Menettely : 2018/0044(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0261/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0261/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0086

MIETINTÖ     ***I
PDF 512kWORD 92k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista

(COM(2018)0096 – C8‑0109/2018 – 2018/0044(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Pavel Svoboda

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista

(COM(2018)0096 – C8‑0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0096),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0109/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0261/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää riita-asioiden ratkaisun ennakoitavuuden, lainvalintaan liittyvän oikeusvarmuuden ja tuomioiden vapaan liikkuvuuden parantamiseksi sitä, että jäsenvaltioiden lainvalintasääntöjen mukaan sovellettavaksi tulee sama kansallinen laki riippumatta siitä, minkä maan tuomioistuimessa kanne on nostettu.

(3)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää riita-asioiden ratkaisun ennakoitavuuden, lainvalintaan liittyvän oikeusvarmuuden ja tuomioiden vapaan liikkuvuuden ja tunnustamisen parantamiseksi sitä, että jäsenvaltioiden lainvalintasääntöjen mukaan sovellettavaksi tulee sama kansallinen laki riippumatta siitä, minkä maan tuomioistuimessa kanne on nostettu.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Unionin tasolla ei tällä hetkellä ole saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuvia (esineoikeudellisia) vaikutuksia koskevia lainvalintasääntöjä. Tällaiset säännöt on vahvistettu jäsenvaltioiden tasolla, mutta ne ovat keskenään ristiriitaisia ja usein epäselviä. Kansallisten lainvalintasääntöjen epäyhdenmukaisuus aiheuttaa saatavien rajatylittävien siirtojen yhteydessä oikeudellista epävarmuutta sen suhteen, mitä lakia siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan. Oikeusvarmuuden puute puolestaan aiheuttaa saatavien rajatylittäviin siirtoihin liittyvän oikeudellisen riskin, jota yhden maan sisällä tapahtuvissa siirroissa ei ole ja joka johtuu siitä, että tilanteeseen voidaan soveltaa eri jäsenvaltioiden aineellisia sääntöjä sen mukaan, minkä jäsenvaltion tuomioistuimet tai viranomaiset ratkaisevat saatavien omistusoikeutta koskevan riita-asian.

(11)  Unionin tasolla ei tällä hetkellä ole saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuvia vaikutuksia koskevia yhdenmukaistettuja lainvalintasääntöjä. Tällaiset säännöt on vahvistettu jäsenvaltioiden tasolla, mutta ne ovat keskenään ristiriitaisia, koska ne perustuvat eri liittymäperusteisiin, joiden mukaan sovellettava laki määräytyy, ja siksi epäselviä, erityisesti niissä maissa, joissa kyseisiä sääntöjä ei säännellä erillisillä säännöksillä. Kansallisten lainvalintasääntöjen epäyhdenmukaisuus aiheuttaa saatavien rajatylittävien siirtojen yhteydessä oikeudellista epävarmuutta sen suhteen, mitä lakia siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan. Oikeusvarmuuden puute puolestaan aiheuttaa saatavien rajatylittäviin siirtoihin liittyvän oikeudellisen riskin, jota yhden maan sisällä tapahtuvissa siirroissa ei ole ja joka johtuu siitä, että tilanteeseen voidaan soveltaa eri jäsenvaltioiden aineellisia sääntöjä sen mukaan, minkä jäsenvaltion tuomioistuimet tai viranomaiset ratkaisevat saatavien omistusoikeutta koskevan riita-asian; ensisijaisuuskonfliktin lopputulos sen suhteen, miten saatavan omistusoikeus määräytyy rajatylittävän siirron jälkeen, vaihtelee siten sovellettavan kansallisen lain mukaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jos siirronsaajat eivät tiedosta tätä riskiä tai päättävät olla välittämättä siitä, niille voi aiheutua odottamattomia taloudellisia tappioita. Epävarmuus sen suhteen, kuka omistaa rajatylittävän siirron kohteena olleen saatavan, voi aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia ja syventää ja pidentää finanssikriisin seurauksia. Jos siirronsaajat haluavat pienentää oikeudellista riskiä turvautumalla oikeudelliseen neuvontaan, niille aiheutuu saman maan sisällä tapahtuviin siirtoihin verrattuna ylimääräisiä kustannuksia. Jos siirronsaajat päättävät oikeudellisen riskin pelossa pidättyä tällaisista liiketoimista, ne voivat menettää liiketoimintamahdollisuuksia, mikä puolestaan heikentää markkinoiden yhdentymistä.

(12)  Jos siirronsaajat eivät tiedosta tätä riskiä tai päättävät olla välittämättä siitä, niille voi aiheutua odottamattomia taloudellisia tappioita. Epävarmuus sen suhteen, kuka omistaa rajatylittävän siirron kohteena olleen saatavan, voi aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia ja syventää ja pidentää finanssikriisin seurauksia. Jos siirronsaajat haluavat pienentää oikeudellista riskiä turvautumalla oikeudelliseen neuvontaan, niille aiheutuu saman maan sisällä tapahtuviin siirtoihin verrattuna ylimääräisiä kustannuksia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Tämä oikeudellinen riski voi myös toimia pidäkkeenä. Siirronsaajat ja siirtäjät voivat päättää olla ottamatta riskiä, jolloin liiketoimintamahdollisuudet jäävät heiltä käyttämättä. Tällainen selvyyden puute ei siten ole sopusoinnussa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63–66 artiklassa vahvistettujen markkinoiden yhdentymistä koskevan tavoitteen ja pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tämän asetuksen tarkoituksena on taata oikeusvarmuus vahvistamalla yhteiset lainvalintasäännöt, joiden nojalla määritetään, mitä lakia saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan.

(13)  Tämän asetuksen tarkoituksena on taata oikeusvarmuus vahvistamalla yhteiset lainvalintasäännöt, joiden nojalla määritetään, mitä lakia saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan, ja lisätä saatavien rajatylittäviä siirtoja, jotta voidaan kannustaa rajatylittäviin investointeihin unionissa ja helpottaa yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja kuluttajien rahoituksensaantimahdollisuuksia.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Tällä asetuksella ei ole tarkoitus muuttaa asetuksen (EY) N:o 593/2008 säännöksiä, jotka koskevat vapaaehtoisesta siirrosta aiheutuvaa esineoikeudellista vaikutusta siirtäjän ja siirronsaajan tai siirronsaajan tai velallisen välillä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tässä asetuksessa vahvistettuja lainvalintasääntöjä olisi sovellettava saatavien siirrosta aiheutuviin esineoikeudellisiin vaikutuksiin sekä kaikkien siirtoon osallistuvien osapuolten (eli siirtäjän ja siirronsaajan sekä siirronsaajan ja velallisen) välillä että suhteessa kolmansiin osapuoliin (kuten siirtäjän velkojaan).

(15)  Tässä asetuksessa vahvistettuja lainvalintasääntöjä olisi sovellettava saatavien siirrosta aiheutuviin vaikutuksiin suhteessa kolmansiin osapuoliin, kuten siirtäjän velkojaan, velallista lukuun ottamatta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat saatavat ovat myyntisaatavia, rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä 2014/65/EU44 määriteltyihin rahoitusvälineisiin perustuvia saatavia ja luottolaitoksessa olevalle tilille talletettua rahaa. Direktiivissä 2014/65/EU määriteltyjä rahoitusvälineitä ovat muun muassa rahoitusmarkkinoilla myytävät arvopaperit ja johdannaiset. Arvopaperit ovat omaisuuseriä, kun taas johdannaiset ovat sopimuksia, joihin sisältyy osapuolille kuuluvia oikeuksia (eli saatavia) ja velvollisuuksia.

(16)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin saataviin sisältyy myyntisaatavia, rahoitusvälineiden markkinoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU44 määriteltyihin rahoitusvälineisiin perustuvia saatavia ja luottolaitoksessa olevalle tilille talletettua rahaa. Direktiivissä 2014/65/EU määriteltyjä rahoitusvälineitä ovat muun muassa rahoitusmarkkinoilla myytävät arvopaperit ja johdannaiset. Arvopaperit ovat omaisuuseriä, kun taas johdannaiset ovat sopimuksia, joihin sisältyy osapuolille kuuluvia oikeuksia (eli saatavia) ja velvollisuuksia.

___________________

___________________

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349–496).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)   Tämä asetus koskee saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuvia vaikutuksia. Sen sijaan se ei koske sellaisten sopimusten (esimerkiksi johdannaissopimusten) siirtoa, joihin liittyy sekä oikeuksia (eli saatavia) että velvollisuuksia, eikä tällaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sisältävien sopimusten uudistamista. Koska tämä asetus ei kata sopimusten siirtoa eikä uudistamista, rahoitusvälineiden kauppaan sekä niiden selvitykseen ja toimitukseen sovelletaan edelleen Rooma I -asetuksen mukaisesti sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia. Tavallisesti sopimuspuolet valitsevat tämän lain, tai se määräytyy rahoitusmarkkinoihin sovellettavien pakottavien sääntöjen mukaisesti.

(17)  Tämä asetus koskee saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuvia vaikutuksia. Se koskee erityisesti sellaisten sopimusten (esimerkiksi johdannaissopimusten) siirtoa, joihin liittyy sekä oikeuksia (eli saatavia) että velvollisuuksia, ja tällaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sisältävien sopimusten uudistamista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa kysymyksiin, joista säädetään rahoitusvakuusjärjestelyistä annetussa direktiivissä45, maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevassa direktiivissä46, likvidaatiodirektiivissä47 ja rekisteriasetuksessa48.

(18)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa kysymyksiin, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/47/EY44, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/26/EY 45, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/24/EY46 ja komission asetuksessa (EU) N:o 389/201347, sillä tähän asetukseen sisältyvien lainvalintasääntöjen soveltamisala ja mainittuihin kolmeen direktiiviin sisältyvien lainvalintasääntöjen soveltamisala eivät ole päällekkäiset.

_________________

_________________

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä, EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43–50.

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä, EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45–50.

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta, EYVL L 125, 5.5.2001, s. 15–23.

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 125, 5.5.2001, s. 15).

48 Komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta, EUVL L 122, 3.5.2013, s. 1–59.

47 Komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (EUVL L 122, 3.5.2013, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tiettyjen saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin olisi markkinakäytännön ja markkinatoimijoiden tarpeiden mukaisesti poikkeustapauksissa sovellettava siirretyn saatavan lakia eli sitä lakia, jota sovelletaan velkojan ja velallisen alkuperäiseen sopimukseen, johon saatava perustuu.

(25)  Tiettyjen saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin olisi markkinakäytännön ja markkinatoimijoiden tarpeiden mukaisesti poikkeustapauksissa sovellettava siirretyn saatavan lakia eli sitä lakia, jota sovelletaan velkojan ja velallisen alkuperäiseen sopimukseen, joka synnyttää saatavan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Arvopaperistamisen yhteydessä olisi sovellettava joustavuutta, kun määritetään saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavaa lakia, jotta voidaan vastata kaikkien arvopaperistamisen alullepanijoiden tarpeisiin ja edistää pienempien toimijoiden pääsyä rajat ylittäville arvopaperistamismarkkinoille. Vaikka saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin olisi arvopaperistamisen yhteydessä sovellettava pääsääntöisesti siirtäjän asuinpaikan lakia, siirtäjän (alullepanijan) ja siirronsaajan (erityisrahoitusyhtiön) olisi voitava valita sovellettavaksi laiksi siirretyn saatavan laki. Siirtäjän ja siirronsaajan olisi voitava päättää, että saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan arvopaperistamisen yhteydessä edelleen pääsäännön mukaisesti siirtäjän asuinpaikan lakia, tai niiden olisi voitava valita sovellettavaksi laiksi siirretyn saatavan laki liiketoimen rakenteen ja ominaisuuksien perusteella, eli esimerkiksi alullepanijoiden lukumäärän ja sijaintipaikan ja siirrettäviin saataviin sovellettavien lakien lukumäärän perusteella.

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Kilpailevien siirronsaajien välillä voi syntyä samaa saatavaa koskeva ensisijaisuuskonflikti, jos siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin on sovellettu yhden siirron yhteydessä siirtäjän asuinpaikan lakia ja toisen siirron yhteydessä siirretyn saatavan lakia. Tällaisissa tapauksissa ensisijaisuuskonfliktin ratkaisemiseksi olisi sovellettava lakia, jota sovelletaan siitä saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin, joka ensimmäisenä tuli siihen sovellettavan lain nojalla päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin.

(29)  Kilpailevien siirronsaajien välillä voi syntyä samaa saatavaa koskeva ensisijaisuuskonflikti, jos siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin on sovellettu yhden siirron yhteydessä siirtäjän asuinpaikan lakia ja toisen siirron yhteydessä siirretyn saatavan lakia. Tällaisissa tapauksissa ensisijaisuuskonfliktin ratkaisemiseksi olisi sovellettava lakia, jota sovelletaan siitä saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin, joka ensimmäisenä tuli siihen sovellettavan lain nojalla päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin. Jos kumpikin saatavien siirto tulee päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin samaan aikaan, siirtäjän asuinpaikan lakia olisi pidettävä ensisijaisena.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Sen kansallisen lain soveltamisalan, joka tämän asetuksen nojalla määritetään saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavaksi laiksi, olisi oltava yhdenmukainen. Sovellettavaksi laiksi määritettyä kansallista lakia olisi sovellettava erityisesti i) siirron pätevyyteen suhteessa kolmansiin osapuoliin, eli niihin toimenpiteisiin, jotka siirronsaajan on toteutettava varmistaakseen, että se saa siirretyn saatavan omistusoikeuden (esimerkiksi siirron rekisteröinti viranomaisissa tai julkisessa rekisterissä tai velalliselle tehtävä kirjallinen ilmoitus siirrosta); ja ii) ensisijaisuuskysymyksiin, eli useiden kantajien välisiin konflikteihin, jotka koskevat sitä, mille niistä saatavan omistusoikeus kuuluu (konflikti voi syntyä esimerkiksi kahden siirronsaajan välillä, jos sama saatava on siirretty kahdesti, tai siirronsaajan ja siirtäjän velkojan välillä).

(30)  Sen kansallisen lain soveltamisalan, joka tämän asetuksen nojalla määritetään saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavaksi laiksi, olisi oltava yhdenmukainen. Sovellettavaksi laiksi määritettyä kansallista lakia olisi sovellettava erityisesti i) siirron pätevyyteen suhteessa kolmansiin osapuoliin, eli niihin toimenpiteisiin ja menettelyihin, joita siirronsaajan on toteutettava ja noudatettava varmistaakseen, että se saa siirretyn saatavan omistusoikeuden (esimerkiksi siirron rekisteröinti viranomaisissa tai julkisessa rekisterissä tai velalliselle tehtävä kirjallinen ilmoitus siirrosta); ja ii) ensisijaisuuskysymyksiin, eli sellaisten useiden kantajien välisten konfliktien ratkaisuun, jotka koskevat sitä, mille niistä saatavan omistusoikeus kuuluu rajatylittävän siirron jälkeen (konflikti voi syntyä esimerkiksi kahden siirronsaajan välillä, jos sama saatava on siirretty kahdesti, tai siirronsaajan ja siirtäjän velkojan välillä).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti edistämään omistusoikeutta koskevan 17 artiklan ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen koskevan 47 artiklan soveltamista.

(34)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti edistämään omistusoikeutta koskevan 17 artiklan ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen koskevan 47 artiklan sekä elinkeinovapautta koskevan 16 artiklan soveltamista.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan määritettäessä saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Tätä asetusta sovelletaan määritettäessä saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki siviili- ja kauppaoikeuden alalla lukuun ottamatta kolmansille osapuolille aiheutuvia vaikutuksia siirretyn saatavan velalliseen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämä asetus ei vaikuta unionin ja kansallisen kuluttajansuojalainsäädännön soveltamiseen.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sellaisten saatavien siirto, jotka johtuvat aviopuolisoiden varallisuussuhteista tai sellaisiin suhteisiin liittyvistä varallisuussuhteista, joilla niihin sovellettavan lain mukaan katsotaan olevan vastaavia vaikutuksia kuin avioliitolla, taikka testamentista tai perimyksestä;

b)  sellaisten saatavien siirto, jotka johtuvat aviopuolisoiden varallisuussuhteista tai sellaisiin suhteisiin liittyvistä varallisuussuhteista, joilla niihin sovellettavan lain mukaan katsotaan olevan vastaavia vaikutuksia kuin avioliitolla, rekisteröity parisuhde mukaan lukien, taikka testamentista tai perimyksestä;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  saatavien siirto asetuksen (EU) 2015/848 mukaisen kaikkia velkoja koskevan menettelyn aikana.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’kolmansille osapuolille aiheutuvilla vaikutuksilla’ esineoikeudellisia vaikutuksia eli siirronsaajan oikeutta vedota hänelle siirretyn saatavan lailliseen omistusoikeuteen muita siirronsaajia tai saman tai funktionaalisesti vastaavan saatavan edunsaajia, siirtäjän velkojia ja muita kolmansia osapuolia vastaan;

e)  ’kolmansille osapuolille aiheutuvilla vaikutuksilla’ siirronsaajan oikeutta vedota hänelle siirretyn saatavan lailliseen omistusoikeuteen muita siirronsaajia tai saman tai funktionaalisesti vastaavan saatavan edunsaajia, siirtäjän velkojia ja muita kolmansia osapuolia vastaan velallista lukuun ottamatta;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  ’rahalla’ luottolaitokseen minkä tahansa valuutan määräiselle tilille talletettua rahaa;

Poistetaan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Sovellettava laki

Sovellettava laki

1.  Ellei tässä artiklassa toisin säädetä, saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan sen maan lakia, jossa siirtäjän asuinpaikka on siirron tapahtumahetkellä.

1.  Ellei tässä artiklassa toisin säädetä, saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan sen maan lakia, jossa siirtäjän asuinpaikka on siirtosopimuksen tekohetkellä.

Jos siirtäjän asuinpaikka on muuttunut kahden samaa saatavaa koskevan, eri siirronsaajille osoitetun siirron välissä, yhden siirronsaajan oikeuden ensisijaisuus suhteessa toisen siirronsaajan oikeuteen nähden määritetään sen maan lain mukaan, jossa siirtäjän asuinpaikka oli sen siirron tapahtumahetkellä, joka ensin tuli päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin sen lain nojalla, joka määritettiin sovellettavaksi laiksi ensimmäisen alakohdan nojalla.

Jos siirtäjän asuinpaikka on muuttunut kahden samaa saatavaa koskevan, eri siirronsaajille osoitetun siirron välissä, yhden siirronsaajan oikeuden ensisijaisuus suhteessa toisen siirronsaajan oikeuteen nähden määritetään sen maan lain mukaan, jossa siirtäjän asuinpaikka oli sen siirron tapahtumahetkellä, joka ensin tuli päteväksi suhteessa muihin kolmansiin osapuoliin sen lain nojalla, joka määritettiin sovellettavaksi laiksi ensimmäisen alakohdan nojalla.

2.  Siirrettyyn saatavaan sovellettavaa lakia sovelletaan siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin, kun siirron kohteena ovat seuraavat:

2.  Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, siirrettyyn saatavaan sovellettavaa lakia sovelletaan siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin, kun siirron kohteena ovat seuraavat:

a)  luottolaitoksessa olevalle tilille talletettu raha;

a)  luottolaitoksessa olevalle tilille talletetut rahavarat;

b)  rahoitusvälineeseen perustuvat saatavat.

b)  rahoitusvälineisiin perustuvat saatavat.

3.   Siirtäjä ja siirronsaaja voivat arvopaperistamista varten valita saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavaksi laiksi siirrettyyn saatavaan sovellettavan lain.

 

Lakiviittaus on tehtävä nimenomaisesti siirtosopimuksessa tai erillisessä sopimuksessa. Sen asiakirjan aineelliseen ja muodolliseen pätevyyteen, jossa lakiviittaus tehtiin, sovelletaan valittua lakia.

 

4.  Kun useiden siirronsaajien välillä on samaa saatavaa koskeva ensisijaisuuskonflikti, jossa yhdestä siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan sen maan lakia, jossa on siirtäjän asuinpaikka, ja muista siirroista kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan siirretyn saatavan lakia, ensisijaisuuskonfliktiin sovelletaan lakia, jota sovelletaan siitä saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin, joka ensimmäisenä tuli siihen sovellettavan lain nojalla päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin.

4.  Kun useiden siirronsaajien välillä on samaa saatavaa koskeva ensisijaisuuskonflikti, jossa yhdestä siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan sen maan lakia, jossa on siirtäjän asuinpaikka, ja muista siirroista kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovelletaan siirretyn saatavan lakia, ensisijaisuuskonfliktiin sovelletaan lakia, jota sovelletaan siitä saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin, joka ensimmäisenä tuli siihen sovellettavan lain nojalla päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin. Jos kumpikin siirto tulee päteväksi suhteessa kolmansiin osapuoliin samaan aikaan, sen maan lakia, jossa siirtäjän asuinpaikka on, on pidettävä ensisijaisena.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sen jäsenvaltion lain kansainvälisesti pakottaville säännöksille on annettava vaikutusta, jossa siirto on tehtävä tai on tehty, siltä osin kuin nämä kansainvälisesti pakottavat säännökset tekevät siirtosopimuksen täyttämisen lainvastaiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen nojalla sovellettavan lain mukaan määritetään, onko jonkin kolmannen osapuolen oikeus saatavaan, joka on siirretty tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen, ensisijainen suhteessa oikeuteen, jonka jokin toinen kolmas osapuoli on saanut ennen kuin tämän asetuksen soveltaminen alkoi.

2.  Tämän asetuksen nojalla sovellettavan lain mukaan määritetään, onko jonkin kolmannen osapuolen oikeus saatavaan, joka on siirretty tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen, ensisijainen suhteessa oikeuteen, jonka jokin toinen kolmas osapuoli on saanut ennen kuin tämän asetuksen soveltaminen alkoi. Siirtoihin perustuvien kilpailevien saatavien tapauksessa tämän asetuksen nojalla sovellettavan lain mukaan määritetään siirronsaajien oikeudet yksinomaan suhteessa ... päivän ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivä] jälkeen tehtyihin siirtoihin.


PERUSTELUT

Säännöt saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista sisältyivät komission ehdotukseen, josta sittemmin tuli sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17. kesäkuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008 (Rooma I), mutta ne eivät päätyneet lopulliseen säädöstekstiin. Lainsäätäjien selvänä aikomuksena niiden jättäessä nämä seikat Rooma I -asetuksen ulkopuolelle oli, että komissio esittäisi asiasta ehdotuksen myöhemmässä vaiheessa.

Nämä kysymykset otettiin uudestaan esille pääomamarkkinaunionin luomista koskevassa toimintasuunnitelmassa vuonna 2015. Puoliväliarvioinnissa toukokuussa 2017 komissio esitti jäljellä olevat toimet, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2019 mennessä. Niiden tavoitteena on poistaa esteitä rajatylittävältä sijoitustoiminnalta ja vähentää rahoituskustannuksia.

Mietinnön ala

Komission ehdotuksessa on 15 artiklaa. Ehdotus noudattelee pitkälti Rooma I- ja Rooma II -asetuksia. Tässä mietinnössä on keskitytty ainoastaan tässä ehdotuksessa esitettyihin säännöksiin ja jätetty ennalleen säännökset, jotka on vain kopioitu Rooma I- ja Rooma II -asetuksista. Näin on tehty etenkin siksi, että lainsäädäntömenettely olisi mahdollista saada päätökseen ennen kuluvan vaalikauden päättymistä.

Pääsääntö

Komission ehdotuksessa siirtoihin sovellettava laki on pääsääntöisesti siirtäjän asuinpaikan laki. Tämä sääntö on käytössä tietyissä jäsenvaltioissa, kun taas muissa sovelletaan esimerkiksi siirrettyyn saatavaan sovellettavaa lakia. Siirron pääasialliset kielteiset vaikutukset voivat kohdistua siirtäjän velkojiin tai siirtäjään liittyviin muihin kolmansiin osapuoliin. Sen vuoksi siirtäjän asuinpaikan laki lisää merkittävästi avoimuutta ja ennakoitavuutta asiaan mahdollisesti liittyvien kolmansien osapuolten kannalta.

Velallisten nimenomainen jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

Siirron velalliseen kohdistuviin vaikutuksiin sovellettavaa lakia säännellään Rooma I -asetuksen 14 artiklalla. Jos velallisia ei nimenomaisesti jätettäisi tämän asetuksen mukaisen kolmansien osapuolten määritelmän ulkopuolelle, sovellettaisiin Rooma I -asetuksen säännöstä, koska se on erityissäännös, mutta tuolloin voi nousta esille kysymys siitä, missä määrin tämä asetus täydentää Rooma I -asetusta. Jotta kolmansina osapuolina oleviin velallisiin kohdistuvia vaikutuksia säänneltäisiin yksinomaan Rooma I -asetuksella, velalliset olisi nimenomaisesti jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Maksukyvyttömyysmenettelyjen jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

Maksukyvyttömyysmenettelyistä 20. toukokuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 sisältää sääntöjä sovellettavasta laista. Tästä syystä tuon asetuksen mukaisen kaikkia velkoja koskevan menettelyn aikana tehdyt siirrot olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Arvopaperistaminen

Komissio on ehdottanut, että siirtäjän ja siirronsaajan olisi voitava valita siirron kolmansiin osapuoliin kohdistuviin vaikutuksiin sovellettava laki. Tällainen sääntö on ristiriidassa erään eurooppalaisen yksityisoikeuden perusperiaatteen kanssa: sopimuksen osapuolet eivät voi sopimuksella määrätä kolmansien osapuolten oikeuksista. Se, että siirtosopimuksen osapuolille jätettäisiin tältä osin täysi harkintavalta, menisi liian pitkälle etenkin 3 artiklan valossa. Sen sijaan ratkaisu, jossa arvopaperistamisjärjestelyn osapuolet voisivat valita kaikkiin saataviin sovellettavaksi laiksi siirrettyjen saatavien suurimpaan lukumäärään sovellettavan lain, yksinkertaistaisi tilannetta riittävästi ja takaisi kolmansille osapuolille riittävän tasoisen suojan.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki

Viiteasiakirjat

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

20.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.7.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 28. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö