Pranešimas - A8-0256/2018Pranešimas
A8-0256/2018

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

  12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Francisco Assis

  Procedūra : 2014/0023(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0256/2018
  Pateikti tekstai :
  A8-0256/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

  (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12256/2014),

  –  atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, projektą (12255/2014),

  –  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0080/2017),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0256/2018),

  1.  pritaria protokolo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kanados parlamentams ir vyriausybėms.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Įžanga

  ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas buvo parafuotas 2008 m. lapkričio 30 d., jam pritarta per 2009 m. gegužės 6 d. vykusį ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimą ir jis pasirašytas 2009 m. gruodžio 17–18 d., su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, remiantis Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu 2010/417/EB[1]. Susitarimas – tai išsamus oro susisiekimo susitarimas, apimantis laipsnišką skrydžių teisių ir investavimo galimybių suteikimą, taip pat intensyvaus bendradarbiavimo įvairiose srityse, įskaitant saugą, saugumą, socialinius klausimus, vartotojų interesus, aplinkosaugą, oro eismo valdymą, valstybės pagalbą ir konkurenciją, plėtojimą.

  Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą

  Pagal Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo[2] Kroatija prisijungia prie susitarimų, kuriuos prieš jos stojimą į Europos Sąjungą ES valstybės narės ir Sąjunga sudarė arba pasirašė su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, sudarydama prie tų susitarimų pridedamus protokolus.

  2012 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimu 13352/12 Komisija buvo įgaliota vesti derybas dėl protokolų, kuriais, atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į ES, iš dalies keičiami ES arba ES ir jos valstybių narių sudaryti arba pasirašyti susitarimai su trečiosiomis šalimis.

  2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika įstojo į Europos Sąjungą ir tapo jos 28-ąja valstybe nare.

  Dėl protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, Komisija vedė derybas su Kanados valdžios institucijomis.

  Pagrindinės protokolo nuostatos

  Protokolo tikslas – leisti Kroatijos Respublikai tapti Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimo dėl oro susisiekimo šalimi (1 straipsnis) ir nustatyti būtinus su tuo susijusius lingvistinius susitarimo pakeitimus (2 straipsnis). Protokole nenumatomi jokie ES ir Kanados susitarimo turinio pakeitimai.

  Procedūra

  Protokolas pasirašytas 2017 m. sausio 27 d. Kad galėtų sudaryti protokolą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, Parlamentas priima sprendimą vienu balsavimu; negali būti teikiami jokie paties susitarimo pakeitimai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti rekomendaciją, kaip siūlė pranešėjas.

  Remdamasis šia informacija, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šio protokolo sudarymo.

  • [1]  OL L 207, 2010 8 6, p. 30.
  • [2]  OL L 112, 2012 4 24, p. 21.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių oro susisiekimo susitarimas, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  Nuorodos

  12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  23.2.2017

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Francisco Assis

  18.11.2014

   

   

   

  Priėmimo data

  10.7.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  40

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Anna Hedh

  Pateikimo data

  12.7.2018

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  40

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

   

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 29 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika