Menetlus : 2018/0006(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2018

Esitatud tekstid :

A8-0260/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0319

RAPORT     *
PDF 589kWORD 89k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Tom Vandenkendelaere

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0022/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0260/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ21 lubatakse liikmesriikidel jätkata väikeettevõtete erikordade kohaldamist vastavalt ühistele sätetele ja suurema ühtlustamise huvides. Need sätted on aga aegunud ega vähenda väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, kuna need on ette nähtud ühisele käibemaksusüsteemile, mis põhineb päritoluliikmesriigis maksustamisel.

(1)  Nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ21 lubatakse liikmesriikidel jätkata väikeettevõtete erikordade kohaldamist vastavalt ühistele sätetele ja suurema ühtlustamise huvides. Need sätted on aga aegunud ega täida oma eesmärki vähendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, kuna need on ette nähtud ühisele käibemaksusüsteemile, mis põhineb päritoluliikmesriigis maksustamisel.

_________________

_________________

21 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

21 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Käibemaksu tegevuskavas22 esitas komisjon väikeettevõtjatele mõeldud põhjaliku lihtsustamispaketi, mille eesmärk on vähendada nende halduskoormust ja aidata luua maksukeskkond, mis toetaks väikeettevõtjate majanduskasvu ja piiriülese kaubanduse arengut. See hõlmaks väikeettevõtete erikorra läbivaatamist, nagu on öeldud teatises käibemaksu tegevuskava järelmeetmete kohta23. Seetõttu on väikeettevõtete erikorra läbivaatamine oluline osa käibemaksu tegevuskavas esitatud reformipaketist.

(2)  Käibemaksu tegevuskavas22 esitas komisjon väikeettevõtjatele mõeldud põhjaliku lihtsustamispaketi, mille eesmärk on vähendada nende halduskoormust ja aidata luua maksukeskkond, mis toetaks väikeettevõtjate majanduskasvu ja piiriülese kaubanduse arengut, ning parandada käibemaksunõuete täitmist. Liidus tegutsevad väikeettevõtjad on iseäranis aktiivsed teatavates piiriüleselt toimivates sektorites, nagu ehitus, side, toitlustus ja jaekaubandus, ning võivad olla olulised tööhõiveallikad. Kõnealuste eesmärkide saavutamiseks tuleb väikeettevõtete erikord läbi vaadata, nagu on öeldud teatises käibemaksu tegevuskava järelmeetmete kohta23. Seetõttu on väikeettevõtete erikorra läbivaatamine oluline osa käibemaksu tegevuskavas esitatud reformipaketist.

_________________

_________________

22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

23 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017) 566 final, 4. 10.2017).

23 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Väikeettevõtete erikorra läbivaatamine on tihedalt seotud komisjoni ettepanekuga kehtestada liikmesriikide ettevõtjate vahelise piiriülese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi põhimõtted, mille aluseks on piiriüleste kaubatarnete maksustamine sihtliikmesriigis24. Käibemaksusüsteemi ülemineku käigus sihtkohal põhinevale maksustamisele on ilmnenud, et paljud kehtivad eeskirjad ei sobi sihtkohal põhineva maksustamise jaoks.

(3)  Väikeettevõtete erikorra läbivaatamine on tihedalt seotud komisjoni ettepanekuga kehtestada liikmesriikide ettevõtjate vahelise piiriülese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi põhimõtted, mille aluseks on piiriüleste kaubatarnete maksustamine sihtliikmesriigis24. Käibemaksusüsteemi ülemineku käigus sihtkohal põhinevale maksustamisele on ilmnenud, et paljud kehtivad eeskirjad ei sobi sihtkohal põhineva maksustamise jaoks. Väikeettevõtjate suurema piiriülese kaubandusega seotud peamiste raskuste põhjuseks on asjaolu, et liidus kehtivad käibemaksueeskirjad on keerukad ja erinevad ning et riigisisest VKEde maksuvabastust saavad väikeettevõtjad kasutada üksnes oma asukohaliikmesriigis.

_________________

_________________

24 Ettepanek: nõukogu, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (COM(2017) 569 final, 4.10.2017).

24 Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (COM(2017) 569 final, 4.10.2017).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et lahendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud ebaproportsionaalse koormuse probleem, tuleks lihtsustamismeetmed ette näha mitte üksnes ettevõtjatele, kes on kehtivate eeskirjade alusel maksust vabastatud, vaid ka neile ettevõtjatele, keda käsitatakse väikeettevõtjana majanduslikus mõttes. Käibemaksueeskirjade lihtsustamise eesmärgil tuleks ettevõtjat käsitada „väikeettevõtjana“, kui käibe alusel on teda võimalik pidada mikroettevõtjaks komisjoni soovituses 2003/361/EÜ sätestatud üldise määratluse tähenduses25.

(4)  Selleks et lahendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud ebaproportsionaalse koormuse probleem, tuleks lihtsustamismeetmed ette näha mitte üksnes ettevõtjatele, kes on kehtivate eeskirjade alusel maksust vabastatud, vaid ka neile ettevõtjatele, keda käsitatakse väikeettevõtjana majanduslikus mõttes. Selliste meetmete kättesaadavus on eriti asjakohane, sest enamik väikeettevõtjaid on olenemata sellest, kas nad on maksukohustusest vabastatud või mitte, de facto kohustatud kasutama selliste nõustajate või väliskonsultantide teenuseid, kes aitavad neil käibemaksukohustust täita, mis suurendab nende ettevõtjate finantskoormust. Käibemaksueeskirjade lihtsustamise eesmärgil tuleks ettevõtjat käsitada „väikeettevõtjana“, kui käibe alusel on teda võimalik pidada mikroettevõtjaks komisjoni soovituses 2003/361/EÜ sätestatud üldise määratluse tähenduses25.

_________________

_________________

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Väikeettevõtjad võivad maksuvabastust kasutada üksnes juhul, kui nende aastakäive jääb allapoole piirmäära, mille on kehtestanud liikmesriik, kus käibemaks tasumisele kuulub. Piirmäära kehtestamisel tuleks liikmesriikidel järgida piirmäärasid käsitlevaid eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 2006/112/EÜ . Need eeskirjad, millest enamik kehtestati 1977. aastal, ei ole enam sobivad.

(6)  Väikeettevõtjad võivad maksuvabastust kasutada üksnes juhul, kui nende aastakäive jääb allapoole piirmäära, mille on kehtestanud liikmesriik, kus käibemaks tasumisele kuulub. Piirmäära kehtestamisel tuleks liikmesriikidel järgida piirmäärasid käsitlevaid eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 2006/112/EÜ . Need eeskirjad, millest enamik kehtestati 1977. aastal, ei ole enam sobivad. Paindlikkuse huvides ja selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik kehtestada asjakohased madalamad piirmäärad, mis on proportsionaalsed nende majanduse suuruse ja vajadustega, tuleks liidu tasandil kehtestada üksnes maksimaalsed piirmäärad.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Liikmesriikidele peaks jääma õigus kehtestada riiklikud maksuvabastuse piirmäärad tasemel, mis on nende majanduslikke ja poliitilisi olusid arvesse võttes sobivaim, võttes arvesse direktiiviga ette nähtud maksimaalset piirmäära. Sellega seoses tuleb täpsustada, et kui liikmesriigid rakendavad erinevaid piirmäärasid, peab see toimuma objektiivsete kriteeriumide alusel.

(8)  Liikmesriikidele peaks jääma õigus kehtestada riiklikud maksuvabastuse piirmäärad tasemel, mis on nende majanduslikke ja poliitilisi olusid arvesse võttes sobivaim, võttes arvesse käesoleva direktiiviga ette nähtud maksimaalset piirmäära. Sellega seoses tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid rakendavad erinevaid piirmäärasid, peaks see toimuma objektiivsete kriteeriumide alusel. Piiriülese tegevuse hõlbustamiseks peaks maksuvabastuse riigisiseste piirmäärade loetelu olema hõlpsasti kättesaadav kõigile väikeettevõtjatele, kes soovivad tegutseda mitmes liikmesriigis.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Juhul kui maksuvabastus kuulub kohaldamisele, peaks väikeettevõtjatel, kes maksuvabastust kasutavad, olema võimalik kasutada käibemaksukohustuslasena registreerimise, arvete esitamise, arvepidamise ning aruandluse lihtsustatud korda.

(12)  Juhul kui maksuvabastus kuulub kohaldamisele, peaks väikeettevõtjatel, kes maksuvabastust kasutavad, olema võimalik kasutada käibemaksukohustuslasena registreerimise, arvete esitamise, arvepidamise ning aruandluse lihtsustatud korda. Et vältida liikmesriikides segadust ja õiguskindlusetust, peaks komisjon koostama lihtsustatud registreerimise ja raamatupidamise kohta suunised, milles selgitatakse üksikasjalikumalt, milliseid menetlusi tuleks lihtsustada ja mil määral. Hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] peaksid komisjon ja liikmesriigid kõnealust lihtsustamist hindama, et selgitada välja, kas see annab ettevõtjatele ja tarbijatele lisaväärtust ja avaldab neile tõelist positiivset mõju.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Et tagada muu kui asukohaliikmesriigi poolt ettevõtjatele ette nähtud maksuvabastuse saamiseks kehtestatud tingimuste täitmine, tuleb ettevõtjatelt nõuda, et nad teataksid ette oma kavatsusest maksuvabastust kasutada. Väikeettevõtja peaks sellisest kavatsusest teatama oma asukohaliikmesriigile. Sellel liikmesriigil tuleks ettevõtja poolt deklareeritud käibe alusel esitada teave teistele asjaomastele liikmesriikidele.

(13)  Et tagada muu kui asukohaliikmesriigi poolt ettevõtjatele ette nähtud maksuvabastuse saamiseks kehtestatud tingimuste täitmine, tuleb ettevõtjatelt nõuda, et nad teataksid ette oma kavatsusest maksuvabastust kasutada. Sellisest kavatsusest tuleks teatada komisjoni poolt loodava veebiportaali kaudu. Asukohaliikmesriigil tuleks ettevõtja poolt deklareeritud käibe alusel teavitada teisi asjaomaseid liikmesriike. Väikeettevõtjad saavad igal ajal teavitada liikmesriiki, kus nad on registreeritud, oma soovist pöörduda tagasi üldise käibemaksusüsteemi juurde.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust vähendada, tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad lihtsustaksid käibemaksukohuslasena registreerimise ja arvepidamise korda ning pikendaksid maksustamisperioode, et ettevõtjatel ei tuleks käibedeklaratsioone nii tihti esitada.

(15)  Selleks et väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust vähendada, tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad lihtsustaksid käibemaksukohuslasena registreerimise ja arvepidamise korda. Komisjon peaks looma ka ühtse kontaktpunkti käibedeklaratsioonide esitamiseks eri liikmesriikides.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesoleva direktiivi eesmärk on vähendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, mida liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada ja mida seetõttu on parem saavutada liidu tasandil. Seega võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17)  Käesoleva direktiivi eesmärk on vähendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, mida liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada ja mida seetõttu on parem saavutada liidu tasandil. Seega võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Nõuete täitmise protsessidest tulenevad käibemaksukontrollid on siiski tugevad maksupettuste vastu võitlemise vahendid. Seetõttu tuleb rõhutada, et menetluste lihtsustamine väikeettevõtjatele ei tohiks toimuda käibemaksupettuste vastase võitluse arvelt.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 284 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne teistes liikmesriikides maksuvabastuse kasutamist peab väikeettevõtja sellest teatama oma asukohaliikmesriigile.

Komisjon seab sisse veebiportaali, milles registreerivad end väikeettevõtjad, kes soovivad teises liikmesriigis maksuvabastust kasutada.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 284 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seetõttu tuleb asukohaliikmesriigil juhul, kui väikeettevõtja kasutab maksuvabastust muus liikmesriigis kui see, kus on tema asukoht, võtta kõik meetmed, tagamaks et väikeettevõtja deklareerib nõuetekohaselt oma aastakäibe liidus ja aastakäibe liikmesriigis ning teavitada selle asjaomase teise liikmesriigi maksuasutusi, kus väikeettevõtja tarneid teeb või teenuseid osutab.“;

Seetõttu tuleb asukohaliikmesriigil juhul, kui väikeettevõtja kasutab maksuvabastust muus liikmesriigis kui see, kus on tema asukoht, võtta kõik meetmed, tagamaks et väikeettevõtja deklareerib nõuetekohaselt oma aastakäibe liidus ja aastakäibe liikmesriigis, ning teavitada selle asjaomase teise liikmesriigi maksuasutusi, kus väikeettevõtja tarneid teeb või teenuseid osutab. Liikmesriigid tagavad ühtlasi, et neil on piisav teave väikeettevõtjate seisundi ja nende osaluse või omandisuhete kohta, tagamaks et tegemist on tõepoolest väikeettevõtjatega.“;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 288a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui väikeettevõtja aastakäive liikmesriigis järgneval kalendriaastal ületab artikli 284 lõikes 1 osutatud künnise, võib väikeettevõtja asjaomasel aastal maksuvabastust edasi kasutada, kui tema aastakäive liikmesriigis asjaomasel aastal ei ületa artikli 284 lõikes 1 osutatud künnist rohkem kui 50 %.“;

Kui väikeettevõtja aastakäive liikmesriigis järgneval kalendriaastal ületab artikli 284 lõikes 1 osutatud künnise, võib väikeettevõtja maksuvabastust veel kaks aastat edasi kasutada, kui tema aastakäive liikmesriigis nendel kahel aastal ei ületa artikli 284 lõikes 1 osutatud künnist rohkem kui 33 %.“;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Artiklid 291–294 jäetakse välja.

17)  Artiklid 291 ja 292 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 293 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

17 a)  Artikli 293 lõik 1 asendatakse järgmisega:

Iga nelja aasta järel pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon nõukogule käesoleva peatüki sätete kohaldamise aruande, toetudes liikmesriikidelt saadud informatsioonile, lisades sellele aruandele vajaduse korral, võttes arvesse vajadust tagada siseriiklike õigusaktide kestev lähendamine, ettepanekud järgmistel teemadel: 1) väikeettevõtete erikorra vajalikud parandused; 2) siseriiklike süsteemide kohandamine seoses maksuvabastuste ja astmeliste maksusoodustustega; 3) 2. jaos sätestatud piirmäärade kohandamine.

Iga nelja aasta järel pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva peatüki sätete kohaldamise aruande, toetudes liikmesriikidelt saadud informatsioonile, lisades sellele aruandele vajaduse korral, võttes arvesse vajadust tagada siseriiklike õigusaktide kestev lähendamine, ettepanekud järgmistel teemadel:

 

i) väikeettevõtete erikorra vajalikud parandused;

 

ii) riigisiseste süsteemide kohandamine seoses maksuvabastustega ja võimalus ühtlustada maksuvabastuse künnised kogu liidus;

 

iii) 2. jaos sätestatud piirmäärade kohandamine.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=ET)

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

17 b)  Artikkel 294 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 294e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 294e

Artikkel 294e

Liikmesriigid võivad maksust vabastatud väikeettevõtjad vabastada kohustusest esitada artiklis 250 osutatud käibedeklaratsioon.

Liikmesriigid vabastavad maksust vabastatud väikeettevõtjad kohustusest esitada artiklis 250 osutatud käibedeklaratsioon või lubavad maksust vabastatud väikeettevõtjatel esitada lihtsustatud käibedeklaratsiooni, mis sisaldab ühe kalendriaasta kohta vähemalt järgmist teavet: sissenõutav käibemaks, mahaarvatav käibemaks, käibemaksu netosumma (makstav või saadaolev), ostutehingute koguväärtus ja müügitehingute koguväärtus. Samas võivad väikeettevõtjad teha valiku artiklis 252 osutatud maksustamisperioodi kohaldamise kasuks.

Kui seda valikuvõimalust ei kasutata, tuleb liikmesriikidel lubada maksust vabastatud väikeettevõtjatel esitada lihtsustatud käibedeklaratsioone ühe kalendriaasta kohta. Samas võivad väikeettevõtjad teha valiku artiklis 252 osutatud maksustamisperioodi kohaldamise kasuks.

 

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 294i – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käibedeklaratsiooniga hõlmatud maksustamisperiood väikeettevõtjate jaoks on üks kalendriaasta. Samas võivad väikeettevõtjad teha valiku artiklis 252 osutatud maksustamisperioodi kohaldamise kasuks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 294i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 294i a

 

Komisjon loob ühtse kontaktpunkti, mille kaudu on väikeettevõtjatel võimalik esitada nende eri liikmesriikide käibedeklaratsioone, kus nad tegutsevad. Käibemaksu kogumise eest vastutab asukohaliikmesriik.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 294j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 294j

välja jäetud

Olenemata artiklist 206ei või liikmesriigid nõuda väikeettevõtjatelt vahemaksete tegemist.

 

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 904/2010

Artikkel 31 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Määrust (EL) nr 904/2010 muudetakse järgmiselt.

 

Artikli 31 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Iga liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et ühendusesiseste kaubatarnete või ühendusesisese teenuseosutamisega seotud isikutel ning eelkõige mis tahes direktiivi 2006/112/EÜ II lisas nimetatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliselt osutatavaid teenuseid osutavatel ühendusevälistel maksukohustuslastel on õigus saada sellisteks tehinguteks elektrooniliselt kinnitus iga konkreetse isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kohta, samuti kõnealuse isiku nimi ja aadress. Kõnealune teave peab vastama artiklis 17 osutatud andmetele.

1.  Iga liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et ühendusesiseste kaubatarnete või ühendusesisese teenuseosutamisega seotud isikutel ning eelkõige mis tahes direktiivi 2006/112/EÜ II lisas nimetatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliselt osutatavaid teenuseid osutavatel ühendusevälistel maksukohustuslastel on õigus saada sellisteks tehinguteks elektrooniliselt kinnitus iga konkreetse isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kohta, samuti kõnealuse isiku nimi ja aadress. Kõnealune teave peab vastama artiklis 17 osutatud andmetele. Käibemaksuteabe vahetamise süsteem (VIES) sisaldab viidet selle kohta, kas väikeettevõtjad, kellel on võimalik maksuvabastust kasutada, kasutavad seda või mitte.“.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 30. juuniks 2022. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2019. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nad kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2022.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2020.


SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle vähendada VKEde käibemaksukohustuse täitmise koormust. Väikeettevõtjate käibemaksukohustuse täitmise kulud on võrreldes suuremate ettevõtjate vastavate kuludega proportsionaalselt suuremad ja see mitte üksnes ei riku õiglase maksustamise põhimõtet, vaid takistab ka ettevõtlust. Kõnealuse ettepaneku eesmärk on edendada kogu liidus ettevõtlust väikeettevõtjatele lihtsustatud haldusmeetmete kehtestamise abil.

Selle eesmärgi saavutamiseks kaalub raportöör parandusi kolmes valdkonnas.

Esiteks soovitakse kõnealuse ettepanekuga laiendada väikeettevõtjate maksuvabastust pelgalt siseriiklikust vabastusest laiema, ELi hõlmava korrani. Seetõttu on raportöör seisukohal, et seda korda tuleks sellele vastavalt ühtlustada, et siseturu toimimist mitte moonutada. Sellega seoses on esitatud mitu muudatusettepanekut. Raportööri eesmärk on ühtlustada käibemaksuvabastuse künnised nii ülem- kui ka alammäära kehtestamise abil. Ta soovib ka teha liikmesriikidele kohustuslikuks mitte nõuda käibemaksust vabastatud ettevõtjatelt käibedeklaratsiooni. Ühtlasi teeb raportöör ettepaneku seada sisse veebiportaal, milles peaksid ennast registreerima ettevõtjad, kes soovivad kasutada käibemaksuvabastust teises liikmesriigis.

Teiseks on raportööri eesmärk VKEde suhtes kohaldatavat halduskorda tõeliselt lihtsustada.

Lisaks kavandatud lihtsustamismeetmetele soovitab ta seada sisse ka ühtse kontaktpunkti käibedeklaratsioonide esitamiseks. Suurim takistus VKEde jaoks on piiriülese tegutsemise korral keel. Seetõttu oleks eri liikmesriikidest käibedeklaratsioonide esitamine ühtse kontaktpunkti kaudu väikeettevõtjatele märkimisväärselt lihtsam.

Teisalt ei kaasne kavandatava väikeettevõtjate iga-aastase käibedeklaratsiooniga VKEde jaoks tegelikku lihtsustamist. Kuigi see meede tundub olevat huvipakkuv, oleks sellel tegelikkuses liiga palju negatiivseid kõrvalmõjusid. Väikeettevõtjate iga-aastased käibedeklaratsioonid suurendaksid märkimisväärselt pankrottide arvu. Ka väikeettevõtjad ise soovivad pidevalt ajakohastatud teavet oma raamatupidamise ja finantsolukorra kohta. Seetõttu palub raportöör see meede välja jätta.

Kolmandaks on raportöör veendunud, et seda teemat tuleks käsitleda muudest käibemaksuteemadest eraldi. VKEdele suunatud käibemaksu lihtsustamise meetmeid tuleks rakendada lõplikust käibemaksukorrast kiiremini. Ettevõtluse ergutamisega ei tohiks viivitada. Seepärast võiks kõnealuse ettepaneku rakendamise kuupäeva varasemaks tuua.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord

Viited

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

5.2.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

8.2.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

4

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pilar Ayuso

Esitamise kuupäev

16.7.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 29. august 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika