Postupak : 2014/0023(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0256/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0256/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0336

PREPORUKA     ***
PDF 447kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Francisco Assis

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (12256/2014),

–  uzimajući u obzir Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12255/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0080/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0256/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kanade.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Sporazum o zračnom prometu između Kanade i Europske unije parafiran je 30. studenoga 2008., odobren na sastanku na vrhu Europske unije i Kanade 6. svibnja 2009. i potpisan 17. i 18. prosinca 2009.; podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom 2010/417/EZ(1) Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća. Sporazum je sveobuhvatan sporazum o zračnom prometu koji obuhvaća postupno uvođenje prometnih prava i mogućnosti ulaganja kao i dalekosežnu suradnju u pogledu niza pitanja, uključujući sigurnost, zaštitu, socijalna pitanja, interese potrošača, okoliš, upravljanje zračnim prometom, državne potpore i tržišno natjecanje.

Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

U skladu s Aktom o pristupanju Republike Hrvatske(2) Hrvatska će pristupiti sporazumima koje su prije njezina pristupanja države članice EU-a i Unija sklopile ili potpisale s jednom trećom zemljom ili više njih na temelju protokola uz te sporazume.

Odlukom Vijeća 13351/12 od 14. rujna 2012. Komisija se ovlašćuje da pregovara o protokolima o izmjeni sporazuma potpisanih ili sklopljenih između EU-a, ili EU i njegovih država članica, i trećih zemalja s obzirom na pristupanje Hrvatske EU-u.

Republika Hrvatska pristupila je Uniji 1. srpnja 2013. i tako postala njezina 28. država članica.

O Protokolu kojim se u obzir treba uzeti pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji Komisija je pregovarala s kanadskim vlastima.

Glavne odredbe Protokola

Svrha je Protokola omogućiti Republici Hrvatskoj da postane strana u Sporazumu o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica (članak 1.) te u Protokol unijeti potrebne i relevantne jezične prilagodbe (članak 2.). Protokolom se ne uvode sadržajne izmjene Sporazuma između EU-a i Kanade.

Postupak

Protokol je potpisan 27. siječnja 2017. Kako bi se on sklopio, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta. U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Dopušteni su samo amandmani koji se podnose u cilju izmjene preporuke koju je predložio izvjestitelj.

Na temelju navedenoga izvjestitelj predlaže da odbor TRAN da pozitivno mišljenje o sklapanju tog Protokola.

(1)

SL L 207, 6.8.2010., str. 30.

(2)

SL L 112, 24.4.2012., str. 21.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Referentni dokumenti

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

23.2.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh

Datum podnošenja

12.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti