nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsusele 2010/417/EÜ[1]. Leping on terviklik lennutranspordileping, mis hõlmab liiklusõiguste ja investeerimisvõimaluste järkjärgulist andmist, samuti ulatuslikku koostööd näiteks sellistes küsimustes nagu ohutus, julgeolek, sotsiaalküsimused, tarbijahuvid, keskkond, lennuliikluse juhtimine, riigiabi ja konkurents.

  Horvaatia Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga

  Vastavalt Horvaatia Vabariigi ühinemisaktile[2] ühineb Horvaatia ELi liikmesriikide ja liidu poolt ühe või mitme kolmanda riigiga enne Horvaatia ühinemist sõlmitud või allkirjastatud lepingutega protokolli teel.

  Nõukogu 14. septembri 2012. aasta otsusega 13351/12 anti Euroopa Komisjonile luba pidada läbirääkimisi protokollide üle, millega muudetakse ELi või ELi ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel allkirjastatud või sõlmitud lepinguid, võttes arvesse Horvaatia ühinemist ELiga.

  Horvaatia Vabariik ühines ELiga 1. juulil 2013 ning sai ELi 28. liikmesriigiks.

  Komisjon ja Kanada ametiasutused on kokku leppinud protokolli suhtes, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

  Protokolli peamised sätted

  Protokolli eesmärk on võimaldada Horvaatia Vabariigil saada osaliseks Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelises lennutranspordilepingus (artikkel 1) ja näha ette vajalikud keelelised kohandused (artikkel 2). Protokolliga ei kaasne sisulisi muudatusi ELi ja Kanada vahelises lepingus.

  Menetlus

  Protokoll allkirjastati 27. jaanuaril 2017. Protokolli sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Vastavalt kodukorra artiklile 99 ja artikli 108 lõikele 7 teeb parlament otsuse ühe hääletusega ja lepingu kohta muudatusettepanekuid esitada ei saa. Muudatusettepanekud on vastuvõetavad üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

  Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada protokolli sõlmimist pooldav arvamus.

  • [1]  ELT L 207, 6.8.2010, lk 30.
  • [2]  ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmine, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

  Viited

  12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  23.2.2017

   

   

   

  Vastutav komisjon

    istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Raportöörid

    nimetamise kuupäev

  Francisco Assis

  18.11.2014

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  10.7.2018

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Anna Hedh

  Esitamise kuupäev

  12.7.2018

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  40

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

   

  0

   

   

  0

  0

   

   

  Viimane päevakajastamine: 29. august 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika