Procedure : 2018/0006(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0260/2018

Indgivne tekster :

A8-0260/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0319

BETÆNKNING     *
PDF 433kWORD 83k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Tom Vandenkendelaere

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0021),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0022/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0260/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF21 giver medlemsstaterne tilladelse til at opretholde deres særordninger for små virksomheder i overensstemmelse med fælles bestemmelser og med henblik på en nærmere harmonisering. Disse bestemmelser er imidlertid forældede og mindsker ikke de små virksomheders efterlevelsesbyrde, da de er udformet til et fælles merværdiafgiftssystem (moms) baseret på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten.

(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF21 giver medlemsstaterne tilladelse til at opretholde deres særordninger for små virksomheder i overensstemmelse med fælles bestemmelser og med henblik på en nærmere harmonisering. Disse bestemmelser er imidlertid forældede og opfylder ikke deres mål om at mindske de små virksomheders efterlevelsesbyrde, da de er udformet til et fælles merværdiafgiftssystem (moms) baseret på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten.

_________________

_________________

21 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

21 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I sin momshandlingsplan22 offentliggjorde Kommissionen en omfattende forenklingspakke for små virksomheder med det formål at reducere deres administrative byrder og bidrage til at skabe beskatningsvilkår, der fremmer deres vækst og udviklingen af grænseoverskridende handel. Dette vil medføre en revision af særordningen for små virksomheder som beskrevet i meddelelsen om opfølgning af handlingsplanen for moms23. Revisionen af særordningen for små virksomheder udgør derfor et vigtigt element i reformpakken, der er fastlagt i momshandlingsplanen.

(2)  I sin momshandlingsplan22 offentliggjorde Kommissionen en omfattende forenklingspakke for små virksomheder med det formål at reducere deres administrative byrder og bidrage til at skabe beskatningsvilkår, der fremmer deres vækst og udviklingen af grænseoverskridende handel samt øger efterlevelsen af momsreglerne. Små virksomheder i Unionen er særligt aktive i visse sektorer, der opererer på tværs af grænserne, f.eks. byggesektoren, kommunikationssektoren, restaurationsbranchen og detailhandlen, og kan udgøre en vigtig kilde til beskæftigelse. For at nå disse mål er det nødvendigt med en revision af særordningen for små virksomheder som beskrevet i meddelelsen om opfølgning af handlingsplanen for moms23. Revisionen af særordningen for små virksomheder udgør derfor et vigtigt element i reformpakken, der er fastlagt i momshandlingsplanen.

_________________

_________________

22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).

22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).

23 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Om opfølgning på handlingsplanen for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – Tid til handling (COM(2017) 566 final af 4.10.2017).

23 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Om opfølgning på handlingsplanen for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – Tid til handling (COM(2017) 566 final af 4.10.2017).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Revisionen af særordningen er tæt knyttet til Kommissionens forslag om principperne for et endeligt momssystem for grænseoverskridende samhandel mellem virksomheder i medlemsstaterne på grundlag af beskatning af grænseoverskridende vareleveringer i bestemmelsesmedlemsstaten24. Momssystemets overgang til beskatning baseret på bestemmelsesstedet har vist, at en række af de nuværende regler ikke passer til et destinationsbaseret skattesystem.

(3)  Revisionen af særordningen er tæt knyttet til Kommissionens forslag om principperne for et endeligt momssystem for grænseoverskridende samhandel mellem virksomheder i medlemsstaterne på grundlag af beskatning af grænseoverskridende vareleveringer i bestemmelsesmedlemsstaten24. Momssystemets overgang til beskatning baseret på bestemmelsesstedet har vist, at en række af de nuværende regler ikke passer til et destinationsbaseret skattesystem. De største hindringer for øget grænseoverskridende handel for små virksomheder opstår som følge af de komplekse og forskelligartede momsregler i Unionen samt den omstændighed, at den nationale fritagelse af SMV'er kun gavner små virksomheder i den medlemsstat, hvor disse små virksomheder er etableret.

_________________

_________________

24 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017) 569 endelig af 4.10.2017).

24 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017) 569 endelig af 4.10.2017).

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at imødegå problemet med den uforholdsmæssige efterlevelsesbyrde, som små virksomheder står over for, bør forenklingsforanstaltninger ikke kun være tilgængelige for virksomheder, der er fritaget i henhold til gældende regler, men også for dem, der anses for små økonomisk set. For at forenkle momsreglerne betragtes virksomheder som »små«, hvis deres omsætning kvalificerer dem som mikrovirksomheder i henhold til den generelle definition, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF25.

(4)  For at imødegå problemet med den uforholdsmæssige efterlevelsesbyrde, som små virksomheder står over for, bør forenklingsforanstaltninger ikke kun være tilgængelige for virksomheder, der er fritaget i henhold til gældende regler, men også for dem, der anses for små økonomisk set. Tilgængeligheden af disse foranstaltninger er særligt relevant, eftersom størstedelen af de små virksomheder, uanset om de er fritaget eller ej, de facto er tvunget til at benytte sig af rådgivere eller eksterne konsulenter, som hjælper dem med at overholde deres momsforpligtelser, hvilket pålægger disse virksomheder en ekstra finansiel byrde. For at forenkle momsreglerne betragtes virksomheder som »små«, hvis deres omsætning kvalificerer dem som mikrovirksomheder i henhold til den generelle definition, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF25.

_________________

_________________

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Små virksomheder kan kun nyde godt af fritagelsen, hvis deres årlige omsætning ligger under den tærskel, der anvendes af den medlemsstat, hvor momsen skal betales. Medlemsstaterne bør ved fastsættelsen af deres tærskel overholde de regler om tærskler, der er fastsat i direktiv 2006/112/EF. Disse regler, hvoraf de fleste blev indført i 1977, er ikke længere egnede.

(6)  Små virksomheder kan kun nyde godt af fritagelsen, hvis deres årlige omsætning ligger under den tærskel, der anvendes af den medlemsstat, hvor momsen skal betales. Medlemsstaterne bør ved fastsættelsen af deres tærskel overholde de regler om tærskler, der er fastsat i direktiv 2006/112/EF. Disse regler, hvoraf de fleste blev indført i 1977, er ikke længere egnede. Af hensyn til fleksibiliteten og for at sikre, at medlemsstaterne kan fastsætte passende lavere tærskler i forhold til deres økonomis størrelse og behov, bør der på EU-plan kun fastsættes maksimumstærskler.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte deres nationale tærskel for fritagelse på det niveau, der passer bedst til deres økonomiske og politiske forhold, med forbehold af den øvre tærskel, der er fastsat i dette direktiv. I den henseende bør det præciseres, at hvis medlemsstaterne anvender forskellige tærskler, er det nødvendigt at basere disse på objektive kriterier.

(8)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte deres nationale tærskel for fritagelse på det niveau, der passer bedst til deres økonomiske og politiske forhold, med forbehold af den øvre tærskel, der er fastsat i dette direktiv. I den henseende bør det præciseres, at hvis medlemsstaterne anvender forskellige tærskler, er det nødvendigt at basere disse på objektive kriterier. For at fremme grænseoverskridende erhvervsvirksomhed bør listen over nationale tærskler for fritagelse være lettilgængelig for alle små virksomheder, der er indstillet på at drive virksomhed i flere medlemsstater.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Når en fritagelse gælder, skal små virksomheder, der benytter sig af fritagelsen, som minimum have adgang til forenklede forpligtelser vedrørende momsregistrering, -fakturering, -regnskabsføring og -angivelse.

(12)  Når en fritagelse gælder, skal små virksomheder, der benytter sig af fritagelsen, som minimum have adgang til forenklede forpligtelser vedrørende momsregistrering, -fakturering, -regnskabsføring og -angivelse. For at undgå forvirring og retlig usikkerhed i medlemsstaterne bør Kommissionen udarbejde retningslinjer for forenklet registrering og regnskabsføring, der mere udførligt gør rede for, hvilke procedurer der bør forenkles og i hvilket omfang. Senest ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] bør denne forenkling evalueres af Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at vurdere, om den har en merværdi for og en reel positiv indvirkning på virksomhederne og forbrugerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre overholdelse af betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, der ikke er etableret der, er det nødvendigt at kræve forudgående anmeldelse af deres hensigt om at anvende fritagelsen. En sådan anmeldelse skal foretages af den lille virksomhed til den medlemsstat, hvor den er etableret. Denne medlemsstat bør derefter på grundlag af de oplysninger, der er angivet for virksomhedens omsætning, fremsende disse oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater.

(13)  For at sikre overholdelse af betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, der ikke er etableret der, er det nødvendigt at kræve forudgående anmeldelse af deres hensigt om at anvende fritagelsen. En sådan anmeldelse skal foretages via en onlineportal, som skal oprettes af Kommissionen. Etableringsmedlemsstaten bør derefter på grundlag af de oplysninger, der er angivet for virksomhedens omsætning, underrette de øvrige berørte medlemsstater. Små virksomheder kan til enhver tid meddele den medlemsstat, der har registreret dem, at de ønsker at vende tilbage til det almindelige momssystem.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at mindske små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvis de ikke er fritaget, bør medlemsstaterne forpligtes til at forenkle momsregistrering og regnskabsføring og forlænge skatteperioder for at sikre en mindre hyppig indberetning af moms.

(15)  For at mindske små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvis de ikke er fritaget, bør medlemsstaterne forpligtes til at forenkle momsregistrering og regnskabsføring. Endvidere bør en one-stop-shop for indberetning af moms i de forskellige medlemsstater oprettes af Kommissionen.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Formålet med dette direktiv er at reducere små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvilket ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne og derfor bedre kan opnås i EU-regi. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(17)  Formålet med dette direktiv er at reducere små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvilket ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne og derfor bedre kan opnås i EU-regi. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Ikke desto mindre er momskontroller som følge af efterlevelsesprocesserne solide instrumenter til bekæmpelse af svig. Det skal derfor understreges, at processerne for små virksomheder ikke bør gøres lettere på bekostning af bekæmpelsen af momssvig.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 284 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forud for udnyttelse af fritagelsen i andre medlemsstater underretter den lille virksomhed den medlemsstat, hvor den er etableret.

Kommissionen opretter en onlineportal, hvor små virksomheder, der er villige til at benytte sig af fritagelsen i en anden medlemsstat, registrerer sig.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 284 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en lille virksomhed udnytter fritagelsen i andre medlemsstater end den, hvor den er etableret, træffer etableringsmedlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den lille virksomhed foretager korrekt angivelse af den årlige omsætning i Unionen og den årlige omsætning i medlemsstaten, og informerer skattemyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater, hvor den lille virksomhed foretager en levering.

Hvis en lille virksomhed udnytter fritagelsen i andre medlemsstater end den, hvor den er etableret, træffer etableringsmedlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den lille virksomhed foretager korrekt angivelse af den årlige omsætning i Unionen og den årlige omsætning i medlemsstaten, og informerer skattemyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater, hvor den lille virksomhed foretager en levering. Medlemsstaterne sikrer også, at de har tilstrækkelig viden om små virksomheders status og om deres aktiebeholdning eller ejerskabsforhold, således at det garanteres, at de virkelig er små virksomheder.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 288a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en lille virksomhed i et senere kalenderår har en årlig omsætning i medlemsstaten, der overstiger den i artikel 284, stk. 1, omhandlede fritagelsestærskel, kan den lille virksomhed fortsat nyde godt af fritagelsen for det pågældende år, forudsat at dens årlige omsætning i medlemsstaten det pågældende år ikke overstiger den i artikel 284, stk. 1, fastsatte tærskel med mere end 50 %.

Hvis en lille virksomhed i et senere kalenderår har en årlig omsætning i medlemsstaten, der overstiger den i artikel 284, stk. 1, omhandlede fritagelsestærskel, kan den lille virksomhed fortsat nyde godt af fritagelsen i to år mere, forudsat at dens årlige omsætning i medlemsstaten i disse to år ikke overstiger den i artikel 284, stk. 1, fastsatte tærskel med mere end 33 %.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  Artikel 291 til 294 udgår.

17)  Artikel 291 og 292 udgår.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 293 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

17a)  Artikel 293, stk. 1, affattes således:

Hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Rådet om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, der, om nødvendigt og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger, ledsages af forslag vedrørende:1) forbedring af særordningen for små virksomheder2) tilpasning af de nationale ordninger med hensyn til fritagelser for og gradvise nedsættelser af momsen3) tilpasning af de i afdeling 2 fastsatte tærskler.

Hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, der, om nødvendigt og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger, ledsages af forslag vedrørende:

 

i) forbedring af særordningen for små virksomheder

 

ii) tilpasning af de nationale ordninger med hensyn til fritagelser og mulighed for at harmonisere fritagelsesgrænserne i hele Unionen

 

iii) tilpasning af de i afdeling 2 fastsatte tærskler.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=EN)

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17b)  Artikel 294 udgår

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 294e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 294e

Artikel 294e

Medlemsstaterne kan frigøre fritagne små virksomheder for forpligtelsen til at indgive en momsangivelse i henhold til artikel 250.

Medlemsstaterne frigør fritagne små virksomheder for forpligtelsen til at indgive en momsangivelse i henhold til artikel 250 eller tillader sådanne fritagne små virksomheder at indgive en forenklet momsangivelse for at dække perioden på et kalenderår. Denne forenklede momsangivelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger: forfalden moms, fradragsberettiget moms, nettomomsbeløbet (skyldigt beløb eller tilgodehavende beløb), den samlede værdi af indgående transaktioner og den samlede værdi af udgående transaktioner. Små virksomheder kan dog vælge at anvende den afgiftsperiode, der er fastsat i henhold til artikel 252.

Hvis denne mulighed ikke udnyttes, skal medlemsstaterne tillade sådanne fritagne små virksomheder at indgive en forenklet momsangivelse for at dække perioden på et kalenderår. Små virksomheder kan dog vælge at anvende den afgiftsperiode, der er fastsat i henhold til artikel 252.

 

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 294i – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For små virksomheder er den afgiftsperiode, der skal medtages i en momsangivelse, en periode på et kalenderår. Små virksomheder kan imidlertid vælge at anvende den skatteperiode, der er fastsat i henhold til artikel 252.

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 294i a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 294i a

 

Kommissionen opretter en one-stop-shop, hvorigennem små virksomheder kan indgive momsangivelser i de forskellige medlemsstater, hvor de driver virksomhed. Etableringsmedlemsstaten er ansvarlig for momsopkrævningen.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 294j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 294j

udgår

Uanset artikel 206 må medlemsstaterne ikke kræve, at små virksomheder indbetaler acontobeløb.

 

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1a (ny)

Forordning (EU) nr. 904/2010

Artikel 31 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

I forordning (EU) nr. 904/2010 foretages følgende ændringer:

 

I artikel 31 affattes stk. 1 således:

1.  De kompetente myndigheder i hver medlemsstat sikrer, at personer, der er involveret i leveringer af varer eller tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser, navnlig dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2006/112/EF, har mulighed for til brug for denne type aktiviteter elektronisk at få bekræftet gyldigheden af et momsregistreringsnummer for en bestemt person samt vedkommendes navn og adresse. Disse oplysninger skal svare til de data, der er omhandlet i artikel 17.

"1.  De kompetente myndigheder i hver medlemsstat sikrer, at personer, der er involveret i leveringer af varer eller tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser, navnlig dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2006/112/EF, har mulighed for til brug for denne type aktiviteter elektronisk at få bekræftet gyldigheden af et momsregistreringsnummer for en bestemt person samt vedkommendes navn og adresse. Disse oplysninger skal svare til de data, der er omhandlet i artikel 17. Momsinformationsudvekslingssystemet (VIES) skal indeholde en henvisning, uanset om små virksomheder, der er berettigede til at gøre brug af momsfritagelsen, gør brug af den eller ej."

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2022 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2022.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2020.


BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at lette byrden i forbindelse med SMV'ernes overholdelse af momsreglerne. Små virksomheder har forholdsmæssigt højere momsefterlevelsesomkostninger end større virksomheder, hvilket ikke alene er i strid med princippet om skattemæssig retfærdighed, men også hæmmer iværksætteri. Dette forslag har til formål at fremme iværksætteri i hele EU ved at indføre visse foranstaltninger til administrativ forenkling til gavn for små virksomheder.

For at nå dette mål foreslår ordføreren visse forbedringer på følgende tre fronter:

For det første er formålet med dette forslag at udvide momsfritagelsen for små virksomheder fra en udelukkende national ordning til en bredere EU-ordning. Derfor mener ordføreren, at denne ordning bør harmoniseres på passende vis, så driften af det indre marked ikke forstyrres. Der er blevet stillet en række ændringsforslag i denne forbindelse. Ordføreren ønsker at harmonisere tærsklen for momsfritagelse ved at fastsætte både en øvre og nedre grænse for tærsklen. Han ønsker også, at medlemsstaterne ikke skal kunne pålægge virksomheder, der er fritaget for moms, at indsende momsangivelse. Desuden foreslår han at oprette en onlineportal, hvor små virksomheder, der er villige til at benytte sig af fritagelsen i en anden medlemsstat, bør registrere sig.

For det andet tilstræber ordføreren at indføre reelle administrative forenklinger for SMV'erne.

Ud over de foreslåede forenklingsforanstaltninger anmoder han også om at oprette en one-stop-shop for indsendelse af momsangivelser. Den største hindring for SMV'er, når de handler på tværs af grænser, er sprog. Derfor kan indsendelse af momsangivelser fra forskellige medlemsstater gennem en one-stop-shop føre til en betydelig forenkling for mindre virksomheder.

På den anden side vil den foreslåede årlige momsangivelse for små virksomheder ikke medføre en reel forenkling for SMV'er. Selv om denne foranstaltning lyder tiltrækkende, vil den i virkeligheden have for mange negative bivirkninger. Årlige momsangivelser for små virksomheder vil få antallet af konkurser til at stige betydeligt. Små iværksættervirksomheder anmoder desuden selv hyppigt om ajourføringer af deres regnskaber og finansielle situation. Derfor anmoder ordføreren om at slette denne foranstaltning.

For det tredje mener ordføreren, at denne sag bør behandles adskilt fra andre momssager. Momsforenklingstiltag for SMV'er kan gennemføres hurtigere, end den endelige momsordning kan. Arbejdet for at fremme iværksætteri må ikke forsinkes. Derfor kan datoen for gennemførelsen af dette forslag rykkes frem.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

Referencer

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Dato for høring af EP

5.2.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

8.2.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pilar Ayuso

Dato for indgivelse

16.7.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 31. august 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik