Postup : 2018/0006(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2018

Predkladané texty :

A8-0260/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0319

SPRÁVA     *
PDF 716kWORD 92k
16.7.2018
PE 621.115v03-00 A8-0260/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky

(COM(2018)0021 – C8‑0022/2018 – 2018/0006(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Tom Vandenkendelaere

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky

(COM(2018)0021 – C8‑0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu [COM(2018) 0021],

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0022/2018),

–  so zreteľom na článok 78, písmeno c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0260/2018),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Smernica Rady 2006/112/ES21 členským štátom umožňuje, aby pokračovali v uplatňovaní svojej osobitnej úpravy pre malé podniky v súlade so spoločnými ustanoveniami a so zreteľom na užšiu harmonizáciu. Uvedené ustanovenia sú však zastarané a neznižujú záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, keďže boli koncipované pre spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) založený na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu.

(1)  Smernica Rady 2006/112/ES21 členským štátom umožňuje, aby pokračovali v uplatňovaní svojej osobitnej úpravy pre malé podniky v súlade so spoločnými ustanoveniami a so zreteľom na užšiu harmonizáciu. Uvedené ustanovenia sú však zastarané a neplnia svoj účel znižovať záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, keďže boli koncipované pre spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) založený na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu.

_________________

_________________

21 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

21 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH22 oznámila komplexný balík zjednodušení pre malé podniky zameraný na zníženie ich administratívnej záťaže, ktoré prispeje k vytvoreniu daňového prostredia, s cieľom uľahčiť ich rast a rozvoj cezhraničného obchodu. Znamenalo by to preskúmať osobitnú úpravu pre malé podniky, ako sa načrtáva v oznámení o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH23. Preskúmanie osobitnej úpravy pre malé podniky preto predstavuje dôležitý prvok balíka reforiem uvedených v akčnom pláne v oblasti DPH.

(2)  Komisia vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH22 oznámila komplexný balík zjednodušení pre malé podniky zameraný na zníženie ich administratívnej záťaže, ktorý prispeje k vytvoreniu daňového prostredia, s cieľom uľahčiť ich rast a rozvoj cezhraničného obchodu a tiež zlepšiť dodržiavanie predpisov o DPH. Malé podniky v Únii vykonávajú činnosť najmä v určitých odvetviach, ktoré pôsobia cezhranične, ako napríklad stavebníctvo, komunikácie, stravovacie služby a maloobchod, a môžu predstavovať významný zdroj zamestnanosti. Na dosiahnutie týchto cieľov treba preskúmať osobitnú úpravu pre malé podniky, ako sa načrtáva v oznámení o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH23. Preskúmanie osobitnej úpravy pre malé podniky preto predstavuje dôležitý prvok balíka reforiem uvedených v akčnom pláne v oblasti DPH.

_________________

_________________

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa [COM(2016) 148 final zo 7. 4. 2016].

22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa [COM(2016) 148 final zo 7. 4. 2016].

23 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – O opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať [COM(2017) 566 final zo 4. 10. 2017].

23 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – O opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať [COM(2017) 566 final zo 4. 10. 2017].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Preskúmanie tejto osobitnej úpravy úzko súvisí s návrhom Komisie, v ktorom sa stanovujú zásady konečného systému DPH pre cezhraničný obchod medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi založeného na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru v členskom štáte určenia24. Pri prechode systému DPH na zdaňovanie podľa zásady krajiny určenia sa zistilo, že istý počet súčasných pravidiel nie je vyhovujúci pre daňový systém podľa zásady krajiny určenia.

(3)  Preskúmanie tejto osobitnej úpravy úzko súvisí s návrhom Komisie, v ktorom sa stanovujú zásady konečného systému DPH pre cezhraničný obchod medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi založeného na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru v členskom štáte určenia24. Pri prechode systému DPH na zdaňovanie podľa zásady krajiny určenia sa zistilo, že istý počet súčasných pravidiel nie je vyhovujúci pre daňový systém podľa zásady krajiny určenia. Najväčšie ťažkosti pri zvýšenom cezhraničnom obchode vznikajú malým podnikom kvôli rozdielnym a zložitým pravidlám DPH v jednotlivých štátoch Únie, ako aj tomu, že vnútroštátne oslobodenie malých a stredných podnikov od dane využívajú len malé podniky v tom členskom štáte, v ktorom majú tieto malé podniky sídlo.

_________________

_________________

24 Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi [COM(2017) 569 final zo 4. 10. 2017].

24 Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi [COM(2017) 569 final zo 4. 10. 2017].

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V snahe vyriešiť problém neprimeranej záťaže súvisiacej s dodržiavaním predpisov, ktorému čelia malé podniky, by mali byť zjednodušujúce opatrenia dostupné nielen podnikom, ktoré sú oslobodené od dane podľa súčasných pravidiel, ale aj tým podnikom, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska považujú za malé. Na účely zjednodušenia pravidiel v oblasti DPH by sa mali podniky považovať za „malé“, ak sa na základe svojho obratu považujú za mikropodniky podľa všeobecného vymedzenia pojmu ustanoveného v odporúčaní Komisie 2003/361/ES25.

(4)  V snahe vyriešiť problém neprimeranej záťaže súvisiacej s dodržiavaním predpisov, ktorému čelia malé podniky, by mali byť zjednodušujúce opatrenia dostupné nielen podnikom, ktoré sú oslobodené od dane podľa súčasných pravidiel, ale aj tým podnikom, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska považujú za malé. Mať takéto opatrenia k dispozícii je obzvlášť dôležité, pretože väčšina malých podnikov bez ohľadu na to, či sú oslobodené alebo nie, je de facto povinná využívať služby poradcov alebo externých konzultantov, ktorí im pomáhajú plniť si povinnosti súvisiace s DPH, čo zvyšuje finančnú záťaž týchto podnikov. Na účely zjednodušenia pravidiel v oblasti DPH by sa mali podniky považovať za „malé“, ak sa na základe svojho obratu považujú za mikropodniky podľa všeobecného vymedzenia pojmu ustanoveného v odporúčaní Komisie 2003/361/ES25.

_________________

_________________

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Malé podniky môžu využívať oslobodenie od dane iba v prípade, ak je ich ročný obrat nižší ako limit uplatňovaný členským štátom, v ktorom je DPH splatná. Pri určovaní svojho limitu by sa členské štáty mali riadiť pravidlami pre limity stanovenými v smernici 2006/112/ES. Uvedené pravidlá, z ktorých väčšina bola zavedená v roku 1977, už nie sú vhodné.

(6)  Malé podniky môžu využívať oslobodenie od dane iba v prípade, ak je ich ročný obrat nižší ako limit uplatňovaný členským štátom, v ktorom je DPH splatná. Pri určovaní svojho limitu by sa členské štáty mali riadiť pravidlami pre limity stanovenými v smernici 2006/112/ES. Uvedené pravidlá, z ktorých väčšina bola zavedená v roku 1977, už nie sú vhodné. V záujme flexibility a s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali možnosť stanoviť primerané nižšie limity úmerné veľkosti a potrebám svojho hospodárstva, by sa na úrovni Únie mali určiť len maximálne limity.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Členským štátom by sa mala ponechať možnosť určiť si svoj vnútroštátny limit na oslobodenie na takej úrovni, ktorá najlepšie zodpovedá ich hospodárskym a politickým podmienkam, s výhradou horného limitu ustanoveného podľa tejto smernice. V tomto ohľade treba objasniť, že ak členské štáty uplatňujú rozdielne limity, malo by to vychádzať z objektívnych kritérií.

(8)  Členským štátom by sa mala ponechať možnosť určiť si svoj vnútroštátny limit na oslobodenie na takej úrovni, ktorá najlepšie zodpovedá ich hospodárskym a politickým podmienkam, s výhradou horného limitu ustanoveného podľa tejto smernice. V tomto ohľade treba objasniť, že ak členské štáty uplatňujú rozdielne limity, malo by to vychádzať z objektívnych kritérií. Na uľahčenie cezhraničného podnikania by zoznam vnútroštátnych limitov na oslobodenie by mal byť jednoducho dostupný všetkým malým podnikom, ktoré mienia pôsobiť vo viacerých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Keď sa uplatňuje oslobodenie od dane, malé podniky, ktoré využívajú možnosť oslobodenia od dane, by mali mať prinajmenšom prístup k zjednodušeným povinnostiam týkajúcim sa registrácie na účely DPH, fakturácie, účtovníctva a oznamovania.

(12)  Keď sa uplatňuje oslobodenie od dane, malé podniky, ktoré využívajú možnosť oslobodenia od dane, by mali mať prinajmenšom prístup k zjednodušeným povinnostiam týkajúcim sa registrácie na účely DPH, fakturácie, účtovníctva a oznamovania. S cieľom vyhnúť sa nedorozumeniam a právnej neistote v členských štátoch by Komisia mala vypracovať usmernenia o zjednodušenej registrácii a účtovníctve s podrobnejším vysvetlením, ktoré postupy by sa mali zjednodušiť a do akej miery. Komisia a členské štáty by do ... [troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] mali posúdiť, či usmernenia sú prínosom pre podniky a spotrebiteľov a skutočne majú na nich pozitívny vplyv.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok na oslobodenie od dane, ktoré členský štát udeľuje podnikom, ktoré v ňom nemajú sídlo, treba tiež požadovať, aby podniky svoj úmysel využiť oslobodenie od dane oznamovali vopred. Takéto oznámenie by mal malý podnik podávať členskému štátu, v ktorom má sídlo. Tento členský štát by mal následne na základe priznaných informácií o obrate uvedeného podniku poskytnúť uvedené informácie ostatným dotknutým členským štátom.

(13)  Aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok na oslobodenie od dane, ktoré členský štát udeľuje podnikom, ktoré v ňom nemajú sídlo, treba tiež požadovať, aby podniky svoj úmysel využiť oslobodenie od dane oznamovali vopred. Takéto oznámenie by sa malo uverejniť na internetovom portáli, ktorý má zriadiť Komisia. Členský štát sídla by mal následne na základe priznaných informácií o obrate uvedeného podniku informovať ostatné dotknuté členské štáty. Malé podniky môžu kedykoľvek členskému štátu, v ktorom sú zaregistrované, oznámiť svoj záujem vrátiť sa do všeobecného systému DPH.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom znížiť záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov v prípade malých podnikov, ktoré nie sú oslobodené od dane, by sa malo požadovať, aby členské štáty zjednodušili registráciu a vedenie záznamov na účely DPH a predĺžili zdaňovacie obdobia tak, aby sa umožnilo menej časté podávanie priznania k DPH.

(15)  S cieľom znížiť záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov v prípade malých podnikov, ktoré nie sú oslobodené od dane, by sa malo požadovať, aby členské štáty zjednodušili registráciu a vedenie záznamov na účely DPH. Okrem toho by Komisia mala zriadiť jednotné kontaktné miesto na podávanie priznaní k DPH v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Cieľ tejto smernice, ktorým je znížiť záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a teda ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. V dôsledku toho Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(17)  Cieľ tejto smernice, ktorým je znížiť záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a teda ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. V dôsledku toho Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. Kontroly DPH vyvolané postupmi na kontrolu súladu s predpismi, sú však spoľahlivými nástrojmi boja proti daňovým podvodom. Preto treba zdôrazniť, že zjednodušenie postupov pre malé podniky by nemalo ísť na úkor boja proti podvodom v oblasti DPH.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/112/ES

Článok 284 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred tým, ako malý podnik využije oslobodenie od dane v iných členských štátoch, upovedomí členský štát, v ktorom má sídlo.

Komisia zriadi internetový portál, na ktorom sa zaevidujú malé podniky, ktoré mienia využiť oslobodenie od dane v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/112/ES

Článok 284 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak malý podnik využíva oslobodenie od dane v iných členských štátoch než len v štáte svojho sídla, členský štát jeho sídla prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby malý podnik podal presné priznanie ročného obratu v Únii a ročného obratu v tomto členskom štáte, a informuje daňové orgány ostatných dotknutých členských štátov, v ktorých malý podnik uskutočňuje dodania, resp. poskytnutia.;

Ak malý podnik využíva oslobodenie od dane v iných členských štátoch než len v štáte svojho sídla, členský štát jeho sídla prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby malý podnik podal presné priznanie ročného obratu v Únii a ročného obratu v tomto členskom štáte, a informuje daňové orgány ostatných dotknutých členských štátov, v ktorých malý podnik uskutočňuje dodania, resp. poskytnutia.; Členské štáty takisto zabezpečia, aby mali dostatočné vedomosti o statuse malých podnikov a o ich vzťahoch súvisiacich s držbou podielov alebo vlastníctvom s cieľom zaručiť, že tieto podniky sú skutočne malé.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15

Smernica 2006/112/ES

Článok 288a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak počas nasledujúceho kalendárneho roka ročný obrat malého podniku v členskom štáte presiahne limit na oslobodenie od dane uvedený v článku 284 ods. 1, tento malý podnik má v danom roku možnosť naďalej využívať oslobodenie od dane za predpokladu, že jeho ročný obrat v členskom štáte jeho sídla počas uvedeného roka nepresiahne limit stanovený v článku 284 ods. 1 o viac ako 50 %.;

Ak počas nasledujúceho kalendárneho roka ročný obrat malého podniku v členskom štáte presiahne limit na oslobodenie od dane uvedený v článku 284 ods. 1, tento malý podnik má ešte dva ďalšie roky možnosť využívať oslobodenie od dane za predpokladu, že jeho ročný obrat v členskom štáte jeho sídla počas uvedených dvoch rokov nepresiahne limit stanovený v článku 284 ods. 1 o viac ako 33 %.;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Články 291 až 294 sa vypúšťajú.

(17)  Odseky 291 a 292 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Článok 293 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

17a)  V článku 293 sa odsek 1 nahrádza takto:

Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií od členských štátov predloží Rade správu o uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ku ktorej podľa potreby a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov pripojí návrhy v týchto oblastiach:1) vylepšenia osobitnej úpravy pre malé podniky,2) úprava vnútroštátnych systémov týkajúcich sa oslobodenia od dane a odstupňovaných daňových výhod;3) úprava prahov ustanovených v oddiele 2.

„Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ku ktorej podľa potreby a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov pripojí návrhy v týchto oblastiach:

 

i) vylepšenia osobitnej úpravy pre malé podniky,

 

ii) úprava vnútroštátnych systémov týkajúca sa oslobodenia od dane a možnosť harmonizácie výnimiek z limitov v celej Únii;

 

iii) úprava prahov ustanovených v oddiele 2.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1528271574699&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17b)  Odsek 294 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2006/112/ES

Článok 294e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 294e

Článok 294e

Členské štáty môžu malým podnikom oslobodeným od dane odpustiť povinnosť podávať priznanie k DPH podľa článku 250.

Členské štáty odpustia malým podnikom oslobodeným od dane povinnosť podávať daňové priznanie k DPH podľa článku 250 alebo umožnia takýmto malým podnikom oslobodeným od dane podávať zjednodušené priznanie k DPH – ktoré bude obsahovať aspoň tieto informácie: splatná DPH, odpočítateľná DPH, čistá výška DPH (záväzok alebo pohľadávka), celková hodnota vstupných transakcií a celková hodnota výstupných transakcií ktoré sa vzťahujú na obdobie kalendárneho roka. Malé podniky sa však môžu rozhodnúť uplatňovať zdaňovacie obdobie určené v súlade s článkom 252.

Ak sa táto možnosť nevyužíva, členské štáty umožnia takýmto malým podnikom oslobodeným od dane podávať zjednodušené priznanie k DPH za obdobie kalendárneho roka. Malé podniky sa však môžu rozhodnúť uplatňovať zdaňovacie obdobie určené v súlade s článkom 252.

 

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2006/112/ES

Článok 294i – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade malých podnikov je zdaňovacím obdobím, za ktoré sa má podávať priznanie k DPH, obdobie kalendárneho roka. Malé podniky sa však môžu rozhodnúť uplatňovať zdaňovacie obdobie určené v súlade s článkom 252.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2006/112/ES

Článok 294ia (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 294ia

 

Komisia zriadi jednotné kontaktné miesto, na ktorom budú malé podniky môcť podávať priznania k DPH za rôzne členské štáty svojho pôsobenia. Za výber DPH zodpovedá členský štát sídla podniku.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica 2006/112/ES

Článok 294j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 294j

vypúšťa sa

Bez ohľadu na článok 206 členské štáty nebudú vyžadovať, aby malé podniky platili preddavky.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010

Článok 31 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 sa mení takto:

 

V článku 31 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby osoby, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj zdaniteľné osoby, ktoré v danom členskom štáte nemajú sídlo, ale poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä služby uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, mohli pre potreby tohto druhu transakcií získať potvrdenie elektronickými prostriedkami o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúce meno/názov a adresu. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17.

„1.  Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby osoby, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj zdaniteľné osoby, ktoré v danom členskom štáte nemajú sídlo, ale poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä služby uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, mohli pre potreby tohto druhu transakcií získať potvrdenie elektronickými prostriedkami o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúce meno/názov a adresu. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17. Systém výmeny informácií o DPH (VIES) musí obsahovať zmienku o tom, či oprávnené malé podniky využívajú oslobodenie od DPH alebo nie.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2022 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. júla 2022.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2020.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh Komisie na uľahčenie záťaže, ktorá pre MSP vyplýva z dodržiavania predpisov o DPH. Malé podniky znášajú úmerne vyššie náklady na dodržiavanie predpisov o DPH než väčšie podniky, čo nielen porušuje zásadu spravodlivého zdaňovania, ale tiež bráni podnikaniu. Cieľom tohto návrhu je podporiť podnikanie v celej Únii zavedením opatrení na zjednodušenie administratívnych postupov pre malé podniky.

Aby sa dosiahol tento cieľ, spravodajca sa domnieva, že sú potrebné isté zlepšenia v týchto troch oblastiach:

Po prvé, cieľom tohto návrhu je rozšíriť oslobodenie od DPH pre malé podniky z výlučne vnútroštátneho režimu na celú EÚ. Preto sa spravodajca nazdáva, že by sa tento režim mal príslušne harmonizovať, aby sa nenarušilo fungovanie vnútorného trhu. V tomto smere boli predložené viaceré pozmeňujúce návrhy. Spravodajca sa usiluje o harmonizáciu základného limitu pre oslobodenie od DPH ustanovením hornej a dolnej hranice tohto limitu. Zároveň navrhuje zaviesť pre členské štáty povinnosť nepožadovať priznanie k DPH od podnikov oslobodených od DPH. Okrem toho navrhuje, aby sa zriadil internetový portál, na ktorom by sa evidovali podniky, ktoré mienia využiť oslobodenie od DHP v inom členskom štáte.

Po druhé, cieľom spravodajcu je skutočne zjednodušiť administratívne postupy pre MSP.

Okrem navrhovaných zjednodušujúcich opatrení žiada aj zriadiť jednotné kontaktné miesto pre podávanie priznaní k DPH. Najväčšou prekážkou pre MSP pri cezhraničnom pôsobení je jazyk. Preto by podávanie priznania k DPH z rôznych členských štátov cez jednotné kontaktné miesto mohlo byť pre malé podniky výrazným zjednodušením.

Na druhej strane sa nazdáva, že by navrhované ročné priznanie k DPH pre malé podniky nebude skutočným zjednodušením pre MSP. Hoci sa toto opatrenie vyzerá atraktívne, v skutočnosti bude mať priveľa negatívnych vedľajších účinkov. Ročné priznanie k DPH pre malé podniky výrazne zvýši počet ich konkurzov. Samotní malí podnikatelia žiadajú o časté aktuálne informácie o svojom účtovníctve a finančnej situácii. Spravodajca preto žiada o vypustenie tohto opatrenia.

Po tretie sa spravodajca domnieva, že o tejto otázke by sa malo rokovať oddelene od ostatných otázok súvisiacich s DPH. Opatrenia na zjednodušenie systému DPH pre MSP by sa mohli vykonávať rýchlejšie než konečný režim pre DPH. Podpora podnikania by sa nemala odkladať. Preto by sa začiatok vykonávania tohto návrhu mohol presunúť na skorší termín.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky

Referenčné čísla

COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Dátum konzultácie s EP

5.2.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.2.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

8.2.2018

JURI

8.2.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

21.2.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Tom Vandenkendelaere

23.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dátum prijatia

11.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

4

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Manuel dos Santos, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso

Dátum predloženia

16.7.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

4

0

ECR

Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia