Διαδικασία : 2017/2254(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0257/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0257/2018

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 16
CRE 12/09/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0354

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 988kWORD 118k
10.7.2018
PE 613.613v02-00 A8-0257/2018

σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

(2017/2254(INI))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Karin Kadenbach

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

(2017/2254(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το 2017 σχετικά με τη χορήγηση ιατρικά σημαντικών αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων Ευρώπης, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, η οποία παρέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τη χορήγηση αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία Υγεία» για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, για την ενίσχυση της ισορροπίας των φαρμακευτικών συστημάτων της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2011, για την ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία: επιτυχίες και προκλήσεις της ανοσοποίησης στην παιδική ηλικία στην Ευρώπη και μελλοντική πορεία, τα οποία ενέκριναν οι υπουργοί Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον εμβολιασμό ως αποτελεσματικό μέσο για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση – ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”» (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020(5),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο γενικού ενδιαφέροντος για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ), που δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό «Food Protection Trends»,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας όσον αφορά μια στρατηγική προσέγγιση για τις φαρμακευτικές ουσίες στο περιβάλλον και το τρέχον σχέδιο στρατηγικής προσέγγισης(6),

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα τον Μάρτιο του 2017 με θέμα «Ανθεκτικές λοιμώξεις: απειλή για το οικονομικό μας μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα (COM(2014)0558),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τον Σεπτέμβριο του 2015 με θέμα «Μικροβιακή αντοχή στις χώρες της G7 και πέρα: οικονομικά ζητήματα, πολιτικές και εναλλακτικές δράσεις»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστημονική γνώμη του EMA και της EFSA σχετικά με μέτρα για να μειωθεί η ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων (γνώμη RONAFA),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της εβδομηκοστής Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, της 29ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της κλινικής αντιμετώπισης της σηψαιμίας,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), της EFSA και του EMA (JIACRA Ι), που δημοσιεύτηκε το 2015, και τη δεύτερη κοινή έκθεση (JIACRA ΙΙ), που δημοσιεύτηκε το 2017, σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών και της εκδήλωσης μικροβιακής αντοχής σε βακτήρια από ανθρώπους και τροφοπαραγωγικά ζώα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ECDC, του 2016, σχετικά με την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή σε ζωονοσογόνα βακτήρια και σε βακτήρια δείκτες από ανθρώπους, ζώα και τρόφιμα, που εκπόνησαν το 2016 το ECDC και η EFSA(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0257/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρμετρη και εσφαλμένη χρήση αντιβιοτικών, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία (όπου ενδέχεται τα αντιβιοτικά να χρησιμοποιηθούν ως προφυλακτικοί ή αυξητικοί παράγοντες), καθώς και οι ανεπαρκείς πρακτικές για τον έλεγχο των λοιμώξεων τόσο στην ιατρική όσο και στην κτηνιατρική, έχουν μετατρέψει σταδιακά τη μικροβιακή αντοχή (ΜΑ) σε τεράστια απειλή για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον το 20 % των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομειακές λοιμώξεις) μπορεί να αποφευχθεί με την εφαρμογή προγραμμάτων διαρκούς και πολύπλευρης πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων(9)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνετή χρήση των αντιβιοτικών και η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης των ζώων, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την αποτελεσματική πρόληψη της ανάπτυξης και της μετάδοσης ανθεκτικών βακτηρίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 50 % των αντιβιοτικών που συνταγογραφούνται για ανθρώπους είναι αναποτελεσματικά και ότι 25 % των αντιβιοτικών για ανθρώπους δεν λαμβάνονται με κατάλληλο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 30 % των νοσηλευόμενων ασθενών χρησιμοποιούν αντιβιοτικά και ότι τα πολυανθεκτικά βακτήρια συνιστούν ιδιαίτερη απειλή σε νοσοκομεία και γηροκομεία, καθώς και για ασθενείς των οποίων η περίθαλψη απαιτεί τη χρήση συσκευών όπως οι αναπνευστήρες και οι φλεβικοί καθετήρες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιβιοτικά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία για την πρόληψη ασθενειών και για την αντιστάθμιση της κακής υγιεινής, αντί να συνταγογραφούνται σε περιπτώσεις ανάγκης, γεγονός που συμβάλλει στην εμφάνιση ανθεκτικών βακτηρίων στα ζώα που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αντοχής σε αντιβιοτικά που αναπτύσσουν τα τροφοπαραγωγικά ζώα (π.χ. κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) και του μεγάλου ποσοστού βακτηριακών λοιμώξεων που εμφανίζουν οι άνθρωποι, η οποία οφείλεται στον χειρισμό, την επεξεργασία και την κατανάλωση του κρέατος των ζώων αυτών(10)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή χρήση των αντιβιοτικών υπονομεύει την αποτελεσματικότητά τους και οδηγεί στην εξάπλωση άκρως ανθεκτικών βακτηρίων που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, εκτιμάται ότι παγκοσμίως 700.000 θάνατοι ανά έτος ενδέχεται να οφείλονται στη ΜΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 25.000 από τους θανάτους αυτούς σημειώνονται στην ΕΕ και οι υπόλοιποι εκτός ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία στην αναπτυξιακή πολιτική και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ΜΑ σε διεθνές επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΑ θα μπορούσε να προκαλέσει έως 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως το 2050 εάν δεν ληφθούν μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 9 εκατομμύρια από αυτούς τους εκτιμώμενους θανάτους αναμένεται να σημειωθούν εκτός ΕΕ, σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Ασία και την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λοιμώξεις και τα ανθεκτικά βακτήρια διαδίδονται εύκολα και ότι είναι, ως εκ τούτου, επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμβολιασμοί και οι ταχείες διαγνωστικές δοκιμές (RDT) έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την κατάχρηση αντιβιοτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι RDT επιτρέπουν στους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας να ανιχνεύουν γρήγορα βακτηριακές ή ιογενείς λοιμώξεις και, ως εκ τούτου, να μειώσουν την κακή χρήση αντιβιοτικών και τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής(11)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη εξάπλωση άκρως ανθεκτικών βακτηρίων θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη την παροχή καλής υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον όσον αφορά εγχειρητικές επεμβάσεις ή καθιερωμένες θεραπευτικές αγωγές για ορισμένες ομάδες ασθενών που χρειάζονται ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και μεταμοσχεύσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βακτήρια εξελίσσονται διαρκώς, ότι το πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σύνθετα, ότι ορισμένες λοιμώξεις είναι σπάνιες, και ότι η αναμενόμενη απόδοση νέων αντιμικροβιακών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις οφείλονται στην έλλειψη προληπτικών μέτρων, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων, και στις κακές πρακτικές υγιεινής, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ECDC εκτιμά ότι περίπου 4 εκατομμύρια ασθενείς ανά έτος προσβάλλονται από νοσοκομειακές λοιμώξεις στην ΕΕ και ότι οι λοιμώξεις αυτές ευθύνονται για περίπου 37.000 θανάτους ανά έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται ο πραγματικός αριθμός θανάτων να είναι ακόμη υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδείχθηκε ότι η προηγούμενη εκτίμηση των 25.000 θανάτων ανά έτος στην Ένωση υποτιμούσε σοβαρά την κατάσταση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε αποτελεσματικά αντιβιοτικά στις αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθεί να ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από ό,τι η ΜΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ΜΑ που εστιάζουν υπερβολικά στον περιορισμό της πρόσβασης σε αντιβιοτικά ενδέχεται να επιδεινώσει την ήδη σοβαρή κρίση λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε φάρμακα, η οποία σήμερα ευθύνεται για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως παιδιών κάτω των πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ΜΑ πρέπει να έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης πρόσβασης σε φάρμακα για όλους, δηλαδή να παρέχεται πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη αλλά κανένας να μην έχει περιθώρια υπερβολών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ταχέως αυξανόμενα επίπεδα πολυανθεκτικών μυκήτων, τα οποία αυξάνουν απότομα τη διάρκεια νοσηλείας και τα ποσοστά θνησιμότητας προσβεβλημένων ασθενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς το ζήτημα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αισθητή η απουσία του συγκεκριμένου ζητήματος από το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι προγράμματα ενεργού προσυμπτωματικού ελέγχου με τη χρήση RDT συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στον περιορισμό της εξάπλωσής τους σε νοσοκομεία και μεταξύ ασθενών(12)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αντιβιοτικών σε μη κλινικά καταναλωτικά προϊόντα αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας στελεχών ανθεκτικών βακτηρίων(13)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγιεινή των χεριών, με τη μορφή αποτελεσματικού πλυσίματος και στεγνώματος των χεριών, μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της ΜΑ και της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ιατροτεχνολογικών συσκευών μπορεί να αποτρέψει λοιμώξεις του χειρουργικού πεδίου, και έτσι να προληφθεί και να τεθεί υπό έλεγχο η ανάπτυξη της ΜΑ(14)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων που βελτίωσαν την παγκόσμια πρόσβαση σε φάρμακα για την αντιμετώπιση του HIV, της φυματίωσης και της ελονοσίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν σημαντική απειλή για τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της βασικής υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν συνεχιστεί η παρούσα τάση, θα μπορούσε η ΜΑ να έχει προκαλέσει μέχρι το 2050 περισσότερους θανάτους από ό,τι ο καρκίνος(15)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ECDC και η EFSA επανέλαβαν ότι η ΜΑ συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία(16)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτική φυματίωση είναι η κύρια αιτία θανάτου λόγω ΜΑ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της του Μαρτίου του 2017, η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε ότι μέχρι το 2050 οι ανθεκτικές λοιμώξεις ενδέχεται να έχουν ζημιογόνο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία στο ίδιο επίπεδο με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΑ πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του πλανήτη και ως άμεση απειλή για την επίτευξη πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιγράφονται στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων και των ΣΒΑ 1, ΣΒΑ 2, ΣΒΑ 3 και ΣΒΑ 6·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχοι της προσέγγισης «Μία υγεία» είναι να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αποτελεσματική η θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων στον άνθρωπο και στα ζώα, να αναχαιτιστεί η εμφάνιση και η εξάπλωση της ΜΑ, και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η διαθεσιμότητα νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία Υγεία» για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(17), καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν, στο πλαίσιο του δικτύου «Μία Υγεία» για τη ΜΑ, τα στρατηγικά θεματολόγια έρευνας των υφιστάμενων ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τομέα Ε&Α για νέα αντιβιοτικά, εναλλακτικές θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δικαίωμα για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης καθολικών ελάχιστων προτύπων, κάτι που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός πυλώνας κάθε πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ΜΑ πρέπει να είναι η διασφάλιση συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και την εξάπλωση της ΜΑ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας εκτιμά ότι η σηψαιμία – μια συνδρομική αντίδραση του οργανισμού σε λοιμώδη νοσήματα – ευθύνεται για περίπου 6 εκατομμύρια θανάτους ανά έτος σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότεροι εκ των οποίων μπορούν να προληφθούν·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει η κοινή εντολή τους, το ECDC, η EFSA και ο EMA επιδιώκουν επί του παρόντος να εκπονήσουν δείκτες αποτελεσμάτων για τη ΜΑ και την κατανάλωση αντιμικροβιακών από τροφοπαραγωγικά ζώα από τον άνθρωπο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση μάς παρέχει πληθώρα ισχυρών αντιβιοτικών, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία στοιχεία του EMA δείχνουν ότι είναι ανομοιογενής η ανάληψη δράσης σε όλη την ΕΕ για τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνοτροφία(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτύχει σημαντική μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη σε φιλόδοξες εθνικές πολιτικές, όπως καταδεικνύει σειρά διερευνητικών αποστολών που διενήργησε στο πλαίσιο ελέγχων και αναλύσεων η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία(19)·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΑ συνιστά διασυνοριακή απειλή για την υγεία, αλλά και ότι η κατάσταση διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδιορίσει τομείς με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αναλάβει δράση, σεβόμενη πάντα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, στα οποία εναπόκειται η χάραξη των πολιτικών τους για την υγεία·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική δράση κατά της ΜΑ πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων διεθνών φορέων, οργανισμών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες αιτίες της ΜΑ είναι, μεταξύ άλλων, η αθέμιτη χρήση και η κατάχρηση των αντιμικροβιακών, οι ελλείψεις που παρουσιάζουν τα συστήματα για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων, η χορήγηση αντιμικροβιακών σε ζώα για την προώθηση της ανάπτυξης ή την πρόληψη ασθενειών, τα κενά στην πρόληψη και στον έλεγχο των λοιμώξεων, και οι ελλείψεις των συστημάτων επιτήρησης·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιλογές υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας, μεταξύ άλλων σε θεραπευτικές αγωγές και φάρμακα συμπληρωματικού ή εναλλακτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την προσωπική τους επιλογή και προτίμηση·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος της ανάληψης δράσης κατά της ΜΑ σε παγκόσμιο επίπεδο για μια περίοδο δέκα ετών ανέρχεται σε 40 δισ. δολάρια ΗΠΑ·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τη ΜΑ θα αυξηθούν τα προσεχή έτη, και ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στη δημόσια και ιδιωτική έρευνα & καινοτομία (Ε&Κ), προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, προϊόντα και συσκευές, νέες θεραπείες και εναλλακτικές προσεγγίσεις, βάσει της προσέγγισης «Μία υγεία»·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επενδυθεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το πέμπτο έως το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (FP5-FP7) στην έρευνα στον τομέα της ΜΑ, και ότι έχει κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής σωρευτικός προϋπολογισμός 650 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (H2020)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ στη ΜΑ κατά τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο του H2020, θα αποφέρουν ερευνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη ΜΑ, και ειδικότερα:

–  η πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ), η οποία εστιάζει σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης αντιβιοτικών, μεταξύ άλλων στην έρευνα για τους μηχανισμούς της ΜΑ, στην ανακάλυψη φαρμάκων, στην ανάπτυξη φαρμάκων, στα οικονομικά και στην επιστασία, με επτά εν εξελίξει έργα στο πλαίσιο του προγράμματος ND4BB με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση από την Επιτροπή και εισφορές σε είδος από τις εταιρείες·

–  η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων φαρμάκων, εμβολίων, μικροβιοκτόνων και διαγνωστικών δοκιμών για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία, με 32 εν εξελίξει έργα αξίας άνω των 79 εκατομμυρίων ευρώ·

–  η πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού για τη ΜΑ (JPIAMR), η οποία εστιάζει στην ενοποίηση των κατά τα άλλα κατακερματισμένων εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με εν εξελίξει έργα αξίας 55 εκατομμυρίων ευρώ·

–  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), με τα ερευνητικά του έργα που είτε προέρχονται από ιδέες ερευνητών είτε ακολουθούν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή·

–  ο χρηματοδοτικός μηχανισμός InnovFin για τα λοιμώδη νοσήματα (IDFF), για έργα προσανατολισμένα στην αγορά, με επτά δάνεια συνολικής αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ να έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής·

–  ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ και η επιτάχυνση της καινοτομίας (FTI), που στηρίζουν τις ΜΜΕ στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εργαλείων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, και για τη βελτίωση του ελέγχου των λοιμώξεων, με 36 έργα σχετικά με τη ΜΑ και προϋπολογισμό 33 εκατομμυρίων ευρώ·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τη δεκαετία του 1960 είχαν αναπτυχθεί πάνω από 20 νέες κατηγορίες αντιβιοτικών, αλλά έκτοτε έχει αναπτυχθεί μόνο μία κατηγορία αντιβιοτικών, παρά την εξάπλωση και την ανάπτυξη νέων ανθεκτικών βακτηρίων· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν την αντοχή σε νέες ουσίες οι οποίες ανήκουν στις υφιστάμενες κατηγορίες αντιβιοτικών·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα αντιμικροβιακά έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην επιστήμη·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αντιβιοτικών για ζωοτεχνικούς σκοπούς, για παράδειγμα ως αυξητικών παραγόντων, αποτελεί κακή χρήση αυτών των φαρμάκων που καταδικάζεται από όλους τους διεθνείς υγειονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι συνιστούν την απαγόρευσή της για την καταπολέμηση της ΜΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων σε τροφοπαραγωγικά ζώα έχει απαγορευθεί στην ΕΕ από το 2006·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μικροβιακά νοσήματα μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά όχι με αντιβιοτικά, που οδηγούν στην ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα, αλλά με την έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με τη χρήση νέων και υφιστάμενων φαρμάκων και την εφαρμογή άλλων θεραπευτικών μεθόδων και πρακτικών που επιτρέπονται στην ΕΕ, ούτως ώστε να σωθούν εκατομμύρια ζωές ανθρώπων και ζώων σε όλη την ΕΕ·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ της αυξανόμενης ΜΑ και της ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθεκτικά στα φάρμακα νοσήματα θα μπορούσαν να ευθύνονται για 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως ανά τον κόσμο μέχρι το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ΕΕ πεθαίνουν τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι ανά έτος λόγω λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτήρια, με ετήσιο κόστος 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα τελευταία 40 χρόνια έχει αναπτυχθεί μόνο μία νέα κατηγορία αντιβιοτικών·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξακολουθήσουν να είναι αποτελεσματικά τα αντιβιοτικά που προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ΜΑ σε αυτά τα ζωτικής σημασίας αντιβιοτικά, πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ορισμένων ομάδων αντιβιοτικών στην κτηνιατρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τα αντιβιοτικά ή τις ομάδες αντιβιοτικών που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2016 και το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Μαΐου 2015 σηματοδότησαν την παγκόσμιου επιπέδου δέσμευση για την εφαρμογή μιας ευρείας και συντονισμένης προσέγγισης, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μικροβιακής αντοχής σε πολλαπλούς τομείς·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία των 25.000 θανάτων ανά έτος που συνδέονται με τη ΜΑ στην ΕΕ και του συναφούς κόστους ύψους πάνω από 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ χρονολογούνται από το 2007, και ότι απαιτούνται στοιχεία για την πραγματική επιβάρυνση της ΜΑ, τα οποία να επικαιροποιούνται διαρκώς· τονίζει ότι το μέγεθος του προβλήματος καταδεικνύει τη σαφή ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»·

Η ΕΕ ως χώρος εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών

1.  θεωρεί ότι, προκειμένου να ληφθούν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της ΜΑ, πρέπει η αρχή «Μία υγεία» να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, πράγμα που αντανακλά το γεγονός ότι η υγεία του ανθρώπου και των ζώων και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα στοιχεία και ότι τα νοσήματα μεταδίδονται από τους ανθρώπους στα ζώα και αντιστρόφως· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται τα νοσήματα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, και παράλληλα να συνυπολογίζονται η τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον, που μπορεί να αποτελούν δύο ακόμα πηγές ανθεκτικών μικροοργανισμών· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής στον συντονισμό και στην παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων δράσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, και τη σημασία της διαδιοικητικής συνεργασίας·

2.  τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης «Μία υγεία»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μετρήσιμες και δεσμευτικές επιδιώξεις για τη ΜΑ, με φιλόδοξους στόχους, τόσο στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» όσο και στα εθνικά σχέδια δράσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση·

3.  τονίζει ότι η ορθή και συνετή χρήση των αντιμικροβιακών είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της εμφάνισης ΜΑ στην υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων, στην κτηνοτροφία και στην υδατοκαλλιέργεια· τονίζει ότι σημειώνονται σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και αντιμετωπίζουν τη ΜΑ τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να έχει καθοριστική σημασία ο συντονισμός των εθνικών σχεδίων με συγκεκριμένους στόχους· επισημαίνει ότι η Επιτροπή διαδραματίζει βασικό ρόλο στον συντονισμό και στην παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια διατομεακή (ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προσεχούς ενωσιακού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (FP9)) και πολυμεσική εφαρμογή της έννοιας της «Μίας υγείας», πράγμα που το σχέδιο δράσης της Επιτροπής δεν έχει ακόμα επιτύχει επαρκώς· επιμένει ότι η χρήση αντιβιοτικών για προληπτικούς σκοπούς στην κτηνιατρική πρέπει να υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προσεχούς κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα·

4.  συνιστά να συμμετέχουν και άλλοι σημαντικοί σχετικοί συμφεροντούχοι, πέρα από τα κράτη μέλη, στο νεοσύστατο δίκτυο «Μία υγεία», καθώς και στην κοινή δράση της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ-JAMRAI)·

5.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να δημοσιεύσει ενδιάμεση αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση του σχεδίου δράσης «Μία υγεία», και να συμπεριλάβει όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους στη διαδικασία αξιολόγησης·

6.  τονίζει ότι μόνο εάν βασίζεται σε τυποποιημένα δεδομένα μπορεί να επιτύχει μια ενωσιακή κοινή δράση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής που συνιστούν τα ανθεκτικά βακτήρια για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και για το περιβάλλον· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει και να προτείνει κατάλληλες διαδικασίες και δείκτες για τη μέτρηση και σύγκριση της προόδου όσον αφορά την καταπολέμηση της ΜΑ, και να διασφαλίσει την υποβολή και αξιολόγηση τυποποιημένων δεδομένων·

7.  επισημαίνει ότι οι προσφάτως εγκριθέντες ενωσιακοί δείκτες, που βοηθούν τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την πρόοδό τους όσον αφορά την καταπολέμηση της ΜΑ, εστιάζουν αποκλειστικά στην κατανάλωση αντιβιοτικών και δεν υποδεικνύουν εάν η χρήση ήταν ενδεδειγμένη· καλεί το ECDC να τροποποιήσει αναλόγως τους ενωσιακούς δείκτες·

8.  καλεί την Επιτροπή να συλλέγει πληροφορίες και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τον όγκο των αντιβιοτικών που παράγουν οι παρασκευαστές·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την επιτήρηση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις τάσεις της ΜΑ και τους παθογόνους οργανισμούς, και να υποβάλλουν τα δεδομένα αυτά στο παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής (GLASS)· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι είναι υψίστης σημασίας η συστηματική συλλογή όλων των συναφών και συγκρίσιμων δεδομένων όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τον EMA, την EFSA και το ECDC, ενωσιακό κατάλογο παθογόνων οργανισμών προτεραιότητας (PPL), συνυπολογίζοντας τον παγκόσμιο PPL του ΠΟΥ, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα, ούτως ώστε να καθοριστούν σαφείς προτεραιότητες για το μέλλον στον τομέα Ε&Α· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παροτρύνει και να στηρίξει τα κράτη μέλη, ώστε να θέσουν και να παρακολουθούν εθνικούς στόχους για την επιτήρηση και τη μείωση της ΜΑ και των νοσοκομειακών λοιμώξεων·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τυποποιημένες έρευνες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, και να εξετάσει τον κίνδυνο που διατρέχουν μεγάλοι πληθυσμοί ανθρώπων και ζώων σε περίπτωση επιδημίας και πανδημίας·

11.  τονίζει ότι η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά ζητήματα που ανακύπτουν στον τομέα της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, με τη χρήση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης ανθεκτικών οργανισμών·

12.  ζητεί να διευρυνθεί ο ρόλος των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων όλων των σχετικών οργανισμών της ΕΕ για την καταπολέμηση της ΜΑ και των νοσοκομειακών λοιμώξεων· πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η στενή συνεργασία μεταξύ ενωσιακών οργανισμών και ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων·

13.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά ακριβείς εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ΜΑ στον άνθρωπο, καθώς και ορθά και επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω ΜΑ·

14.  τονίζει ότι η παρακολούθηση της κτηνοτροφίας για τις ανάγκες της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων, η πρόληψη των λοιμώξεων, η υγειονομική εκπαίδευση, τα μέτρα βιοπροφύλαξης, τα προγράμματα ενεργού προσυμπτωματικού ελέγχου και οι πρακτικές ελέγχου είναι κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο όλων των λοιμογόνων μικροοργανισμών, καθώς μειώνουν την ανάγκη για αντιμικροβιακά και ως εκ τούτου περιορίζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν και να εξαπλώσουν αντοχή οι μικροοργανισμοί· τονίζει την ανάγκη να υποβάλλονται υποχρεωτικά εκθέσεις στις δημόσιες υγειονομικές αρχές σχετικά με όλους τους ασθενείς που διαπιστώνεται ότι έχουν προσβληθεί ή που εντοπίζεται ότι είναι φορείς ιδιαίτερα ανθεκτικών βακτηρίων· τονίζει την ανάγκη για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απομόνωση των νοσηλευόμενων φορέων και για τη δημιουργία μιας ειδικής διεπιστημονικής επαγγελματικής ομάδας η οποία θα βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα των εθνικών υπουργείων υγείας·

15.  επισημαίνει την ανάγκη για ένα ενωσιακό σύστημα συλλογής δεδομένων σχετικά με την ορθή χρήση όλων των αντιβιοτικών· ζητεί να αναπτυχθούν πρωτόκολλα για τη συνταγογράφηση και τη χρήση αντιβιοτικών σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα αναγνωρίζουν την ευθύνη που φέρουν εν προκειμένω οι κτηνίατροι και οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μεταξύ άλλων· ζητεί, επιπλέον, να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή, σε εθνικό επίπεδο, όλων των συνταγών για αντιβιοτικά και η καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων, η οποία θα ελέγχεται και θα συντονίζεται από εμπειρογνώμονες στις λοιμώξεις, με σκοπό τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με τη βέλτιστη χρήση τους·

16.  αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε νωρίτερα μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη ρύπανση των υδάτων από φαρμακευτικές ουσίες, όπως απαιτεί η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα(20)· καλεί επιτακτικά, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν χωρίς καθυστέρηση μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των καταλοίπων φαρμάκων στα ύδατα και στο περιβάλλον, με επαρκή προσοχή στην παρακολούθηση, στη συλλογή δεδομένων και στην καλύτερη ανάλυση του αντικτύπου της ΜΑ στους υδάτινους πόρους και στο υδάτινο οικοσύστημα· επισημαίνει τη χρησιμότητα μιας ολοκληρωμένης αλυσιδωτής προσέγγισης όσον αφορά τα κατάλοιπα φαρμάκων και τη ΜΑ στο περιβάλλον(21)·

17.  τονίζει ότι η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους από κατάλοιπα αντιβιοτικών ιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης συνιστά διογκούμενο πρόβλημα, και ότι το περιβάλλον αυτό καθαυτό αποτελεί δυνητική πηγή νέων ανθεκτικών μικροοργανισμών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εστιάσει σε σαφώς μεγαλύτερο βαθμό στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της έννοιας «Μία υγεία»·

18.  υπενθυμίζει ότι τα αριθμητικά στοιχεία των 25.000 θανάτων ανά έτος που συνδέονται με τη ΜΑ στην ΕΕ και του συναφούς κόστους ύψους πάνω από 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ χρονολογούνται από το 2007, και ότι απαιτούνται στοιχεία για την πραγματική επιβάρυνση της ΜΑ, τα οποία να επικαιροποιούνται διαρκώς·

19.  υπενθυμίζει ότι η υγεία αποτελεί παράγοντα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, και συγκαταλέγεται στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες·

20.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρηματοδότησή της προς την επιτροπή EUCAST, η οποία ασχολείται με τις τεχνικές πτυχές του ελέγχου της φαινοτυπικής in vitro ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά, και λειτουργεί ως επιτροπή καθορισμού ορίων ευαισθησίας στον EMA και στο ECDC·

21.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πρόσθετα κονδύλια, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, συγκεκριμένα στην έρευνα για μη θεραπευτικές εναλλακτικές ζωοτροφές, για εφαρμογή στην κτηνοτροφία·

22.  τάσσεται υπέρ της απάντησης του Συμβουλίου, κατ’ ελάχιστον, στο σχέδιο κώδικα πρακτικής του Codex Alimentarius για την ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής και στις αρχές του αριθ. 18 και 19 σχετικά με την υπεύθυνη και συνετή χρήση των αντιμικροβιακών·

23.  ενθαρρύνει την εστίαση στη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των λοιμώξεων, οι οποίες ενσωματώνουν τους στόχους για τη μείωση των ποσοστών λοιμώξεων και υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των ασθενών στο νοσοκομειακό περιβάλλον·

24.  καλεί την Επιτροπή, το ECDC και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση πετσετών χειρός μιας χρήσης σε ευαίσθητους από πλευράς υγιεινής χώρους, όπως είναι τα νοσοκομεία, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί·

25.  υπενθυμίζει ότι τα τρόφιμα αποτελούν ένα από τα πιθανά μέσα μετάδοσης ανθεκτικών βακτηρίων από τα ζώα στον άνθρωπο και, επιπλέον, ότι τα ανθεκτικά βακτήρια ενδέχεται να μεταδοθούν σε πληθυσμούς ανθρώπων και ζώων μέσω των υδάτων και του περιβάλλοντος· επισημαίνει τον κίνδυνο προσβολής από ανθεκτικούς οργανισμούς μέσω επιμολυσμένων καλλιεργειών στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αντιμικροβιακοί παράγοντες ή κοπριά, και μέσω γεωργικών απορροών που καταλήγουν σε υπόγεια ύδατα· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η εξάπλωση των βακτηρίων αυτών επηρεάζεται από το εμπόριο, τα ταξίδια και τις μετακινήσεις ανθρώπων και ζώων·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηνύματα για τη δημόσια υγεία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, ούτως ώστε να προωθήσουν αλλαγή της συμπεριφοράς ως προς την υπεύθυνη χρήση και τον χειρισμό αντιβιοτικών, ιδιαίτερα για προφυλακτικούς σκοπούς· υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης στοιχειωδών γνώσεων σε θέματα υγείας, καθώς έχει ζωτική σημασία να κατανοούν οι ασθενείς πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη και να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν επακριβώς τις θεραπευτικές οδηγίες· τονίζει ότι θα πρέπει να κλιμακωθούν τα προληπτικά μέτρα, περιλαμβανομένης της καλής υγιεινής, ούτως ώστε να μειωθεί η ζήτηση αντιβιοτικών ιατρικής χρήσης· τονίζει ότι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους της αυτοθεραπείας και της υπέρμετρης συνταγογράφησης θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο μιας προληπτικής στρατηγικής·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηνύματα για τη δημόσια υγεία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη σχέση μεταξύ λοιμώξεων και προσωπικής υγιεινής· υπογραμμίζει ότι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών είναι να εμποδίζεται εξαρχής η εξάπλωση των λοιμώξεων· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των πρωτοβουλιών προσωπικής φροντίδας·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για να στηρίξουν τη συμμόρφωση των ασθενών με τις οδηγίες των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας όσον αφορά την εφαρμογή θεραπευτικών αγωγών με αντιβιοτικά ή άλλα κατάλληλα μέσα·

29.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές, με βάση την προσέγγιση «Μία υγεία», όπου θα προσδιορίζονται οι βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων ποιότητας τα οποία θα εφαρμόζονται σε προγράμματα σπουδών σε όλη την ΕΕ, ούτως ώστε να προωθηθεί η διεπιστημονική εκπαίδευση, η πρόληψη των λοιμώξεων, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και για το κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη συμπεριφορά των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και των κτηνιάτρων όσον αφορά τη συνταγογράφηση, τη δοσολογία, τη χρήση και τη διάθεση αντιμικροβιακών και υλικών που έχουν προσβληθεί από ανθεκτικά μικρόβια(22), και να διασφαλιστεί η συγκρότηση και ανάπτυξη διεπιστημονικών ομάδων επιστασίας για τα αντιβιοτικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον·

30.  υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο των συνταγών εκδίδονται στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα πρωτόκολλα χρήσης σε αυτόν τον τομέα· τονίζει την ανάγκη για ειδικούς σε λοιμώδη νοσήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης, αλλά και του ελέγχου και της παρακολούθησης, των πρωτοκόλλων αυτών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών στον τομέα της ανθρώπινης υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν όλα τα υφιστάμενα πρωτόκολλα, ιδιαίτερα για προφυλακτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων· επικροτεί τα τρέχοντα έργα σε εθνικό επίπεδο, όπως το σχέδιο PIRASOA, ως παραδείγματα καλής πρακτικής για την ορθολογική χρήση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και σε νοσοκομεία· ενθαρρύνει την ανάπτυξη μηχανισμών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πρωτοκόλλων·

31.  έχει επίγνωση ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας συχνά χρειάζεται να λάβουν εσπευσμένα αποφάσεις όσον αφορά την ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή με αντιβιοτικά· επισημαίνει ότι ταχείες διαγνωστικές δοκιμές μπορούν να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια·

32.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προλάβουν την εξάπλωση λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτήρια, με την εφαρμογή προγραμμάτων ενεργού προσυμπτωματικού ελέγχου που αξιοποιούν τεχνολογίες ταχείας διάγνωσης, ούτως ώστε να εντοπίζονται ταχέως ασθενείς που έχουν προσβληθεί από πολυανθεκτικά βακτήρια και να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των λοιμώξεων (όπως η απομόνωση των ασθενών, η ομαδοποίηση και τα ενισχυμένα μέτρα υγιεινής)·

33.  έχει επίγνωση ότι το κόστος των δοκιμών ταχείας διάγνωσης (RDT) ενδέχεται να υπερβαίνει την τιμή των αντιβιοτικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν κίνητρα για να αναπτύξει ο κλάδος αποτελεσματικές, ανέξοδες και αποδοτικές μεθόδους δοκιμών, και να αναπτυχθεί η χρήση των RDT· τονίζει ότι οι RDT είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο μόνο στο 40 % των χωρών του ΟΟΣΑ· καλεί τους φορείς ασφάλισης υγείας να αναλαμβάνουν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τη χρήση RDT, δεδομένων των μακροπρόθεσμων οφελών που έχει η αποφυγή της άσκοπης χρήσης αντιμικροβιακών·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίσουν την πώληση αντιβιοτικών από εκείνους τους επαγγελματίες στους τομείς της υγείας του ανθρώπου και των ζώων που τα συνταγογραφούν, να καταργήσουν τα –οικονομικά και άλλα – κίνητρα για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών και παράλληλα να συνεχίσουν να διασφαλίζουν την επαρκώς ταχεία πρόσβαση στην επείγουσα κτηνιατρική· τονίζει ότι πολλά αντιμικροβιακά χρησιμοποιούνται τόσο στην ιατρική όσο και στην κτηνιατρική, ότι ορισμένα από αυτά τα αντιμικροβιακά είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση λοιμώξεων που απειλούν ανθρώπινες ζωές, και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να απαγορεύεται η χορήγησή τους σε ζώα· τονίζει ότι τα εν λόγω αντιμικροβιακά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην ιατρική, ούτως ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση λοιμώξεων στον άνθρωπο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· κρίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τον περιορισμό των πωλήσεων αντιβιοτικών·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης πώλησης αντιμικροβιακών ή την πώλησή τους χωρίς συνταγή ιατρού ή κτηνιάτρου στην ΕΕ·

36.  τονίζει την αξία που έχουν τα εμβόλια και οι διαγνωστικές δοκιμές για την καταπολέμηση της ΜΑ και των νοσοκομειακών λοιμώξεων· συνιστά να ενσωματωθούν οι στόχοι για τον διά βίου εμβολιασμό και τον έλεγχο των λοιμώξεων στον πληθυσμό, ιδίως σε ευπαθείς ομάδες, στα εθνικά σχέδια δράσης κατά της ΜΑ ως βασικό στοιχείο τους· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία των προσβάσιμων πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης του κοινού, για την ενίσχυση του ποσοστού εμβολιασμού στο πλαίσιο της ιατρικής και κτηνιατρικής περίθαλψης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα νοσήματα και η ΜΑ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

37.  τονίζει ότι στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» επισημαίνεται ότι η ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική υγειονομική παρέμβαση για την καταπολέμηση της ΜΑ(23), και υπογραμμίζει ότι στο σχέδιο δράσης η Επιτροπή αναγγέλλει κίνητρα για την προώθηση της χρήσης των διαγνωστικών δοκιμών, των εναλλακτικών λύσεων αντί αντιμικροβιακών και των εμβολίων(24), αλλά και ότι το σχετικά υψηλότερο κόστος της εργαστηριακής διάγνωσης, των εναλλακτικών λύσεων αντί αντιμικροβιακών και του εμβολιασμού σε σχέση με τα συμβατικά αντιβιοτικά συνιστά εμπόδιο στην αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού, την οποία επιδιώκει το σχέδιο δράσης(25)· τονίζει ότι σε διάφορα κράτη μέλη ο εμβολιασμός θεωρείται ήδη και έχει καθιερωθεί ως σημαντικό μέτρο πολιτικής τόσο για την πρόληψη της διασυνοριακής έξαρσης ζωονόσων όσο και για τον περιορισμό περαιτέρω κινδύνων επιμόλυνσης για την ενωσιακή γεωργική αγορά·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε σηψαιμία· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόληψης, την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση, και την κλινική διαχείριση της σηψαιμίας στα εθνικά τους σχέδια κατά της ΜΑ·

39.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τον καλύτερο τρόπο μόχλευσης του δυναμικού των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για σπάνια νοσήματα και να αξιολογήσει τον πιθανό ρόλο τους στην έρευνα για τη ΜΑ·

40.  υπογραμμίζει ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος με κατάλοιπα αντιβιοτικών ιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης, ιδιαίτερα από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, νοσοκομεία και νοικοκυριά, συνιστά αναδυόμενο πρόβλημα που απαιτεί να ληφθούν συνεκτικά μέτρα πολιτικής, για να αποφευχθεί η εξάπλωση της ΜΑ μεταξύ οικοσυστημάτων, ζώων και ανθρώπων· ενθαρρύνει την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά τη δυναμική μετάδοσης και τον σχετικό αντίκτυπο της εν λόγω ρύπανσης στη ΜΑ· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ της προσέγγισης «Μία υγεία» και των υφιστάμενων δεδομένων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα με τη μορφή καταλόγων επαγρύπνησης βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με την εκδήλωση και εξάπλωση των αντιμικροβιακών στο περιβάλλον·

41.  επισημαίνει ότι τα βακτήρια που έχουν εκτεθεί σε φυτοφάρμακα ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στα κλινικά σημαντικά αντιβιοτικά· επισημαίνει πόσο συχνά αλλάζει η ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά λόγω της χρήσης εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών και ότι οι αλλαγές αυτές δεν υπόκεινται σε ρυθμιστική εποπτεία·

42.  καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει την απόρριψη φαρμάκων, περιλαμβανομένων των αντιμικροβιακών, στο περιβάλλον μέσω των λυμάτων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς συνιστά σημαντικό παράγοντα στην εμφάνιση της ΜΑ·

43.  ζητεί να επανεξετάζονται οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για αντιμικροβιακά, καθώς και για παλαιότερα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά· ζητεί να τηρούνται αυστηρά οι ενωσιακοί κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (ΟΠΠ) και οι κανόνες οικολογικών προμηθειών όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή φαρμάκων και την έκλυση αντιβιοτικών στο περιβάλλον·

44.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ταχέως αυξανόμενων επιπέδων πολυανθεκτικών μυκήτων, με την επανεξέταση της χρήσης μυκητοκτόνων στον γεωργικό και στον βιομηχανικό τομέα·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση αντιμικροβιακών ενώσεων ή χημικών ουσιών σε μη κλινικά περιβάλλοντα, όπως τα προϊόντα καθημερινού καθαρισμού και άλλα καταναλωτικά αγαθά·

46  τονίζει την κατεπείγουσα ανάγκη εμπεριστατωμένης έρευνας για τον αντίκτυπο της παρουσίας αντιμικροβιακών σε καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφές ως προς την ανάπτυξη ΜΑ, καθώς για τη μικροβιακή χλωρίδα του εδάφους·

47.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαία μια διεξοδική εκ των προτέρων αξιολόγηση του κοινωνικού κόστους μιας προσέγγισης «τελικού σταδίου»·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και τις συναφείς βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές(26), ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τον χειρισμό της κοπριάς που περιέχει αντιβιοτικά ή ανθεκτικούς μικροοργανισμούς·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη βιώσιμων φαρμάκων με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στα ύδατα, και περαιτέρω καινοτομία στον φαρμακευτικό κλάδο στο πλαίσιο αυτό·

50.  τονίζει ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών κατά της ΜΑ· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς πόρους που διατίθενται για την αντιμετώπιση της ΜΑ και να διαθέσει πιο στοχευμένη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό·

51.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τα έγγραφα αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), όπως ορίζει η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΟΒΕ), σχετικά με τις εκπομπές από εγκαταστάσεις παρασκευής αντιβιοτικών·

52.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικά τη διαθέσιμη νομοθεσία σε όλους τους τομείς που συνδέονται με τη ΜΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απειλή αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο όλων των πολιτικών·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης αξιολόγησης του κύκλου ζωής, από την παραγωγή και τη συνταγογράφηση έως τη διαχείριση των φαρμακευτικών αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της διάθεσης αντιβιοτικών και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις αντί της αποτέφρωσης, όπως η αεριοποίηση·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα εισαχθούν στο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για τα ιατρικά φάρμακα, και θα ενισχυθούν για τα κτηνιατρικά φάρμακα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ΜΑ·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν πρότυπα ποιότητας (κατώτατες τιμές) ή απαιτήσεις εκτίμησης κινδύνου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η κοπριά, η ιλύς καθαρισμού λυμάτων και τα ύδατα άρδευσης περιέχουν ασφαλείς συγκεντρώσεις σημαντικών αντιβιοτικών και ανθεκτικών μικροοργανισμών, προτού εξαπλωθούν σε γεωργικές εκτάσεις·

56.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για να ενημερωθούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια εν γένει, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων που εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή αγορά και εκείνων που εφαρμόζονται σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες εμπορεύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία, λόγω της εισόδου ιδιαίτερα ανθεκτικών μικροοργανισμών και ΜΑ στην Ένωση·

57.  ζητεί να καταργηθεί σταδιακά η συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών σε ομάδες ζώων εκτροφής για προφυλακτικούς και μεταφυλακτικούς σκοπούς, και να απαγορευτεί ολωσδιόλου η χορήγηση αντιβιοτικών τελευταίας γραμμής σε τροφοπαραγωγικά ζώα· υπογραμμίζει ότι οι καλές πρακτικές όσον αφορά τη ζωοτεχνική, την υγιεινή, τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις επενδύσεις στους τομείς αυτούς συμβάλλουν στην πρόληψη των λοιμώξεων και ως εκ τούτου στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα ενωσιακή στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μακροπρόθεσμο στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πράξης για την καλή διαβίωση των ζώων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τα σημεία της ενωσιακής στρατηγικής για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 που εκκρεμούν·

58.  υπογραμμίζει ότι τα ορθά συστήματα όσον αφορά τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βιοασφάλεια και τη ζωοτεχνία αποτελούν βάση για την υγεία και την καλή διαβίωση των τροφοπαραγωγικών ζώων και, όταν εφαρμόζονται δεόντως, ελαχιστοποιούν την ευαισθησία σε βακτηριώσεις και την ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικών σε ζώα·

59.  εκτιμά ότι η επαρκής χρηματοδότηση για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις –π.χ. ποιοτικός σταβλισμός, εξαερισμός, καθαρισμός, απολύμανση, εμβολιασμός και βιοασφάλεια– θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, και όχι να υπονομευτεί, στη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ευαισθητοποίησης των μελών της γεωργικής κοινότητας όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει τη σημασία της προώθησης και της εφαρμογής καλών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και τη σημασία των ασφαλών και διατροφικά ισορροπημένων ζωοτροφών, των ειδικών στρατηγικών σίτισης, αλλά και της σύνθεσης και της επεξεργασίας των ζωοτροφών·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη –μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΓΠ– να δημιουργήσουν περισσότερες συνέργειες και, σύμφωνα με τα ευρήματα του σχεδίου δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», να παράσχουν αποτελεσματικά οικονομικά κίνητρα και στήριξη στους εκτροφείς ζώων που είναι σε θέση να καταδείξουν ότι έχουν μειώσει σημαντικά τη χρήση αντιβιοτικών και έχουν επιτύχει υψηλό βαθμό εμβολιασμού των ζώων ή του ζωικού κεφαλαίου τους·

61.  τονίζει ότι ο καλός καθαρισμός και η καλή υγιεινή στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι θεμελιώδους σημασίας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών σε ζώα και τις συνθήκες υγιεινής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα σχέδια και να ενισχύσουν τον έλεγχο των συνθηκών υγιεινής·

62.  υπενθυμίζει τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής σε ολόκληρες ομάδες (μεταφύλαξη) τροφοπαραγωγικών ζώων:

–  χρήση υγιών ζώων καλής ποιότητας για αναπαραγωγή, τα οποία αναπτύσσονται φυσιολογικά και διαθέτουν επαρκή γενετική ποικιλομορφία,

–  συνθήκες που σέβονται τις συμπεριφορικές ανάγκες των ειδών, περιλαμβανομένων των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και ιεραρχιών,

–  πυκνότητα ζώων που δεν αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης νόσων,

–  απομόνωση των νοσούντων ζώων από την υπόλοιπη ομάδα,

–  (για κοτόπουλα και μικρότερα ζώα) υποδιαίρεση σε μικρότερες, χωρισμένες από πλευράς χώρου ομάδες,

–  εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων, που υπόκεινται ήδη σε σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως ορίζουν οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) αριθ. 11, 12 και 13 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 1306/2013(27)·

63.  εκτιμά ότι η επιβολή απαιτήσεων που να διασφαλίζουν ότι στην επισήμανση γίνεται λόγος για τη χρήση αντιβιοτικών θα βελτίωνε τη γνώση των καταναλωτών και θα τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν την επιλογή τους ενσυνείδητα· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης, με βάση τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και τις καλές πρακτικές ζωοτεχνίας, όπως είχε ήδη προβλεφθεί το 2009(28)·

64.  επισημαίνει, επιπλέον, πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα (Φεβρουάριος 2018) που καταδεικνύουν ότι οι ευρέος φάσματος β-λακταμάσες (ESBL) μεταδίδονται στον άνθρωπο σε περιορισμένο βαθμό από την κτηνοτροφία και την κατανάλωση κρέατος, και ότι σημειώνεται μετάδοση των ESBL κυρίως μεταξύ ανθρώπων(29)·

65.  τονίζει ότι η κτηνοτροφία υψηλής πυκνότητας ενδέχεται να συνεπάγεται την αθέμιτη και συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών σε ζώα και πουλερικά εκτροφής για λόγους ταχύτερης ανάπτυξης, καθώς και την ευρεία προφυλακτική χρήση τους, προκειμένου να αποφεύγονται ασθένειες που συνδέονται με τον συνωστισμό, τον περιορισμό και τις αγχογόνες συνθήκες εκτροφής των ζώων, οι οποίες εξουθενώνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα, και προκειμένου να αντισταθμίζονται οι ανθυγιεινές συνθήκες εκτροφής τους·

66.  εκτιμά ότι κατανοούμε ήδη σε σημαντικό βαθμό πώς εξαπλώνεται η ΜΑ από τα ζώα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στον άνθρωπο, πράγμα που δεν αναγνωρίζεται επαρκώς στο σχέδιο δράσης· επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης ζητεί απλώς την περαιτέρω έρευνα και κάλυψη των κενών γνώσης επί του θέματος, γεγονός που ενδέχεται ίσως να καθυστερήσει την ανάληψη κατεπειγόντως αναγκαίων δράσεων·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν διάκριση μεταξύ ζωικού κεφαλαίου και κατοικίδιων ζώων, ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της κτηνιατρικής χρήσης αντιμικροβιακών, καθώς και κατά την ανάπτυξη μέτρων για την αντιμετώπιση της χρήσης τους·

68.  τονίζει ότι έχει αναπτυχθεί, σε συνεργασία με κτηνιάτρους, η εκτεταμένη παρακολούθηση των αντιβιοτικών στον τομέα της γεωργίας, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφεται ενδελεχώς η χρήση αντιβιοτικών και βελτιώνεται περαιτέρω η εφαρμογή τους· εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται αντίστοιχο σύστημα στην ιατρική·

69.  επισημαίνει ότι και οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αντοχής σε αντιβιοτικά που αναπτύσσουν τα τροφοπαραγωγικά ζώα (π.χ. κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) και του μεγάλου ποσοστού βακτηριακών λοιμώξεων που εμφανίζουν οι άνθρωποι, η οποία οφείλεται στον χειρισμό, την επεξεργασία και την κατανάλωση του κρέατος των ζώων αυτών(30)·

70.  τονίζει ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι παρεμβάσεις που περιορίζουν τη χορήγηση αντιβιοτικών σε τροφοπαραγωγικά ζώα συνδέονται με μείωση της παρουσίας ανθεκτικών βακτηρίων στα ζώα αυτά(31)·

71.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα αυτής της πρόσφατης έρευνας(32), να μεριμνούν και να εφαρμόζουν μια αναλογική προσέγγιση κατά τη λήψη μέτρων και να αξιολογούν και να ταξινομούν με προσοχή τα αντιβιοτικά και τη μικροβιακή αντοχή σε όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις, ούτως ώστε να μην περιοριστεί άσκοπα η διαθεσιμότητα μέσων για την καταπολέμηση ορισμένων πρωτοζώων, όπως τα κοκκίδια, στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και να μην αυξηθεί έτσι ακούσια ο κίνδυνος επιμόλυνσης του ανθρώπου από επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, και μικρόβια προερχόμενα από τρόφιμα·

72.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» δεν διαθέτει πόρους και δεν χρησιμοποιεί με πιο φιλόδοξο τρόπο τα νομοθετικά εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες στο μέλλον κατά την κατάρτιση σχεδίων δράσης και να καταβάλλει πιο αποφασιστικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή τους·

73.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατά βάση ορθή στρατηγική προσέγγιση της Επιτροπής πολύ συχνά περιορίζεται σε δηλώσεις προθέσεων, και καλεί την Επιτροπή να δώσει πιο συγκεκριμένη μορφή στην προσέγγισή της·

74.  καλεί την Επιτροπή να συντονίζει και να παρακολουθεί τις εθνικές στρατηγικές, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

75.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να αναπτύξουν φιλόδοξες εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ΜΑ στον τομέα της ζωικής παραγωγής και να συμπεριλάβουν στόχους ποσοτικής μείωσης της χρήσης κτηνιατρικών αντιμικροβιακών, συνυπολογίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι όλοι οι τομείς κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση των στρατηγικών αυτών·

76.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ορίσει νομικά επαγγελματίες ειδικούς συμβούλους για τα κτηνιατρικά φάρμακα, που είναι εξουσιοδοτημένοι από τις αρμόδιες αρχές να συνταγογραφούν ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα· υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια δράσης κατά της ΜΑ δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στα άτομα αυτά να συνταγογραφούν και να προμηθεύουν ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δεδομένου του ζωτικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα άτομα αυτά στις απομονωμένες αγροτικές κοινότητες·

77.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και του συντονισμού της από την Επιτροπή· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μείωση κατά 64,4 % της χρήσης αντιβιοτικών στον τομέα της κτηνοτροφίας στις Κάτω Χώρες κατά την περίοδο 2009-2016 και την εκπεφρασμένη φιλοδοξία για περαιτέρω μείωσή της έως το 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτό το πρότυπο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πιο συγκεκριμένα μεταξύ δημόσιων φορέων, επαγγελματικών κλάδων, επιστημόνων και κτηνιάτρων και σε άλλα σημεία της Ένωσης·

78.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής θετικών (φορολογικές απαλλαγές για τους αγρότες) και αρνητικών (φόροι επί των πωλήσεων αντιβιοτικών όπως εφαρμόζονται επιτυχώς στο Βέλγιο και στη Δανία) φορολογικών κινήτρων όσον αφορά τη χρήση αντιβιοτικών στη ζωοτεχνία για μη θεραπευτικούς σκοπούς·

Προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα της ΜΑ

79.  επισημαίνει ότι, με επενδύσεις ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην έρευνα για τη ΜΑ, η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στον τομέα, και ότι στα επιτεύγματα της ΕΕ συγκαταλέγονται η δρομολόγηση του προγράμματος «New Drugs for Bad Bugs» (ND4BB)(33) και η πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού κατά της μικροβιακής αντοχής (JPIAMR)(34)· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποδοτικές και συντονισμένες ερευνητικές δράσεις· επικροτεί, ως εκ τούτου, πρωτοβουλίες όπως το ERA-NET για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της JPIAMR και του προγράμματος «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι μέχρι τη δεκαετία του 1960 είχαν αναπτυχθεί πάνω από 20 νέες κατηγορίες αντιβιοτικών και επισημαίνει με ανησυχία ότι δεν έχουν εισαχθεί πραγματικά νέες κατηγορίες αντιμικροβιακών τα τελευταία έτη·

80.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για να τονωθεί η ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών για τον άνθρωπο, όπως είχε ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Μαρτίου 2016 με τις τροπολογίες του επί της πρότασης κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα και με το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015· επισημαίνει ότι, με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», η Επιτροπή δεσμεύεται επίσης να «τα κανονιστικά εργαλεία και κίνητρα σε επίπεδο ΕΕ – ιδιαίτερα τη νομοθεσία για τα ορφανά και παιδιατρικά φάρμακα – ώστε να χρησιμοποιηθούν για νέα αντιμικροβιακά»·

81.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η EFSA και ο ΕΜΑ επανεξέτασαν και συζήτησαν πρόσφατα ορισμένες εναλλακτικές λύσεις αντί της χορήγησης αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα, μερικές από τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση των παραμέτρων υγείας των ζώων κατά τη διάρκεια πειραματικών μελετών· συνιστά, ως εκ τούτου, να δοθεί νέα ώθηση στην επιστημονική έρευνα για εναλλακτικές λύσεις και να σχεδιαστεί ένα ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που θα τονώσει την ανάπτυξή τους και θα ανοίξει τον δρόμο για την έγκρισή τους·

82.  υπενθυμίζει ότι έχει εξαντληθεί η παραδοσιακή παραγωγή αντιβιοτικών, η οποία βασίζεται σε μια σειρά τεχνικών για την τροποποίηση των αντιβιοτικών που απαντούν στη φύση, και ότι οι επενδύσεις Ε&Α για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αντιβιοτικών θα πρέπει να ανατρέψουν το παραδοσιακό πρότυπο των αντιβιοτικών· επικροτεί τις νέες τεχνικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία μειώνουν τη λοιμοτοξικότητα των βακτηρίων αχρηστεύοντάς τα, αντί να τα σκοτώνουν·

83.  επισημαίνει ότι η επιστήμη και η έρευνα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη προτύπων για την καταπολέμηση της ΜΑ·

84.  επικροτεί τα πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες αντί αντιβιοτικών, όπως η φαγοθεραπεία, για παράδειγμα το ενωσιακά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Phagoburn· επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εγκριθεί φαγοθεραπείες σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο για τη φαγοθεραπεία, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές έρευνες·

85.  επισημαίνει τις πρόσφατες έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη προβιοτικών επόμενης γενιάς για ταυτόχρονη χρήση με αντιβιοτική αγωγή σε κλινικό περιβάλλον, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις που προκαλούνται από άκρως ανθεκτικά βακτήρια(35)·

86.  επισημαίνει ότι η Ε&Α σχετικά με νέες προσεγγίσεις για τη θεραπεία και την πρόληψη λοιμώξεων είναι εξίσου σημαντική και ότι οι προσεγγίσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ουσιών για την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης σε βακτηριακές λοιμώξεις, όπως τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά·

87.  προτρέπει τον EMA να επανεξετάσει, σε συνεργασία με την EFSA και το ECDC, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους των παλαιότερων αντιμικροβιακών, περιλαμβανομένου του συνδυασμού αντιβιοτικών, και να εξετάσει εάν απαιτείται να αλλάξουν οι εγκεκριμένες χρήσεις τους· τονίζει ότι θα πρέπει να προωθείται ο έγκαιρος διάλογος μεταξύ των φορέων καινοτομίας και των ρυθμιστικών αρχών, προκειμένου να προσαρμόζεται το κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ούτως ώστε να επισπεύδεται κατά προτεραιότητα η ανάπτυξη αντιμικροβιακών και να επιτρέπεται η ταχύτερη πρόσβαση·

88.  προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει ταχεία διαδικασία με την οποία θα μπορεί να απαγορεύεται προσωρινά η χρήση αντιμικροβιακών που έχουν εγκριθεί για βιομηχανικούς ή γεωργικούς σκοπούς όταν υπάρχει υποψία ότι έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στη ΜΑ, ωσότου διενεργηθούν περαιτέρω μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο του αντιμικροβιακού·

89.  υπενθυμίζει ότι η κακή ποιότητα ή/και η μακροχρόνια χρήση ιατρικών και κτηνιατρικών φαρμάκων με χαμηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών ενθαρρύνουν την εμφάνιση ανθεκτικών μικροβίων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να καταρτίσουν νομοθετικές πράξεις που να εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα είναι εγγυημένης ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά και ότι η χρήση τους ακολουθεί αυστηρές αρχές·

90.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την έγκαιρη διατομεακή και διεπιστημονική Ε&Κ στους τομείς της επιδημιολογίας και της ανοσολογίας των ανθεκτικών παθογόνων παραγόντων και για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για νοσοκομειακές λοιμώξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οδούς μετάδοσης ανάμεσα στα ζώα και τον άνθρωπο και στο περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για την υγιεινή των χεριών και τον αντίκτυπο των διαφόρων μεθόδων πλυσίματος και στεγνώματος των χεριών στη μετάδοση δυνητικών παθογόνων παραγόντων·

91.  καλεί την Επιτροπή να επενδύσει εξίσου στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που δεν περιέχουν αντιβιοτικά για την υγεία των ζώων, περιλαμβανομένων των αυξητικών παραγόντων, όπως στην ανάπτυξη νέων μορίων με στόχο την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών· τονίζει ότι τα νέα αντιβιοτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της υγείας ή της ανάπτυξης των ζώων και ότι οι βιομηχανίες που λαμβάνουν δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών πρέπει να σταματήσουν να διανέμουν ή/και να χρησιμοποιούν αντιβιοτικά για την προώθηση της υγείας και της ανάπτυξης των ζώων·

92.  επικροτεί τα πρόσφατα διασυνοριακά ερευνητικά έργα σχετικά με την αντιμικροβιακή επιστασία και την πρόληψη των λοιμώξεων, όπως το ενωσιακά χρηματοδοτούμενο έργο i-4-1-Health της INTERREG· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση της έρευνας για μέτρα πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων·

93.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες Ε&Α στον τομέα της ΜΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις παγκόσμιες λοιμώξεις, όπως ορίζονται στους ΣΒΑ, και ιδιαίτερα την ανθεκτική φυματίωση, την ελονοσία, τον HIV και τις παραμελημένες τροπικές νόσους, στο πλαίσιο του επόμενου ενωσιακού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και να αφιερώσει στο πλαίσιο του προγράμματος ειδική αποστολή κατά της ΜΑ σε παγκόσμιο επίπεδο·

94.  καλεί την Επιτροπή να επιβάλει περιορισμούς στη μεταφορά ζωντανών ζώων από περιοχές όπου το τρέχον σύστημα παρακολούθησης έχει εντοπίσει ανθεκτικά βακτηριακά στελέχη·

95.  επισημαίνει ότι ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ενδέχεται να έχουν και αντιμικροβιακές ιδιότητες, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την εξάπλωση της ΜΑ· ζητεί να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες για την πιθανή σχέση ανάμεσα στην έκθεση σε εμπορικά σκευάσματα παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων και στην ανάπτυξη ΜΑ· αναγνωρίζει ότι τα ζιζανιοκτόνα υποβάλλονται συστηματικά σε δοκιμές τοξικότητας, αλλά όχι σε δοκιμές για υποθανατηφόρες επιπτώσεις σε μικρόβια, και τονίζει, για τους ανωτέρω λόγους, τη σημασία να εξεταστεί το ενδεχόμενο συστηματικής διενέργειας τέτοιων δοκιμών·

96.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον έγκαιρο και συνεχή διάλογο με όλους τους συμφεροντούχους, ούτως ώστε να αναπτυχθούν κατάλληλα κίνητρα για Ε&Α στον τομέα της ΜΑ· αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης»· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να περιλαμβάνει επισήμως την κοινωνία των πολιτών στις συζητήσεις για την προσέγγιση «Μία υγεία», για παράδειγμα με τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση ενός ειδικού δικτύου συμφεροντούχων·

97.  τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας υπό την καθοδήγηση του δημόσιου τομέα και με τη συμμετοχή του κλάδου· αναγνωρίζει ότι οι ικανότητες του κλάδου διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην Ε&Α στον τομέα της ΜΑ· τονίζει ότι, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, απαιτείται περαιτέρω δημόσια ιεράρχηση και συντονισμός όσον αφορά την Ε&Α για το συγκεκριμένο κατεπείγον ζήτημα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δρομολογήσει δημόσια πλατφόρμα για έργα Ε&Α που χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια για τη ΜΑ, καθώς και για τον συντονισμό όλων των δράσεων Ε&Α·

98.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι το ισχύον πλαίσιο καινοτομίας δεν τονώνει αποτελεσματικά την Ε&Α για τη ΜΑ, και ζητεί την προσαρμογή και την εναρμόνιση του καθεστώτος διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα για την καλύτερη αντιστοίχιση της διάρκειας προστασίας με την αιτηθείσα περίοδο για το εν λόγω καινοτόμο φάρμακο·

99.  θεωρεί ότι σε διάφορα τμήματα της Ένωσης πραγματοποιούνται ήδη έρευνες για την καταπολέμηση της ΜΑ, χωρίς να υφίσταται επαρκής επισκόπηση της κατάστασης των ερευνών στο σύνολο της ΕΕ· συνιστά, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ για την αποδοτικότερη μελλοντική χρήση των ερευνητικών πόρων·

100.  υπενθυμίζει την αξία της ανάπτυξης συνασπισμών μεταξύ πανεπιστημίων και βιοφαρμακευτικών εταιρειών όσον αφορά την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών, δοκιμών ταχείας διάγνωσης και νέων θεραπευτικών αγωγών·

101.  επικροτεί τα συμπεράσματα του κοινού τεχνικού συμποσίου του ΠΟΥ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με θέμα «Μικροβιακή αντοχή: πώς μπορεί να ενισχυθεί η καινοτομία, η πρόσβαση και η κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών»(36), όπου συζητήθηκαν νέα μοντέλα Ε&Α για να δοθούν κίνητρα για Ε&Α και παράλληλα να αποσυνδεθεί η κερδοφορία των αντιβιοτικών από τους όγκους πωλήσεων·

102.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές(37) θα συμβάλει στην προώθηση της έρευνας για νέα αντιμικροβιακά στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τον EMA να εφαρμόσουν τον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

103.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων οικονομικών μοντέλων, πιλοτικών έργων, καθώς και κινήτρων ώθησης και έλξης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών αγωγών, διαγνωστικών δοκιμών, αντιβιοτικών, ιατροτεχνολογικών συσκευών, εμβολίων και εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση αντιμικροβιακών· πιστεύει ότι τούτα είναι σημαντικά όταν είναι βιώσιμα, έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες και βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία μακροπρόθεσμα, στοχεύουν βασικές δημόσιες προτεραιότητες και υποστηρίζουν την κατάλληλη ιατρική χρήση·

104.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των υφιστάμενων πρακτικών υγιεινής και των μεθόδων εξυγίανσης που εφαρμόζονται σε νοσοκομεία και χώρους υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση προβιοτικών και άλλων βιώσιμων τεχνολογιών υγιεινής ως αποτελεσματικών προσεγγίσεων εξυγίανσης για την πρόληψη και τη μείωση του αριθμού νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται στη ΜΑ·

105.  ενθαρρύνει την εφαρμογή τεχνολογιών οικονομικής αποδοτικότητας οι οποίες μειώνουν τον αντίκτυπο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και συμβάλλουν στην πρόληψη της εξάπλωσης πολυανθεκτικών μικροοργανισμών· 

106.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν εναλλακτικά συστήματα επιστροφής χρημάτων για να διευκολύνουν την απορρόφηση καινοτόμων τεχνολογιών από τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

107.  επισημαίνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο για την ανάπτυξη φαρμάκων δεν είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη αντιβιοτικών, δεδομένου ότι η αντοχή μπορεί να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και επειδή προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση· υπενθυμίζει στον κλάδο την εταιρική και κοινωνική ευθύνη του να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ΜΑ, βρίσκοντας τρόπους για να παρατείνει τη ζωή των αντιβιοτικών, καθιστώντας την προσφορά αποτελεσματικών αντιβιοτικών βιώσιμη, και ζητεί να παρασχεθούν κίνητρα για την έρευνα αυτή·

108.  υπενθυμίζει ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ζητήσει να επανεξεταστούν τα υφιστάμενα κίνητρα (ήτοι εκείνα που ορίζει ο κανονισμός για τα ορφανά φάρμακα(38)), λόγω της κακής χρήσης τους και του υψηλού τελικού κόστους τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλύσει τα υφιστάμενα μοντέλα παροχής κινήτρων στον τομέα Ε&Α, περιλαμβανομένου του μοντέλου της μεταβιβάσιμης εμπορικής αποκλειστικότητας, με στόχο να σχεδιάσει νέα μοντέλα και να προσδιορίσει την κανονιστική οδό·

109.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, σε συνεργασία με ερευνητές και τον κλάδο, νέα μοντέλα παροχής κινήτρων που αποσυνδέουν την πληρωμή από τον συνταγογραφούμενο όγκο και τονώσουν τις επενδύσεις καθ’ όλη την περίοδο ανάπτυξης και παραγωγής του προϊόντος· υπογραμμίζει ότι τελικός στόχος των κινήτρων Ε&Α πρέπει να είναι η εξασφάλιση προσιτών τιμών και πρόσβασης σε ποιοτικά αντιβιοτικά·

110.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των φαρμακοποιών στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάλληλη χρήση των αντιμικροβιακών και στην πρόληψη της ΜΑ· προτρέπει τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις αρμοδιότητες των φαρμακοποιών, και συγκεκριμένα να τους επιτρέψουν να χορηγούν ακριβείς ποσότητες φαρμάκων, να χορηγούν ορισμένα εμβόλια και να διενεργούν ταχείες διαγνωστικές δοκιμές στα φαρμακεία·

111.  ζητεί να εξεταστούν οι μεταβιβάσιμες εμπορικές αποκλειστικότητες και οι ανταμοιβές εισόδου στην αγορά ως επιλογές για την παροχή βιώσιμων κινήτρων·

112.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση τεκμηριωμένων μοντέλων βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση, με στόχο την αντιμετώπιση της ΜΑ·

Διαμόρφωση του θεματολογίου σε παγκόσμιο επίπεδο

113.  υπογραμμίζει ότι, εάν δεν αναληφθεί εναρμονισμένη και άμεση δράση σε παγκόσμια κλίμακα, ο κόσμος κατευθύνεται προς μια «μετα-αντιβιοτική» εποχή κατά την οποία κοινές λοιμώξεις θα μπορούσαν να αποβαίνουν και πάλι θανατηφόρες·

114.  υπενθυμίζει ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήματος, της διασυνοριακής του διάστασης, του σοβαρού αντικτύπου στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και στο περιβάλλον, και της υψηλής οικονομικής επιβάρυνσης, η ΜΑ απαιτεί να αναληφθεί επείγουσα και συντονισμένη δράση σε ενωσιακό, παγκόσμιο και διατομεακό επίπεδο· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν σαφή δέσμευση για την οικοδόμηση ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρικών σχέσεων και για τη δρομολόγηση μιας οριζόντιας παγκόσμιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της ΜΑ, η οποία να καλύπτει τομείς πολιτικής όπως το διεθνές εμπόριο, η ανάπτυξη και η γεωργία·

115.  επικροτεί τον κατάλογο κατάταξης του ΠΟΥ με τους 20 χειρότερους ανθεκτικούς παθογόνους παράγοντες(39)· ζητεί επείγοντα σχέδια Ε&Α σχετικά με αυτόν τον κατάλογο προτεραιότητας ανθεκτικών βακτηρίων, με στόχο την ανάπτυξη φαρμάκων για την καταπολέμησή τους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η έρευνα για νέα φάρμακα δεν είναι η μόνη ενέργεια που απαιτείται και ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν η κακή και η υπέρμετρη χρήση τόσο στην ιατρική όσο και στην κτηνιατρική·

116.  αναγνωρίζει ότι η ΜΑ είναι διασυνοριακό ζήτημα και ότι στην Ευρώπη εισέρχονται προϊόντα από όλον τον κόσμο· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συνεργαστεί με τρίτους, για να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και η συναφής μόλυνση του περιβάλλοντος· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να υλοποιήσει ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τρίτες χώρες για τη μείωση της υπέρμετρης χρήσης αντιβιοτικών· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, να απαγορεύσει την εισαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, όταν τα ζώα δεν έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα, και ιδιαίτερα με την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων·

117.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση με τίτλο «Αντιμετώπιση των ανθεκτικών λοιμώξεων σε παγκόσμιο επίπεδο: τελική έκθεση και συστάσεις»(40), στην οποία εκτιμάται ότι η ανάληψη παγκόσμιας δράσης για τη ΜΑ θα κοστίσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για περίοδο δέκα ετών, ποσό αμελητέο σε σύγκριση με το κόστος της αδράνειας, και απειροελάχιστο κλάσμα (περίπου 0,05 %) του ποσού που δαπανούν οι χώρες της G20 στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σήμερα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής φόρου στη βιομηχανία υπέρ της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της·

118.  ορίζει ότι, σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, πρέπει να τίθεται επί τάπητος η ΜΑ και να ορίζεται ως προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί την πρόοδο της ενωσιακής δράσης για την αντιμετώπιση της ΜΑ, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο·

119.  επικροτεί το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του ΠΟΥ κατά της ΜΑ, το οποίο ενέκρινε ομόφωνα η 68η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2015· τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν τα σχέδια δράσης σε παγκόσμιο, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

120.  επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ σχετικά με τη χορήγηση ιατρικά σημαντικών αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα(41)· υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες χώρες, περίπου το 50-70 % των ιατρικά σημαντικών αντιβιοτικών καταναλώνεται στον τομέα της κτηνοτροφίας, κυρίως για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υγιών ζώων· ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», να περιλαμβάνεται το ζήτημα αυτό στην εμπορική πολιτική της ΕΕ και στις διαπραγματεύσεις με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ και συνδεδεμένες ή τρίτες χώρες, για τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας πολιτικής με στόχο την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών για την πάχυνση υγιών ζώων·

121.  επισημαίνει ότι η ΜΑ είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όσον αφορά πολλές ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες, μεταξύ άλλων του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης, και ασθένειες που συνδέονται με επιδημίες και πανδημίες· υπογραμμίζει ότι το 29 % περίπου των θανάτων που προκαλούνται από τη ΜΑ οφείλονται σε ανθεκτική φυματίωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν κατεπειγόντως την υποστήριξή τους για την έρευνα σχετικά με εργαλεία υγείας και την εφαρμογή τους, με στόχο την αντιμετώπιση ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια και παραμελημένων ασθενειών οι οποίες επηρεάζονται από τη ΜΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνάψουν εταιρικές σχέσεις, με πρότυπα την Εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) και τη Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), για διεθνή έργα Ε&Α στον τομέα της υγείας που θα περιλαμβάνουν διάφορες γεωγραφικές περιοχές και θα καλύπτουν τα οικεία ζητήματα υγείας, όπως η ΜΑ, τα εμβόλια, ο καρκίνος και η πρόσβαση σε φάρμακα·

122.  υπογραμμίζει τη σημασία ενωσιακών πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα του ECDC για τα λοιμώδη νοσήματα, μεταξύ άλλων το AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία· επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής, που καταδεικνύουν την ικανότητα αντίδρασης και την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕ με γνώμονα την ανάγκη για νέα αντιβιοτικά, και ότι το ECDC θα πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ιεράρχηση των αναγκών Ε&Α, στον συντονισμό των δράσεων και τη συμμετοχή όλων των παραγόντων, στην ενίσχυση των διατομεακών εργασιών και στη δημιουργία ικανοτήτων μέσω δικτύων Ε&Α·

123.  υπογραμμίζει το πρόβλημα της εμφάνισης πολυανθεκτικών βακτηρίων που είναι ανθεκτικά σε πολυάριθμα αντιβιοτικά ταυτόχρονα και που ενδέχεται να αναπτύξουν αντοχή σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών τελευταίας γραμμής, και να εξελιχθούν εντέλει σε υπερβακτήρια· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας βάσης δεδομένων με τα πολυανθεκτικά αυτά βακτήρια, η οποία να καλύπτει το AIDS, τη φυματίωση, την ελονοσία, τη γονόρροια, το κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) και άλλα ανθεκτικά βακτήρια·

124.  επισημαίνει ότι τα τροφοπαραγωγικά ζώα που εκτρέφονται στις ΗΠΑ λαμβάνουν πενταπλάσια ποσότητα αντιβιοτικών σε σχέση με τα ζώα εκτροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διενέργειας ελέγχων στις εισαγωγές κρέατος στην ΕΕ·

125.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τα ενωσιακά πρότυπα και μέτρα για την αντιμετώπιση της ΜΑ και για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών στις εμπορικές συμφωνίες, και να επιδιώξει μέσω του ΠΟΕ να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της ΜΑ· επισημαίνει ότι η χορήγηση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων σε τροφοπαραγωγικά ζώα έχει απαγορευθεί στην ΕΕ από το 2006, αλλά ότι σε χώρες εκτός ΕΕ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ακόμα αντιβιοτικά ως αυξητικοί παράγοντες σε ζωοτροφές· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρα σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών η οποία να ορίζει ότι τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες δεν πρέπει να παράγονται με τη χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων, με γνώμονα τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την ενωσιακή κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια και προκειμένου να μετριαστεί η ΜΑ· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες, όταν οι εισαγωγές αυτές προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά ή ομάδες αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ αποκλειστικά για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο·

126.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών που συνδέονται με την παραγωγή, την εμπορία, τη χρήση και τη διάθεση αντιμικροβιακών· τονίζει ότι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην αλυσίδα του κύκλου ζωής των αντιμικροβιακών πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους·

127.  επισημαίνει τον αντίκτυπο της καθολικής, οικονομικά προσιτής και ευρείας πρόσβασης στα υφιστάμενα αντιβιοτικά· κρίνει ότι θα πρέπει να διατίθεται σε όλους στοχευμένη αγωγή, με τη χρήση συγκεκριμένων αντιβιοτικών, ούτως ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση ακατάλληλων αντιβιοτικών και η υπέρμετρη χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για να καταπολεμήσουν την πώληση μεγάλων παρτίδων αντιμικροβιακών σε τιμές ντάμπινγκ, και ιδιαίτερα παρτίδες αντιβιοτικών κρίσιμης ιατρικής σημασίας·

128.  ζητεί να ελέγχονται διεξοδικά οι παραγωγοί αντιβιοτικών, για να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι χρόνοι αναμονής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εντοπίζονται αντιβιοτικά στα τρόφιμα·

129.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει το διαρκές ενδιαφέρον και την προσήλωση στη δράση κατά της MA σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών, της G7 και της G20· υπογραμμίζει την ευκαιρία να αναλάβουν καθήκοντα παγκόσμιας επιστασίας ενωσιακοί επιστημονικοί φορείς, όπως το ECDC· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων τον ΠΟΥ, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE)· επικροτεί τη δήλωση του Νταβός για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, που εξέδωσε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο του 2016, με την οποία οι κλάδοι της φαρμακοβιομηχανίας, της βιοτεχνολογίας και της διαγνωστικής ζητούν να αναληφθεί συλλογική δράση για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και προβλέψιμης αγοράς για αντιβιοτικά, εμβόλια και διαγνωστικές δοκιμές, που θα ενισχύει τη διατήρηση των νέων και των υφιστάμενων θεραπευτικών αγωγών·

130.  ζητεί την προώθηση και την ενίσχυση ενός τρόπου παραγωγής που να βασίζεται στην αγροοικολογία, και τη μετάβαση προς αυτόν·

º

º  º

131.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

(1)

Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης, «Χορήγηση αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα: Απαντήσεις προς την EFSA και τον EMA σχετικά με τη χορήγηση αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα στην ΕΕ και πιθανά μέτρα για τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών», 2016.

(2)

ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 12.

(3)

ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 49.

(4)

ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 149.

(6)

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_el#add-info

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0061.

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180227

(9)

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf

(10)

EFSA, ECDC, «Συνοπτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μικροβιακή αντοχή στα ζωονοσογόνα βακτήρια και στα βακτήρια δείκτες από ανθρώπους, ζώα και τρόφιμα το 2014», 2016.

(11)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου», 2016. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

(12)

Celsus Academie voor Betaalbare zorg, «Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in dutch healthcare organisations» (Οικονομική αποδοτικότητα των πολιτικών περιορισμού της μικροβιακής αντοχής σε ολλανδικούς υγειονομικούς οργανισμούς), Ιανουάριος 2016. Διατίθεται στον ιστότοπο: https://goo.gl/wAeN3L

(13)

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf

(14)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου», 2016. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

(15)

https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

(16)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf

(17)

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/

(18)

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

(19)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm

(20)

Άρθρο 8γ της οδηγίας 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 226 της 24.8.2013, σ. 1).

(21)

Όπως αυτή που εκπονήθηκε στις Κάτω Χώρες από το Υπουργείο Υποδομών και Δημόσιων Έργων, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) και τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς διαχείρισης υδάτων.

(22)

Άρθρο 78 του προσεχούς κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

(23)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”», Ιούνιος 2017, σ. 10.

(24)

Αυτόθι, σ. 12.

(25)

Αυτόθι, σ. 15.

(26)

Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).

(27)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549), για την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23)· οδηγία 91/630/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 33)· οδηγία 91/629/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 28).

(28)

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf

(29)

Mevius, D. κ.ά., «ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans» (Ανάλυση απόδοσης των ESBL. Αναζητώντας τις πηγές της μικροβιακής αντοχής στον άνθρωπο), 2018. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.1health4food.nl/esblat

(30)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf

(31)

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf

(32)

Mevius, D. κ.ά., «ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans» (Ανάλυση απόδοσης των ESBL. Αναζητώντας τις πηγές της μικροβιακής αντοχής στον άνθρωπο), 2018. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.1health4food.nl/esblat

(33)

http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb

(34)

http://www.jpiamr.eu

(35)

Pamer, E. G., «Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens» (Αναστήνοντας τη μικροχλωρίδα του εντέρου για την καταπολέμηση ανθεκτικών στα αντιβιοτικά παθογόνων παραγόντων), Science, τόμος 352(6285), 2016, σ. 535-538.

(36)

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4197

(37)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1).

(38)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα (ΕΕ L 18 της 22.1.2000, σ. 1).

(39)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/

(40)

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

(41)

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχετικά με τον ορισμό: ο όρος «μικροβιακή αντοχή» (AMR) καλύπτει την αντοχή στα φάρμακα για την αντιμετώπιση λοιμώξεων οι οποίες δεν οφείλονται σε βακτήρια αλλά σε άλλους μικροοργανισμούς, όπως παράσιτα, ιοί, και μύκητες.

Τα αντιβιοτικά έχουν εξελιχτεί σε βασικό πυλώνα της σύγχρονης ιατρικής, ιδίως από τότε που ανακαλύφθηκε η πενικιλίνη, τη δεκαετία του 1940. Αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων σε ανθρώπους και σε ζώα. Ωστόσο, η επιτυχημένη αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων δυσχεραίνεται διαρκώς, λόγω της αντίστασης των μικροοργανισμών. Αν δεν ληφθούν σύντομα σοβαρά μέτρα, κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στην προ πενικιλίνης εποχή. Το αποτέλεσμα θα ήταν, για παράδειγμα, να καταστούν και πάλι θανατηφόρες οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, να αυξηθούν οι κίνδυνοι σε χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνας, και αγωγές που συνεπάγονται ανοσοκαταστολή, όπως π.χ. η χημειοθεραπεία, να καταστούν επικίνδυνες για τους ασθενείς. Θα απαιτούνταν επαχθείς και δαπανηρές θεραπείες, με τεράστιο κόστος για το σύστημα υγείας.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής πρέπει να αποτελεί την ουσία της βάσης της πρωτοβουλίας «Μία υγεία», για τον καλύτερο συντονισμό των δημόσιων συστημάτων υγείας και κτηνιατρικής.

Μολονότι η AMR είναι φαινόμενο που εμφανίζεται με φυσικό τρόπο με τον χρόνο, η εξέλιξή του επιταχύνεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

•  ακατάλληλη χορήγηση των αντιβιοτικών (κακή χρήση και υπέρμετρη χρήση), τόσο στον άνθρωπο (π.χ. για την αντιμετώπιση ιώσεων, στις οποίες δεν έχουν καμιά επίδραση) όσο και στα ζώα (προφύλαξη και ανάπτυξη)

•  μετάδοση ανθεκτικών βακτηρίων από ζώα σε ανθρώπους μέσω της άμεσης επαφής ή μέσω της διατροφικής αλυσίδας, και ελευθέρωση αντιμικροβιακών ουσιών στο περιβάλλον

•  μη ασφαλής διοχέτευση αχρησιμοποίητων φαρμάκων στα υπόγεια ύδατα

•  έλλειψη ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών

Επιπλέον, θα ήταν σημαντικό, οι ιατρικές διαγνώσεις να υποστηρίζονται με τις λεγόμενες ταχείες δοκιμές, που επιτρέπουν να διαπιστώνεται με σαφήνεια, αν μια λοίμωξη είναι βακτηριακή και αν απαιτείται η λήψη αντιβίωσης. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές δεν έχουν εξελιχθεί πλήρως και είναι συχνά ακριβότερες από πολλά αντιβιοτικά. Συνεπάγονται επίσης επιβάρυνση των ταμείων υγείας, αν και η αντίσταση στα αντιβιοτικά έχει μακροπρόθεσμα πολύ μεγαλύτερο κόστος για το σύστημα υγείας.

Φυσικά, η πρόληψη είναι καλύτερη από την αγωγή με αντιβιοτικά. Υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για πολλούς παθογόνους παράγοντες, που προστατεύουν κάθε εμβολιασμένο πρόσωπο. Τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί παύουν να είναι φορείς, με αποτέλεσμα να προστατεύονται όχι μόνο τα ίδια, αλλά και οι γύρω τους.

Η ενδεδειγμένη χρήση αντιβιοτικών πρέπει να εξασφαλίζεται με κατάλληλη παιδεία και ενημέρωση. Είναι απαραίτητο να παρέχεται στο ιατρικό προσωπικό κατάρτιση και επιμόρφωση για τη λελογισμένη χρήση αντιβιοτικών. Επίσης, πρέπει να ενημερωθεί και το κοινό για την ιογενή προέλευση πολλών λοιμωδών νοσημάτων και την προσεκτική χρήση των αντιβιοτικών.

Χρειάζονται επίσης επιχειρηματικά μοντέλα που να παρέχουν κίνητρα για Ε&Α, αλλά πρέπει παράλληλα να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι πρόκειται για δαπανηρό εγχείρημα.

Είναι θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δαπανήσει ως τώρα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την έρευνα της AMR. Το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» χρηματοδοτεί για παράδειγμα έργα όπως το ATx201 για νέα αντιβιοτικά. Θα χρειαστούν στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση της AMR, διότι στην ΕΕ πεθαίνουν κάθε χρόνο 25.000 άνθρωποι από λοιμώξεις οφειλόμενες σε πολυανθεκτικά μικρόβια. Σε ολόκληρο τον κόσμο πεθαίνουν κάθε χρόνο περίπου 700.000 άνθρωποι (Πηγή: Review on antimicrobial resistance. Tackling drug-resistant infections globally) [Internet]. London: Wellcome Trust· 2014. http://www.who.int/bulletin/volumes/93/2/15-152710.pdf).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (22.2.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

(2017/2254(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lieve Wierinck

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η ΜΑ θα μπορούσε να προκαλέσει μέχρι και 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως έως το 2050, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 9 εκατομμύρια από αυτούς τους αναμενόμενους θανάτους θα σημειωθούν εκτός ΕΕ, κυρίως σε Ασία και Αφρική·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις το κόστος μιας παγκόσμιας δράσης κατά της ΜΑ για μια δεκαετή περίοδο θα ανέλθει σε 40 δισ. USD·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα αυξηθούν τα προσεχή έτη και η αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στη δημόσια και ιδιωτική έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, προϊόντα και συσκευές, νέες θεραπείες και εναλλακτικές προσεγγίσεις, βάσει της προσέγγισης «Μία υγεία»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Πέμπτο έως το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (FP5-FP7) πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει επενδυθεί στην έρευνα στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, στο δε πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (H2020) έχει ήδη κινητοποιηθεί μέχρι τώρα αθροιστικά ένας προϋπολογισμός 650 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ στη ΜΑ για τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θα αποφέρουν ερευνητικά αποτελέσματα για τη μικροβιακή αντοχή, και ειδικότερα:– η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα (IMI), που επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, όπου περιλαμβάνονται η έρευνα για τους μηχανισμούς της μικροβιακής αντοχής, η ανακάλυψη φαρμάκων, η ανάπτυξη φαρμάκων, τα οικονομικά και η αντιμικροβιακή επιστασία, με επτά εν εξελίξει έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος ND4BB με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 600 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση από την Επιτροπή και τις εισφορές σε είδος από τις εταιρείες·

– η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων φαρμάκων, εμβολίων, μικροβιοκτόνων και διαγνωστικών μέσων για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία, με 32 εν εξελίξει έργα αξίας άνω των 79 εκατομμυρίων ευρώ·

–η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού για τη μικροβιακή αντοχή (JPIAMR), με έμφαση στην ενοποίηση των κατακερματισμένων εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και με εν εξελίξει έργα αξίας 55 εκατομμυρίων ευρώ··

– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ/ERC), με τα ερευνητικά έργα που προέρχονται είτε από ιδέες ερευνητών είτε «από τη βάση προς την κορυφή»·

– η χρηματοδοτική διευκόλυνση InnovFin για τις λοιμώδεις νόσους (IDFF), για έργα με προσδοκία ταχείας ένταξης στην αγορά, με επτά δάνεια συνολικής αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ να έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής·

– ο Μηχανισμός για τις ΜΜΕ και η Επιτάχυνση της Οικονομίας (FTI), που στηρίζουν τις ΜΜΕ στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εργαλείων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία λοιμωδών νόσων και για το βελτιωμένο έλεγχο των λοιμώξεων, με 36 έργα για τη ΜΑ και προϋπολογισμό 33 εκατομμυρίων ευρώ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική δράση κατά της ΜΑ προϋποθέτει ως κεντρική προτεραιότητα τη μείωση της υπερβολικής και εσφαλμένης χρήσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο, στα ζώα και στο περιβάλλον·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική δράση κατά της μικροβιακής αντοχής πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων διεθνών οργάνων, οργανισμών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική δράση προϋποθέτει κατ’ αρχήν μια καλύτερη γνώση και μια ορθολογική χρήση των ήδη υφιστάμενων αντιμικροβιακών φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμβολιασμός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης λοιμώξεων που θα απαιτούσαν θεραπεία με αντιβακτηριακά και, ως εκ τούτου, περιορίζει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 20 νέες κατηγορίες αντιβιοτικών έχουν αναπτυχθεί από τη δεκαετία του εξήντα, όμως μια μόνο κατηγορία αντιβιοτικών έχει αναπτυχθεί στη συνέχεια, παρά τη διάδοση και επέκταση νέων ανθεκτικών βακτηρίων· λαμβάνοντας επί πλέον υπόψη ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αντοχής των νέων παραγόντων απέναντι στις υφιστάμενες κατηγορίες αντιβιοτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία Υγεία» για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής»(1) καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του δικτύου «Μία Υγεία» για τη μικροβιακή αντοχή, να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά θεματολόγια έρευνας των υφιστάμενων ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για νέα αντιβιοτικά, εναλλακτικές θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 2016, και το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης του Μαΐου 2015, σηματοδότησαν σε παγκόσμιο επίπεδο τη δέσμευση για την υιοθέτηση μιας ευρείας και συντονισμένης προσέγγισης με στόχο την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μικροβιακής αντοχής σε πολλαπλούς τομείς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 100 εταιρείες υπέγραψαν τη δήλωση του Νταβός, τον Ιανουάριο του 2016, με την οποία ζητείται συλλογική δράση για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και προβλέψιμης αγοράς για αντιβιοτικά, εμβόλια και διαγνωστικά μέσα, που θα προωθεί τη διατήρηση των νέων και των ήδη υφιστάμενων θεραπειών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα αντιμικροβιακά έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την επιστήμη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων που βελτίωσαν την παγκόσμια πρόσβαση σε φάρμακα κατά του HIV, της φυματίωσης και της ελονοσίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν σημαντική απειλή για τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της βασικής υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρο τον κόσμο·

1.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί, μέσω μιας μιας διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης, η χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας (R&I) στην επιδημιολογία και την ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) παθογόνων παραγόντων και νοσοκομειακών λοιμώξεων (HAI), σε νέους μηχανισμούς μικροβιακής αντοχής, στην ανάπτυξη νέων ταχέων διαγνωστικών μέσων και μέτρων πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, καθώς και σε τεχνολογίες και τεχνικές χορήγησης φαρμάκων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η αντιμικροβιακή επιστασία προκειμένου να προωθηθεί η τεκμηριωμένη συνταγογράφηση· ζητεί περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία και συνετή διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων (off-label) και εναλλακτικών ή συμπληρωματικών θεραπειών, όπως η φαγοθεραπεία, στον τομέα της μικροβιακής αντοχής·

2  τονίζει την επείγουσα ανάγκη εμπεριστατωμένης έρευνας για την επίδραση που η παρουσία αντιμικροβιακών ουσιών σε καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών έχει ως προς την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής, καθώς και για τη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους·

3.  αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τις περιορισμένες αποδόσεις των συνήθων οικονομικών μοντέλων που η βιομηχανία χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών· ζητεί να θεσπιστούν διάφορα κίνητρα ώθησης και έλξης για τη δημιουργία νέων φαρμάκων και ιατρικών συσκευών και για την ανεύρεση και εφαρμογή νέων θεραπειών· εκτιμά πως για τη βιομηχανία τα κίνητρα έχουν νόημα όταν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα, ανταποκρίνονται σε ανάγκες, τονώνουν τις επενδύσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης και ζωής των προϊόντων, στοχεύουν βασικές προτεραιότητες της δημόσιας υγείας, στηρίζουν τη σωστή ιατρική χρήση και διέπονται από τις αρχές της χαμηλής τιμής, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως μια ανάλυση και αναθεώρηση των σημερινών μοντέλων κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο πεδίο· επισημαίνει ότι τα κίνητρα προς τη βιομηχανία θα μπορούσαν να βελτιωθούν με το μοντέλο των μεταβιβάσιμων αποκλειστικών δικαιωμάτων (Transferable Market Exclusivities) και ζητεί από την Επιτροπή· μια εκτίμηση αντικτύπου για αυτό· επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που διερευνούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα για την προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης και για τα σχετικά κίνητρα·

4.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη προαγωγής των συμπράξεων εντός αλλά και εκτός της ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων και ως προς τη μείωση της υπερβολικής και εσφαλμένης χρήσης αντιβιοτικών, και να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή· υπογραμμίζει τον ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εθνικών σχεδίων και στρατηγικών για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος πλαισίου (FP9) και μια ειδική αποστολή για τη μικροβιακή αντοχή, με διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση·

6.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πρακτικές και τη χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων· υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο περίπου των συνταγών εκδίδονται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης· τονίζει συνεπώς την ανάγκη για ένα ενωσιακό σύστημα συλλογής δεδομένων που θα στηρίξει την ορθή χρήση όλων των αντιβιοτικών, θα βελτιώσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τεκμηριωμένης καθοδήγησης για τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων και ειδικά για τη συνταγογράφησή τους από κτηνιάτρους και γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε να καταπολεμηθεί η υπερβολική χρήση και να προαχθεί η έρευνα στον τομέα της μικροβιακής αντοχής·

7.  υπογραμμίζει την απουσία στοιχείων για τη μικροβιακή αντοχή, τις επιπτώσεις της επί της υγείας και την κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σε συστημικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον και τη συνταγογράφηση, και παρακολούθησης και ταχείας ενέργειας απέναντι σε τάσεις, μοτίβα και εξελίξεις που έχουν σχέση με τη μικροβιακή αντοχή· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και της ανάπτυξης της εξατομικευμένης περίθαλψης, της ψηφιοποίησης και των μαζικών δεδομένων, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες για ανάπτυξη προτύπων, διασύνδεση και άθροιση δεδομένων σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή, και για προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης του αγώνα κατά της ΜΑ· ζητεί την ενίσχυση της επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής στις αναπτυσσόμενες χώρες·

8.  υπογραμμίζει τη συστημική φύση της μικροβιακής αντοχής· στηρίζει την ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα προωθήσει, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, τις δράσεις και την πρωτοπορία της ΕΕ στον αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής· τονίζει την ανάγκη για μια παγκόσμια παρακολούθηση της χρήσης των αντιμικροβιακών, σε συμφωνία με το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης που η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε το 2015· τονίζει επίσης την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας, π.χ. στο πλαίσιο της G7, της G20 και των BRICS, μεταξύ άλλων και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&I), καθώς και το ρόλο της επιστημονικής διπλωματίας, για την προώθηση της συνέργειας και τη βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων· ζητεί μια συνεργατική προσπάθεια και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης στα αντιβιοτικά, παρόμοια με εκείνη που έγινε στα πεδία του HIV, της φυματίωσης και της ελονοσίας·

9.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας με ώθηση από το δημόσιο τομέα και συμμετοχή της βιομηχανίας· υπογραμμίζει τη σημασία των ισορροπημένων συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και της στενότερης συνεργασίας μεταξύ δημοσίου τομέα, βιομηχανίας, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δημοσίων ερευνητών μέσω π.χ. της δημιουργίας ειδικών δομών εντός των πανεπιστημίων και των επιστημονικών κέντρων με σκοπό την προαγωγή της καινοτομίας και την υπέρβαση των επιστημονικών προβλημάτων στη δημιουργία νέων αντιβιοτικών, εμβολίων και διαγνωστικών μεθόδων για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνέχιση της συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα κατά τα πρότυπα των Πρωτοβουλιών για Καινοτόμα Φάρμακα (IMI), των προγραμμάτων ERA-NET, EARS-Net, ESAC-Net, CAESAR, JIACRA, PIRASAO, AMC, PRND και EDCTP·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενημέρωση και η κατανόηση για τη μικροβιακή αντοχή χάρη στην αποτελεσματική αποχέτευση, τα προληπτικά μέτρα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ενωσιακών εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και της στοχευμένης επιμόρφωσης για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους φαρμακοποιούς, τους κτηνιάτρους και τους κτηνοτρόφους·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Εύα Καϊλή, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Νεοκλής Συλικιώτης, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Luděk Niedermayer, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Keller

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 269 της 23.7.2016, σ. 26.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (26.4.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

(2017/2254(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Matt Carthy

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση «Μία υγεία» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, με αποτελεσματικό πάντα τρόπο, των λοιμώξεων τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, στην αναχαίτιση της εμφάνισης και εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) και στη βελτίωση της ανάπτυξης και διαθεσιμότητας νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών στην Ένωση, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί διασυνοριακή απειλή για την υγεία, αλλά και ότι η κατάσταση όσον αφορά τη ΜΑ διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδιορίσει και να αναλάβει δράση σε τομείς με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εντός του πεδίου αρμοδιότητας των κρατών μελών, στα οποία εναπόκειται ο καθορισμός των πολιτικών τους στον τομέα της υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση και εξάπλωση της ΜΑ στα ζώα, ιδίως λόγω των ροών αποβλήτων ανθρώπινης, ζωικής ή βιομηχανικής προέλευσης·

1.  τονίζει ότι η ΜΑ αποτελεί κρίσιμης σημασίας παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που απαιτεί δέσμευση και βούληση εκ μέρους των κρατών μελών για συνεργασία σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο, με την ανάληψη προορατικών και συντονισμένων δράσεων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια σφαιρική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ΜΑ, μέσω της προσέγγισης «Μία υγεία», διασφαλίζοντας παράλληλη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία των εναρμονισμένων δεδομένων σχετικά με τη χρήση των αντιμικροβιακών στον τομέα της κτηνοτροφίας· επιβεβαιώνει την ανάγκη για μια ευρεία συζήτηση, βασιζόμενη σε τεκμηριωμένα και επιστημονικά στοιχεία, επί του θέματος·

2.  υπενθυμίζει τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ(1) για τη χρήση ιατρικά σημαντικών αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα, όπου συνιστάται στους αγρότες και στη βιομηχανία τροφίμων να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αντιβιοτικά με συστηματικό τρόπο για να ενισχύουν την ανάπτυξη και να αποτρέπουν τις ασθένειες σε υγιή ζώα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της ΜΑ, και προτείνεται να απαγορευτεί ολωσδιόλου η χρήση αντιβιοτικών τελευταίας καταφυγής στα ζώα·

3.  υπογραμμίζει ότι η συστηματική χρήση ορισμένων από τα ισχυρότερα αντιβιοτικά αποτελεί πλέον κοινή γεωργική πρακτική σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες·

4.  εκτιμά ότι κατανοούμε ήδη σε σημαντικό βαθμό πώς εξαπλώνεται η μικροβιακή αντοχή από τα ζώα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στον άνθρωπο, πράγμα που δεν αναγνωρίζεται επαρκώς στο σχέδιο δράσης· επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης ζητεί απλώς την περαιτέρω έρευνα και κάλυψη των κενών γνώσης επί του θέματος, γεγονός που ενδέχεται ίσως να καθυστερήσει την ανάληψη κατεπειγόντως αναγκαίων δράσεων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια φιλόδοξη και προορατική προσέγγιση η οποία να εξασφαλίζει ότι θα εκτελεστούν πλήρως και αποτελεσματικά οι στόχοι που ορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια δράσης τους και ότι θα παρακολουθούνται στενά τα αποτελέσματα· ζητεί επίσης να καθοριστούν μετρήσιμοι (σαφώς προσδιορισμένοι από ποσοτική και ποιοτική άποψη) στόχοι, στοιχεία αναφοράς και αποτελεσματικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών κατά την κατάρτιση των σχεδίων δράσης· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης κατά της ΜΑ, και ειδικά όσον αφορά τα συστήματα παρακολούθησης και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επαρκούς στήριξης και επαρκών κινήτρων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν διάκριση μεταξύ ζωικού κεφαλαίου και ζώων συντροφιάς, ιδίως κατά τον σχεδιασμό των λεπτομερειών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρήσης αντιμικροβιακών, καθώς και κατά την κατάρτιση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρήσης τους·

7.  τονίζει ότι έχει αναπτυχθεί, σε συνεργασία με κτηνιάτρους, η εκτεταμένη παρακολούθηση των αντιβιοτικών στον τομέα της γεωργίας, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφεται ενδελεχώς η χρήση αντιβιοτικών και βελτιώνεται περαιτέρω η εφαρμογή τους· εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται αντίστοιχο σύστημα στην ιατρική·

8.  ζητεί νέες ρυθμιστικές λύσεις (βασική νομοθεσία, παράγωγο δίκαιο ή ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές) που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να μειώσουν τη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, με στόχο τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων· επιμένει ότι αυτές οι νομοθετικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει και αλληλένδετων εργασιών όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2014)0556) και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα (COM(2014)0558), πρέπει να αντιμετωπίσουν την προφυλακτική χρήση των αντιμικροβιακών και να διασφαλίσουν ότι η μεταφυλακτική χρήση των ουσιών αυτών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος επί των γεωργών·

9.  ζητεί να αποτελεί η μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στόχο όχι μόνο του κλάδου της κτηνοτροφίας, αλλά και του συνόλου της κτηνιατρικής και της ιατρικής· υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και άλλων συναφών οργανισμών της Ένωσης, ένας από τους στόχους που θα πρέπει να θέσουν όλα τα κράτη μέλη στα σχέδια δράσης τους είναι η αποκλειστικά ανθρώπινη χρήση των αντιμικροβιακών κρίσιμης σημασίας, τα οποία έχει προσδιορίσει ο ΠΟΥ· ως εκ τούτου, είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύσει την κτηνιατρική χρήση αντιβιοτικών που είναι κρίσιμης σημασίας για την ιατρική· επικροτεί την πρωτοβουλία αρκετών κρατών μελών να απαγορεύσουν την κτηνοτροφική χρήση αντιβιοτικών τελευταίας καταφυγής, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία ανθρώπων·

10.  υπενθυμίζει ότι τα τρόφιμα αποτελούν ένα από τα πιθανά μέσα μετάδοσης ανθεκτικών βακτηρίων από τα ζώα στους ανθρώπους και επιπλέον ότι τα ανθεκτικά βακτήρια ενδέχεται να μεταδοθούν σε ομάδες ανθρώπων και ζώων μέσω του νερού και του περιβάλλοντος· λαμβάνει υπό σημείωση τον κίνδυνο μόλυνσης από ανθεκτικούς οργανισμούς μέσω επιμολυσμένων καλλιεργειών στις οποίες χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακοί παράγοντες ή μέσω κοπριάς και γεωργικών απορροών που καταλήγουν σε υπόγεια ύδατα· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, η μετάδοση των βακτηρίων αυτών επηρεάζεται από το εμπόριο, τα ταξίδια και τις μετακινήσεις ανθρώπων και ζώων·

11.  εκτιμά ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών, είναι επιτακτική η ανάγκη να χρησιμοποιούνται ταχείες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές κτηνιατρικές διαγνωστικές μέθοδοι τόσο για τον προσδιορισμό των αιτίων μιας νόσου όσο και για τη διενέργεια δοκιμών ευαισθησίας στα αντιβιοτικά· είναι της άποψης ότι έτσι θα διευκολυνθεί η ορθή διάγνωση, θα καταστεί δυνατή η στοχευμένη χρήση αντιμικροβιακών, θα ενθαρρυνθεί η κατά το δυνατόν ελάχιστη χρήση αντιμικροβιακών κρίσιμης σημασίας και, ως εκ τούτου, θα ανακοπεί η ανάπτυξη της ΜΑ·

12.  τάσσεται υπέρ της απάντησης του Συμβουλίου, κατ’ ελάχιστον, στο σχέδιο κώδικα πρακτικής του Codex Alimentarius για την ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής και στις αρχές του αριθ. 18 και 19 σχετικά με την υπεύθυνη και συνετή χρήση των αντιμικροβιακών·

13.  υπενθυμίζει ότι η κακή ποιότητα ιατρικών και κτηνιατρικών προϊόντων με χαμηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών ή/και η μακροχρόνια χρήση τους ενθαρρύνουν την εμφάνιση ανθεκτικών μικροβίων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να καταρτίσουν νομοθεσία που να εξασφαλίζει ότι τα φάρμακα είναι διασφαλισμένης ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματικά και ότι η χρήση τους ακολουθεί αυστηρές αρχές·

14.  ζητεί την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ή νέων εναλλακτικών λύσεων για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας πριν και κατά τη διάρκεια των κρίσιμων γεωργικών φάσεων· τονίζει τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ όλων των συμφεροντούχων, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η έρευνα για νέα αντιβιοτικά και συναφείς εναλλακτικές λύσεις· προτρέπει επίσης να διερευνηθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις, περιλαμβανομένων αποδοτικών από πλευράς κόστους εναλλακτικών λύσεων, με γνώμονα την ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης και φιλικής προς τα ζώα γεωργίας· λαμβάνει υπό σημείωση ότι σημαντικές ποσότητες αντιβιοτικών χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου τα ζώα εκτρέφονται υπό άσχημες συνθήκες σε περιορισμένο χώρο· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έρευνες, τα ζώα που εκτρέφονται βάσει λιγότερο εντατικών γεωργικών μοντέλων έχουν λιγότερο άγχος, που σημαίνει ότι, κατά συνέπεια, το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι τόσο αδύναμο·

15.  υπογραμμίζει ότι η εξάπλωση των αντιμικροβιακών και της επακόλουθης ΜΑ στο περιβάλλον αποτελεί επίσης εντεινόμενο πρόβλημα, το οποίο απαιτεί περαιτέρω έρευνα· τονίζει ιδιαίτερα την επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα αντιμικροβιακά που περιέχονται σε καλλιέργειες τροφίμων και σε ζωοτροφές στις μικροβιακές κοινότητες του εδάφους και των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και σχετικά με τη διάθεση κόπρου και λυμάτων·

16.  εκτιμά ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα για νέα αντιμικροβιακά, απαιτούνται κίνητρα, μεταξύ άλλων μεγαλύτερες περίοδοι προστασίας για την κατάρτιση τεχνικής τεκμηρίωσης όσον αφορά νέα φάρμακα, εμπορική προστασία καινοτόμων δραστικών ουσιών και προστασία για σημαντικές επενδύσεις σε δεδομένα που παράγονται για τη βελτίωση υφιστάμενου αντιμικροβιακού φαρμάκου ή για τη διατήρησή του στην αγορά·

17.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι το ισχύον πλαίσιο καινοτομίας δεν τονώνει αποτελεσματικά την Ε&Α στον τομέα της ΜΑ, και ζητεί την προσαρμογή και την εναρμόνιση του καθεστώτος διανοητικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα για την καλύτερη αντιστοίχιση της διάρκειας προστασίας με την αιτηθείσα περίοδο για το εν λόγω καινοτόμο φάρμακο·

18.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με την προώθηση βιώσιμων πρακτικών γεωργικής διαχείρισης·

19.  τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων κατά τη διαδικασία έγκρισης νέων και υφιστάμενων κτηνιατρικών φαρμάκων με αντιμικροβιακές ιδιότητες, ιδίως όσον αφορά τα καταληκτικά σημεία των αντιμικροβιακών στο ευρύτερο περιβάλλον·

20.  υπογραμμίζει την αξία των προληπτικών λύσεων, όπως τα εμβόλια, για την καταπολέμηση της ΜΑ· λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της ΜΑ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» επισημαίνεται ότι η ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού είναι μια αποδοτική από πλευράς κόστους παρέμβαση υγείας στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της ΜΑ· συνιστά να ενταχθούν στόχοι για τον διά βίου εμβολιασμό στα κτηνιατρικά εθνικά σχέδια δράσης κατά της ΜΑ·

21.  επισημαίνει ότι, υπό το πρίσμα της μειωμένης αποτελεσματικότητας ορισμένων αντιβιοτικών, οι ταχείες διαγνωστικές δοκιμές ενδέχεται να βοηθούν τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας να παρέχουν στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στη χρήση αντιβιοτικών στον άνθρωπο·

22.  εκτιμά ότι η επιβολή απαιτήσεων που να διασφαλίζουν ότι στην επισήμανση γίνεται λόγος για τη χρήση αντιβιοτικών θα βελτίωνε τη γνώση των καταναλωτών και θα τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν την επιλογή τους μετά λόγου γνώσεως· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η επισήμανση προϊόντων με την ένδειξη «δεν περιέχει αντιβιοτικά» ενδέχεται να παρακινήσει επίσης τους γεωργούς να μην χορηγούν αντιβιοτική αγωγή όταν ένα ζώο ενδεχομένως τη χρειάζεται, από τον φόβο του οικονομικού κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθούν εάν δεν κατορθώσουν να πουλήσουν το κρέας·

23.  τονίζει ότι η πρόληψη των νόσων πρέπει να είναι το πρώτο βήμα της νομοθεσίας και άλλων προτάσεων για την αντιμετώπιση της ΜΑ στη γεωργία, τόσο για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων όσο και για να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά· τονίζει ότι ο τομέας της εκτροφής ζώων θα πρέπει να εστιάσει περαιτέρω στην πρόληψη των νόσων και στην καλή διαβίωση των ζώων, με τη λήψη μέτρων σχετικά με την ορθή υγιεινή, τον σταβλισμό, την κτηνοτροφία, καθώς και αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας· ζητεί επιτακτικά να μην χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση τα αντιβιοτικά ως αντιστάθμιση για την κακή υγιεινή ή τις ανεπαρκείς κτηνοτροφικές πρακτικές· υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και του συντονισμού της από την Επιτροπή·

24.  υπενθυμίζει τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής σε ολόκληρες ομάδες (μεταφύλαξη) τροφοπαραγωγικών ζώων:

–  χρήση υγιών ζώων καλής ποιότητας για αναπαραγωγή, τα οποία αναπτύσσονται φυσιολογικά και διαθέτουν επαρκή γενετική ποικιλομορφία,

–  συνθήκες που σέβονται τις συμπεριφορικές ανάγκες των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και ιεραρχιών,

–  πυκνότητα ζώων που δεν αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης νόσων,

–  απομόνωση των νοσούντων ζώων από την υπόλοιπη ομάδα,

–  (για κοτόπουλα και μικρότερα ζώα) υποδιαίρεση σε μικρότερες, χωρισμένες από πλευράς χώρου ομάδες,

–  εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων, που υπόκεινται ήδη σε σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως ορίζουν οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) 11, 12, 13 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 1306/2013(2)·

25.  εκτιμά ότι η επαρκής χρηματοδότηση για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις –π.χ. ποιοτικός σταβλισμός, εξαερισμός, καθαρισμός, απολύμανση, εμβολιασμός και βιοασφάλεια– θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, και όχι να υπονομευτεί, στη μελλοντική ΚΓΠ· υπογραμμίζει ότι τα αποτελεσματικά μέτρα εξυγίανσης, υγιεινής και πρόληψης των μολύνσεων βοηθούν στη μείωση της εμφάνισης μολύνσεων· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ευαισθητοποίησης των μελών της γεωργικής κοινότητας όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει τη σημασία της προώθησης και της εφαρμογής ορθών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της επεξεργασίας τροφίμων·

26.  επισημαίνει ότι ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν ενδεχομένως και αντιμικροβιακές ιδιότητες, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωση της ΜΑ· ζητεί να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες όσον αφορά την πιθανή σχέση μεταξύ της έκθεσης σε εμπορικά σκευάσματα παρασιτοκτόνων και της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής·

27.  τονίζει ότι, σύμφωνα με μελέτες(3), η έκθεση σε ζιζανιοκτόνα και στα εμπορικά σκευάσματά τους σε συγκεντρώσεις συγκρίσιμες με εκείνες που συνδέονται με τα συνήθη ποσοστά εφαρμογής σε γεωργικές εκτάσεις μπορεί να οδηγήσει νοσογόνα βακτήρια να αναπτύξουν αντοχή στα αντιβιοτικά·

28.  αναγνωρίζει ότι τα ζιζανιοκτόνα υποβάλλονται συστηματικά σε δοκιμές τοξικότητας, αλλά όχι σε δοκιμές για υποθανάσιμες επιπτώσεις σε μικρόβια, και τονίζει, για τους ανωτέρω λόγους, ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο συστηματικής διενέργειας τέτοιων δοκιμών·

29.  προτείνει πάσα έγκριση ανθεκτικής σε ζιζανιοκτόνο γενετικά τροποποιημένης καλλιέργειας (στην οποία υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται ζιζανιοκτόνο στο οποίο είναι ανθεκτική) να λαμβάνει πλήρως υπόψη την αρχή της προφύλαξης όσον αφορά την υπόδειξη της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ της χρήσης ζιζανιοκτόνων και της μικροβιακής αντοχής και να συνοδεύεται από πειστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να αποκλειστεί ο εν λόγω κίνδυνος·

30.  καλεί την Επιτροπή να επιβάλει περιορισμούς στη μεταφορά ζωντανών ζώων από περιοχές στις οποίες το υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης έχει εντοπίσει βακτηριακά στελέχη με μικροβιακή αντοχή·

31.  τονίζει ότι η ΜΑ είναι πρόβλημα με πολλές πτυχές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ κτηνιάτρων, συμφεροντούχων του γεωργικού τομέα και άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας για την καταπολέμηση της ΜΑ· τονίζει τον καίριο ρόλο που παίζουν η εκπαίδευση, τα προγράμματα κατάρτισης και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης με βάση τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, ούτως ώστε να προειδοποιηθούν σχετικά με τους κινδύνους της ΜΑ οι γεωργοί, οι κτηνίατροι, οι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και όσοι εμπλέκονται στην κτηνοτροφία· ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση για την ευαισθητοποίηση γεωργών και άλλων συμφεροντούχων που εμπλέκονται στην κτηνοτροφία όσον αφορά τη ΜΑ και τη συνετή χρήση αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική, ούτως ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αντιμικροβιακά μόνο όταν είναι απαραίτητο και όχι με συστηματικό ή προληπτικό τρόπο· υπογραμμίζει τη σημαντική εμπειρία των κτηνιάτρων, η οποία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ΜΑ·

32.  επισημαίνει ότι και οι οργανισμοί της Ένωσης έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αντοχής σε αντιβιοτικά που αναπτύσσουν τα τροφοπαραγωγικά ζώα (π.χ. κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) και του μεγάλου ποσοστού βακτηριακών λοιμώξεων που εμφανίζουν οι άνθρωποι, η οποία οφείλεται στον χειρισμό, την επεξεργασία και την κατανάλωση του κρέατος των ζώων αυτών(4)·

33.  τονίζει ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι παρεμβάσεις που περιορίζουν τη χρήση αντιβιοτικών στα τροφοπαραγωγικά ζώα συνδέονται με μείωση της παρουσίας ανθεκτικών βακτηρίων στα ζώα αυτά(5)·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αλλάξει η επιχειρηματική νοοτροπία ορισμένων παραγωγών κτηνιατρικών φαρμάκων και να συμμετέχουν πλήρως όλοι οι συμφεροντούχοι, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών κτηνιατρικών φαρμάκων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί η υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών ή των εναλλακτικών τους λύσεων (όπως τα προβιοτικά ή τα εμβόλια) στην κτηνοτροφία· τονίζει επίσης ότι δεν θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα στους κτηνιάτρους για τη συνταγογράφηση, προώθηση και παροχή ορισμένων φαρμάκων· τονίζει ότι η χορήγηση αντιβιοτικών αποκλειστικά με ιατρική συνταγή και η λογοδοσία των επαγγελματιών των διαφόρων κλάδων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων, αποτελούν καίριους παράγοντες επιτυχίας·

35.  καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να αναπτύξει κανόνες για την εναρμονισμένη παρακολούθηση των πωλήσεων και της κατανάλωσης κτηνιατρικών αντιμικροβιακών για όλα τα εξημερωμένα ζώα και να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να υποβάλλουν συναφή και συγκρίσιμα δεδομένα για τις πωλήσεις και την κατανάλωση αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), προκειμένου να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών και ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο· εκτιμά ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές αναθεωρήσεις, ούτως ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί η αντιμετώπιση της παράνομης πώλησης αντιμικροβιακών και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιπτώσεις του ζητήματος αυτού στη δημόσια υγεία·

36.  τονίζει τη συνέργεια που απαιτείται μεταξύ της προσέγγισης «Μία υγεία» και των δεδομένων από υφιστάμενα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, και ιδιαίτερα από την παρακολούθηση του καταλόγου επιτήρησης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, με στόχο να βελτιωθούν οι διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με την εμφάνιση και την εξάπλωση των αντιμικροβιακών στο περιβάλλον·

37.  υπογραμμίζει ότι η χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων σε τροφοπαραγωγικά ζώα απαγορεύεται στην ΕΕ από το 2006· καλεί την Επιτροπή να επιβάλει την απαγόρευση αυτή ως προϋπόθεση για όλες τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες μέσω συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, με γνώμονα τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· ζητεί επίσης να επεκταθεί η απαγόρευση αυτή και να μεταφερθεί στο σύνολο του διεθνούς δικαίου που ενδέχεται να αφορά τη χρήση αντιβιοτικών σε ζώα (στο πλαίσιο του Codex Alimentarius, του ΠΟΥ, του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE), του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), κλπ.)· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους εταίρους να ευθυγραμμίσουν τους στόχους τους σχετικά με την ΜΑ και να υιοθετήσουν στην επικράτειά τους λύσεις βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με ρήτρες αμοιβαιότητας στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών·

38.  καλεί τις υγειονομικές αρχές να διενεργούν διεξοδικό έλεγχο ώστε να αποτρέπεται η παράνομη χρήση αντιβιοτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

39.  ορίζει ότι, σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται και να αποτελεί προϋπόθεση της συμφωνίας, και συγκεκριμένα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εφαρμόζει οποιεσδήποτε δράσεις αναλαμβάνει σε μετέπειτα στάδιο η ΕΕ για την καταπολέμηση της ΜΑ, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο·

40.  επισημαίνει ότι τα ζώα που εκτρέφονται για παραγωγή τροφίμων στις ΗΠΑ λαμβάνουν πενταπλάσια ποσότητα αντιβιοτικών σε σχέση με τα ζώα εκτροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διενέργειας ελέγχων στις εισαγωγές κρέατος στην ΕΕ·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγείρουν ζητήματα σχετικά με τη ΜΑ στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε όλα τα συναφή φόρουμ του ΟΗΕ και διεθνή φόρουμ, με στόχο την επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσμάτων· τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία που περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της ΜΑ έχει καθοριστική σημασία στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης και η εφαρμογή ολοκληρωμένης νομοθεσίας εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος· επικροτεί τη σύσταση του δικτύου «Μία υγεία» για τη ΜΑ, το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ιατρικών και κτηνιατρικών κλάδων των κρατών μελών, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και η εντατικοποίηση των εθνικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της ΜΑ·

42.  παραπέμπει στο παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, που ενέκρινε η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας κατά την 68η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, τον Μάιο του 2015, για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής στα αντιβιοτικά (WHA68/2015/REC/1, παράρτημα 3)·

43.  ζητεί να ελέγχονται διεξοδικά οι παραγωγοί αντιβιοτικών, για να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι χρόνοι αναμονής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εντοπίζονται αντιβιοτικά στα τρόφιμα·

44.  σημειώνει ότι, σε γενικές γραμμές, εντοπίζονται στο περιβάλλον –σε εδάφη, ύδατα και ιζήματα– γονίδια που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά· υπογραμμίζει ότι οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν την κύρια πηγή εξάπλωσης τέτοιων ανθεκτικών γονιδίων στο περιβάλλον, λόγω της απόρριψης αντιβιοτικών από νοικοκυριά, νοσοκομεία και βιομηχανίες· ζητεί να παρακολουθούνται συστηματικά τα αντιβιοτικά και τα ανθεκτικά αυτά γονίδια στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις σε συστήματα διήθησης·

45.  τονίζει ότι η κτηνοτροφία υψηλής πυκνότητας ενδέχεται να συνεπάγεται την αθέμιτη και συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών σε ζώα και πουλερικά εκτροφής για λόγους ταχύτερης ανάπτυξης, καθώς και την ευρεία προφυλακτική χρήση τους για να αποφεύγονται ασθένειες που συνδέονται με τον συνωστισμό, τον περιορισμό και τις αγχογόνες συνθήκες εκτροφής των ζώων, οι οποίες εξουθενώνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα, και για να αντισταθμίζονται οι ανθυγιεινές συνθήκες εκτροφής τους·

46.  υπογραμμίζει ότι, με βάση την κοινή επιστημονική γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της EFSA σχετικά με μέτρα για να μειωθεί η ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων (RONAFA)(6), οι ασφαλείς και διατροφικά ισορροπημένες ζωοτροφές αποτελούν αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο που βοηθά τα ζώα να αντιμετωπίζουν παθογόνους οργανισμούς, καθώς ενισχύουν τη συνολική υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων μέσω ειδικών στρατηγικών όσον αφορά τη διατροφή των ζώων και τη σύνθεση, τα σκευάσματα ή την επεξεργασία των ζωοτροφών·

47.  ζητεί την προώθηση, την ενίσχυση και τη μετάβαση προς έναν τρόπο παραγωγής που βασίζεται στην αγροοικολογία·

48.  υπογραμμίζει ότι εάν δεν αναληφθεί εναρμονισμένη και άμεση δράση σε παγκόσμια κλίμακα, ο κόσμος κατευθύνεται προς μια «μετα-αντιβιοτική» εποχή κατά την οποία κοινές μολύνσεις ενδέχεται να αποβαίνουν και πάλι θανατηφόρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Belder, Franc Bogovič, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Ivari Padar, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ivari Padar, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

0

-

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τη χρήση ιατρικά σημαντικών αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα, ISBN 978-92-4-155013-0.

(2)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549), για την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23)· Οδηγία 91/630/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 33)· Οδηγία 91/629/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 28).

(3)

Kurenbach, B. at al., mBio, Vol. 6, No 2, 2015: Sublethal Exposure to Commercial Formulations of the Herbicides Dicamba, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, and Glyphosate Cause Changes in Antibiotic Susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium.

(4)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf

(5)

http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4666


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

62

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Christel Schaldemose, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Moody, Thomas Waitz


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

62

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF :

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI 

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Clare Moody, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου