Procedūra : 2018/0006(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0260/2018

Pateikti tekstai :

A8-0260/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0319

PRANEŠIMAS     *
PDF 842kWORD 90k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

(COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

(COM(2018) 0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0021),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0022/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0260/2018),

1.  pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB21 valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti mažosioms įmonėms skirtas specialias schemas su sąlyga, kad bus laikomasi bendrų nuostatų ir siekiama glaudesnio suderinimo. Tačiau tos nuostatos yra pasenusios ir nepadeda mažinti mažosioms įmonėms tenkančios prievolių vykdymo naštos, nes yra pritaikytos bendrai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemai, pagrįstai apmokestinimo kilmės valstybėje narėje principu;

(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB21 valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti mažosioms įmonėms skirtas specialias schemas su sąlyga, kad bus laikomasi bendrų nuostatų ir siekiama glaudesnio suderinimo. Tačiau tos nuostatos yra pasenusios ir neatlieka savo funkcijos mažinti mažosioms įmonėms tenkančios prievolių vykdymo naštos, nes yra pritaikytos bendrai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemai, pagrįstai apmokestinimo kilmės valstybėje narėje principu;

_________________

_________________

21 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

21 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  PVM veiksmų plane22 Komisija paskelbė parengsianti mažosioms įmonėms skirtą supaprastinimo dokumentų rinkinį, kuriuo bus siekiama mažinti joms tenkančią administracinę naštą ir padėti kurti jų augimui ir tarpvalstybinės prekybos plėtojimui palankią mokestinę aplinką. Tam reikėtų peržiūrėti specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą, kaip nurodyta Komunikate dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų23. Todėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos peržiūra yra svarbi PVM veiksmų plane numatyto reformos dokumentų rinkinio sudedamoji dalis;

(2)  PVM veiksmų plane22 Komisija paskelbė parengsianti mažosioms įmonėms skirtą supaprastinimo dokumentų rinkinį, kuriuo bus siekiama mažinti joms tenkančią administracinę naštą ir padėti kurti jų augimui ir tarpvalstybinės prekybos plėtojimui palankią mokestinę aplinką bei gerinti PVM prievolių vykdymą. Sąjungos mažosios įmonės ypač aktyviai veikia tam tikruose sektoriuose, kuriuose veikla vykdoma tarpvalstybiniu mastu, kaip antai statybos, ryšių, maisto paslaugų ir mažmeninės prekybos, ir tai gali sudaryti svarbų užimtumo šaltinį. Siekiant šių tikslų, būtina peržiūrėti specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą, kaip nurodyta Komunikate dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų23. Todėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos peržiūra yra svarbi PVM veiksmų plane numatyto reformos dokumentų rinkinio sudedamoji dalis;

_________________

_________________

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016) 148 final, 2016 04 07).

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016) 148 final, 2016 04 07).

23 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (COM(2017) 566 final, 2017 10 04).

23 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (COM(2017) 566 final, 2017 10 04).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šios specialios schemos peržiūra yra glaudžiai susijusi su Komisijos pasiūlymu, kuriame nustatomi galutinės PVM sistemos, taikytinos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpusavio prekybai, principai, pagal kuriuos tarpvalstybinis prekių tiekimas apmokestinamas paskirties valstybėje narėje24. Nusprendus pereiti prie apmokestinimo paskirties šalyje principu pagrįstos PVM sistemos paaiškėjo, kad kai kurios dabartinės taisyklės tokiai mokesčių sistemai netinka;

(3)  šios specialios schemos peržiūra yra glaudžiai susijusi su Komisijos pasiūlymu, kuriame nustatomi galutinės PVM sistemos, taikytinos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpusavio prekybai, principai, pagal kuriuos tarpvalstybinis prekių tiekimas apmokestinamas paskirties valstybėje narėje24. Nusprendus pereiti prie apmokestinimo paskirties šalyje principu pagrįstos PVM sistemos paaiškėjo, kad kai kurios dabartinės taisyklės tokiai mokesčių sistemai netinka; Pagrindiniai didesnės tarpvalstybinės prekybos sunkumai, iškylantys mažosioms įmonėms, atsiranda dėl Sąjungoje esančių sudėtingų ir įvairių PVM taisyklių, taip pat dėl to, kad nacionalinis MVĮ atleidimas nuo PVM yra prieinamas tik toje valstybėje narėje, kurioje mažosioms įmonėms yra įsisteigusios.

_________________

_________________

24 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017) 569 final, 2017 10 04).

24 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017) 569 final, 2017 10 04).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant mažinti mažosioms įmonėms tenkančią neproporcingą prievolių vykdymo naštą, galimybė naudotis supaprastinimo priemonėmis turėtų būti suteikta ne tik pagal dabartines taisykles nuo PVM atleistoms įmonėms, bet ir įmonėms, kurios laikomos mažosiomis ekonominiu požiūriu. Siekiant supaprastinti PVM taisykles, mažosiomis būtų laikomos įmonės, kurios pagal apyvartą atitinka Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB25 pateiktą bendrąją labai mažų įmonių apibrėžtį;

(4)  siekiant mažinti mažosioms įmonėms tenkančią neproporcingą prievolių vykdymo naštą, galimybė naudotis supaprastinimo priemonėmis turėtų būti suteikta ne tik pagal dabartines taisykles nuo PVM atleistoms įmonėms, bet ir įmonėms, kurios laikomos mažosiomis ekonominiu požiūriu. Tokios priemonės yra ypač svarbios, nes dauguma mažųjų įmonių, nepaisant to, ar jos yra atleistos nuo PVM, ar ne, de facto privalo naudotis konsultantų ar išorės konsultantų paslaugomis, kurie jiems pataria, kaip laikytis PVM prievolių, bet dėl to šioms įmonėms tenka papildoma finansinė našta. Siekiant supaprastinti PVM taisykles, mažosiomis būtų laikomos įmonės, kurios pagal apyvartą atitinka Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB25 pateiktą bendrąją labai mažų įmonių apibrėžtį;

_________________

_________________

25 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

25 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atleidimo nuo PVM galimybe gali naudotis tik mažosios įmonės, kurių metinė apyvarta nesiekia valstybėje narėje, kurioje turi būti sumokėtas PVM, taikomos ribos. Nustatydamos šias ribas, valstybės narės turėtų laikytis Direktyvoje 2006/112/EB nustatytų su ribomis susijusių taisyklių. Tos taisyklės, kurių dauguma buvo nustatyta 1977 m., yra nebetinkamos;

(6)  atleidimo nuo PVM galimybe gali naudotis tik mažosios įmonės, kurių metinė apyvarta nesiekia valstybėje narėje, kurioje turi būti sumokėtas PVM, taikomos ribos. Nustatydamos šias ribas, valstybės narės turėtų laikytis Direktyvoje 2006/112/EB nustatytų su ribomis susijusių taisyklių. Tos taisyklės, kurių dauguma buvo nustatyta 1977 m., yra nebetinkamos; Siekiant lankstumo ir norint užtikrinti, kad valstybės narės galėtų nustatyti tinkamas mažesnes ribas, proporcingas jų ekonomikos dydžiui ir poreikiams, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyta tik didžiausia riba.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti tokią nacionalinę atleidimo nuo PVM ribą, kuri labiausiai atitiktų jų ekonomines ir politines sąlygas ir neviršytų šioje direktyvoje nustatytos viršutinės ribos. Šiuo klausimu turėtų būti aiškiai nurodyta, kad skirtingas ribas taikančios valstybės narės turėtų tai pagrįsti objektyviais kriterijais;

(8)  valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti tokią nacionalinę atleidimo nuo PVM ribą, kuri labiausiai atitiktų jų ekonomines ir politines sąlygas ir neviršytų šioje direktyvoje nustatytos viršutinės ribos. Šiuo klausimu turėtų būti aiškiai nurodyta, kad skirtingas ribas taikančios valstybės narės turėtų tai pagrįsti objektyviais kriterijais; Siekiant palengvinti tarpvalstybinę veiklą, visoms mažosioms įmonėms, norinčioms vykdyti veiklą keliose valstybėse narėse, turėtų būti sudarytos sąlygos be kliūčių susipažinti su valstybių narių atleidimo nuo PVM ribomis.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  jei suteikiama atleidimo nuo PVM galimybė, ja besinaudojančioms mažosioms įmonėms turėtų būti nustatytos bent supaprastintos registravimosi PVM mokėtoju, sąskaitų faktūrų išrašymo, apskaitos tvarkymo ir ataskaitų teikimo prievolės;

(12)  jei suteikiama atleidimo nuo PVM galimybė, ja besinaudojančioms mažosioms įmonėms turėtų būti nustatytos bent supaprastintos registravimosi PVM mokėtoju, sąskaitų faktūrų išrašymo, apskaitos tvarkymo ir ataskaitų teikimo prievolės; Komisija, siekdama vengti painiavos ir teisinio netikrumo valstybėse narėse, turėtų parengti gaires dėl supaprastinto registravimo ir apskaitos, išsamiau paaiškindama, kokios procedūros turėtų būti supaprastintos ir kokiu mastu. Ne vėliau kaip per ... [trejus metus po šios direktyvos įsigaliojimo] šį supaprastinimą turėtų įvertinti Komisija ir valstybės narės, siekdamos nustatyti, ar tai suteikia papildomos naudos ir turi realų teigiamą poveikį įmonėms ir vartotojams.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  be to, siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje neįsisteigusios įmonės atitiktų atleidimo nuo PVM toje valstybėje narėje sąlygas, būtina reikalauti, kad jos iš anksto praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokius pranešimus mažosios įmonės turėtų pateikti valstybei narei, kurioje jos įsisteigusios. Tada ta valstybė narė, remdamasi deklaruota informacija apie tos įmonės apyvartą, turėtų pateikti tą informaciją kitoms atitinkamoms valstybėms narėms;

(13)  be to, siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje neįsisteigusios įmonės atitiktų atleidimo nuo PVM toje valstybėje narėje sąlygas, būtina reikalauti, kad jos iš anksto praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokie pranešimai turėtų būti teikiami naudojantis internetiniu portalu, sukurtu Komisijos. Tada įsisteigimo valstybė narė, remdamasi deklaruota informacija apie tos įmonės apyvartą, pateikia tą informaciją kitoms atitinkamoms valstybėms narėms; Mažosios įmonės gali bet kada pranešti savo registravimo valstybei narei apie savo norą sugrįžti prie bendros PVM sistemos.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad sumažėtų nuo PVM neatleistoms mažosioms įmonėms tenkanti prievolių vykdymo našta, valstybėms narėms turėtų būti nustatytas reikalavimas supaprastinti registravimosi PVM mokėtoju ir apskaitos tvarkymo prievoles ir pailginti mokestinius laikotarpius, kad reikėtų rečiau teikti PVM deklaracijas;

(15)  kad sumažėtų nuo PVM neatleistoms mažosioms įmonėms tenkanti prievolių vykdymo našta, valstybėms narėms turėtų būti nustatytas reikalavimas supaprastinti registravimosi PVM mokėtoju ir apskaitos tvarkymo prievoles. Be to, Komisija skirtingose valstybėse narėse turėtų įsteigti vieną bendrą prieigą PVM deklaracijoms teikti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  šios direktyvos tikslo, t. y. sumažinti mažosioms įmonėms tenkančią prievolių vykdymo naštą, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl jo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu. Todėl, laikydamasi subsidiarumo principo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(17)  šios direktyvos tikslo, t. y. sumažinti mažosioms įmonėms tenkančią prievolių vykdymo naštą, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl jo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu. Todėl, laikydamasi subsidiarumo principo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti; Tačiau PVM kontrolė, būtina pagal reikalavimų laikymosi procedūras, yra patikima kovos su mokestiniu sukčiavimu priemonė. Vis tik reikia pabrėžti, kad mažosioms įmonėms supaprastinant procesus, tai neturėtų būti vykdoma kovos su sukčiavimu PVM srityje sąskaita.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/112/EB

284 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš naudodamasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse, mažoji įmonė praneša apie tai valstybei narei, kurioje ji įsisteigusi.

Komisija sukuria internetinį portalą, kuriuo naudodamosi registruojasi mažosios įmonės, norinčios pasinaudoti atleidimo nuo PVM galimybe kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/112/EB

284 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei mažoji įmonė naudojasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse nei toji, kurioje ji įsisteigusi, įsisteigimo valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų deklaruoti tikslūs mažosios įmonės metinės apyvartos Sąjungoje ir metinės apyvartos valstybėje narėje duomenys, ir pateikia informaciją kitų atitinkamų valstybių narių, kuriose mažoji įmonė tiekia prekes ir teikia paslaugas, mokesčių administratoriams.

Jei mažoji įmonė naudojasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse nei toji, kurioje ji įsisteigusi, įsisteigimo valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų deklaruoti tikslūs mažosios įmonės metinės apyvartos Sąjungoje ir metinės apyvartos valstybėje narėje duomenys, ir pateikia informaciją kitų atitinkamų valstybių narių, kuriose mažoji įmonė tiekia prekes ir teikia paslaugas, mokesčių administratoriams. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad šios įmonės turėtų pakankamai žinių apie mažųjų įmonių statusą ir jų akcijų paketus ar nuosavybės struktūrą, siekiant užtikrinti, jog jos iš tiesų yra mažosios įmonės.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Direktyva 2006/112/EB

288a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei paskesniais kalendoriniais metais mažosios įmonės metinė apyvarta valstybėje narėje viršija 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą atleidimo nuo PVM ribą, mažoji įmonė tais metais dar gali naudotis atleidimo nuo PVM galimybe, jei jos metinė apyvarta valstybėje narėje tais metais neviršija 284 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos daugiau kaip 50 %.“

Jei paskesniais kalendoriniais metais mažosios įmonės metinė apyvarta valstybėje narėje viršija 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą atleidimo nuo PVM ribą, mažoji įmonė dvejus metus dar gali naudotis atleidimo nuo PVM galimybe, jei jos metinė apyvarta tuos dvejus metus valstybėje narėje neviršija 284 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos daugiau kaip 33%.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  291–294 straipsniai išbraukiami.

(17)  291 ir 292 straipsniai išbraukiami;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/112/EB

293 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17a)  293 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Kas ketverius metus nuo šios direktyvos priėmimo datos Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, pateikia Tarybai pranešimą, kaip taikomas šis skyrius, o prireikus ir atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ilgalaikį nacionalinių nuostatų suvienodinimą, pasiūlymus šiais klausimais:1) smulkaus verslo įmonėms skirtos specialios schemos tobulinimas;2) nacionalinių sistemų suderinimas neapmokestinimo PVM ir laipsniškų PVM lengvatų srityje;3) 2 skirsnyje numatytų viršutinių ribų suderinimas.

Kas ketverius metus nuo šios direktyvos priėmimo datos Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kaip taikomas šis skyrius, o prireikus ir atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ilgalaikį nacionalinių nuostatų suvienodinimą, pasiūlymus šiais klausimais:

 

i) smulkaus verslo įmonėms skirtos specialios schemos tobulinimas;

 

ii) nacionalinių sistemų suderinimas neapmokestinimo PVM srityje ir galimybė visoje Sąjungoje suderinti atleidimo nuo PVM ribas;

 

iii) 2 skirsnyje numatytų viršutinių ribų suderinimas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=LT)

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17b)  294 straipsnis išbraukiamas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 2006/112/EB

294e straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

294e straipsnis

294e straipsnis

Valstybės narės gali atleisti nuo PVM atleistas mažąsias įmones nuo 250 straipsnyje nustatytos prievolės teikti PVM deklaracijas.

Valstybės narės atleidžia nuo PVM atleistas mažąsias įmones nuo 250 straipsnyje nustatytos prievolės teikti PVM deklaracijas arba jos leidžia tokioms nuo PVM atleistoms mažosioms įmonėms pateikti supaprastintą PVM deklaraciją, kurioje nurodyta bent ši informacija: mokėtinas PVM, atskaitomas PVM, grynoji PVM suma (mokėtina arba gautina suma), bendra pirkimo sandorių vertė ir bendra pardavimo sandorių vertė už vienų kalendorinių metų laikotarpį. Tačiau mažosios įmonės turi galimybę pasirinkti pagal 252 straipsnį nustatytą mokestinį laikotarpį.

Jei šia galimybe nesinaudojama, valstybės narės leidžia tokioms nuo PVM atleistoms mažosioms įmonėms pateikti supaprastintą PVM deklaraciją už vienų kalendorinių metų laikotarpį. Tačiau mažosios įmonės turi galimybę pasirinkti pagal 252 straipsnį nustatytą mokestinį laikotarpį.

 

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 2006/112/EB

294i straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mažosios įmonės PVM deklaracijas teikia už vienų kalendorinių metų mokestinį laikotarpį. Tačiau mažosios įmonės turi galimybę pasirinkti pagal 252 straipsnį nustatytą mokestinį laikotarpį.

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 2006/112/EB

294i a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

294i a straipsnis

 

Komisija įsteigia vieną bendrą prieigą, kuria naudodamosi mažosios įmonės galėtų pateikti PVM deklaracijas iš skirtingų valstybių narių, kuriose jos vykdo savo veiklą. Už PVM surinkimą yra atsakinga įmonės įsisteigimo valstybė narė.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Direktyva 2006/112/EB

294j straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

294j straipsnis

Išbraukta.

Neatsižvelgdamos į 206 straipsnį, valstybės narės nereikalauja, kad mažosios įmonės atliktų tarpinius mokėjimus.

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1a straipsnis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 904/2010

31 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 iš dalies keičiamas taip:

 

31 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad Bendrijos viduje prekes tiekiantys ar paslaugas teikiantys asmenys ir telekomunikacijų paslaugas, transliavimo paslaugas ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, visų pirma Direktyvos 2006/112/EB II priede nurodytas paslaugas, teikiantys neįsisteigę apmokestinamieji asmenys galėtų, kiek to reikia tokio pobūdžio operacijoms atlikti, elektroniniu būdu gauti bet kurio nurodyto asmens PVM mokėtojo kodo ir jo pavadinimo/vardo ir pavardės bei adreso galiojimo patvirtinimą. Ši informacija turi atitikti 17 straipsnyje nurodytus duomenis.

„1.  Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad Bendrijos viduje prekes tiekiantys ar paslaugas teikiantys asmenys ir telekomunikacijų paslaugas, transliavimo paslaugas ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, visų pirma Direktyvos 2006/112/EB II priede nurodytas paslaugas, teikiantys neįsisteigę apmokestinamieji asmenys galėtų, kiek to reikia tokio pobūdžio operacijoms atlikti, elektroniniu būdu gauti bet kurio nurodyto asmens PVM mokėtojo kodo ir jo pavadinimo/vardo ir pavardės bei adreso galiojimo patvirtinimą. Ši informacija turi atitikti 17 straipsnyje nurodytus duomenis. PVM informacijos mainų sistemoje (VIES) pateikiama nuoroda, ar reikalavimus atitinkančios mažosios įmonės naudojasi atleidimu nuo PVM, ar ne.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tas nuostatas jos taiko nuo 2022 m. liepos 1 d.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. sausio 1 d.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą palengvinti MVĮ tenkančią PVM prievolių vykdymo naštą. Proporcijų požiūriu mažosioms įmonėms tenka didesnės PVM prievolių vykdymo išlaidos nei didesnėms įmonėms ir taip ne tik pažeidžiamas sąžiningo apmokestinimo principas, bet ir trukdoma verslininkystei. Šiuo pasiūlymu siekiama skatinti visos Sąjungos verslininkystę, nustatant keletą mažosioms įmonėms taikomų administracinių supaprastinimo priemonių.

Pranešėjas mano, kad, siekiant šio tikslo, reikėtų atlikti keletą patobulinimų toliau nurodytose trijose srityse.

Pirmiausia, šiuo pasiūlymu siekiama išplėsti mažosioms įmonėms taikomą PVM išimtį, kad ji būtų taikoma ne vien pagal nacionalinę tvarką, bet labiau pagal visoje ES galiojančią tvarką. Todėl pranešėjas mano, jog siekiant, kad nebūtų iškreipta vidaus rinkos veikla, šią tvarką reikėtų atitinkamai suderinti. Šiuo tikslu buvo pasiūlyti keli pakeitimai. Pranešėjas siekia suderinti PVM išimčių ribą, nustatant viršutinę ir apatinę ribas. Jis taip pat siekia, kad būtų privaloma, kad valstybės narės nereikalautų nuo PVM atleistų įmonių pateikti PVM deklaracijas. Be to, jis siūlo sukurti internetinį portalą, kuriuo naudodamosi turėtų registruotis mažosios įmonės, norinčios pasinaudoti atleidimo nuo PVM galimybe kitoje valstybėje narėje.

Antra, pranešėjas siekia nustatyti realius MVĮ taikomus administracinius supaprastinimus.

Be pasiūlytų supaprastinimo priemonių, jis taip pat prašo įsteigti vieną bendrą prieigą PVM deklaracijoms teikti. Didžiausia MVĮ kylanti kliūtis, vykdant tarpvalstybinę veiklą, yra kalba. Todėl, teikiant PVM deklaracijas iš skirtingų valstybių narių, galimybė pasinaudoti viena bendra prieiga galėtų būti didelis supaprastinimas mažosioms įmonėms.

Kita vertus, pasiūlyta mažosioms įmonėms taikoma kasmetinė PVM deklaracija nebūtų realiai juntamas supaprastinimas MVĮ. Nors ši priemonė atrodo patraukli, realybėje ji turėtų per daug nepageidaujamo poveikio. Mažosioms įmonėms taikomos kasmetinės PVM deklaracijos gerokai padidintų bankroto atvejų skaičių. Taip pat patys smulkieji verslininkai prašo dažnai atnaujinti jų buhalterinę apskaitą ir finansinę padėtį. Todėl pranešėjas prašo išbraukti šią priemonę.

Trečia, pranešėjas mano, kad šis dokumentas turėtų būti nagrinėjamas atskirai nuo PVM dokumentų. MVĮ taikomas PVM supaprastinimo priemones būtų galima įgyvendinti greičiau nei galutinę PVM tvarką. Verslininkystę reikėtų skatinti nedelsiant. Todėl šio pasiūlymo įgyvendinimo data galėtų būti paankstinta.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

Nuorodos

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Konsultacijos su EP data

5.2.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

8.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Priėmimo data

11.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

4

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pilar Ayuso

Pateikimo data

16.7.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 29 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika