Förfarande : 2018/0044(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0261/2018

Ingivna texter :

A8-0261/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0086

BETÄNKANDE     ***I
PDF 517kWORD 83k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Pavel Svoboda

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0096),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0109/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0261/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I syfte att förbättra möjligheten att förutse resultatet av en tvist, säkerheten ifråga om vilken lag som är tillämplig och den fria rörligheten för domar, krävs för att den inre marknaden ska kunna fungera väl att medlemsstaternas lagvalsregler anvisar samma nationella lag som tillämplig lag oavsett vid vilken medlemsstats domstol talan har väckts.

(3)  I syfte att förbättra möjligheten att förutse resultatet av en tvist, den rättsliga säkerheten i fråga om vilken lag som är tillämplig samt den fria rörligheten för och erkännandet av domar, krävs för att den inre marknaden ska kunna fungera väl att medlemsstaternas lagvalsregler anvisar samma nationella lag som tillämplig lag oavsett vid vilken medlemsstats domstol talan har väckts.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Lagvalsregler som reglerar rättsverkningarna (eller de egendomsrättsliga verkningarna) gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar finns för närvarande inte på unionsnivå. Dessa lagvalsregler föreskrivs på medlemsstatsnivå, men de skiljer sig åt mellan länderna och är ofta otydliga. Vid gränsöverskridande överlåtelser av fordringar leder inkonsekventa nationella lagvalsregler till rättslig osäkerhet om vilken lag som är tillämplig på överlåtelsernas rättsverkan gentemot tredje man. Bristen på rättslig förutsägbarhet skapar en rättslig risk vid gränsöverskridande överlåtelser av fordringar som inte finns vid inhemska överlåtelser, eftersom olika nationella materiella regler kan tillämpas beroende på vilken medlemsstats domstolar eller myndigheter som bedömer en tvist rörande äganderätten till fordringarna.

(11)  Inga harmoniserade lagvalsregler som reglerar rättsverkningarna gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar finns för närvarande på unionsnivå. Dessa lagvalsregler föreskrivs på medlemsstatsnivå, men de är inkonsekventa – eftersom de bygger på olika anknytningskriterier för att fastställa tillämplig lag – och därför otydliga, särskilt i de länder där sådana regler inte regleras genom särskilda rättsregler. Vid gränsöverskridande överlåtelser av fordringar leder de inkonsekventa nationella lagvalsreglerna till rättslig osäkerhet om vilken lag som är tillämplig på överlåtelsernas rättsverkan gentemot tredje man. Bristen på rättslig förutsägbarhet skapar en rättslig risk vid gränsöverskridande överlåtelser av fordringar som inte finns vid inhemska överlåtelser, eftersom olika nationella materiella regler kan tillämpas beroende på vilken medlemsstats domstolar eller myndigheter som bedömer en tvist rörande äganderätten till fordringarna. Som en följd av detta kommer resultatet av en prioritetskonflikt om vem som äger fordran till en gränsöverskridande överlåtelse att variera, beroende på den nationella lag som tillämpas.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Om förvärvare inte känner till den rättsliga risken eller väljer att bortse från den, kan de drabbas av oförutsedda ekonomiska förluster. Osäkerhet kring vem som har äganderätten till fordringar som har överlåtits på gränsöverskridande nivå kan få följdeffekter och fördjupa och förlänga effekterna av en finanskris. Om förvärvare beslutar att minska den rättsliga risken genom att söka särskild rättslig rådgivning, kommer de att ådra sig högre transaktionskostnader som inte uppkommer vid inhemska överlåtelser. Om förvärvare avskräcks av den rättsliga risken och väljer att undvika den, kan de gå miste om affärsmöjligheter och marknadsintegrationen kan minska.

(12)  Om förvärvare inte känner till den rättsliga risken eller väljer att bortse från den, kan de drabbas av oförutsedda ekonomiska förluster. Osäkerhet kring vem som har äganderätten till fordringar som har överlåtits på gränsöverskridande nivå kan få följdeffekter och fördjupa och förlänga effekterna av en finanskris. Om förvärvare beslutar att minska den rättsliga risken genom att söka särskild rättslig rådgivning, kommer de att ådra sig högre transaktionskostnader som inte uppkommer vid inhemska överlåtelser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Denna rättsliga risk kan också ha en avskräckande effekt. Förvärvare och överlåtare kan välja att undvika den och på så sätt gå miste om affärsmöjligheter. Denna otydlighet verkar därför inte överensstämma med målet om marknadsintegration och principen om fri rörlighet för kapital, som fastställs i artiklarna 63–66 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Syftet med denna förordning är att ge rättslig förutsägbarhet genom att föreskriva enhetliga lagvalsregler som anvisar vilken nationell lag som är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar.

(13)  Syftet med denna förordning är att ge rättslig förutsägbarhet genom att föreskriva enhetliga lagvalsregler som anvisar vilken nationell lag som är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar, för att öka antalet gränsöverskridande fordringstransaktioner och därigenom uppmuntra gränsöverskridande investeringar i unionen och underlätta tillgången till finansiering för företag – inbegripet små och medelstora företag – och konsumenter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Denna förordning är inte avsedd att ändra bestämmelserna i förordning (EG) nr 593/2008 avseende de egendomsrättsliga verkningarna av en frivillig överlåtelse mellan överlåtaren och förvärvaren eller mellan förvärvaren och gäldenären.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Lagvalsreglerna i denna förordning bör reglera de egendomsrättsliga verkningarna av överlåtelser av fordringar mellan alla parter som är inblandade i överlåtelsen (det vill säga mellan överlåtaren och förvärvaren och mellan förvärvaren och gäldenären) liksom i förhållande till tredje man (till exempel en borgenär till överlåtaren).

(15)  Lagvalsreglerna i denna förordning bör reglera verkningarna av överlåtelser av fordringar i förhållande till tredje man, till exempel en borgenär till överlåtaren, med undantag för gäldenären.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  De fordringar som omfattas av denna förordning är kundfordringar, fordringar som härrör från finansiella instrument enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och kontanter som har krediterats ett konto i ett kreditinstitut. Finansiella instrument enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU omfattar värdepapper och derivat som handlas på finansiella marknader. Medan värdepapper är tillgångar, är derivat kontrakt som omfattar rättigheter (eller fordringar) och skyldigheter för båda parter i kontraktet.

(16)  De fordringar som omfattas av denna förordning inkluderar kundfordringar, fordringar som härrör från finansiella instrument enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU44 och kontanter som har krediterats ett konto i ett kreditinstitut. Finansiella instrument enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU omfattar värdepapper och derivat som handlas på finansiella marknader. Medan värdepapper är tillgångar, är derivat kontrakt som omfattar rättigheter (eller fordringar) och skyldigheter för båda parter i kontraktet.

___________________

___________________

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, EUT L 173, 12.6.2014, s. 349–496.

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)   Denna förordning avser rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar. Den omfattar inte överföring av avtalen (t.ex. derivatkontrakt), i vilka både rättigheter (eller fordringar) och skyldigheter ingår, eller novation av avtal som innefattar sådana rättigheter och skyldigheter. Eftersom denna förordning inte omfattar överföring eller novation av avtal, kommer handel med finansiella instrument, liksom clearing och avveckling av sådana instrument, även i fortsättningen att regleras av tillämplig lag för avtalsförpliktelser, enligt vad som föreskrivs i Rom I-förordningen. Denna lag väljs vanligen av avtalsparterna eller anvisas genom icke-skönsmässiga regler som gäller för finansmarknaderna.

(17)  Denna förordning avser rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar. Den omfattar i synnerhet överföring av avtal (t.ex. derivatkontrakt) i vilka både rättigheter (eller fordringar) och skyldigheter ingår, eller novation av avtal som innefattar sådana rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Frågor som regleras av direktivet om ställande av finansiell säkerhet44, direktivet om slutgiltig avveckling45, likvidationsdirektivet46 och registerförordningen47 bör inte påverkas av denna förordning.

(18)  Frågor som regleras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG44, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG45, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG46 och kommissionens förordning (EU) nr 389/201347 bör inte påverkas av denna förordning, eftersom tillämpningsområdet för lagvalsreglerna i denna förordning och tillämpningsområdet för lagvalsreglerna i de tre direktiven inte överlappar varandra.

_________________

_________________

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet, EGT L 168, 27.6.2002, s. 43–50.

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43).

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper, EGT L 166, 11.6.1998, s. 45–50.

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut, EGT L 125, 5.5.2001, s. 15–23.

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (EGT L 125, 5.5.2001, s. 15).

47 Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, EUT L 122, 3.5.2013, s. 1–59.

47 Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 (EUT L 122, 3.5.2013, s. 1).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I enlighet med marknadspraxis och för att tillgodose marknadsaktörernas behov bör rättsverkan gentemot tredje man av vissa överlåtelser av fordringar som ett undantag regleras av lagen för den överlåtna fordran, det vill säga den lag som reglerar det ursprungliga avtal mellan borgenären och gäldenären som gett upphov till fordran.

(25)  I enlighet med marknadspraxis och för att tillgodose marknadsaktörernas behov bör rättsverkan gentemot tredje man av vissa överlåtelser av fordringar som ett undantag regleras av lagen för den överlåtna fordran, det vill säga den lag som reglerar det ursprungliga avtal mellan borgenären och gäldenären som ger upphov till fordran.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Det bör föreskrivas en viss flexibilitet i fastställandet av tillämplig lag på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar i samband med värdepapperisering, för att tillgodose behoven för alla parter som deltar i värdepapperisering och underlätta utvidgningen av den gränsöverskridande värdepapperiseringsmarknaden till att även omfatta mindre aktörer. Även om lagen i det land där överlåtaren har hemvist bör gälla som generell regel för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar i samband med värdepapperisering, bör överlåtaren (originatorn) och förvärvaren (specialföretaget) kunna välja att lagen för den överlåtna fordran bör tillämpas på fordringsöverlåtelsens rättsverkan gentemot tredje man. Överlåtaren och förvärvaren bör själva kunna besluta om de ska låta rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelsen av fordringar i samband med en värdepapperisering omfattas av den generella regeln om överlåtarens hemvist, eller välja lagen för den överlåtna fordran, beroende på transaktionens struktur och egenskaper, till exempel antal originatorer och var de är lokaliserade, och antal lagar som reglerar de överlåtna fordringarna.

utgår

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Prioritetskonflikter mellan förvärvare av samma fordran kan uppstå om överlåtelsens rättsverkan gentemot tredje man har varit föremål för lagen i det land där överlåtaren har hemvist vid en överlåtelse och för lagen för den överlåtna fordran vid en annan överlåtelse. I sådana fall bör tillämplig lag för att lösa prioritetskonflikten vara den lag som är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av den överlåtelse av fordran som först fick verkan gentemot tredje man enligt dess tillämpliga lag.

(29)  Prioritetskonflikter mellan förvärvare av samma fordran kan uppstå om överlåtelsens rättsverkan gentemot tredje man har varit föremål för lagen i det land där överlåtaren har hemvist vid en överlåtelse och för lagen för den överlåtna fordran vid en annan överlåtelse. I sådana fall bör tillämplig lag för att lösa prioritetskonflikten vara den lag som är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av den överlåtelse av fordran som först fick verkan gentemot tredje man enligt dess tillämpliga lag. Om båda överlåtelserna har fått rättsverkan gentemot tredje man samtidigt, bör lagen i det land där överlåtaren har hemvist gälla.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Räckvidden för den nationella lag som anvisas genom denna förordning som den lag som ska vara tillämplig lag på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelsen av fordringar bör vara enhetlig. Den nationella lag som anvisas som tillämplig lag bör särskilt reglera i) överlåtelsens rättsverkan gentemot tredje man, dvs. de åtgärder som förvärvaren behöver vidta för att säkerställa att denne förvärvar äganderätt till den överlåtna fordran (till exempel att registrera överlåtelsen hos en offentlig myndighet eller i ett offentligt register eller att underrätta gäldenären skriftligen om överlåtelsen), och ii) frågor om företräde, dvs. vid konflikter mellan flera parter som hävdar äganderätt till fordran (till exempel mellan två förvärvare om samma fordran har överlåtits två gånger, eller mellan en förvärvare och en borgenär till överlåtaren).

(30)  Räckvidden för den nationella lag som anvisas genom denna förordning som den lag som ska vara tillämplig lag på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelsen av fordringar bör vara enhetlig. Den nationella lag som anvisas som tillämplig lag bör särskilt reglera i) överlåtelsens rättsverkan gentemot tredje man, dvs. de åtgärder som förvärvaren behöver vidta och de förfaranden som förvärvaren behöver följa för att säkerställa att denne förvärvar äganderätt till den överlåtna fordran (till exempel att registrera överlåtelsen hos en offentlig myndighet eller i ett offentligt register eller att underrätta gäldenären skriftligen om överlåtelsen), och ii) frågor om företräde, dvs. lösning av konflikter mellan flera parter som hävdar äganderätt till fordran i samband med en gränsöverskridande överlåtelse (till exempel mellan två förvärvare om samma fordran har överlåtits två gånger, eller mellan en förvärvare och en borgenär till överlåtaren).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning syftar särskilt till att främja tillämpningen av artiklarna 17 och 47 om rätt till egendom och om rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.

(34)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning syftar särskilt till att främja tillämpningen av artiklarna 17 och 47 om rätt till egendom och om rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt artikel 16 om näringsfrihet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska, i situationer som innebär lagkonflikt, tillämpas på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar på privaträttens område.

Denna förordning ska, i situationer som innebär lagkonflikt, tillämpas på rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar på privaträttens område, med undantag för rättsverkan gentemot tredje man för gäldenären för den överlåtna fordran.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Denna förordning påverkar inte unionsrättsliga och nationella bestämmelser om konsumentskydd.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Överlåtelser av fordringar som härrör från makars förmögenhetsförhållanden, förmögenhetsförhållanden i förhållanden som enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden har jämförbar verkan med äktenskap samt arv och testamente.

(b)  Överlåtelser av fordringar som härrör från makars förmögenhetsförhållanden, förmögenhetsförhållanden i förhållanden som enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden har jämförbar verkan med äktenskap, inbegripet registrerade partnerskap, arv och testamente.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Överlåtelser av fordringar vid kollektiva förfaranden enligt förordning (EU) 2015/848.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  rättsverkan gentemot tredje man: egendomsrättsliga verkningar, dvs. rätten för förvärvaren att säkerställa äganderätt till en fordran som överlåtits till denne gentemot andra förvärvare eller rättighetshavare till samma fordran, eller en funktionellt likvärdig fordran, och gentemot överlåtarens borgenärer och andra tredje män.

(e)  rättsverkan gentemot tredje man: rätten för förvärvaren att säkerställa äganderätt till en fordran som överlåtits till denne gentemot andra förvärvare eller rättighetshavare till samma fordran, eller en funktionellt likvärdig fordran, och gentemot överlåtarens borgenärer och andra tredje män, med undantag för gäldenären.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  kontanter: pengar som har krediterats ett konto i ett kreditinstitut, oavsett valutaslag.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Tillämplig lag

Tillämplig lag

1.  Om inte annat föreskrivs i denna artikel ska rättsverkan gentemot tredje man av en överlåtelse av fordringar regleras av lagen i det land där överlåtaren har hemvist vid den relevanta tidpunkten.

1.   Om inte annat föreskrivs i denna artikel ska rättsverkan gentemot tredje man av en överlåtelse av fordringar regleras av lagen i det land där överlåtaren har hemvist vid tidpunkten för tecknandet av överlåtelseavtalet.

Om överlåtarens hemvist har ändrats mellan två överlåtelser av samma fordran till olika förvärvare, ska företrädet för en förvärvares rättighet framför en annan förvärvares rättighet regleras av lagen i det land där överlåtaren har hemvist vid tidpunkten för den överlåtelse som först fick verkan gentemot tredje man enligt den lag som anvisats som tillämplig i enlighet med första stycket.

Om överlåtarens hemvist har ändrats mellan två överlåtelser av samma fordran till olika förvärvare, ska företrädet för en förvärvares rättighet framför en annan förvärvares rättighet regleras av lagen i det land där överlåtaren har hemvist vid tidpunkten för den överlåtelse som först fick verkan gentemot andra tredje män enligt den lag som anvisats som tillämplig i enlighet med första stycket.

2.  Den lag som är tillämplig på den överlåtna fordran ska reglera rättsverkan gentemot tredje man av en överlåtelse av

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel ska den lag som är tillämplig på den överlåtna fordran reglera rättsverkan gentemot tredje man av en överlåtelse av

(a)  kontanter som har krediterats ett konto i ett kreditinstitut,

(a)  pengar som har krediterats ett konto i ett kreditinstitut,

(b)  fordringar som härrör från ett finansiellt instrument.

(b)  fordringar som härrör från finansiella instrument.

3.   Överlåtaren och förvärvaren får välja att den lag som är tillämplig på den överlåtna fordran ska vara tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av en överlåtelse av fordringar med avseende på en värdepapperisering.

 

Lagvalet ska göras uttryckligen i överlåtelseavtalet eller i ett särskilt avtal. Den valda lagen ska reglera den materiella och formella giltigheten av den handling i vilken lagvalet görs.

 

4.  En prioritetskonflikt mellan förvärvare av samma fordran, där rättsverkan gentemot tredje man av en av överlåtelserna regleras av lagen i det land där överlåtaren har hemvist och rättsverkan gentemot tredje man av andra överlåtelser regleras av lagen för den överlåtna fordran ska regleras av den lag som är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av den överlåtelse av fordran som först fick verkan gentemot tredje man enligt dess tillämpliga lag.

4.  En prioritetskonflikt mellan förvärvare av samma fordran där rättsverkan gentemot tredje man av en av överlåtelserna regleras av lagen i det land där överlåtaren har hemvist och rättsverkan gentemot tredje man av andra överlåtelser regleras av lagen för den överlåtna fordran ska regleras av den lag som är tillämplig på rättsverkan gentemot tredje man av den överlåtelse av fordran som först fick verkan gentemot tredje man enligt dess tillämpliga lag. Om båda överlåtelserna får rättsverkan gentemot tredje man samtidigt, ska lagen i det land där överlåtaren har hemvist gälla.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De överordnade tvingande reglerna i lagen i den medlemsstat där överlåtelsen ska genomföras eller har genomförts ska tillerkännas verkan om dessa överordnade tvingande regler gör att överlåtelseavtalet blir olagligt att genomföra.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillämplig lag i enlighet med denna förordning ska fastställa huruvida rättigheterna för en tredje man med avseende på en fordran som överlåtits efter den dag då denna förordning började tillämpas har företräde framför rättigheterna för en annan tredje man vilka förvärvats innan denna förordning blev tillämplig.

2.  Tillämplig lag i enlighet med denna förordning ska fastställa huruvida rättigheterna för en tredje man med avseende på en fordran som överlåtits efter den dag då denna förordning börjar tillämpas har företräde framför rättigheterna för en annan tredje man vilka förvärvades innan denna förordning blev tillämplig. När det gäller konkurrerande fordringar som bygger på överlåtelser ska tillämplig lag i enlighet med denna förordning fastställa rättigheterna för respektive förvärvare enbart när det gäller överlåtelser som genomförs efter ... [den dag då denna förordning börjar tillämpas].


MOTIVERING

Regler om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar fanns med i det förslag från kommissionen som senare blev Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), men de kom inte med i den slutliga texten. Lagstiftarnas tydliga avsikt när de lyfte ut dessa frågor ur Rom I-förordningen var att kommissionen skulle återkomma med ett förslag i ett senare skede.

Frågorna togs upp igen mot bakgrund av 2015 års handlingsplan för en kapitalmarknadsunion. I kommissionens halvtidsöversyn från maj 2017 angavs de återstående åtgärder som kommer att vidtas för att bygga upp kapitalmarknadsunionen senast 2019 i syfte att undanröja hinder för gränsöverskridande investeringar och sänka finansieringskostnaderna.

Betänkandets omfattning

Kommissionens förslag har femton artiklar. Det ligger nära Rom I- och II-förordningarna. I detta betänkande har fokus lagts vid de specifika bestämmelserna för detta förslag, medan bestämmelser som enbart kopierats från Rom I och II är oförändrade. Denna ståndpunkt har intagits särskilt i syfte att eventuellt avsluta detta lagstiftningsärende före valperiodens utgång.

Huvudregeln

I kommissionens förslag är huvudregeln att lagen i det land där överlåtaren har hemvist ska vara tillämplig på överlåtelser. Denna regel gäller i vissa medlemsstater, medan andra tillämpar exempelvis den lag som är tillämplig på den överlåtna fordran. Den främsta negativa rättsverkan av en överlåtelse kan drabba överlåtarens borgenärer eller andra tredje män med anknytning till överlåtaren. Under dessa omständigheter innebär tillämpningen av lagen i det land där överlåtaren har hemvist en hög grad av öppenhet och förutsägbarhet för de tredje män som eventuellt berörs.

Uttryckligt undantag av gäldenärer

Den lag som är tillämplig på en överlåtelses rättsverkan gentemot gäldenären regleras i artikel 14 i Rom I-förordningen. Att inte uttryckligen undanta gäldenärer från tredje män enligt denna förordning skulle innebära att bestämmelsen i Rom I gäller som en speciallag, men att man kan fråga sig i vilken omfattning denna förordning kompletterar Rom I. För att göra så att rättsverkan gentemot tredje man för gäldenärer regleras helt och hållet i Rom I bör ett uttryckligt undantag införas i denna förordning.

Undantag av insolvensförfaranden

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden innehåller regler med anknytning till tillämplig lag. Därför bör överlåtelser som genomförs vid ett kollektivt förfarande enligt den förordningen undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

Värdepapperisering

Kommissionen har föreslagit att överlåtaren och förvärvaren bör kunna välja den lag som ska vara tillämplig på en överlåtelses rättsverkan gentemot tredje man. En sådan regel står i strid mot en av de grundläggande principerna i EU:s civilrätt, nämligen att parterna i ett avtal inte får förfoga över tredje mäns rättigheter genom avtalet. Att i detta avseende låta parterna hantera överlåtelseavtalet efter eget gottfinnande skulle vara att gå för långt, särskilt mot bakgrund av artikel 3. En lösning där alla parter i värdepapperiseringsavtalet skulle kunna välja att den lag som är tillämplig på det största antalet fordringar ska tillämpas på alla fordringar skulle dock uppnå tillräcklig harmonisering samtidigt som den bevarar en tillräcklig skyddsnivå för tredje man.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Lagstiftning tillämplig på effekter för tredje man av överlåtelser av fordringar

Referensnummer

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Framläggande för parlamentet

7.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

20.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Ingivande

17.7.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 augusti 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy