Postupak : 2018/0006(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0260/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0260/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0319

IZVJEŠĆE     *
PDF 696kWORD 89k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0021),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0022/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0260/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ21 državama članicama dopušteno je nastaviti s primjenom posebnih odredbi za mala poduzeća u skladu sa zajedničkim odredbama i imajući u vidu daljnje usklađivanje. Međutim, te su odredbe zastarjele i njima se ne umanjuje opterećenje za mala poduzeća uzrokovano usklađivanjem jer su osmišljene za zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju oporezivanja u državi članici podrijetla.

(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ21 državama članicama dopušteno je nastaviti s primjenom posebnih odredbi za mala poduzeća u skladu sa zajedničkim odredbama i imajući u vidu daljnje usklađivanje. Međutim, te su odredbe zastarjele i njima se ne ispunjava cilj smanjenja opterećenja za mala poduzeća uzrokovanog usklađivanjem jer su osmišljene za zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju oporezivanja u državi članici podrijetla.

_________________

_________________

21 SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

21 SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Komisija je u svojem akcijskom planu o PDV-u22 najavila sveobuhvatan paket pojednostavnjenja za mala poduzeća čiji je cilj smanjiti njihovo administrativno opterećenje i pomoći stvaranje fiskalnog okruženja za olakšavanje njihova rasta te razvoja prekogranične trgovine. To podrazumijeva preispitivanje posebne odredbe za mala poduzeća, kako je navedeno u Komunikaciji o provedbi akcijskog plana o PDV-u23. Preispitivanje posebne odredbe za mala poduzeća stoga predstavlja važan element paketa reformi iz akcijskog plana o PDV-u.

(2)  Komisija je u svojem akcijskom planu o PDV-u22 najavila sveobuhvatan paket pojednostavnjenja za mala poduzeća čiji je cilj smanjiti njihovo administrativno opterećenje i pomoći stvaranje fiskalnog okruženja za olakšavanje njihova rasta i razvoja prekogranične trgovine te za veću usklađenost u području PDV-a. Mala poduzeća u Uniji osobito su aktivna u određenim sektorima s prekograničnim poslovanjem, kao što su građevinski sektor, komunikacije, prehrambene usluge i maloprodaja, te mogu biti važan izvor radnih mjesta. Kako bi se postigli ti ciljevi, potrebno je preispitati posebne odredbe za mala poduzeća, kako je navedeno u Komunikaciji o provedbi akcijskog plana o PDV-u23. Preispitivanje posebne odredbe za mala poduzeća stoga predstavlja važan element paketa reformi iz akcijskog plana o PDV-u.

_________________

_________________

22Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7.4.2016.).

22Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7.4.2016.).

23Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje (COM(2017) 566 final od 4.10.2017.).

23Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje (COM(2017) 566 final od 4.10.2017.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Preispitivanje te posebne odredbe usko je povezano s prijedlogom Komisije kojim se utvrđuju načela konačnog sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu među poduzećima između država članica na temelju oporezivanja prekograničnih isporuka u državi članici odredišta24. Prelaskom na sustav PDV-a s oporezivanjem na odredištu uočeno je da određena važeća pravila nisu prikladna za sustav oporezivanja na odredištu.

(3)  Preispitivanje te posebne odredbe usko je povezano s prijedlogom Komisije kojim se utvrđuju načela konačnog sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu među poduzećima između država članica na temelju oporezivanja prekograničnih isporuka u državi članici odredišta24. Prelaskom na sustav PDV-a s oporezivanjem na odredištu uočeno je da određena važeća pravila nisu prikladna za sustav oporezivanja na odredištu. Do glavnih poteškoća u većoj prekograničnoj trgovini za mala poduzeća dolazi zbog složenih i različitih pravila o PDV-u diljem Unije, kao i činjenice da od nacionalnih izuzeća za MSP-ove koristi imaju samo mala poduzeća u državi članici u kojoj dotična mala poduzeća imaju poslovni nastan.

_________________

_________________

24Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017) 569 final od 4.10.2017.).

24Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017) 569 final od 4.10.2017.).

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se riješio problem nerazmjernog opterećenja uzrokovanog usklađivanjem s kojim su suočena mala poduzeća, mjere pojednostavnjenja trebale bi se odobriti i poduzećima koja se smatraju malima u gospodarskom smislu, a ne samo poduzećima izuzetima u skladu s važećim pravilima. Za potrebe pojednostavnjenja pravila o PDV-u poduzeća bi se smatrala „malim” ako na temelju prometa ispunjavaju uvjete opće definicije mikropoduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

(4)  Kako bi se riješio problem nerazmjernog opterećenja uzrokovanog usklađivanjem s kojim su suočena mala poduzeća, mjere pojednostavnjenja trebale bi se odobriti i poduzećima koja se smatraju malima u gospodarskom smislu, a ne samo poduzećima izuzetima u skladu s važećim pravilima. Dostupnost takvih mjera osobito je relevantna jer je većina malih poduzeća, bez obzira na to jesu li izuzeta ili nisu, de facto obvezna koristiti usluge savjetnika ili vanjskih konzultanata koji im pomažu u ispunjavanju obveza u području PDV-a, što dodatno financijski opterećuje ta poduzeća25. Za potrebe pojednostavnjenja pravila o PDV-u poduzeća bi se smatrala „malim” ako na temelju prometa ispunjavaju uvjete opće definicije mikropoduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

_________________

_________________

25Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

25Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Mala poduzeća mogla bi iskoristiti izuzeće samo ako njihov godišnji promet ne prelazi prag koji se primjenjuje u državi članici u kojoj treba platiti PDV. Države članice bi pri određivanju tih pragova trebale poštovati pravila o pragovima iz Direktive 2006/112/EZ. Većina je tih pravila uvedena 1977. i više nisu prikladna.

(6)  Mala poduzeća mogla bi iskoristiti izuzeće samo ako njihov godišnji promet ne prelazi prag koji se primjenjuje u državi članici u kojoj treba platiti PDV. Države članice bi pri određivanju tih pragova trebale poštovati pravila o pragovima iz Direktive 2006/112/EZ. Većina je tih pravila uvedena 1977. i više nisu prikladna. U cilju fleksibilnosti i kako bi se zajamčilo da države članice mogu utvrditi odgovarajuće niže pragove razmjerne veličini i potrebama njihovih gospodarstava, na razini Unije trebalo bi utvrditi samo maksimalne pragove.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Državama članicama trebalo bi prepustiti određivanje nacionalnih pragova za izuzeće na razini koja optimalno odgovara njihovim gospodarskim i političkim uvjetima, što podliježe najvišoj dopuštenoj vrijednosti praga utvrđenoj ovom Direktivom. U tom bi pogledu trebalo pojasniti da ako države članice primjenjuju različite pragove to treba potkrijepiti objektivnim kriterijima.

(8)  Državama članicama trebalo bi prepustiti određivanje nacionalnih pragova za izuzeće na razini koja optimalno odgovara njihovim gospodarskim i političkim uvjetima, što podliježe najvišoj dopuštenoj vrijednosti praga utvrđenoj ovom Direktivom. U tom bi pogledu trebalo pojasniti da ako države članice primjenjuju različite pragove to treba potkrijepiti objektivnim kriterijima. Kako bi se olakšalo prekogranično poslovanje, popis nacionalnih pragova za izuzeće trebao bi biti lako dostupan svim malim poduzećima koja žele poslovati u više država članica.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ako se primjenjuje izuzeće, mala poduzeća koja se koriste izuzećem trebala bi barem uživati pogodnosti pojednostavnjenih obveza o prijavi PDV-a, izdavanju računa, računovodstvu i izvješćivanju.

(12)  Ako se primjenjuje izuzeće, mala poduzeća koja se koriste izuzećem trebala bi barem uživati pogodnosti pojednostavnjenih obveza o prijavi PDV-a, izdavanju računa, računovodstvu i izvješćivanju. Kako bi se izbjegle nejasnoće i pravna nesigurnost u državama članicama, Komisija treba izraditi smjernice o jednostavnijoj registraciji i računovodstvu te detaljnije obrazložiti koje postupke i u kojoj mjeri treba pojednostavniti. Do ... [tri godine od stupanja na snagu ove Direktive] Komisija i države članice trebaju ocijeniti to pojednostavnjenje kako bi se ocijenila njegova potencijalna dodana vrijednost i istinski pozitivni učinak na poduzeća i potrošače.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima za izuzeće koje država članica odobrava poduzećima koja nemaju poslovni nastan na njezinu državnom području, potrebno je propisati prethodnu obavijest o namjeri korištenja izuzeća. Takvu obavijest bi malo poduzeće trebalo podnijeti u državi članici u kojoj ima poslovni nastan. Ta država članica bi zatim na temelju informacija iz prijave godišnjeg prometa tog poduzeća trebala te informacije dostaviti ostalim predmetnim državama članicama.

(13)  Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima za izuzeće koje država članica odobrava poduzećima koja nemaju poslovni nastan na njezinu državnom području, potrebno je propisati prethodnu obavijest o namjeri korištenja izuzeća. Takvu obavijest trebalo bi proslijediti putem internetskog portala koji treba izraditi Komisija. Država članica poslovnog nastana zatim bi na temelju informacija iz prijave godišnjeg prometa tog poduzeća te informacije trebala dostaviti ostalim predmetnim državama članicama. Mala poduzeća mogu u bilo kojem trenutku obavijestiti državu članicu u kojoj su registrirana o tome da se žele vratiti na opći sustav PDV-a.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se za poduzeća koja nisu izuzeta smanjilo opterećenje uzrokovano usklađivanjem, od država članica trebalo bi zahtijevati pojednostavnjenje odredbi o prijavi PDV-a i knjigovodstvu te produljenje poreznih razdoblja kako bi se ostvarilo manje učestalo podnošenje prijava PDV-a.

(15)  Kako bi se za poduzeća koja nisu izuzeta smanjilo opterećenje uzrokovano usklađivanjem, od država članica trebalo bi zahtijevati pojednostavnjenje odredbi o prijavi PDV-a i knjigovodstvu. Osim toga, Komisija bi trebala uspostaviti jedinstvenu točku za podnošenje prijava PDV-a u različitim državama članicama.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Cilj je ove Direktive smanjenje opterećenja za mala poduzeća uzrokovanog usklađivanjem koje nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti na razini država članica te se stoga može bolje ostvariti na razini Unije. Stoga Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5., ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(17)  Cilj je ove Direktive smanjenje opterećenja za mala poduzeća uzrokovanog usklađivanjem koje nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti na razini država članica te se stoga može bolje ostvariti na razini Unije. Stoga Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5., ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva. Međutim, kontrole PDV-a potaknute postupcima usklađivanja solidan su instrument borbe protiv poreznih prijevara. Stoga treba istaknuti da do pojednostavnjenja postupaka za mala i srednja poduzeća ne treba doći nauštrb borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 284. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Malo poduzeće dužno je prije nego se počne koristiti izuzećem u drugim državama članicama o tome obavijestiti državu članicu u kojoj ima poslovni nastan.

Komisija uspostavlja internetski portal preko kojega se registriraju mala poduzeća koja se žele koristiti izuzećem u drugoj državi članici.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 284. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se malo poduzeće koristi izuzećem u državi članici različitoj od one u kojoj ima poslovni nastan, država članica poslovnog nastana poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da to malo poduzeće prijavi točan godišnji promet u Uniji i točan godišnji promet u državi članici te obavješćuje porezna tijela u predmetnim državama članicama u kojima malo poduzeće obavlja isporuke.”;

Ako se malo poduzeće koristi izuzećem u državi članici različitoj od one u kojoj ima poslovni nastan, država članica poslovnog nastana poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da to malo poduzeće prijavi točan godišnji promet u Uniji i točan godišnji promet u državi članici te obavješćuje porezna tijela u predmetnim državama članicama u kojima malo poduzeće obavlja isporuke.” Države članice također jamče da su u dovoljnoj mjeri upoznate sa statusom malih poduzeća te s njegovim dioničarskih ili vlasničkim odnosima kako bi se moglo zajamčiti da je uistinu riječ o malim poduzećima.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 288.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijekom sljedeće kalendarske godine godišnji promet u državi članici malog poduzeća premašuje prag za izuzeće iz članka 284. stavka 1., malo poduzeće smije nastaviti ostvarivati korist od izuzeća za tu godinu uz uvjet da njegov godišnji promet u državi članici u toj godini ne prelazi prag utvrđen u članku 284. stavku 1. za više od 50 %.;

Ako tijekom sljedeće kalendarske godine godišnji promet u državi članici malog poduzeća premašuje prag za izuzeće iz članka 284. stavka 1., malo poduzeće smije nastaviti ostvarivati korist od izuzeća još dvije godine uz uvjet da njegov godišnji promet u državi članici tijekom te dvije godine ne prelazi prag utvrđen u članku 284. stavku 1. za više od 33 %.;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  brišu se članci od 291. do 294.;

(17)  brišu se članci 291. i 292.;

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 293. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(17 a)  u članku 293. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Svake četiri godine, počevši od donošenja ove Direktive, Komisija mora na temelju informacija dobivenih od država članica dostaviti Vijeću izvješće o primjeni ovog poglavlja zajedno s prijedlozima vezanim uz sljedeća pitanja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa: (1) poboljšanja posebne odredbe za mala poduzeća; (2) prilagodba nacionalnih sustava što se tiče izuzeća i progresivnih poreznih olakšica; (3) prilagodba gornjih granica iz odjeljka 2.

Svake četiri godine, počevši od donošenja ove Direktive, Komisija mora na temelju informacija dobivenih od država članica Europskom parlamentu i Vijeću dostaviti izvješće o primjeni ovog poglavlja zajedno s prijedlozima vezanim uz sljedeća pitanja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa:

 

(i) poboljšanja posebne odredbe za mala poduzeća;

 

(ii) prilagodba nacionalnih sustava što se tiče izuzeća i mogućnosti usklađivanja pragova za izuzeće u cijeloj Uniji;

 

(iii) prilagodba gornjih granica iz odjeljka 2.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=HR)

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17b)  Članak 294. briše se;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 294.e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 294.e

Članak 294.e

Države članice mogu osloboditi izuzeta mala poduzeća od obveze podnošenja prijave PDV-a iz članka 250.

Države članice oslobađaju izuzeta mala poduzeća od obveze podnošenja prijave PDV-a iz članka 250. ili od izuzetih malih poduzeća zahtijevaju da za kalendarsku godinu podnesu pojednostavnjenu prijavu PDV-a, koja uključuje barem sljedeće informacije: PDV za koji je nastala obveza, PDV koji se može odbiti, neto iznos PDV-a (koji se plaća ili prima), ukupna vrijednost ulaznih i izlaznih transakcija Međutim, mala poduzeća mogu se odlučiti za primjenu poreznog razdoblja utvrđenog u skladu s člankom 252.

Ako se ta mogućnost ne primjenjuje, države članice dopuštaju takvim izuzetim malim poduzećima podnošenje pojednostavnjene prijave PDV-a za kalendarsku godinu. Međutim, mala poduzeća mogu se odlučiti za primjenu poreznog razdoblja utvrđenog u skladu s člankom 252.

 

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 294.i – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Porezno razdoblje obuhvaćeno prijavom PDV-a za mala poduzeća je kalendarska godina. Međutim, mala poduzeća mogu se odlučiti za primjenu poreznog razdoblja utvrđenog u skladu s člankom 252.

Briše se.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 294.i.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 294.ia

 

Komisija uspostavlja jedinstvenu točku preko koje mala poduzeća mogu podnositi prijave PDV-a za različite države članice u kojima posluju. Država članica poslovnog nastana odgovorna je za naplatu PDV-a.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 294.j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 294.j

Briše se.

Ne dovodeći u pitanje članak 206., države članice ne smiju od malih poduzeća zahtijevati međuplaćanje.

 

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1.a (novi)

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 31. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Uredba (EU) br. 904/2010 mijenja se kako slijedi:

 

U članku 31. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Nadležna tijela svake države članice osiguravaju da osobe uključene u isporuku roba ili usluga unutar Zajednice i porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge odašiljanja i elektronički isporučene usluge, posebno one navedene u Prilogu II. Direktivi 2006/112/EZ smiju u svrhu takvih transakcija dobiti potvrdu elektroničkim putem o valjanosti PDV identifikacijskog broja konkretne osobe kao i pripadajuće ime i adresu. Ove informacije odgovaraju podacima navedenim u članku 17.

1.  Nadležna tijela svake države članice osiguravaju da osobe uključene u isporuku roba ili usluga unutar Zajednice i porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge odašiljanja i elektronički isporučene usluge, posebno one navedene u Prilogu II. Direktivi 2006/112/EZ smiju u svrhu takvih transakcija dobiti potvrdu elektroničkim putem o valjanosti PDV identifikacijskog broja konkretne osobe kao i pripadajuće ime i adresu. Ove informacije odgovaraju podacima navedenim u članku 17. Sustav razmjene informacija o PDV-u sadrži podatak o tome koriste li se mala poduzeća koja zadovoljavaju uvjete izuzećem od PDV-a ili ne.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice najkasnije do 30. lipnja 2022. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice najkasnije do 31. prosinca 2019. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

One primjenjuju te odredbe od 1. srpnja 2022.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2020.


OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije da se smanje troškovi usklađivanja u području PDV-a za mala i srednja poduzeća. Mala poduzeća plaćaju proporcionalno više troškove usklađivanja u području PDV-a od većih poduzeća, čime se ne samo krši načelo pravednog oporezivanja, već i potkopava poduzetništvo. Ovim se prijedlogom nastoji potaknuti poduzetništvo u cijeloj Uniji uvođenjem određenih mjera administrativnog pojednostavnjenja za mala poduzeća.

Kako bi se taj cilj ostvario, izvjestitelj predlaže poboljšanja u sljedećim trima područjima:

na prvom mjestu, ovim se Prijedlogom izuzeće od PDV-a za mala poduzeća nastoji proširiti s isključivo nacionalnih režima na širi režim na razini EU-a. Izvjestitelj stoga smatra da bi se taj režim trebao na odgovarajući način uskladiti kako se njime ne bi narušilo djelovanje unutarnjeg tržišta. U tom smislu predloženo je više izmjena. Izvjestitelj želi uskladiti prag za izuzeće od PDV-a određivanjem i gornjeg i donjeg praga. Cilj mu je i da se uvede obveza u skladu s kojom države članice od poduzeća koja su izuzeta od PDV-a neće tražiti da podnesu prijavu PDV-a. Pored toga, izvjestitelj predlaže uspostavu internetskog portala preko kojega bi se trebala registrirati poduzeća koja se žele koristiti izuzećem od PDV-a u drugoj državi članici.

Na drugome mjestu, izvjestitelj želi da se uvedu prava administrativna pojednostavnjenja za mala i srednja poduzeća.

Uz predložene mjere pojednostavnjenja, traži i da se uvede jedinstvena točka za prijave PDV-a. Najveću prepreku malim i srednjim poduzećima koja posluju prekogranično predstavlja jezik. Stoga bi podnošenje prijava PDV-a iz različitih država članica preko jedinstvene točke moglo značiti znatno pojednostavnjenje za mala poduzeća.

S druge strane, predložena godišnja prijava PDV-a za mala poduzeća ne bi predstavljala stvarno pojednostavnjenje za mala i srednja poduzeća. Iako se ta mjera čini privlačnom, u stvarnosti bi imala previše negativnih učinaka. Godišnjim prijavama PDV-a za mala poduzeća znatno bi se povećao broj stečajeva. Mali poduzetnici i sami traže da ih se redovito informira o njihovu knjigovodstvu i financijskoj situaciji. Stoga izvjestitelj traži da se ta mjera izbriše.

Na trećem mjestu, izvjestitelj smatra da bi se s ovim predmetom trebalo postupati drugačije nego s ostalim predmetima povezanima s PDV-om. Mjere pojednostavnjenja u području PDV-a za mala i srednja poduzeća mogle bi se provesti brže nego konačni sustav PDV-a. S poticanjem poduzetništva ne smije se čekati. Stoga bi se rok za primjenu ovog Prijedloga mogao skratiti.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća

Referentni dokumenti

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

5.2.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

8.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum usvajanja

11.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

4

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pilar Ayuso

Datum podnošenja

16.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti