SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu

12.7.2018 - (COM(2017)0698 – C8‑0009/2018 – 2017/0312(NLE)) - *

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Rebecca Harms


Postup : 2017/0312(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0258/2018
Predkladané texty :
A8-0258/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0698),

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0009/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0258/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zabezpečenie kontinuity jadrového výskumu na úrovni Spoločenstva je potrebné zriadiť výskumný a vzdelávací program Spoločenstva na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 (ďalej len „program Euratomu“). Program Euratomu by mal mať rovnaké ciele ako program na obdobie 2014 – 2018, mal by podporovať rovnaké činnosti a používať rovnaký spôsob vykonávania, ktorý sa preukázal byť účinným a vhodným na plnenie cieľov programu.

(4)  Na zabezpečenie kontinuity jadrového výskumu na úrovni Spoločenstva a na dosiahnutie cieľov v tejto oblasti je potrebné zriadiť výskumný a vzdelávací program Spoločenstva na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 (ďalej len „program Euratomu“). Program Euratomu by mal mať rovnaké ciele ako program na obdobie 2014 – 2018, mal by podporovať rovnaké činnosti a používať rovnaký spôsob vykonávania, ktorý sa preukázal byť účinným a vhodným na plnenie cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Bez ohľadu na možný vplyv jadrovej energie na dodávky energie a hospodársky rozvoj, vážne jadrové havárie môžu ohroziť ľudské zdravie. Preto by sa v rámci programu Euratomu mala čo najväčšia pozornosť venovať jadrovej bezpečnosti, prípadne bezpečnostným aspektom, ktorými sa zaoberá Spoločné výskumné centrum (JRC).

(6)  Bez ohľadu na možný vplyv jadrovej energie na dodávky energie a hospodársky rozvoj, vážne jadrové havárie môžu v strednodobom a dlhodobom horizonte ohroziť ľudské zdravie aj životné prostredie. Preto by sa v rámci programu Euratomu mala čo najväčšia pozornosť venovať jadrovej bezpečnosti, prípadne bezpečnostným aspektom, ktorými sa zaoberá Spoločné výskumné centrum (JRC).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Európsky strategický plán pre energetické technológie (ďalej len „plán SET“) stanovený v záveroch zasadnutia Rady z 28. februára 2008 v Bruseli urýchľuje rozvoj portfólia nízkouhlíkových technológií. Európska rada sa na zasadnutí 4. februára 2011 dohodla, že Únia a jej členské štáty budú presadzovať investície do obnoviteľných zdrojov a bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií a zamerajú sa na realizáciu technologických priorít stanovených v pláne SET. Každý členský štát si bude môcť vybrať typ technológií, ktoré by chcel podporovať.

(7)  Európsky strategický plán pre energetické technológie (ďalej len „plán SET“) stanovený v záveroch zasadnutia Rady z 28. februára 2008 v Bruseli urýchľuje inovačný proces v oblasti európskych pokrokových nízkouhlíkových technológií. Európska rada sa na zasadnutí 4. februára 2011 dohodla, že Únia a jej členské štáty budú presadzovať investície do obnoviteľných zdrojov a bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií vrátane jadrovej energie a zamerajú sa na realizáciu technologických priorít stanovených v pláne SET. Akcia 10 (jadrová energia) plánu SET má tento cieľ: Zachovať vysokú úroveň bezpečnosti jadrových reaktorov a súvisiacich palivových cyklov počas prevádzky a vyraďovania z prevádzky a súčasne zlepšovať ich efektívnosť. Každý členský štát si bude môcť vybrať typ technológií, ktoré by chcel podporovať.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Keďže vo všetkých členských štátoch sú jadrové zariadenia alebo sa využívajú rádioaktívne materiály najmä na lekárske účely, Rada vo svojich záveroch zo zasadnutia v Bruseli z 1. a 2. decembra 2008 uznala nepretržitú potrebu získavania spôsobilostí v oblasti jadrovej energie, najmä prostredníctvom vhodného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sú prepojené s výskumom a koordinované na úrovni Spoločenstva.

(8)  Keďže všetky členské štáty majú jadrové zariadenia alebo využívajú rádioaktívne materiály najmä na lekárske účely, Rada vo svojich záveroch zo zasadnutia v Bruseli z 1. a 2. decembra 2008 uznala pretrvávajúcu potrebu získavania spôsobilostí v oblasti jadrovej energie, najmä prostredníctvom vhodného vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a jej náležitej koordinácie s výskumnými projektmi na európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aj keď rozhodnutie o využívaní alebo nevyužívaní jadrovej energie je na každom členskom štáte, uznáva sa takisto, že jadrová energia zohráva rôzne úlohyrôznych členských štátoch.

(9)  Aj keď rozhodnutie o využívaní alebo nevyužívaní jadrovej energie je na každom členskom štáte, uznáva sa takisto, že jadrový výskum zohráva významnú úlohu vo všetkých členských štátoch, a to najmäoblasti ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na to, aby sa jadrová syntéza stala dôveryhodnou možnosťou komerčnej výroby energie, musí sa najskôr úspešne a včas vybudovať reaktor ITER a spustiť jeho prevádzka. Po druhé je potrebné vytvoriť ambiciózny, no zároveň uskutočniteľný plán pre výrobu elektriny do roku 2050. Na dosiahnutie týchto cieľov treba európsky program v oblasti jadrovej syntézy orientovať na spoločný program činností zameraných na vykonávanie tohto plánu. V záujme dosiahnutia výsledkov prebiehajúcich výskumných činností v oblasti jadrovej syntézy a zabezpečenia dlhodobého záväzku zainteresovaných strán v oblasti jadrovej syntézy a ich vzájomnej spolupráce je potrebné zabezpečiť pokračovanie podpory zo strany Spoločenstva. Väčší dôraz treba klásť najmä na činnosti na podporu reaktora ITER, ale aj na vývoj smerom k demonštračnému reaktoru, a to vrátane prípadnej väčšej angažovanosti súkromného sektora. Túto racionalizáciu a preorientovanie treba vykonať tak, aby sa nenarušilo vedúce postavenie Európy v rámci vedeckej komunity jadrovej syntézy.

(11)  Na to, aby sa jadrová syntéza stala dôveryhodnou možnosťou komerčnej výroby energie, musí sa najskôr úspešne a včas vybudovať reaktor ITER a spustiť jeho prevádzka, k čomu môže výrazne prispieť program Euratomu. Po druhé je potrebné vytvoriť ambiciózny, no zároveň uskutočniteľný plán pre výrobu elektriny do roku 2050. Na dosiahnutie týchto cieľov treba európsky program v oblasti jadrovej syntézy orientovať na spoločný program činností zameraných na vykonávanie tohto plánu. V záujme dosiahnutia výsledkov prebiehajúcich výskumných činností v oblasti jadrovej syntézy a zabezpečenia dlhodobého záväzku zainteresovaných strán v oblasti jadrovej syntézy a ich vzájomnej spolupráce je potrebné zabezpečiť pokračovanie dlhodobej podpory zo strany Spoločenstva. Väčší dôraz treba klásť najmä na činnosti na podporu reaktora ITER, ale aj na vývoj smerom k demonštračnému reaktoru, a to vrátane prípadnej väčšej angažovanosti súkromného sektora. Túto racionalizáciu a preorientovanie treba vykonať tak, aby sa nenarušilo vedúce postavenie Európy v rámci vedeckej komunity jadrovej syntézy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  JRC by malo naďalej poskytovať nezávislú vedeckú a technologickú podporu orientovanú na zákazníka, pokiaľ ide o vytváranie, rozvíjanie, vykonávanie a monitorovanie politík Spoločenstva, najmä v oblasti výskumu a odbornej prípravy týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti fyzickej ochrany. S cieľom optimalizovať ľudské zdroje a zabezpečiť, aby sa výskum v Únii nezdvojoval, by sa všetky nové činnosti JRC mali analyzovať, aby sa skontroloval ich súlad s existujúcimi činnosťami v členských štátoch. Bezpečnostné aspekty rámcového programu Horizont 2020 by sa mali obmedziť len na priame akcie centra JRC.

(12)  JRC by malo naďalej poskytovať nezávislú vedeckú a technologickú podporu orientovanú na zákazníka, pokiaľ ide o vytváranie, rozvíjanie, vykonávanie a monitorovanie politík Spoločenstva, najmä v oblasti výskumu a odbornej prípravy týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany, bezpečnostných záruk a nešírenia zbraní. S cieľom optimalizovať ľudské zdroje a zabezpečiť, aby sa výskum v Únii nezdvojoval, by sa všetky nové činnosti JRC mali analyzovať, aby sa skontroloval ich súlad s existujúcimi činnosťami v členských štátoch. Bezpečnostné aspekty rámcového programu Horizont 2020 by sa mali obmedziť len na priame akcie centra JRC.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Úlohou Únie je vytvoriť, v záujme všetkých jej členských štátov, rámec na podporu spoločného špičkového výskumu, vytvárania a zachovávania poznatkov v oblasti technológií jadrového štiepenia s osobitným dôrazom na bezpečnosť, fyzickú ochranu, ochranu pred žiarením a nešírenie zbraní. To si vyžaduje nezávislé vedecké dôkazy, ku ktorým môže JRC významným spôsobom prispievať. Táto skutočnosť sa uznala v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 6. októbra 2010 s názvom „Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií“, v ktorom Komisia uviedla svoj úmysel posilniť získavanie vedeckých dôkazov slúžiacich na tvorbu politík prostredníctvom centra JRC. JRC navrhuje reagovať na túto výzvu zameraním svojho výskumu v oblasti jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany na politické priority Únie.

(14)  Úlohou Únie je vytvoriť, v záujme všetkých jej členských štátov, rámec na podporu spoločného špičkového výskumu, vytvárania a zachovávania poznatkov v oblasti technológií jadrového štiepenia s osobitným dôrazom na bezpečnosť, fyzickú ochranu, spracovanie jadrového odpadu, ochranu pred žiarením a nešírenie zbraní. To si vyžaduje nezávislé vedecké dôkazy, ku ktorým môže JRC významným spôsobom prispievať. Táto skutočnosť sa uznala v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií, v ktorom Komisia uviedla svoj úmysel posilniť získavanie vedeckých dôkazov slúžiacich na tvorbu politík prostredníctvom centra JRC. JRC navrhuje reagovať na túto výzvu zameraním svojho výskumu v oblasti jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany na politické priority Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom prehĺbiť vzťah medzi vedou a spoločnosťou a posilniť dôveru verejnosti vo vedu by mal program Euratomu presadzovať informované zapájanie občanov a občianskej spoločnosti do záležitostí výskumu a inovácie podporovaním vzdelávania v oblasti vedy, lepším sprístupňovaním vedeckých poznatkov, vývojom zodpovedných programov v oblasti výskumu a inovácie, ktoré odpovedajú na obavy a očakávania občanov a občianskej spoločnosti, a uľahčovaním ich účasti na činnostiach programu Euratomu.

(15)  S cieľom prehĺbiť vzťah medzi vedou a spoločnosťou a posilniť dôveru verejnosti vo vedu by sa pomocou programu Euratomu malo zabezpečiť lepšie poskytovanie informácií, aby sa umožnilo informované zapájanie občanov a občianskej spoločnosti do záležitostí výskumu a inovácie, a to podporovaním vzdelávania v oblasti vedy, lepším sprístupňovaním vedeckých poznatkov, vývojom zodpovedných programov v oblasti výskumu a inovácie, ktoré reagujú na obavy a očakávania občanov a občianskej spoločnosti, a uľahčovaním ich účasti na činnostiach programu Euratomu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Výsledky diskusií, ktoré sa uskutočnili počas sympózia, ktoré pod názvom „Prínosy a obmedzenia výskumu v oblasti jadrového štiepenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo“ pripravil a 26.27. februára 2013 v Bruseli zorganizoval spoločne s Komisiou a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom medzinárodný panel, okrem iného za účasti expertov z oblasti energetiky, ekonomiky a sociálnych vied, pričom sa uznala potreba pokračovať v jadrovom výskume na európskej úrovni.

(17)  Výsledkom diskusií, ktoré sa uskutočnili počas sympózianázvom Prínosy a obmedzenia výskumu v oblasti jadrového štiepenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré pripravil medzinárodný panel, okrem iného za účasti expertov z oblasti energetiky, ekonomikysociálnych vied, a ktoré spoločne s Komisiou a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom zorganizoval 26. a 27. februára 2013 v Bruseli, bolo uznanie potreby pokračovať v jadrovom výskume vrátane výskumu jadrového štepenia na európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Programom Euratomu by sa malo prispievať k príťažlivosti povolania výskumného pracovníka v Únii. Primeraná pozornosť by sa mala venovať Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, spolu s ostatnými príslušnými referenčnými rámcami vymedzenými v spojitosti s Európskym výskumným priestorom, pričom je potrebné rešpektovať ich dobrovoľný charakter.

(18)  Program Euratomu by mal prispieť k zatraktívneniu povolania výskumného pracovníka v Únii a pomáhať motivovať mladých ľudí k účasti na výskume v tejto oblasti. Primeraná pozornosť by sa mala venovať Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, spolu s ostatnými príslušnými referenčnými rámcami vymedzenými v spojitosti s Európskym výskumným priestorom, pričom je potrebné rešpektovať ich dobrovoľný charakter.

_________________

_________________

17 Odporúčanie Komisie z 11. marca 2005 týkajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (Ú. v. ES L 75, 22.3.2005, s. 67).

17 Odporúčanie Komisie z 11. marca 2005 týkajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (Ú. v. ES L 75, 22.3.2005, s. 67).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Činnosti vyvíjané v rámci programu Euratomu by sa mali zameriavať na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi v oblasti výskumu a inovácie tak, že sa budú zaoberať predovšetkým prvotnými dôvodmi rodovej nerovnosti, budú naplno využívať potenciál výskumníčok aj výskumníkov a rodový rozmer začlenia do obsahu projektov s cieľom zvýšiť kvalitu výskumu a podnietiť inováciu. Činnosti by sa mali zameriavať aj na uplatňovanie zásad týkajúcich sa rovnosti medzi ženami a mužmi, ako sú stanovené v článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(19)  Činnosti vyvíjané v rámci programu Euratomu musia byť v súlade so zásadami rovnosti medzi ženami a mužmi v oblasti výskumu a inovácie tak, že sa budú zaoberať predovšetkým prvotnými dôvodmi rodovej nerovnosti, budú naplno využívať potenciál výskumníčok aj výskumníkov a zlepšia ich prístup k programom pre výskum, s cieľom zvýšiť kvalitu výskumu a podnietiť inováciu. Činnosti by sa mali zameriavať aj na uplatňovanie zásad týkajúcich sa rovnosti medzi ženami a mužmi, ako sú stanovené v článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pri výskumných a inovačných činnostiach podporovaných v rámci programu Euratomu by sa mali rešpektovať základné etické zásady. Podľa vhodnosti by sa mali zohľadňovať stanoviská Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách týkajúce sa energetických záležitostí. Pri výskumných činnostiach by sa mal zohľadňovať aj článok 13 ZFEÚ a malo by sa obmedziť využívanie zvierat vo výskume a pri testovaní, pričom konečným cieľom je využívanie zvierat nahradiť. Všetky činnosti by sa mali vykonávať spôsobom, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

(20)  Pri výskumných a inovačných činnostiach podporovaných v rámci programu Euratomu by sa mali rešpektovať základné etické zásady. Podľa vhodnosti by sa mali zohľadňovať stanoviská Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách týkajúce sa energetických záležitostí. Pri výskumných činnostiach by sa mal zohľadňovať aj článok 13 ZFEÚ a využívanie zvierat vo výskume a pri testovaní by sa malo nahradiť, pričom cieľom je využívanie zvierat nakoniec úplne zakázať. Všetky činnosti by sa mali vykonávať spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Väčší vplyv by sa mal dosiahnuť aj kombinovaním finančných prostriedkov programu Euratomu a súkromného sektora v rámci verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde by výskum a inovácia mohli prispieť k širším cieľom Únie v oblasti konkurencieschopnosti. Osobitnú pozornosť si zaslúži účasť malých a stredných podnikov.

(21)  Väčší vplyv by sa mal dosiahnuť aj kombinovaním finančných prostriedkov programu Euratomu a súkromného sektora v rámci verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde by výskum a inovácia mohli prispieť k širším cieľom Únie v oblasti konkurencieschopnosti. Osobitnú pozornosť si zaslúži účasť malých a stredných podnikov vrátane vznikajúcich nových inovatívnych subjektov v rámci príslušnej oblasti výskumu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť primeranými opatreniami počas celého výdavkového cyklu vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby aj ukladaním sankcií. Revíziou kontrolnej stratégie, v rámci ktorej sa zameranie presunie z minimalizácie chybovosti na kontrolu na základe rizika a odhaľovanie podvodov, by sa malo znížiť zaťaženie účastníkov kontrolami.

(25)  Finančné záujmy Únie by sa mali počas celého výdavkového cyklu chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania pomocou spoločných audítorských postupov, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby sankcií. Revíziou kontrolnej stratégie, v rámci ktorej sa zameranie presunie z minimalizácie chybovosti na kontrolu na základe rizika a odhaľovanie podvodov na základe spoločných zásad a kritérií na úrovni EÚ, by sa malo znížiť zaťaženie účastníkov kontrolami.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci programu Euratomu a jeho vykonávanie najúčinnejším a používateľsky najprístupnejším spôsobom, a zároveň zaručiť právnu istotu a jeho prístupnosť pre všetkých účastníkov. Je potrebné zabezpečiť súlad s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a s požiadavkami na zjednodušenie a lepšiu právnu reguláciu.

(26)  Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci programu Euratomu a jeho vykonávanie najúčinnejším a používateľsky najprístupnejším spôsobom a zároveň zaručiť právnu istotu a náležité informovanie potenciálnych príjemcov s cieľom zvýšiť jeho prístupnosť pre všetkých účastníkov. Je potrebné zabezpečiť súlad s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a s požiadavkami na zjednodušenie a lepšiu právnu reguláciu.

_________________

_________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Dosiahnutie cieľov programu Euratomu v príslušných oblastiach je podmienené podporovaním prierezových činností, jednak v rámci programu Euratomu, ale aj spoločne s činnosťami rámcového programu Horizont 2020.

(33)  Dosiahnutie cieľov programu Euratomu v príslušných oblastiach je podmienené podporovaním prierezových činností, a to v rámci programu Euratomu, ako aj spoločne s činnosťami rámcového programu Horizont 2020, napríklad v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej podporujúcich mobilitu výskumných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu Euratomu je jadrový výskum a odborné vzdelávanie s dôrazom na ďalšie zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, skvalitňovanie fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení a zvyšovanie ochrany pred žiarením, a najmä potenciálne prispieť k bezpečnej a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii energetického systému. Všeobecný cieľ sa dosahuje vykonávaním činností vymedzených v prílohe I vo forme priamych a nepriamych akcií, ktoré sledujú konkrétne ciele stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

1.  Všeobecným cieľom programu Euratomu je jadrový výskum a odborné vzdelávanie s dôrazom na ďalšie zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, skvalitňovanie fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení a zvyšovanie ochrany pred žiarením, a najmä prispieť k bezpečnej a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii energetického systému. Všeobecný cieľ sa dosahuje vykonávaním činností vymedzených v prílohe I vo forme priamych a nepriamych akcií, ktoré sledujú konkrétne ciele stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať bezpečnosť jadrových systémov;

a)  podporovať bezpečnosť jadrových systémov, a to okrem iného prostredníctvom štrukturálnych cezhraničných inšpekcií v prípade jadrových zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti jednej alebo viacerých štátnych hraníc iných členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispievať k rozvoju bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným jadrovým odpadom vrátane konečného geologického ukladania, ako aj delenia a transmutácie;

b)  prispievať k spolupráci na úrovni EÚ a s tretími krajinami pri určovaní a rozvoji bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným jadrovým odpadom vrátane konečného geologického ukladania, ako aj delenia a transmutácie;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšovať jadrovú bezpečnosť vrátane bezpečnosti jadrových reaktorov a jadrového paliva, nakladania s odpadom vrátane konečného geologického ukladania, ako aj delenia a transmutácie; vyraďovania z prevádzky a pripravenosti na núdzové situácie;

a)  zlepšovať jadrovú bezpečnosť vrátane bezpečnosti jadrových reaktorov a jadrového paliva, nakladania s odpadom, aby sa zabránilo akémukoľvek neželanému vplyvu na ľudí a na životné prostredie, vrátane konečného geologického ukladania, ako aj delenia a transmutácie; vyraďovania z prevádzky a pripravenosti na núdzové situácie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zlepšovať jadrovú bezpečnosť vrátane jadrových bezpečnostných záruk, nešírenia zbraní, boja proti nezákonnému obchodovaniu a jadrovej forenznej vedy,

b)  zlepšovať jadrovú bezpečnosť vrátane jadrových bezpečnostných záruk, nešírenia zbraní, boja proti nezákonnému obchodovaniu a jadrovej forenznej vedy, ukladania východiskových materiálov a rádioaktívneho odpadu, boja proti kybernetickým útokom a znižovania rizík terorizmu na jadrových elektrárňach, ako aj štrukturálnych cezhraničných inšpekcií v prípade jadrových zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti jednej alebo viacerých štátnych hraníc iných členských štátov EÚ;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posilňovať riadenie poznatkov, vzdelávanie a odbornú prípravu;

d)  posilňovať riadenie poznatkov, vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane dlhodobej odbornej prípravy, tak aby odzrkadľovali trvalý vývoj, ktorý umožňujú nové technológie;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Program Euratomu sa vykonáva s cieľom zabezpečiť, že podporované priority a činnosti zodpovedajú meniacim sa potrebám a zohľadňujú vývoj v oblasti vedy, technológií, inovácií, tvorby politík, trhov a spoločnosti, s cieľom optimalizovať ľudské a finančné zdroje a predchádzať zdvojovaniu jadrového výskumu a vývoja v Únii.

4.  Program Euratomu sa vykonáva s cieľom zabezpečiť, že podporované priority a činnosti zodpovedajú meniacim sa potrebám a zohľadňujú vývoj v oblasti vedy, technológií, inovácií, tvorby politík, najmä energetickej a environmentálnej politiky, trhov a spoločnosti, s cieľom optimalizovať ľudské a finančné zdroje, vytvárať väčšie synergie medzi existujúcimi programami a projektmi a predchádzať zdvojovaniu jadrového výskumu a vývoja v Únii.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Z finančného krytia programu Euratomu sa môžu pokryť výdavky týkajúce sa prípravných, monitorovacích, kontrolných, audítorských a hodnotiacich činností, ktoré sú potrebné na riadenie uvedeného programu a plnenie jeho cieľov, najmä štúdie a stretnutia expertov, pokiaľ súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia, výdavky súvisiace so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vznikli pri riadení programu Euratomu. Výdavky na pokračujúce a opakované akcie, ako sú kontrola, audit a IT siete, sa kryjú v rámci obmedzení administratívnych výdavkov Komisie uvedených v odseku 1.

2.  Z finančného krytia programu Euratomu sa môžu pokryť výdavky týkajúce sa prípravných, monitorovacích, kontrolných, audítorských a hodnotiacich činností, ktoré sú potrebné na riadenie uvedeného programu a plnenie jeho cieľov, najmä štúdie a stretnutia expertov, pokiaľ súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia, výdavky súvisiace so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií a zabezpečovaním bezpečnosti týchto sietí, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vznikli pri riadení programu Euratomu. Výdavky na pokračujúce a opakované akcie, ako sú kontrola, audit a IT siete, sa kryjú v rámci obmedzení administratívnych výdavkov Komisie uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  krajiny alebo územia pridružené k siedmemu rámcovému programu Euratomu alebo výskumnému a vzdelávaciemu programu Euratomu na obdobie 2014 – 2018.

c)  krajiny alebo územia, ktoré sú buď pridružené k siedmemu rámcovému programu Euratomu alebo výskumnému a vzdelávaciemu programu Euratomu na obdobie 2014 – 2018, alebo sa ich zúčastňujú ako členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V pracovných programoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zohľadňuje stav vedy, techniky a inovácie na úrovni členských štátov, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni, ako aj významný politický, trhový a spoločenský vývoj. Pracovné programy sa v prípade potreby aktualizujú.

3.  V pracovných programoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zohľadňuje stav vedy, techniky a inovácie na úrovni členských štátov, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni, ako aj významný politický, trhový a spoločenský vývoj. Pracovné programy sa v prípade potreby aktualizujú s náležitým zreteľom na príslušné odporúčania nezávislých expertných skupín Komisie vytvorených na hodnotenie programu Euratomu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci programu Euratomu sa osobitná pozornosť venuje zabezpečovaniu primeranej účasti malých a stredných podnikov (MSP) a súkromného sektora vo všeobecnosti, a vplyvu inovácií na ne. V rámci opatrení hodnotenia a monitorovania sa vykonáva kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie účasti MSP.

Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečovaniu primeranej účasti malých a stredných podnikov (MSP) vrátane vznikajúcich nových inovatívnych subjektov v rámci príslušnej oblasti výskumu a súkromného sektora vo všeobecnosti na programe Euratomu a vplyvu inovácií na ne. V rámci opatrení hodnotenia a monitorovania sa vykonáva kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie účasti MSP.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia podáva správy o tomto monitorovaní a výsledky monitorovania uvedeného v odseku 1 verejne sprístupňuje.

2.  Komisia oznamuje a zverejňuje výsledky monitorovania uvedeného v odseku 1 a postupuje ich Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jadrová energia figuruje v diskusii o boji proti zmene klímy a znížení závislosti Európy od dovážanej energie. Program Euratomu v širšom kontexte hľadania udržateľného energetického mixu pre budúcnosť prispeje prostredníctvom svojich výskumných činností k diskusii o prínosoch a obmedzeniach energie z jadrového štiepenia v súvislosti s nízkouhlíkovým hospodárstvom. Zabezpečením ďalšieho zvyšovania jadrovej bezpečnosti by vyspelejšie jadrové technológie mohli ponúknuť aj perspektívu výrazného zlepšenia účinnosti a využívania zdrojov a poklesu objemu produkovaného odpadu v porovnaní so súčasnými technológiami. Aspektom jadrovej bezpečnosti sa bude venovať najväčšia možná pozornosť.

Jadrová energia významne prispieva k boju proti zmene klímy a znižovaniu závislosti Európy od dovážanej energie. Program Euratomu v širšom kontexte hľadania udržateľného energetického mixu pre budúcnosť prispeje prostredníctvom svojich výskumných činností k zachovaniu technologických výhod energie z jadrového štiepenia v súvislosti s nízkouhlíkovým hospodárstvom. Zabezpečením ďalšieho zvyšovania jadrovej bezpečnosti by vyspelejšie jadrové technológie mohli ponúknuť aj perspektívu výrazného zlepšenia účinnosti a využívania zdrojov a poklesu objemu produkovaného odpadu v porovnaní so súčasnými technológiami. Aspektom jadrovej bezpečnosti sa bude venovať najväčšia možná pozornosť.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 6 – písmeno a – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade so všeobecným cieľom podpora spoločných výskumných činností týkajúcich sa bezpečnej prevádzky a vyraďovania systémov jadrových reaktorov (vrátane zariadení s palivovým cyklom) používaných v Únii alebo, v rozsahu potrebnom na udržanie rozsiahlych odborných znalostí v oblasti jadrovej bezpečnosti v Únii, tých typov reaktorov, ktoré sa možno budú používať v budúcnosti, zameriavajúc sa výlučne na bezpečnostné hľadiská vrátane všetkých hľadísk palivového cyklu, ako je napr. delenie a transmutácia;

V súlade so všeobecným cieľom podpora spoločných výskumných činností týkajúcich sa bezpečnej prevádzky a vyraďovania systémov jadrových reaktorov (vrátane zariadení s palivovým cyklom) používaných v Únii alebo, v rozsahu potrebnom na udržanie rozsiahlych odborných znalostí v oblasti jadrovej bezpečnosti v Únii, tých typov reaktorov, ktoré sa možno budú používať v budúcnosti, zameriavajúc sa na všetky hľadiská palivového cyklu, ako je napríklad delenie a transmutácia;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 9 – písmeno a – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  výmenu s relevantnými zainteresovanými stranami v záujme posilnenia spôsobilosti Únie reagovať na jadrové havárie a incidenty prostredníctvom výskumu výstražných systémov a modelov rádiologického rozptylu do ovzdušia a prostredníctvom mobilizácie zdrojov a odborných poznatkov v oblasti analýzy a modelovania jadrových havárií.

(3)  výmenu s relevantnými zainteresovanými stranami v záujme posilnenia spôsobilosti Únie reagovať na jadrové havárie a incidenty prostredníctvom výskumu výstražných systémov a modelov rádiologického rozptylu do životného prostredia (ovzdušia, vody a pôdy) a prostredníctvom mobilizácie zdrojov a odborných poznatkov v oblasti analýzy a modelovania jadrových havárií.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na dosiahnutie cieľov programu Euratomu sa zabezpečia príslušné prepojenia s osobitným programom rámcového programu Horizont 2020, napr. vo forme spoločných výziev.

Na dosiahnutie cieľov programu Euratomu a na vytvorenie synergie medzi jadrovými a nejadrovými činnosťami a prenosu znalostí v príslušných oblastiach sa zabezpečia príslušné prepojenia a rozhrania s osobitným programom rámcového programu Horizont 2020, napríklad vo forme spoločných výziev.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispievanie k rozvoju bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným jadrovým odpadom vrátane konečného geologického uloženia, ako aj delenia a transmutácie

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vytváranie základu pre budúce termojadrové elektrárne vyvíjaním materiálov, technológií a koncepčných návrhov

vypúšťa sa

-  percento čiastkových cieľov v rámci realizačného plánu v oblasti jadrovej syntézy vytýčených na obdobie 2014 – 2020, ktoré sa podarilo dosiahnuť v rámci programu Euratomu;

 

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 1 – písmeno g – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podpora inovácie a konkurencieschopnosti priemyslu

g)  podpora inovácie

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa sa domnieva, že výskumný a vzdelávací program Euratomu môže prispieť k vyššej jadrovej bezpečnosti, lepšej fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení a lepšej ochrane pred žiarením. Keďže jadrové reaktory v Únii starnú, je nesporné, že treba zaistiť odborné poznatky, pokiaľ ide o činnosti vyraďovania z prevádzky, a zvýšiť bezpečnosť procesu vyraďovania z prevádzky.

Spravodajkyňa súčasne podporuje výskum a odbornú prípravu v súvislosti s nakladaním s jadrovým odpadom a jeho ukladaním. Napriek tomu, že jadrová energia sa v Únii komerčne využíva už päť desaťročí, žiaden členský štát nevlastní lokalitu na ukladanie vysokoaktívneho jadrového odpadu a vyhoretého paliva, pričom pokrok v tejto oblasti sa naďalej dosahuje pomaly. V nasledujúcich desaťročiach budú nevyhnutné odborné poznatky o nakladaní s rádioaktívnym odpadom a jeho ukladaní, a práve preto sú výskum a odborná príprava rozhodujúce. Vzhľadom na existujúce riziká ohrozenia verejného zdravia a bezpečnosti je vhodné vynaložiť aj verejné finančné prostriedky, a to bez ohľadu na zásadu „znečisťovateľ platí“.

Keďže chýbajú úložiská, väčšina vysokoaktívneho odpadu a vyhoretého paliva sa musí celé desaťročia skladovať v dočasných skladovacích zariadeniach. V mnohých prípadoch existujú pochybnosti o dodržiavaní požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti. V tomto ohľade sa takisto presadzuje ďalší výskum a odborná príprava.

Spravodajkyňa nepovažuje delenie a transmutáciu za sľubné riešenia problému jadrového odpadu. Aby sa tieto technológie niekedy v budúcnosti dali využívať, vyžadujú si značné investície do neistých budúcich technológií pre reaktory, pričom v konečnom dôsledku síce môžu znížiť objem jadrového odpadu, stále však nepovedú k jeho úplnému odstráneniu. Naďalej je teda potrebné nájsť lokalitu na konečné uloženie jadrového odpadu.

Keďže väčšina členských štátov buď nikdy neprevádzkovala jadrové reaktory, alebo sa rozhodla upustiť od používania jadrovej energie, treba znovu prehodnotiť priority výskumného programu.

Aj vzhľadom na potrebu rýchlej dekarbonizácie najmä v odvetví elektrickej energie tak, aby sa splnili záväzky podľa Parížskej dohody, považuje spravodajkyňa za potrebné spochybniť využívanie verejných finančných prostriedkov na výskum budúcich technológií pre reaktory. Odvetvie elektrickej energie bude musieť prejsť dekarbonizáciu oveľa skôr, než bude možné komerčne využívať energiu z jadrovej syntézy. Spravodajkyňa preto odporúča presmerovať verejné finančné prostriedky na také technológie, ktoré môžu zohrávať dôležitú úlohu v rámci energetickej transformácie. Bez ohľadu na to sa však reaktor ITER nefinancuje z tohto programu, a preto nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu

Referenčné čísla

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

12.1.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

24.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Rebecca Harms

9.2.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2018

24.4.2018

 

 

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

13

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Romeo Franz, Ulrike Rodust

Dátum predloženia

12.7.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian‑Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

3

0

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Paul Rübig

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. augusta 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia