Postup : 2014/0023(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0256/2018

Predkladané texty :

A8-0256/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0336

ODPORÚČANIE     ***
PDF 515kWORD 49k
12.7.2018
PE 620.890v02-00 A8-0256/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12256/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12255/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0080/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0256/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kanady.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou bola parafovaná 30. novembra 2008, schválená na samite EÚ – Kanada 6. mája 2009 a podpísaná 17. – 18. decembra 2009. Podlieha uzavretiu k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady 2010/417/ES(1) a výsledku stretnutia zástupcov vlád členských štátov Európskej únie na zasadnutí Rady. Dohoda je komplexnou dohodou v oblasti leteckej dopravy, ktorá zahŕňa postupné zavádzanie prepravných práv, investičných príležitostí a rozsiahlu spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane bezpečnosti, ochrany, sociálnych vecí, záujmov spotrebiteľov, životného prostredia, riadenia letovej prevádzky, štátnej pomoci a hospodárskej súťaže.

Pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

V zmysle Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky(2) pristúpi Chorvátsko k dohodám, ktoré uzavreli alebo podpísali pred jeho pristúpením členské štáty EÚ a Únia s jednou treťou krajinou alebo viacerými tretími krajinami prostredníctvom protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutie Rady 13351/12 zo 14. septembra 2012 splnomocnilo Komisiu na rokovania o protokoloch s cieľom zmeniť dohody podpísané alebo uzatvorené medzi EÚ, alebo medzi EÚ a jej členskými štátmi, a tretími krajinami so zreteľom na pristúpenie Chorvátska k EÚ.

Chorvátska republika pristúpila k EÚ 1. júla 2013 a stala sa jej 28. členským štátom.

Rokovania o protokole zohľadňujúcom pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii prebiehali medzi Komisiou a kanadskými orgánmi.

Hlavné ustanovenia protokolu

Cieľom protokolu je umožniť, aby sa Chorvátska republika stala zmluvnou stranou Dohody o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi (článok 1), a zabezpečiť s tým súvisiacu nevyhnutnú jazykovú úpravu (článok 2). Nezavedú sa ním žiadne zmeny predmetu dohody medzi EÚ a Kanadou.

Postup

Protokol bol podpísaný 27. januára 2017. Na uzatvorenie protokolu potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k samotnej dohode nemožno predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal kladné stanovisko k uzatvoreniu tohto protokolu.

(1)

Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 30.

(2)

Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi s ohľadom na pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

Referenčné čísla

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

23.2.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh

Dátum predloženia

12.7.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Posledná úprava: 29. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia