Postup : 2018/0006(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0260/2018

Předložené texty :

A8-0260/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0319

ZPRÁVA     *
PDF 709kWORD 83k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/006(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0021),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0022/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0260/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle směrnice Rady 2006/112/ES21 mohou členské státy nadále uplatňovat své zvláštní režimy pro malé podniky v souladu se společnými ustanoveními a za účelem užší harmonizace. Tato ustanovení jsou však zastaralá a nesnižují malým podnikům zátěž spojenou s dodržováním předpisů, jelikož byla navržena pro společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) založený na zdanění ve členském státě původu.

(1)  Podle směrnice Rady 2006/112/ES21 mohou členské státy nadále uplatňovat své zvláštní režimy pro malé podniky v souladu se společnými ustanoveními a za účelem užší harmonizace. Tato ustanovení jsou však zastaralá a neplní svůj cíl, jímž je snížit malým podnikům zátěž spojenou s dodržováním předpisů, jelikož byla navržena pro společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) založený na zdanění ve členském státě původu.

_________________

_________________

21L 347, 11.12.2006, s. 1.

21L 347, 11.12.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Ve svém akčním plánu22 v oblasti DPH oznámila Komise komplexní balíček zjednodušujících opatření určených malým podnikům, která snižují jejich administrativní zátěž a přispívají k vytvoření fiskálního prostředí usnadňujícího jejich růst a rozvoj přeshraničního obchodu. Znamenalo by to přezkum zvláštního režimu pro malé podniky popsaného ve sdělení o opatřeních v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH23. Přezkum zvláštního režimu pro malé podniky je proto významnou součástí balíčku reforem stanoveného v akčním plánu v oblasti DPH.

(2)  Ve svém akčním plánu22 v oblasti DPH oznámila Komise komplexní balíček zjednodušujících opatření určených malým podnikům, která snižují jejich administrativní zátěž a přispívají k vytvoření fiskálního prostředí usnadňujícího jejich růst a rozvoj přeshraničního obchodu a současně posilují dodržování povinnosti odvádět DPH. Malé podniky v Unii jsou obzvláště aktivní v určitých odvětvích, která působí přeshraničně, např. stavebnictví, komunikace, potravinářské služby a maloobchod, a mohou představovat významný zdroj pracovních míst. Abychom těchto cílů dosáhli, je nutno vypracovat přezkum zvláštního režimu pro malé podniky popsaný ve sdělení o opatřeních v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH23. Přezkum zvláštního režimu pro malé podniky je proto významnou součástí balíčku reforem stanoveného v akčním plánu v oblasti DPH.

_________________

_________________

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2017) 566 final, 4.10. 2017).

23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2017) 566 final, 4.10. 2017).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Přezkum tohoto zvláštního režimu úzce souvisí s návrhem Komise stanovujícím zásady pro konečný systém DPH pro přeshraniční obchod mezi podniky mezi členskými státy, který vychází ze zdanění přeshraničních dodávek zboží v členském státě určení24. V rámci přechodu systému DPH směrem ke zdanění v místě určení bylo zjištěno, že řada současných předpisů není pro systém vycházející ze zdanění v místě určení vhodná.

(3)  Přezkum tohoto zvláštního režimu úzce souvisí s návrhem Komise stanovujícím zásady pro konečný systém DPH pro přeshraniční obchod mezi podniky mezi členskými státy, který vychází ze zdanění přeshraničních dodávek zboží v členském státě určení24. V rámci přechodu systému DPH směrem ke zdanění v místě určení bylo zjištěno, že řada současných předpisů není pro systém vycházející ze zdanění v místě určení vhodná. K hlavním překážkám posilování přeshraničního obchodu ze strany malých podniků dochází kvůli komplikovaným a rozmanitým pravidlům upravujícím DPH napříč Unií a také proto, že vnitrostátní výjimky pro MSP se uplatňují pouze v členských státech, ve kterých tyto malé podniky sídlí.

_________________

_________________

24Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017) 569 final, 4.10.2017).

24Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017) 569 final, 4.10.2017).

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V zájmu vyřešení problému neúměrné zátěže spjaté s dodržováním předpisů, jíž malé podniky čelí, by měla být k dispozici zjednodušující opatření nejen pro podniky osvobozené dle současných pravidel, ale také pro podniky považované za malé z hospodářského hlediska. Za účelem zjednodušení pravidel v oblasti DPH by podniky měly být považovány za „malé“, pokud se na základě svého obratu řadí mezi mikropodniky v souladu s obecnou definicí stanovenou v doporučení Komise 2003/361/ES25.

(4)  V zájmu vyřešení problému neúměrné zátěže spjaté s dodržováním předpisů, jíž malé podniky čelí, by měla být k dispozici zjednodušující opatření nejen pro podniky osvobozené dle současných pravidel, ale také pro podniky považované za malé z hospodářského hlediska. Je obzvláště důležité, aby byla tato opatření dostupná, protože většina malých podniků, ať už jsou osvobozeny, či nikoli, de facto musí využívat služeb poradců nebo externích konzultantů, kteří jim pomáhají plnit jejich povinnosti v oblasti DPH, což dále zvyšuje finanční zátěž pro tyto podniky. Za účelem zjednodušení pravidel v oblasti DPH by podniky měly být považovány za „malé“, pokud se na základě svého obratu řadí mezi mikropodniky v souladu s obecnou definicí stanovenou v doporučení Komise 2003/361/ES25.

_________________

_________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). Úř. věst.

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). Úř. věst.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Malé podniky mohou využívat osvobození jen tehdy, nedosahuje-li jejich roční obrat prahové hodnoty platné ve členském státě, kde se DPH odvádí. Při nastavování prahové hodnoty by se členské státy měly řídit pravidly ohledně prahových hodnot stanovenými ve směrnici 2006/112/ES. Tato pravidla, z nichž většina byla zavedena v roce 1977, však již nejsou vhodná.

(6)  Malé podniky mohou využívat osvobození jen tehdy, nedosahuje-li jejich roční obrat prahové hodnoty platné ve členském státě, kde se DPH odvádí. Při nastavování prahové hodnoty by se členské státy měly řídit pravidly ohledně prahových hodnot stanovenými ve směrnici 2006/112/ES. Tato pravidla, z nichž většina byla zavedena v roce 1977, však již nejsou vhodná. V zájmu flexibility a s cílem zajistit, aby mohly členské státy stanovit odpovídající nižší prahové hodnoty odpovídající velikosti a potřebám jeho ekonomiky, by měly být na úrovni Unie stanoveny pouze maximální prahové hodnoty.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Členským státům by měla být ponechána možnost nastavit vnitrostátní prahovou hodnotu pro osvobození na úroveň, která nejlépe vyhovuje jejich hospodářským a politickým podmínkám, přičemž bude platit horní prahová hodnota stanovená touto směrnicí. V tomto ohledu je třeba vyjasnit, že uplatňují-li členské státy odlišné prahové hodnoty, je nutné zakládat je na objektivních kritériích.

(8)  Členským státům by měla být ponechána možnost nastavit vnitrostátní prahovou hodnotu pro osvobození na úroveň, která nejlépe vyhovuje jejich hospodářským a politickým podmínkám, přičemž bude platit horní prahová hodnota stanovená touto směrnicí. V tomto ohledu je třeba vyjasnit, že uplatňují-li členské státy odlišné prahové hodnoty, je nutné zakládat je na objektivních kritériích. Abychom usnadnili přeshraniční podnikání, seznam vnitrostátních prahových hodnot pro osvobození by měl být snadno přístupný pro všechny malé podniky, které si přejí vyvíjet činnost v několika členských státech.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Platí-li osvobození, měla by být malým podnikům využívajícím osvobození zpřístupněna přinejmenším možnost plnit jednodušší povinnosti v oblasti registrace k DPH, fakturace, účetnictví a podávání zpráv.

(12)  Platí-li osvobození, měla by být malým podnikům využívajícím osvobození zpřístupněna přinejmenším možnost plnit jednodušší povinnosti v oblasti registrace k DPH, fakturace, účetnictví a podávání zpráv. Aby nevznikl zmatek a právní nejistota v členských státech, měla by Komise vypracovat obecné pokyny ohledně zjednodušené registrace a účetnictví, v nichž podrobně vysvětlí, které postupy by měly být zjednodušeny a v jaké míře. Do ... [tří let od vstupu této směrnice v platnost] by toto zjednodušení mělo být Komisí a členskými státy vyhodnoceno s cílem posoudit, zda má přidanou hodnotu a pozitivní dopady pro podniky a spotřebitele.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Aby se dále zajistilo dodržování podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným, je nutné, aby takové podniky oznamovaly svůj záměr využívat osvobození předem. Příslušná oznámení by malé podniky měly předkládat v členském státě, kde jsou usazeny. Dotčený členský stát by poté na základě vykázaných údajů o obratu daného podniku měl tyto informace poskytnout jiným dotčeným členským státům.

(13)  Aby se dále zajistilo dodržování podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným, je nutné, aby takové podniky oznamovaly svůj záměr využívat osvobození předem. Příslušná oznámení by se měla předkládat prostřednictvím online portálu, který zřídí Komise. Členský stát usazení by poté na základě vykázaných údajů o obratu daného podniku měl informovat ostatní dotčené členské státy. Malé podniky mohou členskému státu registrace kdykoli oznámit, že si přejí vrátit se zpět k obecnému systému DPH.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu snížení zátěže spjaté s dodržováním předpisů, které jsou vystaveny neosvobozené podniky, by se od členských států mělo požadovat, aby zjednodušily registraci k DPH a vedení záznamů a prodloužily zdaňovací období tak, aby bylo možné podávat daňová přiznání méně často.

(15)  V zájmu snížení zátěže spjaté s dodržováním předpisů, které jsou vystaveny neosvobozené podniky, by se od členských států mělo požadovat, aby zjednodušily registraci k DPH a vedení záznamů. Mimoto by měla Komise zřídit v jednotlivých členských státech jednotné kontaktní místo pro podávání daňových přiznání.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Cíle této směrnice, kterým je snížit zátěž, s níž se potýkají malé podniky v souvislosti s dodržováním předpisů, nemohou uspokojivě dosáhnout členské státy, a lze ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Unie. Proto Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(17)  Cíle této směrnice, kterým je snížit zátěž, s níž se potýkají malé podniky v souvislosti s dodržováním předpisů, nemohou uspokojivě dosáhnout členské státy, a lze ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Unie. Proto Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Kontroly DPH zavedené v rámci postupů zajišťování souladu s pravidly jsou nicméně kvalitními nástroji pro boj proti daňovým podvodům. Je proto nutno zdůraznit, že usnadňování postupů pro malé podniky by nemělo být na úkor boje proti podvodům s DPH.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 284 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před využitím osvobození v jiných členských státech upozorní daný malý podnik členský stát, v němž je usazen.

Komise zřídí online portál, jehož prostřednictvím se budou registrovat malé podniky, které chtějí využít osvobození v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 284 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud malý podnik využívá osvobození v jiných členských státech, než kde je usazený, přijme členský stát usazení veškerá opatření nutná k tomu, aby příslušný malý podnik přesně vykázal svůj roční obrat v Unii a roční obrat v členském státě, a informovuje správce daně dotčených jiných členských států, v nichž příslušný malý podnik uskutečňuje dodání.;

Pokud malý podnik využívá osvobození v jiných členských státech, než kde je usazený, přijme členský stát usazení veškerá opatření nutná k tomu, aby příslušný malý podnik přesně vykázal svůj roční obrat v Unii a roční obrat v členském státě, a informovuje správce daně dotčených jiných členských států, v nichž příslušný malý podnik uskutečňuje dodání. Členské státy rovněž zajistí, aby měly dostatečné informace o statutu malých podniků a držení účasti v nich nebo jejich vlastnění, aby bylo zaručeno, že se skutečně jedná o malé podniky.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 288 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v následujícím kalendářním roce přesáhne roční obrat v členském státě malého podniku prahovou hodnotu pro osvobození uvedenou v čl. 284 odst. 1, může malý podnik v tomto roce osvobození i nadále využívat, jestliže jeho roční obrat v členském státě v tomto roce nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 284 odst. 1 o více než 50 %.“;

Pokud v následujícím kalendářním roce přesáhne roční obrat v členském státě malého podniku prahovou hodnotu pro osvobození uvedenou v čl. 284 odst. 1, může malý podnik v dalších dvou letech osvobození i nadále využívat, jestliže jeho roční obrat v členském státě v těchto dvou letech nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 284 odst. 1 o více než 33 %.;

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17)  články 291 až 294 se zrušují;

17)  články 291 a 292 se zrušují;

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 293 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(17a)  V článku 293 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem je:(1) zdokonalení zvláštního režimu pro malé podniky;(2) úprava vnitrostátních režimů týkající se osvobození od daně a odstupňovaných daňových úlev;(3) úprava mezí uvedených v oddíle 2.

„Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem je

 

i) zdokonalení zvláštního režimu pro malé podniky;

 

ii) úprava vnitrostátních režimů týkající se osvobození od daně a možnosti harmonizovat prahové hodnoty pro osvobození v celé Unii;

 

iii) úprava mezí uvedených v oddíle 2.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=EN)

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

17b)  Článek 294 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2006/112/ES

Článek 294 e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 294e

Článek 294e

Členské státy mohou zprostit malé podniky povinnosti podávat přiznání k DPH podle článku 250.

Členské státy zprostí malé podniky povinnosti podávat přiznání k DPH podle článku 250 nebo umožní malým podnikům podat zjednodušené přiznání k DPH – které obsahuje přinejmenším tyto informace: daňovou povinnost s ohledem na DPH, odečitatelnou DPH, čistou částku DPH (splatná či pohledávka), celkovou hodnotu vstupních transakcí a celkovou hodnotu výstupních transakcí – za období kalendářního roku. Malé podniky však mohou uplatnit zdaňovací období stanovené podle článku 252.

Pokud členské státy této možnosti nevyužijí, umožní malým podnikům podat zjednodušené přiznání k DPH za období kalendářního roku. Malé podniky však mohou uplatnit zdaňovací období stanovené podle článku 252.

 

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 294 i – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro malé podniky je zdaňovacím obdobím, za které se podává přiznání k DPH, období kalendářního roku. Malé podniky se však mohou rozhodnout uplatnit zdaňovací období stanovené podle článku 252.

vypouští se

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2006/112/ES

Článek 294 i a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 294ia

 

Komise zřídí jednotné kontaktní místo, jehož prostřednictvím mohou malé podniky podávat přiznání k DPH v různých členských státech, ve kterých působí. Za výběr DPH odpovídá členský stát jejich usazení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Směrnice 2006/112/ES

Článek 294 j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 294j

vypouští se

Bez ohledu na článek 206 členské státy nevyžadují, aby malé podniky prováděly předběžné splátky.

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Článek 1a (nový)

Nařízení (EU) č. 904/2010

Čl. 31 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Nařízení (EU) č. 904/2010 se mění takto:

 

V článku 31 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám povinným k dani poskytujícím telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v příloze II směrnice 2006/112/ES, bylo umožněno získat pro potřeby těchto plnění elektronickými prostředky potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby, jakož i odpovídajícího jména a adresy. Tyto informace musí odpovídat údajům podle článku 17 tohoto nařízení.

„1.  Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám povinným k dani poskytujícím telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v příloze II směrnice 2006/112/ES, bylo umožněno získat pro potřeby těchto plnění elektronickými prostředky potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby, jakož i odpovídajícího jména a adresy. Tyto informace musí odpovídat údajům podle článku 17 tohoto nařízení. Systém výměny informací o DPH (VIES) obsahuje údaj o tom, zda způsobilé malé podniky využívají osvobození od DPH, či nikoli.“

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto předpisy použijí ode dne 1. července 2022.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2020.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj výboru vítá návrh Komise, který má za cíl ulevit malým a středním podnikům, pokud jde o zátěž spojenou s plněním povinnosti odvádět DPH. Malé podniky mají proporčně vyšší náklady na plnění povinnosti odvádět DPH než větší podniky, což nejen porušuje zásadu spravedlivého zdanění, ale také komplikuje podnikání. Cílem tohoto návrhu je vytvořit příznivé podmínky pro podnikání v celé Unii zavedením některých opatření, která zjednoduší situaci pro malé podniky.

Aby se podařilo tohoto cíle dosáhnout, zvažuje zpravodaj některá zlepšení v následujících třech směrech:

Zaprvé má tento návrh za cíl rozšířit osvobození od DPH pro malé podniky z výhradně vnitrostátního režimu na režim více se uplatňující po celé Unii. Proto je zpravodaj přesvědčen, že by tento režim měl být odpovídajícím způsobem harmonizován, aby nenarušoval fungování vnitřního trhu. V tomto smyslu bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Zpravodaj chce harmonizovat prahovou hodnotu pro osvobození od DPH tím, že bude stanovena horní a spodní mez této prahové hodnoty. Má také v úmyslu stanovit členským státům povinnost nepožadovat podání přiznání k DPH u podniků osvobozených od DPH. Dále navrhuje zřídit e-portál, přes který by se registrovaly podniky, které chtějí využít osvobození od DPH v jiném členském státě.

Zadruhé je záměrem zpravodaje prosadit skutečná administrativní zjednodušení pro malé a střední podniky.

Kromě navrhovaných zjednodušujících opatření také žádá, aby bylo zřízeno jednotné kontaktní místo pro podávání daňových přiznání pro DPH. Největší překážkou pro malé a střední podniky, které působí přeshraničně, je jazyk. Podávání přiznání k DPH z jednotlivých členských států přes e-portál by tudíž mohlo být pro malé podniky výrazným zjednodušením.

Na druhou stranu by ovšem navrhované roční přiznání k dani pro malé společnosti neznamenalo pro malé a střední podniky skutečné zjednodušení. I když toto opatření vypadá atraktivně, ve skutečnosti by mělo příliš mnoho negativních vedlejších účinků. Roční přiznání k dani pro malé podniky by výrazně zvýšilo počet bankrotů. I sami malí podnikatelé požadují častou aktuální kontrolu stavu jejich účetnictví a finanční situace. Proto zpravodaj žádá, aby bylo toto opatření z návrhu vypuštěno.

Zatřetí je zpravodaj přesvědčen, že by měl být tento spis projednáván odděleně od ostatních spisů týkající se DPH. Opatření zjednodušující odvádění DPH u malých a středních podniků by bylo možno provést rychleji než zavedení definitivního systému DPH. Při vytváření příznivých podmínek pro podnikání nejsou namístě jakékoli prodlevy. Proto by mohlo být datum provedení tohoto návrhu posunuto na dřívější dobu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

Referenční údaje

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Datum konzultace s EP

5.2.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

8.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum přijetí

11.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

4

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso

Datum předložení

16.7.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. srpna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí