Postopek : 2014/0023(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0256/2018

Predložena besedila :

A8-0256/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0336

PRIPOROČILO     ***
PDF 512kWORD 55k
12.7.2018
PE 620.898v02-00 A8-0256/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Francisco Assis

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12256/2014),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (12255/2014),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0080/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0256/2018),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in  Kanade.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado je bi parafiran 30. novembra 2008, potrjen na vrhu EU-Kanada 6. maja 2009, podpisan pa 17. in 18. decembra 2009, pod pogojem, da bo sklenjen pozneje, v skladu s Sklepom Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, 2010/417/ES(1). Sporazum je celovit sporazum o zračnem prometu, ki vključuje postopno uvajanje prometnih pravic in naložbenih priložnosti, pa tudi daljnosežno sodelovanje o številnih vprašanjih, med drugim varnosti, zaščiti, socialnih zadevah, interesih potrošnikov, okolju, upravljanju zračnega prometa, državni pomoči in konkurenci.

Pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

V skladu z Aktom o pristopu Republike Hrvaške(2) bo Hrvaška pristopila k sporazumom, ki so jih pred pristopom Hrvaške sklenile ali podpisale države članice EU in Unija z eno ali več tretjimi državami, na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

Komisija je na podlagi Sklepa Sveta 13351/12 z dne 14. septembra 2012 izvedla pogajanja o protokolih o spremembi sporazumov, podpisanih ali sklenjenih med EU ali EU in njenimi državami članicami ter tretjimi državami članicami, zaradi pristopa Hrvaške k EU.

Republika Hrvaška je 1. julija 2013 pristopila k EU in tako postala njena 28. država članica.

Protokol o spremembi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji je bil predmet pogajanj med Komisijo in kanadskimi oblastmi.

Glavne določbe protokola

Namen protokola je omogočiti Republiki Hrvaški, da postane pogodbenica Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (člen 1) in zagotoviti s tem povezane potrebne jezikovne prilagoditve (člen 2). Protokol v sporazum med EU in Kanado ne uvaja vsebinskih sprememb.

Postopek

Protokol je bil podpisan 27. januarja 2017. Za njegovo sklenitev potrebuje Svet odobritev Evropskega parlamenta. V skladu s členom 99 in členom 108(7) Poslovnika Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, predlogov sprememb pa ni mogoče vložiti. Vlagajo se lahko le predlogi sprememb za črtanje priporočila, kot ga predlaga poročevalec.

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj Odbor za promet in turizem poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega protokola.

(1)

UL L 207, 6.8.2010, str.30.

(2)

UL L 112, 24.4.2012, str.21.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

23.2.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh

Datum predložitve

12.7.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov