Ziņojums - A8-0256/2018Ziņojums
A8-0256/2018

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Francisco Assis

Procedūra : 2014/0023(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0256/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0256/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12256/2014),

–  ņemot vērā priekšlikumu protokolam, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12255/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0080/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0256/2018),

1.  sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kanādas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Ievads

ES un Kanādas Gaisa transporta nolīgums tika parafēts 2008. gada 30. novembrī, atbalstīts ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 6. maijā un parakstīts 2009. gada 17.–18. decembrī; ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk, saskaņā ar Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju Lēmumu 2010/417/EK[1]. Nolīgums ir visaptverošs gaisa transporta nolīgums, kas paredz pakāpeniski ieviest tiesības nodrošināt satiksmi un investīciju iespējas, kā arī plašu sadarbību daudzos jautājumos, tostarp attiecībā uz drošumu, drošību, sociālajiem jautājumiem, patērētāju interesēm, vidi, gaisa satiksmes pārvaldību, valsts atbalstu un konkurenci.

Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai

Saskaņā ar Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos[2] Horvātija pievienosies nolīgumiem, ko ES dalībvalstis un Savienība noslēgušas vai parakstījušas ar vienu vai vairākām trešām valstīm pirms Horvātijas pievienošanās, nolīgumiem pievienojot protokolu.

Ar Padomes 2012. gada 14. septembra Lēmumu 13351/12 Komisija tika pilnvarota risināt sarunas par protokoliem, lai grozītu nolīgumus, kas parakstīti vai noslēgti starp ES vai ES un tās dalībvalstis ar trešām valstīm, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES.

Horvātijas Republika 2013. gada 1. jūlijā pievienojās Eiropas Savienībai un kļuva par tās 28. dalībvalsti.

Par protokolu, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, ir notikušas sarunas starp Komisiju un Kanādas iestādēm.

Protokola galvenie noteikumi

Protokola mērķis ir ļaut Horvātijai kļūt par pusi Gaisa transporta nolīgumā starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (1. pants) un nodrošināt no tā izrietošos vajadzīgos lingvistiskos pielāgojumus (2. pants). ES un Kanādas nolīgumā ar šo protokolu netiks ieviestas nekādas izmaiņas pēc būtības.

Procedūra

Protokolu parakstīja 2017. gada 27. janvārī. Lai noslēgtu šo protokolu, Padomei nepieciešama Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Pieņemami ir tikai tādi grozījumi, kuru mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā protokola noslēgšanu.

  • [1]  OV L207, 6.8.2010., 30. lpp.
  • [2]  OV L112, 24.04.2012., 21. lpp.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

23.2.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh

Iesniegšanas datums

12.7.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. augusts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika