SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

12.7.2018 - (12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Francisco Assis

Menetlus : 2014/0023(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0256/2018
Esitatud tekstid :
A8-0256/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12256/2014),

–  võttes arvesse protokolli eelnõu, millega muudetakse Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12255/2014),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0080/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0256/2018),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kanada valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

ELi ja Kanada lennutranspordileping parafeeriti 30. novembril 2008, kiideti heaks ELi ja Kanada tippkohtumisel 6. mail 2009 ja allkirjastati 17.–18. detsembril 2009, tingimusel, et leping sõlmitakse hilisemal kuupäeval, vastavalt nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsusele 2010/417/EÜ[1]. Leping on terviklik lennutranspordileping, mis hõlmab liiklusõiguste ja investeerimisvõimaluste järkjärgulist andmist, samuti ulatuslikku koostööd näiteks sellistes küsimustes nagu ohutus, julgeolek, sotsiaalküsimused, tarbijahuvid, keskkond, lennuliikluse juhtimine, riigiabi ja konkurents.

Horvaatia Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga

Vastavalt Horvaatia Vabariigi ühinemisaktile[2] ühineb Horvaatia ELi liikmesriikide ja liidu poolt ühe või mitme kolmanda riigiga enne Horvaatia ühinemist sõlmitud või allkirjastatud lepingutega protokolli teel.

Nõukogu 14. septembri 2012. aasta otsusega 13351/12 anti Euroopa Komisjonile luba pidada läbirääkimisi protokollide üle, millega muudetakse ELi või ELi ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel allkirjastatud või sõlmitud lepinguid, võttes arvesse Horvaatia ühinemist ELiga.

Horvaatia Vabariik ühines ELiga 1. juulil 2013 ning sai ELi 28. liikmesriigiks.

Komisjon ja Kanada ametiasutused on kokku leppinud protokolli suhtes, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

Protokolli peamised sätted

Protokolli eesmärk on võimaldada Horvaatia Vabariigil saada osaliseks Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelises lennutranspordilepingus (artikkel 1) ja näha ette vajalikud keelelised kohandused (artikkel 2). Protokolliga ei kaasne sisulisi muudatusi ELi ja Kanada vahelises lepingus.

Menetlus

Protokoll allkirjastati 27. jaanuaril 2017. Protokolli sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Vastavalt kodukorra artiklile 99 ja artikli 108 lõikele 7 teeb parlament otsuse ühe hääletusega ja lepingu kohta muudatusettepanekuid esitada ei saa. Muudatusettepanekud on vastuvõetavad üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada protokolli sõlmimist pooldav arvamus.

  • [1]  ELT L 207, 6.8.2010, lk 30.
  • [2]  ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmine, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

Viited

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

23.2.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Raportöörid

  nimetamise kuupäev

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.7.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anna Hedh

Esitamise kuupäev

12.7.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

 

 

0

0

 

 

Viimane päevakajastamine: 29. august 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika