BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

19.7.2018 - (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Daniela Aiuto


Procedure : 2017/0290(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0259/2018
Indgivne tekster :
A8-0259/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0648),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0391/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af ... [1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0259/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Transports negative virkning på luftforurening, drivhusgasemissioner, ulykker, støj og for stor trafiktæthed fortsætter med at give problemer for økonomien og de europæiske borgeres sundhed og velfærd. Til trods for at vejtransporten er den vigtigste bidragyder til disse negative virkninger, anslås vejgodstransporten at ville vokse med 60 % frem til 2050.

(1)  Det overordnede formål med dette direktiv er at etablere et ressourceeffektivt multimodalt transportnet og at mindske transportens negative indvirkning på luftforurening, drivhusgasemissioner, ulykker, støj og for stor trafiktæthed.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  At mindske den negative virkning fra transport er fortsat et af de vigtigste mål for Unionens transportpolitik. Rådets direktiv 92/106/EØF21, som fastlægger foranstaltninger til fremme af udviklingen af kombineret transport, er den eneste EU-retsakt, som direkte giver incitamenter til en trafikoverflytning fra vejtransport til lavemissionstransportformer såsom transport ad indre vandveje, søtransport og jernbanetransport.

(2)  At mindske den negative virkning fra transport er fortsat et af de vigtigste mål for Unionens transportpolitik. Rådets direktiv 92/106/EØF21, som fastlægger foranstaltninger til fremme af udviklingen af kombineret transport, er den eneste EU-retsakt, som direkte giver incitamenter til en trafikoverflytning fra vejtransport til lavemissionstransportformer såsom transport ad indre vandveje, søtransport og jernbanetransport. Med henblik på yderligere at reducere de negative virkninger af vejtransport bør forskning i og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne om løsninger med hensyn til bedre rutefastlæggelse, netoptimering, øget lasteffektivitet og mulighederne for opkrævning af eksterne omkostninger fremmes.

_________________

_________________

21 Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).

21Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Fremskridtene er gået langsommere end forventet med at optimere multimodale logistikkæders ydeevne, herunder ved at gøre større brug af energieffektive transportformer, og ifølge de aktuelle fremskrivninger vil det hverken være muligt at nå målet om at overflytte 30 % af vejgodstransporten over 300 km til andre transportformer såsom jernbane eller skibsfart frem til 2030, eller mere end 50 % frem til 2050.

(3)  Målet om at overflytte 30 % af vejgodstransporten over 300 km til andre transportformer såsom jernbane eller skibsfart frem til 2030, eller mere end 50 % frem til 2050 skal nås ved hjælp af effektivitetsforbedringer og infrastrukturforbedringer inden for jernbane- og vandvejstrafikken.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Direktiv 92/106/EØF har bidraget til udviklingen af Unionens politik for kombineret transport og har medvirket til at trafikoverflytte en betydelig mængde gods fra vejen. Direktivets virkning er blevet bremset væsentligt af mangler i gennemførelsen af direktivet, herunder navnlig tvetydige formuleringer og forældede bestemmelser og det begrænsede omfang af støtteforanstaltningerne.

(4)  Direktiv 92/106/EØF har bidraget til udviklingen af Unionens politik for kombineret transport og har medvirket til at trafikoverflytte en betydelig mængde gods fra vejen. Direktivets virkning er blevet bremset væsentligt af mangler i gennemførelsen af direktivet, herunder navnlig tvetydige formuleringer og forældede bestemmelser og det begrænsede omfang af støtteforanstaltningerne samt bureaukratiske og protektionistiske hindringer i jernbanesektoren.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Dette direktiv bør bane vejen for effektive intermodale og multimodale godstransporttjenester, der tilbyder lige konkurrencevilkår for de forskellige transportformer.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Direktiv 92/106/EØF bør forenkles og gennemførelsen forbedres ved at revidere de økonomiske incitamenter til kombineret transport med henblik på at opmuntre til overflytning af gods fra vejtransport til transportformer, som er mere miljøvenlige, sikre, mere energieffektive og skaber mindre trafikoverbelastning.

(5)  Direktiv 92/106/EØF bør forenkles og gennemførelsen forbedres ved at revidere de økonomiske incitamenter til kombineret transport med henblik på at forbedre konkurrenceevnen for transport med jernbane og ad vandvej i forhold til vejtransport.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Mængden af indenlandsk intermodal transport udgør 19,3 % af den samlede intermodale transport i Unionen. Denne transport kan aktuelt ikke benytte sig af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 92/106/EØF på grund af det begrænsede anvendelsesområde for definitionen af kombineret transport. De negative virkninger af indenlandsk vejtransport, herunder navnlig drivhusgasemissionerne og for stor trafiktæthed, har dog konsekvenser ud over de nationale grænser. Det er derfor nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/106/EØF til også at omfatte indenlandsk (i én medlemsstat) kombineret transport for at støtte den videre udvikling af kombineret transport i Unionen, dvs. en stigning i trafikoverflytningen fra vej til jernbane, indre vandveje og nærskibsfart.

(6)  Mængden af indenlandsk intermodal transport udgør 19,3 % af den samlede intermodale transport i Unionen. Denne transport kan aktuelt ikke benytte sig af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 92/106/EØF på grund af det begrænsede anvendelsesområde for definitionen af kombineret transport. De negative virkninger af indenlandsk vejtransport, herunder navnlig drivhusgasemissionerne og for stor trafiktæthed, har dog konsekvenser ud over de nationale grænser. Det er derfor nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/106/EØF til også at omfatte indenlandsk (i én medlemsstat) kombineret transport for at støtte den videre udvikling af kombineret transport i Unionen, dvs. en stigning i trafikoverflytningen fra vej til jernbane, indre vandveje og nærskibsfart. Undtagelsen fra reglerne om cabotagekørsel er dog fortsat begrænset til udelukkende internationale kombinerede transportoperationer mellem flere medlemsstater. Det vil blive påkrævet af medlemsstaterne, at de foretager effektive kontroller for at sikre, at disse regler overholdes, og at de fremmer harmoniserede arbejdsvilkår og sociale vilkår mellem de forskellige transportformer og mellem de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  For at sikre, at det indre marked fungerer godt, bør vejstrækninger i en kombineret transport være dækket af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1071/20091a og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1072/20091b, hvis de indgår i henholdsvis en international transport og en indenlandsk transport. Det er også nødvendigt at sikre den sociale beskyttelse af førere, der udfører et arbejde i en anden medlemsstat. Bestemmelserne om udstationering af chauffører i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF1c og om håndhævelsen af disse bestemmelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/1d bør finde anvendelse på transportvirksomheder, der opererer på vejstrækningerne i en kombineret transport. Alle vejstrækninger bør betragtes som en integrerende del af en samlet kombineret transport. Navnlig bør bestemmelserne om international transport, der er fastsat i disse direktiver, finde anvendelse på vejstrækninger, som udgør en del af en international kombineret transport. I tilfælde af cabotagekørsel bør bestemmelserne om cabotagekørsel, der er fastsat i disse direktiver, desuden finde anvendelse på vejstrækninger, som udgør en del af en indenlandsk kombineret transport.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

 

1bEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

 

1cEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

 

1dEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") ( EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det er nødvendigt at præcisere, at sættevogne, der kan løftes med kran, og andre former for sættevogne kan have en bruttovægt på op til 44 ton, hvis lasteenhederne er identificeret i henhold til de internationale standarder ISO 6346 og EN 13044.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Den forældede brug af stempler i dokumentation for, at der er tale om en kombineret transport, hindrer den effektive håndhævelse eller kontrollen af støtteberettigelse for de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 92/106/EØF. Det nødvendige bevis for, at der er tale om en kombineret transport, bør præciseres og ligeledes de midler, med hvilke et sådant bevis tilvejebringes. Brugen og fremsendelsen af elektroniske transportoplysninger, som ville forenkle tilvejebringelsen af relevant dokumentation og behandlingen heraf hos de relevante myndigheder, bør fremmes. Det anvendte format bør være pålideligt og autentisk. Lovgivningsrammen og initiativer til forenkling af de administrative procedurer og digitaliseringen af transportsektoren bør tage hensyn til udviklingen på EU-plan.

(11)  Den forældede brug af stempler i dokumentation for, at der er tale om en kombineret transport, hindrer den effektive håndhævelse eller kontrollen af støtteberettigelse for de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 92/106/EØF. Det nødvendige bevis for, at der er tale om en kombineret transport, bør præciseres og ligeledes de midler, med hvilke et sådant bevis tilvejebringes. Brugen og fremsendelsen af elektroniske transportoplysninger, som ville forenkle tilvejebringelsen af relevant dokumentation og behandlingen heraf hos de relevante myndigheder, bør fremmes med henblik på en fremtidig udfasning af brugen af papirdokumenter. Det anvendte format bør være pålideligt og autentisk. Lovgivningsrammen og initiativer til forenkling af de administrative procedurer og digitaliseringen af transportsektoren bør tage hensyn til udviklingen på EU-plan.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Med henblik på at gøre den kombinerede transport konkurrencedygtig og attraktiv for virksomheder, navnlig for meget små virksomheder (mikrovirksomheder) og for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), bør man så vidt muligt mindske den administrative byrde, som kombineret transport kan indebære i forhold til unimodal transport.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Omfanget af de nuværende økonomiske støtteforanstaltninger, som er fastsat i direktiv 92/106/EØF, er meget begrænset, idet de består af skattemæssige foranstaltninger (dvs. tilbagebetaling eller nedsættelse af afgifter), som kun vedrører kombineret transport med jernbane/vejtransport. Sådanne foranstaltninger bør udvides til også at omfatte kombineret transport, der involverer indre vandveje og søtransport. Andre relevante typer foranstaltninger bør også støttes såsom støtteforanstaltninger til infrastrukturinvesteringer eller forskellige økonomiske støtteforanstaltninger.

(12)  Omfanget af de nuværende økonomiske støtteforanstaltninger, som er fastsat i direktiv 92/106/EØF, er meget begrænset, idet de består af skattemæssige foranstaltninger (dvs. tilbagebetaling eller nedsættelse af afgifter), som kun vedrører kombineret transport med jernbane/vejtransport. Sådanne foranstaltninger bør udvides til også at omfatte kombineret transport, der involverer indre vandveje og søtransport. Andre relevante typer foranstaltninger bør også støttes såsom støtteforanstaltninger til investeringer i infrastruktur eller digitale teknologier eller forskellige økonomiske støtteforanstaltninger. Med hensyn til digitale teknologier bør der fastsættes en overgangsperiode for dematerialisering af dokumenter, der bekræfter, at kombineret transport har fundet sted. I denne periode bør inspektionsmyndighedernes instrumenter teknologisk opgraderes. Medlemsstaterne bør prioritere investeringer i omladningsterminaler for at mindske trængslen på vejene, mindske isoleringen af industriområder, som mangler en sådan infrastruktur, og forbedre tilgængeligheden og den fysiske og digitale konnektivitet mellem godstransportfaciliteter.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Den vigtigste infrastrukturflaskehals, som hæmmer trafikoverflytningen fra vejgodstransport til andre transportformer, er omladningsterminaler. Den nuværende fordeling af og dækning med omladningsterminaler i Unionen - i det mindste langs TEN-T-hovednettet og det samlede net - er utilstrækkelig til trods for, at de eksisterende omladningsterminaler er ved at nå deres grænser og vil skulle udvikles for at kunne håndtere den samlede godstrafikvækst. Investeringer i omladningsterminalkapacitet kan måske mindske de samlede omladningsomkostninger og derved frembringe en afledt trafikoverflytning, som det har kunnet konstateres i nogle medlemsstater. Medlemsstaterne bør derfor i samarbejde med nabomedlemsstaterne og Kommissionen sikre, at der bygges flere omladningsterminaler til kombineret transport og at mere omladningskapacitet bygges eller stilles til rådighed for transportvirksomhederne. Det ville tilskynde til anvendelsen af godstransportalternativer og øge trafikoverflytningen, således at kombineret transport bliver mere konkurrencedygtig end vejtransport alene. En øget dækning med og kapacitet af omladningsterminaler burde som et minimum etableres langs TEN-T-hovednettet og det samlede net. Der bør gennemsnitligt være mindst én egnet omladningsterminal til kombineret transport placeret ikke mere end 150 km fra et hvilket som helst afskibningssted i Unionen.

(13)  Den vigtigste infrastrukturflaskehals, som hæmmer trafikoverflytningen fra vejgodstransport til andre transportformer, er omladningsterminaler, og dette forværres af manglende konsekvens i gennemførelsen af TEN-T-nettet. Den nuværende fordeling af og dækning med omladningsterminaler i Unionen - i det mindste langs TEN-T-hovednettet og det samlede net - er utilstrækkelig til trods for, at de eksisterende omladningsterminaler er ved at nå deres grænser og vil skulle udvikles for at kunne håndtere den samlede godstrafikvækst. Investeringer i omladningsterminalkapacitet kan måske mindske de samlede omladningsomkostninger og derved frembringe en afledt trafikoverflytning, som det har kunnet konstateres i nogle medlemsstater. Medlemsstaterne bør derfor i samarbejde med nabomedlemsstaterne og Kommissionen sikre, at eksisterende omladningsterminaler udbygges, hvor det er nødvendigt, at der bygges flere omladningsterminaler til kombineret transport, at mere omladningskapacitet bygges eller stilles til rådighed for transportvirksomhederne, eller at der findes omladningspunkter i områder, hvor der er brug for dem. Det ville tilskynde til anvendelsen af godstransportalternativer og øge trafikoverflytningen, således at kombineret transport bliver mere konkurrencedygtig end vejtransport alene. En øget dækning med og kapacitet af omladningsterminaler burde som et minimum etableres langs TEN-T-hovednettet og det samlede net. Der bør gennemsnitligt være mindst én egnet omladningsterminal til kombineret transport placeret ikke mere end 150 km fra et hvilket som helst afskibningssted i Unionen. Den kombinerede transport bør have gavn af afgifterne for eksterne omkostninger, der er omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF1a.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42).

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Medlemsstaterne bør prioritere investeringer i omladningsterminaler for at begrænse flaskehalse og områder med trafiktæthed, navnlig i nærheden af byer og bynære områder, for at lette passagen gennem områder med naturbetingede hindringer såsom bjergområder, styrke forbindelserne på tværs af grænserne, reducere emissionerne af luftforurenende stoffer og forbedre adgangen til og fra industriområder, der mangler denne infrastruktur.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstaterne bør gennemføre yderligere økonomiske støtteforanstaltninger ud over de nuværende, som bør målrettes mod de forskellige dele af en kombineret transport for at mindske vejgodstransporten og for at opmuntre til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport og derved mindske luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed. Sådanne foranstaltninger kan omfatte nedsættelse af visse afgifter eller transportgebyrer, tilskud til intermodale lasteenheder, som faktisk er anvendt til kombineret transport, eller delvis refusion af udgifter til omladning.

(14)  Medlemsstaterne bør gennemføre yderligere økonomiske støtteforanstaltninger ud over de nuværende, som bør målrettes mod de forskellige dele af en kombineret transport for at mindske vejgodstransporten, opmuntre til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport og derved mindske luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed samt for at fremme digitaliseringen af sektoren og det indre marked. Sådanne foranstaltninger kan blandt andre foranstaltninger omfatte nedsættelse af visse afgifter eller transportgebyrer, tilskud til intermodale lasteenheder, som faktisk er anvendt til kombineret transport, eller delvis refusion af udgifter til omladning. Sådanne foranstaltninger kunne omfatte fremme af integration af netforbundne systemer og automatisering af driften samt investeringer i digital logistik, innovative godstransportsystemer informations- og kommunikationsteknologier og intelligente transportsystemer for at lette informationsstrømme. Sådanne foranstaltninger kunne også omfatte fremme af den kombinerede transports miljøresultater, effektivitet og bæredygtighed ved at fremme brugen af renere køretøjer eller lavemissionskøretøjer og alternative brændstoffer, ved at støtte udbredelsen af energieffektivitet og vedvarende energi inden for hele den kombinerede transport og ved at reducere de forskellige transportrelaterede gener, navnlig støj.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  De forskellige EU-fonde og -programmer til finansiering af forskning bør fortsat støtte medlemsstaterne i at opfylde dette direktivs mål.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Investeringer i logistik udgør også en vigtig løftestang for at styrke den kombinerede transports konkurrenceevne. En mere systematisk anvendelse af digitale løsninger, som f.eks. informations- og kommunikationsteknologi eller intelligente forbundne systemer vil lette udvekslingen af oplysninger, forbedre effektiviteten af og nedbringe omkostningerne ved omladning og nedbringe den tid, der er nødvendig herfor.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14c)  Investeringer i uddannelse af arbejdsstyrken i logistikkæden, især arbejdsstyrken i omladningsterminaler, vil også bidrage til at styrke den kombinerede transports konkurrenceevne.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Støtteforanstaltninger for kombineret transport bør gennemføres i overensstemmelse med statsstøttereglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(15)  Støtteforanstaltninger for kombineret transport bør gennemføres i overensstemmelse med statsstøttereglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Statsstøtte fremmer udviklingen af økonomiske aktiviteter, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod de fælles interesser som omhandlet i artikel 107, stk. 3, litra c) i TEUF, og det er et nyttigt redskab til at fremme virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse som omhandlet i artikel 107, stk. 3, litra b) i TEUF. I sådanne tilfælde bør Kommissionen overveje delvist at fritage medlemsstater fra forpligtelsen til at underrette Kommissionen, der er fastsat i artikel 108, stk. 3

.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Støtteforanstaltninger bør koordineres, efter behov, mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(16)  For at undgå en eventuel overlapning af investeringer mellem medlemsstater, der ligger i nærheden af hinanden, bør støtteforanstaltninger koordineres, efter behov, mellem medlemsstaterne og Kommissionen gennem et tæt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Støtteforanstaltninger bør også revideres regelmæssigt af medlemsstaterne for at sikre deres effektivitet og virksomhed.

(17)  Støtteforanstaltninger bør også revideres regelmæssigt af medlemsstaterne for at sikre deres effektivitet og virksomhed, og deres samlede virkning for den europæiske transportsektor, som det afspejles i den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet, bør vurderes. Der bør om nødvendigt træffes korrigerende foranstaltninger. Kommissionen bør på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne foretage en vurdering af de forskellige foranstaltninger, der træffes i medlemsstaterne, og effektiviteten heraf og fremme udvekslingen af god praksis.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Manglen på sammenlignelige og pålidelige statistikker udgør i øjeblikket en hindring for evalueringen af kombineret transport i Unionen og for vedtagelsen af foranstaltninger, der kan frigøre potentialet heraf.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med sigte på at tage højde for udviklingen inden for transport i Unionen, herunder navnlig på markedet for kombineret transport, bør medlemsstaterne indsamle relevante data og oplysninger og indberette dem til Kommissionen regelmæssigt, og Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv hvert fjerde år.

(19)  Med sigte på at tage højde for udviklingen inden for transport i Unionen, herunder navnlig på markedet for kombineret transport, bør medlemsstaterne indsamle relevante data og oplysninger og indberette dem til Kommissionen regelmæssigt, og Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaternes kompetente myndigheder om anvendelsen af dette direktiv hvert fjerde år.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Kommissionen er ansvarlig for den korrekte anvendelse af dette direktiv og for opfyldelsen af EU's mål om udvikling af kombineret transport i hele EU inden 2030 og 2050. Med henblik herpå bør den regelmæssigt vurdere udviklingen i omfanget af kombineret transport i hver af medlemsstaterne på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne, og den bør om nødvendigt foreslå ændringer til dette direktiv med henblik på at nå dette EU-dækkende mål.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Målene for dette direktiv, nemlig at fremme trafikoverflytning fra vejtransport til mere miljøvenlige transportformer, og dermed mindske de negative eksternaliteter fra Unionens transportsystem, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den hovedsageligt grænseoverskridende karakter af kombineret godstransport og sammenbundet infrastruktur samt de problemer, som dette direktiv tænkes at løse, bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22)  Målene for dette direktiv, nemlig at gøre kombineret transport konkurrencedygtig over for vejtransport kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den hovedsageligt grænseoverskridende karakter af kombineret godstransport og sammenbundet infrastruktur samt de problemer, som dette direktiv tænkes at løse, bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  i en påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container, som er identificeret i overensstemmelse med identifikationsordninger i medfør af de internationale standarder ISO 6346 og EN 13044, hvor lasteenheden omlades mellem de forskellige transportformer, eller

a)  i en påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container, som er identificeret i overensstemmelse med identifikationsordninger i medfør af de internationale standarder ISO 6346 og EN 13044, herunder sættevogne, der kan løftes med kran, og med en maksimal bruttovægt på 44 ton, hvor den uledsagede intermodale lasteenhed omlades mellem de forskellige transportformer (uledsaget kombineret transport), eller

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i et vejgående køretøj, som befordres med jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen på den ikke-vejgående strækning.

b)  i et vejgående køretøj, der ledsages af sin fører, som befordres med jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen på den ikke-vejgående strækning (ledsaget transport).

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som en undtagelse gælder indtil [EUT, indsæt venligst datoen, der er fem år efter dette direktivs ikrafttræden] at dette stykkes litra a) også omfatter sættevogne, der ikke kan løftes med kran, og andre former for sættevogne i uledsaget kombineret transport, som ikke er identificeret i overensstemmelse med den identifikationsordning, der er fastsat i henhold til de internationale standarder ISO6346 og EN13044.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ikke-vejgående strækninger, som foregår ad indre vandveje eller ad søvejen, for hvilke der ikke findes et tilsvarende vejtransportalternativ eller som er uundgåelige i en økonomisk bæredygtig transportoperation, tages ikke i betragtning i forbindelse med kombineret transport.

Ikke-vejgående strækninger, som foregår ad indre vandveje eller ad søvejen, for hvilke der ikke findes tilsvarende alternativer eller tilsvarende økonomisk levedygtige vejtransportalternativer tages ikke i betragtning i forbindelse med kombineret transport.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver vejstrækning omhandlet i stk. 2 må ikke overstige den længste af følgende afstande på Unionens område:

Hver vejstrækning omhandlet i stk. 2 må ikke overstige 150 km på Unionens område:

a)  150 km i lige linje

 

b)  20 % af strækningen i lige linje mellem indladningspunktet for den indledende strækning og lossepunktet for den afsluttende strækning, når denne er længere end den afstand, der er omhandlet i litra a)

 

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Begrænsningen af vejstrækningens længde kan overskrides for kombineret vej/jernbanetransport, når det er godkendt af den eller de medlemsstater, på hvis område vejstrækningen køres med henblik på at nå den geografisk nærmeste transportterminal, som har den nødvendige operationelle omladningskapacitet til læsning eller losning for så vidt angår omladningsudstyr, terminalkapacitet og passende jernbanegodstransport.

Overskridelsen af begrænsningen af vejstrækningens længde, der er fastsat i dette stk., er tilladt for kombineret vej/jernbanetransport, når det er godkendt af den eller de medlemsstater, på hvis område vejstrækningen køres, hvis det er nødvendigt for at nå den geografisk nærmeste transportterminal eller omladningspunkt, som har den nødvendige operationelle omladningskapacitet til læsning eller losning for så vidt angår omladningsudstyr, terminalkapacitet, terminalåbningstider og passende jernbanegodstransport i mangel af en omladningsterminal eller et omladningspunkt, der opfylder alle disse betingelser inden for begrænsningen af vejstrækningens længde. En sådan overskridelse skal behørigt begrundes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra ea). Medlemsstaterne kan reducere vejdelens længde på 150 km med op til 50 % i tilfælde af kombineret vej- og jernbanetransport på en præcist defineret del af deres område af miljømæssige årsager, forudsat at der findes en passende terminal inden for denne afstand.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En kombineret transport anses for at finde sted i Unionen, hvis transporten eller den del af den, der finder sted i Unionen, opfylder kravene i stk. 2 og 3.

4.  En kombineret transport anses for at finde sted i Unionen, hvis transporten eller den del af den, der finder sted i Unionen, opfylder kravene i stk. 2 og 3. Med henblik på dette direktiv anses vejstrækningen og/eller ikke-vejstrækningen eller den del heraf, der ligger uden for Unionens område, ikke for at være en del af den kombinerede transport.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at vejtransport kun anses for at udgøre del af kombineret transport omfattet af dette direktiv, hvis transportvirksomheden kan forelægge klar dokumentation for, at vejtransporten udgør en vejstrækning i en kombineret transport, herunder transport af tomme lasteenheder før og efter transport af varer.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at vejtransport kun anses for at udgøre del af kombineret transport omfattet af dette direktiv, hvis transportvirksomheden kan forelægge oplysninger med klar dokumentation for, at vejtransporten udgør en vejstrækning i en kombineret transport, herunder transport af tomme lasteenheder før og efter transport af varer, og hvis disse oplysninger sendes til den transportvirksomhed, der udfører transporten, inden driften påbegyndes.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede dokumentation skal omfatte følgende oplysninger om hver kombineret transport:

2.  For at de i stk. 1 omhandlede oplysninger kan betragtes som klar dokumentation, skal de forelægges eller fremsendes i det i stk. 5 omhandlede format, og de skal omfatte følgende oplysninger om hver kombineret transport:

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  hvis forskellig fra afsender: navn, adresse, kontaktoplysninger og underskrift af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for rutefastlæggelsen af den kombinerede transport;

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  hvis denne afstand overstiger de grænser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, en begrundelse i overensstemmelse med kriterierne i sidste afsnit

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 - stk. 2 - litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  en beskrivelse, underskrevet af afskiberen, af ruten for den kombinerede transport, herunder mindst følgende detaljer for hver strækning, herunder for hver transportform, der udgør den ikke-vejgående del af transporten i Unionen:

f)  en beskrivelse, underskrevet af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for planlægningen af ruten for den kombinerede transport, herunder mindst følgende detaljer for hver strækning, herunder for hver transportform, der udgør den ikke-vejgående del af transporten i Unionen, idet underskriften kan være en elektronisk underskrift:

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – litra f – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  ii) transportvirksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger

-  ii) transportvirksomhedens eller transportvirksomhedernes navn, adresse og kontaktoplysninger

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – litra h – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  i) stedet, hvor der omlades til den ikke-vejgående strækning

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – litra h – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  ii)længden af den indledende vejstrækning i lige linje mellem stedet for afskibning og den første omladningsterminal

-  ii)længden af den indledende vejstrækning mellem stedet for afskibning og den første transportterminal eller omladningsterminal

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 2 – litra h – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  iii)hvis den indledende etape ad vej er gennemført, transportvirksomhedens underskrift, som bekræfter, at transporten ad vej er udført.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 1 – litra i – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  ii)længden af den afsluttende vejstrækning i lige linje mellem omladningsstedet og stedet, hvor den kombinerede transport afsluttes i Unionen

-  ii) længden af den afsluttende vejstrækning mellem omladningsstedet og stedet, hvor den kombinerede transport afsluttes i Unionen

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 1 – litra j – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  ii)når det er tilgængeligt, en underskrift eller et segl fra de relevante havnemyndigheder i de berørte relevante terminaler (jernbanestation eller havn) langs den ikke-vejgående strækning, som bekræfter, at den relevante del af den ikke-vejgående strækning er afsluttet.

-  ii)når det er tilgængeligt, en underskrift eller et segl fra den relevante jernbanemyndighed eller det kompetente organ i de berørte relevante terminaler (jernbanestation eller havn) langs den ikke-vejgående strækning, som bekræfter, at den relevante del af den ikke-vejgående strækning er afsluttet.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 2 – stk. 2 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  når grænserne for vejstrækningernes længde er overskredet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, tredje afsnit, begrundelsen herfor.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Dokumentationen i stk. 1 forevises eller fremsendes på anmodning af den bemyndigede kontrollør i medlemsstaten, hvor kontrollen udføres. Ved vejkontrol skal dokumentationen forelægges inden for den periode, det tager at udføre kontrollen. Den skal forelægges på et af medlemsstatens officielle sprog eller på engelsk. Under vejkontrollen må føreren kontakte hovedkontoret, transportlederen eller en anden person, der kan medvirke til at forelægge den nødvendige dokumentation, jf. stk. 2.

4.  Dokumentationen i stk. 1 forevises eller fremsendes på anmodning af den bemyndigede kontrollør i medlemsstaten, hvor kontrollen udføres, og i det i stk. 5 omhandlede format. Ved vejkontrol skal dokumentationen forelægges inden for den periode, det tager at udføre kontrollen, og inden for maksimalt 45 minutter. Hvis på tidspunktet for vejkontrollen underskrifterne, der er omhandlet i stk. 2, litra h), nr. iii), og litra j), ikke kan forelægges, skal de forelægges eller fremsendes senest 5 dage efter kontrollen til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Dokumentationen skal forelægges på et af medlemsstatens officielle sprog eller på engelsk. Under vejkontrollen må føreren kontakte hovedkontoret, transportlederen eller en anden person, der kan medvirke til at forelægge de nødvendige oplysninger, jf. stk. 2.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dokumentationen kan have form af et transportdokument, der opfylder kravene i artikel 6 i Rådets forordning nr. 11, eller andre eksisterende transportdokumenter, f.eks. i henhold til konventionen om fragtaftaler ved international transport af gods ad landevej (CMR) eller i henhold til de fælles regler for kontrakter om international befordring af gods med jernbane (CIM).

Dokumentationen kan have form af eksisterende transportdokumenter som f.eks. fragtbreve i henhold til gældende internationale eller nationale transportkonventioner, indtil Kommissionen har fastlagt en standardformular ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dokumentationen kan forelægges eller fremsendes elektronisk under anvendelse af et reviderbart struktureret format, som umiddelbart kan anvendes til edb-lagring eller -behandling, herunder som supplement til det elektroniske fragtbrev i henhold til konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (eCMR) for vejstrækningen.

Dokumentationen kan forelægges eller fremsendes elektronisk under anvendelse af et reviderbart struktureret format, som umiddelbart kan anvendes til edb-lagring eller -behandling, herunder som supplement til det elektroniske fragtbrev i henhold til eksisterende konventioner om international eller national transport. Det skal kræves af medlemsstaternes myndigheder, at de skal acceptere elektroniske oplysninger vedrørende dokumentationen. Når udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og de økonomiske operatører foretages med elektroniske værktøjer, skal sådan udveksling og lagring af oplysninger foretages ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne bevæger sig i retning af en gradvis dematerialisering af dokumentation og fastsætter en overgangsperiode, indtil brugen af papirformatet helt er opgivet.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 3 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  I forbindelse med vejkontrol kan en afvigelse i transporten i forhold til den fremlagte dokumentation, navnlig hvad angår ruteoplysningerne i stk. 2, litra g), tillades, hvis det er behørigt begrundet, i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder uden for transportvirksomhedens(-ernes) kontrol, som giver anledning til ændring af den kombinerede transport. I denne forbindelse må føreren kontakte hovedkontoret, transportlederen eller en anden person eller enhed, der kan forelægge yderligere begrundelse for afvigelsen mellem den forelagte dokumentation og den faktiske transport.

6.  I forbindelse med vejkontrol kan en afvigelse i transporten i forhold til den fremlagte dokumentation, navnlig hvad angår ruteoplysningerne i stk. 2, litra f), h), og i), tillades, hvis det er behørigt begrundet, i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder uden for transportvirksomhedens(-ernes) kontrol, som giver anledning til ændring af den kombinerede transport. I denne forbindelse må føreren kontakte hovedkontoret, transportlederen eller en anden person eller enhed, der kan forelægge yderligere begrundelse for afvigelsen mellem den forelagte dokumentation og den faktiske transport.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen første gang den [xx/xx/xxxx - 18 måneder efter direktivets gennemførelse] og derefter hvert andet år en rapport med følgende oplysninger vedrørende kombineret transport på deres område, der er omfattet af dette direktiv:

1.  Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen første gang den [xx/xx/xxxx - 12 måneder efter direktivets gennemførelse] og derefter hvert andet år en rapport med følgende oplysninger vedrørende kombineret transport på deres område, der er omfattet af dette direktiv:

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 - stk. 1 - litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indenlandske og grænseoverskridende transportnetforbindelser, der anvendes til kombineret transport

a)  indenlandske og grænseoverskridende transportnetkorridorer, der anvendes til kombineret transport

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  volumen i "twenty-foot equivalent unit" (TEU) og i tonkilometer af kombineret transport efter type operation (jernbane, vej/indre vandveje osv.) og efter geografisk dækning (indenlandsk og internt i Unionen)

b)  det samlede og årlige volument i "twenty-foot equivalent unit" (TEU) og i tonkilometer af kombineret transport efter type operation (vejstrækning/ikke-vejstrækning, navnlig med jernbane, ad indenlandske vandveje og søveje) og efter geografisk dækning (indenlandsk og internt i Unionen)

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet og den geografiske dækning af terminaler, som betjener kombineret transport, og det årlige antal omladninger i disse terminaler

c)  antallet af omladninger gennem bimodale teknologier og disse omladningspunkters geografiske dækning samt antallet, placeringen og den geografiske dækning af terminaler som betjener kombineret transport med en opdeling efter type af operationer pr. terminal (vejstrækning/ikke-vejstrækning, navnlig ad jernbane, indre vandveje og søveje) og det årlige antal omladninger og en vurdering af den kapacitet, der anvendes i terminaler;

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  udviklingen inden for kombineret transport og inden for de forskellige transportformer på området

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en oversigt over alle nationale støtteforanstaltninger, der anvendes eller påtænkes, herunder deres respektive udbredelse og deres vurderede virkning.

d)  en oversigt over alle nationale støtteforanstaltninger, der anvendes eller påtænkes, herunder deres respektive udbredelse og deres vurderede virkning på udviklingen af den kombinerede transport og deres virkninger, hvad angår social og miljømæssig bæredygtighed, flaskehalse, overbelastning, sikkerhed og effektivitet.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  antallet og den geografiske placering af transport, der overskrider begrænsningerne for vejstrækningernes længde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  afgangs- og bestemmelsessted, på NUTS 3-niveau, af godsstrømmene på vejene i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013*;

 

_________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Begrundelse

Medlemsstaterne indsamler direkte eller via organer, som de udpeger, oplysninger om vejgodsstrømme på vigtige EU-akser. Samtidig med at fortroligheden af vejtransportvirksomhedernes kommercielle oplysninger bevares, vil en sådan foranstaltning bidrage til at udforme nye kombinerede transporttjenester og fremme trafikoverflytning.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen skal offentliggøre de data, som medlemsstaterne har indberettet i en form, der gør det muligt at foretage sammenligninger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På grundlag af en analyse af de nationale rapporter udarbejder Kommissionen den første gang [xx/xx/xxx - 9 måneder efter medlemsstaternes frist for indsendelse] og derefter hvert andet år en rapport, som forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet om:

3.  På grundlag af en analyse af de nationale rapporter, herunder statiske data, som er udarbejdet på grundlag af betegnelser og metoder, der er fælles for hele EU, udarbejder Kommissionen den første gang [xx/xx/xxx - 9 måneder efter medlemsstaternes frist for indsendelse] og derefter hvert andet år en rapport, som forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaternes kompetente myndigheder om:

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den økonomiske udvikling af kombineret transport, navnlig set i lyset af udviklingen af miljøresultaterne for de forskellige transportformer

a)  den økonomiske udvikling af kombineret transport på medlemsstatsplan og på EU-plan, navnlig set i lyset af udviklingen af miljøresultaterne for de forskellige transportformer

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  effektiviteten og virksomheden af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i artikel 6

c)   effektiviteten og virksomheden af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i artikel 6, med angivelse af de foranstaltninger, som den anser for at være de mest effektive til at tjene dette direktivs oprindelige formål, og god praksis i medlemsstaterne

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  ændringer i andelen af kombineret transport i de enkelte medlemsstater og på EU-plan, med henblik på at opfylde EU's transportmål senest i 2030 og 2050

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  eventuelle yderligere foranstaltninger, herunder en revision af definitionen af kombineret transport som defineret i artikel 1 og en tilpasning af listen over foranstaltninger, jf. artikel 6.

d)  eventuelle yderligere foranstaltninger, herunder en revision af definitionen af kombineret transport som defineret i artikel 1, forbedring af dataindsamling og -offentliggørelse på EU-niveau og en tilpasning af listen over foranstaltninger, jf. artikel 6, herunder mulige ændringer af bestemmelserne for statsstøtte.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 6, stk. 1, første afsnit, affattes således:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at de i stk. 3 anførte afgifter, der gælder for køretøjer (lastvogne, trækkende køretøjer, påhængsvogne eller sættevogne), som anvendes til kombineret transport, nedsættes eller refunderes enten med et fast beløb eller med et beløb i forhold til den strækning, køretøjerne tilbagelægger med jernbane, inden for de grænser, på de betingelser og efter de retningslinjer, som medlemsstaterne fastsætter efter konsultation af Kommissionen.

"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at de i stk. 3 anførte afgifter, der gælder for køretøjer (lastvogne, trækkende køretøjer, påhængsvogne eller sættevogne, containere til indre vandveje eller multimodal ladningsenheder), som anvendes til kombineret transport, nedsættes eller refunderes enten med et fast beløb eller med et beløb i forhold til den strækning, køretøjerne tilbagelægger med jernbane eller ad indre vandveje, inden for de grænser, på de betingelser og efter de retningslinjer, som medlemsstaterne fastsætter efter konsultation af Kommissionen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4b)  Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

De i stk. 1 omhandlede nedsættelser eller refusioner indrømmes af den medlemsstat, hvor køretøjerne er registreret, på grundlag af den strækning, der tilbagelægges med jernbane inden for denne stat.

"De i stk. 1 omhandlede nedsættelser eller refusioner indrømmes af den medlemsstat, hvor køretøjerne er registreret, på grundlag af den strækning, der tilbagelægges med jernbane eller ad indre vandveje inden for denne stat."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4c)  Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

Medlemsstaterne kan dog ved indrømmelsen af disse nedsættelser eller refusioner tage hensyn til den strækning, der tilbagelægges med jernbane enten delvist eller fuldstændigt uden for den medlemsstat, hvor køretøjerne er registreret.

Medlemsstaterne kan dog ved indrømmelsen af disse nedsættelser eller refusioner tage hensyn til den strækning, der tilbagelægges med jernbane eller ad indre vandveje enten delvist eller fuldstændigt uden for den medlemsstat, hvor køretøjerne er registreret.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31992L0106)

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Hvis det er nødvendigt for at nå det mål, der er omhandlet i stk. 8, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at understøtte investeringer i omladningsterminaler for så vidt angår:

4.   Hvis det er nødvendigt for at nå det mål, der er omhandlet i stk. 8, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at understøtte investeringer i transportterminaler og omladningspunkter for så vidt angår:

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bygning og om nødvendigt udvidelse af sådanne omladningsterminaler til kombineret transport

a)  bygning i områder, hvor der ikke findes passende faciliteter inden for en afstand af den grænseværdi, der er fastlagt i artikel 1, stk. 3, fra transportterminaler eller omladningspunkter for kombineret transport, medmindre der ikke er behov for sådanne faciliteter på grund af manglende økonomisk relevans eller af årsager relateret til de geografiske eller fysiske karakteristika i et givet område;

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  udvidelse, i områder, hvor der er behov for yderligere terminalkapacitet, af eksisterende terminaler eller etablering af yderligere omladningspunkter samt efter en vurdering af de økonomiske virkninger, der viser, at markedet ikke vil blive negativt påvirket, og at der er behov for nye terminaler, og forudsat at der er taget hensyn til miljøet, opførelse af nye terminaler for kombineret transport

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  øget operationel effektivitet i de eksisterende terminaler.

b)  øget operationel effektivitet i de eksisterende terminaler, herunder ved at sikre adgang til disse terminaler.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Støtteforanstaltninger til kombineret transport anses for at være forenelige med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, i TEUF og er fritaget for anmeldelsespligten i artikel 108, stk. 3, i TEUF, forudsat at de ikke udgør mere end 35 % af de samlede driftsomkostninger.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne samordner med nabomedlemsstater og Kommissionen for at sikre, at når sådanne foranstaltninger gennemføres, så prioriteres det at sikre en afbalanceret og tilstrækkeligt geografisk fordeling af egnede faciliteter i Unionen og navnlig langs TEN-T hovednettet og det samlede net, så det sikres, at intet sted i Unionen er beliggende i en afstand over 150 km fra en sådan terminal.

Medlemsstaterne samordner med nabomedlemsstater og Kommissionen for at sikre, at når sådanne foranstaltninger gennemføres, så prioriteres det at sikre en afbalanceret og tilstrækkeligt geografisk fordeling af egnede faciliteter i Unionen og navnlig langs TEN-T hovednettet og det samlede net, så det sikres, at intet sted i Unionen er beliggende i en afstand over den grænse, der er fastsat i artikel 1, stk. 3, litra a), fra en sådan terminal. Medlemsstaterne skal, når de træffer foranstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, tage hensyn til behovet for:

 

a) at mindske den trafikale overbelastning, navnlig i nærheden af byområder og forstæder eller i områder med naturbetingede begrænsninger

 

b) at forbedre de grænseoverskridende forbindelser

 

c) at lette isoleringen af områder, der mangler infrastruktur, idet der tages hensyn til de særlige behov og begrænsninger i de perifere regioner og regionerne i den yderste periferi

 

d) at forbedre tilgængeligheden og forbindelsesmulighederne og navnlig for så vidt angår infrastruktur, der giver adgang til omladningsterminaler, og

 

e) at fremskynde overgangen til digitalisering og

 

f) at reducere godstransportens indvirkning på miljøet og folkesundheden, f.eks. ved at fremme køretøjers effektivitet, anvendelsen af alternative og mindre forurenende brændstoffer, anvendelse af vedvarende energi, også i terminalerne, og en mere effektiv anvendelse af transportnetværk gennem udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser for berettigelse til støtten.

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser for berettigelse til støtten. De gør disse betingelser kendt for interesserede parter.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan træffe yderligere foranstaltninger for at forbedre kombineret transports konkurrenceevne i forhold til ækvivalent alternativ vejtransport.

Senest den 31. december 2021 træffer medlemsstaterne mindst én yderligere foranstaltning af økonomisk og lovgivningsmæssig karakter for at forbedre kombineret transports konkurrenceevne i forhold til ækvivalent alternativ vejtransport, især med henblik på at nedbringe den tid, der er nødvendig for omladning, og de omkostninger, som er forbundet hermed.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at reducere tiden og omkostningerne i forbindelse med kombineret transport skal foranstaltningerne i første afsnit omfatte et eller flere af følgende incitamenter:

 

a) fritagelse af transportvirksomhederne fra de infrastrukturafgifter og afgifter for eksterne omkostninger og/eller afgifter for trafikbelastning, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 1999/62/EF, i en form, der navnlig tilgodeser køretøjer drevet af alternative brændstoffer som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU1a

 

b) godtgørelse af afgifter for benyttelse af visse infrastrukturer for virksomheder, der udfører operationer, som led i en kombineret transport

 

c) fritagelse af transportvirksomheder fra de begrænsninger, der pålægges i henhold til nationale kørselsforbud.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1)

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når medlemsstaterne træffer yderligere foranstaltninger, skal de også tage behørigt hensyn til behovet for at fremskynde overgangen til digitalisering i sektoren for kombineret transport, og de skal navnlig:

 

a) fremme integrationen af netforbundne systemer og automatisering af operationer

 

b) forbedre investeringer i digital logistik og digitale informations- og kommunikationsteknologier og intelligente transportsystemer og

 

c) udfase brugen af papirdokumenter i fremtiden.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Sådanne supplerende foranstaltninger skal indeholde incitamenter, der fremmer brugen af ikke-vejstrækninger. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at styrke søtransportens konkurrenceevne, f.eks. økonomiske incitamenter til at benytte nærskibstrafik eller indre vandveje eller til oprettelse af ny nærskibstrafik.

Begrundelse

Nærskibstrafik og transport, der anvender indre vandveje, bør indgå blandt de transportformer, der er berettiget til nationale incitamenter på en ikke-diskriminerende måde.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne sikrer, at støtteforanstaltninger for kombineret transport tager sigte på at nedbringe vejgodstransporten og tilskynde til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport og derved mindsker luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed.

8.  Medlemsstaterne sikrer, at støtteforanstaltninger for kombineret transport tager sigte på at nedbringe vejgodstransporten og tilskynde til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport eller lavemissionskøretøjer eller anvendelse af alternative brændstoffer med lavere emissioner, som f.eks. biobrændstof, elektricitet fra vedvarende energikilder, naturgas eller hydrogenbrændselsceller, og derved mindsker luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 9a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne offentliggør i et lettilgængeligt format og gratis alle relevante oplysninger om de foranstaltninger, der vedtages i medfør af artikel 6, samt andre relevante oplysninger med henblik på anvendelsen af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne offentliggør i et lettilgængeligt format på internettet og gratis alle relevante oplysninger om de foranstaltninger, der vedtages i medfør af artikel 6, samt andre relevante oplysninger med henblik på anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 9a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen offentliggør og ajourfører om nødvendigt listen over kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, samt listen over de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger.

4.  Kommissionen offentliggør på internettet og ajourfører om nødvendigt listen over kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, samt listen over de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra [indsæt datoen for denne ændringsretsakts ikrafttræden].

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, tillægges Kommissionen for fem år fra [indsæt datoen for denne ændringsretsakts ikrafttræden] Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Direktiv 92/106/EØF (direktivet om kombineret transport) indfører fælles regler for visse former for kombineret godstransport. Det tager sigte på at mindske vejgodstransport ved at samle jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport. Direktivet om kombineret transport er den eneste retsakt på EU-plan, som direkte giver incitamenter til en trafikoverflytning fra vejtransport til lavemissionstransportformer. Intermodal transport anvender i vid udstrækning former — som jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport —, der har mindre negative eksterne virkninger (emissioner, støj og ulykker).

Revisionen af de nuværende regler sker efter Kommissionens sundhedstjek af den eksisterende lovgivning, herunder høringer af medlemsstaterne og interesserede parter. Dette tjek viste, at selv om virkningen af direktivet om kombineret transport har været beskeden, er det et af de instrumenter, der fremmer udbredelsen af intermodal godstransport. Dens effektivitet og omkostningseffektivitet kan forbedres ved at rette op på de påviste problemer. I den nuværende situation er de største problemer: 1) mindre fordelagtige betingelser i forhold til vejtransport og 2) utilstrækkelig kapacitet og intermodal infrastruktur. Det reviderede direktiv vil navnlig:

- afklare og udvide definitionen af kombineret transport

- forbedre overvågningen af støtteberettigelsesbestemmelserne og betingelserne for håndhævelse

- forbedre direktivets betingelser for rapportering og overvågning samt

- øge incitamenternes effektivitet.

Kommissionen foreslår at udvide anvendelsesområdet til at omfatte indenlandsk transport. Hver vejstrækning i den kombinerede transport må ikke overstige 150 km i lige linje eller 20 % af den samlede distance af den kombinerede transport i lige line, når denne er over 150 km. Medlemsstaterne kan i visse tilfælde indrømme undtagelser. Cabotagekørselsfritagelser finder kun anvendelse på køretøjer, der transporterer på vejstrækninger, der indgår i international kombineret transport.

Der skal fremlægges dokumentation for klart at fastlægge, hvornår der er tale om en kombineret transport. Kommissionen foreslår en liste over dokumenter, som transportøren skal stille til rådighed ved kontroller på vejene. Sådan dokumentation kan forelægges eller fremsendes elektronisk.

Ifølge Kommissionens forslag skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen en rapport med oplysninger om kombineret transport på deres område. Kommissionen udarbejder og forelægger en rapport med en vurdering af den økonomiske udvikling, virkningerne af gennemførelsen af direktivet, effektiviteten af de støtteforanstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget, og eventuelle yderligere foranstaltninger, herunder en revision af definitionen af kombineret transport.

For så vidt angår forøgelse af effektiviteten af incitamenterne, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til støtte af investeringer i terminaler for omladning og sikrer, at enhver placering i Unionen ikke er beliggende i en afstand af mere end 150 km fra sådanne terminaler.

Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetente myndigheder, der er ansvarlig(e) for gennemførelsen af dette direktiv.

Ordførerens holdning

Ordføreren understreger betydningen af at fremme kombineret transport for levering af varer.

Kombineret transport kan være vigtig for at reducere indvirkningen af transport på sundhed og miljø og støtte overgangen til mindre forurenende metoder og bidrage til at nå målene for reduktion af drivhusgasemissioner.

Kombineret transport er derfor en mulighed for at modernisere transportsektoren og forbedre godstransport, aflaste trafikken og forbedre forvaltningen af omladningsterminaler. Der er behov for foranstaltninger med hensyn til investeringer i infrastruktur og økonomiske incitamenter.

Ordføreren støtter overordnet Kommissionens forslag og anerkender resultaterne af den forudgående Refit-evaluering, men hun mener, at der er en række områder, hvor forslaget er nødt til at blive styrket og ændret. Et yderligere teknisk arbejde for at præcisere definitionen af kombineret transport bør også lette gennemførelsen af de ajourførte regler i medlemsstater.

Anvendelsesområde og definition

Ordføreren foreslår at udarbejde en bedre definition af køretøjer, der er omfattet af direktivets anvendelsesområde, idet der bør sondres mellem køretøjer/lasteenheder, der er ledsaget eller ej af deres førere.

For at undgå forskelsbehandling mellem de erhvervsdrivende og konkurrencemæssige problemer mellem medlemsstaterne bør det være obligatorisk for alle medlemsstater at tillade som hovedregel en overskridelse af den maksimale distance for vejstrækningen, men kun i henhold til meget klare betingelser og kriterier, der skal gælde i hele Unionen.

Der er behov for klarere at definere kombineret transport i tredjelande, særlig med hensyn til beregning af afstanden for hver vejstrækning. Ordføreren gør det klart, at vejstrækninger uden for Unionens område, ikke bør tages i betragtning med henblik på dette direktiv.

Dokumentation og digitale midler

Ordføreren glæder sig over den detaljerede liste over de oplysninger, der skal gives af transportvirksomheder ved vejkontroller, og hun giver visse præciseringer.

Det er dog nødvendigt at tillade en vis fleksibilitet for efterfølgende kontrol i tilfælde af dokumentation for den oprindelige transports vejafsnit, og den del, der ikke foregår ad landevejen.

Digitaliseringen vil i betydelig grad øge den kombinerede transports effektivitet og konkurrenceevne. Ordførerne foreslår en række foranstaltninger til at udfase anvendelsen af papirsystemer og tilskynde virksomheder og medlemsstater til at foretage et hurtigere skift. Nedbringelse af omkostninger, færre administrative byrder og større energieffektivitet vil hjælpe med at øge fordelene ved kombineret transport frem for andre metoder.

Cabotagekørsel og udstationering af førere

Ordføreren mener, at reglerne om cabotagekørselsfritagelse vedrørende internationale vejstrækninger bidrager til fremme af kombineret transport, men hun ønsker at sikre, at den eksisterende lovgivning anvendes korrekt med henblik på at forhindre ulovlig cabotagekørsel.

Cabotagekørselsfritagelsen, som defineret i artikel 4, finder anvendelse på grænseoverskridende transportoperationer, men den vil ikke finde anvendelse på indenlandske vejstrækninger i kombineret transport. De første kørsler konkurrerer direkte med grænseoverskridende ren vejtransport.

For at sikre den sociale beskyttelse af førere, der udfører et arbejde i en anden medlemsstat, bør bestemmelser om udstationering af førere i direktiverne 96/71 og 2014/67 gælde for alle former for kørsel.

Desuden foreslår ordføreren mere klarhed omkring anvendelsen af cabotagekørselsfritagelserne og udstationering af førere.

Medlemsstaternes tilbagerapportering og Kommissionens vurdering

Ordføreren glæder sig over de rapporteringsforpligtelser, som Kommissionen foreslår, og mener, at en mere præcis dataindsamling vil bidrage til evalueringen af virkningerne af gennemførelsen af direktivet om kombineret transport.

Ordføreren foreslår en udtrykkelig henvisning til nationale mål for at sikre større gennemsigtighed, effektivitet og sammenhæng med direktivets målsætninger. Målene er navnlig forbundet med udviklingen af kombineret transport, indvirkning på sundheden og miljøet, mindre belastning af vejnettet og øget transportsikkerhed.

Gennemsigtigheden bør sikres, og sammenlignelige data bør offentliggøres på EU-plan. Kommissionen bør overveje at forbedre indsamlingen og offentliggørelsen af data gennem en ændring af Eurostat-forordningen.

Skattemæssige incitamenter

Ordføreren mener, at yderligere finanspolitiske foranstaltninger bør vedtages af medlemsstaterne med henblik på at skabe en økonomisk fordel for kombineret transport i forhold til andre transportformer. Eventuelle undtagelser fra infrastrukturafgifter (for både jernbane- og vejtransport), afgifter for eksterne omkostninger og afgifter for trafikbelastning kan indføres, navnlig for køretøjer drevet af alternative brændstoffer.

Foranstaltninger til støtte af investeringer i infrastruktur og drift

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at sikre en afbalanceret og tilstrækkelig geografisk fordeling af passende og tilstrækkelige faciliteter i Unionen, og navnlig om TEN-T hovednettet og det samlede net. Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til behovet for at reducere trafikbelastningen, forbedre grænseoverskridende forbindelser, forbedre tilgængeligheden og forbindelsesmulighederne og fremskynde overgangen til digitalisering.

Det er nødvendigt at skelne mellem bygning af nye terminaler og udbygning af de eksisterende, da behovene er forskellige i de geografiske områder. I områder, hvor der er behov for yderligere terminalkapacitet bør udbygningen af eksisterende terminaler overvejes, og om nødvendigt bør der bygges nye terminaler.

Hvis der gives statsstøtte til bygning af nye terminaler, skal medlemsstaterne sikre sig, at dette ikke vil berøre eksisterende terminaler, herunder ved at foretage prøvning af økonomisk ligevægt, hvis det er nødvendigt.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (17.5.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne
(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

Ordfører for udtalelse: Michel Dantin

KORT BEGRUNDELSE

I hvidbogen fra 2011 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" satte Unionen sig det mål at flytte 30 % af vejgodstransporten til andre transportformer såsom jernbane- eller søtransport inden 2030 og over 50 % inden 2050.

Direktiv 92/106/EØF er det eneste juridiske EU-instrument, som omhandler trafikoverflytning, og det er stadig fuldt ud relevant over 25 år efter dets ikrafttræden. Hvert år er luftforureningen i Den Europæiske Union årsag til 400 000 for tidlige dødsfald, trafikulykker er skyld i 26 000 dødsfald, og for stor trafiktæthed anslås at koste 1,1 % af EU's BNP. Kombineret transport er et af redskaberne til at imødegå de negative virkninger af transport.

Som følge af udviklingen i transportsektoren, udbredelsen af nye teknologier, visse uklare og forældede bestemmelser i teksten og mangler i gennemførelsen i medlemsstaterne er det dog hensigtsmæssigt at revidere dette direktiv med henblik på at frigøre det fulde potentiale af kombineret transport i Europa.

Overordnet set glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag, som tager fat på mange af de nuværende mangler ved at tydeliggøre teksten og fjerne visse hindringer for en trafikoverflytning. Ordføreren støtter navnlig revisionen af definitionen af kombineret transport, udvidelsen til ligeledes at omfatte nationale transportoperationer, virksomhedernes mulighed for at anvende elektroniske dokumenter, en bredere vifte af støtteforanstaltninger, styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne om investeringer i infrastruktur og udvekslingen af oplysninger om trafikoverflytning.

Ordføreren foreslår at styrke teksten på flere centrale områder:

Juridiske præciseringer

Ordføreren foreslår en række præciseringer med henblik på at undgå divergerende fortolkninger. Disse vedrører navnlig reglerne om cabotagekørsel inden for national kombineret transport og kriterierne for undtagelser fra reglen om 150 km.

Rationalisering af infrastrukturinvesteringer

Ordføreren mener, at omladningsterminaler bør være hovedprioriteringen for investeringer i infrastruktur inden for kombineret transport. Der skal lægges vægt på udvidelse og forbedring af eksisterende infrastrukturs ydeevne. For så vidt angår oprettelsen af nye terminaler støtter ordføreren gennemførelsen af en forudgående konsekvensanalyse med henblik på at sikre sådanne investeringers økonomiske og miljømæssige relevans under hensyntagen til områdets geografiske og naturlige begrænsninger.

Forbedring af logistikken

Omladningsomkostningerne og den tid, der er nødvendig for omladningen, er en nøglefaktor for den manglende konkurrencedygtighed inden for kombineret transport i forhold til unimodal transport. Forbedring af logistikken gennem digitale løsninger, informations- og kommunikationsteknologi, forbundne transportsystemer eller bedre uddannelse af arbejdsstyrken vil efter ordførerens mening styrke tiltrækningskraften ved kombineret transport.

Fremme af ren energi og teknologi

Selv om et af direktivets hovedformål er at nedbringe emissionerne af luftforurenende stoffer, omfatter den nuværende tekst ikke foranstaltninger til at tilskynde til anvendelse af energieffektive køretøjer og energieffektiv infrastruktur, vedvarende energikilder, innovative teknologier og digitale løsninger. Ordføreren fremsætter forslag herom og fastlægger navnlig omfanget af mulige støtteforanstaltninger.

Styrkede støtteforanstaltninger til virksomheder

Ordføreren ønsker at gøre det obligatorisk at vedtage mindst én supplerende støtteforanstaltning i hver medlemsstat senest den 31. december 2021, især med henblik på at reducere vejgodstransports indvirkning på miljøet og folkesundheden.

Ordføreren foreslår at målrette støtteforanstaltningerne på en mere præcis måde. Medlemsstaterne bør prioritere investeringer i omladningsterminaler for at begrænse flaskehalse og områder med trafiktæthed, navnlig i nærheden af byer og bynære områder, lette passagen gennem områder med naturbetingede hindringer såsom bjergområder, styrke forbindelserne på tværs af grænserne, reducere emissionerne af luftforurenende stoffer og forbedre adgangen til og fra industriområder, der mangler denne infrastruktur.

Statistikker og det europæiske mål om trafikoverflytning

Unionen har sat sig som mål at flytte 30 % af vejgodstransporten til andre transportformer inden 2030 og 50 % inden 2050. Overvågning af udviklingen af kombineret transport i medlemsstaterne og på EU-plan er dog fortsat mangelfuld, navnlig på grund af svaghederne i de statistikker, der er til rådighed. Ordføreren strammer medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser og opfordrer Kommissionen til at overvåge, om de europæiske mål for kombineret transport bliver opfyldt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Transports negative virkning på luftforurening, drivhusgasemissioner, ulykker, støj og for stor trafiktæthed fortsætter med at give problemer for økonomien og de europæiske borgeres sundhed og velfærd. Til trods for at vejtransporten er den vigtigste bidragyder til disse negative virkninger, anslås vejgodstransporten at ville vokse med 60 % frem til 2050.

(1)  Transports negative virkning på luftforurening, drivhusgasemissioner, ulykker, støj og for stor trafiktæthed fortsætter med at give problemer for økonomien og de europæiske borgeres sundhed og velfærd. Transport tegner sig i øjeblikket for ca. 23,2 % af de samlede drivhusgasemissioner i EU, og i 2014 tegnede vejtransport sig for 72,8 % af drivhusgasemissionerne i EU's transportsektor. Hvert år er luftforureningen i EU årsag til 400 000 for tidlige dødsfald, trafikulykker er skyld i 26 000 dødsfald, og for stor trafiktæthed anslås at koste 1,1 % af EU's BNP. Til trods for at vejtransporten er den vigtigste bidragyder til disse negative virkninger, kan vejgodstransporten vokse med 60 % frem til 2050.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  At mindske den negative virkning fra transport er fortsat et af de vigtigste mål for Unionens transportpolitik. Rådets direktiv 92/106/EEC21, som fastlægger foranstaltninger til fremme af udviklingen af kombineret transport, er den eneste EU-retsakt, som direkte giver incitamenter til en trafikoverflytning fra vejtransport til lavemissionstransportformer såsom transport ad indre vandveje, søtransport og jernbanetransport.

(2)  At mindske den negative virkning fra transport er fortsat et af de vigtigste mål for Unionens transportpolitik. Rådets direktiv 92/106/EØF, som fastlægger foranstaltninger til fremme af udviklingen af kombineret transport, er den eneste EU-retsakt, som direkte giver incitamenter til en trafikoverflytning fra vejtransport til lavemissionstransportformer såsom transport ad indre vandveje, søtransport og jernbanetransport. Med henblik på yderligere at reducere de negative eksterne virkninger af vejtransport bør forskning i og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne om løsninger med hensyn til bedre ruter, netoptimering, øget lasteffektivitet og mulighederne for opkrævning af eksterne omkostninger fremmes.

_________________

_________________

21 Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).

21 Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Fremskridtene er gået langsommere end forventet med at optimere multimodale logistikkæders ydeevne, herunder ved at gøre større brug af energieffektive transportformer, og ifølge de aktuelle fremskrivninger vil det hverken være muligt at nå målet om at overflytte 30 % af vejgodstransporten over 300 km til andre transportformer såsom jernbane eller skibsfart frem til 2030, eller mere end 50 % frem til 2050.

(3)  Fremskridtene er gået langsommere end forventet med at optimere multimodale logistikkæders ydeevne, herunder ved at gøre større brug af energieffektive transportformer, og ifølge de aktuelle fremskrivninger vil det hverken være muligt at nå målet om at overflytte 30 % af vejgodstransporten over 300 km til andre transportformer såsom jernbane eller skibsfart frem til 2030, eller mere end 50 % frem til 2050. I betragtning af det endnu uudnyttede potentiale af kombineret transport spiller forbedringen af dette direktiv en væsentlig rolle med hensyn til det bidrag, som denne sektor yder til at opfylde målene i Parisaftalen om klimaændringer;

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Dette direktiv bør bane vejen for effektive intermodale og multimodale godstransporttjenester, der tilbyder lige konkurrencevilkår for de forskellige transportformer.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Direktiv 92/106/EØF bør forenkles og gennemførelsen forbedres ved at revidere de økonomiske incitamenter til kombineret transport med henblik på at opmuntre til overflytning af gods fra vejtransport til transportformer, som er mere miljøvenlige, sikre, mere energieffektive og skaber mindre trafikoverbelastning.

(5)  Direktiv 92/106/EØF bør forenkles og gennemførelsen forbedres ved at revidere og styrke de økonomiske incitamenter til kombineret transport med henblik på at fremme overflytning af gods fra vejtransport til mindre forurenende transportformer, som er mere miljøvenlige, sikrere og mere energieffektive, og som skaber mindre trafikoverbelastning. På baggrund heraf bør forskning i og udveksling af bedste praksis om trafikoverflytning fra vej til jernbane fremmes.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Mængden af indenlandsk intermodal transport udgør 19,3 % af den samlede intermodale transport i Unionen. Denne transport kan aktuelt ikke benytte sig af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 92/106/EØF på grund af det begrænsede anvendelsesområde for definitionen af kombineret transport. De negative virkninger af indenlandsk vejtransport, herunder navnlig drivhusgasemissionerne og for stor trafiktæthed, har dog konsekvenser ud over de nationale grænser. Det er derfor nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/106/EØF til også at omfatte indenlandsk (i én medlemsstat) kombineret transport for at støtte den videre udvikling af kombineret transport i Unionen, dvs. en stigning i trafikoverflytningen fra vej til jernbane, indre vandveje og nærskibsfart.

(6)  Mængden af indenlandsk intermodal transport udgør 19,3 % af den samlede intermodale transport i Unionen. Denne transport kan aktuelt ikke benytte sig af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 92/106/EØF på grund af det begrænsede anvendelsesområde for definitionen af kombineret transport. De negative virkninger af indenlandsk vejtransport, herunder navnlig drivhusgasemissionerne og for stor trafiktæthed, har dog konsekvenser ud over de nationale grænser. Det er derfor nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for direktiv 92/106/EØF til også at omfatte indenlandsk (i én medlemsstat) kombineret transport for at støtte den videre udvikling af kombineret transport i Unionen, dvs. en stigning i trafikoverflytningen fra vej til jernbane, indre vandveje og nærskibsfart. Undtagelsen fra reglerne om cabotagekørsel er dog begrænset til internationale kombinerede transportoperationer mellem flere medlemsstater. Medlemsstaterne bør foretage effektive kontroller for at sikre, at disse regler overholdes, og fremme harmoniserede arbejdsvilkår og sociale vilkår mellem de forskellige transportformer og mellem de forskellige medlemsstater.

Begrundelse

Artikel 4 i direktiv 92/106/EØF om undtagelse fra reglerne om cabotagekørsel er ikke ændret i Kommissionens forslag. Eftersom direktivets anvendelsesområde er udvidet til at omfatte nationale kombinerede transportoperationer, bør det udtrykkeligt præciseres, at denne undtagelse ikke gælder for nationale operationer.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den aktuelle definition af kombineret transport omfatter forskellige afstandsgrænser for vejstrækninger, der er del af en kombineret transport, alt efter transportformen for den ikke-vejgående del, og for jernbane er der ingen fast afstandsbegrænsning, men der tages i stedet hensyn til den "nærmeste egnede terminal" for at tage højde for specifikke situationer. Definitionen har givet anledning til mange vanskeligheder ved gennemførelsen på grund af de forskellige fortolkninger og specifikke vanskeligheder med at fastsætte betingelserne for gennemførelsen. Det ville være nyttigt at fjerne disse uklarheder og samtidig sikre, at der bevares en vis fleksibilitet.

(8)  Den aktuelle definition af kombineret transport omfatter forskellige afstandsgrænser for vejstrækninger, der er del af en kombineret transport, alt efter transportformen for den ikke-vejgående del, og for jernbane er der ingen fast afstandsbegrænsning, men der tages i stedet hensyn til den "nærmeste egnede terminal" for at tage højde for specifikke situationer. Definitionen har givet anledning til mange vanskeligheder ved gennemførelsen på grund af de forskellige fortolkninger og specifikke vanskeligheder med at fastsætte betingelserne for gennemførelsen. Det ville være nyttigt at fjerne disse uklarheder og samtidig sikre, at der bevares en vis fleksibilitet. Kommissionen bør præcisere de kriterier, der finder anvendelse ved brug af denne fleksibilitet, med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen mellem medlemsstaterne. Der bør navnlig tages hensyn til infrastrukturs og tjenesters tilgængelighed og ydeevne inden for kombineret transport.

Begrundelse

Denne fleksibilitet er af afgørende betydning for ikke at begrænse mulighederne inden for kombineret transport. Det er dog hensigtsmæssigt at præcisere kriterierne for omfanget af denne undtagelse på EU-plan for at undgå divergerende fortolkninger mellem medlemsstaterne og en ulige behandling af virksomhederne på det indre marked.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Med henblik på at gøre den kombinerede transport konkurrencedygtig og attraktiv for virksomheder, navnlig for meget små virksomheder (mikrovirksomheder) og for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), bør man så vidt muligt mindske den administrative byrde, som kombineret transport kan indebære i forhold til unimodal transport.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Omfanget af de nuværende økonomiske støtteforanstaltninger, som er fastsat i direktiv 92/106/EØF, er meget begrænset, idet de består af skattemæssige foranstaltninger (dvs. tilbagebetaling eller nedsættelse af afgifter), som kun vedrører kombineret transport med jernbane/vejtransport. Sådanne foranstaltninger bør udvides til også at omfatte kombineret transport, der involverer indre vandveje og søtransport. Andre relevante typer foranstaltninger bør også støttes såsom støtteforanstaltninger til infrastrukturinvesteringer eller forskellige økonomiske støtteforanstaltninger.

(12)  Omfanget af de nuværende økonomiske støtteforanstaltninger, som er fastsat i direktiv 92/106/EØF, er meget begrænset, idet de består af skattemæssige foranstaltninger (dvs. tilbagebetaling eller nedsættelse af afgifter), som kun vedrører kombineret transport med jernbane/vejtransport. Sådanne foranstaltninger bør udvides til også at omfatte kombineret transport, der involverer indre vandveje og søtransport. Andre relevante typer foranstaltninger bør også støttes såsom støtteforanstaltninger til investeringer i infrastruktur eller digitale teknologier eller forskellige økonomiske støtteforanstaltninger.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Den vigtigste infrastrukturflaskehals, som hæmmer trafikoverflytningen fra vejgodstransport til andre transportformer, er omladningsterminaler. Den nuværende fordeling af og dækning med omladningsterminaler i Unionen - i det mindste langs TEN-T-hovednettet og det samlede net - er utilstrækkelig til trods for, at de eksisterende omladningsterminaler er ved at nå deres grænser og vil skulle udvikles for at kunne håndtere den samlede godstrafikvækst. Investeringer i omladningsterminalkapacitet kan måske mindske de samlede omladningsomkostninger og derved frembringe en afledt trafikoverflytning, som det har kunnet konstateres i nogle medlemsstater. Medlemsstaterne bør derfor i samarbejde med nabomedlemsstaterne og Kommissionen sikre, at der bygges flere omladningsterminaler til kombineret transport og at mere omladningskapacitet bygges eller stilles til rådighed for transportvirksomhederne. Det ville tilskynde til anvendelsen af godstransportalternativer og øge trafikoverflytningen, således at kombineret transport bliver mere konkurrencedygtig end vejtransport alene. En øget dækning med og kapacitet af omladningsterminaler burde som et minimum etableres langs TEN-T-hovednettet og det samlede net. Der bør gennemsnitligt være mindst én egnet omladningsterminal til kombineret transport placeret ikke mere end 150 km fra et hvilket som helst afskibningssted i Unionen.

(13)  Den vigtigste infrastrukturflaskehals, som hæmmer trafikoverflytningen fra vejgodstransport til andre transportformer, er omladningsterminaler. Den nuværende fordeling af og dækning med omladningsterminaler i Unionen - i det mindste langs TEN-T-hovednettet og det samlede net - er i visse tilfælde utilstrækkelig til trods for, at de eksisterende omladningsterminaler er ved at nå deres grænser, mens andre terminaler ikke udnyttes i forhold til deres reelle kapacitet, der kunne give mulighed for at kunne håndtere den samlede godstrafikvækst. Investeringer i omladningsterminalkapacitet, netoptimering og udviklingen af nye omladningsteknikker kan måske mindske de samlede omladningsomkostninger og derved frembringe en afledt trafikoverflytning, som det har kunnet konstateres i nogle medlemsstater.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Medlemsstaterne bør i samarbejde med nabomedlemsstaterne og Kommissionen sikre, at der stilles et netværk af effektive, moderniserede og fuldt udnyttede terminaler til rådighed for transportvirksomhederne for at dække den nuværende og fremtidige efterspørgsel efter transportinfrastruktur. Det vil tilskynde til anvendelsen af godstransportalternativer og øge trafikoverflytningen, således at kombineret transport bliver mere konkurrencedygtig end vejtransport alene. Dækning med og en øget kapacitet af omladningsterminaler burde som et minimum etableres langs TEN-T-hovednettet og det samlede net. Der bør gennemsnitligt være mindst én egnet omladningsterminal til kombineret transport placeret ikke mere end 150 km i lige linje fra et hvilket som helst afskibningssted i Unionen, samtidig med at der også tages højde for økonomiske kriterier.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstaterne bør gennemføre yderligere økonomiske støtteforanstaltninger ud over de nuværende, som bør målrettes mod de forskellige dele af en kombineret transport for at mindske vejgodstransporten og for at opmuntre til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport og derved mindske luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed. Sådanne foranstaltninger kan omfatte nedsættelse af visse afgifter eller transportgebyrer, tilskud til intermodale lasteenheder, som faktisk er anvendt til kombineret transport, eller delvis refusion af udgifter til omladning.

(14)  Medlemsstaterne bør gennemføre yderligere økonomiske støtteforanstaltninger ud over de nuværende, som bør målrettes mod de forskellige dele af en kombineret transport for at mindske vejgodstransporten og for at opmuntre til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport eller mindske vejgodssektorens CO2-aftryk og derved mindske luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed. Sådanne foranstaltninger bør primært finde anvendelse på følsomme områder, såsom bjergområder, store by- og industriknudepunkter, grænseoverskridende forbindelser og industriområder, hvor der mangler sådanne infrastrukturer og omladningsterminaler, for at mindske flaskehalse og trafikpropper. De kan omfatte nedsættelse af visse afgifter eller transportgebyrer, tilskud til intermodale lasteenheder, som faktisk er anvendt til kombineret transport, eller delvis refusion af udgifter til omladning, hvilket vil bidrage til at mindske de socioøkonomiske omkostninger ved transport og sundhedsrisiciene forbundet med forurening og støj og samtidig være til gavn for borgerne, erhvervslivet og miljøet.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Medlemsstaterne bør træffe yderligere foranstaltninger til at styrke den kombinerede transports miljøresultater, effektivitet og bæredygtighed ved at fremme brugen af transportformer med nul- eller lavemission eller alternative brændstoffer, ved at støtte udbredelsen af energieffektivitet og vedvarende energi inden for hele den kombinerede transport og ved at reducere transportrelaterede gener såsom støj, navnlig i jernbanesektoren og i nærheden af byområder.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  De forskellige EU-fonde og programmer til finansiering af forskning bør fortsat støtte medlemsstaterne i at opfylde dette direktivs mål.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14c)  Investeringer i logistik udgør også en vigtig løftestang for at styrke den kombinerede transports konkurrenceevne. En mere systematisk anvendelse af digitale løsninger, som f.eks. informations- og kommunikationsteknologi eller intelligente forbundne systemer, vil lette udvekslingen af oplysninger, forbedre effektiviteten af og nedbringe omkostningerne ved omladning og nedbringe den tid, der er nødvendig herfor.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 14 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14d)  Investeringer i uddannelse af arbejdsstyrken i logistikkæden, især arbejdsstyrken i omladningsterminaler, vil også bidrage til at styrke den kombinerede transports konkurrenceevne.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Støtteforanstaltninger for kombineret transport bør gennemføres i overensstemmelse med statsstøttereglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(15)  Med forbehold af statsstøttereglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør statsstøtteforanstaltninger til kombineret transport have en vis fleksibilitet for at fremme brugen af statsstøtte.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Støtteforanstaltninger bør koordineres, efter behov, mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(16)  For at undgå en eventuel overlapning af investeringer mellem medlemsstater, der ligger i nærheden af hinanden, bør støtteforanstaltninger koordineres, efter behov, mellem medlemsstaterne og Kommissionen gennem et tæt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Støtteforanstaltninger bør også revideres regelmæssigt af medlemsstaterne for at sikre deres effektivitet og virksomhed.

(17)  Støtteforanstaltninger bør også revideres regelmæssigt af medlemsstaterne for at sikre deres effektivitet og virksomhed, og der bør træffes korrigerende foranstaltninger, hvis det bliver nødvendigt. Kommissionen bør på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne foretage en analyse af de forskellige foranstaltninger, der er truffet i medlemsstaterne, og effektiviteten heraf og fremme udvekslingen af god praksis.

Begrundelse

Udvekslingen af god praksis, dvs. de støtteforanstaltninger, som medlemsstaterne har indført, og som har vist sig særlig virkningsfulde, bør styrkes for at give medlemsstaterne nyttige oplysninger i forhold til deres valg med hensyn til investeringer og støtteforanstaltninger inden for kombineret transport.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Manglen på sammenlignelige og pålidelige statistikker udgør i øjeblikket en hindring for evalueringen af kombineret transport i Unionen og for vedtagelsen af foranstaltninger, der kan frigøre potentialet heraf.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med sigte på at tage højde for udviklingen inden for transport i Unionen, herunder navnlig på markedet for kombineret transport, bør medlemsstaterne indsamle relevante data og oplysninger og indberette dem til Kommissionen regelmæssigt, og Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv hvert fjerde år.

(19)  Med sigte på at tage højde for udviklingen inden for transport i Unionen, herunder navnlig på markedet for kombineret transport, bør medlemsstaterne indsamle relevante data og oplysninger og indberette dem til Kommissionen regelmæssigt, og Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaternes kompetente myndigheder om anvendelsen af dette direktiv hvert fjerde år.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Kommissionen er ansvarlig for den korrekte anvendelse af dette direktiv og for opfyldelsen af EU's mål om udvikling af kombineret transport i hele EU inden 2030 og 2050. Med henblik herpå bør den regelmæssigt vurdere udviklingen i omfanget af kombineret transport i hver af medlemsstaterne på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne, og den bør om nødvendigt foreslå ændringer til dette direktiv med henblik på at nå det mål på EU-plan.

Begrundelse

Kommissionen bør spille en større rolle i overvågningen af EU's mål inden for kombineret transport og bør træffe korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Transparens er vigtig for alle interessenter, der er involveret i kombineret transport, herunder navnlig dem, der berøres af dette direktiv. Med sigte på at understøtte en sådan transparens og fremme yderligere samarbejde bør der udpeges kompetente myndigheder i hver medlemsstat.

(20)  Transparens er vigtig for alle interessenter, der er involveret i kombineret transport, herunder navnlig dem, der berøres af dette direktiv. Med sigte på at understøtte en sådan transparens og fremme yderligere samarbejde bør der udpeges en kompetent myndighed i hver medlemsstat.

Begrundelse

Med henblik på at forbedre synligheden af kontaktpunktet, sikre sammenhæng i gennemførelsen af direktivet, mindske administrativt dobbeltarbejde og lette overvågningen af gennemførelsen bør der udelukkende udpeges én enkelt kompetent myndighed pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Målene for dette direktiv, nemlig at fremme trafikoverflytning fra vejtransport til mere miljøvenlige transportformer, og dermed mindske de negative eksternaliteter fra Unionens transportsystem, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den hovedsageligt grænseoverskridende karakter af kombineret godstransport og sammenbundet infrastruktur samt de problemer, som dette direktiv tænkes at løse, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22)  Målene for dette direktiv, nemlig at fremme trafikoverflytning fra vejtransport til mere miljøvenlige transportformer, og dermed mindske de negative eksternaliteter fra Unionens transportsystem, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor navnlig på grund af den grænseoverskridende karakter af kombineret godstransport og sammenbundet infrastruktur samt de problemer, som dette direktiv tænkes at løse, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Begrænsningen af vejstrækningens længde kan overskrides for kombineret vej/jernbanetransport, når det er godkendt af den eller de medlemsstater, hvis område vejstrækningen køres med henblik på at nå den geografisk nærmeste transportterminal, som har den nødvendige operationelle omladningskapacitet til læsning eller losning for så vidt angår omladningsudstyr, terminalkapacitet og passende jernbanegodstransport.

Begrænsningen af vejstrækningens længde kan overskrides for kombineret transport med henblik på at nå den geografisk nærmeste omladningsterminal, herunder hvis denne befinder sig i en anden medlemsstat, som har den nødvendige operationelle omladningskapacitet til læsning eller losning for så vidt angår omladningsudstyr, terminalkapacitet, terminalåbningstider og passende jernbanegodstransport. For at undgå divergerende fortolkninger mellem medlemsstaterne vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 10a, der supplerer dette direktiv, hvori Kommissionen præciserer kriterierne for, hvornår operatører inden for kombineret transport må overskride begrænsningen af vejstrækningens længde. Medlemsstaterne kontrollerer transportvirksomhedernes overholdelse af disse regler og tilsender Kommissionen de nødvendige oplysninger om tilladelser, herunder begrundelsen for at indrømme undtagelser og varigheden heraf.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En kombineret transport anses for at finde sted i Unionen, hvis transporten eller den del af den, der finder sted i Unionen, opfylder kravene i stk. 2 og 3."

4.  En kombineret transport anses for at finde sted i Unionen, hvis transporten eller den del af den, der finder sted i Unionen, opfylder kravene i stk. 2 og 3. En kombineret transport kan med henblik på anvendelsen af dette direktiv begynde eller slutte i et tredjeland eller indebære en vejstrækning i et tredjeland.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet og den geografiske dækning af terminaler, som betjener kombineret transport, og det årlige antal omladninger i disse terminaler

c)  antallet og den geografiske dækning af terminaler, som betjener kombineret transport, og det årlige antal omladninger i disse terminaler i forhold til deres respektive anvendte kapacitet

Begrundelse

Der er behov for oplysninger om de pågældende terminalers faktiske beliggenhed og tilgængelighed og en ajourført vurdering af deres respektive anvendte kapacitet eller potentiale for forbedringer.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  udviklingen inden for kombineret transport og inden for de forskellige transportformer på området

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På grundlag af en analyse af de nationale rapporter udarbejder Kommissionen den første gang [xx/xx/xxx - 9 måneder efter medlemsstaternes frist for indsendelse] og derefter hvert andet år en rapport, som forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet om:

3.  På grundlag af en analyse af de nationale rapporter, herunder statiske data, som er udarbejdet på grundlag af betegnelser og metoder, der er fælles for hele EU, udarbejder Kommissionen den første gang [xx/xx/xxx - 9 måneder efter medlemsstaternes frist for indsendelse] og derefter hvert andet år en rapport, som forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaternes kompetente myndigheder om:

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger betydningen af statistiske data, der skal indberettes af medlemsstaterne, og som skal baseres på en metode, der er fælles for hele EU.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den økonomiske udvikling af kombineret transport, navnlig set i lyset af udviklingen af miljøresultaterne for de forskellige transportformer

a)  den økonomiske udvikling af kombineret transport på medlemsstatsplan og på EU-plan, navnlig set i lyset af udviklingen af miljøresultaterne for de forskellige transportformer

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  effektiviteten og virksomheden af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i artikel 6

c)   effektiviteten og virksomheden af de støtteforanstaltninger, der er fastsat i artikel 6, med angivelse af de foranstaltninger, som anses for at være de mest effektive til at tjene dette direktivs oprindelige formål, og god praksis i medlemsstaterne

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 5 – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  ændringer i andelen af kombineret transport i de enkelte medlemsstater og på EU-plan, med henblik på at opfylde EU's mål for 2030 og 2050

Begrundelse

Kommissionen bør spille en større rolle i overvågningen af EU's mål inden for kombineret transport og bør træffe korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bygning og om nødvendigt udvidelse af sådanne omladningsterminaler til kombineret transport

a)   udvidelse af omladningsterminaler og om nødvendigt opførelse af nye terminaler til kombineret transport. Forud for disse investeringer skal der foretages en konsekvensanalyse, hvis formål er at sikre opfyldelsen af målene i dette direktiv og sikre den økonomiske og miljømæssige relevans af sådanne investeringer under hensyntagen til de geografiske og naturlige begrænsninger i det pågældende område. Medlemsstaterne skal prioritere investeringer i udvikling af nye omladningsteknikker og udviklingen af omladningsterminaler for at mindske flaskehalse og trafikpropper;

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  øget operationel effektivitet i de eksisterende terminaler.

b)   øget operationel effektivitet i de eksisterende omladningsterminaler, der muliggør etableringen af et netværk af terminaler i Unionen, som kan dække godstrafikefterspørgslen, bl.a. ved at støtte integration af forbundne systemer og automatisering af operationer, investeringer i digital logistik, informations- og kommunikationsteknologi og intelligente transportsystemer.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne samordner med nabomedlemsstater og Kommissionen for at sikre, at når sådanne foranstaltninger gennemføres, så prioriteres det at sikre en afbalanceret og tilstrækkeligt geografisk fordeling af egnede faciliteter i Unionen og navnlig langs TEN-T hovednettet og det samlede net, så det sikres, at intet sted i Unionen er beliggende i en afstand over 150 km fra en sådan terminal.

Medlemsstaterne samordner med nabomedlemsstater, navnlig gennem et tæt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, og Kommissionen for at sikre, at når sådanne foranstaltninger gennemføres, så prioriteres det at sikre en tilstrækkelig geografisk fordeling af omladningsterminaler i Unionen og navnlig langs TEN-T hovednettet og det samlede net, så det sikres, at intet sted i Unionen er beliggende i en afstand over 150 km i luftlinje fra en sådan terminal. Medlemsstaterne kan fravige reglen om 150 km, hvis sådanne faciliteter ikke har nogen økonomisk relevans eller på grund af områdets særlige geografiske eller naturbetingede forhold. En sådan fravigelse skal behørigt begrundes af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan træffe yderligere foranstaltninger for at forbedre kombineret transports konkurrenceevne i forhold til ækvivalent alternativ vejtransport.

Senest den 31. december 2021 træffer medlemsstaterne mindst én yderligere foranstaltning af økonomisk og lovgivningsmæssig karakter for - også gennem anvendelsen af teknologi - at forbedre kombineret transports konkurrenceevne i forhold til ækvivalent alternativ vejtransport, især ved at nedbringe den tid, der er nødvendig for omladning, og ligeledes de omkostninger, som er forbundet hermed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at forpligte medlemsstaterne til at fastlægge politikker og foranstaltninger for at fremme og udvikle kombineret transport og gøre den mere effektiv; disse politikker og foranstaltninger bør både være af økonomisk og lovgivningsmæssig karakter og især gennemføres gennem anvendelsen af teknologi.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan vedrøre en hvilken som helst kombineret transport som helhed eller en del heraf, f.eks. en vejstrækning eller en ikke-vejgående strækning, herunder køretøjet anvendt på en sådan strækning, eller lasteenheden eller omladningen.

Sådanne foranstaltninger kan vedrøre en hvilken som helst kombineret transport som helhed eller en del heraf, f.eks. en vejstrækning eller en ikke-vejgående strækning, herunder køretøjet anvendt på en sådan strækning, eller lasteenheden, omladningen eller uddannelse af arbejdsstyrken.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Senest den 31. december 2021 træffer medlemsstaterne mindst én yderligere foranstaltning med henblik at reducere godstransportens indvirkning på miljøet og folkesundheden, f.eks. ved at fremme køretøjers effektivitet, anvendelsen af alternative og mindre forurenende brændstoffer, anvendelse af vedvarende energi, også i terminalerne, og en mere effektiv anvendelse af transportnetværk gennem udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i medfør af denne artikel og deres specifikationer.

6.  Medlemsstaterne vurderer virkningerne af sådanne støtteforanstaltninger og genovervejer deres behov mindst hvert fjerde år og tilpasser om nødvendigt foranstaltningerne.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne vurderer virkningerne af sådanne støtteforanstaltninger og genovervejer deres behov mindst hvert fjerde år og tilpasser om nødvendigt foranstaltningerne.

7.  Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i artikel 5 stk. 1, om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel, og præciserer dem, forelægger resultatet af deres indvirkning og meddeler eventuelle korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt, med en præcis tidsplan.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 6 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne sikrer, at støtteforanstaltninger for kombineret transport tager sigte på at nedbringe vejgodstransporten og tilskynde til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport og derved mindsker luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed."

8.  Medlemsstaterne sikrer, at støtteforanstaltninger for kombineret transport tager sigte på at nedbringe vejgodstransporten og tilskynde til brugen af andre transportformer såsom jernbanetransport, indre vandveje og søtransport, lavemissionskøretøjer eller anvendelse af alternative brændstoffer med lavere emissioner, som f.eks. biobrændstof, elektricitet fra vedvarende energikilder, naturgas eller hydrogenbrændselsceller, og derved mindsker luftforurening, drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og for stor trafiktæthed.

Begrundelse

Eftersom et af hovedformålene med direktivet er at nedbringe emissionerne af luftforurenende stoffer, bør brugen af køretøjer og brændstoffer med et lavere emissionsniveau, navnlig inden for vejtransport, tilskyndes. Tunge lavemissionskøretøjer rummer betydelige muligheder for så vidt angår dekarbonisering af transportsektoren.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger en eller flere kompetente myndigheder til at sikre gennemførelsen af dette direktiv og for at fungere som det vigtigste kontaktpunkt for så vidt angår dets gennemførelse.

Medlemsstaterne udpeger én kompetent myndighed til at sikre gennemførelsen af dette direktiv og for at fungere som det vigtigste kontaktpunkt for så vidt angår dets gennemførelse.

Begrundelse

Med henblik på at forbedre synligheden af kontaktpunktet, sikre sammenhæng i gennemførelsen af direktivet, mindske administrativt dobbeltarbejde og lette overvågningen af gennemførelsen bør der udelukkende udpeges én enkelt kompetent myndighed pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder.

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om den i stk. 1 omhandlede kompetente myndighed.

Begrundelse

Med henblik på at forbedre synligheden af kontaktpunktet, sikre sammenhæng i gennemførelsen af direktivet, mindske administrativt dobbeltarbejde og lette overvågningen af gennemførelsen bør der udelukkende udpeges én enkelt kompetent myndighed pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 92/106/EØF

Artikel 9a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de nationale kompetente myndigheder samarbejder med de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater. Med dette mål for øje sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder gensidigt udveksler de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af dette direktiv. Hvad angår de udvekslede oplysninger, skal den modtagende myndighed sikre den samme grad af fortrolighed som den afgivende myndighed.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de nationale kompetente myndigheder samarbejder med hinanden, navnlig med henblik på at forbedre forbindelserne på tværs af grænserne og sikre kontinuitet og sammenhæng i de investeringer, der foretages på begge sider af grænsen. Med dette mål for øje sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder gensidigt udveksler de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af dette direktiv. Hvad angår de udvekslede oplysninger, skal den modtagende myndighed sikre den samme grad af fortrolighed som den afgivende myndighed.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for vedtagelse

ENVI

29.11.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Michel Dantin

29.1.2018

Behandling i udvalg

19.3.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nikos Androulakis, Nicola Caputo, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Karol Karski, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Jaromír Kohlíček, Miltiadis Kyrkos

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

53

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller

ECR

John Flack, Karol Karski, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, György Hölvényi, Peter Jahr, Peter Liese, Lukas Mandl, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Miltiadis Kyrkos, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

3

0

GUE/NGL

Stefan Eck, Jaromír Kohlíček

NI 

Zoltán Balczó

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  undlod at stemme

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)

Dato for høring af EP

8.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

29.11.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Daniela Aiuto

11.12.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

1.2.2018

25.4.2018

9.7.2018

 

Dato for vedtagelse

9.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Hedh, Krzysztof Hetman

Dato for indgivelse

19.7.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

2

0

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 23. august 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik