Izvješće - A8-0256/2018Izvješće
A8-0256/2018

  PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

  Odbor za promet i turizam
  Izvjestitelj: Francisco Assis

  Postupak : 2014/0023(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0256/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0256/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (12256/2014),

  –  uzimajući u obzir Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12255/2014),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0080/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0256/2018),

  1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kanade.

  OBRAZLOŽENJE

  Uvod

  Sporazum o zračnom prometu između Kanade i Europske unije parafiran je 30. studenoga 2008., odobren na sastanku na vrhu Europske unije i Kanade 6. svibnja 2009. i potpisan 17. i 18. prosinca 2009.; podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom 2010/417/EZ[1] Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća. Sporazum je sveobuhvatan sporazum o zračnom prometu koji obuhvaća postupno uvođenje prometnih prava i mogućnosti ulaganja kao i dalekosežnu suradnju u pogledu niza pitanja, uključujući sigurnost, zaštitu, socijalna pitanja, interese potrošača, okoliš, upravljanje zračnim prometom, državne potpore i tržišno natjecanje.

  Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  U skladu s Aktom o pristupanju Republike Hrvatske[2] Hrvatska će pristupiti sporazumima koje su prije njezina pristupanja države članice EU-a i Unija sklopile ili potpisale s jednom trećom zemljom ili više njih na temelju protokola uz te sporazume.

  Odlukom Vijeća 13351/12 od 14. rujna 2012. Komisija se ovlašćuje da pregovara o protokolima o izmjeni sporazuma potpisanih ili sklopljenih između EU-a, ili EU i njegovih država članica, i trećih zemalja s obzirom na pristupanje Hrvatske EU-u.

  Republika Hrvatska pristupila je Uniji 1. srpnja 2013. i tako postala njezina 28. država članica.

  O Protokolu kojim se u obzir treba uzeti pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji Komisija je pregovarala s kanadskim vlastima.

  Glavne odredbe Protokola

  Svrha je Protokola omogućiti Republici Hrvatskoj da postane strana u Sporazumu o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica (članak 1.) te u Protokol unijeti potrebne i relevantne jezične prilagodbe (članak 2.). Protokolom se ne uvode sadržajne izmjene Sporazuma između EU-a i Kanade.

  Postupak

  Protokol je potpisan 27. siječnja 2017. Kako bi se on sklopio, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta. U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Dopušteni su samo amandmani koji se podnose u cilju izmjene preporuke koju je predložio izvjestitelj.

  Na temelju navedenoga izvjestitelj predlaže da odbor TRAN da pozitivno mišljenje o sklapanju tog Protokola.

  • [1]  SL L 207, 6.8.2010., str. 30.
  • [2]  SL L 112, 24.4.2012., str. 21.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sporazum o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  Referentni dokumenti

  12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  23.2.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Francisco Assis

  18.11.2014

   

   

   

  Datum usvajanja

  10.7.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Anna Hedh

  Datum podnošenja

  12.7.2018

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

  40

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

   

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti