Postup : 2018/2008(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0267/2018

Predkladané texty :

A8-0267/2018

Rozpravy :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0357

SPRÁVA     
PDF 731kWORD 94k
19.7.2018
PE 618.324v02-00 A8-0267/2018

o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu

(2018/2008(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Olga Sehnalová

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Biljana Borzan, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 Dôvodová správa
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu

(2018/2008(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov – konkrétny prípad potravín,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. mája 2016 s názvom Poučenie o vykonávaní/uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SWD(2016)0163),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. mája 2016 o komplexnom prístupe k podnieteniu cezhraničného elektronického obchodu pre občanov a podniky Európy (COM(2016)0320),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2017 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2018: Program na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Európy (COM(2017)0650),

–  so zreteľom na správu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017,

–  so zreteľom na závery predsedu Európskej rady z 9. marca 2017, najmä na ich odsek 3,

–  so zreteľom na výsledok 3 524. zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktoré sa konalo 6. marca 2017,

–  so zreteľom na zápisnicu z 2 203. zasadnutia Komisie, ktoré sa konalo 8. marca 2017,

–  so zreteľom na informačný dokument o zavádzajúcich postupoch používaných na obaloch výrobkov vypracovaný tematickou sekciou A v januári 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(5), a najmä na jeho odsek 6,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ(8), a najmä na jeho odsek 14,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ(9), a najmä na jeho odsek 178,

–  so zreteľom na svoju väčšiu interpeláciu z 15. marca 2017 o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ(10),

–  so zreteľom na briefing výskumnej služby Európskeho parlamentu z júna 2017 s názvom Dvojaká kvalita značkových potravinových výrobkov: Odstránenie prípadných rozdielov medzi východom a západom,

–  so zreteľom na prieskum o potravinách a českých spotrebiteľoch, ktorý uskutočnila česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) vo februári 2016,

–  so zreteľom na osobitnú štúdiu o otázke dvojakej kvality a zloženia výrobkov predávaných v rámci jednotného trhu Európskej únie z hľadiska právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa (najmä nekalé obchodné praktiky), hospodárskej súťaže (najmä nekalej hospodárskej súťaže) a priemyselného vlastníctva, ktorú vypracovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2017,

–  so zreteľom na rôzne prieskumy, štúdie a testy, ktoré v posledných rokoch uskutočnili potravinárske inšpekcie vo viacerých členských štátoch v strednej a východnej Európe,

–  so zreteľom na správu spoločnosti Nielsen z novembra 2014 o celosvetovej situácii v oblasti vlastných značiek,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. apríla 2018 s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom [COM(2018)0183],

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o lepšom presadzovaní a modernizácii právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý Komisia predložila 11. apríla 2018 [COM(2018)0185],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(11),

–  so zreteľom na článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie o ochrane duševného vlastníctva,

–  so zreteľom na spoločný list Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Litvy, Poľskej republiky a Slovenskej republiky Komisii z 23. marca 2018 týkajúci sa otázky dvojakej kvality výrobkov v rámci novej dohody so spotrebiteľom,

–  so zreteľom na výsledky porovnávacích štúdií vykonaných orgánmi a organizáciami na ochranu spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na návrh Komisie na aktualizáciu smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posudzovať a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov označovaných ako totožné na trh vo viacerých krajinách EÚ, ak majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti,

–  zo zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0267/2018),

A.  keďže pri propagácii, predaji alebo dodávaní výrobkov by spoločnosti mali spotrebiteľom poskytovať presné, ľahko pochopiteľné informácie o presnom zložení výrobku, a to aj v prípade miestnych výrobkov a receptov, ktoré im umožnia prijať kvalifikované rozhodnutie o kúpe;

B.  keďže základnou zásadou značiek by mala byť dôvera spotrebiteľov týkajúca sa zloženia, hodnoty a kvality výrobku; keďže je preto povinnosťou výrobcov, aby zabezpečili, že tieto očakávania budú splnené;

C.  keďže spotrebitelia nie sú informovaní o tom, že výrobky rovnakej značky a v rovnakom balení sú prispôsobené miestnym preferenciám a chutiam a keďže rozličná kvalita výrobkov vzbudzuje obavy, že k niektorým členským štátom sa pristupuje odlišne, než k ostatným; keďže Európska únia už vytvorila štítky s cieľom vyhovieť osobitným očakávaniam spotrebiteľov a zohľadniť osobitosti výroby uznané prostredníctvom používania kvalitatívnych označení;

D.  keďže smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SNOP) je hlavným legislatívnym nástrojom Únie na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia neboli vystavení klamlivej reklame a iným nekalým praktikám pri transakciách medzi podnikmi a spotrebiteľmi vrátane predaja výrobkov pod rovnakou značkou spôsobom, ktorý môže spotrebiteľov zavádzať;

E.  keďže nekalé obchodné praktiky môžu byť v SNOP formulované tak, že sú zakázané za každých okolností alebo za určitých okolností; keďže podľa zistení Komisie zahrnutie praktiky do zoznamu v prílohe I k SNOP, ak je náležité, vedie k väčšej právnej istote, a tým aj spravodlivej hospodárskej súťaži medzi výrobcami na trhu;

F.  keďže spotrebitelia si spájajú značku, výrobok a kvalitu, a teda očakávajú, že výrobky tej istej značky a/alebo rovnakého vzhľadu majú aj totožnú kvalitu, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte;

G.  keďže spotrebitelia si spájajú aj značku a názov/obal poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku s kvalitou, a teda očakávajú, že výrobky tej istej značky ponúkané pod rovnakým názvom alebo rovnakého vzhľadu sú takisto rovnaké z hľadiska kvality aj zloženia, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte; keďže všetci poľnohospodári v Európskej únii produkujú výrobky podľa rovnakých prísnych noriem a zákazníci očakávajú, že táto rovnaká kvalita sa bude vzťahovať aj na iné výrobky v potravinovom reťazci, bez ohľadu na jurisdikciu, v ktorej majú sídlo;

H.  keďže všetci občania EÚ si zasluhujú rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o potravinové a nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu;

I.  keďže nekalé postupy v tejto súvislosti sa musia odstrániť, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov, a keďže iba silná synergia na úrovni EÚ môže vyriešiť tento cezhraničný problém;

J.  keďže posúdenie toho, či je obchodná praktika nekalá podľa SNOP, musia členské štáty vykonávať od prípadu k prípadu, s výnimkou praktík uvedených v prílohe I;

K.  keďže predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2017 zdôraznil, že nie je prijateľné, aby sa v niektorých častiach Európy ľuďom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách napriek tomu, že obal a značka sú zhodné;

L.  keďže medzi členskými štátmi existujú vo vykonávaní SNOP značné rozdiely, pričom metodické prístupy a účinnosť riešení a presadzovanie smernice sa v členských štátoch výrazne líšia;

M.  keďže značka často zohráva najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní sa o hodnote výrobku;

N.  keďže posilnený a efektívnejší rámec spolupráce pri presadzovaní by posilnil dôveru spotrebiteľov a znížil poškodzovanie spotrebiteľov;

O.  keďže všetci spotrebitelia v EÚ majú rovnaké práva a keďže z analýz vyplýva, že niektorí producenti a výrobcovia predávajú výrobky rozdielnej kvality pod tou istou značkou a s klamlivo rovnakým vzhľadom, pričom určité výrobky v niektorých krajinách obsahujú menej hlavnej zložky alebo zložky nižšej kvality, ktorými sa nahrádzajú zložky vyššej kvality; keďže tento problém je viac rozšírený v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004; keďže z analýz vyplýva, že v niektorých prípadoch sa tie isté výrobky alebo výrobky s klamlivo rovnakým vzhľadom a s nižšou kvalitou alebo inou chuťou, konzistenciou či senzorickými vlastnosťami predávajú v rôznych krajinách za výrazne odlišné ceny; keďže, aj keď to nie je v rozpore so zásadami slobodného trhového hospodárstva a platnými pravidlami o označovaní alebo iným potravinovým právom, stále ide o zneužitie identity značky, a teda porušenie zásady, že ku všetkým spotrebiteľom sa pristupuje rovnako;

P.  keďže prípady podstatných rozdielov sa vyskytujú pri výrobkoch, ako sú detské potraviny, čo spochybňuje zásady a tvrdenia výrobcov, že iba prispôsobujú výrobky miestnym preferenciám; keďže niektoré laboratórne výsledky potvrdzujú, že výrobky nižšej kvality môžu obsahovať menej zdravé kombinácie zložiek, čím sa narúša zásada rovnakého zaobchádzania so všetkými spotrebiteľmi; keďže zástupcovia niektorých výrobcov a producentov súhlasili, že v určitých krajinách zmenia receptúru svojich výrobkov tak, aby boli v rámci celého jednotného trhu ponúkané rovnaké výrobky;

Q.  keďže tieto neprijateľné praktiky používajú renomované agropotravinárske nadnárodné spoločnosti, ktoré sa snažia maximalizovať svoje ziskové rozpätia tým, že zneužívajú rozdiely v kúpnej sile medzi jednotlivými členskými štátmi;

R.  keďže vo svojom návrhu s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom, ktorý je cielenou revíziou smerníc EÚ o ochrane spotrebiteľa vychádzajúcou z kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti spotrebiteľov a marketingu, Komisia navrhla aktualizovať SNOP s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posúdiť a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov na trh ako zhodných v jednotlivých krajinách EÚ, ak sa ich zloženie alebo vlastnosti v skutočnosti výrazne líšia;

S.  keďže diferenciácia a inovácia výrobkov ako taká by sa síce nemala obmedzovať, ale spotrebitelia by sa nemali zavádzať;

T.  keďže jednotný trh priniesol významné výhody pre subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci a keďže obchod s potravinami má čoraz výraznejší cezhraničný rozmer a osobitný význam pre fungovanie jednotného trhu;

U.  keďže v záujme využívania výhod vnútorného trhu v plnej miere je zásadné lepšie uplatňovanie existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a spotrebiteľov, aby sa identifikovali a riešili neodôvodnené dvojité normy, a tak sa spotrebitelia chránili pred zavádzajúcimi informáciami a obchodnými praktikami;

V.  keďže v tejto súvislosti je naďalej potrebné posilňovať úlohu spotrebiteľských organizácií; keďže spotrebiteľské organizácie zohrávajú jedinečnú úlohu pri zaručovaní dôvery spotrebiteľov a mali by sa ďalej podporovať prostredníctvom dodatočných právnych a hospodárskych opatrení a budovania kapacít;

W.  keďže preukázané rozdiely v zložení porovnateľných výrobkov by mohli z dlhodobého hľadiska predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov, a to najmä v prípade zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti a ľudia so stravovacími a/alebo zdravotnými ťažkosťami, čím by prispievali k zhoršeniu životnej úrovne občanov; keďže ide napríklad o prípad, keď je obsah tukov a/alebo cukru vyšší, ako sa očakáva, keď sú tuky živočíšneho pôvodu nahradené tukmi rastlinného pôvodu alebo naopak, keď je cukor nahradený umelými sladidlami, alebo keď je vyšší obsah soli; keďže označovanie, ktoré neposkytuje presný obraz o použitých prídavných látkach alebo o počte náhrad za základné zložky, zavádza spotrebiteľov a môže predstavovať riziko pre ich zdravie;

X.  keďže na úrovni EÚ neexistujú nijaké právne predpisy, ktoré by sa týkali dvojakej kvality, v dôsledku čoho je nemožné porovnávať kvalitu alebo určovať prípady dvojakej kvality a čo znamená, že neexistujú nijaké nástroje, ktoré by sa mohli použiť na nápravu tejto situácie; keďže útvar Európskej komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín pravidelne ohlasuje nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní platných požiadaviek potravinového práva EÚ, napríklad pri označovaní mechanicky separovaného mäsa(12) alebo pri používaní prídavných látok v potravinách(13);

Y.  keďže rozdiely v zložení, ktoré môžu mať vplyv na zdravie spotrebiteľov, možno nájsť nielen v potravinách, ale aj v kozmetike, hygienických výrobkoch a výrobkoch na čistenie;

Z.  keďže činnosti zamerané na zmenu zloženia potravín s cieľom znížiť obsah tuku, cukru a soli v potravinách v mnohých krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zaostávajú;

1.  zdôrazňuje, že výsledky mnohých testov a prieskumov vykonaných vo viacerých členských štátoch, najmä v strednej a východnej Európe, pomocou rozličných metodík laboratórneho testovania potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v zdanlivo zhodnom obale existujú rozdiely rôzneho stupňa, okrem iného v zložení a použitých zložkách, čo poškodzuje spotrebiteľov; konštatuje, že podľa prieskumu, ktorý bol vykonaný pre príslušný vnútroštátny orgán, veľkej väčšine spotrebiteľov takéto rozdiely prekážajú; preto dospel k záveru, že na základe zistení týchto testov a prieskumov spotrebiteľov znepokojuje diskriminácia medzi rôznymi trhmi v členských štátoch; zdôrazňuje, že všetky druhy takejto diskriminácie sú neprípustné a že všetci spotrebitelia v EÚ by mali mať prístup k rovnakej úrovni kvality výrobkov;

2.  zdôrazňuje, že prípady takýchto podstatných rozdielov sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale často aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá;

3.  pripomína, že Parlament v roku 2013 vyzval Komisiu, aby uskutočnila zmysluplné vyšetrovanie a posúdila, či je potrebná úprava platných právnych predpisov Únie, a aby informovala Parlament a spotrebiteľov o výsledkoch;

4.  víta nedávne iniciatívy, ktoré ohlásila Komisia s cieľom riešiť túto otázku, najmä jej záväzok, že vytvorí spoločnú metodiku testovania, pridelí rozpočtové prostriedky na jej vypracovanie a presadzovanie a na zber ďalších spoľahlivých a porovnateľných dôkazov a že aktualizuje SNOP a zriadi Informačné centrum pre potravinové podvody a kvalitu;

5.  berie na vedomie, že Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca bolo Európskou radou poverené riešením problému dvojakej kvality; nabáda členské štáty a ich príslušné orgány, aby sa aktívne zapájali do prebiehajúcich iniciatív vrátane vypracovania spoločnej metodiky testovania a jej začlenenia do ich pracovných postupov a zberu ďalších dôkazov; zdôrazňuje potrebu aktívneho zapojenia strán, ktoré zastupujú záujmy spotrebiteľov, vrátane zástupcov spotrebiteľských organizácií, výrobcov a výskumných organizácií, ktoré uskutočnili testy výrobkov v členských štátoch, a možnosti, aby vydávali stanoviská v ich mene; je presvedčený, že Parlament by mal byť zapojený do všetkých prebiehajúcich iniciatív, ktoré môžu mať vplyv na pokusy riešiť otázku dvojakej kvality;

6.  odporúča dotknutým členským štátom, aby vypracovali vlastné posúdenie metodiky a účinnosti presadzovania SNOP a ďalších existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa otázky dvojakej kvality potravín a ďalších výrobkov a aby ich predložili Komisii na vypracovanie objektívneho hodnotenia závažnosti tohto problému;

7.  víta, že Parlament prijal pilotný projekt na rok 2018, v rámci ktorého sa uskutoční séria prieskumov trhu v niekoľkých kategóriách spotrebných výrobkov s cieľom vyhodnotiť rôzne aspekty dvojakej kvality; očakáva včasné uskutočnenie a zverejnenie projektu podľa pôvodného plánu; je presvedčený, že tento projekt by mal pokračovať aj v roku 2019 s cieľom zabezpečiť širšie poznatky a zahrnúť aj nepotravinárske odvetvie; vyzýva, aby sa poslancom EP umožnilo väčšie zapojenie do dohľadu nad projektom; nabáda Parlament, Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné nástroje vrátane pilotných a národných projektov na ďalšie posúdenie rôznych aspektov dvojakej kvality výrobkov;

8.  zdôrazňuje, že komplexné informácie o orgáne verejnej moci zodpovednom za prijímanie opatrení a o príslušných správnych či súdnych konaniach vrátane možnosti podania online sťažností občanmi sú nevyhnutné pre účinné presadzovanie SNOP; preto vníma ako negatívum nedostatok informácií v dotknutých členských štátoch, ktoré napriek vyjadreniam o potrebe riešenia otázky duálnej kvality výrobkov tieto informácie na webových stránkach zodpovedných verejných orgánov neposkytujú;

9.  zdôrazňuje, že Komisii už bolo oznámené nové vnútroštátne opatrenie v oblasti označovania výrobkov, ktorého cieľom je upozorňovať spotrebiteľov na rozdiely v zložení potravín;

10.  víta, že v záujme ďalšieho zlepšenia ochrany spotrebiteľov v EÚ a podpory podnikov Komisia spustila online vzdelávací program, ktorý pomôže spoločnostiam lepšie pochopiť a presadzovať práva spotrebiteľov v EÚ;

Oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa na otázky dvojakej kvality výrobkov

11.  berie na vedomie oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa na otázky dvojakej kvality výrobkov; poukazuje na to, že účelom tohto oznámenia je pomôcť vnútroštátnym orgánom určiť, či spoločnosť porušuje predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ak predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách, a poskytovať im poradenstvo o tom, ako majú navzájom spolupracovať; vyjadruje obavu, že prístup postupných krokov uvedený v oznámení, podľa ktorého by vnútroštátne orgány mali určiť, či výrobcovia porušujú právne predpisy EÚ, tieto orgány v súčasnosti prakticky neuplatňujú, čo by mohlo znamenať, že sa porušujú práva spotrebiteľov;

12.  súhlasí s názorom Komisie, že v rámci jednotného trhu, na ktorom majú spotrebitelia všeobecnú predstavu o zásadách voľného obehu a rovnakého prístupu k tovaru, a priori neočakávajú, že sa výrobky rovnakej značky predávané v rôznych krajinách budú líšiť; pripomína, že podľa Komisie štúdie týkajúce sa vernosti značke potvrdzujú, že značky predstavujú v mysliach spotrebiteľov osvedčenie o kontrolovanej a stálej kvalite; ďalej súhlasí s Komisiou, že tým sa vysvetľuje, prečo môžu niektorí spotrebitelia očakávať, že značkové výrobky budú mať aspoň rovnocennú, ak nie úplne rovnakú kvalitu bez ohľadu na miesto a čas nákupu a že ich majitelia značiek informujú, keď sa rozhodnú zmeniť zloženie svojich výrobkov;

13.  preto sa domnieva, že poskytnutie všetkých dodatočných informácií, hoci v hlavnom zornom poli obalu, nie je dostatočné, pokiaľ spotrebiteľ jasne nerozumie, že sa daný výrobok líši od zdanlivo identických výrobkov rovnakej značky predávaných v iných členských štátoch;

14.  ďalej s Komisiou v tejto súvislosti súhlasí, že výrobcovia nemusia nevyhnutne ponúkať rovnaké výrobky v rôznych zemepisných oblastiach a že voľný pohyb tovaru neznamená, že každý výrobok musí byť všade v rámci jednotného trhu rovnaký; zdôrazňuje, že hospodárske subjekty môžu uvádzať na trh a predávať tovar s rôznym zložením a vlastnosťami na základe legitímnych faktorov za predpokladu, že v plnej miere dodržiavajú právne predpisy EÚ; zdôrazňuje však, že tieto výrobky by nemali mať rôznu kvalitu, keď sa ponúkajú spotrebiteľom na rôznych trhoch;

15.  domnieva sa, že poskytovanie presných a ľahko pochopiteľných informácií spotrebiteľom je kľúčové pre riešenie otázky dvojakej kvality výrobkov; je presvedčený, že v prípade, keď spoločnosť chce umiestniť na trhy rôznych členských štátov výrobok, ktorého určité vlastnosti sa líšia, takýto výrobok nemôže mať zdanlivo rovnaké označenie a značku;

16.  poznamenáva, že môžu existovať prijateľné rozdiely v zložení výrobku jednej značky a že výrobky sa môžu líšiť v závislosti od regionálnych spotrebiteľských preferencií, zdrojov miestnych zložiek, požiadaviek vnútroštátneho práva alebo cieľov zmeny zloženia; zdôrazňuje, že zámerom nie je stanoviť alebo harmonizovať požiadavky na kvalitu potravín a že nie je žiaduce predpísať výrobcom presné zloženie rôznych výrobkov; je však presvedčený, že preferencie spotrebiteľov by sa nemali využívať ako zámienka na zníženie kvality alebo ponúkanie rôznych stupňov kvality na rôznych trhoch; zdôrazňuje, že spotrebitelia musia byť jasne informovaní a vedomí si tohto prispôsobenia v prípade každého jednotlivého výrobku, a nielen vo všeobecnosti, že existuje takáto ustálená prax;

17.  domnieva sa, že oznámenie je chápané tak, že sa primárne vzťahuje na potraviny; je presvedčený, že ustanovenia o uplatňovaní právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa by sa mali všeobecne vzťahovať na všetky potravinové aj nepotravinové výrobky dostupné na jednotnom trhu a že etikety výrobkov musia byť pre spotrebiteľov čitateľné a musia obsahovať úplné informácie;

18.  upozorňuje na usmernenie Komisie z roku 2016 o uplatňovaní SNOP, v ktorom sa uvádza, že: „tovar rovnakej značky, ktorý má rovnaký alebo podobný obal, sa môže líšiť, pokiaľ ide o zloženie, v závislosti od miesta výroby a cieľového trhu, t. j. môže sa líšiť medzi jednotlivými členskými štátmi,“ a že „podľa SNOP obchodné praktiky uvádzajúce na trh produkty s rozdielnym zložením samé osebe nie sú nekalé.“; zdôrazňuje význam usmerňovacích dokumentov Komisie pri uľahčovaní riadneho a jednotného uplatňovania SNOP; preto vyzýva Komisiu, aby objasnila vzťah medzi oznámením, usmernením a dokumentom, ktorý vypracovala podskupina pre vnútorný trh v rámci fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca;

19.  konštatuje, že môžu existovať rôzne požiadavky na metódy kontroly, ktoré používajú príslušné vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že existujú rôzne analýzy, ktoré sa už vykonali a ktoré by mohli slúžiť ako základ pre navrhnutie a zavedenie spoločnej testovacej metodiky, a to aj v prípade, že sa ich metodiky líšili a ich výsledky neboli posúdené rovnako; domnieva sa, že cieľ práce na vývoji metodiky pod vedením Spoločného výskumného centra Komisie (JRC) by sa mal jasne uviesť, aby sa zabezpečil jednotný výklad výslednej metodiky vrátane vymedzenia pojmu „významný rozdiel“ a aby sa príslušným orgánom umožnilo jej využívanie; poukazuje na to, že určenie toho, ktorý z rôznych výrobkov je najštandardnejší, a teda „referenčný produkt“, by mohlo v skutočnosti brániť celkovému posúdeniu, keďže toto určenie môže byť príliš zložité;

20.  víta úsilie Komisie pomôcť vnútroštátnym orgánom presadzovania práva identifikovať nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní výrobkov na trh; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti koordinovala príslušné vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že cieľom takejto metodiky je zabezpečiť zhromaždenie spoľahlivých a porovnateľných dôkazov členskými štátmi na spoločnom základe a prispieť k celkovému posúdeniu závažnosti a rozšírenia problému dvojakej kvality na jednotnom trhu; pripomína, že faktická povaha nekalých praktík sa pravdepodobne aj naďalej bude posudzovať len od prípadu k prípadu, nakoľko rozsah zavádzania spotrebiteľa je vždy vecou subjektívneho posúdenia zo strany príslušného orgánu alebo súdu;

21.  víta rozhodnutie Komisie vyzvať príslušné orgány, aby vykonali viac prieskumov trhu v rámci členských štátov, ktoré zahŕňajú porovnania výrobkov naprieč rôznymi regiónmi a krajinami; zdôrazňuje však, že podľa Komisie by sa mali takéto testy vykonávať na základe spoločného testovacieho prístupu, ktorý ešte nebol úplne dokončený; zdôrazňuje potrebu dodržiavať harmonogram tak, aby boli výsledky testovania vykonaného na základe spoločného testovacieho prístupu skompletizované, uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ vo verejne prístupnej databáze a zanalyzované čo najskôr, ale najneskôr do konca roku 2018; okrem toho zdôrazňuje potrebu promptne zverejňovať tieto výsledky na účely informovania spotrebiteľov a výrobcov s cieľom zvýšiť informovanosť a pomôcť tak znížiť výskyt dvojakej kvality výrobkov;

Ďalšie aspekty dvojakej kvality

22.  zdôrazňuje, že súkromné značky sa stali jednou zo základných položiek nákupného koša spotrebiteľov a že v uplynulom desaťročí sa ich podiel na trhu vo väčšine kategórií výrobkov vo väčšine členských štátov zvýšil; domnieva sa, že súkromné značky by nemali vyvolávať dojem značkového výrobku, aby sa zabránilo mäteniu spotrebiteľa; opäť zdôrazňuje, že otázka súkromných značiek si vyžaduje osobitnú pozornosť Komisie, aby sa ukončili zámeny medzi súkromnými značkami a značkovými výrobkami; konštatuje, že jednotný trh je prístupný pre producentov a výrobcov, ale zároveň je veľmi konkurenčný, pričom niektoré značky sú všeobecne známe alebo pozitívne vnímané v celej Únii;

23.  pripomína, že Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby určila, či má dvojaká kvalita negatívny vplyv na miestnu a regionálnu výrobu, najmä MSP; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ nepredložila žiadne údaje;

24.  zdôrazňuje, že falšovanie značkových výrobkov vystavuje spotrebiteľov zdravotným a bezpečnostným rizikám, ohrozuje dôveru spotrebiteľov v značky a vedie k strate príjmu pre výrobcov; konštatuje, že škála falšovaných výrobkov odhalených v EÚ je aj naďalej široká a zahŕňa takmer všetky typy tovaru;

25.  je znepokojený obmedzovaním obchodníkov pri nákupe tovaru, ktoré môže mať negatívny vplyv na výber pre spotrebiteľa; naliehavo žiada Komisiu, aby identifikovala faktory, ktoré prispievajú k fragmentácii jednotného trhu s tovarom a nelegitímne obmedzujú schopnosť spotrebiteľov plne využívať výhody jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o územné obmedzenia dodávok a ich dôsledky; vyzýva Komisiu, aby na boj proti takýmto praktikám využívala právo hospodárskej súťaže, ak je možné ho uplatniť;

26.  poukazuje na to, že príslušné vnútroštátne orgány môžu odoberať vzorky a vykonávať testy len na území svojho členského štátu; zdôrazňuje potrebu posilnenej, účinnej, transparentnej a rýchlej cezhraničnej spolupráce a výmeny údajov vrátane výmeny informácií o výrobkoch, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi, a informácií o možných nekalých praktikách medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a potravín, združeniami spotrebiteľov a Komisiou s cieľom bojovať proti dvojakej kvalite a zlepšiť a aproximovať presadzovanie právnych predpisov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa intenzívnejšie zapájali do takejto spolupráce; víta prijatie revidovaného nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktoré posilňuje právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania, zlepšuje výmenu informácií a údajov a prístup ku všetkým relevantným informáciám a v tejto súvislosti stanovuje harmonizované pravidlá, ktoré určujú postupy koordinácie opatrení v oblasti vyšetrovania a presadzovania;

27.  uznáva užitočnosť spoločných kontrolných akcií ako dôležitej formy koordinácie presadzovania na základe nariadenia CPC a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ich ďalej posilňovali a rozširovali ich rozsah;

Odporúčania a ďalšie kroky

28.  zdôrazňuje význam rozsiahlej a včasnej verejnej diskusie, ktorá vedie k zvýšenej informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch a ich vlastnostiach; konštatuje, že niektorí výrobcovia a vlastníci súkromných značiek už oznámili zmeny svojich receptúr alebo použitie jednotnej výrobnej normy na úrovni EÚ; zdôrazňuje významnú úlohu priemyslu pri zvyšovaní transparentnosti a jasnosti zloženia a kvality výrobkov a ich zmien; víta iniciatívu Komisie vypracovať v tejto súvislosti kódex správania; vyzýva, aby sa výrobcom a maloobchodníkom v ich vlastnom záujme umožnilo ešte väčšie zapojenie s cieľom pomôcť čo najskôr nájsť účinný prostriedok nápravy súčasnej situácie bez použitia postupov presadzovania práva a umožniť európskym spotrebiteľom prístup k výrobkom rovnakej kvality na celom jednotnom trhu; vyzýva výrobcov, aby zvážili umiestnenie loga na obale, ktoré by informovalo, že obsah a kvalita tej istej značky je rovnaká vo všetkých členských štátoch;

29.  vyzýva spotrebiteľské organizácie, organizácie občianskej spoločnosti a notifikované národné orgány zodpovedné za presadzovanie SNOP a ďalších relevantných právnych predpisov, aby sa aktívnejšie zúčastňovali na verejnej diskusii a na informovaní spotrebiteľov; je presvedčený, že spotrebiteľské organizácie by mohli významne prispieť k riešeniu problému dvojakej kvality; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoju podporu vnútroštátnym spotrebiteľským organizáciám prostredníctvom finančných a právnych mechanizmov, aby mohli budovať kapacity, rozvíjať svoje testovacie činnosti, vykonávať porovnávacie testy a v spolupráci s príslušnými orgánmi pomáhať sledovať a odhaľovať prípady nekalej diferenciácie výrobkov; navyše je presvedčený, že by sa mala podporovať intenzívnejšia cezhraničná výmena informácií medzi spotrebiteľskými združeniami;

30.  domnieva sa, že na základe predchádzajúcich skúseností príslušné orgány neboli schopné účinne riešiť žiadne konkrétne prípady dvojakej kvality len na vnútroštátnej úrovni alebo presadiť existujúce právne predpisy, alebo sa pokúsili tak urobiť len v minimálnej miere, a to čiastočne z dôvodu neexistencie explicitného právneho ustanovenia na úrovni EÚ; pripomína, že členské štáty sú zodpovedné za presadzovanie SNOP a mali by tak preto robiť, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú zavádzaní nekalými marketingovými praktikami; zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány mali primerané technické, finančné a ľudské spôsobilosti na zabezpečenie účinného presadzovania; vyzýva členské štáty, aby spotrebiteľom poskytli priestor na podávanie sťažností a ich ďalšie prešetrovanie a v maximálnej možnej miere informovali spotrebiteľov o ich právach a možnostiach, pokiaľ ide o presadzovanie existujúcich právnych predpisov a povinnosti predávajúcich informovať spotrebiteľov o zložení a podľa možnosti aj pôvode výrobkov;

31.  upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a dôverou spotrebiteľa, ktoré sú obe ohrozené, a preto si vyžaduje okrem iného riešenie na úrovni Únie formou priamo vykonateľných opatrení; je presvedčený, že vzhľadom na možnosť opatrení na národnej úrovni by sa opatreniami na úrovni Únie zaručila integrita jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby zmapovala existujúce vnútroštátne normy pre potravinové a nepotravinové výrobky v EÚ a aby posúdila ich relevantnosť pre prípady dvojakej kvality na jednotnom trhu;

32.  požaduje urýchlený rozvoj kapacít a mechanizmov na úrovni EÚ v rámci osobitného oddelenia pre monitorovanie a dohľad v existujúcom orgáne EÚ (JRC, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo iný orgán), pričom sa byrokracia udrží na minime, s cieľom monitorovať súlad v zložení a pomernom používaní zložiek v potravinových výrobkoch rovnakej značky a s rovnakým obalom a vyhodnocovať porovnávacie laboratórne analýzy, aby sa identifikovali tieto nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní potravinových výrobkov na trh;

33.  víta návrh Komisie s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom, ktorého cieľom je riešiť dvojakú kvalitu výrobkov zmenou článku 6 SNOP tak, že ako klamlivú obchodnú praktiku určí uvádzanie výrobku na trh ako identického s rovnakým výrobkom uvádzaným na trh v niekoľkých ďalších členských štátoch, ak majú tieto výrobky odlišné zloženie alebo vlastnosti; konštatuje však, že návrh obsahuje aj niekoľko nejasných ustanovení, ktoré si vyžadujú objasnenie, aby sa zabezpečil správny výklad a uplatňovanie;

34.  zdôrazňuje, že výsledkom legislatívneho procesu by malo byť jasné vymedzenie toho, čo je možné považovať za dvojakú kvalitu a ako by mali príslušné orgány posudzovať a riešiť každý prípad; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že otvorený zoznam tzv. legitímnych faktorov by mohol ohroziť schopnosť príslušných orgánov vykonať hodnotenie a uplatniť právne predpisy; vyjadruje obavu, že použitie koncepcie „stanovených spotrebiteľských preferencií“ pri posudzovaní toho, či je diferenciácia zloženia výrobku oprávnená, alebo nie, môže viesť k sporným výkladom medzi príslušnými orgánmi;

35.  vyzýva Komisiu, aby predĺžila mandát JRC na prácu na celoeurópskej harmonizovanej metodike porovnávania vlastností nepotravinových výrobkov, ako aj na usmerneniach týkajúcich sa zlepšenia transparentnosti výrobkov do jedného roka a aby vyhodnotila výsledky testov; poukazuje na to, že JRC by sa malo na účely výmeny najlepších postupov v tejto oblasti usilovať aj o spoluprácu s orgánmi členských štátov, ktoré už vykonali vlastné testovanie výrobkov, ale zatiaľ neoznámili výsledky vnútroštátnym orgánom ostatných členských štátov;

36.  poukazuje na to, že bezpečnosť a kvalita potravín, ako aj ochrana spotrebiteľov pred zavádzaním, sú záležitosťami s najvyššou prioritou; pripomína Komisii jej záväzok lepšie monitorovať a zintenzívniť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ; domnieva sa, že príslušné vnútroštátne orgány by mali účinne monitorovať dodržiavanie platných právnych predpisov v týchto oblastiach;

37.  nabáda Komisiu, aby zriadila špecializované riaditeľstvo v rámci existujúcej príslušnej agentúry EÚ s odborníkmi v danej oblasti, ktoré by vykonávalo kontroly v továrňach výrobcov a audity výrobného procesu s cieľom overiť, či zloženie výrobku zodpovedá údajom, ktoré uvádza výrobca, v prípadoch, keď vznikne podozrenie na dvojakú kvalitu;

38.  víta návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín v reakcii na prejavy znepokojenia verejnosti s cieľom posilniť prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na prijatie rozhodnutia o kúpe na základe spoľahlivého, vedecky podloženého hodnotenia rizika;

39.  vyzýva vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín, aby na základe ustanovení SNOP a ich interakcie s požiadavkami na čestné informácie stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom od prípadu k prípadu stanovili, či sú tieto domnelé diskriminačné praktiky skutočne nezákonné;

40.  konštatuje, že všetci občania EÚ sú postihnutí praktikami v oblasti dvojakej kvality, a to aj pri cestovaní medzi členskými štátmi;

41.  zdôrazňuje však, že významné rozdiely medzi výrobkami pre malé deti, ako sú potraviny pre dojčatá a batoľatá, nemožno vysvetliť iba na základe regionálnych chuťových preferencií;

42.  dôrazne odmieta tvrdenie niektorých výrobcov, že zmeny v zložení a/alebo kvalite vyplývajú zo snahy prispôsobiť ceny očakávaniam spotrebiteľov; zdôrazňuje, že z rôznych štúdií vyplynulo, že výrobky nižšej kvality sú často drahšie než ich ekvivalenty vyššej kvality v inej časti EÚ;

43.  dôrazne podporuje používanie zásady obehového hospodárstva v prípade obalov výrobkov a zdôrazňuje, že ak obal výrobku v jednom členskom štáte zodpovedá tejto zásade, potom by výrobca mal vynaložiť intenzívne úsilie, aby zaistil, že sa to bude týkať všetkých jeho výrobkov predávaných pod tou istou značkou a v rovnakom type obalu v celej EÚ i mimo nej;

44.  zdôrazňuje, že niektoré prípady dvojakej kvality výrobkov sú dôsledkom nedostatočného presadzovania práva Únie; vyzýva orgány členských štátov, aby ako naliehavú záležitosť presadzovali existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa označovania potravín, a to aj pokiaľ ide napríklad o mechanicky separované mäso;

º

º  º

45.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(2)

Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(4)

Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 2.

(5)

Ú. v. EÚ C 264E, 13.9.2013, s. 11.

(6)

Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 27.

(7)

Ú. v. EÚ C 86, 12.1.2018, s. 40.

(8)

Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 2.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0027.

(10)

O-000019/2017.

(11)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76.

(13)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115.


Dôvodová správa

Viaceré výskumy uskutočnené v rôznych členských štátoch odhalili, že na jednotnom trhu EÚ sú výrobky, ktorých názov značky, obalový dizajn a marketing vzhľad sú síce na prvý pohľad rovnaké, avšak v závislosti od krajiny nákupu majú jednoznačne odlišné zloženie z hľadiska receptúry, základnej suroviny výrobku alebo jej obsahu vo výrobku. Okrem toho nemožno vylúčiť, že tieto zistenia o dvojakej kvalite výrobkov sa nevzťahujú len na potraviny a nápoje, ale môžu platiť aj v prípade spotrebného tovaru, ako sú čistiace prostriedky alebo hygienické potreby.

Podľa právnej štúdie expertov Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sa problém dvojakej kvality v rôznych členských štátoch alebo na rôznych regionálnych a miestnych trhoch prejavuje v týchto činnostiach:

•  výrobca uvedie na trh výrobky s odlišnými príchuťami a zložením (t. j. s odlišnou hlavnou zložkou), ale s rovnakým alebo podobným vzhľadom obalu (spotrebiteľ ich nedokáže rozlíšiť),

•  výrobca uvedie na trh výrobky odlišnej kvality, ale s rovnakým alebo podobným vzhľadom obalu (spotrebiteľ ich nedokáže rozlíšiť),

•  výrobca uvedie na trh výrobky odlišnej hmotnosti, ale s rovnakým alebo podobným vzhľadom obalu (spotrebiteľ ich nedokáže rozlíšiť),

•  výrobca pri uvádzaní nového výrobku na trh používa výrobok s kvalitnejším zložením (napr. s vyšším obsahom mäsa alebo vyššou kvalitou zložiek vo výrobku), aby upútal pozornosť spotrebiteľov a „naučil“ ich tento výrobok kupovať/obľúbiť si ho; po určitom čase však dôjde k „zmene receptúry“ bez akejkoľvek zjavnej zmeny obalu výrobku (s výnimkou zloženia výrobku uvedeného malým písmom na zadnej strane etikety).

Výrobca tak koná bez toho, aby spotrebiteľa jasne, dôrazne, transparentne a bez zavádzania upozornil na to, že tento výrobok je iným výrobkom s iným zložením, inou hmotnosťou, inou kvalitou alebo inými súvisiacimi vlastnosťami.

Vzniká tak situácia, keď si spotrebiteľ z jedného členského štátu žijúci na území iného členského štátu nemôže byť istý, že výrobok s určitými vlastnosťami, ktorý pozná zo svojej domovskej krajiny, zodpovedá výrobku, ktorý si kupuje v štáte, v ktorom sa práve nachádza.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa začala otázku dvojakej kvality pozorne sledovať v roku 2011, keď štúdia Združenia slovenských spotrebiteľov odhalila, že zloženie a cena šiestich značkových potravinových výrobkov sa výrazne líšia v siedmich štátoch EÚ. V nadväznosti na túto štúdiu sa spravodajkyňa po prvýkrát obrátila na Komisiu s interpeláciou, či je podľa Komisie táto dvojaká kvalita problémom súvisiacim s fungovaním jednotného trhu a ochranou spotrebiteľa.

Spravodajkyňa pomohla v roku 2015 zorganizovať prieskum, ktorý uskutočnila Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, v ktorom sa porovnávalo 24 kvalitatívnych vlastností výrobkov pochádzajúcich z maloobchodných trhov v Českej republike a Nemecku s cieľom posúdiť, či sú zhodné alebo nie. V jednej tretine vzoriek boli zistené výrazné rozdiely (napríklad hlavná zložka jedného výrobku predávaného v Českej republike bola hydinový separát, hoci na nemeckom trhu tento výrobok obsahoval bravčové mäso). V tejto štúdii sa tiež spochybnil často používaný argument odlišných chuťových a cenových preferencií v rôznych krajinách, pretože ceny testovaných výrobkov sa takmer nelíšili a podľa certifikovaného senzorického panelu výrobky ani chuťovo nezodpovedali trhu, ktorému boli údajne prispôsobené.

Spravodajkyňa sa v žiadnom prípade nepokúša unifikovať výrobky na jednotnom trhu, prikázať výrobcom, aby zmenili zloženie svojich výrobkov, ani určiť presné zloženie jednotlivých výrobkov. Spravodajkyňa si takisto uvedomuje, že výsledné zloženie výrobkov môžu ovplyvňovať objektívne faktory.

Je však presvedčená o tom, že zásada rovnakého prístupu ku kvalitnému tovaru nediskriminačným spôsobom v rámci jednotného trhu by mala byť skutočným právom všetkých európskych občanov. V opačnom prípade by mohla byť vážne poškodená podstata fungovania jednotného trhu a dôvera spotrebiteľov v jednotný trh.

Spravodajkyňa víta nedávne iniciatívy, ktoré ohlásila Komisia s cieľom riešiť túto otázku, najmä záväzok vypracovať spoločnú metodiku testovania na európskej úrovni. Vzhľadom na to, že dvojaká kvalita výrobkov je spojená s fungovaním jednotného trhu, je zrejmé, že sú potrebné európske údaje a spoločný prístup. Z tohto dôvodu spravodajkyňa už v roku 2013 prostredníctvom uznesenia Európskeho parlamentu o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky navrhla vyzvať Komisiu, aby uskutočnila zmysluplné vyšetrovanie otázky dvojakej kvality, ktoré by umožnilo posúdiť, či je potrebná úprava súčasných právnych predpisov Únie.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali byť presne a transparentne informovaní o tom, že výrobok, ktorý si kupujú alebo ktorý poznajú z iného členského štátu, je odlišný, aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľa a jeho celkového dojmu z kúpeného výrobku. Takisto je dôležité zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o výrobkoch, ich vlastnostiach a zložení.

Predaj výrobkov, ktoré môže spotrebiteľ ľahko vnímať ako identické a ktoré majú v rôznych častiach EÚ zámerne odlišné zloženie, je podľa spravodajkyne nekalou praktiku, a preto by mal byť neprípustný. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že najúčinnejším spôsobom na riešenie zjavných konkrétnych prípadov dvojakej kvality v celej Európskej únii by bolo pridanie ďalšieho druhu klamlivej obchodnej praktiky do prílohy I smernice o nekalých obchodných praktikách.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (22.6.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu

(2018/2008(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Biljana Borzan

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu(3),

–  so zreteľom na článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie o ochrane duševného vlastníctva,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov – konkrétny prípad potravín [C(2017)6532],

–  so zreteľom na spoločný list Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Litvy, Poľskej republiky a Slovenskej republiky Komisii z 23. marca 2018 týkajúci sa otázky dvojakej kvality výrobkov v rámci novej dohody so spotrebiteľom,

–  so zreteľom na správu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017, v ktorej zdôraznil, že je neprijateľné, aby sa v niektorých častiach EÚ občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktoré sa konalo 6. marca 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. apríla 2018 s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom [COM(2018)0183],

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o lepšom presadzovaní a modernizácii právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa [COM(2018)0185],

–  so zreteľom na výsledky porovnávacích štúdií vykonaných orgánmi a organizáciami na ochranu spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na návrh Komisie na aktualizáciu smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posudzovať a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov označovaných ako totožné na trh vo viacerých krajinách EÚ, ak majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti,

–  so zreteľom na svoju väčšiu interpeláciu z 15. marca 2017 o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ (O-000019/2017),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(4),

A.  keďže výsledky analýz vykonaných v niekoľkých členských štátoch potvrdili, že existujú významné rozdiely v zložení a kvalite niektorých výrobkov predávaných pod rovnakou značkou a v rovnakom balení, ktoré sú propagované rovnakým spôsobom v celej EÚ; keďže tieto rozdiely často bývajú zapríčinené používaním lacnejších a menej kvalitných zložiek, ktoré majú často aj nižšiu výživovú hodnotu;

B.  keďže z týchto analýz takisto vyplýva, že niektoré výrobky obsahujú menšie množstvo hlavnej zložky, zložky, ktoré sa považujú za menej zdravé a za zložky s nižšou kvalitou, a zložky, ktoré majú inú chuť, konzistenciu a iné senzorické vlastnosti;

C.  keďže na uvedenom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo niekoľko členských štátov predložilo výsledky štúdií, ktoré dokazujú, že v EÚ sa predávali výrobky s rovnakým názvom a rovnakým obalom, ale s odlišnou úrovňou kvality, inou chuťou a/alebo rozdielnymi zložkami, a tieto členské štáty poukázali na to, že táto prax môže zavádzať spotrebiteľov a vytvárať nekalú súťaž;

D.  keďže výrobky tej istej značky môžu mať odlišné vlastnosti vyplývajúce z legitímnych faktorov, akými sú preferencie spotrebiteľov v cieľových regiónoch, miesto výroby, špecifické miestne požiadavky a rozdielne zdroje surovín v dôsledku ich zemepisnej alebo sezónnej dostupnosti;

E.  keďže bezpečnosť a kvalita potravín a ochrana spotrebiteľov pred zavádzaním sú záležitosťami s najvyššou prioritou;

F.  keďže preukázané rozdiely v zložení porovnateľných výrobkov by mohli z dlhodobého hľadiska predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov, a to najmä v prípade zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti a ľudia so stravovacími a/alebo zdravotnými ťažkosťami, čím by prispievali k zhoršeniu životnej úrovne občanov; keďže ide o prípad, keď napríklad je obsah tukov a/alebo cukru vyšší, ako sa očakávalo, alebo keď sa tuky živočíšneho pôvodu nahrádzajú tukmi rastlinného pôvodu alebo naopak, alebo keď sa cukor nahrádza umelými sladidlami, alebo ak sa zvyšuje obsah soli; keďže označovanie, ktoré neobsahuje presný prehľad o používaných prídavných látkach alebo o počte náhradiek za základné zložky, klame spotrebiteľov a môže predstavovať aj riziko pre ich zdravie;

G.  keďže na úrovni EÚ neexistujú nijaké právne predpisy, ktoré by sa týkali dvojakej kvality, v dôsledku čoho je nemožné porovnávať kvalitu alebo určovať prípady dvojakej kvality a znamená to, že neexistujú nijaké nástroje, ktoré by sa mohli použiť na nápravu tejto situácie; keďže útvar Európskej komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín pravidelne ohlasuje nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní platných požiadaviek potravinového práva EÚ, napríklad pri označovaní mechanicky separovaného mäsa(5) alebo pri používaní prídavných látok v potravinách(6); keďže vo všeobecnosti môžu výrobcovia potravín a ďalšieho spotrebného tovaru využívať rozdielne výklady právnych predpisov EÚ a/alebo ich nedostatočné vykonávanie a presadzovanie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v záujme prispôsobenia svojich výrobkov na úkor spotrebiteľov; keďže rôzny obsah zložiek vo výrobkoch, ktoré sa uvádzajú na trh pod rovnakou značkou a v rovnakom balení, znižuje dôveru spotrebiteľov a poškodzuje dobré meno regulačného rámca EÚ;

H.  keďže prítomnosť výrobkov na jednotnom trhu EÚ, ktoré sa v niekoľkých členských štátoch predávajú ako totožné, ktoré však majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti, úplne oslabuje základné zásady, na ktorých je jednotný trh postavený; keďže spotrebitelia na vnútornom trhu by mali mať prospech z rovnakej úrovne ochrany vo všetkých členských štátoch;

I.  keďže rozdiely v zložení, ktoré môžu mať vplyv na zdravie spotrebiteľov, možno vybadať nielen v potravinách, ale aj v kozmetike, hygienických výrobkoch alebo vo výrobkoch na čistenie;

J.  keďže činnosti zamerané na zmenu zloženia potravín s cieľom znížiť obsah tukov, cukru a soli v potravinách v mnohých krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zaostávajú;

K.  keďže značky majú podstatný vplyv na vnímanie výrobkov, ich hodnoty a kvality zo strany spotrebiteľov; keďže spotrebitelia a priori neočakávajú, že značkové výrobky predávané v rôznych krajinách v rámci jednotného trhu by mohli mať odlišné vlastnosti;

L.  keďže spotrebitelia v rôznych členských štátoch a/alebo spotrebitelia, ktorí cestujú medzi členskými štátmi nie sú schopní posúdiť prípadné rozdiely v chuti, ako aj v zložení určitých výrobkov, ak tieto rozdiely nie sú uvedené na etikete výrobku, a preto z dôvodu nedostatočných relevantných informácií nie sú schopní kvalifikovane sa rozhodovať pri kúpe;

M.  keďže z viacerých prieskumov verejnej mienky vyplýva, že spotrebitelia sú týmito rozdielmi v kvalite znepokojení a v ich dôsledku sa cítia ako druhoradí občania EÚ;

1.  víta vyčlenenie 2 miliónov EUR na vypracovanie spoločnej skúšobnej metodiky a zahrnutie pilotného projektu, ktorého cieľom je posúdiť rôzne aspekty dvojakej kvality viacerých kategórií výrobkov, do rozpočtu EÚ na rok 2018; naliehavo vyzýva členské štáty a vnútroštátne orgány, aby sa aktívne zapojili do prebiehajúcich iniciatív s cieľom uľahčiť tento proces a začleniť túto metodiku do ich pracovných postupov; zdôrazňuje význam dôkladnej a včasnej analýzy potravinových, ale aj nepotravinových výrobkov a naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyčlenila finančné zdroje s cieľom vykonávať porovnávacie skúšky počas najmenej dvojročného obdobia dohľadu nad trhom na odradenie výrobcov, ktorí používajú tieto klamlivé praktiky;

2.  nabáda Komisiu, aby zriadila špecializované riaditeľstvo v rámci existujúcej príslušnej agentúry EÚ s odborníkmi v danej oblasti, ktoré by vykonávalo kontroly v továrňach výrobcov a viedlo audity výrobného procesu s cieľom overiť, či zloženie výrobku zodpovedá opisu, ktorý uvádza výrobca, v prípadoch, keď vznikne podozrenie z dvojakej kvality; požaduje, aby toto nové riaditeľstvo zriadilo online platformu, ktorá bude mať formu verejného európskeho registra, ktorý bude tvoriť sekcia s informáciami o všetkých výrobkoch, pri ktorých príslušné orgány zistili, že sa vyrábajú v dvojakej kvalite, a druhá sekcia s informáciami, ktoré dobrovoľne poskytujú výrobcovia, o výrobkoch uvádzaných na trh v EÚ; zdôrazňuje, že tieto informácie by mali byť ľahko dostupné, aby ich bolo možné porovnávať, vďaka čomu spotrebitelia budú môcť pred nákupom prijať informované rozhodnutia;

3.  berie na vedomie, že Komisia zverejnila harmonizovanú metodiku EÚ týkajúcu sa výberu, odberu vzoriek a skúšania potravín na posúdenie ich akostných vlastností; zdôrazňuje záväzok sprístupniť výsledky skúšok z celej EÚ do konca tohto roka; vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby sa viac zapojili do tohto procesu; zdôrazňuje, že okrem jednotnej metodiky na skúšky dvojakej kvality potravín a nápojov treba vypracovať aj jednotnú metodiku na vyhodnocovanie výsledkov skúšok a výklad zistení;

4.  víta diskusiu o dvojakej kvalite v rámci Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca; zdôrazňuje, že treba zapojiť čo najviac zainteresovaných strán;

5.  víta návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín v reakcii na prejavy znepokojenia verejnosti s cieľom posilniť prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na prijatie rozhodnutia o kúpe na základe spoľahlivého, vedecky podloženého hodnotenia rizika;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality potravín nie je ambiciózne, lebo právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali uplatňovať na všetky výrobky vo všeobecnosti, a že v oznámení sa navrhujú opatrenia, ktoré nestačia na to, aby riešili problém dvojakej kvality výrobkov na jednotnom trhu; zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať jasné a účinné usmernenia a rozvinúť podporu pre orgány na ochranu spotrebiteľa a že je naliehavo potrebné prijať nápravné opatrenia na boj proti diskriminačným praktikám namiereným proti spotrebiteľom; varuje, že spotrebitelia nesmú byť uvedení do omylu, a vyzýva vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín, aby v individuálnych prípadoch na základe ustanovení smernice o nekalých obchodných praktikách stanovili, či sú tieto praktiky nezákonné, a aby zistili ich vzájomné pôsobenie s požiadavkami na čestné informácie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom;

7.  je znepokojený územnými obmedzeniami pre obchodníkov pri nákupe tovaru; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vyšetrila veľkoobchodné postupy, napríklad, keď dodávatelia nútia supermarkety, aby odoberali ich výrobky z konkrétneho závodu, čo môže spotrebiteľom brániť v nákupe potenciálne vyššej kvality výrobkov z iného členského štátu a narúšať jednotný trh;

8.  konštatuje, že miestni výrobcovia majú ťažkosti v prístupe na spoločný trh; vyzýva Komisiu, aby určila, či má dvojaká kvalita negatívne dôsledky na miestnu a regionálnu výrobu;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a zlepšiť prístup k informáciám; je presvedčený, že poskytovanie týchto informácií by malo byť povinné, a nie iba dobrovoľné; vyzýva Komisiu a príslušné vnútroštátne orgány, aby usporiadali komunikačné kampane zamerané na spotrebiteľov z celej EÚ s osobitným zameraním na západné členské štáty, v ktorých môže byť miera informovanosti o probléme nižšia; konštatuje, že všetci občania EÚ sú ovplyvnení postupmi dvojakej kvality, a to aj pri cestovaní medzi členskými štátmi; víta vyhlásenia niektorých výrobcov, že zmenia svoje receptúry; požaduje záruky, že žiadne z týchto zmien nepovedú k zníženiu kvality výrobkov v žiadnom členskom štáte; zdôrazňuje úlohu odvetvia pri poskytovaní jasných a správnych informácií spotrebiteľom na obaloch, ako aj pri ukončovaní diskriminačných postupov a obnovovaní dôvery spotrebiteľov; víta iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je uľahčiť vypracovanie kódexu správania výrobcov a združení obchodných značiek;

10.  zdôrazňuje, že nie je vhodné štandardizovať chuť potravín v rámci EÚ a receptúr používaných na ich výrobu, keďže potravinové receptúry zároveň odzrkadľujú rôznorodosť regionálnych chuťových preferencií v EÚ; zdôrazňuje však, že veľké rozdiely medzi výrobkami pre deti, ako sú potraviny pre dojčatá a malé deti, nemožno vysvetliť iba na základe regionálnych chuťových preferencií; uznáva argumentáciu, že iné výrobky sa v určitých prípadoch môžu z oprávnených dôvodov odlišovať; zdôrazňuje však, že spotrebitelia by mali byť o všetkých rozdieloch jasne a včas informovaní; zastáva názor, že potraviny rovnakej značky sa môžu príležitostne líšiť chuťou a v receptúre vzhľadom na určité podmienky na miestnych trhoch v rámci EÚ a že výsledkom používania miestnych surovín a potreby zohľadniť vnútroštátne právo alebo ciele zmeny zloženia môžu byť tieto rozdiely;

11.  zdôrazňuje význam občianskej spoločnosti pri analyzovaní praktík dvojakej kvality potravín, pri vznášaní námietok proti nim a pri zvyšovaní informovanosti o tejto téme; požaduje viac podpory pre vnútroštátne spotrebiteľské organizácie, najmä v krajinách, v ktorých sú stále pomerne slabé, aby tieto organizácie mohli vybudovať svoje kapacity, rozvíjať svoje činnosti v oblasti skúšania a popri príslušných orgánoch prispievať k monitorovaniu a odhaľovaniu nečestnej odlišnosti výrobkov; požaduje lepšiu ochranu inštitucionálnych a individuálnych informátorov v oblasti bezpečnosti potravín a práv spotrebiteľov;

12.  zdôrazňuje, že argumenty, ktoré sa odvolávajú na spotrebiteľské preferencie a zmenu zloženia potravín, nemožno bez dostatočných a vhodných informácií, ako sú informácie o súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami, za žiadnych okolností používať na odôvodnenie uvádzania výrobkov dvojakej kvality na trh, vzhľadom na to, že tieto výrobky neodzrkadľujú záujem spotrebiteľov a že ich preferencie neboli určené transparentným spôsobom;

13.  dôrazne odmieta tvrdenie niektorých výrobcov, že zmeny v zložení a/alebo kvalite vyplývajú zo snahy prispôsobiť ceny očakávaniam spotrebiteľov; zdôrazňuje, že z rôznych štúdií vyplynulo, že výrobky nižšej kvality sú často drahšie než ich ekvivalenty vyššej kvality v inej časti EÚ;

14.  domnieva sa, že v rámci jednotného trhu by v zásade nemali existovať žiadne rozdiely v kvalite alebo vo výživovej hodnote výrobkov predávaných v konkrétnom a rovnakom type obalu; konštatuje, že výrobky rovnakej značky však môžu mať odlišné vlastnosti, ktoré vyplývajú z legitímnych faktorov, ako je miesto výroby, špecifické miestne požiadavky alebo rozdielne zdroje surovín v dôsledku ich zemepisnej alebo sezónnej dostupnosti, spotrebitelia by však mali byť riadne informovaní jasným a zreteľným spôsobom na obale výrobku o akejkoľvek odchýlke v zložení a vlastnostiach výrobku v porovnaní s pôvodnou receptúrou; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti navrhla zmenu právnych predpisov o označovaní výrobkov;

15.  dôrazne podporuje používanie zásady obehového hospodárstva v prípade obalov výrobku a zdôrazňuje, že ak obal výrobku v jednom členskom štáte zodpovedá tejto zásade, potom by výrobcovia mali vynaložiť intenzívne úsilie, aby zaistili, že sa to bude týkať všetkých ich výrobkov predávaných pod tou istou značkou v rovnakom type obalu v celej EÚ i mimo nej;

16.  trvá na význame pojmu „referenčný výrobok“, voči ktorému sa musia porovnávať očakávania spotrebiteľov; zdôrazňuje, že spotrebiteľov treba dostatočne informovať o zložení výrobkov, ktoré kupujú, aby nekupovali výrobky, ktorých zloženie sa líši od toho, ktoré zamýšľali kúpiť;

17.  zdôrazňuje, že niektoré prípady dvojakej kvality výrobkov sú dôsledkom nedostatočného presadzovania práva Únie; vyzýva orgány členských štátov, aby ako naliehavú záležitosť presadzovali existujúce právne predpisy EÚ týkajúce sa označovania potravín, a to aj pokiaľ ide napríklad o mechanicky separované mäso;

18.  víta nedávne iniciatívy Komisie určené na riešenie problému dvojakej kvality, najmä aktualizáciu smernice o nekalých obchodných praktikách v rámci návrhu týkajúceho sa ochrany spotrebiteľov označovaného ako nová dohoda so spotrebiteľom; vyjadruje však poľutovanie, že navrhovaný pozmeňujúci návrh k článku 6 smernice o nekalých obchodných praktikách nemôže viesť k väčšej právnej istote; je presvedčený, že zmena prílohy I k smernici o nekalých obchodných praktikách doplnením praktiky dvojakej kvality na čiernu listinu predstavuje najúčinnejší spôsob riešenia prípadov dvojakej kvality na trhu; žiada Komisiu, aby vytvorila právny rámec, ktorý spotrebiteľom umožní požadovať odškodnenie od výrobcov, ak došlo k porušeniu práv spotrebiteľov;

19.  poukazuje na to, že dvojaká kvalita výrobkov sa netýka iba potravinových výrobkov, ale zasahuje aj do mnohých iných odvetví, ako je napríklad kozmetický priemysel; požaduje, aby sa vyvinulo ďalšie úsilie o zavedenie nediskriminačných postupov medzi členskými štátmi a pravidiel týkajúcich sa všetkých výrobkov na vnútornom trhu;

20.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby existovali účinné a komplexné právne predpisy s jasnými pokynmi k tomu, ako riešiť problém dvojakej kvality.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

9

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Peter Jahr, Norbert Lins, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clare Moody, Thomas Waitz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51

+

ALDE:

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR:

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI:

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Clare Moody, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Thomas Waitz

9

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

PPE

Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Lukas Mandl, Renate Sommer

3

0

PPE

Francesc Gambús

S&D:

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

–  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(3)

Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(4)

Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 2.

(5)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76.

(6)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115.


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (17.5.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu

(2018/2008(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Momchil Nekov

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže spotrebitelia si spájajú značku, názov alebo obal poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku s kvalitou a očakávajú, že výrobky tej istej značky ponúkané pod rovnakým názvom a/alebo rovnakého vzhľadu sú rovnaké aj z hľadiska kvality a zloženia, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte; keďže všetci poľnohospodári v Európskej únii produkujú výrobky podľa rovnakých prísnych noriem a zákazníci očakávajú, že rovnaká kvalita sa bude vzťahovať aj na iné výrobky v potravinovom reťazci, bez ohľadu na jurisdikciu, v ktorej majú sídlo;

B.  keďže nekalé postupy v tejto súvislosti sa musia odstrániť, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov, a keďže iba silná synergia na úrovni EÚ môžu vyriešiť tento cezhraničný problém;

C.  keďže porovnávacie organoleptické testy a analýzy zloženia a označenia výrobku zahŕňajúce porovnanie rovnakých výrobkov z rôznych krajín boli nedávno vykonané v schválených laboratóriách v mnohých krajinách EÚ, napr. v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku, ktoré sa týkali určitých výrobkov predávaných v týchto krajinách; keďže na jednotnom trhu by sa k žiadnemu európskemu spotrebiteľovi nemalo pristupovať ako k občanovi druhej kategórie tým, že sa mu v iných členských štátoch budú ponúkať výrobky pod rovnakou značkou, ale menej kvalitné;

D.  keďže členské štáty nie sú samostatne schopné porovnávať všetky potravinové výrobky, ktoré sú na trhu v iných členských štátoch; keďže je potrebné zaviesť silnú európsku metodiku, ktorú prijmú všetci aktéri potravinového dodávateľského reťazca, a spoločný orgán EÚ alebo systém oznamovania alebo zdieľania údajov by mohol poskytovať okamžitý prístup k informáciám o zložení výrobku a jeho prísadách; keďže pokračujúce rokovania v Komisii a plné zapojenie zainteresovaných strán, napr. spotrebiteľských organizácií, producentov poľnohospodársko-potravinových výrobkov a vnútroštátnych orgánov v rámci siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sú nevyhnutné pre rozvoj spoločnej metodiky porovnávacích testov potravinových výrobkov v rôznych členských štátoch, čo by umožnilo objektívnejšie vyhodnotiť rozsah problému;

E.  keďže všetci spotrebitelia v EÚ majú rovnaké práva a keďže z analýz vyplýva, že niektorí producenti a výrobcovia predávajú výrobky rozdielnej kvality pod tou istou značkou a s klamlivo rovnakým vzhľadom, pričom určité výrobky v niektorých krajinách obsahujú menej účinnej látky alebo prísady nižšej kvality, ktorými sa nahrádzajú prísady vyššej kvality; keďže tento problém je viac rozšírený v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004; keďže z analýz vyplýva, že v niektorých prípadoch sa tie isté výrobky alebo s klamlivo rovnakým vzhľadom a nižšej kvality alebo inej chuti, konzistencie alebo s inými zmyslovými vlastnosťami, predávajú za výrazne odlišné ceny v rôznych krajinách; keďže, aj keď to nie je v rozpore so zásadami slobodného trhového hospodárstva a platnými pravidlami o označovaní alebo iným potravinovým právom, ide o zneužitie identity značky a teda porušenie zásady, že ku všetkým spotrebiteľom sa pristupuje rovnako;

F.  keďže prípady podstatných rozdielov sa vyskytli pri výrobkoch, ako sú detské potraviny, čo spochybňuje zásady a tvrdenia výrobcov, že iba prispôsobujú výrobky miestnym preferenciám; keďže niektoré laboratórne výsledky potvrdzujú, že výrobky nižšej kvality môžu obsahovať menej zdravé kombinácie zložiek, čím sa narúša zásada rovnakého zaobchádzania so všetkými spotrebiteľmi; keďže zástupcovia niektorých výrobcov a producentov súhlasili, že v určitých krajinách zmenia receptúru svojich výrobkov tak, aby boli v rámci celého jednotného trhu ponúkané rovnaké výrobky;

G.  keďže tieto neprijateľné praktiky používajú renomované agropotravinárske nadnárodné spoločnosti, ktoré sa snažia maximalizovať zisk tým, že zneužívajú rozdiely v kúpnej sile medzi jednotlivými členskými štátmi;

H.  keďže spotrebitelia nie sú informovaní o tom, že výrobky rovnakej značky a v rovnakom balení sú prispôsobené miestnym preferenciám a chutiam a keďže rozličná kvalita výrobkov vzbudzuje obavy, že k niektorým členským štátom sa pristupuje odlišne, než k ostatným; keďže Európska únia už vytvorila štítky s cieľom vyhovieť osobitným očakávaniam spotrebiteľov a zohľadniť osobitosti výroby uznané prostredníctvom uznania podmienok kvality;

1.  víta vyčlenenie dvoch miliónov EUR na Spoločné výskumné centrum (JRC) s cieľom vypracovať efektívnejšiu európsku metodiku, ktorú by prijali rôzny aktéri, vypracovať usmernenia pre harmonizovaný postup testovania a používať metodiku na vykonávanie porovnávacích skúšok potravinových výrobkov v rôznych členských štátoch; konštatuje, že už boli vykonané sofistikované analýzy, ktoré by sa mali zohľadniť pri navrhovaní a vykonávaní tejto metodiky; očakáva, že testy sa skončia v čo najkratšom čase, najlepšie v roku 2018; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby sa aktívne zúčastňovali na tomto testovaní a začleňovali túto metodiku do svojich pracovných postupov;

2.  pripomína, že súčasné právne predpisy umožňujú, aby sa tovar predával s rôznym zložením alebo vlastnosťami za predpokladu, že sa plne dodržiavajú právne predpisy EÚ a nie sú uvádzané na trh takým spôsobom, ktorý by mohol spotrebiteľa zavádzať; poukazuje na to, že spotrebitelia určitým spôsobom vnímajú hlavné vlastnosti značkových výrobkov a že rozdiely v určitých legitímnych očakávaniach voči výrobku musia byť zdôraznené, najmä ak sa výrobok významne odchyľuje od týchto očakávaní; zdôrazňuje, že by sa čo najskôr mali prijať osobitné opatrenia s cieľom zakázať praktiky, ktoré nie sú plne odôvodnené potrebou využívania miestnych surovín, lokálnymi prispôsobenými chuťovými preferenciami alebo úsilím o zlepšenie verejného zdravia prostredníctvom zmeny obsahu živín, a spotrebiteľ by o tom mal byť informovaný;

3.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na financovanie analýz z európskych finančných prostriedkov stanovila povinnosť zverejňovať tieto zistenia vo všetkých úradných jazykoch EÚ, aby boli spotrebitelia správne informovaní o kvalite príslušných výrobkov a ich možnostiach výberu;

4.  víta záujem verejnosti o túto tému v krajinách, v ktorých boli vykonané analýzy, a pripomína, že v stávke je dôvera občanov vo fungovanie jednotného trhu, čo by mohlo mať negatívny vplyv tak na Úniu, ako aj rôzne zainteresované strany vrátane producentov a výrobcov;

5.  konštatuje, že jednotný trh je prístupný pre producentov a výrobcov, ale zároveň je veľmi konkurenčný, s niektorými všeobecne známymi alebo pozitívne vnímanými značkami v celej Únii;

6.  konštatuje, že miestni producenti a výrobcovia majú ťažkosti pri účasti na spoločnom trhu, čo je, okrem iného, spôsobené nedostatkom zdrojov alebo slabým prístupom na trh a silnou konkurenciou na trhu;

7.  domnieva sa, že EÚ musí zlepšiť existujúci právny rámec, v ktorom sa stanovujú ustanovenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli spotrebitelia informovaní o potravinových výrobkoch a neboli pri rozhodovaní o kúpe zavádzaní nekalými praktikami zo strany podnikateľov, a tiež ako reakcia na obavy európskych občanov a odvetví, že rôzne výrobky, ktoré majú klamlivo rovnaký vzhľad, ale rôznu kvalitu alebo zloženie sú predávané pod tou istou značkou v rôznych členských štátoch, vzhľadom na škodlivý vplyv tejto praktiky na fungovanie jednotného trhu;

8.  domnieva sa, že medzitým by orgány členských štátov a organizácie na ochranu spotrebiteľa mali v plnej miere využívať súčasný prístup k žalobám, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov (2017/C 327/01(1)), aby sa zabránilo narušeniu jednotného trhu;

9.  zároveň je presvedčený, že prax „jedna značka, jeden výrobok, rôzny obsah a odlišné pomerné zloženie“ je nutné zastaviť zmenou článku 6 a zoznamu činností v prílohe I k smernici 2005/29/ES(2) z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom; dôrazne žiada, aby sa zaviedli také legislatívne zmeny, ktoré by zabezpečili, že výrobky rovnakej značky, ale rôznej kvality alebo zloženia budú uvádzané na trh pod rôznymi značkami a že hospodárske subjekty, ktoré budú naďalej používať nečestné praktiky, budú vysoko penalizované, prípadne sa im zakáže prístup na určité trhy;

10.  vyzýva členské štáty a ich príslušné orgány a laboratóriá, aby vykonávali a poskytovali výklad analýz porovnávajúcich zloženie potravín, najmä pokiaľ ide o výrobky medzinárodných a súkromných značiek, v súlade so spoločne dohodnutými normami, napr. tými, ktoré vypracovalo JRC v danom rámci alebo podľa predchádzajúceho odseku, s cieľom poskytnúť producentom a výrobcom možnosť vyjadriť sa k zisteniam pred ich zverejnením a zverejňovať výsledky objektívnym a transparentným spôsobom, pričom verejnosti bude sprístupnené úplné znenie správ;

11.  domnieva sa, že výrobcovia by nemali čakať na prijatie nových právnych predpisov, ale z vlastnej iniciatívy prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o zloženie výrobkov a úplnú ochranu spotrebiteľov; podporuje aktívnu účasť občanov pri identifikácii a riešení dvojakej kvality výrobkov prostredníctvom európskeho systému varovania; domnieva sa, že kým sa praktiky nezmenia, mohol by sa zaviesť systém označovania, ktorý by indikoval, že pri príprave konkrétnych výrobkov bola použitá miestna receptúra spôsobom, ktorý zachováva právo na informovaný výber spotrebiteľa a môže zvýšiť viditeľnosť iniciatívy výrobcov týkajúcich sa používania tradičných miestnych postupov; vyzýva Komisiu, aby ďalej pracovala na koncepte „referenčného výrobku“, podľa ktorého by sa mohli porovnávať miestne alebo regionálne prispôsobené recepty a rozdiely by boli pre spotrebiteľov zrejmé, a na verejnej databáze na účely informovania spotrebiteľov, ktorá by obsahovala konkrétne kritériá, ktoré používajú výrobcovia a producenti výrobkov vyrábaných podľa „rôznych receptov“ v danom členskom štáte spolu s dôvodmi použitia týchto postupov; v tejto súvislosti oceňuje iniciatívu tých producentov a výrobcov, ktorí oznámili, že zmenia svoje receptúry;

12.  podporuje iniciatívy producentov a výrobcov zamerané na osobitné označovanie výrobkov a pripomína, že európske právne predpisy už umožňujú zavedenie značiek kvality, ako sú „chránené označenie pôvodu“ (CHOP) alebo „chránené zemepisné označenie“ (CHZO) v prípade výrobkov, ktoré sú špecificky prepojené s konkrétnym regiónom, „zaručená tradičná špecialita“ (ZTŠ) v prípade výrobkov charakterizovaných tradičným výrobným postupom alebo horské výrobky alebo výrobky z najvzdialenejších regiónov EÚ; zdôrazňuje, že takéto systémy rešpektujú jednak právo spotrebiteľov na informovaný výber a jednak riadne fungovanie jednotného trhu; domnieva sa, že jedným zo spôsobov boja proti zneužívaniu značky je podpora krátkych dodávateľských reťazcov v potravinárskom priemysle a vytvorenie miestnych značiek kvality; uznáva, že ak vznikajú pochybnosti v súvislosti s poľnohospodárskymi potravinovými výrobkami a ich kvalitou, negatívne to ovplyvňuje poľnohospodárov a spracovateľov potravín; vyzýva členské štáty, a najmä vnútroštátne spotrebiteľské a potravinové orgány, aby zabezpečili súlad so spotrebiteľským acquis v EÚ a presadzovali európske právne predpisy v oblasti bezpečnosti a označovania potravín na vnútroštátnej úrovni;

13.  vyzýva výrobcov, aby zvážili umiestnenie loga na obale, ktorým by označovali, že obsah a kvalita rovnakej značky a v rovnakom balení je rovnaká vo všetkých členských štátoch;

14.  požaduje urýchlený rozvoj kapacít a mechanizmov na úrovni EÚ v rámci osobitného oddelenia pre monitorovanie a dohľad pod existujúcim orgánom EÚ (JRC, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo iným orgánom), udržanie byrokracie na minime, monitorovanie súladu v zložení a primerané používanie zložiek v potravinových výrobkoch rovnakej značky a v rovnakom obale a vyhodnocovanie porovnávacích laboratórnych analýz s cieľom identifikovať nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní potravinových výrobkov;

15.  požaduje lepšiu spoluprácu vnútroštátnych orgánov v rámci platných právnych ustanovení, napríklad siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, a ak je to potrebné aj s pomocou existujúcich európskych inštitúcií, najmä úradu EFSA, Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA) a Spoločného výskumného centra (JRC);

16.  zdôrazňuje význam občianskej spoločnosti pri zvyšovaní verejnej informovanosti o nekalých praktikách výrobcov a producentov a požaduje viac podpory pre občianske aktivity a inštitucionálnych a jednotlivých oznamovateľov v oblasti bezpečnosti potravín a práv spotrebiteľov;

17.  obáva sa, že žiadne alebo pomalé opatrenia zo strany EÚ vytvárajú riziko, že EÚ sa svojim občanom odcudzí, ak v krátkodobom horizonte nepodnikne konkrétne opatrenia na vyriešenie tohto problému.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

41

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Laurenţiu Rebega

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Gabriel Mato, Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Bronis Ropė, Thomas Waitz

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

S&D

Paolo De Castro

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 327, 29.9.2017, s. 1.

(2)

EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný ako úplne dobrovoľná iniciatíva v rámci výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získala vstupy od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Subjekt a/alebo osoba

ANEC

BEUC

Zväz obchodu a cestovného ruchu ČR

dTest

EuroCommerce

European Heart Network

FoodDrinkEurope

Henkel

Independent Retail Europe

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

Nestlé

Potravinárska komora ČR

Odborový zväz pracovníkov potravinárskeho priemyslu ČR

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

Verbraucherzentrale


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

12.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn, Kateřina Konečná


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Kateřina Konečná

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia