SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

12.7.2018 - (12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Francisco Assis

Menettely : 2014/0023(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0256/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0256/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(12256/2014 – C8‑0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12256/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi, jolla muutetaan Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä lentoliikennesopimusta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (12255/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0080/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0256/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kanadan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Johdanto

EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus parafoitiin 30. marraskuuta 2008, hyväksyttiin EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa 6. toukokuuta 2009 ja allekirjoitettiin 17.‑18. joulukuuta 2008 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen 2010/417/EY[1] mukaisesti. Sopimus on kattava lentoliikennesopimus, jossa määrätään liikenneoikeuksien ja investointimahdollisuuksien asteittaisesta avaamisesta sekä kauaskantoisesta yhteistyöstä useilla aloilla, joihin kuuluvat esimerkiksi lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, sosiaaliset näkökohdat, kuluttajien edut, ympäristöasiat, ilmaliikenteen hallinta, valtiontuet ja kilpailu.

Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan[2] mukaisesti Kroatia liittyy EU:n jäsenvaltioiden ja unionin yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen Kroatian liittymistä tekemiin tai allekirjoittamiin sopimuksiin kyseisiin sopimuksiin liitettävällä pöytäkirjalla.

Neuvosto valtuutti 14. syyskuuta 2012 tekemällään päätöksellä 13351/12 komission neuvottelemaan pöytäkirjoista Euroopan unionin tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien tai tekemien sopimusten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittyessä Euroopan unioniin.

Kroatian tasavalta liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 ja siitä tuli sen 28. jäsenvaltio.

Komissio ja Kanadan viranomaiset ovat neuvotelleet pöytäkirjan Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Pöytäkirjan keskeiset määräykset

Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa Kroatian tasavallan tuleminen Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen osapuoleksi (1 artikla) ja tehdä sopimukseen tarvittavat kielelliset muutokset (2 artikla). Pöytäkirja ei muuta millään tavoin EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen sisältöä.

Menettely

Pöytäkirja allekirjoitettiin 27. tammikuuta 2017. Voidakseen tehdä pöytäkirjan neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän. Euroopan parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti parlamentti äänestää asiasta vain kerran eikä itse sopimukseen voida tehdä tarkistuksia. Vain tarkistuksia, joiden tarkoituksena on esittelijän ehdottaman suosituksen peruuttaminen, voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa liikenne- ja matkailuvaliokunnalle puoltavan lausunnon antamista tämän pöytäkirjan tekemisestä.

  • [1]  EUVL L 207, 6.8.2010, s. 30.
  • [2]  EUVL L 112, 24.4.2012, s.21.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottaminen Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisessä lentoliikennesopimuksessa

Viitteet

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

23.2.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anna Hedh

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.7.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Päivitetty viimeksi: 29. elokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö