Betänkande - A8-0256/2018Betänkande
A8-0256/2018

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

12.7.2018 - (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Francisco Assis

Förfarande : 2014/0023(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0256/2018
Ingivna texter :
A8-0256/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12256/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12255/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0080/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0256/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Kanada.

MOTIVERING

Inledning

Luftfartsavtalet mellan EU och Kanada paraferades den 30 november 2008, godkändes vid toppmötet mellan EU och Kanada den 6 maj 2009 och undertecknades den 17–18 december 2009, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med beslut 2010/417/EG[1] fattat av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet. Avtalet är ett övergripande luftfartsavtal som innehåller bestämmelser om ett gradvis införande av trafikrättigheter och investeringsmöjligheter och om ett långtgående samarbete i ett antal frågor, bl.a. skyddsåtgärder, säkerhet, sociala frågor, konsumentintressen, miljö, flygledningstjänst, statligt stöd och konkurrens.

Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

I enlighet med anslutningsakten för Republiken Kroatien[2] ska Kroatien tillträda de avtal som EU:s medlemsländer och unionen har ingått eller undertecknat med ett eller fler tredjeländer före Kroatiens anslutning till EU genom ett protokoll till dessa avtal.

Genom rådets beslut 13351/2012 av den 14 september 2012 bemyndigades kommissionen att förhandla fram protokoll för att ändra avtal som har undertecknats eller ingåtts av EU eller EU och dess medlemsstater med tredjeländer, med anledning av Kroatiens anslutning till EU.

Den 1 juli 2013 anslöt sig Republiken Kroatien till EU och blev dess 28:e medlemsstat.

Protokollet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen har förhandlats fram mellan kommissionen och Kanadas myndigheter.

De viktigaste bestämmelserna i protokollet

Protokollets syfte är att göra det möjligt för Republiken Kroatien att bli part i luftfartsavtalet mellan Kanada, Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (artikel 1) och att se till att nödvändiga språkliga anpassningar görs (artikel 2). Protokollet innehåller inga ändringar av innehållet i avtalet mellan EU och Kanada.

Förfarande

Protokollet undertecknades den 27 januari 2017. För att protokollet ska kunna ingås behöver rådet Europaparlamentets godkännande. I enlighet med artiklarna 99 och 108.7 i arbetsordningen ska parlamentet fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag till själva avtalet får läggas fram. Ändringsförslag är endast tillåtliga om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

På grundval av ovanstående rekommenderar föredraganden att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av detta protokoll.

  • [1]  EUT L207, 6.8.2010, s. 30.
  • [2]  EUT L112, 24.04.2012, s. 21.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

23.2.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Francisco Assis

18.11.2014

 

 

 

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anna Hedh

Ingivande

12.7.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

 

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 augusti 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy