ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС

21.8.2018 - (COM(2016)0723 – C8‑0475/2016 – 2016/0359(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Ангелика Ниблер


Процедура : 2016/0359(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0269/2018
Внесени текстове :
A8-0269/2018
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС

(COM(2016)0723 – C8‑0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0723),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 53 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0475/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0269/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да бъдат премахнати пречките за упражняването на основни свободи като свободното движение на капитали и свободата на установяване, които произтичат от разлики между националното законодателство и процедурите за превантивно преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс. Настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност; че почтените свръхзадлъжнели предприемачи получават втори шанс след пълно опрощаване на задълженията след разумен срок; и че ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията се подобрява, по-специално чрез намаляване на тяхната продължителност.

(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на единния пазар и за премахването на пречките за упражняването на основни свободи като свободното движение на капитали и свободата на установяване, които произтичат от разлики между националното законодателство и процедурите за превантивно преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс. Без да засяга основните права и свободи на работниците, настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия и предприемачи, включително еднолични търговци, които са икономически жизнеспособни, с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност; че почтените свръхзадлъжнели предприемачи получават втори шанс след пълно опрощаване на задълженията, след като преминат процедура за несъстоятелност; и че ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията се подобрява, по-специално чрез намаляване на тяхната продължителност.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Преструктурирането следва да даде възможност на предприятията с финансови затруднения да продължат изцяло или отчасти да осъществяват дейност чрез промяна на състава, условията или структурата на активи и пасиви или на тяхната капиталова структура, включително чрез продажба на активи или части от предприятието. Рамките за превантивно преструктуриране следва преди всичко да позволят на предприятията да се преструктурират на ранен етап и да избягнат несъстоятелност. Тези рамки следва да увеличат до максимум цялостната стойност за кредиторите, собствениците и икономиката като цяло и следва да предотвратят ненужните загуби на работни места, знания и умения. Те също така следва да предотвратяват натрупването на необслужвани заеми. Следва да се защитят правата на всички засегнати страни в процеса на преструктуриране. Същевременно нежизнеспособните предприятия без перспективи за оцеляване следва да бъдат ликвидирани във възможно най-кратък срок.

(2)  Преструктурирането и резултатът от подходяща и надеждна експертна оценка следва да дадат възможност на лично отговорните предприемачи с финансови затруднения да продължат изцяло или отчасти да осъществяват дейност чрез промяна на състава, условията или структурата на активи и пасиви или на тяхната капиталова структура, включително чрез продажба на активи или части от предприятието или на предприятието като цяло. Рамките за превантивно преструктуриране следва преди всичко да позволят на предприятията да се преструктурират бързо на ранен етап и да избягнат несъстоятелност и ликвидация на жизнеспособни предприятия. Тези рамки за бързо превантивно преструктуриране следва да предотвратят загубата на работни места, знания и умения и да увеличат до максимум цялостната стойност за кредиторите в сравнение със стойността, която биха получили в случай на ликвидация на активите на дружеството, за собствениците и за икономиката като цяло. Те също така следва да предотвратяват натрупването на необслужвани заеми. Следва да се защитят правата на всички засегнати страни в процеса на преструктуриране, включително правата на работниците. Същевременно нежизнеспособните предприятия без перспективи за оцеляване следва да бъдат ликвидирани във възможно най-кратък срок. Наличието на процедури за бързо превантивно преструктуриране би гарантирало предприемането на действия още преди дружествата да спрат да обслужват своите заеми, като по този начин се спомогне за намаляване на риска от необслужване на заемите по време на циклични спадове и за смекчаване на отрицателно въздействие върху финансовия сектор. Значителен процент предприятия и работни места биха могли да бъдат спасени, ако във всички държави членки, в които се намират мястото на тяхната стопанска дейност или техните активи или са установени кредиторите им, са уредени превантивни процедури.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Налице са разлики между държавите членки по отношение на обхвата на достъпните процедури за кредитори с финансови затруднения, посредством които да преструктурират своя бизнес. Някои държави членки разполагат с ограничен набор от процедури, което означава, че предприятията могат да се преструктурират едва на един относително късен етап, в контекста на процедури по несъстоятелност. В други държави членки преструктурирането е възможно на по-ранен етап, но достъпните процедури могат да бъдат по-ефективни или са твърде формални, което по-специално ограничава прибягването до извънсъдебни процеси. По подобен начин съществуват разлики между държавите членки в националните разпоредби, даващи втори шанс за предприемачите, по-специално чрез опрощаване на задълженията, натрупани при упражняване на дейността им, по отношение на срока и условията за опрощаване на задълженията.

(3)  Налице са разлики между държавите членки по отношение на обхвата на достъпните процедури за кредитори с финансови затруднения, посредством които да преструктурират своя бизнес. Някои държави членки разполагат с ограничен набор от процедури, което означава, че предприятията могат да се преструктурират едва на един относително късен етап, в контекста на процедури по несъстоятелност. В други държави членки преструктурирането е възможно на по-ранен етап, но достъпните процедури могат да бъдат по-ефективни или са твърде формални, което по-специално ограничава прибягването до извънсъдебни процеси. Превантивните решения са засилваща се тенденция в съвременното право в областта на несъстоятелността. При тази тенденция са предпочитани подходите, които – за разлика от класическия подход за ликвидация на предприятие в криза – имат за цел неговото възстановяване или най-малкото спасяването на все още икономически жизнеспособните му части. Тази практика често спомага за запазването на работни места или за намаляването на загуби на работни места, които по принцип могат да бъдат избегнати. По подобен начин съществуват разлики между държавите членки в националните разпоредби, даващи втори шанс за предприемачите, по-специално чрез опрощаване на задълженията, натрупани при упражняване на дейността им, по отношение на срока и условията за опрощаване на задълженията. Също така степента на участие на съдебните или административните органи или на определените от тях лица с функции в процедурите варира от минимално участие в някои държави до пълно участие в други.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Твърде продължителните процедури за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване в няколко държави членки представляват важен фактор, който води до ниски проценти на събиране на вземанията и възпира инвеститорите от осъществяване на стопанска дейност в юрисдикции, в които има риск процедурите да отнемат твърде много време.

(5)  Твърде продължителните процедури за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване в няколко държави членки представляват важен фактор, който води до ниски проценти на събиране на вземанията и възпира инвеститорите от осъществяване на стопанска дейност в юрисдикции, в които има риск процедурите да отнемат твърде много време и да бъдат ненужно скъпи.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Всички тези разлики водят до допълнителни разходи за инвеститори при оценката на рисковете длъжниците да се сблъскат с финансови затруднения в една или повече държави членки и до разходи за преструктуриране на дружества с клонове, кредитори или активи в други държави членки, какъвто най-често е случаят при преструктуриране на международни групи от предприятия. Редица инвеститори изтъкват несигурността във връзка с правилата относно несъстоятелността или риска от продължителни или сложни процедури по несъстоятелност в друга държава като основната причина да не инвестират или да не встъпят в делови отношения с партньор извън своята държава.

(6)  Всички тези разлики водят до допълнителни разходи за инвеститорите при оценката на рисковете от това длъжниците да се сблъскат с финансови затруднения в една или повече държави членки или при оценката на рисковете, свързани с поемането на жизнеспособни дейности на предприятия в затруднение, и до разходи за преструктуриране на дружества с клонове, кредитори или активи в други държави членки, какъвто най-често е случаят при преструктуриране на международни групи от предприятия. Редица инвеститори изтъкват несигурността във връзка с правилата относно несъстоятелността или риска от продължителни или сложни процедури по несъстоятелност в друга държава като основната причина да не инвестират или да не встъпят в делови отношения с партньор извън своята държава. Ето защо тази несигурност действа като демотивиращ фактор, който възпрепятства свободата на установяване на предприятията и насърчаването на предприемачество и накърнява доброто функциониране на вътрешния пазар. По-специално повечето малки и средни предприятия не разполагат с необходимите ресурси за оценка на рисковете, свързани с трансгранична дейност.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Тези разлики водят до различни условия за достъп до кредитиране и до различни проценти на събиране на вземанията в отделните държави членки. Поради това за добре функциониращия единен пазар като цяло и по-специално за изграждането на работещ съюз на капиталовите пазари е изключително важно да се постигне по-висока степен на хармонизиране в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс.

7.  Тези разлики водят до различни условия за достъп до кредитиране и до различни проценти на събиране на вземанията в отделните държави членки. Поради това за добре функциониращия единен пазар като цяло и по-специално за изграждането на работещ съюз на капиталовите пазари и за жизнеспособността на икономическата дейност, и следователно за запазването и създаването на работни места, е изключително важно да се постигне по-висока степен на хармонизиране в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. В същото време една по-висока степен на хармонизиране би допринесла още повече за общо европейско търговско законодателство.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  По единно мнение всяка дейност по преструктуриране, и особено от голям мащаб и със значително въздействие, следва да се съпътства от разяснение и обосновка пред заинтересованите страни относно избора на мерките, набелязани във връзка с целите, и алтернативните възможности, както и да гарантират пълно и адекватно участие на представителите на работниците на всички равнища. Разясненията и обосновката следва да бъдат подготвени своевременно, така че да се даде възможност на заинтересованите страни да се подготвят за консултации, преди дружеството да вземе решение1a.

 

_________________

 

Приети текстове P7_TA(2013)0005. Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  По-специално малките и средните предприятия следва да извлекат полза от един по-съгласуван подход на равнището на Съюза, тъй като те не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с големи разходи за преструктуриране и за да се възползват от по-ефикасните процедури за преструктуриране в някои държави членки. Малките и средните предприятия, особено когато се сблъскват с финансови затруднения, често не разполагат с необходимите ресурси, за да получат професионален съвет, поради което следва да бъдат въведени инструменти за ранно предупреждение, които да известяват длъжниците, че е необходимо спешно да предприемат действия. С оглед да се помогне на такива предприятия да се преструктурират при ниски разходи следва да се разработят примерни планове за преструктуриране в национален мащаб, които да бъдат достъпни онлайн. Длъжниците следва да бъдат в състояние да ги използват и приспособяват към своите нужди и към специфичните особености на своя бизнес.

13.  Предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, които представляват 99% от всички предприятия в Съюза, следва да извлекат полза от един по-съгласуван подход на равнището на Съюза, тъй като, за разлика от големите предприятия, вероятността те да бъдат подложени на ликвидация вместо на преструктуриране е непропорционално по-висока и трябва да посрещат двойно по-високи разходи по трансграничните процедури в сравнение с националните процедури. Малките и средните предприятия, особено когато се сблъскват с финансови затруднения, както и представителите на работниците често не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с високите разходи по преструктурирането и за да се възползват от по-ефикасни процедури за преструктуриране в някои държави членки. С оглед да се помогне на такива предприятия да се преструктурират при ниски разходи следва да се разработят контролни списъци за планове за преструктуриране в национален мащаб, които да бъдат достъпни в електронен формат. При изготвянето на тези контролни списъци държавите членки следва да вземат предвид по-специално потребностите и особеностите на малките и средните предприятия. Като се вземат предвид ограничените ресурси на малките и средните предприятия за наемане на специалисти в областта на преструктурирането, следва да бъдат въведени инструменти за ранно предупреждение, които да известяват длъжниците, че е необходимо спешно да предприемат действия.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  На кредиторите и работниците следва да бъде позволено да предлагат алтернативен план за преструктуриране. Държавите членки следва да определят условията, при които тези категории лица имат право да предложат такъв план.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  За да се осигури по-съгласуван подход, Комисията следва да обмисли създаването на регистър на процедурите по несъстоятелност в Съюза, който би осигурил по-голяма прозрачност за кредиторите и би опростил достъпа до информация, по-специално за малките и средните предприятия и за работниците.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Свръхзадлъжнялостта на потребителите е въпрос, който поражда сериозни икономически и социални тревоги, и е тясно свързан с намаляването на прекомерната задлъжнялост. Освен това често е невъзможно да се направи разграничение между потребителските и стопанските дългове на предприемачите. Схемите за предоставяне на втори шанс за предприемачите няма да бъдат ефективни, ако предприемачите трябва да преминават през отделните процедури с различни условия на достъп и срокове за опрощаване на задълженията, за да бъдат опростени свързаните и несвързаните с бизнеса им лични дългове. Поради тези причини, макар настоящата директива да не включва обвързващи правила относно свръхзадлъжнялостта на потребителите, държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат разпоредбите за опрощаване на задължения и към потребителите.

(15)  Свръхзадлъжнялостта на потребителите е въпрос, който поражда сериозни икономически и социални тревоги, и е тясно свързан с намаляването на прекомерната задлъжнялост. Освен това често е невъзможно да се направи разграничение между потребителските и стопанските дългове на предприемачите. Схемите за предоставяне на втори шанс за предприемачите няма да бъдат ефективни, ако предприемачите трябва да преминават през отделните процедури с различни условия на достъп и срокове за опрощаване на задълженията, за да бъдат опростени свързаните и несвързаните с бизнеса им лични дългове. Поради тези причини, макар настоящата директива да не включва обвързващи правила относно свръхзадлъжнялостта на потребителите, на държавите членки се препоръчва в най-кратки срокове да започнат да прилагат разпоредбите за опрощаване на задължения и към потребителите.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  За да бъде постигната по-голяма яснота, държавите членки и Комисията следва да извършат проучване, за да се определят ключови показатели за установяването на лична свръхзадлъжнялост. Въз основа на резултатите от това проучване държавите членки и Комисията следва да приемат мерки за създаване на система от инструменти за ранно предупреждение за свръхзадлъжнялост на физически лица.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Колкото по-рано длъжникът е в състояние да узнае за своите финансови затруднения и да предприеме подходящи действия, толкова по-голяма е вероятността да се избегне заплахата от несъстоятелност или, в случай че жизнеспособността на предприятието е трайно увредена, толкова по-добре организиран и ефикасен е процесът по ликвидация. Поради това следва да бъде осигурена ясна информация относно достъпните процедури за превантивно преструктуриране, както и инструменти за ранно предупреждение, така че длъжниците, които започват да изпитват финансови проблеми, да бъдат стимулирани да предприемат действия на ранен етап. Евентуалните механизми за ранно предупреждение следва да включват счетоводни и мониторингови задължения за длъжника или неговия управителен орган, както и задължения за отчитане съгласно кредитни споразумения. В допълнение към това трети страни с подходяща информация, като например счетоводители и данъчни и социалноосигурителни органи, биха могли да бъдат стимулирани или задължени съгласно националното законодателство да съобщават за отрицателни развития.

(16)  Колкото по-рано длъжникът, предприемачът и представителите на работниците са в състояние да узнаят за финансовите затруднения на предприятието и да предприемат подходящи действия, толкова по-голяма е вероятността да се избегне заплахата от несъстоятелност или, в случай че жизнеспособността на предприятието е трайно увредена, толкова по-добре организиран и ефикасен е процесът по ликвидация. Поради това следва да бъде осигурена ясна информация относно достъпните процедури за превантивно преструктуриране, както и инструменти за ранно предупреждение, така че длъжниците, които започват да изпитват финансови проблеми, да бъдат стимулирани да предприемат действия на ранен етап. Евентуалните механизми за ранно предупреждение следва да включват счетоводни и мониторингови задължения за длъжника или неговия управителен орган, както и задължения за отчитане съгласно кредитни споразумения. В допълнение към това трети страни с подходяща информация, като например счетоводители и данъчни и социалноосигурителни органи, биха могли да бъдат стимулирани или задължени съгласно националното законодателство да съобщават за отрицателни развития. Представителите на работниците следва да имат достъп до съответната информация и да имат право да уведомяват другите участници за своите опасения. Държавите членки следва да предоставят възможност за използване на новите информационни технологии за уведомления и онлайн комуникация и да предоставят на специален уебсайт информация за системата за ранно предупреждение.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Фазата на ранно предупреждение, имаща за цел да изпревари възникването на криза, е предназначена да бъде средство за подкрепа, което да даде сигнал за затрудненията, възникващи за длъжника, и да му даде възможност за бързо анализиране и решаване на икономическите и финансовите проблеми, пред които е изправено предприятието, чрез предоставяне на разположение за тази цел на ресурси от различно естество, като това става на доброволна основа, без да бъде налаган определен вид поведение или без непременно наличието на криза да се разкрива пред трети лица. Поради това е важно да се остави на държавите членки да решат дали разпоредбите за задължителен мониторинг да бъдат ограничени до малките и средните предприятия, като се има предвид, че самите малки и средни предприятия често не успяват самостоятелно да задействат процесите на преструктуриране поради редица фактори, намаляващи тяхната конкурентоспособност, като например малкият им мащаб, липсата на силно корпоративно управление, на ефективни оперативни процедури и на ресурси за мониторинг и планиране, както и по-малката им способност да понесат разходите за това.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За длъжниците следва да е налице рамка за преструктуриране, която да им даде възможност да преодолеят своите финансови затруднения на ранен етап, когато изглежда вероятно да бъде избегната несъстоятелност и да се гарантира продължаване на стопанската им дейност. Рамката за преструктуриране следва да е достъпна преди длъжникът да изпадне в несъстоятелност съгласно националното законодателство, т.е. преди длъжникът да отговаря на условията за пристъпване към процедура по колективна несъстоятелност, което обикновено предполага пълно лишаване на длъжника от правото на разпореждане и назначаване на ликвидатор. Поради това тестът за жизнеспособност не следва да бъде предпоставка за пристъпване към преговори и за осигуряване на спиране на изпълнителни действия. Вместо това оценката на жизнеспособността на дадено предприятие следва най-често да се извършва от засегнати кредитори, които като мнозинство постигат съгласие за някакви промени по своите вземания. С цел обаче да се избегнат злоупотреби с процедурите финансовите затруднения на длъжника следва да отразяват вероятността от несъстоятелност и планът за преструктуриране следва да може да предотврати несъстоятелността на длъжника и да осигури жизнеспособността на неговото предприятие.

(17)  За длъжниците следва да е налице рамка за преструктуриране, която да им даде възможност да преодолеят своите финансови затруднения на ранен етап, когато изглежда вероятно да бъде избегната несъстоятелност и да се гарантира продължаване на стопанската им дейност. Рамката за преструктуриране следва да е достъпна преди длъжникът да изпадне в несъстоятелност съгласно националното законодателство, т.е. преди длъжникът да отговаря на условията за пристъпване към процедура по колективна несъстоятелност, което обикновено предполага пълно лишаване на длъжника от правото на разпореждане и назначаване на ликвидатор. Държавите членки следва да могат да ограничат достъпа до мрежата за преструктуриране по отношение на предприятия, за които е установено от съд на държава членка, че са нарушили задълженията за водене на счетоводна документация или за счетоводна отчетност. Държавите членки следва също така да имат възможност да предоставят достъп до рамките за преструктуриране по искане на кредиторите и представителите на работниците. Поради това тестът за жизнеспособност не следва да бъде предпоставка за пристъпване към преговори и за осигуряване на спиране на изпълнителни действия. Вместо това оценката на жизнеспособността на дадено предприятие следва най-често да се извършва от засегнати кредитори, които като мнозинство постигат съгласие за някакви промени по своите вземания. С цел обаче да се избегнат злоупотреби с процедурите финансовите затруднения на длъжника следва да отразяват вероятността от несъстоятелност и планът за преструктуриране следва да може да предотврати несъстоятелността на длъжника и да осигури жизнеспособността на неговото предприятие.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Спазването на задълженията за водене на счетоводна документация и за счетоводна отчетност се счита за ефективен инструмент, даващ възможност на предприятията и предприемачите да узнаят, че е налице риск да се окажат неспособни да погасяват изискуемите си задължения. Уместно е да се позволи на държавите членки да ограничат достъпа до процедурите за преструктуриране, като от него се ползват предприятията и предприемачите, които спазват тези задължения за водене на счетоводна документация и за счетоводна отчетност.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се насърчи ефикасността и да се намалят забавянията и разходите националните рамки за превантивно преструктуриране следва да включват гъвкави процедури, с които се ограничава участието на съдебни или административни органи само до случаите, в които това е необходимо и пропорционално с оглед на защитата на интересите на кредиторите и на други заинтересовани страни, които е вероятно да бъдат засегнати. За да се избегнат ненужните разходи и да бъде отразен ранният характер на процедурата, длъжниците следва по принцип да продължат да разполагат с контрол върху своето имущество и ежедневното управление на стопанската дейност. Назначаването на специалист по преструктуриране, било то медиатор, който подкрепя преговорите по план за преструктуриране, или синдик, който осъществява надзор на действията на длъжника, не следва винаги да бъде задължително, а да се решава поотделно във всеки случай в зависимост от обстоятелствата по случая или конкретните нужди на длъжника. Освен това не следва да е необходимо съдебно разпореждане за откриването на процеса по преструктуриране, който може да бъде неформален, при условие че не се засягат правата на трети страни. Независимо от това следва да се гарантира определена степен на упражняване на надзор, когато това е необходимо, за да се защитят законните интереси на един или повече кредитори или на друга заинтересована страна. Такъв може да бъде случаят по-специално, когато съдебен или административен орган постановява общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или когато изглежда необходимо да се наложи план за преструктуриране на несъгласни с плана класове кредитори.

(18)  С цел да се насърчи ефикасността и да се намалят забавянията и разходите националните рамки за превантивно преструктуриране следва да включват гъвкави процедури, с които се ограничава участието на съдебни или административни органи само до случаите, в които това е необходимо и пропорционално с оглед на защитата на интересите на кредиторите и на други заинтересовани страни, които е вероятно да бъдат засегнати. За да се избегнат ненужните разходи и да бъде отразен ранният характер на процедурата, длъжниците следва по принцип да продължат да разполагат с контрол върху своето имущество и ежедневното управление на стопанската дейност. Назначаването на специалист по преструктуриране, било то медиатор, който подкрепя преговорите по план за преструктуриране, или синдик, който осъществява надзор на действията на длъжника, не следва винаги да бъде задължително, а да се решава поотделно във всеки случай в зависимост от обстоятелствата по случая или конкретните нужди на длъжника. Определянето на условията за назначаване на такива специалисти следва да бъде оставено на държавите членки. При все това такъв специалист следва да се назначава в случаите, когато процедурата се спира, когато планът за преструктуриране подлежи на утвърждаване от съдебен или административен орган чрез механизъм за принудително налагане между класове кредитори, или когато това бъде поискано от длъжника или от мнозинството от кредиторите. Освен това не следва да е необходимо съдебно разпореждане за откриването на процеса по преструктуриране, който може да бъде неформален, при условие че не се засягат правата на трети страни. Независимо от това следва да се гарантира определена степен на упражняване на надзор, когато това е необходимо, за да се защитят законните интереси на един или повече кредитори или на друга заинтересована страна. Такъв може да бъде случаят по-специално, когато съдебен или административен орган постановява общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или когато изглежда необходимо да се наложи план за преструктуриране на несъгласни с плана класове кредитори. Държавите членки следва също така да гарантират, че на представителите на работниците се предоставя ясна и прозрачна информация.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Длъжникът следва да бъде в състояние да поиска от съдебния или административен орган временно спиране на индивидуалните производства по принудително изпълнение, което следва да означава и временно освобождаване от задължението за подаване на искане за откриване на процедура по несъстоятелност, когато това действие може да засегне по неблагоприятен начин преговорите и да възпрепятства перспективите за преструктуриране на стопанската дейност на длъжника. Спирането на производство за принудително изпълнение може да бъде общо, т.е. да обхваща всички кредитори, или да бъде насочено към отделни кредитори. С цел да се осигури справедлив баланс между правата на длъжника и на кредиторите, спирането следва да се постановява за срок от не повече от четири месеца. Сложните случаи на преструктуриране обаче могат да изискват повече време. Държавите членки могат да решат, че в тези случаи съдебният или административният орган може да удължи срока, при условие че има доказателства, че преговорите по плана за преструктуриране напредват, и ако това не засяга несправедливо кредиторите. Ако бъде разрешено допълнително удължаване, съдебният или административният орган следва да се увери, че има голяма вероятност за приемането на план за преструктуриране. Държавите членки следва да гарантират, че всяко искане за удължаване на първоначалния период на спирането е отправено в рамките на разумен срок, така че съдебният или административният орган да може да вземе решение навреме. Когато съдебен или административен орган не вземе решение да удължи спиране на производство за принудително изпълнение до края на срока за спиране на производството, спирането следва да престане да поражда действие в деня, в който изтече срокът за спиране на производството. В интерес на правната сигурност общият срок за спиране на производствата следва да бъде ограничен до дванадесет месеца.

(19)  Длъжникът следва да бъде в състояние да поиска от съдебния или административен орган спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, което следва да означава и временно освобождаване от задължението за подаване на искане за откриване на процедура по несъстоятелност, когато това действие може да засегне по неблагоприятен начин преговорите и да възпрепятства перспективите за преструктуриране на стопанската дейност на длъжника. Такова искане следва да бъде възможно само ако все още не е възникнало задължение на длъжника да подаде искане за откриване на процедура по несъстоятелност. Спирането на производство за принудително изпълнение може да бъде общо, т.е. да обхваща всички кредитори, или да бъде насочено към отделни кредитори, но само които участват в преговорите. С цел да се осигури справедлив баланс между правата на длъжника и на кредиторите, спирането следва да се постановява за срок от не повече от четири месеца. Сложните случаи на преструктуриране обаче могат да изискват повече време. Държавите членки могат да решат, че в тези случаи съдебният или административният орган може да удължи срока, при условие че има доказателства, че преговорите по плана за преструктуриране напредват, и ако това не засяга несправедливо кредиторите. Държавите членки следва да определят допълнителните условия за удължаване на спирането. Ако бъде разрешено допълнително удължаване, съдебният или административният орган следва да се увери, че има голяма вероятност за приемането на план за преструктуриране. Държавите членки следва да гарантират, че всяко искане за удължаване на първоначалния период на спирането е отправено в рамките на разумен срок, така че съдебният или административният орган да може да вземе решение навреме. Когато съдебен или административен орган не вземе решение да удължи спиране на производство за принудително изпълнение до края на срока за спиране на производството, спирането следва да престане да поражда действие в деня, в който изтече срокът за спиране на производството. В интерес на правната сигурност общият срок за спиране на производствата следва да бъде ограничен до десет месеца. Въпреки това, когато дружеството е преместило седалището си в друга държава членка през последните три месеца, предхождащи молбата за спиране, общият срок за спиране на производството следва да бъде ограничен до два месеца.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се гарантира, че не се причинява вреда на кредиторите, спиране следва да не се постановява или, ако бъде постановено, следва да не се удължава или да се преустанови, когато то засяга несправедливо кредиторите. Когато установява дали кредиторите са ощетени несправедливо, съдебният или административният орган може да вземе под внимание дали при спирането би се запазила общата стойност на имуществото, дали длъжникът действа недобросъвестно или с намерение да причини вреда или действа в по-общ план срещу основателните очаквания на кредиторите на несъстоятелността. Спирането на производството засяга несправедливо отделен кредитор или клас кредитори, ако например вземанията на този кредитор или клас кредитори се влошават значително в резултат на спирането, отколкото ако спирането не беше разрешено, или ако кредиторът е поставен в по-неизгодно положение в сравнение с други кредитори в подобна ситуация.

(20)  За да се гарантира, че не се причинява вреда на кредиторите, спиране следва да не се постановява или, ако бъде постановено, следва да не се удължава или следва да се преустанови, когато то засяга несправедливо кредиторите или когато вече е възникнало законоустановеното задължение за подаване на искане за откриване на процедура по несъстоятелност. Когато установява дали кредиторите са ощетени несправедливо, съдебният или административният орган може да вземе под внимание дали при спирането би се запазила общата стойност на имуществото, дали длъжникът действа недобросъвестно или с намерение да причини вреда или действа в по-общ план срещу основателните очаквания на кредиторите на несъстоятелността. Спирането на производството засяга несправедливо отделен кредитор или клас кредитори, ако например вземанията на този кредитор или клас кредитори се влошават значително в резултат на спирането, отколкото ако спирането не беше разрешено, или ако кредиторът е поставен в по-неизгодно положение в сравнение с други кредитори в подобна ситуация.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Кредиторите следва да имат право да обжалват спирането на производството, след като то бъде разрешено от съдебен или административен орган. Кредиторите следва да бъдат в състояние да поискат възобновяване на производството, когато отпадне необходимостта от спиране на производството, за да се улесни приемането на план за преструктуриране, например когато стане ясно, че планът за преструктуриране няма да бъде подкрепен от изискваното по закон мнозинство от кредитори.

(23)  Кредиторите следва да имат право да обжалват спирането на производството, след като то бъде разрешено от съдебен или административен орган. Кредиторите следва да бъдат в състояние да поискат възобновяване на производството, когато отпадне необходимостта от спиране на производството, за да се улесни приемането на план за преструктуриране, например когато стане ясно, че планът за преструктуриране няма да бъде подкрепен от изискваното по закон мнозинство от кредитори. Също така отделните кредитори или даден клас кредитори следва да имат същото право да оспорват спирането, ако са несправедливо засегнати от плана, или са уязвими кредитори, които изпитват значителни икономически затруднения.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Всички засегнати от плана за преструктуриране кредитори и, когато това се позволява съгласно националното законодателство, притежатели на собствен капитал следва да имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране. Страните, които не са засегнати от плана за преструктуриране, не следва да разполагат с право на глас във връзка с плана и тяхната подкрепа не следва да се изисква за приемането на план. Гласуването може да бъде осъществено под формата на официален процес на гласуване или като консултации и постигане на съгласие с необходимото мнозинство от засегнатите страни. При все това, когато гласуването се осъществява под формата на консултации и постигане на съгласие, засегнатите страни, чието съгласие не е било необходимо, следва въпреки това да получат възможност да се присъединят към плана за преструктуриране.

(24)  Всички засегнати от плана за преструктуриране кредитори, включително работници, и когато това се позволява съгласно националното законодателство, притежатели на собствен капитал следва да имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране. Страните, които не са засегнати от плана за преструктуриране, не следва да разполагат с право на глас във връзка с плана и тяхната подкрепа не следва да се изисква за приемането на план. Гласуването може да бъде осъществено под формата на официален процес на гласуване или като консултации и постигане на съгласие с необходимото мнозинство от засегнатите страни. При все това, когато гласуването се осъществява под формата на консултации и постигане на съгласие, засегнатите страни, чието съгласие не е било необходимо, следва въпреки това да получат възможност да се присъединят към плана за преструктуриране. Държавите членки следва също така да гарантират, доколкото позволяват националното право и практики, че планът се потвърждава от работниците, ако води до промяна в организацията на труда или в договорните споразумения.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  С оглед да се гарантира, че сходни по своята същност права се третират справедливо и че плановете за преструктуриране могат да се приемат, без да се засягат несправедливо правата на засегнатите страни, засегнатите страни следва да бъдат третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове съгласно националното законодателство. Като минимум обезпечените и необезпечените кредитори следва винаги да бъдат третирани в отделни класове. Възможно е в националното законодателство да се предвижда обезпечените вземания да се разделят на обезпечени и необезпечени вземания въз основа на оценка на обезпеченията. Освен това в националното законодателство може да се определят конкретни правила за формиране на класове, при които недиверсифицирани или особено уязвими поради друга причина кредитори, например работници или малки доставчици, се ползват от такова формиране на класове. Във всеки случай националното законодателство следва да гарантира, че се третират по подходящ начин въпроси от особено значение за целите на формирането на класове, като например вземания от свързани страни, и следва да включва правила относно условни и обжалвани вземания. Съдебният или административният орган следва да проучи формирането на класовете, когато му бъде представен за утвърждаване план за преструктуриране, но държавите членки биха могли да въведат правила, съгласно които тези органи могат да проучват формирането на класовете и на по-ранен етап, ако предлагащото плана лице иска да получи предварително валидиране или насоки.

(25)  С оглед да се гарантира, че сходни по своята същност права се третират справедливо и че плановете за преструктуриране могат да се приемат, без да се засягат несправедливо правата на засегнатите страни, засегнатите страни следва да бъдат третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове съгласно националното законодателство. Ако са засегнати от плана, работниците следва да бъдат третирани като отделен клас кредитори. Като минимум обезпечените и необезпечените кредитори следва винаги да бъдат третирани в отделни класове. Възможно е в националното законодателство да се предвижда обезпечените вземания да се разделят на обезпечени и необезпечени вземания въз основа на оценка на обезпеченията. Освен това в националното законодателство може да се определят конкретни правила за формиране на класове, при които недиверсифицирани или особено уязвими поради друга причина кредитори, например работници или малки доставчици, се ползват от такова формиране на класове. Във всеки случай националното законодателство следва да гарантира, че се третират по подходящ начин въпроси от особено значение за целите на формирането на класове, като например вземания от свързани страни, и следва да включва правила относно условни и обжалвани вземания. Съдебният или административният орган следва да проучи формирането на класовете, когато му бъде представен за утвърждаване план за преструктуриране, но държавите членки биха могли да въведат правила, съгласно които тези органи могат да проучват формирането на класовете и на по-ранен етап, ако предлагащото плана лице иска да получи предварително валидиране или насоки.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В националното законодателство следва да бъдат определени необходимите мнозинства, за да се гарантира, че малцинство от засегнати страни във всеки клас не може да възпрепятства приемането на план за преструктуриране, който не засяга несправедливо техните права и интереси. Без правило по отношение на мнозинството, което да обвързва обезпечените кредитори, които не са съгласни с плана, в много случаи няма да е възможно ранно преструктуриране, например когато е необходимо финансово преструктуриране, но предприятието иначе е жизнеспособно. С оглед да се гарантира, че страните имат право на глас по приемането на планове за преструктуриране, което е пропорционално на техния дял от предприятието, необходимото мнозинство следва да се базира на размера на вземанията на кредиторите или интересите на притежателите на собствен капитал в даден клас.

(26)  В националното законодателство следва да бъдат определени необходимите мнозинства, за да се гарантира, че малцинство от засегнати страни във всеки клас не може да възпрепятства приемането на план за преструктуриране, който не засяга несправедливо техните права и интереси. Без правило по отношение на мнозинството, което да обвързва обезпечените кредитори, които не са съгласни с плана, в много случаи няма да е възможно ранно преструктуриране, например когато е необходимо финансово преструктуриране, но предприятието иначе е жизнеспособно. С оглед да се гарантира, че всички страни се третират по справедлив начин при приемането на планове за преструктуриране, необходимото мнозинство следва да представлява както мнозинството от гледна точка на размера на вземанията на кредиторите или на интересите на притежателите на собствен капитал в даден клас, така и мнозинството от кредиторите в този клас.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Макар че планът за преструктуриране следва винаги да се счита за приет, когато необходимото мнозинство във всеки засегнат клас го подкрепя, ако планът за преструктуриране не е подкрепен от необходимото мнозинство във всеки засегнат клас, той все пак може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, при условие че бъде подкрепен от поне един засегнат клас кредитори и ако предложеният план не засяга несправедливо несъгласните с него класове (механизъм за принудително налагане между класове кредитори). По-специално планът следва да спазва правилото за абсолютен приоритет, с което се гарантира, че вземанията на клас кредитори, които не са съгласни с плана, се изплащат изцяло преди друг клас с по-нисък приоритет да може да получи дял от средствата или да запази даден интерес съгласно плана за преструктуриране. Правилото за абсолютен приоритет служи като основа за разпределяне на стойността между кредиторите в рамките на преструктурирането. Като следствие от правилото за абсолютен приоритет нито един клас кредитори не може съгласно плана за преструктуриране да получи или задържи икономически стойности или ползи, които надхвърлят пълния размер на вземанията или интересите на този клас. Правилото за абсолютен приоритет позволява да се определят дяловете от стойността спрямо капиталовата структура на подлежащото на преструктуриране предприятие, които страните следва да получат съгласно плана за преструктуриране въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие.

(28)  Макар че планът за преструктуриране следва винаги да се счита за приет, когато необходимото мнозинство във всеки засегнат клас, както и мнозинството от кредиторите го подкрепя, ако планът за преструктуриране не е подкрепен от необходимото мнозинство във всеки засегнат клас, той все пак може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, при условие че бъде подкрепен от мнозинството от засегнатите кредитори и ако предложеният план не засяга несправедливо несъгласните с него класове (механизъм за принудително налагане между класове кредитори). Такова утвърждаване следва да се изисква и когато планът предвижда загуба на повече от 25% от работната сила. По-специално планът следва да спазва правилото за абсолютен приоритет, с което се гарантира, че вземанията на клас кредитори, които не са съгласни с плана, се изплащат изцяло преди друг клас с по-нисък приоритет да може да получи дял от средствата или да запази даден интерес съгласно плана за преструктуриране. Правилото за абсолютен приоритет служи като основа за разпределяне на стойността между кредиторите в рамките на преструктурирането. Като следствие от правилото за абсолютен приоритет нито един клас кредитори не може съгласно плана за преструктуриране да получи или задържи икономически стойности или ползи, които надхвърлят пълния размер на вземанията или интересите на този клас. Правилото за абсолютен приоритет позволява да се определят дяловете от стойността спрямо капиталовата структура на подлежащото на преструктуриране предприятие, които страните следва да получат съгласно плана за преструктуриране въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие. Освен това предоставянето на подходяща информация на представителите на работниците също следва да бъде условие за утвърждаването.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Макар че законосъобразните интереси на акционерите и на други притежатели на собствен капитал следва да бъдат защитени, държавите членки следва да гарантират, че акционерите не могат неоснователно да блокират приемането на планове за преструктуриране, с които длъжникът би възвърнал своята жизнеспособност. Например приемането на план за преструктуриране не следва да зависи от съгласието на притежатели на собствен капитал с висока отрицателна вътрешна стойност, т.е. притежатели на собствен капитал, които при определянето на стойността на предприятието не биха получили никакви плащания или друго възнаграждение, ако се прилага обичайното класиране по приоритет при ликвидация. Държавите членки могат да използват различни начини за постигане на тази цел, например като не позволят на притежателите на собствен капитал да гласуват по плана за преструктуриране. При все това, когато притежателите на собствен капитал имат право да гласуват по план за преструктуриране, съдебен или административен орган следва да бъде в състояние да утвърди плана независимо от несъгласието на един или повече класове притежатели на собствен капитал, които не са съгласни с него, чрез механизъм за принудително налагане между класове кредитори. Възможно е да бъдат необходими повече класове притежатели на собствен капитал, когато съществуват различни класове акционери с различи права. Притежателите на собствен капитал в малки и средни предприятия, които не са просто инвеститори, а собственици на предприятието и допринасят за неговата дейност по други начини, например с експертни знания в областта на управлението, може да не разполагат със стимул за преструктуриране при такива условия. Поради тази причина механизмът за принудително налагане между класове кредитори следва да остане незадължителен за предлагащото плана лице.

(29)  Макар че законосъобразните интереси на акционерите и на други притежатели на собствен капитал следва да бъдат защитени, държавите членки следва да гарантират, че акционерите не могат неоснователно да блокират приемането на планове за преструктуриране, с които длъжникът би възвърнал своята жизнеспособност и които се подкрепят от мнозинството от кредиторите. Например приемането на план за преструктуриране не следва да зависи от съгласието на притежатели на собствен капитал с висока отрицателна вътрешна стойност, т.е. притежатели на собствен капитал, които при определянето на стойността на предприятието не биха получили никакви плащания или друго възнаграждение, ако се прилага обичайното класиране по приоритет при ликвидация. Държавите членки могат да използват различни начини за постигане на тази цел, например като не позволят на притежателите на собствен капитал да гласуват по плана за преструктуриране. При все това, когато притежателите на собствен капитал имат право да гласуват по план за преструктуриране, съдебен или административен орган следва да бъде в състояние да утвърди плана независимо от несъгласието на един или повече класове притежатели на собствен капитал, които не са съгласни с него, чрез механизъм за принудително налагане между класове кредитори. Възможно е да бъдат необходими повече класове притежатели на собствен капитал, когато съществуват различни класове акционери с различи права. Притежателите на собствен капитал в малки и средни предприятия, които не са просто инвеститори, а собственици на предприятието и допринасят за неговата дейност по други начини, например с експертни знания в областта на управлението, може да не разполагат със стимул за преструктуриране при такива условия. Поради тази причина механизмът за принудително налагане между класове кредитори следва да остане незадължителен за предлагащото плана лице.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  За целите на изпълнението на плана за преструктуриране същият следва да предвижда възможност за притежателите на собствен капитал в малки и средни предприятия да предоставят помощ за преструктурирането под формата на непарични вноски, като например чрез своя опит, репутация или търговски контакти.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Успехът на плана за преструктуриране често може да зависи от това дали са налице финансови ресурси, за да се подкрепи първо осъществяването на стопанска дейност по време на преговорите по преструктурирането и след това изпълнението на плана за преструктуриране след неговото утвърждаване. Поради това новото или междинното финансиране следва да бъдат изключени от обхвата на отменителните искове, насочени към обявяването на такова финансиране за нищожно, унищожаемо или неприложимо като действие, увреждащо кредиторите на несъстоятелността в контекста на последващи процедури по несъстоятелност. Националното законодателство в областта на несъстоятелността, в което се предвиждат отменителни искове, ако и когато длъжникът в крайна сметка бъде обявен в несъстоятелност, или се посочва, че на новите заемодатели могат да бъдат наложени граждански, административни или наказателни санкции за отпускане на кредит на длъжници с финансови затруднения, излага на риск достъпността на необходимото финансиране за успешно договаряне и изпълнение на план за преструктуриране. За разлика от новото финансиране, което следва да бъде утвърдено от съдебен или административен орган като част от план за преструктуриране, когато се отпуска междинно финансиране, страните не знаят дали планът в крайна сметка ще бъде утвърден или не. Ограничаването на защитата на междинното финансиране до случаи, в които планът бива приет от кредиторите и утвърден от съдебен или административен орган, би обезкуражило отпускането на междинно финансиране. С оглед да се избегнат потенциални злоупотреби следва да се защити само финансирането, което е необходимо незабавно в разумни граници за продължаване на дейността или за оцеляване на стопанската дейност на длъжника, или за запазване или увеличаване на стойността на тази стопанска дейност в очакване на утвърждаването на плана. Защитата от отменителни искове и защитата от лична отговорност са минимални гаранции, които се предоставят във връзка с междинно и ново финансиране. При все това насърчаването на нови заемодатели да поемат повишен риск, като инвестират в жизнеспособен длъжник с финансови затруднения, може да изисква допълнителни стимули, като например отдаване на приоритет на такова финансиране при последващи процедури по несъстоятелност. най-малкото в сравнение с необезпечени вземания.

(31)  Успехът на плана за преструктуриране често може да зависи от това дали са налице финансови ресурси, за да се подкрепи първо осъществяването на стопанска дейност по време на преговорите по преструктурирането и след това изпълнението на плана за преструктуриране след неговото утвърждаване. Поради това новото или междинното финансиране следва да бъдат изключени от обхвата на отменителните искове, насочени към обявяването на такова финансиране за нищожно, унищожаемо или неприложимо като действие, увреждащо кредиторите на несъстоятелността в контекста на последващи процедури по несъстоятелност. Националното законодателство в областта на несъстоятелността, в което се предвиждат отменителни искове, ако и когато длъжникът в крайна сметка бъде обявен в несъстоятелност, или се посочва, че на новите заемодатели могат да бъдат наложени граждански, административни или наказателни санкции за отпускане на кредит на длъжници с финансови затруднения, излага на риск достъпността на необходимото финансиране за успешно договаряне и изпълнение на план за преструктуриране. За разлика от новото финансиране, което следва да бъде утвърдено от съдебен или административен орган като част от план за преструктуриране, когато се отпуска междинно финансиране, страните не знаят дали планът в крайна сметка ще бъде утвърден или не. Ограничаването на защитата на междинното финансиране до случаи, в които планът бива приет от кредиторите и утвърден от съдебен или административен орган, би обезкуражило отпускането на междинно финансиране. С оглед да се избегнат потенциални злоупотреби следва да се защити само финансирането, което е необходимо незабавно в разумни граници за продължаване на дейността или за оцеляване на стопанската дейност на длъжника, или за запазване или увеличаване на стойността на тази стопанска дейност в очакване на утвърждаването на плана. Защитата от отменителни искове и защитата от лична отговорност са минимални гаранции, които се предоставят във връзка с междинно и ново финансиране.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Заинтересованите страни следва да разполагат с възможност да обжалват решение за утвърждаване на план за преструктуриране. При все това с оглед да се гарантира ефективността на плана, да се намали несигурността и да се избегнат неоснователни забавяния, обжалването следва да не оказва суспензивно действие по отношение на изпълнението на плана за преструктуриране. Когато бъде установено, че съгласно плана е навредено неоснователно на малцинство от кредитори, като алтернатива на отмяната на плана държавите членки следва да обмислят варианта за изплащането на парично обезщетение на съответните несъгласни с плана кредитори, платимо от длъжника или от кредиторите, гласували в подкрепа на плана.

(32)  Заинтересованите страни следва да разполагат с възможност да обжалват решение за утвърждаване на план за преструктуриране. При все това с оглед да се гарантира ефективността на плана за преструктуриране, да се намали несигурността и да се избегнат неоснователни забавяния, обжалването следва да не оказва суспензивно действие по отношение на изпълнението на плана за преструктуриране. Когато бъде установено, че съгласно плана е навредено неоснователно на малцинство от кредитори, като алтернатива на отмяната на плана за преструктуриране държавите членки следва да обмислят варианта за изплащането на парично обезщетение на съответните несъгласни с плана кредитори, платимо от длъжника или от кредиторите, гласували в подкрепа на плана, с изключение на класа на работниците.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Работниците следва да бъдат обхванати от пълна защита съгласно трудовото право за целия период на процедурите за превантивно преструктуриране. По-специално настоящата директива не засяга правата на работниците, гарантирани с Директива 98/59/ЕО на Съвета, Директива 2001/23/ЕО на Съвета, Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Задълженията за информиране и консултиране на работниците съгласно националното законодателство, с което се прилагат горепосочените директиви, остават непроменени. Това включва задължения за информиране и консултиране на представителите на работниците относно решението да се прибегне към рамка за превантивно преструктуриране в съответствие с Директива 2002/14/ЕО. Предвид необходимостта да се гарантира подходящо ниво на защита на работниците, държавите членки по принцип следва да изключат дължимите вземания на работниците, както са определени в Директива 2008/94/ЕО, от спиране на производство за принудително изпълнение, независимо дали тези вземания са възникнали преди или след разрешаване на спирането. Такова спиране на производството следва да е допустимо само за сумите и за периода, за който изплащането на такива вземания се гарантира ефективно с други средства съгласно националното законодателство. Когато държавите членки разширят обхвата на гаранцията за изплащане на дължимите вземания на работниците, установена с Директива 2008/94/ЕО, така че да се обхванат и процедурите за превантивно преструктуриране, установени в настоящата директива, изключването на вземанията на работниците от спирането на производство за принудително изпълнение вече не е обосновано до степента, покрита от посочената гаранция. Когато съгласно националното законодателство са въведени ограничения на отговорността на гарантиращите институции, било то от гледна точка на продължителността на гаранцията или на изплащаните на работниците суми, работниците следва да бъдат в състояние да получат удовлетворяване на вземанията си от работодателя при евентуален недостиг дори в периода, в който производството за принудително изпълнение е спряно.

(34)  Работниците следва да бъдат обхванати от пълна защита съгласно трудовото право за целия период на процедурите за превантивно преструктуриране. По-специално настоящата директива не засяга правата на работниците, гарантирани с Директива 98/59/ЕО на Съвета68, Директива 2001/23/ЕО на Съвета69, Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета70, Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета71 и Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета72. Задълженията за информиране и консултиране на работниците съгласно националното законодателство, с което се прилагат горепосочените директиви, остават непроменени. Това включва задължения за информиране и консултиране на представителите на работниците относно решението да се прибегне към рамка за превантивно преструктуриране в съответствие с Директива 2002/14/ЕО. Предвид необходимостта да се гарантира подходящо ниво на защита на работниците, от държавите членки следва да се изиска да изключат дължимите вземания на работниците, както са определени в Директива 2008/94/ЕО, от спиране на производство за принудително изпълнение, независимо дали тези вземания са възникнали преди или след разрешаване на спирането. Такова спиране на производството следва да е допустимо само за сумите и за периода, за който изплащането на такива вземания се гарантира ефективно на подобно равнище с други средства съгласно националното законодателство. Когато съгласно националното законодателство са въведени ограничения на отговорността на гарантиращите институции, било то от гледна точка на продължителността на гаранцията или на изплащаните на работниците суми, работниците следва да бъдат в състояние да получат удовлетворяване на вземанията си от работодателя при евентуален недостиг дори в периода, в който производството за принудително изпълнение е спряно.

__________________

__________________

68 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

68 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

69 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

69 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

70 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

70 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

71 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36).

71 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36).

72 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

72 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  На работниците и техните представители следва да бъдат предоставени всички документи и информация във връзка с предложения план за преструктуриране, така че да им се осигури възможност да направят задълбочена оценка на различните сценарии. Освен това на работниците и техните представители следва да бъде позволено да участват активно във всички етапи на консултиране и одобрение при изготвянето на плана, както и да им се гарантира достъп до експертен съвет във връзка с преструктурирането.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Когато план за преструктуриране предполага прехвърляне на част от предприятие или стопанска дейност, правата на работниците, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения, включително по-специално правото на заплата, следва да бъдат защитени в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 2001/23/ЕО, без да се засягат специфичните правила, които се прилагат в случай на производства по несъстоятелност съгласно член 5 от тази Директива, и по-специално възможностите, които се позволяват съгласно член 5, параграф 2 от тази Директива. Освен това в допълнение към и без да се засягат правата на информиране и консултиране, включително относно решения, които вероятно биха могли да доведат до съществени промени в организацията на работа или в договорните взаимоотношения с оглед постигане на съгласие по такива решения, които права са гарантирани с Директива 2002/14/ЕО, съгласно настоящата директива засегнатите от плана за преструктуриране работници следва да имат право да гласуват по плана. За целите на гласуването по плана за преструктуриране държавите членки могат да вземат решение да поставят работниците в отделен клас от другите класове кредитори.

(35)  Когато план за преструктуриране предполага прехвърляне на част от предприятие или стопанска дейност, правата на работниците, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения, включително по-специално правото на заплата, следва да бъдат защитени в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 2001/23/ЕО, като следва да бъде възможно прилагането на член 5 от тази Директива единствено в случай на несъстоятелност, но не и в случай на план за преструктуриране. Освен това в допълнение към и без да се засягат правата на информиране и консултиране, включително относно решения, които вероятно биха могли да доведат до съществени промени в организацията на работа или в договорните взаимоотношения с оглед постигане на съгласие по такива решения, които права са гарантирани с Директива 2002/14/ЕО, съгласно настоящата директива засегнатите от плана за преструктуриране работници следва да имат право да гласуват по плана и одобрението от тяхна страна следва да бъде задължително условие за утвърждаването на плана. За целите на гласуването по плана за преструктуриране държавите членки следва да поставят работниците в отделен клас от другите класове кредитори и следва да гарантират, че на този клас е предоставено преференциално право.

Обосновка

Член 5 от Директива 2001/23/ЕО се прилага „когато прехвърлителят е в производство по несъстоятелност или е обявено сходно производство за неплатежоспособност с оглед на ликвидацията на активите“, но не може да се прилага в случай на план за преструктуриране.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35а)  Всяка дейност по преструктуриране следва да бъде цялостно разяснена на представителите на работниците, и те следва да получат информация относно преструктурирането, за да имат възможност да извършат задълбочена оценка и да се подготвят за консултации, когато е целесъобразно.1a

 

_________________

 

1a Приети текстове P7_TA(2013)0005 Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  С оглед да се насърчи допълнително превантивното преструктуриране, е важно да се гарантира, че директорите не се обезкуражават от упражняването на разумна стопанска преценка или поемането на разумни търговски рискове, особено когато това би повишило шансовете за преструктуриране на потенциално жизнеспособни предприятия. Когато предприятието изпитва финансови затруднения, директорите следва да предприемат стъпки като получаване на професионален съвет, включително относно преструктурирането и несъстоятелността, например като използват инструменти за ранно предупреждение, когато е приложимо; защита на активите на дружеството, за да се увеличи в максимална степен стойността и да се избегне загубата на основни активи; проучване на структурата и функциите на предприятието с цел определяне на жизнеспособността и намаляване на разходите; отказване от видове сделки, които могат да подлежат на отмяна, освен ако е налице подходяща икономическа мотивация; продължаване на търговската дейност, когато това е подходящо за увеличаване в максимална степен на стойността на действащото предприятие; провеждане на преговори с кредитори и предприемане на процедури за превантивно преструктуриране. Когато длъжникът е застрашен от несъстоятелност, е важно да се защитят и законните интереси на кредиторите от управленски решения, които могат да повлияят на състава на имуществото на длъжника, особено когато тези решения могат да доведат до допълнително намаляване на стойността на имуществото, налично за преструктуриране или за разпределение между кредиторите. Поради това в такива обстоятелства е необходимо директорите да избягват умишлени действия или груба небрежност, които водят до лични облаги за сметка на акционерите, като сключват сделки под стойността им или предприемат действия, водещи до несправедливо предпочитане на един или повече акционери за сметка на други. За целите на настоящата директива директорите следва да бъдат лицата, които носят отговорност за вземането на решения във връзка с управлението на дружеството.

(36)  С оглед да се насърчи допълнително превантивното преструктуриране, е важно да се гарантира, че директорите и предприемачите не се обезкуражават от упражняването на разумна стопанска преценка или поемането на разумни търговски рискове, особено когато това би повишило шансовете за преструктуриране на потенциално жизнеспособни предприятия. Когато предприятието изпитва финансови затруднения, директорите следва да предприемат стъпки като получаване на професионален съвет, включително относно преструктурирането и несъстоятелността, например като използват инструменти за ранно предупреждение, когато е приложимо; защита на активите на дружеството, за да се увеличи в максимална степен стойността и да се избегне загубата на основни активи; проучване на структурата и функциите на предприятието с цел определяне на жизнеспособността и намаляване на разходите; отказване от видове сделки, които могат да подлежат на отмяна, освен ако е налице подходяща икономическа мотивация; продължаване на търговската дейност, когато това е подходящо за увеличаване в максимална степен на стойността на действащото предприятие; провеждане на преговори с кредитори и предприемане на процедури за превантивно преструктуриране. Директорите следва също така да спазват всички свои задължения по отношение на кредиторите, представителите на работниците и другите заинтересовани страни. Когато длъжникът е застрашен от несъстоятелност, е важно да се защитят и законните интереси на кредиторите от управленски решения, които могат да повлияят на състава на имуществото на длъжника, особено когато тези решения могат да доведат до допълнително намаляване на стойността на имуществото, налично за преструктуриране или за разпределение между кредиторите. Поради това в такива обстоятелства е необходимо директорите да избягват умишлени действия или груба небрежност, които водят до лични облаги за сметка на акционерите, като сключват сделки под стойността им или с които по друг начин умишлено се намалява стойността на дружеството, или предприемат действия, водещи до несправедливо предпочитане на един или повече акционери за сметка на други. За целите на настоящата директива директорите следва да бъдат лицата, които носят отговорност за вземането на решения във връзка с управлението на дружеството. Неспазването на това изискване следва да води потенциално до по-дълъг период на опрощаване на задълженията или до по-строги условия за опрощаване на задълженията.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Различните възможности за предоставяне на втори шанс в държавите членки могат да стимулират свръхзадлъжнели предприемачи да се преместят в друга държава членка, за да се възползват от по-кратки срокове или по-привлекателни условия за опрощаване на задълженията, което създава допълнителна правна несигурност и разходи за кредиторите при възстановяване на техните вземания. Освен това ефектите от фалита, по-специално социалното стигматизиране, правните последици, като например забрана за предприемачите да започват и да извършват предприемаческа дейност, и постоянната невъзможност за погасяване на задълженията представляват важни фактори, които обезкуражават предприемачите, които желаят да създадат предприятие или да получат втори шанс, въпреки че доказателствата сочат, че фалиралите предприемачи имат по-голям шанс да успеят втория път. Поради това следва да се предприемат стъпки за намаляване на отрицателните ефекти от свръхзадлъжнялостта и фалита върху предприемачите, по-специално като се позволи пълно опрощаване на задълженията след определен период от време и като се ограничи продължителността на забрани за осъществяване на дейност, издадени във връзка със свръхзадлъжнялостта на длъжника.

(37)  Различните възможности за предоставяне на втори шанс в държавите членки могат да стимулират свръхзадлъжнели предприемачи да се преместят в друга държава членка, за да се възползват от по-кратки срокове или по-привлекателни условия за опрощаване на задълженията, което създава допълнителна правна несигурност и разходи за кредиторите при възстановяване на техните вземания. Освен това ефектите от фалита, по-специално социалното стигматизиране, правните последици, като например забрана за предприемачите да започват и да извършват предприемаческа дейност, и постоянната невъзможност за погасяване на задълженията представляват важни фактори, които обезкуражават предприемачите, които желаят да създадат предприятие или да получат втори шанс, въпреки че доказателствата сочат, че фалиралите предприемачи имат по-голям шанс да успеят втория път. Поради това следва да се предприемат стъпки за намаляване на отрицателните ефекти от свръхзадлъжнялостта и фалита върху предприемачите, по-специално като се позволи пълно опрощаване на задълженията след определен период от време и като се ограничи продължителността на забрани за осъществяване на дейност, издадени във връзка със свръхзадлъжнялостта на длъжника. Периодът на опрощаване на задълженията следва да бъде пет години считано от датата, на която длъжникът подава за пръв път искане за откриване на процедура по несъстоятелност, и следва да бъде възможно държавите членки да определят по-дълъг период на опрощаване на задълженията в случай на втори или следващ период на опрощаване.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Пълно опрощаване на задълженията или преустановяване на забраната за осъществяване на дейност след кратък период от време не са подходящи във всички обстоятелства, например когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно. Държавите членки следва да осигурят ясни насоки за съдебните или административните органи за това как да оценят почтеността на предприемача. Например когато установяват дали длъжникът е непочтен, съдебните или административните органи могат да вземат предвид обстоятелства като естеството и размера на задълженията, времето, в което са били натрупани, усилията на длъжника да погаси задълженията и да изпълни правните си задължения, включително изисквания за публично лицензиране и правилно водене на счетоводство, както и действия, възпрепятстващи кредиторите да прибегнат към средства за правна защита. Забраните за осъществяване на дейност могат да бъдат с по-голяма продължителност или за неопределен срок в ситуации, когато предприемачът упражнява определени професии, които се считат за чувствителни в държавите членки, или когато е бил осъден за престъпление. В такъв случай е възможно предприемачите да получат опрощаване на задълженията, но все пак ще им бъде забранено да упражняват определена професия за по-дълъг период от време или за неопределен срок.

(38)  Пълно опрощаване на задълженията или отпадане на забраната за осъществяване на дейност след кратък период от време не са подходящи при всички обстоятелства, дори и да е проведено производство по несъстоятелност, например когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно. Държавите членки следва да осигурят ясни насоки и критерии за съдебните или административните органи във връзка с метода за оценка на почтеността на предприемача. Например когато установяват дали длъжникът е непочтен, съдебните или административните органи могат да вземат предвид обстоятелства като естеството и размера на задълженията, времето, в което са били натрупани, усилията на длъжника да погаси задълженията и да изпълни правните си задължения, включително изисквания за публично лицензиране и правилно водене на счетоводство, както и действия, възпрепятстващи кредиторите да прибегнат към средства за правна защита. Забраните за осъществяване на дейност могат да бъдат с по-голяма продължителност или за неопределен срок в ситуации, когато предприемачът упражнява определени професии, които се считат за чувствителни в държавите членки, или когато е бил осъден за престъпление. В такъв случай е възможно предприемачите да получат опрощаване на задълженията, но все пак ще им бъде забранено да упражняват определена професия за по-дълъг период от време или за неопределен срок.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на процедурите за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятия и предоставянето на втори шанс за предприемачи или позволяват ефикасна ликвидация на нежизнеспособни предприятия. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на процедурите по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниски проценти на събиране на вземанията. На последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдии и специалисти по трансгранични случаи, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, професионализмът на всички участници трябва да бъде на съпоставими високи равнища навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи са правилно обучени и разполагат със специализирани познания и експертен опит по въпроси в областта на несъстоятелността. Тази специализация на членовете на съдебната власт следва да позволи да се вземат решения с потенциално значителни икономически и социални ефекти в рамките на кратък период от време и не следва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават изключително с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на специализирани съдилища или камари в съответствие с националното законодателство, с което се урежда организацията на съдебната система, би могло да е ефикасен начин за постигане на тези цели.

(39)  Специалистите в областта на несъстоятелността и специализираните съдии, както и наличието на цифрови инструменти могат съществено да спомогнат за съкращаване на продължителността на процедурите, намаляване на разходите и подобряване на качеството на помощта или надзора. Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на процедурите за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятия и предоставянето на втори шанс на почтените предприемачи или позволяват навременна и ефикасна ликвидация на нежизнеспособни предприятия. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на процедурите по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниски проценти на събиране на вземанията. Необходимо е също така в процедурите по несъстоятелност да се интегрират инструменти за цифрова комуникация с цел да се намали тяхната прекомерна продължителност. На последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдии и специалисти по трансгранични случаи, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, професионализмът и специализацията на всички участници трябва да бъдат на съпоставими високи равнища навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи са правилно обучени и разполагат със специализирани познания и експертен опит по въпроси в областта на несъстоятелността. Тази специализация на членовете на съдебната власт следва да позволи да се вземат решения с потенциално значителни икономически и социални ефекти в рамките на кратък период от време и не следва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават изключително с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на специализирани съдилища или камари в съответствие с националното законодателство, с което се урежда организацията на съдебната система, би могло да е ефикасен начин за постигане на тези цели.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40.  Държавите членки също така следва да гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, които са назначени от съдебни или административни органи, са правилно обучени и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни процедури и че изпълняват своите задачи добросъвестно. Специалистите също така следва да се придържат към доброволни кодекси на поведение, насочени към гарантиране на подходящо равнище на квалификации и обучение, прозрачност на задълженията на тези специалисти и правилата за определяне на тяхното възнаграждение, застраховане за професионален риск и създаване на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват подходящ и ефективен режим за санкциониране на лицата, които не изпълняват своите задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации.

40.  Държавите членки също така следва да гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, които са назначени от съдебни или административни органи, са правилно обучени и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни процедури и че изпълняват своите задачи добросъвестно с оглед на постигане на главната цел, която е възстановяване на жизнеспособността на предприятието. Специалистите следва да помогнат за възстановяването, а не за ликвидацията, също така следва да се придържат към професионални кодекси на поведение с цел гарантиране на подходящо равнище на квалификации и обучение, гарантиране на прозрачност на задълженията на тези специалисти и правилата за определяне на тяхното възнаграждение, застраховане за професионален риск и създаване на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват подходящ и ефективен режим за санкциониране на лицата, които не изпълняват своите задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации. Държавите членки осигуряват публично достъпна информация относно административните органи, които осъществяват надзор или контрол върху специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

42.  Важно е да се събират надеждни данни относно провеждането на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, за да се проследява изпълнението и прилагането на настоящата директива. Поради това държавите членки следва да събират и обобщават данни, които са достатъчно подробни, за да може да се извърши точна оценка на начина, по който Директивата функционира на практика.

42.  Важно е да се събират надеждни данни относно провеждането на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, за да се проследява изпълнението и прилагането на настоящата директива. Поради това държавите членки следва да ускорят усилията си за събирането, обобщаването и предаването на тези данни на Комисията. Посочените данни следва да са достатъчно подробни, за да може да се извърши точна оценка на начина, по който директивата функционира на практика.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Работниците не следва да понасят тежестта на процедурите по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, а задълженията към тях (като например неизплатени заплати) следва винаги да бъдат удовлетворявани първи. За да се гарантира непрекъснатост на производствения процес и заетостта и за по-успешно противопоставяне на тактически или измамни практики от страна на ръководството, работниците следва да бъдат информирани и да се проведе консултиране с тях още в първоначалния етап на процедурите по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47a)  Следва да се извърши допълнителна оценка, за да се прецени необходимостта от представянето на законодателни предложения в областта на несъстоятелността, която да обхваща лицата, които не упражняват търговска или стопанска дейност, занаят или професия, присъщи за работодател, но които, като потребители или ползватели на публични или частни стоки или услуги, действайки добросъвестно, временно или постоянно не са в състояние да погасяват изискуемите си задължения. Посочените законодателни предложения следва да предвидят достъп на тези лица до основни стоки и услуги и да гарантират, че те се ползват от достойни условия на живот.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  процедури за превантивно преструктуриране, достъпни за длъжници с финансови затруднения, когато има вероятност от несъстоятелност,

а)  процедури за бързо превантивно преструктуриране, достъпни за длъжници с финансови затруднения, когато има вероятност от несъстоятелност и реална възможност за предотвратяване на преминаването на дружеството през процедура по несъстоятелност;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  процедури, които водят до опрощаване на задължения, натрупани от свръхзадлъжнели предприемачи, и които им позволяват да започнат нова дейност;

б)  процедури, които водят до опрощаване на задължения, натрупани от свръхзадлъжнели предприемачи, след като са преминали през процедура по несъстоятелност, и които им позволяват да започнат нова дейност;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „процедура по несъстоятелност“ означава процедура по колективна несъстоятелност, която предполага частично или пълно освобождаване от активи от страна на длъжника и назначаване на ликвидатор;

(1)  „процедура по несъстоятелност“ означава процедура по колективна несъстоятелност, която предполага частично или пълно освобождаване от активи от страна на длъжника и назначаване на специалист в областта на несъстоятелността;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  „вероятност от несъстоятелност“ означава ситуация, при която длъжникът не е обявен в несъстоятелност съгласно националното право, но при която съществува реална и сериозна заплаха за бъдещата способност на длъжника да погасява изискуемите си задължения;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „подлежащи на изпълнение договори“ означава договори между длъжника и един или повече кредитори, съгласно които и двете страни продължават да имат все още неизпълнени задължения към момента, в който бъде постановено спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение;

(5)  „съществени подлежащи на изпълнение договори“ означава договори между длъжника и един или повече кредитори, съгласно които и двете страни продължават да имат все още неизпълнени задължения към момента, в който бъде постановено спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение и са необходими за продължаване на ежедневното функциониране на стопанската дейност, включително доставките, чието спиране би довело до пълно спиране на дейностите на дружеството;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „формиране на класове“ означава групиране на засегнати кредитори и притежатели на собствен капитал в план за преструктуриране по начин, който отразява правата и ранга на засегнатите вземания и интереси, като се отчитат евентуални вече съществуващи права, вземания с право на предпочтително удовлетворение или споразумения между кредитори, и тяхното третиране съгласно плана за преструктуриране;

(6)  „формиране на класове“ означава групиране на засегнати кредитори и притежатели на собствен капитал в план за преструктуриране по начин, който отразява правата и ранга на засегнатите вземания и интереси, като се отчитат евентуални вече съществуващи права, вземания с право на предпочтително удовлетворение или споразумения между кредитори, и тяхното третиране съгласно плана за преструктуриране; за целите на приемането на план за преструктуриране, кредиторите се разделят в различни класове кредитори, както са уредени от държавите членки, при което като минимум обезпечените и необезпечените вземания се третират в рамките на отделни класове;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „принудително налагане между класове кредитори“ означава утвърждаване от съдебен или административен орган на план за преструктуриране въпреки несъгласието на един или повече засегнати класове кредитори;

(8)  „принудително налагане между класове кредитори“ означава утвърждаване от съдебен или административен орган на план за преструктуриране въпреки несъгласието на засегнати класове кредитори;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „ново финансиране“ означава нови средства, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими за изпълнението на план за преструктуриране, договорени са във въпросния план за преструктуриране и впоследствие са потвърдени от съдебен или административен орган;

(11)  „ново финансиране“ означава нови средства, включително предоставяне на кредити, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими за изпълнението на план за преструктуриране, договорени са във въпросния план за преструктуриране и впоследствие са потвърдени от съдебен или административен орган;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „междинно финансиране“ означава всички средства, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими незабавно в разумни граници за продължаване на дейността или за оцеляване на стопанската дейност на длъжника, или за запазване или увеличаване на стойността на тази стопанска дейност в очакване на утвърждаването на план за преструктуриране;

(12)  „междинно финансиране“ означава всички средства, включително предоставяне на кредити, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими незабавно в разумни граници за продължаване на дейността или за оцеляване на стопанската дейност на длъжника, или за запазване или увеличаване на стойността на тази стопанска дейност в очакване на утвърждаването на план за преструктуриране;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „свръхзадлъжнял предприемач“ означава физическо лице, което упражнява търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия и което не само временно не е в състояние да плаща задълженията си, когато същите станат изискуеми;

(13)  „свръхзадлъжнял предприемач“ означава физическо лице, което упражнява търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия и което не само временно не е в състояние да плаща задълженията си, когато същите станат изискуеми, и означава също предприемач, който не е в състояние да изплаща задължения, натрупани от него като физическо лице, но които са свързани с финансирането на започването на стопанската дейност на предприемача, както и лице, чиято стопанска дейност представлява изключително странична дейност и чиито професионални и лични дългове не могат да бъдат разумно разделени.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „пълно опрощаване на задължения“ означава анулиране на неизплатени задължения в резултат на процедура, която се състои от осребряване на имущество и/или план за изплащане/уреждане на задължения;

(14)  „пълно опрощаване на задължения“ означава анулиране на неизплатени задължения в резултат на процедура по несъстоятелност;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „специалист в областта на преструктурирането“ означава лице или орган, назначено(ен) от съдебен или административен орган за изпълнение на една или повече от следните задачи:

(15)  „специалист в областта на преструктурирането“ означава лице или орган, притежаващ необходимата квалификация съгласно националното право за изпълнение на една или повече от следните задачи:

Изменение    53

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  подпомагане на длъжника или кредиторите при изготвянето на план за преструктуриране или преговорите по такъв план;

а)  подпомагане на длъжника или кредиторите при изготвянето на план за преструктуриране или на план за продажба на жизнеспособните части от предприятието, или при преговорите по такъв план;

Изменение    54

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  „план за погасяване“ означава програма за плащания от страна на длъжник към кредитори на конкретни суми на конкретни дати, като част от план за преструктуриране;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  „жизнеспособен“ означава способността да се постигне адекватно прогнозирана възвращаемост на капитала след покриване на всички разходи, включително амортизации и разходи за финансиране.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Ранно предупреждение

Ранно предупреждение и достъп до информация

1.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполагат с достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които могат да са установяват неблагоприятни развития в стопанската дейност и длъжникът или предприемачът да бъдат уведомявани, че е необходимо предприемането на спешни действия.

1.  Държавите членки разработват и гарантират достъп до ясни и прозрачни инструменти за ранно предупреждение, чрез които могат да са установяват неблагоприятни развития в стопанската дейност и длъжникът, предприемачът или представителят на работниците да бъдат уведомявани, че е необходимо предприемането на спешни действия. В това отношение държавите членки могат да използват новите информационни технологии за уведомления и онлайн комуникация.

 

1a. Инструментите за ранно предупреждение могат да включват следното:

 

а) задължения за отчет и наблюдение от страна на длъжника или управителен орган на длъжника;

 

б) задължения за докладване по договори за заем; както и

 

в) задължения за редовно докладване или предоставяне на информация от страна на трети лица, като счетоводители, данъчни и социалноосигурителни органи или определени категории кредитори, като например банки.

2.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполага с достъп до актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличието на инструменти за ранно преструктуриране и достъпни за тях средства за преструктуриране на ранен етап или за опрощаване на лични задължения.

2.  Държавите членки гарантират, че длъжниците, предприемачите и представителите на работниците разполагат с достъп до актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличието на инструменти за ранно преструктуриране и достъпни за тях средства за преструктуриране на ранен етап или за опрощаване на лични задължения.

 

2a. Държавите членки правят обществено достояние на специално предназначен за целта и удобен за ползване уебсайт начина, по който длъжниците и предприемачите могат да получат достъп до инструменти за ранно предупреждение в своята държава членка. Държавите членки гарантират по-конкретно, че малките и средните предприятия разполагат с достъп до тази информация.

 

2б. Държавите членки гарантират, че на представителите на работниците се предоставя достъп до подходяща и актуална информация относно състоянието на стопанската дейност и че те могат да съобщават на длъжниците и предприемачите опасенията си във връзка със състоянието на предприятието и необходимостта да се обмисли използването на механизми за преструктуриране.

3.  Държавите членки могат да ограничат достъпа, предвиден в параграфи 1 и 2, до малки и средни предприятия или предприемачи.

 

Изменение    57

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Наличност на рамки за превантивно преструктуриране

Наличност на рамки за превантивно преструктуриране

1.  Държавите членки гарантират, че когато е налице вероятност от несъстоятелност, длъжниците с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективна рамка за превантивно преструктуриране, която им позволява да преструктурират своите дългове или стопанската си дейност, да възвърнат жизнеспособността си и да избегнат несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че когато е налице вероятност от несъстоятелност, длъжниците с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективна рамка за превантивно преструктуриране, която им позволява да преструктурират своите дългове или стопанската си дейност, да възвърнат жизнеспособността си и да избегнат несъстоятелност или да намерят други решения, за да избегнат несъстоятелност, като по този начин защитят работните места и запазят стопанската си дейност.

 

1a. Държавите членки могат да предвидят, че достъпът до процедурите по преструктуриране е ограничен до предприятия, за които не е постановена влязла в сила присъда във връзка с тежки нарушения на задълженията за водене на счетоводна документация и за счетоводна отчетност съгласно националното законодателство.

2.  Рамките за превантивно преструктуриране могат да се състоят от една или повече процедури или мерки.

2.  Рамките за превантивно преструктуриране могат да се състоят от една или повече процедури или мерки, които са извънсъдебни или са разпоредени от административен или съдебен орган.

3.  Държавите членки приемат разпоредби, с които се ограничава участието на съдебен или административен орган до случаите, в които това е необходимо и пропорционално, за да се защитят интересите на засегнатите страни.

3. Държавите членки може да приемат разпоредби, с които се ограничава участието на съдебен или административен орган до случаите, в които това е необходимо и пропорционално, като се гарантира, че интересите на засегнатите страни са защитени.

4.  Рамките за превантивно преструктуриране са налични за прилагане от длъжници или от кредитори със съгласието на длъжниците.

4. Рамките за превантивно преструктуриране са налични за прилагане от длъжници.

 

4а. Държавите членки могат също да предвидят, че рамките за преструктуриране се прилагат по искане на кредитори и на представителите на работниците със съгласието на длъжника.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Длъжник, който е във владение на имуществото

Длъжник, който е във владение на имуществото

1.   Държавите членки гарантират, че длъжниците, които прибягват до процедури за превантивно преструктуриране, запазват пълен или поне частичен контрол върху имуществото и ежедневното управление на стопанската дейност.

1  Държавите членки гарантират, че длъжниците, които прибягват до процедури за превантивно преструктуриране, запазват пълен или поне частичен контрол върху имуществото и ежедневното управление на стопанската дейност.

2.  Назначаването от съдебен или административен орган на специалист в областта на преструктурирането не е задължително във всеки случай.

2.  Независимо дали надзорът на процедурата по преструктуриране от страна на специалист в областта на преструктурирането е задължителен, във всички случаи процедурата е по реда и при условията на националното законодателство, за да се защитят правата на засегнатите страни.

3.  Държавите членки могат да изискват да бъде назначен специалист в областта на преструктурирането в следните случаи:

3.  Държавите членки изискват да бъде назначен специалист в областта на преструктурирането най-малкото в следните случаи:

а)  когато бъде одобрено искането на длъжника за общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение в съответствие с член 6;

а)  когато бъде одобрено искането на длъжника за спиране на производствата за принудително изпълнение в съответствие с член 6;

б)  когато планът за преструктуриране трябва да бъде утвърден от съдебен или административен орган посредством принудително налагане между класове кредитори в съответствие с член 11;

б)  когато планът за преструктуриране трябва да бъде утвърден от съдебен или административен орган посредством принудително налагане между класове кредитори в съответствие с член 11;

 

ба)  когато е поискано от длъжника или от мнозинството от кредиторите.

 

3а.  Държавите членки гарантират, че представителите на работниците на длъжника получават ясна и прозрачна информация относно процедурата по преструктуриране и биват редовно информирани за всяко развитие по нея.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение

Спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение

1.  Държавите членки гарантират, че длъжници, които провеждат преговори със своите кредитори по план за преструктуриране, могат да се възползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, ако и до степента, в която такова спиране е необходимо, за да се подкрепят преговорите по плана за преструктуриране.

1.  Когато задължението на длъжника да подаде искане за образуване на производство по несъстоятелност все още не е възникнало, държавите членки гарантират, че длъжници, които провеждат преговори със своите кредитори по план за преструктуриране, могат да се възползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, ако и до степента, в която такова спиране е необходимо, за да се подкрепят преговорите по плана за преструктуриране и при условие че съществува вероятност да се попречи на преминаването на дружеството през процедура по несъстоятелност.

2.  Държавите членки гарантират, че спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение може да бъде постановено по отношение на всички видове кредитори, включително обезпечени и привилегировани кредитори. Спирането може да бъде общо, като обхваща всички кредитори, или ограничено, когато обхваща един или повече отделни кредитори, в съответствие с националното законодателство.

2.  Държавите членки гарантират, че спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение може да бъде постановено по отношение на всички видове кредитори, включително обезпечени и привилегировани кредитори, при условие че длъжникът включи посочените кредитори в преговорите по плана за преструктуриране. Спирането може да бъде общо, като обхваща всички кредитори, или ограничено, когато обхваща един или повече отделни кредитори, в съответствие с националното законодателство.

3.  Параграф 2 не се прилага по отношение на дължимите вземания на работници, ако и до степента, в която държавите членки гарантират с други средства, че изплащането на такива вземания получава равнище на закрила, което се равнява най-малко на закрилата, предвидена съгласно съответното национално законодателство за транспониране на Директива 2008/94/ЕО.

3.  Параграф 2 не се прилага по отношение на дължимите вземания на работници, ако и до степента, в която държавите членки гарантират с други средства, че изплащането на такива вземания получава подобно равнище на закрила.

4.  Държавите членки ограничават продължителността на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение до максимален срок от не повече от четири месеца.

4.  Продължителността на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение е ограничена до максимален срок от не повече от четири месеца.

5.  Независимо от това държавите членки могат да позволят на съдебните или административните органи да удължават първоначалния срок на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение или да постановяват ново спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение по искане на длъжника или на кредиторите. Такова удължаване на срока или ново спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение се постановява само ако има доказателства, че:

5.  Независимо от това държавите членки могат да позволят на съдебните или административните органи да удължават първоначалния срок на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение или да постановяват ново спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение по искане на длъжника или на кредиторите. Държавите членки определят условията за удължаване или за нов период на спиране. Такова удължаване на срока или ново спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение се постановява само ако има доказателства, че:

 

-a)  обезпечените кредитори, засегнати от плана, са се съгласили с такова удължаване или с нов срок; както и

а)  е постигнат значим напредък по преговорите във връзка с плана за преструктуриране; както и

а)  е постигнат значим напредък по преговорите във връзка с плана за преструктуриране; както и

б)  удължаването на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение не засяга несправедливо правата или интересите на засегнатите страни.

б)  удължаването на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение не засяга несправедливо правата или интересите на засегнатите страни; както и

 

ба)  за длъжника все още не е възникнало задължение по националното право да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.

6.  Всяко допълнително удължаване се постановява само ако са спазени условията, посочени в параграф 5, букви а) – в), и обстоятелствата по случая показват, че е налице голяма вероятност планът за преструктуриране да бъде приет.

6.  Всяко допълнително удължаване се постановява само ако са спазени условията, посочени в параграф 5, букви а) – ба), и обстоятелствата по случая показват, че е налице голяма вероятност планът за преструктуриране да бъде приет.

7.  Общата продължителност на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, включително удължаване и подновяване на спирането, не надхвърля дванадесет месеца.

7.  Общата продължителност на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, включително удължаване и подновяване на спирането, не може да надхвърля десет месеца. Общата продължителност на спирането е ограничена до два месеца, ако седалището на дружеството е преместено в друга държава членка през последните три месеца преди подаването на молба за започване на процедура по преструктуриране.

8.  Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи могат да отменят изцяло или отчасти спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение:

8.  Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи могат да решат да не спират производство по индивидуални искове за принудително изпълнение или могат да отменят изцяло или отчасти спирането на производство по индивидуални искове за принудително изпълнение:

а)  ако стане очевидно, че определена част от кредиторите, която съгласно националното законодателство би могла да блокира приемането на плана за преструктуриране, не подкрепя продължаването на преговорите; или

а)  ако стане очевидно, че определена част от кредиторите, която съгласно националното законодателство би могла да блокира приемането на плана за преструктуриране, не подкрепя продължаването на преговорите; или

б)  по искане на длъжника или на специалиста в областта на преструктурирането.

б)  по искане на длъжника или на специалиста в областта на преструктурирането, или на мнозинството от засегнатите кредитори; или

 

ба)  ако даден индивидуален кредитор или един клас кредитори е или би бил засегнат несправедливо от спиране на производство по индивидуални искове за принудително изпълнение;

 

бб) ако уязвим кредитор би претърпял значителни икономически затруднения;

9.  Държавите членки гарантират, че когато отделен кредитор или един клас кредитори е или ще бъде засегнат несправедливо от спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, съдебният или административният орган може да вземе решение да не постанови спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или може да отмени вече постановено спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение по отношение на този кредитор или клас кредитори, по искане на засегнатите кредитори.

 

Изменение    60

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Общо спиране, което включва всички кредитори, не позволява откриването на процедури по несъстоятелност по искане на един или повече кредитори.

заличава се

Изменение    61

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1, когато длъжникът изпадне в неплатежоспособност и поради това не е в състояние да изплаща своите задължения, когато същите станат изискуеми, докато производствата са спрени. В такъв случай държавите членки гарантират, че процедурите по преструктуриране не се прекратяват автоматично и че, когато проучва перспективите за постигане на споразумение по успешен план за преструктуриране, докато производствата са спрени, съдебният или административният орган може да вземе решение да отложи откриването на процедура по несъстоятелност и да запази ползите от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение.

3.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1, когато длъжникът изпадне в неплатежоспособност и поради това не е в състояние да изплаща своите задължения, когато същите станат изискуеми, докато производствата са спрени. В такъв случай държавите членки гарантират, че процедурите по преструктуриране не се прекратяват автоматично и че когато проучва перспективите за постигане на споразумение по успешен план за преструктуриране или за прехвърляне на икономически жизнеспособната дейност, докато производствата са спрени, съдебният или административният орган може да вземе решение да отложи откриването на процедура по несъстоятелност и да запази ползите от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че докато производствата са спрени, кредиторите, по отношение на които се прилага спирането, не могат да преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по отношение на дългове, възникнали преди да бъде постановено спирането. Държавите членки могат да ограничат прилагането на настоящата разпоредба до договори от основно значение, които са необходими за продължаването на ежедневното осъществяване на стопанската дейност.

4.  Държавите членки гарантират, че докато производствата са спрени, кредиторите, по отношение на които се прилага спирането, не могат да преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят съществени подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по отношение на дългове, възникнали преди да бъде постановено спирането при условие, че не се причиняват тежки финансови затруднения на кредиторите. За целите на настоящия параграф, подлежащ на изпълнение договор е от съществено значение, когато е необходим за продължаването на ежедневното осъществяване на стопанската дейност, включително всякакви доставки, ако преустановяването на доставките би довело до пълно спиране на дейностите на дружеството.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Държавите членки гарантират, че кредиторите не могат да преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по силата на договорна клауза, в която се предвиждат такива мерки, единствено поради започване на преговори за преструктуриране от страна на длъжника, поради искане за спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, постановяване на такова спиране или подобно събитие, свързано със спирането.

(5)  Държавите членки могат да изискат на кредиторите да бъде забранено преустановяването на изпълнението на своите задължения или прекратяването, ускоряването или по друг начин изменянето на подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по силата на договорна клауза, в която се предвиждат такива мерки, единствено поради започване на преговори за преструктуриране от страна на длъжника, поради искане за спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, постановяване на такова спиране или подобно събитие, свързано със спирането, освен ако са засегнати от него и могат да докажат, че биха понесли значителни вреди от него.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки гарантират, че нищо не възпрепятства длъжника в хода на обичайната стопанска дейност да изплати вземания, които дължи на незасегнати от спирането кредитори, както и вземанията на засегнати от спирането кредитори, които са възникнали след постановяване на спирането и които продължават да възникват, докато производствата са спрени.

заличава се

Изменение    65

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Съдържание на плановете за преструктуриране

Съдържание на плановете за преструктуриране

1.  Държавите членки изискват плановете за преструктуриране, представени за утвърждаване от съдебен или административен орган, да съдържат най-малко следната информация:

1.  Държавите членки изискват плановете за преструктуриране да бъдат утвърдени от съдебен или административен орган и да гарантират, че плановете за преструктуриране се представят на представителите на работниците за информация и консултация. Плановете за преструктуриране съдържат най-малко следната информация:

а)  самоличността на длъжника или естеството на стопанската дейност на длъжника, за която се предлага планът за преструктуриране;

а)  самоличността на длъжника или естеството на стопанската дейност на длъжника, за която се предлага планът за преструктуриране;

б)  оценка на настоящата стойност на активите на длъжника или на стопанската дейност на длъжника, както и мотивирано становище относно причините и размера на финансовите затруднения на длъжника;

б)  оценка на пазарната стойност на активите на длъжника, включително оценка на финансовите задължения и финансовите потоци за времетраенето на плана за преструктуриране, към момента на представяне на плана за утвърждаване, както и очакваната ликвидационна стойност на длъжника или на активите на длъжника, като всички тези оценки се изготвят от съдебен експерт, и мотивирано становище относно причините и размера на финансовите затруднения на длъжника, включително описание на активите и задълженията;

в)  самоличността на засегнатите страни, независимо дали са посочени поименно или са описани чрез препратка към една или повече категории задължения, както и техните вземания или интереси, обхванати от плана за преструктуриране;

в)  самоличността на засегнатите страни, независимо дали са посочени поименно или са описани чрез препратка към една или повече категории задължения, както и техните вземания или интереси, обхванати от плана за преструктуриране;

г)  класовете, в които са групирани засегнатите страни с цел приемане на плана, заедно с обосновка в тази връзка и информация относно съответната стойност на средствата на кредиторите и членовете във всеки клас;

г)  класовете, в които са групирани засегнатите страни, въз основа на обективен критерий, с цел приемане на плана, заедно с обосновка в тази връзка и информация относно съответната стойност на средствата на кредиторите и членовете във всеки клас;

д)  самоличността на незасегнати страни, независимо дали са посочени поименно или са описани чрез препратка към една или повече категории задължения, заедно с излагане на причините защо се предлага да не бъдат засегнати;

д)  самоличността на незасегнати страни, независимо дали са посочени поименно или са описани чрез препратка към една или повече категории задължения, заедно с излагане на причините защо се предлага да не бъдат засегнати;

 

да)  самоличността на специалиста в областта на преструктурирането, когато е приложимо;

е)  условията на плана, включително, но не само:

е)  условията на плана, включително, но не само:

i)  предложената му продължителност;

i)  предложената му продължителност;

ii)  всяко предложение, с което дълговете се разсрочват, опрощават или преобразуват в други форми на задължения;

ii)  всяко предложение, с което дълговете се разсрочват, опрощават или преобразуват в други форми на задължения;

 

iiа)  всяко предложение за спиране на производство по индивидуални искове за принудително изпълнение като част от плана за преструктуриране;

 

iiб)  начините на предоставянето на информация и консултациите с представители на работниците в съответствие с правото на Съюза и с националното право;

 

iiв)  организационните аспекти, които засягат последиците по отношение на заетостта, като например уволнения, намалено работно време или други подобни;

ж)  мнение или мотивирано становище от лицето, което носи отговорност за предлагане на плана за преструктуриране, в което се обяснява защо предприятието е жизнеспособно и как изпълнението на плана за преструктуриране има вероятност да доведе до избягване на несъстоятелност от страна на длъжника и възвръщане на жизнеспособност в дългосрочен план и се посочват очакваните необходими предпоставки за успеха на плана.

ж)  мнение или мотивирано становище от лицето, което носи отговорност за предлагане на плана за преструктуриране, в което се обяснява защо предприятието е жизнеспособно и как изпълнението на плана за преструктуриране има вероятност да доведе до избягване на несъстоятелност от страна на длъжника и/или възвръщане на жизнеспособност в дългосрочен план и се посочват очакваните необходими предпоставки за успеха на плана. Държавите членки могат да предвидят становището или мотивираното становище да бъдат потвърдени от външен експерт, като например специалист в областта на преструктурирането.

 

1a.  държавите членки могат да определят дали кредиторите могат да предложат алтернативен план за преструктуриране. Когато държавите членки вземат такова решение, те определят условията, при които кредиторите могат да предложат алтернативен план за преструктуриране.

2.  Държавите членки изготвят примерен план за преструктуриране, достъпен онлайн. Този примерен план съдържа най-малко информацията, която се изисква съгласно националното законодателство, и осигурява обща, но практическа информация за това как следва да се използва. Примерният план е достъпен на официалния език или езици на държавата членка. Държавите членки полагат усилия примерният план да бъде наличен и на други езици, по-специално на езици, използвани в международната стопанска дейност. Той е разработен по такъв начин, че може да бъде пригоден към нуждите и обстоятелствата на всеки случай.

2.  Държавите членки предоставят контролен списък за преструктуриране, достъпен онлайн. Този контролен списък съдържа най-малко информацията, която се изисква съгласно националното законодателство, и осигурява обща и практическа информация относно достъпната в държавата членка процедура по преструктуриране. Контролният списък е достъпен на официалния език или езици на държавата членка. Държавите членки полагат усилия контролният списък да бъде наличен и на други езици, по-специално на езици, използвани в международната стопанска дейност. Той е разработен по такъв начин, че може да бъде пригоден към нуждите и обстоятелствата на всеки случай.

3.  Страните могат да избират дали да използват примерния план за преструктуриране или не.

 

 

3а.  Държавите членки гарантират, че правата и вземанията на работниците не са засегнати от плана за преструктуриране по член 6, параграф 3 от настоящата директива. Държавите членки гарантират също, че плановете за преструктуриране не оказват въздействие върху професионалните пенсионни фондове или схеми.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Приемане на плановете за преструктуриране

Приемане на плановете за преструктуриране

1.  Държавите членки гарантират, че всички засегнати кредитори имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така могат да предоставят такова право на глас на засегнатите притежатели на собствен капитал в съответствие с член 12, параграф 2.

1.  Държавите членки гарантират, че всички засегнати кредитори, включително работниците, имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране, след като са били надлежно информирани за процедурата и за нейните потенциални последици. Държавите членки могат да предоставят също така такова право на глас на засегнатите притежатели на собствен капитал в съответствие с член 12, параграф 2. Кредиторите, които не са засегнати от плана за преструктуриране, нямат право на глас по отношение на приемането на този план.

 

1a.  Държавите членки гарантират, че когато планът включва мерки, водещи до промени в организацията на работа или в договорните отношения, те се потвърждават от работниците в случаите, за които националното право и практики предвиждат такова потвърждение.

2.  Държавите членки гарантират, че засегнатите страни са третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове. Класовете се формират по такъв начин, че всеки клас се състои от вземания или интереси, свързани с права, които са достатъчно сходни, за да се оправдае считането на членовете на класа за еднородна група с общи интереси. Като минимум обезпечените и необезпечените искания се третират в отделни класове за целите на приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така могат да предвидят работниците да бъдат третирани в собствен клас.

2.  Държавите членки гарантират, че засегнатите страни са третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове съгласно националното право. Класовете се формират по такъв начин, че всеки клас се състои от вземания или интереси, свързани с права, които са достатъчно сходни, за да се оправдае считането на членовете на класа за еднородна група с общи интереси. Като минимум обезпечените и необезпечените искания се третират в отделни класове за целите на приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така предвиждат работниците да бъдат третирани в отделен клас в случаите, при които са засегнати от плана. Държавите членки също така могат да предвидят притежателите на собствен капитал да бъдат третирани в отделен собствен клас.

3.  Формирането на класове се проучва от съдебния или административния орган при подаването на искане за утвърждаване на плана за преструктуриране.

3.  Правото на глас и формирането на класове се проучва от съдебен или административен орган при подаването на искане за утвърждаване на плана за преструктуриране. Държавите членки могат да предвидят проучване на правото на глас и формирането на класове от съдебен или административен орган на по-ранен етап.

4.  Планът за преструктуриране се счита за приет от засегнатите страни, при условие че бъде подкрепен от мнозинство от гледна точка на размера на вземанията или интересите във всеки клас. Държавите членки определят необходимите мнозинства за приемането на план за преструктуриране, които във всеки случай не надхвърлят 75% от размера на вземанията или интересите във всеки клас.

4.  Планът за преструктуриране се счита за приет от засегнатите страни, при условие че бъде подкрепен от мнозинство от гледна точка на размера на вземанията или интересите и на мнозинството кредитори във всеки клас. Държавите членки определят необходимите мнозинства за приемането на план за преструктуриране.

5.  Държавите членки могат да посочат, че гласуването по приемането на план за преструктуриране се извършва под формата на консултация и постигане на съгласие между необходимо мнозинство от засегнати страни във всеки клас.

5.  Държавите членки могат да посочат, че гласуването по приемането на план за преструктуриране се извършва под формата на консултация и постигане на съгласие между необходимо мнозинство от засегнати страни във всеки клас.

6.  Когато не бъде достигнато необходимото мнозинство в един или повече гласуващи класове, несъгласни с плана, планът въпреки това може да бъде утвърден, ако отговаря на изискванията за принудително налагане между класове кредитори, определени в член 11.

6.  Когато не бъде достигнато необходимото мнозинство в един или повече гласуващи класове, несъгласни с плана, планът въпреки това може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, ако отговаря на изискванията за принудително налагане между класове кредитори, определени в член 11.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Утвърждаване на плановете за преструктуриране

Утвърждаване на плановете за преструктуриране

1.  Държавите членки гарантират, че следните планове за преструктуриране могат да станат обвързващи за страните, ако бъдат утвърдени от съдебен или административен орган:

1.  Държавите членки гарантират, че следните планове за преструктуриране могат да станат обвързващи за страните, ако бъдат утвърдени от съдебен или административен орган:

а)  планове за преструктуриране, които засягат интересите на несъгласни с тях засегнати страни;

а)  планове за преструктуриране, които засягат интересите на несъгласни с тях засегнати страни;

б)  планове за преструктуриране, в които се предвижда ново финансиране.

б)  планове за преструктуриране, в които се предвижда ново финансиране.

 

ба)  планове за преструктуриране, предвиждащи загубата на повече от 25% от работната сила;

2.  Държавите членки гарантират, че условията, съгласно които план за преструктуриране може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, са посочени ясно и включват най-малко следното:

2.  Държавите членки гарантират, че условията, съгласно които план за преструктуриране може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, са посочени ясно в тяхното право и включват най-малко следното:

а)  планът за преструктуриране е приет в съответствие с член 9 и е бил съобщен на всички известни кредитори, за които има вероятност да бъдат засегнати от него;

а)  планът за преструктуриране е приет при спазване на изискванията, установени в член 9 и е бил съобщен на всички известни кредитори, за които има вероятност да бъдат засегнати от него;

б)  планът за преструктуриране изпълнява теста за най-добрите интереси на кредиторите;

б)  планът за преструктуриране изпълнява теста за най-добрите интереси на кредиторите;

в)  всяко ново финансиране е необходимо за изпълнението на плана за преструктуриране и не засяга несправедливо интересите на кредиторите.

в)  всяко ново финансиране e необходимо и пропорционално за изпълнението на плана за преструктуриране.

 

ва)  представителите на работниците са били информирани и консултирани.

3.  Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи могат да окажат да утвърдят план за преструктуриране, когато няма реални изгледи този план да предотврати несъстоятелността на длъжника и да гарантира жизнеспособността на предприятието.

3.  Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи отказват да утвърдят план за преструктуриране, когато няма реални изгледи този план да предотврати несъстоятелността на длъжника и да гарантира жизнеспособността на предприятието.

4.  Държавите членки гарантират, че когато съдебен или административен орган трябва да утвърди плана за преструктуриране, за да стане той обвързващ, решението се взема без неоснователно забавяне след подаването на искането за утвърждаване и във всеки случай не по-късно от 30 дни след подаване на искането.

4.  Държавите членки гарантират, че когато съдебен или административен орган трябва да утвърди плана за преструктуриране, за да стане той обвързващ, решението се взема в рамките на разумен срок и без неоснователно забавяне след подаването на искането за утвърждаване.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Принудително налагане между класове кредитори

Принудително налагане между класове кредитори

1.  Държавите членки гарантират, че план за преструктуриране, който не е одобрен от всеки клас засегнати страни, може да бъде утвърден от съдебен или административен орган по предложение на длъжник или кредитор със съгласието на длъжника и да стане обвързващ за един или повече несъгласни с него класове, когато планът за преструктуриране:

1.  Държавите членки гарантират, че план за преструктуриране, който не е одобрен от всеки клас засегнати страни, може да бъде утвърден от съдебен или административен орган по предложение на длъжник или, когато е предвидено от националното право, от кредитор със съгласието на длъжника и да стане обвързващ за един или повече несъгласни с него класове, когато планът за преструктуриране:

а)  отговаря на условията на член 10, параграф 2;

а)  отговаря на условията на член 10, параграф 2, като същевременно осигурява спазването на всички изисквания, предвидени в националното право;

б)  е бил одобрен от поне един клас от засегнати кредитори, различен от клас притежатели на собствен капитал и всеки друг клас, който при определянето на стойността на предприятието не би получил никакви плащания или друго възнаграждение, ако се прилага обичайното класиране по приоритет при ликвидация;

б)  е бил одобрен от мнозинството класове от засегнати кредитори, които не включват притежатели на собствен капитал или всеки друг клас, който при определянето на стойността на предприятието не би получил никакви плащания или друго възнаграждение, ако се прилага обичайното класиране по приоритет при ликвидация;

в)  отговаря на правилото за абсолютен приоритет.

в)  отговаря на правилото за абсолютен приоритет.

2.  Държавите членки могат да определят различен минимален брой засегнати класове, който се изисква за одобряване на плана, определен в параграф 1, буква б).

2.  Държавите членки могат да увеличат минималния брой засегнати класове, който се изисква за одобряване на плана, определен в параграф 1, буква б), при условие, че посоченият минимален брой все още представлява мнозинството от класовете.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато има вероятност от несъстоятелност, акционерите и други притежатели на собствен капитал с интереси по отношение на даден длъжник не могат неоснователно да възпрепятстват приемането или изпълнението на план за преструктуриране, с който предприятието би възвърнало своята жизнеспособност.

1.  Държавите членки гарантират, че когато има вероятност от несъстоятелност, акционерите и други притежатели на собствен капитал с интереси по отношение на даден длъжник не могат неоснователно да възпрепятстват или да създават пречки за приемането или изпълнението на план за преструктуриране, с който предприятието би възвърнало своята жизнеспособност.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Работници

 

Държавите членки гарантират, че правата на работниците, включително правата установени в настоящата директива, няма да бъдат накърнени от процеса на преструктуриране и че е налице независим надзор върху спазването на съответното законодателство на Съюза и национално законодателство. Тези права включват, по-специално:

 

(1)  правото на колективно договаряне и действия при колективен трудов спор; както и

 

(2)  правото на информиране и консултиране, включително по-специално правото на достъп до информация за всяка процедура, която би могла да окаже въздействие върху работните места или възможността на работниците да получат неизплатените им възнаграждения и евентуални бъдещи плащания, в това число във връзка с професионалното пенсионно осигуряване.

 

Държавите членки гарантират също така, че работниците винаги се третират като клас привилегировани и обезпечени кредитори.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съдебният или административният орган определя ликвидационна стойност, когато план за преструктуриране бъде оспорен на основание предполагаемо нарушение на теста за най-добрите интереси на кредиторите.

1.  Съдебният или административният орган определя ликвидационна стойност, когато план за преструктуриране или план за продажба бъде оспорен на основание предполагаемо нарушение на теста за най-добрите интереси на кредиторите.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че плановете за преструктуриране, утвърдени от съдебен или административен орган, са обвързващи за всяка посочена в плана страна.

1.  Държавите членки гарантират, че плановете за преструктуриране, утвърдени от съдебен или административен орган, са обвързващи за всички посочени в плана страни.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да утвърди плана и да постанови парично обезщетение за несъгласните с плана кредитори, платимо от длъжника или от кредиторите, гласували в подкрепа на плана.

б)  да утвърди плана и да направи оценка на възможността на несъгласните с плана кредитори, търпящи необосновани вреди от този план, да се предостави парично обезщетение, и по целесъобразност да нареди посоченото обезщетение да бъде платимо от длъжника.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изискват сделките, посочени в параграф 2, буква д), да бъдат одобрени от специалист в областта на преструктурирането или от съдебен или административен орган, за да бъдат обхванати от защитата, посочена в параграф 1.

3.  Държавите членки изискват сделките, посочени в параграф 2, буква д), да бъдат одобрени от специалист в областта на преструктурирането или от съдебен или административен орган, за да бъдат обхванати от защитата, посочена в параграф 1.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Задължения на директорите

Задължения и ангажименти на директорите

Държавите членки определят правила, за да гарантират, че когато има вероятност от несъстоятелност, директорите имат следните задължения:

1. Държавите членки определят правила, за да гарантират, че когато има вероятност от несъстоятелност, директорите и предприемачите имат следните задължения:

а)  да предприемат незабавни стъпки за свеждане до минимум на загубите за кредиторите, работниците, акционерите и други заинтересовани страни;

а)  да предприемат незабавни стъпки за свеждане до минимум на загубите за кредиторите, работниците, акционерите и други заинтересовани страни;

б)  да отчетат надлежно интересите на кредиторите и други заинтересовани страни;

б)  да отчетат надлежно интересите на кредиторите, работниците и други заинтересовани страни;

 

ба)  да спазват всички свои задължения към кредиторите, работниците, другите заинтересовани страни, държавата и нейните структури;

в)  да предприемат разумни стъпки за избягване на несъстоятелност;

в)  да предприемат разумни стъпки за избягване на несъстоятелност;

г)  да избягват поведение на умишлена или груба небрежност, с което се застрашава жизнеспособността на предприятието.

г)  да избягват поведение на умишлена или груба небрежност, с което се застрашава жизнеспособността на предприятието.

 

га)  да не намаляват умишлено стойността на нетните активи на дружеството;

 

2.  неспазването на задълженията по параграф 1 се взема предвид при определяне на срока и условията на опрощаването в съответствие с член 22.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че свръхзадлъжнелите предприемачи могат да получат пълно опрощаване на своите задължения в съответствие с настоящата директива.

1.  Държавите членки гарантират, че свръхзадлъжнелите добросъвестни предприемачи могат да получат пълно опрощаване на своите задължения в съответствие с настоящата директива.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Пълно опрощаване на задълженията се прилага единствено когато задлъжнелият предприемач е изпълнил изискванията по член 18 от настоящата директива. Предприемачи, които нарушават трудовото право или правото в областта на конкуренцията, се изключват от правото на пълно опрощаване на задълженията.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки предоставят втори шанс на засегнатите предприемачи чрез подкрепа на дейността им и чрез действия за възстановяване, които помагат за повторно разгръщане на предприемаческия им потенциал.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

Член 20

Срок за опрощаване на задълженията

Срок за опрощаване на задълженията

1.  Срокът, след който свръхзадлъжнели предприемачи могат да получат пълно опрощаване на своите задължения, не е по-дълъг от три години, като започва да тече от:

1.  Срокът, след който свръхзадлъжнели предприемачи могат за първи път да получат пълно опрощаване на своите задължения, не е по-дълъг от пет години, като започва да тече от:

а)  датата, на която съдебният или административният орган се е произнесъл по искането за откриване на такава процедура, в случай на процедура, която приключва с ликвидация на имуществото на свръхзадлъжнелия предприемач; или

а)  датата, на която съдебният или административният орган се е произнесъл по искането за откриване на такава процедура, в случай на процедура, която приключва с ликвидация на имуществото на свръхзадлъжнелия предприемач; или

б)  датата, на която започва изпълнението на плана за погасяване, в случай на процедура, която включва план за погасяване.

б)  датата, на която започва изпълнението на плана за погасяване, в случай на процедура, която включва план за погасяване.

2.  Държавите членки гарантират, че при изтичане на срока за опрощаване на задълженията, свръхзадлъжнелите предприемачи получават опрощаване на своите задължения, без да е необходимо да подават повторно искане до съдебен или административен орган.

2.  Държавите членки гарантират, че при изтичане на срока за опрощаване на задълженията, свръхзадлъжнелите предприемачи получават опрощаване на своите задължения.

 

2a.  Държавите членки могат да предвидят по-дълги срокове за опрощаване на задължения в случаи, при които даден предприемач е подал молба за втора или следваща процедура на опрощаване на задължения.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Чрез дерогация от членове 19, 20 и 21 държавите членки могат да запазят или да въведат разпоредби за ограничаване на достъпа до опрощаване на задълженията или за определяне на по-дълги срокове за получаване на пълно опрощаване или по-дълги периоди на забрана за осъществяване на дейност при някои ясно определени обстоятелства и когато тези ограничения са обосновани от общ интерес, по-специално когато:

1.  Чрез дерогация от членове 19, 20 и 21 държавите членки запазват или въвеждат разпоредби за ограничаване на достъпа до опрощаване на задълженията или за определяне на по-дълги срокове за получаване на пълно опрощаване или по-дълги периоди на забрана за осъществяване на дейност при някои ясно определени обстоятелства и когато тези ограничения са обосновани от общ интерес по-специално когато:

Изменение    81

Предложение за директива

Член 22 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  свръхзадлъжнелият предприемач е действал по непочтен или недобросъвестен начин спрямо кредиторите при изпадането му в задлъжнялост или при събирането на дълговете;

а)  свръхзадлъжнелият предприемач е действал по непочтен или недобросъвестен начин спрямо кредиторите при изпадането му в задлъжнялост или при събирането на дълговете. Комисията предоставя насоки за държавите членки относно установяването на набор от критерии за непочтено или недобросъвестно действие;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  свръхзадлъжнелият предприемач не спазва плана за погасяване или друго задължение, свързано със защитата на интересите на кредиторите;

б)  свръхзадлъжнелият предприемач не спазва в значителна степен плана за погасяване или друго задължение, свързано със защитата на интересите на кредиторите, като се вземат под внимание затрудненията при спазването на процедурите по несъстоятелност и преструктуриране, които изпитват микро- и малките предприятия.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  когато предприемачите или техните директори са действали в нарушение на своите задължения по член 18, или когато предприемачите или техните директори са нарушили трудовото право или правото в областта на конкуренцията.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят по-дълги срокове за опрощаване на задължения в случаите, в които основното жилище на свръхзадлъжнял предприемач е изключено от възможността за осребряване на имущество с цел запазване на препитанието на свръхзадлъжнелия предприемач и неговото семейство.

2.  Държавите членки могат да предвидят по-дълги срокове за опрощаване на задължения с цел запазване на препитанието на свръхзадлъжнелия предприемач и неговото семейство, когато основното жилище на свръхзадлъжнял предприемач е изключено от възможността за осребряване на имущество.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изключат от опрощаването определени категории задължения, като например обезпечени дългове или дългове в резултат на наказателноправни санкции или деликтна отговорност, или да определят по-дълъг срок за опрощаване на задължения, когато такива изключения или по-дълги срокове са обосновани от общ интерес.

3.  Държавите членки могат да изключат от опрощаването или да определят по-дълъг срок за опрощаване на определени категории задължения, като например обезпечени дългове или дългове в резултат на наказателноправни санкции или деликтна отговорност, когато такива изключения или по-дълги срокове са обосновани от общ интерес.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от член 21 държавите членки могат да предвидят по-дълги или безсрочни периоди за забрана за осъществяване на дейност, когато свръхзадлъжнелият предприемач упражнява професия, към която се прилагат специфични етични правила, или когато забраната е поставена от съд в рамките на наказателно производство.

4.  Чрез дерогация от член 21 държавите членки могат да предвидят по-дълги или безсрочни периоди за забрана за осъществяване на дейност, когато свръхзадлъжнелият предприемач упражнява професия, към която се прилагат специфични етични правила и предприемачът е нарушил посочените правила, или когато забраната е постановена от съд в рамките на наказателно производство.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Що се отнася до параграф 1, буква а), Комисията осигурява насоки за държавите членки, за да изготвят набор от критерии за определяне на това какво представлява непочтено или недобросъвестно действие в този контекст.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато свръхзадлъжнял предприемач е натрупал професионални дългове при упражняване на своята търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, както и лични дългове извън тези дейности, всички дългове се разглеждат в рамките на една процедура за целите на получаване на опрощаване.

1.  Държавите членки гарантират, че когато свръхзадлъжнял предприемач е натрупал професионални дългове при упражняване на своята търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, както и лични дългове извън тези дейности, професионалните дългове се разглеждат в рамките на една процедура за целите на опрощаването им отделно от личните дългове. Когато са предвидени отделни процедури за опрощаването на професионалните и личните дългове, тези процедури могат да бъдат координирани за целите на опрощаването в съответствие с настоящата директива.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1 и да посочат, че професионалните и личните дългове следва да се разглеждат в отделни процедури, при условие че тези процедури могат да бъдат координирани за целите на получаване на опрощаване на задължения в съответствие с настоящата директива.

заличава се

Изменение    90

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че медиаторите, синдиците и други специалисти, назначени във връзка с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, получават необходимото първоначално и последващо обучение, за да се гарантира, че техните услуги се предоставят по ефективен, безпристрастен, независим и компетентен начин по отношение на страните.

1.  Държавите членки гарантират, че медиаторите, синдиците и други специалисти, назначени във връзка с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, получават необходимото първоначално и последващо обучение и квалификация, за да се гарантира, че техните услуги се предоставят по ефективен, безпристрастен, независим и компетентен начин по отношение на страните.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията улеснява споделянето на най-добри практики между държавите членки с цел повишаване на качеството на обучението на цялата територия на Съюза, в това число посредством мрежи за контакт и инструменти за обмен на опит и изграждане на капацитет, и при необходимост чрез организиране на обучения за представителите на съдебната власт и административните органи, на които са възложени процедурите по преструктуриране, по несъстоятелност и за предоставяне на втори шанс.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки насърчават с всички средства, които считат за подходящи, разработването и спазването на доброволни кодекси на поведение от специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги.

2.  Държавите членки гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги се съобразяват с нормативно уредени кодекси за поведение, които включват най-малко разпоредби във връзка с обучението, квалификацията, лицензирането, регистрацията, личната отговорност, застраховането и добрата репутация.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки определят ефективни санкции за неизпълнение на задълженията на специалистите съгласно настоящия член и друго относимо законодателство на Съюза или национално законодателство.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Държавите членки осигуряват публично достъпна информация относно органите, които осъществяват надзор или контрол върху специалистите в областта на преструктурирането.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 27a

 

Информация на разположение на предприемачите, на които е предоставен втори шанс

 

1.  Държавите членки гарантират, че предприемачите, на които е предоставен втори шанс, разполагат с достъп до относима, актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличната административна, правна, стопанска или финансова подкрепа, пригодена спрямо техните потребности, както и до евентуални средства, които са на тяхно разположение с цел улесняване на започването на нова стопанска дейност.

 

2.  Държавите членки съобщават ежегодно на Комисията информацията, която се предоставя съгласно параграф 1.

 

3.  Комисията публикува на уебсайта си по лесен за ползване начин информацията, която се предоставя съгласно параграф 1 и се получава в съответствие с параграф 2.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  По време на процедура по преструктуриране е недопустима какво и да било промяна в центъра на основните интереси на длъжника по смисъла на Регламент 2015/848.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  уведомления до кредиторите;

в)  уведомления до кредиторите, включително до представителите на работниците;

Изменение    98

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  броя на изгубените работни места, прехвърлянето отчасти или изцяло на стопанска дейност, частичните съкращения, последиците от споразуменията за преструктуриране за работните места, нарушенията на задълженията на директорите и нивото на публично финансиране;

Изменение    99

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  броя на длъжниците, които след провеждането на процедура по буква а), подточка iii), са започнали нова стопанска дейност;

Изменение    100

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жв)  средния период от време между края на процедурата и започването на нова стопанска дейност при длъжниците, започнали нова стопанска дейност след провеждането на процедура по буква а), подточки ii) и iii);

Изменение    101

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жг)  броя на изгубените работни места, частично или цялостно прехвърляне на стопанската дейност, частичните съкращения на персонал и последиците от споразуменията за преструктуриране върху заетостта и нивото на публично финансиране;

Изменение    102

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жд)  броя на съкратените работни места, частично или цялостно прехвърляне на стопанската дейност и въздействието на споразуменията за преструктуриране върху заетостта;

Изменение    103

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

же)  броя на измамните процедури по преструктуриране и несъстоятелност и функционирането на наличните механизми за принудително изпълнение.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки изготвят статистика от обобщените данни, посочени в параграфи 1 и 2, за пълни календарни години, приключващи на 31 декември от съответната година, като започват с данните, събрани за първата календарна година след [началната дата на прилагане на мерките за изпълнение]. Тези статистически данни се съобщават на Комисията ежегодно въз основа на стандартен формуляр за съобщаване на данни до 31 март от календарната година, следваща годината, за която са събрани данни.

3.  Държавите членки изготвят статистика от обобщените данни, посочени в параграфи 1 и 2, за пълни календарни години, приключващи на 31 декември от съответната година, като започват с данните, събрани за първата календарна година след [началната дата на прилагане на мерките за изпълнение]. Тези статистически данни се съобщават на Комисията ежегодно въз основа на стандартен формуляр за съобщаване на данни до 31 март от календарната година, следваща годината, за която са събрани данни. Държавите членки представят посочените статистически данни на лесен за ползване уебсайт.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 29 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията централизира на своя уебсайт информацията, посочена в параграфи 1 – 3 от настоящия член, по публично достъпен, безплатен и лесен за ползване начин.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 30a

 

Задължение за докладване

 

1.  Всеки длъжник, участващ в процедура по преструктуриране, несъстоятелност или опрощаване на задължения в дадена държава членка и който извършва дейност и в друга държава членка, докладва на компетентния орган, администрация или съд на двете държави членки в началото на всяка от тези процедури.

 

2.  Длъжникът е длъжен да докладва същността, обема и структурата на своята стопанска дейност в друга държава членка или трети държави, на администрацията на съда, ангажиран в процедурата по преструктуриране, несъстоятелност или опрощаване на задължения.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  Директива 2008/94/ЕО.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [5 години след началната дата на прилагане на мерките за изпълнение] и на всеки 7 години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива, включително за това дали следва да бъдат проучени допълнителни мерки за консолидиране и укрепване на правната рамка за преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс.

Не по-късно от [3 години след началната дата на прилагане на мерките за изпълнение] и на всеки 5 години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането и въздействието на настоящата директива. Въз основа на посочената оценка, след прегледа на настоящата директива, Комисията представя законодателно предложение, ако е целесъобразно, като обмисля допълнителни мерки за консолидиране и хармонизиране на правната рамка за преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс, по-специално в области като условията за откриване на процедури по несъстоятелност, общо определение за несъстоятелност, реда на вземанията и отменителните искове.

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (7.12.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Докладчик по становище: Енрике Калвет Чамбон

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да бъдат премахнати пречките за упражняването на основни свободи като свободното движение на капитали и свободата на установяване, които произтичат от разлики между националното законодателство и процедурите за превантивно преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс. Настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност; че почтените свръхзадлъжнели предприемачи получават втори шанс след пълно опрощаване на задълженията след разумен срок; и че ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията се подобрява, по-специално чрез намаляване на тяхната продължителност.

(1)  Целта на настоящата директива е да спомогне за доброто функциониране на вътрешния пазар чрез премахване на пречките за упражняването на основни свободи като свободното движение на капитали и свободата на установяване, които произтичат от разлики между националното законодателство и процедурите за превантивно преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс, като по този начин да способства за установяването на истински съюз на капиталовите пазари. Настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност; че почтените свръхзадлъжнели предприемачи получават втори шанс след пълно опрощаване на задълженията след разумен срок; и че ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията се подобрява, по-специално чрез намаляване на тяхната продължителност. Превантивните решения, наричани понякога pre-pack („предшестващи процедури“), са характерна особеност на засилваща се тенденция в съвременното право в областта на несъстоятелността да се отдава предпочитание на подходи, които, за разлика от традиционния подход за ликвидация на предприятието в криза, имат за цел неговото финансово възстановяване или най-малкото спасяването на все още икономически жизнеспособните му части, като по този начин се способства запазването на работни места.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Преструктурирането следва да даде възможност на предприятията с финансови затруднения да продължат изцяло или отчасти да осъществяват дейност чрез промяна на състава, условията или структурата на активи и пасиви или на тяхната капиталова структура, включително чрез продажба на активи или части от предприятието. Рамките за превантивно преструктуриране следва преди всичко да позволят на предприятията да се преструктурират на ранен етап и да избягнат несъстоятелност. Тези рамки следва да увеличат до максимум цялостната стойност за кредиторите, собствениците и икономиката като цяло и следва да предотвратят ненужните загуби на работни места, знания и умения. Те също така следва да предотвратяват натрупването на необслужвани заеми. Следва да се защитят правата на всички засегнати страни в процеса на преструктуриране. Същевременно нежизнеспособните предприятия без перспективи за оцеляване следва да бъдат ликвидирани във възможно най-кратък срок.

(2)  Преструктурирането следва да даде възможност на предприятията с финансови затруднения да продължат изцяло или отчасти да осъществяват дейност чрез промяна на състава, условията или структурата на активи и пасиви или на тяхната капиталова структура, включително чрез продажба на активи или части от предприятието или на предприятието като цяло, ако тези операции също спомагат за удовлетворяването на кредиторите, както при ликвидацията на активи. Рамките за превантивно преструктуриране следва преди всичко да позволят на предприятията да се преструктурират на ранен етап и да избягнат несъстоятелност. Тези рамки следва да увеличат до максимум цялостната стойност за кредиторите – в сравнение с тази, която биха получили в случай на ликвидация на активите, собствениците и икономиката като цяло и следва да предотвратят ненужните загуби на работни места, знания и умения. Те също така следва да предотвратяват натрупването на необслужвани заеми (НОЗ), като най-ефективният начин за справяне с тях е един цялостен и координиран подход, който съчетава набор от допълващи действия в областта на политиката на национално равнище и когато е целесъобразно, на равнище на Съюза. Следва да се защитят правата на всички засегнати страни в процеса на преструктуриране. Същевременно нежизнеспособните предприятия без перспективи за оцеляване следва да бъдат ликвидирани във възможно най-кратък срок.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Твърде продължителните процедури за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване в няколко държави членки представляват важен фактор, който води до ниски проценти на събиране на вземанията и възпира инвеститорите от осъществяване на стопанска дейност в юрисдикции, в които има риск процедурите да отнемат твърде много време.

(5)  Твърде продължителните процедури за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване в няколко държави членки представляват важен фактор, който води до ниски проценти на събиране на вземанията и възпира инвеститорите от осъществяване на стопанска дейност в юрисдикции, в които има риск процедурите да отнемат твърде много време и да бъдат ненужно скъпи.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Всички тези разходи водят до допълнителни разходи за инвеститори при оценката на рисковете длъжниците да се сблъскат с финансови затруднения в една или повече държави членки и до разходи за преструктуриране на дружества с клонове, кредитори или активи в други държави членки, какъвто най-често е случаят при преструктуриране на международни групи от предприятия. Редица инвеститори изтъкват несигурността във връзка с правилата относно несъстоятелността или риска от продължителни или сложни процедури по несъстоятелност в друга държава като основната причина да не инвестират или да не встъпят в делови отношения с партньор извън своята държава.

(6)  Всички тези разлики водят до допълнителни разходи за инвеститорите при оценката на рисковете длъжниците да се сблъскат с финансови затруднения в една или повече държави членки или при оценката на рисковете, свързани с поемането на жизнеспособни дейности, извършвани от предприятия в затруднение, и до разходи за преструктуриране на дружества с клонове, кредитори или активи в други държави членки, какъвто най-често е случаят при преструктуриране на международни групи от предприятия. Редица инвеститори изтъкват несигурността във връзка с правилата относно несъстоятелността или риска от продължителни или сложни процедури по несъстоятелност в друга държава като основната причина да не инвестират или да не встъпят в делови отношения с партньор извън своята държава. Ето защо тази несигурност действа като демотивиращ фактор, който възпрепятства свободата на установяване на предприятията и желанието за предприемачество и накърнява доброто функциониране на вътрешния пазар. По-специално повечето малки и средни предприятия не разполагат с необходимите ресурси за оценка на рисковете, свързани с трансграничната дейност.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Тези разлики водят до различни условия за достъп до кредитиране и до различни проценти на събиране на вземанията в отделните държави членки. Поради това за добре функциониращия единен пазар като цяло и по-специално за изграждането на работещ съюз на капиталовите пазари е изключително важно да се постигне по-висока степен на хармонизиране в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс.

(7)  Тези разлики водят до различни условия за достъп до кредитиране и до различни проценти на събиране на вземанията в отделните държави членки и възпрепятстват свободното движение на капитали в рамките на вътрешния пазар. Анализът показва, че ефикасните рамки за превантивно преструктуриране са свързани по положителен начин с нивото на предприемаческата активност в държавите членки и също така биха могли да смекчат неблагоприятните последствия от намаляването на задлъжнялостта от гледна точка на финансовата стабилност и икономическата активност. Поради това за добре функциониращия единен пазар като цяло и по-специално за изграждането на работещ съюз на капиталовите пазари, както и за жизнеспособността на икономическите дейности е изключително важно да се постигне по-висока степен на хармонизиране в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7 а ( ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Хармонизацията на законодателството в областта на несъстоятелността е необходима стъпка към общо европейско търговско право. Въпреки това достиженията на правото на Съюза в областта на търговското право са нехомогенни и непълни. По-нататъшната конвергенция е от съществено значение за доброто функциониране на европейския единен пазар.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Пречките за упражняването на основни свободи не се ограничават само до трансгранични ситуации. Наличието на все по-взаимосвързан единен пазар — на който стоките, услугите, капиталите и работниците се придвижват свободно — с все по-засилващо се цифрово измерение означава, че много малко дружества са ограничени само до една държава, ако се отчетат всички съответни елементи, като например тяхната клиентска база, веригата на доставки, обхватът на дейностите им, инвеститорите и капиталовата база. Дори случаите на несъстоятелност, ограничени в рамките на една държава, могат да окажат въздействие върху функционирането на единния пазар чрез т. нар. ефект на доминото, при който обявяването на едно предприятие в несъстоятелност може да доведе до други случаи на несъстоятелност по веригата на доставки.

(9)  Пречките за упражняването на основни свободи не се ограничават само до трансгранични ситуации. Наличието на все по-взаимосвързан единен пазар — на който стоките, услугите, капиталите и работниците се придвижват свободно — с все по-засилващо се цифрово измерение означава, че много малко дружества са ограничени само до една държава, ако се отчетат всички съответни елементи, като например тяхната клиентска база, веригата на доставки, обхватът на дейностите им, инвеститорите и капиталовата база. Дори случаите на несъстоятелност, ограничени в рамките на една държава, могат да окажат въздействие върху функционирането на единния пазар чрез т. нар. ефект на доминото, при който обявяването на едно предприятие в несъстоятелност може да доведе до други случаи на несъстоятелност по веригата на доставки, спрямо което са особено уязвими малките и средните предприятия.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета62 е насочен към въпроси, свързани с компетентността, признаването и изпълнението, приложимото право и координацията на трансгранични производства по несъстоятелност, както и взаимното свързване на регистрите по несъстоятелност. Неговото приложно поле обхваща превантивните процедури, които насърчават спасяването на икономически жизнеспособни длъжници, както и процедури, които дават втори шанс на предприемачите. При все това Регламент (ЕС) 2015/848 няма за предмет преодоляването на несъответствията между тези процедури в националните законодателства. Освен това инструмент, ограничен само до случаи на трансгранична несъстоятелност, не би могъл да премахне всички пречки за свободното движение, нито пък е реалистично инвеститорите да определят предварително трансграничното или националното естество на евентуалните бъдещи финансови затруднения на длъжника. Поради това е необходимо да се отиде отвъд въпросите в областта на съдебното сътрудничество и да се установят минимални материалноправни стандарти.

(10)  Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета62 е насочен към въпроси, свързани с компетентността, признаването и изпълнението, приложимото право и координацията на трансгранични производства по несъстоятелност, както и взаимното свързване на регистрите по несъстоятелност. Неговото приложно поле обхваща образуваните въз основа на публично решение превантивни процедури, които насърчават спасяването на икономически жизнеспособни длъжници, както и процедури, които дават втори шанс на предприемачите. При все това Регламент (ЕС) 2015/848 няма за предмет преодоляването на несъответствията между тези процедури в националните законодателства и не засяга поверителните процедури. Освен това инструмент, ограничен само до случаи на трансгранична несъстоятелност, не би могъл да премахне всички пречки за свободното движение, нито пък е реалистично инвеститорите да определят предварително трансграничното или националното естество на евентуалните бъдещи финансови затруднения на длъжника. Поради това е необходимо да се отиде отвъд въпросите в областта на съдебното сътрудничество и да се установят минимални материалноправни стандарти.

_________________

_________________

62 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).

62 Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Разходите за преструктуриране трябва да се намалят както за длъжниците, така и за кредиторите. Поради това следва да се намалят разликите, които възпрепятстват ранното преструктуриране на жизнеспособни предприятия с финансови затруднения и възможността за втори шанс за почтени предприемачи. Това би следвало да осигури повишена прозрачност, правна сигурност и предвидимост в Съюза. Освен това така би следвало да се увеличи до максимум събирането на вземания за всички видове кредитори и инвеститори и да се насърчат трансграничните инвестиции. По-голямата съгласуваност също така би следвало да улесни преструктурирането на групи от дружества, независимо от това къде в Съюза се намират членовете на групата.

(11)  Разходите за преструктуриране трябва да се намалят както за длъжниците, така и за кредиторите, които често понасят непряко тези разходи поради намаляването на размера на плащанията, които получават по своите вземания. Поради това следва да се намалят разликите, които възпрепятстват ранното преструктуриране на жизнеспособни предприятия с финансови затруднения и възможността за втори шанс за почтени предприемачи. Това би следвало да осигури повишена прозрачност и по-голяма правна сигурност и предвидимост в Съюза както за длъжниците, така и за кредиторите. Освен това така би следвало да се увеличи до максимум събирането на вземания за всички видове кредитори и инвеститори и да се насърчат трансграничните инвестиции. По-голямата съгласуваност също така би следвало да улесни преструктурирането на групи от дружества, независимо от това къде в Съюза се намират членовете на групата.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Премахването на пречките за ефективното преструктуриране на жизнеспособни предприятия с финансови затруднения допринася за свеждане до минимум на загубите на работни места, загубите за кредиторите във веригата на доставки, запазване на ноу-хау и умения и съответно е от полза за икономиката в по-широк план. С улесняването на втория шанс за предприемачите се избягва изключването им от пазара на труда и се създават условия да започнат отново предприемаческа дейност, като извлекат поуки от предишния опит. На последно място, намаляването на продължителността на процедурите за преструктуриране ще доведе до по-високи проценти на събиране на вземанията за кредитори, тъй като по-дългите срокове обикновено водят единствено до допълнителна загуба на стойност за предприятието. Нещо повече, ефикасните рамки относно несъстоятелността биха позволили по-добра оценка на рисковете, свързани с решения за отпускане и вземане на заеми, и биха улеснили адаптирането на свръхзадлъжнели предприятия, като сведат до минимум икономическите и социалните разходи, свързани с процеса на намаляване на задлъжнялостта им.

(12)  Премахването на пречките за ефективното преструктуриране на жизнеспособни предприятия с финансови затруднения допринася за свеждане до минимум на загубите на работни места, загубите за кредиторите във веригата на доставки, запазване на ноу-хау и умения и съответно е от полза за икономиката в по-широк план. За постигане на тази цел и за запазване на работните места и на дейността е необходимо да се даде възможност тези процедури да се извършват изцяло или частично в среда на поверителност, което предполага по-специално едно по-добро уточняване на правата на работниците. С улесняването на втория шанс за предприемачите се избягва изключването им от пазара на труда и се създават условия да започнат отново предприемаческа дейност, като извлекат поуки от предишния опит. На последно място, намаляването на продължителността на процедурите за преструктуриране ще доведе до по-високи проценти на събиране на вземанията за кредитори, тъй като по-дългите срокове обикновено водят единствено до допълнителна загуба на стойност за предприятието. Нещо повече, ефикасните рамки относно несъстоятелността биха позволили по-добра оценка на рисковете, свързани с решения за отпускане и вземане на заеми, и биха улеснили адаптирането на свръхзадлъжнели предприятия, като сведат до минимум икономическите и социалните разходи, свързани с процеса на намаляване на задлъжнялостта им.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  По-специално малките и средните предприятия следва да извлекат полза от един по-съгласуван подход на равнището на Съюза, тъй като те не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с големи разходи за преструктуриране и за да се възползват от по-ефикасните процедури за преструктуриране в някои държави членки. Малките и средните предприятия, особено когато се сблъскват с финансови затруднения, често не разполагат с необходимите ресурси, за да получат професионален съвет, поради което следва да бъдат въведени инструменти за ранно предупреждение, които да известяват длъжниците, че е необходимо спешно да предприемат действия. С оглед да се помогне на такива предприятия да се преструктурират при ниски разходи следва да се разработят примерни планове за преструктуриране в национален мащаб, които да бъдат достъпни онлайн. Длъжниците следва да бъдат в състояние да ги използват и приспособяват към своите нужди и към специфичните особености на своя бизнес.

(13)  По-специално малките и средните предприятия следва да извлекат полза от един по-съгласуван подход на равнището на Съюза, тъй като те не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с големи разходи за преструктуриране и за да се възползват от по-ефикасните процедури за преструктуриране в някои държави членки. Малките и средните предприятия, особено когато се сблъскват с финансови затруднения, често не разполагат с необходимите ресурси, за да получат професионален съвет, поради което следва да бъдат въведени инструменти за ранно предупреждение, които да известяват длъжниците, че е необходимо спешно да предприемат действия. С оглед да се помогне на такива предприятия да се преструктурират при ниски разходи следва да се разработят примерни планове за преструктуриране в национален мащаб, които да бъдат достъпни онлайн. Длъжниците следва да бъдат в състояние да ги използват и приспособяват към своите нужди и към специфичните особености на своя бизнес. Длъжникът следва да може да намира създадени за конкретния случай и специални решения заедно с трети лица или кредитори – или чрез намаляване на дълговете към всички кредитори или към голяма част от тях, или чрез преотстъпване на дейностите, които са жизнеспособни, като съдейства по по-добър начин за удовлетворяването на кредиторите, отколкото чрез ликвидация на активи. Най-накрая, следва да се предоставят на разположение професионални консултации от специалисти в областта на преструктурирането с подкрепата на асоциации на предприятия и други заинтересовани страни, като се вземат предвид особеностите на МСП.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Свръхзадлъжнялостта на потребителите е въпрос, който поражда сериозни икономически и социални тревоги, и е тясно свързан с намаляването на прекомерната задлъжнялост. Освен това често е невъзможно да се направи разграничение между потребителските и стопанските дългове на предприемачите. Схемите за предоставяне на втори шанс за предприемачите няма да бъдат ефективни, ако предприемачите трябва да преминават през отделните процедури с различни условия на достъп и срокове за опрощаване на задълженията, за да бъдат опростени свързаните и несвързаните с бизнеса им лични дългове. Поради тези причини, макар настоящата директива да не включва обвързващи правила относно свръхзадлъжнялостта на потребителите, държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат разпоредбите за опрощаване на задължения и към потребителите.

(15)  Свръхзадлъжнялостта на потребителите е въпрос, който поражда сериозни икономически и социални тревоги, и е тясно свързан с намаляването на прекомерната задлъжнялост. Освен това, докато в някои юрисдикции се прави ясно разграничение между потребителските и стопанските дългове на предприемачите, в други юрисдикции прокарването на такова разграничение е по-трудно и не е общоприета практика. В такива юрисдикции схемите за предоставяне на втори шанс за предприемачите може да не бъдат ефективни, ако предприемачите трябва да преминават през отделните процедури с различни условия на достъп и срокове за опрощаване на задълженията, за да бъдат опростени свързаните и несвързаните с бизнеса им лични дългове. Поради тези причини, макар настоящата директива да не включва обвързващи правила относно свръхзадлъжнялостта на потребителите, държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат разпоредбите за опрощаване на задължения и към потребителите.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Колкото по-рано длъжникът е в състояние да узнае за своите финансови затруднения и да предприеме подходящи действия, толкова по-голяма е вероятността да се избегне заплахата от несъстоятелност или, в случай че жизнеспособността на предприятието е трайно увредена, толкова по-добре организиран и ефикасен е процесът по ликвидация. Поради това следва да бъде осигурена ясна информация относно достъпните процедури за превантивно преструктуриране, както и инструменти за ранно предупреждение, така че длъжниците, които започват да изпитват финансови проблеми, да бъдат стимулирани да предприемат действия на ранен етап. Евентуалните механизми за ранно предупреждение следва да включват счетоводни и мониторингови задължения за длъжника или неговия управителен орган, както и задължения за отчитане съгласно кредитни споразумения. В допълнение към това трети страни с подходяща информация, като например счетоводители и данъчни и социалноосигурителни органи, биха могли да бъдат стимулирани или задължени съгласно националното законодателство да съобщават за отрицателни развития.

(16)  Колкото по-рано длъжникът е в състояние да узнае за своите финансови затруднения и да предприеме подходящи действия, толкова по-голяма е вероятността да се избегне заплахата от несъстоятелност или, в случай че жизнеспособността на предприятието е трайно увредена, толкова по-добре организиран и ефикасен е процесът по ликвидация. Поради това следва да бъде осигурена ясна информация относно достъпните процедури за превантивно преструктуриране, както и инструменти за ранно предупреждение, така че длъжниците, които започват да изпитват финансови проблеми, да бъдат стимулирани да предприемат действия на ранен етап. Евентуалните механизми за ранно предупреждение следва да включват счетоводни и мониторингови задължения за длъжника или неговия управителен орган, като се взема предвид липсата на финансови ресурси в МСП, както и задължения за отчитане съгласно кредитни споразумения. В допълнение към това социалноосигурителните, данъчните и одитните органи следва да разполагат съгласно националното законодателство с механизми за сигнализиране на възможно най-ранен етап за всяко рисково развитие във връзка със стопански дългове. Достъпът до публична, безплатна и лесна за използване информация относно правните процедури за преструктуриране и по несъстоятелност е първа стъпка към повишаване на осведомеността на длъжниците и предприемачите и към предотвратяване на случаи на несъстоятелност. Освен това в съответствие със стратегията си за цифровия единен пазар Комисията следва да насърчава използването и разработването на нови информационни технологии за известяване и онлайн съобщения с цел осигуряване на по-ефективни процедури за ранно предупреждение.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Фазата на ранно предупреждение, имаща за цел да изпревари възникването на кризата, е предназначена да бъде средство за подкрепа, което да даде сигнал за затрудненията, възникващи за длъжника, и да му даде възможност за бързо анализиране и решаване на икономическите и финансовите проблеми, пред които е изправено предприятието, чрез предоставяне на разположение за тази цел на ресурси от различно естество, като това става на доброволна основа, без да бъде налаган определен вид поведение или без непременно наличието на криза да се разкрива пред трети лица. Поради това е важно решението относно това дали разпоредбите за задължителен мониторинг да бъдат ограничени до МСП да бъде предоставено на държавите членки, като се има предвид, че самите МСП често не успяват самостоятелно да задействат процесите на преструктуриране поради редица фактори, които намаляват тяхната конкурентоспособност, като например малкият им мащаб, липсата на силно корпоративно управление, на ефективни оперативни процедури и на ресурси за мониторинг и планиране, както и по-малката им способност да понесат съответните разходи за това.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се насърчи ефикасността и да се намалят забавянията и разходите националните рамки за превантивно преструктуриране следва да включват гъвкави процедури, с които се ограничава участието на съдебни или административни органи само до случаите, в които това е необходимо и пропорционално с оглед на защитата на интересите на кредиторите и на други заинтересовани страни, които е вероятно да бъдат засегнати. За да се избегнат ненужните разходи и да бъде отразен ранният характер на процедурата, длъжниците следва по принцип да продължат да разполагат с контрол върху своето имущество и ежедневното управление на стопанската дейност. Назначаването на специалист по преструктуриране, било то медиатор, който подкрепя преговорите по план за преструктуриране, или синдик, който осъществява надзор на действията на длъжника, не следва винаги да бъде задължително, а да се решава поотделно във всеки случай в зависимост от обстоятелствата по случая или конкретните нужди на длъжника. Освен това не следва да е необходимо съдебно разпореждане за откриването на процеса по преструктуриране, който може да бъде неформален, при условие че не се засягат правата на трети страни. Независимо от това следва да се гарантира определена степен на упражняване на надзор, когато това е необходимо, за да се защитят законните интереси на един или повече кредитори или на друга заинтересована страна. Такъв може да бъде случаят по-специално, когато съдебен или административен орган постановява общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или когато изглежда необходимо да се наложи план за преструктуриране на несъгласни с плана класове кредитори.

(18)  С цел да се насърчи ефикасността и да се намалят забавянията и разходите, националните рамки за превантивно преструктуриране следва да включват гъвкави и своевременни процедури, с които се ограничава участието на съдебни или административни органи само до случаите, в които това е необходимо и пропорционално с оглед на защитата на интересите на кредиторите и на други заинтересовани страни, които е вероятно да бъдат засегнати. За да се избегнат ненужните разходи и да бъде отразен ранният характер на процедурата, длъжниците следва по принцип да продължат да разполагат с контрол върху своето имущество и ежедневното управление на стопанската дейност. Назначаването на специалист по преструктуриране, било то медиатор, който подкрепя преговорите по план за преструктуриране, или синдик, който осъществява надзор на действията на длъжника, не следва винаги да бъде задължително, тъй като подобно изискване невинаги може да относимо, необходимо, полезно или в интерес на длъжника, особено в не толкова сложни случаи с малко на брой засегнати кредитори, и може да доведе до несъразмерно голяма административна тежест при някои юрисдикции. Вместо това, за назначаването следва да се решава поотделно във всеки случай в зависимост от обстоятелствата по случая или конкретните нужди на длъжника. Освен това не следва да е необходимо съдебно разпореждане за откриването на процеса по преструктуриране, който може да бъде неформален, при условие че не се засягат правата на трети страни. Независимо от това следва да се гарантира определена степен на упражняване на надзор, когато това е необходимо, за да се защитят законните интереси на един или повече кредитори или на друга заинтересована страна. Такъв може да бъде случаят по-специално, когато съдебен или административен орган постановява общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или когато изглежда необходимо да се наложи план за преструктуриране на несъгласни с плана класове кредитори, или когато в противен случай би било приложимо задължението за подаване на искане за откриване на производство по несъстоятелност, или когато цялата дейност или част от нея се прехвърля на друго предприятие.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Длъжникът следва да бъде в състояние да поиска от съдебния или административен орган временно спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, което следва да означава и временно освобождаване от задължението за подаване на искане за откриване на процедура по несъстоятелност, когато това действие може да засегне по неблагоприятен начин преговорите и да възпрепятства перспективите за преструктуриране на стопанската дейност на длъжника. Спирането на производство за принудително изпълнение може да бъде общо, т.е. да обхваща всички кредитори, или да бъде насочено към отделни кредитори. С цел да се осигури справедлив баланс между правата на длъжника и на кредиторите, спирането следва да се постановява за срок от не повече от четири месеца. Сложните случаи на преструктуриране обаче могат да изискват повече време. Държавите членки могат да решат, че в тези случаи съдебният или административният орган може да удължи срока, при условие че има доказателства, че преговорите по плана за преструктуриране напредват, и ако това не засяга несправедливо кредиторите. Ако бъде разрешено допълнително удължаване, съдебният или административният орган следва да се увери, че има голяма вероятност за приемането на план за преструктуриране. Държавите членки следва да гарантират, че всяко искане за удължаване на първоначалния период на спирането е отправено в рамките на разумен срок, така че съдебният или административният орган да може да вземе решение навреме. Когато съдебен или административен орган не вземе решение да удължи спиране на производство за принудително изпълнение до края на срока за спиране на производството, спирането следва да престане да поражда действие в деня, в който изтече срокът за спиране на производството. В интерес на правната сигурност общият срок за спиране на производствата следва да бъде ограничен до дванадесет месеца.

(19)  Длъжникът следва да бъде в състояние да поиска от съдебния или административен орган спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, което следва да означава и временно освобождаване от задължението за подаване на искане за откриване на процедура по несъстоятелност, когато това действие може да засегне по неблагоприятен начин преговорите и да възпрепятства перспективите за преструктуриране на стопанската дейност на длъжника. Спирането на производство за принудително изпълнение може да бъде общо, т.е. да обхваща всички кредитори, или да бъде насочено към отделни кредитори. Това ограничение следва да не излага на опасност ефикасността и успеха на плана за преструктуриране. Държавите членки следва да постигнат баланс между основната цел, състояща се в продължаване на дейността на предприятието, и цялостния обществен интерес във връзка с публичните кредитори. С цел да се осигури справедлив баланс между правата на длъжника и на кредиторите, държавите членки следва да ограничат продължителността на спирането до период, не по-кратък от три месеца и не по-дълъг от шест месеца. Сложните случаи на преструктуриране обаче могат да изискват повече време. Държавите членки могат да решат, че в тези случаи съдебният или административният орган може да удължи срока, при условие че има доказателства, че преговорите по плана за преструктуриране напредват, и ако това не засяга несправедливо кредиторите. Ако бъде разрешено допълнително удължаване, съдебният или административният орган следва да се увери, че има голяма вероятност за приемането на план за преструктуриране. Държавите членки следва да гарантират, че всяко искане за удължаване на първоначалния период на спирането е отправено в рамките на разумен срок, така че съдебният или административният орган да може да вземе решение навреме. Когато съдебен или административен орган не вземе решение да удължи спиране на производство за принудително изпълнение до края на срока за спиране на производството, спирането следва да престане да поражда действие в деня, в който изтече срокът за спиране на производството. В интерес на правната сигурност общият срок за спиране на производствата следва да бъде ограничен до девет месеца.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  С оглед да се гарантира, че сходни по своята същност права се третират справедливо и че плановете за преструктуриране могат да се приемат, без да се засягат несправедливо правата на засегнатите страни, засегнатите страни следва да бъдат третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове съгласно националното законодателство. Като минимум обезпечените и необезпечените кредитори следва винаги да бъдат третирани в отделни класове. Възможно е в националното законодателство да се предвижда обезпечените вземания да се разделят на обезпечени и необезпечени вземания въз основа на оценка на обезпеченията. Освен това в националното законодателство може да се определят конкретни правила за формиране на класове, при които недиверсифицирани или особено уязвими поради друга причина кредитори, например работници или малки доставчици, се ползват от такова формиране на класове. Във всеки случай националното законодателство следва да гарантира, че се третират по подходящ начин въпроси от особено значение за целите на формирането на класове, като например вземания от свързани страни, и следва да включва правила относно условни и обжалвани вземания. Съдебният или административният орган следва да проучи формирането на класовете, когато му бъде представен за утвърждаване план за преструктуриране, но държавите членки биха могли да въведат правила, съгласно които тези органи могат да проучват формирането на класовете и на по-ранен етап, ако предлагащото плана лице иска да получи предварително валидиране или насоки.

(25)  С оглед да се гарантира, че сходни по своята същност права се третират справедливо и че плановете за преструктуриране могат да се приемат, без да се засягат несправедливо правата на засегнатите страни, засегнатите страни следва да бъдат третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове съгласно националното законодателство. Като минимум обезпечените и необезпечените кредитори следва винаги да бъдат третирани в отделни класове. Възможно е в националното законодателство да се предвижда обезпечените вземания да се разделят на обезпечени и необезпечени вземания въз основа на оценка на обезпеченията. Освен това в националното законодателство следва да се определят конкретни правила за формиране на класове, при които недиверсифицирани или особено уязвими поради друга причина кредитори, например работници или малки доставчици, се ползват от такова формиране на класове. Във всеки случай националното законодателство следва да гарантира, че се третират по подходящ начин въпроси от особено значение за целите на формирането на класове, като например вземания от свързани страни, и следва да включва правила относно условни и оспорени вземания. Съдебният или административният орган следва да проучи формирането на класовете, когато му бъде представен за утвърждаване план за преструктуриране, но държавите членки биха могли да въведат правила, съгласно които тези органи могат да проучват формирането на класовете и на по-ранен етап, ако предлагащото плана лице иска да получи предварително валидиране или насоки.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Макар че планът за преструктуриране следва винаги да се счита за приет, когато необходимото мнозинство във всеки засегнат клас го подкрепя, ако планът за преструктуриране не е подкрепен от необходимото мнозинство във всеки засегнат клас, той все пак може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, при условие че бъде подкрепен от поне един засегнат клас кредитори и ако предложеният план не засяга несправедливо несъгласните с него класове (механизъм за принудително налагане между класове кредитори). По-специално планът следва да спазва правилото за абсолютен приоритет, с което се гарантира, че вземанията на клас кредитори, които не са съгласни с плана, се изплащат изцяло преди друг клас с по-нисък приоритет да може да получи дял от средствата или да запази даден интерес съгласно плана за преструктуриране. Правилото за абсолютен приоритет служи като основа за разпределяне на стойността между кредиторите в рамките на преструктурирането. Като следствие от правилото за абсолютен приоритет нито един клас кредитори не може съгласно плана за преструктуриране да получи или задържи икономически стойности или ползи, които надхвърлят пълния размер на вземанията или интересите на този клас. Правилото за абсолютен приоритет позволява да се определят дяловете от стойността спрямо капиталовата структура на подлежащото на преструктуриране предприятие, които страните следва да получат съгласно плана за преструктуриране въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие.

(28)  Макар че планът за преструктуриране следва винаги да се счита за приет, когато необходимото мнозинство във всеки засегнат клас го подкрепя, ако планът за преструктуриране не е подкрепен от необходимото мнозинство във всеки засегнат клас, той все пак може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, при условие че бъде подкрепен от поне един засегнат клас кредитори, представляващи мнозинство на вземанията, и ако предложеният план не засяга несправедливо несъгласните с него класове (механизъм за принудително налагане между класове кредитори). По-специално планът следва да спазва правилото за абсолютен приоритет, с което се гарантира, че вземанията на клас кредитори, които не са съгласни с плана, се изплащат изцяло преди друг клас с по-нисък приоритет да може да получи дял от средствата или да запази даден интерес съгласно плана за преструктуриране. Правилото за абсолютен приоритет служи като основа за разпределяне на стойността между кредиторите в рамките на преструктурирането. Като следствие от правилото за абсолютен приоритет нито един клас кредитори не може съгласно плана за преструктуриране да получи или задържи икономически стойности или ползи, които надхвърлят пълния размер на вземанията или интересите на този клас. Правилото за абсолютен приоритет позволява да се определят дяловете от стойността спрямо капиталовата структура на подлежащото на преструктуриране предприятие, които страните следва да получат съгласно плана за преструктуриране въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  За целите на изпълнението на плана за преструктуриране, този план следва да предвижда възможност за притежателите на собствен капитал в малки и средни предприятия да предоставят помощ за преструктурирането под формата на непарични вноски, като например чрез своя опит, репутация или търговски контакти.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Работниците следва да бъдат обхванати от пълна защита съгласно трудовото право за целия период на процедурите за превантивно преструктуриране. По-специално настоящата директива не засяга правата на работниците, гарантирани с Директива 98/59/ЕО68, на Съвета, Директива 2001/23/ЕО69, на Съвета70, Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета71, Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета72. Задълженията за информиране и консултиране на работниците съгласно националното законодателство, с което се прилагат горепосочените директиви, остават непроменени. Това включва задължения за информиране и консултиране на представителите на работниците относно решението да се прибегне към рамка за превантивно преструктуриране в съответствие с Директива 2002/14/ЕО. Предвид необходимостта да се гарантира подходящо ниво на защита на работниците, държавите членки по принцип следва да изключат дължимите вземания на работниците, както са определени в Директива 2008/94/ЕО, от спиране на производство за принудително изпълнение, независимо дали тези вземания са възникнали преди или след разрешаване на спирането. Такова спиране на производството следва да е допустимо само за сумите и за периода, за който изплащането на такива вземания се гарантира ефективно с други средства съгласно националното законодателство. Когато държавите членки разширят обхвата на гаранцията за изплащане на дължимите вземания на работниците, установена с Директива 2008/94/ЕО, така че да се обхванат и процедурите за превантивно преструктуриране, установени в настоящата директива, изключването на вземанията на работниците от спирането на производство за принудително изпълнение вече не е обосновано до степента, покрита от посочената гаранция. Когато съгласно националното законодателство са въведени ограничения на отговорността на гарантиращите институции, било то от гледна точка на продължителността на гаранцията или на изплащаните на работниците суми, работниците следва да бъдат в състояние да получат удовлетворяване на вземанията си от работодателя при евентуален недостиг дори в периода, в който производството за принудително изпълнение е спряно.

(34)  Работниците следва да бъдат обхванати от пълна защита съгласно трудовото право за целия период на процедурите за превантивно преструктуриране. С цел да не се допусне настоящата директива да накърнява правата на работниците, гарантирани с Директива 98/59/ЕО на Съвета 68, Директива 2001/23/ЕО на Съвета 69, Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета70, Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета71 и Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета72, тя следва да предвиди такива условния за упражняването на тези права, които да позволяват запазването на работните места и стопанската дейност, и по-специално спазването на необходимата за тази цел поверителност, като същевременно се гарантира ефективно упражняване на тези права. Задълженията за информиране и консултиране на работниците съгласно националното законодателство, с което се прилагат горепосочените директиви, остават непроменени. Това включва задължения за информиране и консултиране на представителите на работниците относно решението да се прибегне към рамка за превантивно преструктуриране в съответствие с Директива 2002/14/ЕО. Предвид необходимостта да се гарантира подходящо ниво на защита на работниците, държавите членки по принцип следва да изключат дължимите вземания на работниците, както са определени в Директива 2008/94/ЕО, от спиране на производство за принудително изпълнение, независимо дали тези вземания са възникнали преди или след разрешаване на спирането. Такова спиране на производството следва да е допустимо само за сумите и за периода, за който изплащането на такива вземания се гарантира ефективно с други средства съгласно националното законодателство. Когато държавите членки разширят обхвата на гаранцията за изплащане на дължимите вземания на работниците, установена с Директива 2008/94/ЕО, така че да се обхванат и процедурите за превантивно преструктуриране, установени с настоящата директива, изключването на вземанията на работниците от спирането на производство за принудително изпълнение вече не е обосновано до степента, покрита от посочената гаранция. Когато съгласно националното законодателство са въведени ограничения на отговорността на гарантиращите институции, било то от гледна точка на продължителността на гаранцията или на изплащаните на работниците суми, работниците следва да бъдат в състояние да получат удовлетворяване на вземанията си от работодателя при евентуален недостиг дори в периода, в който производството за принудително изпълнение е спряно.

_________________

_________________

68 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

68 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

69 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

69 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

70 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

70 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

71 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36).

71 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36).

72 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

72 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Различните възможности за предоставяне на втори шанс в държавите членки могат да стимулират свръхзадлъжнели предприемачи да се преместят в друга държава членка, за да се възползват от по-кратки срокове или по-привлекателни условия за опрощаване на задълженията, което създава допълнителна правна несигурност и разходи за кредиторите при възстановяване на техните вземания. Освен това ефектите от фалита, по-специално социалната стигма, правните последици, като например забрана за предприемачите да започват и да извършват предприемаческа дейност, и постоянната невъзможност за погасяване на задълженията представляват важни фактори, които обезкуражават предприемачите, които желаят да създадат предприятие или да получат втори шанс, въпреки че доказателствата сочат, че фалиралите предприемачи имат по-голям шанс да успеят втория път. Поради това следва да се предприемат стъпки за намаляване на отрицателните ефекти от свръхзадлъжнялостта и фалита върху предприемачите, по-специално като се позволи пълно опрощаване на задълженията след определен период от време и като се ограничи продължителността на забрани за осъществяване на дейност, издадени във връзка със свръхзадлъжнялостта на длъжника.

(37)  Различните възможности за предоставяне на втори шанс в държавите членки могат да стимулират свръхзадлъжнели предприемачи да се преместят в друга държава членка, за да се възползват от по-кратки срокове или по-привлекателни условия за опрощаване на задълженията, което създава допълнителна правна несигурност и разходи за кредиторите при събиране на техните вземания. Освен това ефектите от фалита, по-специално социалната стигма, правните последици, като например забрана за предприемачите да започват и да извършват предприемаческа дейност, и постоянната невъзможност за погасяване на задълженията представляват важни фактори, които обезкуражават предприемачите, които желаят да създадат предприятие или да получат втори шанс, въпреки че доказателствата сочат, че фалиралите предприемачи имат по-голям шанс да успеят втория път. Поради това следва да се предприемат стъпки за намаляване на отрицателните ефекти от свръхзадлъжнялостта и фалита върху предприемачите, по-специално като се позволи пълно опрощаване на задълженията след определен период от време чрез установяване на режим на отговорност, която да стимулира предприемането на такова действие, и като се ограничи продължителността на забрани за осъществяване на дейност, постановени във връзка със свръхзадлъжнялостта на длъжника. При спазване на условията на правилата за държавната помощ държавите членки следва да гарантират втори шанс на предприемачите, като им предоставят подкрепа за тяхната стопанска дейност, осъществят мерки по възобновяване на дейността им, дават достъп до актуална информация относно наличната административна, правна, стопанска и финансова подкрепа, която е съобразена с техните потребности, както и до средства на тяхно разположение, които улесняват започването на нова стопанска дейност и биха могли да им помогнат за възстановяване на техния предприемачески капацитет.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Пълно опрощаване на задълженията или преустановяване на забраната за осъществяване на дейност след кратък период от време не са подходящи във всички обстоятелства, например когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно. Държавите членки следва да осигурят ясно насоки за съдебните или административните органи за това как да оценят почтеността на предприемача. Например когато установяват дали длъжникът е непочтен, съдебните или административните органи могат да вземат предвид обстоятелства като естеството и размера на задълженията, времето, в което са били натрупани, усилията на длъжника да погаси задълженията и да изпълни правните си задължения, включително изисквания за публично лицензиране и правилно водене на счетоводство, както и действия, възпрепятстващи кредиторите да прибягнат към средства за правна защита. Забраните за осъществяване на дейност могат да бъдат с по-голяма продължителност или за неопределен срок в ситуации, когато предприемачът упражнява определени професии, които се считат за чувствителни в държавите членки, или когато е бил осъден за престъпление. В такъв случай е възможно предприемачите да получат опрощаване на задълженията, но все пак ще им бъде забранено да упражняват определена професия за по-дълъг период от време или за неопределен срок.

(38)  Пълно опрощаване на задълженията или преустановяване на забраната за осъществяване на дейност след кратък период от време не са подходящи във всички обстоятелства, например когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно. Държавите членки следва да осигурят ясно насоки за съдебните или административните органи за това как да оценят почтеността на предприемача. Например когато установяват дали длъжникът е непочтен, съдебните или административните органи могат да вземат предвид обстоятелства като естеството и размера на задълженията, времето, в което са били натрупани, усилията на длъжника да погаси задълженията и да изпълни правните си задължения, включително изисквания за публично лицензиране и правилно водене на счетоводство, както и действия, възпрепятстващи кредиторите да прибягнат към средства за правна защита. Държавите членки следва да могат да изключат определени категории задължения. Когато тези изключения се отнасят за публични кредитори, държавите членки следва да вземат предвид необходимостта от баланс между цялостния обществен интерес и насърчаването на предприемачеството. Забраните за осъществяване на дейност могат да бъдат с по-голяма продължителност или за неопределен срок в ситуации, когато предприемачът упражнява определени професии, които се считат за чувствителни в държавите членки, или когато е бил осъден за престъпление. В такъв случай е възможно предприемачите да получат опрощаване на задълженията, но все пак ще им бъде забранено да упражняват определена професия за по-дълъг период от време или за неопределен срок.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на процедурите за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятия и предоставянето на втори шанс за предприемачи или позволяват ефикасна ликвидация на нежизнеспособни предприятия. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на процедурите по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниски проценти на събиране на вземанията. На последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдии и специалисти по трансгранични случаи, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, професионализмът на всички участници трябва да бъде на съпоставими високи равнища навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи са правилно обучени и разполагат със специализирани познания и експертен опит по въпроси в областта на несъстоятелността. Тази специализация на членовете на съдебната власт следва да позволи да се вземат решения с потенциално значителни икономически и социални ефекти в рамките на кратък период от време и не следва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават изключително с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на специализирани съдилища или камари в съответствие с националното законодателство, с което се урежда организацията на съдебната система, би могло да е ефикасен начин за постигане на тези цели.

(39)  Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на процедурите за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятия и предоставянето на втори шанс за предприемачи или позволяват ефикасна ликвидация на нежизнеспособни предприятия. Повишената прозрачност и предвидимост биха гарантирали също така по-голяма правна сигурност за инвеститорите и кредиторите, участващи в процедурите по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на процедурите по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниски проценти на събиране на вземанията. Това намаляване следва да може да стане по-конкретно чрез установяването, като първа стъпка, на поверителни процедури, които отчасти именно поради поверителността да позволяват изготвянето на плана или подготвянето на продажбата, без да се стига до загуба на стойност, каквато би настъпила, ако намерението би било публично разгласено. На последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдилища и специалисти по трансгранични случаи, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, приложими спрямо процедурите, чието откриване се разгласява публично, професионализмът на всички участници трябва да бъде на съпоставими високи равнища навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи са правилно обучени и разполагат със специализирани познания и експертен опит по въпроси в областта на несъстоятелността. Тази специализация на членовете на съдебната власт следва да позволи да се вземат решения с потенциално значителни икономически и социални ефекти в рамките на кратък период от време и не следва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават изключително с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на съдилища или камари, включващи магистрати – експерти в областта, в съответствие с националното законодателство, с което се урежда организацията на съдебната система, би могло да е ефикасен начин за постигане на тези цели.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Държавите членки също така следва да гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, които са назначени от съдебни или административни органи, са правилно обучени и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни процедури и че изпълняват своите задачи добросъвестно. Специалистите също така следва да се придържат към доброволни кодекси на поведение, насочени към гарантиране на подходящо равнище на квалификации и обучение, прозрачност на задълженията на тези специалисти и правилата за определяне на тяхното възнаграждение, застраховане за професионален риск и създаване на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват подходящ и ефективен режим за санкциониране на лицата, които не изпълняват своите задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации.

(40)  Държавите членки също така следва да гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, които са назначени от съдебни или административни органи, разполагат с достатъчни експертни знания и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни процедури и че изпълняват своите задачи добросъвестно, като се има предвид основната цел, състояща се във възстановяване на жизнеспособността на предприятието. Специалистите следва да бъдат спасители, а не ликвидатори, и е от съществено значение те също така да се придържат към професионален кодекс на поведение, насочен към гарантиране на подходящо равнище на квалификации и обучение, прозрачност на задълженията на тези специалисти и правилата за определяне на тяхното възнаграждение, застраховане за професионален риск и създаване на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват подходящ и ефективен режим за санкциониране на лицата, които не изпълняват своите задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Важно е да се събират надеждни данни относно провеждането на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, за да се проследява изпълнението и прилагането на настоящата директива. Поради това държавите членки следва да събират и обобщават данни, които са достатъчно подробни, за да може да се извърши точна оценка на начина, по който Директивата функционира на практика.

(42)  Важно е да се събират надеждни данни относно провеждането на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, за да се проследява изпълнението и прилагането на настоящата директива. Поради това държавите членки следва да събират и обобщават данни, които са достатъчно подробни, за да може да се извърши точна оценка на начина, по който Директивата функционира на практика, с оглед на това при необходимост да се предприемат допълнителни реформи. Съответно те следва да пристъпят към събиране и анализиране на данни, разбити по видове процедури, за да могат да се сдобият с надеждни и полезни съпоставителни статистически данни.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Стабилността на финансовите пазари зависи до голяма степен от споразумения за финансово обезпечение, особено в случай на обезпечение с предоставяне на залог във връзка с участието в определени системи или в операции на централни банки и когато се предоставят обезпечения на централни контрагенти (ЦК). Тъй като стойността на финансовите инструменти, предоставена като обезпечение, може да е много нестабилна, изключително важно е тяхната стойност да се реализира бързо, преди да се понижи. Поради това настоящата директива не следва да засяга Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 199874 г., Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета75 и Регламент (ЕС) № 648/201276.

(43)  Стабилността на финансовите пазари зависи до голяма степен от споразумения за финансово обезпечение, особено в случай на обезпечение с предоставяне на залог във връзка с участието в определени системи или в операции на централни банки и когато се предоставят обезпечения на централни контрагенти (ЦК). Тъй като стойността на финансовите инструменти, предоставени като обезпечение, може да е много нестабилна, изключително важно е тяхната стойност да се реализира бързо, преди да се понижи. Разпоредбите на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г.74, Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета75 и Регламент (ЕС) № 648/2012 76 следва да имат предимство пред настоящата директива.

_________________

_________________

74 Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166/45, 11.6.1998 г.).

74 Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

75 Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2012 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168/43, 27.6.2002 г.).

75 Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2012 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

76 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201/1, 27.7.2012 г., стр. 1).

76 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  процедури за превантивно преструктуриране, достъпни за длъжници с финансови затруднения, когато има вероятност от несъстоятелност;

а)  процедури за превантивно преструктуриране, достъпни за длъжници с финансови затруднения, когато има вероятност от несъстоятелност и възможност за оцеляване. Комисията доуточнява понятието „вероятност от несъстоятелност“ посредством делегирани актове;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „процедура по несъстоятелност“ означава процедура по колективна несъстоятелност, която предполага частично или пълно освобождаване от активи от страна на длъжника и назначаване на ликвидатор;

(1)  „процедура по несъстоятелност“ означава процедура по колективна несъстоятелност, която предполага частично или пълно освобождаване от активи от страна на длъжника и назначаване на специалист в областта на несъстоятелността;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „преструктуриране“ означава промяна на състава, условията или структурата на активите и пасивите на длъжник или на друга част от капиталовата структура на длъжник, включително акционерния капитал или комбинация от тези елементи, включително продажба на активи или части от стопанската дейност, с цел предприятието да е в състояние да продължи да осъществява дейност изцяло или отчасти;

(2)  „преструктуриране“ означава процедура или мерки, независимо дали са публично разгласени или поверителни, които дават възможност за промяна на състава, условията или структурата на активите и пасивите на длъжник или на друга част от капиталовата структура на длъжник, включително акционерния капитал или комбинация от тези елементи, включително продажба на активи или на цялата стопанска дейност или на част от нея, с цел предприятието да е в състояние да продължи да осъществява дейност изцяло или отчасти;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „засегнати страни“ означава кредитори или класове кредитори и, когато е приложимо съгласно националното законодателство, притежатели на собствен капитал, чиито вземания или интереси са засегнати съгласно план за преструктуриране;

(3)  „засегнати страни“ означава кредитори или класове кредитори, в това число публични кредитори и контрагенти по подлежащи на изпълнение договори, и когато е приложимо съгласно националното законодателство, притежатели на собствен капитал и работници, чиито вземания или интереси са засегнати съгласно план за преструктуриране;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение“ означава постановено от съдебен или административен орган временно отнемане на правото на принудително изпълнение на вземане, предявено от кредитор срещу длъжник;

(4)  „спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение“ означава постановено от съдебен или административен орган временно отнемане на правото на принудително изпълнение на вземане, предявено от кредитор или група кредитори срещу длъжник или група длъжници;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „формиране на класове“ означава групиране на засегнати кредитори и притежатели на собствен капитал в план за преструктуриране по начин, който отразява правата и ранга на засегнатите вземания и интереси, като се отчитат евентуални вече съществуващи права, вземания с право на предпочтително удовлетворение или споразумения между кредитори, и тяхното третиране съгласно плана за преструктуриране;

(6)  „формиране на класове“ означава групиране на засегнати кредитори и притежатели на собствен капитал в план за преструктуриране по начин, който отразява правата и ранга на засегнатите вземания и интереси, като се отчитат евентуални вече съществуващи права, вземания с право на предпочтително удовлетворение или споразумения между кредитори, и тяхното третиране съгласно плана за преструктуриране. За целите на приемането на план за преструктуриране кредиторите се разделят в различни класове, при което като минимум обезпечените и необезпечените вземания се третират в рамките на различни класове, а работниците съставляват отделен клас;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „ново финансиране“ означава нови средства, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими за изпълнението на план за преструктуриране, договорени са във въпросния план за преструктуриране и впоследствие са потвърдени от съдебен или административен орган;

(11)  „ново финансиране“ означава нови средства или отпускане на кредит, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими за изпълнението на план за преструктуриране, договорени са във въпросния план за преструктуриране и впоследствие са утвърдени от съдебен или административен орган;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „междинно финансиране“ означава всички средства, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими незабавно в разумни граници за продължаване на дейността или за оцеляване на стопанската дейност на длъжника, или за запазване или увеличаване на стойността на тази стопанска дейност в очакване на утвърждаването на план за преструктуриране;

(12)  „междинно финансиране“ означава всички средства или отпускане на кредит, независимо дали са предоставени от съществуващ или нов кредитор, които са необходими незабавно в разумни граници за продължаване на дейността или за оцеляване на стопанската дейност на длъжника, или за запазване или увеличаване на стойността на тази стопанска дейност в очакване на утвърждаването на план за преструктуриране;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „специалист в областта на преструктурирането“ означава лице или орган, назначено(ен) от съдебен или административен орган за изпълнение на една или повече от следните задачи:

(15)  „специалист в областта на преструктурирането“ означава лице или орган, които изпълняват една или повече от следните задачи:

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  „погасителен план“ означава схема за плащания на суми с определен размер на определени дати, извършвани от длъжник в полза на кредитори като част от плана за преструктуриране;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  „жизнеспособен“ означава способен да осигури подходяща планирана възвръщаемост на капитала след покриването на всички свои разходи, включително обезценяването и финансовите разходи.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполагат с достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които могат да са установяват неблагоприятни развития в стопанската дейност и длъжникът или предприемачът да бъдат уведомявани, че е необходимо предприемането на спешни действия.

1.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполагат с достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които могат да са установяват неблагоприятни развития в стопанската дейност и длъжникът или предприемачът да бъдат уведомявани, че е необходимо предприемането на спешни действия. В тази връзка, като част от стратегията си за цифровия единен пазар, Комисията насърчава използването и разработването на нови информационни технологии за известяване и онлайн съобщения с цел осигуряване на по-ефективни процедури за ранно предупреждение.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполага с достъп до актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличието на инструменти за ранно преструктуриране и достъпни за тях средства за преструктуриране на ранен етап или за опрощаване на лични задължения.

2.  Държавите членки гарантират публична, безплатна, актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличието на инструменти за ранно преструктуриране и за всички достъпни за длъжниците и предприемачите средства за преструктуриране на ранен етап или за опрощаване на лични задължения.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията:

 

а)  изготвя списък с предупредителни показатели, свързани с набор от действия, които да бъдат изпълнени от длъжниците и предприемачите при достигане на показателите;

 

б)  централизира на своя уебсайт информацията по параграф 2 по лесен за ползване начин. Държавите членки изпращат на Комисията ежегодно актуализирана информация.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да ограничат достъпа, предвиден в параграфи 1 и 2, до малки и средни предприятия или предприемачи.

3.  По отношение на малките и средните предприятия или предприемачи държавите членки осигуряват на всички етапи достъп до професионални консултации от специалист в областта на преструктурирането, например от търговски, стопански или нотариални камари, като се има предвид, че тези мерки трябва да бъдат във финансовите възможности на МСП.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че данъчните, социалноосигурителните и одитните органи разполагат с достатъчно механизми съгласно националното законодателство за сигнализиране по възможно най-бързия начин за всяко рисково развитие.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки стимулират длъжниците, които изпитват финансови затруднения, да предприемат ранни действия, като им предоставят ясна информация относно наличните процедури за превантивно преструктуриране и инструменти за ранно предупреждение.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Рамките за превантивно преструктуриране могат да се състоят от една или повече процедури или мерки.

2.  Рамките за превантивно преструктуриране могат да се състоят от една или повече процедури или мерки, които или са извънсъдебни, или са разпоредени от административен или съдебен орган.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки могат да предвидят и други средства за защита на длъжниците освен изискваните съгласно настоящата директива, включително договорни средства.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки приемат разпоредби, с които се ограничава участието на съдебен или административен орган до случаите, в които това е необходимо и пропорционално, за да се защитят интересите на засегнатите страни.

3.  Държавите членки могат да приемат разпоредби, с които се ограничава участието на съдебен или административен орган до случаите, в които това е необходимо и пропорционално, като се гарантира, че интересите на засегнатите страни са защитени.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Назначаването от съдебен или административен орган на специалист в областта на преструктурирането не е задължително във всеки случай.

2.  Държавите членки могат да изискат назначаването от съдебен или административен орган на специалист в областта на преструктурирането, ако това е необходимо и целесъобразно, за да се защитят правата на засегнатите страни, като се има предвид, че тези мерки трябва да бъдат във финансовите възможности на МСП.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изискват да бъде назначен специалист в областта на преструктурирането в следните случаи:

3.  Държавите членки гарантират назначаването от съдебен или административен орган на специалист в областта на преструктурирането най-малко в следните случаи:

Изменение    49

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  когато задължението на длъжника да подаде искане за откриване на процедура по несъстоятелност съгласно националното законодателство възникне по време на спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  когато планът предвижда прехвърляне на цялото предприятие или на част от него на друго предприятие без пълно заплащане на вземанията на кредиторите и без запазване на всички работни места.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че длъжници, които провеждат преговори със своите кредитори по план за преструктуриране, могат да се възползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, ако и до степента, в която такова спиране е необходимо, за да се подкрепят преговорите по плана за преструктуриране.

1.  Държавите членки гарантират, че длъжници, които провеждат преговори със своите кредитори по план за преструктуриране, могат да се възползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение. Определят се конкретни условия, за да се гарантира, че такова спиране е необходимо, за да се даде възможност за преговорите по плана за преструктуриране. Държавите членки изискват дружествата длъжници, които се ползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, най-малкото да бъдат жизнеспособни.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение може да бъде постановено по отношение на всички видове кредитори, включително обезпечени и привилегировани кредитори. Спирането може да бъде общо, като обхваща всички кредитори, или ограничено, когато обхваща един или повече отделни кредитори, в съответствие с националното законодателство.

2.  Държавите членки гарантират, че спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение може да бъде постановено по отношение на всички видове кредитори, включително публични, търговски, обезпечени и привилегировани кредитори. Спирането може да бъде общо, като обхваща всички кредитори, или ограничено, когато обхваща един или повече отделни кредитори, в съответствие с националното законодателство. Това ограничение не може да излага на опасност ефикасността и успеха на плана за преструктуриране. Държавите членки полагат усилия за постигане на баланс между основната цел, състояща се в продължаване на дейността на предприятието, и цялостния обществения интерес във връзка с публичните кредитори.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Параграф 2 не се прилага по отношение на дължимите вземания на работници, ако и до степента, в която държавите членки гарантират с други средства, че изплащането на такива вземания получава равнище на закрила, което се равнява най-малко на закрилата, предвидена съгласно съответното национално законодателство за транспониране на Директива 2008/94/ЕО.

3.  Параграф 2 не се прилага по отношение на вземанията на микро- и малки предприятия и дължимите вземания на работници, ако и до степента, в която държавите членки гарантират с други средства, че изплащането на такива вземания получава равнище на закрила, което се равнява най-малко на закрилата, предвидена съгласно съответното национално законодателство за транспониране на Директива 2008/94/ЕО.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки ограничават продължителността на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение до максимален срок от не повече от четири месеца.

4.  държавите членки определят максимален срок за спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение. Този максимален срок е с продължителност не по-малко от три месеца и не повече от шест месеца.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Общата продължителност на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, включително удължаване и подновяване на спирането, не надхвърля дванадесет месеца.

7.  Общата продължителност на спирането на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, включително удължаване и подновяване на спирането, не може да надхвърля девет месеца.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Държавите членки гарантират, че когато отделен кредитор или един клас кредитори е или ще бъде засегнат несправедливо от спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение, съдебният или административният орган може да вземе решение да не постанови спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или може да отмени вече постановено спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение по отношение на този кредитор или клас кредитори, по искане на засегнатите кредитори.

9.  Държавите членки гарантират, че когато отделен кредитор или един клас кредитори е или ще бъде засегнат несправедливо от спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение или уязвим кредитор ще бъде изправен пред финансови затруднения, съдебният или административният орган може да вземе решение да не постанови спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или може да отмени вече постановено спиране на производства по индивидуални искове за принудително изпълнение по отношение на този кредитор или клас кредитори, по искане на засегнатите кредитори. Счита се, че е налице несправедливо засягане на кредитор или клас кредитори най-малкото в случаите, в които те са изправени пред значителни икономически затруднения.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Общо спиране, което включва всички кредитори, не позволява откриването на процедури по несъстоятелност по искане на един или повече кредитори.

2.  Общо спиране, което включва всички кредитори, участващи в преговорите по план за преструктуриране, изключва възможността за откриване на процедури по несъстоятелност по искане на един или повече кредитори освен когато искането е подадено от работници в съответствие с член 6, параграф 3.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1, когато длъжникът изпадне в неплатежоспособност и поради това не е в състояние да изплаща своите задължения, когато същите станат изискуеми, докато производствата са спрени. В такъв случай държавите членки гарантират, че процедурите по преструктуриране не се прекратяват автоматично и че, когато проучва перспективите за постигане на споразумение по успешен план за преструктуриране, докато производствата са спрени, съдебният или административният орган може да вземе решение да отложи откриването на процедура по несъстоятелност и да запази ползите от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение.

3.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1, когато длъжникът изпадне в неплатежоспособност и поради това не е в състояние да изплаща своите задължения, когато същите станат изискуеми, докато производствата са спрени. В такъв случай съответният съдебен или административен орган има право да отложи откриването на процедура по несъстоятелност и да запази ползите от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, при условие че това няма да предизвика значителни финансови затруднения за кредиторите, за да може по време на спирането да се проучат перспективите за постигане на споразумение за успешен план за преструктуриране или за прехвърляне на икономически жизнеспособна стопанска дейност на предприятието.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че докато производствата са спрени, кредиторите, по отношение на които се прилага спирането, не могат да преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по отношение на дългове, възникнали преди да бъде постановено спирането. Държавите членки могат да ограничат прилагането на настоящата разпоредба до договори от основно значение, които са необходими за продължаването на ежедневното осъществяване на стопанската дейност.

4.  Държавите членки гарантират, че докато производствата са спрени, кредиторите, по отношение на които се прилага спирането, не могат да преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят подлежащи на изпълнение договори от съществено значение в ущърб на длъжника по отношение на задължения, възникнали преди да бъде постановено спирането, при условие че това няма да предизвика сериозни финансови затруднения за кредиторите. За целите на настоящия параграф, подлежащ на изпълнение договор е от съществено значение, когато е необходим за продължаването на ежедневното осъществяване на стопанската дейност, включително всякакви доставки, ако преустановяването на доставките би довело до пълно спиране на дейностите на дружеството.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират, че кредиторите не могат да преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по силата на договорна клауза, в която се предвиждат такива мерки, единствено поради започване на преговори за преструктуриране от страна на длъжника, поради искане за спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, постановяване на такова спиране или подобно събитие, свързано със спирането.

5.  Държавите членки могат да изискват от кредиторите да не преустановят изпълнението на своите задължения или да прекратят, ускорят или по друг начин да изменят подлежащи на изпълнение договори в ущърб на длъжника по силата на договорна клауза, в която се предвиждат такива мерки, единствено поради започване на преговори за преструктуриране от страна на длъжника, поради искане за спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, постановяване на такова спиране или подобно събитие, свързано със спирането.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки гарантират, че нищо не възпрепятства длъжника в хода на обичайната стопанска дейност да изплати вземания, които дължи на незасегнати от спирането кредитори, както и вземанията на засегнати от спирането кредитори, които са възникнали след постановяване на спирането и които продължават да възникват, докато производствата са спрени.

6.  Държавите членки гарантират, че нищо не възпрепятства длъжника в хода на обичайната стопанска дейност да изплати вземания, които дължи на незасегнати от спирането кредитори, както и вземанията на засегнати от спирането кредитори, които са възникнали в който и да е момент, докато производствата са спрени. През този период длъжниците трябва да могат да осъществяват транзакции, които са в интерес на непрекъснатостта на стопанската дейност.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  мнение или мотивирано становище от лицето, което носи отговорност за предлагане на плана за преструктуриране, в което се обяснява защо предприятието е жизнеспособно и как изпълнението на плана за преструктуриране има вероятност да доведе до избягване на несъстоятелност от страна на длъжника и възвръщане на жизнеспособност в дългосрочен план и се посочват очакваните необходими предпоставки за успеха на плана.

ж)  мнение или мотивирано становище от лицето, което носи отговорност за предлагане на плана за преструктуриране, в което се обяснява защо предприятието е жизнеспособно и как изпълнението на плана за преструктуриране има вероятност да доведе до избягване на несъстоятелност от страна на длъжника и/или възвръщане на жизнеспособност в дългосрочен план и се посочват очакваните необходими предпоставки за успеха на плана.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  вземанията или други права на работниците се третират, като се взема под внимание, че всякакви финансови претенции от страна на работниците се ползват с пълен приоритет.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки следят националното им законодателство ефективно да гарантира поверителността на обсъжданията, размяната на мнения, преговорите и информационните брифинги с лица, поели ангажимент за поверителност.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Държавите членки могат да предоставят на един или повече кредитори правото да предложат план, който е алтернативен на представения от длъжника или от кредитор, със съгласието на длъжника.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Процедурите по изпълнение на плановете за преструктуриране, предвиждащи кредиторите да получат дивидент, най-малкото равностоен на този, който биха получили в случай на продажба на активите при спазване на реда на кредиторите, определен въз основа на процедура по несъстоятелност, представляват процедури по фалит по смисъла на горепосочените директиви.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Вземанията и другите права на работниците не може да се засягат от плановете за преструктуриране.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че всички засегнати кредитори имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така могат да предоставят такова право на глас на засегнатите притежатели на собствен капитал в съответствие с член 12, параграф 2.

1.  Държавите членки гарантират, че всички засегнати кредитори, включително публичните кредитори, както и работниците, имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране, като са изцяло осведомени за произтичащите от него последици за всеки от тях. Държавите членки също така могат да предоставят такова право на глас на засегнатите притежатели на собствен капитал в съответствие с член 12, параграф 2.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че засегнатите страни са третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове. Класовете се формират по такъв начин, че всеки клас се състои от вземания или интереси, свързани с права, които са достатъчно сходни, за да се оправдае считането на членовете на класа за еднородна група с общи интереси. Като минимум обезпечените и необезпечените искания се третират в отделни класове за целите на приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така могат да предвидят работниците да бъдат третирани в собствен клас.

2.  Държавите членки гарантират, че засегнатите страни са третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове. Класовете се формират по такъв начин, че всеки клас се състои от вземания или интереси, свързани с права, които са достатъчно сходни, за да се оправдае считането на членовете на класа за еднородна група с общи интереси. Като минимум обезпечените и необезпечените искания се третират в отделни класове за целите на приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така предвиждат работниците да бъдат третирани в собствен клас. Държавите членки могат също така да определят специални правила за формиране на отделен клас за уязвимите кредитори, каквито са например дребните доставчици и микро- и малките предприятия.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Планът за преструктуриране се счита за приет от засегнатите страни, при условие че бъде подкрепен от мнозинство от гледна точка на размера на вземанията или интересите във всеки клас. Държавите членки определят необходимите мнозинства за приемането на план за преструктуриране, които във всеки случай не надхвърлят 75 % от размера на вземанията или интересите във всеки клас.

4.  Планът за преструктуриране се счита за приет от засегнатите страни, при условие че бъде подкрепен от мнозинство от гледна точка на размера на вземанията или интересите във всеки клас. Държавите членки определят необходимите мнозинства за приемането на план за преструктуриране, които във всеки случай не надхвърлят 75% от размера на вземанията или интересите във всеки клас. Планът за продажба се разрешава от компетентната юрисдикция съгласно националната процедура, допускаща разрешаване и извършване на продажба.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато не бъде достигнато необходимото мнозинство в един или повече гласуващи класове, несъгласни с плана, планът въпреки това може да бъде утвърден, ако отговаря на изискванията за принудително налагане между класове кредитори, определени в член 11.

6.  Когато не бъде достигнато необходимото мнозинство в един или повече гласуващи класове, несъгласни с плана, планът въпреки това може да бъде утвърден от съдебен или административен орган, ако отговаря на изискванията за принудително налагане между класове кредитори, определени в член 11.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Държавите членки гарантират, че в случай на липса на сътрудничество от страна на други кредитори, планът на работниците за преструктуриране може да бъде представен на компетентния административен орган или съд и да бъде приет без съгласието на несътрудничещите кредитори.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че следните планове за преструктуриране могат да станат обвързващи за страните, ако бъдат утвърдени от съдебен или административен орган:

1.  Държавите членки гарантират, че плановете за преструктуриране, които засягат интересите на несъгласни с тях засегнати страни, могат да станат обвързващи за страните само ако бъдат утвърдени от съдебен или административен орган.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  планът за преструктуриране изпълнява теста за най-добрите интереси на кредиторите;

б)  ако кредитори оспорят, че планът за преструктуриране изпълнява теста за най-добрите интереси на кредиторите;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всяко ново финансиране е необходимо за изпълнението на плана за преструктуриране и не засяга несправедливо интересите на кредиторите.

в)  всяко ново финансиране е необходимо за изпълнението на плана за преструктуриране и не засяга несправедливо интересите на съществуващите кредитори.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че когато съдебен или административен орган трябва да утвърди плана за преструктуриране, за да стане той обвързващ, решението се взема без неоснователно забавяне след подаването на искането за утвърждаване и във всеки случай не по-късно от 30 дни след подаване на искането.

4.  Държавите членки гарантират, че когато съдебен или административен орган трябва да утвърди плана за преструктуриране или да разреши план за продажба, за да стане той обвързващ, решението се взема без неоснователно забавяне след подаването на искането за утвърждаване и във всеки случай не по-късно от 30 дни след подаване на искането.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  отговаря на условията на член 10, параграф 2;

а)  отговаря на условията по член 10, параграф 2 и не противоречи на член 10, параграф 3, изпълнявайки установеното в него условие;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки могат да въведат разпоредби, разрешаващи на притежателите на собствен капитал в малки и средни предприятия да подпомогнат процеса под формата на непарични вноски съгласно плана.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Работници

 

Държавите членки гарантират, че правата на работниците няма да бъдат накърнени от процеса на преструктуриране и че е налице независим надзор върху спазването на приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС, в това число на разпоредбите на настоящата директива. Тези права включват, по-специално:

 

(i)  правото на колективно договаряне и действия при колективен трудов спор;

 

ii)  правото на информиране на работниците и провеждане на консултации с тях и техните представители, включително по-специално чрез предоставяне на достъп до информация относно всяка процедура, която би могла да окаже въздействие върху работните места и/или възможността на работниците да получат неизплатените им възнаграждения и евентуални бъдещи плащания, в това число във връзка с професионалното пенсионно осигуряване.

 

Държавите членки гарантират също така, че във всички случаи работниците се третират като клас на привилегировани и обезпечени кредитори.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съдебният или административният орган определя ликвидационна стойност, когато план за преструктуриране бъде оспорен на основание предполагаемо нарушение на теста за най-добрите интереси на кредиторите.

1.  Съдебният или административният орган определя ликвидационна стойност, когато план за преструктуриране или план за продажба бъде оспорен на основание предполагаемо нарушение на теста за най-добрите интереси на кредиторите.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стойността на предприятието се определя от съдебния или административния орган въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие в следните случаи:

2.  Стойността на предприятието се определя от съдебния или административния орган въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие и като стойност на реализация след продажба на неговите активи от специалиста по несъстоятелност в рамките на процедура по несъстоятелност в следните случаи:

Изменение    82

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Кредиторите, които не участват в приемането на план за преструктуриране, не са засегнати от плана.

2.  Кредиторите, които не са поименно посочени в план за преструктуриране, утвърден от съдебен или административен орган, не са засегнати от плана.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да утвърди плана и да постанови парично обезщетение за несъгласните с плана кредитори, платимо от длъжника или от кредиторите, гласували в подкрепа на плана.

б)  да утвърди плана и да направи оценка на възможността на несъгласните с плана кредитори, търпящи необосновани вреди от този план, да се предостави парично обезщетение, и по целесъобразност да им се предостави такова обезщетение, платимо от длъжника.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изискват сделките, посочени в параграф 2, буква д), да бъдат одобрени от специалист в областта на преструктурирането или от съдебен или административен орган, за да бъдат обхванати от защитата, посочена в параграф 1.

3.  Държавите членки изискват сделките, посочени в параграф 2, буква д), да бъдат одобрени от специалист в областта на преструктурирането или от съдебен или административен орган, за да бъдат обхванати от защитата, посочена в параграф 1.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да отчетат надлежно интересите на кредиторите и други заинтересовани страни;

б)  да отчетат надлежно интересите на кредиторите и други заинтересовани страни, в това число във връзка със заетостта;

Изменение    86

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  да изпълняват по най-съвместимия с поверителността начин задълженията, произтичащи от актовете на Съюза, с които се предоставят права на работниците.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  да не намаляват умишлено стойността на нетните активи на дружеството под нивото, необходимо за покриване на натрупаните задължения към работниците;

Изменение    88

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки предоставят втори шанс на засегнатите предприемачи чрез подкрепа на дейността им и чрез действия за възстановяване, които да им помогнат за повторно разгръщане на предприемаческия им потенциал.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че при изтичане на срока за опрощаване на задълженията, свръхзадлъжнелите предприемачи получават опрощаване на своите задължения, без да е необходимо да подават повторно искане до съдебен или административен орган.

2.  Държавите членки гарантират, че при изтичане на срока за опрощаване на задълженията, свръхзадлъжнелите предприемачи получават опрощаване на своите задължения след официално одобрение.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  свръхзадлъжнелият предприемач е действал по непочтен или недобросъвестен начин спрямо кредиторите при изпадането му в задлъжнялост или при събирането на дълговете;

а)  свръхзадлъжнелият предприемач е действал по непочтен или недобросъвестен начин спрямо кредиторите при изпадането му в задлъжнялост или при събирането на дълговете. Комисията предоставя насоки за държавите членки относно установяването на набор от критерии за непочтено или недобросъвестно действие;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  свръхзадлъжнелият предприемач не спазва плана за погасяване или друго задължение, свързано със защитата на интересите на кредиторите;

б)  свръхзадлъжнелият предприемач не спазва в съществена степен плана за погасяване или друго задължение, свързано със защитата на интересите на кредиторите, като се вземат под внимание затрудненията за микро- и малките предприятия, произтичащи от спазването на процедурите по несъстоятелност и за преструктуриране.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в случай на злоупотреба при достъпа до процедури за опрощаване на задълженията;

заличава се

Изменение    93

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в случай на многократен достъп до процедури за опрощаване на задълженията в рамките на определен период от време.

г)  в случай на многократен достъп, представляващ злоупотреба, до процедури за опрощаване на задълженията в рамките на определен период от време.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изключат от опрощаването определени категории задължения, като например обезпечени дългове или дългове в резултат на наказателноправни санкции или деликтна отговорност, или да определят по-дълъг срок за опрощаване на задължения, когато такива изключения или по-дълги срокове са обосновани от общ интерес.

3.  Държавите членки могат да изключат от опрощаването определени категории задължения, като например обезпечени дългове или дългове в резултат на право на издръжка, наказателноправни санкции или деликтна отговорност, или да определят по-дълъг срок за опрощаване на задължения, когато такива изключения или по-дълги срокове са обосновани от общ интерес. Когато тези изключения се отнасят за публични кредитори, държавите членки вземат предвид необходимостта от баланс между цялостния обществен интерес и насърчаването на предприемачеството.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато свръхзадлъжнял предприемач е натрупал професионални дългове при упражняване на своята търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, както и лични дългове извън тези дейности, всички дългове се разглеждат в рамките на една процедура за целите на получаване на опрощаване.

1.  Държавите членки гарантират, че когато свръхзадлъжнял предприемач е натрупал професионални дългове при упражняване на своята търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, както и лични дългове извън тези дейности, професионалните дългове се разглеждат в рамките на една процедура за целите на опрощаването им отделно от личните дългове. Когато са предвидени отделни процедури за опрощаването на професионалните и личните дългове, тези процедури могат да бъдат координирани за целите на опрощаването в съответствие с настоящата директива.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1 и да посочат, че професионалните и личните дългове следва да се разглеждат в отделни процедури, при условие че тези процедури могат да бъдат координирани за целите на получаване на опрощаване на задължения в съответствие с настоящата директива.

заличава се

Изменение    97

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че членовете на съдебните и административните органи, които разглеждат въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, получават първоначално и последващо обучение на равнище, което е подходящо за техните отговорности.

1.  Държавите членки гарантират, че членовете на съдебните и административните органи, които разглеждат въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, притежават експертни познания и опит на равнище, което е подходящо за техните отговорности.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че медиаторите, синдиците и други специалисти, назначени във връзка с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, получават необходимото първоначално и последващо обучение, за да се гарантира, че техните услуги се предоставят по ефективен, безпристрастен, независим и компетентен начин по отношение на страните.

1.  Държавите членки гарантират, че медиаторите, синдиците и други специалисти, назначени във връзка с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, притежават широки експертни познания и опит, за да се гарантира, че техните услуги се предоставят по ефективен, безпристрастен, независим и компетентен начин по отношение на страните. Държавите членки също така гарантират наличието на публичен списък на регистрираните практикуващи специалисти и медиатори, с цел насърчаване на длъжниците да получат защита чрез договорни средства извън изискваните от настоящата директива средства.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията улеснява споделянето на най-добри практики между държавите членки с оглед повишаване на качеството на обучението на цялата територия на Съюза, в това число посредством мрежи за контакт и инструменти за обмен на опит и изграждане на капацитет, и при необходимост чрез организиране на обучения за членовете на съдебната власт и административните органи, на които са възложени процедурите за преструктуриране, по несъстоятелност и за предоставяне на втори шанс.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки насърчават с всички средства, които считат за подходящи, разработването и спазването на доброволни кодекси на поведение от специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги.

2.  Комисията насърчава държавите членки да определят минимални стандарти по отношение на специалистите, като например обучение и професионална квалификация, регистрация като практикуващ специалист, лична отговорност, професионалния етичен кодекс, застраховка и добра репутация.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс са назначени от съдебния или административния орган, държавите членки гарантират, че критериите за подбор на специалиста от съдебния или административния орган са ясни и прозрачни. При подбора на специалист в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс за конкретен случай се отчита надлежно опитът и експертните познания на специалиста. Когато е подходящо, при избора на специалиста се провежда консултация с длъжниците и кредиторите.

3.  Когато специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс са назначени от съдебния или административния орган, държавите членки гарантират, че критериите за подбор на специалиста от съдебния или административния орган са ясни и прозрачни. При подбора на специалист в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс за конкретен случай се отчита надлежно опитът и експертните познания на специалиста не само в правната, но и в икономическата област. Когато е подходящо, при избора на специалиста се провежда консултация с длъжниците и кредиторите.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че хонорарите на специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс се уреждат от правила, с които се стимулира своевременното и ефикасното провеждане на процедурите при надлежно отчитане на сложността на случая. Държавите членки гарантират, че са налични подходящи процедури с вградени предпазни мерки, за да се гарантира, че всички спорове във връзка с възнаграждението се уреждат своевременно.

2.  Държавите членки гарантират, че хонорарите на специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс се уреждат от правила, с които се стимулира своевременното и ефикасното провеждане на процедурите при надлежно отчитане на сложността на случая. Ефикасността на процедурата се оценява не само въз основа на процента събрани вземания на кредиторите, но и според състоянието на дружеството или предприемача и възстановяването на жизнеспособността под надзора на административен или съдебен орган. Държавите членки гарантират, че са налични подходящи процедури с вградени предпазни мерки, за да се гарантира, че всички спорове във връзка с възнаграждението се уреждат своевременно.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 27a

 

Информация на разположение на предприемачите, на които е предоставен втори шанс

 

1.  Държавите членки гарантират, че предприемачите, на които е предоставен втори шанс, разполагат с достъп до относима, актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличната административна, правна, стопанска и финансова подкрепа, съобразена с техните потребности, както и до всички средства, които са на тяхно разположение с цел улесняване на започването на нова стопанска дейност.

 

2.  Държавите членки съобщават ежегодно на Комисията информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно параграф 1.

 

3.  Комисията публикува на уебсайта си по лесен за ползване начин на информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно параграф 1 и получена в съответствие с параграф 2.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  уведомления до кредиторите;

в)  уведомления до кредиторите и до представителите на работниците;

Изменение    105

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  броя на длъжниците, които след провеждането на процедурата, посочена в буква а), подточка iii) от настоящия параграф, подлежат на още една такава процедура или на друга процедура, посочена в буква а) от настоящия параграф.

ж)  броя на длъжниците, които след провеждането на процедура, посочена в буква а), подточки ii) и iii) от настоящия параграф, подлежат на още една такава процедура или на друга процедура, посочена в буква а) от настоящия параграф.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  средния период от време между края на процедурата и започването на нова стопанска дейност при длъжниците, започнали нова стопанска дейност след провеждането на процедура, посочена в буква а), подточки ii) и iii);

Изменение    107

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  броя на изгубените работни места, частично или цялостно прехвърляне на стопанската дейност, частичните съкращения на персонал и последиците от споразуменията за преструктуриране върху заетостта и нивото на публично финансиране;

Изменение    108

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жв)  работата, извършена от всеки специалист, и резултатите от нея по отношение на данните, посочени в букви a) — д) от настоящия параграф;

Изменение    109

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жг)  броя на процедурите за преструктуриране и по несъстоятелност, които са проведени по измамлив начин, и функционирането на наличните механизми за принудително изпълнение.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки изготвят статистика от обобщените данни, посочени в параграфи 1 и 2, за пълни календарни години, приключващи на 31 декември от съответната година, като започват с данните, събрани за първата календарна година след [началната дата на прилагане на мерките за изпълнение]. Тези статистически данни се съобщават на Комисията ежегодно въз основа на стандартен формуляр за съобщаване на данни до 31 март от календарната година, следваща годината, за която са събрани данни.

3.  Държавите членки изготвят статистика от обобщените данни, посочени в параграфи 1 и 2, за пълни календарни години, приключващи на 31 декември от съответната година, като започват с данните, събрани за първата календарна година след [началната дата на прилагане на мерките за изпълнение]. Тези статистически данни се съобщават на Комисията ежегодно въз основа на стандартен формуляр за съобщаване на данни до 31 март от календарната година, следваща годината, за която са събрани данни. Държавите членки представят тази статистика на лесен за ползване уебсайт.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията централизира на своя уебсайт информацията по параграфи 1, 2 и 3 по лесен за ползване начин.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива не засяга следните актове:

1.  Държавите-членки гарантират, че в законовите, подзаконовите и административните им разпоредби:

Изменение    113

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа80;

а)  Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа80, и по-специално защитата на правата и задълженията съгласно членове 3—9 от нея;

__________________

__________________

80 Директиви 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, ОВ L 166/45, 11.6.1998 г.

80 Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

Изменение    114

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите обезпечения81; както и

б)  Директива 2002/47/ЕO на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите обезпечения81, и по-специално защитата на правата и задълженията по членове 4—8 от нея, и

__________________

__________________

81 Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2012 г. относно финансовите обезпечения, ОВ L 168/43, 27.6.2002 г.

81 Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43)

Изменение    115

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции82 .

в)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции82, и по-специално изискването за предоставяне на обезпечение или допълнително обезпечение в съответствие с членове 11, 41 и 46 от него,

__________________

__________________

82 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции, ОВ L 201/1, 27.7.2012 г.

82 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1)

Изменение    116

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

имат предимство пред разпоредбите на настоящата директива, и по-специално пред правата на длъжниците при спиране на производства за принудително изпълнение в съответствие с член 6.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [5 години след началната дата на прилагане на мерките за изпълнение] и на всеки 7 години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива, включително за това дали следва да бъдат проучени допълнителни мерки за консолидиране и укрепване на правната рамка за преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс.

Не по-късно от [3 години след началната дата на прилагане на мерките за изпълнение] и на всеки 5 години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива, включително за това дали следва да бъдат проучени допълнителни мерки за консолидиране и укрепване на правната рамка за преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс, в това число наличието на ресурси и специализирани съдилища.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения

Позовавания

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.1.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Разглеждане в комисия

30.8.2017

 

 

 

Дата на приемане

4.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (05.12.2017)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Докладчик по становище: Едуар Мартен

КРАТКА ОБОСНОВКА

От гледна точка на комисията по заетост и социални въпроси, в настоящето законодателно предложение прави впечатление предоставянето на качеството кредитори на работниците, наети в дадено предприятие на същото основание като по отношение на банка или който и да е собственик на капитал.

Тази визия за предприятието ограничава предложението до финансовите аспекти, от една страна, и предвижда и квалифицира възстановяването на дадено предприятие само като финансово преустройство за участващите страни с оглед на лансирането на „ново начало“, без реално да се вземат предвид работниците.

Впрочем този подход води до почти идентифициране на кредитора и потребителя, както се подчертава в уводния текст, който се колебае да прекрачи прага, но предвижда възможност за неговото прилагане в сферата на потреблението. Предложените изменения следват няколко направления:

 да се признае социалната отговорност на предприятието, която не може да се резюмира до организирана мрежа от договори между предприемач, собственици на капитал, заемодатели на капитал, доставчици, клиенти и работници, а представлява социална организация, която произвежда стойност чрез индивидуалния и колективния труд на своите сътрудници; поради това работниците не представляват клас, идентичен на останалите;

 да се даде възможност на работниците и на техните представители, въоръжени с познания относно трудовата среда, да използват право на предупреждение по икономически въпроси, които те считат за будещи безпокойство; и в случай на предсрочно преструктуриране, да участват равнопоставено с другите заинтересовани страни или кредитори (както ги нарича текстът), като предоставят на работниците и техните представители право и достъп до средства за анализ и консултации, от които те са лишени;

 да се вземат предвид случаите, в които пенсионерите от предприятие, заплашено от изпадане в несъстоятелност, ще бъдат потенциално засегнати (спестовни схеми на предприятието, пенсионни фондове) и в тези случаи да бъдат разглеждани като „клас“ по смисъла на директивата.

В своя уводен текст Комисията приветства положителното въздействие върху правото на информиране и консултиране; това обаче е така единствено, ако посочените права са ефективни, което все още не е факт. Следва да се припомни, че член 27 от Хартата на основните права установява „правото на информиране и консултиране на работниците в предприятието“. От съществено значение е, че предсрочното преструктуриране не се отклонява от посочените принципи, а в още по-голяма степен предоставя пространство за социален диалог. Предложените в настоящето становище мерки ще повлияят положително върху това право, като се има предвид, че те не засягат действащото законодателство на Съюза в тази сфера и освен това предвиждат право на засегнатите работници да гласуват по плановете за преструктуриране.

В заключение, предложените изменения укрепват четири от осемте „предимства“, идентифицирани в оценката на въздействието (1– 3 – 5 – 8): „ефикасни възможности за ранно преструктуриране“; „улесняване на длъжника да продължи да извършва стопанска дейност по време на преструктурирането“; „увеличаване на шансовете за успех на плановете за преструктуриране“ и „повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Всички работници и служители следва да имат правото на закрила на техните вземания в случай на неплатежоспособност на техния работодател, както е посочено в Европейската социална харта.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящата директива е да бъдат премахнати пречките за упражняването на основни свободи като свободното движение на капитали и свободата на установяване, които произтичат от разлики между националното законодателство и процедурите за превантивно преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс. Настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност; че почтените свръхзадлъжнели предприемачи получават втори шанс след пълно опрощаване на задълженията след разумен срок; и че ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията се подобрява, по-специално чрез намаляване на тяхната продължителност.

(1)  Целта на настоящата директива е да спомогне за доброто функциониране на вътрешния пазар чрез премахване на пречките за упражняването на основни свободи като свободното движение на капитали и свободата на установяване, които произтичат от разлики между националното законодателство и процедурите за превантивно преструктуриране, несъстоятелност и предоставяне на втори шанс. Без да се засягат основните права и свободи на работниците настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност, като по този начин се ограничава предотвратимата загуба на работни места и същевременно се допринася в същата степен както в случай на ликвидация за удовлетворяването на вземанията на кредиторите; че почтените свръхзадлъжнели предприемачи получават втори шанс след пълно опрощаване на задълженията след разумен срок; и че ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията се подобрява, по-специално чрез намаляване на тяхната продължителност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Преструктурирането следва да даде възможност на предприятията с финансови затруднения да продължат изцяло или отчасти да осъществяват дейност чрез промяна на състава, условията или структурата на активи и пасиви или на тяхната капиталова структура, включително чрез продажба на активи или части от предприятието. Рамките за превантивно преструктуриране следва преди всичко да позволят на предприятията да се преструктурират на ранен етап и да избягнат несъстоятелност. Тези рамки следва да увеличат до максимум цялостната стойност за кредиторите, собствениците и икономиката като цяло и следва да предотвратят ненужните загуби на работни места, знания и умения. Те също така следва да предотвратяват натрупването на необслужвани заеми. Следва да се защитят правата на всички засегнати страни в процеса на преструктуриране. Същевременно нежизнеспособните предприятия без перспективи за оцеляване следва да бъдат ликвидирани във възможно най-кратък срок.

(2)  Преструктурирането и резултатът от подходяща и надеждна експертна оценка следва да дадат възможност на предприятията с финансови затруднения да продължат изцяло или отчасти да осъществяват дейност чрез промяна на състава, условията или структурата на активи и пасиви или на тяхната капиталова структура, включително чрез продажба на активи или части от предприятието. Рамките за превантивно преструктуриране следва преди всичко да позволят на предприятията да се преструктурират на ранен етап и да избягнат несъстоятелност и ликвидация на жизнеспособни предприятия. Тези рамки следва да предотвратят загубите на работни места, знания и умения и да увеличат до максимум цялостната стойност за кредиторите, в сравнение със стойността, която биха получили в случай на ликвидация на активите на дружеството, за собствениците и икономиката като цяло. Те също така следва да предотвратяват натрупването на необслужвани заеми. Следва да се защитят правата на всички засегнати страни в процеса на преструктуриране, включително правата на работниците. Същевременно нежизнеспособните предприятия без перспективи за оцеляване следва да бъдат ликвидирани във възможно най-кратък срок.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Държавите членки следва да проучат възможностите за предлагане на механизми, които да позволяват избягване на прекаленото или неправомерно прибягване от страна на служителите до финансирани от предприятието експерти, тъй като това би могло в крайна сметка да има неблагоприятно въздействие върху финансовото положение на предприятието.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Като има предвид, че това би намалило правната несигурност, обща законодателна рамка би била положителна за интересите на предприятията и предприемачите, които желаят да разширят дейността си към други държави членки, както и за транснационалните инвеститори.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Необходимо е да се предвиди специално третиране на пенсионираните работници, чиито пенсии зависят изцяло или частично от пенсионните схеми на предприятието и които биха могли да се окажат ощетени от превантивното преструктуриране.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В редица държави членки на банкрутиралите, но почтени предприемачи им отнема над три години да получат опрощаване на своите задължения и да започнат отново дейност. В резултат на неефективните рамки за предоставяне на втори шанс предприемачите са принудени да се преместят в други юрисдикции, за да могат да започнат отново дейност след разумен срок, което води до значителни допълнителни разходи както за кредиторите, така и за самите длъжници. Забраните за осъществяване на дейност за дълъг период, които често придружават процедурите, водещи до опрощаване на задълженията, създават пречки за свободата за започване и осъществяване на предприемаческа дейност под формата на самостоятелна заетост.

(4)  В редица държави членки на банкрутиралите, но почтени предприемачи им отнема над три години да получат опрощаване на своите задължения и да започнат отново дейност. В резултат на неефективните рамки за предоставяне на втори шанс предприемачите са принудени да се преместят в други юрисдикции, за да могат да започнат отново дейност след разумен срок, което води до значителни допълнителни разходи както за кредиторите, така и за самите длъжници. Забраните за осъществяване на дейност за дълъг период, които често придружават процедурите, водещи до опрощаване на задълженията, създават пречки за свободата на предприемачество.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Вторият шанс трябва да се разбира като стъпка към успех, а не като синоним на провал. Някои механизми за втори шанс, които позволяват освобождаване от непогасени задължения на длъжници, считани за добросъвестни, възпрепятстват сивата икономика и благоприятстват предприемаческата култура, поради което оказват положително въздействие върху заетостта. Държавите членки следва да могат да разширят механизмите за предоставяне на втори шанс и по отношение на физическите лица.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Твърде продължителните процедури за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване в няколко държави членки представляват важен фактор, който води до ниски проценти на събиране на вземанията и възпира инвеститорите от осъществяване на стопанска дейност в юрисдикции, в които има риск процедурите да отнемат твърде много време.

(5)  Твърде продължителните процедури за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване в няколко държави членки или в някои случаи – практическата липса на такива процедури представляват важен фактор, който води до дълготрайни негативни последици за засегнатите работници, ниски проценти на събиране на стопанските вземания и възпира инвеститорите от осъществяване на стопанска дейност в засегнатите юрисдикции и в голяма степен допринася за повишаване на броя на гражданите, изложени на риск от бедност или социално изключване и изключване от трудовия пазар, и следователно възпрепятства възможностите за социално и икономическо възстановяване на обществото като цяло.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Всички тези разходи водят до допълнителни разходи за инвеститори при оценката на рисковете длъжниците да се сблъскат с финансови затруднения в една или повече държави членки и до разходи за преструктуриране на дружества с клонове, кредитори или активи в други държави членки, какъвто най-често е случаят при преструктуриране на международни групи от предприятия. Редица инвеститори изтъкват несигурността във връзка с правилата относно несъстоятелността или риска от продължителни или сложни процедури по несъстоятелност в друга държава като основната причина да не инвестират или да не встъпят в делови отношения с партньор извън своята държава.

(6)  Всички тези разлики водят до допълнителни разходи за инвеститори или банки при оценката на рисковете длъжниците да се сблъскат с финансови затруднения в една или повече държави членки или при оценката на рисковете, свързани с възобновяване на доходоносни дейности от страна на предприятията в затруднение, и до разходи за преструктуриране на дружества с клонове, кредитори или активи в други държави членки, какъвто най-често е случаят при преструктуриране на международни групи от предприятия. Редица инвеститори изтъкват несигурността във връзка с правилата относно несъстоятелността или риска от продължителни или сложни процедури по несъстоятелност в друга държава като основната причина да не инвестират или да не встъпят в делови отношения с партньор извън своята държава. Вследствие на това посочената несигурност разколебава инвестициите, възпрепятства свободата на установяване на предприятията и поставя под съмнение доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Тези разлики водят до различни условия за достъп до кредитиране и до различни проценти на събиране на вземанията в отделните държави членки. Поради това за добре функциониращия единен пазар като цяло и по-специално за изграждането на работещ съюз на капиталовите пазари е изключително важно да се постигне по-висока степен на хармонизиране в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс.

(7)  Тези разлики водят до различни условия за достъп до кредитиране и до различни проценти на събиране на вземанията в отделните държави членки. Поради това за добре функциониращия единен пазар като цяло и по-специално за изграждането на работещ съюз на капиталовите пазари и за жизнеспособността на икономическата дейност и следователно за запазването и създаването на работни места е изключително важно да се постигне по-висока степен на хармонизиране в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Ще бъдат премахнати и допълнителните разходи за оценка на риска и трансгранично принудително изпълнение за кредитори на свръхзадлъжнели предприемачи, които се преместват в друга държава членка, за да получат втори шанс след много по-кратък период от време. Ще бъдат намалени и допълнителните разходи за предприемачи, произтичащи от необходимостта да се преместят в друга държава членка, за да получат втори шанс. Освен това пречките в резултат на забраните за осъществяване на дейност за дълъг период поради свръхзадлъжнялост на предприемача водят до потискане на предприемачеството.

(8)  Ще бъдат премахнати и допълнителните разходи за оценка на риска и трансгранично принудително изпълнение за кредитори на свръхзадлъжнели предприемачи, които се преместват в друга държава членка, за да получат втори шанс след много по-кратък период от време. Ще бъдат намалени и допълнителните разходи за предприемачи, произтичащи от необходимостта да се преместят в друга държава членка, за да получат втори шанс. Освен това пречките в резултат на забраните за осъществяване на дейност за дълъг период поради свръхзадлъжнялост на предприемача водят до задушаване на предприемачеството.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Широко признание има фактът, че всяка дейност на преструктуриране, в частност такава от голям мащаб и със значително въздействие, следва да се съпътства от своевременно разяснение и обосновка пред заинтересованите лица, които да обхващат избора на мерки, предвидени във връзка с целите и с алтернативни възможности, както и да зачитат пълното и целесъобразно ангажиране на представителите на работниците на всички равнища, така че заинтересованите страни да се подготвят за консултации, преди дружеството да вземе решение.

 

__________________

 

(P7_TA(2013)0005 Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането)

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  По-специално малките и средните предприятия следва да извлекат полза от един по-съгласуван подход на равнището на Съюза, тъй като те не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с големи разходи за преструктуриране и за да се възползват от по-ефикасните процедури за преструктуриране в някои държави членки. Малките и средните предприятия, особено когато се сблъскват с финансови затруднения, често не разполагат с необходимите ресурси, за да получат професионален съвет, поради което следва да бъдат въведени инструменти за ранно предупреждение, които да известяват длъжниците, че е необходимо спешно да предприемат действия. С оглед да се помогне на такива предприятия да се преструктурират при ниски разходи следва да се разработят примерни планове за преструктуриране в национален мащаб, които да бъдат достъпни онлайн. Длъжниците следва да бъдат в състояние да ги използват и приспособяват към своите нужди и към специфичните особености на своя бизнес.

(13)  По-специално малките и средните предприятия следва да извлекат полза от един по-съгласуван подход на равнището на Съюза, тъй като те не разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с големи разходи за преструктуриране и за да се възползват от процедурите за преструктуриране в някои държави членки, които са доказали своята ефикасност. Малките и средните предприятия, както и представителите на работниците, особено когато се сблъскват с финансови затруднения, често не разполагат с необходимите ресурси, за да получат професионален съвет, поради което следва да бъдат въведени инструменти за ранно предупреждение, които да известяват длъжниците, че е необходимо спешно да предприемат действия. С оглед да се помогне на такива предприятия да се преструктурират при ниски разходи следва да се разработят примерни планове за преструктуриране в национален мащаб, които да бъдат достъпни онлайн. Длъжниците следва да бъдат в състояние да ги използват и приспособяват към своите нужди и към специфичните особености на своя бизнес.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  В интерес на по-голямата съгласуваност Комисията следва да обмисли създаването на регистър на процедурите по несъстоятелност в Европейския съюз, който би осигурил по-голяма прозрачност за всички кредитори и би опростил достъпът до информация, по-специално за малките и средните предприятия и за служителите.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Колкото по-рано длъжникът е в състояние да узнае за своите финансови затруднения и да предприеме подходящи действия, толкова по-голяма е вероятността да се избегне заплахата от несъстоятелност или, в случай че жизнеспособността на предприятието е трайно увредена, толкова по-добре организиран и ефикасен е процесът по ликвидация. Поради това следва да бъде осигурена ясна информация относно достъпните процедури за превантивно преструктуриране, както и инструменти за ранно предупреждение, така че длъжниците, които започват да изпитват финансови проблеми, да бъдат стимулирани да предприемат действия на ранен етап. Евентуалните механизми за ранно предупреждение следва да включват счетоводни и мониторингови задължения за длъжника или неговия управителен орган, както и задължения за отчитане съгласно кредитни споразумения. В допълнение към това трети страни с подходяща информация, като например счетоводители и данъчни и социалноосигурителни органи, биха могли да бъдат стимулирани или задължени съгласно националното законодателство да съобщават за отрицателни развития.

(16)  Колкото по-рано длъжниците или представителите на работниците са в състояние да съобщят съображенията си относно обезпокоителното положение на предприятието или финансовите му затруднения и да предприемат подходящи действия, толкова по-голяма е вероятността да се избегне заплахата от несъстоятелност или, в случай че жизнеспособността на предприятието е трайно увредена, толкова по-добре организиран и ефикасен е процесът по ликвидация. Поради това следва да бъде осигурена ясна информация относно достъпните процедури за превантивно преструктуриране, както и инструменти за ранно предупреждение, така че длъжниците, които започват да изпитват финансови проблеми, да бъдат стимулирани да предприемат действия на ранен етап и да оправомощят засегнатите работници, така че те да бъдат в състояние да играят активна роля в процеса на преструктуриране. Евентуалните механизми за ранно предупреждение следва да включват счетоводни и мониторингови задължения за длъжника или неговия управителен орган, както и задължения за отчитане съгласно кредитни споразумения. В допълнение към това данъчните и социалноосигурителните органи и тези, занимаващи се с въпросите на конкуренцията и одитите, следва да разполагат по силата на националното законодателство с достатъчно канали за сигнализиране по възможно най-бързия начин за всяко рисково развитие;

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се насърчи ефикасността и да се намалят забавянията и разходите националните рамки за превантивно преструктуриране следва да включват гъвкави процедури, с които се ограничава участието на съдебни или административни органи само до случаите, в които това е необходимо и пропорционално с оглед на защитата на интересите на кредиторите и на други заинтересовани страни, които е вероятно да бъдат засегнати. За да се избегнат ненужните разходи и да бъде отразен ранният характер на процедурата, длъжниците следва по принцип да продължат да разполагат с контрол върху своето имущество и ежедневното управление на стопанската дейност. Назначаването на специалист по преструктуриране, било то медиатор, който подкрепя преговорите по план за преструктуриране, или синдик, който осъществява надзор на действията на длъжника, не следва винаги да бъде задължително, а да се решава поотделно във всеки случай в зависимост от обстоятелствата по случая или конкретните нужди на длъжника. Освен това не следва да е необходимо съдебно разпореждане за откриването на процеса по преструктуриране, който може да бъде неформален, при условие че не се засягат правата на трети страни. Независимо от това следва да се гарантира определена степен на упражняване на надзор, когато това е необходимо, за да се защитят законните интереси на един или повече кредитори или на друга заинтересована страна. Такъв може да бъде случаят по-специално, когато съдебен или административен орган постановява общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или когато изглежда необходимо да се наложи план за преструктуриране на несъгласни с плана класове кредитори.

(18)  С цел да се насърчи ефикасността и да се намалят забавянията и разходите националните рамки за превантивно преструктуриране следва да включват гъвкави процедури, с които се ограничава участието на съдебни или административни органи само до случаите, в които това е необходимо и пропорционално с оглед на защитата на интересите на кредиторите и на други заинтересовани страни, които е вероятно да бъдат засегнати. За да се избегнат ненужните разходи и да бъде отразен ранният характер на процедурата, длъжниците следва по принцип да продължат да разполагат с контрол върху своето имущество и ежедневното управление на стопанската дейност. Назначаването на специалист по преструктуриране, било то медиатор, който подкрепя преговорите по план за преструктуриране, или синдик, който осъществява надзор на действията на длъжника, не следва винаги да бъде задължително, а да се решава поотделно във всеки случай в зависимост от обстоятелствата по случая или конкретните нужди на длъжника. Освен това не следва да е необходимо съдебно разпореждане за откриването на процеса по преструктуриране, който може да бъде неформален, при условие че не се засягат правата на трети страни. Независимо от това следва да се гарантира определена степен на упражняване на надзор, когато това е необходимо, за да се защитят законните интереси на един или повече кредитори или на друга заинтересована страна. Такъв може да бъде случаят по-специално, когато съдебен или административен орган постановява общо спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение или когато изглежда необходимо да се наложи план за преструктуриране на несъгласни с плана класове кредитори, или когато дейността се прехвърля изцяло или отчасти на друго предприятие.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Заинтересованите страни следва да разполагат с възможност да обжалват решение за утвърждаване на план за преструктуриране. При все това с оглед да се гарантира ефективността на плана, да се намали несигурността и да се избегнат неоснователни забавяния, обжалването следва да не оказва суспензивно действие по отношение на изпълнението на плана за преструктуриране. Когато бъде установено, че съгласно плана е навредено неоснователно на малцинство от кредитори, като алтернатива на отмяната на плана държавите членки следва да обмислят варианта за изплащането на парично обезщетение на съответните несъгласни с плана кредитори, платимо от длъжника или от кредиторите, гласували в подкрепа на плана.

(32)  Заинтересованите страни следва да разполагат с възможност да обжалват решение за утвърждаване на план за преструктуриране. При все това с оглед да се гарантира ефективността на плана за преструктуриране, да се намали несигурността и да се избегнат неоснователни забавяния, обжалването следва да не оказва суспензивно действие по отношение на изпълнението на плана за преструктуриране. Когато бъде установено, че съгласно плана е навредено неоснователно на малцинство от кредитори, като алтернатива на отмяната на плана за преструктуриране държавите членки следва да обмислят варианта за изплащането на парично обезщетение на съответните несъгласни с плана кредитори, платимо от длъжника или от кредиторите, гласували в подкрепа на плана.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Работниците следва да бъдат обхванати от пълна защита съгласно трудовото право за целия период на процедурите за превантивно преструктуриране. По-специално настоящата директива не засяга правата на работниците, гарантирани с Директива 98/59/ЕО68на Съвета, Директива 2001/23/ЕО69 на Съвета, Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета70, Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета71 и Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета72. Задълженията за информиране и консултиране на работниците съгласно националното законодателство, с което се прилагат горепосочените директиви, остават непроменени. Това включва задължения за информиране и консултиране на представителите на работниците относно решението да се прибегне към рамка за превантивно преструктуриране в съответствие с Директива 2002/14/ЕО. Предвид необходимостта да се гарантира подходящо ниво на защита на работниците, държавите членки по принцип следва да изключат дължимите вземания на работниците, както са определени в Директива 2008/94/ЕО, от спиране на производство за принудително изпълнение, независимо дали тези вземания са възникнали преди или след разрешаване на спирането. Такова спиране на производството следва да е допустимо само за сумите и за периода, за който изплащането на такива вземания се гарантира ефективно с други средства съгласно националното законодателство. Когато държавите членки разширят обхвата на гаранцията за изплащане на дължимите вземания на работниците, установена с Директива 2008/94/ЕО, така че да се обхванат и процедурите за превантивно преструктуриране, установени в настоящата директива, изключването на вземанията на работниците от спирането на производство за принудително изпълнение вече не е обосновано до степента, покрита от посочената гаранция. Когато съгласно националното законодателство са въведени ограничения на отговорността на гарантиращите институции, било то от гледна точка на продължителността на гаранцията или на изплащаните на работниците суми, работниците следва да бъдат в състояние да получат удовлетворяване на вземанията си от работодателя при евентуален недостиг дори в периода, в който производството за принудително изпълнение е спряно.

(34)  Работниците следва да бъдат обхванати от пълна защита съгласно трудовото право за целия период на процедурите за превантивно преструктуриране. По-специално настоящата директива не засяга правата на работниците, гарантирани с Директива 98/59/ЕО на Съвета68, Директива 2001/23/ЕО на Съвета69, Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета70, Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент71 и на Съвета и Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета72.. Задълженията за информиране и консултиране на работниците съгласно националното законодателство, с което се прилагат горепосочените директиви, остават непроменени. Това включва задължения за информиране и консултиране на представителите на работниците относно решението да се прибегне към рамка за превантивно преструктуриране в съответствие с Директива 2002/14/ЕО. Предвид необходимостта да се гарантира подходящо ниво на защита на работниците, държавите членки следва да изключат дължимите вземания на работниците, както са определени в Директива 2008/94/ЕО, от спиране на производство за принудително изпълнение, независимо дали тези вземания са възникнали преди или след разрешаване на спирането. Такова спиране на производството следва да е допустимо само за сумите и за периода, за който изплащането на такива вземания се гарантира ефективно с други средства съгласно националното законодателство. Когато държавите членки разширят обхвата на гаранцията за изплащане на дължимите вземания на работниците, установена с Директива 2008/94/ЕО, така че да се обхванат и процедурите за превантивно преструктуриране, установени в настоящата директива, изключването на вземанията на работниците от спирането на производство за принудително изпълнение вече не е обосновано до степента, покрита от посочената гаранция. Когато съгласно националното законодателство са въведени ограничения на отговорността на гарантиращите институции, било то от гледна точка на продължителността на гаранцията или на изплащаните на работниците суми, работниците следва да бъдат в състояние да получат удовлетворяване на вземанията си от работодателя при евентуален недостиг дори в периода, в който производството за принудително изпълнение е спряно.

__________________

__________________

68 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

68 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

69 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

69 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

70 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

70 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

71 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36).

71 Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36).

72 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

72 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Когато план за преструктуриране предполага прехвърляне на част от предприятие или стопанска дейност, правата на работниците, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения, включително по-специално правото на заплата, следва да бъдат защитени в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 2001/23/ЕО, без да се засягат специфичните правила, които се прилагат в случай на производства по несъстоятелност съгласно член 5 от тази Директива, и по-специално възможностите, които се позволяват съгласно член 5, параграф 2 от тази Директива. Освен това в допълнение към и без да се засягат правата на информиране и консултиране, включително относно решения, които вероятно биха могли да доведат до съществени промени в организацията на работа или в договорните взаимоотношения с оглед постигане на съгласие по такива решения, които права са гарантирани с Директива 2002/14/ЕО, съгласно настоящата директива засегнатите от плана за преструктуриране работници следва да имат право да гласуват по плана. За целите на гласуването по плана за преструктуриране държавите членки могат да вземат решение да поставят работниците в отделен клас от другите класове кредитори.

(35)  Когато план за преструктуриране предполага прехвърляне на част от предприятие или стопанска дейност, правата на работниците, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения, включително по-специално правото на заплата, следва да бъдат защитени в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 2001/23/ЕО, без да се засягат специфичните правила, които се прилагат в случай на производства по несъстоятелност съгласно член 5 от тази Директива, и по-специално възможностите, които се позволяват съгласно член 5, параграф 2 от тази Директива. Освен това в допълнение към и без да се засягат правата на информиране и консултиране, включително относно решения, които вероятно биха могли да доведат до съществени промени в организацията на работа или в договорните взаимоотношения с оглед постигане на съгласие по такива решения, които права са гарантирани с Директива 2002/14/ЕО, съгласно настоящата директива засегнатите от плана за преструктуриране работници следва да имат право да гласуват по плана. За целите на гласуването по плана за преструктуриране държавите членки могат да вземат решение да поставят работниците в отделен клас от другите класове кредитори. Следва да се вземат под внимание решенията на Съда на ЕС, както неотдавна напомни в заключението си по дело С-126/16 генералният адвокат Менгоци.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Пълно опрощаване на задълженията или преустановяване на забраната за осъществяване на дейност след кратък период от време не са подходящи във всички обстоятелства, например когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно. Държавите членки следва да осигурят ясно насоки за съдебните или административните органи за това как да оценят почтеността на предприемача. Например когато установяват дали длъжникът е непочтен, съдебните или административните органи могат да вземат предвид обстоятелства като естеството и размера на задълженията, времето, в което са били натрупани, усилията на длъжника да погаси задълженията и да изпълни правните си задължения, включително изисквания за публично лицензиране и правилно водене на счетоводство, както и действия, възпрепятстващи кредиторите да прибегнат към средства за правна защита. Забраните за осъществяване на дейност могат да бъдат с по-голяма продължителност или за неопределен срок в ситуации, когато предприемачът упражнява определени професии, които се считат за чувствителни в държавите членки, или когато е бил осъден за престъпление. В такъв случай е възможно предприемачите да получат опрощаване на задълженията, но все пак ще им бъде забранено да упражняват определена професия за по-дълъг период от време или за неопределен срок.

(38)  Пълно опрощаване на задълженията или преустановяване на забраната за осъществяване на дейност след кратък период от време не са подходящи във всички обстоятелства, например когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно. Държавите членки следва да осигурят ясни насоки и критерии за съдебните или административните органи за това как да оценят почтеността на предприемача. Например когато установяват дали длъжникът е непочтен, съдебните или административните органи могат да вземат предвид обстоятелства като естеството и размера на задълженията, времето, в което са били натрупани, усилията на длъжника да погаси задълженията и да изпълни правните си задължения, включително изисквания за публично лицензиране и правилно водене на счетоводство, както и действия, възпрепятстващи кредиторите да прибегнат към средства за правна защита. Забраните за осъществяване на дейност могат да бъдат с по-голяма продължителност или за неопределен срок в ситуации, когато предприемачът упражнява определени професии, които се считат за чувствителни в държавите членки, или когато е бил осъден за престъпление. В такъв случай е възможно предприемачите да получат опрощаване на задълженията, но все пак ще им бъде забранено да упражняват определена професия за по-дълъг период от време или за неопределен срок.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на процедурите за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятия и предоставянето на втори шанс за предприемачи или позволяват ефикасна ликвидация на нежизнеспособни предприятия. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на процедурите по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниски проценти на събиране на вземанията. На последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдии и специалисти по трансгранични случаи, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, професионализмът на всички участници трябва да бъде на съпоставими високи равнища навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи са правилно обучени и разполагат със специализирани познания и експертен опит по въпроси в областта на несъстоятелността. Тази специализация на членовете на съдебната власт следва да позволи да се вземат решения с потенциално значителни икономически и социални ефекти в рамките на кратък период от време и не следва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават изключително с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на специализирани съдилища или камари в съответствие с националното законодателство, с което се урежда организацията на съдебната система, би могло да е ефикасен начин за постигане на тези цели.

(39)  Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на процедурите за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятия и предоставянето на втори шанс за предприемачи или позволяват ефикасна ликвидация на нежизнеспособни предприятия. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на процедурите по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниски проценти на събиране на вземанията. На последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдии и специалисти по трансгранични случаи, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, професионализмът на всички участници трябва да бъде на съпоставими високи равнища навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи са правилно обучени и разполагат със специализирани познания и експертен опит по въпроси в областта на несъстоятелността. Тази специализация на членовете на съдебната власт следва да позволи да се вземат решения с потенциално значителни икономически и социални ефекти в рамките на кратък период от време и не следва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават изключително с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на съдилища или камари с магистрати – експерти в областта, в съответствие с националното законодателство, с което се урежда организацията на съдебната система, би могло да е ефикасен начин за постигане на тези цели.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Държавите членки също така следва да гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, които са назначени от съдебни или административни органи, са правилно обучени и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни процедури и че изпълняват своите задачи добросъвестно. Специалистите също така следва да се придържат към доброволни кодекси на поведение, насочени към гарантиране на подходящо равнище на квалификации и обучение, прозрачност на задълженията на тези специалисти и правилата за определяне на тяхното възнаграждение, застраховане за професионален риск и създаване на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват подходящ и ефективен режим за санкциониране на лицата, които не изпълняват своите задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации.

(40)  Държавите членки също така следва да гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, които са назначени от съдебни или административни органи, са правилно обучени и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни процедури и че изпълняват своите задачи добросъвестно и да имат предвид целта за възстановяване на жизнеспособността на предприятието. Специалистите следва да бъдат спасители, а не ликвидатори, и да се придържат към кодекс на поведение, насочен към гарантиране на подходящо равнище на квалификации и обучение, прозрачност на задълженията на тези специалисти и правилата за определяне на тяхното възнаграждение, застраховане за професионален риск и създаване на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват подходящ и ефективен режим за санкциониране на лицата, които не изпълняват своите задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 47 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47a)  Следва да се извърши по-нататъшна оценка, за да се прецени необходимостта и, следователно, да се представят законодателни предложения в областта на несъстоятелността, която обхваща лицата, които не упражняват търговска или стопанска дейност, занаят или професия, присъщи за работодател, но които, като потребители или ползватели на публични или частни стоки или услуги, действайки добросъвестно, временно или постоянно не са в състояние да погасяват изискуемите си задължения. Посочените законодателни предложения следва да предвиждат достъпът до основни стоки и услуги да бъде гарантиран за лицата, на които да се осигурят достойни условия на живот.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  процедури за превантивно преструктуриране, достъпни за длъжници с финансови затруднения, когато има вероятност от несъстоятелност;

а)  процедури за превантивно преструктуриране, достъпни за длъжници с финансови затруднения, когато има вероятност от несъстоятелност. или процедури, които се използват за намаляване на дължимата сума на всички или на част от кредиторите или за прехвърляне на жизнеспособната стопанска дейност или на част от нея на друго предприятие в рамките на дългосрочна стратегия;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „формиране на класове“ означава групиране на засегнати кредитори и притежатели на собствен капитал в план за преструктуриране по начин, който отразява правата и ранга на засегнатите вземания и интереси, като се отчитат евентуални вече съществуващи права, вземания с право на предпочтително удовлетворение или споразумения между кредитори, и тяхното третиране съгласно плана за преструктуриране;

(6)  „формиране на класове“ означава групиране на засегнати кредитори и притежатели на собствен капитал в план за преструктуриране по начин, който отразява правата и ранга на засегнатите вземания и интереси, като се отчитат евентуални вече съществуващи права, вземания с право на предпочтително удовлетворение или споразумения между кредитори, и тяхното третиране съгласно плана за преструктуриране; държавите членки са отговорни за определянето на посоченото групиране, като вземат предвид, че работниците представляват категория на привилегировани кредитори; всяко правно изменение в определянето на посочените категории не засяга плана за преструктуриране в процес на изпълнение с цел гарантиране на правна сигурност;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „принудително налагане спрямо несъгласни кредитори“ означава утвърждаване от съдебен или административен орган на план за преструктуриране, който се подкрепя от кредитори, представляващи мнозинство от гледна точка на стойността, или от такова мнозинство във всеки клас кредитори, въпреки несъгласието на малцинство от кредитори или несъгласието на малцинство от кредитори във всеки клас;

(7)  „принудително налагане спрямо несъгласни кредитори“ означава утвърждаване от съдебен или административен орган на план за преструктуриране, който се подкрепя от кредитори, представляващи мнозинство от гледна точка на стойността, или от такова мнозинство във всеки клас кредитори, или план за преструктуриране, чиято продажна цена не удовлетворява изцяло всички кредитори, въпреки несъгласието на малцинство от кредитори или несъгласието на малцинство от кредитори във всеки клас, или несъгласието на кредиторите, които не получават цялостно погасяване на своите вземания;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  подпомагане на длъжника или кредиторите при изготвянето на план за преструктуриране или преговорите по такъв план;

а)  подпомагане на длъжника или кредиторите при изготвянето на план за жизнеспособно преструктуриране или за продажба или при преговорите по такъв план;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осъществяване на надзор на дейността на длъжника по време на преговорите по план за преструктуриране и докладване на съдебен или административен орган;

б)  осъществяване на надзор на дейността на длъжника по време на преговорите по план за преструктуриране или за продажба и докладване на съдебен или административен орган;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполагат с достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които могат да са установяват неблагоприятни развития в стопанската дейност и длъжникът или предприемачът да бъдат уведомявани, че е необходимо предприемането на спешни действия.

1.  Държавите членки гарантират, че длъжниците, предприемачите и работниците и техните представители разполагат с достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които могат да са установяват неблагоприятни развития в стопанската дейност и длъжникът или предприемачът да бъдат уведомявани, че е необходимо предприемането на спешни действия.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че длъжниците и предприемачите разполага с достъп до актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличието на инструменти за ранно преструктуриране и достъпни за тях средства за преструктуриране на ранен етап или за опрощаване на лични задължения.

2.  Държавите членки гарантират, че длъжниците, предприемачите и работниците и техните представители разполагат с достъп до актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация относно наличието на инструменти за ранно преструктуриране и достъпни за тях средства за преструктуриране на ранен етап или за опрощаване на лични задължения.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки гарантират, че представителите на работниците разполагат с пълен достъп до информация и консултиране, в случай че възникне необходимост от действия.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки следят за това представителите на работниците да имат възможност да съобщават на длъжниците и предприемачите съображенията си относно трудностите на предприятието и неотложния характер на тези трудности;

 

държавите членки гарантират, че представителите на работниците могат да прибягват до независим експерт по техен избор, в съответствие с националното право и практики, да получават достъп до полезна, актуална, ясна, сбита и лесна за използване информация за финансовото състояние на предприятието и различните предвиждани стратегии за преструктуриране, включително прехвърлянето на собствеността на работниците;

 

държавите членки гарантират също така, че данъчните и социалноосигурителните органи и тези, занимаващи се с въпросите на конкуренцията и одитите, са в състояние по силата на националното законодателство с достатъчно канали за сигнализиране по възможно най-бързия начин за всяко рисково развитие от финансов характер;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Наличност на рамки за превантивно преструктуриране

Наличност на рамки за превантивно преструктуриране

1.  Държавите членки гарантират, че когато е налице вероятност от несъстоятелност, длъжниците с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективна рамка за превантивно преструктуриране, която им позволява да преструктурират своите дългове или стопанската си дейност, да възвърнат жизнеспособността си и да избегнат несъстоятелност.

1.  Държавите членки гарантират, че когато е налице вероятност от несъстоятелност, длъжниците с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективна рамка за превантивно преструктуриране, която им позволява да преструктурират своите дългове или стопанската си дейност, да възвърнат жизнеспособността си или да осигурят жизнеспособно извършване на тази дейност чрез друго предприятие и да избегнат несъстоятелност или да съдействат в по-голяма степен за удовлетворяването на кредиторите и запазването на работните места и дейността, отколкото чрез ликвидация.

2.  Рамките за превантивно преструктуриране могат да се състоят от една или повече процедури или мерки.

2.  Рамките за превантивно преструктуриране могат да се състоят от една или повече процедури или мерки, надлежно договорени и обсъдени с представители на работниците, ако има такива, които запазват всички права на колективно договаряне и колективни действия. Посочените рамки предвиждат също процедури или мерки, имащи за цел възстановяване на задлъжнялото предприятие от работниците съгласно съответното национално законодателство.

3.  Държавите членки приемат разпоредби, с които се ограничава участието на съдебен или административен орган до случаите, в които това е необходимо и пропорционално, за да се защитят интересите на засегнатите страни.

3.  Държавите членки приемат разпоредби, с които се ограничава участието на съдебен или административен орган до случаите, в които това е необходимо и пропорционално, като се гарантира, че интересите на засегнатите страни са защитени.

4.  Рамките за превантивно преструктуриране са налични за прилагане от длъжници или от кредитори със съгласието на длъжниците.

4.  Рамките за превантивно преструктуриране са налични за прилагане от длъжници, работници или други кредитори със съгласието на длъжниците.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изискват да бъде назначен специалист в областта на преструктурирането в следните случаи:

3.  Държавите членки гарантират назначаването на поне един специалист в областта на преструктурирането в следните случаи:

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  когато планът предвижда прехвърляне на предприятието – изцяло или частично на друго предприятие, без да се запазват работните места на всички работници.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че длъжници, които провеждат преговори със своите кредитори по план за преструктуриране, могат да се възползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, ако и до степента, в която такова спиране е необходимо, за да се подкрепят преговорите по плана за преструктуриране.

1.  Държавите членки гарантират, че длъжници, които провеждат преговори със своите кредитори по план за преструктуриране или продажба, могат да се възползват от спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, ако и до степента, в която такова спиране е необходимо, за да се подкрепят преговорите по плана за преструктуриране.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение може да бъде постановено по отношение на всички видове кредитори, включително обезпечени и привилегировани кредитори. Спирането може да бъде общо, като обхваща всички кредитори, или ограничено, когато обхваща един или повече отделни кредитори, в съответствие с националното законодателство.

2.  Държавите членки гарантират, че спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение може да бъде постановено по отношение на всички видове кредитори, включително обезпечени и привилегировани кредитори, но като се изключат работниците. Спирането може да бъде общо, като обхваща всички кредитори, или ограничено, когато обхваща един или повече отделни кредитори, в съответствие с националното законодателство.

Обосновка

Въпреки че защитният механизъм по член 6, параграф 3 е добър, трябва да се посочи в общия текст на член 6, параграф 1, че класът на работниците има специален статут.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 6 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  е постигнат значим напредък по преговорите във връзка с плана за преструктуриране; както и

а)  е постигнат значим напредък по преговорите във връзка с плана за преструктуриране или по преговорите, позволяващи прехвърлянето на жизнеспособната част на стопанската дейност към друго предприятие в съответствие с условията, предвидени в настоящата директива; както и

Изменение    40

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1, когато длъжникът изпадне в неплатежоспособност и поради това не е в състояние да изплаща своите задължения, когато същите станат изискуеми, докато производствата са спрени. В такъв случай държавите членки гарантират, че процедурите по преструктуриране не се прекратяват автоматично и че, когато проучва перспективите за постигане на споразумение по успешен план за преструктуриране, докато производствата са спрени, съдебният или административният орган може да вземе решение да отложи откриването на процедура по несъстоятелност и да запази ползите от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение.

3.  Държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 1, когато длъжникът изпадне в неплатежоспособност и поради това не е в състояние да изплаща своите задължения, когато същите станат изискуеми, докато производствата са спрени. В такъв случай държавите членки гарантират, че процедурите по преструктуриране не се прекратяват автоматично и че когато проучва перспективите за постигане на споразумение по успешен план за преструктуриране или за прехвърляне на жизнеспособната дейност, докато производствата са спрени, съдебният или административният орган може да вземе решение да отложи откриването на процедура по несъстоятелност и да запази ползите от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  оценка на настоящата стойност на активите на длъжника или на стопанската дейност на длъжника, както и мотивирано становище относно причините и размера на финансовите затруднения на длъжника;

б)  оценка на настоящата стойност на активите на длъжника, вследствие на процедури за отстраняване на затрудненията или за ликвидиране на имуществото или оценка на стопанската дейност на длъжника, както и мотивирано становище относно причините и размера на финансовите затруднения на длъжника; без да се засяга правото на Съюза и националните правила за поверителност, оценката съдържа подробно описание на всички активи, дългове и на тяхното местоположение, както и на връзката между финансовите задължения и паричните потоци с дейността на дружествата майки и дъщерните дружества.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  условията на плана, включително, но не само:

е)  условията на плана, включително, но не само:

i)  предложената му продължителност;

i)  предложената му продължителност;

ii)  всяко предложение, с което дълговете се разсрочват, опрощават или преобразуват в други форми на задължения;

ii)  всяко предложение, с което дълговете се разсрочват, опрощават или преобразуват в други форми на задължения;

iii)  всяко ново финансиране, което се очаква като част от плана за преструктуриране;

iii)  всяко ново финансиране, което се очаква като част от плана за преструктуриране;

 

iiiа)  въздействието върху всички видове пенсии на пенсионираните и активно заетите работници.

 

iiiб)  въздействието върху условията на труд и възнаграждение на работниците.

 

iiiв)  въздействието за дъщерните предприятия и подизпълнителите.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  оценка на пригодността за заетост и индивидуалните и колективните умения на работещите, които са засегнати от плана.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Вземанията или другите права на работниците не се засягат от плановете за преструктуриране и класът на работниците има приоритет.

По изключение, договорни условия могат да бъдат предоговорени в рамките на дружеството между ръководството и представителите на работниците в началото на процеса на преструктуриране, ако това е от полза за нормалното продължаване на дейността на предприятието и за запазването на работните места.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че всички засегнати кредитори имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така могат да предоставят такова право на глас на засегнатите притежатели на собствен капитал в съответствие с член 12, параграф 2.

1.  Държавите членки гарантират, че процедурите, предвидени в националното законодателство, допускат кредиторите, в това число на работниците, засегнати от план за погасяване на задължения, да имат право да гласуват по приемането на план за преструктуриране, след като са били надлежно информирани за процедурата и потенциалните последици за дружеството. Държавите членки също така могат да предоставят такова право на глас на засегнатите притежатели на собствен капитал в съответствие с член 12, параграф 2.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2  Държавите членки гарантират, че засегнатите страни са третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове. Класовете се формират по такъв начин, че всеки клас се състои от вземания или интереси, свързани с права, които са достатъчно сходни, за да се оправдае считането на членовете на класа за еднородна група с общи интереси. Като минимум обезпечените и необезпечените искания се третират в отделни класове за целите на приемането на план за преструктуриране. Държавите членки също така могат да предвидят работниците да бъдат третирани в собствен клас.

2  Държавите членки гарантират, че засегнатите от план за погасяване на задължения страни са третирани в отделни класове, които отразяват критериите за формиране на класове. Класовете се формират по такъв начин, че всеки клас се състои от вземания или интереси, свързани с права, които са достатъчно сходни, за да се оправдае считането на членовете на класа за еднородна група с общи интереси. Като минимум обезпечените и необезпечените искания се третират в отделни класове за целите на приемането на план за преструктуриране. Като се има предвид, че работниците представляват клас от привилегировани кредитори, освен при надлежно обосновани обстоятелства, държавите членки гарантират също така, че дължимите вземания за възнаграждения на заетите работници и вземанията за пенсии на пенсионираните работници ще бъдат третирани отделно в собствен клас и при преференциални условия, и гарантират предимството на тези вземания.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Планът за преструктуриране се счита за приет от засегнатите страни, при условие че бъде подкрепен от мнозинство от гледна точка на размера на вземанията или интересите във всеки клас. Държавите членки определят необходимите мнозинства за приемането на план за преструктуриране, които във всеки случай не надхвърлят 75 % от размера на вземанията или интересите във всеки клас.

4.  Планът за преструктуриране се счита за приет от засегнатите страни, при условие че бъде подкрепен от мнозинство от гледна точка на размера на вземанията или интересите във всеки клас и броя на имащите право на глас от всеки клас, включително класът на работниците. Държавите членки определят необходимите мнозинства за приемането на план за преструктуриране, които във всеки случай не надхвърлят 75 % от размера на вземанията или интересите във всеки клас. Компетентната юрисдикция одобрява план за продажба в съответствие с националното право, позволяващо разрешаването и осъществяването на тази продажба.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки могат да посочат, че гласуването по приемането на план за преструктуриране се извършва под формата на консултация и постигане на съгласие между необходимо мнозинство от засегнати страни във всеки клас.

5.  Държавите членки могат да посочат, че гласуването по приемането на план за преструктуриране се извършва под формата на консултация и постигане на съгласие между необходимо мнозинство от засегнати страни във всеки клас. В рамките на класа на работниците посоченото гласуване се осъществява в съответствие с националните законодателства.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  планове за преструктуриране, при които за срок от един месец се съкращават повече от 10 работни места в рамките на дадено предприятие;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  планове за преструктуриране, които са обект на насрещни предложения от работниците, по-конкретно за насърчаване на предложенията, които включват промяна на акционера, подкрепян от работниците и служителите, или плановете за преструктуриране като работници на бъдещи купувачи, които са били одобрени от класа на работниците след процедурата за информиране и консултиране.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че плановете за продажба на жизнеспособна дейност могат да станат обвързващи за страните само ако бъдат утвърдени от съдебен или административен орган, предвиден в националното право.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи могат да окажат да утвърдят план за преструктуриране, когато няма реални изгледи този план да предотврати несъстоятелността на длъжника и да гарантира жизнеспособността на предприятието.

3.  Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи могат да откажат да утвърдят план за преструктуриране, водещ до погасяване на вземанията, когато няма реални изгледи този план да предотврати несъстоятелността на длъжника и да гарантира жизнеспособността на предприятието или когато длъжникът не е изпълнил спрямо работниците задълженията си, предвидени от действащите директиви. Държавите членки гарантират, че съдебните или административните органи могат да откажат да разрешат план за продажба когато този план не предлага разумна перспектива за гарантиране на изплащането на кредиторите на дивидент най-малкото равностоен на този, който биха получили при ликвидация на цената на продажба на активите след процедура по фалит и ако предприятието, продължаващо своята дейност, не предложи гаранции за жизнеспособност на прехвърляната дейност.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че когато съдебен или административен орган трябва да утвърди плана за преструктуриране, за да стане той обвързващ, решението се взема без неоснователно забавяне след подаването на искането за утвърждаване и във всеки случай не по-късно от 30 дни след подаване на искането.

4.  Държавите членки гарантират, че когато съдебен или административен орган трябва да утвърди плана за преструктуриране или да разреши план за продажба, за да стане той обвързващ, решението се взема без неоснователно забавяне след подаването на искането за утвърждаване и във всеки случай не по-късно от 30 дни след подаване на искането.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съдебният или административният орган определя ликвидационна стойност, когато план за преструктуриране бъде оспорен на основание предполагаемо нарушение на теста за най-добрите интереси на кредиторите.

1.  Съдебният или административният орган определя ликвидационна стойност, когато план за преструктуриране или план за продажба бъде оспорен на основание предполагаемо нарушение на теста за най-добрите интереси на кредиторите.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стойността на предприятието се определя от съдебния или административния орган въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие в следните случаи:

2.  Стойността на предприятието се определя от съдебния или административния орган въз основа на стойността на предприятието като действащо предприятие и като стойност на реализация след продажба на активите от страна на специалиста по несъстоятелност при производство по несъстоятелност в следните случаи:

Изменение    56

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  когато планът включва прехвърляне на цялата дейност или на част от нея.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да осигурят на лицата, предоставящи ново или междинно финансиране, правото да получат плащане с приоритет в контекста на последващи процедури по ликвидация спрямо други кредитори, чиито парични или свързани с активи вземания в противен случай биха били равностойни или с предимство. В такъв случай държавите членки класират новото финансиране и междинното финансиране с приоритет, който е по-висок най-малко спрямо вземанията на обикновени необезпечени кредитори.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба представлява свръхпривилегия на лицата, предоставящи ново или междинно финансиране. Може да доведе до омаловажаване на кредиторите, включително на работниците, и може да намали оставащото съдържание на засегнатото предприятие, а следователно и да изложи на допълнителен риск работниците.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да предприемат незабавни стъпки за свеждане до минимум на загубите за кредиторите, работниците, акционерите и други заинтересовани страни;

а)  да предприемат незабавни стъпки за свеждане до минимум на загубите за кредиторите, работниците, акционерите и други заинтересовани страни, включително загубите на работни места, както и на интереси и права на работниците;

Изменение    59

Предложение за директива

Член 23 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки могат да разширят обхвата на механизма за предоставяне на втори шанс по отношение на предприемачите, с цел да включат физически лица, което обхваща лица, които не упражняват търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност, сравнима с дейността на работодател. Разширяването на обхвата цели да се избегне свръхзадлъжнялостта на добросъвестни физически лица чрез процедура по освобождаване от отговорност за изпълнението на задължения, след частичното им погасяване и за да им се позволи отново да получат достъп до кредитиране. Комисията представя оценка на въздействието относно начина, по който разширяването на обхвата на механизма за предоставяне на втори шанс ще помогне на държавите членки да намалят бедността и социалното изключване и да насърчат икономическата дейност.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки насърчават с всички средства, които считат за подходящи, разработването и спазването на доброволни кодекси на поведение от специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги.

2.  Държавите членки насърчават с всички средства, които считат за подходящи, разработването и спазването на кодекс на поведение от специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги, като например лицензиране и регистрация.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  уведомления до кредиторите;

в)  уведомления до кредиторите, включително до представителите на работниците;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  броя на изгубените работни места, прехвърляния – изцяло или частично на стопанската дейност, частичните съкращения на персонал и последиците от споразуменията за преструктуриране върху заетостта и публичните финанси;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  оценка на извършената работа от специалистите и резултатите от нея;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията установява формуляра за съобщаване, посочен в параграф 3, чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

4.  Комисията установява формуляра за съобщаване, посочен в параграф 3, чрез делегирани актове.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС

Позовавания

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.1.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Едуар Мартен

17.1.2017

Разглеждане в комисия

3.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения

Позовавания

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Дата на приемане

2.7.2018