ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  23.7.2018 - (2017/2128(INI))

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Pavel Poc


  Διαδικασία : 2017/2128(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0268/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0268/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

  Γενικό πλαίσιο και επισκόπηση των πηγών στοιχείων

  Τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να καταρτιστεί έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (στο εξής αναφέρεται ως «ο κανονισμός»). Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος του προγράμματος ελέγχου εφαρμογής της επιτροπής ENVI.

  Η Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου (EVAL) της Διεύθυνσης Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας (στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ΓΔ EPRS) παρείχε εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Προκειμένου να προετοιμαστούν τα απαιτούμενα στοιχεία της έρευνας, ανατέθηκε μελέτη για την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού. Τα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν σε μια αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής και δημοσιεύθηκαν επισήμως τον Απρίλιο του 2018[1].

  Η μελέτη βασίστηκε σε τέσσερις αλληλένδετες ερευνητικές κατευθύνσεις:

  -  αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και των επιπτώσεών της. χαρτογράφηση της χρήσης από τα κράτη μέλη των παρεκκλίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού·

  -  αξιολόγηση των κριτηρίων και της ικανότητας για αξιόπιστη και εναρμονισμένη «ταυτοποίηση κινδύνου» των δραστικών ουσιών·

  -  αξιολόγηση της ικανότητας των κρατών μελών για αξιόπιστη «έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων» και της ομοιομορφίας της·

  -  χαρτογράφηση των πρακτικών επιστημονικής (εκτίμηση κινδύνου) αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

  Δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ ξανά ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του κανονισμού. Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής συγκέντρωσε νέα δεδομένα και πορίσματα και είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για την παρούσα έκθεση εφαρμογής.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι, τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για την αξιολόγηση REFIT[2] της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, και τα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές του 2019.

  Ο κύριος στόχος αμφότερων των αξιολογήσεων είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης της Επιτροπής είναι ευρύτερο[3], τα τυποποιημένα κριτήρια για την αξιολόγηση είναι, εντούτοις, ίδια.

  Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2016, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε σε απόφαση όσον αφορά την υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για τη διαχείριση κινδύνου, έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι δραστικές ουσίες που εγκρίνει δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή για το περιβάλλον. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι η Επιτροπή μπορεί να είναι υπερβολικά επιεικής στις πρακτικές της και ενδεχομένως να μην λαμβάνει επαρκώς υπόψη την αρχή της προφύλαξης.

  Υπάρχουν επίσης σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες συναφείς προδικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί υπόψη από τον εισηγητή.

  Η πρόσφατη διαμάχη σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate τόνισε περαιτέρω το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη σχετικά με την έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ έχει κλονιστεί σοβαρά. Τον Οκτώβριο του 2017, η Επιτροπή χαρακτήρισε παραδεκτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα»[4]. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες ζήτησαν από την Επιτροπή «να προτείνει στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν το glyphosate, να μεταρρυθμίσουν τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων και να θεσπίσουν υποχρεωτικούς στόχους για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ».

  Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, τον Φεβρουάριο του 2018, να συστήσει ειδική επιτροπή της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST), με αντικείμενο την ανάλυση και αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της διαδικασίας έγκρισης φυτοφαρμάκων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται και της επιστημονικής της ποιότητας, της ανεξαρτησίας της διαδικασίας από τη βιομηχανία και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και των αποτελεσμάτων που έχει.

  Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2018, σε συνέχεια της απάντησής της στην ΕΠΠ[5], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσημα μια στοχοθετημένη αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και εξέδωσε πρόταση κανονισμού για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ[6] και για την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, των κανονισμών των οποίων η εφαρμογή εξετάζεται εδώ.

  Αυτό δείχνει ότι η αξιολόγηση ενός περίπλοκου ρυθμιστικού συστήματος για την εναρμόνιση και την παρακολούθηση της διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα.

  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Ο εισηγητής λαμβάνει επίσης υπόψη άλλες σχετικές μελέτες και εκθέσεις που εκπονήθηκαν από εθνικές αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη.

  Ο κανονισμός στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα

  Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια θεματική στρατηγική σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων σε όλα τα κράτη μέλη. Σε συνέχεια αυτής, το 2006, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού για την κατάργηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η τελική πράξη (ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, που βρίσκεται στο επίκεντρο εν προκειμένω) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα το 2009.

  Ο κανονισμός θέσπισε κανόνες για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό εμπορική μορφή, καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχό τους εντός της ΕΕ. Καθόρισε κανόνες τόσο για την έγκριση των δραστικών ουσιών, των αντιφυτοτοξικών και των συνεργιστικών ουσιών που περιέχουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή από τις οποίες αποτελούνται, όσο και για τα πρόσθετα και τα βοηθητικά.

  Ένα σημαντικό νέο στοιχείο που εισήγαγε ο κανονισμός ήταν μια σειρά από αυστηρά κριτήρια αποκλεισμού[7] για την έγκριση των δραστικών ουσιών σε επίπεδο ΕΕ. Τα κριτήρια θεσπίστηκαν με σκοπό τον αποκλεισμό των πλέον τοξικών ουσιών από την αγορά. Η θέσπιση κριτηρίων αποκλεισμού σημαίνει ότι η διαδικασία έγκρισης διέπεται από μια προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, κάτι που δεν συνέβαινε δυνάμει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

  Η προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας στηρίζεται σε μια άλλη αρχή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ· την αρχή της πρόληψης. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της αρχής της προφύλαξης όταν υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα ως προς τους κινδύνους που ενέχουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή για το περιβάλλον.

  Κανονιστικές διαδικασίες για την έγκριση δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων

  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκεινται σε διπλή διαδικασία έγκρισης: οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ και τα εμπορικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκρίνονται στη συνέχεια σε επίπεδο κράτους μέλους.

  Στον πυρήνα του κανονισμού βρίσκονται τρία κύρια μέσα:

  α)  έγκριση των δραστικών ουσιών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, την EFSA και την Επιτροπή, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών (συγκεντρώνονται στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών)·

  β)  έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες·

  γ)  εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο εγκρίσεων και χορήγησης αδειών.

  Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει διάφορα στάδια:

  1.  η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται σε μια χώρα της ΕΕ, που είναι το «κράτος μέλος-εισηγητής»·

  2.  το κράτος μέλος-εισηγητής επαληθεύει ότι η αίτηση είναι παραδεκτή·

  3.  το κράτος μέλος-εισηγητής καταρτίζει σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης·

  4.  η EFSA εκδίδει τα συμπεράσματά της·

  5.  η επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών ψηφίζει υπέρ ή κατά της έγκρισης·

  6.  έγκριση από την Επιτροπή·

  7.  δημοσίευση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν περιέχει συνήθως περισσότερα από ένα συστατικά. Το δραστικό συστατικό κατά των παρασίτων/ασθενειών των φυτών καλείται «δραστική ουσία». Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα περιέχουν τουλάχιστον μία εγκεκριμένη δραστική ουσία, που μπορεί να είναι μικροοργανισμός, φερομόνη ή εκχύλισμα φυτικών προϊόντων.

  Οι έλεγχοι της διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της χρήσης τους πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

  Κύριοι τομείς ανησυχίας

  Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής που δημοσιεύθηκε από την EPRS εντόπισε διάφορες ανησυχίες σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού. Στο σχέδιο έκθεσης ο εισηγητής εστιάζει κυρίως στις πτυχές που έχουν αρνητικές συνέπειες για την επίτευξη των στόχων για την υγεία και το περιβάλλον.

  Ειδικότερα, σε αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται βάσει του άρθρου 53 χωρίς να παρέχεται ικανοποιητική αιτιολόγηση ή το γεγονός ότι ορισμένα σημαντικά ζητήματα δεν αξιολογούνται επαρκώς (για παράδειγμα, τα ακούσια μείγματα και οι συνδυαστικές επιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση των φυτοφαρμάκων σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η ανοσοτοξικότητα και η νευροτοξικότητα κατά την ανάπτυξη).

  Παρόλο που ο κανονισμός είχε ως αποτέλεσμα σαφή πρόοδο όσον αφορά την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με τη θέσπιση κριτηρίων αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας, η ανεπαρκής εναρμόνιση (π.χ. οικοτοξικολογία) παρεμποδίζει την αξιολόγηση των ουσιών και, ως εκ τούτου, την αποτελεσματική εφαρμογή στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

  Η αξιολόγηση εντόπισε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τη διαφάνεια. Ιδιαιτέρως προβληματική είναι η μη διαθεσιμότητα οικονομικά εφικτών και προσιτών εναλλακτικών λύσεων και το γεγονός ότι οι ορθές γεωργικές πρακτικές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και η αυξημένη χρήση και διαθεσιμότητα των ουσιών χαμηλού κινδύνου, δεν προωθούνται επαρκώς. Φαίνεται, επίσης, ότι οι στόχοι και τα μέσα του κανονισμού δεν συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων, ούτε και με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Η εφαρμογή του κανονισμού είναι προβληματική. Υπάρχουν ενδείξεις αύξησης του εμπορίου παράνομων και παραποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που έχει διαπιστωθεί κατά τα τελευταία έτη.

  Συστάσεις του εισηγητή

  Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Αν και οι στόχοι του κανονισμού που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον αναφέρονται ως σχετικοί με τις πραγματικές ανάγκες, η αξιολόγηση έδειξε ότι αυτοί οι δύο στόχοι δεν επιτυγχάνονται στην πράξη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα προβλημάτων όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των τριών βασικών εργαλείων του κανονισμού που προσδιορίζονται στην αξιολόγηση της EPRS: α) έγκριση ουσιών, β) έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες ουσίες και γ) εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο εγκρίσεων και χορήγησης αδειών.

  Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ο εισηγητής θεωρεί ότι πολλές πτυχές της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η καταχρηστική εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση του αριθμού των παρεκκλίσεων που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 53, η συχνή χρήση της διαδικασίας υποβολής πληροφοριών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα, η συμβατότητα του κανονισμού με την αρχή της προφύλαξης και η ανεπαρκής εναρμόνιση των απαιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα επιστημονικά πεδία για την αξιολόγηση των ουσιών βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού.

  Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα του μοντέλου εκτίμησης κινδύνου της ΕΕ που καλύπτει μεταξύ άλλων τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ορισμένες από τις κρίσιμες πτυχές της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στην παρούσα πρόταση, ιδίως δε το στάδιο της διαχείρισης κινδύνου που πραγματοποιείται από την επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών στο πλαίσιο της έγκρισης δραστικών ουσιών. Η ενισχυμένη διαφάνεια είναι επίσης απαραίτητη όσον αφορά πτυχές της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

  Επιπλέον, η αποτελεσματική εφαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καλύτερη εναρμόνιση με τις πολιτικές της ΕΕ και χωρίς να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την προώθηση εναλλακτικών λύσεων.

  Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων βάσει του κανονισμού είναι ανεπαρκής και ότι απαιτείται η βελτίωση των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο.

  • [1]  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
  • [2]  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
  • [3]  Συγκεκριμένα, καλύπτει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, στον οποίον επικεντρώνεται η παρούσα έκθεση εφαρμογής, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
  • [4]  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=el
  • [5]  http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EL/C-2017-8414-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
  • [6]  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_el
  • [7]  Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ορίζει ότι μια δραστική ουσία εγκρίνεται μόνον εάν δεν έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή, έμμονη και βιοσυσσωρεύσιμη, τοξική για το περιβάλλον ή ως ενδοκρινικός διαταράκτης για τον άνθρωπο και τους μη στοχευόμενους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι εάν το στάδιο του προσδιορισμού των κινδύνων οδηγήσει σε μια κατάταξη της δραστικής ουσίας που πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια αποκλεισμού τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, τότε θα πρέπει να αποκλειστεί και να απαγορευθεί η χρήση της ουσίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Bozzini 2018, Παράρτημα II της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής εφαρμογής, σ. 21)

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  (2017/2128(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου[1],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου[2],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006[3],

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων[4],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης[5],

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων)[6],

  –  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και των σχετικών παραρτημάτων του, που δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ EPRS)[7] τον Απρίλιο του 2018,

  –  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Νοεμβρίου 2016 στις υποθέσεις C-673/13 P (Επιτροπή κατά Stichting Greenpeace Nederland και PAN Europe) και C-442/14 (Bayer CropScience και Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2018 για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα][8],

  –  έχοντας υπόψη την εντολή και το έργο της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0268/2018),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (εφεξής «ο κανονισμός») κατέδειξε ότι δεν επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος και ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του κανονισμού·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη γενική πολιτική της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καθορίζονται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ (οδηγία για την ορθολογική χρήση), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (κανονισμός για τα ανώτατα όρια καταλοίπων) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα)·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού δεν είναι ικανοποιητική και ότι θα πρέπει να συνάδει με τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα των φυτοφαρμάκων·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πρακτική εφαρμογή των τριών βασικών μέσων του κανονισμού -εγκρίσεων, αδειών και εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων- επιδέχεται βελτίωση και δεν διασφαλίζει την πλήρη εκπλήρωση των στόχων του κανονισμού·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις του κανονισμού δεν εφαρμόστηκαν καθόλου από την Επιτροπή, ιδίως δε το άρθρο 25 σχετικά με την έγκριση αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών και το άρθρο 27 σχετικά με τον αρνητικό κατάλογο μη αποδεκτών βοηθητικών·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες βασικές διατάξεις, όπως η εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού για δραστικές ουσίες που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, έχουν καθυστερήσει σημαντικά λόγω παράνομης συμπεριφοράς της Επιτροπής·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ιδίως όσον αφορά το ποιος πρέπει να προσκομίζει τις επιστημονικές μελέτες και τα αποδεικτικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις δραστικών ουσιών και τη χρήση της προσέγγισης βάσει επικινδυνότητας κατά τις αξιολογήσεις αυτές·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να συνεχίσει να το φέρει ο αιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν δαπανάται δημόσιο χρήμα για μελέτες που μπορεί τελικά να ωφελήσουν ιδιωτικά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έγκρισης, με πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται και η απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρακτικής σε ολόκληρη την Ένωση·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της καθιερωμένης προσέγγισης της αξιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, εκφράζονται σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την ατελή εναρμόνιση των απαιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώθηκε πως οι επιδόσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθέσιμη εμπειρογνωσία και το προσωπικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός και οι συναφείς νομικές απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών όσον αφορά το σύστημα ρύθμισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την έγκριση είναι ικανοποιητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αλλαγές όσον αφορά τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και να ενισχυθεί η διαφάνεια·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις όσον αφορά αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί ορισμένες φορές σε αύξηση των εγκρίσεων που χορηγούνται από κράτη μέλη κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι παρεκκλίσεις αυτές χρησιμοποιούνται αντίθετα προς την αρχική πρόθεση του νομοθέτη·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός εισάγει μια διάταξη σύμφωνα με την οποία η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (IPM) θα πρέπει να αποτελεί μέρος των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης στο πλαίσιο των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης της κοινής γεωργικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν συμβαίνει ακόμη·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συγκεκριμένος κανονισμός σε επίπεδο ΕΕ ενισχύει τις εθνικές προσπάθειες και δράσεις και προσδίδει προστιθέμενη αξία σε αυτές·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρές εκτιμήσεις των εναλλακτικών λύσεων πραγματοποιούνται συχνά μόνον έπειτα από αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση της εκτεταμένης απαγόρευσης των νεονικοτινοειδών, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση (30 Μαΐου 2018)[9], υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες μη χημικές εναλλακτικές λύσεις για το 78% των χρήσεων των νεονικοτινοειδών·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 31η Μαΐου 2016 και μετά δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση νέες δραστικές ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, ιδίως προϊόντων χαμηλού κινδύνου, έχουν ιδιαίτερη σημασία·

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα παραποιημένων φυτοφαρμάκων στην αγορά είναι ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραποιημένα φυτοφάρμακα μπορούν να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και να υπονομεύσουν επίσης την αποτελεσματικότητα του κανονισμού·

  Κύρια συμπεράσματα

  1.  θεωρεί ότι η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται κανονιστικά μέτρα στον τομέα των γεωργικών φαρμάκων·

  2.  επισημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη, τον περιορισμό και τη συγκράτηση της εξάπλωσης παθογόνων και επιβλαβών οργανισμών πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δράσεων·

  3.  θεωρεί ότι η έγκριση και η εφαρμογή του κανονισμού είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ σε σύγκριση με το παρελθόν·

  4.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους σημαντικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη διαδικασία ανάπτυξης και έγκρισης νέων ουσιών·

  5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά και διότι, ως εκ τούτου, οι στόχοι του όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή και την καινοτομία δεν επιτυγχάνονται στην πράξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, εν μέρει εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου καινοτομίας, ο αριθμός των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων μειώνεται·

  6.  υπενθυμίζει ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοφάρμακα[10] πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ποσοτήτων χρήσης και, ως εκ τούτου, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών τους επιπτώσεων για την υγεία και το περιβάλλον·

  7.  επισημαίνει ότι οι στόχοι και τα μέσα του κανονισμού, καθώς και η εφαρμογή του, δεν ευθυγραμμίζονται πάντα επαρκώς με τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της υγείας, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ποιότητας των υδάτων, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων, ούτε και με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

  8.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί γενική αρχή της ΕΕ που κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η εν λόγω αρχή αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της προληπτικής λήψης αποφάσεων σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου· επαναλαμβάνει ότι η αρχή της προφύλαξης προφανώς δεν εφαρμόζεται στο γενικό πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου για τα φυτοφάρμακα·

  9.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι απαιτήσεις έγκρισης για τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, κατά παράβαση του άρθρου 25 του κανονισμού·

  10.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο αρνητικός κατάλογος των βοηθητικών δεν έχει ακόμη εγκριθεί, ιδίως μετά την απαγόρευση της βοηθητικής ουσίας πολυοξυαιθυλενο-στεατοαμίνη σε συνδυασμό με το glyphosate, μέσω της οποίας έχει επισημανθεί ο δυσμενής αντίκτυπος που μπορεί να έχουν ορισμένες βοηθητικές ουσίες·

  11.  λαμβάνει υπόψη την εν εξελίξει αξιολόγηση REFIT του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 από την Επιτροπή και την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της έως τον Νοέμβριο του 2018· πιστεύει ότι τα ευρήματα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν μια επαρκή βάση για να συζητήσουν οι συννομοθέτες τη μελλοντική ανάπτυξη του κανονισμού·

  12.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σταθερή αύξηση της χρήσης και των διαπιστωμένων περιπτώσεων καταχρηστικής εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης δυνάμει του άρθρου 53 σε ορισμένα κράτη μέλη· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το άρθρο 53 σημαντικά περισσότερο από άλλα· επισημαίνει την τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού, όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στην επείγουσα διαδικασία έγκρισης· σημειώνει τα αποτελέσματα της έρευνας της EFSA για τις επείγουσες εγκρίσεις τριών νεονικοτινοειδών το 2017, που έδειξαν ότι, ενώ ορισμένες επείγουσες εγκρίσεις ήταν απαραίτητες και εντός των παραμέτρων που ορίζονται στη νομοθεσία, υπήρχαν άλλες που δεν ήταν δικαιολογημένες· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα ώστε η EFSA να είναι σε θέση να εκτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή της·

  13.  τονίζει τη σημασία της χάραξης πολιτικής που τεκμηριώνεται από τη ρυθμιστική επιστήμη, με επαληθεύσιμα και δυνάμενα να αναπαραχθούν αποδεικτικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας διεθνώς συμφωνημένες επιστημονικές αρχές όσον αφορά πτυχές όπως οι κατευθυντήριες γραμμές, οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές και η έρευνα που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους·

  14.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η ανεπαρκής εναρμόνιση των δεδομένων και των απαιτήσεων δοκιμής σε ορισμένους επιστημονικούς τομείς οδηγεί σε αναποτελεσματικές μεθόδους εργασίας, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ εθνικών αρχών και καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης, που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, στο περιβάλλον και στη γεωργική παραγωγή·

  15.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, καθώς και για την περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες· εκφράζει τη λύπη του διότι το επίπεδο διαφάνειας των κρατών μελών-εισηγητών είναι χαμηλό (όταν ενεργούν στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης) και υποστηρίζει ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία χρήσης των πληροφοριών στο στάδιο όπου συμμετέχει η EFSA μπορούν να βελτιωθούν, και εκφράζει τη λύπη του διότι φαίνεται να μην επικρατεί διαφάνεια στο στάδιο της διαχείρισης κινδύνου και τα ενδιαφερόμενα μέρη τη θεωρούν επίσης προβληματική· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ευκολίας χρήσης μέσω του δικτυακού τόπου του και θεωρεί ότι αυτό το πρότυπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τη βελτίωση της διαφάνειας·

  16.  υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που παρέχουν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στις οποίες βασίζονται οι εγκρίσεις και η διαχείριση κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης είναι σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών· ζητεί, επομένως, οι συναφείς οργανισμοί να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται μια ανεξάρτητη, διαφανής και έγκαιρη διαδικασία έγκρισης· εκφράζει ικανοποίηση, ως προς αυτό, για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EFSA έχει λειτουργήσει σε πλαίσιο ιδιαίτερης διαφάνειας και έχει κοινοποιήσει δεδομένα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες περί απορρήτου που έχουν καθοριστεί από τους συννομοθέτες· εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες της EFSA με στόχο τη βελτίωση του συστήματός της για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, το οποίο επαινέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως το πλέον προηγμένο σύστημα ελεγχθέντος οργανισμού το 2012 και το οποίο ενημερώθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2017· καλεί την Επιτροπή να προτείνει βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας της ρυθμιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα των μελετών σχετικά με την ασφάλεια που υποβάλλουν οι παραγωγοί στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ· αναγνωρίζει την ανάγκη επανεξέτασης της διαδικασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι αξιολογήσεις, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια μελετών, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να καταστεί η διαδικασία πιο διαφανής·

  17.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλογο χρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της εναρμόνισης του κανονισμού·

  18.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και η εφαρμογή τους από τους χρήστες δεν πληρούν απαραίτητα τις σχετικές προϋποθέσεις έγκρισης όσον αφορά τη σύνθεση και τη χρήση τους· υπογραμμίζει ότι η μη επαγγελματική χρήση θα πρέπει να περιορίζεται, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να περιοριστεί η κατάχρηση·

  19.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· θεωρεί σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών χρηστών· σημειώνει ότι φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικούς κήπους, σιδηροδρόμους και δημόσιους χώρους·

  20.  δηλώνει ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να απορρίπτουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν θίγεται·

  21.  τονίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ανάγκη προώθησης γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ανάπτυξης ουσιών χαμηλού κινδύνου· επισημαίνει ότι η έλλειψη διαθεσιμότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου παρεμποδίζει την εξέλιξη της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· σημειώνει με ανησυχία ότι μόνο δέκα ουσίες, από τις σχεδόν 500 που είναι διαθέσιμες στην αγορά της ΕΕ, έχουν εγκριθεί ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου·

  22.  τονίζει ότι η έγκριση και η προώθηση μη χημικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέτρο για τη στήριξη της φυτοπροστασίας με χαμηλές εισροές φυτοφαρμάκων· αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με τα προϊόντα αυτά, διότι η σύνθεση και η λειτουργία τους είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές των συμβατικών προϊόντων· υπογραμμίζει ότι αυτό περιλαμβάνει επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της EFSA και των εθνικών αρμόδιων αρχών για την αξιολόγηση των εν λόγω βιολογικών δραστικών ουσιών· τονίζει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές αξιολογήσεις με τις άλλες ουσίες· βάσει του ψηφίσματός του της 8ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εκτός του πλαισίου της γενικής αναθεώρησης σε συνάρτηση με την πρωτοβουλία REFIT, με στόχο τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και καταχώρισης φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου·

  23.  θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ουσίες που δεν θεωρούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι οποίες, όταν χρησιμοποιούνται για φυτοπροστασία, διέπονται από τον κανονισμό· σημειώνει ότι οι ουσίες αυτές παρέχουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά ολοκληρωμένες μεθόδους παραγωγής και ορισμένα προϊόντα βιοελέγχου·

  24.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ήσσονος σημασίας χρήσεις, δεδομένου ότι επί του παρόντος παρέχονται ελάχιστα οικονομικά κίνητρα στις εταιρείες για να αναπτύξουν τέτοιου είδους προϊόντα· επικροτεί τη συγκρότηση του συντονιστικού μηχανισμού για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ως φόρουμ για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των οργανώσεων καλλιεργητών και της βιομηχανίας κατά την ανάπτυξη λύσεων για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας·

  25.  επισημαίνει ότι πολλά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για πάνω από 15 χρόνια, συνεπεία των καθυστερήσεων στις διαδικασίες έγκρισης·

  26.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός φιλικού προς την καινοτομία κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει τη μετάβαση από την παλαιότερη χημική προσέγγιση σε νέα και καλύτερα προϊόντα για την προστασία των καλλιεργειών· υπογραμμίζει τη σημασία της διαθεσιμότητας ενός ευρέος φάσματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων με διαφορετικούς τρόπους δράσης ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη αντοχής από τους επιβλαβείς οργανισμούς και να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της χρήσης προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών·

  27.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εναρμόνιση των κατευθυντήριων γραμμών δεν έχει ακόμη παγιωθεί·

  28.  τονίζει ότι η απουσία κατευθυντήριων γραμμών ή οι ελλιπείς κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν σοβαρές αδυναμίες, που έχουν αρνητικές συνέπειες για την εφαρμογή του κανονισμού και, ως εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων του·

  29.  επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα έγγραφα καθοδήγησης δεν είναι πάντοτε νομικώς δεσμευτικά, γεγονός που δημιουργεί ρυθμιστική ανασφάλεια για τους αιτούντες και θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης·

  30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα του συστήματος ζωνών και για τον στόχο του να διευκολύνει την αποτελεσματική έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας και την προώθηση της τήρησης των προθεσμιών· εκφράζει τη λύπη του για τα προβλήματα εφαρμογής που συνδέονται με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ζωνών· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή της αλληλεπικάλυψης εργασιών και στη διάθεση νέων ουσιών στους γεωργούς χωρίς περιττές καθυστερήσεις·

  31.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της βέλτιστης εναλλαγής καλλιεργειών για τους γεωργούς βάσει της αγοράς και των κλιματικών συνθηκών· σημειώνει επίσης ότι αυτό προβλέπεται ήδη στον οριζόντιο κανονισμό της ΚΓΠ, και ιδίως στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης·

  32.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μικρό αριθμό νέων ουσιών που έχουν εγκριθεί, ενώ παράλληλα άλλες ουσίες έχουν αποσυρθεί από την αγορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κατάλληλη εργαλειοθήκη φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους γεωργούς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός με τρόφιμα στην ΕΕ·

  33.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε πρόσφατες συζητήσεις, το υφιστάμενο επιστημονικό σύστημα αξιολόγησης της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση· τονίζει ότι, για την έγκριση οποιασδήποτε δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης κινδύνου της ΕΕ και την αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, έχει ιδιαίτερη σημασία η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση ενός συστήματος επιστημονικά άρτιου, αντικειμενικού και βασισμένου σε στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, και το οποίο έχει προκύψει από μια ανοικτή, ανεξάρτητη και πολυτομεακή επιστημονική προσέγγιση· επιμένει ότι η διαδικασία για την επανέγκριση δραστικών ουσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρακτική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης και έγκρισης έχει ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση των προθεσμιών και μπορεί ενδεχομένως να σημαίνει ότι συνολικά το σύστημα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη επανεξέτασης και απλούστευσης του συστήματος·

  34.  επισημαίνει την ανισορροπία στον αριθμό των αιτήσεων μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ίδιας ζώνης, με παρόμοιο μέγεθος και παρόμοιες γεωργικές συνθήκες·

  Συστάσεις

  35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού όσον αφορά τους ειδικούς τους ρόλους στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης και χορήγησης αδειών·

  36.  καλεί τα κράτη μέλη να λύσουν το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης των αρμόδιων εθνικών αρχών, που έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στο στάδιο της ταυτοποίησης κινδύνου και της αρχικής αξιολόγησης κινδύνου που διενεργούν τα κράτη μέλη·

  37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στόχους της νομοθεσίας, βελτιώνοντας παράλληλα τη γεωργική παραγωγή και διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα·

  38.  καλεί τον κλάδο να παρέχει όλα τα δεδομένα και τις επιστημονικές μελέτες σε ενιαίο ηλεκτρονικό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στα κράτη μέλη-εισηγητές και στους οργανισμούς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένο πρότυπο για την εισαγωγή δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· αναγνωρίζει ότι ο χειρισμός των δεδομένων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παραμέτρων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της διανοητικής ιδιοκτησίας·

  39.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά το άρθρο 9 του κανονισμού σχετικά με το παραδεκτό των αιτήσεων και να αποδέχονται μόνον πλήρεις αιτήσεις για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας·

  40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές, και να διασφαλίσουν ότι οι ουσίες αξιολογούνται σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν μόνον εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν παρουσιάζουν επικίνδυνες ιδιότητες (αποκλεισμού), όπως απαιτείται από τον κανονισμό·

  41.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τελικά τις διατάξεις σχετικά με τα βοηθητικά, τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά, να καταρτίσει κατάλογο μη αποδεκτών βοηθητικών και κανόνες ώστε τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά να δοκιμάζονται σε επίπεδο ΕΕ, και να διασφαλίσει ότι μόνον τα χημικά που συμμορφώνονται με τα κριτήρια έγκρισης της ΕΕ μπορούν να διατίθενται στην αγορά·

  42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ερμηνεία της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της προφύλαξης, όπως εκφράζεται στην αξιολόγηση REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα[11], σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί εναλλακτική έναντι μιας προσέγγισης βάσει της διαχείρισης κινδύνου, αλλά μάλλον μια ιδιαίτερη μορφή διαχείρισης κινδύνου· υπενθυμίζει ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης από αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ[12]· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον τα κριτήρια αποκλεισμού, όπως καθορίζονται στον κανονισμό, εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό στο πλαίσιο αυτό·

  43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όταν ενεργούν ως διαχειριστές κινδύνου στις διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης αδειών, να εφαρμόζουν δεόντως την αρχή της προφύλαξης και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 14 του κανονισμού·

  44.  καλεί την Επιτροπή, τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και τις αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα έγκρισης·

  45.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τις διαδικασίες έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να περιορίσουν τις παρεκκλίσεις και τις παρατάσεις που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού στις πραγματικά επείγουσες καταστάσεις· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα ελέγχου της σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται πλήρως με την υποχρέωση ενημέρωσης των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1, ιδίως όσον αφορά οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται για την ασφάλεια των χρηστών, των ευπαθών ομάδων και των καταναλωτών·

  46.  καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει μεθόδους προκειμένου να καθοριστεί πότε ορισμένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την «αμελητέα έκθεση» ή τον «σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των φυτών», χωρίς να αλλάζει το γράμμα ή το πνεύμα του νόμου· προειδοποιεί την Επιτροπή ότι οποιαδήποτε επανερμηνεία του όρου «αμελητέα έκθεση» και μετατροπή του σε «αμελητέο κίνδυνο» θα ήταν αντίθετη προς το γράμμα και το πνεύμα του νόμου·

  47.  ζητεί περισσότερες επενδύσεις από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παροχή κινήτρων για ερευνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ουσιών χαμηλού κινδύνου, και φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027· υπογραμμίζει τη σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου και επίσης ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά και ασφαλή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη γεωργική πρακτική και την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών εργαλείων για την προστασία της υγείας των φυτών· επισημαίνει τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι τεχνικές της γεωργίας ακριβείας και η τεχνολογική καινοτομία για την ενίσχυση της προσπάθειας των ευρωπαίων γεωργών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών με πιο στοχευμένο και βιώσιμο τρόπο·

  48.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει αυστηρά τη χρήση της διαδικασίας υποβολής επιβεβαιωτικών πληροφοριών στον σκοπό της, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο στ) του κανονισμού, δηλαδή όταν καθορίζονται νέες απαιτήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή βάσει νέων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πλήρεις φάκελοι για την έγκριση δραστικών ουσιών· εκφράζει τη λύπη του διότι η διαδικασία παρέκκλισης με επιβεβαιωτικές πληροφορίες είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία θα είχαν διαφορετικά απαγορευτεί, να παραμείνουν στην αγορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα·

  49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνολική διαφάνεια των διαδικασιών, μεταξύ άλλων παρέχοντας λεπτομερή πρακτικά για τις συζητήσεις σχετικά με την επιτροπολογία και τις αντίστοιχες θέσεις, ιδίως δε εξηγώντας και αιτιολογώντας τις αποφάσεις της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών·

  50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καλύτερη συνοχή μεταξύ του κανονισμού και της εφαρμογής του και των σχετικών νομοθετικών πράξεων και πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, και να προβλέψουν κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης επαρκών πόρων, που ενθαρρύνουν και προωθούν βραχυπρόθεσμα την ανάπτυξη και χρήση ασφαλών και μη τοξικών εναλλακτικών λύσεων αντί των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· σημειώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν εξέτασε τις αναπόφευκτες μη επιδιωκόμενες επιπτώσεις, ιδίως στις μέλισσες και σε άλλους επικονιαστές και έντομα που ωφελούν τη γεωργία όπως οι φυσικοί εχθροί επιβλαβών οργανισμών· σημειώνει την πρόσφατη επιστημονική μελέτη που επισημαίνει τον «Αρμαγεδδώνα των Εντόμων», δεδομένου ότι το 75 % των πτερωτών εντόμων έχει εξαφανιστεί σε όλη τη Γερμανία, ακόμη και σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα για γεωργικούς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ιδίως μέσω της διατήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με τον κατάλογο των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ 12 και ΚΑΔ 13), όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ[13]·

  51.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και ανεξάρτητα από το αν έχουν παραχθεί στην ΕΕ ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες·

  °

  °  °

  52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 70 της 16.03.2005, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
  • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0042.
  • [6] https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
  • [7]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
  • [8]  COM(2018)0179.
  • [9]  ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Οργανισμός για την υγειονομική ασφάλεια των τροφίμων, του περιβάλλοντος και της εργασίας, Γαλλία) - Συμπεράσματα, 2018
  • [10]  ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1.
  • [11]  SWD(2018)0038.
  • [12]  Για παράδειγμα, απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση T-257/07, Γαλλία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:T:2015:444.
  • [13]  Πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ - COM(2018)0392.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (22.6.2018)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
  (2017/2128(INI))

  Εισηγητής: Peter Jahr

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  τονίζει τη σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα, προωθεί και διευκολύνει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτύσσονται καλύτερα και ασφαλέστερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ), ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα μιας μεγάλης ποικιλίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων· πιστεύει ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να ενθαρρύνουν την έγκριση ΦΠ συμβατών με βιώσιμα γεωργικά συστήματα, τα οποία είναι περιβαλλοντικά ορθά, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά, και τα οποία λαμβάνουν επίσης υπόψη τις μη επιδιωκόμενες επιπτώσεις, ιδίως στις μέλισσες και σε άλλους επικονιαστές και έντομα ωφέλιμα για τη γεωργία, όπως είναι οι φυσικοί εχθροί των επιβλαβών οργανισμών·

  2.  σημειώνει ότι η διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για ΦΠ συγκαταλέγεται στις αυστηρότερες στον κόσμο, επί του παρόντος διαρκεί πάνω από 11 έτη και απαιτεί κατά μέσο όρο περισσότερες από 200 επιστημονικές μελέτες και πάνω από 220 εκατομμύρια EUR για να καταστήσει ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά της ΕΕ· υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι το σύνολο των στόχων του κανονισμού μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά εάν οι γεωργοί και οι παραγωγοί, ανεξαρτήτως των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιούνται, έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών και ΦΠ που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους επιβλαβείς οργανισμούς· τονίζει ότι η ύπαρξη ενός ευρέος φάσματος ΦΠ αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε ουσιαστική στρατηγική μείωσης διότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι γεωργοί θα εξαρτώνται από λιγότερο στοχευμένα και, κατά συνέπεια, λιγότερο αποτελεσματικά ΦΠ, γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση· εκφράζει, επομένως, την ανησυχία του για τον μικρό αριθμό νέων δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· επισημαίνει ότι από τότε που θεσπίστηκαν οι ισχύοντες κανόνες έχουν εγκριθεί μόνον οκτώ νέες δραστικές ουσίες για χρήση στην αγορά της ΕΕ· τονίζει ότι τα βιώσιμα, χαμηλού κινδύνου ΦΠ (και οι δραστικές ουσίες που περιέχουν) διαδραματίζουν εν προκειμένω καίριο ρόλο· τονίζει το γεγονός ότι, αν οι γεωργοί δεν έχουν πρόσβαση σε ΦΠ, δεν θα μπορούν να αποφύγουν την ανάπτυξη ορισμένων φυσικών παθογόνων που υπάρχουν στις καλλιέργειες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επισιτιστική μας ασφάλεια·

  3.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός αυτός αποτελεί σκέλος του ευρύτερου καθεστώτος της ΕΕ για τα ΦΠ, που περιλαμβάνει επίσης την οδηγία για τη βιώσιμη χρήση, τον κανονισμό για τον καθορισμό ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (ΑΟΥ) και τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, και ότι τα τέσσερα σκέλη πρέπει να εξεταστούν από κοινού προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, μεταξύ άλλων με στόχο τη μείωση της συνολικής ποσότητας των ΦΠ που χρησιμοποιούνται, ιδίως μέσω της διασφάλισης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή της εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ενθάρρυνσης για τη χρήση ΦΠ χαμηλού κινδύνου καθώς και γεωπονικών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα·

  4.  σημειώνει ότι η ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και, ιδίως, με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και την ολιστική της προσέγγιση· εκφράζει τη λύπη του διότι οι αρχές αυτές δεν εφαρμόζονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο από τα κράτη μέλη και διότι η ανάπτυξη της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας παρεμποδίζεται από την περιορισμένη διαθεσιμότητα χαμηλού κινδύνου και μη χημικών φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλού κινδύνου εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας· σημειώνει ότι η ανθεκτικότητα είναι βιολογικά αναπόφευκτη όταν πρόκειται για την καταπολέμηση ταχέως αναπαραγόμενων επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών· επισημαίνει τη χρήση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ως μέσου πρόληψης της ανθεκτικότητας και την ανάγκη αποφυγής της γενικευμένης εφαρμογής προϊόντων όταν -συχνά- δεν έχει εντοπιστεί ούτε ένας επιβλαβής οργανισμός·

  5.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους γεωργούς όσον αφορά την ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· προτρέπει τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιούν καλύτερα όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την ενίσχυση της ασφαλούς χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον· τονίζει την ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης των ΦΠ, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε σαφή διάκριση μεταξύ αυτών των δύο τύπων χρήσης και να τροποποιήσουν ανάλογα τους κανόνες· τονίζει ότι τα ΦΠ δεν χρησιμοποιούνται μόνο στη γεωργία, αλλά και για τον έλεγχο των ζιζανίων και των επιβλαβών οργανισμών σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων πάρκων και των σιδηροδρομικών γραμμών· υπογραμμίζει ότι τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι μη επαγγελματίες χρήστες των ΦΠ θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση·

  6.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας και η τεχνολογική καινοτομία για την ενίσχυση της προσπάθειας των ευρωπαίων γεωργών για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών με πιο στοχευμένο και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της οδηγίας 2009/128/ΕΚ· υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα της προστασίας των φυτών, που μπορούν να αποκομιστούν με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται, καθώς και σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το είδος επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου και να διασφαλίσει ότι οι γεωργοί, οι καταναλωτές και το περιβάλλον ωφελούνται από αυτήν·

  7.  σημειώνει ότι για ορισμένα εργαλεία της «εργαλειοθήκης», όπως οι βιολογικοί έλεγχοι όπου χρησιμοποιούνται φυσικοί εχθροί επιβλαβών οργανισμών ή των παρασίτων ή παρασιτοειδών τους, είναι σημαντικό να αποφεύγονται αυτά τα μη στοχευμένα φυτοφάρμακα ευρέως φάσματος και να χρησιμοποιούνται μόνον ως έσχατη λύση·

  8.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ΦΠ στην ανάπτυξη και τη συγκομιδή των καλλιεργειών, καθώς μειώνουν τις απώλειες που οφείλονται σε ασθένειες και προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς, και στην αύξηση της ποιοτικής παραγωγής και των αγροτικών εισοδημάτων·

  9.  σημειώνει ότι τα ΦΠ συνιστούν σημαντική δαπάνη για τους γεωργούς στο πλαίσιο των συστημάτων φυτικής παραγωγής που εφαρμόζουν·

  10.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της βέλτιστης αμειψισποράς για τους γεωργούς βάσει της αγοράς και των κλιματικών συνθηκών· σημειώνει επίσης ότι αυτό προβλέπεται ήδη στον οριζόντιο κανονισμό της ΚΓΠ, και ιδίως στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης·

  11.  τονίζει τη συμβολή της έγκρισης ΦΠ χαμηλού κινδύνου στην επίτευξη ενός βιώσιμου γεωργικού τομέα της ΕΕ, τη σημασία που έχει η διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΦΠ χαμηλού κινδύνου για μια συνολική στρατηγική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η συνεισφορά στη βελτίωση της λειτουργίας του γεωργικού οικοσυστήματος και στη δημιουργία βιώσιμου γεωργικού τομέα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η έλλειψη διαθεσιμότητας ΦΠ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαφοροποίηση της γεωργίας και να προκαλέσει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών στα ΦΠ· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των κινδύνων τους, καθώς και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές, υγειονομικές και οικονομικές ανάγκες της γεωργίας, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοχή και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό των στρατηγικών προστασίας καλλιεργειών από τους γεωργούς· ζητεί να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ΦΠ χαμηλού κινδύνου· παρατηρεί ότι για φυσικές ουσίες και προϊόντα που είναι γνωστό ότι συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο δεν θα πρέπει να χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης· ζητεί, επομένως, τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και καταχώρισης βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου·

  12.  εκφράζει ανησυχία για τον μικρό αριθμό νέων ουσιών που έχουν εγκριθεί, ενώ παράλληλα άλλες ουσίες έχουν αποσυρθεί από την αγορά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κατάλληλη εργαλειοθήκη ΦΠ για τους γεωργούς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός με τρόφιμα στην ΕΕ·

  13.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχει δρομολογηθεί έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειμένου να ελεγχθούν οι επιδόσεις του με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων και της περιβαλλοντικής προστασίας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών· τονίζει την ανάγκη, παράλληλα, για διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών και ΦΠ με προσιτές τιμές για όλους τους γεωργούς και τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται· υπενθυμίζει την αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οποία επισημαίνει σαφώς ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης· εκφράζει, ως προς αυτό, την ανησυχία του σχετικά με το ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παράνομων και παραποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

  14.  λαμβάνει υπόψη την εν εξελίξει αξιολόγηση REFIT του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 από την Επιτροπή και την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της έως τον Νοέμβριο του 2018· πιστεύει ότι τα πορίσματα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν μια ικανοποιητική βάση για να συζητήσουν οι συννομοθέτες τη μελλοντική ανάπτυξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

  15.  τονίζει το γεγονός ότι ο αριθμός των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των γεωργικών φαρμάκων μειώθηκε κατά 70 % στο διάστημα μεταξύ 1993 και 2009, ενώ ενισχύθηκε η παρουσία επιβλαβών οργανισμών στην ΕΕ·

  16.  αναγνωρίζει ότι τα ΦΠ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ικανότητας του γεωργικού τομέα να καλύπτει τις παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του ποσοστού των υποσιτιζόμενων ανθρώπων στο σύνολο του πληθυσμού από 18,6% το 1990-1992 σε περίπου 10,9% το 2014-2016, σύμφωνα με τον FAO[1]· είναι της άποψης, επομένως, ότι το υφιστάμενο σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί με την εντατικοποίηση των προσπαθειών εξάλειψης των δυσμενών επιπτώσεων και όχι να καταργηθεί χωρίς να υφίστανται εναλλακτικές λύσεις που να είναι εξίσου ικανές να διατηρήσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τον εφοδιασμό σε τρόφιμα·

  17.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε πρόσφατες συζητήσεις, το υφιστάμενο επιστημονικό σύστημα αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ΦΠ τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση· τονίζει τη σημασία που έχει η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση ενός συστήματος επιστημονικά άρτιου, αντικειμενικού και βασισμένου σε στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, και το οποίο έχει προκύψει από μια ανοικτή, ανεξάρτητη, ολιστική και πολυτομεακή επιστημονική προσέγγιση για την έγκριση οποιασδήποτε δραστικής ουσίας, σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου της ΕΕ και την αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)· επιμένει ότι η διαδικασία για την επανέγκριση δραστικών ουσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρακτική χρήση των ΦΠ, καθώς και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης και έγκρισης οδηγεί στη μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών και ενδεχομένως σημαίνει ότι ολόκληρο το σύστημα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη επανεξέτασης και απλούστευσης του συστήματος·

  18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ερμηνεία της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της προφύλαξης, όπως εκφράζεται στην αξιολόγηση REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα[2], σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί εναλλακτική έναντι μιας προσέγγισης βάσει της διαχείρισης κινδύνου, αλλά μάλλον μια ιδιαίτερη μορφή διαχείρισης κινδύνου· υπενθυμίζει ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης από δικαστικές αποφάσεις της ΕΕ[3]· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον τα κριτήρια αποκλεισμού, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό ως προς αυτό·

  19.  σημειώνει ότι το κράτος μέλος-εισηγητής πρέπει να προετοιμάζει και να υποβάλλει στην Επιτροπή, με αντίγραφο για την Αρχή, μια έκθεση, η οποία αναφέρεται ως «σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης», όπου αξιολογείται κατά πόσον είναι βάσιμη η προσδοκία ότι η δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια έγκρισης του άρθρου 4· υπογραμμίζει ότι το κράτος μέλος-εισηγητής πρέπει να διενεργεί ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση, υπό το φως των τελευταίων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων·

  20.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 δεν προβλέπει εξίσου επιστημονικά άρτιο και αυστηρό καθεστώς αξιολόγησης των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον σχετικά με την έγκριση ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη βιολογική παραγωγή· σημειώνει ότι η αρχή του διαχωρισμού της αξιολόγησης κινδύνου από τη διαχείριση κινδύνου δεν εφαρμόζεται στον προαναφερθέντα κανονισμό·

  21.  εκφράζει ανησυχία για τις συστηματικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης και για την αυξανόμενη χρήση των παρεκκλίσεων που καθορίζονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις παρεμποδίζουν σημαντικά τη διάθεση στην αγορά αποτελεσματικών και ασφαλέστερων καινοτόμων προϊόντων και ότι οδηγούν επίσης σε αυξανόμενη εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης, που συνεπάγεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη με τις νομικές προθεσμίες, ώστε να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα για τους αιτούντες και να διευκολυνθεί η εισαγωγή στην αγορά καινοτόμων ΦΠ που θα συνάδουν με πιο αυστηρές απαιτήσεις· θεωρεί, επιπλέον, ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και να επαναξιολογείται τακτικά· υπενθυμίζει την αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οποία επισημαίνει σαφώς ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να περιέχουν ουσίες μόνον όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με έλεγχο που διεξήγαγε η Επιτροπή το 2016 και το 2017 σε επτά κράτη μέλη, η πλειονότητα των κρατών μελών που ελέγχθηκαν δεν διέθετε κατάλληλα συστήματα για την εξασφάλιση της επεξεργασίας των αιτήσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 120 ημέρες·

  22.  εκφράζει τη λύπη του για τις μονομερείς αποφάσεις των κρατών μελών, που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάργηση ή τον περιορισμό της χρήσης προϊόντων που έχουν εγκριθεί από άλλα κράτη μέλη, και για την έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επεξεργασία των αιτήσεων έγκρισης, γεγονός που επιφέρει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και οδηγεί τους γεωργούς σε τεχνικά αδιέξοδα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και αντιπαραγωγικά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

  23.  υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των ΦΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη του κοινού στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που παρέχουν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στις οποίες βασίζονται οι εγκρίσεις και η διαχείριση κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης είναι σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού· ζητεί, επομένως, οι συναφείς οργανισμοί να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται μια ανεξάρτητη, διαφανής και έγκαιρη διαδικασία έγκρισης· εκφράζει ικανοποίηση, ως προς αυτό, για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα[4], κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει λειτουργήσει σε πλαίσιο ιδιαίτερης διαφάνειας και έχει κοινοποιήσει δεδομένα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες περί απορρήτου που είναι καθορισμένοι από τους συννομοθέτες· εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες της EFSA με στόχο τη βελτίωση του συστήματός της για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, το οποίο επαινέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως το πλέον προηγμένο σύστημα ελεγχθέντος οργανισμού το 2012[5] και το οποίο ενημερώθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2017[6]· καλεί την Επιτροπή να προτείνει βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας της ρυθμιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα των μελετών σχετικά με την ασφάλεια που υποβάλλουν οι παραγωγοί στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΠ στην αγορά της ΕΕ· αναγνωρίζει την ανάγκη επανεξέτασης της διαδικασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι αξιολογήσεις, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια μελετών, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να καταστεί η διαδικασία πιο διαφανής·

  24.  υπογραμμίζει την ανισορροπία στον αριθμό των αιτήσεων μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ίδιας ζώνης, με παρόμοιο μέγεθος και γεωργικές συνθήκες·

  25.  τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της κατανομής εργασιών και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μέσω προώθησης της διαθεσιμότητας και της χρήσης εναρμονισμένης μεθοδολογίας και προτύπων για τη διενέργεια αξιολογήσεων, και παράλληλης μείωσης των περιττών επιπλέον εθνικών απαιτήσεων για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων απαιτήσεων σε κάθε κράτος μέλος και η έλλειψη εναρμόνισης των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις αποτελούν τους κύριους λόγους για την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών και για τη διενέργεια επαναξιολογήσεων με βάση το εκάστοτε εθνικό πρότυπο· υπογραμμίζει τον ρόλο των κρατών μελών στην αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· επισημαίνει τα οφέλη της αποτελεσματικής έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης της πιο έγκαιρης πρόσβασης στα ΦΠ και σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση ΦΠ στην αγορά της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή της αλληλοκάλυψης εργασιών και στη διάθεση νέων ουσιών στους γεωργούς χωρίς περιττές καθυστερήσεις·

  26.  εκφράζει ικανοποίηση για την ιδέα και τους στόχους του συστήματος εγκρίσεων ανά ζώνες, αλλά αναγνωρίζει ότι οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα από ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η διαδικασία έγκρισης θα μπορούσε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα από άποψη χρόνου και κόστους, είτε με τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος (π.χ. με την ενίσχυση της εναρμόνισης της μεθοδολογίας, των προτύπων και των απαιτήσεων εφαρμογής ή/και με τη θέσπιση υποχρεωτικής έγκρισης για ολόκληρη τη ζώνη μετά από θετική αξιολόγηση του κράτους μέλους-εισηγητή ανά ζώνη) είτε με τη δημιουργία ενός ενιαίου ενωσιακού συστήματος έγκρισης·

  27.  εκφράζει ικανοποίηση για την ιδέα και τους στόχους του συστήματος εγκρίσεων ανά ζώνες και υπενθυμίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε μια έγκριση ΦΠ η οποία θα είναι αποτελεσματικότερη από άποψη χρόνου και κόστους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· επισημαίνει ότι η έγκριση αιτήσεων σχετικά με ΦΠ ανά ζώνες, που επιτρέπει στους αιτούντες να προτείνουν ένα κράτος μέλος-εισηγητή ανά ζώνη για τη διενέργεια της αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει ως στόχο να οδηγούνται τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε συνεργασία μεταξύ τους και στη λήψη απόφασης εντός του ανώτατου χρονικού ορίου των 120 ημερών από τότε που το κράτος μέλος-εισηγητής ανά ζώνη εξέδωσε την έκθεση καταχώρισης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι στην πράξη τα οφέλη αυτά δεν έχουν προκύψει σχεδόν καθόλου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συστηματικές καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης και σε αυξημένη χρήση της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα κατανομής εργασιών που παρέχεται από το σύστημα εγκρίσεων ανά ζώνες και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές να στηρίξουν τα κράτη μέλη ως προς αυτό·

  28.  τονίζει ότι η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είχε ως στόχο, όσον αφορά την ενιαία αγορά, την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης είναι σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της κατανομής εργασιών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προθεσμίες, ενώ εξασφαλίζει παράλληλα τη βέλτιστη προστασία για τους χρήστες, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλουν αίτηση έγκρισης σε άλλο κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στην ίδια χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος για τις ίδιες γεωργικές πρακτικές, βάσει της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για την έγκριση στο αρχικό κράτος μέλος, το οποίο, από την πλευρά του, φέρει ανά πάσα στιγμή την ευθύνη της αξιολόγησης απέναντι στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης·

  29.  θεωρεί, δεδομένων των αποκλίσεων όσον αφορά τις πρακτικές των κρατών μελών και του καταλόγου των προϊόντων που έχουν πράγματι εγκριθεί, ότι οι στόχοι αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, εάν εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα εγκεκριμένα ΦΠ και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης ενεργώντας σε δύο στάδια, ως εξής:

  α) να αναθεωρήσει τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της και τη βελτίωση της εφαρμογής, της τήρησης των προθεσμιών και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών·

  β) να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων με στόχο την αξιολόγηση της σκοπιμότητας θέσπισης μιας διαδικασίας έγκρισης για ΦΠ, ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συντονιζόμενη από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να εναρμονιστούν οι κανόνες μεταξύ των κρατών μελών, να περιοριστούν δραματικά το κόστος και οι προθεσμίες και να επιλυθούν τα προβλήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού μέσω της ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς των ΦΠ, και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη από τα κράτη μέλη·

  30.  αναμένει ότι η εκτίμηση επιπτώσεων θα επιβεβαιώσει κατά πόσον η δημιουργία μιας ενιαίας αρχής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές που αφορούν την αξιολόγηση και την έγκριση δραστικών ουσιών, θα εμποδίσει την αλληλοκάλυψη εργασιών, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και τον διοικητικό φόρτο, και θα διασφαλίσει ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ενώ θα λειτουργήσει και ως «υπηρεσία μίας στάσης» για την αξιολόγηση και την καταχώριση των δραστικών ουσιών·

  31.  είναι της άποψης ότι μια διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να προσφέρει κοινές λύσεις για τις μικρής κλίμακας γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τεχνικά αδιέξοδα λόγω του κόστους έγκρισης και της έλλειψης επενδύσεων και έρευνας τόσο από τους ιδιωτικούς όσο και από τους δημόσιους φορείς·

  32.  σημειώνει ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί σε αλληλοκάλυψη εργασιών, με αποτέλεσμα μη αποδοτικές δαπάνες και διοικητικό φόρτο·

  33.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γεωργοί έχουν στη διάθεσή τους λιγότερα εργαλεία λόγω του χαμηλού αριθμού νέων δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τη σημασία της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων, ασφαλών και αποτελεσματικών λύσεων για την προστασία των φυτών από πλευράς περιβάλλοντος, υγείας και οικονομίας, και τονίζει την ανάγκη για καθοδήγηση των γεωργών στην εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών λύσεων, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη χρήση των ΦΠ και να διασφαλιστεί ότι η βιώσιμη γεωργία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που εγείρουν ανησυχία σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία· επισημαίνει ότι η έρευνα και η τεχνολογία πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων για τη γεωργία, όπως η καταπολέμηση της ανθεκτικότητας·

  34.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για τη δημιουργία του εργαλείου συντονισμού σε σχέση με την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος σημασίας, όμως τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της διαθεσιμότητας δραστικών ουσιών για τους σκοπούς αυτούς και υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη οι χρήσεις ήσσονος σημασίας αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργειών·

  35.  θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ουσίες που δεν θεωρούνται ΦΠ και οι οποίες, όταν χρησιμοποιούνται για φυτοπροστασία, υπόκεινται στον κανονισμό· οι ουσίες αυτές παρέχουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά ολοκληρωμένες μεθόδους παραγωγής και ορισμένα προϊόντα βιοελέγχου·

  36.  επικροτεί τη συγκρότηση του συντονιστικού μηχανισμού για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ως φόρουμ για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των οργανώσεων καλλιεργητών και της βιομηχανίας, για την ανάπτυξη λύσεων για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας· τονίζει την ανάγκη μακροχρόνιας και συνεχούς χρηματοδότησης αυτού του μηχανισμού·

  37.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από την έρευνα σχετικά με την καταπολέμηση των επιβλαβών για τις καλλιέργειες οργανισμών, ώστε να είναι δυνατή η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που είναι βιώσιμες σε περιβαλλοντικό, υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο·

  38.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους τεράστιους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη διαδικασία ανάπτυξης και έγκρισης νέων ουσιών·

  39.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό της παραγωγής δεδομένων, ιδίως δεδομένων για τα υπολείμματα, σε όλα τα κράτη μέλη·

  40.  θεωρεί ότι τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ και στη διαδικασία παραγωγής των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί ΦΠ, θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια αυστηρά κριτήρια στα οποία υπόκεινται και τα προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ΦΠ που δεν είναι καταχωρισμένα στην ΕΕ ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εισαγόμενων προϊόντων·

  41.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας και τις ειδικές καλλιέργειες και έναν κοινό κατάλογο κύριων/δευτερευουσών καλλιεργειών που θα εφαρμόζεται σε επίπεδο ΕΕ·

  42.  είναι της άποψης ότι τα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και ζητεί μια ταχεία διαδικασία έγκρισης αυτών των ουσιών προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπερίληψή τους στις στρατηγικές προστασίας των καλλιεργειών·

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  20.6.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  11

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Miguel Viegas

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Krzysztof Hetman

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  32

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

  ECR

  Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

  11

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

  ENF

  Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

  VERTS/ALE

  José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

  1

  0

  S&D

  Marc Tarabella

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.7.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  48

  2

  8

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  48

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

  ECR

  Mark Demesmaeker

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

  2

  -

  EFDD

  Julie Reid

  PPE

  Julie Girling

  8

  0

  ECR

  Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

  PPE

  Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Renate Sommer

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου